Øystre Slidre kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Øystre Slidre kommune"

Transkript

1 Øystre Slidre kommune Sektor for skule og barnehage 2940 Heggenes Forskrift til nytt ordensreglement for grunnskulen i Øystre Slidre kommune. Innhald Side 1. Innleiing Heimel Føremål Verkeområde Skulane sitt eige ordensreglement Reglar og sanksjonar Reglar om orden og åtferd Tiltak ved brot på ordensreglementet Melding til politiet og straffbare forhold Undersøking i garderobeskåp og bokskåp Nødverge Erstatning Reglar for sakshandsaming ved sanksjonar. 7 4 Iverksetjing 8 Tlf: Fax: Arkiv: Dok.id.:

2 1 Innleiing Heimel Ordensreglementet er gjeve i heimel i lov 17. juli 1998 om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) Føremål Skulane i Øystre Slidre skal vere prega av konstruktivt og utviklande samarbeid mellom elevar, føresette og tilsette. Ordensreglementet skal bidra til å fremje trivsel, respekt, samarbeid, forutsigbarheit og medansvar for å sikre eit godt læringsmiljø på skulane. Ordensreglementet har som utgangspunkt at alle elevar bidreg med ressursane sine for å nå målsettinga om eit trygt og godt skulesamfunn for alle. Ordensreglementet skal også vere eit felles verktøy slik at skulane i Øystre Slidre kan ha ei mest muleg lik sakshandsaming. I tillegg skal det innehalde eit felles sett med sanksjonar som i størst muleg grad vil fremje likskap mellom skulane med omsyn til tiltak og reaksjonsformer. 1.3 Verkeområde Ordensreglementet gjeld dei kommunale grunnskulane. Reglementet gjeld og skulefritidsordninga så langt det høver. Ordensreglementet inneheld reglar for både orden og oppførsel. I tillegg inneheld det reglar for kva tiltak (sanksjonar) som skal brukast mot elevar som bryt reglementet, og sakshandsamingsreglar for korleis slike saker skal handsamast. Skulane har ansvar for elevane i undervisninga, under arrangement, på ekskursjonar og anna der elevane er under skulen si leiing. Av dette fylgjer at ordensreglementet gjeld alle typar undervisningslokale, fellesrom og uteområde, på skulevegen og når elevane har undervisning på andre stader enn på skulen sitt område, til dømes i prosjekt, på leirskule, studietur og liknande. Av dette fylgjer at ordensreglementet gjeld når skulen har ansvar for elevane. Skulen har ikkje tilsynsplikt når det gjeld skulevegen, men ein går ut frå at elevane fylgjer ordensreglementet også på skulevegen og bussen. 1.4 Skulane sitt ordensreglement I tillegg til felles ordensreglement for skulane i Øystre Slidre, kan den enkelte skulen utarbeide eige reglement for trivsel, orden og åtferd. Dette reglementet skal sikre at spesielle tilhøve ved den enkelte skule kjem med. Den enkelte skule sitt ordensreglement skal særleg ha fokus på rutinar og prosedyrar for å sikre elevane sitt psykososiale skulemiljø. Alle rådsorgan ved skulen skal delta i utarbeidinga av eige ordensreglement. Skulen sitt samarbeidsutval vedtek ordensreglementet. Ved eventuell usemje vil lovføresegnene i opplæringslova og den felles kommunale forskrifta ha forrang framfor skulen sitt eige reglement. Sentralt regleverk og kommunal forskrift skal vere utgangspunkt for skulen sitt eige ordensreglement.

3 3 2 Reglar og sanksjonar Skule er ein læringsarena for barn, unge og vaksne. Alle har eit ansvar for korleis skulemiljøet er og vert utvikla. Det er difor viktig at både elevar, føresette og tilsette arbeider for å skape eit godt arbeids- og læringsmiljø på den enkelte skule. Elevane skal fylgje vanlege reglar i samfunnet og vise god folkeskikk. Som elev har ein difor både rettar og plikter som skal fylgjast. 2.1 Reglar om orden og åtferd Skulen i Øystre Slidre har som mål at alle born, unge og vaksne skal oppleve eit godt og utviklande lærings- og skulemiljø. For å oppnå dette må mellom anna desse reglane fylgjast: Alle skal vise respekt og omsorg for kvarandre. Alle skal ha eit godt lærings- og skulemiljø der ein viser respekt for undervisninga. Alle skal ta del i undervisninga slik den er organisert, bidra til å halde arbeidsro i timane og fylgje dei reglane som gjeld i prøve- og undervisningssituasjonar. Alle skal møte presis til undervisning og andre avtaler. Alle skal gjere og levere skulearbeidet til avtalt tid. Alle skal ha god orden og bidra til at området på skulen er reint og ryddig. Alle får ha eigendelane sine i fred, men så langt det er mogleg bør du unngå å ta med verdisaker på skulen. Alle skal ta vare på skulebygget, inventar, lærebøker, undervisningsmateriell og andre eigendelar slik at dei ikkje vert utsette for hærverk og unødvendig slitasje og forbruk. Ingen skal ha med ulovlege/farlege gjenstandar. Ingen skal vere rusa, bruke, oppbevare, omsette eller ha med tobakk, snus, alkohol, narkotika eller andre rusmiddel på skulen sitt område eller arrangement. Mobiltelefon, ipod, MP3-spelar og liknande skal som hovudregel vere slege av i undervisningstida. Den einskilde skule kan gjennom eige ordensreglement fastsetje særskilde reglar for bruk av slikt utstyr. Skulen sitt datautstyr og internettilgang skal som hovudregel berre nyttast i samband med undervisning. Den einskilde skule kan gjennom eige ordensreglement fastsetje særskilde reglar for bruk av datautstyr, internett, spel, video og sosiale media. Under større prøver skal alt elektronisk utstyr som kan nyttast til kommunikasjon, leverast inn. Det er ikkje høve til å forlate skuleområdet utan skriftleg løyve frå kontaktlærar, teamleiar eller rektor Tiltak ved brot på ordensreglementet Alle sanksjonar skal vere slik at eleven forstår kva for regel som er broten og kvifor skulen må reagere på dette. Sanksjonane skal stå i rimeleg forhold til brotet på ordensreglementet. Tiltaket bør kome så nær regelbrotet i tid som mogleg. Dersom det er mogleg, skal eleven få høve til å gjere opp for seg. Brot på reglar som fylgjer av lov eller reglement kan få sanksjonar etter reglane i dette kapittelet, dersom ikkje anna er særskilt nemnt.

4 Som hovudregel skal det berre gjennomførast sanksjonar som fylgjer av lov eller reglement. Dersom særskilde grunnar talar for det, kan også andre sanksjonar av mindre inngripande art gjennomførast. Ved brot på reglar som fylgje av skulen sitt eige ordensreglement, gjeld det same. Elevane pliktar å fylgje sanksjonane dei vert dømde til. Dersom dette ikkje vert gjort, kan ein dømme til nye sanksjonar. Fysisk refsing eller anna krenkjande handsaming må ikkje nyttast. Med fysisk refsing meiner ein ikkje arbeid i samband med rydding, vask, og/eller reparasjon etter seg sjølv eller andre. Kollektiv straff kan ikkje nyttast for regelbrot som er gjort av enkelte medlemmar av gruppa Mulege sanksjonar Skulane i Øystre Slidre kan nytte fylgjande sanksjonar ved brot på ordensreglementet: Munnleg irettesetjing Skriftleg irettesetjing/ åtvaring Heimen vert informert Pålegg om oppgåver for å rette opp skade dei har gjort på skulen sin eigedom eller eigendelar (rydde søppel, vaske golv, fjerne tagging og liknande) Erstatningsansvar Vere til stades på skulen før eller etter skuletid i samband med samtale med lærar/rektor og/eller utføring av oppgåver som er pålagde Inndraging av gjenstandar som vert brukte på ein farleg eller provoserande måte, og/eller andre gjenstandar som ikkje skal vere med på skulen. Gjenstandar som ein har drege inn, kan leverast tilbake til føresette (ulovlege gjenstandar vert leverte til politiet). Bortvising frå klasse/gruppe for resten av timen eller arbeidsperioden etter rektor si avgjerd. Rektor kan delegere bortvisning frå resten av timen til den enkelte lærar Bortvising frå skulen for resten av dagen eller inntil tre dagar etter rektor si avgjerd Utestenging av enkeltelevar frå spesielle arrangement og aktivitetar Mellombels eller permanent bytte av klasse Mellombels eller permanent bytte av skule Nedsett karakter i orden og åtferd Melde straffbare forhold til politiet Nærmare om konkrete brot og/eller sanksjonar Mobbing og vald Krenkjande åtferd som mellom anna uakseptabel munnbruk, mobbing, diskriminering, vald eller truslar om vald, skal ikkje godtakast i skulane i Øystre Slidre. Den enkelte skule skal ha handlingsplan mot mobbing, samarbeidsutvalet skal vedta handlingsplanen. Forbodet om mobbing gjeld også spesifikt eit forbod mot mobbing, trakassering og truslar om bruk av vald på SMS, MSM, MMS Facebook og andre internettbaserte media. Elevar som utfører mobbing, vald eller truslar om vald, kan visast bort frå undervisninga/skulen. Lengda på bortvisinga vil vere avhengig av alderen til eleven og alvoret i situasjonen. Dersom åtferda til eleven ikkje endrar seg etter at ein har freista å gjennomføre tiltak eller sanksjonar, kan ein vurdere bytte av klasse eller skule, mellombels eller permanent. 4

5 5 Å ha med ulovlege/farlege gjenstandar På skulen sitt område eller arrangement er det ikkje lov å ha med ulovlege gjenstandar eller gjenstandar som kan brukast til å gjere skade på seg sjølv eller andre. Skulen kan konfiskere gjenstandane. Ulovlege gjenstandar vert overlevert til politiet. Andre konfiskerte gjenstandar vert overleverte til eleven sine føresette etter skuletid. Hærverk Elevar som utfører hærverk kan påleggjast å rydde opp etter seg/utbetre skader som er gjort dersom oppryddinga er arbeid som eleven har føresetnadar for å greie, og arbeidet står i rimeleg forhold til regelbrotet. Ved hærverk vil eleven og/eller dei føresette kunne bli gjort ansvarlege for erstatning. Det same gjeld ved tap eller øydelegging av skulebøker og anna utstyr. Eleven kan få høve til å betre skadane sjølv, dersom det vert sett på som formålstenleg. Skulen skal reagere dersom eleven øydelegg andre elevar sine eigendelar. Ugyldig fråvere Elevane har plikt til å møte presis til undervisninga i den form den vert organisert. Ugyldig fråvere er brot på ordensreglementet og skal leggjast vekt på når ordenskarakteren skal setjast. Dersom eleven er ulovleg borte frå skulen eller gjentekne gonger kjem for seint, skal ein kontakte føresette for å få kartlagt årsaka til fråveret eller forseintkominga. Dei tiltaka som skal setjast i verk må ein sjå i samanheng med årsaka og eventuelt kor ofte eleven kjem for seint. Barn og unge har rett og plikt til grunnskuleopplæring. Når det er forsvarleg, kan rektor etter søknad gje den enkelte elev fri inntil to veker. Fråvere utover dette er å sjå på som at eleven er skriven ut av skulen. Dei føresette til eleven må legitimere at barnet får tilsvarande undervisning i ein annan skule eller ved heimeundervisning. Dersom dette ikkje skjer, skal skulen fylgje opp saka. Den einskilde skule fastset i sitt eige ordensreglement korleis fråvære skal legitimerast. Fråveret frå alle tre åra på ungdomssteget skal førast på vitnemålet. Mobiltelefon, MP3-spelar etc. Mobiltelefonar og MP3-spelarar skal som hovudregel vere slått av i undervisningstida. Den einskilde skule kan gjennom ordensreglementet fastsetje reglar for bruk av mobiltelefon, MP3-spelar etc. Dersom eleven bryt regelen om bruk av mobiltelefon, MP3-spelar etc., kan utstyret konfiskerast for resten av dagen. Ved gjentekne brot på reglane kan utstyret konfiskerast og leverast til føresette. Internett Skulen sin internettilgang skal som hovudregel berre brukast i samband med undervising. Denne regelen hindrar ikkje at internettilgangen til skulen kan vere tilgjengeleg for elevar utanom den organiserte undervisninga. Den einskilde skule skal ha nettverkreglar. Vidare skal skulen fastsetje reglar for bruken av skulen sitt datautstyr. Elevar som bryt nettverkreglane og/eller reglar for bruk av datautstyr, kan stengjast ute frå bruk av skulen sitt datautstyr for ein periode.

6 6 Fusk Dersom ein elev har fuska i ein prøvesituasjon, vil prøva bli annullert. Elevane på ungdomsskulen skal få informasjon om at det er muleg dei ikkje kan få terminkarakter dersom dei har fuska. Når det gjeld fusk eller forsøk på fusk på eksamen vert det vist til eige eksamensreglement. Rusmidlar, tobakk og snus Det er ikkje tillate å vere rusa eller bruke, oppbevare, omsetje eller ha med tobakk, snus, alkohol, narkotika eller andre rusmiddel på skulen sitt område eller skulen sine arrangement. Skulen skal konfiskere rusmidlane eller tobakken. Tobakk eller alkohol skal ein overlate til eleven sine føresette. Ulovlege rusmiddel skal ein overlate til politiet. Vurdering i orden og åtferd Reglar for karakterar i orden og åtferd er heimla i føresegna til opplæringslova 3-9. Karakteren i orden og åtferd skal som hovudregel setjast ned ved gjentekne brot på ein eller fleire reglar i felles ordensreglement eller den einskilde skule sitt ordensreglement. I tillegg kan karakteren setjast ned ved spesielt grove brot på reglementet sjølv om det er snakk om ei einskild hending. Dersom det er tvil om ein elev på grunn av stort fråvere eller andre særlege grunnar kan få standpunktkarakteren Nokså god eller Lite god i orden eller åtferd, må eleven og dei føresette få skriftleg varsel. Varsel skal gjevast straks slik at betring i orden eller åtferd kan påverke karakteren. 2.3 Melding til politiet om straffbare forhold Dersom det ligg føre mistanke om straffbare forhold, kan rektor be om bistand frå politiet. Dei føresette til eleven skal om det er muleg varslast munnleg samstundes som ein ber politiet om bistand. Skade på skulen sin eigedom kan bli meldt til politiet. Rektor kan straks melde frå om forholdet til politiet, men formell melding til politiet vert levert av kommunen i samsvar med kommunen sitt delegasjonsreglement. Straffbare forhold vert som hovudregel meldt av den som er utsett for forholdet - den fornærma. 2.4 Undersøking Ved rimeleg grunn til mistanke om brot på reglane om ulovlege/farlege gjenstandar eller rusmidlar og tobakk, kan leiinga på skulen gjere undersøkingar i garderobeskåp og bokskåp som eleven disponerer. Ved rimeleg grunn til mistanke om brot på reglane om ulovlege/farlege gjenstandar eller rusmidlar og tobakk, kan leiinga på skulen be dei føresette til eleven om lov til å ta kontroll av lommer, klede, sekkar eller vesker. Dersom det er muleg, skal dei føresette ha høve til å vere med ved ein eventuell kontroll. 2.5 Nødverge

7 Når det i heilt spesielle situasjonar er fare for at ein elev kan skade seg sjølv eller andre, vil det vere nødvendig å stoppe eleven, eventuelt skilje eleven frå resten av gruppa og plassere eleven i eige rom for ein kortare periode. Eleven skal ha tilsyn av minst ein vaksen. Når eit slikt tiltak vert sett i verk, skal ein straks melde frå til rektor og til foreldre. Rektor må føre opplysningane om slike tiltak og om årsaka til dei i elevmappa Erstatning I tillegg til å bli pålagte sanksjonar etter reglementet her, kan eleven bli gjort erstatningsansvarleg etter erstatningsrettslege reglar. Foreldre kan bli gjort erstatningsansvarlege for skade som er gjort med føresett eller aktlaust av barna deira med inntil kr 5000,- for kvart enkelt tilfelle, jf. Skadeerstatningslova Reglar for handsaming av sak ved sanksjonar Handsaming av brot på ordensreglementet fylgjer av opplæringslova. I den grad avgjerda om å dømme til ein sanksjon vert rekna som eit enkeltvedtak, skal reglane for sakshandsaming fylgje forvaltingslova kap III-VI. Av dette fylgjer mellom anna at: Foreldra til eleven skal varslast før vedtaket vert gjort og dei skal få høve til å uttale seg innan ein sett frist. Til vanleg vert det gjeve skriftleg varsel på førehand. Skulen skal sjå til at saka er opplyst så godt som muleg før det vert fatta vedtak. Elevar skal få høve til å gje uttrykk for sitt syn, i den grad dei er i stand til å danne seg eigne synspunkt i saka. Enkeltvedtak skal vere skriftleg og grunngjeve. Det kan klagast på vedtaket, det må difor ha med opplysningar om retten til å klage, klagefrist, klageinstans og framgangsmåte ved klage. Ved avgjerder om desse sanksjonane skal det alltid fattast enkeltvedtak: Bortvising Ved alvorlege eller gjentekne brot på ordensreglementet kan elevar på steg visast bort frå enkelttimar eller for resten av dagen. Elevar på steg kan visast bort frå undervisning i inntil tre dagar, sjå opplæringslova 2-10 og 2-9 fjerde ledd. Bortvising for meir enn ein time/arbeidsperiode vert gjort av rektor etter å ha rådført seg med læraren til eleven. Før det vert fatta vedtak skal eleven få høve til å forklare seg munnleg, og ein skal ha vurdert andre hjelpe- og refsingstiltak. Dei føresette til eleven skal varslast før bortvising vert sett i verk for resten av dagen (gjeld steg), og før bortvising for heile dagar (gjeld steg). Bytte av skule Når omsyn til dei andre elevane tilseier det, kan ein elev i særskilte tilfelle flyttast til ein annan skule enn den skulen eleven har rett til å gå på. Når det er naudsynt, kan eleven flyttast til ein skule utanfor kommunen, men ikkje slik at eleven må flyttast ut av heimen eller at skuleskyssen vert uforsvarleg lang, sjå opplæringslova 8-1 tredje ledd. Før det vert gjort vedtak om å flytte ein elev, skal det vere prøvd andre tiltak. Ved svært alvorlege eingongstilfelle erdet ikkje snakk om å prøve andre tiltak før det vert gjort vedtak.

8 Ein skal varsle dei føresette om at bytte av skule vert vurdert og dei skal ha høve til å uttale seg innan ein gjeven frist. Det er rådmannen som skal fatte vedtak om overflytting til annan skule, ikkje rektor ved den enkelte skule. Tiltak som gjeld det psykososiale miljøet Dersom ein elev eller føresett ber om tiltak som gjeld det psykososiale miljøet, blant anna tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald og rasisme, skal skulen snarast muleg handsame saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova, sjå opplæringslova 9a-3 tredje ledd. Dersom skulen ikkje fattar vedtak innan rimeleg tid, kan foreldra likevel klage etter reglane i forvaltningslova, som om det var gjort eit enkeltvedtak. Klageretten kan iverksetjast av dei som har rettsleg interesse etter forvaltningslova 28. Skulen skal sende mellombels svar dersom motteken melding ikkje kan svarast på i løpet av ein månad etter at den er mottatt. I meldinga skal det gjerast greie for grunnen til at meldinga ikkje kan handsamast tidlegare og om muleg når ein kan vente svar, jf. 11a i forvaltningslova. Ved avgjerder som ikkje er enkeltvedtak, skal fylgjande sakshandsamingsreglar gjelde: Skulen pliktar å sjå til at saka er så godt som muleg opplyst, og avgjerda skal takast på eit grunnlag som er forsvarleg etter saka sin art og karakter. Eleven skal så vidt det er muleg varslast og få lagt føre relevante opplysningar i saka med mulegheit til å uttale seg før det vert treft ei avgjerd. I alvorlege saker skal føresette så vidt muleg kontaktast. Varselet kan gjevast munnleg, men ved avgjerder som har mykje å seie bør grunngjevinga vere skriftleg. Avgjerda bør grunngjevast. Eleven skal få grunngjevinga for avgjerda samstundes med at orienteringa vert gjeven, med mindre det er forhold som gjer det vanskeleg. Grunngjevinga kan gjevast munnleg, men ved avgjerder som har mykje å seie bør grunngjevinga vere skriftleg. 4 Forskrifta trer i kraft Denne forskrifta trer i kraft frå Reglementet for orden og åtferd, både den felles forskrifta og eventuelt utfyllande reglement frå den enkelte skule, skal gjerast kjent for elevar, foreldre og tilsette ved oppstart av kvart skuleåret. Dette har kvar skule ansvaret for. Reglementet skal til ei kvar tid vere tilgjengeleg på skulen/kommunen si nettside. 8

Forskrift til ordensreglement for grunnskulane i Skodje kommune

Forskrift til ordensreglement for grunnskulane i Skodje kommune Forskrift til ordensreglement for grunnskulane i Skodje kommune Vedtatt: Kommunestyret 12. April 2011 1. INNHALD 1 Heimel Med heimel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Forskrift om ordensreglar for skulane i Voss herad. Vedteken

Forskrift om ordensreglar for skulane i Voss herad. Vedteken Forskrift om ordensreglar for skulane i Voss herad Vedteken 1 1 Innleiing 3 1.1 Heimel...3 1.2 Føremål...3 1.3 Virkeområde...3 1.4 Skulane sitt eige ordensreglement...3 2 Regler om orden og åtferd 3 2.1

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og åtferd ved skulane i Herøy kommune

Forskrift om reglement for orden og åtferd ved skulane i Herøy kommune Forskrift om reglement for orden og åtferd ved skulane i Herøy kommune Kapittel 1 Innleiing 1.1 Heimel Ordensreglementet er gjeve med heimel i Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskulen og den vidaregåande

Detaljer

Forskrift om ordensreglar for skulane i. Voss kommune

Forskrift om ordensreglar for skulane i. Voss kommune Voss kommune 1 Saksnr./ løpenr./ Arkivkode Stad Dato 10/813-4380/11 - B32 VOSS 22.02.2011 Forskrift om ordensreglar for skulane i Voss kommune Vedteken i Utval for levekår, 07.12.2010 Voss kommune 10/813-4380/11

Detaljer

Forskrift til ordensreglement for grunnskulane i Skodje kommune

Forskrift til ordensreglement for grunnskulane i Skodje kommune Forskrift til ordensreglement for grunnskulane i Skodje kommune Vedtatt: Kommunestyret 12. April 2011 1. INNHALD 1 Heimel Med heimel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i Flora kommune (Revidert etter høyring i brukargruppene)

Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i Flora kommune (Revidert etter høyring i brukargruppene) Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i Flora kommune (Revidert 01.01.2018 etter høyring i brukargruppene) 1 Innleiing Heimel Formål Verkeområde 2 3 4 5 6 Kva rettar elevane har Kva plikter

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULEN I SVEIO KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULEN I SVEIO KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULEN I SVEIO KOMMUNE Ordensreglementet er heimla i Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) 9A-10 og 9A-11. 1 Føremål Ordensreglementet

Detaljer

FELLES ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I NORDDAL

FELLES ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I NORDDAL FELLES ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I NORDDAL Vedtatt i Driftsutvalet 27.02.08 I Innleiing 1. Heimel Reglementet er heimla i lov av 17 juli 1998 nr. 61 om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i Flora kommune

Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i Flora kommune Forskrift om felles ordensreglement for grunnskulane i 1 Innleiing Heimel Formål Verkeområde 2 3 4 5 6 Kva rettar elevane har Kva plikter elevane har Grunnlaget for vurdering i orden og åtferd Konsekvensar

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR OGNA SKULE

ORDENSREGLEMENT FOR OGNA SKULE HÅ KOMMUNE OGNA SKULE ORDENSREGLEMENT FOR OGNA SKULE Innhaldsliste: 1 INNLEIING... 3 1.1 HEIMEL... 3 1.2 FORMÅL... 3 1.3 VIRKEOMRÅDE... 3 2 REGLAR OG SANKSJONAR... 3 2.1 REGLAR OM ORDEN OG OPPFØRSEL...

Detaljer

FORSKRIFT OM REGLEMENT FOR ORDEN OG ÅTFERD VED HARØY SKULE

FORSKRIFT OM REGLEMENT FOR ORDEN OG ÅTFERD VED HARØY SKULE Sandøy kommune Harøy skule FORSKRIFT OM REGLEMENT FOR ORDEN OG ÅTFERD VED HARØY SKULE Heimel Dette ordensreglementet er gitt med heimel i Lov 17.juli 1998 nr 61 om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT. Forskrift om ordensreglement

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT. Forskrift om ordensreglement Forskrift om ordensreglement 1 1. INNLEIING 1.1 Heimel Ordensreglementet er laga med heimel i lov av 17. juli 1998 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) 2-9. 1.2 Formål Læring,

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDEN OG ÅTFERD I GRUNNSKOLEN. Aukra kommune

FORSKRIFT OM ORDEN OG ÅTFERD I GRUNNSKOLEN. Aukra kommune FORSKRIFT OM ORDEN OG ÅTFERD I GRUNNSKOLEN Aukra kommune Vedteken av Aukra kommunestyre 13. juni 2013 i K-sak 35/13 Ordensreglement er gitt med heimel i Opplæringslova 2-9: 2-9. Ordensreglement og liknande

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og åtferd (ordensreglement) ved skulane i Time Kommune

Forskrift om reglement for orden og åtferd (ordensreglement) ved skulane i Time Kommune Forskrift om reglement for orden og åtferd (ordensreglement) ved skulane i Time Kommune Kapittel 1 Innleiing 1.1 Heimel Dette ordensreglementet er gitt med heimel i Lov 17. juli 1998 nr. 61, 2-9 om grunnskulen

Detaljer

LOKAL FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I SEL OG SEL VAKSENOPPLÆRING. VEDTEKE..

LOKAL FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I SEL OG SEL VAKSENOPPLÆRING. VEDTEKE.. LOKAL FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I SEL OG SEL VAKSENOPPLÆRING. VEDTEKE.. I Innleiing 1 Heimel Med heimel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova),

Detaljer

Ordensreglement for Høyland skule

Ordensreglement for Høyland skule Ordensreglement for Høyland skule 1 Innhaldsliste 1.0 Innleiing... 2 1.1 Heimel... 2 1.2 Føremål... 2 1.3 Virkeområde... 2 2.0 Reglar og sanksjonar... 2 2.1 Reglar om orden og åtferd... 3 2.2 Tiltak ved

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULANE I FØRDE OG SFO I FØRDE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULANE I FØRDE OG SFO I FØRDE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULANE I FØRDE OG SFO I FØRDE Vedteke i Førde bystyre 17.06.2010 Innleiing 1. Heimel Forskrift om ordensreglement i grunnskulane og SFOane i Førde har heimel i Opplæringslova

Detaljer

Vedteken av kommunestyret i Samnanger i sak 54/13 den Forskrift om ordensreglement for skulane i Samnanger

Vedteken av kommunestyret i Samnanger i sak 54/13 den Forskrift om ordensreglement for skulane i Samnanger Vedteken av kommunestyret i Samnanger i sak 54/13 den 06.11. 2013 Forskrift om ordensreglement for skulane i Samnanger Gjeldande frå 01.12.2013 I Innleiing 1 Heimel Opplæringslova 2-9: Ordensreglement

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for skolene i Rælingen

Forskrift om ordensreglement for skolene i Rælingen Forskrift om ordensreglement for skolene i Rælingen Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 om grunnskolen og den videregåande opplæringa (opplæringsloven) 2-9, og vedtatt av kommunestyret

Detaljer

NOTAT. Forslag til felles forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Kvam. Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Kvam herad

NOTAT. Forslag til felles forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Kvam. Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Kvam herad KVAM HERAD NOTAT Til Jarle Sortevik Skulekontoret Dato: 17.01.2013 Frå Jarle Sortevik Vår ref: 13/66-2/N-212.0//JASO Forslag til felles forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Kvam Forskrift om

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I EIGERSUND KOMMUNE Vedtatt i Kultur- og oppvekstutvalget 07.04.2011 i sak KUO 014/11

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I EIGERSUND KOMMUNE Vedtatt i Kultur- og oppvekstutvalget 07.04.2011 i sak KUO 014/11 ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I EIGERSUND KOMMUNE Vedtatt i Kultur- og oppvekstutvalget 07.04.2011 i sak KUO 014/11 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Virkeområde...

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og åtferd (ordensreglement) kommunale grunnskulane i Vestnes

Forskrift om reglement for orden og åtferd (ordensreglement) kommunale grunnskulane i Vestnes Forskrift om reglement for orden og åtferd (ordensreglement) kommunale grunnskulane i Vestnes ved dei Vedtatt av Vestnes kommunestyre 16.06.2011 i K-sak 43/2011 Kapittel 1 Innleiing 1.1 Lovheimel og aktuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Formannskapssalen Dato: 02.03.2016 Tid: 14:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov

Detaljer

Ordensreglement for grunnskulen i Aure kommune (nynorsk) Ordensreglement for grunnskulen i Aure

Ordensreglement for grunnskulen i Aure kommune (nynorsk) Ordensreglement for grunnskulen i Aure Ordensreglement for grunnskulen i Aure 1 Innhold FORSKRIFT OM REGLEMENT FOR ORDEN OG ÅTFERD (ORDENSREGLEMENT) I GRUNNSKOLEN I AURE KOMMUNE... 3 Innleiing... 3 1. Heimel... 3 2. Formål... 3 3. Verkeområde...

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR OGNA SKULE

ORDENSREGLEMENT FOR OGNA SKULE Ogna skule ORDENSREGLEMENT FOR OGNA SKULE Innhaldsliste: 1 INNLEIING... 3 1.1 HEIMEL... 3 1.2 FORMÅL... 3 1.3 VIRKEOMRÅDE... 3 2 REGLAR OG SANKSJONAR... 3 2.1 REGLAR OM ORDEN OG ÅTFERD... 3 2.2 TILTAK

Detaljer

Ordensreglement for. Nærbø ungdomsskule

Ordensreglement for. Nærbø ungdomsskule Ordensreglement for Hå kommune 1 Innhaldsliste 1 Innleiing 2 Ein trygg skule for alle 2 Føremål 2 Virkeområde 2 2 Reglar om orden og åtferd 3 Reglar om orden 3 Reglar om åtferd 4 3 Tiltak og sanksjonar

Detaljer

ORDENS- REGLEMENT BØ SKULE

ORDENS- REGLEMENT BØ SKULE ORDENS- REGLEMENT BØ SKULE Innhald 1.0 Innleiing og føremål... 3 1.1 Heimel... 3 1.2 Virkeområde... 3 2.0 Reglar og sanksjonar... 4 2.1 Reglar om orden og åtferd... 4 2.2 Tiltak ved brot på ordensreglementet...

Detaljer

Forskrift for ordens- og åtferdsreglement for grunnskulen i Etne kommune. Innhald

Forskrift for ordens- og åtferdsreglement for grunnskulen i Etne kommune. Innhald Innhald I. Innleiing... 2 1. Heimel... 2 2. Føremål... 2 3. Verkeområde... 2 II. Reglar og sanksjonar... 2 4. Generell oppførsel... 2 4-1. Du har krav på:... 2 4-2. Du har plikt til å:... 3 Ut frå 4-1

Detaljer

ORDENSREGLEMENT. Ordensreglement for Tryggheim Strand

ORDENSREGLEMENT. Ordensreglement for Tryggheim Strand ORDENSREGLEMENT Ordensreglement for Tryggheim Strand 1 Føremål. Ordensreglementet er fastsett med heimel i Friskolelova 3-9 første ledd. Føremålet med reglementet er å bidra til å skape læring, tryggleik,

Detaljer

Rælingsskolen skal preges av konstruktivt og utviklende samarbeid mellom elever, foresatte og ansatte.

Rælingsskolen skal preges av konstruktivt og utviklende samarbeid mellom elever, foresatte og ansatte. Forskrift om ordensreglement for skolene i Rælingen Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 om grunnskolen og den videregåande opplæringa (opplæringsloven) 9A-10. Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Innhald. Forskrift for ordens- og åtferdsreglement for grunnskulen i Etne kommune.

Innhald. Forskrift for ordens- og åtferdsreglement for grunnskulen i Etne kommune. Innhald I. Innleiing... 2 1. Heimel... 2 2. Føremål... 2 3. Verkeområde... 2 II. Rettar og plikter... 3 4. Generell oppførsel... 3 4-1. Du har krav på:... 3 4-2. Du har plikt til å:... 3 Ut frå 4-1 og

Detaljer

Ordensreglement for skulane i Klepp kommune

Ordensreglement for skulane i Klepp kommune TENESTEOMRÅDE BARN OG UNGE Postadresse: Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Ordensreglement for skulane i Klepp kommune Vedtatt av hovudutval Barn og unge i Klepp kommune 11.04.19 med heimel i lov av

Detaljer

Dersom reglane blir broten, kan det få konsekvensar for den det gjeld.

Dersom reglane blir broten, kan det få konsekvensar for den det gjeld. Storebø skule Telefon 55 08 13 25 Ordensreglane for Storebø skule er utarbeidd med bakgrunn i Forskrift for ordensreglement for skulane i Austevoll gjeldande frå 01.04.11 og Forskrift om individuell vurdering

Detaljer

Felles ordensreglement for grunnskolene i Eigersund kommune FS-020/14 Vedtak:

Felles ordensreglement for grunnskolene i Eigersund kommune FS-020/14 Vedtak: Felles ordensreglement for grunnskolene i Eigersund kommune FS-020/14 Vedtak: Forslaget til ordensreglement for grunnskolen gjøres gjeldende fra 01.03.2014 med følgende endring: Som hovedregel skal mobiltelefoner,

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for skulane i Austevoll

Forskrift om ordensreglement for skulane i Austevoll Forskrift om ordensreglement for skulane i Austevoll Gjeldande frå 01.04.11 Heimel Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande: Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og åtferd

Forskrift om reglement for orden og åtferd Forskrift om reglement for orden og åtferd Kommunalt reglement for skulane i Bjerkreim Bjerkreim kommune Vedteke i kommunestyret: 12.06.13 Gjeld frå: Skulestart hausten 2013. Kommunalsjef Oppvekst og kultur

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I UTSIRA SKOLE Vedtatt i SU 19.11.2014 Fotograf: Innhold 1 Innledning...3 1.1 Hjemmel...3 1.2 Formål...3 1.3 Virkeområde...3 2 Regler og sanksjoner...3 2.1 Regler

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo

Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo - Meling skule - 01.07.2014 Rådmannen Vedteken i Utvalet for oppvekst, kultur og idrett 02.09.2014, sak 38/14 Vedteken i kommunestyret 22.09.2014, sak

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD

ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD 1. Lovheimel Ordensreglementet er heimla i 1. Opplæringslova, 2-9: Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen. Reglementet skal

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ORRE SKULE

ORDENSREGLEMENT FOR ORRE SKULE ORRE SKULE ORDENSREGLEMENT FOR ORRE SKULE 1. INNLEIING 1.1 Formål Alle skal møta og behandla kvarandre med respekt. Det inneber blant anna at me skal vera opne, lyttande og snille. Alle er forskjellige

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

LÆRING FOR LIVET Ordensreglane i Bergen kommune, Salhus skule:

LÆRING FOR LIVET Ordensreglane i Bergen kommune, Salhus skule: LÆRING FOR LIVET Ordensreglane i Bergen kommune, Salhus skule: Jfr. forskrift om ordensreglement for kommunale grunnskular i Bergen, gjeldande frå 1.august 2011 Reglar knytte til orden: 1. Møt presis til

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo

Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo - Rubbestadneset skule - 01.07.2014 Rådmannen Vedteken i Utvalet for oppvekst, kultur og idrett 02.09.2014, sak 38/14 Vedteken i kommunestyret 22.09.2014,

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I SKAUN KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I SKAUN KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I SKAUN KOMMUNE Vedtatt av Skaun kommunestyre 23. juni 2010, K-sak 46/10 (ESA 10/202) I INNLEDNING 1. Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovas (oppll) 2-9 fastsettes

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR KAUPANGER SKULE

ORDENSREGLEMENT FOR KAUPANGER SKULE ORDENSREGLEMENT FOR KAUPANGER SKULE Føremål Dette reglementet er gjeve med heimel i Lov av 17.07.1998 nr. 61 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Ordensreglementet er godkjent

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune

Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune Forskrift om ordensreglement for skolene i Tysfjord kommune Oppvekst og utdanning sist revidert 17.01.2011 Side 1 Hjemmel. Med hjemmel i Lov om grunnskolen og videregående opplæring av 17.juli 1998 nr.

Detaljer

Sirdal kommune Skuleeininga

Sirdal kommune Skuleeininga Sirdal kommune Skuleeininga FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT for elevar ved grunnskulane i Sirdal kommune Forskrift om ordensreglement er heimla i opplæringslova 2-9, og fastsett av Utval for oppvekst og levekår

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo

Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo - Svortland skule - 01.07.2014 Rådmannen Vedteken i Utvalet for oppvekst, kultur og idrett 02.09.2014, sak 38/14 Vedteken i kommunestyret 22.09.2014,

Detaljer

Deltakarar som følgjer grunnskuleopplæring etter 4-a i Opplæringslova, blir i reglementet omtala som elevar.

Deltakarar som følgjer grunnskuleopplæring etter 4-a i Opplæringslova, blir i reglementet omtala som elevar. LOKAL FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I SEL OG OTTA LÆRINGSSENTER. VEDTEKE I SEL KOMMUNESTYRE 30.4.12 Revidert i driftsutvalet 26.6.17 I Innleiing 1 Heimel Med heimel i lov 17. juli 1998 nr. 61

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo

Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo - Moster skule - 01.07.2014 Rådmannen Vedteken i Utvalet for oppvekst, kultur og idrett 02.09.2014, sak 38/14 Vedteken i kommunestyret 22.09.2014, sak

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elevar i vidaregåande skolar i Rogaland er gitt med heimel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I ØSTRE TOTEN SKOLENE OPPDATERT 01.05.2015

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I ØSTRE TOTEN SKOLENE OPPDATERT 01.05.2015 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I ØSTRE TOTEN SKOLENE OPPDATERT 01.05.2015 Østre Toten Kommune 01.03.2012 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel... 3 1.2 Formål...3 1.3 Virkeområde... 3 1.4 Den

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL

ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL ORDENSREGLEMENT FOR ELEVAR VED FYLKESKOMMUNALE VIDAREGÅANDE SKOLAR I MØRE OG ROMSDAL Forskrift fastsett med heimel i opplæringslova (Oppl) av 17.07.98 nr 61, 2-9 og 3-7. DEL A FORMÅL 1 Alle elevar har

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE. Ephorte saksnr.2010/

KVINNHERAD KOMMUNE. Ephorte saksnr.2010/ KVINNHERAD KOMMUNE Ephorte saksnr.2010/1821-33 Innhaldsliste 1.0 Innleiing 1 1.1 Heimel 1 1.2 Innhald og virkeområde 1 Skulane sitt eige ordensreglement 1 2.0 Formål, rettar og pliktar for elevane 1 2.1

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR AUSTEBYGD SKULE I RADØY KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR AUSTEBYGD SKULE I RADØY KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR AUSTEBYGD SKULE I RADØY KOMMUNE Ordensreglementet er ei forskrift fastsett med heimel i Lov av 17. juli 1998 nr. 61: Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova)

Detaljer

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 ENDRING AV 2.2.1 I ORDENSREGLEMENT I DEN OFFENTLIGE GRUNNSKOLEN

Detaljer

1-1 Hjemmel Gjerdrum kommunes forskrift til ordensreglement er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen (opplæringslova).

1-1 Hjemmel Gjerdrum kommunes forskrift til ordensreglement er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen (opplæringslova). GJERDRUM KOMMUNE 1. Innledning 1-1 Hjemmel Gjerdrum kommunes forskrift til ordensreglement er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen (opplæringslova). 1-2 Skolenes egne regler Skolene

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKAUN UNGDOMSSKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR SKAUN UNGDOMSSKOLE ORDENSREGLEMENT FOR SKAUN UNGDOMSSKOLE Bygger på forskrift om ordensreglement vedtatt av Skaun kommunestyre 23. juni 2010, K-sak 46/10 (ESA 10/202), endringer i lovverket fra 2017 og Skaun ungdomsskoles

Detaljer

ORDENSREGLAR FOR TONNING SKULE

ORDENSREGLAR FOR TONNING SKULE ORDENSREGLAR FOR TONNING SKULE Tonning skule sitt ordensreglement byggjer på forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Stryn kommune, vedteke av Skule- og kulturutvalet 04.02.14, gjeldande frå 01.08.2014

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Stavanger kommune

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Stavanger kommune Stavanger kommune Oppvekst og levekår Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Stavanger kommune Kapittel 1 Innledning 1.1 Hjemmel Dette ordensreglement er gitt med

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD

ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD 1. Lovheimel Ordensreglementet er heimla i 1. Opplæringslova, 2-9: Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen. Reglementet skal

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE Foto: Bjarne Sætrang 1 Endringer i forskrift vedtatt av bystyret 14. juni 2017. Gjeldende fra 01.08.2017 Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Innledning 1.1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9, har hovedutvalg

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Sist oppdatert: 23.06.2011 vedtatt i Kommunestyre sak 35/11 Elevene sitt skolemiljø: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har

Detaljer

Vedtatt i Skulemiljøutvalet

Vedtatt i Skulemiljøutvalet Vedtatt i Skulemiljøutvalet 17.11.2010 FELLES ORDENSREGLEMENT FOR SKULANE I VINDAFJORD 1. Lovheimel Ordensreglementet er heimla i 1. Opplæringslova, 2-9: Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement

Detaljer

Gjeldende fra FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENTET FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I NES

Gjeldende fra FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENTET FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I NES Gjeldende fra 01.08.2018 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENTET FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I NES Innhold Forskrift om ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes... 3 1 Virkeområde... 3 2 Formål... 3 3 Elevens

Detaljer

Forskrifta om ordensreglement vil regulera kva som er god orden og åtferd, og vera grunnlag for vurdering i orden og åtferd på ungdomsskulane.

Forskrifta om ordensreglement vil regulera kva som er god orden og åtferd, og vera grunnlag for vurdering i orden og åtferd på ungdomsskulane. Innhald 1 Heimel... 2 2 Formål... 2 3 Virkeområde... 2 4 Elevane sine rettar og plikter... 3 5 Orden... 3 6 Åtferd... 4 7 Sanksjonar... 4 8 Utfyllande om brot på reglane... 6 9 Saksbehandling ved grove

Detaljer

Ordensreglement for Romedal ungdomsskole

Ordensreglement for Romedal ungdomsskole Ordensreglement for Romedal ungdomsskole Skolen er læringsarena og arbeidsplass for mange mennesker, både barn, unge og voksne. Sammen har vi et ansvar for hvordan ting fungerer på skolen. Dersom hver

Detaljer

Ordensreglement. Bremnes ungdomsskule

Ordensreglement. Bremnes ungdomsskule Ordensreglement Bremnes ungdomsskule ORDENSREGLAR Møta førebudd og presis til timane. Visa gode arbeidsvanar og god arbeidsinnsats. ÅTFERDSREGLAR Visa omsyn og respekt for andre på skulen og på skulevegen.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo

Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo - Våge skule - 01.07.2014 Rådmannen Vedteken i Utvalet for oppvekst, kultur og idrett 02.09.2014, sak 38/14 Vedteken i kommunestyret 22.09.2014, sak

Detaljer

Skulereglement for Sogn Jord- og Hagebruksskule

Skulereglement for Sogn Jord- og Hagebruksskule 1 Skulereglement for Sogn Jord- og Hagebruksskule Fastsett med heimel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61 3-7 og 9A-10, forskrift til opplæringslova av 23. juni

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 3469/2014-B11 23.04.2014 Saksbehandler: Magne Skrede SAKSFRAMLEGG Forskrift til ordensreglement for skolene i Gjerdrum Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret 07.05.2014

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Rennesøy kommune

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Rennesøy kommune Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Rennesøy kommune Kapittel 1 Innledning 1-1. Hjemmel Dette ordensreglement er gitt med hjemmel i Lov 17. juli 1998 nr. 61 om

Detaljer

Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge og trer i kraft fra Samtidig oppheves forskrift av

Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge og trer i kraft fra Samtidig oppheves forskrift av BÆRUM KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 21.08.18 og trer i kraft fra 22.08.18. Samtidig oppheves forskrift av

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolen

Ordensreglement for grunnskolen Ordensreglement for grunnskolen Vedtatt av Utvalg for kultur og oppvekst 13.03.2012 Innhold: Kapittel 1 Innledning.. 2 1-1 Hjemmel 2 1-2 Virkeområde.. 2 1-3 Skolens egne regler 2 1-4 Formål 2 1-5 Vurdering

Detaljer

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni Lov om endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø)

Kunngjort 9. juni 2017 kl PDF-versjon 9. juni Lov om endringer i opplæringslova og friskolelova (skolemiljø) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 9. juni 2017 kl. 14.15 PDF-versjon 9. juni 2017 09.06.2017 nr. 38 Lov om endringer i opplæringslova

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I OPPEGÅRD

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I OPPEGÅRD FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I OPPEGÅRD Vedtatt av kommunestyret, 25.9.2017-17/3469 Vedtatt av kommunestyret, 25.9.2017-17/3469 med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring

Detaljer

ORDENSREGLEMENT HERØY VGS.

ORDENSREGLEMENT HERØY VGS. Herøy vidaregåande skule ORDENSREGLEMENT HERØY VGS. Ordensreglementet byggjer på forskrift om normalreglement for elevar ved fylkeskommunale vidaregåande skular i Møre og Romsdal og er fastsett med heimel

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE. 1 Innledning. Forskrift til ordensreglement for skolene i Gjerdrum

GJERDRUM KOMMUNE. 1 Innledning. Forskrift til ordensreglement for skolene i Gjerdrum GJERDRUM KOMMUNE Dato 01.01.2019 Forskrift til ordensreglement for skolene i Gjerdrum Bakgrunn: I forskrift til Opplæringsloven står det følgende i 2-9: «Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.

Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6. Ordensreglement for grunnskolene i Røyken - forskrift. (Vedtatt av Røyken Kommunestyre den 17.6.2010. Justert for Oppl. 3-36 og 3-37 den 1.6.2012 ) Del 1 Innledning. 1. Hjemmel. Røyken kommune har vedtatt

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved skolene i Nord-Odal kommune

Forskrift om ordensreglement ved skolene i Nord-Odal kommune Nord-Odal kommune Forskrift om ordensreglement ved skolene i Nord-Odal kommune Kommunestyret fastsetter med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregåande opplæringa (opplæringslova)

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) for elever i grunnskolen i Smøla kommune

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) for elever i grunnskolen i Smøla kommune Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) for elever i grunnskolen i Smøla kommune Fastsatt av Smøla kommunestyre 01.11. 2012 med hjemmel i Lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

Føremålet med vurderinga i orden og oppførsel er tett knytt opp mot ordensreglementet

Føremålet med vurderinga i orden og oppførsel er tett knytt opp mot ordensreglementet FORSKRIFT TIL ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLANE I DOVRE KOMMUNE 1 Innleiing 1. 1 Heimel Med heimel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa kapittel 2 Grunnskolen 2-9 og 2-10 og kapittel 9a Elevane

Detaljer

Reglar for orden og oppførsel. Gol skule

Reglar for orden og oppførsel. Gol skule Reglar for orden og oppførsel Gol skule Føremål Reglar for orden og oppførsel skal bidra til eit godt arbeidsmiljø for elevane, fremje gode arbeidsvanar og orden samt ivareta elevane si helse. Reglane

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo

Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo Forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Bømlo - Gilje skule - 01.07.2014 Rådmannen Vedteken i Utvalet for oppvekst, kultur og idrett 02.09.2014, sak 38/14 Vedteken i kommunestyret 22.09.2014, sak

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune Retten til et godt miljø og plikten til å bidra til dette: Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Ein trygg stad å vera ein god stad å læra

Ein trygg stad å vera ein god stad å læra Fotlandsvåg skule 5283 Fotlandsvåg TLF.56 19 23 30 Faks. 56 19 23 31 Rektor: Kjell Haugland 56 19 23 55 Personalrom 56 19 23 50 fotlandsvag.skule@osteroy.kommune.no Ein trygg stad å vera ein god stad å

Detaljer

TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE.

TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE. TRIVSELSREGLAR FOR ROMMETVEIT SKULE. Elevane sin rett til eit godt fysisk og psykososialt læringsmiljø er blitt styrka og konsekvensar for dei som bryt reglane er blitt skjerpa i Opplæringslova. Også krava

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENTFOR ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENTFOR ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE 18.08.2017 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENTFOR ELEVER I ØSTRE TOTEN KOMMUNE Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel...2 1.2 Formål...2 1.3 Virkeområde...2 1.4 Den enkelte skoles ordensreglement...2

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULEN

FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULEN FORSKRIFT OM FELLES ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKULEN Side 2 Innhaldsliste 1.0 Innleiing 3 1.1 Heimel 3 1.2 Innhald og virkeområde 3 1.3 Skulane sitt eige ordensreglement 4 2.0 Formål, rettar og pliktar

Detaljer

ORDENSREGLAR FOR HEMSEDAL BARNE- OG UNGDOMSSKULE

ORDENSREGLAR FOR HEMSEDAL BARNE- OG UNGDOMSSKULE ORDENSREGLAR FOR HEMSEDAL BARNE- OG UNGDOMSSKULE 1. Du skal vise god framferd mot andre. 2. Du skal delta positivt og aktivt i undervisninga 3. Du skal vere klar i klasserommet når undervisninga startar

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9. I GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Hjemmel Ordensreglement er hjemlet

Detaljer

Kommunale forskrifter til Opplæringslova for Seljord kommune.

Kommunale forskrifter til Opplæringslova for Seljord kommune. Kommunale forskrifter til Opplæringslova for Seljord kommune. Forskriftene regulerer: 1. Omfanget av grunnskuleopplæringa. 2. Målformer i grunnskulen. 3. Ordensreglement. 4. Skulen (krinsgrenser). 1 Punkt

Detaljer