nr 11/ NO årgang 109 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 11/ NO årgang 109 ISSN"

Transkript

1 . nr 11/ NO årgang 109 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 4863 Nydalen 0422 Oslo E-POST TELEFON

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /19 Innholdsfortegnelse: Etterlysninger / meddelelse til innehaver med ukjent adresse... 3 Registrerte varemerker... 4 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Avgjørelser fra Klagenemnda Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Avgjørelse i nemnda for overprøving av foretaksnavn INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 etterlysninger / meddelelse til innehaver med ukjent adresse /19 Etterlysninger / meddelelse til innehaver med ukjent adresse Varemerkeregistrering nr , ordmerket VALCO, er slettet, jf. varemerkeloven 43. Klagefristen for Patentstyrets avgjørelse utløper Varemerkeregistrering nr , ordmerket VALCO GROUP, er slettet, jf. varemerkeloven 43. Klagefristen for Patentstyrets avgjørelse utløper Varemerkeregistrering nr , det kombinerte merket V VALCO, er slettet, jf. varemerkeloven 43. Klagefristen for Patentstyrets avgjørelse utløper

4 registrerte varemerker nr 11/19 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Steinar Ekholdt, Syverudveien 104, 1433 ÅS, ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NTI NTI CADcenter A/S, Lejrvej 15, 3500 VÆRLØSE, Danmark Otello Law Firm, Dalgasgade 25, 8., 7400 HERNING, Danmark Klasse 9 Dataprogramvare; Dataprogramvare for å opprette søkbare databaser; Dataprogramvare for databasestyring; Dataprogramvare for applikasjon- og databaseintegrering. Klasse 35 Abonnementstjenester og forhandlervirksomhet av dataprogramvare. Klasse 41 Programvareopplæring. Klasse 42 Utvikling av dataprogramvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , MU, MU/M/2018/27402 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HP METAL JET HP Hewlett Packard Group LLC, Compaq Center Drive West, TX77070 HOUSTON, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 7 Maskiner, nemlig 3D-printere; printermaskiner for kommersiell eller industriell bruk. Klasse 42 Elektronisk datalagring; software som tjeneste (SaaS), omfattende software for bruk i tredimensjonal skanning og printing av objekter; tilveiebringe ikke-nedlastbar sky- og nettbasert software for 3D-printoptimalisering, delplassering, tilpasning og administrasjon; tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar software for bruk i tredimensjonal skanning og printing av objekter; online software i form av tilveiebringelse av et nettsted omfattende midlertidig bruk av ikkenedlastbar software for bruk i tredimensjonal skanning og printing av objekter; konsulenttjenester, nemlig teknologisk konsultasjon innen teknologiområdet for 3D-printere og printingsystemer for bruk i additivindustrien (additive manufacturing); datasoftwarekonsultasjoner; utvikling og design av datahardware og datasoftware; installasjon og vedlikehold av datasoftware; teknisk rådgivning, informasjon og konsultasjoner i relasjon til 3D-printere og 3D-printing, nemlig teknologisk konsultasjon innen teknologiområdet for 3D-printere og printingsystemer for bruk i additivindustrien (additive manufacturing). 4

5 registrerte varemerker nr 11/19 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KRAFT BANK ASA, Trim Towers, 5. etg. Larsamyrå 18, 4313 SANDNES, HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; bankvirksomhet; forretninger med fast eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Steinar Ekholdt, Syverudveien 104, 1433 ÅS, ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KOLAFEI Norsk Rikskringkasting AS, Postboks 8500 Majorstuen, 0340 OSLO, ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 CD, video/dvd, CD-rom spill; dataspill; dataprogramvare; digitale applikasjoner; undervisningsmateriell, nemlig digitale applikasjoner; software for online virtuelle verdener (online interaktiv underholdning); refleks; refleksvest. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder sending av radio- og fjernsynsprogram, distribusjon av internettsider og multimediale artikler (i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignende) via internett, bredbånd, digital-tv, mobil-tv, mobilt internett og andre digitale medier. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, produksjon av multimediale artikler i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignende til bruk på internett, bredbånd, digital-tv, mobil-tv, mobilt internett og andre digitale medier, herunder sosiale medier og blogger hvor det formidles bilder og tekst, spilltjenester tilbudt online. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 87/855,240 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen METRONOME Autonomous Software, Floor 4, Willow House, KY CRICKET SQUARE, Cayman-øyene BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 9 Dataprogramvare for å brukes på og samhandle med blokk-kjede-baserte plattformer, nemlig programvare for distribuerte digitale token-applikasjoner; dataprogramvareplattformer for distribuert databehandling; dataprogramvare plattformer for blokkkjeder; programvare som muliggjør registrering av økonomiske data og informasjon til en kryptografisk hovedbok eller delt kryptografisk hovedbok, elektronisk overføring av midler, finansielle clearing-hus, avregning av oppgjør av finansielle eiendeler og transaksjoner, elektronisk signatur programvare for oppgjør av verdipapirer og finansielle transaksjoner, betjene et handelssystem for digital valuta og besørge utveksling av digital valuta og behandling av sikre datatransaksjoner. Klasse 42 Design, utvikling og implementering av programvare for distribuerte databehandlingsplattformer; design, utvikling og implementering av programvare for blokkkjeder; forskning og utvikling av dataprogramvare; konsulenttjenester i forbindelse med programvareutvikling og produktutvikling innen området distribuerte databehandlingsplattformer; PAAStjenester (platform as a service) som gjør det mulig å registrere økonomiske data og informasjon til en kryptografisk hovedbok eller delt kryptografisk hovedbok, elektronisk overføring av midler, finansielle clearing-hus, avregning av oppgjør av finansielle eiendeler og transaksjoner, elektronisk signatur programvare for oppgjør av verdipapirer og finansielle transaksjoner, betjene et handelssystem for digital valuta og besørge utveksling av digital valuta og behandling av sikre datatransaksjoner. 5

6 registrerte varemerker nr 11/19 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BUBBLE WRAP AS, Nedre Prinsdals vei 165, 1263 OSLO, BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; brød, bakverk og konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; sauser [smakstilsetning]; vafler; kaker; iskrem; smørbrød. Klasse 35 Salg av mat og drikkevarer. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; tilveiebringelse av mat og drikke; tilberedning av mat og drikkevarer; servering av mat og drikke; restauranttjenester for hurtigmat og ferdigmat; takeawaytjenester for mat; restaurant- og cateringtjenester; kafé-, kafeteria- og restauranttjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VÅPENSMIA AS, Postboks 86, 2882 DOKKA, Klasse 9 Kikkertsikter for skytevåpen; objektiver [optikk]; kikkertsikter for geværer; teleskopsikter for artilleri; teleskopsikter for rifler; optiske sikter. Klasse 13 Magasiner for våpen; luftpistoler [våpen]; prosjektiler [våpen]; prosjektiler for våpen; gevær [våpen]; luftrifler [våpen]; rekylfrie våpen; bandolærremmer for våpen; pistoler [våpen]; skytevåpen; elektrosjokkvåpen; håndvåpen; kolber for håndskytevåpen; laderammer for håndskytevåpen; stålhagl for skytevåpen; ammunisjon for håndvåpen; ammunisjon for skytevåpen; lyddempere for skytevåpen; skjefter for håndskytevåpen; rensebørster for skytevåpen; patronbelter for automatvåpen; pussestenger for skytevåpen; forsikter for skytevåpen; pussestokker for skytevåpen; bunnstykker, for skytevåpen; reservekamre for skytevåpen; vesker for skytevåpen; stativer for skytevåpen; reflektorer for skytevåpen; kruttflasker for skytevåpen; skulderstropper for skytevåpen; pussesnorer for håndskytevåpen; åpne sikter for bruk på skytevåpen; trebente stativer for skytevåpen; sikteanordninger for skytevåpen [unntatt kikkertsikter]; innstillingsknapper for skytevåpensikter; sikter, andre enn teleskopsikter for artilleri; geværløp; geværetuier; geværkolber; haglgeværpatroner; jaktgeværer; geværstropper. Klasse 37 Reparasjon eller vedlikehold av skytevåpen; reparasjon eller vedlikehold av skytevåpen og fremskaffelse av relatert informasjon; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av skytevåpen. Klasse 40 Bearbeiding av metallflater med finsliping; bearbeiding av plastmaterialer og fremskaffelse av relatert informasjon; behandling og bearbeiding av plastmaterialer; montering på bestilling av materialer; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med bearbeiding av plastmaterialer; behandling av materialer ved hjelp av kjemikalier; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med behandling av materialer; maskinbearbeiding av deler for andre [maskinverkstedtjenester]; formstøping av plastmaterialer; elektro- og metallbelegg, metallbearbeiding og metallstøping, herding av metall og metallprodukter; fresearbeid. TOTAL SUBSEA AS, c/o David Kamil Parkveien 30, 4307 SANDNES, TOTAL GROUP AS, Parkveien 30, 4307 SANDNES, KAMIL DAVID, PARKVEIEN 30, 4307 SANDNES, Klasse 36 Investeringsforvaltning og investeringstjenester. Klasse 42 Ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]. 6

7 registrerte varemerker nr 11/19 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ALTIGRUNN Steinar Ekholdt, Syverudveien 104, 1433 ÅS, ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BITMOJI Snap Inc., 2772 Donald Douglas Loop North, CA90405 SANTA MONICA, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 38 Telekommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk overføring av data, meldinger, grafikk, animasjoner, bilder, video, multimedieinnhold og informasjon innen feltet for underholdning; tilveiebringelse av tilgang til computerdatabaser, elektroniske databaser og online databaser; kringkastingstjenester over datanettverk eller andre kommunikasjonsnettverk, nemlig opplasting, innleggsposting, tagging, og elektronisk overføring av data, informasjon, meldinger, grafikk, animasjoner, video, multimedieinnhold, og bilder. Klasse 42 Ikke-nedlastbar software for å skape virtuelle bilder og tegneseriestriper bestående av avatarer, grafiske ikoner, symboler, bilderepresentasjoner av individer, fantasifulle design, tegneserier, fraser og grafiske avbildninger av mennesker, steder og ting, tilveiebragt via en nettside; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar datasoftware for å skape virtuelle bilder og tegneseriestriper bestående av avatarer, grafiske ikoner, symboler, bilderepresentasjoner av individer, fantasifulle design, tegneserier, fraser og grafiske avbildninger av mennesker, steder og ting som kan postes, deles eller overføres via multimediemeldinger (MMS), tekstmeldinger (SMS), e-post, online chatterom, globale datanettverk og andre telekommunikasjonsnettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FREMSKRITTSPARTIET, Karl Johans gate 25, 0159 OSLO, ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Dataprogramvare; applikasjoner til mobiler og andre digitale medier; Klasse 16 Papir, papp, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere; pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita; tidsskrifter; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); valgkampanjemateriell; flagg av papir; papirkrus. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper, samt- beholdere; kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); vaffeljern. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer; flagg, faner ikke av papir. Klasse 25 Klær; fottøy; hodeplagg. Klasse 26 Jakkemerker (buttons), pins, knapper, maljer, skoornamenter. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; spillkort. Klasse 38 Telekommunikasjonstjenester Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; undervisning relatert til politisk virksomhet; organisering og ledelse av seminarer, kollokvium, konferanser og arbeidsgrupper; kompetanseutvikling innenfor områdene ledelse, kultur, politikk og samfunnsutvikling. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; informasjon og rådgivning om partipolitisk virksomhet og partipolitikk; informasjon og rådgivning om organisasjonens virksomhet; informasjon og rådgivning om partipolitiske tjenester vedrørende sosiale og økonomiske forhold i samfunnet; informasjon og rådgivning om politikk; informasjon og rådgivning om politiske standpunkter og virkemidler for styring av landet; informasjonsvirksomhet om deltakelse i politiske beslutningsprosesser og offentlig myndigheter; informasjon og rådgivning om drift av politisk parti både på nasjonalt, kommunalt/regionalt nivå; rådgivning vedrørende tiltak som gjelder styringsprosesser i samfunnet samt fremgangsmåte i særskilte saker. Klasse 45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; politisk lobbyvirksomhet; informasjon og rådgivningstjenester relatert til politikk, valg, lovgivning, regjeringsdannelser og statsstyre 7

8 registrerte varemerker nr 11/19 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Northern Beat NORTHERN BEAT AS, Arbeidersamfunnets plass 1, 0181 OSLO, Klasse 35 Konsulent- og rådgivningstjenester vedrørende forretningsstrategi. Klasse 38 Kommunikasjonstjenester på internett. Klasse 42 Design og utvikling av hjemmesider og nettsteder. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Ove Rocketroll STORLAND OVE, PRESTEGÅRDSBAKKEN 10, 4005 STAVANGER, Klasse 9 Spillefilmer, tegnefilmer, kinematografiske filmer; magnetiske databærere, opptaksplater, kompaktdisker, DVD-er, nedlastbare lyd- og videofiler, og digitale opptaksmedier inneholdende spillefilmer, tegnefilmer, kinematografiske filmer, musikk, teater- og musikkforstillinger, musikkvideoer og/eller annet underholdningsinnhold; videospill, dataspill og software for video- og dataspill; apper for mobiltelefoner, nettbrett, håndholdte kommunikasjonsinnretninger samt datamaskiner; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr, datamaskiner og dataprogrammer; elektroniske publikasjoner. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg, kostymer, belter. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; forlagsvirksomhet; tekstforfattervirksomhet; teateroppsetninger; show; produksjon av fjernsynsprogrammer, spillefilmer og tegnefilmer; filmfremvisning; fornøyelsesparker og temaparker samt innendørs og utendørs lekeparker og lekefasiliteter for barn; barneklubber (lek, underholdning og undervisning); arrangering og gjennomføring av fødselsdagsfester og andre begivenheter, figurer, spesielt for barn.. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen POLIFLAV M.A. Aboca S.p.A. Società Agricola, Frazione Aboca 20, SANSEPOLCRO (AREZZO), Italia BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater, naturlegemidler, medisinske midler, spesielt siruper, granulater og tabletter; pollen for ulike dietetiske eller medisinske formål; medisinske planter og urter, ekstrakter og blandinger derav; oljer for medisinsk bruk; kosttilskudd; farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk eller veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, frosne, tørkede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; pollen tilberedt som næringsmiddel. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk, konditorvarer og konfektyrer; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser; krydderier; is (frossent vann); bearbeidede urter og ikke-medisinske preparater laget av bearbeidede urter; honning og bieprodukter, nemlig bidronninggelé, propolis; ikke-medisinske produkter laget av honning eller bieprodukter, nemlig siruper, granulater og tabletter; ikke-medisinske godterier inneholdende honning eller planteekstrakter og urter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RHS XIAO SHAN, GRØGÅRDSMYRVEIEN 4, 4790 LILLESAND, Klasse 3 Blåsesand; antibakteriell hudsåpe; antibakteriell såpe; antistatisk klesspray; bilpolering; preparater for fjerning av gelénegler; parfymert luktfjernerspray; styling-gelé; sjampoer for menneskehår; skopussapplikatorer inneholdende skopuss; rense-, skure- og slipemidler; rensemelk; fargefjerningsmidler for hår; concealere for flekker og skjønnhetsfeil; kosmetikk- og skjønnhetspreparater; kosmetiske kremer og hudkremer for ansikt og kroppspleie; kosmetiske kremer, hudkremer og andre preparater for soling; emulsjoner, geleer og hudkremer for hudpleie; eteriske oljer for kosmetiske formål; eteriske oljer for personlig bruk; eteriske oljer for bruk i produksjonsprosesser; eteriske oljer for bruk i produksjon av parfymerte produkter; øyenbrynsfarger i form av blyanter og pulver; hårstyling-preparater; hårvaskpreparater; 8

9 registrerte varemerker nr 11/19 hudpleiemidler; hudbalsamer; hudsåpe; hudblekingsmidler; såpeprodukter; styling-pasta for hår; solblokk; voksstrippingspreparater; hudpleiepreparater for rynkefjerning; bade- og dusjgeleer og salter, ikke for medisinske formål; bad- og dusjpreparater; bademuffins; skjønnhetskremer; skjønnhetskremer for kroppspleie; rengjøringsmidler og preparater; kosmetiske ansiktstonere; kosmetisk skum med solfaktor; såpe til industriell bruk; bløtleggingsmidler før klesvask; vaskesåpe; lipgloss-paletter; liplinere; flytende rouge; flytende oppvasksåpe; sminke for pudderdåser; sminkefjerningsmelk; fuktighetsgivende kroppskremer [kosmetikk]; fuktighetsgivende hudkremer [kosmetikk]; neglebalsamer; ikkemedisinske leppomader; kosmetikk og toalettartikler; kosmetiske hudkremer; kosmetisk såpe; øyesminkefjernere; kornet ansiktsrens; ansiktsconcealer; dekorbelegg for fingernegler [kosmetikk]; duftrefiller til elektriske dispensere for luftfriskere; duftrefiller til ikke-elektriske dispensere for luftfriskere; ansiktsmasker med gelé; geleer for kosmetisk bruk; geleer, spray, mousse og balsam for hårstyling og hårpleie; glassrensemidler; hårkrøllingsmidler; hårgelé; ikke-medisinske hudpleiemidler; blekemidler og andre midler for klesvask; klebemidler for festing av løshår; barbersteiner [snerpende]; såper for oppfriskning eller forsterkning av farger; barbersåpe; masker for skjønnhetspleie; kunstige øyenvipper; kosmetikk for dyr; kosmetiske preparater; kritt for rengjøring; blyanter for kosmetisk bruk; kosmetisk krem; lakkfjerningsmidler; blomsterekstrakter [parfymerivarer]; geraniol; hydrogenperoksid for kosmetisk bruk; oljer for kosmetisk bruk; rengjøringsoljer; vidusspylervæsker; såper mot fotsvette; barberingspreparater; slipeduk; ammoniakk [rengjøringsmidler]; badesalter ikke for medisinsk bruk; astringerende midler for kosmetisk bruk; gulv-voks fjerner [skuremiddel]; trykkluft på boks; tørkemiddel for oppvaskmaskiner; solkrem; tannblekingsstrips; duftpinner; massasjelys for kosmetiske formål; frisk-pustpreparater for personlig hygiene; slipebånd; etterbarberingspreparater; antiperspiranter for personlig bruk; babyoljer [toalettartikler]; ikke-medisinske toalettpreparater; ikkemedisinske toalettartikler; oljer for hårpleie; duftputer [aromatiske substanser]; kosmetiske våtservietter; fuktede kluter impregnert med såpe for rengjøring; førbarberings- og etterbarberingspreparater; parfymerte oljer; parfymerte oljer brukt til å produsere aromaer ved oppvarming; barberingsbalsamer; barberingskremer; dusjgeleer, kremer og oljer; kosmetiske kroppskremer; kosmetiske kremer for huden; kosmetiske ansiktskremer; deodoranter for kroppspleie; kremer for hårforsterkningsbehandling; hydrogenperoksid for bruk i håret; hudrens; fuktighetsmasker for huden; såpepulver; såper og vaskemidler; såper for kroppspleie; såper for husholdningsbruk; fast pudder for pudderdåser [kosmetikk]; flekkfjernende lettbensin; vaskepulver; voksremser for fjerning av kroppshår; kluter eller servietter impregnert med en hudrens; bade- og dusjgeleer, ikke for medisinske formål; skjønnhetsgeleer; kropps- og skjønnhetspleiende kosmetikk; kroppssminke; kroppssåper; kroppsspray brukt som personlige deodoranter og dufter; briljantin; kosmetiske preparater for ansiktsbehandling; eyeliner; hampsåper; løst ansiktspudder; sminke for ansikt og kropp; sminkeblyanter; sminkefjerningsgeleer; negleglitter; neglefjerner for kosmetiske formål; naturlige eteriske oljer; ikke-medisinske badepreparater; ikke-medisinske fotpleiemidler; ikkemedisinske fotkremer; ikke-medisinske fotbad; ikkemedisinske hårgjenopprettende kremer; ikkemedisinske hårbehandlingsmidler for kosmetiske formål; kosmetiske hårkremer; kosmetiske håndkremer; kosmetiske oljer; kosmetisk pudder, krem og hudkrem for ansikt, hender og kropp; kosmetiske preparater for kroppspleie; kosmetiske preparater for ansikt og kropp; kosmetiske preparater for å beskytte mot solbrenthet; kosmetikk for bruk på huden; kosmetikk i form av hudkremer; kosmetiske solkremer; bomullsdotter for kosmetiske formål; kremaktig rouge; tannpulver; eyeliner-blyanter; ansiktsglitter; ansiktsrensere; våtservietter for kvinnelig hygiene; skumrensemidler; skumrens for personlig bruk; duftposer for øyeputer; desinfiserende rengjøringsmidler [for rengjøringsformål]; glitter for kosmetiske formål; hårkremer; hårpleiepreparater; håroljer; klebemiddel for løshår; hårskyllevann [sjampo-balsam]; ikkemedisinske salver for forebygging og behandling av solbrenthet; ikke-medisinske hudkremer; ikkemedisinske hudserumer; hvitfargingsmidler; blekemidler for lær; neglelakk; sminkeprodukter; preparater for hårkrølling; kosmetiske preparater for øyenvipper; blankpussemidler; voks for parkettgulv; poleringsvoks; kosmetikksett; fargefjerningsmidler; fjerningsmidler for ferniss; luktevann; oljer for personlig pleie; moskusblomster [parfymevarer]; midler for vasking av papirtapeter; pussesteiner; fargeoppløsninger til kosmetisk bruk; fargemidler for skjegg; midler for fjerning av maling; mykningsmidler for klesvask; klebemidler for kosmetiske formål; etterbarberingsmidler; frisk-pust spray; luftforfriskningsmidler; øyebadevann, ikke for medisinske formål; kosmetiske gelepads for øynene; limvann-preparater for klesvask; hudkremer for forsterking av negler; fuktighetsgivende kremer, hudkremer og geleer; fuktighetsgivende midler [kosmetikk]; neglepoleringsmidler; negleforsterkere; naturlig musk; badepulver, ikke-medisinsk; ikkemedisinske salver og hudkremer for bleieutslett; ikkemedisinske fotkremer; ikke-medisinske pleiemidler, utenom vasking av dyr; våtservietter for husholdningsformål; lim for falske øyevipper, hår og negler; etterbarberingsemulsjoner; oljer etter soling [kosmetikk]; aromatiske eteriske oljer; kunstige pimpsteiner; bilvoks; babypulver [talkumpulver] [toalettartikler]; dyresjampoer og balsam [ikkemedisinske, ikke-veterinæriske pleiemidler]; retinolkrem for kosmetiske formål; lærolje; parfymert kroppsspray; parfymerte kongler; barberings- og etterbarberingspreparater; barberingskremer; barberskum; glanspreparater for frukt; dusjgelé; rensekluter impregnert med kosmetikk; rensekluter impregnert med hygieniske preparater; rense-, polerings-, skure,- og slipemidler; rense-, skure,- og poleringsmidler og substanser; rense- og fuktighetskremer, oljer, hudkremer og preparater; rensemidler for personlig bruk; kakaosmør for kosmetiske formål; kosmetiske preparater for oppstramming av bryster; kosmetiske kremer og hudkremer; kosmetiske kremer for oppstramming av hud rundt øynene; kosmetiske kremer for hudpleie; kosmetiske kremer, fuktighetsgivende hudkremer, fuktighetskremer, geleer og pudder for ansikt, hender og kropp; kosmetisk ansiktspudder; dusjpreparater; deodoranter for dyr; hårfjerningskremer; hårfjerningsmidler og -substanser; vaskemidler for biler; parfyme; hårsjampoer; preparater for bølging og legging av hår; hårvoks; håndrensemidler; håndsåpe; henna for kosmetiske formål; hud- og kroppskremer for utvortes bruk, kremer og oljer for kosmetisk bruk; solpudder; hudrenseskum; hudtonere; midlertidige tatoveringer for kosmetiske formål; toalettsåpe; tonere for kosmetisk bruk; flytende oppvaskmidler flytende; rynkereduserende kosmetiske preparater for utvortes bruk i ansiktet; badegelé; fuktighetsgivende badekrem; fuktighetsgivende hudkrem; deodoranter [parfymeri]; kroppsglitter; kroppsvask; kritt for kosmetisk bruk; kritt for sminke; rense- og høyglansmidler for planteblader; rengjørings- og vaskemidler og substanser; kosmetiske håroppsettingspreparater; kosmetiske hudkremer for å redusere pigmentflekker og fregner; kosmetiske preparater for munn- og tannpleie; kosmetisk fuktighetsgivende solkrem og hudkrem etter soling, geleer og oljer; vatt- og bomullspinner for kosmetiske formål; kremsåpe; neglebåndsmyknere; dekorativ kosmetikk; avfettingsmidler; avfettingsmidler for husholdningsformål; ansiktspudder i form av 9

10 registrerte varemerker nr 11/19 pudderbelagt papir; skjønnhetsmasker for ansikt; rensemelk for ansiktet; møbelpuss; hårblekemiddel; hårpleie- og hårbehandlingsmidler; hårpleiemidler; hårfargingsmidler; hårbalsam for spedbarn; hårfargeog blekeprodukter; hårstripingspreparater for matt effekt [stripepreparater]; ambra [parfyme]; vaskeblått; soda for bleking; blekemidler for tøyvask; glansmidler for tøyvask; velluktende tre; hårvann; pussemidler; skovoks; bonevoks; voks for skreddere; fargestoffer for toilettbruk; konserveringsmidler for lær [poleringsmiddel]; korund [slipemiddel]; avskallingsmidler for husholdningsformål; antistatiske midler for husholdningsbruk; sminke; rengjøringsmidler; basis for blomsterparfymer; vintergrønnolje [gaultheria]; vaselin for kosmetisk bruk; heliotropin; rensemelk for toalettbruk; glattemidler; mynteessens [eterisk olje]; glassduk [slipeduk]; dekorative motiver for kosmetisk bruk; blekemidler for kosmetisk bruk; hårspray; potpurri [parfyme]; tørr-rens preparater; badepreparater, ikke for medisinske formål; negleglitter; ikke-medisinske tannpussemidler; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning og sliping; lim for feste av falske negler; etterbarberingsvann; etterbarberingsgelé; geleer etter soling [kosmetikk]; aromaterapipreparater; aromatiske oljer; kunstige fingernegler av edelt metall; babykremer [toalettartikler]; bade- og dusjgeleer; parfymer, eteriske oljer, kosmetikk, hårkremer; komprimert ansiktspudder; parfymert spray for sengetøy; parfymert vann for sengetøy; skuremidler; barberingsgelé; skopuss og - kremer; dusj- og badeskum; fargemidler for kosmetiske formål; fargeskyll for håret; kosmetisk badesalt; kosmetiske kremer og geleer for ansikt, hender og kropp; kosmetiske ansiktsmasker; kosmetiske fuktighetskremer for ansikt; vaskemidler fremstilt av petroleum [for husholdningsformål]; hårspray og hårgeleer; hårstylingskum og -geleer; hårbehandlingspreparater; kremer for bølging av hår; hudpleieskum; hudrensekremer; hudeksfoliering; hudgeleer for hurtigvirkende, forbedret eller utvidet brunfarge; såper for personlig bruk; solbeskyttelse for lepper [kosmetikk]; rengjøringsmidler for toalettskåler; øyekrem [brukes under øyet]; vanntett solfaktor; badekremer; badeskum; badesåpe; badesåper i flytende, fast eller gelé-form; blekemidler og andre substanser for klesvask; blekepreparater for husholdningsbruk; munnspray i form av tyggegummi laget av bjerketreekstrakter; kromglans; rengjørings- og poleringsmidler; flytende såpe; flytende såpe for kroppsvask; flytende såper for hender og ansikt; flytende såper for hender, ansikt og kropp; massasjeoljer og -kremer; badepreparater med mentol, ikke for medisinsk bruk; mizu-oshiroi [flytenede foundation]; fuktet tannpulver; fuktighetsgivende geleer [kosmetikk]; lysherdende bonder [baselakk] for neglelakk; neglelakkfjernere; badesalt, ikke-medisinsk; ikke-medisinske kroppspleiemidler; ikke-medisinske hårpleiemidler; ikke-medisinske leppebeskyttere; ikkemedisinske massasjepreparater; kosmetiske neglepleiepreparater; kosmetiske preparater for tørr hud under graviditet; kosmetiske preparater for hudpleie og hudbehandling; kosmetikk og sminke; kosmetikk og preparater for personlig pleie; kosmetiske preparater for solbeskyttelse; kremer, oljer, hudkremer, spray, blyanter og balsam for kosmetiske formål; neglebåndskremer; dagkremer; øyesminke; øyeblyanter; ansiktskremer for kosmetisk bruk; ansiktssminke; deodorantspray for kvinnehygiene; fotsteiner; dufter; limfjernere [utenom industriformål]; hårpleiemidler som består av organisk jomfruolje fra kokosnøtter og vanlig jomfruolje fra kokosnøtter; hårfargings- og hårblekingsmidler; hårfiksere [hårstyling-preparater]; fuktighetskremer for hår; hårskum; preparater for legging av hår; ikkemedisinske dyresjampoer; ikke-medisinske skrubber for ansiktet og kroppen; glansstivelse for tøyvask; vattpinner for kosmetisk bruk; metallkarbid [slipemidler]; eterisk olje av sedertre; vatt for kosmetisk bruk; krem for polering; krystallsoda for rengjøring; krem for lærtøy; diamantpulver [slipemidler]; kvillajabark for vasking; eteriske essenser; fett for kosmetisk bruk; oljer for parfymer; kosmetikk for øyenbryn; kunstige negler; deodorantsåper; parfymeprodukter for lintøy; blyanter for øyenbryn; såper mot svette; mandelmelk for kosmetisk bruk; aromatiske stoffer [eteriske oljer]; kjemiske midler for oppfriskning av farger til husholdningsbruk; kosmetiske preparater for slanking; munnforfriskningstape; deodoranter for kjæledyr; leppeglanser; henna [fargestoff]; kjemiske vaskepreparater for husholdningsformål; blekningsmidler for husholdningsformål; kosmetikk for barn; limfjernere; lim for feste av falske negler eller øyevipper; etterbarberingsbalsam; etterbarberingskrem; kremer og preparater etter soling; ovnsrens; maling- og lakkstripping eller fjerningspreparater; parfymert såpe; potpurri-duftposer som innlegg i aromaterapiputer; preparater for kroppsog skjønnhetspleie; skurepulver; sjampo-balsam; sjampoer for spedbarn; dusjkremer; rense-, poleringsog skuremidler; rense-, polerings-, avfettings- og slipemidler; rensekremer [kosmetikk]; kluter impregnert med rensemidler; kosmetisk ansiktspleie preparater; deodoranter og antiperspiranter for personlig bruk; deodoranter for mennesker; hårfjernings- og eksfolieringsmidler; vaskemidler for husholdningsbruk; vaskemiddelsåpe; sterilisert parfymert såpe; væsker for kjemisk tøyrens; eteriske oljer for aromaterapibruk; hårsjampoer og balsamer; hårstyling-gelé; hårvaskpudder; impregnert stålull for rengjøring; hudbalsamkremer for kosmetiske formål; hudstrukturkremer; styling-kremer; badeurter [ikke for medisinske formål]; munnspray; munnspray, ikke for medisinske formål; renseløsninger for brilleglass; leppeglans; leppomader; flytende badesåpe; flytende tannpasta; flytende parfymer; flytende såpe for klesvask; flytende såpe brukt i fotbad; rengjøringsmidler for søppeldunker, inkludert luktfjerner; hudkremer, kremer og preparater for pleie av ansikt, kropp, hodebunn, negler og hår; kremer for skjegg; neglelakk og neglelakkfjerner; lysherdende bonder [topplakk] for neglelakk; neglereparasjonsmidler; dekorerte negler; nattkremer; ikke-medisinske antiperspiranter; ikke-medisinske kroppsbad; ikke-medisinske skumbadpreparater; ikkemedisinsk fotpudder; leppepleiemidler, ikke-medisinsk; kosmetiske hårveksthemmende preparater; kosmetiske oljer for huden; kosmetiske svamper; kosmetisk pasta til ansikt for å motvirke glans; kosmetiske preparater for hudfornyelse; kosmetiske produkter i form av aerosoler for hudpleie; kosmetikk og kosmetiske preparater; kosmetikk for personlig bruk; kosmetiske hudpleiekremer; kosmetisk hudvann; kremaktig ansiktspudder; tannpasta i form av tyggegummi; øyenskygge; tøymyknere; skjønnhetskremer for ansikt og kropp; ansikts- og kroppsglitter; foundation; dufter og parfymer; dufter for personlig bruk; væsker og pulver for universal rengjøring, polering og skuring; hårpleiemidler, ikke for medisinske formål; hårmaskara; ikke-medisinske preparater for lindring av solbrenthet; ikke-medisinske preparater for pleie av hud, hår og hodebunn; ikke-medisinske kremer for hodebunnbehandling; mandelolje; mandelsåpe; kosmetiske preparater for bad; leppestifter; bergamottessens; munnvann, ikke for medisinsk bruk; skokremer; skomakervoks; skomakerbek; flekkfjerningsmidler; rensevæske; avsminkingspreparater; voks for fjerning av hår; bløtleggingsmidler for tøy; lotion for kosmetisk bruk; mynte for parfymer; parfymevarer; kosmetiske preparater for hudpleie; trippelstein for polering; kunstige festemidler for øyenvipper; maskara; géle for bleking av tenner; kluter impregnerte med rensemidler for rengjøring; massasjegeléer, andre enn for medisinske formål; neglekunstlapper; hårbalsam; kollagenpreparater for kosmetisk formål; plantepreparater [kosmetiske]; neglelakkfjerner; bonevoks; basma [kosmetisk fargestoff]; ikkemedisinsk kosmetikk og toalettsaker. Klasse 11 Dampsterilisatorer for husholdningsformål; elektriske stearinlys; eggekokere, elektriske; elektrisk luftrensing; 10

11 registrerte varemerker nr 11/19 vannmykningsapparater; dampkokere, elektriske; elektriske dispensere for innendørs luftfriskere; elektriske innendørs luftfriskere; elektriske dampkokere; vegglamper; gassfyrte kjeler; apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; elektriske varmeapparater; luftfuktere for husholdningsformål; ventilatorer [luftklimatisering]; vanninntaksapparater; lysdioder [LED] belysningsapparater; vannmassasjeapparater; dampproduserende utstyr; flammeløse lysdiode [LED] -stearinlys; Apparater og installasjoner for belysning, oppvarming, kjøling, dampproduksjon, koking, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål.; selvlysende ledninger for belysning; dampgeneratorer; elektriske varmeflasker; elektriske lysarmaturer; elektriske varmeelementer for husholdningsformål; lysdiode [LED] -belysning; utstyr for belysning, oppvarming, dampgenerering, matlaging, kjøling, tørking, ventilering, vannforsyning og sanitære formål; luktfjerningsapparater for luft; luftvarmeapparater; lufttørkere; røkfrembringende apparater, unntatt for medisinsk bruk. Klasse 25 Svetteavvisende sportstrøyer; fjellklatringssko; skjerf [klesplagg]; regnfrakker; skidrakter; sportsjakker; sportstrøyer; svettebånd; sparkebukser; skiluer; svangerskapsbelter [klesplagg]; Klær, fottøy, hodeplagg.; hansker laget av skinn, hud eller pels; kjoler; kilestykker [deler av klesplagg]; gymsko; jaktbukser; barnesko; jakkeforinger; jakker uten armer; sportssko; fottøy for friidrettsutøvere; sportstøy; belter laget av lærimitasjon; snekkerbukser; sykkeldrakter; bluser; klær for jenter; klær for barn; klær for menn; sykkeltrøyer; denimjakker; damekjoler; dresser laget av skinn; støvfrakk/støvkåpe; buksedresser; vanntette klær; vannsko; vanntette klær; dameundertøy; klær for gymnastikk; skinnklær; dresslommetørkle; hodebekledning; skoflikker; undertøy; dresser; hodeog halstørkler av silke; herreundertøy; kalosjer [fottøy]; silkeskjerf; skiklær; skibukser; treningsjakker; høyhalsede topper; gensere med v-hals; vinterhansker; ullsokker; yogabukser; svingpjattdresser; halstørklær; uteklær; bukseovertrekk; snøbrettdrakter; sportsjakker; sommerkjoler; solhatter; støvler og sko; kaftan; kamuflasjejakker; kamuflasjevester; barnesmekker; klær for menn, damer og barn; sportsklær; gensere med rund hals; sykkelsko; danseklær; dress-sko; tørrdrakter; hodepynt; fiskerjakker; flatsko; diplomatfrakker; klær av pels; hodeskjerf; hælinnlegg; fjellstøvler; kendoutrustning; hodetørklær [klesplagg]; jakker av lær; gensere med lange ermer; hofteholdere [undertøy]; pyjamaser; sandaler; sålekanter for sko; sko; underkjoler [undertøy]; klær av lærimitasjon; skihansker; solskjerm, hodeplagg; ermsmekker, ikke av papir; broderte klær; hælbeskyttere for sko; votter; gensere; strømpeholdere; gummisko; løpesko; skibukser med seler; tresandaler; skjorter for dress; silkeklær; skidrakter for konkurranse; snøbrettstøvler; joggesko; høyhalsede gensere; brudekjoler; ullklær; yogasko; kampsportuniformer; undertøy for gravide; dressokker for menn; herresokker; svetteavvisende sports-bh-er; kjeledresser; pyjamasbukser; buksedrakter; snøbrettbukser; treningsshortser; treningssokker; fottøy for spedbarn; sykkelshorts; underbukser; dameundertøy [klær]; boksesko; bokseshorts; brudepikekjoler; fiskehatter; undertøysett; kamuflasjebukser; ullvester; skinnbukser; dansekostymer; dansesko; fottøy for menn og kvinner; regn-/vindtøy; hettegensere; jaktvester; karatedrakter; khaki [klær]; skjerf; hodeslør; gymnastikksko; ermebeskyttere; skinnpels; lommer for klær; jakker; hodebånd [bekledning]; sovemaske; sportssingleter; svetteabsorberende sokker; svetteabsorberende strømper; støvler; halstørkler; hetter [klær]; belter [bekledning]; strømpebånd; damebenklær; gensere uten ermer; snøbretthansker; snøbrettjakker; snøbrettvotter; g-strenger [undertøy]; topper [klær]; luer; undertrøyer; kampsporterdrakter; dresser med vest; magebelter [klær]; ulluer; treningsbukser; treningsklær; høyhalsede trøyer; skjorter med åpen krage; sportssokker; dressjakker; hårbånd [klesplagg]; boksershorts [undertøy]; boksershorts for damer [undertøy]; kamuflasjeskjorter; kapper; klatresko; klær, skotøy, hodeplagg; boblejakker; strømper uten fot; håndballsko; skinnbukser; jakker med refleksbånd; fotballsko; skjørt; barnetøy; tøfler; tresko; såler [for fottøy]; støvler for sport; dusjhetter; glidebeskyttere for sko; caps; støvletter (korte); bukseseler; topper [undertøy]; sokker; skjorter; skjortebryst; klær; strømpebukser; bukser; hansker [bekledning]; underskjørt [klær]; fottøy for menn; damesko; skijakker; belter laget av tekstil [klær]; vanntette støvler for fisking; ullstrømpebukser; yogatrøyer; svetteavvisende sports-bh-er; regnhatter; regnbukser; sports-bh-er; svømmedrakter; joggebukser; sportsfiskerskotøy; artikler av klær, skotøy og hodeplagg for spedbarn og smårollinger; jaktdresser; sykkelhansker; damestøvletter; kamuflasjehansker; dress-skjorter; sportsundertøy-overdeler; flippfloppere [fottøy]; fottøy for snøbrettkjøring; fottøy ikke for idrett; g-strenger; jaktjakker; jaktskjorter; judodrakter; hælputer for sko; hæler; underskjørt; skistøvler; t-skjorter; karatedrakter; judodrakter; klær, fottøy, hodeplagg; strømper; snørestøvler; kalotter; innleggssåler; skjortebluser; svetteabsorberende undertøy; yttertøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FRITZØE ENGROS AS, Postboks 2055 Stubberød, 3255 LARVIK, NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 19 Bygningsmaterialer. Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; markedsføring og salg av bygningsmaterialer. 11

12 registrerte varemerker nr 11/19 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FRITZØE ENGROS AS, Postboks 2055 Stubberød, 3255 LARVIK, NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 19 Bygningsmaterialer. Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; markedsføring og salg av bygningsmaterialer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ANETTE MIWA DIMMEN, LILLEBORGGATA 5, 0480 OSLO, Klasse 3 Kremer og preparater etter soling; geleer etter soling [kosmetikk]; fuktighetsgivende hudkrem etter soling [kosmetikk]; oljer etter soling [kosmetikk]; universalrengjøringspreparater; aromatiske eteriske oljer; aromatiske oljer; babykremer [toalettartikler]; babyoljer [toalettartikler]; bade- og dusjgeleer; parfymeri, eteriske oljer, kosmetikk, hårkremer; parfymeri, dufter og røkelse; parfymeri, dufter og røkelse, utenom parfymer for personlig bruk; impregnerte/våte rensekluter, servietter eller engangsservietter; parfymerte hudkremer og kremer; parfymert kroppsspray; parfymert vann for sengetøy; sjampoer for spedbarn; barberingsbalsamer; barberingskremer; barberskum; barberingsgelé; barberingskremer; rensemidler for tekstiler; rensemidler for husholdningsformål; rensekremer [kosmetikk]; rensemidler for personlig bruk; kluter impregnert med rensemidler; kosmetisk badesalt; kosmetiske kroppskremer; kosmetiske kremer og geleer for ansikt, hender og kropp; kosmetiske kremer og hudkremer for ansikt og kroppspleie; kosmetiske kremer for hudpleie; kosmetiske kremer, hudkremer og andre preparater for soling; kosmetiske fuktighetskremer for ansikt; deodoranter og antiperspiranter for personlig bruk; vaskemiddelsåpe; oppvaskmidler; engangsservietter impregnert med rensekjemikalier eller -midler for industriell og kommersiell bruk; parfyme; eau de toilette og eau de cologne; eteriske oljer som dufter for vaskeformål; eteriske oljer for kosmetiske formål; eteriske oljer for husholdningsbruk; eteriske oljer for personlig bruk; eteriske oljer for aromaterapibruk; hårsjampoer; hårsjampoer og balsamer; håndsåpe; røkelsespinner; hudrens; hudeksfoliering; såpeprodukter; solblokk; solbruningskremer; tannhygienekremer; servietter impregnert med kosmetikk; servietter impregnert med eteriske oljer, for kosmetisk bruk; tannpastaer; flytende oppvaskmidler flytende; vannbestandig solfaktor; bade- og dusjgeleer og salter, ikke for medisinske formål; bade- og dusjgeleer, ikke for medisinske formål; bad- og dusjpreparater; badekremer; bademuffins; badeskum; badegelé; badesåpe; skjønnhetspleie preparater; skjønnhetskremer; skjønnhetskremer for kroppspleie; skjønnhetskremer; skjønnhetsserum; kropps- og skjønnhetspleiende kosmetikk; deodoranter [parfymeri]; kroppsvask; rengjøringsmidler og preparater; rengjørings- og poleringsmidler; kosmetiske ansiktstonere; kosmetiske hårkremer; kosmetiske håndkremer; kosmetiske hudkremer for å redusere pigmentflekker og fregner; kosmetiske svamper; kosmetiske preparater for kroppspleie; kosmetikk og sminke; kosmetikk og preparater for personlig pleie; kosmetiske solkremer; kosmetisk fuktighetsgivende solkrem og hudkrem etter soling, geleer og oljer; bomullsdotter for kosmetiske formål; vatt- og bomullspinner for kosmetiske formål; dagkremer; øyesminke; øyesminkefjernere; deodorantspray for kvinnehygiene; våtservietter for kvinnelig hygiene; fotdeodorantspray; geleer, spray, mousse og balsam for hårstyling og hårpleie; universalrengjørings-, polerings- og slipevæsker og -pulver; hårgelé og hårskum; flytende badesåpe; flytende såper for hender og ansikt; flytende såper for hender, ansikt og kropp; massasjeoljer; massasjeoljer og -kremer; fuktighetsgivende kroppskremer [kosmetikk]; fuktighetsgivende kremer, hudkremer og geleer; fuktighetsgivende geleer [kosmetikk]; fuktighetsgivende hudkremer [kosmetikk]; neglepoleringsmidler; neglelakk og neglelakkfjerner; lysherdende bonder [baselakk] for neglelakk; neglelakkfjernere; lysherdende bonder [topplakk] for neglelakk; naturlige eteriske oljer; ikkemedisinske leppomader; såper; vattpinner for kosmetisk bruk; masker for skjønnhetspleie; munnvann, ikke for medisinsk bruk; neglelakk; kosmetikksett; røkelse; eteriske oljer; negler (preparater for behandling av negler; kosmetiske preparater for hudpleie; barberingspreparater; servietter impregnert med kosmetisk lotion; hårspray; kluter impregnerte med rensemidler for rengjøring; luftforfriskningsmidler; utskyllingspreparater for personlig hygiene [toalettartikler]; lipgloss; solkrem; hårbalsam; impregnerte sminkefjerner servietter; tannblekingsstrips; vaginalvask for hygiene eller luktfjerning. Klasse 24 Vaskekluter (til personlig bruk); håndduker av tekstil; individuelle spisebrikker laget av tekstil; jerseystoff for klær; badehåndklær; strandhåndklær; senge- og bordtepper; sengetøy og dekketøy; sengelaken av papir; sengetrekk; tepper for utendørsbruk; barnetepper; barnehåndklær; oppvaskhåndklær for tørking; dynetrekk; tøybokser for lagring av gratulasjonskort; tøy for interiørdesign; dekketøy av tekstil; frotte håndklær; trekk; vaskekluter; ullbaserte, blandede stoffer; baderomstekstiler [frotte matter, håndklær og kluter]; bomullsstoffer; sengetepper; reisetepper; vaskevotter; jerseystoffer; linstoffer; sengelinnet; husholdningslintøy; putevar for hodeputer; rayonstoffer; ansiktshåndklær av tekstil; trikotasje [stoffer]; sengedekker; stoffer for tekstile formål; soveposer for barn. Klasse 25 Lange underbukser; klær for gravide; undertøy for gravide; nattkjoler for gravide; herreundertøy; svetteavvisende sports-bh-er; nattkjoler; nattøy; kjeledresser; buksedrakter; kjeledresser; sommerkjoler; kapper for salonger; silkeklær; termisk undertøy; g- strenger [undertøy]; sportstøy; yogabukser; yogatrøyer; badetøy for menn; kimonoer; fritidsklær; klesartikler for spedbarn og smårollinger; babysmekker, ikke av papir; 12

13 registrerte varemerker nr 11/19 babybody; kort nattkjole [babydoll]; bikinier; body [klesplagg]; bh-topper; kaftan; fritidsklær; serker; klær for spedbarn; klær for barn; klær for jenter; klær for menn, damer og barn; damekjoler; tøfler; stranddresser; kjoler; sandaler; bysteholdere; badedrakter; badekåper; ponchoer; svetteabsorberende sokker; badesandaler; badetøfler; svetteabsorberende strømper; topper [undertøy]; livstykker [undertøy]; undertøy; slåbroker; sokker; svetteabsorberende undertøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen APPLE THIEVES Heineken Brouwerijen B.V., Tweede Weteringplantsoen 21, 1017ZD AMSTERDAM, Nederland BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 32 Øl, ale (overgjæret øl) og drikker laget av malt; porterøl; stoutøl; pils, lagerøl; ikke-alkoholholdige drikker inkludert energidrikker, mineralvann og kullsyreholdig vann, fruktdrikker og fruktjuicer; ikkealkoholholdig cider; saft, essenser og andre preparater til fremstilling av drikker; kombinasjoner av enhver av de foregående varene. Klasse 33 Cidere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen UNITED STATES POSTAL SERVICE, 475 L'Enfant Plaza, SW, DC20260 WASHINGTON DC, USA ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 35 Postmottak og behandlingstjenester, nemlig, tilveiebringelse av elektroniske forhåndsvisninger av fysisk post, inkludert brev, pakker og markedsføringsmateriale; databaserte postsporingstjenester, og tilveiebringelse av informasjon om sporing av postartikler via e-post; markedsføringstjenester ved hjelp av elektroniske forhåndsvisninger av markedsføringsmateriale og ved å gi forbrukere midler for å koble til annonsørprodukter og informasjon om bestillingstjenester; annonse- og forretningstjenester, nemlig, formidling av elektronisk annonsering for andre; posttjenester, nemlig, sortering, behandling, og mottak av pakker og brev. Klasse 39 Tilveiebringelse av informasjon innen henting av post, transport og levering til adressat eller andre individer ved hjelp av e-post; leveringstjenester, nemlig, henting, transport og levering av pakker og dokumenter ved forskjellige transportmåter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SCOUT DRONE INSPECTION AS, Leirfossvegen 5 D, 7462 TRONDHEIM, ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Måleapparater og -instrumenter; kontrollapparater og - instrumenter [inspeksjon]; sonar; navigasjonsinstrumenter; elektriske installasjoner for fjernstyring av industrioperasjoner; elektrodynamiske apparater for fjernstyring av signaler; avstandsmåleapparat. Klasse 12 Sivile droner. Klasse 42 Programmering av dataprogramvare for avlesing, overføring og organisering av data; programmering av programvare for import og styring av data; vitenskapelig analyse; vitenskapelige og teknologiske tjenester; programmering av dataprogramvare for evaluering og beregning av data. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Autostore Technology AS, Stokkastrandvegen 85, 5578 NEDRE VATS, ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, Klasse 6 Gittere, rammeverk og strukturer av metall eller hovedsakelig laget av metall, herunder skinne- og skinnegangsstrukturer for transportmaskiner samt 13

14 registrerte varemerker nr 11/19 Klasse 7 Klasse 9 rullende eller hjulgående transportmidler til bruk for lagring og gjenfinning av varer; bokser, beholdere og konteinere av metall eller hovedsakelig laget av metall for lagring og transport av varer; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. Transportmaskiner, -apparater og -installasjoner; transportmaskiner, -apparater og -installasjoner, herunder transportører og rullende eller hjulgående varetransportmaskiner og -apparater til bruk for lagring og gjenfinning av varer; elektronisk styrte maskiner og apparater for bruk ved lagring og gjenfinning av varer; bokser og beholdere (deler og/eller tilbehør) tilpasset bruk med de forannevnte maskiner, apparater og installasjoner; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; opptaksplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; elektronisk styrte apparater og instrumenter, nemlig drifts- og kontrollenheter og deres deler for lagrings- og gjenfinningsmaskiner- apparater og -instrumenter til bruk i lagervirksomhet; elektronisk kontrollerte apparater og instrumenter, nemlig datastyrte elektroniske apparater og instrumenter for observasjon, styring og/eller drift av lagrings- og gjenfinningsmaskiner og -systemer til bruk i lagervirksomhet; databehandlingsapparater og -utstyr for styring av lagere; dataprogrammer og software for styring og drift av lagere; elektriske, elektroniske og/eller optiske apparater og instrumenter for måling, overvåking og kontroll; sensorer; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. Klasse 20 Bokser, beholdere og konteinere laget av plast eller hovedsakelig laget av plast; bokser, beholdere og konteinere laget av plast eller hovedsakelig laget av plast, for lagring og gjenfinning ved hjelp av transportmaskiner og -apparater i lagervirksomhet; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. Klasse 35 Markedsføringstjenester; detalj- og/eller engroshandel i relasjon til transportmaskiner, -apparater og - installasjoner, samt til deler og tilbehør til de forannevnte varer; detalj- og/eller engroshandel relatert til transportører og rullende eller hjulgående varetransportmaskiner og -apparater til bruk for lagring og gjenfinning av varer; detalj- og/eller engroshandel relatert til elektronisk styrte maskiner, apparater og instrumenter, herunder datastyrtelagrings- og gjenfinningsmaskiner, -apparater og/eller -instrumenter til bruk i lagervirksomhet, samt til deler og tilbehør til de forannevnte varer; detalj- og engroshandel relatert til dataprogramvare for styring og drift av lagere; detaljog engroshandel i relatert til dataprogrammer og software for styring av maskiner, -apparater og - installasjoner til bruk for lagring og gjenfinning av varer; detalj- og engroshandel relatert til gittere, rammeverk og strukturer av metall eller hovedsakelig laget av metall, herunder skinne- og skinnegangsstrukturer for transportmaskiner; detalj- og engroshandel relatert til bokser, beholdere og konteinere; detalj- og engroshandel relatert til bokser, beholdere og konteinere til bruk i lagervirksomhet og tilpasset maskiner og -apparater for lagring og gjenfinning av varer. Klasse 37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av lagere og av maskiner, apparater og systemer for lagring og gjenfinning av varer; installasjons- og vedlikeholdstjenester relatert til elektriske og elektroniske apparater og systemer; installasjon, vedlikehold og reparasjon av transportmaskiner, - apparater og -installasjoner, herunder transportører og rullende eller hjulgående varetransportmaskiner og - apparater; installasjon, vedlikehold og reparasjon av gittere, rammeverk og skinne- og skinnegangsstrukturer for transportører, transportmaskiner og -apparater til bruk i lagervirksomhet; installasjon, vedlikehold og reparasjon av elektroniske apparater og instrumenter for observasjon, styring og drift av lagrings- og gjenfinningsmaskiner og systemer for bruk i lagervirksomhet; informasjon og rådgivning relatert til alle de forannevnte tjenester. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil relatert til automatisert lagring; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; utarbeidelse, design, oppdatering, vedlikehold og utleie av dataprogrammer og software for inventar- og lagerstyring; utarbeidelse, design, oppdatering, vedlikehold og utleie av dataprogrammer og software for drift av transportmaskiner, -apparater og -systemer for lagring og gjenfinning av varer; utleie av datamaskiner og dataperiferutstyr; informasjon og rådgivning relatert til alle de forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Autostore Technology AS, Stokkastrandvegen 85, 5578 NEDRE VATS, ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, Klasse 6 Gittere, rammeverk og strukturer av metall eller hovedsakelig laget av metall, herunder skinne- og skinnegangsstrukturer for transportmaskiner samt rullende eller hjulgående transportmidler til bruk for lagring og gjenfinning av varer; bokser, beholdere og konteinere av metall eller hovedsakelig laget av metall for lagring og transport av varer; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. Klasse 7 Transportmaskiner, -apparater og -installasjoner; transportmaskiner, -apparater og -installasjoner, herunder transportører og rullende eller hjulgående varetransportmaskiner og -apparater til bruk for lagring og gjenfinning av varer; elektronisk styrte maskiner og apparater for bruk ved lagring og gjenfinning av varer; bokser og beholdere (deler og/eller tilbehør) tilpasset bruk med de forannevnte maskiner, apparater og installasjoner; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, 14

15 registrerte varemerker nr 11/19 transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; opptaksplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; elektronisk styrte apparater og instrumenter, nemlig drifts- og kontrollenheter og deres deler for lagrings- og gjenfinningsmaskiner- apparater og -instrumenter til bruk i lagervirksomhet; elektronisk kontrollerte apparater og instrumenter, nemlig datastyrte elektroniske apparater og instrumenter for observasjon, styring og/eller drift av lagrings- og gjenfinningsmaskiner og -systemer til bruk i lagervirksomhet; databehandlingsapparater og -utstyr for styring av lagere; dataprogrammer og software for styring og drift av lagere; elektriske, elektroniske og/eller optiske apparater og instrumenter for måling, overvåking og kontroll; sensorer; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. Klasse 20 Bokser, beholdere og konteinere laget av plast eller hovedsakelig laget av plast; bokser, beholdere og konteinere laget av plast eller hovedsakelig laget av plast, for lagring og gjenfinning ved hjelp av transportmaskiner og -apparater i lagervirksomhet; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. Klasse 35 Markedsføringstjenester; detalj- og/eller engroshandel i relasjon til transportmaskiner, -apparater og - installasjoner, samt til deler og tilbehør til de forannevnte varer; detalj- og/eller engroshandel relatert til transportører og rullende eller hjulgående varetransportmaskiner og -apparater til bruk for lagring og gjenfinning av varer; detalj- og/eller engroshandel relatert til elektronisk styrte maskiner, apparater og instrumenter, herunder datastyrtelagrings- og gjenfinningsmaskiner, -apparater og/eller -instrumenter til bruk i lagervirksomhet, samt til deler og tilbehør til de forannevnte varer; detalj- og engroshandel relatert til dataprogramvare for styring og drift av lagere; detaljog engroshandel i relatert til dataprogrammer og software for styring av maskiner, -apparater og - installasjoner til bruk for lagring og gjenfinning av varer; detalj- og engroshandel relatert til gittere, rammeverk og strukturer av metall eller hovedsakelig laget av metall, herunder skinne- og skinnegangsstrukturer for transportmaskiner; detalj- og engroshandel relatert til bokser, beholdere og konteinere; detalj- og engroshandel relatert til bokser, beholdere og konteinere til bruk i lagervirksomhet og tilpasset maskiner og -apparater for lagring og gjenfinning av varer. Klasse 37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av lagere og av maskiner, apparater og systemer for lagring og gjenfinning av varer; installasjons- og vedlikeholdstjenester relatert til elektriske og elektroniske apparater og systemer; installasjon, vedlikehold og reparasjon av transportmaskiner, - apparater og -installasjoner, herunder transportører og rullende eller hjulgående varetransportmaskiner og - apparater; installasjon, vedlikehold og reparasjon av gittere, rammeverk og skinne- og skinnegangsstrukturer for transportører, transportmaskiner og -apparater til bruk i lagervirksomhet; installasjon, vedlikehold og reparasjon av elektroniske apparater og instrumenter for observasjon, styring og drift av lagrings- og gjenfinningsmaskiner og systemer for bruk i lagervirksomhet; informasjon og rådgivning relatert til alle de forannevnte tjenester. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil relatert til automatisert lagring; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; utarbeidelse, design, oppdatering, vedlikehold og utleie av dataprogrammer og software for inventar- og lagerstyring; utarbeidelse, design, oppdatering, vedlikehold og utleie av dataprogrammer og software for drift av transportmaskiner, -apparater og -systemer for lagring og gjenfinning av varer; utleie av datamaskiner og dataperiferutstyr; informasjon og rådgivning relatert til alle de forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Steinar Ekholdt, Syverudveien 104, 1433 ÅS, ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen estply Estonian Plywood AS, Näituse 25, Tartu, TARTU, Estland ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 19 Kryssfinerplater; finerplater; fasadepaneler av kryssfinerplater; blokklimte møbelplater. Klasse 35 Detaljhandelstjenester relatert til kryssfinerplater; engrossalgstjenester relatert til kryssfinerplater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Havblik spesialistsenter SAMEIE HAVBLIKK SPESIALISTSENTER, Kystveien 154, 4842 ARENDAL, LILLEAAS ALF BJARNE R, TÅRNVEIEN 4, 4843 ARENDAL, Klasse 44 Legetjenester 15

16 registrerte varemerker nr 11/19 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OPPDALSLAM SA, Barstad, Båggåstrondvegen 131, 7340 OPPDAL, Klasse 29 Kjøtt og bearbeidede produkter av lam og sau. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VESPA PIAGGIO & C. S.P.A., Viale Rinaldo Piaggio, 25, PONTEDERA, PISA, Italia BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 24 Ansiktshåndklær av tekstil; håndklær av tekstiler; baderomstekstiler, unntatt bekledning; husholdningslintøy; sengetøy og sengetepper; dekketøy, ikke av papir; brokade; bordskånere av tekstil; reisetepper; tepper og pledd for kjæledyr; etiketter av tekstil; lommetørklær av tekstil; putevar for hodeputer; putetrekk; flagg av tekstil eller plast; lakener (tekstil); lakenposer; droguet (mønstret grovt tøy); edderdunstepper; bordløpere, ikke av papir; soveposer; babysoveposer; glassbrikker av tekstil; bannere av tekstil eller plast; vaskekluter; voksduker; gardiner av tekstil eller plast; dusjforheng av tekstil eller plast; tekstilstoffer; kuvertbrikker av tekstil; bordservietter av tekstiler. Nedenfor nevnte nasjonale registrering er en omdanning av internasjonal registrering nr , i henhold til Madridprotokollen art. 9quinquies og varemerkeloven 75 første ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , TT, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen REDTAIL Cassowary Devices LLC, 1209 Orange Street, DE19801 WILMINGTON, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 9 Software for stemmegjenkjennelse og diktering, ordboksoftware samt annet datasoftware. Den internasjonale registreringen er tidligere kunngjort med innsigelsesperiode fra denne kunngjøringen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Civita AS, Akersgaten 20, 0158 OSLO, Klasse 41 Arrangering og ledelse av konferanser, utdanningsmesser, forelesninger, seminarer og arbeidsgrupper; elektronisk utgivelse av informasjon i et bredt utvalg av emner på internett; elektroniske forlagstjenester; multimediautgivelser av bøker; produksjon og distribusjon av lyd-, film- og videoinnspillinger; produksjon av lydinnspillinger; utgivelse av elektroniske bøker og tidsskrifter på internett; utgivelse av trykksaker i elektronisk form på internett; utgivelse av lydbøker; undervisning; organisering og ledelse av konferanser; underholdningsvirksomhet; nettbasert utgivelse av elektroniske bøker; nettbasert utgivelse av elektroniske bøker og tidsskrifter; utgivelse av multimediamateriale på internett; utgivelse av trykksaker for underholdningsog undervisningsformål; forlagstjenester, utenom trykking; organisering og ledelse av seminarer; akademier [utdanning]; tilrettelegging og utførelse av konferanser og seminarer; formidling av undervisningsmateriell; nettbaserte digitale forlagstjenester; produksjon av lyd- og videoinnspillinger; utgivelse av trykksaker i elektronisk form; forlagstjenester; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; organisering og ledelse av symposium; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; 16

17 registrerte varemerker nr 11/19 tilrettelegging og utførelse av seminarer, kongresser og vitenskapelige konferanser; utgivelse av bøker, tidsskrifter og andre tekster, utenom reklametekster; utgivelse av bøker, periodiske publikasjoner, tidsskrifter, aviser og nyhetsbrev; utgivelse av blader og bøker i elektronisk form; utgivelse av trykksaker; organisering og utførelse av konferanser, kongresser, konserter, vitenskapelige konferanser, seminarer, opplæringskurs, skoleklasser og forelesninger; elektronisk utgivelse av tekster og trykksaker, utenom reklametekster, på internett; multimediautgivelser av trykksaker; utgivelse av nyhetsbrev. Klasse 45 Lobbyvirksomhet, utenom for kommersielle formål; fremskaffelse av informasjon vedrørende politiske spørsmål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Civita Civita AS, Akersgaten 20, 0158 OSLO, Klasse 41 Arrangering og ledelse av konferanser, utdanningsmesser, forelesninger, seminarer og arbeidsgrupper; elektronisk utgivelse av informasjon i et bredt utvalg av emner på internett; elektroniske forlagstjenester; multimediautgivelser av bøker; produksjon og distribusjon av lyd-, film- og videoinnspillinger; produksjon av lydinnspillinger; utgivelse av elektroniske bøker og tidsskrifter på internett; utgivelse av trykksaker i elektronisk form på internett; utgivelse av lydbøker; undervisning; organisering og ledelse av konferanser; underholdningsvirksomhet; nettbasert utgivelse av elektroniske bøker; nettbasert utgivelse av elektroniske bøker og tidsskrifter; utgivelse av multimediamateriale på internett; utgivelse av trykksaker for underholdningsog undervisningsformål; forlagstjenester, utenom trykking; organisering og ledelse av seminarer; akademier [utdanning]; tilrettelegging og utførelse av konferanser og seminarer; formidling av undervisningsmateriell; nettbaserte digitale forlagstjenester; produksjon av lyd- og videoinnspillinger; utgivelse av trykksaker i elektronisk form; forlagstjenester; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; organisering og ledelse av symposium; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; tilrettelegging og utførelse av seminarer, kongresser og vitenskapelige konferanser; utgivelse av bøker, tidsskrifter og andre tekster, utenom reklametekster; utgivelse av bøker, periodiske publikasjoner, tidsskrifter, aviser og nyhetsbrev; utgivelse av blader og bøker i elektronisk form; utgivelse av trykksaker; organisering og utførelse av konferanser, kongresser, konserter, vitenskapelige konferanser, seminarer, opplæringskurs, skoleklasser og forelesninger; elektronisk utgivelse av tekster og trykksaker, utenom reklametekster, på internett; multimediautgivelser av trykksaker; utgivelse av nyhetsbrev. Klasse 45 Lobbyvirksomhet, utenom for kommersielle formål; fremskaffelse av informasjon vedrørende politiske spørsmål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Plussfiresyv SONY MUSIC ENTERTAINMENT NORWAY AS, Postboks 4334 Nydalen, 0402 OSLO, CHRISTINE HENNUM WENDT, HELGESENS GATE 7, 0553 OSLO, Klasse 25 Klær; hodeplagg; fottøy. Klasse 35 Markedsføring; annonse- og reklamevirksomhet. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder sending av radio- og fjernsynsprogram, og distribusjon av internettsider og multimediale artikler (i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignende) via internett, bredbånd, digital-tv, mobilt internett og andre digital medier; drift av nettside. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet, kulturelle aktiviteter, produksjon av multimediale artikler i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignende til bruk på internett, bredbånd, digital-tv, mobilt internett og andre digitale medier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Friid SKJORTECOMPAGNIET AS, c/o Norwegian Fashion Senter, Snarøyveien 30 L, 1360 FORNEBU, NINA PEDERSEN, SPIKKESTADVEIEN 92 A, 3440 RØYKEN, Klasse 25 Skjorter (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FRITZØE ENGROS AS, Postboks 2055 Stubberød, 3255 LARVIK, NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 19 Bygningsmaterialer. Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; markedsføring og salg av 17

18 registrerte varemerker nr 11/19 bygningsmaterialer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Shenzhen Fanhuayi E-Commerce Co., Ltd., East 7G3, Bldg. 201, Chegongmiao Tairan Industry Dist., Shennan Rd., Shatou St. Futian Dist., SHENZHEN, Kina PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 25 Klær; barneklær; vindfrakker; dunjakker; overaller; gensere; skjorter; dresser; bukser; ytterklær; vester; frakker; vanntett klær; kjoler; sportsgensere; ytterfrakker; jakker [klær]; klær av lærimitasjon; klær av lær; saronger, ponchoer; kimonoer; skort; tskjorter; undertøy; badekåper; korsetter; pyjamas; bodyer; sportssinglets; sykklelklær; badedrakter ; badebukser; sko; hatter; trikotasje; hansker [klær]; mantilja; skjerf; slips; slør [klær]; hofteholdere; Topper [undertøy], jumpere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SECURE PRACTICE AS, Mebygdvegen 357, 7070 BOSBERG, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Databehandlingprogrammer; databehandlingssystemer; databehandlingsutstyr; datahjelpeprogrammer; datalogger; datamaskinvare og programvare; datamaskinvare og programvare for levering av sikker fjerntilgang til data- og kommunikasjonsnettverk; datamaskinvarer [hardware]; dataprogrammer (software) [innregistrerte på databærere]; dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare]; dataprogrammer for bruk av internett; dataprogrammer for databehandling; dataprogrammer for dokumentbehandling; dataprogrammer for fjernsøking for innhold på datamaskiner og datanettverk; dataprogrammer for tilkobling til eksterne datamaskiner og datanettverk; dataprogrammer og programvare; dataprogrammer som gir tilgang eller inngangskontroll; dataprogramvare; dataprogramvare for applikasjon- og databaseintegrering; dataprogramvare for bruk i automatisering og styring av forretningsprosesser; dataprogramvare for bruk ved tilveiebringelse av flerbrukertilgang til et globalt datainformasjonsnettverk; dataprogramvare for databasestyring; dataprogramvare for forretningsformål; dataprogramvare for kommunikasjon med brukere av håndholdte datamaskiner; dataprogramvare for kryptering; dataprogramvare for overvåking av selvbetjente terminaler; dataprogramvare for overvåking og styring av tilgangsserverprogrammer; dataprogramvare for spillehallapparater og -spill; dataprogramvare for synkronisering av data mellom håndholdte eller bærbare datamaskiner og vertsmaskiner; dataprogramvare for telefaks, e-post, talepost, eller internettmeldinger; dataprogramvare for å automatisere datalagring; dataprogramvare for å opprette søkbare databaser; dataprogramvare, fastvare og maskinvare; dataprogramvareplattformer; dataprogramvareprodukter; dataspillprogrammer; dataspillprogrammer som er nedlastbare via internett; dataspillprogramvare som er nedlastbart fra et globalt datanettverk; datasystemer; digitale tavleinstrumenter; elektronisk adgangskontrollsystem for automatiserte dører; elektronisk overvåkingsapparater; elektronisk spillprogramvare; elektroniske låseinnretninger; elektroniske meldingsskjermer; elektroniske publikasjoner [nedlastbare]; elektroniske publikasjoner [nedlastbare] fra databaser eller internett; elektroniske publikasjoner [nedlastbare] online fra databaser eller internett; e-postsikkerhetsprogramvare; grafiske brukergrensesnitt programvare; integrerte programvarepakker; interaktiv dataprogramvare; interaktiv multimediaprogramvare for spilling; interaktiv underholdningsprogramvare for bruk med datamaskiner; interaktive dataspillprogrammer; interaktive multimediadataprogrammer; interaktive tavler; interaktive videospillprogrammer; internettservere; krypterte elektroniske databrikkekort; krypterte elektroniske databrikkekort for identifisering av visse brukere av datamaskiner og mobiltelefoner; krypterte kort; nedlastbar datagrafikk; nedlastbar dataprogramvare; nedlastbar dataprogramvare; nedlastbart datasikkerhetsprogramvare; personlige sikkerhetsalarmer; programpakker; programvare; programvare for datatavler; programvare for å søke og hente informasjon på et datanettverk; sikkerhetsalarmer; sikkerhetsmarkør; sikkerhetsmerker [kryperingsanordninger]; sikre terminaler for elektroniske transaksjoner; undervisnings- og opplæringsapparater; undervisnings- og opplæringsapparater og -instrumenter; usbminnepinner; voldsalarmer; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; opptaksplater; kompaktdisker, dvd-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 41 Akademier [utdanning]; arrangering og ledelse av 18

19 registrerte varemerker nr 11/19 praktiske seminarer; databasert opplæring; elektronisk utgivelse av informasjon i et bredt utvalg av emner på internett; elektronisk utgivelse av tekster og trykksaker, utenom reklametekster, på internett; faglig kompetanseopplæring; faglige opplæringstjenester; faglige utdannings- og opplæringstjenester; fjernundervisningskurs; fjernundervisningstjenester; fjernundervisningstjenester på internett; forlagstjenester; forlagstjenester innen digital video, lyd og multimediaunderholdning; forlagstjenester, utenom trykking; formidling av undervisningsmateriell; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med kontinuerlig utdanning via internett; informasjon i forbindelse med nettbasert dataspillunderholdning fra en database eller et globalt kommunikasjonsnettverk; kontinuerlig opplæring; multimediautgivelser av blader, tidsskrifter og aviser; multimediautgivelser av bøker; multimediautgivelser av trykksaker; nettbasert utgivelse av elektroniske bøker; nettbasert utgivelse av elektroniske bøker og tidsskrifter; nettbaserte digitale forlagstjenester; nettbaserte spilltjenester; nettbaserte spilltjenester fra et datanettverk eller mobilnettverk; nettbaserte spilltjenester fra et datanettverk for underholdnings- og videregående utdanningsformål; opplæring innen databehandling; opplæring og videregående opplæring for personal-, gruppe- og organisatorisk utvikling; opplæring og videregående opplæring for personalutvikling; opplæringstjenester innen dataprogramvareutvikling; opplæringstjenester innen prosjektledelse; organisering av konkurranser (utdanning eller underholdning); organisering av opplæring; organisering av opplæringskurs; organisering og presentasjon av direktesendte forestillinger; organisering og tilveiebringelse av spill og konkurranser via internett; organisering og utførelse av konferanser, kongresser, konserter, vitenskapelige konferanser, seminarer, opplæringskurs, skoleklasser og forelesninger; organisering og utførelse av konferanser, kongresser, seminarer, vitenskapelige konferanser, opplæringskurs, skoleklasser og forelesninger; organisering, produksjon og presentasjon av arrangementer for utdannings-, kultureller underholdningsformål; personlig utviklingsopplæring; praktisk opplæring [ved demonstrasjon]; rådgivning i forbindelse med opplæring og videregående opplæring; rådgivning i forbindelse med opplæring, videregående opplæring og utdanning; rådgivningstjenester i forbindelse med akademiske fag; rådgivningstjenester i forbindelse med opplæring; rådgivningstjenester i forbindelse med utdanning og opplæring; rådgivningstjenester i forbindelse med utdanning og opplæring av administrasjon og personale; skriving av manuskripter; skriving av tekster [andre enn for reklameformål]; skriving og utgivelse av tekster, utenom reklametekster; spilltjenester fra datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk; spilltjenester fra kommunikasjonsnettverk; spilltjenester i form av kommunikasjon fra dataterminaler eller mobiltelefoner; spilltjenester tilbudt online; tilrettelegging av spill og konkurranser via internett; tilrettelegging av utstillinger for opplæringsformål; tilrettelegging og utførelse av akademiske seminarer, konferanser, kongresser, seminarer, vitenskapelige konferanser og opplæringsgrupper; tilrettelegging og utførelse av arbeidsgrupper, opplæringsprogrammer, seminarer og konferanser; tilrettelegging og utførelse av forelesninger; tilrettelegging og utførelse av konferanser og seminarer; tilrettelegging og utførelse av konferanser, kongresser, seminarer og arbeidsgrupper [opplæring]; tilrettelegging og utførelse av konkurranser [utdanning eller underholdning]; tilrettelegging og utførelse av læreprogrammer; tilrettelegging og utførelse av opplæringskurs; tilveiebringelse av elektroniske publikasjoner fra et globalt datanettverk eller internett, ikke nedlastbart; tilveiebringelse av nettbasert opplæring; tilveiebringelse av nettbaserte læreprogrammer; tilveiebringelse av opplæring; tilveiebringelse av opplæring og utdanning; tilveiebringelse av opplæring og videregående opplæring; tilveiebringelse av opplæring via et globalt datanettverk; tilveiebringelse av opplæringsfasiliteter; tilveiebringelse av opplæringskurs; tilveiebringelse av utdanningsbaserte underholdningstjenester for barn på fritidsskoler; tilveiebringelse av utdanningskurs; undervisnings- og opplæringstjenester; undervisningstjenester tilveiebragt av skoler ; utdanning og opplæring innen elektronisk databehandling; utdanning, undervisning og opplæring; utdannings- og opplæringstjenester; utdannings- og opplæringstjenester innen bedriftsledelse; utdanningsog opplæringstjenester innen yrkeshygiene og arbeidervern; utdannings- og undervisningstjenester; utdanningstjenester i form av veiledning; utførelse av arbeidsgrupper [opplæring]; utførelse av opplæringskurs innen teknologi og innovasjon; utgivelse av informasjonsbrosjyrer; utgivelse av opplæringshåndbøker; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; utgivelse av trykksaker; utgivelse av trykksaker for underholdnings- og undervisningsformål; utgivelse av trykksaker i elektronisk form; utgivelse av trykksaker i elektronisk form på internett; utgivelse av trykksaker, også i elektronisk form, utenom for reklameformål; utgivelse av trykksaker, utenom reklametekster; utgivelse av undervisningsmateriale; utleie av undervisningsmateriale og -utstyr; veiledning; veiledning [utdanning og opplæring]; voksenopplæring; voksenundervisning; yrkes- og fagopplæring; yrkesfaglig opplæring; yrkesveiledning; utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 42 Administrasjon av brukerrettigheter innen datanettverk; analyse av tekniske data; applikasjonstjenester [asp]; databasedesign og - utvikling; datakonvertering av elektronisk informasjon; datakryptering og dekoding; datakrypteringstjenester; datamaskinvare- og programvaredesign; dataminering; dataomflyttingstjenester; dataprogrammering for databehandling; dataprogrammering for databehandling og kommunikasjonssystemer; dataprogrammering og dataprogramvaredesign; dataprogrammeringstjenester for datalagring; dataprogrammeringstjenester for elektronisk datasikkerhet; dataprogrammeringstjenester for forretningsanalyse og -rapportering; dataprogrammeringstjenester i forbindelse med multimedia og interaktive applikasjoner; dataprogramvare- og maskinvaretesttjenester; dataprosjektledelse innen elektronisk databehandling [edb]; datasikkerhetstjenester [konsultasjon]; datasikkerhetstjenester for beskyttelse mot ulovlig nettverkstilgang; datastyrte forskningsanalysetjenester; datastyrte forskningstjenester; datastyrte forskningstjenester innen testing og analyse; datastyrte industrielle analysetjenester; datastyrte industrielle forskningstjenester; datastyrte industrielle tjenester innen design, forskning, testing og analyse; datastyrte testtjenester; datasystemintegrering; datateknikk; datatjenester i forbindelse med elektronisk datalagring; design av computersystemer; design av databaser; design av datamaskiner; design av datamaskinvare; design av datamaskinvare og programvare for forretningsanalyse og -rapportering; design av datamaskinvare, programvare og eksterne dataenheter; design av dataprogramvare, datafastvare, datamaskinvare og datasystemer; design av diagnoseutstyr; design av eksterne dataenheter; design av hjemmesider og nettsider; design av innendørs dekor; design av nettportaler; design av spesialtilpasset datamaskinvare og programvare; design og oppdatering av dataprogramvare; design og opprettelse av hjemmesider og internettsider; design- og planleggingstjenester i forbindelse med telekommunikasjonsutstyr; design og programmering av nettsteder; design og skriving av dataprogramvare; design og utleie av programvare; design og utvikling av data og programmer for datamaskiner; design og utvikling av databehandlingssystemer; design og 19

20 registrerte varemerker nr 11/19 utvikling av datalagringssystemer; design og utvikling av datamaskiner og programvare; design og utvikling av datamaskinvare; design og utvikling av datamaskinvare for industrinæringen; design og utvikling av datamaskinvare og programvare; design og utvikling av datamaskinvare, programvare og databaser; design og utvikling av datamaskinvarebasert arkitektur; design og utvikling av dataprogramvare for avlesing, overføring og organisering av data; design og utvikling av dataprogramvare for evaluering og beregning av data; design og utvikling av dataprogramvare for import og styring av data; design og utvikling av dataprogramvare for logistikk, styring av distribusjonsnettverk og e- forretningsportaler; design og utvikling av dataprogramvare for prosesskontroll; design og utvikling av dataprogramvare for styring av distribusjonsnettverk; design og utvikling av dataprogramvarebasert arkitektur; design og utvikling av dataspillprogramvare; design og utvikling av dataspillprogramvare og kunstig virkelighetprogramvare; design og utvikling av diagnoseutstyr; design og utvikling av elektronisk databaseprogramvare; design og utvikling av elektroniske databaser; design og utvikling av elektroniske datasikkerhetssystemer; design og utvikling av elektroniske gratulasjonskort [e-kort]; design og utvikling av elektroniske ordbøker; design og utvikling av elektroniske ordbøker for språkoversettelser og databaser; design og utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi; design og utvikling av internettsikkerhetsprogrammer; design og utvikling av ny teknologi for andre; design og utvikling av programvare for databasestyring; design, installering, oppdatering og vedlikehold av dataprogramvare; design, oppgradering og utleie av dataprogramvare; design, utvikling, vedlikehold og oppdatering av dataprogramvare for databehandling; design, vedlikehold og oppdatering av dataprogramvare; design, vedlikehold, utleie og oppdatering av dataprogramvare; design, vedlikehold, utvikling og oppdatering av dataprogramvare; designrådgivning; designtjenester; designtjenester i forbindelse med trykksaker; detaljdesigntjenester; diagnose av datamaskinvareproblemer gjennom bruk av programvare; diagnose av dataprogramvareproblemer; driftstjenester for servere; duplisering av dataprogramvare; elektronisk datalagring; elektronisk overvåkning av kredittkortaktivitet for å oppdage svindel via internett; elektronisk overvåkning av personlig data for å oppdage identitetstyveri via internett; elektronisk sikkerhetskopiering; elektroniske tjenester for datalagring og sikkerhetskopiering av data; elektroniske tjenester for sikkerhetskopiering av data; elektroteknikktjenester; emballasjedesign; feilsøking av dataprogramvareproblemer [teknisk støtte]; feilsøking av programvare for andre; fjernlagring av datasikkerhetskopier; fjernovervåkning av datasystemer; formålsprøvetjenester av nettsteder; forskning i forbindelse med utvikling av datamaskinvare; forskning i forbindelse med utvikling av dataprogrammer og programvare; forskning i forbindelse med utvikling av dataprogramvare; forskning innen databehandlingsteknologi; forskning innen datamaskinvare; forskning innen dataprogramvare; forskning innen informasjonsteknologi; forskning og utvikling av produkter; forskning, utvikling, design og oppgradering av dataprogramvare; forsknings- og designtjenester; forsknings- og rådgivningstjenester i forbindelse med dataprogramvare; forsknings- og utviklingstjenester i forbindelse med datamaskinvare; forsknings- og utviklingstjenester i forbindelse med dataprogramvare; forsyning/fremskaffelse av dataprogramvare via et globalt nettverk.; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med dataprogrammer; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med dataprogrammering; fremskaffelse av informasjon om computerteknologi og programmering via en webside; fremskaffelse av søkemotorer for internettet; fremskaffelse av teknisk informasjon i forbindelse med datamaskiner; fremskaffelse av teknisk rådgivning innen vitenskapelig og industriell forskning; hosting av brukertilpassede nettsider; hosting av databaser; hosting av dataprogramvare for andre; hosting av datastyrt data, filer, applikasjoner og informasjon; hosting av e- handelsplattformer på internett; hosting av nettbaserte fasiliteter for andre; hosting av nettbaserte fasiliteter for å gjennomføre interaktive diskusjoner; hosting av nettportaler; hosting av nettsteder; hosting av nettsteder for andre; implementering av dataprogrammer i nettverk; individuell tilpasning av dataprogramvare; informasjonsteknologibasert teknikk; installasjon av databaseprogramvare; installasjon av dataprogrammer; installasjon og vedlikehold av databaseprogramvare; installasjon og vedlikehold av internettilgangbasert programvare; installasjon og vedlikehold av programvare; installasjon, reparasjon og vedlikehold av dataprogramvare; installasjon, vedlikehold og reparasjon av programvare for datasystemer; installasjon, vedlikehold, oppdatering og oppgradering av dataprogramvare; itprogrammeringstjenester; klargjøring av tekniske rapporter; kompilering av dataprogrammer; konfigurasjon av datamaskinvare ved hjelp av programvare; konfigurasjon av datanettverk ved hjelp av programvare; konfigurasjon av dataprogramvare; konfigurasjon, installasjon, feildiagnose, reparasjon, oppgradering og vedlikehold av dataprogramvare; konsulenttjenester innen dataprogramvare; kvalitetskontroll; kvalitetskontroll av varer; kvalitetskontroll av varer og tjenester; kvalitetskontrolltesting; leie av webserver; nettbaserte designtjenester; nettskytjenester; nettstedbaserte designtjenester; nettstedutvikling; oppdatering av databaseprogramvare; oppdatering av dataprogrammer; oppdatering av dataprogramvare i forbindelse med datasikkerhet og forebygging av datarisikoer; oppdatering av internettsider; oppdatering av nettsteder; oppdatering og vedlikehold av dataprogramvare; oppdatering, design og utleie av programvare; oppgradering av dataprogramvare; oppgradering og vedlikehold av dataprogramvare; opplåsing av mobiltelefoner; opprette og designe nettsidebaserte registre med informasjon, for andre [ittjenester]; opprette og vedlikeholde brukertilpassede nettsider; opprette og vedlikeholde nettsteder; opprettelse, design og vedlikehold av nettsteder; opprettelse, vedlikehold og hosting av nettsteder for andre; opprettelse, vedlikehold og oppdatering av dataprogramvare; outsourcing av it-tjenester; overvåking av telekommunikasjonssignaler; overvåkning av datasystemer for å oppdage sammenbrudd; overvåkning av datasystemer for å oppdage uberettiget tilgang eller datainnbrudd; plattformtjenester [paas]; produktdesign; produkttesting; produktutvikling; profesjonell rådgivning i forbindelse med datasikkerhet; programmering av brukerltilpassede nettsider med brukerdefinert informasjon, personlige profiler og informasjon; programmering av brukertilpassede nettsider; programmering av dataanimasjoner; programmering av databehandlingsprogrammer; programmering av dataprogramvare for avlesing, overføring og organisering av data; programmering av dataprogramvare for elektroniske ordbøker og databaser for språkoversettelser; programmering av elektronisk databehandlingsprogramvare [edb]; programmering av nettsider; programmering av programmer for internettsikkerhet; programmering av programvare for databasestyring; programmering av programvare for e-handelsplattformer; programmering av programvare for energistyring; programmering av programvare for import og styring av data; programmering av programvare for informasjonsplattformer på internett; programmering av programvare for internettplattformer; programmering av 20

21 registrerte varemerker nr 11/19 programvare for internettportaler, samtalerom, samtalelinjer og internettforum; programmering av programvare for telekommunikasjon; programmering av systemprogramvare for datanettverk og dataservere; programmering av systemprogramvare for tilgang og bruk av et nettskybasert datanettverk; programmering for datamaskiner; programvaredesign og -utvikling; programvareteknikk; programvaretekniske tjenester for databehandlingsprogrammer; rådgivning i forbindelse med databaseprogrammer; rådgivning i forbindelse med design av hjemmesider og internettsider; rådgivning i forbindelse med design og utvikling av dataprogramvare og maskinvarebasert arkitektur; rådgivning i forbindelse med design og utvikling av dataprogramvareprogrammer; rådgivning i forbindelse med design og utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi; rådgivning i forbindelse med design, programmering og vedlikehold av dataprogramvare; rådgivning i forbindelse med oppdatering av dataprogramvare; rådgivning i forbindelse med programvare for kommunikasjonssystemer; rådgivning i forbindelse med teknisk og vitenskapelig analyse; rådgivning i forbindelse med vedlikehold av dataprogramvare; rådgivning innen dataprogrammering; rådgivning innen dataprogramvaredesign; rådgivning innen datasikkerhet; rådgivning innen datasystemanalyse; rådgivning innen datasystemintegrering; rådgivning innen internettsikkerhet; rådgivning innen nettskybaserte datanettverk og applikasjoner; rådgivning innen programmering og utvikling av e- forretningsportaler; rådgivning innen sikkerhetsprogramvare; rådgivning innen teknologisk design; rådgivning innen teknologisk forskning; rådgivning innen telekommunikasjonsteknikk; rådgivning innen vitenskapelig og industriell forskning; rådgivning ved design av websider; rådgivning ved design og utvikling av datamaskiner; rådgivnings- og forskningstjenester innen vitenskap, teknikk og informasjonsteknologi; rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med dataprogramdesign; rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med dataprogrammering; rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med dataprogramvare; rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med datasystemintegrering; rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med design, programmering og vedlikehold av dataprogramvare; rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med eksterne dataenheter; rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med informasjonsteknologi; rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med informasjonsteknologibasert arkitektur og infrastruktur; rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med utleie av dataprogramvare; rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med vedlikehold av dataprogramvare; rådgivningstjenester i forbindelse med dataprogramvare; rådgivningstjenester i forbindelse med design, utvikling og bruk av datamaskinvare og programvare; rådgivningstjenester innen datateknologi; rådgivningstjenester innen it; rådgivningstjenester innen vitenskap, teknikk og informasjonsteknologi; sertifiseringstjenester (kvalitetskontroll); serveradministrasjon; sikkerhetstjenester angående datavirus; skriving av databehandlingsprogrammer; skriving av dataprogrammer; skriving av dataprogramvare; skriving av tekniske dokumenter; skriving og oppdatering av dataprogramvare; softwaretjenester [saas]; søkemotorer på internett med spesifikke søkealternativer; teknisk forskning; teknisk rådgivning i forbindelse med anvendelse og bruk av dataprogramvare; teknisk rådgivning i forbindelse med datamaskinvare, programvare og eksterne dataenheter; teknisk rådgivning i forbindelse med installasjon og vedlikehold av dataprogramvare; teknisk støtte for dataprogramvare; tekniske rådgivningstjenester; testing av dataanlegg; testing av datamaskinvare; testing av dataprogrammer; testing av dataprogramvare; testing av telekommunikasjonssignaler; testing av utstyr innen elektroteknikk; testing av utstyr innen elektroteknikk for sertifiseringsformål; testing, analyse og evaluering av varer og tjenester for andre for sertifiseringsformål; testing, analyse og overvåking av systemalgoritmer for behandling av telekommunikasjons- og navigasjonsdata; testing, analyse og overvåking av systemalgoritmer for generering av telekommunikasjons- og navigasjonsdata; testing, analyse og overvåking av telekommunikasjons- og navigasjonssignaler; testing, analyse og overvåking av telekommunikasjonssignaler; testtjenester for alarm- og overvåkingssystemer; testtjenester for datamaskinvare og programvare som brukes med alarm- og overvåkingssystemer; testtjenester for sertifisering av kvalitet eller standarder; tilveiebringelse av dataprogrammer designet etter spesifikasjoner fra andre; tilveiebringelse av dataprogrammer i datanettverk; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar forretningsprogramvare; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar programvare for analysering av finansdata og generering av rapporter; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar programvare slik at innholdsleverandører kan spore multimediainnhold; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar programvare slik at multimediainnhold og kommentarer kan deles mellom brukerne; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikkenedlastbare programvareapplikasjoner som er tilgjengelige via et nettsted; tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert programvare; tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikkenedlastbar programvare for databasestyring; tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikkenedlastbar programvare for import og styring av data; tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikkenedlastbar programvare for utvikling av nettsteder; tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikkenedlastbar systemprogramvare for datanettverk og dataservere; tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbasert, ikke-nedlastbar systemprogramvare for tilgang og bruk av et nettskybasert datanettverk; tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbaserte applikasjoner; tilveiebringelse av midlertidig bruk av nettbaserte applikasjoner og programvareverktøy; tilveiebringelse av søkemotorer for å få data via kommunikasjonsnettverk; utarbeidelse av dataprogrammer; utførelse av forskningseksperimenter; utførelse av forskningsstudier; utførelse av kvalitetskontroller; utførelse av kvalitetskontroller på varer og tjenester; utleie av databaseprogramvare; utleie av databehandlingsprogrammer; utleie av datamaskiner; utleie av datamaskiner for databehandling; utleie av datamaskiner og dataprogramvare; utleie av datamaskiner og datautstyr; utleie av datamaskinvare; utleie av datamaskinvare og eksterne dataenheter; utleie av datamaskinvare og programvare; utleie av dataprogrammer; utleie av dataprogramvare og programmer; utleie av eksterne dataenheter for datamaskiner; utleie av minneplass på servere for hosting av elektroniske oppslagstavler; utleie av programmer for internettsikkerhet; utleie av programvare for databasestyring; utleie av programvare for import og styring av data; utleie av programvare for internettilgang; utleie av systemprogramvare for datanettverk og dataservere; utleie av systemprogramvare for tilgang og bruk av et nettskybasert datanettverk; utleie og oppdatering av programvare for databehandling; utleie og vedlikehold av dataprogramvare; utvikling av algoritmer og regnemetoder for behandling av telekommunikasjonsog navigasjonsdata; utvikling av algoritmer og regnemetoder for behandling av telekommunikasjonsog navigasjonssignaler; utvikling av algoritmer og regnemetoder for generering av telekommunikasjons- 21

22 registrerte varemerker nr 11/19 og navigasjonsdata; utvikling av datalagringssystemer; utvikling av datamaskinvare for dataspill; utvikling av datamaskinvare og programvare; utvikling av dataoverføringssystemer; utvikling av dataprogrammer; utvikling av dataprogrammer og dataspillprogramvare; utvikling av dataprogramvare; utvikling av dataprogramvare for bruk med datastyrte koblingssystemer; utvikling av dataprogramvare for bruk med programmerbare styreenheter; utvikling av dataprogramvare for logistikk, styring av distribusjonsnettverk og e-forretningsportaler; utvikling av programmer for databehandling; utvikling av systemer for databehandling; utvikling og oppdatering av dataprogramvare; utvikling og vedlikehold av databaseprogramvare; utvikling og vedlikehold av dataprogramvare; utvikling, programmering og utleie av databehandlingsprogrammer; utviklings- og testtjenester innen teknikk; vedlikehold av databaseprogramvare; vedlikehold av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og software; vedlikehold av dataprogramvare i forbindelse med datasikkerhet og forebygging av datarisikoer; vedlikehold av nettsteder; vedlikehold av programvare for internettilgang; vedlikehold og oppdatering av programvare for kommunikasjonssystemer; vedlikehold og reparasjon av dataprogramvare; vedlikeholds- og rådgivningstjenester i forbindelse med programvare som brukes innen e-handel; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Klasse 45 Adgangskontroll for byggemiljøer og sikkerhetssystemer; elektroniske overvåkingstjenester for sikkerhetsformål; fremskaffelse av informasjon og rådgivning i forbindelse med sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og personer; fremskaffelse av nettbasert informasjon innen åndelighet, selvhjelp og selvtillit; informasjons- og rådgivningstjenester i forbindelse med juridiske spørsmål; inspeksjon av fabrikker i forbindelse med sikkerhetsspørsmål; internettbaserte kontaktformidlingstjenester; juridiske informasjonstjenester; juridiske tjenester; lisensiering av databaser [juridiske tjenester]; lisensiering av dataprogrammer [juridiske tjenester]; lisensiering av dataprogramvare [juridisk tjeneste]; lisensiering av film, tv og video [juridiske tjenester]; lisensiering av forskning og utvikling [juridiske tjenester]; lisensiering av immateriell eiendomsrett; lisensiering av teknologi [juridiske tjenester]; lisensiering av trykksaker [juridiske tjenester]; lisensiering av varemerker [juridiske tjenester]; overvåking av datasystemer for sikkerhetsformål; overvåking av sikkerhetssystemer; rådgivning i forbindelse med forskrifter for sikkerhet på arbeidsplassen; rådgivning i forbindelse med sikkerhet på arbeidsplassen; rådgivning innen datatyveri og identitetstyveri; rådgivning innen fysisk sikkerhet; rådgivning og juridiske tjenester innen personvern og sikkerhetslover, forskrifter og krav; rådgivningstjenester for personlig vekst og motivasjon; rådgivningstjenester innen sikkerhetsbehov for forretningsselskaper og industriforetak; sikkerhets- og beskyttelsestjenester; sikkerhetsinspeksjonstjenester for andre; sikkerhetsklarering for klargjøring av id-kort; sikkerhetsovervåkingstjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og individuelle; sikkerhetstjenester i bygninger; sikkerhetstjenester i forbindelse med kjøretøy; sikkerhetsvakttjenester; tilveiebringelse av autentisering for personlig idinformasjon [id-verifiseringstjenester]; tilveiebringelse av sakkyndige juridiske uttalelser; utleie av sikkerhetsutstyr; verifiserings- og identifiseringstjenester for signaturer; åpning av dørlåser; åpning av sikkerhetslåser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nortura SA, Postboks 360 Økern, 0513 OSLO, PROTECTOR IP AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttvarer (bearbeidet); kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter laget av de forannevnte varer. Klasse 30 Sauser; kjøttkraft; krydderier. Klasse 35 Fremvisning og salg av de foran nevnte varer i klasse 29 og 30. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MODDEVO SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Schwarzwaldalle 215, 4058 BASEL, Sveits APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, Klasse 1 Plantevekst-reguleringsmidler for bruk i landbruket og for kommersiell bruk. Klasse 5 Preparater for utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider, insekticider. 22

23 registrerte varemerker nr 11/19 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BASAL BASAL AS, Lille Grensen 3, 0159 OSLO, ADVOKATFIRMAET RÆDER AS, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Klasse 6 Koblinger av metall for rør, ventiler av metall, rør av Klasse 7 metall, bygningsmaterialer av metall. Anleggsmaskiner, betongbearbeidingsmaskiner, blandemaskiner, brønnboringsmaskiner, filtreringsmaskiner, kompressorer (maskiner), pumper (maskiner), trykkluftmaskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for regulering av gass og veskestrøm, trykkventiler, ventiler for vann og avløpsrør, pumper for vann og avløp; verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for regulering av gass og veskestrøm, trykkventiler, ventiler for vann og avløpsrør, pumper for vann og avløp. Klasse 17 Paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall); plastslanger og rør; gummislanger og rør; koblinger for plastrør og slanger; koblinger for gummirør og slanger. Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall), byggeelementer av betong, kummer av betong; stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål, betongrør; asfalt, bek, tjære og bitumen. Klasse 37 Bygge, installasjon og reparasjonsvirksomhet av vann og avløpssystemer; rådgivning og fremskaffelse av informasjon i forbindelse med bygging, installasjon og reparasjon av vann og avløpssystemer. Klasse 40 Produksjon av vann og avløpssystemer, avløpsrør, løsninger for fordrøyning, infiltrasjon og overvannshåndtering, samt vannkummer og renneløpskummer. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet innenfor bygg og anlegg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SCHWEITZER BIOTECH CO., LTD, 4F., No. 16, Ln, 120, Sec. 1, Neihu Rd., Neihu Dist., TAIPEI, Taiwan CURO AS, Vestre Rosten 81, 7075 TILLER, Klasse 5 Biologiske preparater for medisinske formål; kjemiskfarmasøytiske preparater;kjemiske preparater for farmasøytiske formål; farmasøytiske preparater; kjemiskereagenser for medisinske eller veterinære formål; diagnostiske preparater for medisinske formål; diagnostisk biomarkør reagenser for medisinske formål; diagnostiske testreagenser for medisinsk formål; reagenspapir for medisinsk formål;medisiner for dyr; kjemiske preparater for veterinære formål; veterinære preparater; biologiske preparater for veterinære formål; medikamenter for veterinæreformål; kjemisk farmasøytiske preparater for dyr; reagenspapir for veterinære formål;diagnostiske preparater for veterinære formål. Klasse 10 Analyseapparater; analyseapparater for blod; apparater for blodtesting; testapparater for medisinske formål; blodsukkermålere; analyseapparater fornitrogen-urea i blod; kreatinin analyseapparater; apparater for bruk i medisinsk analyse;diagnostiske testinstrumenter for bruk i immunologiske analyse prosedyrer (medisinsk);urin testinstrumenter for medisinske diagnotiske formål; spesialkofferter formedisinske instrumenter; instrumentkofferter for bruk av leger; veterinærapparater og-instrumenter; medisinske apparater og -instrumenter; diagnoseapparater formedisinske formål; analyseapparater for identifisering av bakterier (medisinske); apparater for DNA og RNA testing for medisinske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BASAL AQUA SAFE BASAL AS, Lille Grensen 3, 0159 OSLO, ADVOKATFIRMAET RÆDER AS, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Klasse 6 Koblinger av metall for rør, ventiler av metall, rør av metall, bygningsmaterialer av metall. Klasse 7 Anleggsmaskiner, betongbearbeidingsmaskiner, blandemaskiner, brønnboringsmaskiner, filtreringsmaskiner, kompressorer [maskiner], pumper [maskiner], trykkluftmaskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for regulering av gass og veskestrøm, trykkventiler, ventiler for vann og avløpsrør, pumper for vann og avløp; verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for regulering av gass og veskestrøm, trykkventiler, ventiler for vann og avløpsrør, pumper for vann og avløp. Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall), byggeelementer av betong, kummer av betong; stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål, betongrør. Klasse 37 Bygge, installasjon og reparasjonsvirksomhet av vann og avløpssystemer; fremskaffelse av informasjon og rådgivning i forbindelse med bygging, installasjon og reparasjon av vann og avløpssystemer. 23

24 registrerte varemerker nr 11/19 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SKANSEN Stiftelsen Skansen, Box 27807, STOCKHOLM, Sverige Valea AB, Box 7086, STOCKHOLM, Sverige Klasse 16 Papirservietter; papirhåndklær; papirposer; papiretiketter; gaveposer; gaveesker; gavepapir; gavelapper; gavebokser. Klasse 18 Reiseartikler, vesker, lommebøker og andre artikler til bærehjelp; portemonéer. Klasse 21 Servise, kjøkkenredskap og beholdere; glassbordskånere av lær og plast; bordskånere (servise); bordskåner for å sette ovnsformer på bordet; brett; kuvertbrikker, ikke av papir eller tekstil; lysestaker; vaser, grytekluter; grytevotter. Klasse 24 Tekstiler til innredning; duker; pledd; putevar; sengespredere; laken; oppvaskkluter; tekstilservietter; kjøkken- og dekketøy; håndklær; kjøkkenhåndklær; kuvertbrikker av tekstil. Klasse 30 Tyggegummi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nortic NORTIC AS, Vestengveien 40, 1725 SARPSBORG, F1-INVEST AS, Lundgårds vei 61, 1710 SARPSBORG, Klasse 37 Inspeksjon ved byggkonstruksjon;inspeksjonstjenester for byggkonstruksjon i forbindelse med kjøpesentre, industrikomplekser, kontorbygninger, boligbygg og annen eiendomsutvikling Klasse 42 Sertifiseringstjenester (kvalitetskontroll);kvalitetskontrolltesting av produkter for sertifiseringsformål;testing, analyse og evaluering av varer og tjenester for andre for sertifiseringsformål;inspeksjon av varer for kvalitetskontroll Klasse 45 Inspeksjon av fabrikker i forbindelse med sikkerhetsspørsmål;sikkerhetsinspeksjonstjenester for andre (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ZELENKOVA BAKERI, Sørhellinga 34, 1540 VESTBY, Klasse 30 Bakverk Klasse 35 Detaljhandel av bakevarer Klasse 43 Catering SESAM AS, Postboks 9244, 7424 TRONDHEIM, THOMAS HOFF MYHR, DYRE HALSES GATE 14, 7042 TRONDHEIM, Klasse 43 Restauranttjenester for hurtigmat og ferdigmat 24

25 registrerte varemerker nr 11/19 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen sesam SESAM AS, Postboks 9244, 7424 TRONDHEIM, THOMAS HOFF MYHR, DYRE HALSES GATE 14, 7042 TRONDHEIM, Klasse 43 Restauranttjenester for hurtigmat og ferdigmat (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Kardinal KARDINAL AS, Biskop Heuchs vei 42, 0871 OSLO, Klasse 9 Programvare Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet Klasse 41 Utdannings- og undervisningstjenester relatert til spill (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RISTEKAKE CHIARA ISOLA, INNSIDEVEGEN 413, 6475 MIDSUND, Klasse 30 Kaker; briocher [rund kake av kringledeig]; brød. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MAKEUPEDIAA TABASSUM SEHAR, Tante Ulrikkes vei 48B, 0984 OSLO, Klasse 3 Sminkepreparater for ansikt og kropp Klasse 41 Fjernundervisningskurs Klasse 44 Sminkerådgivning og påføringstjenester HANS OLAV SKAU EKORNRØD, GJERPENHAVNA 5, 3719 SKIEN, Klasse 16 Rollespillutstyr i form av håndbøker Klasse 28 Terninger [for spill];spill 25

26 registrerte varemerker nr 11/19 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SPERRE PRODUKT KONSULT Roar Sperre, Tennfjordneset 14, 6264 TENNFJORD, ATTORNEY ANGELICA COPPINI, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, STJ3011 ST. JULIANS, Malta Klasse 3 Slipepapir; Slipemidler; Metallkarbid [slipemidler]; Korund [slipemiddel]; Diamantpulver [slipemidler]. Klasse 35 Import- og eksportagenturer; Å, for andres fordel, sammenbringe et varesortiment bestående av de foran nevnte varer i klasse 3 som gjør det mulig for kunder å enkelt se og kjøpe disse varer i en fysisk butikk, en nettbutikk eller via en katalog, inkludert alminnelige detaljhandelstjenester med samme varer. Klasse 35 Detaljhandel av øl Klasse 40 Ølbrygging for andre;vannbehandling og vannrensing;vannbehandling;produksjon av vannkraft (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AUTORICKSHAW GARISOBER GILL, Thomas Bjerknes gate 7, 3045 DRAMMEN, Klasse 32 Øl;Alkoholfritt øl;smakstilsatt øl;øl med kaffesmak;porter [øl];avalkoholisert øl;øl som går innunder fellesbetegnelsen "Pilsner;Ale [øl];stout [øl];humleekstrakter for fremstilling av øl;barley wine [øl];pale ale [øl];ølbaserte drikkevarer;ølbaserte cocktailer;svartøl [ brent maltøl];maltøl;lettøl;hveteøl;ingefærøl;alkoholfrie viner;vann med smakstilsetning;litiumholdig vann;musserende vann;kullsyreholdig vann;preparater for fremstilling av kullsyreholdig vann;mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker;mineral- og kullsyreholdig vann, samt andre alkoholfrie drikkevarer;isvann;sodavann;kullsyrevann;springvann; Drikkevann;Flaskevann;Mineralvann med smakstilsetning;mineralvann med fruktsmak;selters [mineralvann];kullsyreholdig mineralvann;mineralvann [drikker];konsentrater brukt i tilberedning av mineralvann;cola [mineralvann];kokosvann [drikkevare];musserende mineralvann;mineralvann med koffein;fruktbasert mineralvann med tesmak;mineralvann uten kullsyre;sirup for tilberedning av mineralvann;pulver brukt i tilberedning av mineralvann;konsentrater, sirup og pulver brukt i tilberedning av mineralvann Klasse 33 Alkoholholdige maltdrikker, utenom øl;alkoholholdige drikker [unntatt øl];alkoholholdige drikker (unntatt øl);brygget maltdrikk med smakstilsetning, utenom øl;ferdigmiksede alkoholdrikker, andre enn ølbaserte;viner;viner uten kullsyre;musserende viner;naturlig musserende viner;søtviner;hvitviner;sterkviner;fruktviner;bordviner; Portviner;Rødviner;Musserende fruktviner;musserende drueviner;brenneviner og likører for fordøyelsen;japanske søte drueviner med ekstrakter av ginseng og kinabark;whisky;skotsk whisky 26

27 registrerte varemerker nr 11/19 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Anders Sas, Vårbergsplan 18 lgh 1101, SKÄRHOLMEN, Sverige ATTORNEY ANGELICA COPPINI, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, STJ3011 ST. JULIANS, Malta Klasse 35 Administrasjon av handelstjenester; Bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter; Bistand ved forretningsledelse; Faglige konsultasjoner om forretninger; Forhandlinger og sluttføring av kommersielle transaksjoner for tredjepart; Forretningsog forbruksinformasjon- og rådgivning; Forretningsadministrasjon ved lisensiering av varer og tjenester for andre; Forretningsevaluering; Forretningsundersøkelser; Fremskaffelse av kommersiell og forretningskontaktinformasjon; Kommersielle formidlingstjenester; Konsulentbistand i forretningssaker; Konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; Økonomisk planlegging; Økonomiske beregninger; Rådgivning for forretningsledelse; Rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; Rådgivningstjeneste for forretningsledelse; Rasjonaliseringsekspertise; Regnskapsanalyser. Klasse 36 Bestyrelse av familiestiftelser; Børsnoteringer; Deponering av verdipapirer; Finansanalyser; Finansiell virksomhet; Finansielle tjenester i forbindelse med selskapsavvikling; Finansieringstjenester; Finansieringstjenester for byggeprosjekter; Finansieringsvurdering [forsikring, bank, fast eiendom]; Finansinformasjon; Finansrådgivning; Fondsinvestering; Forvaltning av formuer; Kapitalinvesteringer; Konsulentbistand i skattespørsmål; Lån mot sikkerhet; Meglervirksomhet; Rådgivning i finansielle spørsmål; Rådgivning i forsikringsspørsmål; Utlån mot pant i fast eiendom; Utleie av fast eiendom; Utleie av kontorer [fast eiendom]; Utleie av leiligheter; Finansrådgivning i forbindelse med skatteplanlegging. Klasse 45 Lisensiering av immateriell eiendomsrett; Mekling; Overvåkning av immaterielle rettigheter; Rådgivning for immateriell eiendomsrett. SENSCOM AS, Midtåsveien 13, 3128 NØTTERØY, TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 5 Hygieniske preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; sanitetsbind; sanitetstruser; sanitetsunderbukser; truseinnlegg; bind for inkontinens; absorberende bukser og underbukser for inkontinens; bleier for inkontinens (for medisinske formål); fikseringsbukser for bruk av personer som lider av inkontinens (for medisinske formål); engangsbleier og - Klasse 9 bleiebukser laget av papir og/eller cellulose. Applikasjoner; applikasjoner, nedlastbare; dataprogrammer; dataprogramvare relatert til måling av urineringsmønster; apparater for overføring av data; datalagringsutstyr; apparater og instrumenter til måling; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; datamaskiner, databehandlingsutstyr; dataprogramvare; måleapparater; urinmåler. Klasse 38 Tjenester som tilgjengeliggjør tilgang til en samling av informasjon fra databaser i relasjon til helseomsorg, personlig pleie/omsorg, inkontinenspleie og geriatrisk pleie/omsorg; tilveiebringelse av tilgang til globalt datanettverk til overføring og spredning av informasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ELEAGUE Turner Sports, Inc., One CNN Center, GA30303 ATLANTA, USA ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 38 Mediatjenester i form av elektronisk overføring, kringkasting, strømming og levering av audio-, video-, og multimediainnhold innen området konkurransespill ved bruk av internett, trådløs kommunikasjon, elektronisk kommunikasjonsnettverk, computernettverk, telekommunikasjonsnettverk, informasjonstjenesternettverk og datanettverk. 27

28 registrerte varemerker nr 11/19 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen lindholm pure LINDHOLM PURE AS, Østre vei 13, 1397 NESØYA, Klasse 24 Sengetøy. Klasse 25 Morgenkjoler. Klasse 27 Tepper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PORT OG INDUSTRIPARTNER AS, Verpetveien 20, 1540 VESTBY, ATTORNEY ANGELICA COPPINI, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, STJ3011 ST. JULIANS, Malta Klasse 6 Beslag for dører av metall; Bygningsdører av metall; Bygningsmaterialer av metall; Bygningsplater av metall; Døråpnere, ikke elektriske; Dørbolter av metall; Dørfyllinger av metall; Dørhammere; Dørhåndtak av metall; Dørhasper av metall; Dørhengsler av metall; Dørkarmer av metall; Dørklinker av metall; Gitter av metall; Gjerder av metall; Isenkramvarer; Porter av metall; Rammeverk for bygninger, av metall; Vinduer av metall; Vindusåpnere, ikke elektriske; Vindusbeslag av metall. Klasse 19 Bygningsdører ikke av metall; Bygningsmaterialer, ikke av metall; Bygningsplater, ikke av metall; Dørfyllinger, ikke av metall; Dørkarmer, ikke av metall; Dørterskler, ikke av metall; Gjerder, ikke av metall; Porter, ikke av metall; Rammeverk for bygninger, ikke av metall; Vinduer, ikke av metall; Vindusrammer, ikke av metall; Vindusskodder, ikke av metall. Klasse 37 Byggeledelse; Byggevirksomhet; Bygningsinformasjon; Installasjon og service av porter, dører og vinduer; Installasjon og reparasjon av elektriske apparater; Konsulentbistand ved byggingstjenester; Snekkertjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nationalmuseum, Holmamiralens väg 2 G:A Sjökartverket, STOCKHOLM, Sverige IPQ IP Specialists AB, Mailbox 550, STOCKHOLM, Sverige Klasse 9 Mobile apps; applikasjonsprogramvare (apps); dataprogramvare; CDer. Klasse 16 Bindemidler til kontor eller husholdningsbruk; dekorative og kunstneriske materialer; kunstgjenstander og figurer av papir og papp samt arkitektoniske modeller; papir og papp; papir produkter og undervisningsmateriell; poser til emballasje, emballasje og lagring av papir, papp eller plast; trykksaker; plakater; bøker; litografiske kunstverk; grafisk kunstutskrift; trykte kunstproduksjoner; foto- og kunstsammenstillinger; reproduksjoner av grafisk kunst; kunstmaterialer; pensler. Klasse 21 Børster for personlig hygiene; kosmetikkbeholdere; servise, kjøkkenutstyr og -beholdere; børster og andre artikler for rengjøringsformål, børsteprodukter; ubehandlet og delvis bearbeidet glass, ikke spesifisert etter bruksområde; rengjøringsverktøy; skulpturer, figurer, plaketter og kunstgjenstander laget av materialer som porselen, terrakotta eller glass, som inngår i klassen; porselenvarer; glass for drinker; kopper og krus. Klasse 41 Utgiver tjenester av kunstlitteratur; kunstreportasjetjenester; oversettelse; oversettelse og tolkning; utdanning, underholdning og sport; museer; drift av et museum; museum aktiviteter; levering av museum fasiliteter og museum tjenester; museum utstillinger; organisering av seminarer knyttet til kulturelle aktiviteter; bibliotektjenester. Klasse 43 Servering av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen K-Roc Naps Holdings (Luxembourg) S.a.r.l., 5, Rue Guillaume Kroll, 1882 LUXEMBOURG, Luxembourg ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, Klasse 6 Varmemagasinerende og isolerende bygge- og konstruksjonsmaterialer for hustak, vegger og tak laget hovedsakelig av vanlig metall; deler og tilbehør til det forannevnte. Klasse 17 Isolerende materialer; isolerte og isolerende 28

29 registrerte varemerker nr 11/19 byggepaneler [ikke av metall] isolerte mineralfiberpaneler; deler og tilbehør til det forannevnte. Klasse 19 Ikke-metalliske byggematerialer; plater og paneler av mineralfiber til bygninger; deler og tilbehør til det forannevnte. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen URBAN EXPLORATION The North Face Apparel Corp., 3411 Silverside Road, DE19810 WILMINGTON, USA TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 18 Ryggsekker, skipssekker, hoftetasker, ryggsekker med innvendig og utvendig ramme, store vesker, kofferter og reisekofferter, håndkofferter, reisevesker, dokumentkofferter, toalettmapper, skoleransler, håndvesker, lommebøker; og paraplyer. Klasse 25 Klær, nemlig, t-skjorter til menn, kvinner og barn, skjorter, topper, treningsskjorter, joggebukser, underbukser, bukser med glidelås i siden, shortser, bukser, vester, parkas, anorakker [parkas], frakker, jakker, vindtette jakker, hettejakker, hetter, strikkegensere, gensere, overaller, termisk undertøy, sokker, leggings [bukser], hansker [bekledning], halvhansker; yttertøy, nemlig, skallklær (shells), heldresser, skiklær, skidrakter, skivester, skijakker, skibukser med seler, ski-overaller, heldresser, snekkerbukser, snøbukser, snødrakter, regntøy, regnjakker, regnbukser, halser [bekledning], gamasjer, nemlig, gamasjer til nakke, legg og ankel; skjørt, shortsskjørt, kjoler; fottøy, nemlig, idrettssko, tennissko, joggesko, tøysko, løpesko, klatresko, fjellsko, tøfler, oversokker, oversokker for klatring, støvler, fjellstøvler, klatrestøvler, vintersko, tresko, sandaler; hodeplagg, nemlig, kyser, hatter, hodebånd [bekledning], hode- og halstørkler, ørebånd [bekledning], ørevarmere [bekledning], finlandshetter, snø- og solskjerm, [hodeplagg], luer, luer av ull; belter [bekledning]. Klasse 35 Nettbaserte detaljhandelstjenester, detaljhandelstjenester, postordre-, katalog- og distribusjonstjenester, alt relatert til camping og utendørs/friluftslivsklær og utstyr, nemlig bager, sekker, dagstursekker, kalkposer, telt, soveposer, liggeunderlag, teltmatter, teltplugger, sportsbriller, bøker, maskinvare (hardware), klær, sportsklær, fottøy, hodeplagg og sportsutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 87/859,592 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RADARVIEW Clear Channel Outdoor, Inc., Stone Oak Pkway, TX78258 SAN ANTONIO, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 9 Nedlastbar software i form av mobilapplikasjoner for telekommunikasjonstjenester, nemlig tilveiebringelse av overføring av musikk, stemme, data, video og medieinnhold via satellitt, internett, verdensveven og telekommunikasjonsenheter. Klasse 35 Annonse-, reklame- og markedsføringsvirksomhet; markedsførings- og annonsekonsultasjonstjenester; tilveiebringelse av markedsforskning og informasjonstjenester; tilveiebringelse av markedsdata; rapporteringstjenester for bedriftsinformasjon; markedsføringsrapporter og studier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nordnet Bank AB, Alströmergatan 39, STOCKHOLM, Sverige TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 9 Mediainnhold; mediainnhold innen området forsikring, finansiell virksomhet, monetær virksomhet, eiendomsvirksomhet og bankvirksomhet; programvare; programvare innen forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet, monetær virksomhet, eiendomsvirksomhet og bankvirksomhet; informasjonsteknologisk og audiovisuelt utstyr; informasjonsteknologisk og audio-visuelt utstyr innen området forsikring, finansiell virksomhet, monetær virksomhet, eiendomsvirksomhet og bankvirksomhet; datalagringsenheter; datalagringsenheter innen området forsikring, finansiell virksomhet, monetær virksomhet, eiendomsvirksomhet og bankvirksomhet; databaser; databaser innen området forsikring, finansiell virksomhet, monetær virksomhet, eiendomsvirksomhet og bankvirksomhet; elektroniske publikasjoner [nedlastbare]; nedlastbare podcaster; applikasjonsprogramvare. Klasse 16 Aviser; brosjyrer; omsettelige verdipapirer; kort; tidsskrifter; kataloger; konvolutter; indeksregistre [kataloger]; postkort; håndbøker (manualer); plakater; kalendere; magasiner [tidsskrifter]; ringpermer; trykte publikasjoner; bøker. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bedriftsledelse; kontortjenester; forretningsadministrasjon; kontortjenester; forretningsanalysering; undersøkelse- 29

30 registrerte varemerker nr 11/19 og informasjonstjenester; bedriftsassistanse-, bedriftsledelse- og administrasjonstjenester; økonomisk planlegging; bedriftsrådgivning og -veiledning. Klasse 36 Finansiell virksomhet; bankvirksomhet; elektroniske banktjenester; hjemmebanker; verdipapirhandel, inkludert aksjer, obligasjoner, valutaer og derivater; megling av verdipapirer; kapitalinvesteringer; clearingvirksomhet; betalingssentraltjenester; kapitaloverføringstjenester (elektronisk); elektroniske valutaoverføringstjenester; organisering av innsamlinger; forsikringsrådgivning; forsikringsvirksomhet; inkassobyråtjenester; pengeveksling; faktoringtjenester; kapitalforvaltning; finansieringsvurdering [forsikring, bank]; forvaltning av formuer; finansanalyser; finansrådgivning; brannforsikring; fondsinvestering; kausjonsgarantist; garantiforsikringstjenester; kausjon [garanti]; helseforsikring; forsikringsinformasjon; utstedelse av kredittkort; utstedelse av reisesjekker; finansieringstjenester; finansiering av avbetalingskjøp; lån mot sikkerhet; livsforsikring; utlån [finansiering]; utlån mot pant i fast eiendom; aksjefond; deponering i sikkerhetsskap; pensjonsforsikring; datastyrte informasjonstjenester for aksjer; tilveiebringe finansiell informasjon relatert til aksjer; finansielle databasetjenester; børsnoteringer; bestyrelse av familiestiftelser; deponering av verdisaker; verdisetting [finans]. Klasse 38 Elektroniske kommunikasjonstjenester; elektroniske kommunikasjonstjenester innen området forsikring, finansiell virksomhet, monetær virksomhet, eiendomsvirksomhet og bankvirksomhet; digitale overføringstjenester; digitale overføringstjenester innen området forsikring, finansiell virksomhet, monetær virksomhet, eiendomsvirksomhet og bankvirksomhet; tilveiebringelse av online forum; tilveiebringe forum for sosial nettverksbygging; kringkastingstjenester; kringkastingstjenester kommunikasjonstjenester innen området forsikring, finansiell virksomhet, monetær virksomhet, eiendomsvirksomhet og bankvirksomhet; datakommunikasjon- og internetttilgangstjenester; datakommunikasjon- og internetttilgangstjenester innen området forsikring, finansiell virksomhet, monetær virksomhet, eiendomsvirksomhet og bankvirksomhet; podcasting. Klasse 41 Tilrettelegging og utførelse av konferanser; tilrettelegging og utførelse av seminarer; utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; forlagstjenester. Klasse 42 IT-tjenester; IT-tjenester innen området forsikring, finansiell virksomhet, monetær virksomhet, eiendomsvirksomhet og bankvirksomhet; softwareutvikling; softwareutvikling innen området forsikring, finansiell virksomhet, monetær virksomhet, eiendomsvirksomhet og bankvirksomhet; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industrianalyse og forskningstjenester; hostingtjenester, software as a service [SaaS] og utleie av dataprogrammer; hosting av platformer på internett med sosiale nettverkstjenester; design, styring og overvåkning av online diskusjonsforum. Klasse 45 Sikkerhetstjenester innen området forsikring, finansiell virksomhet, monetær virksomhet, eiendomsvirksomhet og bankvirksomhet; verifiserings- og identifiseringstjenester; juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KVENNA AS, Ruglandveien 13, 1358 JAR, ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, Klasse 42 Tekniske tjenester innen miljøteknologi, nemlig tekniske tjenester innenfor innsamling og fjerning av plast og andre objekter fra havet; produktutvikling innenfor løsninger for å fjerne objekter og materiale fra havet; miljøovervåkingstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , JM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen IPOD TOUCH Apple Inc., One Apple Park Way, CA95014 CUPERTINO, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 14 Ur og kronometriske instrumenter; armbåndsur; klokker; tidsmålere; kronografer for bruk som tidsmålere; kronometre; klokkestropper; klokkeremmer; etuier for armbåndsur, klokker, ur og kronometriske instrumenter; deler for armbåndsur, klokker samt ur og kronometriske instrumenter; juvelervarer; legeringer av edelmetaller; bokser av edelmetall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen W ENGELSEN ETTF AS, Postboks 124, 5401 STORD, Klasse 19 Byggeelementer av betong. 30

31 registrerte varemerker nr 11/19 Klasse 37 Byggeledelse; byggeplassoppsyn; byggevirksomhet; opparbeidelse av grunn [byggevirksomhet]. Klasse 42 Byggeplanlegging; byggeteknikk [design]. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen W ENGELSEN ETTF AS, Postboks 124, 5401 STORD, Klasse 19 Byggeelementer av betong. Klasse 37 Byggeledelse; byggeplassoppsyn; byggevirksomhet; opparbeidelse av grunn [byggevirksomhet]. Klasse 42 Byggeplanlegging; byggeteknikk [design]. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , JM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen IPOD NANO Apple Inc., One Apple Park Way, CA95014 CUPERTINO, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 14 Ur og kronometriske instrumenter; armbåndsur; klokker; tidsmålere; kronografer for bruk som tidsmålere; kronometre; klokkestropper; klokkeremmer; etuier for armbåndsur, klokker, ur og kronometriske instrumenter; deler for armbåndsur, klokker samt ur og kronometriske instrumenter; juvelervarer; legeringer av edelmetaller; bokser av edelmetall. Elements Production AS, Ulvenvegen 344, 5217 HAGAVIK, ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Beskyttelsesbriller; solbriller; skibriller; sportsbriller; etuier og poser for briller, solbriller, skibriller og sportsbriller; beskyttelseshjelmer; skihjelmer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; samtlige av forannevnte varer til bruk i forbindelse med skisport. Klasse 28 Gymnastikk- og sportsartikler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RAPTOR Pipeline Induction Heat Limited, The Pipeline Centre, Unit 12 Farrington Road, Rossendale Road Industrial Estate, BB115SW BURNLEY, LANCASHIRE, Storbritannia TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 7 Utstyr og apparater til bruk ved konstruksjon, vedlikehold, og reparasjon av rør og rørledninger; apparater og instrumenter for sprøyting/pulverisering (ikke til medisinsk bruk); utstyr og apparater til sprøyting av kjemikalier eller fugepreparater; apparater og instrumenter for bruk til sprøyting av rør og rørledninger; utstyr og apparater til bruk ved overflatebehandling/belegg av sammenføyninger i rør og rørledninger; utstyr og apparater for bruk i varmebehandling av rør og rørledninger; utstyr og apparater for bruk ved overflatebehandling/belegg og varmebehandling av sammenføyninger i rør og rørledninger; utstyr og apparater til bruk i strålevarmebehandling av rør og rørledninger; utstyr og apparater for bruk i induksjonsoppvarming av rør og rørledninger; deler, komponenter og tilbehør til alle de forannevnte varer; alt foranstående kun for bruk i oljeog gassproduksjonsindustrien. Klasse 11 Apparater og innretninger for oppvarming; stråleovner; stråleovner til bruk ved fremstilling av rør og rørledninger; induksjonsvarmere; induksjonsvarmere for bruk ved fremstilling av rør og rørledninger i olje- og 31

32 registrerte varemerker nr 11/19 gassindustrien; alt foranstående kun for bruk i olje- og gassproduksjonsindustrien. Klasse 35 Detaljhandel- og engrostjenester med hensyn til apparater og instrumenter for bruk til sprøyting (pulverisering) av rør og rørledninger og deler, komponenter og tilbehør for alle de forannevnte varer; detaljhandel- og engrostjenester med hensyn til apparater og instrumenter for sprøyting av kjemikalier eller fugepreparater på rør og rørledninger og deler, komponenter og tilbehør til alle de forannevnte varer; detaljhandel- og engrostjenester med hensyn til apparater og instrumenter for sprøyting av kjemikalier eller fugepreparater og for oppvarming av rør og rørledninger og deler, komponenter og tilbehør for alle de forannevnte varer; detaljhandel- og engrostjenester med hensyn til apparater og instrumenter for oppvarming av rør og rørledninger og deler, komponenter og tilbehør for alle de forannevnte varer; alt foranstående kun for bruk i olje- og gassproduksjonsindustrien. Klasse 37 Konstruksjon, installasjon, vedlikehold og reparasjon av rør og rørledninger; rådgivningstjenester i forbindelse med konstruksjon, installasjon, vedlikehold og reparasjon av rør og rørledninger; utleie av utstyr i forbindelse med konstruksjon, installasjon, vedlikehold og reparasjon av rør og rørledninger; varmebehandling av rør og rørledninger; overflatebehandling/belegg på rørledninger; overflatebehandling/belegg på rør; påføring av overflatebelegg; tjenester vedrørende sprøyting av rør og rørledninger; tilveiebringelse av anti-korrosjonsbehandlinger for rør og rørledninger; isolering av rør og rørledninger; installasjon av isolering i forbindelse med rør og rørledninger; utleie av utstyr for bruk i varmebehandling av rør og rørledninger; utleie av utstyr for bruk i sprøyting av rør og rørledninger; utleie av utstyr for bruk i varmebehandling og sprøyting av rør og rørledninger; utleie av utstyr for bruk i anti-korrosjonsbehandlinger av rør og rørledninger; utleie av utstyr for bruk ved påføring av belegg på rør og rørledninger; konsulent- og rådgivningstjenester vedrørende alle de forannevnte tjenester; alt foranstående kun for bruk i olje- og gassproduksjonsindustrien. Klasse 40 Behandling av materialer ved hjelp av kjemikalier; overflatebehandling av metaller; pulvermaling/pulverbelegg; varmebehandling og belegg av stål; varmebehandling av rør og rørledninger og metallrør/slanger; varmebehandling av metalloverflater; behandling av materialer ved hjelp av kjemikalier; behandling og bearbeiding av plastmaterialer; behandling av metalldeler mot korrosjon og pulverbeleggprosseser; behandling og belegg av metalloverflater; påføring av slitefaste belegg på tekniske komponenter; påføring av slitefaste belegg på metall; tilveiebringelse av spesialbelegg i forbindelse med stål, metaller, metalloverflater og rør og metallrør/slanger; tilveiebringelse av antikorrosjonsbelegg (ikke behandling med maling); påføring av belegg med isolerende egenskaper på rør og rørledninger; varmebehandling av rør og rørledninger; informasjon vedrørende behandling av materialer; konsulent- og rådgivningstjenester vedrørende alle de forannevnte tjenester; alt foranstående kun for bruk i olje- og gassproduksjonsindustrien. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BAUSCH + LOMB ULTRA Bausch & Lomb Incorporated, 1400 N. Goodman Street, NY ROCHESTER, USA ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Kontaktlinser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Afronection AFRONECTION AS, Grevlingveien 58 A, 0595 OSLO, ADVOKATFIRMAET ARKTIS AS, Explorer HQ, Torggata 15, 0181 OSLO, Klasse 25 Fottøy; Klær, nemlig bukser, shorts, skjorter, poloskjorter, t-skjorter, gensere, jerseyklær, topper, singleter, undertøy, treningsgensere, joggebukser, joggedresser, jakker, sokker, hansker; Hodeplagg, nemlig hatter, hode-/pannebånd, bandanas (halstørklær og lommetørklær), svettebånd; Vesker, beholdere og etuier. Klasse 35 Formidling av annonse-, markedsførings- og reklamemateriell; Markedsføring av produkter. Klasse 38 Overføring og spredning av informasjon og data via datanettverk og internett; Overføring av audiovisuelt og multimediabasert innhold via internett og andre kommunikasjonsnettverk; Overføring av lyd- og videoinnhold via datanettverk; Overføring av informasjon om et bredt utvalg av emner, inkludert på internett og over et globalt datanettverk; Overføring av digitale filer; Overføring av data-, lyd-, video- og multimediafiler, inkludert nedlastbare filer og streamede filer over et globalt datanettverk. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet; Underholdningstjenester innen musikk, tv, radio og film; Fremskaffelse av informasjon, kommentarer og artikler innen musikk og underholdning via datanettverk; Kulturaktiviteter; Tilveiebringelse av intervju,- film-og musikkvideounderholdning via et interaktivt nettsted; Presentasjon av musikk og musikkforestillinger; Musikkvideobaserte produksjonstjenester; Publisering av artikler, intervjuer og tidsskrifter on-line; Utgivelse av blader i elektronisk form på internett; Utgivelse av nyhetsbrev. Klasse 42 Design og utvikling av programvare og maskinvare for produksjon, innspilling og behandling av digitale og analoge signaler; Nettbaserte designtjenester. 32

33 registrerte varemerker nr 11/19 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , GB, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MYMOOD Nails Inc Limited, Grosvenor Hill, 3rd Floor, W1K3QD LONDON, Storbritannia ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Klebemidler for feste falske øyevipper; kosmetiske oljer; kosmetikk, ikke beregnet på hår eller hodebunn; neglelakk; pudderdåser inneholdende sminke; fast pudder for pudderdåser; eteriske oljer; falske øyevipper; limfjerningsmidler; flytende hudpleiemidler for ansikts- og kroppspleie; sminkepreparater for ansikt og kropp; sminkefjerningsmidler; servietter impregnert med sminkefjernende preparater; ikke-medisinske hudpleiepreparater; ansiktspuddere; ansiktsmalinger; ansiktsmasker; ansikts- og kroppsglitter; glitter i sprayform for bruk som kosmetikk; ansiktskremer; fuktighetskremer; ansiktsgeler; ansiktsskrubber; skjønnhetsbalsam-kremer; fargekorrigerende kremer; kosmetiske kremer og -lotions; ansikts-dekkremer; skjønnhetsvann for påføring på ansiktet; flytende såpe for hender og ansikt; ansiktsvask; ansiktsrensemidler; ikke-medisinske hudrensemidler; servietter impregnert med hudrensemiddel; engangsservietter impregnert med rensende blanding for bruk på ansiktet; tonende hudkremer for ansikt, kropp og hender; skjønnhetsmasker; skjønnhetsserumer; skjønnhetskremer; hårfjerningskremer; hårfjerningspreparater; hårfjerningsvoks; voks-strips for fjerning av kroppshår; hårfjerningskremer; parfymer; kroppskunstklistermerker; midlertidige tatoveringer for kosmetiske formål; solbruningskremer og lotions; solbruningsoljer; solbruningspreparater; SPF solblokkeringssprayer; solblokkeringslotions; solblokkeringspreparater; badepreparater; badekremer, -lotions eller-såper; badeoljer; badeskum; boblebad; badesalter; badepulver; badegeler. Klasse 4 Stearinlys; veker for stearinlys; stearinlys i bokser; stearinlys for belysning; parfymerte stearinlys; aromaterapi-duftlys. Klasse 8 Håndverktøy for bruk innen skjønnhetspleie; neglefiler; pinsetter; vippetenger; skjønnhetsredskaper Klasse 9 for mennesker. Mobiltelefonetuier; mobiltelefonstropper; mobiltelefondeksler; holdere tilpasset for mobiltelefoner; beskyttende etuier for mobiltelefoner; ladere for mobiltelefoner og/eller lesebrett; beskyttende deksler for mobiltelefoner; bærevesker tilpasset for mobiltelefoner; flipp-deksler for mobiltelefoner; ladere; batteriladere for mobiltelefoner; etuier og deksler for lesebrett; etuier og deksler for smarttelefoner; deler og utstyr for alle de forannevnte varer. Klasse 21 Leppepensler; eksfolierende pads; eksfolierende hansker; barberkoster; øyesminkeapplikatorer; applikatorer for kosmetikk; innretninger for fjerning av make-up; stensiler for bruk ved påføring av make-up; beholdere for kosmetikk; holdere for kosmetikk; dispensere for kosmetikk; etuier til bruk kosmetikkredskaper; pudderdåser; glassholdere for stearinlys; stearinlys. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AVEENO RESTORATIVE CARE Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 3 Klasse 5 Ikke-medisinske hudpleiepreparater, nemlig hud- og ansiktslotions, fuktighetskremer og balsamer (balms), rensemidler for hud og ansikt, kroppsvask, hud- og anskiktssprayer, solfaktorer og solkremer og after sunhudpleieprodukter; neglpleiepreparater. Lotion, krem og balsam (balm) mot kløe. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BASBERG PAPIR Antalis AS, Tevlingveien 23, 1081 OSLO, ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, Klasse 16 Papir og papp for trykking, skriving, fotokopiering eller innpakningsformål; skrivesaker; ark og folie i syntetiske materialer for trykking, skriving, fotokopiering eller innpakningsformål; klebemidler for papir; papp eller syntetiske materialer for trykking, skriving, fotokopiering eller innpakningsformål. 33

34 registrerte varemerker nr 11/19 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ENOR BUSINESS PARTNER HEIMAN TALAT, Dueveien 2, 1718 GREÅKER, Klasse 9 Demultiplekser; fordelingstransformatorer; elektriske og elektroniske kontrollapparater for bruk med apparater eller installasjoner for ventilasjon; elektriske celler og batterier; elektriske kabler og ledninger; elektrisitetsmålere; dataspillprogrammer; dataperiferiutstyr og tilbehør; programvare for datatavler; trådløst telefonapparater; snorer for solbriller; laserskrivere; elektronmikroskoper; filmkameraer; brannstiger; grammofoner; varmedetektorer; musikkvideoopptak; flashminnekort; FM-sendere; intercom; superdatamaskiner; operativsystemprogrammer; optiske kabler; pc-er; strømkabler; strømbrytere; strømledninger; programvare for skanning; vitenskapelige, optiske, målings, signaliserings og kontrollapparater og instrumenter; vikletråder [elektrisitet]; tilgangskontrollog alarmovervåkingssystemer; apparater og instrumenter for opptak, overføring eller reproduksjon av lyd, data og bilder; applikasjonsprogramvare; lydforsterkere; lydutstyr; klokker for sentralenheter [cpu]; filmprojektorer; vektlodd; sportsbriller; minibankautomat; smartbriller; smartklokker; smartringer; aerometere; passer [måleinstrument]; smartarmbånd; dc/dc-omformere; tekstbehandlingsutstyr; differensialbrytere; digitalkameraer; digitale telefoner; digital-til-analogomformere; dykkerbriller; elektriske kondensatorer for telekommunikasjonapparater; elektriske spenningstransformatorer; elektroluminescerende skjermpaneler; elektroniske komponenter; e- handelprogramvare som lar brukere utføre elektroniske forretningstransaksjoner via et globalt datanettverk; datastativer som er spesialdesignet for å romme en datamaskin, skriver og utstyr; elektroniske betalingsterminaler; fiberoptikk; magnetiske spoler; blinkende sikkerhetslys; flysimulatorer; interferometre; dokkingstasjoner for bærbare datamaskiner; sensorer for tidsstyring; oscillatorer; oscilloskoper; strømadaptere; nettfordelingsbokser; resonatorer; satellittantenner; satellittsendere; sim-kort; fjernnett; ac/dc-strømforsyning; summere, elektriske; bilradioer; etuier for telefoner; optiske apparater og instrumenter; telegraftråder; fjernkontroller; telefonkabler; smarttelefoner; mobiltelefoner; aktinometer; beskyttelseshjelmer; smartringer; tekstbehandlingapparater; dekoderprogramvare; testere for dieseloljeutslipp; elektriske kommunikasjonsmaskiner og -instrumenter; elektriske og elektroniske effektpedaler for musikkinstrumenter; elektroniske koblingspunkter; elektroniske valutakalkulatorer; datafastvare; datanettverksmaskinvare; dataskjermer; videospillprogramvare; datakommunikasjonsapparater og -instrumenter; lokalnett (lan); feltkikkerter; håndholdte datamaskiner; håndholdte skannere; hjelmer for motorsyklister; nettverksoperativsystemprogrammer; nettverksservere; radiotelefoner; sportsbriller; telekabler; styreplater; berøringsskjermer; nettfordelings- eller styringsmaskiner og -apparater; projektorer; fjernkontroller; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske, optiske, veings, målings, signaliserings, kontroll [inspeksjon], livrednings og undervisnings-apparater og instrumenter; analog-til-digital-omformere; kommunikasjonsdatamaskiner; datamaskinapparater; autotransformatorer; baseballhjelmer; filmapparater og -instrumenter; logger; solbatterier; akslerasjonsmålere; magneter; alarminstrumenter; vindstyrkemålere; antenner; kommutatorer; kontrolltavler [elektrisitet]; apparater for opptak, overføring og playback av lyd og bilder; elektriske og elektroniske kontrollapparater for bruk med apparater eller installasjoner for airconditionanlegg; elektrisk kabling; elektriske kabelforbindere; datamaskinvare og programvare; dataoperativsystemer; dataprogrammer og programvare; datasystemer; elektroniske vekter; visir for vernehjelmer; filtre for antenner; brannbøtter; branndetektorer; gps; hodetelefoner; ishockeyhjelmer ; høytrykksmålere; mobilradioer; elektronisk spillprogramvare; frekvensomformere; høyttalende telefoner; telekommunikasjonsutstyr; temperaturfølere; teaterkikkerter; programpakker; strømstyringsenheter; programvare; webkameraer; apparater og instrumenter for overføring, mottak og lagring av lyd, bilder og data, både i digital og analog form; kommunikasjonsprogramvare; kompileringsprogramvare; apparater for opptak, overføring, mottak, behandling eller reproduksjon av lyd, bilder og data; autokollimatorer; hjelmer for baseballmottakere; batterier; biomikroskoper; bios [basic input/output system] programvare; tv-er for bil; kjølere for sentralenheter [cpu]; vifter for sentralenheter [cpu]; kaffemål; datamaskiner; beskyttelseshjelmer for sport; apertometer [optikk]; koblingsanordninger, elektriske; kabler, elektriske; demodulatorer; digitale lydavspillere; digitale projektorer; lagringsbeholdere for disker, formet; avstandssensorer; dykkerhjelmer; elektriske og elektroniske kontrollapparater for bruk med apparater eller installasjoner for oppvarming; elektriske koblinger; elektrisk telekommunikasjonsapparater; dataprogramvareplattformer; dataprogramvareprodukter; dataprosessorer; brilleetuier; mc-briller; hjelmer for amerikansk fotball; høyfrekvensbrytere; minidatamaskiner; telefonrør for mobiltelekommunikasjon; musikkopptak; innfatninger for solbriller; brenselsceller; integrerte programvarepakker; treningssimulatorer; superminidatamaskiner; telekommunikasjonsapparater; telefoner; pc-kort; strømkontakter; forforsterkere; øyebeskyttelse; vernebriller; satellittelefoner; universal seriebuss [usb] -operativsystemprogramvare; apparater og instrumenter for leding, veksling, omforming, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; kompakte digitalkameraer; datakommunikasjonsprogramvare som lar kunder få tilgang til kontoopplysninger og utføre banktjenester; dataprogramvare, fastvare og maskinvare; sykkelhjelmer; sykkelspeedometere; bioinformatikkprogramvare; kabler for optisk signaloverføring; kabel-tv-omformere; bærevesker tilpasset for datamaskiner; bærevesker for personsøkere; etuier for laptoper; solbrilleetuier ; klær, fottøy og hodeplagg for beskyttelse mot ulykker, stråling og brann; armatur [elektrisitet]; fjernsynsapparater; voltmetere; brikker [integrerte kretser]; etuier for smarttelefoner; forsterkere; komparatorer; fotografiapparater; ledningsnett, elektriske; hansker for dykking; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske, 34

35 registrerte varemerker nr 11/19 audiovisuelle, optiske, veiings-, målings-, signalerings-, detekterings-, testings-, kontrollerings-, livrednings- og undervisningsapparater og instrumenter; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontrollering av distribusjonen eller bruken av elektrisitet; apparater og instrumenter for opptak, overføring, reproduksjon eller bearbeiding av lyd, bilder eller data; innspilte og nedlastbare media, dataprogrammer, tomme digitale eller analoge opptaks- og lagringsmedia; innspilte og nedlastbare media, dataprogrammer, tomme digitale eller analoge opptaks- og lagringsmedia; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, kalkulatorer; datamaskiner og dataperiferiutstyr; dykkerdrakter, dykkermasker, øreplugger for dykkere, neseklyper for dykkere og svømmere, dykkerhansker, pusteapparater for undervannssvømming; brannslukningsapparater. Klasse 38 Kommunikasjon via satellitt; kommunikasjonstjenester på internett;brukertilgang til et globalt datanettverk og nettsteder som inneholder informasjon om et bredt utvalg av emner; radiokommunikasjon; utleie av tilgangstid til informasjon i databasenettverk; utleie av telekommunikasjonsutstyr og -anlegg; utleie av telekommunikasjonsutstyr; sending og mottak av elektroniske meldinger; telekommunikasjonsrådgivning; telekonferanse- og videokonferansetjenester; teletekstbaserte og interaktive kringkastingstjenester; tv-kringkastingstjenester for mobiltelefoner; dataoverføringstjenester; overføring av meldinger, data og innhold via internett og andre kommunikasjonsnettverk; overføring av multimediainnhold via internett; videotelefontjenester; videooverføring via digitale nettverk; lyd- og videokringkastingstjenester via internett; kommunikasjonstjenester innen bredbåndsradio; kringkasting og overføring av tv-programmer; elektronisk tjenester innen innsamling og overføring av meldinger; datakommunikasjonstjenester for overføring av informasjon; rådgivningstjenester i forbindelse med datakommunikasjon; kringkasting av digital lyd; interaktive kommunikasjonstjenester; tilgang til en elektronisk markedsplass [portal] på datanettverk; tilgang til datanettverk; tilgang til dataprogrammer i datanettverk; tilgang til internettplattformer med det formål å utveksle digitalbilder; telefonisk kommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler; elektronisk postoverføring; kommunikasjon ved fiberoptiske nettverk; utleie av telekommunikasjonsutstyr; utleie av telefoner; kommunikasjon av informasjon via datamaskin; telekommunikasjonskoblinger til et globalt kommunikasjonsnettverk eller databaser; telekommunikasjonskoblinger til internett og/eller databaser; brukertilgang til dataprogrammer i datanettverk; brukertilgang til portaler på internett; telekommunikasjontilgang for video- og lydinnhold via en nettbasert bestillingsprogramtjeneste; radio-, tv- og kabelbaserte kringkastingstjenester; utleie av utstyr for radiokringkasting; telekommunikasjon- og kommunikasjonstjenester; overføring, kringkasting og mottak av lyd, video, stillbilder og bevegelige bilder, tekst og data; overføring av digitale lyd- og videokringkastinger over et globalt datanettverk; overføring av radioprogrammer; videoteksttjenester; trådløs overføring av data via trådløs overføring av data [wap]; kringkasting og overføring av pay-per-view-tvprogrammer; kringkasting av radio- og tv-programmer; kringkasting av tv-shop-programmer; kabelkringkasting av radio- og tv-programmer; samtaleromtjenester for sosiale nettverk; digital overføring av data via internett; digitale overføringstjenester for lyd- og videodata; elektronisk kommunikasjon i form av samtalerom, samtalelinjer og internettforum; elektroniske overføringstjenester for bestillinger; elektronisk overføring og nye overføringer av lyd, bilder, dokumenter, meldinger og data; elektronisk overføring av meldinger; interaktiv overføring av video over digitale nettverk; podcasting; tilgang til databaser på internett; tilgang til internett; budtjenester [for post og telegraf]; fjernsynssending; informasjon om telekommunikasjon; overføring, kringkasting og mottak av lyd, video, stillbilder og bevegelige bilder, tekst og data i sanntid; kommunikasjon via datamaskin; kommunikasjon via og mellom datamaskiner og dataterminaler; nettbaserte samtalerom for overføring av meldinger, kommentarer og multimediainnhold blant brukere; talekommunikasjonstjenester over internett; utleie av mobiltelefoner; streaming av lyd- og videomateriale på internett; overføring av informasjon og data via datanettverk og internett; overføring av informasjon om kryptert kommunikasjon; overføring av informasjon via datamaskin; videomeldingstjenester; trådløs overføring av data via internett; rådgivningstjenester i forbindelse med trådløs kommunikasjon og trådløst kommunikasjonsutstyr; kringkasting av lyd, video og multimedia via internett og andre kommunikasjonsnettverk; automatisk overføring av digitale data ved hjelp av telekommunikasjonskanaler; kringkasting og overføring av radioprogrammer; datasamband; rådgivningstjenester innen elektronisk kommunikasjon; elektroniske kommunikasjonstjenester; elektronisk overføring av bilder, fotografier, grafiske bilder og illustrasjoner over et globalt datanettverk; kringkasting på internett; tilgang til en diskusjonsside på internett; tilgang til data på kommunikasjonsnettverk; tilgang til plattformer for elektronisk informasjon, kommunikasjon og overføring på internett; telegramoverføring; personsøkertjenester [radio, telefon eller andre typer elektronisk kommunikasjon]; telekonferansetjenester; videokonferanstjenester; kommunikasjon via telegraf; kommunikasjon via sentralbordklient [ivr]; datastyrt overføring av meldinger; telekommunikasjonstjenester for plattformer for e-handel på internett og andre elektroniske medier; brukertilgang til søkemotorer; utleie av tilgangstid til databaser; utleie av radio- og tvkringkastingsutstyr; utleie av utstyr for tv-kringkasting; telekommunikasjonstjenester for kundetelefoner og kundesentre; overføring av informasjon og data via nettbaserte tjenester og internett; overføring og distribusjon av data eller audiovisuelle bilder via et globalt datanettverk eller internett; overføring av data-, lyd-, video- og multimediafiler, inkludert nedlastbare filer og streamede filer over et globalt datanettverk; overføring av data, meldinger og informasjon; overføring av informasjon, inkludert nettsider, dataprogrammer og alle andre data; overføring av tvprogrammer; overføring av videodata via internett; overføring av videoer, filmer, bilder, tekst, foto, spill, brukergenerert innhold, lydinnhold, og informasjon via internett; trådløse mobiltelefontjenester; trådløs overføring av data via digital mobiltelefoni; datanettverkkommunikasjonstjenester; datatelefonitjenester; dataoverføringstjenester; dataoverførings- og telekommunikasjonstjenester; elektronisk utveksling av meldinger i form av samtalerom, samtalelinjer og internettforum; interaktive videoteksttjenester; internett- og digitale overføringstjenester for lyd, video, eller grafiske data; kommunikasjons- og adgangstjenester for internett- og intranett; kringkastingstjenester for internettradio; mobilkommunikasjonstjenester; betjening av telekommunikasjonsutstyr; tilgang til en videodelingsportal; tilgang til samtalelinjer, samtalerom og forum på internett, inkludert mobilt internett; tilgang til elektroniske kommunikasjonsnettverk, til internett og ekstranett; telefontjenester; kommunikasjon med mobiltelefoner; telefakstjenester; tilby tilgangstid til et globalt datanettverk; telefonsvarertjenester (voice mail); overføring av digitale filer; streaming av data; radiokommunikasjon; video-on-demand overføringstjenester; kommunikasjon via elektroniske midler; e-post- og direktemeldingstjenester; kommunikasjon via virtuelt privat datanettverk [vpn]; samtalerom og forum på internett; brukertilgang til informasjonstjenester som er tilgjengelig på internett og andre datanettverk; brukertilgang til informasjon på internett; brukertilgang til plattformer på internett; 35

36 registrerte varemerker nr 11/19 videokonferansetjenester; utleie av kringkastingsutstyr; utleie av telekommunikasjonsenheter og -utstyr for tilkobling til nettverke; sending og mottak av elektroniske meldinger; tekstmeldinger [sms]; telekommunikasjon; telefonsentraltjenester; overføring og spredning av informasjon og data via datanettverk og internett; overføring av lyd- og videoinnhold via satellitt; overføring av data; overføring av data og informasjon via data og elektroniske kommunikasjonsmidler; streamingtjenester for video, lyd og tv; taleoverføringstjenester; kringkasting og overføring av kabel-tv-programmer; kringkastingstjenester; telefonslusetjenester; datastyrte kommunikasjonstjenester; rådgivnings- og informasjonstjenester innen telekommunikasjon; telekommunikasjonstjenester for digitale nettverk; digital overføring av data; elektroniske meldinger; interaktive teleteksttjenester; multimediameldinger [mms]; nettbaserte tjenester for sending av meldinger; betjening av radiokringkastingsutstyr; personsøkertjenester; tilgang til plattformer for e-handel på internett; tilgang til elektroniske publikasjoner; tilgang til informasjon i datanettverk; radiosending; telegraftjenester; telegrafisk kommunikasjon; fjernskrivertjenester; nyhetsbyråer; kabelfjernsynssendinger; dataassistert overføring av beskjeder og bilder; satelittoverføring; elektroniske oppslagstavler [telekommunikasjonstjeneste]; tilbydelse av telekommunikasjonstilgang til et globalt computernettverk; utleie av tilgangstid til et globalt datanettverk; tilveiebringelse av telekommunikasjonskanaler for fjernhandel; trådløs kringkasting; telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 42 Analyse av tekniske data; datateknikk; design og utvikling av datamaskinvare, programvare og databaser; design og utvikling av dataprogramvarebasert arkitektur; design og utvikling av dataprogramvare for logistikk, styring av distribusjonsnettverk og e-forretningsportaler; design og utvikling av dataprogramvare for avlesing, overføring og organisering av data; vedlikehold av dataprogrammer; vedlikehold av databaseprogramvare; design, vedlikehold og oppdatering av dataprogramvare; design av databaser; design av datamaskiner; design av telefoner; design, oppgradering og utleie av dataprogramvare; utvikling og vedlikehold av databaseprogramvare; autentiserings- og sertifiseringstjenester for diamanter; dna-testing for forskningsformål; elektroteknikktjenester; konvertering av tekster til digitalformat; byggeplanlegging; design og grafisk kunstdesign for opprettelse av nettsteder; design- og planleggingstjenester i forbindelse med telekommunikasjonsutstyr; industrianalysetjenester; installasjon av programvare for internettilgang; itprogrammeringstjenester; ekthetspåvisning av kunstarbeider; vedlikehold av dataprogrammer og software; analysering av datasystemer; håndskriftanalyser [grafologi]; softwaretjenester [saas]; teknologiske rådgivningstjenester; datasikkerhetstjenester [konsultasjon]; skriving av tekniske dokumenter; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med dataprogrammering; utleie av datamaskinvare; utleie av datamaskinvare og programvare; utleie av programmer for internettsikkerhet; analyse og evaluering av produktdesign; analyse og evaluering av produktutvikling; kjemiske forsknings- og analysetjenester; byggeteknikk [design]; design og utvikling av internettsikkerhetsprogrammer; design og utvikling av programvare og maskinvare for konvertering av data- og multimediainnhold fra og til ulike protokoller; design, utvikling og programmering av dataprogramvare; design av mobiltelefoner; design av datamaskinvare og programvare for forretningsanalyse og -rapportering; oppdatering, design og utleie av programvare; diagnose av datamaskinvareproblemer gjennom bruk av programvare; rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med dataprogrammering; design og vedlikehold av hjemmesider på internett; tekniske rådgivningstjenester; kalibreringstjenester; konvertering av dataprogrammer og data, andre enn fysisk konvertering; fremskaffelse av informasjon om computerteknologi og programmering via en webside; datakonvertering av elektronisk informasjon; design og utvikling av datamaskinvare for industrinæringen; utleie av databaseprogramvare; utleie av dataprogramvare og programmer; forskning i forbindelse med utvikling av dataprogrammer og programvare; vitenskapelig analyse; design, utvikling, vedlikehold og oppdatering av dataprogramvare for tekstbehandling, databehandling og prosesskontroll; utvikling av dataprogramvare for bruk med datastyrte koblingssystemer; utførelse av forskningsstudier; konstruksjonstegning; konsulenttjenester innen dataprogramvare; produktdesign; rådgivning innen internettsikkerhet; utvikling av dataplattformer; fremskaffelse av informasjon innen dataprogramvaredesign; design og utvikling av dataspillprogramvare og kunstig virkelighetprogramvare; design og utvikling av datamaskinvarebasert arkitektur; forsknings- og designtjenester; forskning innen databehandlingsteknologi; teknisk rådgivning i forbindelse med installasjon og vedlikehold av dataprogramvare; topografiske oppmålinger; analyseog testtjenester i forbindelse med elektroteknisk utstyr; design og utvikling av programvare for databasestyring; design og utvikling av dataprogramvare for prosesskontroll; teknisk landmåling; industriell og grafisk kunstdesign; industriell forskning, utvikling og testing; ledelse av tekniske prosjektstudier; mekanisk forskning; design av computersystemer; vitenskapelig forskning; nettskytjenester; programmering av programvare for telekommunikasjon; opprette og designe nettsidebaserte registre med informasjon, for andre [it-tjenester]; plattformtjenester [paas]; feilsøking av programvare for andre; design og utvikling av datamaskinvare og programvare for bruk innen medisin; utleie av datamaskinvare og eksterne dataenheter; utleie av dataprogramvare for finansstyring; vitenskapelig og industriell forskning; tekniske designtjenester; testing av datamaskinvare og programvare; feilsøking av dataprogramvareproblemer [teknisk støtte]; design, installering, oppdatering og vedlikehold av dataprogramvare; design, vedlikehold, utleie og oppdatering av dataprogramvare; design av fastvare; design av programvare for bruk med trykkeripresser; design av telekommunikasjonsutstyr; design, programmering og vedlikehold av dataprogramvare; digitalisering av lyd og bilder; design og utvikling av elektronisk databaseprogramvare; opprettelse av dataprogrammer; individuell tilpasning av dataprogramvare; utførelse av kvalitetskontroller; designrådgivning; teknisk design; teknisk forskning; design og utvikling av eksterne dataenheter; hosting av databaser; emballasjedesign; materialtesting; design av datamaskinvare, programvare og eksterne dataenheter; design av dataprogramvare, datafastvare, datamaskinvare og datasystemer; design av diagnoseutstyr; utvikling av datamaskinvare og programvare; konfigurasjon, installasjon, feildiagnose, reparasjon, oppgradering og vedlikehold av dataprogramvare; konfigurasjon av dataprogramvare; design og utvikling av programvare for kunstig virkelighet-programvare; design og oppdatering av dataprogramvare; design og skriving av dataprogramvare; gjenoppretting av data fra datamaskiner; teknisk kjøretøykontroll; rådgivningstjenester innen it; kartografitjenester; rådgivning innen datasikkerhet; undersøkelsestjenester innen olje-, gass- og gruveindustrien; søkemotorer på internett med spesifikke søkealternativer; design og utvikling av datamaskinvare og programvare; design og utvikling av datamaskinvare og programvare for industriell anvendelse; utleie av systemprogramvare for tilgang og bruk av et nettskybasert datanettverk; 36

37 registrerte varemerker nr 11/19 reparasjon av dataprogramvare; forskning i forbindelse med utvikling av datamaskinvare; vitenskapelige undersøkelser; teknisk tegning; telekommunikasjonsteknikk; rådgivningstjenester i forbindelse med dataprogramvare; analyse av telekommunikasjonssignaler; arkitekt- og teknikktjenester; datastyrte designtjenester; programvaredesign og -utvikling; design og utvikling av dataprogramvare for styring av distribusjonsnettverk; design og utvikling av dataprogramvare for bruk med medisinsk teknikk; hosting av e-handelsplattformer på internett; vedlikeholds- og rådgivningstjenester i forbindelse med programvare som brukes innen e- handel; arkitekttjenester; utleie av datamaskiner; programmering for datamaskiner; kvalitetskontroll; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og industriell forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EASYCONSULT AS, Lille Grensen 3, 0159 OSLO, Klasse 35 Rekrutterings- og utvelgelsestjenester. Klasse 42 Design og utleie av programvare; ITprogrammeringstjenester; Konsulenttjenester innen dataprogramvare. Lysteknikertjenester for arrangementer; Lydteknikertjenester for arrangementer; Produksjon av musikk; Teater- og musikkshow på arenaer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TECHPROS AS, Lille Grensen 3, 0159 OSLO, Klasse 42 Teknologiske rådgivningstjenester;itprogrammeringstjenester;rådgivningstjenester innen it (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Mosaic VV SYMPOSIUM WINES AS, Postboks 64, 1483 HAGAN, Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl) (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Brewbie NETTHANDELEN.NO AS, Postboks 8104, 4675 KRISTIANSAND S, Klasse 40 Ølbrygging for andre FREDRIKSBORG EVENT AS, Postboks 1008 Valaskjold, 1705 SARPSBORG, Klasse 41 Organisering av kulturelle arrangement [impresariotjenester]; Dj-tjenester; Utleie av sceneutstyr; Produksjon av sceneshow; 37

38 registrerte varemerker nr 11/19 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Helledussen BABYCARE AS, Postboks 5524, 4677 KRISTIANSAND S, Klasse 20 Møbeldeler Klasse 24 Tøy for interiørdesign Klasse 25 Klær Klasse 42 Produktutvikling;Utleie av datamaskiner og dataprogramvare;oppgradering av dataprogramvare;design, utvikling og programmering av dataprogramvare;konsulenttjenester innen dataprogramvare;design av computersystemer;installasjon av dataprogrammer;opprettelse og vedlikehold av websider for andre;webhotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider];utleie av systemprogramvare for datanettverk og dataservere;installasjon, reparasjon og vedlikehold av dataprogramvare Klasse 45 Lisensiering av dataprogrammer [juridiske tjenester];juridisk rådgivning ved besvarelse av anbudsinnbydelser (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Tendsign VISMA AS, Postboks 733 Skøyen, 0214 OSLO, ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS, Postboks 1400 Vika, 0115 OSLO, Klasse 9 Databehandlingsutstyr;Datamaskiner;Dataprogramvare Klasse 35 Import- og eksportagenturer;bistand ved ledelse av bedrifter;forretningsadministrasjon ved lisensiering av varer og tjenester for andre;kontortjenester;regnskapsanalyser;rådgivnings - og informasjonstjenester vedrørende regnskap;datastyrte regnskapstjenester;regnskapskontroll;rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse;forretningsevaluering;økonomisk planlegging;outsourcing av administrative ledelsestjenester for bedrifter;utsetting av tjenester [forretningsassistanse];konsultasjoner i personalspørsmål;administrasjon av forretningsanliggender;systematisering av informasjon til databaser;personellrekruttering;rasjonaliseringseksper ttjenester;administrasjon av data-arkiver;utarbeidelse av lønningslister;administrative tjenester ved besvarelse av anbudsinnbydelser Klasse 36 Betaling av regninger for andre;fakturabetalingstjenester via et nettsted;investeringstjenester;konsulentbistand ved finansplanlegging;finansieringstjenester;forvaltning av formuer;finansanalyser;inkassotjenester;elektroniske betalingstjenester;finansrådgivning;finans-, investerings- og forsikringstjenester;finansiell virksomhet;finansbank;investeringsselskapstjenester;a vbetalingstjenester;kapitalinvesteringer;faktoringselsk aper;husleieinnkreving;forretninger med fast eiendom;finansrådgivning i forbindelse med skatteplanlegging;bank- og finanstjenester;finansinformasjon;forsikringsvirksomh et;monetær virksomhet;finansielle verdiberegninger ved besvarelse av anbudsinnbydelser Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet;Tilveiebringelse av tilgang til databaser Klasse 39 Fysisk lagring av elektronisk lagrede data og dokumenter Klasse 41 Opplæringsvirksomhet;Utdannelsesvirksomhet;Underh oldningsvirksomhet;sportslige og kulturelle aktiviteter (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 87/860,711 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen THREAT STACK INSIGHT Threat Stack, Inc., 55 Summer Street, 2nd floor, MA02210 BOSTON, USA ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 42 Programvaretjenester [SAAS] tjenester som inneholder programvare for elektronisk filoverføring og lagring, datanettverk og endepunktssikkerhet og for forebygging av datatyveri for bruk i datamaskiner, data, nettverk og mobilinnretningssikkerhet; plattformtjenester (PAAS) som inneholder programvareplattformer for elektronisk filoverføring og lagring, datanettverk og endepunktssikkerhet og for forebygging av datatyveri for bruk i datamaskiner, data, nettverk og mobilinnretningssikkerhet; tilveiebringelse av online ikke-nedlastbar programvare for informasjonssikkerhet og regelverksadministrasjon; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikkenedlastbar dataprogramvare for elektronisk filoverføring og lagring, datanettverk og endepunktssikkerhet for forebygging av datatyveri; programvaredesign og utvikling, dataprogrammering og vedlikehold av dataprogramvare til bruk i elektronisk filoverføring og lagring, datanettverk og endepunktssikkerhet og for forebygging av datatyveri; konsulentvirksomhet vedrørende dataprogramvare; analyse av datasikkerhetstrusler for beskyttelse av data; datasikkerhetskonsulentvirksomhet; overvåkning av datasystemer via fjerntilgang for å sikre at de fungerer på en riktig måte. 38

39 registrerte varemerker nr 11/19 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 87/860,695 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen THREAT STACK CLOUD SECOPS PROGRAM Threat Stack, Inc., 55 Summer Street, 2nd floor, MA02210 BOSTON, USA ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 42 Programvaretjenester [SAAS] tjenester som inneholder programvare for elektronisk filoverføring og lagring, datanettverk og endepunktssikkerhet og for forebygging av datatyveri for bruk i datamaskiner, data, nettverk og mobilinnretningssikkerhet; plattformtjenester (PAAS) som inneholder programvareplattformer for elektronisk filoverføring og lagring, datanettverk og endepunktssikkerhet og for forebygging av datatyveri for bruk i datamaskiner, data, nettverk og mobilinnretningssikkerhet; tilveiebringelse av online ikke-nedlastbar programvare for informasjonssikkerhet og regelverksadministrasjon; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikkenedlastbar dataprogramvare for elektronisk filoverføring og lagring, datanettverk og endepunktssikkerhet for forebygging av datatyveri; programvaredesign og utvikling, dataprogrammering og vedlikehold av dataprogramvare til bruk i elektronisk filoverføring og lagring, datanettverk og endepunktssikkerhet og for forebygging av datatyveri; konsulentvirksomhet vedrørende dataprogramvare; analyse av datasikkerhetstrusler for beskyttelse av data; datasikkerhetskonsulentvirksomhet; overvåkning av datasystemer via fjerntilgang for å sikre at de fungerer på en riktig måte. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 87/860,703 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen THREAT STACK CLOUD SECOPS MATURITY FRAMEWORK Threat Stack, Inc., 55 Summer Street, 2nd floor, MA02210 BOSTON, USA ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 42 Programvaretjenester [SAAS] tjenester som inneholder programvare for elektronisk filoverføring og lagring, datanettverk og endepunktssikkerhet og for forebygging av datatyveri for bruk i datamaskiner, data, nettverk og mobilinnretningssikkerhet; plattformtjenester (PAAS) som inneholder programvareplattformer for elektronisk filoverføring og lagring, datanettverk og endepunktssikkerhet og for forebygging av datatyveri for bruk i datamaskiner, data, nettverk og mobilinnretningssikkerhet; tilveiebringelse av online ikke-nedlastbar programvare for informasjonssikkerhet og regelverksadministrasjon; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikkenedlastbar dataprogramvare for elektronisk filoverføring og lagring, datanettverk og endepunktssikkerhet for forebygging av datatyveri; programvaredesign og utvikling, dataprogrammering og vedlikehold av dataprogramvare til bruk i elektronisk filoverføring og lagring, datanettverk og endepunktssikkerhet og for forebygging av datatyveri; konsulentvirksomhet vedrørende dataprogramvare; analyse av datasikkerhetstrusler for beskyttelse av data; datasikkerhetskonsulentvirksomhet; overvåkning av datasystemer via fjerntilgang for å sikre at de fungerer på en riktig måte. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 87/860,709 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen THREAT STACK OVERSIGHT Threat Stack, Inc., 55 Summer Street, 2nd floor, MA02210 BOSTON, USA ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 42 Programvaretjenester [SAAS] tjenester som inneholder programvare for elektronisk filoverføring og lagring, datanettverk og endepunktssikkerhet og for forebygging av datatyveri for bruk i datamaskiner, data, nettverk og mobilinnretningssikkerhet; plattformtjenester (PAAS) som inneholder programvareplattformer for elektronisk filoverføring og lagring, datanettverk og endepunktssikkerhet og for forebygging av datatyveri for bruk i datamaskiner, data, nettverk og mobilinnretningssikkerhet; tilveiebringelse av online ikke-nedlastbar programvare for informasjonssikkerhet og regelverksadministrasjon; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online ikkenedlastbar dataprogramvare for elektronisk filoverføring og lagring, datanettverk og endepunktssikkerhet for forebygging av datatyveri; programvaredesign og utvikling, dataprogrammering og vedlikehold av dataprogramvare til bruk i elektronisk filoverføring og lagring, datanettverk og endepunktssikkerhet og for forebygging av datatyveri; konsulentvirksomhet vedrørende dataprogramvare; analyse av datasikkerhetstrusler for beskyttelse av data; datasikkerhetskonsulentvirksomhet; overvåkning av datasystemer via fjerntilgang for å sikre at de fungerer på en riktig måte. 39

40 registrerte varemerker nr 11/19 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LEAVE A TRACE AS, Skur 41, Vippetangen, 0150 OSLO, ADVOKAT CECILIE HAAVIK, Ris skolevei 1, 0373 OSLO, Klasse 18 Bagger for sport; vesker for sport. Klasse 25 Sportsklær; sportssko. Klasse 28 Sportsutstyr; sportsartikler. Klasse 41 Arrangering og organisering av sportsarrangement, sportsevents og sportsprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , LI, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen APPLE PROMOTION Apple Inc., One Apple Park Way, CA95014 CUPERTINO, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 9 Datagrafikksoftware; datamaskiner; dataskjermer; håndholdte, mobile, digitale elektroniske enheter brukt som telefon, personlig digital assistent, elektronisk personlig planlegger og elektronisk nettbrett, brukt for adgang til Internett, e-post, digital lyd og video, og andre digitale data; software til dataskjermer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JUSTIFY AS, Bryggerikaien 24, 4014 STAVANGER, Klasse 9 Dataprogramvare;Dataprogramvare for tekstbehandling;dataprogramvare for forretningsformål;dataprogramvare for databasestyring;dataprogramvare for databehandling;dataprogramvare for kryptering;dataprogramvare for bildebehandling;dataprogramvare for applikasjon- og databaseintegrering;dataprogrammer og dataprogramvare for elektronisk verdipapirhandel;dataprogramvare for å automatisere datalagring;dataprogramvare for bruk i automatisering og styring av forretningsprosesser;dataprogramvare for å opprette søkbare databaser;dataprogramvare for laging og redigering av musikk og lyder;dataprogramvare for bruk ved opprettelse og design av nettsteder;dataprogramvare for data- og dokumentinnhenting, overføring, lagring og indeksering;dataprogramvare og telekommunikasjonsutstyr som etablerer forbindelse til databaser og Internett;Dataprogrammer for dokumentbehandling;dataprogramvare som muliggjør søk etter data Klasse 35 Administrative tjenester;utsetting av tjenester [forretningsassistanse];market intelligencetjenester;promotering av varer og tjenester for andre;utarbeidelse av kontrakter for fremskaffelse av tjenester, for andre;promotering av varer og tjenester for andre på Internett;Forretningsinformasjon og rådgivning for forbrukere i valg av produkter og tjenester;forretningsadministrative tjenester for behandling av salg over Internett;Tilveiebringelse av en on-line markedsplass for kjøpere og selgere av varer og tjenester;sortering av data i databaser;systematisering av informasjon til databaser;kompilering og systematisering av informasjon inn i databaser;innsamling av informasjon til databaser;oppdatering og vedlikeholde av data i databaser Klasse 36 Finansielle tjenester relatert til lån;finansielle tjenester relatert til investering av verdipapirer;finansielle tjenester utført over internett;etablering av pengekontoer på internett for kjøp og salg av varer og tjenester;fremskaffelse av nettbasert informasjon i forbindelse med tjenester innen finans, bank, forsikring og investeringer;rådgivningstjenester for finansbanktjenester;eiendomsforvaltningstjenester;bet alingsbehandlingstjenester;finansrådgivningstjenester;i nvesteringstjenester Klasse 38 Overføring av informasjon og data via nettbaserte tjenester og internett;dataoverføringstjenester;tilgang til databaser i datanettverk;tilgang til databaser på internett;telekommunikasjonskoblinger til databaser;tilveiebringelse av tilgang til databaser;tilgang til nettbaserte databaser Klasse 42 Outsourcing av IT-tjenester;Elektroniske tjenester for sikkerhetskopiering av data;elektroniske tjenester for datalagring og sikkerhetskopiering av data;teknologiske tjenester og forskning og relatert design;vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og relatert design;vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil;opprette og designe nettsidebaserte registre med informasjon, for andre [IT-tjenester];Analyse og evaluering av produkter og tjenester med hensyn til mulige fremtidige applikasjoner;datastyrte industrielle tjenester innen design, forskning, testing og analyse;evaluering resultater fra kvalitetskontroller som er utført på varer og tjenester;design, utvikling og programmering av dataprogramvare;design og utvikling av dataprogramvare for tekstbehandling;konsulenttjenester innen dataprogramvare;design, programmering og vedlikehold av dataprogramvare;design, oppgradering og utleie av dataprogramvare;design, vedlikehold og oppdatering av dataprogramvare;rådgivningstjenester i forbindelse med dataprogramvare;digitalisering av dokumenter [skanning];design av databaser;design og utvikling av elektroniske databaser;hosting av databaser;design og utvikling av datamaskinvare, programvare og databaser;forskning innen datateknologi utført ved hjelp av databaser og internett;dataprogrammering og 40

41 registrerte varemerker nr 11/19 dataprogramvaredesign Klasse 45 Juridiske tjenester;juridiske tjenester i forbindelse med søksmål;juridiske tjenester i forbindelse med lisensiering av opphavsrett;juridiske tjenester i forbindelse med anvendelse av overføringsrettigheter;juridiske tjenester i forbindelse med bedriftsinformasjon og registrering;juridiske tjenester relatert til kontraktsforhandlinger for andre;rettsreferater [juridiske tjenester];lisensiering av mønsterbeskyttelse [juridiske tjenester];lisensiering av dataprogrammer [juridiske tjenester];lisensiering av databaser [juridiske tjenester];lisensiering av franchisekonsepter [juridiske tjenester];lisensiering av teknologi [juridiske tjenester];juridiske tjenester i forbindelse med reklamasjoner for forsikringsselskaper, forsikringsmeglere og industriselskaper;juridiske tjenester i forbindelse med anvendelse av industrielt rettsvern og opphavsrett;juridiske tjenester i forbindelse med forvaltning, kontroll og bevilgning av lisensrettigheter;juridiske tjenester i forbindelse med anvendelse av opphavsrett for trykksaker;juridiske tjenester i forbindelse med anvendelse av industrielt rettsvern;juridiske tjenester for prosedyrer i forbindelse med industrielt rettsvern;juridiske advokattjenester;juridiske tjenester i forbindelse med forvaltning og anvendelse av opphavsrett og ekstra opphavsrett;lisensiering av forskning og utvikling [juridiske tjenester];juridiske informasjonstjenester;juridiske etterforskningstjenester;juridiske støttetjenester;lisensiering av dataprogramvare og industrielt rettsvern [juridiske tjenester];juridiske og rettslige forskningstjenester innen opphavsrett;registrering av domenenavn for identifikasjon av brukere på et globalt datanettverk [juridiske tjenester];rådgivning og juridiske tjenester innen personvern og sikkerhetslover, forskrifter og krav;tilveiebringelse av sakkyndige juridiske uttalelser;klargjøring av juridiske dokumenter;informasjons- og rådgivningstjenester i forbindelse med juridiske spørsmål;fremskaffelse av informasjon i forbindelse med juridiske anliggender;profesjonelle juridiske rådgivningstjenester i forbindelse med franchisevirksomhet;rådgivning i forbindelse med personlige juridiske anliggender;notarius publicus-tjenester;klargjøring av juridiske rapporter innen menneskerettigheter;ekteskapsformidlertjenester;advo kattjenester;lisensiering av dataprogramvare [juridisk tjeneste];forkynning av rettslige dokumenter;juridisk forskning;juridisk overvåkning;juridisk rådgivning og representasjon;juridisk rådgivning;juridisk administrasjon av lisensiering;juridisk bistand innen tegning av kontrakter (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CGL SeaOne Holdings, LLC, Three Allen Center, 333 Clay Street, Suite 4890, TX77002 HOUSTON, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 4 Blanding av naturgass og flytende løsningsmiddel. Klasse 39 Forsyning av blanding av naturgass og flytende løsningsmiddel. Klasse 40 Produksjonstjenester, nemlig produksjon av blanding av naturgass og flytende løsningsmiddel. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OVONGIZ AS, Dueveien 2, 1718 GREÅKER, Klasse 9 Demultiplekser; fordelingstransformatorer; elektriske og elektroniske kontrollapparater for bruk med apparater eller installasjoner for ventilasjon; elektriske celler og batterier; elektriske kabler og ledninger; elektrisitetsmålere; dataspillprogrammer; dataperiferiutstyr og tilbehør; programvare; trådløst telefonapparater; telefonapparater; snorer for solbriller; solbriller; laserskrivere; elektronmikroskoper; filmkameraer; brannstiger; grammofoner; varmedetektorer; musikkvideoopptak; flashminnekort; fm-sendere; intercom; superdatamaskiner; pc-er; optiske kabler; operativsystemprogrammer; pc-kort; strømkabler; strømbrytere; strømledninger; programvare for skanning; vitenskapelige, optiske, målings, signaliserings og kontrollapparater og instrumenter; tilgangskontroll- og alarmovervåkingssystemer; vikletråder [elektrisitet]; apparater og instrumenter for opptak, overføring eller reproduksjon av lyd eller bilder; applikasjonsprogramvare; lydforsterkere; lydutstyr; klokker for sentralenheter [CPU]; filmprojektorer; vektlodd; sportsbriller; minibankautomat; smartbriller; smartklokker; smartringer; aerometere; dc/dcomformere; passer [måleinstrument]; smartarmbånd; tekstbehandlingsutstyr; differensialbrytere; digitalkameraer; digitale telefoner; analog-til-digitalomformere; digital-til-analog-omformere; dykkerbriller; elektriske kondensatorer for telekommunikasjonapparater; elektriske spenningstransformatorer; elektroluminescerende skjermpaneler; elektroniske komponenter; e- handelprogramvare som lar brukere utføre elektroniske forretningstransaksjoner via et globalt datanettverk; datastativer som er spesialdesignet for å romme en datamaskin, skriver og utstyr; elektroniske betalingsterminaler; magnetiske spoler; fiberoptikk; blinkende sikkerhetslys; flysimulatorer; interferometre; dokkingstasjoner for bærbare datamaskiner; sensorer for tidsstyring; datamaskiner; oscillatorer; oscilloskoper; strømadaptere; ac/dc-strømforsyning; sim-kort; summere, elektriske; nettfordelingsbokser; resonatorer; satellittantenner; fjernnett; bilradioer; etuier for telefoner; telefoner; optiske apparater og instrumenter; telegraftråder; fjernkontroller; telefonkabler; smarttelefoner; mobiltelefoner; aktinometer; beskyttelseshjelmer; tekstbehandlingapparater; dekoderprogramvare; testere for dieseloljeutslipp; 41

42 registrerte varemerker nr 11/19 elektriske kommunikasjonsmaskiner og -instrumenter; elektriske og elektroniske effektpedaler for musikkinstrumenter; elektroniske koblingspunkter; elektroniske valutakalkulatorer; datafastvare; dataskjermer; datanettverksmaskinvare; lokalnett (LAN); håndholdte datamaskiner; feltkikkerter; datakommunikasjonsapparater og -instrumenter; videospillprogramvare; håndholdte skannere; hjelmer for motorsyklister; nettverksoperativsystemprogrammer; nettverksservere; radiotelefoner; telekabler; styreplater; berøringsskjermer; nettfordelings- eller styringsmaskiner og -apparater; projektorer; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske, optiske, veings, målings, signaliserings, kontroll [inspeksjon], livrednings og undervisnings-apparater og instrumenter; kommunikasjonsdatamaskiner; datamaskinapparater; autotransformatorer; baseballhjelmer; filmapparater og -instrumenter; logger; solbatterier; akslerasjonsmålere; alarminstrumenter; magneter; vindstyrkemålere; antenner; kommutatorer; kontrolltavler [elektrisitet]; apparater for opptak, overføring og playback av lyd og bilder; elektriske kabelforbindere; elektrisk kabling; dataoperativsystemer; datamaskinvare og programvare; dataprogrammer og programvare; datasystemer; elektroniske vekter; filtre for antenner; visir for vernehjelmer; brannbøtter; branndetektorer; gps; hodetelefoner; ishockeyhjelmer; høytrykksmålere; mobilradioer; elektronisk spillprogramvare; frekvensomformere; høyttalende telefoner; telekommunikasjonsutstyr; temperaturfølere; teaterkikkerter; programpakker; strømstyringsenheter; webkameraer; apparater og instrumenter for overføring, mottak og lagring av lyd, bilder og data, både i digital og analog form; kompileringsprogramvare; kommunikasjonsprogramvare; apparater for opptak, overføring, mottak, behandling eller reproduksjon av lyd, bilder og data; autokollimatorer; hjelmer for baseballmottakere; batterier; bios [basic input/output system] programvare; biomikroskoper; tv-er for bil; kjølere for sentralenheter [CPU]; vifter for sentralenheter [CPU]; kaffemål; beskyttelseshjelmer for sport; apertometer [optikk]; koblingsanordninger, elektriske; kabler, elektriske; demodulatorer; digitale lydavspillere; digitale projektorer; lagringsbeholdere for disker, formet; avstandssensorer; dykkerhjelmer; elektriske og elektroniske kontrollapparater for bruk med apparater eller installasjoner for oppvarming; elektriske koblinger; elektrisk telekommunikasjonsapparater; dataprogramvareplattformer; dataprogramvareprodukter; mc-briller; dataprosessorer; brilleetuier; briller; hjelmer for amerikansk fotball; høyfrekvensbrytere; telefonrør for mobiltelekommunikasjon; minidatamaskiner; innfatninger for solbriller; musikkopptak; brenselsceller; integrerte programvarepakker; treningssimulatorer; superminidatamaskiner; telekommunikasjonsapparater; forforsterkere; strømkontakter; øyebeskyttelse; vernebriller; satellittelefoner; universal seriebuss [USB] -operativsystemprogramvare; apparater og instrumenter for leding, veksling, omforming, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; kompakte digitalkameraer; datakommunikasjonsprogramvare som lar kunder få tilgang til kontoopplysninger og utføre banktjenester; dataprogramvare, fastvare og maskinvare; sykkelhjelmer; dataprogramvare; sykkelspeedometere; bioinformatikkprogramvare; kabler for optisk signaloverføring; kabel-tv-omformere; bærevesker for personsøkere; bærevesker tilpasset for datamaskiner; etuier for laptoper; solbrilleetuier; klær, fottøy og hodeplagg for beskyttelse mot ulykker, stråling og brann; armatur [elektrisitet]; voltmetere; fjernsynsapparater; brikker [integrerte kretser]; etuier for smarttelefoner; forsterkere; komparatorer; fotografiapparater; ledningsnett, elektriske; hansker for dykking; telekommunikasjonsmaskiner og -apparater; dna-brikke; telekommunikasjonsapparater og - instrumenter; datamaskinvare og fastvare; dataprogrammer for databehandling. Klasse 38 Datakommunikasjonsvirksomhet; datanettverkkommunikasjonstjenester; mobilkommunikasjonstjenester; kommunikasjon via satellitt; kommunikasjonstjenester på internett; brukertilgang til et globalt datanettverk og nettsteder som inneholder informasjon om et bredt utvalg av emner; radiokommunikasjon; utleie av tilgangstid til informasjon i databasenettverk; utleie av telekommunikasjonsutstyr og -anlegg; utleie av telekommunikasjonsutstyr; sending og mottak av elektroniske meldinger; telekommunikasjonsrådgivning; telekonferanse- og videokonferansetjenester; videokonferansetjenester; telekonferansetjenester; teletekstbaserte og interaktive kringkastingstjenester; tv-kringkastingstjenester for mobiltelefoner; dataoverføringstjenester; overføring av meldinger, data og innhold via internett og andre kommunikasjonsnettverk; overføring av multimediainnhold via internett; videotelefontjenester; videooverføring via digitale nettverk; lyd- og videokringkastingstjenester via internett; kommunikasjonstjenester innen bredbåndsradio; kringkasting og overføring av tv-programmer; elektronisk tjenester innen innsamling og overføring av meldinger; datakommunikasjonstjenester for overføring av informasjon; rådgivningstjenester i forbindelse med datakommunikasjon; kringkasting av digital lyd; interaktive kommunikasjonstjenester; tilgang til en elektronisk markedsplass [portal] på datanettverk; tilgang til datanettverk; tilgang til dataprogrammer i datanettverk; tilgang til internettplattformer med det formål å utveksle digitalbilder; kommunikasjon ved dataterminaler; telefonisk kommunikasjon; kommunikasjon ved fiberoptiske nettverk; elektronisk postoverføring; kommunikasjon av informasjon via datamaskin; utleie av telefoner; kommunikasjon via datamaskin; telekommunikasjonskoblinger til et globalt kommunikasjonsnettverk eller databaser; telekommunikasjonskoblinger til internett og/eller databaser; brukertilgang til dataprogrammer i datanettverk; brukertilgang til portaler på internett; telekommunikasjontilgang for video- og lydinnhold via en nettbasert bestillingsprogramtjeneste; radio-, tv- og kabelbaserte kringkastingstjenester; utleie av utstyr for radiokringkasting; overføring, kringkasting og mottak av lyd, video, stillbilder og bevegelige bilder, tekst og data; overføring av digitale lyd- og videokringkastinger over et globalt datanettverk; overføring av radioprogrammer; videoteksttjenester; trådløs overføring av data via trådløs overføring av data [WAP]; kringkasting og overføring av pay-per-view-tv-programmer; kringkasting av radio- og tv-programmer; kringkasting av tv-shopprogrammer; kabelkringkasting av radio- og tvprogrammer; samtaleromtjenester for sosiale nettverk; digital overføring av data via internett; digitale overføringstjenester for lyd- og videodata; elektronisk kommunikasjon i form av samtalerom, samtalelinjer og internettforum; elektroniske overføringstjenester for bestillinger; elektronisk overføring og nye overføringer av lyd, bilder, dokumenter, meldinger og data; elektronisk overføring av meldinger; interaktiv overføring av video over digitale nettverk; podcasting; tilgang til databaser på internett; tilgang til internett; budtjenester [for post og telegraf]; fjernsynssending; informasjon om telekommunikasjon; telekommunikasjon; overføring, kringkasting og mottak av lyd, video, stillbilder og bevegelige bilder, tekst og data i sanntid; kommunikasjon via og mellom datamaskiner og dataterminaler; nettbaserte samtalerom for overføring av meldinger, kommentarer og multimediainnhold blant brukere; talekommunikasjonstjenester over internett; utleie av mobiltelefoner; streaming av lyd- og videomateriale på internett; overføring og spredning av informasjon og data via datanettverk og internett; overføring av informasjon om kryptert kommunikasjon; overføring av informasjon via datamaskin; videomeldingstjenester; 42

43 registrerte varemerker nr 11/19 trådløs overføring av data via internett; rådgivningstjenester i forbindelse med trådløs kommunikasjon og trådløst kommunikasjonsutstyr; kringkasting av lyd, video og multimedia via internett og andre kommunikasjonsnettverk; automatisk overføring av digitale data ved hjelp av telekommunikasjonskanaler; kringkasting og overføring av radioprogrammer; datasamband; rådgivningstjenester innen elektronisk kommunikasjon; elektroniske kommunikasjonstjenester; elektronisk overføring av bilder, fotografier, grafiske bilder og illustrasjoner over et globalt datanettverk; kringkasting på internett; tilgang til en diskusjonsside på internett; tilgang til data på kommunikasjonsnettverk; tilgang til plattformer for elektronisk informasjon, kommunikasjon og overføring på internett; telegramoverføring; personsøkertjenester [radio, telefon eller andre typer elektronisk kommunikasjon]; videokonferanstjenester; kommunikasjon via telegraf; kommunikasjon via sentralbordklient [IVR]; datastyrt overføring av meldinger; telekommunikasjonstjenester for plattformer for e-handel på internett og andre elektroniske medier; brukertilgang til søkemotorer; utleie av tilgangstid til databaser; utleie av radio- og tv-kringkastingsutstyr; utleie av utstyr for tv-kringkasting; telekommunikasjonstjenester for kundetelefoner og kundesentre; overføring av informasjon og data via nettbaserte tjenester og internett; overføring og distribusjon av data eller audiovisuelle bilder via et globalt datanettverk eller internett; overføring av data-, lyd-, video- og multimediafiler, inkludert nedlastbare filer og streamede filer over et globalt datanettverk; overføring av data, meldinger og informasjon; overføring av informasjon, inkludert nettsider, dataprogrammer og alle andre data; overføring av tvprogrammer; overføring av videodata via internett; overføring av videoer, filmer, bilder, tekst, foto, spill, brukergenerert innhold, lydinnhold, og informasjon via internett; trådløse mobiltelefontjenester; trådløs overføring av data via digital mobiltelefoni; datatelefonitjenester; dataoverførings- og telekommunikasjonstjenester; telekommunikasjonstjenester for digitale nettverk; telekommunikasjonstjenester via fiberoptiske, trådløse og kabelnettverk; elektronisk utveksling av meldinger i form av samtalerom, samtalelinjer og internettforum; interaktive videoteksttjenester; internett- og digitale overføringstjenester for lyd, video, eller grafiske data; kommunikasjons- og adgangstjenester for internett- og intranett; telekommunikasjonstjenester via internett, intranett og ekstranett; kringkastingstjenester for internettradio; betjening av telekommunikasjonsutstyr; tilgang til en videodelingsportal; tilgang til samtalelinjer, samtalerom og forum på internett, inkludert mobilt internett; tilgang til elektroniske kommunikasjonsnettverk, til internett og ekstranett; telefontjenester; kommunikasjon med mobiltelefoner; telefakstjenester; tilby tilgangstid til et globalt datanettverk; telefonsvarertjenester (voice mail); overføring av digitale filer; streaming av data; video-ondemand overføringstjenester; kommunikasjon via elektroniske midler; kommunikasjon via virtuelt privat datanettverk [VPN]; samtalerom og forum på internett; brukertilgang til informasjonstjenester som er tilgjengelig på internett og andre datanettverk; brukertilgang til informasjon på internett; brukertilgang til plattformer på internett; utleie av kringkastingsutstyr; utleie av telekommunikasjonsenheter og -utstyr for tilkobling til nettverke; tekstmeldinger [SMS]; telekommunikasjon- og kommunikasjonstjenester; telefonsentraltjenester; overføring av lyd- og videoinnhold via satellitt; overføring av data; overføring av data og informasjon via data og elektroniske kommunikasjonsmidler; streamingtjenester for video, lyd og tv; taleoverføringstjenester; kringkasting og overføring av kabel-tv-programmer; kringkastingstjenester; telefonslusetjenester; datastyrte kommunikasjonstjenester; rådgivnings- og informasjonstjenester innen telekommunikasjon; digital overføring av data; elektroniske meldinger; interaktive teleteksttjenester; multimediameldinger [MMS]; nettbaserte tjenester for sending av meldinger; betjening av radiokringkastingsutstyr; personsøkertjenester; tilgang til plattformer for e-handel på internett; tilgang til elektroniske publikasjoner; tilgang til informasjon via datanettverk; radiosending; telegraftjenester; telegrafisk kommunikasjon; fjernskrivertjenester; nyhetsbyråer; kabelfjernsynssendinger; dataassistert overføring av beskjeder og bilder; satelittoverføring; elektroniske oppslagstavler [telekommunikasjonstjeneste]; tilbydelse av telekommunikasjonstilgang til et globalt computernettverk; utleie av tilgangstid til et globalt datanettverk; tilveiebringelse av telekommunikasjonskanaler for fjernhandel; trådløs kringkasting. Klasse 42 Design av telefoner; design av telekommunikasjonsutstyr; design- og planleggingstjenester i forbindelse med telekommunikasjonsutstyr; analyse av tekniske data; datateknikk; design og utvikling av datamaskinvare, programvare og databaser; design og utvikling av dataprogramvarebasert arkitektur; utvikling av dataprogramvare for logistikk, styring av distribusjonsnettverk og e-forretningsportaler; design og utvikling av dataprogramvare for avlesing, overføring og organisering av data; vedlikehold av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og software; vedlikehold av databaseprogramvare; design, vedlikehold og oppdatering av dataprogramvare; design, vedlikehold, utvikling og oppdatering av dataprogramvare; design, installering, oppdatering og vedlikehold av dataprogramvare; design, vedlikehold, utleie og oppdatering av dataprogramvare; design og oppdatering av dataprogramvare; design av databaser; hosting av databaser; design av datamaskiner; design, oppgradering og utleie av dataprogramvare; oppgradering av dataprogramvare; utvikling og vedlikehold av databaseprogramvare; autentiseringsog sertifiseringstjenester for diamanter; dna-testing for forskningsformål; elektroteknikktjenester; konvertering av tekster til digitalformat; byggeplanlegging; design og grafisk kunstdesign for opprettelse av nettsteder; industrianalysetjenester; installasjon av programvare for internettilgang; it-programmeringstjenester; outsourcing av IT-tjenester; rådgivningstjenester innen it; ekthetspåvisning av kunstarbeider; analysering av datasystemer; håndskriftanalyser [grafologi]; softwaretjenester [saas]; teknologiske rådgivningstjenester; datasikkerhetstjenester [konsultasjon]; skriving av tekniske dokumenter; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med dataprogrammering; utleie av datamaskinvare; utleie av datamaskinvare og programvare; utleie av programmer for internettsikkerhet; analyse og evaluering av produktdesign; analyse og evaluering av produktutvikling; kjemiske forsknings- og analysetjenester; byggeteknikk [design]; design og utvikling av internettsikkerhetsprogrammer; design og utvikling av programvare og maskinvare for konvertering av data- og multimediainnhold fra og til ulike protokoller; design, utvikling og programmering av dataprogramvare; design av mobiltelefoner; design av datamaskinvare og programvare for forretningsanalyse og -rapportering; oppdatering, design og utleie av programvare; diagnose av datamaskinvareproblemer gjennom bruk av programvare; rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med dataprogrammering; design og vedlikehold av hjemmesider på internett; tekniske rådgivningstjenester; kalibreringstjenester; konvertering av dataprogrammer og data, andre enn fysisk konvertering; fremskaffelse av informasjon om computerteknologi og programmering via en webside; datakonvertering av elektronisk informasjon; design og utvikling av datamaskinvare for industrinæringen; design og utvikling av datamaskinvare; design og utvikling av datamaskinvare og programvare; design av 43

44 registrerte varemerker nr 11/19 datamaskinvare; utleie av dataprogramvare og programmer; utleie av databaseprogramvare; forskning i forbindelse med utvikling av dataprogrammer og programvare; vitenskapelig analyse; design, utvikling, vedlikehold og oppdatering av dataprogramvare for tekstbehandling, databehandling og prosesskontroll; utvikling av dataprogramvare for bruk med datastyrte koblingssystemer; utvikling av dataprogramvare; utførelse av forskningsstudier; konstruksjonstegning; konsulenttjenester innen dataprogramvare; produktdesign; rådgivning innen internettsikkerhet; utvikling av dataplattformer; fremskaffelse av informasjon innen dataprogramvaredesign; design og utvikling av dataspillprogramvare og kunstig virkelighetprogramvare; design og utvikling av datamaskinvarebasert arkitektur; forsknings- og designtjenester; designtjenester; forskning innen databehandlingsteknologi; teknisk rådgivning i forbindelse med installasjon og vedlikehold av dataprogramvare; topografiske oppmålinger; analyseog testtjenester i forbindelse med elektroteknisk utstyr; design og utvikling av programvare for databasestyring; design og utvikling av dataprogramvare for prosesskontroll; teknisk landmåling; industriell og grafisk kunstdesign; industriell forskning, utvikling og testing; ledelse av tekniske prosjektstudier; mekanisk forskning; design av computersystemer; vitenskapelig forskning; nettskytjenester; programmering av programvare for telekommunikasjon; programmering av programvare for databasestyring; programmering av programvare for internettplattformer; programmering av programvare for lagerstyring; programmering av programvare for e-handelsplattformer; programmering av programvare for energistyring; programmering av programvare for utvikling av nettsteder; programmering av programvare for informasjonsplattformer på internett; programmering for datamaskiner; opprette og designe nettsidebaserte registre med informasjon, for andre [IT-tjenester]; plattformtjenester [PaaS]; feilsøking av programvare for andre; design og utvikling av datamaskinvare og programvare for bruk innen medisin; utvikling av datamaskinvare og programvare; utleie av datamaskinvare og eksterne dataenheter; utleie av dataprogramvare for finansstyring; vitenskapelig og industriell forskning; tekniske designtjenester; testing av datamaskinvare og programvare; feilsøking av dataprogramvareproblemer [teknisk støtte]; design, utvikling, installering og vedlikehold av dataprogramvare; design av fastvare; design av programvare for bruk med trykkeripresser; design, programmering og vedlikehold av dataprogramvare; digitalisering av lyd og bilder; design og utvikling av elektronisk databaseprogramvare; opprettelse av dataprogrammer; individuell tilpasning av dataprogramvare; utførelse av kvalitetskontroller; designrådgivning; teknisk design; teknisk forskning; design og utvikling av eksterne dataenheter; emballasjedesign; materialtesting; design av datamaskinvare, programvare og eksterne dataenheter; design av dataprogramvare, datafastvare, datamaskinvare og datasystemer; design av diagnoseutstyr; konfigurasjon, installasjon, feildiagnose, reparasjon, oppgradering og vedlikehold av dataprogramvare; konfigurasjon av dataprogramvare; design og utvikling av programvare for kunstig virkelighet-programvare; design og skriving av dataprogramvare; gjenoppretting av data fra datamaskiner; teknisk kjøretøykontroll; kartografitjenester; rådgivning innen datasikkerhet; undersøkelsestjenester innen olje-, gass- og gruveindustrien; søkemotorer på internett med spesifikke søkealternativer; design og utvikling av datamaskinvare og programvare for industriell anvendelse; utleie av systemprogramvare for tilgang og bruk av et nettskybasert datanettverk; reparasjon av dataprogramvare; forskning i forbindelse med utvikling av datamaskinvare; forskning i forbindelse med utvikling av dataprogramvare; vitenskapelige undersøkelser; teknisk tegning; telekommunikasjonsteknikk; rådgivning innen telekommunikasjonsteknikk; rådgivningstjenester i forbindelse med dataprogramvare; analyse av telekommunikasjonssignaler; testing, analyse og overvåking av telekommunikasjonssignaler; arkitekt- og teknikktjenester; datastyrte designtjenester; programvaredesign og -utvikling; design og utvikling av dataprogramvare for styring av distribusjonsnettverk; design og utvikling av medisinsk teknikk; design og utvikling av dataprogramvare for bruk med medisinsk teknikk; hosting av e-handelsplattformer på internett; hosting av plattformer på internett; vedlikeholds- og rådgivningstjenester i forbindelse med programvare som brukes innen e-handel; arkitekttjenester; utleie av datamaskiner; kvalitetskontroll. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BON DEP AS, Stasjonsveien 51, 0771 OSLO, LARS ÅGE GRØNSETH, SLEMDALSVEIEN 81 A, 0373 OSLO, Klasse 14 Smykker;Ringer [smykker];kors [smykker];armbånd [smykker];skrin for smykker;halskjeder [smykker];armbånd med vedheng av eller belagt med edelt metall [smykker];juvelervarer, smykker, edle og halvedle stener Klasse 18 Punger for sminke, nøkler og andre personlige artikler Klasse 20 Skuffehåndtak av plast eller tre, kork, siv, rotting, flettverk, horn, elfenben, hvalbarde, skjell, rav, perlemor, merskum og substitutter for alle disse materialene;puter;møbelhåndtak, ikke av metall Klasse 21 Presset glass;dekorativt glass, ikke for bygningsfornål;drikkebeholdere Klasse 24 Tekstiler for interiørformål Klasse 26 Hårdekorasjoner i form av kammer;hårstrikker;hårbånd;hårpynt;hårspenner 44

45 registrerte varemerker nr 11/19 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OBOS BBL, Postboks 6666 St Olavs Plass, 0129 OSLO, Klasse 36 Finansiering av boliglån; tilrettelegging av boliglån. Klasse 37 Konstruksjon av boligbygg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LEAVE A TRACE LEAVE A TRACE AS, Skur 41, Vippetangen, 0150 OSLO, ADVOKAT CECILIE HAAVIK, Ris skolevei 1, 0373 OSLO, Klasse 18 Bagger for sport; vesker for sport. Klasse 25 Sportsklær unntatt beskyttelsesutstyr, hjelmer og masker; sportssko unntatt beskyttelsesutstyr. Klasse 28 Sportsutstyr unntatt beskyttelsesutstyr, hjelmer og masker; sportsartikler unntatt beskyttelsesutstyr, hjelmer og masker. Klasse 41 Arrangering og organisering av sportsarrangement, sportsevents og sportsprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 87/539,448 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HAPPY FISH Blue Sea LLC, 2109 R Street NW, DC20008 WASHINGTON, USA ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 29 Frossen sjømat. (550) Merket er et annen type merke Lilleborg AS, Postboks 673 Skøyen, 0214 OSLO, PROTECTOR IP AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Klasse 3 Vaskemidler; blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, rensing, polering, pussing, flekkfjerning samt til sliping; luftoppfriskningspreparater; oppvaskmiddel; servietter/kluter impregnert med preparater og stoffer for rengjøring og polering; impregnerte kluter til rengjøring, støvtørking og polering; midler for rengjøring, mykgjøring, bleking og rensing av tekstiler og klær; midler for hånd-, hår-, og kroppsvask; velluktende oljer og vann; såper; hånd- og kroppsvaskemidler; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; hudpleieprodukter, deodoranter og antiperspiranter for personlig bruk; ansiktskrem, kroppskrem, håndkrem; ansiktsrens, kroppsrens; hårpleieprodukter, sjampo, Klasse 5 balsam. Farmasøytiske preparater; medisinske preparater for pleie av kroppen og huden; medisinske kremer, gel, lotioner, oljer, balsam, pudder, talkumpudder og spray for bruk på kroppen og huden; medisinske eller sanitære preparater for behandling av kroppen og huden; hygieniske preparater for medisinske formål; desinfeksjonsmidler; sanitære preparater; preparater for utryddelse av skadedyr, insekter og giftige dyr; fungicider; herbicider; bakteriedrepende midler; preparater for utryddelse av parasitter; algedrepende midler; insektdrepende midler; ugressmidler; deodoranter, andre enn for personlig bruk; deodoranter og oppfriskningsmidler til bruk på klær; insektmidler; antiseptiske midler; rengjøringsprodukter impregnert med desinfeksjonsmidler; desinfeksjonsmidler [andre enn desinfiserende såpe] for husholdningsbruk; desinfeksjonsmidler impregnert i kluter og servietter. Klasse 21 Husholdningsredskaper; gjenstander til rengjøringsformål; rengjøringsredskaper; håndklær; kluter; svamper; stålull; bonings- og poleringsapparater og -redskaper; feiebrett og -børster; hansker til rengjøring; holdere for papir; klesklyper; mopper; børster, herunder børster for rengjøring og oppvaskbørster; strykebrett; dispenseringsenheter; skureputer for skuring/vasking eller til rengjøring; svamper og naler; tørkestativer for tøy. 45

46 Internasjonale varemerkeregistreringer internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for ved utpekning etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 3 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven 71. Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen Int.reg.nr.: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. Int.reg.dato: Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jf. varemerkeloven 72 og Madrid-protokollen artikkel 3 (4). Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i, vil registreringsperioden på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. Etterfølgende utpekningsdato: Det vil si datoen for rettsvern i hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den Prioritet: Besluttet gjeldende dato i : internasjonale registreringen. Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlands-registrering eller -søknad. Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at den internasjonale registreringen gjelder i, jf. varemerkeloven 70. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: TITANEX NEXANS FRANCE, 4 Allée de l'arche, COURBEVOIE, Frankrike Klasse 9 Electric wires and cables. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: NEOS J. Cortès Cigars, naamloze vennootschap, Pannenbakkersstraat 1, 8552 ZWEVEGEM, Belgia OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 OSLO, Klasse 34 Raw or manufactured tobacco, particularly cigars and cigarillos, smokers' articles not made of precious metals; matches. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: OCEANCO Oceanco Shipbuilders & Partners Ltd., Providence House, East Hill Street, NASSAU, Bahamas Klasse 12 Boats; yachts; ships; vehicles for locomotion by water, parts and fittings for the aforesaid goods, not included in other classes. Klasse 37 Shipbuilding; yacht building; maintenance and repair of ships and yachts; installation services. Klasse 39 Ship brokerage; transport brokerage; arranging of cruises; boat and yacht rental; boat and yacht storage; boat and yacht transport; refloating of ships; salvage of ships; boats and yachts; travel arrangement; transport; packing and storage of goods. Besluttet gjeldende dato i :

47 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: XPhe metax Institut für Diätetik GmbH, Am Strassbach 5, FRIEDBERG, Tyskland Klasse 5 Amino acids for medical purposes, separately or in combination; balanced supplementary dietetic products and balanced supplementary dietetic products for the treatment of phenylketonuria; dietetic products for medical purposes including foodstuffs, food supplements and beverages for medical purposes; dietetic substances for medical purposes; dietetic foods for dietetic purposes; protein-based products for medical purposes; protein-based food supplements for medical purposes with the addition of amino acids, carbohydrates, lipids, vitamins, minerals and trace elements; diagnostic products for medical purposes; amino acids for veterinary purposes. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: VRESKEZ Novartis AG, 4002 BASEL, Sveits Klasse 5 Pharmaceutical preparations. Besluttet gjeldende dato i : Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: VRESKIZ Novartis AG, 4002 BASEL, Sveits Klasse 5 Pharmaceutical preparations. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: ZSCALER Zscaler, Inc., 110 Rose Orchard Way, CA95134 SAN JOSE, USA ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Software for Internet security. Klasse 42 Application service provider (ASP) services in the field of Internet security. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: GLASEEQ Novartis AG, 4002 BASEL, Sveits Klasse 5 Pharmaceutical preparations. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: RWTH Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Templergraben 55, AACHEN, Tyskland Klasse 9 Data processing equipment and computers; data carriers; computer programs; scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 47

48 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 instruments included in this class; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating and controlling electricity. Klasse 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles; suture materials. Klasse 16 Paper, cardboard; printed matter, photographs; calendars; adhesive labels, stationery, in particular ball point pens, pencils, fountain pens, fiber pens; office requisites (with the exception of furniture), instructional and teaching material (with the exception of apparatus). Klasse 25 Clothing, footwear, headgear. Klasse 41 Services in connection with education, in particular continued education; publication and edition of books, gazettes and magazines; preparation and conducting educational, teaching and advanced training events as well as of correspondence courses, trainings, colloquiums, conferences, congresses, symposiums, seminars and workshops (education). Klasse 42 Producing programs for data processing; designing and developing computer hardware and computer software; academic and industrial research; industrial research and analysis services; academic and technological services and research activities and designer services related thereto; research in the fields of technology, mechanical engineering, terotechnology, laser technology, welding technology, assembling technology, nanotechnology, chemical engineering, process technology, materials science, manufacturing technics, plastics processing, civil engineering, architecture, electronics, energy generation, electricity, control engineering, communication technology, technical acoustics, semiconductor technology, textile technology, natural science, environmental protection, waste utilization and disposal, chemistry, physics, biology, bacteriology, geology, geography, geo resources, cosmetics, mathematics, informatics, aeronomics, quality management, security of nuclear plants, disciplines of the mind and economics; technical and scientific services of an engineer, an architect, a physician, a chemist, a biologist, a geologist, an economist, a mathematics and an information technologist; services of a chemical, physical, biological and geological laboratory as well as of technical measuring and testing laboratories; material tests; preparing technical, chemical, physical, geological and biological and mathematical expert reports; technical tests, namely capability tests of technical devices, machines, installations and vehicles as well as of buildings. Klasse 44 Services of a doctor of medicine, of medical clinics and of medical laboratories; carrying out of medical and clinical investigations. Besluttet gjeldende dato i : woven fabrics; knitted fabrics; felt and non-woven textile fabrics; towels [of textile]; handkerchiefs; bedsheets; pillowcases [pillow slips]; blankets; glasscloth [towels]; elastic woven materials; jersey [fabrics]. Klasse 25 Clothing; headgear; jackets; jumpers; uniforms; sports jerseys; shirts; skirts; trousers; blouses; pants; stockings; socks; sweaters; dresses; lingerie; swimsuits; hosiery; undergarments; scarves; stoles; saris; turbans; chadors; thobes; footwear; clothes for sports. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: Oceanco Shipbuilders & Partners Ltd., Providence House, East Hill Street, NASSAU, Bahamas Klasse 12 Yachts. Klasse 35 Management services for yacht owners; yacht management amongst which assistance, administration and business services in order to get and maintain the yacht sailing or operational, amongst which recruiting personnel and staff (crew) for yachts; business mediation between insurance companies and owners of yachts in respect of insurances; administration services with regard to insurances for yachts and safety of yachts, provisioning of yachts for others; business project management to get and maintain yachts sailing or operational; administration of business affairs. Klasse 37 Yacht building; maintenance and repair of yachts and installation services related to the building, maintenance and repair of yachts. Klasse 39 Yacht brokerage; yacht rental; yacht charter. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Bemberg ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA, Yurakucho, Chiyoda-ku, TOKYO, Japan Klasse 23 Threads and yarns [for textile use]; elastic threads and yarns [for textile use]. Klasse 24 Household linen; cotton blankets; linings [textile]; 48

49 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (571) Beskrivelse av merket: SUIT RUNNERS. Indústria De Calçado Celita, Lda., Rua Cidade de Guimaraes Nº 187, SÃO TORCATO, Portugal Klasse 25 Footwear, clothing, headgear. Indústria De Calçado Celita, Lda., Rua Cidade de Guimaraes Nº 187, SÃO TORCATO, Portugal Klasse 25 Footwear; clothing; headgear. Besluttet gjeldende dato i : Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: TURCI Stefano Turci, Via Giambologna, 19, FIRENZE (FI), Italia Klasse 30 Salt; spices; food flavorings and seasonings; coffee; tea; cocoa; rice; preparations made from cereals; vinegar; vinegar, sauces [condiments]; flour; prepared rice dishes; lemon flavorings, other than essential oils, for foodstuff; honey; ready-made sauces. Besluttet gjeldende dato i : O2 Worldwide Limited, 20 Air Street, W1B5AN LONDON, Storbritannia PROTECTOR IP AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; compact discs, DVDs and other digital recording media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers; computer software; fireextinguishing apparatus; apparatus for the transmission of sound and image; telecommunications apparatus; mobile telecommunication apparatus; mobile telecommunications handsets; computer hardware; computer application software; computer software; computer software downloadable from the Internet; PDAs (Personal Digital Assistants), pocket PCs, mobile telephones, laptop computers; telecommunications network apparatus; drivers software for telecommunications networks and for telecommunications apparatus; protective clothing; 49

50 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 protective helmets; televisions; headphones; satellite navigation devices; computer software recorded onto CD Rom; SD-Cards (secure digital cards); glasses, spectacles (glasses), sunglasses, protective glasses and cases therefor; contact lenses; cameras; camera lenses; MP3 players; audio tapes, audio cassettes, audio discs; audio-video tapes, audio-video cassettes, audio-video discs; video tapes, video cassettes, video discs; CDs, DVDs; electronic publications (downloadable); mouse mats; magnets; mobile telephone covers, mobile telephone cases; magnetic cards; encoded cards; parts and fittings for all the aforesaid goods. Klasse 38 Telecommunications; telecommunications services; mobile telecommunications services; telecommunications portal services; Internet portal services; mobile telecommunications network services; fixed line telecommunication services; provision of broadband telecommunications access; broadband services; broadcasting services; television broadcasting services; broadcasting services relating to internet protocol TV; provision of access to Internet protocol TV; Internet access services; and text messaging services; information services provided by means of telecommunication networks relating to telecommunications; services of a network provider, namely rental and handling of access time to data networks and databases, in particular the Internet; provision of access time for data networks and data banks, in particular the Internet; communications services for accessing a database, leasing of access time to a computer database; providing access to computer databases; rental of access time to a computer database; operation of a network, being telecommunication services; expert advice and opinion relating to telecommunications; planning relating to telecommunications equipment; information and advisory services relating to the aforesaid; information and advisory services relating to the aforesaid services provided on-line from a computer database or the Internet; information and advisory services relating to the aforesaid services provided over a telecommunications network. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , FR, Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: MagnaClean Commercial Adey Holdings (2008) Limited, UK Head Office, Gloucester Road, GL518NR CHELTENHAM, GLOUCESTERSHIRE, Storbritannia ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Water magnetic filters; power flushing filters (magnetic); parts and fittings for all of the aforesaid goods. Klasse 11 Apparatus and installations for heating and water supply; central heating apparatus and installations; filters being parts of household or industrial installations; magnetic filters being parts of heating installations, central heating installations, water storage installations, water supply installations, cooling instalations, boilers, heaters, radiators, heat pumps and pipes; non-magnetic filters being parts of household or industrial installations; power flushing filters being parts of household or industrial installations; filters being parts of central heating apparatus and installations; magnetic filters being parts of central heating apparatus and installations; non-magnetic filters being parts of central heating apparatus and installations; power flushing filters being parts of central heating apparatus and installations; filters being for use in central heating systems; magnetic filters being for use in central heating systems; non-magnetic filters being for use in central heating systems; power flushing filters being for use in central heating systems; water filtration apparatus and installations; water filtration apparatus and installations for central heating apparatus and installations; portable filtration units (other than machines); parts and fittings for all of the aforesaid goods. Besluttet gjeldende dato i : L'OREAL, Société anonyme, 14 rue Royale, PARIS, Frankrike ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Cosmetic products for hair care, namely shampoos, gels, foams, balms, creams, powders, oils, waxes, serums, lotions, masks; aerosol products for hair care and styling, hair spray, hair dyes and bleaching products, products for protecting dyed hair, hair waving and setting products. 50

51 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , VN, (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of a stylized round logo in blue, under which the black letters "BENTLEY DESIGNS" are arranged in the first line and black letters "designs for better living" in a smaller size are arranged in the second line; a horizontal line and letters "by INTERWOOD" in blue stand beneath at the end of the mark. INTERWOOD VIETNAM COMPANY LIMITED, Uyen Hung Ward, TAN UYEN TOWN BINH DUONG PROVINCE, Vietnam Klasse 20 Wooden furniture, including wooden furniture used indoors, wooden furniture used in offices, wooden furniture fittings, wooden works of art, and wooden things for decoration. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, Restoria Andreas Paschy, Grosse Dollenstraße 5/D, BADEN-BADEN, Tyskland HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 171, 4301 SANDNES, Klasse 5 Pharmaceuticals, namely, pharmaceuticals for the prevention and treatment of cardiovascular diseases, atherosclerosis and hypertension, pharmaceuticals for the prevention and treatment of eye and ear problems, pharmaceuticals for the prevention and treatment of gastrointestinal diseases and eating disorders, pharmaceuticals for the prevention and treatment of menopausal disorders, pharmaceuticals for use in gynaecology, pharmaceuticals for the prevention and treatment of urological diseases, pharmaceuticals for the prevention and treatment of hormonal and metabolic disorders, as well as obesity and diabetes, pharmaceuticals for the prevention and treatment of neurological diseases, pharmaceuticals for the prevention and treatment of inflammatory diseases and viral infections, pharmaceuticals for use in medical oral care, pharmaceuticals for the prevention and treatment of pain, pharmaceuticals for use in psychotherapy, pharmaceuticals for the prevention and treatment of respiratory diseases, pharmaceuticals for the prevention and treatment of diseases of the supporting and musculoskeletal system, pharmaceuticals for the prevention and treatment of sleep disorders and anxiety, pharmaceuticals for the prevention and treatment of sexual dysfunction, pharmaceuticals for the prevention and treatment of cancer, pharmaceuticals for the prevention and treatment of immuno-regulatory diseases and allergies, but excluding pharmaceuticals in the nature of shampoos, soaps and detergents; medical preparations, namely, medical preparations for the prevention and treatment of cardiovascular diseases, atherosclerosis and hypertension, medical preparations for the prevention and treatment of eye and ear problems, medical preparations for the prevention and treatment of gastrointestinal diseases and eating disorders, medical preparations for the prevention and treatment of menopausal disorders, medical preparations for use in gynaecology, medical preparations for the prevention and treatment of urological diseases, medical preparations for the prevention and treatment of hormonal and metabolic disorders, as well as obesity and diabetes, medical preparations for the prevention and treatment of neurological diseases, medical preparations for the prevention and treatment of inflammatory diseases and viral infections, medical preparations for use in medical oral care, medical preparations for the prevention and treatment of pain, medical preparations for use in psychotherapy, medical preparations for the prevention and treatment of respiratory diseases, medical preparations for the prevention and treatment of diseases of the supporting and musculoskeletal system, medical preparations for the prevention and treatment of sleep disorders and anxiety, medical preparations for the prevention and treatment of sexual dysfunction, medical preparations for the prevention and treatment of cancer, medicinal preparations for the prevention and treatment of immuno-regulatory diseases and allergies, but excluding medical preparations in the nature of medical and disinfecting shampoos, soaps and detergents; veterinary preparations, excluding veterinary shampoos, soaps and detergents; veterinary preparations, namely, feed additives with medicinal effect; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; dietary supplements for humans and animals; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. Besluttet gjeldende dato i :

52 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Indústria De Calçado Celita, Lda., Rua Cidade de Guimaraes Nº 187, SÃO TORCATO, Portugal Klasse 25 Clothing, footwear, headgear. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Powerit Varkain LLC, 6280 Valley View, Suite #422, NV89118 LAS VEGAS, USA Klasse 9 Cases for mobile phones. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: STARLITE Sandra Garcia-Sanjuan Machado, c/ Mallorca, ª, BARCELONA, Spania Klasse 35 Advertising; commercial business management; commercial administration; office functions. Klasse 41 Education; training; entertainment services; sporting and cultural activities. Besluttet gjeldende dato i : Friedrich Picard GmbH & Co. KG, Dietrich-Benking- Strasse 78, BOCHUM, Tyskland BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 6 Steel balls; locating rings; sleeves; track rollers; groove nuts; washers; angle rings; cylindrical roller bearings inner rings; linear ball-bearings; linear guides; all goods made of metal, included in this class. Klasse 7 Ball bearings; ball rings for bearings; axial spherical roller bearings; axial deep grove ball bearings; axial angular contact ball bearings; axial cylindrical roller bearings; flanged housings; roller bearings; self-oiling bearings; lubrication rings; pivot bearings; rolling elements being components for roller bearings; housings; housing end caps; tapered roller bearings; bearing housings; linear bearings; plummer block housings; self-aligning ball bearings; spherical roller bearings; deep groove ball bearings; slide bearings; bearings; angular contact ball bearings; shoulder ball bearings; radial insert ball bearings; barrel roller bearings; four-point contact bearings; Y-bearings; rolling mill bearings; bearings for transmission shafts; bottom brackets; ball bearing cages; anti-friction bearings; cylindrical roller bearings; high-precision bearings; ceramic bearings; needle roller bearing; precision bearing; all goods being parts of machines. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DK, VA CAB Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 HUMLEBÆK, Danmark ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 41 Education and training within the area of continence; arranging and conducting of conferences, workshops and seminars. Klasse 42 Provision of scientific research and evaluations in relation to continence and other health care related areas. Klasse 44 Provision of medical and health care advice within incontinence and other health care related areas; provision of medical and health care information in the field of continence and other health care related areas 52

53 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 via an online discussion forum. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of a submarine on which the following phrases appear: "S Sandler Training" with the first "S" being surrounded by two arrows forming a circle, "Bonding & Rapport", "Up-Front Contract", "Pain", "Budget", "Decision", "Fulfillment", and "Post- Sell". Sandler Systems, Inc., 300 Red Brook Boulevard, Suite 400, MD21117 OWINGS MILLS, USA Klasse 41 Educational services, namely, conducting training through seminars, meetings, workshops and on-line presentations in the field of increasing the effectiveness of persons whose goal is to effectuate purchases of products or services and distribution of training material in connection therewith. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (891) Etterfølgende utpekning dato: (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, TOKYO, Japan ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, Klasse 1 Unprocessed plastics in all forms; unprocessed plastics [plastics in primary form]; straw pulp; esparto pulp; kraft pulp [sulphate pulp]; chemiground wood pulp; chemi-mechanical pulp; thermomechanical pulp; chemical pulps; semichemical pulp; cellulose pulp; soda pulp; rag pulp; rayon pulp; sulphite pulp; sulfite pulp; paper pulp; recycled paper pulp; groundwood pulp; wood pulp; wood pulp for manufacturing purposes; dissolving pulp; bast pulp; special fine groundwood pulp; ordinary groundwood pulp; chemical agents for hardening wood; chemical agents for use in metal cutting; chemical agents for acid removal in industrial manufacturing applications; chemical agents for carbon dioxide sequestration; chemical agents for coating textiles, furs, leather, non-woven and woven fabrics; chemical agents for impregnating cut Christmas trees to preserve freshness; chemical agents for impregnating cut flowers to preserve freshness; chemical agents for impregnating textiles, furs, leather, non-woven and woven fabrics; chemical agents for manufacturing dyestuffs; chemical agents for removing acid in industrial manufacturing applications; chemical agents for the flame-retardant coating of textiles; chemical agents for the treatment of bilge water; surface-active chemical agents; chemical additives for fuel [chemicals]; plant growth regulating preparations; fertilizers; fertilising preparations; manures; plant food; ceramic glazings; higher fatty acids; actinium; americium; antimony; ytterbium; yttrium; uranium; erbium; gadolinium; gallium; californium; curium; samarium; dysprosium; silicon [metal element]; mercury; scandium; strontium; caesium; cesium; cerium; selenium; bismuth; thallium; thulium; technetium; terbium; tellurium; thorium; neodymium; neptunium; berkelium; barium; fermium; praseodymium; francium; plutonium; protactinium; promethium; holmium; europium; radium; lanthanum; lithium; rubidium; rhenium; radium for scientific purposes; fissionable chemical elements; cassiopium [lutetium]; rare earth metals; fissionable material for nuclear energy; bismuth; polonium; lutetium [cassiopium]; mischmetal; rare earths; sulfur [nonmetallic minerals]; sulphur [non-metallic minerals]; foundry sand; kaolin; china clay; china slip; calcined kaolin for industrial purposes; talc; rock salt; diatomaceous earth; kieselgur; diatomite; acid clay; barytes (barite, heavy spar); saltpeter [salpetre]; graphite for industrial purposes; artificial graphite for industrial purposes; artifical graphite for secondary cell batteries; natural graphite; natural graphite for industrial purposes; graphite in raw or semi-finished form for use in manufacture; dolomite; dolomite for industrial purposes; cryolite; bentonite; bauxite; fluorite [fluorspar]; magnesite; alunite; rock phosphate; kainite; olivine [silicate mineral]; spinel [oxide mineral]; talc [magnesium silicate]; titanite; witherite; loam; huntite; hydromagnesite; kieserite; mineral substances used to oxidize impurities and regulate temperatures in glass production furnaces; siliceous ooze; chemical compositions for developing, printing and enlarging photographs; chemical compositions for use in developing photographs. Klasse 2 Coating compositions in the nature of paint; coatings [paints]; paints; anti-rust greases; dyestuffs; dyes; pigments; printing ink [other than "mimeographing inks"]; nonferrous metals in foil or powder form for painters, decorators, printers and artists; precious metals in foil or powder form for painters, decorators, printers and artists. Klasse 3 Soap products; soaps and detergents; polishing preparations; paint removing compositions; paint stripping preparations; breath freshening preparations; deodorants for animals; shoe and boot cream; shoe black [shoe polish]; dentifrices; cosmetics; cosmetic preparations; cosmetic kits; incenses and fragrances. Klasse 4 Industrial oil; mineral oils and greases for industrial purposes [not for fuel]; non-mineral oils for industrial purposes [not for fuel]; non-mineral oils and greases for industrial purposes [not for fuel]; grease for shoes and boots; fuels; lamp wicks; candles; candles for night 53

54 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 lights; nightlights [candles]. Klasse 5 Infant's diapers of paper; nappies made of paper for infants; napkins made of paper for infants; pharmaceutical preparations and other preparations for destroying vermin, fungicides, herbicides; pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; reagent paper for medical purposes; dental materials; dietary supplements for humans; dietetic beverages adapted for medical purposes; dietetic food adapted for medical purposes; beverages for babies; food for babies; dietary supplements for animals; semen for artificial insemination. Klasse 6 Iron and steel; nonferrous metals and their alloys; ores of metal; metal ores; metal materials for building or construction; prefabricated building assembly kits of metal; artificial fish reefs of metal; prefabricated sectional poultry houses of metal; metal moulds for forming cement products; metal junctions for pipes; metal pipe couplings; metal pipe joints; pipe couplings of metal; metal flanges; metallic flanges; metal keys for machines; metal cotter pins; railway points; road signs of metal [not luminous nor mechanical]; beacons of metal [non-luminous]; reservoirs of metal; metal storage tanks; tanks of metal; containers of metal for transport; wire ropes; wire nets and gauzes; chicken wire; wire gauze; wire mesh; industrial packaging containers of metal [not including "metal stoppers, lids and caps"]; metal nameplates and door nameplates; metal stepladders and ladders; letter boxes of metal; hat-hanging hooks of metal; water tanks of metal for household purposes; tool boxes of metal (empty); tool boxes of metal; man-made garden ponds of metal [structures]; transportable greenhouses of metal for household use; ferrules of metal for canes and walkingsticks; sculptures of metal; sculptures of common metal. Klasse 7 Loading-unloading machines and apparatus; nonelectric prime movers, not for land vehicles; pneumatic or hydraulic machines and instruments; agricultural machines, agricultural implements other than handoperated; starters for motors and engines; AC motors and DC motors [not including those for land vehicles but including "parts" for any AC motors and DC motors]; AC generators [alternators]; DC generators; direct current generators; dethatchers [machines]; lawnmowers; dishwashers; painting machines and apparatus; vehicle washing installations; vehicle washing machines; waste compacting machines and apparatus; waste crushing machines; machine elements [not for land vehicles]; metalworking machines and tools; mining machines and apparatus; industrial fishing machines; food or beverage processing machines and apparatus; lumbering, woodworking, or veneer or plywood making machines and apparatus; pulp making, papermaking or paperworking machines and apparatus; sewing machines; sewing machinery; shoe making machines; leather tanning machines; tobacco processing machines; glassware manufacturing machines and apparatus; packaging or wrapping machines and apparatus; power-operated potters' wheels; potters' wheels; plastic processing machines and apparatus; semiconductor manufacturing machines and systems; machines and apparatus for manufacturing rubber goods; stone working machines and apparatus; vending machines; distribution machines, automatic; automatic vending machines; fuel dispensing machines for service stations; washing machines for industrial purposes [laundry]; electric washing machines for industrial purposes; repairing or fixing machines and apparatus; mechanical parking systems; electric wax-polishing machines for industrial purposes; wax-polishing machines, electric, for industrial purposes; vacuum cleaners for industrial purposes; power sprayers for disinfecting, insecticides and deodorants [not for agricultural purposes]; curtain drawing devices electrically operated; electric door openers; dynamo brushes; 3D printers. Klasse 8 Hand tools; bladed or pointed hand tools; edge tools [hand tools]; lasts for shoe-making [hand-held ones only]; bludgeons. Klasse 9 Electronic machines, apparatus and their parts; telecommunication machines and apparatus; telecommunications devices, apparatus and instruments; telecommunications equipment; batteries and cells; electrical cells and batteries; power distribution or control machines and apparatus; electric conductors; electric wires and cables; electric or magnetic meters and testers; measuring or testing machines and instruments; simulators for driving or control of vehicles; simulators for the steering and control of vehicles; vehicle drive training simulators; vehicle driving simulators for training purposes; crash helmets; protective helmets; safety helmets; exposed cinematographic films; exposed slide films; slide film mounts; recorded video discs and video tapes; blueprint apparatus; blueprinting machines; ear plugs for divers; mechanisms for coin-operated car parking gates; life saving apparatus and equipment; fire extinguishers; fire extinguishing apparatus; fire hoses; fire hose nozzles; sprinkler systems for fire protection; railway signal apparatus, luminous or mechanical; railway signals; vehicle breakdown warning triangles; luminous or mechanical road signs; road signs, luminous or mechanical; breathing apparatus for underwater swimming; decompression chambers; diving helmets; rebreathers for diving; underwater breathing apparatus; sports training simulators; laboratory apparatus and instruments; photographic machines and apparatus; photographic equipment; photographic apparatus and instruments; cinematographic machines and apparatus; cinematographic apparatus and instruments; optical machines and apparatus; magnetic cores; resistance wires; cathodes; anodes; cathodic anti-corrosion apparatus; electrodes for laboratory research; fuel cell electrodes; graphite electrodes; collectors, electric; anticathodes; fuel cell electrodes, electrodes for laboratory research; satellites for scientific purposes; dust masks; dust protective masks; gas masks; welding masks; fireproof garments; disaster prevention hoods; spectacles [eyeglasses and goggles]; metronomes; electronic circuits and CD-ROMs recorded with automatic performance programs for electronic musical instruments; effecters for electric or electronic musical instruments. Klasse 10 Contraceptives, non-chemical; contraceptive devices; contraceptive apparatus; artificial tympanic membranes; prosthetics or fillings materials [not for dental use]; ear plugs for sleeping; ear plugs for soundproofing; ear plugs for protection against noise; esthetic massage apparatus for commercial use; medical apparatus and instruments [other than walking aids, crutches]; electric massage apparatus for household purposes; gloves for medical purposes; gloves for use in hospitals; ear plugs for swimming. Klasse 11 Electric lamps and other lighting apparatus; gas water heaters [for household purposes]; gas-fired water heaters; freezing machines and apparatus; heat exchangers [for chemical processing]; air-conditioning apparatus [for industrial purposes]; solar water heaters; water purification units; water purifying apparatus; electrically heated carpets for household purposes; electric cooking pots for household purposes; electric coffee makers for household purposes; electric coffee machines for household purposes; Japanese electric leg-warming apparatus for household purposes [electric kotatsu]; electric cooking stoves for household purposes; laundry dryers, electric, for household purposes; clothes drying machines, electric, for household purposes; electric humidifiers for household purposes; electric air purifiers for household purposes; electric dehumidifiers for household purposes; electric fans for household purposes; electric fans for personal use; electric water ionizers for household purposes; electric futon driers for household purposes; electric hot plates for household purposes; electric space cooling apparatus for household purposes; electric range 54

55 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 hoods [extractor hoods] for household purposes; electric water purifiers for household purposes; water purifiers for household purposes, electric; electric radiant heaters for household purposes; electric footwarmers for personal use; electric toasters for household purposes; electric bread toasters for household purposes; automatic bread-making machines for household purposes; Japanese hand warming apparatus for household purposes [electric Hibachi]; electric sleeping mattresses for household purposes; electric therm pots for household purposes; electric kettles for household purposes; blankets, electric, for household purposes; electric blankets for household purposes; electric refrigerators for household purposes; electric freezers for household purposes; electromagnetic induction cookers for household purposes; electric cooking ovens for household purposes; microwave ovens [cooking apparatus] for household purposes; microwave ovens for household purposes; electric cooking ovens for household purposes; electric bath-water purifying apparatus for household purposes; steam sterilizers for household purposes; electric shoe dryers for household purposes; electric egg steamers for household purposes; electrically heated carpets; heating pads [cushions], electric, not for medical purposes; blankets, electric, not for medical purposes; electric space heating apparatus for household purposes; heating cushions [pads], electric, not for medical purposes; footmuffs, electrically heated; socks, electrically heated; immersion heaters; heaters, electric, for feeding bottles; facial equipment using ultrasonic waves for household purposes; hair dryers [for household purposes]; household tap-water filters; water purifiers for household use; water purifying apparatus for household purposes; waste water treatment tanks [for industrial purposes]; garbage incinerators; toilet bowls and seats sold as a unit; toilets [water-closets]; water closets; prefabricated bathrooms sold as a unit; milk sterilizers; bread-making machines [for industrial purposes]; plywood drying machines; apparatus for drying plywood; plywood drying apparatus; industrial furnaces; nuclear reactors [atomic piles]; laundry dryers [electric, for industrial purposes]; towel steamers for hair salons; hair drying machines for beauty salon use; hair dryers for use in beauty salons; hair steamers for beauty salon use; hair steamers for use in beauty salons; shampoo basins for barbers' shop use; non-electric cooking heaters [for household purposes]; kitchen worktops with integrated sinks; kitchen sinks; sinks; standing paper lanterns [andon]; freestanding paper lanterns; portable paper lanterns [chochin]; chinese lanterns; gas lamps; oil lamps; lamp chimneys; warming pans [nonelectric]; pocket warmers [non-electric]; Japanese pocket warmers filled with fuel; hot water bottles [for warming one's feet in bed]; non-electric hot water bottles; hot water bottles; waste water treatment tanks for household purposes; septic tanks for household purposes; bath fittings; stoves for household purposes [non-electric]; ventilators for toilets, non- electric; fire hydrants. Klasse 12 Vessels and their parts and fittings; aircraft and their parts and fittings; automobiles and their parts and fittings; two-wheeled motor vehicles, bicycles and their parts and fittings; three-wheeled electric vehicles and their parts and fittings; baby carriage [prams]; wheelchairs; rickshaws; sleighs [vehicles]; hand trucks; trolleys [mobile carts]; wheel barrows; carts; horse drawn carriages; bicycle trailers [riyakah]; aerial conveyors; car dampers; mine-car pushers; mine-car pullers; traction engine; internal combustion engines for land vehicles; gasoline engines for land vehicles; diesel engines for land vehicles; diesel motors for land vehicles; kerosene engines for land vehicles; steam engines for land vehicles; steam engines for railway rolling stock, automobiles and motorcycles; jet engines for land vehicles; turbojet engines for land vehicles; turboprop engines for land vehicles; ramjet engines for land vehicles; turbines for land vehicles; steam turbines for land vehicles; air turbines for land vehicles; gas turbines for land vehicles; hydraulic turbines for land vehicles; automobile engines; motorcycle engines; motors for bicycles; bicycle motors; propulsion mechanisms for land vehicles; engine mounts for land vehicles; engines for land vehicles; driving motors for land vehicles; motors for land vehicles; jet engines for land vehicles; machine elements for land vehicles; AC motors or DC motors for land vehicles [not including "their parts"]; adhesive rubber patches for repairing tubes or tires; anti-theft alarms for vehicles; parachutes; railway rolling stock and their parts and fittings; space vehicles. Klasse 13 Firearms; ammunition for firearms; ammunition; gunpowder; blasting powder; blasting explosives; pyrotechnic products and their peripherals; rockets for launching satellites. Klasse 14 Personal ornaments [other than "cuff links"]; clocks and watches; prize cups of precious metals; trophies [prize cups]; commemorative shields; key chains [trinkets or fobs]; keyrings [trinkets or fobs]; precious metals; unwrought and semi-wrought precious stones and their imitations; precious stones and their imitations, unwrought and semi-wrought; non-monetary coins; collectible coins; monetary coin sets for collecting purposes; bonnet pins not of precious metal; omamori [lucky charms]. Klasse 15 Tuning apparatus for musical instruments; tuners for music instruments; musical instruments; music stands; conductors' batons; tuning forks. Klasse 16 Paper and cardboard; containers of paper, for packaging; industrial packaging containers of paper; food wrapping plastic film for household use; garbage bags of paper [for household purposes]; garbage bags of plastic; hygienic hand towels of paper; paper patterns; paper towels; paper washcloths; towels of paper; paper tablecloths; tablecloths of paper; paper serviettes; table napkins of paper; hand towels of paper; paper hand-towels; banners of paper; flags of paper; paper bunting; handkerchiefs of paper; tailors' chalk; baggage tags; printed matter; paintings and calligraphic works; photographic prints; photographs [printed]; photograph stands; stickers [stationery]; other stationery; pastes and other adhesives for stationery or household purposes; addressing machines; printers' reglets [interline leads]; ink ribbons; letters [type]; printers' type; printing type; type [numerals and letters]; typefaces; hectographs; automatic stamp affixing machines; electric staplers for offices; envelope sealing machines for offices; sealing machines for offices; stamp cancelling machines; stamp obliterating machines; drafting instruments; drawing instruments; decorators' paintbrushes; typewriters; office check writing machines; mimeographs; relief duplicators; paper shredders [for office use]; sealing wax; marking templates; franking machines for office use; franking machines [postage meters]; postage meters for office use; rotary duplicators; printed paper for lot, other than toys; cardboard for keeping shape of socks; old banknotes, other than those for use as currency; omikuji [sacred lots] [printed strips of paper used for fortune telling]. Klasse 17 Mica [raw or partly processed]; gaskets; junctions for pipes [not of metal]; non-metal pipe couplings and joints; pipe couplings and joints, not of metal; pipe couplings, not of metal; pipe joints, not of metal; joint packings; graphite packing for gaskets; graphite packing for pumps; graphite packing for valves; joint packings for pipes; waterproof packings; floating antipollution barriers; electrical insulating materials; synthetic fibers, not for textile use; regenerated fibers, not for textile use; semi-synthetic fibers, not for textile use; plastic fibers [fibres], not for textile use; plastic fibers, not for use in textiles; aramid fibers for use in the manufacture of elevator cables; aramid fibers, not for textile use; plastic fibers for use in the manufacture of tire cord; rock wool; slag wool; rubber thread and covered rubber yarn, not for textile use; synthetic fiber thread and yarn, not for textile use; regenerated fiber 55

56 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 thread and yarn, not for textile use; semi-synthetic fiber thread and yarn, not for textile use; industrial packaging containers of rubber; plastic sheeting for agricultural purposes; rubber [raw or semi-worked]; soundproofing materials of rock wool [not for building purposes]; asbestos yarn. Klasse 18 Purses of precious metal; wallets of precious metal; bags; folding briefcases; shoulder bags; gladstone bags; Japanese wicker trunks (kori); wicker trunks [kori]; briefcases; book bags; suitcases; carry-on bags; trunks; handbags; schoolchildren's backpacks; randsels [Japanese school satchels]; rucksacks; backpacks [rucksacks]; pouches; charm bags [omamori-ire]; card cases [notecases]; card wallets; shopping bags [including "wheeled shopping bags"]; purses; key cases; key wallets; money pouches; wallets; commutation-ticket holders; business card cases; name card cases; unfitted vanity cases; vanity cases sold empty; vanity cases [not fitted]; umbrellas and their parts; industrial packaging containers of leather; walking sticks; canes; walking staffs; walking sticks; metal parts of canes and walking-sticks; handles for canes and walking sticks; rawhides; raw skins; tanned leather; curried skins; fur; fur-skins; leather cloth. Klasse 19 Non-metallic minerals for building or construction; ceramic building materials, bricks and refractory products; building materials made of linoleum for fixing to existing walls or floors; plastic building materials; building materials of synthetics; asphalt, and asphalt building or construction materials; rubber building or construction materials; plaster [for building purposes]; lime building or construction materials; building or construction materials of plaster; rockslide retention nets of textiles [construction materials]; buildings, not of metal; erosion control mats integrating plants seeds; plastic security windows allowing communication; road and field marking sheets and strips; cement and its products; building timber; building stone; artificial fish reefs [not of metal]; poultry houses, not of metal; moulds for forming cement products [not of metal]; road signs [not of metal, non-luminous, and not mechanical]; beacons [not of metal, non-luminous]; reservoirs [not of metal or plastics]; storage tanks of masonry; letter boxes of masonry; stone lanterns [garden ornaments of stone]; man-made garden ponds [structures, not of metal]; transportable greenhouses [not of metal] for household use; non-metal transportable greenhouses for household use; stone sculptures; concrete sculptures; sculptures of concrete; marble sculptures; sculptures of marble; boards and powder of inorganic fiber; plaster boards; plasterboard; slag. Klasse 20 Paper blinds; furniture; industrial packaging containers of wood, bamboo or plastics; handling pallets, not of metal; loading pallets [not of metal]; pallets, not of metal; wind chimes; indoor blinds of textile; indoor textile blinds; interior textile window blinds; meerschaum [raw or partly worked material]; yellow amber; beehives [hive boxes or honeycombs]; hairdresser's chairs; barbers' chairs; reservoirs [not of metal or masonry]; reservoirs, not of metal nor of masonry; storage tanks, not of metal or masonry; tanks, not of metal nor of masonry; containers for transport [not of metal]; nameplates and door nameplates [not of metal]; hand-held flat fans; handheld folding fans; step ladders and ladders [not of metal]; letter boxes [not of metal or masonry]; hat hooks [not of metal]; hand-held supermarket shopping baskets, not of metal; water tanks for household purposes [not of metal or masonry]; hanging boards [Japanese style pegboards using positional hooks]; tool boxes [not of metal]; tool boxes, not of metal [furniture]; oriental single panel standing partition [tsuitate]; oriental folding partition screens [byoubu]; benches; artificial model food samples; mannequins; costume display stands; plaster sculptures; plastic sculptures; sculptures of plastic; wooden sculptures; wood carvings; Japanese food wrapping sheets of wood as materials [kyogi]; ferns [unworked or partly worked material]; bamboo [unworked or partly worked material]; bamboo skins [unworked or partly worked material]; vines; rattan [unworked or partly worked material]; tree barks; reeds [raw or partly worked material]; rushes [raw or partly worked material]; onigaya hay [raw or partly worked material]; sedges [unworked or partly worked material]; vegetable aggregate for plaster [susa]; straw of wheat, barley or oats; rice straw; tusks [raw or partly worked material]; whalebones; shells; shells [unworked or partly worked material]; artificial horns; ivory [unworked or partly worked material]; animal horns; animal teeth; tortoiseshells [unworked or partly worked material]; animal bone [unworked or partly worked material]; coral [unworked or partly worked]; light-up frame in a shape of box for decoration purpose; bathroom stools. Klasse 21 Tanks [indoor aquaria] and their fittings; unworked or semi-worked glass [not for building]; cooking pots and pans [non- electric]; coffee urns, non-electric or not of precious metal; coffee-makers [non-electric, or not of precious metal]; Japanese cast iron kettles, non-electric [tetsubin]; kettles [non-electric]; tea kettles; dishware, not of precious metal; dinnerware, other than knives, forks and spoons, not of precious metal; ice pails; whisks [non-electric]; beaters, non-electric; cooking skewers; portable coldboxes [non-electric]; cooking strainers; strainers; pepper pots, not of precious metal; sugar basins, not of precious metal; sugar bowls, not of precious metal; salt shakers, not of precious metal; egg cups, not of precious metal; napkin holders, not of precious metal; serviette holders, not of precious metal; napkin rings not of precious metals; cabarets [trays], not of precious metal; toothpick holders, not of precious metal; kitchen containers for rice; salad bowls, not of precious metal; colanders; shakers; Japanese style cooked rice scoops [shamoji]; rice paddles [cooked rice serving scoops]; hand-operated coffee grinders and pepper mills; cooking funnels; funnels; food preserving jars of glass; canteens; drinking flasks [for travellers]; water bottles sold empty; surikogi [wooden cooking pestles]; suribachi [articles of earthenware for household use]; Japanese style personal dining trays or stands [zen]; bottle openers; cooking graters; tart scoops; hot pads [trivets]; chopsticks; chopstick cases; ladles and dippers for kitchen use; cooking sieves and sifters; carving boards; chopping boards; chopping boards for kitchen use; cutting boards; knife boards; insulated flasks; insulated jars; insulating flasks; insulating jars; vacuum bottles [insulated flasks]; vacuum flasks; rolling pins [for cooking purposes]; cooking grills; toothpicks; lemon squeezers; waffle irons [non-electric]; cleaning tools and washing utensils; gloves for household purposes; household gloves for general use; cosmetic and toilet utensils; dental floss [floss for dental purposes]; floss for dental purposes; tub brushes; metal brushes; brushes for pipes; industrial brushes; ship-scrubbing brushes; pig bristles for brushes; clothes brushes; shoe brushes; shoe horns; cloths for polishing shoes; shoe shine cloths; shoe shine sponges and cloths; shoe-trees [stretchers]; industrial packaging containers of glass or porcelain; feeding troughs; mangers for animals [troughs for livestock]; poultry rings; flat-iron stands; ironing boards; feeding vessels for pets; brushes for pets; pet brushes; flower pots; planters [pots]; hydroponic plant pots for home gardening; cinder sifters for household purposes; boxes of metal for dispensing paper towels; empty spray bottles for tailoring; boot jacks; ironing boards [kotedai]; bird cages; bird baths; bird baths, not being structures; watering cans; chamber pots; coal scuttles; soap dispensers; money boxes, not of metal; non-metal piggy banks; toilet paper holders; toilet roll holders; toilet tissue holders; mouse and rat traps; fly swatters; hera-dai [fabric marking boards]; stirrers for hot bathtub water [yukakibo]; bathroom pails; candle extinguishers, not of precious metal; candle snuffers, not of precious metal; candle holders not of precious metal; flower vases, not of precious metal; vases, not of precious metal; upright signboards of glass or ceramics; incense burners; perfume burners; portable cooking kits for 56

57 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 outdoor use; flower bowls, not of precious metal; sacred lots [omikuji]; heating or cooling packs filled with chemical substances ready to react when required. Klasse 22 Raw textile fibers; textile fibers; netting [not of metal]; industrial packaging containers of textile; industrial packaging containers of straw; elastic bands for bindings; tarpaulins [not for ships]; tarpaulins, not for use with vehicles; tents [not for camping]; sawdust; kapok; wood shavings; wood wool [wooden excelsior]; rice hulls; wax waste for stuffing; feathers and downs. Klasse 23 Threads and yarns. Klasse 24 Woven fabrics; knitted fabrics; felt and non-woven textile fabrics; oilcloth; gummed waterproof cloth; vinyl coated cloth; rubberized cloth; filtering materials of textile; woven textile goods for personal use; serviettes of textile; table napkins of textile; dish towels for drying; tea towels; mosquito nets; bedsheets; futon quilts; quilt covers for futon; futon ticks [unstuffed futon]; pillow covers; pillowcases [pillow slips]; blankets; seat covers of textile; wall hangings of textile; curtains; shower curtains; shower room curtains; table cloths [not of paper]; draperies [thick drop curtains]; fitted toilet seat covers of textile; toilet seat covers of textile; shrouds [sheets for wrapping corpses]; shrouds for dressing a corpse for funeral [kyokatabira kimono]; black-andwhite striped curtains; red-and-white striped curtains; labels of cloth; billiard cloth [baize]; banners and flags [not of paper]. Klasse 25 Clothing; ready-made clothing; garters; sock suspenders; braces for clothing [suspenders]; suspenders [braces]; trouser straps; waistbands; belts for clothing; belts [clothing]; belts made from imitation leather; footwear [other than special footwear for sports]; masquerade costumes; clothes for sports; special footwear for sports; boots for sports. Klasse 26 Knitted raschel lace fabrics; embroidery lace fabrics; braids; tapes [haberdashery]; tassels [semi-finished]; ribbons; buttons and the like; needles; hosiery loom needles; knitting sticks; sewing boxes; dressmakers' impressing blades; sewing thimbles; pin and needle cushions; boxes, not of precious metal, for needles; eyelets for clothing; insignias for wear [not of precious metal]; badges for wear [not of precious metal]; buckles for clothing [clothing buckles]; clothing buckles; brooches for clothing; armband for holding sleeves; armbands for holding sleeves; special sash clips for obi [obi-dome]; ornamental adhesive patches for jackets; brassards; hair ornaments; false beards; false moustaches; hair curlers [non-electric]; hair rollers, non-electric; shoe ornaments [not of precious metal]; shoe eyelets; laces for footwear; shoe laces; metal fasteners for footwear; metal fasteners for shoes and boots; artificial flower arrangements; artificial flowers; shuttles for making fishing nets. Klasse 27 Automobile carpets; carpets for automobiles; floor coverings; artificial lawn; artificial turf; wall hangings [not of textile]; tatami mats and the like. Klasse 28 Amusement machines and apparatus for use in amusement parks; handheld home video game consoles; playing cards; toys for domestic pets; toys; dolls; sporting articles; sports equipment; fishing tackle. Klasse 29 Edible oils and fats; milk products; meat; meat for human consumption [fresh, chilled or frozen]; fresh, chilled or frozen edible aquatic animals (not live); seafood, not live; charcuterie; processed meat products; fish products prepared for human consumption; processed fish products for human consumption; processed seafood; processed seafood products; preserved pulses; processed vegetables and fruits; eggs; processed eggs; pre-cooked curry stew, stew and soup mixes; side-dish made of fermented soybean (name- mono); dried flakes of laver for sprinkling on rice in hot water [ochazuke-nori]; furi-kake [dried flakes of fish, meat, vegetables or seaweed]; fried tofu pieces [abura- age]; freeze-dried tofu pieces [kohri-dofu]; jelly made from devils' tongue root [konnyaku]; soya milk [milk substitute]; bean curd; tofu; fermented soya beans [natto]; formed textured vegetable protein for use as a meat substitute; unformed textured vegetable protein for use as a meat extender; frozen vegetables; frozen fruits. Klasse 30 Seasonings [other than spices]; condiments; food seasonings; spices; prepared coffee and coffee-based beverages; coffee [roasted, powdered, granulated, or in drinks]; coffee; cocoa [roasted, powdered, granulated, or in drinks]; prepared cocoa and cocoa-based beverages; cocoa; unroasted coffee; unroasted coffee beans; tea; aromatic preparations for food [not from "essential oils"]; husked rice; rice; husked barley; flour; gluten for food; cereal preparations; processed cereals; processed grains; sandwiches; sushi; fresh pizza; pizzas; boxed lunches consisting of rice, with added meat, fish or vegetables; pre-packaged lunches consisting primarily of rice, and also including meat, fish or vegetables; meat pies; ravioli; confectionery; pastries; bread and buns; instant confectionery mixes; ice cream mixes; sherbet mixes; sorbet mixes [ices]; almond paste; yeast powder; koji [fermented malted rice]; yeast; baking powder; ice; water ice; binding agents for ice cream [edible ices]; meat tenderizers for household purposes; preparations for stiffening whipped cream; by-product of for food rice [sake lees]; edible paper of gold. Klasse 31 Edible seaweeds; vegetables [fresh]; unprocessed sugar crops; fruits [fresh]; malt [not for food]; animal foodstuffs; animal feed; fodder; foodstuffs for animals; forage; seeds and bulbs; trees; live trees; grasses [plants]; turf [natural]; dried flowers; seedlings; saplings; flowers [natural]; potted dwarfed trees [bonsai]; live mammals, fish [not for food], birds and insects; silkworm eggs; cocoons for silkworm breeding; cocoons for egg production; eggs for hatching; urushi tree seeds; rough cork; palm tree leaves [unworked]; palms [leaves of the palm tree]; palm fronds. Klasse 32 Beer; carbonated drinks [refreshing beverages]; soft drinks; fruit beverages and fruit juices; fruit drinks and juices; vegetable juices [beverage]; whey beverages; extracts of hops for making beer. Klasse 33 Japanese liquors [in general]; whisky; vodka; gin; brandy; rum; liqueurs; alcoholic fruit beverages; fruit wines; Chinese liquors [in general]; flavored liquors. Klasse 34 Smokers' articles of precious metal; tobacco; smokers' articles, not of precious metal; matches. Klasse 35 Advertising; publicity; promoting the goods and services of others through the administration of sales and promotional incentive schemes involving trading stamps; business management analysis; business consultancy services; market canvassing; market canvassing services; market surveys; marketing research; providing information concerning commercial sales; business management of hotels; drawing up of statements of accounts; financial statement preparations; preparation of financial statements; employment agencies; employment agency services; job placement; job placement services; auctioneering; conducting of auction sales; import-export agencies; import-export agency services; arranging newspaper subscriptions; arranging newspaper subscriptions for others; document reproduction; document copying services; document copying; copying of documents; shorthand services; shorthand secretarial services; shorthand; providing business assistance to others in the operation of data processing apparatus namely, computers, typewriters, telex machines and other similar office machines; transcription; transcription services; office functions, namely filing, in particular documents or magnetic tape; reception services for visitors in buildings; publicity material rental; leasing of publicity and marketing materials; rental of publicity and marketing materials; rental of typewriters and copying machines; providing employment information; providing information on newspaper articles; rental of vending machines; retail services or wholesale services for a variety of goods in each field of clothing, foods and beverages, retail services or wholesale services for all the above mentioned goods in Classes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 57

58 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 and 34; retail services or wholesale services for handheld flat fans and hand-held folding fans; retail services or wholesale services for walking sticks and canes; retail services or wholesale services for edible seaweeds; retail services or wholesale services for laver; retail services or wholesale services for fruits and vegetables; retail services or wholesale services for sugar crops; retail or wholesale services for tea leaves; retail services or wholesale services for malt; retail services or wholesale services for dietary supplements for humans; retail services or wholesale services for dietetic beverages adapted for medical purposes; retail services or wholesale services for dietetic food adapted for medical purposes; retail services or wholesale services for beverages for babies and food for babies; retail services or wholesale services for tatami mats; retail services or wholesale services for electric massage apparatus for household purposes; retail services or wholesale services for dynamo brushes, magnetic cores, resistance wires, electrodes, electrical insulating materials; retail services or wholesale services for non- electric cooking heaters for household purposes and kitchen worktops with integrated sinks; retail services or wholesale services for insecticides and biocides; retail services or wholesale services for animal repellents; retail services or wholesale services for contraceptives; retail services or wholesale services for dental materials, artificial tympanic membranes, and prosthetics or fillings materials [not for dental use]; retail services or wholesale services for ear plugs [including ear plugs for infants]; retail services or wholesale services for ear plugs for sleeping during traveling; retail or wholesale services for cosmetics; retail or wholesale services for dentifrices; retail or wholesale services for beehives [hive boxes or honeycombs]; retail or wholesale services for poultry cages of metal and poultry houses, not of metal; retail or wholesale services for fertilizers and animal foodstuffs; retail or wholesale services for seeds and bulbs; retail services or wholesale services for flowers [natural] and trees; retail services or wholesale services for fuel; retail services or wholesale services for metronomes, electronic circuits and CD-ROMs recorded with automatic performance programs for electronic musical instruments, effecters for electric or electronic musical instruments, musical instruments, music stands, conductors' batons, and tuning forks; retail services or wholesale services for photographic machines and apparatus and photographic supplies; retail services or wholesale services for spectacles [eyeglasses and goggles]; retail services or wholesale services for metal materials for building or construction; retail services or wholesale services for flooring of ceramic; retail services or wholesale services for asphalt building or construction materials; retail services or wholesale services for rubber building or construction materials; retail services or wholesale services for plastic building materials; retail services or wholesale services for building materials of synthetic resins; retail services or wholesale services for transportable simplified house; retail services or wholesale services for erosion control mats integrating plants seeds; retail services or wholesale services for plastic security windows allowing communication; retail services or wholesale services for road and field marking sheets and strips; retail services or wholesale services for toilet bowls and seats sold as a unit for transportable simplified toilets; retail services or wholesale services for cement; retail services or wholesale services for building timber; retail services or wholesale services for building stone; retail services or wholesale services for unwrought and semi- wrought precious stones and their imitations; retail services or wholesale services for pet animals. Klasse 36 Issuing credit cards; processing of credit card payments; credit guarantee and surety services for credit card users; brokerage services for issuing credit cards; providing information relating to credit card charges; brokerage services relating to hire-purchase; brokerage for hire-purchase; processing of installment sale payments; cash payment balance inquiry services and bank account balance inquiry services; monetary liability guarantee services; arranging of loans; financing and loan services; financing services; loan financing; loans [financing]; collection of debts; debt collection; debt collection agency services; debt collection and recovery services; currency exchange; currency exchange services; monetary exchange services; money exchange services; money exchange [exchanging money]; life insurance brokerage; life insurance underwriting; life insurance services; life insurance underwriting services; agencies for non-life insurance; claim adjustment for non-life insurance; nonlife insurance underwriting; casualty insurance underwriting; insurance premium rate computing; management of buildings; agency services for the leasing or rental of buildings; leasing or renting of buildings; rental of buildings; purchase and sale of buildings; agency services for the purchase or sale of buildings; real estate appraisal; ad valorem appraisals of real estate; real estate appraisal and valuation; land management; real estate management services relating to land; agency services for the leasing or rental of land; leasing of land; land leasing; purchase and sale of land; agency services for the purchase or sales of land; providing information on buildings or land [real estate affairs]; providing real estate information; providing real estate information relating to property and land; financial assessment of company credit; business credit reporting services; charitable fund raising; charitable fund raising services; collection of charitable donations and charitable fund raising, for others; collection of monetary donations for charitable purposes; organization of charitable collections; issue of tokens of value; tokens of value (issue of -); agencies for collecting gas or electric power utility payments; consigned collection of payment for goods; buying and selling of securities; trading of securities index futures; trading of securities options; trading of overseas market securities futures; agencies for brokerage of securities, securities index futures, securities options, and overseas market securities futures; agencies for brokerage of entrusting agents with on- commission trading in domestic markets of securities, securities index futures and securities options; agencies for brokerage of entrusting agents with on-commission trading in overseas markets of securities and securities index futures; agencies for brokerage of forward agreement of securities, for forward agreement of securities index futures, for forward agreement of securities options, spot and forward transaction of securities index futures; brokerage for securities liquidation; securities underwriting; securities offering; brokerage services relating to securities subscription or offering; providing stock market information; stock exchange quotations; agencies for commodity futures trading; antique appraisal; art appraisal; precious stone appraisal; used automobiles appraisal; advisory services relating to tax planning; tax payment processing services; rental of paper money and coin counting or processing machines; rental of cash dispensers or automated-teller machines. Klasse 37 Repair or maintenance of automobiles; repair or maintenance of two-wheeled motor vehicles; repair or maintenance of chemical processing machines and apparatus; repair or maintenance of non-electric prime movers, not for land vehicles; repair or maintenance of pneumatic or hydraulic machines and instruments; repair or maintenance of plowing machines and implements [other than "hand-held tools"]; repair or maintenance of cultivating machines and implements; repair or maintenance of harvesting machines and implements; repair or maintenance of starters for motors and engines; repair or maintenance of AC motors and DC motors [not including those for land vehicles]; repair or maintenance of AC generators [alternators] and DC generators; repair or maintenance 58

59 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 of lawnmowers; repair or maintenance of vessels; aircraft repair or maintenance; aircraft maintenance or repair; repair of bicycles; repair or maintenance of water purifying apparatus; repair or maintenance of electric lighting apparatus; repair or maintenance of measuring and testing machines and instruments; repair or maintenance of air-conditioning apparatus [for industrial purposes]; repair or maintenance of telecommunication machines and apparatus; repair or maintenance of computers, including electronic circuits and magnetic disks recorded with computer programs, central processing units and other peripheral apparatus; repair or maintenance of painting machines and apparatus; repair or maintenance of vehicle washing installations; repair or maintenance of burners; burner maintenance or repair; repair or maintenance of waste compacting machines and apparatus; repair or maintenance of waste crushing machines; repair or maintenance of waste crushing machines and apparatus; repair or maintenance of power distribution or control machines and apparatus; repair or maintenance of pumps; pump repair or maintenance; repair or maintenance of amusement machines and apparatus; rental of car-washing apparatus; construction; construction consultancy; operation and maintenance of building equipment; repair or maintenance of railway rolling stock; repair or maintenance of cinematographic machines and apparatus; repair or maintenance of optical machines and instruments; repair or maintenance of photographic machines and apparatus; repair or maintenance of loading-unloading machines and apparatus; repair or maintenance of fire alarms; repair or maintenance of office machines and apparatus; repair or maintenance of construction machines and apparatus; repair or maintenance of consumer electric appliances; repair or maintenance of laboratory apparatus and instruments; repair or maintenance of medical machines and apparatus; repair or maintenance of firearms; repair or maintenance of printing or bookbinding machines and apparatus; repair or maintenance of glassware manufacturing machines and apparatus; repair or maintenance of fishing machines and instruments; repair or maintenance of metalworking machines and tools; repair or maintenance of shoe making machines and instruments; repair or maintenance of industrial furnaces; repair or maintenance of mining machines and apparatus; repair or maintenance of rubber-goods manufacturing machines and apparatus; repair or maintenance of integrated circuits manufacturing machines and systems; repair or maintenance of semiconductor manufacturing machines and systems; repair or maintenance of machines and apparatus for processing foods or beverages; repair or maintenance of machines and apparatus for lumbering, woodworking, or veneer or plywood making; repair or maintenance of textile machines and apparatus; repair or maintenance of tobacco processing machines; repair or maintenance of milk filtering machines; repair or maintenance of milking machines; repair or maintenance of chick brooders; repair or maintenance of egg incubators; repair or maintenance of sericultural machines and implements; repair or maintenance of machines and apparatus for pulp-making, papermaking or paper-working; repair or maintenance of plastic processing machines and apparatus; repair or maintenance of packaging or wrapping machines and apparatus; repair or maintenance of sewing machines; repair or maintenance of reservoirs; repair or maintenance of storage tanks; repair or maintenance of gasoline station equipment; repair or maintenance of mechanical parking systems; repair or maintenance of bicycle parking apparatus; repair or maintenance of cooking equipment for industrial purposes; repair or maintenance of cooking apparatus for industrial purposes; repair or maintenance of industrial dishwashers; repair or maintenance of industrial dish washing machines; repair or maintenance of electric washing machines for industrial purposes; repair or maintenance of industrial washing machines; repair, or maintenance of vending machines; repair or maintenance of power-driven floor cleaning machines; repair or maintenance of apparatus and instruments for use in beauty salons or barbers' shops; repair or maintenance of machines and apparatus for use in beauty salons or barbers' shops; repair or maintenance of water pollution control equipment; repair or maintenance of divers' apparatus; repair or maintenance of diving machines and apparatus; repair or maintenance of chemical plants; repair or maintenance of nuclear power plants; furniture restoration; repair of furniture; umbrella repair; repair or maintenance of musical instruments; safe maintenance or repair; shoe repair; clock and watch repair or maintenance; sharpening of scissors and kitchen knives; setup or repair of locks; repair or maintenance of gas water heaters; repair or maintenance of nonelectric cooking heaters; repair or maintenance of cooking pots and pans; repair or maintenance of signboards; repair of bags or pouches; repair of personal ornaments; repair of toys or dolls; repair of sports equipment; repair of billiard equipment; repair of game machines and apparatus; repair or maintenance of bath fittings; repair or maintenance of bathtubs; repair of toilet stool units with a washing water squirts; repair or maintenance of fishing tackle; repair of spectacles; fur care and repair; laundering; laundry services; washing; pressing of clothing; clothing repair [mending clothing]; repair of maintenance of futon; repair of tatami mats; chimney sweeping; cleaning of building exterior surfaces; window cleaning; carpet and rug cleaning; floor polishing; septic tank cleaning; bathtub and bath boiler cleaning; street cleaning; reservoirs cleaning; cleaning of storage tanks; storage tank cleaning; disinfecting of telephone hand-sets; vermin exterminating [other than for agriculture, horticulture or forestry]; sterilization of medical apparatus and instruments; rental of construction machines and apparatus; rental of floor cleaning machines; rental of mops; rental of laundry dryers; rental of spin dryers for clothes; rental of electric washing machines; rental of laundry washing machines; rental of mining machines and apparatus; rental of drainage pumps; repair and maintenance of 3D printers; rental of dish drying machines for restaurants; rental of dish washing machines for industrial purposes. Klasse 38 Communications by computer terminals; rental of telecommunication equipment including telephones and facsimile apparatus; broadcasting; broadcasting services; news agencies; news agency services. Klasse 39 Railway transport; transport by rail; car transport; marine transport; boat transport; vessel transport; air transport; air freight shipping services; air transport services; air transportation; transport by air; packaging of goods; cargo unloading; freight brokerage; rental of motor vehicles; leasing of three-wheeled vehicle; rental of three-wheeled vehicle; car rental; rental of warehouse space; parking services; parking lot services; car parking; provision of travel information, including provision of information about points of interest and historic sites; conducting of travel for package holidays; travel arrangement and reservation services (excluding those for lodging); rental of wheelchairs; rental of bicycles; bicycle rental; rental of vessels; boat rental; airport services; electricity distribution; temporary safekeeping of personal belongings; temporary storage of personal belongings; provision of road and traffic information; vehicle-driving services; removal services; brokerage for rental, selling, purchasing or chartering of vessels; ship brokerage; refloating of ships; ship piloting; piloting; warehousing services; gas supplying [distribution]; gas supply services [distribution]; distribution of gas; water supplying [distribution]; water supply and distribution services; water supply; heat supplying [distribution]; heat supply services [distribution]; distribution of heat; operating toll roads; providing vessel mooring facilities; 59

60 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 provision of berthing facilities; operating parking lots; rental of loading-unloading machines and apparatus; rental of aircraft; aircraft rental; airplane rental; leasing of aircraft; rental of airplanes; rental of mechanical parking systems; rental of packing or wrapping machines and apparatus; rental of freezers for household purposes; rental of refrigerator-freezers for household purposes; correspondence delivery services; rental of aircraft engines; rental of freezing machines and apparatus; rental of gasoline station equipment (not for repair and maintenance of automobiles). Klasse 40 Rental of waste compacting machines and apparatus; rental of waste compacting machines; rental of waste crushing machines; collection and sorting of domestic waste and trash; collection and sorting of industrial waste and trash; rental of air-conditioning apparatus [for industrial purposes]; rental of space cooling apparatus; radiation area decontamination services; treatment or processing of cloth, clothing or fur [including drying]; tailoring or dressmaking; sewing; custom tailoring services; custom tailoring or dressmaking; custom tailoring; embroidery [embroidering]; embroidery services; metal treating; processing of rubber; processing of plastics; ceramic processing; wood-working; paper treating and working; stone treating; taxidermy; processing of bamboo, tree barks, rattan, vines or other mineral vegetable materials [other than processing of ingredients]; food processing; processing of artificial limbs or artificial teeth [including processing of medical materials]; processing of cinematographic films; photographic enlarging; photographic printing; photographic film development; processing of photographic films; bookbinding; water treating; water treatment services; recycling; recycling of trash; recycling of waste and rubbish; nuclear fuel reprocessing; reprocessing of nuclear fuels; engraving of sealing stamps; photogravure; rental of textile machines and apparatus; rental of machines and apparatus for treating textiles; rental of machines and apparatus for film development, photograph printing, photograph enlargement or photograph finishing; rental of metal treating machines and tools; rental of bookbinding machines; rental of machines and apparatus for processing foods or beverages; rental of machines and apparatus for lumbering, wood-working, or veneering or plywood making; rental of machines and apparatus for pulpmaking, papermaking or paper-working; rental of water purifying apparatus; leasing of water purification equipment; rental of water treatment equipment; rental of chemical processing machines and apparatus; rental of glassware manufacturing machines and apparatus; rental of shoe making machines; rental of tobacco processing machines; providing material treatment information; material treatment information; printing; rental of knitting machines; rental of sewing machines; rental of printing machines and apparatus; rental of boilers; rental of 3D printers. Klasse 41 Educational and instruction services relating to arts, crafts, sports or general knowledge; animal training; plant exhibitions; gardens for public admission; caves for public admission; animal exhibitions; services of reference libraries for literature and documentary records; reference libraries of literature and documentary records; art exhibitions; art exhibition services; arranging and planning of movies, shows, plays or musical performances; movie theatre presentations or movie film production and distribution; presentation of live show performances; direction or presentation of plays; presentation of musical performances; production of radio or television programs; organization, arranging and conducting of professional golf tournaments or competitions; organization, arranging and conducting of soccer games; organization, arranging and conducting of sumo wrestling competitions; organization, arranging and conducting of boxing matches; organization, arranging and conducting of baseball games; organization, arranging and conducting of horse races; organization, arranging and conducting of bicycle races; organization, arranging and conducting of boat races; organization, arranging and conducting of auto races; operating lotteries; providing audio or video studio services; providing audio or video studios; providing sports facilities; providing amusement facilities; booking of seats for shows; rental of movie projectors and their accessories; rental of cine-films; rental of toys; toy rental; rental of musical instruments; rental of ski equipment; rental of skin-diving equipment; rental of television sets; book rental; rental of radio sets; rental of radios; rental of records or soundrecorded magnetic tapes; rental of image-recorded magnetic tapes; rental of amusement machines and apparatus; rental of game machines and apparatus; rental of cameras; rental of optical machines and apparatus; arranging, conducting and organization of seminars; publication of books; book publishing; publishing services; production of videotape film in the field of education, culture, entertainment or sports [not for movies or television programs and not for advertising or publicity]; directing of radio and television programs; operation of video and audio equipment for production of radio and television programs; organization of entertainment events excluding movies, shows, plays, musical performances, sports, horse races, bicycle races, boat races and auto races; providing facilities for movies, shows, plays, music or educational training; rental of film negatives; rental of reversal film; rental of film positives; rental of paintings and calligraphic works; photography; language interpretation; language interpreter services; interpreter services; translation. Klasse 42 Providing meteorological information; providing weather information; meteorological information; designing of machines, apparatus, instruments [including their parts] or systems composed of such machines, apparatus and instruments; designing; technological advice relating to computers, automobiles and industrial machines; computer programming; testing or research on machines, apparatus and instruments; research on building construction or city planning; testing or research on prevention of pollution; testing or research on electricity; testing or research on civil engineering; rental of measuring apparatus; rental of computers, including electronic circuits, magnetic disks, magnetic tapes all recorded with computer programs, central processing units and other peripheral apparatus; rental of laboratory apparatus and instruments; architectural design; architectural design services; architectural services; architectural services for the design of buildings; surveying; geological surveys or research; testing, inspection or research of pharmaceuticals, cosmetics or foodstuffs; testing, inspection or research on agriculture, livestock breeding or fisheries; rental of technical drawing instruments; providing information on donation of human corpses for medical education; arranging of donation of human corpses for medical education. Klasse 43 Providing temporary accommodation; accommodation bureaux [brokering reservations for hotels, boarding houses or the like]; providing foods and beverages; rental of conference rooms; rental of meeting rooms; providing conference rooms; rental of furniture; rental of non-electric cooking heaters; rental of wall hangings; rental of floor coverings; rental of towels; rental of futon and quilts; boarding for animals; preschooler and infant care at daycare centers; day-nursery [creche] services; rental of cooking equipment for industrial purposes. Klasse 44 Providing bath houses; providing medical information; geriatric nursing; rental of fishing equipment and instruments; rental of combine harvesters; rental of lawnmowers; rental of ultrasonic diagnostic apparatus; beauty salons; beautician services; beauticians' services; beauty care services; beauty salon services; beauty therapy; beauty treatment services; cosmetician services; barbershops; barber shop services; barbers' services; hair salon services; garden tree planting; 60

61 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 garden or flower bed care; fertilizer spreading; spreading of fertilizers; weed killing; weed control; vermin exterminating [for agriculture, horticulture or forestry]; massage and therapeutic shiatsu massage; chiropractics; chiropractic services; moxibustion; moxibustion therapy; treatment for dislocated joints, sprain, bone fractures or the like [judo- seifuku]; acupuncture; acupuncture services; dietary and nutritional guidance; nutritional and dietetic consultancy; services rendered by a dietician; animal breeding; veterinary services; beautification for animals; beauty care services for animals; animal grooming services; animal grooming; rental of potted plants; rental of apparatus and instruments for use in beauty salons or barbers' shops; rental of machines and apparatus for use in beauty salons or barbers' shops. Klasse 45 Rental of clothing; clothing rental; rental of fire alarms; rental of fire extinguishers; rental of safes; information relating to fashion coordination services for individuals; marriage partner introduction or dating services; matchmaking services; providing and conducting civil marriage ceremonies; funeral service undertaking; funerary undertaking; conducting funeral ceremonies; providing grave spaces or charnel houses; legal services for procedures relating to industrial property rights; provision of expert legal opinions; providing information on legal procedures relating to lawsuits or other legal issues; legal services provided in relation to lawsuits; legal services; legal services relating to company registration; agencies for copyright licensing; copyright licensing agency services; copyright licensing [legal services]; legal services relating to social insurance claims; security guarding for facilities; personal body guarding; investigation or surveillance services for checking background profiles; fortunetelling; forecasting services in the nature of fortunetelling; non-therapeutic counselling services rendered to meet the needs of individuals; pet sitting; caring for babies [excluding services provided at facilities]; Adoption agency services; Adoption placement; Animal adoption services; Animal cruelty investigations; Assisting in the locating of lost pets; Astrology consultancy; Babysitting; Burial services; Cartomancy services; Computer dating services; Conducting religious ceremonies; Conducting religious prayer services; Consultancy services in the field of personal fashion; Counselling services in the field of Christian conduct in personal relationships; Detective agency services; Dog walking services; Escort services; Escorting in society [chaperoning]; Evangelistic and ministerial services;evangelistic ministerial services; Evening dress rental; Foster care; Genealogical research; Home care services; Horoscope casting; House sitting; Internet dating services; Kimono dressing assistance; Lobbying services, other than for commercial purposes; Missing person investigations; On-line social networking services; Organization of religious meetings;personal background investigations; Personal gift selection for others; Personal growth and motivation consultancy services; Personal wardrobe styling services; Pet sitting; Providing clothing to needy persons [charitable services]; Providing emotional support to cancer patients and their families via interactive on-line forums; Providing information relating to clothing rental services; Providing information in the field of self-improvement; Providing information relating to marriage partner introduction or dating services; Providing information via interactive on-line web sites in the field of dating and to facilitate introduction of individuals and development of relationships and friendships; Providing on-line electronic greeting Cards; Providing on-line information in the field of spirituality, self-help, and personal empowerment subject matters;providing patient advocate services to hospital patients and patients in long-term care facilities; Providing personal support services for cancer patients and their families; Providing personal support services for families of patients with life threatening disorders; Psychic reading services; Rental of dresses; Rental of evening dresses; Rental of formal wear; Rental of jewelry; Rental of protective clothing; Rental of protective clothing and equipment; Rental of protective helmets; Rental of protective masks; Rental of signs for personal messages; Rental of uniforms; Running errands for others; Spiritual consultancy; Tuxedo rental; Video dating services; Wedding chapel services; rental of altars; rental of personal ornaments for wearing. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, SEAT, S.A., Autovia A-2, Km. 585, MARTORELL (BARCELONA), Spania ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 42 Information technology services; development, programming and implementation of software; development of computer hardware equipment; software rental and website hosting services; rental of computer equipment and installations; consultancy, advice and information relating to computer services; information technology security, protection and restoration; data duplication, conversion and encryption services; scientific and technological services; engineering services; design services; all the preceding services related to software in the automotive industry sector for smart and sustainable mobility. Besluttet gjeldende dato i :

62 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , BX, Soremartec SA, Findel Business Center, Complexe B, Rue de Trèves, 2632 FINDEL, Luxembourg TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 30 Pastry and confectionery; stuffed sponge cakes; biscuits; cakes; edible ices. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, ring segments, piston ring sets, piston pin retainer elements; connecting rods; connecting rod bearing elements; crank shafts; crank shaft bearing elements and crank shaft cases; cam shafts; camshaft bearing elements; rocker arms for motors and engines; pushrods; slide bearings; anti- vibration devices; engine seals; inlet valves; exhaust valves; vibration devices; engine seals; inlet valves; exhaust valves; tappets; valve tappet guides; valve seats; valve seat rings; valve springs; suction pipes, discharge pipes; exhaust manifolds; carburettors; transmission cases; power train parts as generic machine parts included in this class; starter gears; pumps [machines]; centrifugal pumps; rotary pumps; hydraulic pumps; water pumps; fuel pumps; oil pumps; repair sets for pumps, consisting of replacement parts for pumps, included in this class; oil coolers; oil pressure relief valves; radiators [cooling] for motors and engines; fans for cooling vehicle engines; fly-wheels; blowing machines; bushings; adapted bolts (parts for motors and engines and machines); compressors as parts of machines, motors and engines; parts for compressors, included in this class. Klasse 12 Automobile engines; parts and fittings for motor vehicles and for motor vehicle motors and engines, included in this class. Klasse 35 Retailing services, wholesaling services and mail order trading services, including via the internet or online, in the field of motor vehicle fittings, motor vehicle parts, motor and engine parts. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, Rheinmetall Automotive AG, Karl-Schmidt-Strasse 2-8, NECKARSULM, Tyskland PROTECTOR IP AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Klasse 7 Motors and engines, in particular internal combustion engines, except for land vehicles; generic machine parts, included in this class; parts and accessories for all the aforesaid goods, included in this class; parts for motors and engines for vehicles, in particular for internal combustion engines, included in this class; engine blocks; cylinder heads, including parts therefor, cylinder liners, finned cylinders; pistons [parts of machines or engines]; piston pins; piston rings; piston Rheinmetall Automotive AG, Karl-Schmidt-Strasse 2-8, NECKARSULM, Tyskland PROTECTOR IP AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, Klasse 7 Motors and engines, in particular internal combustion engines, except for land vehicles; generic machine parts, included in this class; parts and accessories for all the aforesaid goods, included in this class; parts for 62

63 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 motors and engines for vehicles, in particular for internal combustion engines, included in this class; engine blocks; cylinder heads, including parts therefor, cylinder liners, finned cylinders; pistons [parts of machines or engines]; piston pins; piston rings; piston ring segments, piston ring sets, piston pin retainer elements; connecting rods; connecting rod bearing elements; crank shafts; crank shaft bearing elements and crank shaft cases; cam shafts; camshaft bearing elements; rocker arms for motors and engines; pushrods; slide bearings; anti tappets; valve tappet guides; valve seats; valve seat rings; valve springs; suction pipes, discharge pipes; exhaust manifolds; carburettors; transmission cases; power train parts as generic machine parts included in this class; starter gears; pumps [machines]; centrifugal pumps; rotary pumps; hydraulic pumps; water pumps; fuel pumps; oil pumps; repair sets for pumps, consisting of replacement parts for pumps, included in this class; oil coolers; oil pressure relief valves; radiators [cooling] for motors and engines; fans for cooling vehicle engines; fly-wheels; blowing machines; bushings; adapted bolts (parts for motors and engines and machines); compressors as parts of machines, motors and engines; parts for compressors, included in this class. Klasse 12 Automobile engines; parts and fittings for motor vehicles and for motor vehicle motors and engines, included in this class. Klasse 35 Retailing services, wholesaling services and mail order trading services, including via the internet or online, in the field of motor vehicle fittings, motor vehicle parts, motor and engine parts. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , JP, PHC Holdings Corporation, Nishishimbashi, Minato-ku, TOKYO, Japan ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Reagent paper for medical purposes; test strips for monitoring blood glucose levels; test papers impregnated with diagnostic reagents for monitoring blood glucose; diagnostic preparations for blood testing; medical diagnostic reagents for the analysis of body fluids. Klasse 9 Laboratory apparatus and instruments; incubators for laboratory use; incubators with built-in microscopes for laboratory use; containers for cell culture for laboratory use; equipments for cell culture for laboratory use; shakers for laboratory use; constant temperature drying apparatus for laboratory use; light-emitting diode [LED] light sources for laboratory use; growth chamber for laboratory use; plant growth chamber for laboratory use; racks for culturing with lighting apparatus for laboratory use; biohazard safety cabinets; clean benches for laboratory use; apparatus for cell observation for laboratory use; photographic apparatus and instruments; cinematographic apparatus and instruments; optical apparatus and instruments; measuring machines and instruments; glucose monitoring apparatus; breath analyzers; measuring instruments for bacterial count; electronic scales for pharmaceutical purposes; telecommunications devices, apparatus and instruments; electronic machines, apparatus and their parts; personal computers; computers; computers for use in hospitals, clinics or pharmacies; electronic apparatus for use in medical processes and management; computer software; computer application software for smartphones; computer application software for personal digital assistants; computer application software cooperating with computer systems for use in automatic prescription reading, pharmaceutical processes, and preparation and dispensing of medications; computer software for automatic dispensing systems for injection drugs; computer software for electronic medical records; computer software for assisting medical operation; computer software for generating, filing, searching, aggregating and storing health insurance claims; computer software for Picture Archiving and Communication System [PACS]; computer software for checking dispensing of pharmaceuticals for use in hospitals, clinics or pharmacies; computer hardware and software used for diabetes monitoring and management; bar code readers; gas testing instruments; gas mixers for laboratory use; gloves for protection against accidents; computer systems for displaying, editing, inputting and managing electronic medical records. Klasse 10 Medical apparatus and instruments; medical diagnostic instruments for the analysis of body fluids; medical devices for obtaining blood samples; clinical apparatus for chemical analysis; cold insulation boxes for medical purposes, especially for transportation and preservation of blood, pharmaceutical preparations, vaccines or organs; incubators for medical purposes; shakers for medical purposes; tissue culture rack incorporating lighting apparatus; diagnostic imaging apparatus for medical purposes; image storage devices for medical purposes; surgery simulators for medical purposes; surgery navigation systems for medical purposes; medical apparatus for analyzing glucose; blood testing apparatus; syringes for medical purposes and for injections; blood collection apparatus; diagnostic apparatus for breath analysis; medical apparatus and instruments for use in cell observation; medical apparatus and instruments for use in cell cultures; automatic dispensers for injection drugs for use in hospitals, clinics or pharmacies; single dose packaging apparatus using image processing devices for use in hospitals, clinics or pharmacies; medicine packaging machines for use in hospitals, clinics or pharmacies; medical imaging apparatus for organizing and viewing digital images; medical imaging apparatus for organizing and viewing digital images, which can control displayed images; gloves for medical purposes; disposable gloves for medical purposes; medical instruments for monitoring blood glucose levels. Klasse 11 Drying apparatus; recuperators [for chemical processing]; steamers [for chemical processing]; evaporators; distillation apparatus; heat exchangers [for chemical processing]; constant temperature drying apparatus; air-conditioning apparatus for industrial purposes; industrial air purifiers; air purifiers for use in clean rooms for laboratory, medical or industrial use; freezing machines and apparatus; refrigerators for industrial purposes; freezers for industrial purposes; sterilizers for industrial purposes; sterilizers for laboratory use; sterilizers for medical purposes; refrigerating cabinets for industrial purposes; refrigerators for laboratory use; refrigerators for laboratory use, especially to store blood; refrigerators to store pharmaceuticals and chemicals for laboratory use; biomedical freezers for laboratory use; Ultra Low Temperature freezers for laboratory use; freezers for 63

64 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 laboratory use; refrigerating display cabinets for laboratory use; refrigerators for medical purposes; refrigerators for medical purposes, especially to store blood; refrigerators to store medicines; refrigerators to store pharmaceutical preparations; refrigerating display cabinets to store pharmaceutical preparations; biomedical freezers for medical purposes; Ultra Low Temperature freezers for medical purposes; freezers for medical purposes. Klasse 37 Repair or maintenance of laboratory apparatus and instruments; repair or maintenance of medical apparatus and instruments; repair or maintenance of freezing machines and apparatus; repair or maintenance of medicine packaging machines and apparatus; repair or maintenance of chemical processing machines and apparatus; repair or maintenance of electronic machines and apparatus; repair or maintenance of telecommunication machines and apparatus [other than telephone apparatus, radio receivers and television receivers]. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , JP, Dai Nippon Insatsu Kabushiki Kaisha (also trading as Dai Nippon Printing Co., Ltd.), 1-1 Ichigaya Kagacho 1- chome, Shinjuku-ku, TOKYO, Japan BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 9 Digital photo printers; sublimation digital photo printers; digital photo printers for printing photo in the form of photo book or photo album; heat transfer printers; plastic card printers; bar code printers; computer printers; inkjet printers; print heads for inkjet printers; ejection unit for inkjet printer head; computer software for sublimation digital photo printers; software for image processing; downloadable printing fonts; printing font programs; data carriers containing stored typography typefaces; computer software; computer application software for mobile phones and personal digital assistants [PDAs]; computer software, recorded; computer software applications, downloadable; computer hardware; electronic chip cards for data input and recording; electronic circuit cards; electronic circuits; electronic chip card reader/writer; computer software for data management; scanners [data processing equipment]; temperature sensors; tablet computers; personal digital assistants; monitors [computer hardware]; computer keyboards; mouse [computer peripheral]; computer modems; computer routers; wireless computer routers; graphic card; sound card; video card; touchscreen sensors; films coated with TCO [Transparent Conducting Oxide] used for touchscreen sensors; glasses coated with TCO [Transparent Conducting Oxide] used for touchscreen sensors; electronic pens; papers exclusive for electronic pens; electronic paper [display devices]; computer servers and access points for electronic paper display system using local area network [LAN]; computer whiteboards; interactive whiteboards; projection screens for use as computer whiteboard; image scanners; 3D scanners; acceleration sensors; integrated circuits; large-scale integrated circuits; printed circuit boards; printed wiring boards; integrated circuits and large-scale integrated circuits for adjusting and controlling image and video quality; glass interposers; silicon interposers; image correction IC [integrated circuits] chips for cameras, video cameras and image scanners; electronic tags for goods; IC [integrated circuit] tags for goods; electronic chips for goods; IC [integrated circuit] chips for goods; semiconductors; semi-conductor devices; semi-conductor lead frames; lead frames for small-sized semiconductor packages; cover films for carrier tapes for semi-conductor devices, IC chips and electronic components; light-emitting diodes [LEDs]; lead frames for light-emitting diodes [LEDs]; suspensions of shock absorption for hard disk drives; load beam; flexures with wiring; flexures for HDD suspensions; photomasks for manufacturing semi-conductors; metalmasks for manufacturing LED; stencil-masks for manufacturing LED; metal-masks for manufacturing organic light-emitting diodes [LED]; metal wiring substrate for light emitting diodes [LED]; metal-masks for manufacturing printed circuit boards; metal-masks for manufacturing organic electro-luminescence displays; large-scale photomasks for liquid crystal displays; large-scale photomasks for organic electroluminescence displays; reader/writer for POS [point-ofsales] systems; magnetic cards; contactless integrated circuit cards; integrated circuit cards; optical memory cards; blank CD-ROMs; blank magnetic discs; blank optical discs; blank USB flash drives; liquid crystal displays [LCD]; liquid crystal display panels; plasma displays; plasma display panels; organic electroluminescence displays; electroluminescent display panels; electrode films for capacitive touch panels; touch panels; touch sensor type LCD displays and organic electro-luminescence displays; color filters for LCD; light source devices for color testing and adjusting of still cameras and video cameras; light diffusing plastic films for liquid crystal displays; antiglare plastic films for liquid crystal displays; antireflection plastic films for liquid crystal displays; antistatic plastic films for liquid crystal displays; plastic prism sheets for liquid crystal displays; plastic contrast screen filters for liquid crystal displays; BEF [Brightness Enhancement Film] for liquid crystal displays; electromagnetic wave shielding plastic films for plasma displays; display screen protector films for providing shade and privacy adapted to laptops, cell phones, smartphones and personal digital assistants; laminate films for flexible flat cables; polishing polyester films for optical fibers with polishing particles fixed thereto; insulating protective sheaths for flexible flat cables; anti-peeping films for display devices; louver array films for display devices; protective films adapted for screens for computers, mobile phones, smartphones, LCD monitors; light control films for in-vehicle LCD devices; viewing-angle control films for in-vehicle LCD devices; shadow masks for color television monitors; test charts for testing and adjusting the image and video quality of display devices; grids for Vacuum Fluorescent Display [VFD]; grids mesh and spacer for Vacuum Fluorescent Display [VFD]; digital signage monitors; color-tone correcting devices for digital signage monitors; video camera circuit boards; digital projectors; projection screens; projection screens for rear-projection televisions; Fresnel lenses and lenticular lenses for rear-projection televisions; wireless transmitters and receivers; mobile phones; smartphones; digital photo frames; digital cameras; audio and video receiver; headphones; audio speakers; computer peripherals; computers; electronic machines, apparatus and their parts, namely display units for computers, hard disc drives, printers for use with computers, downloadable computer program, printed circuits and readers [data 64

65 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 processing equipment]; telecommunication machines and apparatus; expanded function boards for video cameras, photographic cameras and digital cameras; cameras [photography]; camera lenses; suspensions for auto focusing units of cameras; camera tripods; flashlights [photography]; camera cases; exposure meters; optical lenses; photo-developing machines; photo-enlarging machines; photo-finishing machines; digital photo printing machines; self-service certificate photographing machines; photo booths with automatic photographing function; digital image printers; photo print making machines; photo book making machines; photo print making machines with automatic photographing function and the capability of providing downloadable photo image; photo booths with automatic photographing function and the capability of providing downloadable photo image; photo print making machines with automatic photographing function and the capability of enabling one to apply for the issuance of identification cards pasting the photographed image; photo booths with automatic photographing function and the capability of enabling one to apply for the issuance of identification cards pasting the photographed image; photo print making machines with automatic photographing function and the capability of storing photographed image on network servers for preparing employee identity cards and identification cards; photo booth with automatic photographing function and the capability of storing photographed image on network servers for preparing employee identity cards and identification cards; automatic digital photographing machines; photographic machines and apparatus; cinematographic machines and apparatus; optical machines and apparatus; photocopiers; anti-static devices for photocopiers and printers; electrodes; plates for batteries; neutralizing electrodes; static charge eliminators for printers; electric cables and wires; electric batteries and cells; battery chargers; battery packs; lithium-ion batteries; battery pouches for lithium-ion batteries; fuel cells; fuel cell separators; solar batteries; film type solar cells; photovoltaic solar modules for production of electricity; photovoltaic solar module parts made of materials which glued backsheet and encapsulant; parts for solar batteries; signs, luminous; downloadable sound, music and image data files; holograms; embossed holograms; Lippmann holograms; electronic publications, downloadable; measuring instruments; electromagnetic measuring instruments. Klasse 16 Ink ribbons and ink ribbon cassettes for digital photo printers; ink ribbon sheets for digital photo printers; ink ribbons and ink ribbon cassettes for card printers; ink ribbon sheets for card printers; ink ribbons and ink ribbon cassettes for sublimation printers; ink ribbon sheets for sublimation printers; ink ribbons and ink ribbon cassettes for bar code printers; ink ribbon sheets for bar code printers; ink ribbons and ink ribbon cassettes for computer printers; ink ribbon sheets for computer printers; ink ribbons and ink ribbon cassettes for heat transfer printers; ink ribbon sheets for heat transfer printers; ink ribbons; ink ribbon sheets; ink ribbon cassettes; paper cutters for office use; plastic card laminators for office use; laminators for office or household use; typewriters (office requisites); ink-jet printing papers; printing papers; copying papers; dyesublimation printing papers; heat transfer printing papers; transfer papers; transfer stickers; wrapping papers; decorative papers; plastic coated papers; laminated papers; synthetic papers; cardboard; blotters; metalized papers; coated papers; papers coated with titanium oxide for interior and exterior use [not for building]; papers coated with resin irradiated with Electron Beam (EB) for interior or exterior use [not for building]; papers coated with urethane for interior or exterior use [not for building]; hologram papers; thread hologram papers; thread hologram papers for anticounterfeit; paper and cardboard; cards; paper tapes; postcards; greeting cards; note books; adhesives for office or household use; document files [stationery]; pens; writing instruments; albums; card stands; stationery for office or household use; paper seals and labels for anti-counterfeit; hologram seals; hologram stickers; hologram labels; hologram transfer sheets; thread hologram stickers; hologram threads; cloths, covers, strings, cords and binders for bookbinding; books; art books; newspapers; magazines; periodicals; newsletters; leaflets; pamphlets; brochures; catalogues; manuals; maps; calendars; diaries; printed matter; prints in the nature of photographs; photo books; photographs; photograph stands; pictures; absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff packaging; bags [envelopes, pouches] of paper or plastics for packaging; bags for microwave cooking; garbage bags of paper or of plastics; plastic films and sheets for wrapping; flexible packaging bags of paper or plastic for foods, beverages, industrial materials, liquid materials, drugs and cosmetics; plastic film bags for carrying chemical liquid; biodegradable paper or plastic containers for foods and beverages; bags, sheets and films of plastic for packaging; food wrapping plastic films; packaging containers of paper with laminate film; food wrapping plastic films for household use; bottle wrappers of cardboard or paper; paper sheet containers for medicines and drugs; industrial packaging containers of paper or cardboard; boxes of cardboard or paper; liquid containers of paper; paper containers for beverages; packing papers; printing types; signboards of paper or cardboard; baggage tags. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, Kotipizza Group Oyj, Hermannin rantatie 2 B, HELSINKI, Finland Klasse 35 On-line ordering services in the field of restaurant take-out and delivery. Klasse 39 Delivery of food by restaurants. Klasse 43 Restaurant services; take-away fast food services; take-out restaurant services; takeaway services. Besluttet gjeldende dato i :

66 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , KR, , KR, , KR, , KR, , KR, , KR, , KR, , KR, , KR, , KR, , KR, LOTTE Corporation, (Sincheon-dong) 300, Olympic-ro, SONGPA-GU, SEOUL, Sør-Korea ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, Klasse 35 Retail services provided by duty free stores; department store services; retail services provided by hypermarket; comprehensive shopping mall by internet ; supermarkets; retail convenience stores; all of the aforementioned services in relation to sales of eyewear, clothing, footwear, headgear, toys, food and drink products, sporting articles, audio-visual, photographic and communication equipment, stationery and printed matter, bags, cases and umbrellas, toothbrushes, furniture, bedding, containers for household use, thermally insulated containers for food and drink, non-electric cooking utensils, tableware, cups, combs, cosmetic brushes, fitted vanity cases and containers for cosmetics; management of duty free business; advertising and business management consultancy; business information and accounting advisory services; clerical services; business administration and office work; human resources management services; intermediary telemarketing services through electric communication; advertising; accounting; sales agency services for pharmaceutical and veterinary preparations; business management and organization consultancy; providing of job information; compilation of information into computer databases; import-export agency services; office functions; auctioneering; secretarial services; rental of vending machines; arranging subscriptions to internet services; sales agency services for fertilizers; sales agency services for processed cereals; sales agency services for spices; sales agency services for mineral water; sales agency services for beer; sales agency services for processed meat; sales agency services for fresh seaweeds; sales agency services for tobacco; sales agency services for laundry starch; sales agency services for medical apparatus and instruments other than for dental purposes; sales agency services for cosmetics; sales agency services for cleaning preparations; sales agency services for cleaning tools and washing utensils (other than electric); sales agency services for coatings [paints]; sales agency services for gemstones; sales agency services for building glass; sales agency services for services [dishes]; sales agency services for mattings; sales agency services for building timber; sales agency services for toilet paper; sales agency services for stationery; sales agency services for leather; sales agency services for pulp; sales agency services for bags; sales agency services for furniture; sales agency services for footwear; sales agency services for hot-water heating apparatus; sales agency services for non-electric lighting apparatus and devices; sales agency services for nails of metal; sales agency services for non-electric razors; sales agency services for steel; sales agency services for stone; sales agency services for photographic apparatus and instruments; sales agency services for clocks; sales agency services for alarms; sales agency services for bicycles; sales agency services for food and drink processing machines for industrial purposes; sales agency services for electric audio and visual apparatus and instruments; sales agency services for antifreeze; sales agency services for gas lighters; sales agency services for firearms; sales agency services for sporting articles (other than golf articles/climbing articles); sales agency services for jewelry; sales agency services for overcoats (except wear for exclusive use for sports and Korean traditional dress); sales agency services for silkworm eggs; sales agency services for raw cotton fibers; sales agency services for yarn and thread for textile purposes; sales agency services for fabric; sales agency services for rubber cords and laces; sales agency services for musical instruments; sales agency services for books; sales agency services for compositions for the manufacture of technical ceramics. Klasse 36 Financing services; financial trading; banking; securities brokerage; insurance underwriting; financial affairs; financial management; financial analysis; financial consultancy; management of buildings; real estate management; credit inquiries services relating to finance; credit inquiries services relating to insurance; financial customs brokerage services; customs brokerage; art appraisal; jewelry appraisal; charitable fund raising; consultancy relating to financial and monetary affairs; banking and insurance services. Klasse 37 Construction; shipbuilding; repair of smokers' articles; repair of medical machines and apparatus; repair of non-electric dusting apparatus; kitchen equipment installation; fountain pen repair; fur care, cleaning and repair; repair of bags; installation of furniture; shoe repair; electric heating equipment installation and repair; repair of non-electric lighting apparatus and devices; repair of security locks; repair of handoperated tools; photographic apparatus repair; clock and watch repair; office machines and equipment installation, maintenance and repair; vehicle breakdown assistance [repair]; installation/maintenance and repair of construction machines and apparatus; repair of computers; repair of lighters for smokers; repair of guns and bullets; repair of sporting articles (other than golf articles/climbing articles); repair of jewelry; renovation of clothing; repair or maintenance of sericultural machines and implements; repair of musical instruments; book repair; installation of doors and 66

67 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 windows; pumicing; cleaning of furnishings; washing of motor vehicles; disinfecting for building; shoe cleaning; laundering; automobile decoration; artificial snowmaking services; cleaning and repair of blocked drains; leather care, cleaning and repair; repair of brake devices; repair of razors; repair of lighting apparatus and devices. Klasse 38 Communications by telephone; cellular telephone communication; radio communications; message sending; radio communications of data; information transmission via smart phone application; wire communications; television communications; communications by cellular phones; data transmission and telecommunication services; video communication services; providing user access to global computer networks; digital broadcasting; radio broadcasting; television broadcasting; television broadcasting services for mobile telephones; rental of broadcasting equipment; satellite transmission; Internet portal services; telecommunications. Klasse 39 Transport; traffic information; storage of goods; hazardous materials warehousing; depot services for the storage of vehicles; rental of wheelchairs; travel guide services; travel reservation; provision of travel information; physical storage of electronically stored data or documents; packaging of goods; diving services (not for salvage); supply of electrical energy, gas, water and district heating; transport and storage of trash; transport of goods; delivery of goods; storage; packing/crating and warehousing services. Klasse 40 Processing of rubber; processing of plastics; stone treating; processing of glasses; woodworking; paper treating; refining services; water treating; saddlery working; production of energy; metal treating; cloth treating; processing of cereals; processing of furniture; lumber logging services; printing; services of a dental technician; needleworking; photographic printing; waste treatment relating to environmental pollution control; rental of air-conditioning apparatus; rental of generators; duplication of tape recordings; framing of works of art; taxidermy; timber felling and processing; laminating; engraving; water treatment and purification. Klasse 41 Planning services for movies, shows, plays or musical performances; rental of stage scenery; rental of audio recordings; instruction of agriculture skills; instruction of fishery skills; publication of books; nightclub services [entertainment]; operation of libraries; organization of events for cultural purposes; consultancy relating to education instruction; model academies; nursery schools; organization of exhibitions for educational purposes; beauty arts instruction; vocational education and training services; providing and operating of sports facilities; providing and operating of amusement facilities; operation of amusement parks; photography; photographic reporting; animal training; party planning [entertainment]; translation; arranging and conducting of competitions [education or entertainment]; entertainment and amusement information; arranging and conducting of seminars, conferences and exhibitions for cultural or educational purposes; providing facilities for movies/shows/plays/music or educational training; coaching [training]; education information; booking of seats for shows and sports events; ticket reservation and booking services for entertainment, sporting and cultural events; instruction of acting/singing/dancing; providing play facilities for children. Klasse 42 Pharmaceutical research; architectural services; product design; visual design; dress design; software design and development services; design and development of computer hardware; environmental research; cosmetic research; meteorological research; agricultural research; research on construction technology; mechanical research; biotechnology research; mining and mineral exploration; product safety testing; marine/aerial and land surveying; research and development of new products for others; testing/inspection or research of pharmaceuticals/cosmetics or foodstuff; testing/inspection or research on agriculture/livestock breeding or fisheries. Klasse 43 Preparation of food and beverages; snack-bar services; restaurant services; chain restaurant services; provision of food and drink by bakeries; coffee shop services; pubs; tourist home services; hotel services; accommodation bureau services [hotels, boarding houses]; providing campground facilities; rental of transportable buildings; providing day-care centres for the elderly; day-nursery (creche) services; providing of accommodation for animal; rental of meeting rooms; rental of cooking apparatus; food stall services. Klasse 44 Agriculture/horticulture and forestry services; fishery for others; pharmacy services; dentistry services; hospitals (other than dentistry); veterinary hospitals; beauty salon services; nail art services; beauty salons and hairdressing salons; skin beauty salons; public baths; massage services; flower arranging; landscape gardening; beauty shops for pets; psychological assessment services; medical and pharmaceutical consultancy; hygienic and beauty care; services for the care of the skin; home nursing aid services; nursing care services for mothers. Klasse 45 Personal services rendered by others to meet the needs of individuals at home in the form of personal care for older individuals, personal care for children, personal body guarding services, personal solicitors' services, personal fashion coordination services. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , GB, UK Marlow Foods Limited, Station Road, TS97AB STOKESLEY, NORTH YORKSHIRE, Storbritannia BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Klasse 5 Nutritional and dietetic food products for use in body maintenance and weight control for medical purposes, including meal replacement and nutritional drinks in powder mix and liquid form; dietetic and slimming foodstuffs and substances predominately containing vegetables or meat substitutes containing high quantity of protein, including mycoprotein; dietetic foodstuffs in this class; slimming foodstuffs, not for medical use; slimming beverages. Klasse 16 Printed matter, books and periodicals concerning the use of protein, including mycoprotein, in food preparation. Klasse 29 Formed textured fungal protein and vegetable protein, including for use a meat substitute, including mycoprotein; savouries predominately consisting of vegetable or dairy products and containing protein, 67

68 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 including mycoprotein; ready made meals consisting primarily of vegetables or meat substitutes; ready made meals consisting primarily of vegetables or meat substitutes and containing protein, including mycoprotein, including those with vegetables; prepared meals and snacks for human consumption predominantly consisting of vegetables or meat substitutes; prepared frozen foods and meals consisting primarily of vegetables and meat substitutes containing protein, including mycoprotein; dairy products and substitutes therefor; cheese; cheese substitutes; pâtés; nut-based, dairy-based, vegetablebased spreads, margarine and vegetable oils; milk drinks; milk drink substitutes; milk shakes; shakes of milk substitutes; milk shake powder; powdered milk or milk substitutes; desserts and dessert puddings of milk substitutes; desserts made primarily from milk products and milk substitutes; yoghurts. Klasse 30 Prepared meals and snacks for human consumption predominantly consisting of rice, pasta and noodles; prepared rice dishes; prepared pasta dishes; pastry products; dry seasoning mixes; sandwiches; prepared frozen meals consisting primarily of pasta, rice, and cereal; chocolate desserts; dessert puddings; dessert chocolate toppings and topping syrups; mousse confections; chocolate-based spreads; prepared meals and snacks included in this class; mixes for cheese sauce, mixes for white sauce, mixes for sauces, mixes for cakes, mixes for bread and pizza dough, mixes for cookies, mixes for muffins, mixes for doughnuts; sauces; cooking sauces; prepared frozen meals consisting primarily of flour, rice, pasta, or noodles which include protein, including mycoprotein, and vegetables; tea-based, coffee-based, chocolate-based beverages, not for medical use; namely prepared meals and snacks for human consumption predominantly consisting of rice, pasta and noodles, prepared rice dishes, prepared pasta dishes, prepared noodle dishes, pizzas, sauces, cooking sauces, processed grains, boxed lunches consisting of rice, boxed lunches consisting of pasta, boxed lunches consisting of noodles and rice crisps; prepared meals and snacks for human consumption predominantly consisting of rice, pasta and noodles, prepared rice dishes, prepared pasta dishes, prepared noodle dishes, pizzas, sauces, cooking sauces, processed grains, boxed lunches consisting of rice, boxed lunches consisting of pasta, boxed lunches consisting of noodles and rice crisps; tea and teabased beverages not for medical use; ice creams; frozen ices; ice desserts; frozen yoghurt; cereal bars; cereal based food bars; confectionery, sweets, toffees; chocolates; chocolate products; chocolate bars; flapjacks; muffins; cakes; cake bars; dessert puddings. Klasse 43 Information and advice concerning cooking protein, including mycoprotein; providing recipe information over a global computer network. Klasse 44 Information and advice concerning dietary and health aspects of using protein, including mycoprotein, for food. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , FR, Louis Vuitton Malletier, 2, Rue du Pont-Neuf, PARIS, Frankrike OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 OSLO, Klasse 35 Retail sale services for perfumery articles, clothing, footwear, headgear, textile articles, bags, luggage, spectacles and sunglasses, jewelry, jewelry products, clock and watch-making products, chronometric instruments, and leather or imitation leather goods namely bags, handbags, suitcases, key cases, belts (clothing), wallets, gloves, trunks, card holders, phone cases, computer cases; on-line retail store services, provided via a global computer network, featuring perfumery articles, clothing, footwear, headgear, textile articles, bags, luggage, spectacles and sunglasses, jewelry, jewelry products, clock and watchmaking products, chronometric instruments, and leather or imitation leather goods namely bags, handbags, suitcases, key cases, belts (clothing), wallets, gloves, trunks, card holders, phone cases, computer cases; advertising and promotional services, particularly by electronic means; rental of advertising space; publication of advertising texts; dissemination of advertising material; online advertising on a computer network; opinion polling; market studies; services in connection with commercial promotional activity in all its forms, namely sponsorship, exhibitions and promotional information campaigns. Klasse 38 Communication and telecommunication services, particularly on terminals, computer peripheral devices or electronic and/or digital equipment; transmission and dissemination of images, sounds, data, information via computer terminals or via any other telecommunication means, and in particular via the Internet; interactive communication services, broadcasting of multimedia programs (editing of texts and/or images, still or animated, and/or musical sounds); provision of discussion forums on the Internet; connection services to the Internet or to databases by telecommunication means; providing access to a site on a global computer network for the distribution of information and documents of all kinds. Klasse 41 Sporting activities, namely, arranging and organization of sports events, races, competitions and demonstrations; radio, television and film production; entertainment services and information concerning sailing, sailing competitions and water vehicles; publication of books; publication of texts other than advertising texts; electronic publishing of books online; timing of sporting events; publication of information concerning sailing; provision of venues, circuits and other installations for sports events, races, competitions 68

69 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 and demonstrations; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; photographic reporting. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (trading as SEIKO HOLDINGS CORPORATION), 5-11, Ginza 4- chome, Chuo-ku, TOKYO, Japan Klasse 9 Personal digital assistants in the shape of watches, namely smartwatches. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: OP2 DRUGS, PTIB Université de Bordeaux, Site Hôpital X. Arnozan, Av du Haut Lévêque, PESSAC CEDEX, Frankrike Klasse 1 Chemical products for use in industry and science. Klasse 5 Pharmaceutical products; veterinary products; chemical preparations for medical use; chemical preparations for pharmaceutical use. Klasse 10 Medical apparatus and instruments. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , GB, UK QUIRK ASOS Plc, Second Floor, Greater London House, Hampstead Road, NW17FB LONDON, Storbritannia Klasse 3 Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; adhesives for cosmetic purposes; eau de parfum; eau de toilette; cologne; fragrances and fragrance products for personal use; massage oils; cosmetic preparations for skin care; skin balms; skin care cosmetics; skin care preparations; astringents for cosmetic purposes; preparations for the bath and shower; shower gel; bath gels and bubble bath; scented body lotions, creams and butters; scented moisturising skin cream; moisturisers; body lotions, creams and butters; baby lotion; baby oil; moisturising creams; scented skin soap; body oil; cleansing lotions; face, lip and cheek make-up; face powder; face glitter; glitter for cosmetic purposes; lipstick, lip gloss, non-medicated lip balm, lip pencils; perfumed shimmer sticks; epilatory strips; eye shadow, eye pencils, mascara, eye make-up, eyeliners, eyeliner brushes, eye creams, eye gels, eye gloss, eye balms; eyebrow colours; eyebrow cosmetics; eyebrow pencils; false eyebrows; false eyelashes; highlighters for cosmetic use; cosmetic masks; cleansers; skin toners; skin clarifiers; exfoliators; foundation make-up; blusher; make-up remover; fragrance sachets; room fragrances; beauty care preparations; beauty care products; beauty creams; beauty tonics for application to the body; beauty tonics for application to the face; make-up kits; non-medicated beauty preparations; nonmedicated skin care beauty products; skin care products for personal use, namely, face, eye and lip moisturisers; face and skin creams; lotions and beauty serums; anti-aging cosmetic preparations; foundation for the face; hair care products, shampoo, hair conditioners, hair mousse, hair moulding creams, hair gel and hair spray; dry shampoos; all in one bath gel and hair cleansers; mouthwash; nail care preparations, nail polish, nail straighteners and nail polish remover; false nails; shaving cream, shaving gel, shaving kits consisting of shaving creams and aftershave lotions, after-shave preparations, after-shave lotion; shoe polish; depilatory preparations; personal deodorant; antiperspirants; potpourri; nail care preparations; nail varnish and remover thereof; sun tanning preparations; sunscreen; sun protection oils, lotions, creams and gels; after-sun oils, lotions, creams and gels; cosmetic preparations for skin tanning; artificial tanning preparations; tanning lotions, tanning gels, tanning oils; talcum powder; terpenes [essential oils]; tissues impregnated with cosmetic lotions; toilet water; toiletries; transfers (decorative -) for cosmetic purpose; varnish-removing preparations; washing preparations; preparations for the hair and for the care of the skin (non-medicated); toiletries for babies and infants (nonmedicated); tooth paste and tooth gel; tooth whitening creams, gels and pastes; tooth bleaching preparations; petroleum jelly (for cosmetic purposes); preimpregnated wipes and towels with personal cleansing and/or cosmetic lotions; pre-impregnated wipes and towels for hygienic purposes (personal use); cotton sticks; cotton wool; baby wipes; cosmetic dyes; hair dyes; shoe wax; cleaning face masks for the face; concealers; lip liner; sun bronzers; make up for 69

70 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 contouring the face; make up primer; make up setting spray. Klasse 8 Hand tools and implements [hand-operated]; cutlery; razors; manicure sets; hand operated tools for hairdressing and cases for the same; hair clippers for personal use (electronic and non-electric); non electric hair curling implements; scissors; hair removal tweezers; hair removing devices; hair cutting apparatus and instruments; electronic hair care products (hand implements); hand tools and implements for use with hair; hand tools and implements for curling, cutting, crimping, straightening, styling, trimming or waving hair; hairdressing appliances included in this class, all for personal use; braiders; electric apparatus for hair cutting and trimming; hair styling apparatus; nail clippers; nail files; emery files; eyelash curlers; fingernail polishers; nail scissors; cuticle nippers; pedicure sets; cases for manicure instruments; beard trimmers; depilation appliances; nasal hair trimmers; make-up artist belts; parts, fittings and accessories all for the aforesaid goods. Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; compact discs, DVDs and other digital recording media; computer software; clocks [time recording devices]; electronic publications; downloadable publications; applications for smartphones and tablets; sunglasses; spectacles; eyewear; safety clothing for protection against accident or injury; downloadable computer software; computer software for the collection, editing, organising, modifying, transmission, storage and sharing of data and information; computer software to enable uploading, downloading, accessing, posting, displaying, tagging, blogging, streaming, linking, sharing or otherwise providing electronic media or information via computer and communication networks; computer software for the reproduction, processing and streaming of audio, video and multimedia content; computer software for controlling the operation of audio and video devices and for viewing, searching and/or playing audio, video, television, movies, photographs and other digital images, and other multimedia content; application software; software applications; interactive computer software; electronic mail and messaging software; computer peripheral devices; digital apparatus and instruments; electronic publications (downloadable); mobile telecommunication apparatus; downloadable electronic publications (downloadable); mobile phone cases; headphones; application software; selfie sticks; downloadable multimedia files; downloadable electronic designs; downloadable digital images; downloadable digital files; downloadable computer programmes; 3D scanners; 3D glasses; 3D spectacles; 3D cameras; computer-aided design (CAD) software; downloadable image files; downloadable digital photos; printers; smart printers; printer programmes; printer converters; printer sharers; printer hubs; artificial intelligence apparatus in relation to smart technology; adaptive software; assistive software; sensory software; bioinformatics software; application software featuring artificial intelligence; application software featuring image recognition; application software featuring voice recognisers; application software for collecting, analysing, reporting, and providing feedback from individuals; application software featuring artificial intelligence; application software providing notification alerts to users of computers, tablets and mobile phones; application software relating to fashion; computer software for use in electronic devices using the Internet of Things [IoT]; computer software for use in managing and controlling online retail store services; computer software for use in managing and controlling online retail store services, including a searchable product database, product details, customer selfservice electronic checkout, payment processing, and electronic order processing; image recognition software; parts and fittings for all the aforesaid goods. Klasse 18 Leather and imitations of leather; trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; luggage, bags, wallets and other carriers; bags made of imitation leather; bags made of leather; belt bags and hip bags; canvas bags; bags; make-up bags; shaving bags sold empty; toiletry bags; tote bags; card wallets; key wallets; pocket wallets; wallets for attachment to belts; clutch purses; coin purses; cosmetic purses; wrist mounted purses; wash bags for carrying toiletries; toilet bags; rucksacks; bum bags; casual bags; satchels; beauty cases; credit card cases and holders; wallets; purses; bags; makeup cases; card cases; leather shoulder belts; articles made from faux fur, namely, bags; parts and fittings for all the aforesaid goods. Klasse 21 Combs and sponges; brushes [except paintbrushes]; appliances for removing make-up [electric]; appliances for removing make-up [non-electric]; applicators for cosmetics; applicator sticks for applying makeup; apparatus for wax-polishing [non-electric]; baskets for domestic use; bath sponges; body scrubbing puffs; body sponges; bowls; boxes for dispensing paper serviettes; boxes for dispensing paper towels; boxes made of ceramics; boxes made of china; boxes made of earthenware; boxes made of glass; boxes made of porcelain; brushes; brushes for personal hygiene; cases adapted for cosmetic utensils; cases adapted for toilet utensils; cases (comb -); cases for toiletry articles; ceramic tissue box covers; cleaning cloths; clothes brushes; cloths for cleaning purposes; comb cases; combs; containers for cosmetics; containers for flowers; containers for pot pourri; cosmetic bags [fitted]; cosmetic brushes; cosmetic powder compacts; cosmetic spatulas; cosmetic spatulas for use with depilatory preparations; cosmetic utensils; cosmetics applicators; cosmetics brushes; cotton ball dispensers; cotton ball jars; deodorising apparatus for personal use; dispensers for cosmetics; dispensers for facial tissues; electric combs; electric toothbrushes; electrically heated hair brushes; empty spray bottles; enamel boxes; exfoliating brushes; exfoliating mitts; exfoliating pads; exfoliating slippers; eye make-up applicators; eyebrow brushes; eyeglass cleaning cloths; eyelash combs; facial cleansing sponges; facial sponges for applying make-up; file brushes; fitted holders for hair fixers; fitted holders for skin creams; fitted toilet bags; fitted vanity cases; flasks; flower bowls; flower pots; flower vases; foam toe separates for use in pedicures; foot exfoliating pads; footwear (brushes for -); hair brushes; hair colour application bottles; hair combs; hair fixer dispensers; hand soap holders; hand soap dispensers; incense pots; incense stick holders; itch scratchers; jars; jewellery dishes; lip brushes; make-up brushes; make-up removing appliances; make-up sponges; mascara brushes; microdermabrasion sponges for cosmetic use; nail brushes; non-electric make-up removing appliances; perfume bottles; perfume sprayers; perfume vaporizers; pill boxes for personal use; pomanders [containers]; pot pourri jars; pots; powder compacts; powder puffs; scent sprays [atomizers]; shampoo dispensers; shampoo holders; shaving brush holders; shaving brush stands; shaving brushes; shaving dishes; shower gel dispensers; shower gel holders; skin (abrasive sponges for scrubbing the -); skin care cream dispensers; skin cleansing brushes; soap boxes; sponges; tissue box covers; toilet cases; toiletry cases; toothbrushes; vanity cases (fitted -); vaporizers for perfume [empty]; vases; wash bags (fitted -); powder compacts; parts and fittings for the aforesaid goods. Klasse 35 Advertising; business management; business administration; office functions; organisation, operation and supervision of loyalty schemes and incentive schemes; organisation, operation and supervision of sales incentive schemes; on-line administration and 70

71 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 supervision of a discount, special offer and gift voucher schemes; organisation, operation and supervision of loyalty and incentive schemes via the Internet and mobile devices; loyalty card services; advertising, marketing and promotional services; dissemination of advertising and promotional materials; direct mail advertising services; on-line advertising on a computer network; market research and marketing services; business information; advisory services for business management; computerised file management; compilation, analysis and retrieval of information and data; compilation and systemisation of information into computer databases; compilation and arranging of statistical information; price comparison services; price analysis services; compilation and provision of price, feature and suitability information relating to goods and services; dissemination of statistical information; management of a retail store and or supermarket; rental of advertising space; presentation of goods on communication media, for retail purposes; public relations; commercial information and advice for consumers; sales promotion for others; shop window dressing; distribution of samples; arranging newspaper subscriptions for others; rental of vending machines; accounting; commercial administration of the licensing of the goods and services of others; employment agencies; payroll preparation; modelling agency services; modelling services for advertising or sales promotion; business management of artists; retail services in relation to cosmetics; retail services in relation to toiletries; online retail store services relating to cosmetic and beauty products; retail services in relation to hair products; retail services in relation to pharmaceuticals and medical preparations; retail services in relation to medicated shampoos, soaps, lotions and dentifrices; retail services in relation to dietary supplements, intended to supplement a normal diet or to have health benefits; retail services in relation to meal replacements, dietetic food and beverages, adapted for medical use; retail services in relation to perfumery, essential oils, non-medicated cosmetics, non-medicated hair lotions; retail services in relation to hand tools and implements (hand-operated); retail services in relation to apparatus for heating; retail services in relation to furniture, mirrors and picture frames; retail services in relation to combs, sponges and brushes; retail services in relation to smartphones; retail services in relation to jewellery; retail services in relation to printed matter (not including playing cards or card games); retail services in relation to luggage; retail services in relation to fabrics; retail services in relation to headgear; retail services in relation to footwear; retail services in relation to clothing; retail services relating to sporting goods; retail services in relation to time instruments; retail and online retail services connected with the sale of bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning preparations, polishing preparations, scouring preparations, abrasive preparations, soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices, adhesives for cosmetic purposes, eau de parfum, eau de toilette, cologne, fragrances and fragrance products for personal use, massage oils, cosmetic preparations for skin care, skin balms, skin care cosmetics, skin care preparations, astringents for cosmetic purposes, preparations for the bath and shower, shower gel, bath gels and bubble bath, scented body lotions, scented body creams and butters, scented moisturising skin cream, moisturisers, body lotions, body creams and butters, baby lotion, baby oil, moisturising creams, scented skin soap, body oil, cleansing lotions, face make-up, lip and cheek make-up, face powder, face glitter, glitter for cosmetic purposes, lipstick, lip gloss, non-medicated lip balm, lip pencils, perfumed shimmer sticks, epilatory strips, eye shadow, eye pencils, mascara, eye make-up, eyeliners, eyeliner brushes, eye creams, eye gels, eye gloss, eye balms, eyebrow colours, eyebrow cosmetics, eyebrow pencils, false eyebrows, false eyelashes, highlighter, masks, cleansers, skin toners, skin clarifiers, exfoliators, foundation make-up, blusher, compacts, make-up remover, fragrance sachets, room fragrances, beauty care preparations, beauty care products, beauty creams, beauty tonics for application to the body, beauty tonics for application to the face, make-up kits, non-medicated beauty preparations, non-medicated skincare preparations, skin care products for personal use [namely, face, eye and lip moisturisers], face and skin creams, lotions and serums, anti-aging treatments, foundation for the face, hair care products, shampoo, hair conditioners, hair mouse, hair moulding creams, hair gel and hair spray, dry shampoos, all in one bath and hair cleansers, mouthwash, nail care preparations, nail polish, nail straighteners and nail polish remover, false nails, shaving cream, shaving gel, shaving kits, after-shave preparations, after-shave lotion, shoe polish, depilatory preparations, personal deodorant, antiperspirants, potpourri, nail care preparations, nail varnish and remover thereof, sun tanning preparations, sunscreen, sun protection oils, sun protection lotions, sun protection creams and gels, after-sun oils, aftersun lotions, after-sun creams and gels, cosmetic preparations for skin tanning, artificial tanning preparations, tanning lotions, tanning gels, tanning oils, talcum powder, terpenes [essential oils], tissues impregnated with cosmetic lotions, toilet water, toiletries, transfers (decorative -) for cosmetic purpose, varnish-removing preparations, washing preparations, preparations for the hair and for the care of the skin (non-medicated), toiletries for babies and infants (nonmedicated), tooth paste and tooth gel, tooth whitening creams, gels and pastes, tooth bleaching preparations, petroleum jelly (for cosmetic purposes), preimpregnated wipes and towels with personal cleansing and/or cosmetic lotions, pre-impregnated wipes and towels for hygienic purposes (personal use), cotton sticks, cotton wool, baby wipes, cosmetic dyes, hair dyes, shoe wax, cleaning face masks for the face, concealers, lip liner, sun bronzers, make up for contouring the face, make up primer, make up setting spray; retail and online retail services connected with the sale of candles and wicks for lighting, aromatherapy fragrance candles, candles, candles in tins, candles for use in the decoration of cakes, musk scented candles, perfumed candles, special occasion candles, table candles, tapers, tealights, votive candles, wicks, beeswax for use in the manufacture of cosmetics, candle wax and wax for making candles, parts and fittings for the aforesaid goods; retail and online retail services connected with the sale of effervescent vitamin tablets, gummy vitamins, multivitamin preparations, nutritional supplements, vitamin tablets, medicated skin lotions, medicated skin cream, medicated skin toners, skin tonics (medicated), adhesive bandages for skin wounds, medicated preparations for skin treatment, clay for treating skin conditions, pharmaceutical preparations for skin care, alcohol-based antibacterial skin sanitiser gels, medicated sun screen, medicated sun block, ointments for sunburn, insect repellents, acne treatment preparations, medicated acne pre-moistened wipes, medicated lip salves, eye washes, eye compresses, eye drops and eye pads for medical use; retail and online retail services connected with the sale of hand tools and implements [hand-operated], cutlery, razors, manicure sets, hand operated tools for hairdressing and cases for the same, hair clippers for personal use (electronic and non-electric), non-electric hair curling implements, scissors, hair removal tweezers, hair removing devices, hair cutting apparatus and instruments, electronic hair care products (hand implements), hand tools and implements for hair, hand tools and implements for curling hair, hand tools and implements for cutting hair, hand tools and implements for crimping hair, hand tools and implements for straightening hair, hand tools and implements for styling hair, hand tools and implements for trimming or waving hair, hairdressing appliances included in class 8 71

72 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 all for personal use, braiders, electric apparatus for hair cutting and trimming, hair styling apparatus, nail clippers, nail files, emery files, eyelash curlers, fingernail polishers, nail scissors, cuticle nippers, pedicure sets, cases for manicure instruments, beard trimmers, depilation appliances, nasal hair trimmers and parts, fittings and accessories all for the aforesaid goods; retail and online retail services connected with the sale of scientific apparatus and instruments, nautical apparatus and instruments, surveying apparatus and instruments, photographic apparatus and instruments, cinematographic apparatus and instruments, optical apparatus and instruments, weighing apparatus and instruments, measuring apparatus and instruments, signalling apparatus and instruments, checking (supervision) apparatus and instruments, life-saving and teaching apparatus and instruments, apparatus and instruments for conducting electricity, apparatus and instruments for switching electricity, apparatus and instruments for transforming electricity, apparatus and instruments for accumulating electricity, apparatus and instruments for regulating or controlling electricity, apparatus for recording sound or images, apparatus for transmission or reproduction of sound or images, magnetic data carriers, recording discs, compact discs, DVDs and other digital recording media, computer software, clocks [time recording devices], electronic publications, downloadable publications, applications for smartphones and tablets, sunglasses, spectacles, eyewear, safety clothing for protection against accident or injury, downloadable computer software, computer software for the collection, editing, organising, modifying, transmission, storage and sharing of data and information, computer software to enable uploading, downloading, accessing, posting, displaying, tagging, blogging, streaming, linking, sharing or otherwise providing electronic media or information via computer and communication networks, computer software for the reproduction, processing and streaming of audio, video and multimedia content, computer software for controlling the operation of audio and video devices and for viewing, searching and/or playing audio, video, television, movies, photographs and other digital images and other multimedia content, application software, software applications, interactive computer software, electronic mail and messaging software, computer peripheral devices, digital apparatus and instruments, electronic publications (downloadable), mobile telecommunication apparatus, downloadable electronic publications (downloadable), mobile phone cases, headphones, application software, selfie sticks, downloadable multimedia files, downloadable electronic designs, downloadable photographs, downloadable digital files, downloadable computer programmes, 3D scanners, 3D glasses, 3D spectacles, 3D cameras, computer-aided design (CAD) software, downloadable image files, downloadable digital photos, printers, smart printers, printer programmes, printer converters, printer sharers, printer hubs, artificial intelligence apparatus, adaptive software, assistive software, sensory software, bioinformatics software, application software featuring artificial intelligence, application software featuring image recognition, application software featuring voice recognisers, application software for collecting, analysing, reporting, and providing feedback from individuals, application software featuring artificial intelligence, application software providing notification alerts to users of computers, tablets and mobile phones, application software relating to fashion, computer software for use in electronic devices using the Internet of Things [IoT], computer software for use in managing and controlling online retail store services, computer software for use in managing and controlling online retail store services including a searchable product database, product details, customer selfservice electronic checkout, payment processing, and electronic order processing, image recognition software, parts and fittings for all the aforesaid goods; retail and online retail services connected with the sale of surgical apparatus and instruments, medical apparatus and instruments, dental apparatus and instruments, veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, artificial eyes, artificial teeth, orthopaedic articles, suture materials, therapeutic and assistive devices adapted for the disabled, massage apparatus, apparatus, devices and articles for nursing infants, abdominal belts, acupressure mats, adhesive bandages (supportive -), arch supports for footwear, baby bottles, baby dummies, baby teething rings, back massage apparatus, back supports for medical purposes, bandage clips, bandages for joints, bandages for support purposes, body fat monitors, bracelets for medical purposes, compression garments, compression bandages, cooling pads for first aid purposes, ear plugs, ear defenders, foot massagers, flight socks, foam massage rollers, heart rate monitors, ice bags for medical use, medical ice packs, support bandages, medical support hosiery, knee bandages, suspensory bandages for use in sports and knee guards in the nature of supports [other than sports articles], parts and fittings for the aforesaid goods; retail and online retail services connected with the sale, apparatus for heating purposes, apparatus for steam generating purposes, apparatus for cooking purposes, apparatus for refrigerating purposes, apparatus for drying purposes, apparatus for ventilating purposes, apparatus for water supply and sanitary purposes, personal heating and drying implements, hair dryers, hot water bottles, table fans, electric fans, fan heaters, portable electric fans, parts and fittings for all the aforesaid goods; retail and online retail services connected with the sale of precious metals and their alloys not included in other classes, jewellery, precious stones, horological and chronometric instruments, bands for watches, bracelets for watches, cases adapted to contain watches, cases for watches, cases of precious metals for watches, chains for watches, chronographs [watches], dials for watches, dress watches, electronic watches, faces for watches, hands for watches, jewellery watches, mechanical watches, pendant watches, pocket watches, presentation boxes for watches, presentation cases for watches, straps for watches, watches incorporating a memory function, watches incorporating a telecommunication function, watches made of gold, watches made of plated gold, watches made of precious metals, watches made of rolled gold, women's watches, wrist straps for watches, wrist watches, wristlet watches, articles of jewellery coated with precious metals, articles of jewellery made from rope chain, articles of jewellery made of precious metal alloys, articles of jewellery made of precious metals, articles of jewellery with precious stones, articles of jewellery with ornamental stones, cases adapted to contain items of jewellery, chains, charms, costume jewellery, crosses [jewellery], fashion jewellery, gold jewellery, identification bracelets, jewellery being articles of precious stones, jewellery being articles of precious metals, watch boxes, jewellery chain of precious metals for anklets, jewellery chains, bracelets, jewellery incorporating diamonds, jewellery incorporating pearls, jewellery made of crystal, jewellery made of glass, jewellery made of plastics, jewellery of yellow amber, jewellery ornaments, jewellery stones, jewellery watches, key chains as jewellery [trinkets or fobs], lapel pins [jewellery], lockets [jewellery], medallions [jewellery], musical jewellery boxes, pearls [jewellery], pendants [jewellery], pewter jewellery, sterling silver jewellery, trinkets [jewellery], women's jewellery, precious metals and their alloys, jewellery, imitation jewellery, precious stones, horological and chronometric instruments, cufflinks, rings, bracelets, necklaces, earrings, brooches, jewellery cases, watch cases, clock cases, badges of precious metal, clocks, alarm clocks, figurines [statuettes] of precious metal, key-rings, medals, precious stones, semi-precious stones, hat pins, hat ornaments made of precious metals, tie pins, 72

73 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 tie clips, watch straps, watch straps made of leather, presentation boxes made of leather, jewellery made of leather, bracelets made of leather, necklaces made of leather, jewellery cases made of leather, watch cases made of leather, clock cases made of leather, key-rings made of leather, jewellery boxes made of leather, rings made of leather, earrings made of leather, jewellery boxes and jewellery rolls, parts and fittings for the aforesaid goods; retail and online services connected with the sale of musical instruments, string instruments, woodwind instruments, guitars, electric guitars, acoustic guitars, bass guitars, drums, pianos, musical keyboards, electronic synthesizers, harmonica, ukuleles, bags specially adapted for holding musical instruments, cases for musical instruments, bass drumsticks, drumsticks, guitar picks, music stands, plectrums, rattles [musical instruments], reeds for musical instruments, strings for musical instruments, bows for musical instruments and tuning forks, parts and fittings for the aforesaid goods; retail and online retail services connected with the sale of paper and cardboard, printed matter, bookbinding material, photographs, stationery, adhesives for stationery or household purposes, artists' materials, paintbrushes, typewriters and office requisites [except furniture], instructional and teaching material [except apparatus], plastic materials for packaging, carrier bags, printers' type, printing blocks, pictures, craft paper, colour pens, drawing books, paper bows for gift wrap, paper garlands, paper party decorations, party ornaments of paper, photograph stands, tissues, christmas gift wrap, gift bags, gift boxes, gift wrapping foil, gift paper, paper gift bags, paper ribbon, plastic gift wrap, pens, pen and pencil cases, leather pencil cases, writing stationery, slate pencils, colour pencils, staplers for office use, paper hole punches, rulers, paint brushes, paper badges, penholders, rubber stamps, stamp pads, stamping inks, pencil sharpeners [electric or nonelectric], albums, event albums, photo albums, scrapbooks, wedding albums, address books, advent calendars, novelty pens, novelty pencils, sticky paper notes, note paper, note cards, announcement cards, books, lifestyle books, meditation books, art prints, cardboard hangtags, cases for passports, colouring books, christmas cards, decorative paper garlands for parties, gift cards, guest books, gift vouchers, paper bunting, paper banners, postcards, posters, printed calendars, desktop planners, exercise books, wall charts, scented paper drawer liners, disposable napkins, facial tissue, paper cocktail parasols, paper tablecloths, anniversary cards, advertising publications, events programmes, greetings cards, mounted and unmounted photographs, pads of party invitations, paper hangtags, printed training materials, score-cards, stickers, cook books, art pictures, prints, art prints, cartoon prints, graphic prints, photographic prints, prints [engravings] and lithographic prints, parts and fittings for the aforesaid goods; retail and online retail services connected with the sale of leather and imitations of leather and not included in other classes, trunks and travelling bags, umbrellas and parasols, luggage, bags, wallets and other carriers, bags made of imitation leather, bags made of leather, belt bags and hip bags, canvas bags, bags, make-up bags, shaving bags sold empty, toiletry bags, tote bags, card wallets, key wallets, pocket wallets, wallets for attachment to belts, clutch purses, coin purses, cosmetic purses, wrist mounted purses, wash bags, toilet bags, rucksacks, bum bags, casual bags, satchels, beauty cases, credit card cases and holders, wallets, purses, bags, makeup cases, card cases, belts, articles made from faux fur [namely, bags] and parts and fittings for all the aforesaid goods; retail and online retail services connected with the sale of furniture, mirrors, picture frames, figurines [statuettes] of wood, figurines [statuettes] of wax, figurines [statuettes] of plaster or plastic, busts of wood, busts of wax, busts of plaster or plastic, scented pillows, carved picture frames, leather picture frames, photo frames, picture frames, frames for mirrors, make-up mirrors for purses, make-up mirrors for the home, personal compact mirrors, mirrors [furniture], wall mirrors, basketware, boxes for storage purposes [plastic], boxes for storage purposes [wood], chests and parts and fittings for the aforesaid goods; retail and online retail services connected with the sale of combs and sponges, brushes [except paintbrushes], appliances for removing make-up [electric], appliances for removing make-up [non-electric], applicators for cosmetics, applicator sticks for applying makeup, apparatus for wax-polishing [non-electric], baskets for domestic use, bath sponges, body scrubbing puffs, body sponges, bowls, boxes for dispensing paper serviettes, boxes for dispensing paper towels, boxes made of ceramics, boxes made of china, boxes made of earthenware, boxes made of glass, boxes made of porcelain, brushes, brushes for personal hygiene, cases adapted for cosmetic utensils, cases adapted for toilet utensils, cases (comb -), cases for toiletry articles, ceramic tissue box covers, cleaning cloths, clothes brushes, cloths for cleaning purposes, comb cases, combs, containers for cosmetics, containers for flowers, containers for pot pourri, cosmetic bags [fitted], cosmetic brushes, cosmetic powder compacts, cosmetic spatulas, cosmetic spatulas for use with depilatory preparations, cosmetic utensils, cosmetics applicators, cosmetics brushes, cotton ball dispensers, cotton ball jars, deodorising apparatus for personal use, dispensers for cosmetics, dispensers for facial tissues, electric combs, electric tooth brushes, electrically heated hair brushes, empty spray bottles, enamel boxes, exfoliating brushes, exfoliating mitts, exfoliating pads, exfoliating slippers, eye make-up applicators, eyebrow brushes, eyeglass cleaning cloths, eyelash combs, facial cleansing sponges, facial sponges for applying make-up, file brushes, fitted holders for hair fixers, fitted holders for skin creams, fitted toilet bags, fitted vanity cases, flasks, flower bowls, flower pots, flower vases, foam toe separates for use in pedicures, foot exfoliating pads, footwear (brushes for -), hair brushes, hair colour application bottles, hair combs, hair fixer dispensers, hand soap holders, hand soap dispensers, incense pots, incense stick holders, itch scratchers, jars, jewellery dishes, lip brushes, make-up artist belts, make-up brushes, make-up removing appliances, make-up sponges, mascara brushes, microdermabrasion sponges for cosmetic use, nail brushes, non-electric make-up removing appliances, perfume bottles, perfume sprayers, perfume vaporizers, pill boxes for personal use, pomanders [containers], pot pourri jars, pots, powder compacts, powder puffs, scent sprays [atomizers], shampoo dispensers, shampoo holders, shaving brush holders, shaving brush stands, shaving brushes, shaving dishes, shower gel dispensers, shower gel holders, skin (abrasive sponges for scrubbing the -), skin care cream dispensers, skin cleansing brushes, soap boxes, sponges, tissue box covers, toilet cases, toiletry cases, tooth brushes, vanity cases (fitted -), vaporizers for perfume [empty], vases, wash bags (fitted -) and parts and fittings for the aforesaid goods; retail and online retail services connected with the sale of textiles and substitutes for textiles, bed covers, table covers, bath linen, bath sheets, bath sheets (towels), beach towels, bed blankets, bed coverings, bed linen, bed sheets, bed spreads, bed throws, blanket throws, blankets (bed -), bunting, bedspreads, brocade, calico, calico cloth (printed -), canvas, cloth bunting, cloth, cloth handkerchiefs, coated textiles, coated fabrics, coated fabrics for use in the manufacture of rainwear, coated fabrics for use in the manufacture of leather goods, cotton fabrics, cotton cloth, cotton knitted fabric, crepe [fabric], cushion covering materials, damask, denim [cloth], denim fabric', duvets, elastic fabrics for clothing, elasticated woven textile materials, embroidery fabric, fabric, face towels, felt, felt piece goods, face cloths of towelling, flannel, flannel [fabric], flocked fabrics, foils of plastics for the manufacture of disposable clothes, footwear (fabric for -), gift wrap of fabric, hand towels, 73

74 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 handkerchiefs of textile, heat-activated adhesive fabrics, heat resistant fabrics [other than for insulation], jersey material [fabric], jersey [fabric], jersey fabrics for clothing, jute fabric, kashmir fabric, knit lace fabrics, knitted fabrics of cotton yarn, knitted fabrics of silk yarn, knitted fabrics of wool yarn, lace fabrics, lingerie fabric, material (textile -), materials (textile -) for use in the manufacture of footwear, materials (textile -) for use in the manufacture of insoles, mesh-woven fabrics, metal fiber fabrics, metal fiber fabrics, moleskin [fabric], nonwoven fabric, nylon fabric, pelmets, printed fabrics, shirt fabrics, shrouds, silk base mixed fabrics, silk base mixed fabrics, silk [cloth], silk fabrics, suiting materials [textile], taffeta, taffeta [cloth], textile fabric of animal skins imitations, textile fabrics for the manufacture of clothing, textile fabrics for the manufacture of sportswear, textile handkerchiefs, textiles made of cotton, textiles made of linen, textiles made of flannel, textiles made of satin, textiles made of synthetic materials, textiles made of wool, tulle, waterproof cloths, wool yarn fabrics, woollen fabrics, woven fabrics, woven fabrics for making up into articles of clothing, zephyr fabric, woven labels, textile labels, printed textile labels, wall fabrics, wall hangings of silk, wall hangings of textile, shower curtain, tea towels, travelling rugs, lap rugs, net curtains, fabric curtains, lace curtains, curtain linings and curtain fabric, parts and fittings for the aforesaid goods; retail and online retail services connected with the sale of clothing, footwear, headgear, menswear, womenswear, childrenswear, bandanas, beach clothes, beach shoes, belts, money belts, bibs (not of paper), bodices, boot uppers, boots, leather shoes, suede shoes, canvas footwear, brassieres, camisoles, caps, berets, scarves, shower caps, coats, collars, corsets, wristbands, detachable collars, dresses, ear muffs, footmuffs, nonslipping devices for footwear, tips for footwear, heelpieces for footwear, articles made from faux fur, namely, clothing, foot wear and headgear, gloves, dressing gowns, half-boots, hats, paper hats, headbands, heels, hoods, hosiery, inner soles, jackets, jerseys, jumper dresses, knitwear, lace boots, layettes, clothing of imitations of leather, clothing of leather, clothing of synthetic leather, leggings, leg warmers, ready-made linings, mantillas, sleep masks, mittens, muffs, neckties, outerclothing, overcoats, pants, paper clothing, parkas, playsuits, cap peaks, pelerines, pelisses, petticoats, pocket squares, pockets for clothing, ponchos, pullovers, pyjamas, ready-made clothing, bath robes, sandals, saris, sarongs, scarfs, shawls, dress shields, shirt fronts, shirts, shoes, shortsleeve shirts, skirts, slippers, slips, socks, soles for footwear, stocking suspenders, stockings, suits, swimsuits, sweaters, tee-shirts, tights, togas, top hats, trouser straps, trousers, bathing trunks, turbans, underpants, underwear, uniforms, footwear uppers, veils, waistcoats / vests, sleepsuits, bodysuits, blouses, anoraks, braces, costumes, fancy dress costumes, shoulder wraps for clothing, aprons, football clothing, football kits (football uniform), base layer clothing, replica football kits, football boots [shoes], studs for football boots [shoes], socks for football, armbands [clothing], sports kits including kits for football, sports kits including kits for five-a-side football, sports kits including kits for volleyball, sports kits including kits for rugby, sports kits including kits for basketball, sports kits including kits for tennis, sports kits including kits for skiing, sports kits including kits for golf, sports kits including kits for baseball, sports kits including kits for spinning, sports kits including kits for running, sports kits including kits for gymnastics, sports kits including kits for exercise in general not included in other classes, clothing for dance, sports shoes including shoes for football, shoes for five-a-side football, shoes for volleyball, shoes for rugby, shoes for basketball, shoes for tennis, shoes for skiing, golf, shoes for baseball, shoes for spinning, shoes for running, shoes for gymnastics, shoes for exercise in general not included in other classes, ballet shoes, jazz shoes, tutus, leotards, articles of golf clothing, golf shorts, golf shirts, golf caps, golf trousers, swimming costumes, moisture-wicking sports pants, moisture-wicking sports shirts, moisture-wicking sports bras, cummerbunds, coordinates, morning coats, ball gowns, prom dresses, lace dresses, wedding dresses, embroidered dresses, bridesmaid dresses, tea dresses, silk dresses, satin dresses, men's suits, men's wedding suits, women's suits, lace underwear, silk underwear, satin underwear, silk sleepwear, satin sleepwear, silk camisoles, satin camisoles and velvet camisoles, parts and fittings for the aforesaid goods; retail and online retail services connected with the sale of lace and embroidery, ribbons and braid, buttons, hooks and eyes, pins and needles, artificial flowers, hair fasteners, hair bands, hair pieces, hair pins, hair ribbons, scrunchies, hair scrunchies, hair clips, barrettes, hair barrettes, hair bows, hair wraps, hair ornaments, hair slides, hair grips, hair twisters [hair accessories], hair buckles, elasticated hair ribbons, elasticated hair bands, snap clips [hair accessories], claw clips [hair accessories], hair ornaments in the form of combs, hair ornaments in the nature of hair wraps, hair ornaments [not of precious metal], ponytail holders and hair ribbons, topknots [pompoms], brooches [clothing accessories], feathers [clothing accessories], braids, curlers, hair curlers, electric hair curlers, non-electric hair curlers, curling pins, hair curling pins, hair curl clips, waving pins for the hair, hair rollers, electric hair rollers, nonelectric hair rollers, wigs, false hairpieces, synthetic hairpieces, elastic ribbons, silk ribbons, decorative ribbons, ribbons of textile materials, ornamental ribbons made of textiles, decorative articles for the hair, ornamental bows of textile for decoration, artificial corsages, ornamental novelty badges [buttons], artificial plants, artificial fruit, wreaths of artificial flowers and parts and fittings for the aforesaid goods; retail and online retail services connected with the sale of gymnastic and sporting articles, decorations for christmas trees, action toys, action figure toys, american footballs, accessories for toy vehicles, accessories for toy trains, accessories for toy buildings, accessories for toy animals, accessories for dolls, accessories for action figure toys, apparatus for performing magic tricks (not including playing cards or card games), artificial christmas trees, articles of clothing for toys, baby dolls, badminton sets, bags adapted for use with sporting equipment, balls for games, balloons [party novelties], balls for racket sports, balls for sports, bar-bells, bath toys, baseball gloves, beach balls, bean bag animals, beanbags being playthings, bells for christmas trees, body-building apparatus, boxing gloves, building blocks [toys], candle holders for christmas trees, carnival masks, cat toys, checkerboards, christmas crackers, christmas dolls, christmas stockings, christmas tree ornaments and decorations, christmas tree ornaments and decorations except confectionery and electric christmas tree lights, christmas tree skirts, christmas trees of synthetic material, clockwork toys, clothing for teddy bears, conjuring apparatus, costume masks, darts, discuses for sports, dog toys, dolls, dolls' clothes, drones [toys], dumb-bells, educational toys, electronic action toys, electronic targets, electronic toys (not including playing cards or card games), exercise balls, explosive bonbons [christmas crackers], face masks for sports, fitness machines and apparatus, flippers for swimming, gymnastic and sporting articles, hoops for children, hoops for exercise, kites, machines for physical exercises, mechanical action toys, mechanical toys, mobiles [toys], musical christmas tree ornaments, musical toys, nets for ball games, nets for sports, novelty face masks, novelty fake teeth, novelty masks, novelties for parties, dances [party favors, favours], outdoor play equipment, outdoor toys, paper party hats, party poppers, plastic toy figurines, plastic toys, play balloons, playing balls, pool tables, practical jokes [novelties], punching bags, protective paddings [parts of sports suits], puppets, puzzles (not including playing 74

75 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 cards or card games), rackets, radio-controlled scale model vehicles, radio-controlled miniature aerial targets for sports, radio-controlled toys, radio-controlled toy vehicles, remote-controlled scale model vehicles, rideon toy cars, ride-on toys, role playing games, rugby balls, scale model kits [toys], scale models, scale model vehicles, skateboards, soccer balls, soft toys, sports equipment, sporting articles, stacking blocks, stacking boxes, stacking toys, stuffed toys, tables for table tennis, talking toys, targets, teddy bears, tennis equipment, theatrical masks, toy christmas trees, toy figures, toy models, toy robots, toy racing sets, toys (not including playing cards or card games), toys for children (not including playing cards or card games), toys for domestic pets, toy vehicles, trampolines, watersquirting toys, wooden toys, footballs [soccer], soccer goals, soccer goal nets, soccer goalkeepers' gloves, shin guards for soccer, footballs [american football], football pads, football body protectors, goals for american football, yoga, meditation and fitness equipment and accessories, yoga mats, pilates mats, exercise mats, yoga bags, foam blocks, yoga straps, pilates straps, yoga belts, exercise bands, resistance bands, bolster cushions, swiss balls, gym balls, yoga swings, yoga sandbags, meditation cushions, stability cushions, yoga stools, yoga chairs, massage balls, massage sticks, massage rollers, resistance rings, foam rollers, weights, dumb bells, athletic supports, wrist supports, knee supports, skipping ropes, aerobic steps, wobble boards, nets for sports, apparatus for use in the game of football, football gloves, footballs, sporting articles for use in playing football [other than clothing or articles for protective purposes], football or soccer goals, training apparatus for use in relation to football, goal nets, soccer ball goal nets, goal posts, whistles, goalkeeper's gloves, articles and apparatus for use in playing golf, golf clubs, golf balls, golf bags, golf gloves, golf ball markers, golf club head covers, body-training apparatus and instruments, body rehabilitation apparatus and instruments, wrist weights, kettle-bells, straps for weightlifting and exercise, baseball bats, baseball masks, bats [sporting articles], batting gloves, body toner apparatus [exercise], bowling bags, bowling pins, chest protectors for sports use, cricket bags, cricket bats, field hockey goalkeeper pads, field hockey balls, hockey sticks, hockey goals, hockey gloves, in-line roller skates, racquets, racquet strings, roller-skates and volleyball equipment, parts and fittings for the aforesaid goods; the bringing together, for the benefit of others, cosmetics, make-up, perfumery, fragrances, toiletries, beauty care products, skin care preparations, preparations for the bath and shower, sun tanning preparations, hair care products, deodorant, tooth paste and tooth gel, mouthwash, shaving kits, candles, vitamin tablets, razors, clippers, manicure kits, downloadable computer software, sunglasses, eyewear, mobile phone cases, jewellery, watches, smart jewellery, ornaments, printed matter (not including playing cards or card games), stationery, bags, belts, applicators for cosmetics, cosmetic utensils, cosmetic powder brushes, cosmetic powder compacts, make-up brushes, make-up removing appliances, make-up sponges, toiletry cases, combs, brushes, sponges, kitchen utensils, drinking vessels, fabrics, bed linen, table linen, towels, clothing, footwear, headgear, games (not including playing cards or card games), toys (not including playing cards or card games) and sporting equipment enabling customers to conveniently view and purchase all of the aforesaid goods from an Internet website or from a catalogue by mail order, or by means of telecommunications; advertising and marketing services provided via social media; advertising and marketing services via Graphics Interchange Format (GIF) images; advertising and marketing services, namely, promoting and marketing goods and services relating to cultural events, shopping, travel via print and electronic media; development of marketing strategies, concepts and tactics, namely, audience development, brand awareness, brand influence, online community building and digital word of mouth communications; advertising and marketing services provided via prefabricated buildings, temporary accommodation and festivals; advertising services relating to the design and execution of word of mouth, viral and experiential marketing programmes; provision of information to customers and advice or assistance in the selection of goods brought together as above; beauty consultations and demonstrations for advertising purposes; information, advisory and consultancy services relating to the aforesaid services. Klasse 41 Education (not including playing cards or card games); providing of training; entertainment (not including playing cards or card games); cultural activities; academies [education]; organisation of seminars and conferences; arranging and conducting of workshops [training]; arranging of modelling contests; publishing of reviews; instruction in relation to beauty and fashion comprising guidance, ideas, tips and insights connected to style, fashion, beauty, grooming, cosmetics, fitness, fitness training, health, wellness; teaching, tuition and training for models; news reporting; provision of non-downloadable electronic publications; organisation of fashion shows; organisation of competitions, contest, awards and cultural events; photography; photographic reporting and photographic journalism; provision of training in the fields of beauty and fashion; provision of modelling studios; production of podcast and vodcasts; social networking for entertainment purposes provided via a website; provision of on-line entertainment content delivered via computer networks, the Internet, wireless communication networks, digital download, digital streaming, video-on-demand, near-video-on-demand, TV, satellite, podcasts, vodcasts, telephone, mobile telephone, electronic data transfer or radio; information, advisory and consultancy services relating to the aforesaid. Klasse 44 Medical services; hygienic and beauty care for human beings; airbrush tanning services; aromatherapy services; barbers' services; beauticians' services; beauty consultancy; beauty treatment services especially for eyelashes; cosmetic analysis services for determining the most appropriate cosmetics to be used with a person's face shape and skin tone; eyebrow shaping services; eyelash curling services; hairdressing and beauty salon services; hair styling; make-up application services; manicure and pedicure services; nail care services; on-line make-up consultation services; providing information relating to dentistry; providing information relating to beauty salon services; spray tanning services; teeth whitening services; massage services; hair tinting services; electrolysis and depilatory services; beauty and grooming services; acupuncture; massage; advice relating to allergies; advice relating to cosmetics; advice relating to dentistry; advice relating to hair care; advice relating to immunology; advice relating to nutrition; providing mental health and wellness information; anti-smoking therapy; colour analysis [beauticians' services]; consultation services in the field of make-up; make-up services; information, advisory and consultancy services relating to the aforesaid. Besluttet gjeldende dato i :

76 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , FR, (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of a rectangle carrier design featuring a four line border. The rectangle carrier has a break on its bottom side. On the top border of the rectangle carrier is the letter "W" presented in a circle that is surrounded by laurel leaves. Inside the rectangle carrier is the stylized wording "WODKA [VODKA]" presented on two lines of text above a coil design. Edgewater Spirits LLC, 3101 N. Federal Highway, Suite 502, FL33306 FT. LAUDERDALE, USA Klasse 33 Vodka. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, RC One Fischer Sports GmbH, Fischerstrasse 8, 4910 RIED IM INNKREIS, Østerrike Klasse 25 Ski boots; clothing, in particular t-shirts, long sleeve shirts, hoodies. Klasse 28 Skis; ski poles. FINANCIERE DU LION, Pae les Glaisins, 8 rue des Bouvières, Annecy le Vieux, ANNECY, Frankrike Klasse 8 Hand-operated hand tools and implements; handoperated hand tools; shovels [tools]; snow and Klasse 9 avalanche shovels. Scientific apparatus and instruments; surveying apparatus and instruments; measuring apparatus and instruments; signaling apparatus and instruments; apparatus and instruments for life-saving; sound transmitting apparatus; data processing equipment; detectors; protection devices for personal use against accidents; victim search and detection apparatus; antennas; transmitters [telecommunication]; distance measuring and recording apparatus; GPS [global positioning system] apparatus; high-frequency apparatus; avalanche probes; life-saving (emergency) devices; life-saving devices; transceivers; intercommunication apparatus; switches; radar apparatus; radios; transmitters [telecommunication]; walkie-talkies. Klasse 18 Bags; backpacks; backpacks with avalanche airbags; bags for mountaineers; hiking bags; bags for holding radios. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , FR, THE COLOSSAL ACTIVE L'Oreal SA, 14 rue Royale, PARIS, Frankrike Klasse 3 Cosmetic products and make-up products. Besluttet gjeldende dato i : Besluttet gjeldende dato i :

77 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Nikon Corporation, , Konan, Minato-ku, TOKYO, Japan Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; data processing equipment and computers; computer software and firmware; computer software and firmware for use in optometry and ophthalmology; computer software and firmware for imaging; computer software and firmware for image processing and image analysis; computer software and firmware for viewing and storing images; computer software and firmware for retinal imaging; electrical and electronic devices for imaging; electrical and electronic apparatus for image processing and image analysis; electrical and electronic apparatus for viewing and storing images; computer software and firmware for imaging for use in optometry and ophthalmology; retinal imaging software and firmware; diagnostic apparatus for scientific use; diagnostic apparatus for research; diagnostic apparatus for scientific research; parts and fittings for all the aforementioned goods; optical apparatus, instruments, equipment and devices; optical diagnostic apparatus, instruments, equipment and devices; optical inspection apparatus. Klasse 10 Ophthalmoscopes; optical diagnostic medical apparatus and instruments; diagnostic ophthalmic apparatus; medical apparatus, instruments, equipment and devices; apparatus, instruments and devices for the detection, diagnosis, management and treatment of eye disease; optometry and ophthalmic devices, instruments and devices; apparatus, instruments, equipment and devices for the visualisation and documentation of the retina and for the visualisation of the retina for detection and management of eye disease; diagnostic ophthalmic apparatus instruments, equipment and devices for the visualisation and documentation of the retina, and for the visualisation of the retina for the detection and management of eye disease; retinal examination equipment; retinal imaging systems; eye examination apparatus; laser beam delivery apparatus for medical use; medical apparatus incorporating lasers; surgical apparatus, instruments, equipment and devices; parts and fittings for all the aforementioned goods. Klasse 42 Scientific and technological services and research and design relating thereto; design and development of computer hardware, software, firmware; design and development of computer hardware, software, firmware for use in optometry and ophthalmology; design and development of computer hardware, software, firmware for imaging; design and development of apparatus, instruments and devices for optometry and ophthalmology; design and development of apparatus, instruments and devices for imaging; design and development of retinal imaging systems; development of apparatus, instruments and devices for the detection, diagnosis, management and treatment of eye disease; design and development of ophthalmoscopes; information, advisory and consultancy services in relation to all the aforementioned services Klasse 44 Provision of optical medical support services; ophthalmic support services; ophthalmic diagnostic support services; optometry; ophthalmological services; of medical and surgical apparatus; rental and leasing of ophthalmoscopes; rental and leasing of optical coherence tomography apparatus; information, advisory and consultancy services in relation to all the aforementioned services. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: SHANG SHUN HUA GONG. (566) Oversettelse av merket eller ord i merket: SHANG SHUN HUA GONG. Shandong Sunsine Chemical Co., Ltd., Economic and Technological Development Zone, Shan County, HEZE CITY SHANDONG PROVINCE, Kina Klasse 1 Vulcanising preparations; vulcanization accelerant; chemical intensifiers for rubber. 77

78 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, WKUP Melitta Group Managment GmbH & Co. KG, Marienstr. 88, MINDEN, Tyskland Klasse 30 Coffee; flavoured coffee; decaffeinated coffee; instant coffee; ground coffee; mixtures of coffee; malt coffee; chocolate coffee; coffee extracts; coffee concentrates; artificial coffee; coffee capsules; coffee essences; iced coffee; cocoa; tea; espresso; non alcoholic coffee based beverages; non alcoholic espresso based beverages; non alcoholic tea based beverages. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, Navn SDL plc, New Globe House, Vanwall Business Park, Vanwall Road Maidenhead, SL64UB BERKSHIRE, Storbritannia Klasse 9 Computer software for language translation and localization; computer software for computer assisted translation and machine translation; computer software for connecting software products, namely, integrating or embedding features and functions of one software product with or into another; computer software for content and document management; computer software for web content and digital media management; computer software for structured content management; computer software for creation, editing, searching, sharing, tagging, collaborative review, and discussion of content; computer software for real-time verification of multilingual terminology; computer software for storing, updating, and maintaining translation memory and terminology databases and files; computer software for assuring quality and consistency of style and terminology in documents; computer software for personalization and targeting of content; computer software for machine learning applications; computer software for facilitating the creation, management, distribution and publication of product and technical information; computer software for facilitating the transfer of static data to a dynamic, interactive or portable format; computer software enabling multiple users to share translation data files, databases, and other project materials with one another; computer software enabling users to communicate in their native languages while using Romanized text and keyboards for use in transliteration; computer software for production of textual transcriptions of broadcast and video feeds; computer software for recording and submitting comments on the accuracy of language translations in documents accessible via web sites, the Internet and other computer and communication networks; computer software for recording and submitting comments on the usefulness of documents accessible via web sites, the Internet and other computer and communication networks; computer software enabling users to work with documents of different formats; computer software for collaborating on the creation, editing, monitoring, managing, retrieval, distribution, publication and display of content in hard copy and across local, national and global computer networks; computer software for accessing, analysis, assembly, authoring, capture, collection, comparison, compilation, conversion, creation, decryption, delivery, encryption, filing, filtering, generation, globalisation, handling, integration, linking of content, information and data; computer software for localisation, logging, maintenance, management, preparation, processing, publishing, recovery, reproduction, retrieval, reuse, revision, searching, security, selection, sharing, storage, structuring, systematization, taxonomy, transcription, translation, updating, verification, version control of content, information and data; computer software for use in the fields of website creation and management; computer software for use in the field of technical documentation; computer software for use in the fields of customer care and user community applications; computer software for use in the field of customer communications; computer software for use in the field of searchable knowledge bases; computer software for use in the fields of discussion forums and electronic bulletin boards; computer software for use in the fields of communication and collaboration; computer software for use in the field of transliteration; computer software for use in the field of transcreation; computer software for use in the field of voice-to-text applications; computer software for use in the field of broadcast monitoring applications; computer software for use in the field of workflow applications; downloadable user manuals and knowledge bases in the field of computer software. Klasse 35 Provision of business and marketing consultation; creation and production of marketing materials for others; copywriting services in relation to marketing materials and websites; multichannel distribution of marketing messages and campaigns; brand creation and management services; brand positioning and strategy services. Klasse 41 Provision of language translation and localization services for others; provision of training and certification in the fields of language translation and localization; creation and production of video, audio, motion graphics, and animations for others; provision of voice talent for audio and audiovisual productions; interpretation services; facilitating interpretation and translation; interpretation and translation support; information and consultancy services, all relating to interpretation and translation; publishing services; providing online non-downloadable user manuals in the field of computer software. Klasse 42 Providing online non-downloadable computer software for language translation and localization; providing online non-downloadable computer software for computer assisted translation and machine translation; providing online non-downloadable computer software for connecting software products, namely, integrating or embedding features and functions of one software 78

79 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 product with or into another; providing online nondownloadable computer software for content and document management; providing online nondownloadable computer software for web content and digital media management; providing online nondownloadable computer software for structured content management; providing online non-downloadable computer software for creation, editing, searching, sharing, tagging, collaborative review, and discussion of content; providing online non-downloadable computer software for real-time verification of multilingual terminology; providing online nondownloadable computer software for storing, updating, and maintaining translation memory and terminology databases and files; providing online non-downloadable computer software for assuring quality and consistency of style and terminology in documents; providing online non-downloadable computer software for personalization and targeting of content; providing online non-downloadable computer software for machine learning applications; providing online nondownloadable computer software for facilitating the creation, management, distribution and publication of product and technical information; providing online nondownloadable computer software for facilitating the transfer of static data to a dynamic, interactive or portable format; providing online non-downloadable computer software enabling multiple users to share translation data files, databases, and other project materials with one another; providing online nondownloadable computer software enabling users to communicate in their native languages while using Romanized text and keyboards for use in transliteration; providing online non-downloadable computer software for production of textual transcriptions of broadcast and video feeds; providing online non-downloadable computer software for recording and submitting comments on the accuracy of language translations in documents accessible via web sites, the Internet and other computer and communication networks; providing online nondownloadable computer software for recording and submitting comments on the usefulness of documents accessible via web sites, the Internet and other computer and communication networks; providing online non-downloadable computer software enabling users to work with documents of different formats; providing online non-downloadable computer software for collaborating on the creation, editing, monitoring, managing, retrieval, distribution, publication and display of content in hard copy and across local, national and global computer networks; providing online nondownloadable computer software for accessing, analysis, assembly, authoring, capture, collection, comparison, compilation, conversion, creation, decryption, delivery, encryption, filing, filtering, generation, globalisation, handling, integration, linking of content, information and data; providing online nondownloadable computer software for localisation, logging, maintenance, management, preparation, processing, publishing, recovery, reproduction, retrieval, reuse, revision, searching, security, selection, sharing, storage, structuring, systematization, taxonomy, transcription, translation, updating, verification, version control of content, information and data; providing online non-downloadable computer software for use in the fields of website creation and management; providing online non-downloadable computer software for use in the field of technical documentation; providing online non-downloadable computer software for use in the fields of customer care and user community applications; providing online nondownloadable computer software for use in the field of customer communications; providing online nondownloadable computer software for use in the field of searchable knowledge bases; providing online nondownloadable computer software for use in the fields of discussion forums and electronic bulletin boards; providing online non-downloadable computer software for use in the fields of communication and collaboration; providing online non-downloadable computer software for use in the field of transliteration; providing online non-downloadable computer software for use in the field of transcreation; providing online non-downloadable computer software for use in the field of voice-to-text applications; providing online nondownloadable computer software for use in the field of broadcast monitoring applications; providing online non-downloadable computer software for use in the field of workflow applications; providing online nondownloadable computer software enabling multiple users to view, add, collect, edit, update, manage, modify, organize, store, track and bookmark content and data on a centralized platform; providing online non-downloadable computer software for soliciting and gathering comments and feedback via web sites, the Internet and other computer and communication networks; providing online non-downloadable knowledge bases in the field of computer software, namely, database management computer software for use in the management of information regarding computer software and troubleshooting computer software; technical support services for computer software; technical consultation services in the field of integrating computer software; provision of networkbased application programming interfaces (APIs) in the field of language translation; testing of computer software for others; creation of language translation dictionaries for others; design services relating to the publication of documents. Besluttet gjeldende dato i :

80 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, Science to GOal Deutscher Fußball-Bund (DFB) e.v., Otto-Fleck- Schneise 6, FRANKFURT, Tyskland Klasse 9 Downloadable podcasts; downloadable publications; downloadable video recordings; downloadable electronic publications; media content; databases; data recorded electronically; computer software. Klasse 16 Printed matter; stationery; teaching materials [except apparatus]. Klasse 38 Broadcasting of programmes via the internet; provision of access to an electronic online network for information retrieval; providing access to information via data networks; providing chat lines utilising the internet; providing online forums; telecommunication services provided via Internet platforms and portals; streaming of data; streaming of audio material on the internet; streaming of video material on the internet. Klasse 41 Education, entertainment and sport services; provision of electronic publications (not downloadable); providing on-line videos, not downloadable; providing on-line electronic publications, not downloadable; publication of electronic publications; publication of printed matter; publishing services. Besluttet gjeldende dato i : hardware and software. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: UBAUTO CO., LTD, UB Bldg., 81, Janggogae-ro, NAM-GU INCHEON, Sør-Korea Klasse 12 Fitted covers for vehicle steering wheels; steering wheels for vehicles; steering wheels for automobiles; steering wheel covers for automobiles; steering wheel covers; structural parts for automobiles; covers for vehicle steering wheels; handlebars; handlebar grips for motorcycles; apparatus for locomotion by land/air or water; anti-skid chains; seat covers for vehicles; wipers for automobiles; parts and accessories for automobiles. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , IT, Ekstrem Bir Bilgisayar Danismanlik Iç ve Dis Ticaret Ltd. Sti., Üniversiteler Mah , Cad. Safir Bloklar E Blok Kat:5 No:501, BEYTEPE-ÇANKAYA ANKARA, Tyrkia Klasse 9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; compact discs, DVDs and other digital recording media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment, computers; computer software; fireextinguishing apparatus. Klasse 42 Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer PIRELLI TYRE S.p.A., Viale Piero e Alberto Pirelli, 25, MILANO, Italia Klasse 12 Vehicles and parts and fittings for vehicles; treads for vehicles; rubber articles (repairing materials of rubber) for repairing tires, namely adhesive rubber patches for repairing inner tubes; inner rubber tubes for pneumatic tires; tires, solid for vehicle wheels; pneumatic, semi pneumatic and/or solid tires; vehicle wheels; wheel rims; inner tubes and mousse for vehicle tires; nonmetallic support for use in or with tires for vehicles. Besluttet gjeldende dato i :

81 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , US, OCEANX Alucia Productions, LLC, 37 West 39th Street, 8th Floor, NY10018 NEW YORK, USA Klasse 35 Promoting public awareness of issues related to marine and oceanographic conservation, marine ecology, marine life, and underwater exploration. Klasse 36 Charitable fundraising; charitable foundation services, namely, providing grants for programs and services of others in the fields of marine and oceanographic research, conservation, and exploration. Klasse 41 Media production services, namely, video and film production; educational and entertainment services, namely, the creation and distribution of audiovisual and photographic educational and entertainment content related to the oceans and marine life; production of television programs; entertainment services, namely, a continuing show featuring ocean-related topics broadcast over television, satellite, and the internet. Klasse 42 Scientific research; research in the fields of oceanography, biology, marine biology, marine ecology, environmental protection, and underwater exploration; underwater exploration; planning of scientific expeditions for scientific research purposes in the fields of oceanography, biology, marine biology, marine ecology, environmental protection, and underwater exploration; technological planning and consulting services in the fields of marine and oceanographic research, namely, the provision of specialized marine vessels and related equipment and personnel in connection with the scientific study of the oceans and marine life. Klasse 45 Licensing of audiovisual and photographic content related to the oceans and marine life; licensing of audiovisual and photographic educational and entertainment content related to the oceans and marine life. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , GB, UK SOUL WARMING Drew Brady & Co. Limited, Kearsley Mill, Stoneclough, M261RH RADCLIFFE, MANCHESTER, Storbritannia Klasse 24 Household textile goods; blankets; lap rugs; throws. Klasse 25 Clothing; footwear; headgear; hosiery; socks; tights; leggings; leg warmers; knee warmers; arm warmers; scarves; neck warmers; gloves; mittens; pullovers; jumpers; trousers; underwear; thermal underwear; base layers; vests; long johns; sleepwear; headwear; hats. Klasse 35 Retail services and online retail services, all relating to clothing, footwear, headgear, hosiery, socks, tights, leggings, leg warmers, knee warmers, arm warmers, scarves, neck warmers, gloves, mittens, pullovers, jumpers, trousers, underwear, thermal underwear, base layers, vests, long johns, sleepwear, headwear, hats, household textile goods, blankets, lap rugs and throws; information, advisory and consultancy services in relation to all of the aforesaid. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: TAILS Tailsco Limited, 25 Kew Foot Road, TW92SS RICHMOND, SURREY, Storbritannia Klasse 31 Pet food; dog and cat food; foodstuffs for animals and non-medicated preparations for use as additives to foodstuffs for animals; litter for animals. Klasse 35 Providing information for consumers relating to pet food, pet treats and pet toys for particular pet breeds via the Internet. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , FI, T CAFRO Mirka Ltd, Pensalavägen 210, JEPUA, Finland Klasse 3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; non-woven and flexible abrasive materials and abrasive products; abrasives; abrasive nets; abrasive films; abrasive cloth; abrasive paper; abrasive wheels; abrasive discs; abrasive belts; abrasive sheets; abrasive strips; abrasive rolls. Klasse 7 Machine tools; hand-held tools, other than handoperated; machines and apparatus for polishing [electric]; machines and machine tools for abrasive and polishing purposes and parts thereof; machines for manufacturing abrasive and polishing products; painting machines; machines for processing plastic. Klasse 8 Hand tools and implements [hand-operated]; abrading instruments [hand instruments]; grindstones [hand tools]; abrasive discs [parts for hand operated tools]; abrasive wheels for use with hand tools; polishing tools (hand operated -); polishing discs [hand operated tools]. Besluttet gjeldende dato i :

82 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, MVOW MAX Performance MHI Vestas Offshore Wind A/S, Dusager 4, 8200 AARHUS N, Danmark Klasse 7 Klasse 9 Wind mills, wind power plants, wind turbines, including offshore wind mills, offshore wind power plants, offshore wind turbines; mill towers and masts, blades, blade hubs, millhousings, bottom-mounted and floating mill foundations, rotation devices, yaw rings and gears, devices for setting the pitch of the blades, brakes and brake devices, main shafts, universal joints, transmission devices, clutches and electric generators, cooling devices, helicopter platforms for wind turbines, corrosion protection and reserve power supply plants; engines, powertrains, and generic machine parts; parts and fittings for wind turbines and windmills; control mechanisms for machines, engines or motors, including control mechanisms for wind turbines and windmills; machines for the control and redistribution of wake in offshore wind power plants; control mechanisms for wind turbines and windmills, including power modes for wind turbines and windmills; control mechanisms for wind turbines and windmills, including control mechanisms for the control of wind turbine windmill capacity in offshore wind power plants; parts and fittings for all the aforesaid goods. Electrical, electronic and computer equipment for wind mills, wind power plants, wind turbines and other windoperated machines; control and monitoring equipment including for automatically turning on or off the generator and for automatic starting after public power line break-downs, apparatus for overvoltage protection against strokes of lightning; microprocessor equipment for controlling and monitoring voltage, frequency, phase conditions, rotor speed, efficiency and thickness of brake pads, temperature, wind direction and wind speed; vibration and oscillation sensors for installation in mill housings; watt-hour meters; measuring, detecting and monitoring instruments, indicators and controllers; electronic control systems, including control systems for wind turbines and windmills; energy control devices; energy regulators; flow measuring apparatus, including flow measuring apparatus for use in connection with wind turbines and windmills; flow control installations [electric], including flow control installations used in connection with wind turbines and windmill; electricity storage apparatus; power modules; electronic control systems, including control systems for the control of wind turbine and windmill capacity in offshore wind power plants; electric control devices for energy management; computer software and computer hardware for the operation, control, maintenance and optimization of off-shore wind turbines; application software in the form of apps for the use in connection with wind mills, wind power plants, wind turbines; flow control installations; parts and fittings for all the aforesaid goods. Klasse 42 Scientific and technological services and research and design relating thereto; conducting research projects concerning offshore wind mills, offshore wind power plants, offshore wind turbines and other offshore windoperated machines; technological assessment and analysis of offshore wind power plants, including analysis of loads, electrical infrastructure and performance of the wind turbines and windmills; technological assistance concerning offshore wind mill and offshore wind power projects and conducting such technical projects, development and testing of offshore wind mills, offshore wind power plants, offshore wind turbines, offshore wind-operated machines, and components therefor; analysis of technical data; providing of technological information and data; preparation of technical reports; operation in the nature of monitoring and control of wind mills, wind turbines and wind power plants, including remote monitoring and control of wind mills, wind turbines and wind power plants; advisory, consultancy and information services relating to all the aforesaid services. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: bébéothèque Le petit pousse, 10 Allee Richard Wagner, MIONS, Frankrike Klasse 16 Photographs; stationery; paper; cardboard; boxes of cardboard or paper; posters; albums; cards; books; pamphlets; calendars; drawings; bags (envelopes, pouches) of paper or plastics, for packaging. Klasse 18 Trunks and suitcases. Klasse 20 Furniture; picture frames; works of art made of wood, wax, plaster or plastic materials; packaging containers of plastic; boxes of wood or plastic. Klasse 28 Games; toys. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , JP, AHCC AMINO UP CHEMICAL CO., LTD, High Tech Hill Shinei, , Shin-ei, Kiyota-ku, SAPPORO- SHI, HOKKAIDO, Japan Klasse 1 Chemicals made of mycelium culture extracts in the form of powder or granule for use as a raw material in the manufacture of foods, beverages, cosmetics, dietary supplements for humans or animals or pharmaceuticals for humans or animals; chemicals mainly made from mycelium culture extracts for manufacturing food, beverages, cosmetics, dietary supplements for humans or animals or pharmaceuticals for humans or animals; chemicals; mycelium culture extracts for use as a raw material in the manufacture of dietary supplement for humans or animals; mycelium culture extracts for use as a raw material in the manufacture of pharmaceuticals for humans or animals; artificial sweeteners; flour and starch for industrial purposes. Klasse 5 Pharmaceutical preparations; pharmaceutical 82

83 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 preparations for veterinary purposes; mycelium culture extracts for medical or veterinary purposes; food additives for medical or veterinary purposes; vitamin preparations; nutritional additives for medical purposes, medicinal tonics and substitutes therefore; medical nutritional supplement; dietary supplements for humans; dietary supplements for humans containing mycelium culture extracts; dietary supplement drink mixes; dietary supplement drink mixes containing mycelium culture extracts; processed foods for medical purposes or healthcare mainly made from mycelium culture extracts, in the form of powder, grain, granule, liquid, paste, cream, tablet, capsule, solid, gel, jelly, wafer, biscuit, candy, chewable tablet, syrup, stick or block; dietetic beverages adapted for medical purposes; dietetic foods adapted for medical purposes; dietetic beverages adapted for medical purposes containing mycelium culture extracts; dietetic foods adapted for medical purposes containing mycelium culture extracts; dietary supplement for animals; dietary supplement for animals containing mycelium culture extracts; dietary supplement drink mixes for animals; dietary supplement drink mixes for animals containing mycelium culture extracts; lacteal flour for babies; beverages for babies; food for babies. Klasse 29 Mycelium culture extracts for food; processed vegetables and fruit; processed mushrooms; frozen vegetables; frozen mushrooms; tofu; fermented soy beans; pre-cooked curry stew, stew and soup mixes; instant or pre-cooked curry stew, stew and soup. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , BX, Stertil B.V., Westkern 3, 9288CA KOOTSTERTILLE, Nederland Klasse 7 Loading ramps; moving and handling machines and apparatus for loading and unloading, including loading gates; loading platforms for vehicles; loading dock levellers (machines) and components of loading dock levellers, including vehicle restraint systems and wheel guides; loading dock shelters (machines) and components of loading dock shelters, including vehicle restraint systems and wheel guides. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of the letter "i" and a superscript "+". INA Acquisition Corp., 2711 Centerville Road, Suite 400, DE19808 WILMINGTON, USA Klasse 17 Liners and flexible replacement pipes not of metal for the repair or reconstruction of existing conduits, pipelines, water pipes, and passageways, which are applied against the internal walls of the existing conduits, pipelines, pipes, or passageways. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: EN MAI Louis Vuitton Malletier, 2, Rue du Pont-Neuf, PARIS, Frankrike Klasse 3 Klasse 4 Essential oils and aromatic extracts; Air fresheners; Products for perfuming linen; Fragrance refills for nonelectric room fragrance dispensers; Ceramic diffusers for perfumes. Candles; Perfumed candles; Tallow candles; Tapers (wax candles). Besluttet gjeldende dato i : Besluttet gjeldende dato i :

84 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , TR, 2017/ Calc-Defence ARÇELIK ANONIM SIRKETI, E5 Ankara Asfalti Üzeri Tuzla, ISTANBUL, Tyrkia Klasse 7 Machines, machine tools and industrial robots for processing and shaping wood, metals, glass, plastics and minerals, construction machines and robotic mechanisms (machines) for use in construction, lifting, loading and transmission machines and robotic mechanisms (machines) for lifting, loading and transmission purposes; elevators, escalators and cranes, machines and robotic mechanisms (machines) for use in agriculture and animal breeding, machines and robotic mechanisms (machines) for processing cereals, fruits, vegetables and food, engines and motors, other than for land vehicles, parts and fittings therefor, bearings (parts of machines), roller or ball bearings, machines for mounting and detaching tires, alternators, current generators, electric generators, current generators operated with solar energy, painting machines, automatic spray guns for paint, electric, hydraulic and pneumatic punching machines and guns, electric adhesive tape dispensers (machines), electric guns for compressed gas or liquid spraying machines, electric hand drills, electric hand saws, electric jigsaw machines, spiral binding machines for industrial use, compressed air machines, compressors (machines), vehicle washing installations, robotic mechanisms (machines) with the abovementioned functions, welding apparatus, electric arc welding apparatus, electric soldering apparatus, electric arc cutting apparatus, electrodes for welding machines, industrial robots (machines) with the abovementioned functions, printing machines, packaging machines, filling, plugging and sealing machines, labellers (machines), sorting machines, industrial robots (machines) with the abovementioned functions, electric packing machines for plugging and sealing of plastics, machines for textile processing, sewing machines, industrial robots (machines) with the abovementioned functions, fuel dispensing pumps for service stations, self- regulating fuel pumps, electric kitchen machines for chopping, grinding, crushing, mixing and mincing foodstuff, washing machines, laundry washing machines, dishwashers, spin driers (not heated), electric cleaning machines for cleaning floors, carpets or floorings, vacuum cleaners and parts thereof, automatic vending machines, galvanizing and electroplating machines, electric door openers and closers. Klasse 8 Forks, spoons, knives and non-electric cutters, slicers, peelers for kitchen use, including those made of precious metals, side arms and blades (weapons), tools and apparatus included in this class for personal beauty care use; tools and apparatus included in this class for shaving, epilation, manicure and pedicure, electric hand implements for straightening and curling hair, scissors, hand-operated [non-electric] hand tools included in this class for the repair of machines, apparatus and vehicles and for use in construction, agriculture, horticultural and forestry, none of them being power tools, electric or non-electric irons; steam irons. Klasse 9 Measurement apparatus, equipment, indicators and laboratory apparatus including those for scientific and laboratory purposes, apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images (equipment for data processing, communication, replication, computer peripheral equipment, including speaker and earphones), magnetic and optic data carriers and computer software and programmes recorded thereto, applications for television and telephones, downloadable and recordable electronic publications, encoded magnetic and optic cards, antennas, satellite antennas, amplifiers for antennas, parts of the aforementioned goods, ticket dispensers, automatic teller machines (ATM), electronic components used in the electronic parts of machines and apparatus, counters and quantity indicators for measuring the quantity of consumption, automatic time switches, clothing for protection against accidents, irradiation and fire, safety vests and life-saving apparatus and equipment, eyeglasses, sunglasses, optical lenses and cases, containers, parts and components thereof, apparatus and instruments for conducting, transforming, accumulating or controlling electricity; electric and electronic cables, batteries, electric accumulators, alarms and anti-theft alarms, other than for vehicles, electric bells, signalling apparatus and instruments, luminous or mechanical signs for traffic use, fire extinguishing apparatus, fire engines, fire hose and fire hose nozzles, radar apparatus, sonars, night vision apparatus and instruments, decorative magnets, remote control apparatus for opening and closing doors. Klasse 11 Lighting installations; lights for vehicles and interiorexterior spaces, heating and steaming installations using solid, liquid or gas fuels or electricity, stoves, kitchen stoves, installations for air-conditioning and ventilating, cooling installations and freezers, electric and gas-powered devices, installations and apparatus for cooking, drying and boiling; electric laundry driers; hair driers; hand drying apparatus, sanitary installations, taps [faucets], shower installations, toilets [water-closets], shower and bathing cubicles, bath tubs, toilet seats, sinks, wash-hand basins [parts of sanitary installations], water softening apparatus; water purification apparatus; water purification installations; waste water purification installations, electric bed warmers and electric blankets, not for medical use; electric pillow warmers; electric or non-electric footwarmers; hot water bottles, filters for aquariums and aquarium filtration apparatus, industrial type installations for cooking, drying and cooling purposes, pasteurizers and sterilizers; heat pumps. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: BD VACUTAINER ACCUSTAT Becton, Dickinson and Company, 1 Becton Drive, MC 090, NJ07417 FRANKLIN LAKES, USA Klasse 10 Medical specimen collection devices in the nature of tubes for the collection of and the transferring and dispensing of blood. Besluttet gjeldende dato i :

85 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: HEARTCORE Sunstone TV Management A/S, Lautrupsgade 7,5, 2100 KØBENHAVN Ø, Danmark Klasse 36 Financial affairs; monetary affairs; financial investments; venture capital funding services for companies; private equity fund investment services. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: WHEN EVERYTHING COMPUTES, WHAT'S NEXT IS EXTRAORDINARY Hewlett Packard Enterprise Development LP, Compaq Center Drive West, TX77070 HOUSTON, USA Klasse 42 Information technology (IT) and cloud computing consulting services; consulting services in the field of design, selection and use of computer hardware and software for others; consulting in the field of cloud computing; computer technology consultancy; IT consulting including in the fields of computer project management and IT mobility; computer services, namely, cloud hosting provider services; providing virtual and non-virtual application servers, web servers, file servers, and database servers of variable capacity to others; rental of computers and computer software and hardware, and providing them on a subscription or pay-per-use basis; professional computer services, namely, network analysis, LAN/WAN design, wireless engineering, and computer project management. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , FR, DEHORS IL NEIGE LOUIS VUITTON MALLETIER, 2 rue du Pont-Neuf, PARIS, Frankrike Klasse 3 Klasse 4 Essential oils and aromatic extracts; air fragrances; sachets for perfuming linen; fragrance refills for nonelectric room fragrance dispensers; ceramic diffusers for perfumes. Candles; Perfumed candles; tallow candles; tapers (wax candles). Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, PUK Group GmbH & Co. KG, Nobelstr , BERLIN, Tyskland Klasse 6 Metal building materials; cable support and cable laying systems and elements; cable trays, cable trays, including of wire-mesh, wide-span cable trays, cable support troughs, cable protection tubes, cable clamps, non-electric cable connections, mounting brackets, support elements for cable trays, all of the aforesaid elements being of metal; fastening materials of metal for cables and pipes; laying and fastening materials of metal for telecommunications. Klasse 9 Cable distributors and junction boxes. Klasse 20 Fastening materials of plastic for cable support and cable laying systems and elements. Klasse 37 Installation and assembly for cable support and cable laying systems and elements, cables and installations for telecommunications. Besluttet gjeldende dato i :

86 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: American Surfer Holder Design Limited, Hawling Manor, Hawling, GL545TA CHELTENHAM, GLOUCESTERSHIRE, Storbritannia Klasse 25 Adhesive bras; after ski boots; aikido suits; aikido uniforms; albs; aloha shirts; american football bibs; american football pants; american football shirts; american football shorts; american football socks; anglers' shoes; ankle boots; ankle socks; anklets [socks]; anoraks; anoraks [parkas]; anti-perspirant socks; anti-sweat underclothing; anti-sweat underwear; après-ski boots; apres-ski shoes; aprons; aprons [clothing]; aqua shoes; arm warmers [clothing]; army boots; articles of clothing; articles of clothing for theatrical use; articles of clothing made of hides; articles of clothing made of leather; articles of outer clothing; articles of sports clothing; articles of underclothing; ascots; ascots (ties); athletic clothing; athletic footwear; athletic shoes; athletic tights; athletic uniforms; athletics footwear; athletics hose; athletics shoes; athletics vests; babies' clothing; babies' outerclothing; babies' pants [clothing]; babies' pants [underwear]; babies' undergarments; babushkas; baby bibs [not of paper]; baby bodysuits; baby boots; baby bottoms; baby clothes; baby doll pyjamas; baby layettes for clothing; baby pants; baby sandals; baby tops; balaclavas; ball gowns; ballet shoes; ballet slippers; ballet suits; ballroom dancing shoes; bandanas; bandanas [neckerchiefs]; bandeaux [clothing]; barber smocks; baseball caps; baseball caps and hats; baseball hats; baseball shoes; baseball uniforms; baselayer bottoms; baselayer tops; basic upper garment of korean traditional clothes [jeogori]; basketball shoes; basketball sneakers; bath robes; bath sandals; bath shoes; bath slippers; bathing caps; bathing costumes; bathing costumes for women; bathing drawers; bathing suit cover-ups; bathing suits; bathing suits for men; bathing trunks; bathrobes; bathwraps; beach clothes; beach clothing; beach cover-ups; beach footwear. enabling users to access electronic clearing and settlement networks using block-chain technology. Klasse 42 Software as a Service (SaaS) offering software for the clearing, allocation, compliance, recording and settlement of transactions involving bitcoin, cryptocurrency, digital tokens, collateral for derivatives, derivative contracts, virtual currencies, as well as digital currencies; provision of software (Software as a Service, SaaS). Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, G 53 DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, STUTTGART, Tyskland Klasse 12 Motor vehicles and parts thereof (as far as included in this class). Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , FR, Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CH, dex.top Bitmain Switzerland AG, Gotthardstrasse 26, 6300 ZUG, Sveits Klasse 9 Software using decentralized computer technologies for block chain. Klasse 36 Electronic payment processing services; financial services, namely processing of financial transactions provided through web-based systems and portals offering software that cannot be downloaded online, LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike Klasse 3 Cosmetics for body care; facial care preparations; skin care preparations. Besluttet gjeldende dato i :

87 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: AreoX (571) Beskrivelse av merket: The trademark consists of five letters "AreoX". Guizhou Areox Technologies Co., Ltd., Building B, No.2 scientific research building, economic development zone software park, xinpu new district, ZUNYI, GUIZHOU PROVINCE, Kina Klasse 9 Computer programmes [programs], recorded; cameras [photography]; surveying apparatus and instruments; radios; mobile telephones/cell phones/cellular phones; navigational instruments; remote control apparatus. Klasse 10 Nursing appliances; X-ray apparatus for medical purposes; heart rate monitoring apparatus; physiotherapy apparatus; testing apparatus for medical purposes/apparatus for use in medical analysis; medical apparatus and instruments; sphygmotensiometers/arterial blood pressure measuring apparatus/sphygmomanometers. Klasse 12 Amphibious airplanes; aeroplanes; air vehicles; vehicles for locomotion by land, air, water or rail; parachutes; seaplanes; aircraft; remote control vehicles, other than toys; aeronautical apparatus, machines and appliances; civilian drones. Klasse 28 Remote-controlled toy vehicles; gyroscopes and flight stabilizers for model aircraft; drones [toys]; scale model vehicles. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, Holger Korn, Ginsterweg 8, MAINASCHAFF, Tyskland Klasse 35 Advertising; business management; business administration; office functions; cost price analysis; business and management consultancy; outsourcing services [business assistance]; business organization consultancy; organization consultancy with regard to business structures of companies; cost benefit analysis; commercial project management; bench marking [evaluation of business organization]; commercial risk management; assistance and consultancy with regard to business management; business consultancy in the field of the automobile industry and the manufacturing trade, in particular with regard to optimizing production processes, advanced quality planning [AQP], total quality management [TQM] with focus on EFQM as well as with regard to corresponding business strategies; organizational project planning for customers in the automobile industry and the manufacturing trade; organizational and professional business consultancy with regard to projects for customers in the automobile industry and the manufacturing trade; project assistance, namely by organizational planning for customers in the automobile industry and manufacturing trade. Klasse 41 Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; coaching, in particular with regard to commercial and management questions; training in the field of management consultancy; training in the field of project management. Klasse 42 Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; technical project studies; ITproject management; engineering; development of computer software for logistics, supply-chainmanagement and e-business portals; construction drafting. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , FR, DiabiLive MirambeauAppCare, Technopole Montesquieu, 1 Allée Jean Rostand, MARTILLAC, Frankrike Klasse 9 Scientific, photographic, optical, weighing and measuring apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic recording media, sound recording disks, compact disks, DVDs and other digital recording media; data processing equipment; computers; software; computer programs [downloadable software]; computer application software for mobile phones; downloadable mobile applications for portable computer devices; downloadable software for data management; electronic databases recorded on computer media; downloadable image files; downloadable cloud software; cloud servers. Klasse 10 Medical, surgical, dental and veterinary apparatus and instruments; electronic apparatus for medical use; diagnostic apparatus for medical use; analysis apparatus for medical use; automatic analyzers for medical diagnosis; blood glucose monitors; blood testing apparatus for medical use. Klasse 38 Telecommunications; provision of access to databases; provision of access to online databases; providing access to search engines containing medical information; communication by electronic means; rental of message sending apparatus; transmission of digital files; computer-aided transmission of messages and images; provision of access to platforms and portals on the Internet. Klasse 42 Scientific and technological services; design and development of computers and software; development of computer hardware; design and development of software in the field of mobile applications; information technology (IT) consultancy; engineering; software as a service [SaaS]; research and development of new products; programming for computers; software consultancy; design, development, programming and implementation of software; rental of software, maintenance of software; cloud computing; electronic data storage; hosting of servers. 87

88 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 Klasse 44 Medical services; medical diagnosis services; medical monitoring of patients; home health care services; Advisory services relating to health [medical] care; information and advisory services relating to health; information relating to health; medical examinations; medical analysis services; medical assistance. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , US, IMPROJECT W. L. Gore & Associates, Inc., 555 Paper Mill Road, DE19711 NEWARK, USA Klasse 10 Plunger seal made of rubber sold as a component of a drug delivery system. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, HEY BRID ME & Friends AG, Rudolf-Diesel-Ring 11, HOLZKIRCHEN, Tyskland Klasse 10 Orthopaedic articles, in particular orthopaedic soles; medical therapeutic and diagnostic apparatus, in particular heart rhythm and heart rate monitors and arterial blood pressure measuring apparatus; parts and accessories for the aforementioned goods, included in class 10. Klasse 25 Clothing; footwear; headgear; inner soles; soles for footwear; parts and accessories for the aforementioned goods, included in class 25. Klasse 28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (included in class 28); nordic walking poles; parts and accessories for the aforementioned goods, included in class 28. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, KAYZA Hermann Hartje KG, Deichstr , HOYA, Tyskland Klasse 12 Bicycles and parts thereof, as far as included in this class; electric bicycles and parts thereof, as far as included in this class. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, Ergonomic Solutions International Limited, Unit B1 Longmead Business Centre, Blenheim Road, KT199QQ EPSOM, SURREY, Storbritannia Klasse 6 Ironmongery, small items of metal hardware, tubes of metal, telescopic tubes of metal, sheets and plates of metal, poles of metal, goods of common metal not included in other classes, namely buckles of common metal [hardware], metal holders for signboards, fittings of metal for pipes. Klasse 9 Holders, mounts, supports, fastening fittings, swing arms, tilting heads and telescopic arms for electric and electronic apparatus and instruments, namely payment terminals, apparatus for registration of electronic signatures, data processing equipment, monitors, flat panels, touch screens, video screens, customer displays, keyboards, telephones, calculating machines, 88

89 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 printers, scanners, and scales. Klasse 35 Retail, wholesale and online shopping services in relation to ironmongery, small items of metal hardware, tubes of metal, telescopic tubes of metal, sheets and plates of metal, poles of metal, holders, mounts, supports, fastening fittings, swing arms, tilting heads and telescopic arms for electric and electronic apparatus and instruments; retail, wholesale and online shopping services in relation to payment terminals, apparatus for registration of electronic signatures, data processing equipment, monitors, flat panels, touch screens, video screens, customer displays, keyboards, telephones, calculating machines, printers, scanners, and scales. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, göldo music GmbH, Lilienthalstr. 2, HANNOVER, Tyskland Klasse 9 Pick-ups for electrical musical instruments; picks-ups for guitars; electrical amplifiers for use with musical instruments; musical instrument connectors; musical instrument amplifiers; guitar effects processors; electric and electronic effects units for musical instruments; electronic effect pedals for use with sound amplifiers; data storage media; data storage devices; media content. Klasse 15 Musical instruments; parts and accessories for musical instruments; musical accessories; guitars; electric guitars; guitar saddles; guitar shoulder straps; tuners for guitars; guitar picks; stands for musical instruments; mutes for musical instruments; cases for musical instruments; tuning apparatus for musical instruments; strings for musical instruments; wahwah pedals for guitars. Klasse 25 Clothing; belts for clothing; footwear; headgear. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CH, DEPFLUX Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132 MUTTENZ, Sveits Klasse 42 Scientific and technological services in connection with oil and gas production applications and research relating thereto; industrial analysis and research services. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , BX, PaperCloud Keesing Media Group B.V., Basisweg 30, 1043AP AMSTERDAM, Nederland Klasse 16 Printed matter and publications, including printed matter and publications of puzzles and printed matter and publications with craft ideas, paper models, folding paper, coloring pages and coloring cards, wrapping paper and menu cards; paper and cardboard; craft paper; origami folding paper; artists' and drawing materials; instructional and teaching materials. Besluttet gjeldende dato i : Besluttet gjeldende dato i :

90 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , US, (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of the stylized letters "C" and "D" appearing next to each other with a negative space between that forms the backing line of the letter "D". Marketing Technology Partners UK Limited, c/o Cheetah Digital, Inc., 29 Broadway, Level 6, NY10006 NEW YORK, USA Klasse 35 Marketing services; marketing services; social media marketing services; mobile marketing services. Klasse 42 Software as a service (SAAS) services featuring software for data management, data analytics, and customer interaction in the field of marketing. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, Dechra Veterinary Products A/S, Mekuvej 9, 7171 ULDUM, Danmark Klasse 31 Foodstuffs for animals; fodder for animals. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, ORTAGON Aspia AB, Torsgatan 21, STOCKHOLM, Sverige Klasse 9 Programs for computers; electronic publications, downloadable; electronic publications recorded on computer media; downloadable publications; apparatus, instruments and media for the recording, storage, carriage, manipulation, transmission, reproduction, and retrieval of data, signals, information, code, images, text, video, sound and audio; read-only memories recorded on compact discs; DVDs; downloadable audio, visual and audiovisual materials; interactive software; teaching apparatus and instruments; encoded cards and identity cards; computer software for collecting and managing data, performing analyses, conducting studies, and creating and generating reports in the fields of accounting, auditing, management, business and tax; parts and fittings for all the goods included in this class. Klasse 16 Printed matter; stationery; printed publications; books, manuals, newspapers, newsletters, reports, catalogues, magazines, pamphlets, periodicals; photographs; educational materials and instructional materials; web pages downloaded from the internet in the form of printed matter; publications, namely, educational books, printed lessons and lectures, and newsletters, reports and brochures, all in the fields of auditing, accounting, corporate governance, tax, management, business, information technology, information management, corporate finance, human resources, computers and programs; parts and fittings for all the goods included in this class. Klasse 35 Business management; business administration; office functions; accounting; business auditing services; tax consulting and advisory services; merger, acquisition and divestiture consulting and advisory services; business management and business consulting and advisory services; corporate management advisory services; market research; human resource consulting services; business research and information services; business auditing; tax preparation and tax consulting services; business management consulting services in the field of information technology; tax advice and research services; information, advice and consultancy relating to all the aforesaid services, included in this class; personnel and recruitment services; advice and consultancy relating to all the aforesaid services, included in this class; provision of information, advisory and consultancy relating to all the aforesaid services provided online or in printed form or electronic form, included in this class; temporary personnel services; payroll preparation; business acquisitions; business acquisitions consultation; human resources management and recruitment services. Klasse 36 Financial affairs; monetary affairs; financial management, assistance, advice, consultancy, information and research services; tax consultation [financial] and duty payment consultation services; financial advisory services relating to insolvency; investment services; financial appraisal services; investment banking consulting and advisory services; financial consulting and advisory services; actuarial consulting services; financial valuation services in the areas of business enterprises, inventories, assets, equipment, licensing, real estate and intellectual property; real-estate valuations; financial risk management; estate agency and estate management; 90

91 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 real estate services; providing financial information; provision of information, advisory and consultancy relating to all the aforesaid services provided online or in printed form or electronic form, included in this class; factoring; financing and funding services; arranging the provision of finance. Klasse 38 Providing access to platforms and portals on the Internet. Klasse 41 Education; providing of training; organizing and conducting classes, seminars, symposiums and conferences; educational services, namely, conducting live and on-line classes, seminars, conferences, and workshops in the fields of accounting, auditing, tax, business, information management, information technology, computers, management training, financial planning and investment strategies; organizing and conducting of award ceremonies and entertainment events; providing facilities for award ceremonies and entertainment events; examining for and granting educational and professional awards; publishing services; electronic publishing services; provision of information, advisory and consultancy relating to all the aforesaid services provided online or in printed form or electronic form, included in this class. Klasse 42 Industrial analysis and research services; software design and development; computer consulting services in the field of computer security; consultancy and advice relating to the quality evaluation, selection and implementation of computer software, firmware, hardware, information technology and data processing software systems; computer programming; research, development, design, testing, monitoring, inspection, and analysis in the fields of telecommunications, computers, computer systems and computer networks; planning in the fields of computers, computer systems and computer networks; rental of software; information technology and information technology management consulting and advisory services; provision of information, advice and consultancy relating to all the aforesaid services provided online or in printed form; platform as a service [PaaS]; hosting platforms on the internet; technological services and research and planning relating to all the aforesaid services, included in this class. Klasse 45 Legal services; security services for the protection of property and individuals; legal advice and consultancy relating to environmental regulatory matters; reviewing standards and practices and provision of legal advice and assistance relating to business management to assure compliance with public sector procurement laws and regulations; consultation in the field of data theft and identity theft; consulting and legal services in the field of privacy and security laws, regulations, and requirements; legal consulting services in the field of listing and tracking of foreign and domestic government regulatory requirements, for obtaining permits and regulatory compliance; intellectual property consultation; litigation support services; legal services relating to personnel; providing legal information from an on-line interactive database; providing information relating to legal affairs; providing on-line information in the field of law; providing information about intellectual and industrial property rights; legal consulting services for assuring compliance with regulations; reviewing standards and practices to assure compliance with governmental laws, regulations and rules; security services, namely, providing security assessments for the physical protection of property and individuals and workplace safety; provision of expert legal opinions relating to witness issues; risk assessment services for the security of goods, individuals, establishments and premises; crime and fraud prevention; arbitration services; litigation and dispute support services; provision of information, advisory and consultancy relating to all the aforesaid services provided online or in printed form or electronic form, included in this class; licensing of computer software [legal services]; providing on-line information in the field of law. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: MILLMIX Harburg-Freudenberger Maschinenbau GmbH, Asdorfer Strasse 60, FREUDENBERG, Tyskland Klasse 7 Machines for the plastics and rubber manufacturing industry for producing and processing of rubber and plastics, namely extruders (machines), mills, rolling mills and machines for moulding, dosing, splitting and assembly of rubber and plastics. Klasse 37 Installation and maintenance of machines for the plastics and rubber manufacturing industry for producing and processing of rubber and plastics, namely extruders (machines), mills, rolling mills and machines for moulding, dosing, splitting and assembly of rubber and plastics. Klasse 42 Computer controlled monitoring and configuration of machines for the plastics and rubber manufacturing industry for producing and processing of rubber and plastics, namely extruders (machines), mills, rolling mills and machines for moulding, dosing, splitting and assembly of rubber and plastics by remote access [quality control]. Besluttet gjeldende dato i :

92 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of the term "BVI" adjacent to an eye design including a pupil encircled by a ring of triangles and an outer ring with a circle superimposed over a portion of the pupil and portions of three of the triangles. Beaver-Visitec International (US), Inc., 500 Totten Pond Road - 10 CityPoint, MA02451 WALTHAM, USA Klasse 10 Surgical apparatus and instruments for use in ophthalmic surgery. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , US, (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: SINDEX Harburg-Freudenberger Maschinenbau GmbH, Asdorfer Strasse 60, FREUDENBERG, Tyskland Klasse 7 Machines for the plastics and rubber manufacturing industry for producing and processing of rubber and plastics, namely extruders (machines), mills, rolling mills and machines for moulding, dosing, splitting and assembly of rubber and plastics. Klasse 37 Installation and maintenance of machines for the plastics and rubber manufacturing industry for producing and processing of rubber and plastics, namely extruders (machines), mills, rolling mills and machines for moulding, dosing, splitting and assembly of rubber and plastics. Klasse 42 Computer controlled monitoring and configuration of machines for the plastics and rubber manufacturing industry for producing and processing of rubber and plastics, namely extruders (machines), mills, rolling mills and machines for moulding, dosing, splitting and assembly of rubber and plastics by remote access [quality control]. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of a circle with a horizontal laddershaped cutout intersecting the circle; to the right of the circle is the wording "CIPHERTEXT" centered over the wording "SOLUTIONS". Ciphertext Solutions, Inc., 433 Lincoln St., NJ07072 CARLSTADT, USA Klasse 9 Computer software for use in connection with the facilitation, presentation, verification, authentication, application, administration, issuance, renewal, suspension and management of electronic or virtual credit cards, debit cards, loyalty cards, rewards cards and other services provided by a bank, financial institution, retailer or other entity, and to add, include, modify or integrate such electronic or virtual credit cards, debit cards, loyalty cards, rewards cards or services with a mobile application, wallet or payment application. Besluttet gjeldende dato i : Anzhela Oleksandrivna Stepanenko, vul. Katkova, 1, kv. 34, Kryvyi Rih, DNIPROPETROVSKA OBL., Ukraina Klasse 11 Hot air apparatus; framework of metal for ovens; kilns; ventilation hoods; ventilation [air-conditioning] installations and apparatus; warming pans; chimney flues; flues for heating boilers; feeding apparatus for heating boilers; loading apparatus for furnaces; furnace ash boxes; chimney blowers; hot air ovens; furnace grates; air reheaters; heating plates; stoves [heating apparatus]; heating installations; heating apparatus for solid, liquid or gaseous fuels; heating boilers; burners; furnaces, other than for laboratory use; dampers [heating]; incandescent burners; boiler pipes [tubes] for heating installations; extractor hoods for kitchens. Besluttet gjeldende dato i :

93 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, 2007/1011 Ergonomic Solutions International Limited, Unit B1 Longmead Business Centre, Blenheim Road, KT199QQ EPSOM, SURREY, Storbritannia Klasse 6 Ironmongery, small items of metal hardware, tubes of metal, telescopic tubes of metal, sheets and plates of metal, poles of metal, goods of common metal not included in other classes, namely buckles of common metal [hardware], metal holders for signboards, fittings Klasse 9 of metal for pipes. Holders, mounts, supports, fastening fittings, swing arms, tilting heads and telescopic arms for electric and electronic apparatus and instruments, namely payment terminals, apparatus for registration of electronic signatures, data processing equipment, monitors, flat panels, touch screens, video screens, customer displays, keyboards, telephones, calculating machines, printers, scanners, and scales. Klasse 35 Retail, wholesale and online shopping services in relation to ironmongery, small items of metal hardware, tubes of metal, telescopic tubes of metal, sheets and plates of metal, poles of metal, holders, mounts, supports, fastening fittings, swing arms, tilting heads and telescopic arms for electric and electronic apparatus and instruments; retail, wholesale and online shopping services in relation to payment terminals, apparatus for registration of electronic signatures, data processing equipment, monitors, flat panels, touch screens, video screens, customer displays, keyboards, telephones, calculating machines, printers, scanners, and scales. Besluttet gjeldende dato i : JumpandReach GmbH, Sonnenburgstrasse 15, 6020 INNSBRUCK, Østerrike Klasse 14 Clocks; watch bands; cases for clock- and watchmaking; parts for clockworks; ornaments [jewellery, jewelry (am.)]. Klasse 25 Clothing; headgear; footwear. Klasse 28 Sporting articles and equipment; cases adapted for sporting articles. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: KLÄTTERMUSEN Klättermusen Brands AB, Årevägen 55, ÅRE, Sverige Klasse 18 Leather and imitation leather; luggage, bags, wallets and other carriers; casual bags; backpacks; attaché cases; bags for climbers; sport bags; luggage covers; key bags; belt bags and hip bags; bumbags; traveling trunks; suitcases; vanity cases sold empty; straps made of imitation leather; straps (leather -); small bags; wash bags for carrying toiletries. Klasse 24 Textiles and substitutes for textiles; woollen fabric for use in the manufacture of clothing; waterproof fabric for use in the manufacture of clothing; textile fabrics for use in the manufacture of sportswear; bed sheets; hand towels; waterproofed textile piece goods; sleeping bags. Klasse 25 Clothing; jackets [clothing]; cagoules; jackets being sports clothing; ski jackets; ski trousers; ski hats; ski gloves; shell jackets; parkas; pants; weatherproof pants; cargo pants; sports jackets; moisture-wicking sports pants; moisture-wicking sports shirts; shorts; shirts; tee-shirts; down jackets; snow pants; woollen socks; underwear; bathing clothes; neckerchiefs; waistcoats; gloves [clothing]; sweat-absorbent underwear; hooded sweatshirts; weatherproof clothing; footwear; half-boots; hats; baseball caps; caps; headbands [clothing]; belts [clothing]; belts made out of cloth. 93

94 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 Klasse 35 Advertising; online advertising; marketing services; promotion of sports competitions and events; retail services in relation to sporting articles; wholesale services in relation to sporting articles; retail services in relation to sporting articles; retailing of leather and imitations of leather, luggage, bags, wallets and other carriers, bags, rucksacks, briefcases, bags for climbers, bags for sports, luggage covers, key holders, waist bags and hip bags, belt bags, travelling bags, suitcases, vanity cases sold empty, straps made of imitation leather, leather straps, small bags, wash bags for carrying toiletries, textiles and substitutes for textiles, woollen fabric for use in the manufacture of clothing, waterproof fabric for use in the manufacture of clothing, textile fabrics for the use in the manufacture of sportswear, sheets, towels, impregnated textile piece goods, sleeping bags, clothing, jackets, water and windproof jackets, jackets being sportswear, ski jackets, ski trousers, ski hats, ski gloves, shell jackets, anoraks, trousers, waterproof trousers, cargo trousers, sports jackets, moisture-wicking sports trousers, moisture-wicking sports shirts, shorts, shirts, t-shirts, down jackets, thermal trousers, woollen socks, underwear, swimwear, neckerchiefs, vests, gloves, sweat-absorbent underwear, hooded sweatshirts, impregnated clothing, footwear, boots, headgear, baseball caps, caps, headbands (clothing), belts, belts of textiles. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, Pssbl Marc William Georg Finsterlin, 7 F, Fook Wah Mansions, 49 Lyttelton Road, MID LEVELS, WEST HONGKONG, Kina Klasse 9 Bags, trunks, pouches, sacks, briefcases, cases, all aforementioned goods adapted for containing electronic devices, data processing apparatus and their peripherals, notebook computers, laptop computers, computerised personal organisers, pocket calculators, printers, electric cables, power supply units, floppy discs, RAM cards, batteries, telephones, as well as their parts including mobile phone adaptors, plug connector; batteries for mobile phones; carrying cases for mobile phones, mobile phone speakers, dashboard mounts for mobile phones, docking stations for mobile phones, headsets for mobile phones, flip covers for mobile phones, mobile telephone covers made of leather or imitation leather; mobile telephone covers made of cloth or textile materials; display screen protectors in the nature of films for mobile phones, computer mouses, mouse pads, headphones, headphones with microphone for phones, laptop computer cases, laptop computer bags, docking stations for laptop computers, cases adapted for notebook computers; cases adapted for credit cards. Klasse 16 Folders for papers; document files; albums; stickers; stickers [stationery]; cabinets for stationery [office requisites]; cases for stationery; pencil holders; booklets; brochures; bookbinding material; books; office requisites, except furniture; leather pencil cases; holders for writing pens and pencils; folders [stationery]; stationery; passport holders; writing cases; writing instruments; writing folders; writing materials; stationery; periodicals [magazines]; newspapers; notepads, credit cards without magnetic coding; business cards; stationery cases; bags, pouches, sacks, cases, all aforementioned goods adapted for containing folders, stationery, writing instruments, notepads, business cards as far as included in this class. Klasse 18 Bags, trunks, pouches, travelling bags, rucksacks, bags for climbers, sports bags, roller bags, bags, travelling bags, valises, handbags, key cases, school bags, hip bags, attaché cases, briefcases, sling bags for carrying infants, garment bags for travel, vanity cases, toiletry bags, cosmetic bags, beach bags, clothing for animals, pocket wallets, bags for campers, attaché cases, net bags for shopping, shopping bags, purses, collars for animals, collars for dogs, dog leashes, leather and imitation leather, umbrellas, shoulder belts. Klasse 25 Clothing, footwear, headgear; suits, layettes [clothing], bathing suits -and trunks, bath robes, bathing caps, bath sandals, bath shoes, bandanas (neckerchiefs), ladies' clothing and clothing for men, pocket squares, money belts [clothing], waist belts, ankle boots, scarves, gloves, slips [underclothing], blouses, shirts, wooden shoes, pants, jackets, headgear, neckties, clothing of leather, underwear, underwear [anti-sweat-], coats, caps, outer clothing, ear muffs [clothing], parkas, ponchos, sweaters, pyjamas, cyclists' clothing, mackintoshes, skirts, sandals, sarongs, neck scarves [mufflers], sleep masks, breeches for wear, lace boots, shoes, footwear, ski gloves, ski boots, socks, gym suits, footwear for track and field athletics, boots, headbands [clothing], espadrilles, stockings, sweatabsorbent stockings, tights, sweaters, tee-shirts, sports jerseys, underwear, vests, winter jackets. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: WARNER LINEAR Warner Electric Technology LLC, Suite 201, 300 Granite Street, MA02184 BRAINTREE, USA Klasse 7 Linear actuators and their components. Besluttet gjeldende dato i :

95 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, DFL Deutsche Fussball Liga e.v., Guiollettstr , FRANKFURT, Tyskland Klasse 9 Electric, electrotechnical and electronic apparatus, equipment and instruments for the input, storage, processing and transmission of data; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound and/or images and/or electronic data; data communications apparatus and instruments; scientific, control, measuring, signalling, metering, recording, monitoring, checking, switching, regulating equipment and optical apparatus and instruments, included in class 9; apparatus, instruments and equipment for telecommunications; optical image viewers with threedimensional graphic representation; apparatus for receiving, recording, transmission, processing, transforming, output and reproduction of data, speech, text, signals, sound and images, including multimedia apparatus; electronic apparatus for entertainment, namely radio and television receivers, sound and/or image recording and reproduction equipment, including portable and for digital image and sound signals; apparatus for interactive television viewing; apparatus for receiving and transforming encoded signals (decoders); apparatus, including multimedia apparatus, for connecting and controlling audio, video and telecommunications apparatus and computers and printers, including multimedia apparatus with electronic program management and control for interactive television viewing and/or pay TV; electronic program guides; operating software and other software for the aforesaid apparatus, instruments and equipment; data processing equipment and computers, buffer memories, computer chips, disks, cables, drives, terminals, printers, keyboards, monitors and other peripheral apparatus for computers; computer game accessories, namely, disk memories and television receivers; video, computer and other electronic games software for use with television and other apparatus; musical juke boxes; accessories for computers and electronic and electrotechnical apparatus, namely computer mice, control apparatus, electrical adapters, modules for expanding functions of computer and extending memory capacity; voice synthesizers, light pens, electronic 3D spectacles, programmed and nonprogrammed cassettes, floppy discs and discs and memory modules (included in class 9); boxes for storing cassettes, floppy discs and discs; program recorders, numerical keyboards, floppy disk stations principally comprising floppy disk drives, microprocessors and control electronics; electronic data processing apparatus, including monitors, input apparatus, output apparatus, printers, terminals and memories, aforementioned apparatus being additional apparatus for a main piece of apparatus; computer programs on data carriers of all kinds; electronic data carriers; video games (computer games) in the form of computer programs recorded on data carriers; computer and video game cassettes, floppy disks, cartridges, disks and tapes and other programs and databases recorded on machine-readable data carriers, included in class 9; recorded and unrecorded sound carriers, in particular recording discs, compact discs, sound tapes and sound cassettes (compact cassettes); recorded and unrecorded image carriers (included in class 9), in particular video cassettes and DVDs; exposed films; photo CDs; photographic, cinematographic, optical and teaching apparatus and instruments; pre-recorded magnetic, magnetic optical and optical carriers for sound and/or images; coded telephone cards; optical apparatus and instruments, included in class 9, in particular spectacles, glasses and spectacle frames; spectacle cases; parts for all the aforesaid goods, included in class 9; video cassette cases. Klasse 35 Advertisement and marketing; information services in the field of marketing and advertising in oral and written form, including by means of print media and electronic media; organisational consultancy in the field of marketing and advertising; statistical evaluation of market research data; market research; market analysis; advertising research; opinion polling; distribution of catalogues, mailing lists and goods for advertising purposes; radio, television and cinema advertising, public relations, sales promotion, arranging and concluding commercial transactions, for others; computerised file managing; organisation of trade fairs and exhibitions for commercial or advertising purposes; organisation and arranging of multimedia presentations for advertising and/or commercial purposes; marketing of advertising time on television through agencies and rental services; business consultancy and business organization consultancy; advertising, in particular radio, television, cinema, print, videotext and teletext advertising; marketing (marketing research) through agencies and rental services, in particular on the aforesaid media and via the aforesaid media; publication of prospectuses for advertising purposes and for the presentation of goods; telephone ordertaking services for teleshopping; arranging advertising time in all relevant media; business management services; business administration; office functions; business organisation consultancy; typing; secretarial services; business consultancy; business consultancy and advisory services; management of foreign business interests; development of advertising concepts, in particular for marketing goods and services via worldwide electronic networks, in particular the Internet and other electronic communications media; arranging contracts for the buying and/or selling of goods and/or the providing of services; electronic commerce provider services, namely administrative order processing and invoicing for electronic ordering systems; dissemination of advertising on an online electronic communications network; computerised market research services; auctioneering on the Internet; business strategy development relating to franchising for organising commercial and organisational know-how; arranging of contracts online for the purchase of goods and providing of services, for others; call centre services, namely order acceptance and administrative order processing; telephone answering (for unavailable subscribers); advertising planning services; rental of advertising space on the Internet; banner exchange for banner advertising; business oragnization consultancy for talent promotion; production of advertising films; rental of advertising films; production of teleshopping programmes; television and radio advertisement production; promotion of sports competitions and events. 95

96 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 Klasse 38 Wireless or cable network broadcasting of radio and television broadcasts/programmes; transmitting of film, television, radio, teletext and videotext programmes or broadcasts; telecommunications; collection and transmission of messages, press reports (including by electronic means and/or by computer); transmission of market research data (including by electronic means and/or by computer); sound, image and data transmission by cable, satellite, computer network, telephone and other lines, and all other transmission media; broadcasting of pay-tv programmes, including video-on-demand transmission and provision of access to digital platforms, for others; providing access to information databases; transmission of information via wireless or cable networks; on-line services and transmissions, namely transfer of information and messages including ; providing telecommunications channels for teleshopping services; providing access to telecommunications networks with the aid of digital multimedia technology, in particular for Internet access, teleshopping and telebanking, including for use with television screens; transmission of data and computer programs on electronic networks, in particular on the Internet and other electronic communications media providing information of all kinds, in particular from the fields of politics, economics, finance, law, social issues, sport, religion, technology, computers, the Internet; providing access to electronic shopping systems on electronic networks, in particular on the Internet and other electronic communications media; transmission of sound, speech, images and/or data; communications by telephone, mobile telephone communications; transmission of data for operating databases for conducting teleservices; providing access to databases for the purpose of providing information on the Internet, in particular including within the framework of Internet communities and websites and including SMS (short message systems); electronic communication by means of chat lines within the framework of virtual communications platforms and pin board facilities (included in class 38); data services, fax services, SMS services; transmission of information stored on databases, in particular including communication by means of interactive computer systems; providing access to platforms for the supply and demand of goods/services; online provider services, namely providing access to, and transmission of, information, texts, drawings and images on electronic networks; Internet services, namely providing access to information and entertainment programs on the Internet; providing access for users to various communication networks; broadcasting of teleshopping programmes; providing access to e-commerce platforms on the Internet and other electronic media; providing access to Internet forums for the exchange of information and ideas on topics of all kinds; transmission of data; leasing of access time to information databases; leasing of access time to databases for the purpose of providing information on the Internet, in particular including within the framework of Internet communities and websites and including SMS (short message systems). Klasse 41 Production, showing and rental of films, videos and other television programmes; recording studio services, in partucular audio, video, sound recording services, videotape recording [filming]; rental of video and/or audio cassettes, tapes and discs and video games (computer games); rental of television sets containing decoders; teaching, education; entertainment; sporting and cultural activities; radio or television entertainment; organisation and presentation of sports events, shows, quizzes and musical events and organisation of competitions in the fields of entertainment and sports, also for recorded programmes or live broadcasts on radio or television; production of prize game broadcasts; organization of competitions in the fields of training, teaching, entertainment and sports; arranging and conducting of beauty contests; providing of training for talent promotion; correspondence courses; publication of books, periodicals and other printed matter and corresponding electronic publishing; organisation of and conducting concert, theatre and entertainment events and sports competitions; production of film, television, radio, teletext and video text programmes or broadcasts; radio or television entertainment; production of films and video films and other image and sound programmes for educational, instructional and entertainment purposes, including for children and young people; production, showing and rental of sound and image recordings on video and/or audio cassettes, tapes and discs; theatrical performances, music performances; cultural, artistic, recreational, social entertainment and sporting activities, including the arranging thereof, included in class 41; arranging and conducting of cultural, entertainment and sporting events and congresses, seminars, lectures and multimedia presentations (entertainment); services of a publishing house (excluded printing services); production of web-tv programmes, interactive programmes and Internet TV programmes; online gaming services on the Internet and other electronic media; online entertainment, in particular via computer networks, namely the Internet; sports camps; sports tuition; sports training; arranging and conducting of congresses; booking of event tickets; ticket and seat reservation for concerts, shows and other performances; reservation services for cultural and sporting events; booking of seats for shows and sporting events; organising and arranging of seminars and lectures for advertising and/or commercial purposes; providing non-downloadable radio and television broadcasts/programmes via wireless or cable networks; publication of periodicals, books and other printed products; production of web-tv programmes, interactive programmes and Internet TV programmes. Klasse 42 Configuration of computer networks for the transmission of messages, images, texts, speech and data using software; technical consultancy in the field of software development for multimedia, interactive television and Pay TV (included in this class); development of software, researching and developing of integrated circuits, chip design; computer programming, including video and computer games; development of software for electronic television programme guides; engineering services, in particular in the fields of multimedia, digital and/or interactive television and telecommunications; technical consultancy in relation to technical research in the field of sport, television entertainment and advertising; Internet provider services, namely installation and maintenance of software for Internet access and dial-in nodes, and rental of memory space on a server connected to the Internet and programming of web pages, for others, for access via the Internet; design of homepages on the Internet; rental of memory space on computer systems connected to the Internet; design of web sites for advertising purposes and web page design; technical planning of telecommunications equipment; graphic arts designing and designer services; scientific and technological services and research and design relating thereto, industrial analysis and research, design and development of computers and software; technical consultancy in the field of computer software design for marketing and advertising; creating and updating of webpages for advertising on the Internet; design of printed and published products, including corresponding electronic media; electronic storage of information, including sound, images and data; electronic storage of fees data; database services, namely storage of data; storage of data in information databases; conversion of texts to digital format; programming of video games. Klasse 45 Licensing of industrial property rights; intellectual property consultancy; copyright management; licensing of computer software; domain name registration services; legal services; legal services relating to granting of license rights to asset components of 96

97 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 personal rights; exploitation and administration of intellectual property rights by licensing in the sports sector, security consultancy; granting, leasing and exploitation of intellectual property rights by licensing relating to films, television and radio productions and other image and sound programmes, and to print media and other printed products, in particular relating to football events; exploitation of copyright in relation to films and television programmes in the field of merchandising by licensing; legal consultancy on matters relating to sport, television entertainment and television advertising; legal services; dispute resolution services; consultancy relating to management of intellectual property and copyrights; exploitation of related rights by licensing and management of television transmission rights, in particular rights to the transmission of sporting events; negotiation of contracts relating to intellectual property rights, exploitation of copyright by licensing and management of rights relating to press articles and radio, television and film programmes to be used in sound and image carriers; negotiation of contracts relating to intellectual property rights, exploitation of copyright by licensing and management of rights relating to articles in newspapers and periodicals. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, Diavent Carl Freudenberg KG, Höhnerweg 2-4, WEINHEIM, Tyskland Klasse 7 Machines for processing metal, wood and plastic, machines for the chemical industry, agriculture, mining and the beverages industry, textile machines, construction machines, packaging machines and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles); agricultural implements other than hand-operated; hydraulic accumulators for storing and providing pressure; hydraulic accumulators, in particular diaphragm accumulators, piston accumulators, accumulators for axle suspension, wheel suspension and/or cab suspension; belts for machines; rollers for printing machines; pump and valve diaphragms; antifriction bearings for machines; ball bearings, roller bearings and plain bearings as machine parts; self-lubricating bearings; bearings for transmission shafts; journal boxes [parts of machines]; gaskets being parts of machines or engines; mechanical seals being parts of machines or engines, in particular being crankshaft seals; mechanical seals being transmission seals, turbocharger seals or for sealing electric motors; mechanical seals for hydrodynamic or pneumatic applications being parts of machines, engines or gearboxes; rotary shaft seals being parts of machines or engines; rod wipers and piston guide rings used in hydraulic and pneumatic cylinders; guide and oilremoving elements for hydraulic and pneumo cylinders; intake manifolds for land, air and sea vehicles; parts for motors and engines of air and water vehicles, namely shaft couplings, transmission shafts, journals; piston rings, guide rings, valves and parts therefor, bearings Klasse 9 and guides, shaped parts and moulded parts for mechanical machines, in particular of plastic or predominantly of plastic, in particular of fluorocarbon resin or elastomers; machine belts; bellows; blow guns, in particular folding bellows of rubber, folding bellows of TPE; elastic bearings for machines or engines as noise and vibration absorption parts; pneumatic springs and spring legs with bellows of elastomeric material for supporting vibrating machine; elastic springs for damping noise, vibration and shock insulation as parts of machines; multilayer springs for damping noise, vibration and shock insulation as parts of machines; parts of motors for damping and vibroinsulation; gasdistributing and valve-actuating machinery; parts for motors and engines of land vehicles, namely bearing pins; finished products of vulcanised perfluoroelastomers in the form of membranes for use as parts of machines in hydraulics, pneumatics and mechanical engineering; rubberised chain wheels (parts of machines); belts for engines and motors of vehicles. Apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; plug-in connectors; plug-in connectors, in particular electrical connectors; sheaths for electric cables; fuel cells and parts thereof; printed circuits; junction sleeves for electric cables; covers for electric outlets; sensor housings; connector housings; electronics housings, magnet armatures; magnetic encoders. Klasse 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; drive gears for land vehicles; drive belts for land vehicles; clamping rollers for vehicles; parts for land vehicles, namely shaft couplings and transmission shafts; parts of land, air and sea vehicles, namely shock absorbers, shock-absorbing springs, suspension springs, air springs; vehicle bodies made from polytetrafluoroethylene; pneumatic springs and spring legs with bellows of elastomeric materials for supporting vibrating vehicles. Klasse 17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; plastics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping and insulating materials; sealing and packing cord, packing and stopping materials, seals for sensors; gasket support rings; artificial resins, in particular fluorocarbon resins or elastomers, being semi-finished products in the form of plates, tubes, rods, blocks, flexible pipes, not of metal, fittings, expansion joints, films for sealing purposes, filling material for reaction columns, balls, filter material in the form of fibres or porous plates; guide tubes, insulating tubes and insulating parts for electrical purposes, having springs with corrosion-resistant coatings for sealing purposes, in particular for mechanical seals, corrugated tubes for vacuum operation and being spring washers; all of the aforesaid goods being made of or predominantly of plastic, in particular of fluorocarbon resin or elastomers; shaft seals of polytetrafluoroethylene, gum or highly elastic and thermoplastic plastics, including combined with metal or other plastics, in particular lip seals for moveable parts of machines; radial shaft seals, shaft sealing rings, cassette seals; combination seals; rotary seals; packings for static seals; valve stem seals; hydraulic brake seals; o-ring seals; support seals; composite seals; fibrous gaskets; butterfly valve seals; sealing plugs being metal-elastomer composite parts (predominantly of elastomers); seals for shockabsorbers and gas springs; valve spindle seals; seals for hydraulic braking systems; seals for hydraulic and pneumocylinders; sealing rings; o-rings; flat seals; profile seals; axle seals; sealing plates; insulating foils; sealing frames as sealing gaskets; hydraulic and pneumatic seals, in particular rod seals; piston seals; rod wiper seals; buffer seals; wiper rings and guide rings for sealing against oil, grease or air in hydraulic and pneumatic cylinders; plastics in extruded form for use in manufacture, being elastic rubber-like plastics, in particular including combined with metals and other 97

98 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 plastics, in particular moulded parts, including boards, sheets and flaps, profiles, discs and washers; screw seal rings, in particular rubber metal seal rings, for example so-called USIT rings; plug-in pieces, namely stopping materials of rubber; rotary pressure seals; insulating membranes, in particular for use in accumulators, separators, pumps, regulating and switching apparatus; partitions, being insulating membranes, in particular being insulating membranes of elastomers; moulded sealing parts of polytetrafluoroethylene; solid silicone insulation materials, namely jet formers for showers, seals, diaphragms, housing parts and injection-moulded parts; moulded insulation parts for machine elements made of liquid silicon; liquid silicone sealing compounds; plastics in the form of sheets, blocks, spheres, rods and tubes; moulded sealing parts of PTFE; grooved rings, in particular including grooved rings of PTFE; static and dynamic seals; cylinder joinings [seals]; V-packings as multiple lip (chevron) packing seals designed to seal static reciprocating and centrifugal applications, where the male and female adapters are used to complete a set of vees; stuffing box packings (seals); micro-parts of plastic or elastomeric material (semi-finished products); non-metal seals, namely, oil seals, fluid seals, insulating seals, reinforced seals, elastomeric seals, seals for pistons and rods, namely, cups, rings, packings and gaskets, all the foregoing for sealing oil, grease or air in hydraulic and pneumatic applications; packaging materials for moulded seals for sealing and insulation purposes; plates of graphite-based materials for use as sealing rings, packing seals and heat insulation; slide ring packings, sliding ring seals and gasket support rings; glide ring packings, seals, and sealing support rings for sealing oil, grease or air in hydraulic and pneumatic applications; guide elements for hydraulic and pneumatic machines, namely guide rings and bearing rings for protecting cylinder rods and pistons; sound insulating multilayered sheets and formed parts of foam and/or plastics for vehicle cabins, for the building industry and for industrial machines; perfluoroelastomers being films, plates and rods (semifinished products); moulded semi-finished parts and finished products of vulcanised perfluoroelastomers, in particular in the form of seals and o-rings, for use in hydraulics, pneumatics and mechanical engineering; barrier materials; sealing polymeric membranes, filtering polymeric porous membranes in hollow fibre form, filtering transfer membranes of polyamides, filtering waterproof membranes made of polymers, insulating water proofing membranes, insulating waterproof membranes of vulcanised fibre. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, ÅHUS BITTER The Absolut Company Aktiebolag, STOCKHOLM, Sverige Klasse 33 Bitters. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, ASPIA Aspia AB, Torsgatan 21, STOCKHOLM, Sverige Klasse 9 Programs for computers; electronic publications, downloadable; electronic publications recorded on computer media; downloadable publications; apparatus, instruments and media for the recording, storage, carriage, manipulation, transmission, reproduction, and retrieval of data, signals, information, code, images, text, video, sound and audio; read-only memories recorded on compact discs; DVDs; downloadable audio, visual and audiovisual materials; interactive software; teaching apparatus and instruments; encoded cards and identity cards; computer software for collecting and managing data, performing analyses, conducting studies, and creating and generating reports in the fields of accounting, auditing, management, business and tax; parts and fittings for all the goods included in this class. Klasse 16 Printed matter; stationery; printed publications; books, manuals, newspapers, newsletters, reports, catalogues, magazines, pamphlets, periodicals; photographs; educational materials and instructional materials; web pages downloaded from the internet in the form of printed matter; publications, namely, educational books, printed lessons and lectures, and newsletters, reports and brochures, all in the fields of auditing, accounting, corporate governance, tax, management, business, information technology, information management, corporate finance, human resources, computers and programs; parts and fittings for all the goods included in this class. Klasse 35 Business management; business administration; office functions; accounting; business auditing services; tax consulting and advisory services; merger, acquisition and divestiture consulting and advisory services; business management and business consulting and advisory services; corporate management advisory services; market research; human resource consulting services; business research and information services; business auditing; tax preparation and tax consulting services; business management consulting services in the field of information technology; tax advice and research services; information, advice and consultancy relating to all the aforesaid services, included in this class; personnel and recruitment services; advice and consultancy relating to all the aforesaid services, included in this class; provision of information, advisory and consultancy relating to all the aforesaid services provided online or in printed form or electronic form, included in this class; temporary personnel services; payroll preparation; business acquisitions; business acquisitions consultation; human resources management and recruitment services; administration of employee benefit plans. Klasse 36 Financial affairs; monetary affairs; financial management, assistance, advice, consultancy, information and research services; tax consultation [financial] and duty payment consultation services; financial advisory services relating to insolvency; investment services; financial appraisal services; 98

99 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 investment banking consulting and advisory services; financial consulting and advisory services; actuarial consulting services; financial valuation services in the areas of business enterprises, inventories, assets, equipment, licensing, real estate and intellectual property; real-estate valuations; financial risk management; estate agency and estate management; real estate services; providing financial information; provision of information, advisory and consultancy relating to all the aforesaid services provided online or in printed form or electronic form, included in this class; factoring; financing and funding services; arranging the provision of finance. Klasse 38 Providing access to platforms and portals on the Internet. Klasse 41 Education; providing of training; organizing and conducting classes, seminars, symposiums and conferences; educational services, namely, conducting live and on-line classes, seminars, conferences, and workshops in the fields of accounting, auditing, tax, business, information management, information technology, computers, management training, financial planning and investment strategies; organizing and conducting of award ceremonies and entertainment events; providing facilities for award ceremonies and entertainment events; examining for and granting educational and professional awards; publishing services; electronic publishing services; provision of information, advisory and consultancy relating to all the aforesaid services provided online or in printed form or electronic form, included in this class. Klasse 42 Industrial analysis and research services; software design and development; computer consulting services in the field of computer security; consultancy and advice relating to the quality evaluation, selection and implementation of computer software, firmware, hardware, information technology and data processing software systems; computer programming; research, development, design, testing, monitoring, inspection, and analysis in the fields of telecommunications, computers, computer systems and computer networks; planning in the fields of computers, computer systems and computer networks; rental of software; information technology and information technology management consulting and advisory services; provision of information, advice and consultancy relating to all the aforesaid services provided online or in printed form; platform as a service [PaaS]; hosting platforms on the internet; technological services and research and planning relating to all the aforesaid services, included in this class. Klasse 45 Legal services; security services for the protection of property and individuals; legal advice and consultancy relating to environmental regulatory matters; reviewing standards and practices and provision of legal advice and assistance relating to business management to assure compliance with public sector procurement laws and regulations; consultation in the field of data theft and identity theft; consulting and legal services in the field of privacy and security laws, regulations, and requirements; legal consulting services in the field of listing and tracking of foreign and domestic government regulatory requirements, for obtaining permits and regulatory compliance; intellectual property consultation; litigation support services; legal services relating to personnel; providing legal information from an on-line interactive database; providing information relating to legal affairs; providing on-line information in the field of law; providing information about intellectual and industrial property rights; legal consulting services for assuring compliance with regulations; reviewing standards and practices to assure compliance with governmental laws, regulations and rules; security services, namely, providing security assessments for the physical protection of property and individuals and workplace safety; provision of expert legal opinions relating to witness issues; risk assessment services for the security of goods, individuals, establishments and premises; crime and fraud prevention; arbitration services; litigation and dispute support services; provision of information, advisory and consultancy relating to all the aforesaid services provided online or in printed form or electronic form, included in this class; licensing of computer software [legal services]; providing on-line information in the field of law. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , FR, EPIDIANE LABORATOIRES NOREVA-LED, 66 Avenue des Champs Elysées, PARIS, Frankrike Klasse 3 Non-medicated toiletry preparations and cosmetic products; non-medicated preparations for foot care; liquid soaps for foot baths; foot smoothing stones; foot scrubs. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , JP, Aqualyzer ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA, Yurakucho, Chiyoda-ku, TOKYO, Japan Klasse 9 Electrolyser and parts thereof. Klasse 11 Hydrogen generator for hydrogen generating apparatus, and parts thereof. Klasse 37 Installation, maintenance and repair of hydrogen generator and electrolysis system. Klasse 39 Hydrogen gas supplying service; electricity distribution service; heat supplying service. Klasse 42 Design service for hydrogen generator and electrolysis system. Besluttet gjeldende dato i :

100 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , BX, consultation services relating to interior design; product design and development; commercial interior design; space planning [design] of interiors. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: Associated Weavers Europe, Industriepark Klein Frankrijk, Weverijstraat 1, 9600 RONSE, Belgia Klasse 23 Yarns and threads, including pile yarns, for textile use; yarn and threads of plastics, including staple yarns, for textile use; yarns and threads, including staple yarns, for weaving or tufting carpets and for making felt and other non-woven textile products. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: smow smow GmbH, Marktplatz 4, ZOSSEN, Tyskland Klasse 20 Furniture; tables; seats; lounge furniture; cupboards. Klasse 35 Retail services in relation to furniture; retail services in relation to lighting; retail services in relation to floor coverings; retail services in relation to works of art; retail services in relation to furnishings; shop retail services connected with carpets; wholesale services in relation to furniture; wholesale services in relation to furnishings; provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services; wholesale services in relation to lighting. Klasse 42 Design services for furniture; architectural design for interior decoration; architectural services for the design of office facilities; consultancy relating to selection of furnishing fabrics [interior design]; consultancy relating to selection of curtaining [interior design]; providing information in the field of product design; new product design; office furniture design; office layout design services; furnishing design services for the interiors of buildings; design services relating to interior decorating for offices; design services relating to interior decorating for homes; design of office space; design of building interiors; design of layouts for office furniture; design of layouts for offices; design services for the interior of buildings; interior decoration consultation; (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of the term "BVI" in blue and dark blue lettering adjacent to an eye design including a dark blue pupil, encircled by a ring of medium blue triangles superimposed on a light blue iris with a white circle superimposed on a portion of the pupil, a portion of the iris, and portions of three of the triangles. Beaver-Visitec International (US), Inc., 500 Totten Pond Road - 10 CityPoint, MA02451 WALTHAM, USA Klasse 10 Surgical apparatus and instruments for use in ophthalmic surgery. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: Le Grand Imports-Exports Pty Ltd, Unit 12, 5 Clerke Place, NSW2231 KURNELL, Australia Klasse 33 Wine. Besluttet gjeldende dato i :

101 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: GEM'S BALLET (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of two words: "GEM'S" and "BALLET"; "GEM'S" has no meaning; "BALLET" means: 1. a theatrical representation of a story performed to music by ballet dancers; 2. music written for a ballet. Guangzhoushi Bading Trading Co., Ltd., Room # A10, 2nd floor, No. 14, 16, Lane 2, Yinping Road, Shatou Street, Panyu District, GUANGZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE, Kina Klasse 14 Alloys of precious metal; jewellery boxes; jade carving jewelry; jewellery; ornaments [jewellery, jewelry]; paste jewelry [costume jewelry]; precious stones; trinkets [jewellery, jewelry]; clocks; wristwatches. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: PROBIELLE STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, BAD VILBEL, Tyskland Klasse 5 Pharmaceuticals, medical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances adapted for medical or veterinary use, food for babies; dietary supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: ALAIN GEOFFROY ALAIN GEOFFROY, 4 rue de l'equerre, BEINE, Frankrike Klasse 33 Alcoholic beverages (except beers); wines; wines protected by an appellation of origin; wines protected by a geographical indication. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: ESSIE SMOOTH-E L'OREAL, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike Klasse 3 Nail care products. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, ONLY THE BRAVE STREET DIESEL S.P.A., Via dell'industria, 4-6, BREGANZE (VI), Italia Klasse 3 Perfumes; eaux de toilette; eau de Cologne; deodorants for personal use [perfumery]; scented bath and shower gels; perfumed lotions, creams and gels for body care; after-shave balm, after-shave gels, aftershave lotion. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , CN, CN, CN, GUILIN ZHISHEN INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD., 6th Floor, 13th Building, Creative Industrial Park, Guimo Road, Qixing District, Guilin, GUANGXI ZHUANG AUTONOMOUS REGION, Kina Klasse 38 Providing Internet chatrooms; providing online forums; 101

102 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 video-on-demand transmission; virtual chatrooms established via text messaging; network transmission of sounds, images, signals and data; cable transmission of sounds, images, signals and data; transmission of sound, video and information; electronic transmission of data; information transmission services via digital networks; transmission of data, sound and images via satellites. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , CH, intelligence components; provision of software (Software as a Service, SaaS); software as a service [SaaS] featuring software for automatic learning and artificial intelligence to be used for data analysis; provision of scientific information via Web-based plateforms; data storage and cloud computing for bioinformatic analysis; bioinformatic analysis services, development of software and pipeline architectures; provision of methods and tools for calculations and bioinformatics for data analysis; development and maintenance of data management software, database construction; development of genomic and bioinformatic applications; storage of data by computer; provision of advice and information for the aforesaid services or those relating thereto. Klasse 44 Medical services; health services; medical analysis services related to the treatment of individuals; medical diagnostics, diagnostics in the field of medicine. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: Sophia Genetics SA, Rue du Centre 172, 1025 ST- SULPICE, Sveits Klasse 5 Pharmaceutical products; diagnostic reagents and contrast agents for medical use; chemical reagents for medical use; diagnostic biomarking reagents for medical use; kits containing reagents for diagnostic Klasse 9 tests for medical use. Equipment for data processing and computers; data banks (software); software (recorded programs); software for data analysis integrating automatic learning and artificial intelligence components; computer programs for data search, collection, management, storage and analysis; data processing apparatus; integrated circuits containing programs for audio, video or computer data processing; recorded or downloaded sounds, images or data. Klasse 35 Commercial business management; commercial administration; office functions; collection of data in a central file; compilation and systematization of data in data banks; compilation of information into computer databases; data processing service by computer; systematization of data in a central file; professional consulting for the organization and administration of means of computer data recording, transcription, conversion, composition, compilation and systematization. Klasse 42 Project studies, technical research and appraisals; writing, design, development and updating of software; technical support concerning the use of software; hosting of online platforms; provision of online nondownloadable software; provision of software on platforms enabling users to access software, computer networks, computer servers and computer and data storage systems and to use them; provision of temporary use of non-downloadable software for importing, management and analysis of data, incorporating automatic learning and artificial CURADEN AG, Amlehnstrasse 22, 6010 KRIENS, Sveits Klasse 3 Non-medical mouthwashes and dental rinses, nonmedical dentifrices, toothpastes, products for cleaning and polishing dentures. Besluttet gjeldende dato i :

103 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , FR, QIRINESS, 3-5 Quai de Dion-Bouton, PUTEAUX, Frankrike Klasse 3 Soaps; perfumery products, essential oils, cosmetics, hair lotions, shampoos; dentifrices; deodorants for Klasse 5 personal use, incense. Pharmaceutical products, veterinary products; Sanitary products for medical use and for intimate hygiene; dietetic substances for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings (excluding instruments); material for dental fillings and dental impressions, disinfectants for medical or sanitary use (other than soaps), products for destroying vermin; fungicides, herbicides; Vitamin preparations; Vitamin beverages and foodstuffs; Energy drinks and foodstuffs for medical use. Klasse 44 Hygienic and beauty care for the face and for the body; Balneotherapy and hydrotherapy treatments; Hammam (care); Turkish baths; Rest home; Beauty salons; Hairdressing salons; Manicure services; Massage; Tattooing; Information services in the field of hygienic and beauty care. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, REAXING S.r.l., Via Torino, 2, MILANO, Italia Klasse 28 Body building apparatus [exercise]; appliances for gymnastics; machines for physical exercises; sports training apparatus; stationary exercise bicycles; discuses for sports; dumb-bells; gym balls; exercise platforms; exercise treadmills; springboards [for gymnastic]. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: BLACK CRYSTAL Dimitar Hristov Balev, Blvd. Vitosha No.137, apt. 17, 1408 SOFIA, Bulgaria Klasse 3 Klasse 5 Soaps; perfumery; ethereal oils; cosmetics; air fragrancing preparations; aromatics [essential oils]; scented water; joss sticks; scented wood; extracts of flowers [perfumes]; ethereal essences; cloths impregnated with a detergent for cleaning; tissues impregnated with cosmetic lotions; oils for perfumes and scents; bath salts, not for medical purposes; sachets for perfuming linen. Deodorants for clothing and textiles; air deodorizing preparations; deodorants, other than for human beings or for animals; mineral water salts; bath salts for medical purposes. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , BX, ReGen Villages ReGen Villages Holding B.V., Zekeringstraat 17 A, 1014BM AMSTERDAM, Nederland Klasse 36 Services in the field of real estate; management of buildings and real estate, including residential buildings; brokerage services for the purpose of finding accommodation; services of agencies in real estate; the aforesaid services in particular with regard to ecologically designed housing; information and advice on the aforesaid services; financial analysis, estimates and budgets; financial services and advice; accountancy advice relating to tax preparation; asset management; investment services; services of an investment company; the aforesaid services including in relation to ecologically designed housing. Klasse 40 Generating electricity and heat from renewable energy sources, including wind energy, solar energy, photovoltaic energy, waste, hydropower; waste processing; recycling; treating (recycling) waste; treatment and purification of water; the aforesaid services including for ecologically designed housing; information and advice relating to the aforesaid services. Klasse 42 Scientific and technological design services; industrial design and design in the field of engineering; advice with regard to building and construction drafting, also in the context of technical project studies; architect services; urban planning; the services of engineers, 103

104 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 building designers, construction draftsman and planners in the nature of technical drawing and planning; architectural services relating to the development of land; planning for construction and construction of buildings, including in the context of project development and the preparation of technical expert reports in this respect; architectural project management; architectural services relating to the development of sites; architectural design; design of buildings; industrial design and design; architectural research; inspection [testing] of construction works for quality control; preparing inspection reports; the aforesaid services including in relation to ecologically designed housing; information and advice on the aforesaid services. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, RMP Germany GmbH, Aarstrasse 6, MITTENAAR-BICKEN, Tyskland Klasse 35 Business management and organization consultancy; personnel selection using psychological testing; consultancy and advisory services relating to personnel management. Klasse 41 Publication of printed matter; education information; providing on-line electronic publications, not downloadable; coaching; personnel training; arranging and conducting of congresses; arranging and conducting of conferences; arranging and conducting of seminars; arranging and conducting of workshops [training]; writing of texts, other than publicity texts. Besluttet gjeldende dato i : loadbee GmbH, Nikolaus-Otto-Str. 13, LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Tyskland Klasse 35 Advertising; business management; consultancy regarding advertising communication strategies; business consulting; business project management in the field of information technology; presentation of products on the Internet and other media for others; provision of business information via websites; consultancy services, especially in the field of analysis and systemisation of data in computer databases as well as design, implementation and usage of information systems and information technologies. Klasse 38 Telecommunication services; provision of an Internetbased collaboration platform for the administration and publication of product data through automated data exchange of this product data between manufactures, dealers and customers for "Software as a Service" [SaaS]; provision of information for automated access via the Internet; provision of access to software in networks like the Internet, namely "Software as a Service" [SaaS]. Klasse 42 Design and development of computer software; computer programming; computer software consultancy services, especially in relation to the collection, processing, analysation and presentation of data and information and the marketing of products and services; consultancy services in the field of information technology; Software as a Service [SaaS] namely renting computer software in networks like the Internet; Software as a Service [SaaS] for an Internet-based collaboration platform for the administration and publication of product data as well as for the automated data exchange of this product data between manufactures, dealers and customers; design of Internet-based collaboration platforms (software) for the administration and publication of product data through automated data exchange of this product data between manufactures, dealers and customers. Besluttet gjeldende dato i :

105 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, Hätälä Oy, Lapinrauniontie 3, OULU, Finland Klasse 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk products; oils and fats for food. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, Dermaroller GmbH, Am Rehmanger 9, WOLFENBUETTEL, Tyskland Klasse 9 Software; software and applications for mobile devices. Klasse 44 Medical services; health counselling; hygienic and beauty care. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: SELECTISAGRO SELECTIS - PRODUTOS PARA A AGRICULTURA, S.A., Herdade das Praias, Apartado 11, E.C. Bonfim, SETÚBAL, Portugal Klasse 1 Fertilizers and chemical products for use in agriculture, horticulture and forestry; culture media, manure and chemical products for use in agriculture, horticulture and forestry. Klasse 5 Preparations and articles for pest control; Fungicides; Herbicides; Pesticides; Insecticides. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , US, Eaton Vance Advanced Investing Eaton Vance Corp., Two International Place, MA02110 BOSTON, USA Klasse 36 Fund investment and advisory services; investment counseling services; management of portfolios comprising securities; mutual fund investment, administration, distribution, brokerage, and investment advisory services; financial services, namely, administration of transactions by funds involving securities, stocks, funds, equities, bonds, notes, cash, or other types of financial investments; investment management services with respect to mutual funds, pension accounts, institutional accounts, and separate accounts. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: GALGO LOCO Arnold Döbeli, 21 rue des Aneries, LA COUARDE SUR MER, Frankrike Klasse 33 Alcoholic beverages (excluding beers), wines. Klasse 35 Advertising; Advertising and promotional services in connection with wines and alcoholic beverages; promotional marketing in connection with wines and 105

106 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 alcoholic beverages; Import and export services for wines and alcoholic beverages; Retail sale services for wines and alcoholic beverages; online retail services of wines and alcoholic beverages via global computer networks. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike Klasse 3 Perfumes, toilet waters; bath and shower gels and salts for non-medical use; toilet soaps; body deodorants; cosmetics, particularly face, body and hand creams, milks, lotions, gels and powders; tanning and after-sun milks, gels and oils (cosmetics); make-up products; shampoos; gels, foams, balms and aerosol products for hair care and hair styling; hair sprays; hair dyes and bleaching products; hair waving and setting products; essential oils. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , FR, Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: BY PIA'S OY, Lautamiehentie 1 C, ESBO, Finland Klasse 14 Jewellery. Klasse 24 Household textile articles. Klasse 25 Footwear; hats; clothing. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, Laboratorios Salvat, S.A., Calle Gall, 30-36, E ESPLUGUES DE LLOBREGAT, Spania Klasse 5 Pharmaceutical and veterinary products; sanitary products for medical purposes; dietetic substances for medical use, food for babies; plasters, material for dressings; material for dental fillings and for dental impressions; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides. Besluttet gjeldende dato i : Antalis International, 8 rue de Seine, BOULOGNE BILLANCOURT, Frankrike Klasse 9 Downloadable software for computerized management of purchases and order processing. Klasse 35 Retail and wholesale services for paper, cardboard, film of plastic materials and stationery; computerized management of purchases; computerized services for processing orders. 106

107 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, BEV.CON APS, Lægårdsvej 24, 8520 LYSTRUP, Danmark Klasse 32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, KLAPLA Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, INGELHEIM, Tyskland Klasse 5 Veterinary preparations. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, Byok Byok GmbH, Industriestrasse 17, RELLINGEN, Tyskland Klasse 9 Apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating and controlling electricity; accessories and replacement parts for lighting apparatus and systems, namely electric light regulators, light sensors, electric cables, electrical tracks, electrical plugs, switches, dimmers; illuminometers; lighting control apparatus; control consoles for lighting apparatus and instruments; computer hardware and software as well as Apps for controlling lighting apparatus, systems and installations; audio-sensitive controls for lighting apparatus and instruments; electronic control gears [ECGs] for LED lamps and light fixtures. Klasse 11 Lighting apparatus, in particular floor lamps, hanging lamps, table lamps, ceiling lights, pendent lights, wall lights, spotlights, projector lamps; lighting and lighting reflectors; lightening installations, lighting systems and elements consisting thereof; accessories and replacement parts for lighting apparatus, systems and installations, included in class 11. Klasse 35 Professional business planning and consultancy relating to the lighting sector and lighting planning; order placement, administrative processing of purchase orders and invoice management, also in the context of e-commerce; retail and wholesale services, including mail order services and via online shop in the field of apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating and controlling electricity, accessories and replacement parts for lighting apparatus and systems, namely electric light regulators, light sensors, electric cables, electrical tracks, electrical plugs, switches, dimmer, illuminometers lighting control apparatus, control consoles for lighting apparatus and instruments, computer hardware and software as well as Apps for controlling lighting apparatus, systems and installations, audio-sensitive controls for lighting apparatus and instruments, electronic control gears [ECGs] for LED lamp and light fixtures, lighting apparatus, in particular floor lamps, hanging lamps, table lamps, ceiling lights, pendent lights, wall lights, spotlights, projector lamps, lighting and lighting reflectors, lightening installations, lighting systems and elements consisting thereof, accessories and replacement parts for lighting apparatus, systems and installations, included in class 11; providing of commercial and business information and advice for consumers, marketing (sales research), including on digital networks; market research; opinion polling; arranging and conducting of advertising events; organisation and conducting of exhibitions and trade fairs for commercial, industrial and advertising purposes; maintenance, collating and systematic ordering of data in compute databases; presentation of goods on communications media, for retail; arranging of commercial transactions for others, including within the framework of e-commerce; procurement of contracts for others, for the buying and selling of goods, for the providing of services. Klasse 37 Installation, maintenance and repair of lighting apparatus, lighting systems and lighting installations. Klasse 42 Design services, in particular design of lighting apparatus, lighting systems and lighting installations; architectural and engineering services; technical consultancy and technical planning in the field of lighting technology; architectural planning and product design consultancy, in particular lighting planning. Besluttet gjeldende dato i :

108 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, Hätälä Oy, Lapinrauniontie 3, OULU, Finland Klasse 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; milk and milk products; oils and fats for food. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, BEV.CON APS, Lægårdsvej 24, 8520 LYSTRUP, Danmark Klasse 32 Beers; mineral and aerated waters and other nonalcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. Klasse 33 Alcoholic beverages (except beers). Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, ADDIGY Covestro Deutschland AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 60, LEVERKUSEN, Tyskland Klasse 1 Chemicals used in industry; chemicals used in science; chemicals used in photography; unprocessed artificial resins; unprocessed plastics; fire-extinguishing compositions; tempering preparations; soldering preparations; tanning substances; adhesives used in industry. Klasse 2 Paints; varnishes; lacquers; preservatives against rust; preservatives against deterioration of wood; colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil form for use in painting, decorating, printing and art; metals in powder form for use in painting, decorating, printing and art. Klasse 9 Data processing equipment; computers; computer software. Klasse 17 Unprocessed and semi-processed rubber; unprocessed and semi-processed gutta-percha; unprocessed and semi-processed gum; unprocessed and semi-processed mica; substitutes for unprocessed and semi-processed rubber; substitutes for unprocessed and semi-processed gutta-percha; substitutes for unprocessed and semi-processed gum; substitutes for unprocessed and semi-processed mica; plastics in extruded form for use in manufacture; artificial resins in extruded form for use in manufacture; packing materials; stopping materials; insulating materials; flexible pipes not of metal; flexible tubes, not of metal; flexible hoses, not of metal; semi-processed filaments, synthetic resins and powders; semiprocessed synthetic resins; semi-worked thermoplastic powders; semi-worked pla filaments for use in 3d printing; semi-worked abs filaments for use in 3d printing; semi-worked thermoplastic filaments for use in 3d printing; semi-worked thermoplastic powders for use in 3d printing. Klasse 40 Treatment of materials, namely processing of plastic materials and other synthetic materials, moulding of plastic materials and other synthetic materials, treatment of plastic materials to produce plastic mouldings, extruding of plastics, treatment of materials using chemicals; 3D printing services; additive manufacturing services. Klasse 42 Design of computer hardware; development of computer hardware; design of computer software; development of computer software; industrial analysis services; scientific and technological services and related research and design services; scientific and technological services; technological services and design relating thereto; technological services and research relating thereto; scientific services and research relating thereto; scientific services and design relating thereto. Besluttet gjeldende dato i :

109 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: MARINE LAYER Marine Layer, Inc., 1572 California Street, CA94109 SAN FRANCISCO, USA Klasse 25 Clothing for men, women, children and infants, namely, tops, bottoms, shirts, t-shirts, polo shirts, polo knit tops, collared shirts, tank tops, dresses, shorts, board shorts, sweaters, hooded sweatshirts, jackets, scarves, infant wear, sleepwear, hats and visors. Klasse 35 Retail and online retail store services featuring apparel and accessories. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , FR, BAUME REFUGE L'OREAL, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike Klasse 3 Cosmetic skin care preparations. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, SEW-EURODRIVE Sew-Eurodrive GmbH & Co KG, Ernst-Blickle-Strasse 42, BRUCHSAL, Tyskland Klasse 1 Chemicals for use in industry. Klasse 4 Industrial oils; lubricating oils; lubricating grease; lubricants; lubricants being gear oils; gear oils. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, InnoPHLEX PharmaLex GmbH, Bahnstrasse 42-46, FRIEDRICHSDORF, Tyskland Klasse 35 Advertising, business management for others, company administration; office functions; business efficiency expert services; systemization of information into computer databases; compilation of information into computer databases; assistance and consultancy in the context of the retailing and wholesaling of medicines; providing of outsourcing services in the field of medicine authorisation, production, sale, safety and monitoring; filing of documents for authorising medicines using documents, reports and files required by regulatory authorities; administrative assistance and consultancy in the context of regulatory service; administrative assistance and consultancy in the context of medicine authorization. Klasse 42 Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; research and development for others; provision of surveys [scientific]; development of a web application for inputting and using informative texts for medicines and medical products, in particular user guides, packaging inserts, specialist information, and for providing various documents; database services, namely storage of data in computer databases; conversion of data or documents from physical to electronic media; research in relation to scientific work; preparation of scientific analysis and assessments; pharmaceutical product evaluation; consultancy pertaining to pharmacology; consultancy relating to research and development in the field of therapeutics; consultancy relating to laboratory testing; pharmaceutical products development; development of pharmaceutical preparations and medicines; testing of pharmaceuticals; provision of information and data relating to medical and veterinary research and development; inspection of pharmaceuticals; scientific investigations for medical purposes; conducting early evaluations in the field of new pharmaceuticals; pharmaceutical drug development services; medical laboratory services; information technology advisory, consultancy and information services for the pharmaceutical and healthcare industries; scientific assessment of the efficiency of medicines; services for assessing the efficiency of pharmaceuticals; analysis and evaluation of product design; analysis and evaluation of product development; quality control testing; materials testing and evaluation; product safety testing; certification [quality control]; quality testing of products for certification purposes; assistance and consultancy in the context of medicine safety and monitoring; consultancy in the field of medicine safety. Klasse 44 Medical and veterinary medical services; pharmacy advice; providing information relating to the preparation and dispensing of medications; provision of pharmaceutical information; provision of information relating to medicine; consultancy and information services provided via the internet relating to pharmaceutical products; consultancy and information services relating to pharmaceutical products; consultancy and information services relating to biopharmaceutical products; advisory services relating to pharmaceuticals; medical, medical diagnostic and pharmaceutical services and consultancy; medical, medical diagnostic and pharmaceutical services and consultancy in the field of medicine safety. 109

110 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, SEW Sew-Eurodrive GmbH & Co KG, Ernst-Blickle-Strasse 42, BRUCHSAL, Tyskland Klasse 1 Chemicals for use in industry. Klasse 4 Industrial oils; lubricating grease; lubricants; lubricating oils; lubricants being gear oils; gear oils. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , IL, UBQ U.B.Q MATERIALS LTD, 30 Ibn Gvirol St., TEL AVIV, Israel Klasse 1 Raw materials being composite materials having thermoplastic properties consisting partly of processed waste, for use in the manufacture of a variety of industrial and consumer goods. Klasse 11 Machines using heating, cooling and chemical breakdown processes for processing waste, mixing it with other materials, and manufacturing composite materials consisting partly of processed waste. Klasse 17 Semi-processed composite materials having thermoplastic properties for use in manufacture in various industries; composite materials having thermoplastic properties, for packing, cushioning or staffing purposes; padding for impact protection, comfort or fit made of composite materials having thermoplastic properties; semi-worked composite material having thermoplastic properties for use in 3D printing; electric, thermal or acoustic insulation materials made of composite material having thermoplastic properties; structural insulated construction boards, panels and bricks; flexible pipes made of composite material having thermoplastic properties. Klasse 19 Non-metal building materials; non-metallic construction materials; non-metal floors, floor panels and floor tiles; non-metal wall panels and wall tiles; non-metal roofs, roof coverings, roof panels and roof tiles; non-metal walls; non-metal crash barriers for roads; road pavement boards; shock-absorbing floors and walls; non-metal storage sheds and portable structures; non-metal rigid pipes; non-metal artificial structures in the nature of floating islands; non-metal artificial fish reefs; fixed or floating non-metal docks. Klasse 20 Furniture; shelves; non-metal storage racks; nonmetal and non-paper transport and storage containers; non-metal and non-paper packaging containers. Klasse 27 Non-metal wall coverings; non-metal floor coverings; non-metal floor mats; decorative wall hangings, not of textile. Klasse 40 Waste treatment, processing, recycling and transformation into usable raw materials and usable articles; provision of information, advice and consultancy in relation to waste treatment, processing, management, recycling, and transformation into usable raw materials and usable articles. Klasse 42 Engineering services in the fields of waste processing, treatment, management, recycling and transformation into usable raw materials and usable articles; chemical engineering research and analysis; environmental engineering; research, design and development in the fields of waste processing, treatment, management, recycling and transformation into usable raw materials and usable articles; research, design and development in the fields of chemistry and environment. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: HELLING Helling GmbH, Spökerdamm 2, HEIDGRABEN, Tyskland Klasse 1 Chemicals used in industry, science and photography; chemicals used in analysis, in particular for the nondestructing testing of materials; matting sprays and anti-reflective agents for application to workpiece surfaces; contrast paints and developers for nondestructive materials testing; fluorescent powders and liquids for magnetic particle testing; coloured test media for analysis; leak indicator liquids; test media for forensic investigations; mordants for metals; heating oil additives in the form of chemicals; xray films, sensitized but not exposed; cleaning preparations for industrial purposes, in particular for metallic surfaces; mordants for metals. Klasse 2 Solvent-based pigment paints; colorants, paints, metals in foil form, varnishes, lacquers, marking preparations and dyes, included in class 2; contrast enhancing preparations. Klasse 9 Scientific measuring devices for determining the physical and electric properties of materials and workpieces; electric and electronic devices for material testing, included in class 9; magnetic powder testing devices for non-destructive materials testing; hand-held magnets; electric mobile and stationary crack detecting units; field strength meters; endoscopic equipment, microscopes and cameras for industrial purposes; light measuring apparatus; protective glasses [spectacles]; pressure measuring apparatus; x-ray testing devices; radiation-measuring instruments; ultrasonic testing apparatus; temperature gauges; test bodies for calibrating measuring devices; optical measuring and testing devices for testing materials and workpieces; magnetic powders. Klasse 11 Hand-held lights, UV lights. Klasse 35 Arranging and concluding of commercial transactions, for others, in relation to industrial preparations, namely chemicals, measuring devices and measuring 110

111 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 equipment, and accessories and consumables therefor for determining the physical and electric properties of materials and workpieces. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: VELARRAY VELODYNE LIDAR, INC., 345 Digital Drive, CA95037 MORGAN HILL, USA Klasse 42 Electronic data storage by means of capturing data in the field of 3D surveying; mapping services for use in the location and tracking of physical objects; scientific and technological services, namely, scientific research in the field of electronic sensors and scanners, laser sensors and scanners, and lidar; design of electronic sensors and scanners, laser sensors and scanners, and lidar for motor vehicle and electric motor vehicle systems for driver assistance and for automated or autonomous driving; industrial research in the field of laser scanners, and systems for driver assistance and for automated or autonomous driving for motor vehicles and electric motor vehicles. Besluttet gjeldende dato i : step stools, lockers, martial arts belt holders, beds, night stands, dressers, side tables, vanity sets, pillows, accent pillows, throw pillows, pouf ottomans, nap mats, patio furniture, table and bench sets, chaise lounges; and children's furniture accessories, namely, wood objects in the shape of letters/numbers, clothes poles for hanging clothes, wooden bins for organizing toys, wooden accessory organizers, wall shelves, and mirrors. Klasse 28 Toys, namely, train sets, train tables, multiple activity tables, doll houses, doll house furniture, dolls, rocker motorcycles, rocking horses, pretend play kitchens, toys that resemble kitchen appliances, pretend play sets, pretend food sets, work benches, pretend vehicles, activity vehicles, push carts, Judaica toys, outdoor playhouses, outdoor play structures and accessories therefor, puzzles, wooden toddler toys, bead mazes, shape sorters, activity cubes, block sets, toy wood blocks in the shape of letters/numbers, play tents, tee-pees, play tunnels, toy musical instruments, soft plush toys, interlocking construction toys, articles of clothing for toys, children's multiple activity toys, children's dress-up accessories, role playing toys in the nature of play sets for children to imitate real life occupations, easels, magnetic dolls, nativity play sets, tool kits, tea sets, toy microphones, sandboxes, swings, slides, and swing sets and accessories therefor. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , FR, (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , US, (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of a design of five human figures in a circle. KidKraft Inc., 4630 Olin Road, TX75244 DALLAS, USA Klasse 20 Children's furniture, namely, tables, chairs, table and chair sets, stools, toy boxes and chests, bookcases, chairs, benches, desks, toy storage units, non-metal Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør- Korea Klasse 9 Software for interactive television; terminals for interactive television; data processing equipment; video recordings; television sets; television recorders; television receivers; televisions; Internet protocol television; televisions for digital multimedia broadcasting; transmitting and receiving apparatus for television broadcasting; electronic digital display devices, television receivers and devices for editing cinematographic films and video recordings; computer programs for interactive television and for interactive games and quizzes; interactive terminals; interactive computer systems; interactive video apparatus; interactive video software; interactive software; interactive data transfer apparatus; interactive multimedia computer game programs; interactive entertainment computer software; computer software to enhance the audiovisual capabilities of multimedia applications; computer software to enhance the audiovisual capabilities of multimedia applications, namely for the integration of text, audio, graphics, still and animated images; interactive entertainment computer software; interfaces [for computers]; computer operating system software; communication software; application software; computer software; computer software for controlling audio operations and video recordings. 111

112 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 Klasse 41 Interactive entertainment; interactive entertainment services; television entertainment services; television and radio entertainment; television program guide services; entertainment services provided by television; television entertainment; educational services via television; provision of information relating to television programs; production of shows as television entertainment services. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, Marella Celebration TUI AG, Karl-Wiechert-Allee 4, HANNOVER, Tyskland Klasse 39 Transport; packaging and storage of goods; transport of persons and goods, in particular by road, rail, sea and air; river transport; porterage; transport of money and valuables; transportation logistics; organization, booking and arrangement of travels, excursions and cruises; arrangement of transport services; rental of diving suits; organization, booking and arrangement of excursions, day trips and sightseeing tours; travel consultancy and escorting of travellers; rental, booking and providing of aircraft; rental, booking and providing of ships, in particular rowing and motor boats, sailing vessels and canoes; rental, booking and providing of motor vehicles, bicycles and horses; parcel delivery; organization of trips, holiday travels and sightseeing tours; travel agency services, in particular consultancy and booking services for travel, providing information about travel, arrangement of transport services and travel; travel reservation; transport reservation; providing information about travel, via the Internet, in particular about reservation and booking in the tourism and business travel sector (online travel agencies); delivery, dispatching and distribution of newspapers and magazines; consultation provided by telephone call centres and hotlines regarding travels, including business travel and in the field of transport logistics, transport and storage; tracking of passenger or freight vehicles using computers or global-positioning systems (GPS); traffic information. Klasse 41 Basic and advanced training as well as education information; instructional services, in particular correspondence courses and language training; entertainment; film production, other than advertising films; DVD and CD-ROM film production; production of radio and television programs; rental of films and videos; presentation of films and videos; theatrical ticket agencies; entertainer services; musical performances; circus performances; public entertainment; theatrical performances; arranging and conducting of concerts; ticket agency services [entertainment]; organization and providing of an after school children's entertainment centre featuring educational entertainment; holiday camp services (entertainment); physical education services; provision of courses of instruction in languages; training and fitness club services; providing nursery schools, cinema theaters, discotheque services, providing museum facilities [presentation, exhibitions], amusement arcades, amusement park services; sport camp services; providing golf courses, tennis courts, riding facilities and sports facilities; rental of skin diving equipment; organization of sports competitions; organization of cultural and sporting events; arranging of cultural and sporting events; reservation services for sporting, scientific and cultural events; game services provided on-line [from a computer network]; rental of recorded data carriers (films, music, games), projector apparatus and the accessories thereof; rental of newspapers and magazines; writing of texts, other than publicity texts; publication of printed matter also in the form of electronic media including CD-ROMs, other than publicity texts, in particular books, magazines and newspapers; publication of printed matter in electronic form, except for publicity purposes, in particular magazines and newspapers, including in the Internet; publication of texts, except publicity texts, in particular of books, magazines and newspapers, including in the Internet; organization of exhibitions for cultural and teaching purposes; entertainment and educational services provided by recreation and amusement parks; services of an interpreter; services of a translator; photography; radio entertainment; television entertainment; consultation provided by telephone call centres and hotlines in the field of education, training and further training, and entertainment; consultation provided by telephone call centres and hotlines in the field of reservation services for sporting, scientific and cultural events; information about entertainment events, in particular provided via online networks and the Internet; modelling for artists. Klasse 43 Providing temporary accommodation; providing of food and drinks for guests; accommodation bureau services; providing and rental of holiday homes, holiday flats and apartments; providing room reservation and hotel reservation services; providing hotel and motel services; catering; boarding house services; rental of meeting rooms; bar services; restaurant services; providing food and drinks in Internet cafés; consultation provided by telephone call centres and hotlines in the field of accommodation services, providing and rental of holiday homes, room reservation services and hotel reservation as well as accommodation and catering for guests. Klasse 44 Medical services; hygienic and beauty care for human beings; sauna services; beauty salon services; sanatorium services; hairdressing; massage; nursing, medical; public bath services for hygiene purposes; Turkish bath services; organization of therapy for health purposes; medical assistance services; convalescent home services; flower arranging; manicuring; massage; nursing homes services; physiotherapy; animal grooming; dentistry services; arrangement of wellness and beauty care services. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , GB, UK SLEEPY Cosmetic Warriors Limited, 29 High Street Poole, BH151AB DORSET, Storbritannia Klasse 3 Cosmetics; cosmetic preparations; skincare preparations; cosmetic preparations for baths; bath 112

113 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 salts, not for medical purposes; bath preparations; shower and bath preparations, not for medical purposes; non-medicated bath salts containing effervescent materials; body washes; bubble bath; bath foams; bath oils; bath bombs; bath pearls; shower gels; bath gels; soaps; scented soaps; toilet soaps; fragrance soaps; liquid soaps; perfumery; perfumes; solid perfumes; colognes and fragrances; essential oils; aromatherapy preparations; incenses; pot pourri; room fragrances; preparations for care of the hair; shampoos; hair conditioners; gels, sprays, mousses, balms and fixatives for hair styling and hair care; hair colourants; dandruff creams (not for medical treatment); emollients and skin moisturizers; toilet waters; non-medicated toilet preparations; cleansing and toning preparations; cosmetic facial masks; cleaning preparations for cosmetics; exfoliants for the care of the skin; body scrubs; massage cream; massage lotions; massage oils; skin creams and lotions; skin cleaners; skin toners; complexion treatments; skin moisturisers; nail care treatments and creams; eye creams. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , CH, EPEBO Pi-Design AG, Kantonsstrasse 100, 6234 TRIENGEN, Sveits Klasse 7 Electric machines for household use, namely mixers, blenders, can openers, coffee grinders other than hand-operated, electric kitchen mills, electric kitchen grinders, kitchen machines, juice extractors, milk whipping apparatus, electric emulsifiers and mixers, salt and pepper mills other than hand-operated, condiment grinders, electric whisks for household use, electric knives; parts and accessories, not included in other classes, for the aforementioned products. Klasse 11 Coffee filters other than of paper, as parts of an electric coffee maker; electric apparatus for making coffee; electric espresso machines; electric coffee machines; electric coffee percolators; coffee roasters; electric grills; toasters; electric waffle apparatus; electric kettles; electric cooking utensils. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of a circle divided into five horizontal bands, with the top band in red, the second band in dark orange, the third band in light orange, the fourth band in dark yellow, and the bottom band in light yellow. Marine Layer, Inc., 1572 California Street, CA94109 SAN FRANCISCO, USA Klasse 25 Clothing for men, women, children and infants, namely, tops, bottoms, shirts, t-shirts, polo shirts, polo knit tops, collared shirts, tank tops, dresses, skirts, shorts, board shorts, sweaters, hooded sweatshirts, jackets, scarves, infant wear, sleepwear, boxer briefs, hats and visors; socks. Klasse 35 Retail and online retail store services featuring apparel and accessories. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of a large stylized lower case letter "a" with the word "ARROWHEAD" to the right and on top of the word "PHARMACEUTICALS". ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC., 225 South Lake Ave., Suite 1050, CA91101 PASADENA, USA Klasse 5 Pharmaceutical and medicinal preparations to treat intractable diseases in humans. Klasse 42 Development of pharmaceutical preparations and medicines; pharmaceutical products development; pharmaceutical research and development. Besluttet gjeldende dato i :

114 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, BRAVIISOL D.M. S.r.l., S.S., 16 - Km , CASTELFIDARDO (ANCONA), Italia Klasse 7 Machine tools; hydraulic towers; moving platforms. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: WING Nokia Solutions and Networks OY, Karaportti 3, ESBO, Finland Klasse 35 Business consultancy services in the field of IoT (Internet of Things) network grid for connected applications. Klasse 38 IoT (Internet of Things) enablement and managed services in the field of IoT network grid for connected applications, namely provisioning and providing communication services providers with an access to an IoT (Internet of Things) network grid for connected applications and operating for communication services providers an IoT (Internet of Things) network grid for connected applications. Klasse 42 Technical consultancy services in the field of IoT (Internet of Things) network grid for connected applications; managed services in the field of IoT (Internet of Things) network grid for connected applications namely, providing device management, security, technical implementation of customer care center and applications and technical implementation of billing for connected applications. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, Marella Explorer TUI AG, Karl-Wiechert-Allee 4, HANNOVER, Tyskland Klasse 39 Transport; packaging and storage of goods; transport of persons and goods, in particular by road, rail, sea and air; river transport; porterage; transport of money and valuables; transportation logistics; organization, booking and arrangement of travels, excursions and cruises; arrangement of transport services; rental of diving suits; organization, booking and arrangement of excursions, day trips and sightseeing tours; travel consultancy and escorting of travellers; rental, booking and providing of aircraft; rental, booking and providing of ships, in particular rowing and motor boats, sailing vessels and canoes; rental, booking and providing of motor vehicles, bicycles and horses; parcel delivery; organization of trips, holiday travels and sightseeing tours; travel agency services, in particular consultancy and booking services for travel, providing information about travel, arrangement of transport services and travel; travel reservation; transport reservation; providing information about travel, via the Internet, in particular about reservation and booking in the tourism and business travel sector (online travel agencies); delivery, dispatching and distribution of newspapers and magazines; consultation provided by telephone call centres and hotlines regarding travels, including business travel and in the field of transport logistics, transport and storage; tracking of passenger or freight vehicles using computers or global-positioning systems (GPS); traffic information. Klasse 41 Basic and advanced training as well as education information; instructional services, in particular correspondence courses and language training; entertainment; film production, other than advertising films; DVD and CD-ROM film production; production of radio and television programs; rental of films and videos; presentation of films and videos; theatrical ticket agencies; entertainer services; musical performances; circus performances; public entertainment; theatrical performances; arranging and conducting of concerts; ticket agency services [entertainment]; organization and providing of an after school children's entertainment centre featuring educational entertainment; holiday camp services (entertainment); physical education services; provision of courses of instruction in languages; training and fitness club services; providing nursery schools, cinema theaters, discotheque services, providing museum facilities [presentation, exhibitions], amusement arcades, amusement park services; sport camp services; providing golf courses, tennis courts, riding facilities and sports facilities; rental of skin diving equipment; organization of sports competitions; organization of cultural and sporting events; arranging of cultural and sporting events; reservation services for sporting, scientific and cultural events; game services provided on-line [from a computer network]; rental of recorded data carriers (films, music, games), projector apparatus and the accessories thereof; rental of newspapers and magazines; writing of texts, other than publicity texts; publication of printed matter also in the form of electronic media including CD-ROMs, other than publicity texts, in particular books, magazines and newspapers; publication of printed matter in electronic form, except for publicity purposes, in particular 114

115 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 magazines and newspapers, including in the Internet; publication of texts, except publicity texts, in particular of books, magazines and newspapers, including in the Internet; organization of exhibitions for cultural and teaching purposes; entertainment and educational services provided by recreation and amusement parks; services of an interpreter; services of a translator; photography; radio entertainment; television entertainment; consultation provided by telephone call centres and hotlines in the field of education, training and further training, and entertainment; consultation provided by telephone call centres and hotlines in the field of reservation services for sporting, scientific and cultural events; information about entertainment events, in particular provided via online networks and the Internet; modelling for artists. Klasse 43 Providing temporary accommodation; providing of food and drinks for guests; accommodation bureau services; providing and rental of holiday homes, holiday flats and apartments; providing room reservation and hotel reservation services; providing hotel and motel services; catering; boarding house services; rental of meeting rooms; bar services; restaurant services; providing food and drinks in Internet cafés; consultation provided by telephone call centres and hotlines in the field of accommodation services, providing and rental of holiday homes, room reservation services and hotel reservation as well as accommodation and catering for guests. Klasse 44 Medical services; hygienic and beauty care for human beings; sauna services; beauty salon services; sanatorium services; hairdressing; massage; nursing, medical; public bath services for hygiene purposes; Turkish bath services; organization of therapy for health purposes; medical assistance services; convalescent home services; flower arranging; manicuring; massage; nursing homes services; physiotherapy; animal grooming; dentistry services; arrangement of wellness and beauty care services. Besluttet gjeldende dato i : Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: SYBARITES IMPORTACO, S.A., Ctra. Real de Madrid Nord, Poligono No. 1, Carrascal Oest, BENIPARRELL (VALENCIA), Spania Klasse 29 Prepared nuts, potato chips, French fries; meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; prepared dishes for consumption based on meat, fish or vegetables. Klasse 30 Crackers; roasted and open corn (popcorn), popped corn (popcorn); coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flours and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard, pepper; vinegar, sauces, condiments; spices; ice. Klasse 31 Almonds (fruits), hazelnuts, peanuts (fruits); agricultural, horticultural and forestry products and seeds, not included in other classes; live animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; animal foodstuffs; malt. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DK, VA LASAL LASAL A/S, Industrivej 15, 8881 THORSØ, Danmark Klasse 10 Cushions for medical purposes; molded cushions for patients' use on beds [adapted for medical purposes]; orthopedic cushions; floatation cushions for medical use; floatation cushions for medical use for supporting a person while floating in relation to swimming and bathing; padded cushions for medical purposes; medical cushions for medical purposes; positioning cushions for medical purposes; wheeled stretchers. Klasse 12 Vehicles adapted for the disabled and people with reduced mobility; wheelchairs adapted for the disabled and people with reduced mobility; motorised vehicles for the disabled and people with reduced mobility; motorised buggies for the disabled and those with mobility difficulties; wheelchairs; motorised wheelchairs for the disabled and those with mobility difficulties; wheelchair cushions. Klasse 20 Nursing pillows; bolsters; bean bag chairs; chairs adapted for use by those with mobility difficulties. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , GB, UK TRISTEL TRISTEL PLC, Unit 4C, Lynx Business Park, Fordham Road, CB87NY SNAILWELL, NEWMARKET, Storbritannia Klasse 3 Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; all-purpose cleaning preparations; allpurpose cleaning preparations in the nature of liquids; fabric softener; detergents; car cleaning preparations; chemicals for household cleaning purposes; preparations for cleaning kitchen surfaces, domestic surfaces, work surfaces, kitchens, bathrooms, floors, walls, sinks, baths, showers, plugholes, toilets, washing machines, dishwashers, waste pipes, bins, drains and waste outlets; cleaning preparations for domestic appliances; preparations for cleaning conventional ovens, steam ovens, microwave ovens, ranges, kitchen stoves, worktops and fridges; glass cleaning preparations; stainless steel cleaning preparations; granite cleaning preparations; upholstery cleaning 115

116 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 Klasse 5 Klasse 9 preparations; wipes incorporating cleaning preparations; wipes impregnated with a skin cleanser; wipes impregnated with detergent compositions for use in cleaning medical instruments; detergent compositions for cleaning medical instruments; detergent compositions for use in apparatus for cleaning medical instruments; fabric wipes impregnated with liquid for use in removing sterilizing residues from medical instruments after sterilization treatment; moisturisers; hand scrubs; skin scrubs; soaps; hand soaps; barrier creams for the skin; hand barrier creams; hand washes; hand washing preparations; air fragrancing preparations. Sterilizing and sanitary preparations and substances; sterilizing and sanitary preparations, namely, hand disinfectants, hand soap, microfiber rinse wipes, disinfectant wipes, sterilising wipes, sporicidal wipes; disposable capsules containing biocides, disposable capsules containing sterilising preparations; disposable capsules containing disinfectants; sanitary preparations for medical purposes; sterilising, disinfectant and sporicidal solutions for cleaning in-vitro diagnostic test equipment, medical devices, medical equipment, centrifuges, clean rooms, work surfaces, floors and walls; all-purpose disinfectants; detergents for medical purposes; disinfectants for medical use; bactericides; fungicides; germicides; sporicides; virucides; antiseptics; disinfectants for household use; all purpose sanitizers; disinfectant sprays; disinfectant sprays for cleaning kitchen surfaces, domestic surfaces, work surfaces, kitchens, bathrooms, floors and walls; insect repellents; insecticides; antiseptic wipes; disposable sanitizing wipes; air deodorisers; air deodorants; air deodorising preparations; preparations for neutralising odours; germicidal detergents; germicidal cleaners; medicated moisturisers; medicated hand scrubs; medicated skin scrubs; medicated hand gels; medicated hand wash; disinfectant gels; sterilising gels; disinfectant foams; sterilising foams; medicated barrier creams for the skin; medicated hand barrier creams; disinfectants; sterilants; preparations for sterilising water; preparations for environmental hygienic use; cleaning preparations with disinfectant properties; liquid preparations with disinfectant properties, for cleaning the hands; gel preparations with disinfectant properties, for cleaning the hands; decontamination kits for disinfecting medical instruments; chemical preparations for medical purposes; chemical preparations for veterinary purposes; disinfectant soaps; disinfectant hand cleansing preparations. Bar code readers; radio frequency identification devices; electronic controllers; printers; time recording apparatus; timers; remote controllers; remote control software; downloadable software for use by remote control computers; automatic electronic machines for use in tracing, recording, starting and adjusting the disinfection process; bar code scanners; radiofrequency identification (RFID) tags; radio-frequency identification (RFID) readers; parts and fittings for all the aforesaid goods. Klasse 21 Plastic bottles; empty spray bottles; squeeze bottles (empty); spray bottles for disinfectants and detergents; spray bottles for sterilizing fluids; dispensers for sterilising fluids; fluid dispensers; dispensers for liquids for use with bottles; dispensers for disinfectants and detergents; parts and fittings for all the aforesaid goods. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: THREE WORKS ThreeWorks Inc., 259 Niagara Street, ONM6J2L7 TORONTO, Canada Klasse 29 Dried fruit and vegetables; dried-vegetable based snacks; dried fruit mixes; dried fruit-based snacks; snack mix consisting of primarily of processed nuts, seeds, dried fruit and also including chocolate; potato based snacks. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: THE RED COLLECTION RRI Financial Inc, 605 South Front Street, OH43215 COLUMBUS, USA Klasse 35 Franchising, namely, offering business management assistance in the establishment and/or operation of hotels and motels. Klasse 43 Hotel and motel services; reservation of temporary accommodation; providing information in the field of temporary accommodations for travelers. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of stylized wording FLORY. SHANGHAI FLORY IMP & EXP CO., LTD., Room 311, No.665, Zaozhuang Road, Pudong New Area, SHANGHAI, Kina SHANGHAI FLORY ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD., Room 3103, No North Zhongshan Road, Putuo District, SHANGHAI, Kina Klasse 11 Taps [faucets]; toilet seats; pipes [parts of sanitary installations]; sanitary apparatus and installations; bath installations; water intake apparatus; drainage piping 116

117 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 installations; toilets, portable; showers; pipe parts for heating installations [valve, sluice, water nozzle, threeway valve, four-way valve, contact, pipe bust, bushing]. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , JP, Dr. MARIO Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, KYOTO-SHI, KYOTO, Japan Klasse 9 Electronic game programs; downloadable electronic game programs; video game programs; downloadable video game programs; video game cartridges; cases for smartphones; computer game software; computer programmes [programs], recorded; compact discs [audio-video]; downloadable image files; downloadable music files; electronic publications, downloadable. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , JP, MARIO TENNIS Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, KYOTO-SHI, KYOTO, Japan Klasse 9 Electronic game programs; downloadable electronic game programs; video game programs; downloadable video game programs; video game cartridges; cases for smartphones; computer game software; computer programmes [programs], recorded; compact discs [audio-video]; downloadable image files; downloadable music files; electronic publications, downloadable. Klasse 41 Entertainment services; entertainment information; providing on-line electronic publications, not downloadable; providing on-line videos, not downloadable; providing on-line music, not downloadable; games equipment rental; toy rental; game services provided on-line from a computer network; organization of competitions [education or entertainment]; providing amusement arcade services; amusement park services. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , JP, PAPER MARIO Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, KYOTO-SHI, KYOTO, Japan Klasse 9 Electronic game programs; downloadable electronic game programs; video game programs; downloadable video game programs; video game cartridges; cases for smartphones; computer game software; computer programmes [programs], recorded; compact discs [audio-video]; downloadable image files; downloadable music files; electronic publications, downloadable. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , JP, MARIO PARTY Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, KYOTO-SHI, KYOTO, Japan Klasse 9 Electronic game programs; downloadable electronic game programs; video game programs; downloadable video game programs; video game cartridges; cases for smartphones; computer game software; computer programmes [programs], recorded; compact discs [audio-video]; downloadable image files; downloadable music files; electronic publications, downloadable. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , JP, THE LEGENDARY STARFY Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, KYOTO-SHI, KYOTO, Japan Klasse 9 Electronic game programs; downloadable electronic game programs; video game programs; downloadable video game programs; video game cartridges; cases for smartphones; computer game software; computer programmes [programs], recorded; compact discs [audio-video]; downloadable image files; downloadable 117

118 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 music files; electronic publications, downloadable. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , JP, FLIPNOTE STUDIO Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, KYOTO-SHI, KYOTO, Japan Klasse 9 Electronic game programs; downloadable electronic game programs; video game programs; downloadable video game programs; video game cartridges; cases for smartphones; computer game software; computer programmes [programs], recorded; compact discs [audio-video]; downloadable image files; downloadable music files; electronic publications, downloadable. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , JP, NINTENDOGS Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, KYOTO-SHI, KYOTO, Japan Klasse 9 Electronic game programs; downloadable electronic game programs; video game programs; downloadable video game programs; video game cartridges; cases for smartphones; computer game software; computer programmes [programs], recorded; compact discs [audio-video]; downloadable image files; downloadable music files; electronic publications, downloadable. (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , JP, Wii Play Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, KYOTO-SHI, KYOTO, Japan Klasse 9 Electronic game programs; downloadable electronic game programs; video game programs; downloadable video game programs; video game cartridges; cases for smartphones; computer game software; computer programmes [programs], recorded; compact discs [audio-video]; downloadable image files; downloadable music files; electronic publications, downloadable. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: ZENIDOG VIRBAC, 1ère Avenue m - L.I.D., CARROS, Frankrike Klasse 5 Veterinary products; veterinary preparations; medicines for veterinary use; sanitary products for veterinary use; dietetic products for animals; food supplements for animals; disinfectants for veterinary use; preparations for destroying weeds and vermin. Besluttet gjeldende dato i : Besluttet gjeldende dato i :

119 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: MOOTO Co., Ltd, MOOKAS bldg. 3rd FL, Pajubook city, 495, Hoedong-gil, Paju-si, GYEONGGI-DO, Sør- Korea Klasse 27 Gymnasium mats; exercise mats; gymnasium floor coverings. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , US, ORCHID Mesh Network Lab Inc., 300 Broadway, CA94108 SAN FRANCISCO, USA Klasse 9 Downloadable computer software, namely, software for use in developing, configuring, operating and using private overlay networks; computer software for developing, configuring, operating and using distributed computing systems and networks; computer software for enhancing the security of computer systems and networks; computer software for encryption; computer software for providing access to the Internet; computer software for downloading data files, audio files, video files and image files from the Internet; computer software for collecting, editing, organizing, modifying, bookmarking, transmitting, storing, and sharing of audio, video, or other multimedia files, software, digital files, electronic broadcasts, and data; computer software for electronic data storage and data storage rental services, namely, software that coordinates the rental of electronic and cloud data storage by tracking, reporting, managing, allocating, reserving, preserving, and deploying electronic data resources and by backing up, synchronizing, and sharing data between computers and electronic devices. Sky Group Slovakia, s. r. o., Nálepkova 7122/28, PIEST'ANY, Slovakia Klasse 33 Distilled beverages; wines; liqueurs; mead [hydromel]; spirits; eaux-de-vie (brandy); piquette; perry; whisky; alcoholic beverages, except beer; rum; vodka. Besluttet gjeldende dato i : Besluttet gjeldende dato i :

120 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: Sky Group Slovakia, s. r. o., Nálepkova 7122/28, PIEST'ANY, Slovakia Klasse 33 Distilled beverages; wines; liqueurs; mead [hydromel]; spirits; eaux-de-vie (brandy); piquette; perry; whisky; alcoholic beverages, except beer; rum; vodka. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, AMATHELI LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, GARCHING BEI MÜNCHEN, Tyskland Klasse 9 Photographic, optical, measuring and control apparatus and instruments; signalling apparatus and instruments; electrical and electronic control apparatus and instruments; electrical and electronical regulating apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of data, sound or images; multimedia projectors; picture projectors; magnetic data carriers; LEDs (light emitting diodes) and laser diodes; organic LEDs (light-emitting diodes) and organic laser diodes; LED lamp modules, also for signalling purposes; displays using LED-technology; data processing devices and computers; electric and electronic devices and apparatus for the operation, regulation and control of lighting facilities; electric and electronic devices and apparatus for the operation, regulation and control of luminaires and lamps; electric and electronic devices and apparatus for the operation and regulation of central building control systems; electric and electronic devices and apparatus for the operation, regulation and control of building installations, interface modules for the aforementioned apparatus and devices; light conductors; optical couplers; sensors; light barriers; electric starters; LED drivers; transformers; electronic ballasts; miniature transformers; choking coils; electrical terminal connectors; contact elements including plugs, terminals, sleeves, commutators, electric breakers [switches]; computer programs and software of all kind (included in this class); software applications [apps] for electrical, electronic and communication devices; software applications for the operation, regulation and control of lighting facilities, software applications for the operation, regulation and control of luminaires and lamps; software applications for the operation and regulation of central building control systems; software applications for the operation, regulation and control of building installations; parts of all the aforesaid goods included in this class. Klasse 11 Apparatus for lighting; lighting apparatus, especially lamps and luminaires; lighting apparatus and lighting systems composed thereof, especially on basis of light emitting diodes (LEDs), also organic LEDs; LED-lamps and LED-luminaires (included in this class); LED based lighting lamps as well as lighting apparatus and systems composed thereof; lighting modules, namely modules based on LED (also based on organic LED) with light functions and for lighting applications; parts of all the aforesaid goods included in class 11. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , IT, (571) Beskrivelse av merket: The mark consists of an imprint depicting the wording "MOSNEL" in fancy characters above which there is a substantially oval profiled escutcheon with a checkerboard background surmounted by a stylized crown and placed between two stylized puttos. IL MOSNEL DI EMANUELA BARBOGLIO E FIGLI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE, Via Barboglio, 14, Frazione Camignone, Passirano, BRESCIA (BS), Italia Klasse 32 Alcohol-free wine; de-alcoholized wines; grape juice; grape must, unfermented; grape juice beverages, nonalcoholic; aperitifs, non-alcoholic; alcohol-free beers; ginger ale; soft drinks; non-alcoholic energy drinks; non-alcoholic fruit juice beverages; lemonades; sherbets; isotonic beverages; non-alcoholic cocktails; 120

121 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 waters [beverages]; mineral water [beverages]; aerated water; flavored water; bottled drinking water; soda water; seltzer water; lithia water; fruit-based beverages; fruit nectars, non-alcoholic fruit extracts; vegetable juices [beverages]; energy drinks; sports drinks; sherbets [beverages]; preparations for making beverages; syrups for beverages; essences for making beverages; preparations for making aerated water; malt syrup for beverages; orange juice beverages; grape juice beverages; tomato juice beverages; pineapple juice beverages; apple juice beverages; whey beverages; must; beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. Klasse 33 Wine; white wines; red wines; sparkling wines; naturally sparkling wines; still wines; sweet wines; table wines; cooking wine; fortified wines; aperitif wines; sparkling grape wines; piquette; grape wine; strawberry wine; fruit wines; wine-based beverages; wine-based aperitifs; prepared wine cocktails; wine punch; aperitifs; pre-mixed alcoholic beverages, other than beer-based; alcoholic beverages containing fruit; cocktails; brandy; bitters; digesters [liqueurs and spirits]; alcoholic essences; alcoholic extracts; fruit extracts, alcoholic; semi-sparkling wines; mulled wine; wine coolers [drinks]; port wines; alcoholic aperitif bitters; prepared alcoholic cocktails; alcoholic energy drinks; distilled beverages; liqueurs; cream liqueurs; sherry; vermouth; whisky; gin; rum; vodka; arak [arrack]; cider; curacao; kirsch; rice alcohol; mead [hydromel]; alcopops; preparations for making alcoholic beverages; spirits [beverages]; alcoholic bitters; alcoholic egg nog; anise [liqueur]; sake; coffee-based liqueurs; alcoholic coffeebased beverage; alcoholic tea-based beverage; alcoholic fruit beverages; nira [sugarcane-based alcoholic beverage]; baijiu [Chinese distilled alcoholic beverage]; alcoholic beverages [except beers]. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: HUAWEI P30 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., Administration Building, Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, Kina Klasse 9 Smartphones; covers for smartphones; cases for smartphones; electric batteries for mobile phones; tablet computers; protective covers for tablet computers; stands for tablet computers; protective cases for tablet computers; headphones; earphones; television apparatus; set-top boxes; portable cabinets for loudspeakers; sound transmitting apparatus; camcorders; digital photo frames; routers; network communication apparatus; cell phone straps; screens for mobile phones; computer keyboards; mouse (computer peripheral); modems; covers for mobile phones; portable media players; magnetic encoded identification bracelets; pedometers; electric monitoring apparatus. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , GB, UK PARLICK Singleton's Dairy Limited, c/o Bishops Phoenix Park, Blakewater Road, BB15BG BLACKBURN, Storbritannia Klasse 29 Milk and milk products; cheeses. Besluttet gjeldende dato i :

122 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , CN, HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., Administration Building, Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, Kina Klasse 9 Electronic chips; plugs, sockets and other contacts [electric connections]; video screens; locks, electric; smartphones; covers for smartphones; cases for smartphones; protective films adapted for smartphones; battery chargers; batteries, electric; mobile power source (rechargeable batteries); galvanic cells; notebook computers; laptop computers; tablet computers; covers for tablet computers; interactive touch screen terminals; electronic interactive whiteboards; humanoid robots with artificial intelligence; covers for personal digital assistants [PDAs]; computer keyboards; computer operating programs, recorded; computer software, recorded; mouse [computer peripheral]; computer hardware; smartglasses; smartwatches; smart rings; wearable activity trackers; earphones; cameras [photography]; virtual reality headsets; selfie sticks [hand-held monopods]; digital photo frames; computer programs, recorded; microphones; audio and video receivers; modems; loudspeakers; portable media players; sound transmitting apparatus; camcorders; network routers; wireless routers; computer software applications, downloadable; wearable computers; telecommunication apparatus in the form of jewelry; selfie sticks used together with mobile phones; selfie lenses; security surveillance robots; wearable video display monitors; pedometers; electronic identification apparatus for fingerprints; electronic numeric displays; thin client computers; computer screen saver software, recorded or downloadable; downloadable graphics for mobile phones; human face recognition devices; scales with body mass analyzers; bathroom scales; headphones; digital video recorders; set-top boxes; air analysis apparatus; digital weather stations; gas testing instruments; biochips; USB cables; USB cables for mobile phones. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: HEARTCORE CAPITAL Sunstone TV Management A/S, Lautrupsgade 7,5, 2100 KØBENHAVN Ø, Danmark Klasse 35 Business management and administration. Klasse 36 Financial affairs; monetary affairs; financial investments; venture capital funding services for companies; private equity fund investment services. Klasse 42 Industrial analyses services; industrial research. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: SK Holdings Co., Ltd., 26, Jong-ro, Jongno-gu, SEOUL, Sør-Korea Klasse 5 Medicines for human purposes and veterinary preparations; dietetic foods and substances for medical or veterinary purposes; sanitary preparations for medical purposes; biological preparations for medical purposes; biochemical preparations for medical purposes; chemical preparations for pharmaceutical purposes; preparations of trace elements for human and animal use; ferments for pharmaceutical purposes; biotechnological preparations for medical purposes; blood solvent; chemical preparations for medicinal purposes; chemical preparations for medical or veterinary purposes; chemical preparations for sanitary use; pharmaceutical preparations for immunity adjustment; vitamin preparations; vaccines; dietary supplements; therapeutic drugs and agents; chemicopharmaceutical preparations; bacteriological preparations for medical and veterinary use. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, SEDACLEAR BIEWER Logistik GmbH, Hans-Boeckler-Strasse 3, KOBLENZ, Tyskland Klasse 5 Pharmaceutical products other than pharmaceutical products for the treatment of renal insufficiency; veterinary products; sanitary preparations for medical purposes other than sanitary preparations for the treatment of renal insufficiency; dietetic foods and products for medical or veterinary purposes; food for babies; food supplements for humans and animals; plasters; medical dressings, other than plasters; medical dressings for the treatment of renal insufficiency; teeth filling material and dental impression materials; disinfectants, except disinfectants for the treatment of renal insufficiency; preparations for 122

123 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 Klasse 9 destroying noxious animals; fungicides; herbicides; gases for medical purposes; preparations for the treatment of respiratory diseases; surgical implants grown from stem stells [living tissues]; surgical tissue; surgical implants comprised of living tissues; surgical alcohol; tissue for surgical purposes; lubricants for surgical purposes; bone cement for surgical and orthopedic purposes; bone cement for surgical purposes; material for surgical plaster cast; cleaners [preparations] for sterilizing surgical instruments; scapulars for surgical purposes; cotton wool for surgical purposes; bone cements for surgical purposes; air deodorising preparations; air purifying preparations; air deodorising preparations; preparations for deodorizing the air; dental anesthetics; dental plaster; dental resins; dental ceramics; dental materials for filling the teeth; dental materials for the production of tooth models; dental materials for reproducing tooth models; dental cement; impression material of chromium alginate for dental purposes; impression materials for dental purposes; impression materials for dental purposes for the production of dental moulds; dental wax; dental amalgams; amalgams for dental purposes; antibiotics for dental purposes; medicines for dental purposes; dental etching materials; dental sealing compounds; alloys of precious metals for dental purposes; colouring reagents for the detection of dental plaque; gases for dental purposes; gypsum for dental purposes; dental amalgams of gold; adhesives for dental prostheses rubber for dental purposes; ceramic materials for dental purposes; dental mastics; corrosive agents for surface treatment of teeth; synthetic resins for dentistry purposes; preparations to facilitate teething; moulding wax for dentists; modeling waxes for dental purposes; porcelain for dental prostheses; cleaners [preparations] for sterilising dental appliances; scouring pads for dental purposes; abrasive fluids for dental purposes; abrasives for dental purposes; composites for dental purposes; dental adhesives; dental filler; dental lacquer; dental varnishes for sealing teeth; dental preparations for the detection of dental plaque; denture base material; dental rinses; dental veneers for use in dental restoration; dental cement for fillings; dental cement, cement for filling the teeth; cements for dental prostheses; eye pads for surgical purposes. Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, controlling, life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, storage, regulating or controlling electricity; devices for recording, transmission and reproduction of sound and images; magnetic data carriers; phonograph records; cds; dvds; digital recording media; mechanisms for coin-operated apparatus; computer software; respirators other than for artificial respiration; respirators not for medical purposes; breathing apparatus for diving; respiratory masks except for artificial respiration; filters for respiratory masks; filters for respiratory masks, non-medical; dosage dispenser; recording apparatus; optical apparatus for laboratories; optical apparatus and instruments; apparatus and instruments for physics; physiological apparatus other than for medical purposes; hygrometers; computer hardware; hardware for data communication; hardware for computer networks; cash registers; calculators; hardware for data processing; computer apparatus; customised cabinets for electrical appliances; infrared detectors; detectors for magnetic objects; detectors; photoion detectors; interfaces for computers being detector interfaces; gas masks. Klasse 10 Surgical, medical, dental or veterinary instruments and apparatus; artificial limbs; artificial eyes; artificial teeth; orthopedic articles; suture apparatus for artificial respiration; respirators for artificial respiration; special containers for medical waste; aerosol dispensers for medical purposes; analysers for medical purposes; insufflators; medical apparatus and instruments; pumps for medical purposes; cases fitted for medical instruments; furniture especially made for medical purposes; droppers for medical purposes; vaporizers for medical purposes; veterinary apparatus and instruments; gas detectors for medical purposes; surgical masks with high filtering effect; masks for cardiopulmonary resuscitation; masks for medical staff; medical masks; drapes for anesthesia; anesthesia respiration apparatus; cannulae for anesthesia with receptacles; anesthesia masks; anesthetic inhalers [sold empty]; apparatus for artificial anesthesia; evaporators for liquid anesthetics; nose protection masks for medical purposes; nose protection masks for veterinary purposes; nose protection masks for dental purposes; apparatus for the treatment of respiratory problems; apparatus for the alleviation of respiratory distress; apparatus for analysing alcohol in breath fluids for medical purposes; respiratory apparatus for artificial respiration; respiratory gas analysers for medical diagnostics; respirators for medical purposes; respiratory helmets for artificial respiration; respiratory masks for artificial respiration; respiratory masks for medical purposes; respiratory protective masks made of nonwoven material for surgical applications; respiratory protective masks made of nonwoven material for medical applications; respiratory protective masks for surgical applications; respiratory protective masks for artificial respiration; respiratory protective masks for medical applications; respiratory therapy equipment; medical respiratory monitors; humidifiers for use with respiratory therapy apparatus; surgical respiratory masks; inserts for respiratory masks for surgical purposes; inserts for respiratory masks for medical purposes; electric breathing apparatus for artificial respiration; moisture exchangers for medical purposes for transferring the heat of the exhaled breath to the inhaled breath; medical apparatus for the detection of carbon dioxide in the respiratory tract; medical apparatus for training breathing techniques; nebulizers for respiratory therapy; drapes for use in surgery; amputation devices for surgical purposes; apparatus for the application of laser radiation for surgical purposes; apparatus for non-invasive surgery; apparatus for blood purification in surgical procedures; armboards [surgical splints]; inflation syringes for medical or surgical purposes; eye pads for surgical purposes; face protection shields for medical purposes; support bandages for surgical purposes; containers for surgical instruments for medical purposes; containers for surgical instruments; beds for surgical purposes; bags for surgical purposes for collecting urine; blood sampling tubes for surgical purposes; drills for surgical purposes; drilling jigs for surgical purposes; surgical bypass devices; surgical apparatus for incised wound drainage; surgical apparatus for wound drainage; surgical apparatus and instruments; surgical drills; surgical threads; surgical thread knives; surgical skin staplers; surgical implants of artificial materials; surgical instruments; surgical staplers; surgical blades; surgical lamps; surgical knives; surgical cutlery; surgical mouth protectors; surgical needles; surgical sutures; suturing instruments; surgical suture clips; surgical perforators; forceps for repositioning; surgical retractors; surgical saws; surgical scissors; surgical splints; surgical tubes for wound drainage; surgical cutting tools; surgical shoe covers; surgical sponges; surgical probes; surgical mirrors; surgical forceps; ladies' stockings [surgical]; surgical bougies; stainless steel cutlery for surgical use; screw-in tools for surgical purposes; elastic compression bandages for surgical purposes; elastic support bandages for surgical purposes; electric drills for surgical purposes; electric stapling guns for surgical purposes; electric air compressors for surgical purposes; electric scalpels for surgical purposes; electronic endoscopes for surgical purposes; endoscopes for surgical purposes; epidural anesthesia apparatus for surgical purposes; joint fill guns for surgical purposes; guides for surgical purposes; upholstered headrests for surgical purposes; padded neck supports [pillows] for surgical purposes; facial 123

124 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 masks for surgical purposes to protect against bacteria; face masks for surgical purposes for protection against toxins; facial masks for surgical purposes; face shields for surgical purposes; goniometers for surgical purposes; rubber gloves for surgical purposes; belts for medical use; adhesive drapes for surgical use; hammers for surgical purposes; hammers for medical or surgical purposes; hand-operated stapling guns for surgical purposes; urethral stents as surgical aids; stapling apparatus for surgical purposes; staplers for surgical purposes; staples for surgical purposes; heparin control apparatus for surgical procedures; cardiac vascular prostheses for surgical prostheses; implant materials [prosthesis] for use in surgery; infrared apparatus for surgical purposes; infrared lamps for surgical purposes; intraocular lenses for surgical implantation; intravenous bags for surgical purposes; incision foils for surgical purposes; catheters for surgical purposes; surgical catgut for surgical purposes; gowns for surgical purposes; clamps for surgical purposes; bone substitutes for surgical purposes; cases for medical and surgical instruments, instrument cases for use by doctors and surgeons; compression screws in the form of orthopedic surgical implants; compression screws in the form of orthopedic surgical instruments; compressors for surgery; dressing forceps for surgical purposes; artificial surgical implants; artificial skin for surgical purposes; artificial lenses for surgical implantation; lancing devices for surgical purposes; lasers for use in surgery; latex gloves for surgical purposes; trays for holding surgical instruments; knives for surgical purposes; surgical knife blades; knives and scissors for surgical purposes; corsetry for surgical purposes; needle holders for surgical purposes; needles for surgical purposes; surgical suture materials; suture for surgical transplants; suture for surgical purposes; tweezers for surgical purposes; pipette instruments for surgical purposes; platinum cauters for surgical purposes; plates in the form of orthopedic surgical implants; plates in the form of orthopedic surgical instruments; position indicators for collimators for surgical purposes; prostheses for surgical treatments; pumps for surgical purposes; tubes for surgical applications; x-ray film holders for surgical purposes; x-ray film holders for surgical purposes; x-ray film frames for surgical purposes; saws for surgical purposes; surgical scissors; scissors for surgical purposes; splints for surgical purposes; tubes for surgical purposes; aprons for surgeons; protective clothing for surgical purposes; protective gloves for surgical surgeons; protective masks for surgeons for use in operations; protective visors for surgical purposes; sponges for surgical purposes; sponge cloths for surgical purposes; armchairs especially made for surgical purposes; special cases for surgeons; special cases for surgical tools; special cases for surgical instruments; special furniture for surgical purposes; spongiose screws in the form of orthopedic surgical implants; spongiose screws in the form of orthopedic surgical instruments; sterile surgical garments; blunt curettes for surgical purposes; elastic stockings for surgical purposes; support tights for surgical purposes; subcutaneous injection syringes for surgical purposes; tables for surgery; transplants for surgical purposes; transplantation prostheses for surgery; ultrasonic diagnostic apparatus for surgical purposes; ultrasonic cleaning instruments for surgical purposes; surgical scissors; ureteral stents as surgical aids; electric thermal compresses for surgical purposes; apparatus for the manufacture of dental prostheses; apparatus for the analysis of bacteria in biological samples for medical purposes; apparatus for heart-lung training; apparatus for the manufacture of artificial teeth; apparatus for the use of laser beams for medical purposes; apparatus for the application of laser radiation for medical purposes; apparatus for the treatment of cancer; apparatus for the treatment of pulmonary diseases; apparatus for the treatment of pulmonary diseases; apparatus for the treatment of lymphoedema; apparatus for the treatment of prostate diseases; apparatus for the treatment of pressure complaints; apparatus for the treatment of leg ulcers; apparatus for blood analysis; apparatus for the diagnosis of cardiovascular diseases; apparatus for the diagnosis of neurological diseases; apparatus for the diagnosis of cerebral vascular diseases; apparatus for the diagnosis of inflammatory diseases; apparatus for the extraction of medical samples; apparatus for the artificial insemination of animals; apparatus for artificial resuscitation; apparatus for the relief of pulmonary diseases; apparatus for the alleviation of lung diseases; apparatus for medical rehabilitation; apparatus for the reconstruction of teeth; apparatus for the stimulation of acupuncture points; apparatus for toning the body; apparatus for the examination of metabolic diseases; apparatus for venipuncture; apparatus for electrical muscle stimulation; apparatus for dental purposes; apparatus for the production of x-rays for medical purposes; apparatus for analysing alcohol in body fluids for medical purposes; apparatus for analysing images for medical purposes; apparatus for fitting dental prostheses; apparatus for fitting artificial teeth; apparatus for the insertion of urethral catheters; apparatus for bodywork for medical purposes; apparatus for measuring pulmonary function; apparatus for mixing bone cement; apparatus for muscle training for medical purposes; suckling apparatus; apparatus for testing hearing impairments; apparatus for turning patients; apparatus for analysing brain wave frequencies; apparatus for treating numbness; apparatus for the treatment of cellulitis; apparatus for the determination of blood flow; apparatus for performing diagnostic tests for medical purposes; apparatus for electrical stimulation of muscle groups; apparatus for the production of oxygen for medical purposes; apparatus for producing ultrasonic waves for medical use; apparatus for fulguration of the heart; apparatus for obtaining autologous blood; apparatus for physical rehabilitation for medical purposes; apparatus for laser light treatment for medical purposes; apparatus for micro- dermabrasion; apparatus for nerve localization; apparatus for the reconstruction of bones; apparatus for therapeutic stimulation of the body; apparatus for therapeutic muscle toning; apparatus for the therapeutic stimulation of the muscles; apparatus for the thermal treatment of cancer; apparatus for monitoring life signs; apparatus for administering intravenous solutions; apparatus for preventing pressure problems; apparatus for use in the toning of the muscles for medical rehabilitation; apparatus for use in the treatment of hearing impairment; apparatus for use in alleviating hearing impairment; apparatus for use in the prevention of snoring; apparatus for use by dentists; apparatus for use in angiography; apparatus for use in orthodontics; apparatus for the prevention of leg ulcers; apparatus for heat treatment of cancer; medical apparatus and instruments relating to neurovegetative reactivity; chromatographic apparatus for medical purposes; medical distractors; electrodes for use with medical apparatus; electronic apparatus for medical purposes; endoscopic apparatus; orthodontic appliances; medical apparatus; medical apparatus for wound drainage; medical apparatus for incised wound drainage; medical apparatus for beauty treatment; medical apparatus for neurographic purposes; medical apparatus for urological use; medical apparatus for renal dialysis; medical apparatus for urethral catheterisation; medical apparatus for the treatment of hyperhidrosis; medical apparatus for laparoscopy; medical apparatus for urethral catheterisation; medical apparatus for testing blood glucose content; medical apparatus for measuring the oxygen content of the blood; medical apparatus for use in cardiac surgery; medical apparatus for introducing pharmaceutical preparations into the human body; medical apparatus for facilitating the inhalation of pharmaceutical preparations; medical apparatus for strengthening pelvic floor muscles; medical apparatus for displaying 124

125 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 tomographic data; medical apparatus for checking the gas exchange parameters of the lungs; medical apparatus for supporting breathing; medical apparatus for the relief of pain; orthopedic appliances; orthopedic apparatus for clubfeet; physiological apparatus for medical purposes; prosthetic apparatus; radiocardiographic apparatus for medical purposes; radiological apparatus for medical purposes; therapeutic apparatus with massage equipment; urological apparatus and instruments; spinal plate; dentistry apparatus and instruments; dental apparatus for adaptation; dentistry apparatus and equipment; dental milling appliances; medical compressor modules as parts of fans; airpillows for medical purposes; air pillows for babies for medical purposes; air pillows for children for medical purposes; air cushion for medical purposes; air mattresses for babies for medical purposes; air mattresses for children for medical purposes; air mattresses for medical purposes; medical fans; divided air mattresses for therapeutic purposes with low air loss; dental articulators; dental drills; dental drill bits; dental color guides; dental needles; dental probes; apparatus for reproducing dental images for medical purposes; medical equipment for dental hygienists; articulators; bite chains for pain relief during teething; teething rings to facilitate teething; teething rings for pain relief during teething; dental splints [biteguards]; drills for dental purposes; drills for dental applications; nozzles for dental syringes; disposable nozzles for dental syringes; electric dental water jets for use by dentists for medical purposes; electric oral care devices for use by dentists; electric oral care devices for use by dentists for medical purposes; electric dental care apparatus for use by dentists; electric dental care apparatus for use by dentists for medical purposes; color guide for dental purposes; milling cutters for dentists; apparatus [oral douches] for use by dentists when rinsing the gum; devices for the detection of dental diseases; apparatus for the examination of dental diseases; protective facial masks for dental purposes; gloves for dental purposes; hand mirrors for dental examinations; high frequency clotting apparatus for dental purposes; high frequency cutting instruments for dental purposes; implants for dental surgery [dentures]; prostheses for dental purpose; implants for use in dentistry [dentures]; implantation materials for use in dental surgery; instruments for filling dental fillings; instruments for the insertion of artificial teeth; instruments for the insertion of dental prostheses; instruments for restraining tooth spaces; instruments for making artificial teeth; orthodontic braces for straightening teeth; artificial limbs, eyes and teeth; artificial parts for teeth; artificial teeth; lamps for use with dental instruments; lasers for dental purposes; laser apparatus for dental purposes; medical containers for dental purposes; medical equipment for dental technicians; oral irrigators for use in dentistry; protective mouth masks for dental purposes; needles of precious metal for dental purposes; needles of precious metals for dental purposes; needles for dental purposes; periodontal irrigators for use in dental treatment; polymerisation apparatus for dental purposes; position indicating apparatus for collimators for dental x-ray apparatus; high-strength porcelain prostheses for attachment to the dentin structure; highstrength porcelain dental prostheses for attachment to the enamel structure; dental prostheses for detain purposes; prosthetic devices for dental purposes; pipes for dental applications; x-ray film holders for dental purposes; x-ray film holders for dental purposes; x-ray film frames for dental purposes; suction apparatus for dental purposes; protective gloves for dental personnel; protective bonnets for the hair for wear by dental practitioners; protective masks for use by persons working in the dentistry; protective masks for dental purposes; armchairs for medical or dental purposes; armchairs for dental purposes; spectrophotometers for dental purposes; spectrophotometers for dental purposes for the determination of the shades of dental prostheses; special furniture for dental purposes; dental mirrors; syringes for dental purposes; chairs for dental treatment; chairs for dental purposes; parts of dental prostheses; dental tray covers made of paper; ultrasonic diagnostic apparatus for dental purposes; examination couches specially made for dental purposes; examination chairs for dental purposes; vibrators for heating dental impression materials; dental impression trays; dental broaches; electrical dentistry equipment; dental hand pieces; dental instruments; dental x-ray film hangers; dental x-ray apparatus; dental x-ray mouth props; dental mirrors; dental examination chairs; dentists' armchairs; dental chairs; dental bridges; gum massage instruments; dental forceps elevators; dental implants; dental caps; dental brackets for the attachment of existing dental prostheses; dental crowns; dental curing lamps; dental inlays; dental modelling instruments; dental x-ray film duplicators; dental mirrors; dental syringes; dental tools; dental onlays; tooth polishers for use by dentists; dentures; orthodontic brackets; dental probes, not for personal use; dental braces; dental descaling apparatus; pins for artificial teeth; tooth support pins; teething aids; dental root posts; interdental brushes for use in dental treatment; interdental stimulators for use in dental treatment; pliers for dental purposes; forceps for dental technical purposes; respiratory devices for patients; respiratory devices for newborns to prevent asphyxiation; peep activators as part of a respiratory apparatus for maintaining pressure; devices for preventing unintentional peep drops as parts of respiratory apparatus for maintaining pressure; anesthesia masks; orthopedic appliances; devices for rinsing body cavities; electromedical equipment for firming treatments; medical devices for use in endoscopy; medical devices for use as hearing aids; electro-medical equipment; medical apparatus with built-in laser; electronic apparatus for medical purposes; medical diagnostic apparatus; lamps for use with medical devices; therapeutic devices with electromagnetic waves; apparatus for veterinary purposes; vibromassage apparatus; apparatus for ileostomy patients for medical purposes; endoscopic equipment; medical equipment for the treatment of embolism; devices for stimulating nerves; medical equipment for physical exercises and physiotherapy; apparatus for analysing substances for medical purposes; devices for measuring the heart rate; orthopedic appliances for the spine; fiber optic devices for medical purposes; cardiovascular devices; gynecological equipment; apparatus for analysing gases for medical purposes; chromatographic apparatus for medical purposes; devices for measuring urine pressure; otological devices for hiding sounds; haemostats; apparatus for autologous blood therapy for medical purposes; mri dscanners; surgical hooks; apparatus for physiotherapeutic treatment; apparatus for echocardiographic imaging; medical retractors; apparatus for administering pharmaceutical preparations; medical pulse counters; medical equipment; medical equipment for dosimetry in the field of radiotherapy; physiotherapy apparatus; devices for cardiac defibrillation; electronic medical equipment; medical equipment for interstitial thermotherapy of biological tissue; orthodontic appliances; apparatus for physical exercise for medical purposes; orthopedic appliances; medical equipment for cutting tissue; devices for tumor diagnostics; spirometers [medical apparatus]; contraceptives, non-chemical; devices for blood monitoring for medical purposes; apparatus for artificial sleep, namely anaesthetic masks, apparatus for artificial respiration, sphygmomanometers, spirometers; medical rubber equipment for prevention; electrocardiographic recording apparatus; pharmaceutical equipment; medical devices of synthetic rubber for prevention; analytical instruments for medical purposes; blood glucose meters; medical devices of synthetic rubber for hygiene purposes; monitors for electrocardiographs; apparatus for 125

126 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 destroying subcutaneous needles specifically for medical purposes; ophthalmic appliances, namely ophtalmometers, ophtalmoscopes; orthopedic devices made of silicone; ophthalmic devices; medical devices made of natural rubber for prevention; equipment for blood tests for medical purposes; gas analysers for medical analysis purposes; automatic analysers for medical diagnostics; medical analysers; physical analysers for medical purposes; photometric analysers for medical purposes; hematology analysers; nephelometric analysers for medical diagnosis; nephelometric analysers for medical research; electronic analysers for medical purposes; immunological analysers; nurses' trolleys for the storage of medicines for dispensing to hospital patients; examination tables for hospitals; gloves for use in hospitals; examination chairs for hospitals; medical tables for examination or treatment purposes; medical treatment chairs for patients; exhalation valves for artificial respiration; anesthesia devices, aerosol nebulisers for medical purposes, filters for gas detectors for medical purposes, built-in cabinets and special cases for medical instruments, gas analysers for medical purposes, gas masks for medical purposes, modular furniture for appliances and devices, modular cabinets for appliances and devices, roller cabinets, built-in cabinets for medical purposes for hospitals and medical practices; goods with regard to the treatment of renal insufficiency are excepted from the abovementioned goods included in this class. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, HAWE HAWE Hydraulik SE, Einsteinring 17, ASCHHEIM, Tyskland Klasse 7 Pumps; compressors; filter machines; separators; hydraulic pumps; hydraulic valves; cylinders for machines; hydraulic cylinders for machines; hydraulic engines and motors; controls (hydraulic -) for machines, motors and engines; filters for machines; hydraulic filters for machines; filters for engines; hydraulic filters for engines; radiators [cooling] for motors and engines; fittings for hydraulic drives; valves for hydraulic control of machines and installations; hydraulic pressure switches being parts of machines; hydraulic accumulators; drive units [parts of machines] consisting of tanks and pumps; hydraulic control units for machines, consisting of valves; hydraulic machines consisting of pumps, motors, cylinders and connection conduits; connection elements for connecting pressure gauges and pressure switches as parts of hydraulic machines, apparatuses and installations; metal hoses [parts of machines] for transferring hydraulic power in machines; non-metallic hoses [parts of machines] for transferring hydraulic pressure in machines; hydraulic controls for machines, motors and engines; process control units [hydraulic]; hydraulic controls for machines and motors; process control instruments [hydraulic]; hydraulic valve actuators; valves [parts of machines]; valves for pumps. Klasse 9 Electrical and electronic control, switching and monitoring devices; electrical and electronic control, switching and monitoring devices for hydraulic machines and installations; electrical and electronic control, switching and monitoring devices for electrical, electrohydraulic and electropneumatic drives; electrical pressure switches for hydraulic devices; electromagnets for valve control; software; computer programs for the operation of control, switching and monitoring devices; computer programs for the control of machines and installations; computer programs for the control of hydraulic machines and installations; computer programs for controlling the workflow of production machines and for graphical representation of the program sequence and the processing sequence of such programs; databases; databases for hydraulic systems; pressure gauges. Klasse 37 Assembly relating to the installation, maintenance and repair of hydraulic machines and installations; assembly relating to the installation, maintenance and repair of hydraulic drives; assembly relating to the installation, maintenance and repair of control and drive components. Klasse 41 Training in the field of automation technology; training in the field of hydraulics. Klasse 42 Engineering services; services of a computer programmer; technological consultancy in the field of hydraulics; technological consultancy in the field of controlling and operation of tools and manufacturing machines; technical project planning of control and drive components; computer programming; creating programs for tooling and manufacturing machines; creating programs for the operation of electric and electrohydraulic drives; programming of computer and database software, hosting of computer databases and design and development of database processing equipment for the collection, storage, organizing, modifying and sharing of data and information; user consultation in all fields of fluid engineering. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: HEADLANDS CAPITAL HEADLANDS CAPITAL ADVISORS, L.P., One Ferry Building, Suite 255, CA94111 SAN FRANCISCO, USA Klasse 36 Financial services, namely, investment advisory services, investment management services, asset management services and investment fund management services; financial research in the field of public equity funds, hedge funds and private equity funds; financial analyses in the field of public equity funds, hedge funds and private equity funds. Besluttet gjeldende dato i :

127 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, equipment for the collection, storage, organizing, modifying and sharing of data and information; user consultation in all fields of fluid engineering. Besluttet gjeldende dato i : HAWE Hydraulik SE, Einsteinring 17, ASCHHEIM, Tyskland Klasse 7 Pumps; compressors; filter machines; separators; hydraulic pumps; hydraulic valves; cylinders for machines; hydraulic cylinders for machines; hydraulic engines and motors; controls (hydraulic -) for machines, motors and engines; filters for machines; hydraulic filters for machines; filters for engines; hydraulic filters for engines; radiators [cooling] for motors and engines; fittings for hydraulic drives; valves for hydraulic control of machines and installations; hydraulic pressure switches being parts of machines; hydraulic accumulators; drive units [parts of machines] consisting of tanks and pumps; hydraulic control units for machines, consisting of valves; hydraulic machines consisting of pumps, motors, cylinders and connection conduits; connection elements for connecting pressure gauges and pressure switches as parts of hydraulic machines, apparatuses and installations; metal hoses [parts of machines] for transferring hydraulic power in machines; non-metallic hoses [parts of machines] for transferring hydraulic pressure in machines; hydraulic controls for machines, motors and engines; process control units [hydraulic]; hydraulic controls for machines and motors; process control instruments [hydraulic]; hydraulic valve actuators; valves [parts of machines]; Klasse 9 valves for pumps. Electrical and electronic control, switching and monitoring devices; electrical and electronic control, switching and monitoring devices for hydraulic machines and installations; electrical and electronic control, switching and monitoring devices for electrical, electrohydraulic and electropneumatic drives; electrical pressure switches for hydraulic devices; electromagnets for valve control; software; computer programs for the operation of control, switching and monitoring devices; computer programs for the control of machines and installations; computer programs for the control of hydraulic machines and installations; computer programs for controlling the workflow of production machines and for graphical representation of the program sequence and the processing sequence of such programs; databases; databases for hydraulic systems; pressure gauges. Klasse 37 Assembly relating to the installation, maintenance and repair of hydraulic machines and installations; assembly relating to the installation, maintenance and repair of hydraulic drives; assembly relating to the installation, maintenance and repair of control and drive components. Klasse 41 Training in the field of automation technology; training in the field of hydraulics. Klasse 42 Engineering services; services of a computer programmer; technological consultancy in the field of hydraulics; technological consultancy in the field of controlling and operation of tools and manufacturing machines; technical project planning of control and drive components; computer programming; creating programs for tooling and manufacturing machines; creating programs for the operation of electric and electrohydraulic drives; programming of computer and database software, hosting of computer databases and design and development of database processing (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, GLB 220 DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, STUTTGART, Tyskland Klasse 12 Motor vehicles and parts thereof (as far as included in class 12). Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , EM, Ergonomic Solutions International Limited, Unit B1 Longmead Business Centre, Blenheim Road, KT199QQ EPSOM, SURREY, Storbritannia Klasse 6 Ironmongery, small items of metal hardware, tubes of metal, telescopic tubes of metal, sheets and plates of metal, poles of metal, goods of common metal not included in other classes, namely buckles of common metal [hardware], metal holders for signboards, fittings of metal for pipes. Klasse 9 Holders, mounts, supports, fastening fittings, swing arms, tilting heads and telescopic arms for electric and electronic apparatus and instruments, namely payment terminals, apparatus for registration of electronic signatures, data processing equipment, monitors, flat panels, touch screens, video screens, customer displays, keyboards, telephones, calculating machines, printers, scanners, and scales. 127

128 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 Klasse 35 Retail, wholesale and online shopping services in relation to ironmongery, small items of metal hardware, tubes of metal, telescopic tubes of metal, sheets and plates of metal, poles of metal, holders, mounts, supports, fastening fittings, swing arms, tilting heads and telescopic arms for electric and electronic apparatus and instruments; retail, wholesale and online shopping services in relation to payment terminals, apparatus for registration of electronic signatures, data processing equipment, monitors, flat panels, touch screens, video screens, customer displays, keyboards, telephones, calculating machines, printers, scanners, and scales. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: ALUFORCE Actiforce International B.V., Het Steenland 20, 3751LA BUNSCHOTEN-SPAKENBURG, Nederland Klasse 20 Adjustable office furniture; furniture, including do-ityourself furniture; furniture parts and fittings. Klasse 42 Design services; design services for furniture; product development; architectural services for interior decoration. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , RU, Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu "PROFI", ul. Okruzhnaya, 1, Ekaterinburg, SVERDLOVSKAYA OBLAST, Russland Klasse 19 Building stone, including pottery stone; building materials, not of metal; refractory construction materials, not of metal; mosaics for building; coatings [building materials]; wall claddings, not of metal, for building; wall linings, not of metal, for building; wainscotting, not of metal; building panels, not of metal; tiles, not of metal, for building, including ceramic tiles for walls, floors and ceilings, ceramic tiles for flooring and lining, ceramic tiles for flooring and facing, glazed ceramic tiles; floor tiles, not of metal, including tiles of ceramic granite, granite tiles; tile floorings, not of metal; wall tiles, not of metal; slabs, not of metal, for building; floors, not of metal; ceilings, not of metal; linings, not of metal, for building; sills, not of metal; mortar for building; angle irons, not of metal; foundry molds, not of metal. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (300) Søknadsprioritet: , DE, GLB 250 DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, STUTTGART, Tyskland Klasse 12 Motor vehicles and parts thereof (as far as included in class 12). Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Agitator Agitator Whiskymakare AB, c/o Nordic Whisky Capital AB, Sankt Eriksgatan 58, STOCKHOLM, Sverige Klasse 33 Spirits and liquors. Besluttet gjeldende dato i :

129 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , US, SOLIKAYCE Insmed Incorporated, 10 Finderne Ave., Building 10, NJ08807 BRIDGEWATER, USA Klasse 5 Pharmaceutical preparations for the treatment of lung infections and pulmonary diseases. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: MATTERMOST MATTERMOST, INC., 855 El Camino Real 13A-168, CA94301 PALO ALTO, USA Klasse 9 Downloadable computer software for use in viewing, composing, receiving and transmitting electronic media and information via computer and communication networks; downloadable computer software for sending electronic messages via the internet; downloadable computer software for sending and receiving electronic messages via the internet; downloadable computer software applications for mobile phones and handheld tablet computer devices, namely, software for viewing, composing, receiving and transmitting electronic media and information via computer and communication networks; downloadable computer software applications for mobile phones and handheld tablet computer devices, namely, software for sending and receiving electronic messages via the internet. Klasse 38 Electronic messaging; electronic transmission of mail and messages; message sending via a website; on-line services, namely, message sending; communication by electronic computer terminals; communication services, namely, transmission of voice, audio, visual images, documents and data by the internet; providing private and secure real time electronic communication over a computer network; computer services, namely, providing on-line facilities for real-time interaction with other computer users concerning topics of general interest. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , EM, Cybex GmbH, Riedingerstrasse 18, BAYREUTH, Tyskland Klasse 25 Baby and juvenile clothing, footgear and headgear. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CH, DURAPLUS Société des Produits Nestlé S.A., 1800 VEVEY, Sveits Klasse 31 Foodstuffs for animals. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , CH, LVMH Swiss Manufactures SA, Rue Louis-Joseph Chevrolet 6a, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, Sveits Klasse 9 Apparatus for recording, transmission, reproduction or processing of sound or images; digital recording media; calculating machines, equipment for data processing and computers; timing instruments; counters; timers; chronographs; game software; software (recorded programs); computer peripheral devices; telephones, 129

130 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 tablet computers, MP3 players; accessories for computers, telephones, tablet computers, MP3 players; covers for tablet computers; communication apparatus and computers; wearable computers; wearable computers; connected watches; smartwatches; wearable digital electronic devices comprised of a wristwatch, wrist band or bracelet and also featuring a telephone, software and display screens for viewing, sending and receiving sound, electronic mails and messages, texts, data, pictures and information from and/or to personal digital assistants, smart phones, tablets, and computers and other telecommunication machines, software applications for wearable electronic devices; smartphones featuring a watch; wearable electronic devices in the form of a wristwatch, wrist band or bracelet for providing access to the Internet and/or any other communication system and for sending and receiving phone calls, electronic s and messages and for the wireless receipt, storage and transmission of data and messages; accessories for these electronic devices to be worn on the body, namely, covers, cases, batteries, chargers, microphones, video cameras, all these articles included in this class; spectacles (optics), sunglasses; connected spectacles; optical goods; spectacle cases; diagnostic apparatus not for medical use; integrated circuit cards [smart cards]; downloadable electronic publications; sensors, monitors and displays in the field of health, fitness, exercise and wellness, sporting and cultural activities, entertainment, education and training, tourism and security, other than for medical use; covers for tablet computers other than of precious metal; connected bracelets and connected cuffs (measuring instruments) that also have a function of transmitting, and/or receiving data to and/or from personal digital assistants, tablets, smart phones and personal computers through internet websites and other computer and electronic communication networks. Klasse 18 Goods of leather and imitation of leather, namely boxes of leather or leather board, envelopes of leather or imitation of leather, traveling trunks, bags, bags for travel purposes, trunks, suitcases, vanity cases, sports bags, backpacks, handbags, beach bags, shoulder bags, suitcases, briefcases (leather goods), school bags, wallets, purses, purses, key cases, business card cases, credit card cases and holders for credit cards (leather goods), passport cases and sleeves; umbrellas, sun umbrellas, parasols, hiking sticks. Klasse 25 Clothing, underwear and other articles of clothing, namely, sweaters, shirts, corsets (underclothing), suits, vests, raincoats, skirts, coats, trousers, pullovers, dresses, jackets, shawls, scarves, foulards, ties, suspenders, gloves (clothing), belts (clothing), stockings, tights, socks, swimsuits, bathing suits, bathrobes; footwear; headgear. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , RU, Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu "PROFI", ul. Okruzhnaya, 1, Ekaterinburg, SVERDLOVSKAYA OBLAST, Russland Klasse 19 Building stone, including pottery stone; building materials, not of metal; refractory construction materials, not of metal; mosaics for building; coatings [building materials]; wall claddings, not of metal, for building; wall linings, not of metal, for building; wainscotting, not of metal; building panels, not of metal; tiles, not of metal, for building, including ceramic tiles for walls, floors and ceilings, ceramic tiles for flooring and lining, ceramic tiles for flooring and facing, glazed ceramic tiles; floor tiles, not of metal, including tiles of ceramic granite, granite tiles; tile floorings, not of metal; wall tiles, not of metal; slabs, not of metal, for building; floors, not of metal; ceilings, not of metal; linings, not of metal, for building; sills, not of metal; mortar for building; angle irons, not of metal; foundry molds, not of metal. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, Marella Dream TUI AG, Karl-Wiechert-Allee 4, HANNOVER, Tyskland Klasse 39 Transport; packaging and storage of goods; transport of persons and goods, in particular by road, rail, sea and air; river transport; porterage; transport of money and valuables; transportation logistics; organization, booking and arrangement of travels, excursions and cruises; arrangement of transport services; rental of diving suits; organization, booking and arrangement of excursions, day trips and sightseeing tours; travel consultancy and escorting of travellers; rental, booking and providing of aircraft; rental, booking and providing of ships, in particular rowing and motor boats, sailing vessels and canoes; rental, booking and providing of motor vehicles, bicycles and horses; parcel delivery; organization of trips, holidays and sightseeing tours; travel agency services, in particular consultancy and booking services for travel, providing information about travel, arrangement of transport services and travel; travel reservation; transport reservation; providing information about travel, via the Internet, in particular about reservation and booking in the tourism and business travel sector (online travel agencies); delivery, dispatching and distribution of newspapers and 130

131 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 magazines; consultation provided by telephone call centres and hotlines regarding travels, including business travel and in the field of transport logistics, transport and storage; tracking of passenger or freight vehicles using computers or global-positioning systems (GPS); traffic information. Klasse 41 Basic and advanced training as well as education information; instructional services, in particular correspondence courses and language training; entertainment; film production, other than advertising films; DVD and CD-ROM film production; production of radio and television programs; rental of films and videos; presentation of films and videos; theatrical ticket agencies; entertainer services; musical performances; circus performances; public entertainment; theatrical performances; arranging and conducting of concerts; ticket agency services [entertainment]; organization and providing of an after school children's entertainment centre featuring educational entertainment; holiday camp services (entertainment); physical education services; provision of courses of instruction in languages; training and fitness club services; providing nursery schools, cinema theaters, discotheque services, providing museum facilities [presentation, exhibitions], amusement arcades, amusement park services; sport camp services; providing golf courses, tennis courts, riding facilities and sports facilities; rental of skin diving equipment; organization of sports competitions; organization of cultural and sporting events; arranging of cultural and sporting events; reservation services for sporting, scientific and cultural events; game services provided on-line [from a computer network]; rental of recorded data carriers (films, music, games), projector apparatus and the accessories thereof; rental of newspapers and magazines; writing of texts, other than publicity texts; publication of printed matter also in the form of electronic media including CD-ROMs, other than publicity texts, in particular books, magazines and newspapers; publication of printed matter in electronic form, except for publicity purposes, in particular magazines and newspapers, including on the Internet; publication of texts, except publicity texts, in particular of books, magazines and newspapers, including on the Internet; organization of exhibitions for cultural and teaching purposes; entertainment and educational services provided by recreation and amusement parks; services of an interpreter; services of a translator; photography; radio entertainment; television entertainment; consultation provided by telephone call centres and hotlines in the field of education, training and further training, and entertainment; consultation provided by telephone call centres and hotlines in the field of reservation services for sporting, scientific and cultural events; information about entertainment events, in particular provided via online networks and the Internet; modelling for artists. Klasse 43 Providing temporary accommodation; providing of food and drinks for guests; accommodation bureau services; providing and rental of holiday homes, holiday flats and apartments; providing room reservation and hotel reservation services; providing hotel and motel services; catering; boarding house services; rental of meeting rooms; bar services; restaurant services; providing food and drinks in Internet cafés; consultation provided by telephone call centres and hotlines in the field of accommodation services, providing and rental of holiday homes, room reservation services and hotel reservation as well as accommodation and catering for guests. Klasse 44 Medical services; hygienic and beauty care for human beings; sauna services; beauty salon services; sanatorium services; hairdressing; massage; nursing, medical; public bath services for hygiene purposes; Turkish bath services; organization of therapy for health purposes; medical assistance services; convalescent home services; flower arranging; manicuring; massage; nursing homes services; physiotherapy; animal grooming; dentistry services; arrangement of wellness and beauty care services. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet: , DE, Marella Discovery TUI AG, Karl-Wiechert-Allee 4, HANNOVER, Tyskland Klasse 39 Transport; packaging and storage of goods; transport of persons and goods, in particular by road, rail, sea and air; river transport; porterage; transport of money and valuables; transportation logistics; organization, booking and arrangement of travels, excursions and cruises; arrangement of transport services; rental of diving suits; organization, booking and arrangement of excursions, day trips and sightseeing tours; travel consultancy and escorting of travellers; rental, booking and providing of aircraft; rental, booking and providing of ships, in particular rowing and motor boats, sailing vessels and canoes; rental, booking and providing of motor vehicles, bicycles and horses; parcel delivery; organization of trips, holidays and sightseeing tours; travel agency services, in particular consultancy and booking services for travel, providing information about travel, arrangement of transport services and travel; travel reservation; transport reservation; providing information about travel, via the Internet, in particular about reservation and booking in the tourism and business travel sector (online travel agencies); delivery, dispatching and distribution of newspapers and magazines; consultation provided by telephone call centres and hotlines regarding travels, including business travel and in the field of transport logistics, transport and storage; tracking of passenger or freight vehicles using computers or global-positioning systems (GPS); traffic information. Klasse 41 Basic and advanced training as well as education information; instructional services, in particular correspondence courses and language training; entertainment; film production, other than advertising films; DVD and CD-ROM film production; production of radio and television programs; rental of films and videos; presentation of films and videos; theatrical ticket agencies; entertainer services; musical performances; circus performances; public entertainment; theatrical performances; arranging and conducting of concerts; ticket agency services [entertainment]; organization and providing of an after school children's entertainment centre featuring educational entertainment; holiday camp services (entertainment); physical education services; provision of courses of instruction in languages; training and fitness club services; providing nursery schools, cinema theaters, discotheque services, providing museum facilities [presentation, exhibitions], amusement arcades, amusement park services; sport camp services; providing golf courses, tennis courts, riding facilities and sports facilities; rental of skin diving equipment; organization of sports competitions; organization of cultural and sporting events; arranging of cultural and sporting events; reservation services for sporting, scientific and cultural events; game services provided on-line [from a computer network]; rental of 131

132 internasjonale varemerkeregistreringer nr 11/19 recorded data carriers (films, music, games), projector apparatus and the accessories thereof; rental of newspapers and magazines; writing of texts, other than publicity texts; publication of printed matter also in the form of electronic media including CD-ROMs, other than publicity texts, in particular books, magazines and newspapers; publication of printed matter in electronic form, except for publicity purposes, in particular magazines and newspapers, including on the Internet; publication of texts, except publicity texts, in particular of books, magazines and newspapers, including on the Internet; organization of exhibitions for cultural and teaching purposes; entertainment and educational services provided by recreation and amusement parks; services of an interpreter; services of a translator; photography; radio entertainment; television entertainment; consultation provided by telephone call centres and hotlines in the field of education, training and further training, and entertainment; consultation provided by telephone call centres and hotlines in the field of reservation services for sporting, scientific and cultural events; information about entertainment events, in particular provided via online networks and the Internet; modelling for artists. Klasse 43 Providing temporary accommodation; providing of food and drinks for guests; accommodation bureau services; providing and rental of holiday homes, holiday flats and apartments; providing room reservation and hotel reservation services; providing hotel and motel services; catering; boarding house services; rental of meeting rooms; bar services; restaurant services; providing food and drinks in Internet cafés; consultation provided by telephone call centres and hotlines in the field of accommodation services, providing and rental of holiday homes, room reservation services and hotel reservation as well as accommodation and catering for guests. Klasse 44 Medical services; hygienic and beauty care for human beings; sauna services; beauty salon services; sanatorium services; hairdressing; massage; nursing, medical; public bath services for hygiene purposes; Turkish bath services; organization of therapy for health purposes; medical assistance services; convalescent home services; flower arranging; manicuring; massage; nursing homes services; physiotherapy; animal grooming; dentistry services; arrangement of wellness and beauty care services. Besluttet gjeldende dato i : ); small bags; wash bags for carrying toiletries. Klasse 24 Textiles and substitutes for textiles; woollen fabrics for use in the manufacture of clothing; waterproof fabrics for use in the manufacture of clothing; textile fabrics for use in the manufacture of sportswear; bed sheets; hand towels; waterproofed textile piece goods; sleeping bags. Klasse 25 Clothing; jackets [clothing]; cagoules; jackets being sports clothing; ski jackets; ski trousers; ski hats; ski gloves; shell jackets; parkas; pants; weatherproof pants; cargo pants; sports jackets; moisture-wicking sports pants; moisture-wicking sports shirts; shorts; shirts; tee-shirts; down jackets; snow pants; woollen socks; underwear; bathing suits; neckerchiefs; waistcoats; gloves [clothing]; sweat-absorbent underwear; hooded sweatshirts; weatherproof clothing; footwear; half-boots; hats; baseball caps; caps; headbands [clothing]; belts [clothing]; belts made out of cloth. Klasse 35 Advertising; online advertising; marketing services; promotion of sports competitions and events; retail services in relation to sporting articles; wholesale services in relation to sporting articles; retail services in relation to sporting articles; retailing services of leather and imitations of leather, luggage, bags, wallets and other carriers, bags, rucksacks, briefcases, bags for climbers, bags for sports, luggage covers, key holders, waist bags and hip bags, belt bags, travelling bags, suitcases, vanity cases sold empty, straps made of imitation leather, leather straps, small bags, wash bags for carrying toiletries, textiles and substitutes for textiles, woollen fabric for use in the manufacture of clothing, waterproof fabric for use in the manufacture of clothing, textile fabrics for the use in the manufacture of sportswear, sheets, towels, impregnated textile piece goods, sleeping bags, clothing, jackets, water and windproof jackets, jackets being sportswear, ski jackets, ski trousers, ski hats, ski gloves, shell jackets, anoraks, trousers, waterproof trousers, cargo trousers, sports jackets, moisture-wicking sports trousers, moisture-wicking sports shirts, shorts, shirts, t-shirts, down jackets, thermal trousers, woollen socks, underwear, swimwear, neckerchiefs, vests, gloves, sweat-absorbent underwear, hooded sweatshirts, impregnated clothing, footwear, boots, headgear, baseball caps, caps, headbands (clothing), belts, belts of textile. Besluttet gjeldende dato i : (111) Int.reg.nr: (151) Int.reg.dato: (180) Registreringen (210) Nasj. ref.nr: (220) Notifikasjonsdato: Klättermusen Brands AB, Årevägen 55, ÅRE, Sverige Klasse 18 Leather and imitation leather; luggage, bags, wallets and other carriers; casual bags; backpacks; attaché cases; bags for climbers; sport bags; fitted protective covers for luggage; key bags; belt bags and hip bags; bumbags; traveling trunks; suitcases; vanity cases sold empty; straps made of imitation leather; straps (leather 132

133 nye ansvarsmerker nr 11/19 Ansvarsmerker (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EJ OLGA ERSHOVA, LIBAKKVEIEN 6 B, 1184 OSLO, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: R Steen ROLF STEEN, OPPEGÅRDVEIEN 201, 1405 LANGHUS, 133

134 innsigelser nr 11/19 Innsigelser Innsigelser i registrerte varemerker jf. varemerkeloven 26, samt innsigelser i internasjonale varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i jf. varemerkeloven 71 og 26. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort dato: (540) Gjengivelse av merket (511) Varer og/eller tjenester: Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg, sportstøy og treningsklær. Get Inspired Manufacturing AS, Postboks 6124 Torgård, 7435 TRONDHEIM, (750) Innehavers fullmektig: ADVOKATFIRMAET STEENSTRUP STORDRANGE DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Innsiger: Oslovelo AS, Seilduksgata 23 A, 0553 OSLO, Innsigers fullmektig: Bing Hodneland advokatselskap DA, Postboks 1903 Vika, 0124 OSLO, Innsigelse inndag: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort dato: (540) Gjengivelse av merket og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; informasjon og rådgivning om partipolitisk virksomhet og partipolitikk; informasjon og rådgivning om organisasjonens virksomhet; informasjon og rådgivning om partipolitiske tjenester vedrørende sosiale og økonomiske forhold i samfunnet; informasjon og rådgivning om politikk; informasjon og rådgivning om politiske standpunkter og virkemidler for styring av landet; informasjonsvirksomhet om deltakelse i politiske beslutningsprosesser og offentlig myndigheter; informasjon og rådgivning om drift av politisk parti både på nasjonalt, kommunalt/regionalt nivå; rådgivning vedrørende tiltak som gjelder styringsprosesser i samfunnet samt fremgangsmåte i særskilte saker. Klasse 45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; politisk lobbyvirksomhet; informasjon og rådgivningstjenester relatert til politikk, valg, lovgivning, regjeringsdannelser og statsstyre. FREMSKRITTSPARTIET, Karl Johans gate 25, 0159 OSLO, (750) Innehavers fullmektig: ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, Innsiger: Apple Inc., One Apple Park Way, CA95014 CUPERTINO, USA Innsigers fullmektig: BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Innsigelse inndag: (511) Varer og/eller tjenester: Klasse 9 Dataprogramvare; applikasjoner til mobiler og andre digitale medier. Klasse 16 Papir, papp, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere; pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita; tidsskrifter; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); valgkampanjemateriell; flagg av papir; papirkrus. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper, samt- beholdere; kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); vaffeljern. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer; flagg, faner ikke av papir. Klasse 25 Klær; fottøy; hodeplagg. Klasse 26 Jakkemerker (buttons), pins, knapper, maljer, skoornamenter. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; spillkort. Klasse 38 Telekommunikasjonstjenester Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; undervisning relatert til politisk virksomhet; organisering og ledelse av seminarer, kollokvium, konferanser og arbeidsgrupper; kompetanseutvikling innenfor områdene ledelse, kultur, politikk og samfunnsutvikling. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort dato: (540) Gjengivelse av merket (511) Varer og/eller tjenester: Klasse 9 Dataprogramvare; applikasjoner til mobiler og andre digitale medier. Klasse 16 Papir, papp, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere; pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita; tidsskrifter; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 134

135 innsigelser nr 11/19 apparater); valgkampanjemateriell; flagg av papir; papirkrus. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper, samt- beholdere; kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); vaffeljern. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer; flagg, faner ikke av papir. Klasse 25 Klær; fottøy; hodeplagg. Klasse 26 Jakkemerker (buttons), pins, knapper, maljer, skoornamenter. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; spillkort. Klasse 38 Telekommunikasjonstjenester. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; undervisning relatert til politisk virksomhet; organisering og ledelse av seminarer, kollokvium, konferanser og arbeidsgrupper; kompetanseutvikling innenfor områdene ledelse, kultur, politikk og samfunnsutvikling. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; informasjon og rådgivning om partipolitisk virksomhet og partipolitikk; informasjon og rådgivning om organisasjonens virksomhet; informasjon og rådgivning om partipolitiske tjenester vedrørende sosiale og økonomiske forhold i samfunnet; informasjon og rådgivning om politikk; informasjon og rådgivning om politiske standpunkter og virkemidler for styring av landet; informasjonsvirksomhet om deltakelse i politiske beslutningsprosesser og offentlig myndigheter; informasjon og rådgivning om drift av politisk parti både på nasjonalt, kommunalt/regionalt nivå; rådgivning vedrørende tiltak som gjelder styringsprosesser i samfunnet samt fremgangsmåte i særskilte saker. Klasse 45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; politisk lobbyvirksomhet; informasjon og rådgivningstjenester relatert til politikk, valg, lovgivning, regjeringsdannelser og statsstyre. FREMSKRITTSPARTIET, Karl Johans gate 25, 0159 OSLO, (750) Innehavers fullmektig: ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, Innsiger: Apple Inc., One Apple Park Way, CA95014 CUPERTINO, USA Innsigers fullmektig: BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Innsigelse inndag: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort dato: (540) Gjengivelse av merket (511) Varer og/eller tjenester: Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg, sportstøy og treningsklær. Get Inspired Manufacturing AS, Postboks 6124 Torgård, 7435 TRONDHEIM, (750) Innehavers fullmektig: ADVOKATFIRMAET STEENSTRUP STORDRANGE DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Innsiger: Oslovelo AS, Seilduksgata 23 A, 0553 OSLO, Innsigers fullmektig: Bing Hodneland advokatselskap DA, Postboks 1903 Vika, 0124 OSLO, Innsigelse inndag: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort dato: (540) Gjengivelse av merket (511) Varer og/eller tjenester: Klasse 21 Kjøkkenredskaper. Klasse 43 Restaurant,- bar- og cocktailsalongtjenester. QUENCHED AS, Ullernveien 40, 0280 OSLO, Innsiger: ELON Group AB, Box 22094, ÖREBRO, Sverige Innsigers fullmektig: APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, Innsigelse inndag:

136 innsigelser nr 11/19 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort dato: (540) Gjengivelse av merket (511) Varer og/eller tjenester: Klasse 9 Dataprogramvare; applikasjoner til mobiler og andre digitale medier. Klasse 16 Papir, papp, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere; pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita; tidsskrifter; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); valgkampanjemateriell; flagg av papir; papirkrus. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper, samt- beholdere; kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); vaffeljern. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer; flagg, faner ikke av papir. Klasse 25 Klær; fottøy; hodeplagg. Klasse 26 Jakkemerker (buttons), pins, knapper, maljer, skoornamenter. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; spillkort. FREMSKRITTSPARTIET, Karl Johans gate 25, 0159 OSLO, (750) Innehavers fullmektig: ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, Innsiger: Apple Inc., One Apple Park Way, CA95014 CUPERTINO, USA Innsigers fullmektig: BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Innsigelse inndag:

137 avgjørelser etter innsigelser nr 11/19 Avgjørelser etter innsigelser Formelle avgjørelser i innsigelsessaker jf. varemerkeloven 29. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort dato: (540) THE NERIUM EXPERIENCE (540) THE NERIUM EXPERIENCE (511) Varer og/eller tjenester: Klasse 35 Marketing forretningstjenester på alle nivåer, nemlig å tilby markedsføring og inntektsmuligheter til andre gjennom salg av produkter til personlig pleie, og gjennom utvikling av markedsføringsorganisasjoner; distribusjonsavtaletjenester innen personlig pleie produkter; telefon og postordre detaljhandelstjenester, katalogdetaljhandelstjenester, og online detaljhandelsbutikk tjenester, innen områdene helse, skjønnhet og hudpleie; online bestillingstjenester via datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk med generelle handelsvarer, nemlig skjønnhet og hudpleieprodukter, kosmetikk og toalettartikler; forretningsledelse og forretningskonsultasjonstjenester tilbudt til marketing distributører på alle nivåer og privatkunder av slike distributører; og forretningsinformasjonstjenester i form av å gi informasjon om mindre bedrifter og mindre forretningsmuligheter via online elektroniske datanettverk. (730) Tidligere innehaver: Nerium International, LLC, 4006 Belt Line Road, Suite 100, TX75001, ADDISON, US (750) Innehavers fullmektig: ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125, OSLO, NO Innsiger: Nerium Biotechnology, Inc., Huebner Road, Suite 175, TX78230 SAN ANTONIO, USA (US) Innsigers fullmektig: ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, Avgjørelse: Innehaveren har overdratt merket til innsigeren. Grunnlaget for innsigelsen har dermed falt bort, og innsigelsessaken er avsluttet. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort dato: (540) THE NERIUM EXPERIENCE (540) THE NERIUM EXPERIENCE (511) Varer og/eller tjenester: Klasse 3 Kosmetiske produkter, nemlig ikke-medisinske hudpleiepreparater, nemlig ansiktsskrubber, kroppsskrubber, håndskrubber, hudkremer, ansiktskremer, rensekremer, nattkremer, antialdringskremer, anti-rynkekremer, håndkremer; fuktighetsgivende midler for huden, mykgjørende midler for huden, øyekremer; masker, nemlig skjønnhetsmasker, ansiktsmasker, hudmasker; ansiktsog kroppskremer; kroppsoljer; ikke-medisinske leppebalsamer; faste og flytende såper for hender, ansikt og kropp. (730) Tidligere innehaver: Nerium International, LLC, 4006 Belt Line Road, Suite 100, TX75001, ADDISON, US (750) Innehavers fullmektig: ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125, OSLO, NO Innsiger: Nerium Biotechnology, Inc., Huebner Road, Suite 175, TX78230 SAN ANTONIO, USA (US) Innsigers fullmektig: ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, Avgjørelse: Innehaveren har overdratt merket til innsigeren. Grunnlaget for innsigelsen har dermed falt bort, og innsigelsessaken er avsluttet. 137

138 avgjørelser etter innsigelser nr 11/19 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort dato: (540) N NERIUM (540) (511) Varer og/eller tjenester: Klasse 3 Kosmetiske produkter, nemlig ikke-medisinske hudpleiepreparater, nemlig ansiktsskrubber, kroppsskrubber, håndskrubber, hudkremer, ansiktskremer, rensekremer, nattkremer, antialdringskremer, anti-rynkekremer, håndkremer; fuktighetsgivende midler for huden, mykgjørende midler for huden, øyekremer; masker, nemlig skjønnhetsmasker, ansiktsmasker, hudmasker; ansiktsog kroppskremer; kroppsoljer; ikke-medisinske leppebalsamer; faste og flytende såper for hender, ansikt og kropp. (730) Tidligere innehaver: Nerium International, LLC, 4006 Belt Line Road, Suite 100, TX75001, ADDISON, US (750) Innehavers fullmektig: ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125, OSLO, NO Innsiger: Nerium Biotechnology, Inc., Huebner Road, Suite 175, TX78230 SAN ANTONIO, USA (US) Innsigers fullmektig: ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, Avgjørelse: Innehaveren har overdratt merket til innsigeren. Grunnlaget for innsigelsen har dermed falt bort, og innsigelsessaken er avsluttet. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort dato: (540) N NERIUM (540) (511) Varer og/eller tjenester: Klasse 3 Kosmetiske produkter, nemlig ikke-medisinske hudpleiepreparater, nemlig ansiktsskrubber, kroppsskrubber, håndskrubber, hudkremer, ansiktskremer, rensekremer, nattkremer, antialdringskremer, anti-rynkekremer, håndkremer; fuktighetsgivende midler for huden, mykgjørende midler for huden, øyekremer; masker, nemlig skjønnhetsmasker, ansiktsmasker, hudmasker; ansiktsog kroppskremer; kroppsoljer; ikke-medisinske leppebalsamer; faste og flytende såper for hender, ansikt og kropp. Klasse 35 Marketing forretningstjenester på alle nivåer, nemlig å tilby markedsføring og salg av produkter til personlig pleie, og gjennom utvikling av markedsføringsorganisasjoner; distribusjonsavtaletjenester innen personlig pleie produkter; telefon og postordre detaljhandelstjenester, katalogdetaljhandelstjenester, og online detaljhandelsbutikk tjenester, innen områdene helse, skjønnhet og hudpleie; online bestillingstjenester via datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk med generelle handelsvarer, nemlig skjønnhet og hudpleieprodukter, kosmetikk og toalettartikler; forretningsledelse og forretningskonsultasjonstjenester tilbudt til marketing distributører på alle nivåer og privatkunder av slike distributører; og forretningsinformasjonstjenester i form av å gi informasjon om mindre bedrifter og mindre forretningsmuligheter via online elektroniske datanettverk. (730) Tidligere innehaver: Nerium International, LLC, 4006 Belt Line Road, Suite 100, TX75001, ADDISON, US (750) Innehavers fullmektig: ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125, OSLO, NO Innsiger: Nerium Biotechnology, Inc., Huebner Road, Suite 175, TX78230 SAN ANTONIO, USA (US) Innsigers fullmektig: ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, Avgjørelse: Innehaveren har overdratt merket til innsigeren. Grunnlaget for innsigelsen har dermed falt bort, og innsigelsessaken er avsluttet. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort dato: (540) Gjengivelse av merket (511) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: Klasse 18 Cattle skins; fur; gut for making sausages. Guangdong Pingguo Shiye Youxian Gongsi, Hengling Kaifaqu, Shitanzhen, Zengchengshi, CN GUANGZHOU, GUANGDONG, Kina Innsiger: Apple Inc, 1 Infinite Loop, US-CA95014 CUPERTINO, USA Innsigers fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Avgjørelse: Registreringen er begrenset til å gjelde «Cattle skins; fur; gut for making sausages». Avgjørelsen ble endelig

139 avgjørelser fra Klagenemnda nr 11/19 Avgjørelser fra Klagenemnda (111) Reg.nr: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort dato: (540) Gjengivelse av merket NERIUM (511) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 35 Marketing forretningstjenester på alle nivåer, nemlig å tilby markedsføring og salg av produkter til personlig pleie, og gjennom utvikling av markedsføringsorganisasjoner; distribusjonsavtaletjenester innen personlig pleie produkter; telefon og postordre detaljhandelstjenester, katalogdetaljhandelstjenester, og online detaljhandelsbutikk tjenester, innen områdene helse, skjønnhet og hudpleie; online bestillingstjenester via datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk med generelle handelsvarer, nemlig skjønnhet og hudpleieprodukter, kosmetikk og toalettartikler; forretningsledelse og forretningskonsultasjonstjenester tilbudt til marketing distributører på alle nivåer og privatkunder av slike distributører; og forretningsinformasjonstjenester i form av å gi informasjon om mindre bedrifter og mindre forretningsmuligheter via online elektroniske datanettverk. (730) Opprinnelig innehaver: Nerium International, LLC, 4006 Belt Line Road, Suite 100, TX75001, ADDISON, US (730) Ny innehaver: Nerium Biotechnology, Inc., Huebner Road, Suite 175, TX78230, SAN ANTONIO, US Innehavers fullmektig: ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123, OSLO, NO Innsiger: Nerium Biotechnology, Inc., Huebner Road, Suite 175, TX78230, SAN ANTONIO, US Innsigers fullmektig: ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123, OSLO, NO Innsigelse innkommet: Patentstyrets avgjørelse av innsigelsen ( ): Registreringen oppheves for hele varefortegnelsen, jf. varemerkeloven 29 første ledd. Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: Klagenemndas avgjørelse av : 1. Patentstyrets avgjørelse omgjøres. 2. Klagesaken heves. (111) Reg.nr: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort dato: (540) Gjengivelse av merket (511) Ny vare-/ tjenestefortegnelse: 35 Marketing forretningstjenester på alle nivåer, nemlig å tilby markedsføring og salg av produkter til personlig pleie, og gjennom utvikling av markedsføringsorganisasjoner; distribusjonsavtaletjenester innen personlig pleie produkter; telefon og postordre detaljhandelstjenester, katalogdetaljhandelstjenester, og online detaljhandelsbutikk tjenester, innen områdene helse, skjønnhet og hudpleie; online bestillingstjenester via datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk med generelle handelsvarer, nemlig skjønnhet og hudpleieprodukter, kosmetikk og toalettartikler; forretningsledelse og forretningskonsultasjonstjenester tilbudt til marketing distributører på alle nivåer og privatkunder av slike distributører; og forretningsinformasjonstjenester i form av å gi informasjon om mindre bedrifter og mindre forretningsmuligheter via online elektroniske datanettverk. (730) Opprinnelig innehaver: Nerium International, LLC, 4006 Belt Line Road, Suite 100, TX75001, ADDISON, US (730) Ny innehaver: Nerium Biotechnology, Inc., Huebner Road, Suite 175, TX78230, SAN ANTONIO, US Innehavers fullmektig: ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123, OSLO, NO Innsiger: Nerium Biotechnology, Inc., Huebner Road, Suite 175, TX78230, SAN ANTONIO, US Innsigers fullmektig: ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123, OSLO, NO Innsigelse innkommet: Patentstyrets avgjørelse av innsigelsen ( ): Registreringen oppheves for hele varefortegnelsen, jf. varemerkeloven 29 første ledd. Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: Klagenemndas avgjørelse av : 1. Patentstyrets avgjørelse omgjøres. 2. Klagesaken heves. 139

140 avgjørelser fra Klagenemnda nr 11/19 (210) Søknadsnr.: (540) Gjengivelse av merket Light & Charge 7 Dispenseringsmaskiner; drivstoffpumper for servicestasjoner; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer, inkludert i denne klassen. 9 Innspilt data (recorded data); programvare; informasjonsteknologisk og audiovisuelt utstyr; apparater, instrumenter og kabler for elektrisitet; optiske apparater og utstyr, forsterkere og korrektorer (correctors); trygghets-, sikkerhets-, beskyttelses- og signaliseringsinnretninger; innretninger for navigasjon, veiledning, oppsporing, måldataregistrering og kartlegging; instrumenter til måling, oppsporing og overvåkning, målere og regulatorer; ladeapparater til oppladbart utstyr/innretninger; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer, inkludert i denne klassen. 11 Belysning og lysreflektorer; lanterner [belysning]; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer, inkludert i denne klassen. 37 Byggevirksomhet, konstruksjon og nedriving; installasjons-, rengjørings-, reparasjons- og vedlikeholdarbeid i forbindelse med kjøretøy; kjøretøytjenester, reparasjon, vedlikehold og opptanking/drivstofftanking/lading; stasjonservice (bensinstasjoner); leie og leasing av objekter i forbindelse med tilveiebringelse av de forannevnte tjenestene, inkludert i denne klassen; rådgivning og informasjon i forbindelse med forannevnte tjenester, inkludert i denne klassen. 39 Distribusjon av rørledning og kabel; strømforsyningstjenester; transport; parkeringsplasstjenester og parkering/lagring av kjøretøy; leie og leasing av objekter i forbindelse med tilveiebringelse av de forannevnte tjenestene, inkludert i denne klassen; rådgivning og informasjon i forbindelse med forannevnte tjenester, inkludert i denne klassen. (731) Søker: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809, MÜNCHEN, DE (750) Fullmektig: TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118, OSLO, NO Søknad inngitt: Patentstyrets avgjørelse av søknaden ( ): Det søkte merket nektes registrert. Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: Klagenemndas avgjørelse av : 1 Klagen forkastes. 2 Søknadsnummer , ordmerket LIGHT & CHARGE, nektes registrert. (210) Søknadsnr.: (540) Gjengivelse av merket 37 Polstring; Maskininstallasjon; Elektriske installasjonstjenester; Kabling for telekommunikasjon; elektriske installasjonstjenester for fabrikkanlegg; Konstruksjon av kraftverk; Konstruksjon av kjemiske anlegg; Konstruksjon av næringsmiddelanlegg; Konstruksjon av maskinproduksjonsanlegg; Konstruksjon av stålproduksjonsanlegg; Konstruksjon av anlegg for jernfritt metall; Konstruksjon av tekstilproduksjonsanlegg; Konstruksjon av petrokjemiske anlegg; Konstruksjon av farmasøytiske produksjonsanlegg; Konstruksjon av kjernekraftverk, reprosesseringsanlegg for kjernekraft og anlegg for håndtering av radioaktivt avfall; Konstruksjon av anlegg for bearbeiding av naturgass; Konstruksjon av transportanlegg; Konstruksjon av varmeforsyningsanlegg; Konstruksjon av fabrikkanlegg; Rådgivningstjenester i forbindelse med installasjonseller monteringstjenester på industrielle produksjonsanlegg; Reparasjon eller vedlikehold av filmprojektorer; Reparasjon eller vedlikehold av optiske maskiner og instrumenter; Reparasjon eller vedlikehold av fotomaskiner og -utstyr; Reparasjon eller vedlikehold av brannvarslere; Reparasjon eller vedlikehold av luftkondisjoneringsapparater [for industriformål]; Reparasjon eller vedlikehold av brennere; Reparasjon eller vedlikehold av varmtvannsbeholdere; Reparasjon eller vedlikehold av pumper; Reparasjon eller vedlikehold av frysemaskiner og -utstyr; Reparasjon eller vedlikehold av datamaskiner; Reparasjon eller vedlikehold av elektroniske maskiner og utstyr; Reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr for telekommunikasjon; Reparasjon eller vedlikehold av elektriske motorer; Reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr for kraftfordeling eller kontroll; Reparasjon eller vedlikehold av laboratorieutstyr; Reparasjon eller vedlikehold av måleapparater og - instrumenter; Reparasjon eller vedlikehold av medisinske maskiner og utstyr; Reparasjon eller vedlikehold av maskiner og utstyr for kjemisk behandling; Reparasjon eller vedlikehold av maskiner og systemer for produksjon av halvledere; Reparasjon eller vedlikehold av kraftverk; Reparasjon eller vedlikehold av kjemiske anlegg; Reparasjon eller vedlikehold av næringsmiddelanlegg; Reparasjon eller vedlikehold av maskinproduksjonsanlegg; Reparasjon eller vedlikehold av stålproduksjonsanlegg; Reparasjon eller vedlikehold av anlegg for jernfritt metall; Reparasjon eller vedlikehold av tekstilproduksjonsanlegg; Reparasjon eller vedlikehold av petrokjemiske anlegg; Reparasjon eller vedlikehold av farmasøytiske produksjonsanlegg; Reparasjon eller vedlikehold av kjernekraftverk, reprosesseringsanlegg for kjernekraft og anlegg for håndtering av radioaktivt avfall; Reparasjon eller vedlikehold av anlegg for bearbeiding av naturgass; Reparasjon eller vedlikehold av transportanlegg; Reparasjon eller vedlikehold av varmeforsyningsanlegg. 42 Arkitekttjenester; Oppmåling; Design av maskiner, utstyr eller instrumenter [inkludert deler] for 140

141 geologiske studier og undersøkelser, eller design av systemer bestående av slike maskiner, utstyr og instrumenter; Ingeniørvirksomhet for anlegg; Ingeniørvirksomhet for kraftverk; Ingeniørvirksomhet for kjemiske anlegg; Ingeniørvirksomhet på næringsmiddelanlegg; Ingeniørvirksomhet på maskinproduksjonsanlegg; Ingeniørvirksomhet på stålproduksjonsanlegg; Ingeniørvirksomhet på anlegg for jernfritt metall; Ingeniørvirksomhet på tekstilproduksjonsanlegg; Ingeniørvirksomhet på petrokjemiske anlegg; Ingeniørvirksomhet på farmasøytiske produksjonsanlegg; Ingeniørvirksomhet på kjernekraftverk, reprosesseringsanlegg for kjernekraft og anlegg for håndtering av radioaktivt avfall; Ingeniørvirksomhet på anlegg for bearbeiding av naturgass; Ingeniørvirksomhet på transportanlegg; Ingeniørvirksomhet på varmeforsyningsanlegg; Industriell ingeniørvirksomhet for anlegg; Designtjenester; Tilveiebringelse av informasjon om dataprogrammer for å beskytte datasystemer mot uautorisert tilgang til datamaskiner og tilveiebringelse av sikre nettverk; Dataprogrammeringstjenester for bedring av produktivitet; Konfigurasjon og installasjon av datamaskiner og dataprogrammer; tilføying og utvidelse av funksjoner på datamaskiner og dataprogrammer; Tilveiebringelse av informasjon om drift og utnyttelse av datamaskiner og Internett gjennom kommunikasjon av dataterminaler; Rådgivnings- og konsulenttjenester vedrørende design av utstyr og maskiner for bedring av produktivitet; Fjernovervåkning av datamaskiner og dataprogrammer; Design av utstyr for automatisk datastyring; Programmering av dataprogrammer eller systemer og tilveiebringelse av informasjon knyttet dertil; Design og utvikling av datanettverk og konsulenttjenester knyttet dertil; Rådgivnings- og konsulenttjenester knyttet til introduksjon av dataprogrammer i utstyr brukt i datasystemer og vedlikehold derav; Rådgivning innen datasystemer; Teknologiråd knyttet til datamaskiner, biler og industrimaskiner; Testtjenester for maskiner, utstyr og instrumenter for bruk til testing, inspeksjon eller undersøkelser av legemidler, kosmetikk eller næringsmidler; Testtjenester innen forurensingsbekjempelse; Testtjenester innen elektrisitet; Testtjenester innen byggteknikk; Testing eller inspeksjon av landbruk, husdyroppdrett eller fiskerier; Dataprogrammering; Utleie av måleredskaper; Tilveiebringelse av dataprogrammer; Utleie av datamaskiner; Utleie av måle- eller prøvemaskiner og instrumenter; Utleie av minneplass på dataservere og tilveiebringelse av informasjon knyttet dertil; Utleie av dataservere og tilveiebringelse av informasjon knyttet dertil; Nettskytjenester; Utleie av laboratorieutstyr og - instrumenter; Utleie av instrumenter for teknisk tegning. (731) Søker: Yokogawa Electric Corporation, 9-32, Nakacho 2- chome, , MUSASHINO-SHI, TOKYO, JP (750) Fullmektig: ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125, OSLO, NO Søknad inngitt: Patentstyrets avgjørelse av søknaden ( ): Det søkte merket nektes registrert. Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet: Klagenemndas avgjørelse av : 1 Klagen forkastes. 2 Søknadsnummer nektes registrert. avgjørelser fra Klagenemnda nr 11/19 141

142 begrensing av varer og tjenester for int.merker nr 11/19 Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av liste over varer eller tjenester utført for internasjonale registreringer som er gyldige i. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: Mac Puar Trade Marks SL, Leonardo da Vinci, TA-15, SEVILLA, Spania (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 6 Doors and paving blocks of metal; metal frames; transportable metallic constructions; non-electrical metallic cables and wires. Klasse 7 Elevators, control cables for machines, engines or motors, capstans, elevator chains (parts of machines), gearboxes other than for land vehicles; freight elevators, torque converters other than for land vehicles; brake shoes other than for land vehicles; hydraulic engines and motors, control mechanisms for machines, engines or motors; pneumatic controls for machines, motors and engines; speed governors for machines, engines and motors; pulleys (machine parts). Klasse 9 Elevator operating devices, electric apparatus for commutation, electric regulating apparatus; processors (central processing units), integrated circuits, computer programs, electrical door openers; electric door bells. Klasse 37 Installation, repair and servicing of elevators, freight elevators and accessories thereof; installation, repair and servicing of water purifying apparatus. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: LIFE Medion AG, Am Zehnthof 77, ESSEN, Tyskland ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 7 Electrical household utensils, included in this class, especially juice separators, juice extractors, coffee mills, mixers, inclusive of hand mixers, rod mixers, blenders, kitchen machines, kitchen knives, bread slicers, electric grinders for household purposes, tin openers; fluff shavers, ironing machines; electrically driven tools, included in this class, especially drilling machines, grinding machines, drilling screw drivers, Klasse 8 Klasse 9 planing machines, milling machines, saws, hedge clippers; lawn mowing machines; garbage disintegrators; vacuum cleaners. Tools, included in this class, including drilling machines; gardening tools; autolifters, electric razors, electric clipping machines, electrical hair removing apparatus. Communication apparatus and entertainment apparatus and parts thereof, included in this class, especially radios, car radios, record players, cassette recorders, headphones, video cameras and recorders, record players for digital compact disks, magnetic tape recorders, apparatus for the recording, transmitting, amplifying and reproduction of sound and images, loudspeakers, television sets, video games (for connection to a television), video cassettes (prerecorded and blank), phonograph records, audio cassettes (prerecorded and blank), antennas, radio recorders, projectors, faders, microphones, apparatus for editing images, dictating machines, walkie-talkies, monitoring apparatus and monitoring devices and operational systems made thereof; electric and electronic calculators, inclusive of pocket calculators; electronic data processing machines, computers, computer peripheral equipment and parts thereof, included in this class, inclusive of computers for games, computers for home use, notebooks, monitors, active speakers, data input-output apparatus (inclusive of keyboard, joystick, gamepad and mouse), scanners, printers, printer interface converters, terminals, interface cards, diskettes, CD-ROM, fixed disks, drives of all kinds (external and internal), storage modules, storage systems (external and internal), essentially consisting of storage media, inclusive of optical, digital or magnetic storage media and PC-plug-in cards as well as appropriate writing and reading units, CD burners, main boards, plug-in components, modems, ISDN cards, sound cards, graphic cards, digital cameras, programs stored on data media; game software; photocopying apparatus, tripods, flashlight apparatus and flashlamps, photographic exposure meters, film cameras, film projection apparatus, diapositives, slide frames; electric and electronic apparatus and instruments as well as parts thereof for the use in telecommunication and communication engineering, included in this class, including ISDN installations, telephone sets, digital telephone sets, wireless telephone sets, mobile telephones, displayradio-receivers, telephone earpieces, telephone answering machines, telecopiers (telefax), intercommunication apparatus, hands-free sets, all the aforementioned goods inclusive of appropriate peripheral equipment, included in this class; transmitting and receiving stations for communication engineering and data communication, inclusive of antennas, parabolic antennas, receivers, decoders, modems, converters, microwave converters, amplifiers, wave guides, antenna connecting sockets, wide-band communication systems; alarm devices and systems, included in this class; glasses (optic), spectacle cases; electrical household utensils, included in this class, especially sheet welding and soldering equipment, scales and kitchen scales, curling tongs, electric irons; thermometers, weather stations; bicycle computers; cables, cable clamps, multiple connectors, male plugs, batteries, accumulators and power supplies, battery chargers, electric power supplies for all the aforementioned goods included in this class. Klasse 10 Massage apparatus, thermometers for medical use, sphygmomanometers, pulse measuring apparatus. Klasse 11 Electrical household utensils, included in this class, 142

143 begrensing av varer og tjenester for int.merker nr 11/19 especially coffee and tea machines, toasters, pressurecookers, autoclaves, grill apparatus, deep fryers, stoves, microwave ovens, refrigerators, cooling boxes, water heaters, steamers, hot plates, egg cookers, yoghurt makers, waffle irons, ice-cream machines and apparatus, drying apparatus for fruit, heaters for babybottles, heating apparatus, including fan heaters and radiators, air-conditioning systems, air humidifiers, ventilating fans, hair dryers, tanning appliances, electric lamps and lights (except for photographic and medical use), inclusive of pocket lamps, garden lamps, bicycle and motor vehicle lights. Klasse 38 Processing and forwarding of electronically transmitted data, operation of networks for the transfer of data, images and voice, offline and online multimedia services, transport-specific fixed and mobile radio services as well as telematic services; value-added services in using networks, essentially data bank services, namely collecting, processing, activating, storing and requesting of data information as well as information services, order services and voice services against payment, namely telephony, voice storing services, forwarding for short messages, inquiries, conference calls; operation of a callcenter, rental of the goods named in class 9 and their accessories. Klasse 41 Rental of the goods named in class 9 and their accessories, as well as rental of exposed films and feature films, audio-video, prerecorded and blank magnetic tapes, foils and disks for the recording and reproduction of image and/or sound; prerecorded and blank tapes and films for the recording of sound and/or image. Klasse 42 Design, development and maintenance of programs for operating of networks of class 38 and goods of class 9; technical consulting in projecting of apparatus, installations and units for network services; technical consulting in projecting, inclusive of planing and developing of networks of class 38; rental of the goods named in class 9 and their accessories. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: equipment and computers; technical design and planning of telecommunications equipment. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: PURAVIDA Hansgrohe SE, Auestrasse 5-9, SCHILTACH, Tyskland (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating, water supply and sanitary purposes; water purification installations; mixing valves being parts of sanitary installations, water supply and water outlet fittings with manual and automatic controls; taps for washstands, bidets and sinks, taps for tubs and showers; sanitary tubs and basins, bath tubs, shower trays, whirlpool tubs, urinals, bidets, shower systems and shower cubicles; combination showers, shower sets with attachments; preassembled multifunction showers; showers and shower fittings, shower combinations, body showers, overhead showers, lateral-jet showers, flexible tubes for showers, spray nozzles, being parts of sanitary installations, showers and baths; shower holders; pre-assembled multifunction showers; baths, massage baths, spa baths, whirlpools; water jet aerators; intake and outlet fittings for sanitary basins, washstands, sinks, bidets, bath tubs and shower trays; siphons (traps), pipes for supplying and removing water, water-pipe fittings of metal being parts for sanitary installations; parts of the aforesaid goods. Klasse 21 Soap dishes, mugs, toothbrush mugs, towel holders, wall bars for towels, holders for toilet paper rolls and toilet brushes, toilet brushes, toothbrush holders, holders and brackets for bathroom and toilet utensils, water apparatus for cleaning teeth and gums. Nexway Headquarters, 1 avenue du Général de Gaulle, PARIS - LA DÉFENSE CÉDEX, Frankrike (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling, checking (supervision), or teaching apparatus and instruments (included in class 9); apparatus for recording, transmission, processing or reproduction of sound, images or data in electronic form (not included in the other classes); machine-readable data recording carrier; namely magnetic, electric and optical data carriers for the recording, reproduction, transmission or processing of sound, images or data; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; data-processing equipment and computers. Klasse 38 Telecommunications; operation and rental of telecommunications equipment, in particular for radio and television; database services, namely providing and leasing access time to databases; transmission of information in the field of culture, sport, economics, education and training, and recreation and entertainment by electronic means. Klasse 42 Computer programming; rental of data processing 143

144 begrensing av varer og tjenester for int.merker nr 11/19 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: Chivas Holdings (IP) Ltd, 111/113 Renfrew Road, PA34DY PAISLEY, RENFREWSHIRE, Storbritannia ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 32 Beers; mineral water; aerated water; non-alcoholic beverages; fruit drinks; syrups for beverages. Klasse 33 Alcoholic beverages; spirits; wines; liqueurs; distilled beverages; whisky; whisky (malt whisky); whisky liqueurs; beverages from or containing whisky (alcoholic beverages except beer); aperitifs; cocktails. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: Audi AG, INGOLSTADT, Tyskland (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water. Klasse 14 Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments. Klasse 25 Clothing, footwear, headgear. Klasse 27 Carpets, rugs. Audi AG, INGOLSTADT, Tyskland (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water. Klasse 14 Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery, precious stones; horological and chronometric instruments. Klasse 25 Clothing, footwear, headgear. Klasse 27 Carpets, rugs. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: Intercept Pharmaceuticals, Inc., 450 W. 15th Street, Suite 505, NY10011 NEW YORK, USA (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 5 Pharmaceutical preparations used to treat chronic diseases. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: Quinoa Corporation, th Street, Suite 200, CO80302 BOULDER, USA (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 30 Pasta; gluten-free pasta; processed grains; packaged meal kits consisting primarily of pasta or rice; packaged pasta and cheese dinners made primarily of pasta; prepared pasta-based side dishes consisting primarily of pasta; prepared grain-based side dishes consisting 144

145 begrensing av varer og tjenester for int.merker nr 11/19 primarily of processed grain; pre-packaged pasta dinners made primarily of pasta; breakfast cereals; grain-based snack foods; polenta; grain flakes; flour. Klasse 31 Unprocessed grain, excluding corn and wheat. Klasse 35 On-line retail store services featuring foods. public and private cloud computing IT and application systems; technical consulting services in the fields of datacenter architecture, public and private cloud computing solutions, and evaluation and implementation of network technology and services. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: Hewlett Packard Enterprise Development LP, Compaq Center Drive West, TX77070 HOUSTON, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 9 Computer hardware; computer software for cloud computing for network access, application deployment and network management; computer software for use in the management of applications operating on internet-enabled devices, mobile devices, portable media players and computers in the fields of analytics, performance management, reporting, configuration management, asset management, deployment, provisioning, compliance, content security and security management; computer software for the transmission, reception, coding or decoding of voice, data or multimedia content to allow remote access to, monitoring of, or control of, computer hardware, computer software or electronic communications devices; computer operating system software to deploy, manage and access applications and computer hardware; computer software for managing and accessing computer applications and hardware; computer software for monitoring and providing reports on application and network usage; computer software used to facilitate, monitor and manage the transmission and security of communications between and within internet-enabled devices, mobile phones, portable media players, computers and computer networks; computer software for wireless IP protocol transmission; computer software for communication between wireless devices; computer software for security, authentication, data mining, tracking and information retention; computer software for customizing and hosting wireless network access. Klasse 42 Online non-downloadable software for use in the management of applications operating on Internetenabled devices, mobile devices, portable media players and computers in the fields of analytics, performance management, reporting, configuration management, asset management, deployment, provisioning, compliance, content security and security management; computer network configuration services; computer network design for others; computer security services, namely, restricting access to and by computer networks to and of undesired web sites, media and individuals and facilities; computer services, namely, integration of private and public cloud computing environments; technical support services, namely, remote and on-site infrastructure management services for monitoring, administration and management of Hewlett Packard Enterprise Development LP, Compaq Center Drive West, TX77070 HOUSTON, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 9 Computer hardware; computer software for cloud computing for network access, application deployment and network management; computer software for use in the management of applications operating on internet-enabled devices, mobile devices, portable media players and computers in the fields of analytics, performance management, reporting, configuration management, asset management, deployment, provisioning, compliance, content security and security management; computer software for the transmission, reception, coding or decoding of voice, data or multimedia content to allow remote access to, monitoring of, or control of, computer hardware, computer software or electronic communications devices; computer operating system software to deploy, manage and access applications and computer hardware; computer software for managing and accessing computer applications and hardware; computer software for monitoring and providing reports on application and network usage; computer software used to facilitate, monitor and manage the transmission and security of communications between and within internet-enabled devices, mobile phones, portable media players, computers and computer networks; computer software for wireless IP protocol transmission; computer software for communication between wireless devices; computer software for security, authentication, data mining, tracking and information retention; computer software for customizing and hosting wireless network access. Klasse 42 Online non-downloadable software for use in the management of applications operating on Internetenabled devices, mobile devices, portable media players and computers in the fields of analytics, performance management, reporting, configuration management, asset management, deployment, provisioning, compliance, content security and security management; computer network configuration services; computer network design for others; computer security services, namely, restricting access to and by computer networks to and of undesired web sites, media and individuals and facilities; computer services, namely, integration of private and public cloud computing environments; technical support services, namely, remote and on-site infrastructure management services for monitoring, administration and management of 145

146 begrensing av varer og tjenester for int.merker nr 11/19 public and private cloud computing IT and application systems; technical consulting services in the fields of datacenter architecture, public and private cloud computing solutions, and evaluation and implementation of network technology and services. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: BIOSPHERE SWISS Dr. Dünner AG, Artherstrasse 60, 6405 IMMENSEE, Sveits (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 5 Pharmaceutical preparations; dietetic food and substances for medical or veterinary use; food supplements for humans and animals; all the aforesaid goods are of Swiss origin. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: HILL & FRIENDS LIMITED, Queens Court, 24 Queen Street, M25HX MANCHESTER, Storbritannia (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 18 Leather and imitations of leather; trunks and suitcases; umbrellas; parasols and walking sticks; bags; handbags with or without shoulder straps or handles or straps; backpacks; wheeled shopping bags; bags for climbers; bags for campers; traveling bags; beach bags; school bags; bags or small bags to be worn on the waist (called fanny packs), armpit or shoulder; evening bags; rucksacks; athletics bags; work bags [empty]; waist bags; cloth bags; holdalls; wallets; purses (coin purses); card cases [wallets]; luggage; suitcases [carrying cases]; attache cases; briefcases [leatherware]; vanity cases (empty); shopping nets or bags, namely bags or small bags [envelopes, pouches] for packaging of leather; traveling sets; empty toiletry sets; game bags; key cases, purses, clutch bags, briefcases [leather goods], satchels, carrying cases for documents; whips, harness and saddlery; collars, leashes, harnesses or clothing for animals; bags for transporting animals; all the aforesaid goods excluding bicycle bags, handlebar bags, bags for attaching to bicycle frames, bags for bicycle cleats, saddlebags, saddle bags and bags. Klasse 25 Clothing, namely, suits; bathing trunks; swimwear; bath robes; bikinis; clothing for children; ballet wear; slips; pantsuits; trousers; denim clothing; denim trousers; garters; gloves; jackets; shorts; skirts; sports clothing; underwear; dresses; cardigans; short-sleeve shirts; hooded sweaters; maternity clothing; nightwear; jumper suits; pockets; turtleneck sweaters; pullovers; rainwear; scarves; shirts; neckties; beach clothes; tank tops; tights; stockings; sweaters; tee-shirts; disguises; vests; tunics; underclothing; mittens; outer clothing, namely coats; footwear, namely shoes; boots; ankle boots; sandals; slippers; running shoes; dance slippers; headgear, namely hats; caps; toques; visors; headbands; belts [clothing]; none of the aforesaid goods intended for the field of bicycles or cycling. Klasse 35 Retail sale services for leather and imitations of leather, trunks and suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks, bags, handbags with or without shoulder straps or handles or straps, backpacks, wheeled bags, bags for climbers, bags for campers, traveling bags, beach bags, school bags, bags or small bags to be worn on the waist [called fanny packs], underarm or shoulder, evening bags, backpacks with frames, bags for sports, work bags [empty], waist bags, canvas bags, tote bags, pocket wallets, coin purses, card cases [pocket wallets], luggage, suitcases, attaché cases, briefcases [leather goods], cases used as containers for toiletries, shopping nets or bags, namely, bags or small bags [envelopes, pouches] for packaging [of leather], traveling sets, empty toiletry cases, game bags, key cases, purses, clutch bags, briefcases [leather goods], satchels, attaché cases, leather laces, whips, harness and saddlery, leashes, harnesses, clothing for animals, bags for transporting animals [all the aforesaid goods excluding bicycle bags, handlebar bags, bags for attaching to bicycle frames, bags for bicycle cleats, saddlebags, saddle bags and bags]; retail sale services for clothing, namely, suits, bathing trunks, swimsuits, bath robes, bikinis, belts of leather, clothing for children, ballet suits, overalls, pant suits, trousers, denim clothing, denim trousers, garters, gloves, jackets, shorts, skirts, sportswear, underwear, dresses, cardigans, blouses, hooded sweaters, maternity clothing, nightwear, overalls, pocket squares, turtleneck sweaters, pullovers, rain wear, scarves, shirts, neckties, beach clothes, tank tops, stockings, tights, sweaters, t-shirts, costumes, vests, tunics, underclothing, mittens, outerwear, namely, coats, footwear, namely, shoes, boots, half-boots, sandals, slippers, running shoes, dance shoes, headgear, namely, hats, caps, toques, visors, headbands (none of the aforesaid goods intended for the field of bicycles or cycling); retail sale services for goods in the fields of beauty and hygiene [cosmetics, soaps, perfumery products, essential oils, sanitary products, toiletries], spectacles, optical goods, spectacle cases, sunglasses, spectacle frames; presentation of goods on any means of communication for the retail sale of a variety of goods and services namely in the fields of jewelry, jewels and timepieces namely rings, bracelets, necklaces [jewelry], earrings, brooches [jewelry], pendants [jewelry], medals, cuff links, tie pins, key rings [trinkets or fobs], caskets, jewelry cases, timepieces and chronometric instruments, watches, wristwatches, clocks, pendulum clocks [watchmaking], chronometers, chronographs [watches], watch cases, movements for timepieces, watch straps, watch chains, watch glasses, presentation cases for timepieces, cases for timepieces. 146

147 begrensing av varer og tjenester for int.merker nr 11/19 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: Becton, Dickinson and Company, 1 Becton Drive, MC 090, NJ07417 FRANKLIN LAKES, USA (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 1 Cell culture media supplements used for the production of biological therapeutics. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: KINIKSA Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd., Clarendon House, 2 Church Street, HM11 HAMILTON, Bermuda (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 5 Anti-inflammatories; cardiovascular pharmaceuticals; pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of skin disorders; pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of dermatological diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of inflammatory diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of pruritus; pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of autoimmune diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of cardiac diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of immune-mediated diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of rare diseases and disorders. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: C-IAYT International Association of Yoga Therapists, PO Box , AR72225 LITTLE ROCK, USA (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 42 Yoga therapy instruction; therapeutic yoga instruction. WIX.COM LTD., 40 Namal Street, TEL AVIV, Israel (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 9 Media platform enabling e-commerce, maximization of media presentation saving media storage; computer software platform enabling users to create, author, distribute, download, transmit, receive, play, edit purchase, sell, extract, encode, decode, transcode, convert, display, store, and organize text, data, graphics, images, audio, video, and other multimedia content; computer application software for sharing, publishing, uploading, displacing, viewing and transmitting digital content, namely, photos, videos, blog posts, and articles, to wireless devices and communications networks; software and software applications to enable transmission, access, organization, and management of text messaging, instant messaging, online blog journals, text, weblinks, and images via the Internet and other communications networks; downloadable software in the nature of a mobile application for social networking; downloadable software in the nature of a mobile application for realtime delivery of data, messages, location, photographs, links, text and other data related thereto; downloadable software to facilitate online advertising; software for making reservations for restaurants. Klasse 35 E-commerce services namely, providing information about products via telecommunication networks for advertising and sales purposes, marketing and promotional services related to a wide variety of industries for the purpose of facilitating partnerships between affiliates and merchants in connection with marketing campaigns and e-commerce transactions for business purposes, consultation regarding creating e- commerce storefronts and in the field of e-commerce website design and advice on conducting of business on computer e-commerce software platforms; promoting the goods and services of others; operating on-line marketplaces for sellers and buyers of goods and/or services; providing consumer information in the form of comments, ratings, reviews, referrals, recommendations, videos, photos, images, notes and blog entries discussing prices, compilations, rankings, ratings, reviews, referrals, contact information, recommendations, deals, special offers, discounts and coupons in relation to food, dining and drinking establishments, businesses, venues of all kinds, travel and holiday destinations, music events and performances, theatre and sporting events and cultural events, via global computer and communications networks and mobile applications; providing a web site featuring product ratings of the consumer goods of others in the field of food, beverages, restaurants, travel, hotels, resorts; billing services; e billing services. Klasse 36 Financial services; bill payment services; electronic 147

148 begrensing av varer og tjenester for int.merker nr 11/19 bill payment services. Klasse 38 Broadcasting services; mobile communication services, namely, mobile radio, telephonic, television, print, Internet, and multi-platform and multimedia communications; providing online and telecommunication facilities for real-time interaction with other users of computers, mobile and handheld computers, and wired and wireless communication devices concerning topics of general interest; transmission of interactive entertainment software; transmission of information via the Internet, television, and mobile phones; broadcasting by television, radio and satellite; broadcasting and transmission of Internet programmes; message sending services via a website; electronic communication services, namely communication services by electronic computer terminals; electronic mail and messaging services. Klasse 39 Travel services, making reservations for transportation, travel and touring services; provision of travel information; providing consultation related to making reservations for transportation, and travel and tour ticket reservation. Klasse 42 Providing use of on-line software tool for event scheduling; computer software technical support services provided via a call center; troubleshooting of computer software problems [technical support] via a call center or via computer software support tools for creating and managing an online support tickets' system and support knowledge base, E-support services in the nature of computer software support services, namely, diagnosis and repair of computer software problems; software support services; software troubleshooting services; non-downloadable computer application software enabling management of online waitlists in restaurants, reservations and customer loyalty programs; hosting, creating and managing nondownloadable blog postings, and digital publications Platform as a service (PAAS) featuring computer software platforms for hosting an interactive websites that allow users to build an interactive marketplace. Klasse 43 Making hotel reservations and bookings for others for accommodations for others; providing personalized information about hotels and temporary accommodations for travel; providing on-line reviews of hotels; consultation services related to making hotel reservations for others; vendors and consumers making reservations and bookings for others for meals and services at hotels, resorts and restaurants; restaurant and hotel guide information provided on-line computer services. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: LOOT PETS Loot Crate Inc., 3401 Pasadena Ave., CA90031 LOS ANGELES, USA PRETOR ADVOKAT AS, Postboks 1734, 7416 TRONDHEIM, (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 26 Novelty buttons. Klasse 31 Pet treats. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: Grit Guard, Inc., 3690 County Road 10, OH43311 BELLEFONTAINE, USA (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 21 Scrubbing grate for removing particles from hand washing tools such as brushes, sponges, and wash mitts. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: Onduo LLC, One Broadway, MA02142 CAMBRIDGE, USA (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 9 Software for mobile devices for a diabetes support program that connects patients and caregivers to medical service providers and facilitates the exchange of medical data and medical advice; downloadable mobile application for medical and condition support for the treatment of diabetes; downloadable mobile application for medical professionals and medical patients featuring information relating to diabetes and related diagnostic data input from remote locations via electronic patient monitoring devices that feed information to the mobile application for use by medical professionals for purposes of monitoring and diagnosing medical conditions; downloadable mobile application intended for diabetic patients for recording blood test results from a blood glucose monitor; software downloadable via the internet or downloadable mobile applications for monitoring and tracking blood glucose levels. Klasse 10 Medical monitors for the detection, measurement and monitoring of physiological substances relating to diabetes, and parts and components thereof; blood glucose monitors; blood glucose monitors sold as a unit with blood glucose monitoring kits comprising strips for measuring blood glucose concentrations, lancets and control solution; medical equipment for monitoring diabetes, namely, sensors for measuring blood glucose levels, patient monitoring sensors for biotechnology 148

149 begrensing av varer og tjenester for int.merker nr 11/19 applications and drug delivery apparatus for measuring dosages and delivering pharmaceuticals, and apparutus for drawing or sampling blood or other bodily fluids; blood monitoring apparatus. Klasse 38 Transmission of digital files; transmission of information and images via wireless communication networks regarding healthcare; transmission of information for others in the field of healthcare; transmission of information addressed to patients or healthcare professionals via wireless communication networks; transmission of information and images relating to pharmaceuticals and medicine via all means of telecommunication including the Internet and wireless communication networks; transmission of information via electronic communication networks and wireless communication networks; transmission of information in the field of diabetes. Klasse 42 Software as a services (SAAS) featuring software for mobile devices for a diabetes support program that connects patients and caregivers to medical service providers and facilitates the exchange of medical data and medical advice; software as a services (SAAS) featuring software for mobile devices for medical professionals and medical patients for purposes of monitoring blood glucose levels and for purposes of facilitating the exchange of medical data and medical advice for the treatment of diabetes; software as a services (SAAS) featuring software for mobile devices for medical professionals and medical patients featuring information relating to diabetes and related diagnostic data input from remote locations via electronic patient monitoring devices that feed information to the mobile application for use by medical professionals for purposes of monitoring and diagnosing medical conditions. Klasse 44 Provision of medical and condition support for the treatment of diabetes, by way of a mobile application; provision of medical information for doctors, patients, and caregivers in the field of diabetes; provision of medical and pharmaceutical health care information and advice in the field of diabetes; health care consulting in the field of diabetes; healthcare services provided through disease management programs in the field of diabetes; medical consultation. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: IAME S.P.A., Via della Moscova, 10, MILANO (MI), Italia (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 12 Land motor vehicles, namely, karts; go-karts; parts, spare parts and fittings for karts and go-karts; motors for karts and go-karts; horns for karts and go-karts. Klasse 25 Clothing; footwear; headgear; gloves [clothing]; waist belts; head scarves; bandanas; [neckerchiefs]; neckties; underwear and bathing suits; pyjamas. Klasse 41 Sporting and cultural activities; organizing shows, events and exhibitions in the field of sport; sporting services; sport-related entertainment services; organisation, arranging and conducting of motor racing events; education and tuition relating to motor cars and motor racing; information relating to motor sports provided online through a database or the Internet; providing safe driving and sports driving courses; arranging events and sporting events of all kinds in the field of motor racing, operating teams in the field of motor sports; publishing services; production and rental of films, television programs and shows. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: VelociRack Siemens Industry, Inc., 100 Technology Drive, GA30005 ALPHARETTA, USA (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 9 Computer hardware and software based apparatus designed to monitor and control HVAC Devices, environmental, power and IT devices; computer hardware; hardware, namely, high density automation components, electric transformers, relays and switches, and computer server racks; data processing programs, namely, computer software for monitoring, recording, analyzing, and storing data, computer software for processing data and related to the functioning of equipment and infrastructure in a building, and computer software for monitoring and controlling IT and facility infrastructure devices and for integrating to other infrastructure control systems. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: PRICELINE priceline.com LLC, 800 Connecticut Avenue, CT06854 NORWALK, USA (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 9 Downloadable software in the nature of mobile applications for making reservations and bookings for transportation and travel; downloadable software in the nature of mobile applications for matching purchasers and potential purchasers of transportation, travel and airline services with particular providers of such services; downloadable software in the nature of mobile applications for providing airline, transportation and travel rate comparison information; downloadable software in the nature of mobile applications that provide information on transportation, travel, and airlines; downloadable software in the nature of mobile applications for making reservations and bookings for temporary lodging and accommodations; downloadable software in the nature of mobile applications for matching purchasers and potential purchasers of hotel, resort and holiday accommodations with particular hotels and resorts; downloadable software in the nature of mobile applications for providing hotel, resort and accommodation rate comparison information; downloadable software in the nature of mobile applications that provide information on hotel, resort and holiday accommodations. Klasse 35 Advertising services, namely, advertising, marketing, and promotional services for the transportation, travel, airline, hotel and resort industries; publicity and sales promotion services for the transportation, travel, airline, 149

150 begrensing av varer og tjenester for int.merker nr 11/19 hotel and resort industries; providing online rate comparison information for the transportation, travel, airline, hotel and resort industries; marketing and sales promotion services, namely, matching potential purchasers of transportation, travel and airline services with particular providers of such services; marketing and sales promotion services, namely, matching potential purchasers of hotel, resort and holiday accommodations with particular providers of such services. Klasse 36 Providing information about insurance in the fields of travel, transportation, flights, temporary lodging and accommodations, hotels, resorts, trips, vacations, motor vehicles, automobiles and rental cars; providing travel, transportation, flight, temporary lodging and accommodation, hotel, resort, trip, vacation, motor vehicle, automobile and rental car insurance rate quotes; insurance consulting in the fields of travel, transportation, flights, temporary lodging and accommodations, hotels, resorts, trips, vacations, motor vehicles, automobiles, and rental cars; providing insurance information and insurance consulting for travel, transportation, flights, temporary lodging and accommodations, hotels, resorts, trips and vacations, including in the fields of accidents, damage, injuries, illnesses, trip interruptions, trip cancellations, baggage loss and damage, property loss or damage, and travel delays; providing insurance information and insurance consulting for motor vehicles, automobiles, and rental cars, including in the fields of accidents, damage, collisions, roadside assistance, towing, replacements, repairs, road hazards, breakdowns, trip interruptions, trip cancellations, baggage loss and damage, property loss or damage, and travel delays. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: Compagnie Générale Des Établissements Michelin, 12 cours Sablon, CLERMONT-FERRAND, Frankrike OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 OSLO, (511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: Klasse 1 Unprocessed, natural and synthetic polymers; plasticizers for polymers; unprocessed polymer resins; compositions for repairing tires and inner tubes; rubber adhesives and fillers for repairing tires and inner tubes; antifreeze; chemical products in the form of granules and/or powders and composite materials made of ceramic, all these goods for additive manufacturing. Klasse 3 Windshield-cleaning liquid; cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations; soaps; degreasers other than for use in manufacturing processes. Klasse 4 Lubricants; lubricating oils; lubricants for pneumatic tires. Klasse 5 Deodorants (deodorizing products); equipped first-aid kits. Klasse 6 Unwrought and semi-wrought common metals and their alloys; non-electric cables and wires of metal; balls of steel; metal nails, studs and screws; metal air bottles for inflating tires; metal wheel mounting bolts; common metals and their alloys in the form of powders and/or granules for additive manufacturing. Klasse 7 Machine tools; coupling mechanisms and belts for transmission, except for land vehicles; belts for conveyors; anti-vibration devices for machines, transmission components for machines, other than for land vehicles; stationary or mobile motors for machines; fuel cell electricity generators; high-pressure cleaners; apparatus for tire mounting and dismounting; jacks [machines] and cylinders [machines]; air pumps and their accessories; inflators (machines); connectors for inflating tires (parts of machines); vacuum cleaners; spray guns for paint; air compressors; machines for additive manufacturing (3D printers). Klasse 8 Hand-operated hand tools and implements; cutlery, forks and spoons; side arms, other than firearms; scrappers for vehicle windows; shovels; chain rivet; screwdrivers; multi-function hand tools; jacks [hand tools] and cylinders [hand tools]; levers for tire mounting and dismounting; breast drills (tools). Klasse 9 Tire deflation warning devices; tire electronic surveillance system for providing information on the operational parameters of vehicle tires; fuel cells; systems and fuel cell components for electric,fixed or mobile generators; chargers for electric batteries for vehicles; electric current rectifiers; electric converters and inverters, voltage regulators for vehicles; computer programs and software for querying databases; media for processing, storage of information and data for computers and peripheral apparatus for computers; software and applications for mobile devices; software, databases and computer hardware for vehicle, trailer and tire management; downloadable software and applications for mobile devices for navigation systems (GPS); social interactive software for the exchange of information between users relating to navigation, meteorology, transport, traffic, travel, restaurants, service stations, parking lots, resting places and vehicle maintenance and repair centers; devices for global positioning systems (GPS); software and applications for mobile devices especially for the on-line calculation of road itineraries, route planning to follow in all types of vehicles and on foot; downloadable software and applications for mobile devices especially for managing information relating to tourism, transport, traffic, travel, restaurants, service stations, car parks, rest areas and vehicle maintenance and repair centers; downloadable software and applications for mobile devices notably for enabling the provision of information and advice in the field of tourism, transport, travel, traffic, restaurants, service stations, car parks, rest areas and vehicle maintenance and repair centers; downloadable software and applications for mobile devices for on-line assistance systems in the preparation and planning of travel, travel itineraries and tours; application development software; computer databases in the field of road itineraries, transport and traffic, travel, tourism, restaurant services, service stations, car parks, rest areas and vehicle maintenance and repair centers; computer programs for accessing, browsing and searching databases on-line; website design, creation, publication and hosting software; database server centers in the field of information concerning traffic, transport, travel, tourism and restaurant services, service stations, car parks, rest areas and vehicle maintenance and repair centers; downloadable electronic publications provided on-line from databases in the field of road itineraries, transport and traffic, travel, tourism, restaurant services, service stations, car parks, rest areas and vehicle maintenance and repair of centers; books, magazines, periodicals, newsletters, newspapers, reviews and other downloadable electronic publications; jump start cables; pressure gauges; clothing for protection against fire; ear plugs for diving; safety gloves for protection against accidents or injury; vehicle breakdown warning triangles; protective helmets, reflectors for clothing, divers' masks, spectacles (optics) and sunglasses; 150

151 begrensing av varer og tjenester for int.merker nr 11/19 diaries and personal digital assistants, cameras, video game programs; calculators, mouse pads, USB flash drives; computer mice; blood alcohol level measuring apparatus; printers. Klasse 10 Ear plugs [ear protection]. Klasse 11 Apparatus and instruments for lighting; heated blankets for non-medical use, defrosters for vehicles, air deodorizing apparatus, isothermal cabinets or any other electric isothermal container, cooking apparatus; tanks and apparatus for pressurized water distribution; light bulbs for vehicles. Klasse 12 Pneumatic tires for vehicle wheels; inner tubes for pneumatic tires; treads for retreading tires; tracks for track vehicles; suspensions, axles, springs, shock absorbers, filtering units, anti-vibration devices for vehicles, elastic crawler tracks for land vehicles; protection flaps for pneumatic tires; wheels, wheel carriers, anti-skid spikes and studs for tires; adhesive rubber parts and patches for repairing tubes or tires; air pumps and their accessories; tire valves; equipment for tire repair, tire repair kits, tire puncture repair equipment for pneumatic tires; rims; anit-skid chains for tires; mudguards; luggage carriers for vehicles; safety seats for children, for vehicles; seats for two-wheeled vehicles and tricycles; anti-theft devices for vehicles; bags for two-wheeled vehicles and tricycles; strollers for children; tire inflators; windshield wiper blades; bicycle carriers for automobiles; ski carriers for automobiles; covers for tires; covers for bicycles; hub caps for wheels; bicycle handlebar grips; plastic light bulb boxes for vehicles [included]; water bottle holders for bicycles. Klasse 14 Works of art of precious metal; timepieces and chronometric instruments; jewelry articles; jewelry; key rings; cuff links; tie clips and tie pins; ornamental pins; badges of precious metal. Klasse 16 Paper; cardboard; printed matter; newspapers; prospectuses; pamphlets; magazines and periodicals; books; albums; road and tourist maps; tourism and travel guides; bookbinding material; photographs; stationery; adhesive materials (stationery); paintbrushes; typewriters and office requisites (other than furniture); instructional and teaching material (other than apparatus); pens; writing instruments; cases for pens and pencils (not of precious metal or coated therewith); non-leather card cases for business cards and credit cards; cases for road and tourist maps and tourist guides; calendars; paperweight; note books, address books; diaries (planners); almanacs; posters; desk mats; notepads; plastic or paper bags for household purposes. Klasse 17 Elastomeric polymers; semi-processed or unprocessed natural or synthetic rubber; plastics (semifinished), rubber sheets, rubber pipes; rubber thread not for textile use; gutta-percha; raw or semi-processed elastic resins, balata and substitutes; sheets, plates and rods of plastic (semi-finished goods); materials for packing, stopping and insulating; flexible pipes not of metal. Klasse 18 Beach umbrellas; umbrellas; traveling sets (leatherware), attaché cases, briefcases (leather goods), suitcases, traveling bags, handbags, backpacks, shopping bags, bags for campers, beach bags, rucksacks for mountaineers, garment bags for travel, business card cases, credit card cases. Klasse 20 Furniture, mirrors, picture frames; decorative articles made of plastic (figurines); pillows, cushions, mattresses; empty plastic light bulb boxes for vehicles. Klasse 21 Glassware for domestic use; porcelain and earthenware; tableware [dishes]; cutlery holders; brushes; bottle openers, bottle openers; portable household containers, water bottles for cyclists and other sportsmen, utensils and containers for household and kitchen use (not made of precious metal, or coated therewith and non-electric), non-electric portable coolers, tableware not made of precious metal, isothermal cases. Klasse 24 Decorative textile goods (not included in other classes) namely flags and badges, insignia; textile table cloths and table napkins, travel blankets. Klasse 25 Clothing, sports clothing, underwear, wind breakers, tracksuits, raincoats, tank tops, parkas, ponchos, anoraks, fleece coats, shirts, blouses, polo shirts, t- shirts, sweatshirts, pullovers, vests, trousers, dresses, skirts, sarongs, shorts, Bermuda shorts, bathing suits, pajamas, costumes, bathing caps, jackets, blazers, jackets, blouses, aprons, belts (clothing), suspenders, gloves (clothing), gloves for cyclists, neckties, scarves, bandannas, shawls (clothing), headbands (clothing), ear muffs, hats, berets, beanies, caps, visors and other headgear, socks, ankle socks, work overalls; boots, half-boots, sandals, town shoes and sports shoes, slippers and other footwear; belts made of leather and imitation leather belts. Klasse 26 Badges for wear, not of precious metal. Klasse 27 Mats, floor mats and rubber mats for vehicles; doormats. Klasse 28 Games, toys and sports articles (except clothing); playing cards; decorations for Christmas trees except candles and confectionery; snow globes; pool snookers; rackets; balls and shuttlecocks [games]; scale model vehicles. Klasse 34 Non-electric lighters, ashtrays (not made of precious metal or coated therewith), matches. Klasse 35 Advertising; advertising by mail order; commercial business management; commercial administration; office functions; dissemination of advertising material (leaflets, prospectuses, printed matter, samples); newspaper subscription services (for others); arranging subscriptions to telecommunication services for others; business management and organization consultancy; business organization and management consulting intended especially for automotive and tire professionals; management of computer files and databases; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; online advertising on a computer network; rental of advertising time on all communication media; publication of advertising texts; rental of advertising space; dissemination of advertisements; organization and conducting of trade promotional and advertising operations to build customer loyalty; organization and conducting of market surveys; data entry, processing, collection, compilation and systemization in computer databases comprised of information and data relating to the management of vehicles, tires, vehicle location and road itineraries; research and recovery services for computerized commercial information; providing information and commercial advice on the selection of tires and driving methods and practices; commercial information and advice related to tire management, namely the choice, maintenance, repair, retreading, replacement and pressure monitoring of vehicle fleet tires; commercial information and advice related to vehicle location; organization and management of demonstrations of driving practices concerning motor vehicles in various conditions relating to driving, roads and tires for commercial purposes; retail and wholesale services of vehicle tires, inner tubes, valves for tires and vehicles parts; on-line retail and wholesale services for vehicle tires, inner tubes, valves for tires and vehicles parts; advertising and commercial patronage and sponsoring; public relations services for foundations and other establishments dedicated to industrial research, training and education, social and humanitarian actions, health, culture, heritage conservation, protection of the environment, sports; consultancy and advice relating to management, strategy, organization and management of businesses and employees thereof; advice, administrative information linked to employment development and professional and social integration; organization of exhibitions for commercial and advertising purposes; domestic assistance services to individuals namely for carrying out administrative procedures; advice regarding organizational project management for installation of additive manufacturing machines; retail services for spare parts in the nuclear field, 151

152 begrensing av varer og tjenester for int.merker nr 11/19 aeronautics, railway, automotive, medical and dental fields produced by additive manufacturing. Klasse 36 Insurance services; insurance compensation of the residual value in case of tire replacement, cost coverage for tire or vehicle expenses, hotel accommodation or transportation home in case of breakdown; capital investments; financial sponsorship and patronage; charitable fundraising; fund raising, collection and distribution of donations to associations, to non-profit organizations; financing of studies and projects in relation to the fields of education, social and humanitarian action, health, culture, heritage conservation, protection of the environment, sports; financial support for industrial research, training and education, social and humanitarian acts, health, culture, heritage conservation, protection of the environment, sports; assistance to facilitate the schooling of adults (financing). Klasse 37 Installation, maintenance, inflating, repair, mounting, dismounting, retreading, regrooving and/or replacement of tires, inner tubes or wheels for vehicles and trailers; wheel balancing services; repair and maintenance of vehicles, spare parts, accessories for vehicles; cleaning and washing of vehicles, tires and/or vehicle wheel; road assistance services in case of breakdown caused by tires (repair); information and advisory services relating to the repair or maintenance of vehicles; services relating to the inspection of vehicles prior to maintenance and repair; organization of mounting, maintenance, repair and replacement of tires and vehicle parts; installation, maintenance, assembly, disassembly and repair of additive manufacturing machines. Klasse 38 Provision of online forums; provision of access and rental of access to databases relating to road itineraries, transport and traffic, travel, tourism and gastronomy by electronic transmission; transmission of data relating to business and road itineraries; provision of information and/or computer data relating to road itineraries, transport and traffic, travel, tourism and gastronomy. Klasse 39 Assistance in the event of vehicle breakdown (towing); repatriation by all means, of individuals and/or vehicles in case of breakdown; storage of tires and/or vehicle wheels; vehicle location services; information services relating to the tracking of vehicles and trailers; transport; transport information; transportation logistics services; transport of goods; delivery of tires and/or vehicle wheels and/or vehicle parts and components; travel organization, and particularly by on-line transmission of road itineraries, which are accessible via global communication networks (the Internet); provision of data and/or geographical information, cartographic information, and of information relating to roads, navigation, traffic, road itineraries, transport, travel and points of interest by means of telecommunication networks and mobile devices; vehicle navigation and location services by computer via global positioning systems (GPS); consulting and information services in the field of transport by road, air, sea and railway; information and advice relating to tourism, road itineraries, transport and traffic, travel; transportation of equipment for humanitarian aid operations and solidarity actions. Klasse 40 Waste recycling; information on waste treatment; manufacturing of materials, namely manufacturing of powders and/or granules for use in additive manufacturing; serial manufacturing of objects and/or spare parts produced by additive manufacturing; recycling of materials used for additive manufacturing; treatment of materials including the treatment of powders and/or granules for additive manufacturing of products made of metal and/or ceramic. Klasse 41 Arranging and conducting of events in connection with teaching automobile driving and vehicle tires usage; organization and management of demonstrations of vehicle driving practices in various conditions relating to driving, roads and tires; organization of vehicle races; arranging and conducting of competitions in the field of vehicle tires; technical training services relating to the tire trade; training services in the field of repair and replacement of tires; training services in the use of machines for the mounting, dismounting, repair and inflating tires; training services relating to business franchise management; education; training; entertainment; sporting and cultural activities; information relating to entertainment or education; ticket agency and reservation services for events; publication of books; organization of competitions (education or entertainment); arranging and conducting of seminars, colloquiums, conferences or congresses; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; publishing services (including electronic publishing) of newspapers, magazines, books, journals, pamphlets, guidebooks and maps; organization and conducting of workshops and training courses; provision of downloadable and/or non-downloadable publications; assistance to facilitate adult schooling (training); training in the field of treatment of materials and in the field of additive manufacturing; training for the operation of machines for additive manufacturing. Klasse 42 Technical information and advice related to tire management, namely the choice, maintenance, repair, retreading, replacement and pressure monitoring of vehicle fleet tires; expertise services in connection with the choice, condition, maintenance and/or repair of tires, spare parts and accessories for vehicles; technical information and advice related to vehicle and trailer tracking; testing and quality control of tires and inner tubes; design of business premises for the tire trade; development, design, maintenance, publishing and providing of software, mobile applications, databases and web sites; provision of search engines enabling the procurement of information via a communication network; evaluations and assessments in the fields of science and technology provided by engineers; scientific and technological research; research and development of new products for others; technical project studies; engineering department services, expertise, assistance in design and development for the construction of additive manufacturing machines, of objects and/or spare parts with a view to their production by means of additive manufacturing; software design, development and installation services; studies and research related to waste treatment. Klasse 43 Information and consulting services in the field of tourism (restaurant services and accommodations), culinary and gastronomic matters, restaurants and hotels, foodstuffs and alcoholic and non-alcoholic beverages; hotel and restaurant reservation services; provision of information and/or data relating to culinary, gastronomic, restaurant and hotel matters. Klasse 44 Domestic assistance to individuals namely assistance with daily care; domestic assistance to individuals namely medical assistance; medical aid services to people in need. Klasse 45 Legal aid services for the creation of businesses; support and monitoring services for employment search and professional and social integration. 152

153 Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver slettelser nr 11/19 Følgende vare- og eller fellesmerker er begjært slettet fra varemerkeregisteret av innehaver. (111) Reg.nr.: (151) Reg.Dato.:

154 overdragelser og navne-/adresseendringer nr 11/19 Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endring av innehaver, eller av innehavers navn og/eller adresse, i spesifiserte varemerkerettigheter, jf. varemerkeloven 53 og varemerkeforskriften 29. (210) Søknadsnr.: (730) Søker: Zebra Technologies Corporation, 3 Overlook Point, IL60069 LINCOLNSHIRE, USA ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Rheinmetall Automotive AG, Karl-Schmidt-Strasse 2-8, NECKARSULM, Tyskland PROTECTOR IP AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, (210) Søknadsnr.: (730) Søker: Zebra Technologies Corporation, 3 Overlook Point, IL60069 LINCOLNSHIRE, USA ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Rheinmetall Automotive AG, Karl-Schmidt-Strasse 2-8, NECKARSULM, Tyskland PROTECTOR IP AS, Oscars gate 20, 0352 OSLO, (210) Søknadsnr.: (730) Søker: Sportality, Repslageregatan 6, LINKÖPING, Sverige IST International Holding S.A., 22, avenue de la Liberté, 1930 LUXEMBOURG, Luxembourg (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Brilleland AS, Eyvind Lyches vei 19A, 3. etg., 1338 SANDVIKA, ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Fresenius SE & Co. KgaA, Else-Kröner-Strasse 1, BAD HOMBURG, Tyskland APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Johnson Controls Technology GmbH, Victor von Bruns- Strasse 21, 8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL, Sveits BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Johnson Controls Technology GmbH, Victor von Bruns- Strasse 21, 8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL, Sveits BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: NUERA ENTERPRISES CANADA INC., 1490, boul, Dagenais West, QCH7L5C7 LAVAL, Canada TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Tommy Hilfiger Licensing B.V., Danzigerkade 165, 1013AP AMSTERDAM, Nederland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO,

155 overdragelser og navne-/adresseendringer nr 11/19 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: SYLVSMIDJA AS, Postboks 340, 5702 VOSS, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Empson & Co SpA, Via Romolo Gessi, 58, MILANO, Italia BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Decowell AB, Hesselmans Torg 5, NACKA, Sverige APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Tommy Hilfiger Licensing B.V., Danzigerkade 165, 1013AP AMSTERDAM, Nederland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Forex Bank AB, Store Nygatan 27, STOCKHOLM, Sverige Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, STOCKHOLM, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: ANF Pet, Inc., 1500 Whitehall Lane, CA94574 SAINT HELENA, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Johnson Controls Technology GmbH, Victor von Bruns- Strasse 21, 8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL, Sveits BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Continental Foods Belgium NV, Rijksweg 16, 2870 PUURS-SINT-AMANDS, Belgia Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Box 4501, MALMÖ, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Tommy Hilfiger Licensing B.V., Danzigerkade 165, 1013AP AMSTERDAM, Nederland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Tommy Hilfiger Licensing B.V., Danzigerkade 165, 1013AP AMSTERDAM, Nederland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Tommy Hilfiger Licensing B.V., Danzigerkade 165, 1013AP AMSTERDAM, Nederland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: NUERA ENTERPRISES CANADA INC., 1490, boul, Dagenais West, QCH7L5C7 LAVAL, Canada TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO,

156 overdragelser og navne-/adresseendringer nr 11/19 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Johnson Controls Technology GmbH, Victor von Bruns- Strasse 21, 8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL, Sveits BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Stora Enso OYJ, Pl 309, HELSINGFORS, Finland PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: ANF Pet, Inc., 1500 Whitehall Lane, CA94574 SAINT HELENA, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: NUERA ENTERPRISES CANADA INC., 1490, boul, Dagenais West, QCH7L5C7 LAVAL, Canada TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Stora Enso Kabel GmbH, Schwerter Strasse 263, HAGEN, Tyskland PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Tommy Hilfiger Licensing B.V., Danzigerkade 165, 1013AP AMSTERDAM, Nederland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Stora Enso OYJ, Pl 309, HELSINGFORS, Finland PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: ANF Pet, Inc., 1500 Whitehall Lane, CA94574 SAINT HELENA, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Tommy Hilfiger Licensing B.V., Danzigerkade 165, 1013AP AMSTERDAM, Nederland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Tommy Hilfiger Licensing B.V., Danzigerkade 165, 1013AP AMSTERDAM, Nederland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Stora Enso Kabel GmbH, Schwerter Strasse 263, HAGEN, Tyskland PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: ANF Pet, Inc., 1500 Whitehall Lane, CA94574 SAINT HELENA, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO,

157 overdragelser og navne-/adresseendringer nr 11/19 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: ANF Pet, Inc., 1500 Whitehall Lane, CA94574 SAINT HELENA, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Tommy Hilfiger Licensing B.V., Danzigerkade 165, 1013AP AMSTERDAM, Nederland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: ANF Pet, Inc., 1500 Whitehall Lane, CA94574 SAINT HELENA, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: ANF Pet, Inc., 1500 Whitehall Lane, CA94574 SAINT HELENA, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Forex Bank AB, Store Nygatan 27, STOCKHOLM, Sverige Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, STOCKHOLM, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: ANF Pet, Inc., 1500 Whitehall Lane, CA94574 SAINT HELENA, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Tommy Hilfiger Licensing B.V., Danzigerkade 165, 1013AP AMSTERDAM, Nederland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: NUERA ENTERPRISES CANADA INC., 1490, boul, Dagenais West, QCH7L5C7 LAVAL, Canada TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Zebra Technologies Corporation, 3 Overlook Point, IL60069 LINCOLNSHIRE, USA ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Tommy Hilfiger Licensing B.V., Danzigerkade 165, 1013AP AMSTERDAM, Nederland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: CANTINA BROGLIE 1 S.R.L., Via dell Artigianato, 16, Fraz. Broglie, PESCHIERA DEL GARDA (VR), Italia CANTINA BROGLIE 2 S.R.L., Via dell Artigianato, 16, Fraz. Broglie, PESCHIERA DEL GARDA (VR), Italia TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO,

158 overdragelser og navne-/adresseendringer nr 11/19 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Scan Global Logistics A/S, Kirstinehøj 7, 2770 KASTRUP, Danmark OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: CALZATURIFICIO ZAMBERLAN S.R.L., Via Guglielmo Marconi, 1, Frazione Pievebelvicino, TORREBELVICINO (VI), Italia ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Scan Global Logistics A/S, Kirstinehøj 7, 2770 KASTRUP, Danmark OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Johnson Controls Technology GmbH, Victor von Bruns- Strasse 21, 8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL, Sveits BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Berentsens Brygghus AS, Jernbaneveien 28, 4370 EGERSUND, TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Ziegelhof 24, GREIFSWALD, Tyskland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Zebra Technologies Corporation, 3 Overlook Point, IL60069 LINCOLNSHIRE, USA ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Tommy Hilfiger Licensing B.V., Danzigerkade 165, 1013AP AMSTERDAM, Nederland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Block 2 & 3 Miesian Plaza Baggot Street Lower, DUBLIN 2, Irland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Johnson Controls Technology GmbH, Victor von Bruns- Strasse 21, 8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL, Sveits BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Tommy Hilfiger Licensing B.V., Danzigerkade 165, 1013AP AMSTERDAM, Nederland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO,

159 overdragelser og navne-/adresseendringer nr 11/19 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Tommy Hilfiger Licensing B.V., Danzigerkade 165, 1013AP AMSTERDAM, Nederland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Tommy Hilfiger Licensing B.V., Danzigerkade 165, 1013AP AMSTERDAM, Nederland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Aero AG Holdings, LLC, 201 Meadow Road, NJ08817 EDISON, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: OSM Maritime Group AS, Postboks 1684, Stoa, 4857 ARENDAL, NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Block 2 & 3 Miesian Plaza Baggot Street Lower, DUBLIN 2, Irland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Zebra Technologies Corporation, 3 Overlook Point, IL60069 LINCOLNSHIRE, USA ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Kings Landing Limited, Office 504, Shangri La Hotel, Sheikh Zayed Road, DUBAI, De forente arabiske emiratene TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Zebra Technologies Corporation, 3 Overlook Point, IL60069 LINCOLNSHIRE, USA ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Tommy Hilfiger Licensing B.V., Danzigerkade 165, 1013AP AMSTERDAM, Nederland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Tommy Hilfiger Licensing B.V., Danzigerkade 165, 1013AP AMSTERDAM, Nederland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: ANF Pet, Inc., 1500 Whitehall Lane, CA94574 SAINT HELENA, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Ted Bernhardtz Creative AB, Järntorgsgatan 8, GÖTEBORG, Sverige ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,

160 overdragelser og navne-/adresseendringer nr 11/19 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue, RI02861 PAWTUCKET, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Forex Bank AB, Store Nygatan 27, STOCKHOLM, Sverige Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, STOCKHOLM, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Brilleland AS, Eyvind Lyches vei 19A, 3. etg., 1338 SANDVIKA, ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Forex Bank AB, Store Nygatan 27, STOCKHOLM, Sverige Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, STOCKHOLM, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Johnson Controls Technology GmbH, Victor von Bruns- Strasse 21, 8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL, Sveits BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: ELX Futures L.P., 110 East 59th Street, NY10022 NEW YORK, USA AWA Sweden AB, Box 5117, MALMÖ, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: SEA QIQ AS, Sandtuene 7, 4034 STAVANGER, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Im Co.,Ltd, Yokoi, Kounan-cho, TAKAMATSU, KAGAWA, Japan ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: CGG DATA SERVICES SA, c/o CGG International SA, Route de Meyrin 49, 1211 GENEVE, Sveits ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Sony Interactive Entertainment Inc., Konan, Minatoku, TOKYO, Japan APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: ANF Pet, Inc., 1500 Whitehall Lane, CA94574 SAINT HELENA, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Block 2 & 3 Miesian Plaza Baggot Street Lower, DUBLIN 2, Irland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO,

161 overdragelser og navne-/adresseendringer nr 11/19 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Block 2 & 3 Miesian Plaza Baggot Street Lower, DUBLIN 2, Irland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Block 2 & 3 Miesian Plaza Baggot Street Lower, DUBLIN 2, Irland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Sony Interactive Entertainment Inc., Konan, Minatoku, TOKYO, Japan APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Johnson Controls Technology GmbH, Victor von Bruns- Strasse 21, 8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL, Sveits BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Block 2 & 3 Miesian Plaza Baggot Street Lower, DUBLIN 2, Irland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Continental Foods Belgium NV, Rijksweg 16, 2870 PUURS-SINT-AMANDS, Belgia Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Box 4501, MALMÖ, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Aero AG Holdings, LLC, 201 Meadow Road, NJ08817 EDISON, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Block 2 & 3 Miesian Plaza Baggot Street Lower, DUBLIN 2, Irland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: NOOR INVEST AS, Grønland 14, 0188 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: ANF Pet, Inc., 1500 Whitehall Lane, CA94574 SAINT HELENA, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Johnson Controls Technology GmbH, Victor von Bruns- Strasse 21, 8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL, Sveits BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Block 2 & 3 Miesian Plaza Baggot Street Lower, DUBLIN 2, Irland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO,

162 overdragelser og navne-/adresseendringer nr 11/19 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Block 2 & 3 Miesian Plaza Baggot Street Lower, DUBLIN 2, Irland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Block 2 & 3 Miesian Plaza Baggot Street Lower, DUBLIN 2, Irland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Block 2 & 3 Miesian Plaza Baggot Street Lower, DUBLIN 2, Irland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Block 2 & 3 Miesian Plaza Baggot Street Lower, DUBLIN 2, Irland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Block 2 & 3 Miesian Plaza Baggot Street Lower, DUBLIN 2, Irland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Block 2 & 3 Miesian Plaza Baggot Street Lower, DUBLIN 2, Irland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Block 2 & 3 Miesian Plaza Baggot Street Lower, DUBLIN 2, Irland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Block 2 & 3 Miesian Plaza Baggot Street Lower, DUBLIN 2, Irland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Block 2 & 3 Miesian Plaza Baggot Street Lower, DUBLIN 2, Irland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Rubix Group International Limited, St Ann's House,1 Old Market Place, WA166PD KNUTSFORD, CHESHIRE, Storbritannia ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,

163 overdragelser og navne-/adresseendringer nr 11/19 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Block 2 & 3 Miesian Plaza Baggot Street Lower, DUBLIN 2, Irland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Rubix Group International Limited, St Ann's House,1 Old Market Place, WA166PD KNUTSFORD, CHESHIRE, Storbritannia ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Zebra Technologies Corporation, 3 Overlook Point, IL60069 LINCOLNSHIRE, USA ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Rubix Group International Limited, St Ann's House,1 Old Market Place, WA166PD KNUTSFORD, CHESHIRE, Storbritannia ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Zebra Technologies Corporation, 3 Overlook Point, IL60069 LINCOLNSHIRE, USA ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Zebra Technologies Corporation, 3 Overlook Point, IL60069 LINCOLNSHIRE, USA ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Rubix Group International Limited, St Ann's House,1 Old Market Place, WA166PD KNUTSFORD, CHESHIRE, Storbritannia ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Rubix Group International Limited, St Ann's House,1 Old Market Place, WA166PD KNUTSFORD, CHESHIRE, Storbritannia ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Rubix Group International Limited, St Ann's House,1 Old Market Place, WA166PD KNUTSFORD, CHESHIRE, Storbritannia ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Altra LLC, 1500 South 1000 West, UT84321 LOGAN, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO,

164 overdragelser og navne-/adresseendringer nr 11/19 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Rubix Group International Limited, St Ann's House,1 Old Market Place, WA166PD KNUTSFORD, CHESHIRE, Storbritannia ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Farmalvarion S.r.l., Blocco 11.1 Loc Interporto, BENTIVOGLIO (BO), Italia ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Rubix Group International Limited, St Ann's House,1 Old Market Place, WA166PD KNUTSFORD, CHESHIRE, Storbritannia ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: CSBC CORPORATION, TAIWAN, NO. 3, JHONGGANG ROAD, SIAOGANG DISTRICT, 812 KAOHSIUNG, Taiwan PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Rubix Group International Limited, St Ann's House,1 Old Market Place, WA166PD KNUTSFORD, CHESHIRE, Storbritannia ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 KØBENHAVN Ø, Danmark (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Rubix Group International Limited, St Ann's House,1 Old Market Place, WA166PD KNUTSFORD, CHESHIRE, Storbritannia ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Zebra Technologies Corporation, 3 Overlook Point, IL60069 LINCOLNSHIRE, USA ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Rubix Group International Limited, St Ann's House,1 Old Market Place, WA166PD KNUTSFORD, CHESHIRE, Storbritannia ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: NEVION AS, Lysaker torg 5, 1366 LYSAKER, BULL & CO ADVOKATFIRMA AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Bech-Bruun Advokatfirma, Langelinie Allé 35, 2100 KØBENHAVN Ø, Danmark

165 overdragelser og navne-/adresseendringer nr 11/19 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: NEVION AS, Lysaker torg 5, 1366 LYSAKER, BULL & CO ADVOKATFIRMA AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Johnson Controls Technology GmbH, Victor von Bruns- Strasse 21, 8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL, Sveits BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Zebra Technologies Corporation, 3 Overlook Point, IL60069 LINCOLNSHIRE, USA ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Block 2 & 3 Miesian Plaza Baggot Street Lower, DUBLIN 2, Irland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: NEVION AS, Lysaker torg 5, 1366 LYSAKER, BULL & CO ADVOKATFIRMA AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Block 2 & 3 Miesian Plaza Baggot Street Lower, DUBLIN 2, Irland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Rubix Group International Limited, St Ann's House,1 Old Market Place, WA166PD KNUTSFORD, CHESHIRE, Storbritannia ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: FUNDU AS, Dronningens gate 13, 0152 OSLO, ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Dmitrij Lytkin, Kirsten Flagstads vei 97A, 4621 KRISTIANSAND S, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Rubix Group International Limited, St Ann's House,1 Old Market Place, WA166PD KNUTSFORD, CHESHIRE, Storbritannia ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: FUNDU AS, Dronningens gate 13, 0152 OSLO, ADVOKATFIRMAET GRETTE AS, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: WIIKLI AS, Lilletuneveien 2, 1711 SARPSBORG, OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 OSLO,

166 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Johnson Controls Hybrid and Recycling GmbH, Am Leineufer 51, HANNOVER, Tyskland BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, overdragelser og navne-/adresseendringer nr 11/19 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Kings Landing Limited, Office 504, Shangri La Hotel, Sheikh Zayed Road, DUBAI, De forente arabiske emiratene TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Johnson Controls Technology GmbH, Victor von Bruns- Strasse 21, 8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL, Sveits BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Treston OY, Sorakatu 1, ÅBO, Finland ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LINCAT LIMITED, Whisby Road, LN63QZ LINCOLN, Storbritannia BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Johnson Controls Technology GmbH, Victor von Bruns- Strasse 21, 8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL, Sveits BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO,

167 lisenser nr 11/19 Lisenser Anmerkning av nye lisenser jf. varemerkeloven 32 og de alminnelige bestemmelsene til Madridprotokollen, rule 20bis. (210) Søknadsr: (111) Reg.nr. / int.reg.nr: Lisensgiver/ Laboratoires de Biologie Vegetale rettighets- Yves Rocher, La Croix des Innehaver: Archers, LA GACILLY, Lisenshaver: Frankrike (FR) LABORATOIRE DE DERMOCOSMETIQUE ACTIVE DOCTEUR PIERRE RICAUD, rond-point des Champs- Elysées, PARIS, Frankrike (FR) Varer / tjenester som omfattes: 3 Soaps, personal deodorants, perfumery for cosmetic purposes, products for perfuming the home excluding vaporizers (incense, scented wood, fragrant potpourris, scented stones); sachets for perfuming linen, essential oils, cosmetic products in all galenic formulations, body and face care products, products for hair treatment, cleaning and improved hair appearance for cosmetic purposes; dentifrices. 4 Candles for lighting, scented candles. 5 Air fresheners not for personal use. Kategori: Ikke-eksklusiv Lisens inngått: Melding innkommet patentstyret:

168 endringer i fullmaktsforhold nr 11/19 Endringer i fullmaktsforhold Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften 29. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Johnson Controls Technology GmbH, Victor von Bruns- Strasse 21, 8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL, Sveits BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Johnson Controls Technology GmbH, Victor von Bruns- Strasse 21, 8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL, Sveits BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Empson & Co SpA, Via Romolo Gessi, 58, MILANO, Italia BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Stora Enso Kabel GmbH, Schwerter Strasse 263, HAGEN, Tyskland PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Decowell AB, Hesselmans Torg 5, NACKA, Sverige APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: BC International Group, Inc, 922 Riverview Drive, NJ07512 TOTOWA, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Stora Enso Kabel GmbH, Schwerter Strasse 263, HAGEN, Tyskland PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Unger Marketing International LLC, Bridgeport, CT, USA BRANN AB, Box 3690, STOCKHOLM, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Johnson Controls Technology GmbH, Victor von Bruns- Strasse 21, 8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL, Sveits BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: International Foodstuffs Co, P O Box 41, SHARJAH, De forente arabiske emiratene APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Continental Foods Belgium NV, Rijksweg 16, 2870 PUURS-SINT-AMANDS, Belgia Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Box 4501, MALMÖ, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Ducati Motor Holding SpA, Via A. Cavalieri Ducati, No. 3, BOLOGNA, Italia APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO,

169 endringer i fullmaktsforhold nr 11/19 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: B.S.A., 33 avenue du Maine, Tour Maine Montparnasse, PARIS, Frankrike ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Bring Citymail Sweden AB, Box 90108, STOCKHOLM, Sverige Westerberg & Partners Advokatbyrå AB, Box 3101, STOCKHOLM, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Johnson Controls Technology GmbH, Victor von Bruns- Strasse 21, 8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL, Sveits BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Johnson Controls Technology GmbH, Victor von Bruns- Strasse 21, 8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL, Sveits BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Johnson Controls Technology GmbH, Victor von Bruns- Strasse 21, 8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL, Sveits BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Block 2 & 3 Miesian Plaza Baggot Street Lower, DUBLIN 2, Irland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: AIRTOX INTERNATIONAL A/S, Kongevejen 155, 2830 VIRUM, Danmark Patrade A/S, Østre Havnepromenade 26, 9000 AALBORG, Danmark (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Ted Bernhardtz Creative AB, Järntorgsgatan 8, GÖTEBORG, Sverige ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Print Supply AS, Venåsveien 5D, 0672 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Akzo Nobel Coatings International BV, Velperweg 76, 6824BM ARNHEM, Nederland APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Konvent Consulting MBO AS, Postboks 122 Vinderen, 0319 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Novartis AG, 4002 BASEL, Sveits APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: ELX Futures L.P., 110 East 59th Street, NY10022 NEW YORK, USA AWA Sweden AB, Box 5117, MALMÖ, Sverige

170 endringer i fullmaktsforhold nr 11/19 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Sony Interactive Entertainment Inc., Konan, Minatoku, TOKYO, Japan APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Johnson Controls Technology GmbH, Victor von Bruns- Strasse 21, 8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL, Sveits BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Park Global Holdings Inc, P O Box 59159, MN55459 MINNEAPOLIS, USA ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Block 2 & 3 Miesian Plaza Baggot Street Lower, DUBLIN 2, Irland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Block 2 & 3 Miesian Plaza Baggot Street Lower, DUBLIN 2, Irland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Continental Foods Belgium NV, Rijksweg 16, 2870 PUURS-SINT-AMANDS, Belgia Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Box 4501, MALMÖ, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Block 2 & 3 Miesian Plaza Baggot Street Lower, DUBLIN 2, Irland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Block 2 & 3 Miesian Plaza Baggot Street Lower, DUBLIN 2, Irland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Block 2 & 3 Miesian Plaza Baggot Street Lower, DUBLIN 2, Irland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Sony Interactive Entertainment Inc., Konan, Minatoku, TOKYO, Japan APACE IP AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: NOOR INVEST AS, Grønland 14, 0188 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: ANF Pet, Inc., 1500 Whitehall Lane, CA94574 SAINT HELENA, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO,

171 endringer i fullmaktsforhold nr 11/19 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Johnson Controls Technology GmbH, Victor von Bruns- Strasse 21, 8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL, Sveits BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Block 2 & 3 Miesian Plaza Baggot Street Lower, DUBLIN 2, Irland TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Rubix Group International Limited, St Ann's House,1 Old Market Place, WA166PD KNUTSFORD, CHESHIRE, Storbritannia ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Rubix Group International Limited, St Ann's House,1 Old Market Place, WA166PD KNUTSFORD, CHESHIRE, Storbritannia ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Rubix Group International Limited, St Ann's House,1 Old Market Place, WA166PD KNUTSFORD, CHESHIRE, Storbritannia ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Rubix Group International Limited, St Ann's House,1 Old Market Place, WA166PD KNUTSFORD, CHESHIRE, Storbritannia ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Rubix Group International Limited, St Ann's House,1 Old Market Place, WA166PD KNUTSFORD, CHESHIRE, Storbritannia ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Altra LLC, 1500 South 1000 West, UT84321 LOGAN, USA BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Rubix Group International Limited, St Ann's House,1 Old Market Place, WA166PD KNUTSFORD, CHESHIRE, Storbritannia ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Rubix Group International Limited, St Ann's House,1 Old Market Place, WA166PD KNUTSFORD, CHESHIRE, Storbritannia ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN,

172 endringer i fullmaktsforhold nr 11/19 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Rubix Group International Limited, St Ann's House,1 Old Market Place, WA166PD KNUTSFORD, CHESHIRE, Storbritannia ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: CSBC CORPORATION, TAIWAN, NO. 3, JHONGGANG ROAD, SIAOGANG DISTRICT, 812 KAOHSIUNG, Taiwan PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Rubix Group International Limited, St Ann's House,1 Old Market Place, WA166PD KNUTSFORD, CHESHIRE, Storbritannia ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Rubix Group International Limited, St Ann's House,1 Old Market Place, WA166PD KNUTSFORD, CHESHIRE, Storbritannia ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Rubix Group International Limited, St Ann's House,1 Old Market Place, WA166PD KNUTSFORD, CHESHIRE, Storbritannia ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Johnson Controls Technology GmbH, Victor von Bruns- Strasse 21, 8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL, Sveits BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Rubix Group International Limited, St Ann's House,1 Old Market Place, WA166PD KNUTSFORD, CHESHIRE, Storbritannia ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: MP Invest AG, Oberneuhofstrasse 12, 6340 BAAR, Sveits ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: SkimSafe AB, Kungsgatan 8, STOCKHOLM, Sverige Roschier Advokatbyrå AB, Box 7358, STOCKHOLM, Sverige (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Johnson Controls Hybrid and Recycling GmbH, Am Leineufer 51, HANNOVER, Tyskland BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Hallstar Innovations Corp, 120 South Riverside Plaza, Suite 1620, IL60606 CHICAGO, USA ZACCO NORWAY AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO,

173 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Kings Landing Limited, Office 504, Shangri La Hotel, Sheikh Zayed Road, DUBAI, De forente arabiske emiratene TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, endringer i fullmaktsforhold nr 11/19 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Johnson Controls Technology GmbH, Victor von Bruns- Strasse 21, 8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL, Sveits BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: LINCAT LIMITED, Whisby Road, LN63QZ LINCOLN, Storbritannia BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: Johnson Controls Technology GmbH, Victor von Bruns- Strasse 21, 8212 NEUHAUSEN AM RHEINFALL, Sveits BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO,

174 Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer rettelse av internasjonale merker nr 11/19 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (230) Utstillingsprioritet: (300) Konvensjonsprioritet: , IL, (540) Gjengivelse av market: WIX.COM LTD., 40 Namal Street, TEL AVIV, Israel (IL) Klasse 9 Media platform enabling e-commerce, maximization of media presentation saving media storage; computer software platform enabling users to create, author, distribute, download, transmit, receive, play, edit purchase, sell, extract, encode, decode, transcode, convert, display, store, and organize text, data, graphics, images, audio, video, and other multimedia content; computer application software for sharing, publishing, uploading, displacing, viewing and transmitting digital content, namely, photos, videos, blog posts, and articles, to wireless devices and communications networks; software and software applications to enable transmission, access, organization, and management of text messaging, instant messaging, online blog journals, text, weblinks, and images via the Internet and other communications networks; downloadable software in the nature of a mobile application for social networking; downloadable software in the nature of a mobile application for realtime delivery of data, messages, location, photographs, links, text and other data related thereto; downloadable software to facilitate online advertising; software for making reservations for restaurants. Klasse 35 E-commerce services namely, providing information about products via telecommunication networks for advertising and sales purposes, marketing and promotional services related to a wide variety of industries for the purpose of facilitating partnerships between affiliates and merchants in connection with marketing campaigns and e-commerce transactions for business purposes, consultation regarding creating e- commerce storefronts and in the field of e-commerce website design and advice on conducting of business on computer e-commerce software platforms; promoting the goods and services of others; operating on-line marketplaces for sellers and buyers of goods and/or services; providing consumer information in the form of comments, ratings, reviews, referrals, recommendations, videos, photos, images, notes and blog entries discussing prices, compilations, rankings, ratings, reviews, referrals, contact information, recommendations, deals, special offers, discounts and coupons in relation to food, dining and drinking establishments, businesses, venues of all kinds, travel and holiday destinations, music events and performances, theatre and sporting events and cultural events, via global computer and communications networks and mobile applications; providing a web site featuring product ratings of the consumer goods of others in the field of food, beverages, restaurants, travel, hotels, resorts; billing services; e billing services. Klasse 36 Financial services; bill payment services; electronic bill payment services. Klasse 38 Broadcasting services; mobile communication services, namely, mobile radio, telephonic, television, print, Internet, and multi-platform and multimedia communications; providing online and telecommunication facilities for real-time interaction with other users of computers, mobile and handheld computers, and wired and wireless communication devices concerning topics of general interest; transmission of interactive entertainment software; transmission of information via the Internet, television, and mobile phones; broadcasting by television, radio and satellite; broadcasting and transmission of Internet programmes; message sending services via a website; electronic communication services, namely communication services by electronic computer terminals; electronic mail and messaging services. Klasse 39 Travel services, making reservations for transportation, travel and touring services; provision of travel information; providing consultation related to making reservations for transportation, and travel and tour ticket reservation. Klasse 42 Providing use of on-line software tool for event scheduling; computer software technical support services provided via a call center; troubleshooting of computer software problems [technical support] via a call center or via computer software support tools for creating and managing an online support tickets' system and support knowledge base, E-support services in the nature of computer software support services, namely, diagnosis and repair of computer software problems; software support services; software troubleshooting services; non-downloadable computer application software enabling management of online waitlists in restaurants, reservations and customer loyalty programs; hosting, creating and managing nondownloadable blog postings, and digital publications Platform as a service (PAAS) featuring computer software platforms for hosting an interactive websites that allow users to build an interactive Marketplace. Klasse 43 Making hotel reservations and bookings for others for accommodations for others; providing personalized information about hotels and temporary accommodations for travel; providing on-line reviews of hotels; consultation services related to making hotel reservations for others; vendors and consumers making reservations and bookings for others for meals and services at hotels, resorts and restaurants; restaurant and hotel guide information provided on-line computer services. 174

175 overprøving varemerker nr 11/19 Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer I følgende varemerkeregistrering er det innkommet krav om administrativ overprøving. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort: Nr. 44/ Krav om administrativ overprøving innlevert: (540) Gjengivelse av merket DEFIANCE Klasse 9 Scientific and optical apparatus and instruments; optical goods; sighting telescopes for firearms, optical lenses, telescopes, goggles for sports, observation instruments, eyepieces, spectacle cases; clothing for protection against accidents, irradiation and fire, gloves for protection against accidents, bullet-proof vests, life jackets; batteries for pocket lamps, thermionic lamps, lasers not for medical purposes; sighting telescopes for firearms, protective goggles for shooting, night vision goggles, magnifying eyeglasses, lenses for shooting, observation instruments for shooting, protective masks and goggles; spark-guards; signaling whistles; dog whistles; fire-extinguishing apparatus; simulators, particularly shooting simulators, in particular shooting simulators for connection to a television or a computer; software, in particular shooting simulation software, magnetic data carriers containing information on shooting simulation; recorded video games; protective goggles. Klasse 13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives; fireworks; rifles [weapons], harpoon guns [weapons], pistols [weapons], air pistols, revolvers [weapons], rifles [weapons], machine guns [weapons], mortars [firearms], artillery guns, rocket launchers, motorized weapons, ballistic weapons; projectiles [weapons]; rockets [projectiles]; mines [explosives], fuses for explosives; fuses for explosives for use in mines; breeches of firearms; shoulder straps for weapons; cartridges, cartridge loading apparatus, cartridge pouches, apparatus for filling cartridge belts, cartridge loading apparatus, cartridge cases; cleaning brushes for firearms; gun cases; gunstocks, gun barrels, hammers for rifles, rifle cases; sighting mirrors for rifles, trigger guards for guns and rifles, gunstocks; sights other than telescopic sights for firearms, firearm sights; silencers for weapons; firing platforms. Klasse 28 Arms [toys], pistols [toys], air pistols [toys], archery bows and archery implements, apparatus for launching paint balls, paintball guns, paint balls, caps for pistols, harpoon guns [sport articles], model and replica arms [toys]; power propulsion unit for all the aforesaid goods; spare parts for the said model and replica arms, in particular loaders, grips, cocks, frames, barrels, cylinders, triggers, safety catches, safety devices and piston heads; projectiles and ammunition for these model and replica arms; cases and holsters for these model and replica arms; model and replica arms for virtual shooting; targets, electronic targets. KRISS Systems SA, Chemin de la Vuarpillière 35, 1260 NYON, Sveits Kravstiller: Defiance Machine, Inc., 3881 MT Hwy 40 West, MT59912 COLUMBIA FALLS, USA Kravstillers fullmektig: BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort: Nr. 44/ Krav om administrativ overprøving innlevert: (540) Gjengivelse av merket DEFIANCE AIRSOFT Klasse 9 Scientific and optical apparatus and instruments; optical goods; sighting telescopes for firearms, optical lenses, telescopes, goggles for sports, observation instruments, eyepieces, spectacle cases; clothing for protection against accidents, irradiation and fire, gloves for protection against accidents, bullet-proof vests, life jackets; batteries for pocket lamps, thermionic lamps, lasers not for medical purposes; sighting telescopes for firearms, protective goggles for shooting, night vision goggles, magnifying eyeglasses, lenses for shooting, observation instruments for shooting, protective masks and goggles; spark-guards; signaling whistles; dog whistles; fire-extinguishing apparatus; simulators, particularly shooting simulators, in particular shooting simulators for connection to a television or a computer; software, in particular shooting simulation software, magnetic data carriers containing information on shooting simulation; recorded video games; protective goggles. Klasse 13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives; fireworks; rifles [weapons], harpoon guns [weapons], pistols [weapons], air pistols, revolvers [weapons], rifles [weapons], machine guns [weapons], mortars [firearms], artillery guns, rocket launchers, motorized weapons, ballistic weapons; projectiles [weapons]; rockets [projectiles]; mines [explosives], fuses for explosives; fuses for explosives for use in mines; breeches of firearms; shoulder straps for weapons; cartridges, cartridge loading apparatus, cartridge pouches, apparatus for filling cartridge belts, cartridge loading apparatus, cartridge cases; cleaning brushes for firearms; gun cases; gunstocks, gun barrels, hammers for rifles, rifle cases; sighting mirrors for rifles, trigger guards for guns and rifles, gunstocks; sights other than telescopic sights for firearms, firearm sights; silencers for weapons; firing platforms. Klasse 28 Arms [toys], pistols [toys], air pistols [toys], archery bows and archery implements, apparatus for launching paint balls, paintball guns, paint balls, caps for pistols, harpoon guns [sport articles], model and replica arms [toys]; power propulsion unit for all the aforesaid goods; spare parts for the said model and replica arms, in particular loaders, grips, cocks, frames, barrels, cylinders, triggers, safety catches, safety devices and piston heads; projectiles and ammunition for these model and replica arms; cases and holsters for these model and replica arms; model and replica arms for virtual shooting; targets, electronic targets. KRISS Systems SA, Chemin de la Vuarpillière 35, 1260 NYON, Sveits Kravstiller: Defiance Machine, Inc., 3881 MT Hwy 40 West, MT59912 COLUMBIA FALLS, USA Kravstillers fullmektig: BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 175

176 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort: Nr. 04/ Krav om administrativ overprøving innlevert: (540) Gjengivelse av merket ICEHOTEL Klasse 41 Cultural activities in the form of display of images/pictures, cinematographic activities, entertainment in the form of adventure tracks. Klasse 42 Services of providing food and drink, temporary accommodation and saunas. Icehotel AB, Marknadsvägen 63, S Jukkasjärvi, Sverige Kravstiller: Tromsø Ice Domes AS, c/o Sne Regnskap as Postboks 1063, 9261 TROMSØ, Kravstillers fullmektig: Advokat Trond Skogvoll, c/o Advokatfirmaet Rønning- Hansen AS, Postboks 769, 9258 TROMSØ, overprøving varemerker nr 11/19 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (450) Reg. kunngjort: Nr. 21/ Krav om administrativ overprøving innlevert: (540) Gjengivelse av merket Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Konkret: Skiklær. Klasse 28 Spill og leker; videospillapparater; gymnastikk- og sportsartikler, juletrepynt. Konkret: Ski og Skibindinger. FAST-SPORTS AS, Brobekkveien 31, 0598 OSLO, Kravstiller: ATK Race SrL, Via della Fisica, 36/38/40, FIORANO MODENESE (MO), Italia Kravstillers fullmektig: OSLO PATENTKONTOR AS, Postboks 7007 M, 0306 OSLO, 176

Søk. Nøkkelinformasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert :34:00. Status Hovedstatus Detaljstatus

Søk. Nøkkelinformasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert :34:00. Status Hovedstatus Detaljstatus Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2019.06.29 18:34:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus Merket er en figur Ikke i kraft 2014.02.10

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Databasen er sist oppdatert :29:00. Finn patenter, varemerker og design i Norge.

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Databasen er sist oppdatert :29:00. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2018.12.29 12:29:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus Æ I kraft 2017.01.24 Registrert 2017.01.24

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

18/ november The Boots Company PLC Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

18/ november The Boots Company PLC Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 18/00057 1. november 2018 Klager: Representert ved: The Boots Company PLC Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad,

Detaljer

nr 10/06-2006.03.06 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 10/06-2006.03.06 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 10/06-2006.03.06 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Liste over produkter. Databasen er sist oppdatert :52:00

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Liste over produkter. Databasen er sist oppdatert :52:00 Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2018.12.15 12:52:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus TILE I kraft 2017.11.01 Registrert 2017.11.01

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Liste over produkter. Databasen er sist oppdatert :39:00

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Liste over produkter. Databasen er sist oppdatert :39:00 Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2018.12.22 12:39:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus WORKPLACE BY FACEBOOK I kraft 2018.03.21

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua 0306 OSLO Oslo, 2017.02.23 Deres ref.: V16-0528 Saksnr.: 201612320 Merke: AERO Søker: Diversey, Inc. Svarfrist: 2017.05.23 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Bryn Aarflot AS Postboks 449 Sentrum 0104 OSLO Oslo, 2017.08.25 Deres ref.: 537301 CVJ/IVI Saksnr.: 201703208 Merke: GENERATION Søker: New Millennium Ventures 123, LLC Svarfrist: 2017.11.25 1 Uttalelse

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/ NO årgang 107 ISSN

nr 51/ NO årgang 107 ISSN . nr 51/17-2017.12.18 NO årgang 107 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Klasse Beskrivelse 25 Fottøy 25 Frakker med refleksbånd 25 Fritidsklær 25 Fritidssko 25 Gensere 25 Gensere 25 Gensere med lange ermer 25 Gensere med

Klasse Beskrivelse 25 Fottøy 25 Frakker med refleksbånd 25 Fritidsklær 25 Fritidssko 25 Gensere 25 Gensere 25 Gensere med lange ermer 25 Gensere med Produkter Varefortegnelse må være på norsk ved søknad i Norge. Kopier denne teksten klasse for klasse inn i søknadsskjemaet i Altinn: 25 Arbeidsklær; arbeidsoveraller; arbeidssko; arbeidssko; armvarmere

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/ NO årgang 108 ISSN

nr 35/ NO årgang 108 ISSN . nr 35/18-2018.08.27 NO årgang 108 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 4863

Detaljer

nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

STORO HUD FOTPLEIE STORO HUD FOTPLEIE meny

STORO HUD FOTPLEIE STORO HUD FOTPLEIE meny STORO HUD FOTPLEIE STORO HUD FOTPLEIE meny Ansiktbehandlinger Hudanalyse Renser og analyserer huden din og kommer med produktanbefaling. Kr 100,- Klassisk ansiktbehandling Rens, peeling, damp, utklemming

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert :09:00. Status Hovedstatus Detaljstatus

Søk. Nøkkelinformasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert :09:00. Status Hovedstatus Detaljstatus Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2019.09.14 16:09:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus TukTuk I kraft 2016.05.10 Registrert 2017.08.28

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 33/10-2010.08.16 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/07-2007.12.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 49/07-2007.12.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 49/07-2007.12.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/14-2014.10.20 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 43/14-2014.10.20 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 43/14-2014.10.20 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ april Hanso Holding AS Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ april Hanso Holding AS Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00209 9. april 2018 Klager: Representert ved: Hanso Holding AS Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Harald Irgens-Jensen

Detaljer

nr 21/06-2006.05.22 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 21/06-2006.05.22 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 21/06-2006.05.22 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

AVGJØRELSE 9. november 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 9. november 2016 Sak 16/ Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 9. november 2016 Sak 16/00027 Klager: Natur DA Representert ved: Bryn Aarflot AS Innklaget: Norsk Rikskringkasting AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 34 23.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 34 23.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 34 23.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/12-2012.03.05 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 10/12-2012.03.05 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 10/12-2012.03.05 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider»

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider» 1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960 Steviolglykosider» 2) I del E innsettes følgende oppføringer for E 960 i riktig numorden i de relevante næringsmiddelkategoriene:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

17/ mai Louis Vuitton Malletier Tandbergs Patentkontor AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ mai Louis Vuitton Malletier Tandbergs Patentkontor AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00042 29. mai 2017 Klager: Representert ved: Louis Vuitton Malletier Tandbergs Patentkontor AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth

Detaljer

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 27/10-2010.07.05 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18/06-2006.05.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 18/06-2006.05.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 18/06-2006.05.02 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/09-2009.05.11 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 20/09-2009.05.11 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 20/09-2009.05.11 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 28/09-2009.07.06 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/11-2011.11.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 48/11-2011.11.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 48/11-2011.11.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken)

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.11 11:44:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Søknadsnummer 201412294 Inngitt 2014.10.27 Prioritet

Detaljer

nr 28/08-2008.07.07 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 28/08-2008.07.07 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 28/08-2008.07.07 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Spa - Hud, Kroppspleie og Massasje

Spa - Hud, Kroppspleie og Massasje Spa - Hud, Kroppspleie og Massasje Prisliste: FORM OG FARGE: Forming av bryn kr 100,- Farging av bryn kr 75,- Farging og forming av bryn kr 150,- Farging av vipper kr 125,- Farging av vipper og bryn kr

Detaljer

nr 27/14-2014.06.30 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 27/14-2014.06.30 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 27/14-2014.06.30 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer