Installasjonsmanual for Noby 65

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjonsmanual for Noby 65"

Transkript

1 Noby kombialarm for boliger Installasjonsmanual for Noby 65 alarmsentral for vann, brann og innbrudd (Versjon 65/6 - sw 6504) Innholdsfortegnelse: Generell beskrivelse... Side 2 Oversikt over inn/utganger Innganger: Sløyfer, koblingseksempel... Side 3 Nøkkelbryter (intern)... Side 4 Eksterne brytere... Side 4 Koblingseksempler... Side 5 Utganger: Driftsspenning til utstyr... Side 5 Innbrudd-sirene(r)... Side 6 Brann-sirene(r)... Side 6 Vannalarm (koblingsskjema magnetventil)... Side 7 Buzzer, tilkobling av grønn lysdiode... Side 7 Ransalarm... Side 7 Alarm-minne... Side 8 Tilkobling av spenning... Side 8 Oppstart... Side 9 Automatisk batteritest... Side 9 Nobycode (NC-02) - kodetastatur... Side 10 Tilkobling av Nobycode (NC-02) med koblingsskjema... Side 11 Lysdiodeinformasjon... Side 12 Tilkobling av brannalarmutstyr, koblingsskjemaer... Side 13 Tekniske spesifikasjoner... Side 17 Brukerveiledning... Side 18 Generelt oversiktsskjema... Side 19 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg retten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel.

2 GENERELL BESKRIVELSE Noby-65 er en kombinert-sentral som benyttes i boliger der det ønskes et FG-godkjent kombialarmsystem. Sentralen kan tilknyttes alle systemrelaterte komponenter for brann, vann, innbrudd og ransalarm. Noby-65 har egne alarmutganger for brann, vann, innbrudd og ran. Alle utganger kan direkte tilkobles Noby-80P eller Noby-90P nummersendere. Brann og innbruddsalarmutgangen kan også direkte tilknyttes sirener. Sentralen har plass til innmontering av nummersender. Over vekselrelèutgangen til innbruddsalarmsirener kan man trekke inntil 1A. Selvovervåkede sirener kan knyttes direkte til denne. Samme belastning gjelder for brannalarmutgangen. Denne er forøvrig transistorstyrt, og man kan velge hvorvidt brannsirenene skal kunne aktiviseres 24 timer i døgnet, eller kun når innbruddsalarm-delen er påslått. Normalt ønsker man at brannsirener utendørs kun skal aktiviseres når ingen er tilstede i boligen, dvs. innbruddsalarm påslått. Som ekstrautstyr kan sentralen leveres med egen inngang for 9 Volts opererte røykvarslere. Denne inngangen overvåker røykvarslerens strømforbruk, og registrerer både alarm og feiltilstand. Det er svært viktig at kun røykvarslere som er spesialtilpasset dette formålet benyttes. For tiden er aktuell røykvarsler modell "83RI-9". Dette er en røykvarsler med balansert spesialadapter. Inntil 12 stk. kan tilkobles. Denne unike inngangen gir mulighet for et særdeles prisgunstig alternativ. Det har likevel vært registrert en viss problematikk med slike systemer og i mange tilfeller anbefales brukt industrielle 24V detektorer i steden. Vi viser til spesialbrosjyre om emnet ( ADVARSEL ). Vannalarmutgangen er en transistorstyrt 1A utgang som utmerket godt kan styre aktivisering av magnetventil på vannrør, drive et alarmorgan eller starte en nummersender. Ransalarmutgangen er normalt kun en signalutgang (til start av nummersender), men kan om ønskelig også aktivisere relèutgangen for innbruddsalarm. Noby-65 har egen utgang for styring av minne på detektorer, og den samme utgangen benyttes også dersom man ønsker tilkoblet en lysdiode for informasjon om at anlegget er påslått. Denne utgangen er styrt av sentralens logiske krets, og vil derfor ikke bli aktivisert før innbruddsalarm-delen er fullstendig påslått (gjelder også natt-/delstilling). Noby-65 er meget godt beskyttet mot overspenninger og statiske utladninger, under forutsetning av en god jordforbindelse. Det er plass til ett 7At - 12V batteri. Sentralen leveres med Nemko-godkjent trafo. I henhold til FG's regelverk, testes batteri-kapasiteten automatisk. Dette foregår ca. 2 ganger i døgnet. Sentralen vil også huske hvilke sløyfer som har vært aktivisert ved en alarm. Forøvrig leveres Noby-65 med innmontert nøkkelbryter, inklusive 4 nøkler. Denne sentralen er testet i henhold til EMC- og lavspenningsdirektivet og er derfor CE merket. (89/336/EEC og 92/31/EEC) 2

3 OVERSIKT OVER INN/UTGANGER INNGANGER Sløyfer (alle er balanserte): Sone 1: (A13/14) Momentan innbruddsalarm Sone 2: (A15/16) Momentan innbruddsalarm Tidsforsinket: (A11/12) Regulerbar tid inn/ut. 2 stk. potmetere sekunder Ran: (A09/10) Virker 24 timer. Sirene eller stille-alarm Sabotasje: (A07/08) Virker 24 timer. Sirene-utgang Vann: (A05/06) Virker 24 timer. Aktiviserer egen utgang Brann (A03/04) Virker 24 timer. Denne utgang er prioritert fremfor de andre. Vannalarmutgangen forblir/kommer i ikke-aktivisert tilstand. Eksempel på kobling av bevegelsesdetektorer Figuren ovenfor viser kobling av Noby65 og bevegelsesdetektoren FX Spenningen til alle detektorene tas fra klemme A01 og A02 på sentralapparatet. Klemmen som er merket med "spare" på FX - 35, er kun en koblingsklemme (blindklemme). 3

4 På den tidsforsinkede sløyfen TF (A11, A12) som normalt kan overvåke sentralapparatet eller det eksterne kodetastaturet NC - 02 er det koblet en detektor. Endemotstanden på 10 kohm er montert i serie. På sløyfe 1 (A13, A14) er det koblet to detektorer. Legg merke til at alarmsløyfen er koblet i serie og avsluttes med endemotstand i siste detektor (i serie). Sabotasjesløyfen er koblet i serie gjennom hver detektor og avsluttet med en endemotstand (i serie). Annet utstyr med sabotasjebryter (sirener, kodetastatur o.l), kobles også inn på denne sløyfen i serie. For høyest mulig sikkerhet er det en fordel dersom endemotstanden monteres i utvendig sirene. Da vil ett sabotasjeforsøk ved å kortslutte sløyfen løse ut alarm. De sløyfene som ikke benyttes skal ha endemotstand montert i sentralapparatet. Intern nøkkelbryter: Noby-65 er fra fabrikk levert med nøkkelbryter innmontert. Bryteren har følgende stillinger: AV: Alle 24 timers sløyfer er aktive. Stilling 1: Nattstilling (delstilling). I denne stillingen er alt påslått bortsett fra sone 2. Sone 2 kan f.eks. være soveromsområdet. Stilling 2: Fullt påslag. I denne stillingen slås hele anlegget på. Eksterne brytere: Det kan benyttes forskjellige typer, som f.eks. NC-02 kodetastatur montert i innemiljø, eller Fas 309 sikkerhetslås med mikrobryter i låskassen. Nattbryter Noby-55 kan benyttes for del-tilkobling av anlegget. Generelt koblingsskjema: NB! Se også eget avsnitt som omhandler kodetastatur NC-02, side 10 og 11 4

5 B14/15 leveres med lask montert. Lasken må ligge slik p.g.a. virkemåten til den innebygde nøkkelbryteren. Dersom man legger ekstern bryter mellom B15/16 og plasserer endemotstanden på 10 kohm parallelt med denne, vil man ved brudd eller kortslutning av motstanden slå anlegget fullt på. Den samme fremgangsmåten gjelder for B16/17 der tilsvarende brudd eller kortslutning slår anlegget delvis på (nattstilling). NB! Anlegget vil bare kunne slås av dersom motstandsverdiene på 10kOhm ligger intakt mellom henholdsvis B15/16 og B16/17. Vær klar over at B16 er et 0 Volt-punkt som er felles for begge bryter-utgangene. Plassering av endemotstanden ute i den eksterne bryteren gir maks. sikkerhet! Koblingseksempler UTGANGER Spenning for eksternt utstyr: A01 0 Volt (-) (maks 500 ma) A02 12 volt (+) Denne utgangen benyttes til detektorer og annet utstyr som skal ha 12 V DC kontinuerlig. NB! Ikke for nummersenderen! Spenning til nummersender: B01 0 Volt (-) B08 12 volt (+) (maks 1A sammen med vann/buzzerutgang.) Nummersenderen legges til denne spennings-utgangen for å kunne unngå at senderen mister sin driftsspenning dersom sabotasje ved klipping av detektorenes tilførsel skulle oppstå. Dette sikrer at nummersenderen vil fungere også ved denne type innbruddsforsøk. For mer informasjon, se installasjonsveiledning for Noby 90 P teleprosessor. 5

6 Spenning til sirener: Innbrudds-sirene(r): B01 0 Volt (-) (maks 1A *) B02 12 Volt (+) (Sentral) (ECO26E sirene) Innbrudds-sirene selvovervåket: B01 2 (neg. charge) B (pos. charge + drive) * Sireneutgang for innbrudd er sikret med 1A sikring. Denne vil virke som en hovedsikring og det vil være fordelaktig om man i tillegg monterer adskilte sikringer for de forskjellige sirenene. Dette resulterer i mindre fare dersom en av sirenekablene skulle bli kuttet/kortsluttet, idet de øvrige sirenene likevel vil fungere. Sirenetiden kan ved innbruddsalarm reguleres mellom 10 sekunder og 6 minutter. NB! I henhold til FG's regler skal tiden være minimum 2 minutter og maksimum 5 minutter. Relé: Sireneutgangen B02-04 er styrt over et relé hvor kontaktbelastningen maksimalt kan være 2,5A. Relèet kan gjøres potensialfritt ved å fjerne sikringen F5 som normalt gir en 1 A spenningsutgang. Dersom dette gjøres, må en egensikring av relèkontakten gjøres separat, og spenning må hentes direkte over sentralens batteri. NB! DET MÅ ALDRI MONTERES STØRRE SIKRING I F5 ENN 1 A! Brannsirene(r): Det finnes to forskjellige utganger: Den ene vil varsle hele døgnet (24 timer) Den andre vil varsle kun når innbruddsalarm-delen er fullt på. B05 12 Volt (+) v/alarm, uavhengig av innbruddsdel B06 0 Volt (-) konstant B07 12 Volt (+) v/alarm, men kun når innbruddsdel er påslått Det er felles sikring for disse to utganger på 1 A (F4). Vannalarmutgang: Lydgiver B08 12 Volt (+) konstant (maks 1 A*) B09 0 Volt (-) v/alarm Denne utgangen vil også kunne benyttes ved tilkobling av magnetventil foran hovedstoppekran. NB! Det må alltid benyttes et hjelperelè, som tåler belastningen, mellom denne utgangen og magnetventilen. Vi anbefaler ventiltyper beregnet for 230 Volts drift og som er åpen i strømløs tilstand. Installasjonen må utføres av autorisert el-installatør og autorisert rørlegger. (* Maks belastning gjelder sammen med buzzerutgang.) 6

7 Skjema for tilkobling av magnetventil: Buzzerutgang: (maks 1 A*) B10 12 Volt (+) konstant B11 0 Volt (-) v/alarm (* Maks belastning gjelder sammen med vannalarm-utgangen.) Buzzerutgangen benyttes for varsling av flere typer tilstander. Det kan foruten buzzere også tilknyttes lysdioder (begrenset med en motstand!), alarmblinklys etc. 1. Kontinuerlig spenning (tone) Utpasseringsindikasjon 2. Sakte pulserende spenning (toner) Innpasseringsindikasjon 3. Raskt pulserende spenning (toner) Ved alarm, ved brudd i en sløyfe ved påslag, eller ved feil f.eks. i strømforsyning. Dette signalet vil også bli gitt i forbindelse med oppstart av systemet. Grønne lysdioder i eksterne AV/PÅ-brytere tilkobles ofte på denne utgangen. Ved alarm, vil buzzerutgangen være aktiv helt til anlegget slås av (følger ikke sirenetiden). Ransalarmutgang: (Maks 10mA**) B12 12 Volt (+) v/alarm (** Ved større belastning synker spenningen. Kan tilknyttes direkte på nummersenderens startinngang.) Ranssløyfen kan, dersom man ønsker det, også aktivisere sireneutgangen. Da må følgende fremgangsmåte benyttes: Legg ranssløyfen i aktivisert tilstand (brudd eller kortslutning av endemotstand) når spenning påsettes sentralapparatet. NB! Ved senere strømløshet må prosedyren følges på nytt! 7

8 Alarm-minne (gjelder detektorer) B13 0 Volt (-) (flytende) når innbruddsdel er avslått (Maks 10 ma*) B13 12 Volt (+) når innbruddsdelen er påslått (* Ved større belastning synker spenningen. Ved behov for større kapasitet må JS-1 relèkort benyttes.) En motstand på 2 kohm kan legges mellom B13 og B06 (0V) dersom man har problemer med å tilbakestille minnet på detektorene. Problemet kan oppstå der detektorene definitivt krever en 0 Volt og ikke et flytende spenningsnivå. Røde lysdioder på eksterne AV/PÅ-brytere kobles på denne utgangen. Vær oppmerksom på maks. kapasitet 10 ma, som eventuelt vil gjøre bruk av JS-1 relèkort nødvendig. Skisse: Dersom man benytter kodetastatur NC-02 eller nattbryter NOBY-55, leveres disse med ferdig innkoblet seriemotstand til lysdioden. Spesial-løsninger med rød lysdiode, krever alltid en motstand i serie for å redusere spenningen. Størrelse på motstanden kan f.eks. være 1 kohm. TILKOBLING AV SPENNING Noby-65 leveres med Nemko-godkjent trafo på 1,5A. Tilkobling av 230 Volt kan enten gjøres med jordet bevegelig ledning påmontert 10A støpsel, eller med fast opplegg. Sistnevnte skal alltid utføres av autorisert elektro-installatør. Batteriet tilkobles de to ledningene med kabelsko. Rød = 12 V, sort = 0 V (-). NB! Batteri må alltid være tilkoblet! 8

9 OPPSTART Ved oppstart av anlegget (tilkobling av spenning), vil alltid samtlige lysdioder og utganger bli testet. Deretter vil alle lysdiodene bli stående å blinke. * Vri nøkkelbryteren i på-stilling og vent i 5-sekunder. * Vri deretter nøkkelbryteren tilbake til AV. DRIFT-lysdioden vil blinke og FEIL-lysdioden lyse. For å nullstille dette, må man slå sentralen på og av igjen i løpet av 2 sekunder. Når sentralen er fullt nullstilt skal kun den grønne DRIFT-lysdioden lyse. Den automatiske testen av utgangene under oppstartprosedyren, vedvarer suksessivt i 1 sekund på hver utgang. Husk at sentralen går i PÅ-stilling dersom eksterne brytere/kodetastaturer står på. Da vil ikke sentralens nøkkelbryter virke, og man må betjene de eksterne bryterne før nullstilling kan finne sted. Dette forutsetter bl.a. at kodetastatur(er) allerede er programmert. Dersom alle lampene slukker ved spenningspåslag, betyr dette at en av forbikoblerne (nøkkelbryter/kodetastatur) står i PÅ stilling. Sentralen må skrues av før den kan nullstilles. Da starter også DRIFT-lysdioden å lyse. Kriteriene for at sentralens nøkkelbryter skal virke er: * Ikke brudd eller kortslutning av 10kOhm mellom B15 og B16 * Ikke brudd eller kortslutning av 10kOhm mellom B16 og B17 * Lask sitter på plass mellom B14 og B15 AUTOMATISK BATTERITEST I henhold til FG's regelverk skal sentralen teste batterikapasiteten minst en gang pr. døgn. Noby-65 tester batterikapasiteten ca. hver 12. time. Ved for lav batterikapasitet eller spenning, vil DRIFT-lysdioden blinke samtidig som FEIL-lysdioden og buzzerutgangen aktiviseres. Sentralen tester ikke batterikapasiteten når 230 V er borte. Dersom Noby-90 er tilkoblet, vil denne automatisk overvåke batterispenningen og kan ringe opp når spenningen blir mindre enn 10,2 V (må programmeres). 9

10 NOBYCODE NC-02 - KODETASTATUR Ved bruk av NC-02 tastatur, skal dette alltid kobles slik at sentralen kommer i på-stilling når driftsspenning blir tilkoblet. Dvs. at tastaturets relé må være aktivisert for at sentralen skal være i AV-stilling. Vær derfor oppmerksom på at dette tastaturet MÅ betjenes for å få sentralen i AV-stilling, slik at man ikke tror det er noe galt med sentralen eller sentralens nøkkelbryter. Sentralens nøkkelbryter vil ikke virke når kodetastaturet står i PÅ stilling. Det anbefales derfor at tastaturet programmeres før det tilkobles sentralen. Nullstilling av sentralen ved hjelp av NC-02 kan skje ved å trykke resetkode + #. Se forøvrig egen programmeringsveiledning som medfølger tastaturet. Som tidligere nevnt nullstilles sentralen ved å slå av og på igjen iløpet av 2 sekunder. Dette er praktisk nesten umulig med et vanlig kodetastatur. NC-02 har imidlertid egen innebygget opsjon for dette. Dersom man programmerer en resetkode, og trykker denne + # veksler relé1 i 1,5 sekunder. Dette vil da nullstille sentralen. Husk å notere hvilke lamper som lyser/blinker på sentral-apparatet før man nullstiller. Har man behov for flere enn to NC-02 for fullt av/på-slag, må relé2 benyttes som puls-styring og kobles mot impulsrelè NF

11 Koblingseksempel NC-02 koblet mot Noby65 Sentralens nøkkelbryter må stå i AV stilling når kodetastaturet betjenes. Kodetastaturets sabotasjebryter legges i serie med sentralens og eventuelle detektorers sabotasjebrytere. Fjern endemotstanden som fra fabrikk er tilkoblet sentralens sabotasjebryter(markert med et kryss på figuren), og plassér denne i serie ute i kodetastaturet. Programmer brukerkoden(e) (opsjon 01-48) til å veksle relé1 Eventuell reset kode under op-kode 49. Utelates resetkode må man nullstille med sentralens nøkkelbryter etter at kodetastaturet er slått AV (Rød lysdiode slukket). Endemotstanden for eksternt påslag (B15 og B16) monteres i parallell mellom C og NC på kodetastaturets relé. Kodetastaturet må stå overvåket av tidsforsinket sløyfe. Rød lysdiode indikerer AV/PÅ. Gul lysdiode indikerer buzzerfunksjon (Ut/inn-passering, feil, alarm). Pass på at B15 og B16 ikke forbyttes. Da vil tastaturet miste 0V (-) for driftspenningen ved tast av kode. 11

12 LYSDIODE-INFORMASJON DRIFT Fast grønt lys når 230 Volt er tilstede. Ingen lysindikering når 230 Volt er borte. Blinkende grønt lys når 230V kommer tilbake hvis sentralen er avslått. Blinkende lys sammen med FEIL/ALARM indikerer batterifeil. Dersom 230 V forsvinner mens alarmanlegget er påslått vil DRIFT-diode slukke, og forbli slukket til sentralen slås av. DRIFT-dioden vil igjen lyse dersom 230V er til stede, eller forbli slukket dersom den fortsatt er borte. FEIL Lyser parallelt med buzzerutgang. Ved 230V bortfall vil buzzerutgangen ikke bli aktivisert. Indikerer feil, alarm eller alarm har vært utløst. Sentralen må nullstilles for videre drift. Øvrige LYSDIODER: Rask blinking Fast lys Sakte blinking Intet lys Første sløyfe som har utløst alarm Andre sløyfer som har vært aktivisert Indikere at sløyfe er eller har vært utkoblet Ingenting å melde, eller at sentralen er påslått Dersom sentralen settes i stilling PÅ(2) og noen beveger seg i de momentane sonene(sone 1 og 2), mens utpasseringstiden løper, vil lysdioden for den aktuelle sonen lyse sammen med FEIL/ALARM. Disse slukker når sløyfen blir hel igjen. Sentralen vil ikke slå seg på dersom det er varig sløyfebrudd. Når utpasseringstiden er ferdig og sløyfene er hele, vil aktivisering av sløyfe 1 eller 2 gi full alarm med sireneutgang. Dersom sentralen settes i "del-stilling" vil lysdiode for sløyfe 2 blinke sakte mens utpasseringstiden pågår, for å vise at sløyfen er utkoblet. Tips: Er man usikker på om sentralen står på kan følgende gjøres: eller Mål spenningen mellom klemme B13 og 0V. 12V = sentral på Vri nøkkel i DEL stilling og observer lysdiode for sone2. Når lysdioden stopper å blinke står sentralen på (DEL-stilling) (Husk at sone 2 er utkoblet) 12

13 TILKOBLING AV BRANNALARM-UTSTYR Noby 65 har en brannsløyfe som er beregnet for tilkobling av 24V industrielle detektorer av System Sensors E-serie. Antallet detektorer på sløyfen er begrenset oppad til 10 stk. Disse kan være optiske, ioniske, varmedetektorer eller en blanding av alle typene. Samtidig kan også EI100R3 (Ionisk røykvarsler for sammenkobling) benyttes da man kobler 24V-sløyfen gjennom hvert av reléene. Disse vil ikke belaste brannsløyfen, men det settes alikevel en begrensning på 12 stk som kan sammenkobles, da hver enkelt røykvarslers signalklemme ikke må levere strøm til flere enn 11 andre. Ved alarm fra en røykdetektor kan dette varsles på tilkoblet brannsirene, eller på de sammenkoblede røykvarslerne. Det unike ved Noby 65's branndel er at 24 volts sløyfen kan splittes opp i en 9V sløyfe og en 24V sløyfe. Dette gjøres ved å tilkoble spesialkortet Noby65-B. De prisgunstige spesialrøykvarslerne 83RI-9 tilkobles 9Vsløyfen, mens System Sensors E-serie eller EI100R3 tilkobles spesialkortets 24V sløyfe. Tilkobling av System Sensor E-serie uten spesialkort Noby65-B Endemotstanden (10 kohm) som sitter mellom A03(X) og A04(Y) på hovedkortet flyttes ut i siste detektor. Alle detektorene benytter samme sokkeltype og blir strømforsynt av selve sløyfen. I alarmtilstand endres sløyfe-impedansen og derved strømforbruket, som registreres av sentralapparatet. NB! Vær klar over at det for E-serien skal være parallellkobling, dessuten at koblingen er polaritetsavhengig. For best mulig overvåkning av feil, må stjernekobling ikke forekomme. Ved et eventuelt kabelbrudd vil dette varsles på sentralen (FEIL-lysdiode, BRANN-lysdiode, buzzerutgang). 13

14 Tilkobling av EI100R3 uten spesialkort Noby65-B Røykvarsleren får spenning fra 12V utgangen B06 og B08. Detektorsløyfen tilkobles reléet i hver røykvarsler som vist ovenfor. Endemotstanden flyttes ut i siste røykvarsler og monteres i parallell. Ved alarm vil reléet veksle og kortslutte sløyfen. Sentralapparatet oppfatter det økte strømforbruket og gir brannalarm. Man kan også blande detektorer fra E-serien og EI100R3. NB: Ønsker man at alarm fra en røykdetektor/varmedetektor ikke bare skal varsles i ekstern brannsirene, men også i eventuelle EI100R3 må man i tillegg legge en forbindelse mellom sentralens brannsirene utgang B05 (H - 24 timer) og inn på signalklemmen i seriens første EI100R3. Tilkobling av spesialkortet Noby65-B Kortet monteres med selvklebende avstandsstykker i sentralbunnen. (Til venstre, over trafo) Vær nøye med koblingen slik at det ikke kortsluttes eller feilpoles. Terminal B10 hovedkort forbindes med C01 spesialkort (Rød ledning 12V +) Terminal A03 hovedkort forbindes med C02 spesialkort (Sort ledning 0V -) Terminal A04 hovedkort forbindes med C04 spesialkort (Gul ledning 24V +) Terminal B05 hovedkort forbindes med C03 spesialkort dersom det er ønskelig at alarm fra industrielle detektorer skal varsles på røykvarslernes ordinære horn. Endemotstanden (10kOhm) mellom A03(X) og A04(Y) monteres på spesialkortet mellom C06 og C07, dette blir da den nye 24V sløyfen for E-serien og EI100R3. Kontroller at det er en endemotstand på 4.7 kohm mellom C08 og C09, som er spesialkortets 9V sløyfe. Tilkobling mellom sentral og spesialkort er også vist på side

15 Tilkobling av røykvarsler 83RI-9 til spesialkort Noby65-B Som for E-serien gjelder følgende også for 83RI-9: * Parallellkobling * Polaritetsavhengighet * For best mulig overvåkning av feil, må ikke stjernekobling forekomme. * Endemotstanden på 4.7 kohm plasseres i spenningsadapteret i siste detektor. Kabelbrudd vil varsles på sentral (FEIL-lysdiode, BRANN-lysdiode og buzzerutgang) NB! Detektorsløyfen med 9V er kun beregnet for spesialrøykvarsler 83RI-9. Denne detektorsløyfen avføler strømforbruket. Hvile og alarmstrømforbruket er svært nøye kalkulert. Andre detektortyper må ikke tilkobles, da dette vil endre balansen i kretsen og i verste fall føre til at systemet ikke fungerer ved brann. Maksimalt 12 stk 83RI-9 kan tilkobles. Det gjøres oppmerksom på at ovennevnte system krever spesielle forholdsregler i forbindelse med plassering, installering og bruk. Det henvises til Noby s spesialbrosjyre ADVARSEL for nærmere orientering. 15

16 Tilkobling av 83RI-9, EI100R3 og System Sensor s E-serie til spesialkort Noby65-B Figuren ovenfor viser 83RI-9 koblet på 9V sløyfen. På 24-Volt sløyfen er det koblet 1 stk EI100R3, en stk. fra System Sensors E-serie. Som regel ønsker man at alarm fra E-serien skal varsles på de ordinære røykvarslerne, samt EI100R3. Man må da i tillegg forbinde terminal B05 på hovedkortet og terminal C03 på brannkortet. Nullstilling av brannalarm Nullstilling av brannalarm foregår på vanlig måte ved å skru sentralen på og av igjen i løpet av 2 sekunder. Dersom man har en stående brannalarm og ønsker å stoppe sirener, må man slå sentralen på og ikke av igjen før etter at 2 sekunder er gått. Dette gjelder imidlertid ikke dersom man benytter industrielle detektorer (E-typen), da må man vente i ca. 10 sekunder før sentralen kan slås av. 16

17 TEKNISKE SPESIFIKASJONER Innpasseringstid Utpasseringstid Sirenetid innbrudd Sirenetid brann/vann/ran Balanseringsmotstander Nøkkelbryter Innbruddsløyfer Brannsløyfe 9V Brannsløyfe 24V Minimum sløyferesponstid Ladespenning Strømforbruk (eget) Maksimal konstantbelastning sekunder sekunder 10 sekunder - 6 minutter Til manuell avstenging 10 kohm 10 kohm 4,7 kohm 10 kohm 300 millisekunder (0,3 sekunder) 13,68 Volt DC 50 ma 500 ma (til detektorer, nummersender etc.) Utganger: Innbruddssirener 1A over relé med sikring F5 intakt 2,5 A kontaktbelastning over relé når F5 fjernes Brannsirener utgang 1 (H) utgang 2 (B) 1A transistorutgang, over sikring F4 Aktiv i 24 timer pr. døgn Aktiv når innbruddsdel er påslått Vannalarm/Buzzer 1A transistorutgang (felles sikret over sikring F6) Ran/Minne Detektorer/utstyr Trafo sekundærside Batterisikring Godkjent batteri 10 ma signalutgang 500 ma, over sikring F2 2A, over sikring F1 3A, over sikring F3 Blyakkumulator 12 Volt - 7,2At NB! Max totalbelastning må ikke overstige 1,5 A. 17

18 BRUKERVEILEDNING UTGANG 1. Kontroller at den gule og alle de røde lamper er slukket, og at grønn lyser fast 2. Vri nøkkelen enten til PÅ(2) eller DEL (1) 3. Lampene vil lyse i 2 sekunder og deretter starter utpasseringstiden 4. Innen utpasseringstiden løper ut, må utgangsdøren være lukket 5. Dersom en eller flere av de røde lampene lyser utover 2 sekunder etter nøkkelbetjening, vil anlegget ikke slå seg på dersom dette er forårsaket av varig sløyfebrudd. INNGANG 1. Lukk opp inngangsdøren og gå direkte til alarmsentralen 2. Vri nøkkel til AV INNBRUDDSALARM 1. Vri nøkkel til AV 2. Merk deg hvilke lamper som lyser/blinker 3. Nullstill sentralen ved å slå sentralen PÅ og AV igjen i løpet av 2 sekunder, men ikke for raskt. Ved aktivisering av ransalarm, må dennes nøkkel vris om før nullstilling. BRANN/VANN-ALARM 1. Vri nøkkelen til PÅ. Vent 3 ** sekunder (til lampene slukker). Vri nøkkelen til AV. 2. Merk deg hvilke lamper som lyser/blinker og TA AKSJON!! 3. Nullstilling av sentralen kan først skje når årsaken er fjernet; Vri nøkkelen til PÅ og AV igjen iløpet av 2 sekunder, men ikke for raskt. ** NB! Ved brannalarm fra industrielle detektorer, må man vente i ca. 10 sekunder før nøkkelen vris til AV. Aktivisering av sabotasjesløyfen vil gi full innbruddsalarm også i AV-stilling. Følg prosedyren under Brann/Vann-alarm! Feil/Alarm-lampen lyser dersom alarm har vært utløst eller sløyfe er i varig brudd. Dette indikeres sammen med en eller flere av de røde lamper. Feil/Alarm-lampen lyser alene dersom 230 Volt ikke er tilkoblet Feil/Alarm-lampen lyser samtidig som Drift-lampen blinker dersom batteriforsyningen har feil. Når alt er normalt skal kun Drift-lampen lyse. 18

19 GENERELT OVERSIKTSSKJEMA Skissen nedenfor viser sentralpanel med tilhørende spesialkort for branndetektorer. NB! Dersom man benytter industrielle røykdetektorer (E-serien) sammen med ordinære røykvarslere, og man samtidig ønsker at alarm fra de industrielle detektorene skal varsles over de ordinære røykvarslernes horn, må man forbinde terminal B05 på hovedkortet med C03 på brannmodulkortet. Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg retten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. 19

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103

Penta. Bruker Manual NOBY PENTA. Manual nr.: MPENTAV103 Penta NOBY PENTA 1 2 3 4 READY KLAR SYSTEM ARMED PÅ POWER 230V F E P Bruker Manual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby a.s påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel

Detaljer

VERSA. Brukermanual kortversjon

VERSA. Brukermanual kortversjon VERSA kortversjon Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt så vel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: Mversa101 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4

BRUKER- VEILEDNING ICAS. Hestia 915 Ver.4.4 BRUKER- VEILEDNING Hestia 915 Ver.4.4 Hestia er navnet på en Gresk gudinne som symboliserer fred og velvære. Hestia er også navnet på dette systemet som vi mener vil bringe deg fred og velvære. H-915 rev.4.4

Detaljer

Betjeningsmanual CTC-920

Betjeningsmanual CTC-920 Betjeningsmanual CTC-920 Betjening av systemet fra tastatur Anlegget kan betjenes fra tastaturet på sentralen eller fra fjernkontroll Betjening fra tastaturet gjøres ved å taste din personlige kode. Slå

Detaljer

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. www.noby.no side 1 Innledning Vi i Noby AS

Detaljer

BRUKERMANUAL. Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual

BRUKERMANUAL. Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual BRUKERMANUAL Konvensjonelle brannalarmsentraler Brukermanual 1- Bruker guide For å kunne betjene denne sentralen ordentlig, er det viktig å sette seg godt inn i de detaljerte beskrivelser som er listet

Detaljer

Brukerhåndbok. Alarmtjeneste. Visonic PowerMaster

Brukerhåndbok. Alarmtjeneste. Visonic PowerMaster Brukerhåndbok Alarmtjeneste Visonic PowerMaster 1 01 X Innledning side 4 02 X Visonic PowerMaster 10/30 side 6 03 X Innbruddsalarm side 12 04 X Brannalarm side 16 05 X PowerMaster familien side 22 06

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

PC1580. Brukermanual og kontrolljournal RK1580 PC5506. Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder. Versjon 1.

PC1580. Brukermanual og kontrolljournal RK1580 PC5506. Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder. Versjon 1. Brukermanual og kontrolljournal SENTRALAPPARAT PC158O Versjon 1.O1 - JD9806 Denne manual brukes til betjeningspaneler med lysdioder PC1580 RK1580 og PC5506 Versjon 1.00 - JD9806 Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring

Delta slokkesentral. 1 og 2 soner med relèstyring Delta slokkesentral 1 og 2 soner med relèstyring 1. Betjeningsinstruks for slokkeanlegg 1. Generelt Anlegget løses ut automatisk via slokkesentralen ved at branndetektorer tilkoblet sentralen melder brann.

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0

Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275. Versjon 1.0 Brukerhåndbok for betjeningspanel til: CS275 Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse LCD-panel... 2 Tilkoble og frakoble med et ettområdepanel... 4 Frakoble systemet etter en alarm... 5 Tilbakestille branndetektorer...

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

Fire & Safety 350701.021

Fire & Safety 350701.021 Fire & Safety 350701.021 Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Copyright : Eltek Fire & Safety AS, Norway 2002 NS-ISO 9001 Sertifikat No.244

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Brannvarslingsanlegg for landbruket

Brannvarslingsanlegg for landbruket Brannvarslingsanlegg for landbruket Installasjonsveiledning Innledning Brannvarslingsanlegget er beregnet for driftsbygninger, gartnerier og andre områder der miljøet er for vanskelig for vanlige røykdetektorer.

Detaljer

Data og kommunikasjon

Data og kommunikasjon Vg1 Fosbæk, Vangsnes, Venås Data og kommunikasjon Vg1 elektrofag Illustrasjoner til Data og kommunikasjon Vg1 elektrofag Kapittel 5 Illustrasjonene kan brukes fritt i undervisningen Elforlaget 2009 Figur

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR INNHOLD:

SPØRSMÅL OG SVAR INNHOLD: SPØRSMÅL OG SVAR INNHOLD: 1. STRØM OG NETTVERKSKABEL 2. MELDING OM LAVT BATTERINIVÅ PÅ SENTRALENHETEN 3. MELDING OM SABOTASJE 4. SENTRALENHETEN ER OFFLINE 5. MELDING OM LAVT BATTERINIVÅ PÅ AC-SIRENE 6.

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

NRL SmartStopp. Montering- og brukerveiledning

NRL SmartStopp. Montering- og brukerveiledning NRL SmartStopp Montering- og brukerveiledning Systembeskrivelse Nyeste produkt fra Waterguard, NRL SmartStopp, er en dørbryter som trådløst stenger og åpner vanntilførselen i boligen. Systemet har dessuten

Detaljer

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C

Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C Brukermanual LED Power 832 PC 5015 versjon 2.36C PE 01.08.02 Enebakkveien 117B Tel: 22 08 02 20 Faks: 22 08 02 21 0680 Oslo www.teletecconnect.no Innholdsfortegnelse Seksjonsfortegnelse...2 Oversikt over

Detaljer

Hurtigmanual for programmering av CA-10

Hurtigmanual for programmering av CA-10 Hurtigmanual for programmering av CA-10 www.noby.no side 1 Generell informasjon: Denne manualen tar for seg basis programmering for en enkel installasjon av CA-10. Hovedvekt av informasjon vil bli lagt

Detaljer

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.

IT 400N. 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02. IT 400N 4+3 soner sentral med kabel, for Innbrudd, brann og overfall. IT-400-N Sentral Art.nr: 04.660 Holars AS Korr 18.02.09 Side 1 Innehold Side 1.0. Beskrivelse.. 3 2.0. Installasjon.. 4 3.0. Terminal

Detaljer

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual

TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 Kodelås med separat kontrollenhet Manual TrioVing DK-26 INNHOLD ORIENTERING/ TEKNISKE DATA... 3 KOBLINGSSKJEMA:... 4 KONTROLLENHET GRUNNSKJEMA... 4 AC-FORSYNING AC LAST, NORMALFUNKSJON...

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

ES 801 CPD. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 000 087 R1A NORSK

ES 801 CPD. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 000 087 R1A NORSK ES 801 CPD 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 000 087 R1A NORSK Opphavsrett 2011 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til reproduksjon av denne manualen

Detaljer

FG - GODKJENT BRANNSENTRAL FOR NÆRING. For mindre næringsbygg, kommunale bygg, hybel og flerbolighus

FG - GODKJENT BRANNSENTRAL FOR NÆRING. For mindre næringsbygg, kommunale bygg, hybel og flerbolighus FG - GODKJENT BRANNSENTRAL FOR NÆRING For mindre næringsbygg, kommunale bygg, hybel og flerbolighus Ferdig programmert for standard oppsett EN 54/FG godkjent sentral 4, 8 eller 12 soner, 24 VDC Kan kobles

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

1384 nødterminal. Manual

1384 nødterminal. Manual 84 nødterminal Manual Innhold Innhold / Varianter... 2 Beskrivelse... 3 Lysindikeringer... 4 Montering / Installasjon... 5-6 Koblingsskjema for profil... 7-8 Koblingsskjema for profil 0... 9- Tekniske

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

B R A N N A L A R M S E N T R A L I C A S I M C M D

B R A N N A L A R M S E N T R A L I C A S I M C M D B R A N N A L A R M S E N T R A L I C A S I M C M D B R U K E R M A N U A L IMC-MD V190321 Side 1 av 5 INNHOLD: 1 Beskrivelse...2 1.1 Sløyfer...2 1.2 Utganger...2 1.3 Strømforsyning...2 2 Betjening...2

Detaljer

Installasjon SG-13 Sprinklerkontrollenhet

Installasjon SG-13 Sprinklerkontrollenhet Installasjon SG-13 Sprinklerkontrollenhet Installasjon og tilkobling av SG-13 SG-13 er en frakoblingsmodul med en rekke bruksområder, men primært tilpasset brukt som sprinklerkontroll/ testenhet. Modulene

Detaljer

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller...

Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED SYSTEM LED. Innhold. 1 Innledning... 1 2 Sentralens indikeringer & kontroller... Sentralens funksjoner & indikeringer Forklaring av ikoner BRANN LED GODTA AVSTILL/ AKTIVER ALARM TILBAKE- STILL DEMP SUMMER NØKKEL- BRYTER FORSINK. PÅ/AV VELG ENHET Sone FEIL/ UTKOBLE/ TEST LED SYSTEM

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK VOICE ES 801 8 sløyfers konvensjonell brannsentral BRUKERMANUAL UMA 101 102 R C NORSK Opphavsrett 2005 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til reproduksjon av denne manualen

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

Installasjons- og brukermanual PWK 24/250W og PWK 24/500W

Installasjons- og brukermanual PWK 24/250W og PWK 24/500W Artikkelnummer: 255082 (PWK 24/250W) 255164 (PWK 24/500W) Utgave 4, januar 2006. T40082-B4-2 Teknisk informasjon: PWK 24 er 24V nødlyssentraler som gir ut 24VAC på markeringslyskursene i normal drift og

Detaljer

Trådløst alarm system JA-60 COMFORT. Brukerveiledning

Trådløst alarm system JA-60 COMFORT. Brukerveiledning Trådløst alarm system JA-60 COMFORT Brukerveiledning JA60 Installsjonsveileding rev. 1.1 Side 1 MDY54800 Gratulerer! JA60 alarmsystemet vil sikre huset og eiendelene dine på en effektiv måte slik at du

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Følgende informasjon er for installasjon eller omprogrammering av systemet. Det er beregnet for installatører og avanserte brukere, og bør leses før installasjon av systemet. INNHOLD

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer

FUNKSJON PROSEDYRE SIDE System aktivering. [brukerkode] + [ARM] 6 (Når du forlater huset) System aktivering

FUNKSJON PROSEDYRE SIDE System aktivering. [brukerkode] + [ARM] 6 (Når du forlater huset) System aktivering Brukerveiledning Denne manualen inneholder all informasjon du behøver for å bruke Orbit 6 sikkerhetssystem. Første side gir et overblikk over funksjonene. For nærmere forklaring kan du slå opp på angitt

Detaljer

HMS art.nr. 189160 FlexiBlink. Bruksanvisning. Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling. B-SVB15e VARENR.

HMS art.nr. 189160 FlexiBlink. Bruksanvisning. Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling. B-SVB15e VARENR. Bruksanvisning Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling B-SVB15e VARENR.: 1375 Dok. nr.: 0737A3 2013-04-22 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2

Detaljer

V 1000 RS. Leveransen omfatter.

V 1000 RS. Leveransen omfatter. Leveransen omfatter stk Veggskap produsert av slagfast glassfiberarmert polyester, et materiale som er varmebestandig og selvslukkende Et vedlikeholdsfritt koblingsskap for tøffe miljøer Skapene er halogenfrie

Detaljer

Opprettet av: Glenn Stian Mæland Dato: 25.09.2012

Opprettet av: Glenn Stian Mæland Dato: 25.09.2012 SIRENEFUNKSJON Opprettet av: Glenn Stian Mæland Dato: 25.09.2012 Kategori: Oppgave: Smart House controller type X Bruk av intern sirene i Røykvarsler BSG-SMO (A) Bakgrunn: BSG-SMO(A) er en avansert røykvarsler

Detaljer

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brannalarmsentraler CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brukermanual Firmware versjon 1.00 csp-x_o_en 05/13 Noby AS Cecilie Thoresensvei 5 1101 Oslo tlf. 23 03 13 90 support@noby.no www.noby.no SATEL sp. z

Detaljer

Radiobatterifordeling RRB-7 24VDC

Radiobatterifordeling RRB-7 24VDC har 7 utgående kurser. To hovedtilkoblinger. Batteri 1, Servicebatteri og batteri 2, radiobatteri. Mellom betjeningspanelet og utgangsmodulen medfølger en 5m lang tilkoblingskabel. Alle sikringene er automatsikringer

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Brukermanual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MBOASIS0810 www.noby.no side

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Drift og installasjons veiledning MT10 Styring for 4" pumper

Drift og installasjons veiledning MT10 Styring for 4 pumper Drift og installasjons veiledning MT10 Styring for 4" pumper NRF nr. 9038034 Varenr. 3000130 Rev.02 Sikkerhetsinstruksjon Installasjon og drift av roterende maskiner og apparater kan ved feil bruk og håndtering

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning Strømforsyning EL630 Model EL630-1203 Utgangseffekt 42W (13,8V/3A) Generelt EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen

Detaljer

F I C BRANNALARMSENTRAL

F I C BRANNALARMSENTRAL F I C BRANNALARMSENTRAL Brannalarmsentral 2 eller 8 Soner Idriftsettelse & Vedlikehold FI-C Brannalarmsentral. Beskrivelse. Holars AS Dato,korr21.06.2012 Side 1 (19 ) OVERSIKT FI-C er en 2 eller 8 soners

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

MC-62 Vintage. 6 soners kablet sentral for innbrudd, brann og overfall. BRUKERVENNLIG. TRE i SYSTEMS S.r.l. Installasjonsmanual. Norsk.

MC-62 Vintage. 6 soners kablet sentral for innbrudd, brann og overfall. BRUKERVENNLIG. TRE i SYSTEMS S.r.l. Installasjonsmanual. Norsk. MC-62 Vintage TRE i SYSTEMS S.r.l. 6 soners kablet sentral for innbrudd, brann og overfall. BRUKERVENNLIG TRE I SYSTEMS er ikke ansvarlig for uriktig bruk av dette produktet. TRE I SYSTEMS. I tilfelle

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe 2012-03-16 Dok.nr.: 0275B Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Universalsender-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne Installatørmanualen nøye www.holars.no Installatør Meny Meny for å programmere systemet utover kundetilpassning fra fabrikk. Kun for installatør.

Detaljer

SMARTair Manual. Kortleser med ny styreboks. Vi forbeholder oss retten til å gjøre tekniske modifikasjoner.

SMARTair Manual. Kortleser med ny styreboks.   Vi forbeholder oss retten til å gjøre tekniske modifikasjoner. SMARTair Manual Kortleser med ny styreboks www.trioving.no Vi forbeholder oss retten til å gjøre tekniske modifikasjoner. Innhold 1. Beskrivelse...3 2. Dimensjoner og vekt...3 3. Oversikt over komponenter...3

Detaljer

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304

ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 ENKEL OVERVÅKET INNGANGS-/UTGANGSENHET - BN-304 Interaktive branndeteksjonssystem Produktdatablad Egenskaper Interaktiv For å koble til og kontrollere eksterne enheter i Autronicas interaktive brannalarmsystemer

Detaljer

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak GENERELT TR50 varsler om isdannelse og kan styre varmekabel slik at issamling hindres. Energiforbruket med denne vil bli mye lavere enn ved bruk av

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral. Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK

VOICE ES 801. 8 sløyfers konvensjonell brannsentral. Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK VOICE ES 801 8 sløyfers konvensjonell brannsentral Installasjons- og idriftsettingshåndbok IMA 101 005 R D NORSK Opphavsrett 2005 Elotec AS. Alle rettigheter er reservert. Elotec AS gir rettigheten til

Detaljer

Bruksanvisning - hovedpunkter Floalarm K 4

Bruksanvisning - hovedpunkter Floalarm K 4 Bruksanvisning - hovedpunkter Floalarm K 4 Elektrisk tilkobling Bruk 1,5 mm 2 kabel. Monter 2A sikring før inngang til alarmenheten Koble innganger Bruk to-leder kabel 0,25 eller 0,5 mm 2 kabel Koble utganger

Detaljer

Fire & Safety 350701.011

Fire & Safety 350701.011 Fire & Safety 350701.011 1 Velkommen Innholdet i denne manualen kan endres uten varsel og er ikke bindende for Eltek Fire & Safety AS. Uten skriftlig tillatelse fra Eltek Fire & Safety AS er det ulovlig

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Monteringsanvisning for installatør. For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk

Detaljer

Manual Alpha 4/8/12 ALPHA 4/8/12. Nett. Feilvarsling. Utkobling. Test. Utkoblet (test) Systemfeil. Stromforsyningsfeil. Tilgangsnivå 2 eller 3

Manual Alpha 4/8/12 ALPHA 4/8/12. Nett. Feilvarsling. Utkobling. Test. Utkoblet (test) Systemfeil. Stromforsyningsfeil. Tilgangsnivå 2 eller 3 Manual Alpha 4/8/12 Sone n. : Sone n. : Nett ALPHA 4/8/12 Brannalarm Brannalarm Feilvarsling Feilvarsling Brannalarm Feil/utkoblet test Utkobling Nivå 2 Utkoblet (test) Nivå 2 Utkoblet (test) Test Systemfeil

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK

ELO-LINK. GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 043 R A NORSK ELO-LINK GSM utringer BRUKERVEILEDNING UMA 000 0 R A NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE. GENERELT..... Spesifikasjoner:..... SMS-meldinger..... Strømforsyning..... Innganger....5. Utganger....5.. Utgang - 6....6.

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Brannvarslingsanlegg for landbruket IRS-3. Installasjonsveiledning. Januar 2013. Manual_IRS-3_V3_150113150113 KK

Brannvarslingsanlegg for landbruket IRS-3. Installasjonsveiledning. Januar 2013. Manual_IRS-3_V3_150113150113 KK Brannvarslingsanlegg for landbruket IRS-3 Installasjonsveiledning Januar 2013 Innledning Brannvarslingsanlegget er beregnet for driftsbygninger, gartnerier og andre områder der miljøet er problematisk

Detaljer

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok Bewatel BTK41 NO Teknisk håndbok Copyright September 2001 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra Bewatel BTK41 Teknisk håndbok kan kun skje etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense + Presence FOR KJØKKENET

Bruksanvisning homeguard Smokesense + Presence FOR KJØKKENET Bruksanvisning homeguard Smokesense + Presence FOR KJØKKENET homeguard Smokesense + Presence for kjøkken Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense + Presence for

Detaljer

GSM Alarm Controller II Bryter- og alarmstyring

GSM Alarm Controller II Bryter- og alarmstyring GSM Alarm Controller II Bryter- og alarmstyring Monteringsanvisning Tema Side 1 Oppkobling 1.1 Montering i sikringsskap 2 1.2 Installasjonssikring 3 1.3 Temperaturstyring 3 1.4 Innsetting av SIM-kort 3

Detaljer

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR STUE

Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR STUE Bruksanvisning homeguard Smokesense FOR STUE homeguard Smokesense for stue Komponenter, montering og virkemåte Dette dokumentet beskriver homeguard Smokesense for stuen, som er basert på såkalt «Plug &

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

1. BETJENINGSVEILEDNING MUP - BETJENINGSPANEL

1. BETJENINGSVEILEDNING MUP - BETJENINGSPANEL MUP - BETJENINGSPANEL. BETJENINGSVEILEDNING MUP - BETJENINGSPANEL BLA TIL NESTE ALARM/FEIL STOPP/START ALARMORGAN TILBAKESTILL EN-54-2 FEIL BRANN FORVARSEL SLOKKEANLEGG AKTIVERT BRANNVENTILASJON AKTIVERT

Detaljer

Instruksjonsmanual Bjørke Depo Cash 1 E deponeringsskap ADVARSEL: IKKE LEGG MEDFØLGENDE NØKLER INNI SAFEN

Instruksjonsmanual Bjørke Depo Cash 1 E deponeringsskap ADVARSEL: IKKE LEGG MEDFØLGENDE NØKLER INNI SAFEN Instruksjonsmanual Bjørke Depo Cash 1 E deponeringsskap ADVARSEL: IKKE LEGG MEDFØLGENDE NØKLER INNI SAFEN 1. Hurtigguide a. Sett inn 9-volts batteriet b. Trykk fabrikkoden(masterkoden) 1-2-3-4-5-6-7-8-#

Detaljer

TRÅDLØS KOMBI ALARM. m / GSM utringer 62 600 57

TRÅDLØS KOMBI ALARM. m / GSM utringer 62 600 57 TRÅDLØS KOMBI ALARM Startpakke er ferdig programmert og kan enkelt utvides ved behov. Kan styre lys og varme via GSM utringer. 16 doble trådløse adresser og 4 trådbaserte soner. Kan deles i to seksjoner.

Detaljer

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual, revisjon 04 (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no Micro Matic Norge AS tlf.:66775750 (www.micromatic.no)

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Epilepsialarm med Mikrofonføler Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

500-IDx Systemdetektor med SIRENE

500-IDx Systemdetektor med SIRENE 500-IDx Systemdetektor med ENE Beskrivelse ICAS Model 500-Idx (x: O=optisk, I=ionisk, T=termisk) er en eksternt strømforsynt systemdetektor med digital signalbehandling. en har en uavhengig intern sirene

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

Dette kapittelet er skrevet for å gi brukere av Delta OP den grunnleggende informasjonen de trenger for å kunne betjene kontrollpanelet.

Dette kapittelet er skrevet for å gi brukere av Delta OP den grunnleggende informasjonen de trenger for å kunne betjene kontrollpanelet. 3. Betjening av Delta OP Dette kapittelet er skrevet for å gi brukere av Delta OP den grunnleggende informasjonen de trenger for å kunne betjene kontrollpanelet. Beskrivelse av betjeningspanelet Vi har

Detaljer