Vedtekter. Leangen Kulturbarnehage SA SA, org. nr Vedtatt av Årsmøte Vedtekter Leangen Kulturbarnehage SA Side 1 av 13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter. Leangen Kulturbarnehage SA SA, org. nr. 971 530 200 Vedtatt av Årsmøte 12.03.15. Vedtekter Leangen Kulturbarnehage SA Side 1 av 13"

Transkript

1 Vedtekter Leangen Kulturbarnehage SA SA, org. nr Vedtatt av Årsmøte Vedtekter Leangen Kulturbarnehage SA Side 1 av 13

2 Innholdsfortegnelse Vedtekter for Leangen Kulturbarnehage SA EIERFORHOLD OG DRIFT FORMÅL MEDLEMMER UTMELDING RETTSLIG DISPOSISJONSEVNE OG ANSVAR FOR GJELD ÅRSMØTE ÅRSMØTETS OPPGAVER AVSTEMMINGSREGLER FOR ÅRSMØTET EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE STYRET VALGKOMITÈ DAGLIG LEDER SAMARBEIDSUTVALG (SU) FORELDRERÅD ØKONOMI OG DISPONERING AV OVERSKUDD OPPLØSNING OG AVVIKLING FORHOLDET TIL LOV OM SAMVIRKEFORETAK (SAMVIRKELOVEN)... 9 Vedtekter i henhold til Barnehageloven EIER FORMÅL OPPTAKSMYNDIGHET OPPTAKSKRETS OG OPPTAKSKRITERIER OPPTAKSPERIODE OG OPPSIGELSER ÅPNINGSTID OG FERIE FORELDREBETALING NORM FOR LEKE- OG OPPHOLDSAREAL SAMARBEID MED HJEMMET DUGNAD BARNS FRAVÆR TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT FORSIKRING Vedtekter Leangen Kulturbarnehage SA Side 2 av 13

3 Vedtekter for Leangen Kulturbarnehage SA SA, org. nr Vedtatt av Årsmøte EIERFORHOLD OG DRIFT Leangen Kulturbarnehage SA har forretningskontor i Trondheim kommune, og eies og drives som et samvirkeforetak med vekslende kapital og medlemstall. 2. FORMÅL Samvirkelaget Leangen Kulturbarnehage har som formål å drive barnehagen til beste for sine medlemmer, og skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i foretaket som kjøpere av barnehagetjenester. Formålet er ikke kapitalavkastning til medlemmene, siden avkastningen blir stående i samvirkelaget. Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet, og i samsvar med barnehagens vedtekter. 3. MEDLEMMER Leangen Kulturbarnehage SAs medlemmer består av foreldre/foresatte til barn som til enhver tid har plass i barnehagen med virkning fra gitt oppstartsdato. Medlemmene skal ikke betale medlemskontingent. Medlemmene skal ikke betale andelsinnskudd. Foretaket kan bruke elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsel, informasjon, dokument og lignende etter samvirkeloven til medlemmene såfremt medlemmet uttrykkelig har godtatt det og ikke noe annet følger av lov om samvirkeforetak. Når et medlem skal gi meldinger eller lignende etter lov om samvirkeforetak, kan medlemmet gjøre dette ved hjelp av elektronisk kommunikasjon til den e-post adressen eller på den måten daglig leder eller styret har fastsatt til dette formålet. 4. UTMELDING Et medlem blir automatisk utmeldt av foretaket samtidig som barnehageplassen blir oppsagt. Utmeldingsfristen er like lang som barnehageplassens oppsigelsestid. Samvirkets styre kan i særlige tilfeller si opp en plass med øyeblikkelig virkning, men det må da foreligge vektige grunner som for eksempel misligholdelse av betaling eller på grunn av alvorlige disiplinære årsaker. 5. RETTSLIG DISPOSISJONSEVNE OG ANSVAR FOR GJELD Samvirkelaget er et eget rettssubjekt med begrenset ansvar for gjeld. Det enkelte medlem har ikke ansvar for samvirkelagets økonomiske forpliktelser. Vedtekter Leangen Kulturbarnehage SA Side 3 av 13

4 6. ÅRSMØTE Årsmøtet er samvirkets øverste organ. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av april måned eller så snart revidert regnskap foreligger. Innkallingen skal sendes ut skriftlig senest tre uker før årsmøtet, og skal inneholde foreløpig dagsorden og orientering om hvilke styreverv som skal velges på møtet. Det skal også orienteres om frist for innsending av forslag til behandling på årsmøtet. Endring av vedtektene kan bare gjennomføres av barnehagens årsmøte. Forslag til saker fra medlemmene, samt valgkomiteens forslag til styre- og varamedlemmer, må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet. Endelig dagsorden skal sendes til medlemmene senest én uke før årsmøtet. Sammen med endelig dagsorden sendes sakspapirer med forslag til vedtak fra styret ut. Forslag som ikke er oppført på dagsorden kan ikke behandles på møtet. Alle medlemmer har møterett til årsmøtet. 7. ÅRSMØTETS OPPGAVER Det skal føres protokoll fra årsmøtet: Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokoll. Styrets årsmelding. Godkjenning av årsregnskap og disponering av årets overskudd. Orientering om budsjett. Orientering om størrelse på beløp for kostpenger. Eventuelle forslag til vedtektsendringer. Valg av styremedlemmer. Styreleder og nestleder velges særskilt. Valg av revisor. Valg av valgkomite, samt instruks for denne. Eventuelt forslag om oppløsning. Andre saker som er korrekt meldt inn for behandling. 8. AVSTEMMINGSREGLER FOR ÅRSMØTET Hvert medlem har én stemme for hvert barn som har plass i barnehagen. Medlemmer som skylder mer enn 2 måneders foreldrebetaling har ikke stemmerett. Hvert medlem kan møte ved fullmektig på årsmøtet, men ingen kan være fullmektig for mer enn et medlem. Fullmektigen må legge frem skriftlig og datert fullmakt. I avstemmingssaker gjelder simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjelder det som styreleder eller dennes stedsfortreder har stemt for. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. For vedtektsendring kreves mer enn 2/3 flertall av avgitte stemmer. Det stilles ingen krav til hvor mange av de stemmeberettigede som må være tilstede for at årsmøtet skal være beslutningsdyktig. Vedtekter Leangen Kulturbarnehage SA Side 4 av 13

5 9. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Ekstraordinært årsmøte skal avvikles når enten styreleder eller minst halvparten av styret krever det. Det samme gjelder dersom minst en tredel av medlemmene krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Sakspapirene skal beskrive saksforholdet og gjengi et forslag til vedtak. Det skal også informeres om hvem som har krevd møtet avholdt. Ved ekstraordinært årsmøte skal innkallingen sendes ut senest én uke før årsmøtet. 10. STYRET Leangen Kulturbarnehage SA ledes av styret, som er samvirkets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret har ansvar for at barnehagen drives i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Styret er arbeidsgiver og har dermed arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Barnehagens daglige leder er arbeidsgivers representant i barnehagen. Styrets sammensetning Styret skal bestå av 5 medlemmer. Styreleder og nestleder velges for to år av årsmøtet. Styreleder velges i partallsår og nestleder i oddetallsår. Hvis styreleder eller nestleder skal velges utenfor ordinært valgtidspunkt som beskrevet, velges disse med varighet til årsmøte neste ordinære valgår. To styremedlemmer velges for en periode på ett år om gangen av årsmøtet. Det skal tilstrebes å sikre kontinuitet ved at ikke for mange styremedlemmer skiftes ut i løpet av kort tid. To varamedlemmer velges av årsmøtet. En ansatterepresentant samt vara for denne velges av og blant de fast ansatte og har samme rettigheter og plikter som de andre styremedlemmene. Daglig leder har møte-, forslags- og uttalerett, samt informasjonsplikt til styret. Styremøter avholdes etter innkalling fra styreleder, eller dersom minst halvparten av styret krever det. Melder et styremedlem forfall, skal et varamedlem innkalles. Styrets arbeidsform Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmer og daglig leder kan kreve at bestemte saker behandles av styret. Styremøter og annen styrebehandling varsles på hensiktsmessig måte og med nødvendig frist. Styret skal behandle saker i møte. Unntaket er hastesaker som må behandles innen neste ordinære styremøte hvor styreleder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling. Styrebehandlingen ledes av styreleder. Deltar verken styreleder eller nestleder, velger styret en leder for styrebehandlingen. Daglig leder har rett til å uttale seg, hvis ikke annet er bestemt av styret i den enkelte sak. Styrets vedtak Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede eller er med på saksbehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe vedtak uten at alle Vedtekter Leangen Kulturbarnehage SA Side 5 av 13

6 styremedlemmene så langt det er mulig har fått anledning til å delta i behandlingen av styresaken. Har noen styremedlemmer meldt forfall, skal et varamedlem innkalles for hvert av styremedlemmene som melder forfall. Et styrevedtak krever at flertallet av de styremedlemmer som er med på behandlingen av en sak, har stemt for. Står stemmene likt, gjelder det som møtelederen har stemt for. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene. Ved valg og ansettelser er den som får flest stemmer valgt eller ansatt. Styret kan på forhånd fastsette at det skal stemmes på nytt dersom ingen får flertall av de stemmene som er gitt. I saker som direkte berører det enkelte styremedlem i særskilt grad, mister vedkommende sin stemmerett. I slike tilfeller skal det enkelte styremedlem erstattes av et varamedlem under saksbehandlingen. Protokoll Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Protokollen skal minst angi tid og sted, deltakere, behandlingsmåte og styrets beslutninger. Styremedlem som ikke er enig i styrets beslutning, kan kreve sin oppfatning protokollført. Protokollen skal underskrives av de som har deltatt i styrebehandlingen. Protokollen er tilgjengelig kun for styrets medlemmer, daglig leder og de personer styret gir tilgang. Godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste Styremedlemmer innvilges godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste hvis det er påkrevd deltakelse på møter eller avtaler innenfor deres ordinære arbeidstid. Timesats beregnes til daglig leders årslønn dividert på 1950 timer. Styreleder kan få godgjørelse for arbeid også utenfor egen ordinær arbeidstid (ekskludert styremøter) for inntil per år. Daglig leder foretar utbetaling basert på spesifisert timeliste fra deltaker(e). Styrets oppgaver: Styret skal sørge for at samvirkelagets formål blir realisert. Styret har ansvar for barnehagens økonomi og bemanning. Styret har ansvar for å fastsette budsjettet og orientere om budsjettet på årsmøtet. Styret har ansvar for en betryggende regnskapsførsel, og at regnskapet, sammen med styrets beretning, skal forelegges årsmøtet. Styret skal fastsette størrelsen på kontingent. Styret skal fastsette størrelsen på kostpenger. Styret skal fastsette sats for frikjøp av dugnadstimer. Styret ansetter daglig leder. Samvirkelaget forpliktes utad av styret ved underskrift av styrets leder og daglig leder i fellesskap. Styret beslutter eventuelle eksklusjoner av medlemmer. Styret skal lede og føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Styret skal utarbeide og ajourføre en styreveileder. Vedtekter Leangen Kulturbarnehage SA Side 6 av 13

7 11. VALGKOMITE Valgkomiteen skal bestå av 3 personer og velges av årsmøtet, for ett år. Komiteen velger selv sin leder. Styret og daglig leder skal bistå valgkomiteen med informasjon som kan være av betydning for valgkomiteens arbeide. Valgkomiteen innstiller nytt styre. Denne innstillingen skal legges ved årsmøtepapirer ved utsending én uke før årsmøtet. 12. DAGLIG LEDER Barnehagens daglige leder ansettes av styret. Daglig leder er barnehagens daglige administrative og pedagogiske leder. Daglig leder står for den daglige ledelse av samvirkets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter samvirkets forhold er av uvanlig art eller uvanlig stor betydning. Daglig leder forvalter barnehagens eiendeler, og skal sørge for at samvirkets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. Daglig leder har sammen med lederteam ansvar for å utlyse stillinger, gjennomføre intervju og sette opp innstillingsliste. Styret har det overordnede ansvaret for, og styreleder kan gis mandat til å godkjenne alle ansettelser. Daglig leder skal bistå styret i lønnsfastsettelse ut over tariffestet lønn for øvrige ansatte i barnehagen. Daglig leder har ansvar for at barnehagen har et internkontrollsystem som er i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Styret eller styrets medlemmer kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Daglig leder skal gi slik redegjørelse til samtlige av styrets medlemmer. 13. SAMARBEIDSUTVALG (SU) Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Samarbeidsutvalget skal ha 5 medlemmer som består av 2 foreldrerepresentanter valgt av foreldreråd, 2 personalrepresentanter valgt av og blant de fast ansatte i barnehagen og 1 styrerepresentant fra sittende styre. En representant fra lederteam har møte, tale og forslagsrett, men ikke stemmerett. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv, og velger selv sin leder. Som samarbeidsutvalgets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er lederen ikke tilstede, gjelder det som møtelederen har stemt for. Samarbeidsutvalget skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Vedtekter Leangen Kulturbarnehage SA Side 7 av 13

8 Saker som gjelder ansettelser, opptak av barn og lignende skal ikke behandles av samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget har ansvar for å lage en plan for vedlikehold og dugnadsoppgaver, samt kalle inn til dugnader. Møter i samarbeidsutvalget holdes etter en plan fastsatt av samarbeidsutvalget, og for øvrig når samarbeidsutvalgets leder finner det nødvendig. Det føres egen protokoll for samarbeidsutvalget, som skal inneholde de vedtak som samarbeidsutvalget har fattet vedrørende foreningen. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Samarbeidsutvalget medlemmer signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for samarbeidsutvalgets medlemmer, styret, daglig leder, og de personer samarbeidsutvalget gir tilgang. 14. FORELDRERÅD Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet velger 2 foreldrerepresentanter til Samarbeidsutvalget (SU). Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen. Barnehagens daglige leder har ansvaret for å innkalle til det første foreldrerådet i barnehageåret. Foreldreråd skal ivareta og drøfte foreldrenes interesser og behov i barnehagen, samt bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene skaper et godt miljø. Foreldreråd har et ansvar for å følge SU`s plan i forhold til vedlikehold og dugnadsoppgaver. Foreldreråd holdes minst en gang i året. Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og alminnelig flertallsvedtak gjelder. Det føres egen protokoll for foreldrerådet, som skal inneholde de uttalelser/vedtak som foreldrerådet har fattet. Tid og sted for møtene skal gå fram av protokollen, likeså stemmefordeling og uenighet som kreves protokollført. Foreldrerådets referent signerer protokollen. Protokollen er tilgjengelig kun for foreldrerådets medlemmer, styret, daglig leder, og de personer foreldrerådet gir tilgang. 15. ØKONOMI OG DISPONERING AV OVERSKUDD Økonomi og fremtidig drift skal sikres ved avsetning til sikringsfond, utearealfond og personalutvikingsfond. Inntil 5% av årlig kontingent kan avsettes til disse fondene. Det er styret, i samråd med daglig leder, som bestemmer og foretar avsetning til disse fondene. - Sikringsfondet skal fungere som sikkerhet for drift og vedlikehold av barnehagens lokaler. Sikringsfondet har ingen øvre grense - Utearealfondet skal ivareta sikkerhet og tilbud i lekeapparater. Utearealfondet skal ikke overstige kr ,- Vedtekter Leangen Kulturbarnehage SA Side 8 av 13

9 - Personalutviklingsfondet skal sikre de ansattes mulighet for faglig utvikling. Personalutviklingsfondet skal ikke overskride kr ,- Avsetning ut over 5 % av årlig innbetalt kontingent krever årsmøtets godkjenning. Årsoverskudd ut over dette skal godskrives samvirkets egenkapital. 16. OPPLØSNING OG AVVIKLING Oppløsning av samvirket kan bare behandles på årsmøte, og med det samme flertall som gjelder for vedtektsendringer. Når vedtak om oppløsning er fattet, skal årsmøtet velge et avviklingsstyre som erstatter styret og daglig leder. Valget gjelder på ubestemt tid med en oppsigelsesfrist for medlemmene på 3 måneder. Ved oppløsning skal samvirkeforetakets formue, etter gjeldsavleggelse, tilfalle barnehageformål i regi av Trondheim kommune. Avviklingsstyret skal melde til Foretaksregistret at samvirket er oppløst. 17. FORHOLDET TIL LOV OM SAMVIRKEFORETAK (SAMVIRKELOVEN) Dersom ikke annet følger av vedtektene gjelder lov om samvirkeforetak (samvirkeloven) av 14. desember 2007 nr Vedtekter Leangen Kulturbarnehage SA Side 9 av 13

10 18. EIER Vedtekter i henhold til Barnehageloven 7 Leangen Kulturbarnehage eies og drives som et samvirke av de foreldre/foresatte som til enhver tid har barn i barnehagen. 19. FORMÅL Leangen Kulturbarnehage skal gi barna en trygg og god oppvekst i et positivt og inkluderende miljø. Barnehagens fysiske utforming og dens ansatte skal legge til rette for at barna skal få delta i aktivitet som styrker dem som individ. Samtidig skal deres evner og kompetanse utvikles til å møte og ta del i samfunnet rundt dem. Barnehagen skal i samarbeid med barnas foreldre/foresatte fremme barnas utvikling, idet det skal taes hensyn til det enkelte barns modningstrinn. Dette skal skje under pedagogisk ledelse. Barnehagen skal ellers drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, fastsatt budsjett, virksomhetsplan og årsplan. 20. OPPTAKSMYNDIGHET Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen. Styret kan endre denne bestemmelsen. 21. OPPTAKSKRETS OG OPPTAKSKRITERIER Daglig leder innstiller hvilke barn som skal tas opp. Innstillingen settes opp etter følgende prioriterte kriterier: 1. Jfr. Lov om barnehager 13 til barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester 4-12 og 4 4 annet og fjerde ledd. Dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og sykehus må vedlegges. 2. Til barn som skal sikres barnehageplass som virkemiddel i forebyggende barnevern; jmfr Lov om barnevernstjenester 4 12, 4, Til barn av fast ansatte 4. Til søsken av barn som allerede har plass 5. Til søsken av barn som har hatt plass i barnehagen, og som bor i barnehagens nærmiljø 6. Til barn bosatt i nærliggende skolekretser 7. Til barn bosatt i Trondheim Kommune Ved likestilt prioritet avgjøres opptaket ved loddtrekning. Overførings- og suppleringsopptak følger samme prioriteringskriterier som hovedopptak. Opptaket skal ta hensyn til en jevnest og mest mulig naturlig sammensatt barnegruppe hva alder og kjønn angår. Antall barn og barnas alder må stå i samsvar med barnehagens arealnorm, antall ansatte og gjeldende lover og forskrifter. Barn som har plass i barnehagen har denne plassen til de begynner på skolen, eller til plassen skriftlig sies opp. Vedtekter Leangen Kulturbarnehage SA Side 10 av 13

11 22. OPPTAKSPERIODE OG OPPSIGELSER Opptak av barn skjer fortløpende hele året dersom plasser blir ledig, men hovedsakelig gjøres opptak gjennom samordnet opptaksprosess med kommunen. Oppsigelsesfristen er én måned, og gjelder fra og med den 01. i påfølgende måned etter at skriftlig oppsigelsen er mottatt av daglig leder. Følgende unntak gjelder: - Siste frist for oppsigelse innen barnehageårets slutt er 1. mars. Dette vil si at dersom oppsigelse ikke er levert innen 1. mars, må plassen betales for ut barnehageåret (ut juni). Barnehageåret løper fra 1. august til 31. juli. Barnehagens styre kan i særlige tilfeller vurdere å si opp en plass med øyeblikkelig virkning, men det må da foreligge vektige grunner som for eksempel misligholdelse av betaling eller på grunn av alvorlige disiplinære årsaker. Klagegang En eventuell klage må fremstilles skriftlig til Trondheim kommune. Klagefristen er 3 uker. Reglene for klagegang finnes i forskrift om saksbehandlingsregler for opptak i barnehage (forskrift nr 1477). Utenom hovedopptak kan kun søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter Lov om barnehager 13 klage dersom de ikke tilbys plass. 23. ÅPNINGSTID OG FERIE Barnehagen er åpen fra alle ordinære virkedager med unntak av: Lørdager, julaften, nyttårsaften, onsdag i påskeuka og fredag etter Kristi Himmelfartsdag. Behovsprøving gjelder for påskeuka og romjula. Behov meldes til daglig leder senest tre uker tidligere. Hvert barn må ha fire uker ferie, hvorav tre uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 1. september. For barn som skal begynne på skolen, må ferie avvikles innen 1. august. Foreldrene må så tidlig som mulig, og senest innen 1. mai orientere barnehagen om tidspunkt for ferie. Barnehagen har fem planleggingsdager hvert år. Tidspunkt for disse skal nedsettes i årsplanen. Barnehagen skal følge de kommunale skolenes fridager, men kan ved spesielle anledninger fravike fra disse. Avvik skal meldes styret for godkjenning og varsles foreldrene senest 4 uker før. 24. FORELDREBETALING Kontingent Styret fastsetter kontingentens størrelse i forbindelse med behandling av budsjett. Kontingenten skal følge maksimalpris for kommunale barnehager. Kontingenten innbetales forskuddsvis den 1. i hver måned. Kontingenten betales for elleve måneder pr. år, hvor juli er betalingsfri måned. Vedtekter Leangen Kulturbarnehage SA Side 11 av 13

12 Moderasjoner Barnehagen praktiserer søskenmoderasjon på lik linje med kommunale barnehager. Det kan også søkes om andre moderasjonsordninger, og disse skal vurderes likt med tilsvarende ordninger i kommunale barnehager. Foreldre plikter til å gi beskjed til daglig leder umiddelbart etter vedtak om barnepass og eventuelt ved endring av barnepass på annen barnehage eller SFO. Det vil ellers ikke kunne kreves moderasjon. Søskenmoderasjon vil bli gitt 1. kontingentmåned etter melding er gitt. Moderasjon gitt på urettmessig grunnlag tilbakebetales i sin helhet til barnehagen. Kostpenger Barnehagen krever ekstra kostpenger. Beløpets størrelse fastsettes av styret og betales på samme måte som kontingent. 25. NORM FOR LEKE- OG OPPHOLDSAREAL Barnehagens norm for leke- og oppholdsareal tilfredsstiller til en hver tids gjeldende offentlige krav. Arealnorm for Leangen Kulturbarnehage er 4,3 m 2 for barn over 3 år og 5,7 m 2 for barn under 3 år. Dette tilsvarer 38 store og 24 små barn. 26. SAMARBEID MED HJEMMET Både foreldre/foresatte selv og barnehagens ansatte har et ansvar for å skape et aktivt samarbeid mellom barnehage og hjem. 27. DUGNAD Barnehagen eies av foreldrene, og det må derfor påberegnes at en del arbeidsoppgaver utføres ved dugnadsarbeide. Som dugnadsinnsats regnes deltakelse i fellesdugnader, deltakelse i styrearbeid, samarbeidsutvalg, valgkomite, festkomite samt oppgaver til gode for barnehagen definert av Samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget orienterer om dette. Det er fastsatt 5 dugnadstimer hvert barnehageår per familie. Størrelsen på pris pr time fastsettes av styret, og informeres om ved starten av nytt barnehageår. Foreldre/ foresatte har selv ansvar for å føre opp sin dugnadsinnsats og timer i lister på barnehagens hjemmeside. Verdien av timepris for 5 timer inkluderes i månedlig foreldrebetaling. Ved barnehageårets slutt krediteres registrerte dugnadstimer med gjeldende timepris for inntil 5 timer. 28. BARNS FRAVÆR Ved fravær plikter foreldre/foresatte å melde fra til barnehagen. Barnehagens ansatte i samråd med foreldre/foresatte kan avgjøre om et barn på grunn av sykdom midlertidig ikke kan gå i barnehagen av hensyn til barnet selv eller andre. Ved ulykker, sykdom eller mistanke om epidemi er barnehagens ansatte ansvarlig for å følge barnehagens prosedyrer i forhold til dette. 29. TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT Barnehagens ansatte og styre har taushetsplikt i henhold til barnehageloven 21, jf. forvaltningslovens Barnehagens ansatte har plikt til å bistå med opplysninger jf barnehagelovens 22 og 23. Vedtekter Leangen Kulturbarnehage SA Side 12 av 13

13 30. FORSIKRING Barn i barnehagen skal minimum være ulykkesforsikret den tiden de er i barnehagen, samt på utflukter i barnehagens regi. Det vises for øvrig til gjeldende forsikringsavtaler. Vedtekter Leangen Kulturbarnehage SA Side 13 av 13

Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014

Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014 Samvirkebarnehagene stiftet 1989 Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemsskap... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for

Detaljer

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den VEDTEKTER for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr. 971 530 200 vedtatt på årsmøte den 09.03.2017, sist endret den 09.03.2017 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

for samvirkeforetaket Weidemannsveien Barnehage SA, org.nr.971376937

for samvirkeforetaket Weidemannsveien Barnehage SA, org.nr.971376937 VEDTEKTER for samvirkeforetaket Weidemannsveien Barnehage SA, org.nr.971376937 vedtatt på ekstraordinært årsmøte den (26.9.2012) 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen

Detaljer

Vedtekter for foreningen x Barnehage BA... 2

Vedtekter for foreningen x Barnehage BA... 2 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for foreningen x Barnehage BA... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 2 6 Årsmøtets oppgaver...

Detaljer

VEDTEKTER OG BESTEMMELSER

VEDTEKTER OG BESTEMMELSER VEDTEKTER OG BESTEMMELSER for samvirkeforetaket Eggen Barnehage SA, org. nr. 979570929 vedtatt på årsmøte den 15.02.2012. Siste revidering 20.05.15. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN TERTITTEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN TERTITTEN BARNEHAGE VEDTEKTER FOR STIFTELSEN TERTITTEN BARNEHAGE Vedtatt Innholdsfortegnelse Vedtekter for Stiftelsen Tertitten Barnehage... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Grunnkapital... 3 4 Styret... 3 4.1 Styrets sammensetning...

Detaljer

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS Vedtekter for aksjeselskapet Karusellen AS 1 VEDTEKTER FOR AKSJESELSKAPET KARUSELLEN AS...3 1) NAVN... 3 2) FORMÅL... 3 3) AKSJONÆRER... 3 4) GENERALFORSAMLING... 4 5) GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA ORG. NR. 983 717 527 VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DEN 19.04.2012, SIST ENDRET 06.04.2017 Innhold 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v...

Detaljer

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tids gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet.

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tids gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet. VEDTEKTER FOR FORETAKET SOLVANGEN BARNEHAGE SA ORGANISASJONSNUMMER 984215606 SIST ENDRET PÅ ÅRSMØTE 12.APRIL 2012 (VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 28.11.12) VILKÅR SIST ENDRET AV STYRET 01.01.18 1 Navn

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Ryggstranden barnehage SA

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Ryggstranden barnehage SA VEDTEKTER for samvirkeforetaket Ryggstranden barnehage SA organisasjonsnummer: 948 669 013 Vedtatt på årsmøte 10. april 2012 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen

Detaljer

VEDTEKTER. for Galterud Barnehage SA. org. nr vedtatt på årsmøte den 7. mars 2012

VEDTEKTER. for Galterud Barnehage SA. org. nr vedtatt på årsmøte den 7. mars 2012 VEDTEKTER for Galterud Barnehage SA org. nr. 971 484 322 vedtatt på årsmøte den 7. mars 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet

Detaljer

Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2

Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Grunnkapital... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 2 6 Årsmøtets

Detaljer

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET SOLHEIM BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET SOLHEIM BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET SOLHEIM BARNEHAGE SA REVIDERT PR. 14.04.2011 Innholdsfortegnelse 1 Navn og forretningssted 3 2 Formål 3 3 Andelshavere 3 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld. 3 5 Årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Skogstua barnehage

Vedtekter for Skogstua barnehage Vedtekter for Skogstua barnehage Vedtatt på årsmøte 03.10.2012 VEDTEKTER for samvirkeforetaket Skogstua foreldrelagsbarnehage SA, org. nr. 971497386 vedtatt på årsmøte den [03.10.2012], sist endret den

Detaljer

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE Selskapsvedtekter for Ånnerudtoppen barnehage SA Vedtatt i årsmøte 21.03 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v... 3 2 Formål... 3

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Stavsetmyra Barnehage SA Sist endret

Vedtekter for andelslaget Stavsetmyra Barnehage SA Sist endret Vedtekter for andelslaget Stavsetmyra Barnehage SA Sist endret 07.04.2016. 1 Navn Samvirkeforetakets navn er Stavsetmyra barnehage SA. Samvirkeforetaket ligger i Trondheim kommune. Samvirkeforetaket vil

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLE BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR SOLE BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR SOLE BARNEHAGE SA 1. Navn Barnehagens navn er Sole barnehage SA. Barnehagen er organisert som et samvirkeforetak med forretningskontor i Sandefjord kommune. 2. Formål Foretakets formål er

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESLEFRIKK BARNEHAGE SA ORG. NR

VEDTEKTER FOR VESLEFRIKK BARNEHAGE SA ORG. NR VEDTEKTER FOR VESLEFRIKK BARNEHAGE SA ORG. NR. 958425856 1. EIERFORM Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet. Barnehagen har adresse i Kristiansund kommune. Barnehagen er godkjent for

Detaljer

Vedtekter for samvirkeforetaket Ringva lskogen barnehage SA, orgnr Vedtatt i ordinært årsmøte og sist endret i årsmøte

Vedtekter for samvirkeforetaket Ringva lskogen barnehage SA, orgnr Vedtatt i ordinært årsmøte og sist endret i årsmøte Vedtekter for samvirkeforetaket Ringva lskogen barnehage SA, orgnr. 871488142 Vedtatt i ordinært årsmøte 30.03.16 og sist endret i årsmøte 20.03.18 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

for samvirkeforetaket Børesvingen barnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den

for samvirkeforetaket Børesvingen barnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den VEDTEKTER for samvirkeforetaket Børesvingen barnehage SA, org. nr. 985 131 236 vedtatt på årsmøte den 25.04.2012. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak

Detaljer

Markaplassen Barnehage SA

Markaplassen Barnehage SA Vedtekter for Markaplassen Barnehage SA Godkjent i årsmøte 9. mars 2011 1 Innholdsfortegnelse Vedtekter for samvirkeforetaket Markaplassen Barnehage SA... 3 1 Navn og forretningssted... 3 2 Formål... 3

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr. 971 486 120 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 18.12.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er

Detaljer

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Olstadmoen Barnehage SA, org. nr

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Olstadmoen Barnehage SA, org. nr VEDTEKTER for samvirkeforetaket Olstadmoen Barnehage SA, org. nr. 986 300 031 vedtatt på årsmøte den 20.11.2012, sist endret den 19.04.2016 1 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

Vedtekter for samvirkeforetaket Bråten Barnehage SA

Vedtekter for samvirkeforetaket Bråten Barnehage SA Vedtekter for samvirkeforetaket Bråten Barnehage SA Vedtatt på ordinært årsmøte 24.3.2015 KAPITTEL I FORETAKET, ANDELSHAVERNE, BARNEHAGEN 1 Navn og forretningssted Barnehagens navn er Bråten barnehage

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Samvirkeforetaket Tøyenåsen Barnehage SA... 2 1 Navn og forretningssted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld....

Detaljer

SA, , SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR MV

SA, , SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR MV VEDTEKTER FOR for samvirkeforetaket Veslefrikk barnehage Ålesund SA, org. nr. 971 487 240 vedtatt på årsmøte den 17.04.12, sist endret den 21.04.2010. 1. SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR

Detaljer

VEDTEKTER FOR VARDEN BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR VARDEN BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR VARDEN BARNEHAGE SA Innholdsfortegnelse 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.... 3 2. Formål... 3 3. Medlemskap... 3 4. Utmelding... 3 5. Styret... 4 6. Styrets oppgaver...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKET STORBAKKEN BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKET STORBAKKEN BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKET STORBAKKEN BARNEHAGE SA Adresse: Telefon: E-mail: Flatsetbakken 8 715 26191 6523 FREI Fax: 715 26192 storbakken@barnehage.no 1 VEDTEKTER for samvirkeforetaket Storbakken barnehage

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET HAKKEBAKKESKOGEN NATURBARNEHAGE SA, ORG.NR

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET HAKKEBAKKESKOGEN NATURBARNEHAGE SA, ORG.NR VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET HAKKEBAKKESKOGEN NATURBARNEHAGE SA, ORG.NR. 986 833 765 Vedtatt på årsmøte den 25.04.2012. Endringer vedtatt på årsmøte 31.05.2018. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og

Detaljer

for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. VEDTEKTER for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr. 987 002 646 vedtatt på årsmøte den 10.04.12, sist endret den 10.04.2012. 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Rikeåsen Barnehage SA... 2 1 Navn og forretningssted... 2 2 Formål... 2 3 Andelshavere... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2

Detaljer

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Lysskar barnehage SA org. nr vedtatt på årsmøte den 24.mai 2012, sist endret den 16.

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Lysskar barnehage SA org. nr vedtatt på årsmøte den 24.mai 2012, sist endret den 16. VEDTEKTER for samvirkeforetaket Lysskar barnehage SA org. nr.984 239 513 vedtatt på årsmøte den 24.mai 2012, sist endret den 16.april 2009 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

for samvirkeforetaket Starveien barnehage SA, org. nr

for samvirkeforetaket Starveien barnehage SA, org. nr VEDTEKTER for samvirkeforetaket Starveien barnehage SA, org. nr. 971 500 433 vedtatt på årsmøte den 17.10.1991, sist endret den 17.10.2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Marihøna Barnehage SA, org. nr

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Marihøna Barnehage SA, org. nr VEDTEKTER for samvirkeforetaket Marihøna Barnehage SA, org. nr. 960923472 vedtatt på årsmøte den 27.03.2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak

Detaljer

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter Nærsnes Barnehage SA Selskapsvedtekter for samvirkeforetaket Nærsnes barnehage SA, org. nr. 971499338 vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

Vedtekter for Leangen kulturbarnehage SA i henhold til barnehageloven 7

Vedtekter for Leangen kulturbarnehage SA i henhold til barnehageloven 7 Vedtekter for Leangen kulturbarnehage SA i henhold til barnehageloven 7 Barnehagevedtektene er fastsatt av styret 9. mars 2017, sist endret 9.mars 2017 I tillegg til disse barnehagevedtektene, gjelder

Detaljer

VEDTEKTER For samvirkeforetaket Tranby barnehage SA, org. nr

VEDTEKTER For samvirkeforetaket Tranby barnehage SA, org. nr VEDTEKTER For samvirkeforetaket Tranby barnehage SA, org. nr. 983770193 Vedtatt på årsmøtet 28.03.2012, sist endret den 01.01.2012. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m. Sammenslutningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA 1. VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA, ORG.NR. 970886664 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10. oktober 2012 2. SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORRETNINGSKONTOR

Detaljer

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 03.10.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor. Foretaket er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Frøystad

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER TOMMELITEN BARNEHAGE SA

SELSKAPSVEDTEKTER TOMMELITEN BARNEHAGE SA SELSKAPSVEDTEKTER TOMMELITEN BARNEHAGE SA Siste endring 09.04.14 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Tommeliten barnehage SA. Andelslaget ligger i Stavanger kommune. Andelslaget er et samvirkelag,

Detaljer

VEDTEKTER. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

VEDTEKTER. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. VEDTEKTER for samvirkeforetaket Utsikten barnehage SA, org. nr. 888 092 692 vedtatt på konstituerende årsmøte 16. mars 2005, sist endret på årsmøtet 17. mars 2016 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og

Detaljer

Gauselbakken Barnehage SA

Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Vedtekter for Gauselbakken Barnehage SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 25.september 2012 Versjons historie (siste på topp) Dato Ver Navn Beskrivelse

Detaljer

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Nøste Barnehage SA. Foretaket har forretningskontor i Lier kommune.

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Nøste Barnehage SA. Foretaket har forretningskontor i Lier kommune. VEDTEKTER for samvirkeforetaket Nøste Barnehage SA, org. nr. 977506778 vedtatt på årsmøte den 17.09.97, sist endret den 11.03.15 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen

Detaljer

Vedtekter. Kollevoll Barnehage

Vedtekter. Kollevoll Barnehage Vedtekter Kollevoll Barnehage 10.09.2013 1 1. Navn Samvirkeforetakets navn er: Kollevoll Barnehage SA 2. Formål Samvirkets formål er å eie og drive barnehage i Spind til beste for medlemmene. Virksomheten

Detaljer

Vedtekter for. Vedtatt på generalforsamling 28.09.2010. Endringer vedtatt på årsmøte 22.03.2012. 1484 HAKADAL Tlf. 67 07 53 63 Org.nr.

Vedtekter for. Vedtatt på generalforsamling 28.09.2010. Endringer vedtatt på årsmøte 22.03.2012. 1484 HAKADAL Tlf. 67 07 53 63 Org.nr. Vedtekter for Vedtatt på generalforsamling 28.09.2010 Endringer vedtatt på årsmøte 22.03.2012 Maristua barnehage www.maristuabarnehage.no Ånebyhaugen 16 post@maristuabarnehage.no 1484 HAKADAL Tlf. 67 07

Detaljer

VEDTEKTER DEL 1 AV 2 SAMVIRKEVEDTEKTER SOFIEMYRÅSEN BARNEHAGE SA

VEDTEKTER DEL 1 AV 2 SAMVIRKEVEDTEKTER SOFIEMYRÅSEN BARNEHAGE SA VEDTEKTER DEL 1 AV 2 SAMVIRKEVEDTEKTER SOFIEMYRÅSEN BARNEHAGE SA Innholdsfortegnelse 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor Side 2 2. Formål.Side 2 3. Medlemskap...Side 2 4. Andelsinnskudd..Side

Detaljer

Adresse: Øygardshaugen 47, 4280 SKUDENESHAVN Telefon: , Telefaks: , E-post:

Adresse: Øygardshaugen 47, 4280 SKUDENESHAVN Telefon: , Telefaks: , E-post: Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Slågstemmen Barnehage SA... 2 1 Navn og forretningssted... 2 2 Formål... 2 3 Andelshavere... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld....

Detaljer

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den VEDTEKTER for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr. 971 530 200 vedtatt på årsmøte den 28.03.2019, sist endret den 28.03.2019 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

Vedtekter for Ringva lskogen Foreldreforening

Vedtekter for Ringva lskogen Foreldreforening Vedtekter for Ringva lskogen Foreldreforening Vedtatt i ordinært årsmøte 30.03.16 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet

Detaljer

Vedtekter for Løvstad naturbarnehage SA Vedtatt 25.11.13

Vedtekter for Løvstad naturbarnehage SA Vedtatt 25.11.13 Vedtekter for Løvstad naturbarnehage SA Vedtatt 25.11.13 1 Navn og forretningssted Foretakets navn er Løvstad naturbarnehage SA, i det videre kalt barnehagen. Barnehagen ligger i Ås kommune. Barnehagen

Detaljer

ExtraOrdinær Generalforsamling. 25. september 2012 kl 20.30

ExtraOrdinær Generalforsamling. 25. september 2012 kl 20.30 Gauselbakken Andelslag BA Gauselbakken Andelslag BA ExtraOrdinær Generalforsamling 25. september 2012 kl 20.30 Gauselbakken Andelslag BA Dronningåsen 1 4032 Stavanger Org. nr. 986 298 363 www.gauselbakken.no

Detaljer

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tids gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet.

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tids gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet. VEDTEKTER FOR FORETAKET SOLVANGEN BARNEHAGE SA ORGANISASJONSNUMMER 984215606 SIST ENDRET PÅ ÅRSMØTE 12.APRIL 2012 (VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 28.11.12) 1 Navn Samvirkeforetakets navn er Solvangen

Detaljer

3 Opptaksmyndighet Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen. Styret kan endre denne bestemmelsen.

3 Opptaksmyndighet Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen. Styret kan endre denne bestemmelsen. Vedtekter for drift for Tranby barnehage i henhold til Barnehageloven 7 1 Eierforhold Tranby barnehage er et samvirkeforetak 2 Formål Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-

Detaljer

Straumsgrend barnehage

Straumsgrend barnehage Straumsgrend barnehage Stokkedalen 59, 5151 STRAUMSGREND, Telefon 458 75 275 kontor@straumsgrendbhg.no VEDTEKTER Vedtekter for samvirkeforetaket Straumsgrend barnehage SA, org. nr. 971438002 vedtatt på

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER BAMSEBU BARNEHAGE SA

SELSKAPSVEDTEKTER BAMSEBU BARNEHAGE SA SELSKAPSVEDTEKTER BAMSEBU BARNEHAGE SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Bamsebu barnehage SA. Andelslaget ligger i Stavanger kommune. Andelslaget er et samvirkelag, organisert som et andelslag

Detaljer

Vedtekter for Karusellen Barnehage. i henhold til Barnehageloven 15

Vedtekter for Karusellen Barnehage. i henhold til Barnehageloven 15 Vedtekter for Karusellen Barnehage i henhold til Barnehageloven 15 1 Vedtekter for Karusellen Barnehage i henhold til Barnehageloven 15 1) Eierforhold Karusellen Barnehage drives av AS Karusellen. 2) Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr:

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET BERGSVINGEN BARNEHAGE SA Org.nr: 957 099 777 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Bergsvingen

Detaljer

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE Barnehagevedtekter for Ånnerudtoppen barnehage SA Vedtatt i styremøte 17. 01. 2013 Revidert styremøte april 2015 Innholdsfortegnelse 1 Eierforhold 2 Formål 3 Foreldreråd 4 Samarbeidsutvalg

Detaljer

Vedtekter for Bjerkaker barnehage SA, vedtatt VEDTEKTER FOR. Side 1 av 8

Vedtekter for Bjerkaker barnehage SA, vedtatt VEDTEKTER FOR. Side 1 av 8 VEDTEKTER FOR Side 1 av 8 VEDTEKTER for samvirkeforetaket Bjerkaker barnehage SA, org. nr. 871 423 652 vedtatt på årsmøtet den 14.04.2015 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket

VEDTEKTER for samvirkeforetaket VEDTEKTER for samvirkeforetaket org. nr. 871 470 472 Vedtekter er vedtatt som oppstart den 01.01.13, jfr vedtak årsmøte 04.12.12. Sist endret og vedtatt årsmøte den 03.11.16. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn

Detaljer

Vedtekter for samvirkeforetaket Einerabben Barnehage SA Org. nr

Vedtekter for samvirkeforetaket Einerabben Barnehage SA Org. nr Vedtekter for samvirkeforetaket Einerabben Barnehage SA Org. nr. 971 493 496 Vedtatt på årsmøte den [14.04.2015], sist endret den [16.03.2015] Innholdsfortegnelse 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og

Detaljer

VEDTEKTER HESTEHOVEN BARNEHAGE

VEDTEKTER HESTEHOVEN BARNEHAGE VEDTEKTER HESTEHOVEN BARNEHAGE Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Hestehoven Barnehage SA...2 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Medlemmer...2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld...2 5 Årsmøte...2

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

Vedtekter for Banktjørnhaugen barnehage SA, org nr

Vedtekter for Banktjørnhaugen barnehage SA, org nr Vedtekter for Banktjørnhaugen barnehage SA, org nr 982 719 704. Vedtatt på årsmøte den 18.04.2017, sist endret den 13.04.2016. 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor Sammenslutningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERG BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR BERG BARNEHAGE SA BARNEHAGEN MIDT I NATUREN! www.brg.barnehage.no INNLANDSVEIEN 252-9020 TROMSDALEN VEDTEKTER FOR BERG BARNEHAGE SA - er hjemlet i lov om samvirkeforetak og barnehagelovens 7 Fastsatt i årsmøtet i Berg Barnehage

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498 VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498 Vedtatt på ekstra ordinært årsmøte den 30.10.2012 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen

Detaljer

Barnehagevedtekter for Nesbru barnehage

Barnehagevedtekter for Nesbru barnehage Barnehagevedtekter for Nesbru barnehage Vedtatt på årsmøte den 02.03.2016, sist endret den 02.03.2016 1 Eier Nesbru Kvinne- og familielag, et lag tilknyttet Norges Kvinne- og familieforbund, eier Nesbru

Detaljer

Straumsgrend barnehage

Straumsgrend barnehage Straumsgrend barnehage Stokkedalen 59, 5151 STRAUMSGREND, Telefon 458 75 275 kontor@straumsgrendbhg.no VEDTEKTER Vedtekter for samvirkeforetaket Straumsgrend barnehage SA, org. nr. 971438002 vedtatt på

Detaljer

Vedtekter for. Festningsgata Menighetsbarnehage

Vedtekter for. Festningsgata Menighetsbarnehage Vedtekter for Festningsgata Menighetsbarnehage Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Festningsgata Menighetsbarnehage... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemmer... 3 4 Rettslig disposisjonsevne.

Detaljer

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet.

Barnehagen skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, vedtekter og årsplan for barnehagens pedagogiske virksomhet. Vedtekter Vedtatt på styremøte 19.10.2009 1. Eierforhold Barnehagen eies og drives i sin helhet av Orrestien Barnehage AS 2. Formål Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-

Detaljer

for samvirkeforetaket Hegglandsdalen barnehagelag SA, org. Nr

for samvirkeforetaket Hegglandsdalen barnehagelag SA, org. Nr VEDTEKTER for samvirkeforetaket Hegglandsdalen barnehagelag SA, org. Nr. 971 486 929 vedtatt på årsmøte den 21.03.2018, sist endret den 15.03.2016 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR TORP HØYMYR BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR TORP HØYMYR BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR TORP HØYMYR BARNEHAGE SA I HENHOLD TIL BARNEHAGELOVEN 7 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10/10-12, revidert i styremøte 23.01.14, 22.08.18 og 06.03.19. 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER Barnehagen

Detaljer

VEDTEKTER for Dusavik barnehage SA, org. nr sist endret den

VEDTEKTER for Dusavik barnehage SA, org. nr sist endret den VEDTEKTER for Dusavik barnehage SA, org. nr. 980 874 680 sist endret den 09.04.2019 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet

Detaljer

Vedtekter for Haugatun Barnehage SA

Vedtekter for Haugatun Barnehage SA Vedtekter for Haugatun Barnehage SA 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningkontor m.v Foretakets navn er Haugatun Barnehage SA. Foretaket har forretningskontor i Hemne Kommune. 2. Formål Foretakets

Detaljer

henhold til Barnehageloven 7 (Driftsvedtekter)

henhold til Barnehageloven 7 (Driftsvedtekter) Vedtekter for Karveslettlia barnehage SA i henhold til Barnehageloven 7 (Driftsvedtekter) 1 Eierforhold Karveslettlia barnehage SA er et samvirkeforetak. 2 Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

VEDTEKTER FOSSEGRENDA BARNEHAGE

VEDTEKTER FOSSEGRENDA BARNEHAGE VEDTEKTER FOSSEGRENDA BARNEHAGE 1 NAVN OG EIERFORHOLD Barnehagens navn er Fossegrenda barnehage. Barnehagen eies og drives av førskolelærer Roger Lørendal. Barnehagens organisasjonsnummer er : 882 347

Detaljer

Vedtekter for Fiskebekk barnehage SA,

Vedtekter for Fiskebekk barnehage SA, Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Fiskebekk Barnehage SA med andelskapital... 2 1 Navn og forretningssted... 2 2 Formål... 2 3 Andelshavere... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld....

Detaljer

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS.

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 1 Eierforhold Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 2 Formål Barnehagen er en pedagogisk virksomhet, og skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-

Detaljer

Vedtekter for Nordre Øyen Barnehage i henhold til Barnehageloven 7.

Vedtekter for Nordre Øyen Barnehage i henhold til Barnehageloven 7. Vedtekter for Nordre Øyen Barnehage i henhold til Barnehageloven 7. 1. Eierforhold Barnehagen eies og drives i sin helhet av Soløy Eiendom AS. 2. Formål Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig

Detaljer

Vedtekter for Mosjordet og Vidarheim barnehage

Vedtekter for Mosjordet og Vidarheim barnehage Vedtekter for Mosjordet og Vidarheim barnehage Sak 42/15 Kommunestyret 20. mai 2015 1. EIERFORHOLD Vedtektene gjelder for Mosjordet og Vidarheim barnehage, som eies og drives av Øyer kommune. 2 2. LOVER

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Kristiansund Barnehage SA, org. Nr

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Kristiansund Barnehage SA, org. Nr VEDTEKTER for samvirkeforetaket Kristiansund Barnehage SA, org. Nr. 959 960 712 Vedtatt på årsmøte 27.04.2017, sist endret 09.02.2017. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORENINGEN TRONDHEIM INTERNATIONAL PRESCHOOL

VEDTEKTER FOR FORENINGEN TRONDHEIM INTERNATIONAL PRESCHOOL VEDTEKTER FOR FORENINGEN TRONDHEIM INTERNATIONAL PRESCHOOL 1 Foreningens navn og organisering Foreningens navn er Trondheim International Preschool. Barnehagen kan benytte forkortelsen THIS Preschool og

Detaljer

VEDTEKTER FURE BARNEHAGE SA 2012

VEDTEKTER FURE BARNEHAGE SA 2012 VEDTEKTER FURE BARNEHAGE SA 2012 Revidert etter Årsmøte april 2007 Revidert etter Årsmøte april 2010 Revidert etter Årsmøte april 2012 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Fure Barnehage SA...

Detaljer

VEDTEKTER for Stiftelsen Hydroparken Barnehage

VEDTEKTER for Stiftelsen Hydroparken Barnehage Stiftelsen Hydroparken Barnehage Org. nr.: 985 211 205 Bygdøy Alle 2 0257 Oslo Rev.: 2014-04-04 Rev.: 2012-03-20 Rev.: 2010-06-10 Rev.: 2007-12-31 VEDTEKTER for Stiftelsen Hydroparken Barnehage 1. EIERFORHOLD

Detaljer

Vedtekter for andelslaget. Småbarnsforeldrenes Barnehage Ringerike SA

Vedtekter for andelslaget. Småbarnsforeldrenes Barnehage Ringerike SA Vedtekter for andelslaget Småbarnsforeldrenes Barnehage Ringerike SA 1 Navn og forretningssted... 2 2 Formål... 2 3 Andelshavere... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 2

Detaljer

GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA

GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA ALMINNELIGE BETINGELSER FOR BARNEHAGEDRIFTEN I HENHOLD TIL BARNEHAGELOVEN 7 1. EIERFORHOLD Gårdstunet Barnehage er et samvirkeforetak. Barnehagens organisasjonsnummer er: 970886664.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERG BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR BERG BARNEHAGE VEDTEKTER FOR BERG BARNEHAGE 1. Eierforhold Berg Barnehage er foreldredrevet og er medlem av (TA) Trondhjems Asylselskap og (PBL) Private Barnehagers Landsforbund. Alle foreldre eller foresatte som har

Detaljer

Forøvrig skal barnehagen drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomheten.

Forøvrig skal barnehagen drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomheten. VEDTEKTER FOR JERNHAGEN BARNEHAGE 1. NAVN Barnehagens navn skal være Jernhagen barnehage. Barnehagen er organisert som en ideell, privat stiftelse. 2. STIFTELSENS SETE Stiftelsen skal ha sitt sete i Eigersund

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR HANS OG GRETE BARNEHAGE SA A) NAVN, FORRETNINGSTED OG FORMÅL MED BARNEHAGEN OG DENS DRIFT Barnehagens navn er HANS OG GRETE BARNEHAGE SA og ligger i Sandnes kommune. Barnehagen er et samvirkelag

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for samvirkeforetaket Saxenborg Barnehage SA... 2 1 Navn og forretningssted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld....

Detaljer

Samvirkets foretaksnavn er Kveldrovegen barnehage SA. Foretaket har forretningskontor i Tromsø kommune.

Samvirkets foretaksnavn er Kveldrovegen barnehage SA. Foretaket har forretningskontor i Tromsø kommune. Selskapsvedtekter Vedtatt på årsmøte 23. april 2015 Sist endret 30. april 2019 1 Foretaksnavn og forretningskontor Samvirkets foretaksnavn er Kveldrovegen barnehage SA. Foretaket har forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Side 1 av 10

VEDTEKTER FOR. Side 1 av 10 VEDTEKTER FOR Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 EIERFORHOLD 2.0 FORMÅL 3.0 STYRINGSORGANER 3.1 Styret for barnehagen 3.2 Samarbeidsutvalg 3.3 Foreldreråd 4.0 OPPTAK AV BARN 5.0 FORELDREBETALING/ OPPSIGELSE

Detaljer

Vedtekter. For Justøyfamiliens bibelcamping

Vedtekter. For Justøyfamiliens bibelcamping Vedtekter For Justøyfamiliens bibelcamping Vedtatt på Årsmøtet 16.07.2004 med senere endringer Versjons historie Dato Ver Navn Beskrivelse 2015.07.18 1.8 Årsmøtet Vedtektene justert på en rekke punkter

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAMNES PRIVATE BARNEHAGE A/S

VEDTEKTER FOR RAMNES PRIVATE BARNEHAGE A/S VEDTEKTER FOR RAMNES PRIVATE BARNEHAGE A/S 1 EIERFORHOLD Ramnes Private Barnehage i Re kommune, eies og drives av selskapet Ramnes Private Barnehage A/S. Selskapets aksjekapital består av 1012 aksjer av

Detaljer

Barnehagevedtekter for Ulsnes Barnehage i henhold til barnehageloven 7

Barnehagevedtekter for Ulsnes Barnehage i henhold til barnehageloven 7 Barnehagevedtekter for Ulsnes Barnehage i henhold til barnehageloven 7 1 Eierforhold Ulsnes Barnehage SA er et samvirkeforetak. 2 Formål Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-

Detaljer

SAMVIRKEVEDTEKTER for andelslaget Vassbakken barnehage SA og BARNEHAGEVEDTEKTER for Vassbakken barnehage

SAMVIRKEVEDTEKTER for andelslaget Vassbakken barnehage SA og BARNEHAGEVEDTEKTER for Vassbakken barnehage SAMVIRKEVEDTEKTER for andelslaget Vassbakken barnehage SA og BARNEHAGEVEDTEKTER for Vassbakken barnehage Gjeldende fra 25.04.2012 VEDTEKTER For samvirkeforetaket Vassbakken barnehage SA, org.nr. 860 686

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Solbakken barnehage Fortunalia 30 7057 Jonsvatnet

Innholdsfortegnelse. Solbakken barnehage Fortunalia 30 7057 Jonsvatnet VEDTEKTER. Innholdsfortegnelse 1 Eierforhold... 3 2 Formål... 3 3 Foreldreråd og samarbeidsutvalg... 3 4 Opptaksmyndighet... 3 5 Opptakskrets og opptakskriterier... 3 6 Opptaksperiode og oppsigelsesfrist...

Detaljer