1 Fellesbestemmelser Hvem forsikringen gjelder for Hvor forsikringen gjelder Hva forsikringen omfatter...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter..."

Transkript

1 Bygningsforsikring Erstattes vilkår av 1. januar 2012 Gjelder for bygning med inntil fire leiligheter og hytter. INNHOLD 1 Fellesbestemmelser Hvem forsikringen gjelder for Hvor forsikringen gjelder Hva forsikringen omfatter Hvilke skader som erstattes og hvilke begrensninger som gjelder Endring av risiko og sikkerhetsforskrifter Skadeoppgjør Egenandeler Ansvarsforsikring Rettshjelp SÆRVILKÅR M1 - SUPERFORSIKRING I TILLEGG GJELDER: Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår. Generelle forsikringsvilkår Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 i den utstrekning den ikke er fraveket i forsikringsvilkårene. Lov om naturskadeforsikring av 16. juni Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner og særvilkår gjelder foran forsikringsvilkårene. Bygningsforsikring Side 1 av 16

2 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 OPPLYSNINGSPLIKT I forbindelse med inngåelsen eller fornyelse av en forsikringsavtale, kan selskapet be om opplysninger om forhold som kan ha betydning for vurderingen av risikoen. Forsikringstakeren og den forsikrede skal gi riktige og fullstendige svar på selskapets spørsmål. Forsikringstaker og den forsikrede skal også på eget initiativ gi opplysninger om forhold som han/hun må forstå er av vesentlig betydning for vurderingen av risikoen, se Forsikringsavtaleloven (FAL) 4-1, 4-3, 13-1 og Har forsikringstakeren eller den forsikrede svikaktig forsømt opplysningsplikten og det er inntruffet et forsikringstilfelle er selskapet uten ansvar. Har forsikringstakeren eller den forsikrede ellers forsømt sin opplysningsplikt, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort, se FAL 4-2, 13-2 og Er det oppstått tap eller skade har forsikrede/forsikringstaker bevisbyrden for at et forsikringstilfelle har inntruffet, og har også bevisbyrden for at forsikringstilfellet har medført utgifter/merutgifter i henhold til gjeldende forsikringsvilkår. 1.2 SIKKERHETSFORSKRIFTER/AKTSOMHET Forsikringen har sikkerhetsforskrifter, ref. pkt. 6.2 og 9.3.6, som skal forebygge eller begrense tap/skade, og disse skal overholdes. Er en sikkerhetsforskrift brutt, kan selskapets erstatningsansvar settes ned eller falle bort. Et slikt forbehold kan ikke gjøres gjeldende dersom sikrede bare er lite å legge til last, eller dersom forsikringstilfellet ikke skyldes overtredelsen. Selv om selskapet kan gjøre gjeldende at en sikkerhetsforskrift er overtrådt, kan selskapet likevel pålegges delvis ansvar. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på arten av sikkerhetsforskriften som er overtrådt, skyldgraden, skadeforløpet om forsikrede var i selvforskyldt rus og forholdene ellers, se FAL 4-8 og Har sikrede forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, er selskapet ikke ansvarlig. Har sikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet eller økt skadens omfang, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Ved avgjørelsen skal det legges vekt på skyldgraden, skadeforløpet, om sikrede var i selvforskyldt rus, hvilken virkning nedsettelse eller bortfall av ansvar vil få for den/de som har krav på forsikringen, eller for andre personer som er økonomisk avhengig av sikrede og forholdene ellers. Selskapet kan ikke påberope reglene dersom sikrede eller en person som etter FAL 4-11 skal likestilles med sikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling, ref. FAL 4-9, 13-8 og Er et forsikringstilfelle inntruffet skal sikrede snarest melde dette til selskapet. Er det oppstått skade/tap/utgifter, skal sikrede gjøre det som med rimelighet kan ventes for å avverge eller begrense dette, se FAL 4-10, 13-11, Oppstår det skade, tap og/eller utgifter som følge av at sikrede forsettlig eller grovt uaktsomt har forsømt sine plikter etter nevnte bestemmelser i FAL, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort, se FAL Dersom retten til erstatning bortfaller helt eller delvis som følge av slike handlinger eller unnlatelser, får dette samme virkning også ved tilsvarende handlinger eller unnlatelser gjort av medforsikret ektefelle/samboer/partner, ref. FAL DEFINISJONER Nærmeste familie: Ektefelle/samboer/registrert partner, barn, barnebarn, oldebarn, foreldre, besteforeldre, oldeforeldre, søsken, svogere, svigerinner, svigerforeldre og svigerdatter/-sønn. Samboer: Den som lever sammen med forsikringstaker i et ekteskapslignende forhold og har samme bostedsadresse i Norge, registrert i folkeregisteret Merutgifter: Utgifter som bare påløper pga. at et skadetilfelle er inntruffet Bygningsforsikring Side 2 av 16

3 2 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Forsikringen gjelder for: 2.1 innehaver av tinglyst eiendomsrett, panterett eller annen tinglyst sikkerhetsrett i eiendommen. 2.2 Annen panthaver. Ved skadeoppgjør kan selskapet forhandle med hjemmelsinnehaver og utbetale erstatning til ham med bindende virkning for medforsikrede, med mindre selskapet har fått skriftlig meddelelse om den medforsikredes interesse etter at skaden inntraff, men før oppgjøret finner sted. 2.3 Selskapet kan med bindende virkning for medforsikrede endre avtalen eller la den opphøre. 2.4 Forsikringen opphører ved eierskifte. 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3.1 Forsikringen gjelder på det sted som er nevnt i forsikringsbeviset (forsikringsstedet). 3.2 Naturskadeforsikringen gjelder i Norge. 3.3 Ansvarsforsikringen gjelder i Norden. 3.4 Rettshjelpforsikringen gjelder i Norden. 4 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 4.1 BYGNING SOM ER NEVNT I FORSIKRINGSBEVISET. Til bygning regnes også dens grunnmur og fundamenter, innvendige rørføringer, ledninger og fastmontert utstyr som er nødvendig for bygningens formål, og som ikke er spesielt montert for eller er et ledd i produksjon- og/eller næringsvirksomhet. Forsikringen omfatter ikke kunstnerisk utsmykning Når bygning er forsikret omfattes også utvendige ledninger med tilknyttet utstyr fram til brønn, spredeledning eller offentlig ledning, som fører væske eller elektrisitet til eller fra bygning. Forsikringen omfatter også oljetank, septiktank og drenskum. Forsikringen omfatter ikke drensrør, jordvarmerør, infiltrasjonsledning og spredeledning/grøft Hageanlegg, utvendig vannbasseng med tilknyttede ledninger, gjerde og flaggstang. Erstatningen er begrenset med tilsammen kr ,- dersom ikke annet fremgår av forsikringsbeviset. Ved erstatning for beplantning i hageanlegg. Beregnes erstatningen lik gjenanskaffelsesprisen av tilsvarende ung vekst. Forsikringen omfatter ikke brygge, kaianlegg ol. eller veksthus, dersom ikke annet fremgår av forsikringsbeviset Merutgifter på grunn av offentlig påbud gitt med hjemmel i lov eller forskrift. Kravet må gjelde den skadde del av bygningen og være en direkte følge av skaden. Se pkt Selskapet kan kreve at man søker å utnytte de dispensasjonsmuligheter som ligger i Plan- og bygningslovgivningen. Unntatt er utgifter ved påbud som myndighetene hadde hjemmel til å gi selv som skaden ikke hadde inntruffet. Erstatningen er begrenset med tilsammen kr ,-, men likevel ikke høyere enn førsterisikosum Har vedkommende myndighet - med hjemmel i lov eller offentlige forskrifter - gitt påbud i henhold til pkt ovenfor, kan selskapet kreve at påbudet påklages eller det kan selv påklage det Er gjenoppbyggingen på samme byggetomt hindret ved lovhjemlet inngrep, gjelder forsikringen også med samme betingelser ved gjenoppføring på annet sted - i den utstrekning nødvendige merutgifter påløper på det nye sted Bygningsforsikring Side 3 av 16

4 på grunn av påbud fra offentlig myndighet om bygningens utførelse Grunnundersøkelser og fundamentering i forbindelse med gjenoppføring av bygning Utgifter som ikke direkte vedrører byggearbeidet, men som er en betingelse for at bygningen tillates gjenoppført på samme forsikringssted Utgifter til rivning, rydding og bortkjøring av verdiløse rester etter skade Tapt husleieinntekt og tap ved at egen bolig ikke kan brukes etter skade. For erstatningsberegning, se pkt Påløpende ekstrautgifter på grunn av prisstigning i den tid det normalt tar å reparere/gjenoppføre bygningen. For erstatningsberegning, se pkt Erstatningsansvar i egenskap av personlig eier av den forsikrede eiendom. Se pkt Rettshjelpforsikring i egenskap av personlig eier av den forsikrede eiendom. Se pkt HVILKE SKADER SOM ERSTATTES OG HVILKE BEGRENSNINGER SOM GJELDER 5.1 FELLESREGLER Skade må inntreffe plutselig og uforutsett i forsikringstiden. Selskapet svarer ikke for skader som skyldes svak konstruksjon, mangelfullt vedlikehold/tilsyn, gradvis forringelse ved rust, korrosjon, annen tæring, eller slitasje, elde, bruk o.l. Utgifter til vedlikehold og/eller forbedringer dekkes ikke. 5.2 BEREGNING AV MERUTGIFTER Merutgifter ved utbedring/gjenoppføring settes til forskjellen mellom verdien av en bygning tilsvarende den forsikrede med samme størrelse, men utført i samsvar med påbudene, og verdien av den forsikrede bygning. Merutgifter ved byggemåte og utstyr som er urasjonelle etter dagens byggeskikk, tas ikke med ved fastsettelse av verdien Merutgifter ved grunnundersøkelser og fundamentering beregnes som for en bygning tilsvarende den forsikrede, utført i samsvar med påbudene. Som merutgifter anses ikke utgifter til utgraving/utsprengning av kjeller Er den bygning som gjenoppføres større enn den skadede bygning, beregnes utgifter som ikke direkte vedrører byggearbeidet etter forholdet mellom gulvarealet i den skadede bygning og gulvarealet i den bygning som gjenoppføres Utbedring/gjenoppføring må være avsluttet innen fem år etter skadedagen. Fristen kan søkes forlenget dersom inngripen fra offentlig myndighet sinker eller hindrer byggearbeidet. 5.3 BRANN, LYNNEDSLAG OG ELEKTRISK FENOMEN Sikkerhetsforskrift, se pkt og 6.2.5, jf. pkt Selskapet erstatter skade ved: 1. brann, dvs. ild som er kommet løs. 2. lynnedslag og/eller elektriske fenomen, samt skade ved brudd på elektrisk ledning. Aldersfradrag for bygning, se pkt plutselig nedsoting Skade som ikke erstattes: 1. Svi og gnistskader som ikke skyldes brann. 2. Skade på ting som med hensikt er utsatt for påvirkning av varme. 3. Skade som skyldes sprengningsarbeid på forsikringsstedet. Bygningsforsikring Side 4 av 16

5 5.4 VANN OG ANNEN VÆSKE Sikkerhetsforskrifter, se pkt og 6.2.5, jf. pkt Selskapet erstatter skade ved: 1. utilsiktet utstrømming av vann eller annen væske ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse fra ledning med tilknyttet utstyr. brannslukningsapparat. akvarium og vannseng. 2. vann eller annen væske som trenger inn i bygning utenfra når væsken kommer fra kloakk-, avløps- eller overvannsledning i grunnen, eller tilførselsledning for vann eller fyringsolje. 3. vann som plutselig trenger inn i bygning fra terreng, gjennom grunnen eller gjennom avløpssystemet, når det fører til synlig, frittstående vann over laveste gulv. Vann i oppforet gulvkonstruksjon regnes ikke som frittstående. Unntatt er skade ved sopp, råte eller bakterier Skade som ikke erstattes: 1. Skade som skyldes sviktende drenering eller vanninntrengning gjennom utett grunnmur eller bunnsåle. 2. Skade som skyldes vann fra takrenne, utvendig nedløp, samt utett forbindelse mellom tak og taksluk/innvendig nedløp, samt utettheter i bygning eller tak. 3. Skade på våtrom/sanitærrom, (vaske-, bade-, dusjrom el) når skaden skyldes at våtrommet/sanitærrommet ikke er vanntett, uansett årsak til utettheten. 4. Følgeskade grunnet utett våtrom. 5. Skade som følge av kondens, søl og vanlig bruk. 6. Skade ved sopp, råte og bakterier. 7. At vann gjentatte ganger trenger inn gjennom avløpsledning, på grunn av at avløpssystemet ikke har tilstrekkelig kapasitet Brudd på ledning for vann eller annen væske. Brudd på tank, kum, bereder/beholder eller fyrkjele. Sikkerhetsforskrifter, se pkt og 6.2.5, jf. pkt Selskapet erstatter skade ved: 1. brudd på innvendig ledning med tilknyttet utstyr. Bunnledninger, det vil si de ledninger som ligger i grunnen under huset, regnes som utvendig ledning. Egenandel og aldersfradrag på varmvannsbeholder, - bereder, fyringskjele og pumper, se pkt brudd på utvendig ledning med tilknyttet utstyr Egenandel og aldersfradrag på utvendig rørledning - av annet materiale enn plast og kobber, se pkt Skade som ikke erstattes: 1. Utgifter til tining av utvendig ledning. 2. Skade på drensledning. 3. Skade på takrenne, utvendig nedløp, taksluk for innvendig nedløp. 5.5 TYVERI OG SKADEVERK Hvilke skader selskapet erstatter og hvilke begrensninger som gjelder Sikkerhetsforskrift, pkt og 6.2.5, jf. pkt 1.2. Forsikringen gjelder for skade ved tyveri fra forsikret bygning og plutselig skadeverk i eller på bygning. Skade forårsaket av husstandsmedlem, leieboer eller dennes husstand erstattes ikke. Bygningsforsikring Side 5 av 16

6 5.6 SNØTYNGDE Sikkerhetsforskrift se pkt og 6.2.5, jf. pkt Selskapet erstatter skade ved: snøtyngde og snøpress. ras på eller fra tak. Egenandel er kr ,-, dersom ikke høyere egenandel er avtalt Skade som ikke erstattes: Skade på beplantning. 5.7 NATURSKADE Selskapet erstatter 1. Skade ved skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd, jf Lov om naturskadeforsikring. a) Unntaket i naturskadelovens 1 for skade på antenner alene, gjelder ikke når antennen er fastskrudd/boltet i bygning eller fundament på bakken. b) Unntaket i naturskadelovens 1 for skade på markiser alene, gjelder ikke når markisen er fastskrudd/boltet i bygning. Egenandelen, som departementet fastsetter, er for tiden kr Skade ved vind, som er svakere enn storm. Skade som ikke erstattes: Skade på hageanlegg, antenner, skilt, markiser ol. Egenandel er kr SVIKT I BYGNINGSKONSTRUKSJON Selskapet erstatter skade ved ekstraordinær svikt i de bærende bygningskonstruksjoner de første 25 år etter at huset var nytt. Egenandel er kr ,-. Ved forskjellig alder på bygningsdeler (f.eks.ved tilbygg), legges eldste bygningsdels alder til grunn. Skade som ikke erstattes: Skader som oppstår så lenge leverandørgarantien løper eller som oppstår tidligere enn 12 måneder etter at overtakelsen har funnet sted. Kostnader til utbedring av de svakheter som forårsaket skaden. Skade alene på bærende konstruksjon under laveste gulv. Som skyldes insekter, dyr, sopp og råte. Den del av skaden som har utviklet seg etter at forsikringen er opphørt, selv om skaden inntraff i forsikringstiden. 5.9 ANNEN SKADE PÅ BYGNING Sikkerhetsforskrift se pkt jf. pkt Selskapet erstatter annen plutselig og utilsiktet skade på bygning og som ikke er nevnt i pkt Samtlige unntak og begrensninger som er nevnt i pkt gjelder også her Skade som ikke erstattes: 1. Skade ved sviktende fundamentering, setninger i grunnen, jordtrykk, frost, tele, materialfeil, konstruksjonsfeil eller uriktig montasje. 2. Skade som alene består i riper, svinnsprekker, flekker, avskallinger ol. Bygningsforsikring Side 6 av 16

7 3. Skade som består i at innfatningen for isolerglass er utett. 4. Skade som skyldes dyr, insekter, sopp og råte. 5. Skade på innretning, utstyr, glass og sanitærporselen som er spesielt montert for, eller har tilknytning til ervervsvirksomhet. 6. Skade ved kondens. 7. Skade ved mangelfull eller sviktende drenering. 8. Skade som bare rammer elektrisk eller mekanisk innretning, maskin eller apparat. 9. Skade ved ras på eller fra tak. 6 ENDRING AV RISIKO OG SIKKERHETSFORSKRIFTER 6.1 ANSVARSBEGRENSNING VED ENDRING AV RISIKO Sikringstiltak Sikringstiltak nevnt i forsikringsbeviset skal være gjennomført og vedlikeholdt. Dersom det har skjedd en endring som betinger høyere premie, kan selskapets ansvar bli forholdsmessig satt ned (jf FAL 4-7) Fraflyttet/ubebodd bygning Når en bygning er fraflyttet, erstattes bare brann- og naturskade, jf. pkt. 5.3 og 5.7. Bygningen regnes uansett som fraflyttet når den ikke lenger kan brukes som fast bolig, og en vesentlig del av innbo og løsøre er fjernet (jf. FAL 4-6) Utleiet bygning Forsikringen er overtatt basert på at eier/forsikringstaker bebor minimum 50 % av villaens (hovedbygningens) areal, dersom ikke særskilt avtale om annet er inngått. Endres selskapets risiko for skader i forhold til den risiko som fremgår av forsikringsbeviset, begrenses selskapets ansvar seg til hva som svarer til forholdet mellom den premie som er betalt, og den premie som skulle ha vært betalt (jf. FAL 4-7). 6.2 SIKKERHETSFORSKRIFTER Fastsatte sikkerhetsforskrifter er aktsomhetsregler for å forebygge/begrense skade/tap. Forsikringen er overtatt på betingelse av at de fastsatte sikkerhetsforskrifter til enhver tid overholdes. Ved overtredelse kan erstatningen reduseres eller falle bort. Ref. pkt Sikring mot brann Pålegg og forskrifter gitt av offentlig myndighet om røykvarsler og slukkerutstyr, piper, ildsteder og elektrisk anlegg skal overholdes Oppvarming av bygning og stenging av hovedstoppekran Bygningen skal alltid være tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskade, eller sørge for nedtapping av røranlegg. Ved nedtapping må sikrede før stenging av stoppekran, kontrollere at denne er tett. I bygning og tilhørende uthus/garasje, skal alle ytterdører eller dører inn til rom hvor ting oppbevares, være låst eller tilsvarende sikret. Nøkkel oppbevares i låst bygning eller tilsvarende utilgjengelig for uvedkommende. Alle vinduer og øvrige åpninger skal være lukket og sikret. Vindu i luftestilling regnes ikke som lukket Snømåking av tak Sikrede skal sørge for snømåking av tak på forsikret bygning, slik at bygningen ikke blir utsatt for større snøtyngde enn det den er beregnet for Vedlikehold og tilsyn Sikrede skal sørge for vedlikehold og jevnlig tilsyn med forsikret bygning med tilknyttet utstyr, slik at bygningen kan tåle de påkjenninger den er beregnet for Innbruddssikring Dører skal være låst, og vinduer og andre åpninger i bygning/rom i bygning skal være lukket og forsvarlig sikret for å hindre uvedkommende i å komme inn i bygningen. Bygningsforsikring Side 7 av 16

8 6.3 ANDRE PERSONERS HANDLING OG UNNLATELSER Handlinger og unnlatelser fra sikredes ektefelle som bor sammen med sikrede, eller fra personer som sikrede lever sammen med i et fast etablert forhold, får samme virkning for sikredes rettigheter som om handlingene og unnlatelsene var foretatt av sikrede selv (jf FAL 4-11). 7 SKADEOPPGJØR FAL 6-1 er fraveket. I stedet gjelder følgende regler: 7.1 FELLESREGLER Skademelding Skade skal meldes til selskapet uten ugrunnet opphold. Selskapet kan kreve at skademeldingen skal inneholde sikredes fødselsnummer (11 siffer) eller foretaksnummer. Følgende skader skal meldes til politiet: - Brann, tyveri og hærverk. Selskapet kan kreve at også andre skader meldes til politiet Alternative oppgjørsmåter Selskapet kan avgjøre om skaden skal erstattes ved: kontantoppgjør, reparasjon, gjenoppføring/gjenanskaffelse, eller at selskapet fremskaffer tilsvarende - eller i det vesentlige tilsvarende - ting. Ved kontantoppgjør kan erstatningen ikke overstige det selskapet hadde måttet betale for reparasjon eller gjenanskaffelse/gjenoppføring. Dersom det ikke kan dokumenteres med faktura at arbeidspenger er betalt, kan selskapet erstatte arbeidspenger med 50 % av normale håndverkspriser og eksklusive mva. Ved reparasjon eller gjenoppføring/ gjenanskaffelse, har selskapet rett til å bestemme hvilken reparatør eller leverandør som skal benyttes Forsikringssummer, underforsikring 1. Fullverdi - bygning Fullverdiforsikret bygning er forsikret for inntil hva det på skadedagen ville ha kostet å gjenoppføre tilsvarende, eller i det vesentlige tilsvarende, bygning på skadestedet - gjenoppføringsprisen. Merkostnader ved byggemåte og utstyr som er urasjonelle etter dagens byggeskikk, tas ikke med. Tilbygg eller annen forandring som innvirker på bygningens gjenoppføringspris, omfattes av forsikringen og skal meldes til selskapet. Er melding ikke gitt, erstattes en så stor del av skaden som svarer til forholdet mellom gjenoppføringsprisen slik den ville vært uten og slik den er med forandringen (underforsikring). Omfatter forsikringen bygninger uten spesifikasjon i forsikringsbeviset, gjelder tilsvarende bestemmelse for ikke anmeldt ny bygning. 2. Fast forsikringssum - bygning Forsikringssummen fastsettes av forsikringstaker. Er forsikringssummen lik gjenoppføringsprisen eller høyere, erstattes hele skaden. Er forsikringssummen lavere enn gjenoppføringsprisen, erstattes en så stor del av skaden som svarer til forholdet mellom forsikringssummen og gjenoppføringsprisen (underforsikring). 3. Førsterisiko For poster med oppgitt sum i forsikringsvilkårene og for poster i forsikringsbeviset betegnet som "førsterisiko", erstattes skaden inntil de oppgitte summer. Underforsikringsreglene ovenfor gjelder ikke Renteplikt Sikrede har krav på rente av erstatningen, jfr. FAL 8-4 og Bygningsforsikring Side 8 av 16

9 7.1.5 Eiendomsretten til skadde ting eller ting som kommer til rette. Sikrede er pliktig til å beholde en skadd ting mot å få utbetalt erstatning for skaden på tingen. Selskapet har rett til å overta skadde ting. Kommer ting til rette etter at erstatning er betalt, har den sikrede rett til å beholde tingen mot å betale erstatningen tilbake. Vil ikke den sikrede det, tilfaller tingen selskapet Selskapets overtakelse av panterett Er selskapet ansvarlig overfor panthaver men ikke overfor eieren, inntrer selskapet i panthavers rett i den utstrekning selskapet betaler erstatning til panthaver Skjønn Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier, og spørsmål i forbindelse med beregning av avbruddstap, avgjøres ved skjønn hvis sikrede eller selskapet krever det. Reglene om skjønn i Generelle forsikringsvilkår pkt 2 legges til grunn. 7.2 ERSTATNINGSBEREGNING Fradrag i erstatningen Ved erstatningsberegningen gjøres reduksjoner med hjemmel i forsikringsvilkår eller lov før fradrag av egenandel Merverdiavgift Merverdiavgift som er påløpt innen fem år fra skadedagen, refunderes etter fremlagt dokumentasjon på at den er tilkommet ved utbedring av skaden Hovedregler Hovedreglene gjelder enten bygningen repareres/gjenoppføres eller ikke. 1. Erstatningen beregnes på grunnlag av kostnadene til reparasjon/gjenoppføring til samme, eller vesentlig samme, stand som umiddelbart før skaden inntraff, beregnet etter prisen på skadedagen. Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn gjenoppføringsprisen før skaden fratrukket verdien etter skaden regnet etter samme regel, jf pkt Del/komponent som står foran utskifting eller riving erstattes etter sin omsetningsverdi, etter fradrag for kostnadene ved riving/demontering. 3. Dersom omsetningsverdien av den nye/reparerte bygning, til samme formål innen landets grenser, blir større enn bygningens omsetningsverdi før skaden, gjøres det fradrag for den verdiøkning som overstiger 40 % av omsetningsverdien før skaden inntraff. Fradraget skal gjøres i bygningens gjenoppføringspris med korrigering for forhold i pkt Ved fastsettelse av bygningens omsetningsverdi skal det tas hensyn til mulige endringer i avkastning, beliggenhet og andre forhold. Nødvendige beregninger baseres på en byggepris tilsvarende gjenoppføringsprisen, jf pkt Tilleggsregler 1. Blir bygningen reparert/gjenoppført innen fem år, av forsikringstaker, eier, ektefelle/samboer eller livsarving, innen landets grenser, til samme formål, anvendes hovedregelen i pkt ovenfor. 2. Blir bygningen reparert/gjenoppført innen fem år, av forsikringstaker, eier, ektefelle/samboer eller livsarving, innen landets grenser, til annet formål gjøres det fradrag for enhver økning av omsetningsverdien som gjenoppføringen vil medføre, jf pkt For bygning som ikke repareres/gjenoppføres i samsvar med kriteriene i pkt 7.2.4, fastsettes erstatningsgrunnlaget etter hovedregelen, jf pkt 7.1.3, men ikke høyere enn til bygningens omsetningsverdi før skaden. Bygningsforsikring Side 9 av 16

10 Dersom bygningen ikke kan omsettes separat, er det forskjellen i eiendommens omsetningsverdi før og etter skaden som legges til grunn. Hvis bygningen repareres/gjenoppføres et annet sted enn på forsikringsstedet, er det summen av endringene i omsetningsverdi før og etter skade på begge eiendommene som legges til grunn Bygning som står foran riving Midlertidig bygning som ikke repareres/gjenoppføres. Erstatningsgrunnlaget, jf , er begrenset til verdien av bygningens brukbare materialer, tatt ned og lagt ferdig for salg/transport. Det gjøres fradrag for utgiftene ved riving Særskilte erstatningsregler for bruddskade på rørledninger m.m. Ved ulik alder på de skadde deler av rørledningen, legges eldste del til grunn for erstatningen. 1. Ved bruddskade på utvendige rør og ledninger, tanker og kummer, gjøres fradrag på grunnlag av de totale reparasjonskostnader, herunder oppgraving og istandsettelsesutgifter, med 5 % for hvert påbegynt år fra utstyret er 20 år. 2. Ved bruddskade på bunnledninger, det vil si de ledninger som ligger i grunnen under huset, beregnes fradrag som for utvendige ledninger i punkt 1 foran. Alder beregnes fra og med første kalenderår etter at utstyret ble tatt i bruk. Minimum avtalt egenandel Varmtvannsbeholder, bereder, fyrkjele m.m. Ved skade på varmtvannsbeholder, -bereder, fyringskjele og pumper gjøres fradrag på grunnlag av de totale reparasjonskostnader med 5 % for hvert påbegynt år fra utstyret/innretningen er 6 år Særskilte erstatningsregler for elektrisk innretning Ved skade på innretning for oppvarming eller kjøling av bygning eller området rundt huset, gjøres fradrag på grunnlag av de totale reparasjonskostnader med 10% for hvert påbegynt år fra utstyret er seks år, høyst 80 % Særskilte erstatningsregler for innebygget elektrisk komfyr, kjøle- og fryseskap/-aggregat Ved skade på hvitevarer/husholdningsapparater integrert i bygningen, gjøres fradrag på grunnlag av de totale reparasjonskostnader med 10 % for hvert påbegynt år fra utstyret er 6 år, høyst 80 %. 7.3 BEREGNING AV HUSLEIETAP OG PRISSTIGNING Avbruddstap ved nedgang i husleieinntekt fra skadedato frem til tidspunktet da reparasjon/gjenoppføring har skjedd eller normalt kunne ha skjedd. For utleide rom beregnes tapet på grunnlag av leie for umøblerte rom. For rom til eget bruk beregnes tapet etter markedspris for umøblerte rom ved utleie i minst 12 måneder. Fradrag blir gjort for innsparte utgifter. Økning av tapet ved forlenget byggetid som følge av forbedring, utvidelse eller annen endring blir ikke tatt med. I den samlede erstatning for avbruddstap og prisstigning blir det gjort fradrag for opptjente renter av bygningserstatningen. 7.4 UTBETALING AV ERSTATNING Forhold til panthaver, konkursbo, nye eiere ol. Overfor panthavere, konkursbo, leasingselskap, utleiefirma ol. er selskapets ansvar begrenset til det laveste av følgende beløp: Forskjellen i tingens omsetningsverdi før og etter skaden, og vedkommendes økonomiske interesse i tingen på skadetidspunktet. For panthaver betyr "tingen" i denne sammenheng pantobjektet i sin helhet. Disse regler gjelder dog ikke leaset fast eiendom. Ved konkurs gjelder reglene ovenfor uten hensyn til om konkursen ble åpnet før eller etter at skaden inntraff. Overfor andre nye eiere etter at skaden inntraff enn eierens ektefelle, samboer eller livsarving, begrenses selskapets Bygningsforsikring Side 10 av 16

11 ansvar som om gjenoppføring eller gjenanskaffelse ikke finner sted. Er selskapet ansvarlig overfor panthaver, men ikke overfor eier, inntrer selskapet i panthavers rett i den utstrekning selskapet betaler erstatning til panthaver. 8 EGENANDELER I erstatningsoppgjøret fratrekkes en egenandel på kr 4.000,-, med mindre annen egenandel er avtalt eller særskilt fastsatt i forsikringsvilkårene. Særskilt egenandel ved naturskade er for tiden kr 8.000,-, se pkt Ved skader som skyldes vind svakere enn storm, overflatevann, snøtyngde, snøpress eller takras er egenandelen kr ,-, med mindre høyere egenandel fremkommer av forsikringsbeviset. Ved ekstraordinær svikt i bygningskonstruksjonen er egenandelen kr ,-. Ved brudd på innvendig vannledning økes avtalt egenandel med kr ,- fra og med skade nummer to, men bare dersom bygningen tidligere har vært rammet av tilsvarende skade. Dette gjelder både for rør- og følgeskaden. Ved skade som følge av frost økes avtalt egenandel med kr ,- såfremt skaden ikke skyldes tilfeldig svikt i bygningens varmeforsyning. Egenandel reduseres med inntil kr 4.000,- ved tyveri hvis innbruddsalarm som direkte varsler alarmsentral eller vaktselskap, ble utløst. 9 ANSVARSFORSIKRING 9.1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR (SIKREDE) Ansvarsforsikringen gjelder for: privatperson som er nevnt i forsikringsbeviset. dennes ektefelle eller samboer med felles adresse i Folkeregisteret. andre medlemmer av den sikredes faste husstand for innehaver av tinglyst eiendomsrett. 9.2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER Ansvarsforsikringen gjelder for skade: som inntreffer i Norden, og som sikrede er erstatningsansvarlig for etter gjeldende rett i de nordiske land. 9.3 HVILKET ANSVAR SELSKAPET ERSTATTER OG HVILKE BEGRENSNINGER SOM GJELDER Forsikringen omfatter sikredes rettslige erstatningsansvar for skade som sikrede har voldt i egenskap av personlig eier av den forsikrede eiendom. Skaden må være konstatert av sikrede eller av skadelidte i løpet av forsikringstiden. Alle skader som skyldes den samme begivenhet regnes som ett skadetilfelle og henføres til det tidspunkt da den første skade ble konstatert Med skade forstås skade på person eller ting. 1 Personskade anses inntruffet hvis død, skade eller sykdom er påført en person. 2 Tingskade anses inntruffet hvis løsøre, herunder dyr, eller fast eiendom er tapt eller påført fysisk skade. Bygningsforsikring Side 11 av 16

12 At en gjenstand/eiendom har fått lavere økonomisk verdi regnes ikke som fysisk skade dersom gjenstandens tekniske/fysiske anvendelighet er uforandret. 3 Økonomisk tap som er påført tredjemann som følge av en skade selskapet erstatter, regnes som en del av denne Selskapets samlede erstatningsplikt er begrenset til kr ,- for hvert skadetilfelle, selv om krav fremsettes av flere skadelidte, med tillegg av saksomkostninger Hvis ikke annet er avtalt, fratrekkes en egenandel på kr 4.000,- i erstatningsoppgjøret Selskapet svarer ikke for erstatningsansvar som den sikrede pådrar seg 1 når det alene bygger på tilsagn, avtale, kontrakt eller garanti. 2 for erstatning for tort og svie, eller for bøter ol. 3 overfor medlemmer av den sikredes familie. Til familien regnes den sikredes ektefelle eller samboer med felles adresse i Folkeregisteret, og foreldre, søsken, barn og deres ektefeller. Selskapet erstatter heller ikke ansvar overfor medeiere for skade på ting som eies i fellesskap eller overfor en virksomhet som drives eller disponeres av den sikrede, eller hvor den sikrede eller dennes familie har vesentlige eierinteresse. 4 for skade på ting - herunder fast eiendom - som tilhører en annen, men som den sikrede selv eller noen på dennes vegne bruker eller har i sin besittelse. Unntaket gjelder selv om skade først oppstår etter at tingen er tilbakelevert. 5 for forurensning av luft, vann eller grunn eller skade som følger herav. Som forurensning regnes også støv, støy, larm, lukt, olje, kjemikalier e.l. 6 for skade på ting som skyldes manglende vedlikehold, elde, eller slitasje (herunder korrosjon) på sikredes anlegg eller utstyr. 7 under utøvelse av yrkes- eller ervervsvirksomhet og som byggherre. 8 som eier av annen eiendom enn den som er nevnt i forsikringsbeviset. 9 for skade på ting ved hussopp eller på grunn av langsom inntrengning av fuktighet. 10 som eier, fører eller bruker av motorkjøretøy, arbeidsmaskin med eget fremdriftmaskineri, luftfartøy, seilbåt eller motordrevet båt, trav- og galopphest. Kano, kajakk og seilbrett anses ikke som båt. Forsikringen omfatter likevel rettslig erstatningsansvar som eier, fører eller bruker av arbeidsmaskin med eget fremdriftsmaskineri som ikke kan kjøres fortere enn 10 km i timen, med total vekt inntil 750 kg, brukt på eller i tilknytning til egen eiendom. 11 for følgene av en forsettlig skadevoldende handling av sikrede. 12 ved overføring av smittsom sykdom, uansett på hvilken måte smitten finner sted. 13 for tingskade oppstått ved gravings-, piggings-, sprengnings,- pelings-, og rivingsarbeid. Som sprengning regnes også bruk av ekspanderende masse. 14 for foreldres objektive ansvar for barns skadeforvoldelse etter Lov av 13. juni 1969 nr 26 om skadeserstatning, par. 1-2 nr for tingskade ved sopp og råte eller på grunn av langsom inntrenging av fuktighet Sikkerhetsforskrifter Sikrede skal sørge for at myndighetenes regler for tilsyn, oppbevaring og kontroll av tanker herunder beholdere med brannfarlig væske og andre kjemikalier følges. For nedgravde tanker gjelder i tillegg: Nedgravde tanker skal kontrolleres jevnlig, og tank inklusive rørledninger tetthetsprøves. Første kontroll utføres senest 15 år etter at tanken var ny, og deretter senest hvert fem. år. Rekondisjonerte tanker kontrolleres første gang senest ti år etter rekondisjoneringen, og deretter senest hvert fem. år. Tanker der veggtykkelsen er redusert med 50 % eller mer kan ikke rekondisjoneres. Tilstands- og kvalitetskontrollen inklusive målte veggtykkelser skal dokumenteres skriftlig. Hvis sikrede har forsømt å overholde sikkerhetsforskrifter eller påse at de blir overholdt, og det fører til skade eller større erstatningsansvar enn sikrede ellers ville hatt, kan Bygningsforsikring Side 12 av 16

13 utbetalingen under forsikringen helt eller delvis falle bort, jf forsikringsvilkårenes pkt SIKREDES PLIKTER VED SKADETILFELLE Blir det reist erstatningskrav mot den sikrede, eller kan det ventes at krav blir reist, må selskapet underrettes uten ugrunnet opphold. Skademeldingen skal inneholde sikredes fødselsnummer (11 siffer) Når erstatningskrav er reist mot sikrede eller selskapet, plikter den sikrede 1 omgående å gi selskapet alle opplysninger av betydning for sakens behandling. 2 på egen bekostning å utføre undersøkelser av tilgjengelig materiale. 3 på egen bekostning å møte ved forhandlinger eller rettergang Uten selskapets samtykke må den sikrede ikke innrømme erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskrav. 9.5 BEHANDLING AV ERSTATNINGSKRAV Når et erstatningskrav som omfattes av forsikringen overstiger egenandelen tilligger det selskapet å 1 utrede om erstatningsansvar foreligger. 2 forhandle med kravstilleren. 3 om nødvendig å prosedere saken for domstolene Selskapet bærer sine egne omkostninger ved avgjørelse av erstatningsspørsmålet selv om forsikringssummen derved overskrides. For så vidt det gjelder omkostninger til ekstern advokat og annen sakkyndig bistand valgt eller godkjent av selskapet, betaler selskapet disse i den utstrekning summen av omkostningene og eventuelle erstatningsutbetalinger overstiger egenandelen. Hvis erstatningskravet dels omfattes av forsikringen og dels faller utenfor, fordeles omkostningene etter partenes økonomiske interesse i saken. Er selskapet villig til å forlike saken eller stille forsikringssummen til disposisjon, erstattes ikke omkostninger som senere påløper utover det som er fastsatt under avsnitt om rettshjelp, jf pkt 10. Selskapet betaler sin andel av erstatningsutbetalingen og omkostninger i den utstrekning summen av disse overstiger egenandelen. Selskapet har rett til å betale enhver erstatning direkte til skadelidte. 10 RETTSHJELP 10.1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR (SIKREDE) Rettshjelpforsikringen gjelder for privatperson som er nevnt i forsikringsbeviset dennes ektefelle eller samboer med felles adresse i Folkeregisteret andre medlemmer av den sikredes faste husstand for innehaver av tinglyst eiendomsrett. Bygningsforsikring Side 13 av 16

14 10.2 UTGIFTER SOM SELSKAPET DEKKER Selskapet erstatter nødvendige utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner når sikrede er part i tvist i egenskap av personlig eier av den forsikrede faste eiendom. Utgifter til sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten erstattes bare når utgiftene på forhånd er godkjent av selskapet. Utgifter til vitner erstattes bare ved hovedforhandling og bevisopptak. Utgifter til rettsmegling, inkludert forberedelser til slik megling, dekkes med inntil kr 7 500,-. Tilkjente saksomkostninger går til fradrag. Likevel erstattes slike saksomkostninger når sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er søkegod Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler (jf. Domstolslovens 1) eller jordskifteretten, og ha oppstått mens forsikringen var i kraft Hvis den forsikrede faste eiendom er solgt, og forsikringen opphørte i forbindelse med salget, erstattes likevel tvist hvor sikrede er part i egenskap av selger. Rettshjelpsutgiftene erstattes ikke dersom sikrede ved forsikringens ikrafttredelse var kjent med det som senere ble tvistegrunnlag og forstod eller måtte forstå at tvisten kunne oppstå Inngås forlik ved at sikredes krav i det vesentlige er tatt til følge, eller etter at sikrede ved dom er tilkjent saksomkostninger, må sikrede på forhånd ha godkjennelse fra selskapet, dersom det skal avtales i forliket at hver av partene skal bære sine egne omkostninger. Uten slik godkjennelse fra selskapet går tilkjente saksomkostninger i dommen til fratrekk i erstatningen FORSIKRINGSSUM OG EGENANDEL Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til kr ,- selv om det er flere parter på samme side. Dette gjelder også om partene har rettshjelpsforsikring i forskjellige selskaper, eller om den/de forsikrede har rettshjelpforsikring under flere forsikringer i ett eller flere selskap. Selskapets ansvar er under enhver omstendighet begrenset til den antatte økonomiske verdi av sikredes interesse i saken, dersom utgiftene ikke på forhånd er godkjent av selskapet I erstatningsoppgjøret fratrekkes en egenandel på kr 4000,- med tillegg av 20 % av det overskytende. Det trekkes bare en egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på samme side UTGIFTER SELSKAPET IKKE ERSTATTER Selskapet erstatter ikke utgifter ved: Tvist som har sammenheng med sikredes yrke eller erverv, herunder tvist som har sitt utspring i yrkesskade eller yrkessykdom Tvist som gjelder annen fast eiendom enn den som er nevnt i forsikringsbeviset Tvist som har sitt utspring i separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, omstøtelse av gave, underholdningsbidrag, bodeling og oppløsning av det økonomiske fellesskap etablert av samboende og oppløsning av husstandsfellesskap, samt skiftesaker Tvist som alene hører inn under namsmyndighetene, bortsett fra tvist i husleieforhold som knytter seg til den forsikrede eiendom Tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt, og som gjelder konkurs- eller akkord-forhandling hvis sikrede er konkurs- eller akkordskyldner Tvist som gjelder motorkjøretøy, herunder arbeidsmaskin, luftfartøy, båt, trav- eller galopphest, eller hvor sikrede er part i egenskap av eier, bruker eller fører av slik. Kano, kajakk og seilbrett anses ikke som båt i denne sammenheng. Bygningsforsikring Side 14 av 16

15 Straffesak, ærekrenkelsessak og erstatningskrav i slike saker Ekspropriasjonssak eller skjønnssak, hvor sikrede søker å erverve rettighet over annen eiendom Tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Likevel erstattes utgifter ved søksmål når den administrative klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning til søksmål er enhver utgift pådratt under forvaltningsbehandling unntatt fra dekning Rettshjelputgifter for juridiske personer som selskaper, dødsbo, herunder privat skifte, borettslag, andelslag, stiftelse og lignende, dekkes ikke herunder tvist hvor nevnte juridiske personer representerer sikrede Utgifter til voldgiftsdommere erstattes ikke. Idømte saksomkostninger erstattes ikke. Rettsgebyr i ankeinstans erstattes ikke. Regelen om anke gjelder også ved bruk av andre rettsmidler Forsikringen dekker ikke tvist i saker hvor sikrede er part i egenskap av å være selger av boligen og sikrede har tegnet eierskifteforsikring på boligen/eiendommen Utgifter ved tvist om advokatsalær eller utgifter til sakkyndige ANDRE BESTEMMELSER OM RETTSHJELP Vil sikrede søke erstatning under rettshjelpforsikringen i tvist som omfattes av forsikringen, underrettes selskapet snarest mulig og senest ett år etter at advokat er engasjert. Meldingen skal skje skriftlig. Hvis rettshjelp er nødvendig utenfor Norge, bestemmer selskapet hvilken advokat som skal engasjeres. Forøvrig velger sikrede selv en advokat som etter sakens art og sikredes bosted passer for oppdraget Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp mest mulig Sikrede bærer selv omkostninger forårsaket uten rimelig grunn eller som er større enn sikredes interesse i saken. Hvor det er flere parter på samme side skal det ved vurderingen således tas hensyn til at partene til ivaretakelse av likeartede interesser som ikke står i strid med hverandre, kan selskapet kreve at det benyttes samme juridiske og tekniske bistand. Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves dekket under forsikringen. Ved oppgjøret har selskapet samme rett som den sikrede til å få dokumentert hvordan salæret er beregnet. Medgått tid skal spesifiseres. Før oppgjør foretas, kan selskapet kreve at dokumentasjon for betalt egenandel fremlegges. Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forelegges for Den Norske Advokatforening. Selskapet kan kreve at sikrede begjærer salæret fastsatt av retten i henhold til tvistemålslovens 52. SÆRVILKÅR M1 - SUPERFORSIKRING Når det fremgår av Forsikringsbeviset at Superforsikring er avtalt på bygningen, gjelder særvilkår M1 Superforsikring i tillegg til bestemmelsene i forsikringsvilkåret for bygning. M1.1 HVILKE SKADER SOM ERSTATTES M1.1.1 skade når vann over terrengnivå har trengt inn i bygning. Skjer vannskaden ved vanninntrengning gjennom pipe, luftepipe, balkong, flatt tak, terrasse, overgang terrasse/vegg eller tak mer enn 20 år gammelt er egenandelen kr ,-. Bygningsforsikring Side 15 av 16

16 Unntatt er: kostnader ved å utbedre utettheten. For skade ved vann som trenger inn fra terreng eller gjennom grunnen gjelder pkt M1.1.2 skade på bygning ved insekter og dyr Skade som bare virker skjemmende på bygningens utseende dekkes ikke. Unntatt er: kostnader ved å utbedre ikke erstatningsmessig vannskade som har utviklet seg i forkant av et insektangrep. For hytter er egenandelen kr ,-. M1.1.3 skade ved ekte hussopp og andre treødeleggende sopper og råte Selskapet svarer ikke for den del av sopp- og råteskader som har utviklet seg etter at forsikringen er opphørt, selv om skaden startet sin utvikling i forsikringstiden. Unntatt er: - kostnader ved å utbedre ikke erstatningsmessig vannskade som har utviklet seg i forkant av sopp og/eller råteskade. - skade ved blåveds- eller muggsopper, bakterier, jordslag eller skade som bare virker skjemmende på bygningens utseende. - skade på vinduer og dører i yttervegg, taklekter og alt utvendig treverk. For hytter er egenandelen kr ,-. M1.1.4 skade ved utett våtrom Unntaket i punkt , vedrørende følgeskade som skyldes utett våtrom, gjelder ikke. M1.1.5 skade på fast trebrygge Brannskade på fast trebrygge dekkes med inntil kr ,-, M1.2 FORHØYEDE FORSIKRINGSSUMMER: Hageanlegg, utvidet vannbasseng/annen badeinnretning som boblebad, badestamp og lignende, som er tilknyttet bygningens faste rørledningsanlegg, gjerde og flaggstang. Erstatningen er begrenset med til sammen kr ,-, jf. Pkt M1.3 SUPER DEKKER I TILLEGG: M1.3.1 Erstatning for gjenverdier Er skaden, beregnet etter vilkårets pkt større enn 75 % av bygningens gjenoppføringspris, kan sikrede kreve erstatning som bygningen var totalskadet uten fradrag for gjenverdier. Det er en betingelse at gjenverdiene er revet. M1.3.2 Bygningsmessig tilpasning av bolig Inntil kr ,- er dekket for å bedre bevegelsesmulighetene i egen bolig dersom noen i sikredes faste husstand i løpet av forsikringsperioden: blir rammet av en ulykkesskade som medfører varig medisinsk invaliditet på 50 % eller mer. nedkommer med barn med medfødt skade eller sykdom som medfører varig medisinsk invaliditet på 50 % eller mer. For barn med medfødt skade eller sykdom som medfører varig medisinsk invaliditet, må invaliditetsgraden være fastslått innen 2 år etter nedkomsten. Forsikringstilfellet anses inntrådt ved nedkomsten. Nedkomsten må ha skjedd i forsikringstiden. Utgiftene må være påløpt innen 5 år etter ulykken eller nedkomsten. Selskapet dekker dokumenterte utgifter i tillegg til tilskudd og støtte man er berettiget til fra det offentlige trygdevesen. Graden av medisinsk invaliditet blir fastsatt etter Sosialdepartementets Invaliditetstabell. Selskapet forbeholder seg retten til å søke regress mot ansvarlig skadevolder etter skadeserstatningslovens par. 3-7, 3. ledd. Med ulykkeskade forstås skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet et ulykkestilfelle som inntreffer i forsikringstiden. Bygningsforsikring Side 16 av 16

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1

Forsikringsvilkår. If Utleieforsikring UTL1-1 Forsikringsvilkår If Utleieforsikring UTL1-1 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Vilkår verdisak (verdi01)

Vilkår verdisak (verdi01) Vilkår verdisak (verdi01) Spesialforsikring for enkelte verdifulle gjenstander. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Bygningsforsikring Gjelder for bygning med inntil 4 leiligheter og hytter INNHOLD 1 Fellesbestemmelser... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Bygningsforsikring Gjelder for bygning med inntil 4 leiligheter og hytter INNHOLD 1 Fellesbestemmelser... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

Bygning(er) som angitt i forsikringsbeviset. Til bygning medregnes bygningens fundamenter. Bygningens kunstneriske utsmykning medregnes ikke.

Bygning(er) som angitt i forsikringsbeviset. Til bygning medregnes bygningens fundamenter. Bygningens kunstneriske utsmykning medregnes ikke. Normen gjelder for sikrede som privatperson. Normen for standard bygning-/husforsikring omfatter ikke dekning for privat person i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

BYGG UNDER OPPFØRING 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER 2. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING

BYGG UNDER OPPFØRING 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER 2. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING BYGG UNDER OPPFØRING Vilkår PPK11503 gjelder fra 01.01.2019. Avløser vilkår av 01.01.2018. Bygg under oppføring er en fullverdiforsikring. Fullverdi At en bygning er fullverdiforsikret innebærer at utgangspunktet

Detaljer

BYGG UNDER OPPFØRING 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER 2. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING

BYGG UNDER OPPFØRING 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER 2. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING BYGG UNDER OPPFØRING Vilkår PPK11503 gjelder fra 01.01.2017. Avløser vilkår av 01.01.2016. Bygg under oppføring er en fullverdiforsikring. Fullverdi At en bygning er fullverdiforsikret innebærer at utgangspunktet

Detaljer

2 Annen skade Erstatning for skade i den utleide delen av boligen med tilhørende innbo, som skyldes at en gjenstand velter eller faller.

2 Annen skade Erstatning for skade i den utleide delen av boligen med tilhørende innbo, som skyldes at en gjenstand velter eller faller. KORTIDSFORSIKRING INNBO Forsikringsvilkår PLE1-2 gjelder fra januar 2015 I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Generelle vilkår - Lov av 16.juni 1989 nr. 69 om forsikrings- avtaler

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

BYGG UNDER OPPFØRING 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER 2. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING

BYGG UNDER OPPFØRING 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER 2. TILFELLER SOM KAN GI RETT TIL ERSTATNING BYGG UNDER OPPFØRING Vilkår PPK32003 gjelder fra 01.01.2018. Avløser vilkår av 01.07.2017. Bygg under oppføring er en fullverdiforsikring. Fullverdi At en bygning er fullverdiforsikret innebærer at utgangspunktet

Detaljer

BYGNING EKSTRA 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER

BYGNING EKSTRA 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER BYGNING EKSTRA Vilkår PPK32002 gjelder fra 01.01.2017. Avløser vilkår av 01.07.2016. Bygning Ekstra er en fullverdiforsikring. Fullverdi At en bygning er fullverdiforsikret innebærer at utgangspunktet

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2017 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

BYGNING 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER

BYGNING 1. HVA DEKNINGEN OMFATTER BYGNING Vilkår PPK32001 gjelder fra 01.01.2019. Avløser vilkår av 01.01.2018. Bygning Kan være en fullverdi- eller førsterisikoforsikring. Det står i forsikringsbeviset hvilken forsikringsform som gjelder.

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand Forsikringsvilkår Verdigjenstand Gjeldende fra 1 INNHOLD: 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 4. HVILKE SKADER SOM DEKKES OG BEGRENSNINGER

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand Forsikringsvilkår Verdigjenstand Gjeldende fra 1 INNHOLD: 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 4. HVILKE SKADER SOM DEKKES OG BEGRENSNINGER

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

INNHOLDSFORTEGNELSE. C-410 Formuesskade av Erstatter C-410 Formuesskade av HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER 3. NÅR FORSIKRINGEN GJELDER 4. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER 5. HVA FORSIKRINGEN IKKE OMFATTER 6. SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012 Det framgår av forsikringsbeviset hvilken bygning denne forsikringen er avtalt for. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker

Detaljer

Verdigjenstandsforsikring

Verdigjenstandsforsikring Forsikringsvilkår av 1.1.2015 for Verdigjenstandsforsikring Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 2 3 Hva som er forsikret... 2 4 Hvilke skader som erstattes... 3

Detaljer

Avtalevilkår Bygning Basis

Avtalevilkår Bygning Basis Avtalevilkår Bygning Basis Gjelder fra 01.01.2013 TBBA113 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Endring

Detaljer

Forsikringsvilkår ENKELTGJENSTAND

Forsikringsvilkår ENKELTGJENSTAND Forsikringsvilkår ENKELTGJENSTAND Gjelder fra 01.07.2016 Innhold 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 2 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 2 3. HVA SOM ER OMFATTET... 2 4. HVILKE SKADER SOM ERSTATTES... 2

Detaljer

Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Hus- og fritidshusforsikring Vilkårs id: PBK-200.000-001 av 27.12.2012 Det framgår av forsikringsbeviset hvilken bygning denne forsikringen er avtalt for. 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringstaker

Detaljer

Prosjekt kontraktsarbeider Vilkårs id: NBK-116.101-002 av 01.08.2015

Prosjekt kontraktsarbeider Vilkårs id: NBK-116.101-002 av 01.08.2015 1 Prosjekt kontraktsarbeider Vilkårs id: NBK-116.101-002 av 01.08.2015 1. Hva forsikringen omfatter Utførte kontraktsarbeider som forsikringstakeren har forsikringsplikt for, herunder rehabilitering, ombygging

Detaljer

Forsikringen gjelder til fordel for

Forsikringen gjelder til fordel for NATURSKADEFORSIKRING NORMVILKÅR INNBO- OG LØSØREFORSIKRING Forsikringen gjelder til fordel for Hvor forsikringen gjelder Hva forsikringen omfatter Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsavtalen.

Detaljer

Hus. Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- B01

Hus. Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- B01 Hus Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- B01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes 6.

Detaljer

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING

LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING LOFAVØR VERDISAKFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

Avtalevilkår Villa Basis

Avtalevilkår Villa Basis Avtalevilkår Villa Basis Gjelder fra 01.01.2009 TVBA 109 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva som er forsikret 4. Hvilke skader som dekkes 5. Endring

Detaljer

Snøscooter Ansvar. Gjelder fra 01.01.2016 MPS01-01

Snøscooter Ansvar. Gjelder fra 01.01.2016 MPS01-01 Snøscooter Ansvar Gjelder fra 01.01.2016 MPS01-01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING

LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING LOFAVØR TILHENGERFORSIKRING KASKO Vilkår av 03.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Forsikringsvilkår Hus og Fritidshus

Forsikringsvilkår Hus og Fritidshus 1 INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Hvor forsikringen gjelder... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Hva som er forsikret...3 4. Hvilke skader som erstattes...

Detaljer

Avtalevilkår Villa Best

Avtalevilkår Villa Best Avtalevilkår Villa Best Gjelder fra 01.01.2010 TVBE 110 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Endring

Detaljer

Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsavtalen.

Forsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsavtalen. Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade. Gjelder fra 01.01.2001 For forsikringsavtalen gjelder også bestemmelsene i - Forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 (FAL) - Generelle vilkår - Lov

Detaljer

Avtalevilkår Villa Basis

Avtalevilkår Villa Basis Avtalevilkår Villa Basis Gjelder fra 01.01.2010 TVBA 110 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Endring

Detaljer

Hus. Gjelder fra 10.08.2015 EPH01- B01

Hus. Gjelder fra 10.08.2015 EPH01- B01 Hus Gjelder fra 10.08.2015 EPH01- B01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes 6.

Detaljer

Husforsikring. Privateide én- og tomannsboliger/hytter. Tre- og firemannsboliger.

Husforsikring. Privateide én- og tomannsboliger/hytter. Tre- og firemannsboliger. Vilkår hus (hus04) Husforsikring. Privateide én- og tomannsboliger/hytter. Tre- og firemannsboliger. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldende forsikring. Hvilken

Detaljer

Avtalevilkår Bygning Best

Avtalevilkår Bygning Best Avtalevilkår Bygning Best Gjelder fra 01.01.2013 TBBE113 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Endring

Detaljer

Fritidshus Maks. Gjelder fra 10.08.2015 EPF01- M01

Fritidshus Maks. Gjelder fra 10.08.2015 EPF01- M01 Fritidshus Maks Gjelder fra 10.08.2015 EPF01- M01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1.7.2015 for. Bolig/fritidsbolig

Forsikringsvilkår av 1.7.2015 for. Bolig/fritidsbolig Forsikringsvilkår av 1.7.2015 for Bolig/fritidsbolig Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for... 2 2 Hvor forsikringen gjelder... 3 3 Hva som er forsikret... 3 4 Hvilke skader som erstattes... 4 5 Andre

Detaljer

Avtalevilkår Bygning Best

Avtalevilkår Bygning Best Avtalevilkår Bygning Best Gjelder fra 11.11.2011 TBBE111 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Endring

Detaljer

den som er nevnt i forsikringsbeviset, ektefelle, samboer med felles adresse i Folkeregisteret og andre medlemmer av den sikredes faste husstand.

den som er nevnt i forsikringsbeviset, ektefelle, samboer med felles adresse i Folkeregisteret og andre medlemmer av den sikredes faste husstand. INNBO- OG LØSØREFORSIKRING - NORMVILKÅR Normen gjelder for sikrede som privatperson. Normen for standard innbo-/løsøreforsikring omfatter ikke dekning for privat person i egenskap av arbeidstaker i tjeneste

Detaljer

LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING

LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING LOFAVØR STANDARD FRITIDSHUSFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap

Detaljer

LOFAVØR FRITIDSHUSFORSIKRING BRANN

LOFAVØR FRITIDSHUSFORSIKRING BRANN LOFAVØR FRITIDSHUSFORSIKRING BRANN Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om.

Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om. Tilbud 15. november 2012 LONGYEARBYEN HUNDEKLUBB Pb. 196 9171 LONGYEARBYEN Tilbud på forsikring Vi viser til hyggelig samtale og sender som avtalt tilbud på forsikringene vi ble enige om. Tilbudet er basert

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

Avtalevilkår Villa Best

Avtalevilkår Villa Best Avtalevilkår Villa Best Gjelder fra 01.01.2009 TVBE 109 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva som er forsikret 4. Hvilke skader som dekkes 5. Endring

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innboforsikring IBO1-3

Forsikringsvilkår. Innboforsikring IBO1-3 Innboforsikring IBO1-3 Forsikringsvilkår Innhold A.1 HVILKE SKADER FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.3 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.4 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER A.5 SKADEOPPGJØRSREGLER

Detaljer

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100

Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Alminnelig ansvarsforsikring AN 100 Vilkårene gjelder fra 01/01-2010 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS For forsikringen gjelder også Generelle vilkår Alminnelig ansvarsforsikring 1. Hvem

Detaljer

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR

Forsikringsvilkår av for STYREANSVAR Forsikringsvilkår av 01.01.2011 for STYREANSVAR Innhold 1 Hvem forsikringen gjelder for sikrede...2 2 Hvor forsikringen gjelder...2 3 Hva forsikringen omfatter...2 4 Når forsikringen gjelder...2 4.1 Krav

Detaljer

Avtalevilkår P 899 Naturskade. Gjelder fra Erstatter

Avtalevilkår P 899 Naturskade. Gjelder fra Erstatter Avtalevilkår Side 2 av 5 Avtalevilkår 1 Hvilke skader selskapet svarer for og hvilke unntak som gjelder 1.1 Selskapet svarer for 1.1.1 Forsikringen dekker skade på brannforsikrede ting i Norge som direkte

Detaljer

Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012. Vilkår Næringsbyggforsikring, side 1 av 10

Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012. Vilkår Næringsbyggforsikring, side 1 av 10 Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Vilkår Næringsbyggforsikring, side 1 av 10 Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 2.4 Rettslig erstatningsansvar Ansvarsforsikringen,

Detaljer

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva som er forsikret... 3

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva som er forsikret... 3 Innboforsikring INNHOLD 1 Fellesbestemmelser... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva som er forsikret... 3 5 Hvilke skader som erstattes... 4 6 Endring av risiko

Detaljer

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet

Detaljer

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18

Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Fritidshusforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Fritidshusforsikring med innbo, side 1 av 18 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder

Detaljer

Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Næringsbyggforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 2.4 Rettslig erstatningsansvar Ansvarsforsikringen, pkt. 7, gjelder ansvar for skade som inntreffer

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Hytteforsikring med innbo Forsikringsvilkår av 01.02.2015 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 4 1.1 Forsikringen gjelder for 4 1.2 Når forsikringen opphører 4 2

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV 1930-02-21:

Detaljer

Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade. Gjelder fra

Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade. Gjelder fra Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade. Gjelder fra 01.01.2008 For forsikringsavtalen gjelder også bestemmelsene i - Forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 (FAL) - Generelle vilkår - Lov

Detaljer

Veterankjøretøy Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02

Veterankjøretøy Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Veterankjøretøy Ansvar Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader

Detaljer

Huseierforsikring - Bolig

Huseierforsikring - Bolig VILK IQ100 0 Eff:20061201 Ver:003 Rev:009 Huseierforsikring - Bolig VILKÅR NR. IQ100 Vilkår av 01.12.06. Avløser vilkår av 01.01.06. For forsikringen gjelder også Generelle vilkår. A. Fellesbestemmelser,

Detaljer

Vilkår for: COM-395 Naturskade. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009

Vilkår for: COM-395 Naturskade. Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009 Vilkår for: COM-395 Naturskade Gjelder fra 01.12.2012 Erstatter vilkår av 01.10.2009 AIG Europe Limited Fridtjof Nansens plass 4 Postboks 1588 Vika NO-0118 Oslo Telefon: + 47 22 00 20 20 Telefax: + 47

Detaljer

Hus Maks. Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- M01

Hus Maks. Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- M01 Hus Maks Gjelder fra 01.01.2015 EPH01- M01 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke dekkes

Detaljer

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Personbil Ansvar Gjelder fra 01.01.2015 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

F skade@hussoppen.no www.hussoppen.no, Forsikringsvilkår Privatansvar/F02 av 28.05.2016 1. Forsikringen omfatter ikke 1.1 Avtale og garanti Ansvar når ansvaret alene bygger på tilsagn, avtale,

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Villaforsikring Forsikringsvilkår av 01.02.2015 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 4 1.1 Forsikringen gjelder for 4 1.2 Når forsikringen opphører 4 2 Hvor forsikringen

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Villaforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder 4 2.1 Spesielle gyldighetsområder 4 3 Hva forsikringen omfatter 4

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Villaforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 4 2 Hvor forsikringen gjelder 4 2.1 Spesielle gyldighetsområder 4 3 Hva forsikringen omfatter 4

Detaljer

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

1 Fellesbestemmelser... 2. 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Innboforsikring Erstatter vilkår av 1. januar 2012 INNHOLD 1 Fellesbestemmelser... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter... 3 5 Hvilke skader

Detaljer

LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING

LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5.

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Vilkår Boligforsikring

Vilkår Boligforsikring Side 1 av 12 Vilkår Boligforsikring Gjeldende fra 15.9.2011. I tillegg til dette vilkåret gjelder: * Forsikringsbeviset * Generelle vilkår * Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 *Øvrig lovverk Forsikringsbeviset

Detaljer

Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade.

Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade. Fellesvilkår for alle vilkår som omfatter naturskade. Gjelder fra 01.01.2012 For forsikringsavtalen gjelder også bestemmelsene i - Forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 (FAL) Generelle vilkår - Lov om

Detaljer

Campingvogn - Tilhenger. Gjelder fra 01.01.2008 MPC01-01

Campingvogn - Tilhenger. Gjelder fra 01.01.2008 MPC01-01 Campingvogn - Tilhenger Gjelder fra 01.01.2008 MPC01-01 Forsikringsvilkår campingvogn - tilhenger MPC01-01 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 Hvor forsikringen gjelder 3 Hva forsikringen omfatter 4 Hva

Detaljer

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring

Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Innbo Veggedyr- og kakerlakkforsikring Forsikringsvilkår av januar 2017 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD INNBO VEGGEDYR- OG KAKERLAKKFORSIKRING...

Detaljer

HYTTEFORSIKRING - BYGNING HYTTE 904-02, gyldig fra 1.9.2011

HYTTEFORSIKRING - BYGNING HYTTE 904-02, gyldig fra 1.9.2011 HYTTEFORSIKRING - BYGNING HYTTE 904-02, gyldig fra 1.9.2011 INNHOLD: Hytte - bygningskasko Ansvar Rettshjelp Naturskade Skademelding / Plikter ved skade Identifikasjon og endring av risiko Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Innbo Veggedyr-, kakerlakk- og skjeggkreforsikring

Innbo Veggedyr-, kakerlakk- og skjeggkreforsikring Innbo Veggedyr-, kakerlakk- og skjeggkreforsikring Forsikringsvilkår av januar 2019 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD INNBO VEGGEDYR-, KAKERLAKK-

Detaljer

Forsikringsvilkår Fritidsbolig

Forsikringsvilkår Fritidsbolig Forsikringsvilkår Fritidsbolig 01.01.2015 Forsikringsvilkår Fritidsbolig Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET...

Detaljer

Forsikringsvilkår for GAEST

Forsikringsvilkår for GAEST Forsikringsvilkår for GAEST Forsikringsvilkår av 01.04.2019 54500-01.04.-2019 Forsikringen er dekket i FORSIKRINGSBEVIS Mellom Gaest og Tryg Forsikring er det inngått avtale om forsikring. For forsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår Bolig

Forsikringsvilkår Bolig Forsikringsvilkår Bolig 01.07.2015 Forsikringsvilkår Bolig Gjeldende fra 01.07.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET... 4 4 HVILKE SKADER

Detaljer

Forsikringsvilkår Fritidsbolig

Forsikringsvilkår Fritidsbolig Forsikringsvilkår Fritidsbolig 01.07.2015 Forsikringsvilkår Fritidsbolig Gjeldende fra 01.07.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET...

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Formuesskade. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Formuesskade. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 and VILKÅR GJELDENDE FRA 01.12.2017 Formuesskade Vilkår Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 Telefon 22 94 10 50 Innholdsfortegnelse SIKKERHETSFORSKRIFTER... 3 1.HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Vilkår for Bygningsforsikring

Vilkår for Bygningsforsikring Vilkår av 1. januar 2015 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som kan være forsikret... 2 Hoveddekninger (som gjelder for alle) 4. Brann, vann, innbrudd

Detaljer

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2013 MPB01- A02

Personbil Ansvar. Gjelder fra 01.01.2013 MPB01- A02 Personbil Ansvar Gjelder fra 01.01.2013 MPB01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hva forsikringen dekker 5. Hvilke begrensninger

Detaljer

Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool. Gjelder fra

Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool. Gjelder fra Vilkår for avregning mot Norsk Naturskadepool. Gjelder fra 1.1.2016 For avregningen gjelder bestemmelsene i Forsikringsavtaleloven av 16.juni 1989 (FAL) Lov om naturskadeforsikring av 16.juni 1989 Disse

Detaljer

Forsikringsvilkår Fritidsbolig

Forsikringsvilkår Fritidsbolig Forsikringsvilkår Fritidsbolig 01.01.2016 Forsikringsvilkår Fritidsbolig Gjeldende fra 01.01.2016 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET...

Detaljer

Avtalevilkår Fritidsbolig basis, Bygning/innbo

Avtalevilkår Fritidsbolig basis, Bygning/innbo Avtalevilkår Fritidsbolig basis, Bygning/innbo Gjelder fra 01.01.2009 TFBA 109 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva som er forsikret 4. Hvilke skader

Detaljer

Prosjektforsikring - Vilkår BSLMR100

Prosjektforsikring - Vilkår BSLMR100 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. Beviset viser hvilke dekninger som er valgt og hva som er bedriftens ansvar. Vilkårene sier hva forsikringen

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRER I KONKURS OG BOBESTYRER I OFFENTLIG SKIFTET DØDSBO Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet

Detaljer

Borettslagsforsikring

Borettslagsforsikring VILK IT100 0 Eff:20091201 Ver:008 Rev:011 Borettslagsforsikring VILKÅR NR. IT100 Vilkår av 01.12.2009 Avløser vilkår av 01.08.2008 For forsikringen gjelder også Generelle vilkår. A. Fellesbestemmelser,

Detaljer

Motorsykkel Ansvar. Gjelder fra MPM01- A02

Motorsykkel Ansvar. Gjelder fra MPM01- A02 Motorsykkel Ansvar Gjelder fra 01.01.2017 MPM01- A02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som

Detaljer

Forsikringsvilkår Bolig

Forsikringsvilkår Bolig Forsikringsvilkår Bolig 01.01.2015 Forsikringsvilkår Bolig Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 HVA SOM ER FORSIKRET... 4 4 HVILKE SKADER

Detaljer

Fritidshus. Gjelder fra 01.01.2014 EPF01- B01

Fritidshus. Gjelder fra 01.01.2014 EPF01- B01 Fritidshus Gjelder fra 01.01.2014 EPF01- B01 Innhold 1. Hvem bygningsforsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Styreansvar. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6

VILKÅR GJELDENDE FRA and. Styreansvar. Vilkår. Telefon Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 and VILKÅR GJELDENDE FRA 01.12.2017 Styreansvar Vilkår Landbruksforsikring AS Postboks 1897 Vika 0124 Oslo Side 1 av 6 Telefon 22 94 10 50 Innholdsfortegnelse SIKKERHETSFORSKRIFTER... 3 1.HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen? Hva dekker forsikringen? Hva forsikringen omfatter Behovet for forsikring og hvilke forsikringer man bør tegne, avhengig av hvilke aktører som inngår, og hvilke roller de ulike aktørene innehar: Aktører:

Detaljer

HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011

HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011 HUSFORSIKRING - BYGNING HUS 901-03, gyldig fra 1.1.2014 erstatter vilkår 901-02 av 1.9.2011 INNHOLD: Hus - bygningskasko Hus - Super Ansvar Rettshjelp Naturskade Sopp, råte, insekter Skademelding/Plikter

Detaljer

LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING MED TOPP INNBOFORSIKRING

LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING MED TOPP INNBOFORSIKRING LOFAVØR TOPP FRITIDSHUSFORSIKRING MED TOPP INNBOFORSIKRING Vilkår av 18.10.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade

Detaljer

Tingdekning Maskiner/varer/løsøre

Tingdekning Maskiner/varer/løsøre VILK JC101 Tingdekning Maskiner/varer/løsøre VILKÅR NR. JC101 Vilkår av 01.12.09. Avløser vilkår av 01.08.08 Disse vilkår gjelder i tillegg til vilkår JC100 1. Hva forsikringen omfatter 1.1. Forsikringen

Detaljer

Vilkår innbo. Innbo - standard dekning. Hva dekkes og hva dekkes ikke? HVA SOM DEKKES HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR

Vilkår innbo. Innbo - standard dekning. Hva dekkes og hva dekkes ikke? HVA SOM DEKKES HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Vilkår innbo Innbo - standard dekning HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR Forsikringen gjelder for deg og din ektefelle, eller samboer med samme adresse i folkeregisteret barn som bor hjemme, og barn som bor

Detaljer

Reise. Veggedyr- og kakerlakkforsikring. Forsikringsvilkår av juni 2018

Reise. Veggedyr- og kakerlakkforsikring. Forsikringsvilkår av juni 2018 Reise Veggedyr- og kakerlakkforsikring Forsikringsvilkår av juni 2018 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD REISE VEGGEDYR- OG KAKERLAKKFORSIKRING...

Detaljer