l. ObHga jonene særlii e vilkår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "l. ObHga jonene særlii e vilkår"

Transkript

1 Nomk Tillitsmann ASA Oblig jon avtale Inngått: 25. april 2013 mellom tst d I' n: Blaker parebank med arg nr: g illi tsmannen: or k Tillitsmann A med arg nr: P egnes ligasjonseierne i: Blaker Sparebank pent bligasjonslån 2013/2016 med I IN N Ut tederen har forpliktet seg til å emittere bligasj nene på de vilkår som følger a Avtalen. l. ObHga jonene særlii e vilkår Med de presiseringer og defini [ener som følger av talens kap 2 har bligasj ncnc lgendc særlige vilkår: Emisjonsramme: Emisjonsbel p P lydende: Valuta: N K Emisjonsdato: 3. mai 2013 Forfallsdato:. mai Innfrielseskurs: 100 % av Pålydend all: NA NA - Put: A la Rentestartdato : Emisjonsdato Obl igasj onsrentc: Referanserente + Margin Referanserente: 3 måneder (NIB R) Margin: 0,92 proscntp cog p.a. Rentebetaling dala: 3. februar, 3. mai, 3. august 3. november hvert år Rentekonvensjon: F nktiske/3 60 illeggsbeløp: Bankdagkon en [on: Modif ert pm! lgende Notering: Noteringssted: A - - JA AM

2 Norsk Tdldsmann ASA 2. Pre i cringer og defini joner I Avtalen gjelder folgcm.le presiseringer og definisjoner av ord og uttrykk: Avtalen: Denne 3\ rue med tillegg av de eventuelle Vedlegg avtalen viser til, og eventuelle senere endringer og tillegg som partene avtaler. ~ Bankdag: Dag s m norske banker kan gjennomføre valutatransaksjon r og som gså er pningstlag for orges Banks oppgi rssyslem (NB ). Bankdagkon ensjon: Call: Egne bligasjoner: Konvensjon som angir h a som skal gjelde dersom Rcntebetalingsdato, Calldato, Putdato eller 'orfallsdat CB talingsdato") ikke er en Bankdag, (i) Er Bankdagkonvensjon angitt som "Modifisert påfølgende" flyttes Betalingsdato til første p fi Igende Bankdag, Medfører flyttingen al Rentebetaling dato/forfallsdato faller i påfølgende kalendermåned. flyttes derimot Betalingsdato til siste Bankdag forut or opprinnelig Betalingsdato. Er Bankdagkon ensjon W1gl11 som" Justert" fastholdes Betalingsdato selv om den ikke er Bankdag (betalinger gjennomføres da p fursle Bankdag elter Betalingsdato). -' t Utstederens rett til ltidig innlø e blig [ener på angitte tidspunkl(er) ( 'Calldato") og tilhørende kurs(cr) C allkurs")jf. pkt 3.6 og pkt 3.7. Calldato skal ju teres i henhold til Bankdagkonvensjon. r all angitt som A gjelder ikke bestemmeis ne ro all. Obligasjoner som eies av Utstederen, noen som bar bestemmende innflytelse over tstedcren eller noen som tstedcren bar be temmende innflytel c over ;-- tstedelse av Obligasjoner.i henhold W Avtalen. Emisjon: Erni jonsbeløp: Emisjonsdato: ummen av Pålydende l å de bligasjoner ro (minimum) kal inng rste Emisjon. Dato for første Emisjon. Emisjonsramme: Det beløp som ummcu a Pålydende av amtligc bligasjoner h cyst kan utgjøre. Er NA angitt i feltet for Ernisjonsramme, kan det ikke emitteres ul over del beløp s rn Cl' angitt under Emisjonsb løp. -- Finansinstitusjon: Foretak med tillatelse elter finansierings irksomhet loven (lov 1988/40). f rfal Isdato: Datoen Obligasjonene forfaller til betaling. orfallsdato justeres ihenhold til Bankdagkon ensjon. Inn friel seskurs: r.in: Kursen, fastsatt i prosent 3V Pålydende, som Obligasjonene skal innløses til på Forfallsdato. Identifikasjonsnummeret for bligasjonenc (International ecurities Identification Number). Margin: Det tillegg. angitt i prosentpoeng, om skal tillegge Referanserenten. Er Margin angitt som NA anvende ikk Margin. Markedsplass: Den verdipapirbs rs eller annen anerkjent markedsplass ror verdipapirer. hvor l tedcrcn har eller s ker bligasjanene notert. Om El er angitt under Notering gjelder ikke bestemmelsene i Avtalen som henviser til Markedsplass. --~

3 Norsk TIllitsmann ASA lbor: T rwegian Interbank ffered Rate renteavlesning D r en nærmere angitt periode på Rcutcrs : ide NIBR kl i Oslo. Dersom Reuters. ide NT13R ikke er tilgjengelig, fjernet, eller endret slik at den oppgitte r nte etter Tillitsmannens oppfatning ikk gir et riktig uttrykk for Referanserenten skal det benytte' en annen ide p Reuters eller annen elektronisk nyhetsformidl r som Tillit mannen mener angi r den samme rente som Reuters side NlBR. Er dette ikke mulig beregner Tillitsmannen rente arsen basert på sammenlignbar kvotering mellom banker. r ~~ ~~ ~ Notering: TJA Noteringssted: bligasjon: bligasjonseier: bl igasj onseierm Obligasjonsrente: Verdipapirer emittert under Avtalen og Verd ipapirrcgi stcrct, De(n som er rcgistr rt i Verdipapirregisteret m eier av bliga ~on(cne). -mjsj0n. Den rentesats som bligasjoncnc forrentes med: (i) 'r bliga j nsrenten angitt som en pro entsa skal bligasjoncnc forrent stil d nne pro entsatsen pro am) (basert på Rentekonvensjonen angitt i kap 1) fra og med Rente tartdato til Forfallsdato. (li) r bligasjonsrenten angitt om Referanserente + Margin skal Obligasjonene forrente pr anno med d n rente als m svarer til Referanser nte + Margin asert p d n i kap l angitte Rentekonven janen), fra og med Rentestartdato til [ør te Rentebetalingsdato og deretter løpende fra og med hver Rentebetalingsdato til neste Rentebetalingsdato inn Lil 'orfallsdat. Referanserenten reguleres med virkning fra og med hver Rentebetaling dato til ne te RentebetaJingsdato orfallsdato. Put: Obligasjonseiernes rett til førtidig å innløse Obligasjoner til angitte tidspunkt(er) CPutdato') og tilhørende kurs er (Putkurs ') jf pkt 3.6 og pkt 3.7. Putd lo kal justeres i henhold til Bankdagkon cnsjon, r Put angitt s Dl gjelder ikke be temmelsene om Put, P lydende: Det nominelle beløp på hver Obligasjon. ~~ Referanserente: Nm R på hver Rentefastsettelsesdato, avrundet til nærmest hundredels pro entp eng. for den renteperiode som er angitt under Referanserente. Referanserenten reguleres med virkning fra og med h er Rentebetalingsdato til neste Rentebetalingsdato. Er Referanserenten angitt som A anvendes ikke Referan erente, 3

4 Norsk TIllitsmann ASA Registerfører: Del r retak som a tstcdcr er utpekt til å administrere (fl re utstederkonto for) Obligasjonene j Verdipapirregisteret. Rentebetalingsdato: De(n) dato(er) bligasjonsrenten forfaller til betaling (hvert år). Rentebetalingsdato justeres i henhold til Bankdagkonvcn Jon. Rente fastsette I c dato: De datoer Rcferan renten fa l elte for k mmcnde rcntcp riode Ior Obligasjoner med regulerbar rente. Første Rentefastsettelsesdato er to Bankdagcr før Rentestartdato. Der iter er Rentcfasrseuclscsdato lo Bankdager før h er Rentebetalingsdato. Rcntckonvcn 10n: Konven [on for b regning a bligasjonsr nten. i) Er Remek nvensjon angitt som 30/360 skal rentebetaling fra og med en Rcntestartdato/Rentebetalingsdato til neste Rentebetalingsdato beregnes på grunnlag a et år om består Il 360 dag r med 12 m neder å 30 dager. nntatt fra dell er: a) Hvi. den iste dag iperioden er den 31. kal nderdag i måneden og den første dag i peri dell ikke er den 30. eller den 31. kalenderdag imåneden, så skal den måned som inneholder siste dag i perioden ikke avkortes til 30 duger. ( ) H is den siste dag i eriodcn er d Il siste kalenderdag i februar måned, så skal februar maned ikke forlenge til en måned bestående av 30 dager. (ii) Er Rentekonvensjon angitt som Faktisk/360 skal rentebetaling beregnes p grunnlag a faktisk antall p ] pte kalenderdager fra og med Rentestartdatal Rentebetalingsdato til ne t Rentcbctalingsdato. Antallet rentedager dividere m d f---- Den dato Obligasjonene er rentebærende fra. r Rentcsiartdato angitt som I an endes ikke Rentestartdato, temmebereui bligasjoner: Tilleggsbeløp : gede tcstaende Obligasjoner fratrukket Egne Obligasjoner. Tillitsmann : Summen av Pålydende av alle Obligasjoner som ikke er innfridd og 'l ertet i Verdi papirregisteret. Jtsteder: Den/det foretak som er skyldner debitor) for bligasjonene. Valuta: Den valuta Obligasjonene er denominert i. Vedlegg: Eventuelle vedlegg lil Avtalen. r ~~ Verdipapirregi ter: Det register der bligasjonene er registrert. ----~ 4

5 Norsk TIllitsmann ASA 3. Obliga jonen øvnge ilk r 3. J. Formålet med l misjon n F rm let med misjonen er generell finan iering a tstederens tr rnhet Obliga jonenes not ring og pro pekt Ved notering a bligasjonene pa Marked pia s skal sp r m l m n tering en som kr ver obligasjonseiernes samt kkc a gj res etter bestemmels n iavtalen Er bligasjanene notert på Markedsplass kal t lederen fremskaffe de dokumenter og den informasjon som er n dvendig for å ap rettholde n tcringen Utstederen skal s rge for at Avtalen vedlegges som en del av prospekt og annet tegningsog informasjonsmateriell for bligasj neue. Obliga. jonen tatu blig jonene utgjør en ordinær gjelds rpliktelse for Ut lederen, som bare tår tilbake [or forpliktelser som ed lov skal d kkes foran rdinære gjeldsforplikt Iser Obliga jonenes sikkerh t Det er ikke etablert særskilt sikkerhellil dekning a Obligasjonene t rederen ærlige forplikte) r tstederen ti rplikter eg til ikke (enten dette skjer som ell eller fler handlinger, fri illig eller ufri illig): (a v rdra hele eller deler a virksomheten. (b endre virks rnhetens art eller (c) foreta fusjon, fisjon eller annen form for reorganisering av virksomheten, hvis dette med Ører en ve entlig s ekkel av t derens vne til oppfylje sine forpliktelser etter Avtalen F r tstcderen pplysningsplikt. se pkt t rederen betalinger t tederen skal p h er Rentebetalingsdat etter kuddsvi dale pål te bligasjon renter [il Obliga Jon eierne tsted ren kal p Forfallsdato betale til Obligasjonseierne Pålydende på ObJigasjonen multiplisert med lnnfriels skurs tstcderen kal på Forfallsdato betale eventuelle Tillegg beløp til bligasjonseieme tstcderen kan ikke p be ro pc gm tkra eller gjennornf re rnotregning i betaling. f rpliktelser om følger av vtal n Ved utø else a eventuell all Her Put kal t t d ren p dato angitt under all eller Put betale til hliga [onseicrne Pål dende p hligasjoncne S III skal innfris multiplis rt med den kurs som kal gjelde for den angitte dato, med tillegg av påløpt bligasjonsrcnte t h ert bel rp m Utstederen skal betale til Obligasjonseierne skal ære di p nib It for Obliga jonscierne den dato bel p t skal betales i henhold til A talen. JSt(. 5

6 Norsk Tllhtsmann ASA Hvis tstederen ikke har betalt r rfalte krav etter vtalcn, uavhengig om Obligasjon ne r erklært misligholdt, 'kal del betale en for inkej esrente av det forfalte kravet til varende det h yeste a : a) NIB R for ell periode på en uke med tillegg av 3 % p.a. (fastsettes to Bankdagcr Iør fa fallet, og deretter ukentlig). og b gjeldende bligasj nsrente p det aktuelle li rfallstidspunkt med tillegg a 3 % p.a. 'orsinkclsesrenter skal månedlig legges til det forfalte krav og forrentes med dette (renters rente) to else av førtidig innlø ning rett av Obliga [onene Hvis Utstederen nskcr å utøve eventuell Call, skal dene meldes til. hligasjonscicme og Tillitsmannen senes130 - tretti - Bankdager r innløsning skal gjennomf res tsteders inn! sning a mindre enn alle bligasjonene ske I gjennomføres d uttrekning mel! m bligasj n ne Hvis Obligasjonseieren ønsker å utøve eventuell Put, skal dette meldes bligasjonseicrcns egen registerfører i Verdipapirregist ret senest 15 - femten - Bankdager f r inni sning skal gjennornf res..8. Mi lighold li Obliga jonene Obligasjonene kan av Tillitsmannen erklæres misligh Idt dersom: (a) tstederen ikke rettidig har erholdt inc ctalingsforpliktel er elter pkt med mindre betaling n r Tillitsmannens oppfatning åpenbart vil bli gjennom ort, og er gjenn mit 11, inn n 5 - fem - Bankdagcr etter at beløpet forfalt, (b) Utstederen ikke oppfyller øvrige vesentlig forpliktelser etter Avtalen med mindre forholdet etter Tillitsmannens oppfatning kan rettes g er rettet, innen la - ti- Bankdager elter al Utstederen ble oppmerk om på forholdet, (c U tederen ikke er istand eller villig til oppfylle andre låncforpliktcl r inklu i c garantiforpliktelser) som er forfalt eller kan bringes til førtidig forfall som ti Ige av t rederens mislighold, forutsatt al summen a nevnte låneforpliktelser utgi r mer enn det høye te a j K nor ke kr ner Li milli ner eller 1 prosent a tstederens kf rtc egenkapital ed avgi elsen av i te årsregnskap, (d) tstederen tas under konkur b handling, offentlig administrasjon, innleder gjeldsforhandling erkjenner å være insolvent, eller en vesentlig andel av tstederens akti a er gjenstand for dekningssalg, t ang fullbyrdels arrest, utlegg eller beslag (e) tstederen blir besluttet oppi st, (t) Utstederen iti lknytni ng til bligasjonenc eller 1\vtalen (etter illitsrnannens vurdering) har avgitt mangelfulle eller feilaktige opplysninger. erklæringer, bekreftelser eller inncståcl er av vesentlig ctydning, eller (g) t lederen er ien ituasjon som gir 'Iillit mannen. LL r k nsuitasjon med lederen rimelig grunn til å anla at Utstederen ikke er i tand til oppfylle sine lorpl ikte Iser etler Avtalen.

7 Norsk Tillitsmann ASA 4. Andr be temmelser 4.1. Kra til dokum ntn jon Tillitsmannen skal ha mottatt fra tstedercn dell dokumentasjon som er angitt nedenfor sene. t to Bankdager før dato for Iorsre rmsjon, a) A talen undertegnet. (b) tedcren b lutning om rms] n c dokumenta Jon som viser at den 111 undert gner A alen har rett til å forplikte t deren (firmaattcst, fullmakter m.., (d tteder vedtekt r. (c) bekrefte] e på al kravene i verdipapirhandellov en kap 7 (prospektkrav) er oppfylt, I) eventuelle offentlige godkjennelser som er I dvcndige for nu sjonen, g) bekreftelse p at bligasjanene er registrert i Vcrdipapirr gisteret, (h) eventuell underskrevet avtale om dekning av Tillitsmannens honorarer g utgifter i henhold til pkt (i) e entuejl erklæring ihenhold til pkt 4.2._, G (k) all vrig rei ant d kumentasjon som er fremlagt i tilknytning til Emi janen, og eventuelle erklæringer (herunder advokaterklæringer) S0111 Tillitsmannen b T om i forbindelse med forhold nevnt under dette pkt 4.1.] Tilli tsmannen kan, når Tillitsmannen finner det forsvarlig. endre fristen eller dokumentasjon kra ene etter pkt F r bligasj uenc kan emitteres kal Tilli mannen skriftlig m ddclc l lederen, Emisjonen' tilrettelegger g Regi terf r n at d kurnentene er k nu Ilert og at dokum ntasjon kravene er ppfylt Erklæring fra tsteder Ved enh: er Emisjon er Utstederen ansvarlig for at: (a) alle opplysninger som er avgitt i forbindelse med misjonen. så langt Ut tederen kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, g at del ikke Iorck miner utelatelser om er a en slik art at de kan endre de gitte oppi sningenes b tydning innhold me hensyn til urderingen a bligasj nene, g at Utstederen har gjort alle rimelig iltak {i r ikr dette, (b) Utsted ren bar fattet gyldig be lutning om -:.miuonen., og at mi Janen ikke er i k nflikt med Utsi derens øvrige forpliktelser og (c offentlige kraver oppfylt herunder verdipapirhandelloven kap. 7 og emisjonsforskriften ov 1996 nr. 1247), og at påkrevde offent! ige godkjennelser foreligger Tillitsmannen kan fl r enhver Emi jon kreve al L Lederen ed ærskilt erklæring bekrefter oppfyllelsen a pkt Emisjon retter første Emi jon Dersom det r angitt Emisjonsrarnme i pkt. l,kan tstederen creta ytterligere rmsjoner innenfor :mi jonsramrnen, forutsatt at: (a) Emisjonen skj r senest fem (5) Bankdager r r Forfallsdato. og at (b) kravene som følger av pkt4.1. I og pkt fortsatt er oppfylt. 7

8 Norsk Tllhtsmann ASA jennomføring a ytterligere Emisj ner krever kriftlig bekreftelse fra Tillit mannen til Utstederen på at vilkårene foreligger med mindre (i) tstederen r n Finan in riiusjon og (ii) bliga [onene for tstcderen utgi r en u ikrct ordinær gjeldforpliktelse (ikke ansvarlig lån) Utsteder n kan med kriftlig samtykke fra Tillit mannen utvide ;misjonsrammen. Eventuell utvidels a,misjonsrnmmen skal m ddeles Obligasjonseierne g Markedsplassen...tA. Registrering av Obliga jonene Utstederen kal pcnd besørge k rrek regi Lr ring a bligasjonene i Verdipapirregisteret Rentefast ettelse Dersom Avtalen [a tsctter at bligasj nsrenten skal regulere iobligasj onene I p tid, foretas rentefastsettelse a illitsrnannen. bligasjonsrent n frem til neste Rent betalingsdato skal meddeles Obligasjonseierne, tederen, Regi terføreren og Markedsplassen t ted r erverv av bliga joner Utstederen kan erverve bligasjoner ob beholde. a hende eller slette dis c bligasjoncne i Verdipapirregistcret, 4.7. t rederen opply nlngspllkt Utstederen kal: a traks informere "illitsmannen om eth ert mi lighold a vialen, og om ethvert forhold som Utstederen forstår eller burde forstå vil kunne [øre til mislighold, b) uoppfordret informere Tillitsmannen om rige forhold hos tstederen av vesentlig betydning for Utstederens oppfyllelse a Avtalen. ) uoppfordret informere Tillitsmannen ti r II tederen gjennornf rer o erdragelsc a hele eller deler av virksomheten eller endrer virksomhetens art. (d på. anmodning vcrscnde illit mannen tstederens årsrapport og del rsrapport samt annen informasjon som Tilli mannen har saklig beh v for, e på anmodning fra illit mannen sende o ersikt ver Utstederens beholdning av Egne bligasjoncr, 1) uoppfordret s nde kopi til illit mannen av meldinger som innebærer at kreditorvarsel skal utstedes i henhold til I og forskrifter, g uoppfordret ende kopi til 'l illit mannen a meldinger til Markedsplas en som er relevante for tstederens forpliktelser i henhold til Avtalen (h) uoppfordret informere illitsmannen om endringer i registreringen av bligasjonene i Verdipapirregisteret og (i) uoppf rdret i forbindelse med a leggeise av årsrapp rt, eller pl forespørsel fra Tillitsmannen, sende til Tillitsmannen bekreftelse pa o erholdelse av særskilte forpliktelser som følger av Avtalen. 8 l

9 Norsk Tilhtsmann ASA 4.8. Meddel I er Tillitsmannens kri ftlige meddelelse!", varsler. innkallinger mv. til bligasj n eierne skal sendes via Verdipapirregisteret, m d kopi til tstederen og Markedsplassen. Informasjon til bligasjonscieme kan også bli publisert på web-siden Utstedere IlS skri IHige meddelelser til Obligasjonseierne skal sendes ia Ti 11itsmannen, cvcntu It via Verdipapirrcgistcrct med k pi til iuit mannen og Marked plas en Oml o uninger tstcdercn skal dekke alle egne utgifter i forbinde] med vtalen g gjenn mfl ring Il vtalens be temmclser, h runder utarbcid l c av Avtalen, e entuell notering av bligasjonene p Markedsplass og registrering og adrninistrasj n a bligasjonene i V erdipapirrcgi steret Tillitsmannens vederlag og omkostninger skal dekkes av Utstederen. For Finansin titusj ner kommuner g r lkc kommuner fastsettes åilig honorar i henhold til gjeldende honorarsats gilkår P' tillitsmannens hjemmeside (W\.tru tee.n ) på Emisionsdato med mindre ann t er ær kilt li It med Tillitsmannen. For andre utsteder fastsette" honorar iegen avtale. Tillitsmannen' rnkostninger som ikke kan inndrives på grunn a in 1 ells Iler lignende ho Itstederen, skal kunne dekkes ved avkorte utbetaling til bliga J nseierne, Eventuelle offentlige a gifter i forbindelse med Avtalen g gjennom [I ring av Avtalens bestemmelser skal dekkes av Utstederen. Utstederen har ikke ansvar for eventuelle offentlige avgifter på omsetning a bligasjonene Utst deren er ans arlig for at eventuell kilde katt i henhol til n rsk lo blir tilbakeholdt. 5. Obli a jon eiermøte 5.1. Obliga JOD eiermøt t m_ndishet Obligasjonseicrmøtet er obligasjonseierfell kapers øverste organ. Der om O ligasjonseiemes beslutning eller samtykke er nødvendig etter Avtalen eller etler lov, treffes vedtak om dette p bligasjon ciermøtc. Vedtak truffet på Obligasjonsciermøte er bindende og gjelder 01' alle Obliga ~on er Innkalling o gj nnomføring a Obliga j neiermøte bligasj nseierm te a holdes etter begjæring fra: (a t 'leder n (b) blig jons ier som repres ntercr minst l/iu av Stemmeber lhg de bligasjoner (c Tillitsmannen, eller (d) Markedsplassen bligasjonseierrn et innkalle a illit mannen. Begjæring m a holdel e av bligasjon cicrrn ile sendes Tillitsmannen krifllig og skal pre i t angi de aker som ønske behandlet, 5.2.". Har illitsmann "11 ikke erterk mmet en gyldig begjæring om a holdet e av Obligasjon eicrmote innen 10 - ti - Bankdagcr Uer mottak av gjæringen. kan den som begjærte bligas] Il eierm let selv ti re tå innkalling. 9

10 bligasjonseiermøtet innkalles encst 10- ti - B nkdagcr r r bligasj nseierrnøtet. Innkallingen g o er ikt over den enkelte Obligasjonseierens beholdning a Obligasjoner sendes til de bliga [onseiernc som er registrert i Verdipapirrcgistcrct p utscndels stidspunktet, Innkallingen sendes også Markedsplassen for offentliggjøring. Innkallingen skal angi de saker s m kal behandle på Obligasjonseiermøtet, Tillitsmannen kan i innkallingen g sette andre saker på. dag rdenen enn de m omfattes Il begjæringen. ra vtalen ti reslått endret sk h vedinnholdet a forslaget angis i innkallingen. Tillitsmannen kan kreve al tstederen ikke endrer antall Stemmebereuigcdc bligasjonor i period n fra bligasj nseierrn te er begjært til møtet er a holdt. aker 5 m ikke er m dd It Obligasj nseieme elter reglene om innkalling til Obligasjonseiennutet. kan bare avgjøres med samtykke fm samtlige Stemmeberettigede Obligasjoner. bligasjonseierm tet avh Ide i lokaler anvist a. illitsmann n. Oblig J neienn tel a ne g, med mindre Obligasjonsei rmotet vedtar noe annet, ledes av. illitsmannen, Er Tillitsmannen ikke til stede åpnes bl igasjonseierrnøter aven bligasjonseier, og ledes av en repre entant SOIll velges av bli gasj onseicrmøtet, Del kal. res pr t koll fra bligasjonseierm tel. I pr tok Ilen skal del angis hvilke Obliga [ons icrc om r representert, og antall bligasjoncr de kan a gi temme for. Videre skal protokollen inneholde de vedtak om fattes på møtet og utfallet a sternrnegivningen. Protokollen skal undcrskri es av møtelederen og minst en annen pe n s ro elges av bligasjon eierrn et. Protokollen skal pp bevare illitsmannen og ære tilgjengelig for bligasj nseicrnc. På bligasjonseicrmøtet har bligasjonseieme, Tillitsmannen og Markedspl sen adgang til å møte. M neleder kan gi andre adgang til m let. med mindre bligasjonseiermøtet bestemmer noe annet. bligasjonseier kan møte ved fullmektig. Obligasjon eier har rett til tille med rådgi er. illitsruannen a gi r i l il 'tilfelle h em om bur m tereu for Obligasjonen. Representanter for Utstederen har adgang til møte p Obligæjonseiermetet, Obligasjonseiermotet kan bestemme at Utsteders representanter ikke deltar i behandlingen a en sak. Utstederen har rett til å ære til stede under a stemningen, dtak pl Obliga jon eiermotet Norsk TIllitsmann ASA På bligasjonseiermøtet gir hver ternrncbcrettigede bligasjon rett til en temme i henhold til registrerte Obligasjoner i Verdipapirregisteret ved utløpet a dagen for avholdel ea bligasjonseierm 'rt t. D fl som pncr Oblig [on icnn et a gj' r hvilke bliga ~ uer som skal auses son egne Obligasjoner. Egne bliga joner har ikke st ern IIIerett, I alle aker som behandle pa bligasjonseiermøtet kan Utstederen, Iilli mannen g enhver bligasjonseier kreve skriftlig a t rnning. Ved stemmelikhet gjelder del møtelederen slutter eg til, elv m møteleder 11 ikke er bligasjonseier For at Obligasjonseiermøtct skal kunne fatte gyldig vedtak må minst halvparten (1/2) av ternmcberettigede Obligasjoner vær repres ntcrt, j f. dog pkt 5.4. elv om mindre enn hal parten 1/2) a temrneberettigede bliga uont:r er representert. skal bligasj n eierm tet avholde og a tcmning gi nnomf re Ht vedtak på Obligasjonseiermøtet krever tilslutning fra et flertall a\ de avgitte stemmer, om ikke annet er bestemt i pkt sc 10 l

11 NorsK Tillitsmann ASA I følg nde saker kreves tilslutning fra minst to tredeler (213) fl de avgitte stemmer: (a) endringer a Avtalens be temmcl er m bliga [onsrenten, I p lid, inni ningskurs og vrige bestcmmel r som har betydning for bligasjonenes kontantstr m (b) o erf ring a Avtalens rettigheter og forpliktel er til annen utsteder (skyldner), eller (c) b ue a Tilli tsmannen, Obligasjonsei rmøtet kan ikke treffe vedtak som er egnet til gi enkelte Obligasjonseiere eller andre en urimelig f rdel på andre bligasj nseieres b kostning Tillit mannen skal s rge for at vedtak truffet på bligasjonseiermøtet blir iverksatt Vedtak truffet p bligasjonseierm tet kal meddeles Ut tederen, bligasjonseieme og Markedsplassen Gjentatt Obliga jonselermøte 5.4.). livi bligasjon eiermøtet ikke kan fatt gyldig edtak etter ph kan det innkalle til gjentatt bligasjonscicrmøtc for behandling av samme ak, I innkallingen til gjentatt bligasjonseiermote skal det opplyses om fremmøtet og resultatet a avstemninger på det første Obligasjonseiermøtet Ved behandling av saken i gjentatt bligasjonseiermøte, kan det treffes gyldig vedtak selv om mindre enn halvpart n ll/2 av tcmmeb rettigede bligasj ner r rcpre entert. 6. Tillitsmannen i.i. Tillit mann n opp a r og myndighet Tillitsmannen skal overvåke tstcdercns oppfyllelse av sine forpliktelser eller Avtalen. g etter lov og forskrift i forhold s m har sitt grunnlag i Avtalen. herunder kontr llere rettidig og korrekt betaling av bligasjonene og bliga Jon rente informere Obligasjonseierne, Regi terføreren og eventuell Markedsplass om relevant informasjon III innhente. og mottas i g n kap a 1 illitsmann (dette er ikke til hinder or at Tillitsmannen drøfter k nfidensielle forhold med Utsteder n gjennomføre cbligasjonseiermøter og treffe beslutninger og iverksette edtak truffet i hcnh Id til Avtalen. Tillitsmannen er ikke forpliktet til vurdere Utsted ren finansielle tilling uta r de forplikte) er som m 11 fl 19c direkte avtalen Iillitsmanncn kan ta ethvert skritt for å ivareta bl igasjons ierncs rettigheter j alle forhold s fil har sitt grunnlag i A talen. Tillitsmannen kan ente handlinger til saken er ti relagt bl igasjonsciermøtct, Tillitsmannen kan med bindende irkning for bligasjonseierne treffe beslutninger cdr r nde A, alen, herunder foreta endringer i talen m etter Tillitsmannens urdering ikke vesentlig forringer blig sjonscicmes rettigheter eller interes er etter Avtalen jf dog pkt illitsmannen kan med bindende irkning for ligasjonsei me tre e beslutninger i andre ti Ifeller enn nevnt ipkt etter forhåndsvarsel hl Obligasjonseierne, jf dog pkt 6. J.5. Var elet skal inneholde forslaget til endring og Tillitsmannens vurd ring a dette. Det kal pjyse om at orslaget ikke kan besluttes a Tillitsmannen al ne med indend virkning for obligasjonseierne dersom en bl igasjonsc ier inngir skriftlig protest m t ti rslag l innen en frist fastsatt a Tillitsmannen. Fristen kan ikke være kortere CIlIl 5 fem - Bankdager fra ut endel en av arsclct lillitsmanncn kan ikke trene beslutninger etter pkt Il r som ang r lorh ld ne nt i pkt unntatt for rette pcnbare uriktigheter, uklarheter eller ufullstendigh t r. 11

12 Norsk Tillitsmann ASA Tillitsmannen kan ikke treffe be luininger som er egnet til gi enkelte Obligasjonsei re eller an re ell urimelig ordel pa andre bug J n 'eieres bekostning B slutninger truffct a Tillitsmannen etter pkt 6.1 skal meddeles Utstederen, Obligasjonseierne og Markedsplassen, med mindre det er åpenbart unødvendig Obliga jonseierrn let kan edta bytte a illitsmannen uten samtykke fra It rederen jf pkt 5.s Erklæring av mi lighold, he ing og inndri else Dersom det inntreffer forhold som nevnt i pkt 3.8 kan Tillitsmannen gjennornf re ethvert tiltak illitsmannen finner påkrevd ror å ivareta Obligasjonseiernes intercs er, herunder erklære mislighold, heve Avtalen og erklære bligasjoncnc med tillegg av renter og omkostninger forfalt til betaling, samt forestå inndrivelse a alle utestående beløp under Avtalen rsom Tillitsmannen får skriftlig krav om gjennomti re tiltak som ne nl i p t6.2.1 Obliga [onseiere som represcnter r minst 1/5 a L mmebcrcttigede Obliga ~ ner skal Tillitsmannen gjennomføre tiltakene med mindre Obligasjon. eiermøtet har truffet beslutning om andre løsninger Tillitsmannen skal holdes skadesl s av bligasj nseieme li r irkningen av tiltak (herunder omkostnin er og ans ar III er iverksatt etler pkt eller etter vedtak om mislighold på bligasjonseienn el, og kan kreve skadesl holdeise og sikkerhet fra de Obligs [onseicre som har fremsatt krav etter pkt eller temt for beslutningen på et bligasj onseiermøte. 6.. n ar Tillitsmannen er kun ansvarlig for direkte tap bligasjonseierne eller t rederen lider om følge av at Tillitsmannen uaktsomt eller forsettlig har forsømt sine oppgaver etter Avtalen. Tillitsmannen har ikk ansvar for innholdet a inf rmasjon om illitsmanncn videreformidler til bligasjons ierne på vegne av tstederen Utstederen er an varlig for direkte tap (herunder omkostninger og an var Tillitsmannen pådrar seg som følge aval Utstederen har for ml sine plikter etter Avtalen, herunder tap som følge a at Tillitsmannen har innrettet seg etter erklæringer og opply ningcr Utstederen har avgitt i forbindelse med etablering og ru nnomføring avtalen Bytte a tlllitsraaun Bytte av tillitsmann avgjøres av Obligasjons iermøtet etter reglene i kap 5. illitsmannen fungerer inntil ny tillitsmann eventuelt er algt, Utgifter til ny tillitsmann dekke a tstcder n tt r pk14.9, men kan - helt eller delvi - kre e refundert a illi 'mannen dersom byttet rkyldes brudd P' Tillit mannens forpliktelser etter Avtalen eller andre forhold Tillitsmannen er ansvarlig for Tillitsmannen plikter medvirke til al den nye tillitsmannen uten ugrunnet pphold eller bligasj nseiermøiet får de I vendigc dokum nier og opplysninger for å utf re. in oppga er etter A talen. 7. enerelle be temmeiser 7.1. bliga jon eierfelle kap 7. t.1. Jjennom tegning, kjøp eller annen overføring av bligasjoner, vil Obligasjonseierne anses å ha tiltrådt Avtalen og herunder akseptert al: Ca) bligasjonsererne er bundet a vtalen. 12

13 NOl'1k Tilltlsmann ASA (b) Tillitsmannen har rull makt til å opptre p egne av bligasjonseierne. (c) Fillitsmanncn har, for sin saksbehandling vedr rende vtalcn, rett til innsyn i Verdipapirregisteret om eierforholdet til bligasjonene i Verdipapirregisteret, (d) Avtalen etablerer et fellesskap mellom Obligasjonseierne som innebærer at: (i) Obligasj nene er eg i mellom ide rdnede likestilte. (ii) Obligasjon 'eierne ikke rn d grunnlag i Avtalen kan pptr direkte overfor tstcdcren, herunder ikke selv la ut s ksmål mot tstederen (iii) Utstederen ikke kan med grunnlag i Avtalen opptre direkte overfor Obligasjon eierne, IV Obligasjonseierne ikke kan opphe e obligasjonseierfellesskap og ( ) at den enkelte bligasjonseier ikke kan tre ut av obligasjonseierfellesskapet Avtalen er tilgjengelig for enhver og kan fås hos Tillitsmannen eller tstedercn. Lo valg og verneting Konflikter som måtte oppstå under A talen og som ikke kan løses i minnelighet. skal avgjøres etter norsk rett og mcd Oslo Tingrett som verneting. Endrin a Avtalen Endring a Avtale be temmels r kan bare foretas med samtykke fra part ne i denne Avtak med unntak av endring som nevnt ipkt Kontakfoppl ninger Utstederen og Tillit mannen skal holde hverandre informert om endring ipostadresse, c- postadre. se. telefon- og t Icfaksnwnmer og kontaktpers ner. t ted r n ~... t~.. il. annen 13 )

obligasj onsavtale 1. Obligasjonenes særlige vilkår Bankdagkonvensjon: Modifisert påfølgende

obligasj onsavtale 1. Obligasjonenes særlige vilkår Bankdagkonvensjon: Modifisert påfølgende obligasj onsavtale Inngått: 28. august 2014 mellom Utstederen: Lillestrøm Sparebank med org hr: 937885911 og Tillitsmannen: Nordic Trustee. ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseieme i: FRN

Detaljer

I med ISIN I NO O01 032476.7

I med ISIN I NO O01 032476.7 Obligasj onsavtale Inngått: mellom Utsteder: med org nr: med org nr: - I og Tillitsmann: på vegne av Obligasjonseierne i: 27. juni 2006 I I 2006/2010 Nordea Bank Norge ASA 911 044 110 I Norsk Tillitsmann

Detaljer

Nordic Trustee ASA med orgnr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Orkdal Sparebank åpent obligasjonslån 2015/2020 medisin.

Nordic Trustee ASA med orgnr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Orkdal Sparebank åpent obligasjonslån 2015/2020 medisin. o bligasj onsavtale Inngått: 17. februar 2015 mellom Utstederen: Orkdal Sparebank med orgnr: 947278770 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA med orgnr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Orkdal

Detaljer

Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett

Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett Inngått: 29. august 2012 mellom Utstederen: Verd Boligkreditt AS med org nr: 994 322 427 og Tillitsmannen: med org nr: 963 342 624 på vegne av Obligasjonseierne

Detaljer

Obligasjonsavtale. NOOOl0675127. Med de presiseringer og definisjoner som følger av Avtalens kap 2 har Obligasjonene særlige vilkår: 22.

Obligasjonsavtale. NOOOl0675127. Med de presiseringer og definisjoner som følger av Avtalens kap 2 har Obligasjonene særlige vilkår: 22. Norsk Tillitsmann ASA Obligasjonsavtale - Inngått: 10. april2013 -- mellom Utstederen: Energiselskapet Buskerud AS med orgnr: 968278 304 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963342624 på

Detaljer

Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett

Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett Inngått: 21. mars 2013 mellom Utstederen: med org nr: 995 883 422 og Tillitsmannen: Totens Sparebank Boligkreditt AS Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963 342 624

Detaljer

Obligasjonsavtale. Norsk Tillitsmann ASA

Obligasjonsavtale. Norsk Tillitsmann ASA Obligasjonsavtale Inngått: 30. november 2006 mellom Utsteder: Sparebank 1 Gruppen AS med org nr: 975 966 372 og Tillitsmann: med org nr: 963 342 624 Norsk Tillitsmann ASA på vegne av Obligasjonseierne

Detaljer

Obligasjonsavtale. 1. Obligasjonenes særlige vilkår NOK. medisin. Emisjonsramme: Emisjonsdato

Obligasjonsavtale. 1. Obligasjonenes særlige vilkår NOK. medisin. Emisjonsramme: Emisjonsdato Norsk Tillitsmann ASA Obligasjonsavtale Inngått: 25. mars 2013 mellom Utstederen: Sparebanken øst med org nr: 937888937 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne

Detaljer

Obligasjonsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasjonsavtale Inngått: 8. november 2006 mellom Utsteder: Hafslund ASA med org nr: 912 230 252 og Tillitsmann: Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obligasjonseierne i: 5,10 % Hafslund

Detaljer

Obligasjonsavtale. l~orsklinltsmannalsa. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. l~orsklinltsmannalsa. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. ..' ~I 1..... Norsk Tillitsmann Obligasjonsavtale!-- Inngått: 4. februar 2014 mellom Utstederen: medorgnr: 992836679 og Tillitsmannen: med org nr: 963342624 Sunnhordland Kraftlag AS l~orsklinltsmannalsa

Detaljer

Avtale om obligasjoner med fortrinn

Avtale om obligasjoner med fortrinn ,.AA... A Norsk Tillitsmann ASA Avtale om obligasjoner med fortrinn rett Inngått: 25. september 2012 mellom Utst dereo: med org nr: 993359696 Helgeland Boligkreditt og illitsmanoen: Norsk Tillitsmann ASA

Detaljer

Obligasjonsavtale. Agder Energi AS. Nordic Trustee ASA NOOOI0745268

Obligasjonsavtale. Agder Energi AS. Nordic Trustee ASA NOOOI0745268 Obligasjonsavtale Inngått: 8. september 2015 mellom Utstederen: Agder Energi AS med org nr: 981 952324 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA medorgnr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Agder

Detaljer

Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett

Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett Inngått: 6. mai 2013 mellom Utstederen: Gjensidige Bank Boligkreditt AS med org nr: 994000845 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann med org nr: 963342624 på vegne

Detaljer

Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. o bligasj onsavtale Inngått: 2. mars 2015 mellom Utstederen: BNBankASA med org nr: 914864445 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN BN Bank ASA

Detaljer

Obligasjonsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasjonsavtale Inngått: 14.januar 2014 mellom Utstederen: Aurskog Sparebank medorgnr: 937885644 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA medorg nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Aurskog

Detaljer

Obligasjonsavtale. 1. Obligasjonenes særlige vilkår

Obligasjonsavtale. 1. Obligasjonenes særlige vilkår Norsk Tillitsmann ASA Obligasjonsavtale Inngått: 3. oktober 2013 mellom Utstederen: Sparebanken øst med orgnr: 937888937 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med orgnr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne

Detaljer

obligasj onsavtale 1.. Obligasjonenes særlige vilkår Inngått: 24. januar 2013, Rentekonvensjon: mellom Utstederen: BN Bank ASA

obligasj onsavtale 1.. Obligasjonenes særlige vilkår Inngått: 24. januar 2013, Rentekonvensjon: mellom Utstederen: BN Bank ASA obligasj onsavtale Inngått: 24. januar 2013, mellom Utstederen: BN Bank ASA :: ','... med org nr: 914864445 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i:

Detaljer

Obligasj onsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasj onsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasj onsavtale Inngått: 26. mars 2012 mellom U tstederen: Lyse Energi AS med org nr: 980 001 482 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obligasjonseieme i: 5,40%

Detaljer

Obligasjonsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasjonsavtale Inngått: 11. mars 2014 mellom Utstederen: Olav Thon Eiendomsselskap med org nr: 914594685 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN

Detaljer

Obligasjonsavtale. Skudenes & Aakra sparebank.

Obligasjonsavtale. Skudenes & Aakra sparebank. Norsk TIllitsmann Obligasjonsavtale Inngått: 21. januar 2013 mellom Utstederen: medorgnr: 937896670 Skudenes & Aakra sparebank. og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann medorgnr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne

Detaljer

Med de presiseringer og definisjoner som følger av Avtalens kap 2 har Obligasjonene følgende særlige vilkår: 100 % av Pålydende

Med de presiseringer og definisjoner som følger av Avtalens kap 2 har Obligasjonene følgende særlige vilkår: 100 % av Pålydende obligasj onsavtale Inngått: 20. januar 2014 mellom Utstederen: BNBankASA med org nr: 914864445 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN BN Bank

Detaljer

Obligasjonsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasjonsavtale Inngått: 12. juni 2013 mellom Utstederen: Energiselskapet Buskerud AS med org nr: 968278 304 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne

Detaljer

Obligasjonsavtale. Norsk Tillitsmann. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Norsk Tillitsmann. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Norsk Tillitsmann ASA Obligasjonsavtale Inngått: 11. september 2013 mellom Utstederen: Opdals Sparebank med org m: 937901 569 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne

Detaljer

Obligasjonsavtale NOOO Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale NOOO Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasjonsavtale Inngått: 16. mai 2013 mellom Utstederen: Sparebanken Pluss medorgnr: 937894538 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA medorgnr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: 3,25% Sparebanken

Detaljer

Obligasj onsavtale N Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasj onsavtale N Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasj onsavtale Inngått: 15. februar 2016 mellom Utstederen: Bank 1 Oslo Akershus AS med org nr: 910 256 351 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obligasjonseierne

Detaljer

Obligasj onsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasj onsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasj onsavtale Inngått: 13. juni 2016 mellom Utstederen: Arendal kom m une med org nr: 940 493 021 og Tillitsmannen: Nordic Trustee A SA med org nr: 963 342 624 p å vegne av Obligasjonseiem e i: FR

Detaljer

Obligasjonsavtale. 23. mai2013. SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg NOO

Obligasjonsavtale. 23. mai2013. SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg NOO Norsk Tillitsmann ASA Obligasjonsavtale Inngått: mellom Utstederen: 23. mai2013 medorgnr: 937890362 SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA medorgnr: 963342624 på vegne

Detaljer

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Norsk Tillitsmann ASA. Til obligasjonseierne i: NO 001053848.1 NO

Detaljer

Obligasj onsavtale. 1. Obligasjonenes særlige vilkår NOK. på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Strømmen Sparebank åpent obligasjonslån 2013/2017

Obligasj onsavtale. 1. Obligasjonenes særlige vilkår NOK. på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Strømmen Sparebank åpent obligasjonslån 2013/2017 Norsk Tillitsmann ASA Obligasj onsavtale Inngått: 15. januar 2013 mellom Utstederen: Strømmen Sparebank medorg nr: 937886160 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med arg nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne

Detaljer

Obligasjonsavtale. NOOOl Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. NOOOl Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. . ; I Obligasjonsavtale Inngått: 11. januar 2013 mellom Utstederen: Sparebanken øst med org m: 937888937 og Tillitsmannen: med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Sparebanken øst obligasjonslån

Detaljer

Obligasj onsavtale. Norsk Tillitsmann ASA 2013/2017

Obligasj onsavtale. Norsk Tillitsmann ASA 2013/2017 Obligasj onsavtale Inngått: 24. januar 2013 mellom Utstederen: medorg nr: 956548888 og Tillitsmannen: medorgm: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: medisin Rørosbanken Røros Sparebank Norsk Tillitsmann

Detaljer

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder

20. mai 2014. Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder 1 20. mai 2014 Flytende rente Landkreditt Bank AS ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010712417 Utsteder: Type lån: Landkreditt Bank

Detaljer

Obligas j onsavtale N Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligas j onsavtale N Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligas j onsavtale Inngått: 29. januar 2016 mellom Utstederen: Eidsiva Energi AS med org nr: 983 424 082 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obligasjonseieme i: FRN

Detaljer

Obligasjonsavtale. Bank 1 Oslo Akershus AS

Obligasjonsavtale. Bank 1 Oslo Akershus AS Obligasjonsavtale Inngått: 12. mars 2014 mellom Utstederen: med org m: 910256351 Bank 1 Oslo Akershus AS og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann medorgm: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Bank

Detaljer

Obligasj onsavtale. Bank 1 Oslo Akershus AS 2012/2018 N

Obligasj onsavtale. Bank 1 Oslo Akershus AS 2012/2018 N Obligasj onsavtale Inngått: 13. august 2012 mellom Utstederen: med org nr: 910 256 351 og Tillitsmannen: med org nr: 963 342 624 på vegne av Obligasjonseierne i: med ISIN Bank 1 Oslo Akershus AS Norsk

Detaljer

Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett

Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett Avtale om obligasjoner med fortrinnsrett Inngått: 24. februar 2016 mellom Utstederen: med org nr: 993 997 889 og Tillitsmannen: Sparebanken Øst Boligkreditt AS Nordic Trustee ASA med org nr: 963 342 624

Detaljer

TERM SHEET. 28. mai 2014

TERM SHEET. 28. mai 2014 1 TERM SHEET 28. mai 2014 Flytende rente Haugesund Sparebank ansvarlig obligasjonslån ( Obligasjonene ) med fastsatt løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010712847 Haugesund

Detaljer

Obligasjonsavtale NOO Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale NOO Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasjonsavtale Inngått: 19. mars 2013 mellom Utstederen: Agder Energi AS medorg nr: 981 952324 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann medorg nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Agder Energi

Detaljer

Obligasj onsavtale N Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen,

Obligasj onsavtale N Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen, Obligasj onsavtale Inngått: 20. juni 2012 mellom Utstederen: Eidsiva Energi AS med org nr: 983 424 082 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obligasjonseieme i: 4,80%

Detaljer

TERM SHEET. [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder. 3M Nibor.

TERM SHEET. [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder. 3M Nibor. TERM SHEET [dd. mmm] 2013 TrønderEnergi AS ( TE ) fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO001 [ ] Utsteder: TrønderEnergi AS, org. nr. 980 417 824 Type lån: Åpent

Detaljer

Flytende rente Sparebanken Narvik åpent obligasjonslån 2013/2018

Flytende rente Sparebanken Narvik åpent obligasjonslån 2013/2018 Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 08/05/2013 Endelig ISIN: NO 001 0679558 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt under Standardtermer]

Detaljer

FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret obligasjonslån 2012/2015.

FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret obligasjonslån 2012/2015. Olav Thon Eiendomsselskap ASA 01.10.2012 Verdipapirdokument ISIN NO001065967.5 FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA sikret obligasjonslån 2012/2015. Verdipapirdokument Tilrettelegger: Oslo, 01.10.2012 Verdipapirdokumentet

Detaljer

Obligasjonsavtale. Norsk Tillitsmann ASA. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Norsk Tillitsmann ASA. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasjonsavtale Inngått: 24. juni 2013 mellom Utstederen: Eiendomskreditt AS med org nr: 979391285 og Tillitsmannen: med org nr: 963342624 Norsk Tillitsmann på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Eiendomskreditt

Detaljer

Obligasj onsavtale. 1. Obligasjonenes særlige vilkår. Norsk Tillitsmann ASA

Obligasj onsavtale. 1. Obligasjonenes særlige vilkår. Norsk Tillitsmann ASA Obligasj onsavtale Inngått: 21. oktober 2013 mellom Utstederen: med org nr: 914 594 685 og Tillitsmannen: med org nr: 963 342 624 på vegne av Obligasjonseieme i: med ISIN Olav Thon Eiendomsselskap AS A

Detaljer

Obligasj onsavtale. Lom og Skjåk Sparebank. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasj onsavtale. Lom og Skjåk Sparebank. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasj onsavtale Inngått: 15. april 2011 mellom Utstederen: med org nr: 937 888 015 og Tillitsmannen: med org nr: 963 342 624 på vegne av Obligasjonseierne i: med ISIN Lom og Skjåk Sparebank Norsk Tillitsmann

Detaljer

TERM SHEET. 3. mai FRN SpareBank 1 Modum ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 3. mai FRN SpareBank 1 Modum ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder Side 1 av 5 TERM SHEET 3. mai 2017 FRN SpareBank 1 Modum ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010792773 SpareBank 1 Modum Ansvarlig

Detaljer

Obligasjonsavtale. Utstederen hal' forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Utstederen hal' forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. i ; Norsk Tillitsmann ASA Obligasjonsavtale Inngått: 14. mai 2012 mellom Utstederen: Voss Veksel- og Landmandsbank ASA med org nr: 817244742 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963342624

Detaljer

Obligasjonsavtale. med org nr: på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Skandiabanken ASA åpent obligasjonslån 2017/2020

Obligasjonsavtale. med org nr: på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Skandiabanken ASA åpent obligasjonslån 2017/2020 Obligasjonsavtale Inngått: 7. mars 2017 mellom Utstederen: Skandiabanken ASA med org nr: 915287700 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Skandiabanken

Detaljer

NOOOI Med de presiseringer og definisjoner som følger av Avtalens kap 2 har Obligasjonene følgende særlige vilkår:

NOOOI Med de presiseringer og definisjoner som følger av Avtalens kap 2 har Obligasjonene følgende særlige vilkår: Norsk Tillitsmann ASA Inngått: obligasj onsavtale 10. apri12013 mellom Utstederen: Energiselskapet Buskerud AS - med org nr: 968278304 og Tillitsmannen: medorgnr: 963342624 Norsk Tillitsmann ASA på vegne

Detaljer

Obligasj onsavtale NOOOI Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasj onsavtale NOOOI Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen. j l' Norsk Tillitsmann Obligasj onsavtale Inngått: 30. november 2012 mellom Utstederen: med org nr: 971644494 Fredrikstad Energi AS og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann medorgnr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne

Detaljer

Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Norsk Tillitsmann ASA obligasj onsavtale Inngått: 16. august 2012 mellom Utstederen: BN Bank ASA med org nr: 914864445 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne

Detaljer

Obligasjonsavtale. Utstedeien har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. 100 % av Pålydende.

Obligasjonsavtale. Utstedeien har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. 100 % av Pålydende. Obligasjonsavtale Inngått: 29. august 2013 mellom Utstederen: Stadsbygd Sparebank med org nr: 937 902 352 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obligasjonseierne i:

Detaljer

Obligasj onsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasj onsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasj onsavtale Inngått: 6. august 2014 mellom Utstederen: Entra Eiendom AS med org nr: 981 698 266 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO0010683634. Tilrettelegger: Oslo, 16.08 2013

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO0010683634. Tilrettelegger: Oslo, 16.08 2013 NorgesGruppen ASA, 16.08 2013 Verdipapirdokument ISIN NO0010683634 Verdipapirdokument FRN NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO0010683634 Tilrettelegger: Oslo, 16.08 2013 Verdipapirdokumentet

Detaljer

NOOOI Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

NOOOI Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. obligas jonsavtale Inngått: 8. januar 2013 mellom Utstederen: Thon Holding AS med org nr: 938 OSO 287 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: 3,70

Detaljer

Term sheet Hemne Sparebank. 9. desember 2016

Term sheet Hemne Sparebank. 9. desember 2016 9. desember 2016 FRN Hemne Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2016/2026 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utstederen ISIN NO 0010780851 Utstederen Type lån Hemne Sparebank Lånebeløp NOK 30.000.000

Detaljer

TERM SHEET. 11. februar 2015

TERM SHEET. 11. februar 2015 Side 1 av 5 TERM SHEET 11. februar 2015 FRN Voss Veksel- og Landmandsbank ASA ansvarlig obligasjonslån 2015/2025 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010730989 Utsteder: Type lån:

Detaljer

Obligas] ousavtale. 16. september2013. Med de presiseringer og defmisjoner som følget av Avtalens kap 2 har Obligasjonene følgende, særlige vilkår:

Obligas] ousavtale. 16. september2013. Med de presiseringer og defmisjoner som følget av Avtalens kap 2 har Obligasjonene følgende, særlige vilkår: Norsk Tilliisinann AsA Obligas] ousavtale 4. september 2013 mellom Utstederen: Eika Gruppen AS medorgnr: 97931956& og TiiIitsmannen: med org m: 963342644 på.vegne, av Obligasjonseierne i; FRNE:ik~ Gruppen

Detaljer

Obligasjonsavtale NOOOI Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale NOOOI Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasjonsavtale Inngått: 3. mars 2017 mellom Utstederen: NorgesGruppen ASA med org nr: 819731 322 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN NorgesGruppen

Detaljer

Obligasjonsavtale med innløsningsrett for utsteder

Obligasjonsavtale med innløsningsrett for utsteder Obligasjonsavtale Inngått: 26. september 2012 mellom Utstederen: Sparebanken Møre med org m: 937899319 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med org m: 963342624 på vegne av Obligasjonseieme i: med ISIN

Detaljer

Prospekt FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2014 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2014 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2012/2014 ISIN NO 001 0662893 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www.hafslund.no

Detaljer

Norsk Tillitsmann ASA med org nr: på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Agder Energi AS obligasjonslå112013/2019

Norsk Tillitsmann ASA med org nr: på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Agder Energi AS obligasjonslå112013/2019 obligas] onsavtale Inngått: 22. januar 2013 mellom Utstederen: Agder Energi AS med org nr: 981952324 _...- og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN

Detaljer

Obligasjonsavtale. for 4,05 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 068573.8

Obligasjonsavtale. for 4,05 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 068573.8 Obligasjonsavtale for 4,05 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 068573.8 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44

Detaljer

Obligasj onsavtale. FRN Sandnes Sparebank. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasj onsavtale. FRN Sandnes Sparebank. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasj onsavtale Inngått: 9. januar 2014 mellom Utstederen: Sandnes Sparebank med org nr: 915 691 161 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obligasjonseieme i: med

Detaljer

Obligasjonsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasjonsavtale Inngått: l.juni 2016 mellom Utstederen: Brage Finans AS med org nr: 995610760 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Brage Finans

Detaljer

Obligasjonsavtale NOOOI Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale NOOOI Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasjonsavtale nngått: 6. januar 2017 mellom Utstederen: Strømmen Sparebank med orgnr: 937886 160 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Strømmen

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS. 3,41 % Sogn og Fjordane Energi AS åpent obligasjonslån 2016/2026 NOOOI

Sogn og Fjordane Energi AS. 3,41 % Sogn og Fjordane Energi AS åpent obligasjonslån 2016/2026 NOOOI o bligasj onsavtale Inngått: 3. mars 2016 mellom Utstederen: med org nr: 984882092 og Tillitsmannen: Sogn og Fjordane Energi AS Nordic Trustee ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i:

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO 001 0675424 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Obligasjonsavtale. 1. Obligasjonenes særlige vilkår NOK

Obligasjonsavtale. 1. Obligasjonenes særlige vilkår NOK Obligasjonsavtale Inngått: 6. november 2012 mellom Utstederen: Entra Eiendom AS med org nr: 981698266 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN

Detaljer

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 29. oktober 2014. FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder 1 TERM SHEET 29. oktober 2014 FRN Bamble Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2014/2024 ( Obligasjonene ) med innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO 0010722846 Utsteder: Type lån: Bamble Sparebank Ansvarlig

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0277 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00 www.hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no

Detaljer

Obligas j onsavtale. Norsk Tillitsmann ASA

Obligas j onsavtale. Norsk Tillitsmann ASA Obligas j onsavtale Inngått: 6. november 2012 mellom Utstederen: Entra Eiendom AS med org nr: 981 698 266 og Tillitsmannen: N orsk Tillitsmann ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obligasjonseieme i:

Detaljer

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: NO0010572845 Sparebanken Vest 30/4/2010 Fastrente Sparebanken Vest Fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder Utsteder: Valuta: Sparebanken Vest NOK

Detaljer

Obligasjonsavtale NOOOI Med de presiseringer og definisjoner som følger av Avtalens kap 2 har Obligasjonene følgende særlige vilkår:

Obligasjonsavtale NOOOI Med de presiseringer og definisjoner som følger av Avtalens kap 2 har Obligasjonene følgende særlige vilkår: Obligasjonsavtale nngått: 17. oktober 2014 mellom Utstederen: Agder Energi AS med org nr: 981952324 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Agder

Detaljer

Obligasjonsavtale. for FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2014 ISIN NO 001 0628282

Obligasjonsavtale. for FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2014 ISIN NO 001 0628282 Obligasjonsavtale for FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2011/2014 ISIN NO 001 0628282 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

Ank: S.nr.: fo - 4//02, nr.: iff D.nr.: 0 ta N

Ank: S.nr.: fo - 4//02, nr.: iff D.nr.: 0 ta N mi As Ank: S.nr.: fo - 4//02, nr.: iff D.nr.: 0 ta k Tillitsmann ASA Inngått: 23. august 2011 mellom Utstederen: Østfold Energi AS med org nr: 879 904 412 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med org

Detaljer

Obligasjonsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasjonsavtale Inngått: mellom Utstederen: 20. april2016 Skue Sparebank med arg nr: 837 889 812 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA med arg nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Skue Sparebank

Detaljer

Obligasjonsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasjonsavtale Inngått: 7. mars 2016 mellom Utstederen: SpareBank 1 Nordvest med orgnr: 937899408 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: med ISIN

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT. for. 2,05% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2016/2021 ( Obligasjonene ) Stavanger, 03. juni 2016

VERDIPAPIRDOKUMENT. for. 2,05% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2016/2021 ( Obligasjonene ) Stavanger, 03. juni 2016 SpareBank 1 SR-Bank ASA, prospekt av 03. juni 2016 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO0010760341 VERDIPAPIRDOKUMENT for 2,05% SpareBank 1 SR-Bank ASA åpent obligasjonslån 2016/2021 ( Obligasjonene ) Stavanger,

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248

Verdipapirdokument. FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248 Verdipapirdokument FRN Vardar AS Obligasjonslån 2011/2016 ISIN NO 001 0601248 Vardar AS Postboks 1491, Gulskogen 3005 Drammen Sentralbord: 32 20 15 50 Fax: 32 20 14 10 www.vardar.no Tilrettelegger: Drammen,

Detaljer

Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. o bligasj onsavtale Inngått: 13. januar 2017 mellom Utstederen: Skandiabankcn ASA med org nr: 915287700 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA med org nr: 963342624 på vegne av Obligasjonseierne i: FRN Skandiabanken

Detaljer

TERM SHEET. 05 april 2013

TERM SHEET. 05 april 2013 1 TERM SHEET 05 april 2013 Flytende rente Bamble Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010675002 Bamble Sparebank

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 Prospekt Verdipapirdokument for 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 og 4,90 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 0670839 Hafslund ASA Drammensveien

Detaljer

Flytende rente Eiendomskreditt AS fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for

Flytende rente Eiendomskreditt AS fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for 1 TERM SHEET 23. juni 2014 Flytende rente Eiendomskreditt AS fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder ISIN: NO 0010714249 Utsteder: Type lån: Eiendomskreditt

Detaljer

Obligasj onsav tale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasj onsav tale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. Obligasj onsav tale Inngått: 17. november 2014 mellom Utstederen: Ofoten Sparebank med org nr: 955 008 863 og Tillitsmannen: Nordic Trustee ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obligasjonseieme i: FRN

Detaljer

Obligasjons avtale NOOO Med de presiseringer og definisjoner som følger av Avtalens kap 2 har Obligasjonene følgende særlige vilkår:

Obligasjons avtale NOOO Med de presiseringer og definisjoner som følger av Avtalens kap 2 har Obligasjonene følgende særlige vilkår: r' Norsk Tillitsmann ASA Obligasjons avtale Inngått: 19. oktober 2012 'mellom Utstederen:,Fredrikstad Energi AS med org nr: 971644494 og Tillitsmannen: Norsk Tillitsmann ASA med org nr: 963342624 på vegne

Detaljer

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende

TERM SHEET. 27. november 2014. Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) OBOS BBL. 100 % av Pålydende. 100 % av Pålydende 1 TERM SHEET 27. november 2014 Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån ( Obligasjonene ) ISIN: NO 0010725229 Utsteder: Type lån: OBOS BBL Åpent obligasjonslån flytende rente Låneramme: NOK 1,000,000,000

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014

Verdipapirdokument. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014 NorgesGruppen ASA, 08.05 2014 Verdipapirdokument ISIN NO0010709512 Verdipapirdokument FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512 Tilrettelegger: Oslo, 08.05 2014 Verdipapirdokumentet

Detaljer

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg XIII Viktig informasjon et har utelukkende

Detaljer

Obligasjonsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger av Avtalen. østfold Energi AS Ank: g S.nr.: /0-7fa A.nr.: Iii "r " Norsk Tillitsmann ASA Obligasjonsavtale Inngått: 24 august 2011 mellom Utstederen: Østfold Energi AS med org nr: 879 904 412 og Tillitsmannen: Norsk

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

Side 1 av 3. Vilkår: Harstad Sparebank NOK NOK. Låntager: mars Forfallsdato. 3 måneders NIBOR Margin: NIBOR + Margin Act/360

Side 1 av 3. Vilkår: Harstad Sparebank NOK NOK. Låntager: mars Forfallsdato. 3 måneders NIBOR Margin: NIBOR + Margin Act/360 Lånebeskrivelse utarbeidet i forbindelse med søknad om notering på Nordic ABM Dato: 15.03.2016 Endelig ISIN: NO 0010760010 Rentereguleringsdato: Bankdag konvensjon: 8) Rentetermindato: 9) Rentebærende

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446.

Verdipapirdokument. FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446. Sandnes Sparebank, 20.02 2014 Verdipapirdokument ISIN NO0010700446 Verdipapirdokument FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446 Tilretteleggere:

Detaljer

TERM SHEET. Flytende rente Haugesund Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for.

TERM SHEET. Flytende rente Haugesund Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for. TERM SHEET Flytende rente Haugesund Sparebank Fondsobligasjonslån ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsingsrett for Utsteder Vilkår og betingelser ISIN: NO 001065018.7 Utsteder: Haugesund

Detaljer

Obligasjonsavtale. Nordic Trustee ASA. hår forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger avavtalen,

Obligasjonsavtale. Nordic Trustee ASA. hår forpliktet seg til å emittere Obligasjonene på de vilkår som følger avavtalen, NordieTrustee ASA Obligasjonsavtale Inngått: 20. august 2014 mellom Utstederen: Pareto Bank ASA med org nr: 990906475 og Tillitsmannen: medorgnr: 963342624 Nordic Trustee ASA på Vegne av Obligasjonseierne

Detaljer

TERM SHEET. 31. mai 2011 FRN Sparebanken Sogn og Fjordane fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder

TERM SHEET. 31. mai 2011 FRN Sparebanken Sogn og Fjordane fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder TERM SHEET 31. mai 2011 FRN Sparebanken Sogn og Fjordane fondsobligasjon ( Obligasjonene ) med evigvarende løpetid og innløsningsrett for Utsteder ISIN: Utsteder: Type lån: NO0010612153 Sparebanken Sogn

Detaljer

Verdipapirdokument. 4,43 % NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2012/2019 ISIN NO Tilrettelegger: Oslo,

Verdipapirdokument. 4,43 % NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2012/2019 ISIN NO Tilrettelegger: Oslo, NorgesGruppen ASA, 20.02 2013 Verdipapirdokument ISIN NO0010663651 Verdipapirdokument 4,43 % NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2012/2019 ISIN NO0010663651 Tilrettelegger: Oslo, 20.02 2013 Verdipapirdokumentet

Detaljer