RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET"

Transkript

1 Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram: Rektor har vedteke at eleven har rett til spesialundervisning etter opplæringslova 5-1. Vedtaket byggjer på sakkunnig vurdering frå PPT, for vidaregåande opplæring i Oppland, datert: Vanskar og behov til eleven som verkar inn på hans/hennar læring og utvikling: (forhold som ligg til grunn for vedtaket) Skriv stutt om det som står i sakkunnig vurdering om vanskar og behov som verkar inn på læringa og utviklinga til eleven. Behovet som eleven har for spesialundervisning er vurdert i forhold til 5-1 i opplæringslova:» Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning. I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggas vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetal som gjeld andre elevar 3-2» Grunngjevinga til skulen kvifor eleven er vurdert å ha rett til spesialundervisning med utgangspunkt i vanskar og behov gjeve over, og skulens ordinære tilbod: Her skal skulen kome med si vurdering og grunngje kvifor skulen meiner at eleven er vurdert å ha rett til spesialundervisning. Her må skulen vurdere kvifor ordinære tilpassingar ikkje er tilstrekkelege, og kvifor eleven ikkje får tilfredsstillande utbyte av opplæringa. Her må det kome fram kva slag tilpassingar skulen har gjort innanfor det ordinære tilbodet, og kva slags behov eleven har som skulen ikkje kan leggje til rette for innan det ordinære tilbodet. Omtale av opplæringstilbodet: Planlagt kompetanse etter Skriv den planlagde sluttkompetansen etter avslutta vidaregåande opplæring avslutta vidaregåande opplæring: Mål for dette skuleåret: Kva er målet for eleven dette skuleåret? Omfang timar i alt for dette utdanningsprogrammet jf. Udir : Årstimar Det totale timetalet til eleven dette skuleåret medrekna Årstimar

2 spesialundervisning: Veketimar Spesialundervisning i fag/emne: Fag/emne 1: Skriv faget eller emnet som eleven får tilbod om spesialundervisning i. Er det fleire fag og/ eller emne eleven skal ha spesialundervisning i, må felta kopierast. Årstimar Organisering Vurdering med karakter Lærar assistent (klasse/gruppe) Ja Nei Skriv Skriv evt. Her skal det stå noko om Skal eleven ha opplæring i talet på talet på korleis faget det skal alle læreplanmåla og årstimar årstimar gjevast spesialundervisning vurdering med karakter i med med i skal organiserast. Viktig å faget, skal det varslas lærar i assistent i setja eit tak for talet på skriftleg dersom det vert faget faget elevar i ei evt. gruppe tvil om det er tilstrekkeleg grunnlag for fastsetting av karakter jf. forskrift 3-7. Innhald/kompetansemål: Skriv om innhaldet i faget/emnet som det er vedtak om spesialundervisning i. Detaljane skal stå i IOP, men enkeltvedtaket skal innehalde klåre ramer for faget slik at det ikkje skal vere tvil om kva slags opplæringstilbod som vert gjeve. Dersom det er avvik frå læreplanmåla skal dette gå fram av enkeltvedtaket. Innhaldet i IOP kan ikkje gå utanfor det som er fastsett i vedtaket. Eks: 1) Matematikken skal ta for seg utvalde mål fra læreplanen der dei fire rekneartane skal prioriterast. 2) Matematikken skal følgje den ordinære læreplanen for faget og ha opplæring i alle læreplanmåla, men med redusert mengde. Grunnlaget for vurderinga skal vera tilstrekkeleg slik at vurdering med karakter kan setjast. 3) Emnet er trening i kommunikasjon: Bygge trygge ramer, slik at eleven skal kjenne att, forvente å ta initiativ, og på sikt, ta tydelige val. Spesialundervisning i fag/emne: Evt. Fag/emne 2: Her må ein kopiere opp så mange fag/emne som det er vedtak om spesialundervisning i. Innhald/kompetansemål: Årstimar Organisering Vurdering med karakter Lærar Assistent (klasse/gruppe) Ja Nei Dersom assistent: Timar med eigen assistent: Oppgåver og ansvar til assistenten: Assistent i klassen er å sjå på som eit generelt styrkingstiltak Her skal oppgåvene til assistenten kome klart fram. Viktig for eleven og føresette å vete kva som er oppgåvene til assistenten viss det står i vedtaket at eleven har eigen assistent Individuell opplæringsplan skal utarbeidast på grunnlag av dette vedtaket. «Skolen skal en gang i året utarbeide ei skriftleg oversikt over den opplæringa eleven har fått og ei vurdering av utviklinga til eleven», jf ledd.. Opplæringstilbodet blir vurdert kontinuerleg og endra i samsvar med nye behov i løpet av skuleåret, jf. opplæringslova ledd. Endringar som går utover det som er fastsett i vedtaket vil føre til eit nytt vedtak. Vedtaket er i samsvar med sakkunnig vurdering datert: Vedtaket er ikkje i samsvar med sakkunnig vurdering datert:

3 Er ikkje vedtaket i samsvar med sakkunnig vurdering skal dette grunngjevast. Det må kome fram kvifor skulen meiner eleven likevel får eit opplæringstilbod som fyller retten etter 5-1. Grunngjevinga må vise kvifor sakkunnig vurdering ikkje blir følgd. Grunngjeving:(pedagogisk og organisatorisk grunngjeving) Dersom vedtaket ikkje er i samsvar med sakkunnig vurdering skal det grunngjevast. Skulen må kome med pedagogiske og organisatoriske grunngjevingar og vise kvifor eleven vil få eit forsvarleg opplæringstilbod. Klagerett: Klagefrist er 3 veker frå det tidspunktet du har tatt i mot melding om vedtaket, jf. forvaltningslova 29. Evt. klage skal sendast til skulen ved rektor som straks sender ein kopi til Fylkesopplæringssjefen. Skulen gir skriftleg svar innan 2 veker etter dei har tatt i mot klaga, med kopi til Fylkesopplæringssjefen. Dersom skulen tek klaga til følgje, blir saka avslutta. Dersom klaga ikkje vert teke til følgje fullt ut, held prosessen fram mot klageinstans. Fylkesmannen er endeleg klageinstans. Etter forvaltningslova 18, har du rett til å sjå dokumenta i saka. Du blir med dette varsla om vedtaket som er fatta av rektor Dato: Eit vedtak om spesialundervisning skal skrivast under av rektor. Rektor Enkeltvedtaket skal arkiverast i elevmappa i P360

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland

Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjonar i Hordaland 2 Handbok for samarbeid mellom barnevern og skole Innholdsfortegnelse Innleiing... 3 KAPITTEL

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Personnummer 6-17 Fortrinnsrett for søkjar med sterkt

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Telefon Personnummer

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE

FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE FORSKRIFT OM FELLES ORDENS- OG ÅTFERDSREGLEMENT VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Revidert juli - 2011 Innhald Hovudområde: Underområde: Side: Heimel 2 1 Formål 2 2 Virkeområde 2 3

Detaljer

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland

Retningslinjer. For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland Retningslinjer For lokalt gitt eksamen ved vidaregåande skular i Hordaland 2014 Retningslinjer for lokalt gitt eksamen 2014 2 Revisjon av retningslinjer for lokalt gitt eksamen Retningslinjene for lokalt

Detaljer

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt vedtak: 1. Reglement

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Oslo mai 2013 INNLEDNING Denne veiledningen er ment

Detaljer

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE

HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE HANDLINGS- PLAN MOT MOBBING OG KRENKJANDE HANDLINGAR VED SKULANE I NORDDAL KOMMUNE 1 INNLEIING Handlingsplanen er laga med bakgrunn i Kapittel 9a i opplæringslova. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskular

Detaljer

Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen

Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen Vedtatt 23.04.2014, jf. 2 11 i opplæringsloven. 1 Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen,

Detaljer

Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan

Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan Navn på utsteder Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan Skal alltid brukes når en lager individuell opplæringsplan (IOP). Skolens ledelse er ansvarlig for at den individuelle opplæringsplanen

Detaljer

SKYSSREGLEMENT FOR VIDAREGÅANDE SKOLE I MØRE OG ROMSDAL

SKYSSREGLEMENT FOR VIDAREGÅANDE SKOLE I MØRE OG ROMSDAL SKYSSREGLEMENT FOR VIDAREGÅANDE SKOLE I MØRE OG ROMSDAL Skoleskyssen er den daglege transporten mellom bustad og opplæringsstad. Det er fylkeskommunen som er ansvarleg for skoleskyssen. Fylkeskommunen

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

Plan for det. psykososiale. skulemiljøet til. elevane

Plan for det. psykososiale. skulemiljøet til. elevane Plan for det psykososiale skulemiljøet til elevane Tellnes, januar 2015 FORORD Visjonen til Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Trivsel og tryggleik

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TELLNES SKULE TSK Forord Skulen sin visjon: Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Her på skulen kan vi ikkje godta at nokon

Detaljer

Kommunale forskrifter for Grunnskulen i Sirdal.

Kommunale forskrifter for Grunnskulen i Sirdal. Kommunale forskrifter for Grunnskulen i Sirdal. Kapittel 1: Grunnskuletilbodet 1.1 Undervisningstilbodet 1.2 Skulerute 1.3 Reduksjon av talet på skuledagar 1.4 Inndeling av skuledagen 1.5 Innhaldet i opplæringa

Detaljer

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Spesialundervisning Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Tidlig innsats...5 2. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder...

Detaljer

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Oppdatert desember 2013 Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Noen elever i grunnskolen har rett til fritak fra vurdering med karakter. Fritak fra vurdering med karakter betyr ikke fritak fra

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken HB 7.B.4 (N) Mars 2014 Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken 1 Formål Barnehagelån skal medverke til å dekkje behovet for gode barnehagar. Barnehagelånet skal fremje kvalitet i det fysiske

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø Kapitlet føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003, etter res. 20 des 2002 nr. 1735).

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Velkommen til Dalane vg. skole! Gjennom fleire år har vi ved skulen hatt følgjande motto: Vi bryr oss eller Me bryr okke. Det betyr at du som elev skal vita at vi vil gjera det

Detaljer

Fråsegn om norskfaget og nynorsken

Fråsegn om norskfaget og nynorsken Fråsegn om norskfaget og nynorsken På landsstyremøtet i helga vedtok SV ei rekkje innspel til korleis ein kan styrkje nynorsken både som hovud- og sidemål i arbeidet med ny læreplan i norsk. Denne gjennomgangen

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering.

For å nå dette må tiltak, verkemedel og tenester organiserast slik at dei fremmer dette og motverkar segregering og stigmatisering. 8.9.10 Uttalelse om Fridom og likeverd frå ord til handling. Forslag 2 Forslagsstiller: Geir Johannessen Kongressen vedtar uttalelsen: Fridom og likeverd frå ord til handling. Fridom og likeverd frå ord

Detaljer

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi

Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Tromsø med utfyllende bestemmelser for ph.d. i molekylær- og strukturbiologi Vedtatt av: Styret ved Universitetet i Tromsø 15. desember

Detaljer