l. ObHga jonene særlii e vilkår

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "l. ObHga jonene særlii e vilkår"

Transkript

1 Nomk Tillitsmann ASA Oblig jon avtale Inngått: 25. april 2013 mellom tst d I' n: Blaker parebank med arg nr: g illi tsmannen: or k Tillitsmann A med arg nr: P egnes ligasjonseierne i: Blaker Sparebank pent bligasjonslån 2013/2016 med I IN N Ut tederen har forpliktet seg til å emittere bligasj nene på de vilkår som følger a Avtalen. l. ObHga jonene særlii e vilkår Med de presiseringer og defini [ener som følger av talens kap 2 har bligasj ncnc lgendc særlige vilkår: Emisjonsramme: Emisjonsbel p P lydende: Valuta: N K Emisjonsdato: 3. mai 2013 Forfallsdato:. mai Innfrielseskurs: 100 % av Pålydend all: NA NA - Put: A la Rentestartdato : Emisjonsdato Obl igasj onsrentc: Referanserente + Margin Referanserente: 3 måneder (NIB R) Margin: 0,92 proscntp cog p.a. Rentebetaling dala: 3. februar, 3. mai, 3. august 3. november hvert år Rentekonvensjon: F nktiske/3 60 illeggsbeløp: Bankdagkon en [on: Modif ert pm! lgende Notering: Noteringssted: A - - JA AM

2 Norsk Tdldsmann ASA 2. Pre i cringer og defini joner I Avtalen gjelder folgcm.le presiseringer og definisjoner av ord og uttrykk: Avtalen: Denne 3\ rue med tillegg av de eventuelle Vedlegg avtalen viser til, og eventuelle senere endringer og tillegg som partene avtaler. ~ Bankdag: Dag s m norske banker kan gjennomføre valutatransaksjon r og som gså er pningstlag for orges Banks oppgi rssyslem (NB ). Bankdagkon ensjon: Call: Egne bligasjoner: Konvensjon som angir h a som skal gjelde dersom Rcntebetalingsdato, Calldato, Putdato eller 'orfallsdat CB talingsdato") ikke er en Bankdag, (i) Er Bankdagkonvensjon angitt som "Modifisert påfølgende" flyttes Betalingsdato til første p fi Igende Bankdag, Medfører flyttingen al Rentebetaling dato/forfallsdato faller i påfølgende kalendermåned. flyttes derimot Betalingsdato til siste Bankdag forut or opprinnelig Betalingsdato. Er Bankdagkon ensjon W1gl11 som" Justert" fastholdes Betalingsdato selv om den ikke er Bankdag (betalinger gjennomføres da p fursle Bankdag elter Betalingsdato). -' t Utstederens rett til ltidig innlø e blig [ener på angitte tidspunkl(er) ( 'Calldato") og tilhørende kurs(cr) C allkurs")jf. pkt 3.6 og pkt 3.7. Calldato skal ju teres i henhold til Bankdagkonvensjon. r all angitt som A gjelder ikke bestemmeis ne ro all. Obligasjoner som eies av Utstederen, noen som bar bestemmende innflytelse over tstedcren eller noen som tstedcren bar be temmende innflytel c over ;-- tstedelse av Obligasjoner.i henhold W Avtalen. Emisjon: Erni jonsbeløp: Emisjonsdato: ummen av Pålydende l å de bligasjoner ro (minimum) kal inng rste Emisjon. Dato for første Emisjon. Emisjonsramme: Det beløp som ummcu a Pålydende av amtligc bligasjoner h cyst kan utgjøre. Er NA angitt i feltet for Ernisjonsramme, kan det ikke emitteres ul over del beløp s rn Cl' angitt under Emisjonsb løp. -- Finansinstitusjon: Foretak med tillatelse elter finansierings irksomhet loven (lov 1988/40). f rfal Isdato: Datoen Obligasjonene forfaller til betaling. orfallsdato justeres ihenhold til Bankdagkon ensjon. Inn friel seskurs: r.in: Kursen, fastsatt i prosent 3V Pålydende, som Obligasjonene skal innløses til på Forfallsdato. Identifikasjonsnummeret for bligasjonenc (International ecurities Identification Number). Margin: Det tillegg. angitt i prosentpoeng, om skal tillegge Referanserenten. Er Margin angitt som NA anvende ikk Margin. Markedsplass: Den verdipapirbs rs eller annen anerkjent markedsplass ror verdipapirer. hvor l tedcrcn har eller s ker bligasjanene notert. Om El er angitt under Notering gjelder ikke bestemmelsene i Avtalen som henviser til Markedsplass. --~

3 Norsk TIllitsmann ASA lbor: T rwegian Interbank ffered Rate renteavlesning D r en nærmere angitt periode på Rcutcrs : ide NIBR kl i Oslo. Dersom Reuters. ide NT13R ikke er tilgjengelig, fjernet, eller endret slik at den oppgitte r nte etter Tillitsmannens oppfatning ikk gir et riktig uttrykk for Referanserenten skal det benytte' en annen ide p Reuters eller annen elektronisk nyhetsformidl r som Tillit mannen mener angi r den samme rente som Reuters side NlBR. Er dette ikke mulig beregner Tillitsmannen rente arsen basert på sammenlignbar kvotering mellom banker. r ~~ ~~ ~ Notering: TJA Noteringssted: bligasjon: bligasjonseier: bl igasj onseierm Obligasjonsrente: Verdipapirer emittert under Avtalen og Verd ipapirrcgi stcrct, De(n som er rcgistr rt i Verdipapirregisteret m eier av bliga ~on(cne). -mjsj0n. Den rentesats som bligasjoncnc forrentes med: (i) 'r bliga j nsrenten angitt som en pro entsa skal bligasjoncnc forrent stil d nne pro entsatsen pro am) (basert på Rentekonvensjonen angitt i kap 1) fra og med Rente tartdato til Forfallsdato. (li) r bligasjonsrenten angitt om Referanserente + Margin skal Obligasjonene forrente pr anno med d n rente als m svarer til Referanser nte + Margin asert p d n i kap l angitte Rentekonven janen), fra og med Rentestartdato til [ør te Rentebetalingsdato og deretter løpende fra og med hver Rentebetalingsdato til neste Rentebetalingsdato inn Lil 'orfallsdat. Referanserenten reguleres med virkning fra og med hver Rentebetaling dato til ne te RentebetaJingsdato orfallsdato. Put: Obligasjonseiernes rett til førtidig å innløse Obligasjoner til angitte tidspunkt(er) CPutdato') og tilhørende kurs er (Putkurs ') jf pkt 3.6 og pkt 3.7. Putd lo kal justeres i henhold til Bankdagkon cnsjon, r Put angitt s Dl gjelder ikke be temmelsene om Put, P lydende: Det nominelle beløp på hver Obligasjon. ~~ Referanserente: Nm R på hver Rentefastsettelsesdato, avrundet til nærmest hundredels pro entp eng. for den renteperiode som er angitt under Referanserente. Referanserenten reguleres med virkning fra og med h er Rentebetalingsdato til neste Rentebetalingsdato. Er Referanserenten angitt som A anvendes ikke Referan erente, 3

4 Norsk TIllitsmann ASA Registerfører: Del r retak som a tstcdcr er utpekt til å administrere (fl re utstederkonto for) Obligasjonene j Verdipapirregisteret. Rentebetalingsdato: De(n) dato(er) bligasjonsrenten forfaller til betaling (hvert år). Rentebetalingsdato justeres i henhold til Bankdagkonvcn Jon. Rente fastsette I c dato: De datoer Rcferan renten fa l elte for k mmcnde rcntcp riode Ior Obligasjoner med regulerbar rente. Første Rentefastsettelsesdato er to Bankdagcr før Rentestartdato. Der iter er Rentcfasrseuclscsdato lo Bankdager før h er Rentebetalingsdato. Rcntckonvcn 10n: Konven [on for b regning a bligasjonsr nten. i) Er Remek nvensjon angitt som 30/360 skal rentebetaling fra og med en Rcntestartdato/Rentebetalingsdato til neste Rentebetalingsdato beregnes på grunnlag a et år om består Il 360 dag r med 12 m neder å 30 dager. nntatt fra dell er: a) Hvi. den iste dag iperioden er den 31. kal nderdag i måneden og den første dag i peri dell ikke er den 30. eller den 31. kalenderdag imåneden, så skal den måned som inneholder siste dag i perioden ikke avkortes til 30 duger. ( ) H is den siste dag i eriodcn er d Il siste kalenderdag i februar måned, så skal februar maned ikke forlenge til en måned bestående av 30 dager. (ii) Er Rentekonvensjon angitt som Faktisk/360 skal rentebetaling beregnes p grunnlag a faktisk antall p ] pte kalenderdager fra og med Rentestartdatal Rentebetalingsdato til ne t Rentcbctalingsdato. Antallet rentedager dividere m d f---- Den dato Obligasjonene er rentebærende fra. r Rentcsiartdato angitt som I an endes ikke Rentestartdato, temmebereui bligasjoner: Tilleggsbeløp : gede tcstaende Obligasjoner fratrukket Egne Obligasjoner. Tillitsmann : Summen av Pålydende av alle Obligasjoner som ikke er innfridd og 'l ertet i Verdi papirregisteret. Jtsteder: Den/det foretak som er skyldner debitor) for bligasjonene. Valuta: Den valuta Obligasjonene er denominert i. Vedlegg: Eventuelle vedlegg lil Avtalen. r ~~ Verdipapirregi ter: Det register der bligasjonene er registrert. ----~ 4

5 Norsk TIllitsmann ASA 3. Obliga jonen øvnge ilk r 3. J. Formålet med l misjon n F rm let med misjonen er generell finan iering a tstederens tr rnhet Obliga jonenes not ring og pro pekt Ved notering a bligasjonene pa Marked pia s skal sp r m l m n tering en som kr ver obligasjonseiernes samt kkc a gj res etter bestemmels n iavtalen Er bligasjanene notert på Markedsplass kal t lederen fremskaffe de dokumenter og den informasjon som er n dvendig for å ap rettholde n tcringen Utstederen skal s rge for at Avtalen vedlegges som en del av prospekt og annet tegningsog informasjonsmateriell for bligasj neue. Obliga. jonen tatu blig jonene utgjør en ordinær gjelds rpliktelse for Ut lederen, som bare tår tilbake [or forpliktelser som ed lov skal d kkes foran rdinære gjeldsforplikt Iser Obliga jonenes sikkerh t Det er ikke etablert særskilt sikkerhellil dekning a Obligasjonene t rederen ærlige forplikte) r tstederen ti rplikter eg til ikke (enten dette skjer som ell eller fler handlinger, fri illig eller ufri illig): (a v rdra hele eller deler a virksomheten. (b endre virks rnhetens art eller (c) foreta fusjon, fisjon eller annen form for reorganisering av virksomheten, hvis dette med Ører en ve entlig s ekkel av t derens vne til oppfylje sine forpliktelser etter Avtalen F r tstcderen pplysningsplikt. se pkt t rederen betalinger t tederen skal p h er Rentebetalingsdat etter kuddsvi dale pål te bligasjon renter [il Obliga Jon eierne tsted ren kal p Forfallsdato betale til Obligasjonseierne Pålydende på ObJigasjonen multiplisert med lnnfriels skurs tstcderen kal på Forfallsdato betale eventuelle Tillegg beløp til bligasjonseieme tstcderen kan ikke p be ro pc gm tkra eller gjennornf re rnotregning i betaling. f rpliktelser om følger av vtal n Ved utø else a eventuell all Her Put kal t t d ren p dato angitt under all eller Put betale til hliga [onseicrne Pål dende p hligasjoncne S III skal innfris multiplis rt med den kurs som kal gjelde for den angitte dato, med tillegg av påløpt bligasjonsrcnte t h ert bel rp m Utstederen skal betale til Obligasjonseierne skal ære di p nib It for Obliga jonscierne den dato bel p t skal betales i henhold til A talen. JSt(. 5

6 Norsk Tllhtsmann ASA Hvis tstederen ikke har betalt r rfalte krav etter vtalcn, uavhengig om Obligasjon ne r erklært misligholdt, 'kal del betale en for inkej esrente av det forfalte kravet til varende det h yeste a : a) NIB R for ell periode på en uke med tillegg av 3 % p.a. (fastsettes to Bankdagcr Iør fa fallet, og deretter ukentlig). og b gjeldende bligasj nsrente p det aktuelle li rfallstidspunkt med tillegg a 3 % p.a. 'orsinkclsesrenter skal månedlig legges til det forfalte krav og forrentes med dette (renters rente) to else av førtidig innlø ning rett av Obliga [onene Hvis Utstederen nskcr å utøve eventuell Call, skal dene meldes til. hligasjonscicme og Tillitsmannen senes130 - tretti - Bankdager r innløsning skal gjennomf res tsteders inn! sning a mindre enn alle bligasjonene ske I gjennomføres d uttrekning mel! m bligasj n ne Hvis Obligasjonseieren ønsker å utøve eventuell Put, skal dette meldes bligasjonseicrcns egen registerfører i Verdipapirregist ret senest 15 - femten - Bankdager f r inni sning skal gjennornf res..8. Mi lighold li Obliga jonene Obligasjonene kan av Tillitsmannen erklæres misligh Idt dersom: (a) tstederen ikke rettidig har erholdt inc ctalingsforpliktel er elter pkt med mindre betaling n r Tillitsmannens oppfatning åpenbart vil bli gjennom ort, og er gjenn mit 11, inn n 5 - fem - Bankdagcr etter at beløpet forfalt, (b) Utstederen ikke oppfyller øvrige vesentlig forpliktelser etter Avtalen med mindre forholdet etter Tillitsmannens oppfatning kan rettes g er rettet, innen la - ti- Bankdager elter al Utstederen ble oppmerk om på forholdet, (c U tederen ikke er istand eller villig til oppfylle andre låncforpliktcl r inklu i c garantiforpliktelser) som er forfalt eller kan bringes til førtidig forfall som ti Ige av t rederens mislighold, forutsatt al summen a nevnte låneforpliktelser utgi r mer enn det høye te a j K nor ke kr ner Li milli ner eller 1 prosent a tstederens kf rtc egenkapital ed avgi elsen av i te årsregnskap, (d) tstederen tas under konkur b handling, offentlig administrasjon, innleder gjeldsforhandling erkjenner å være insolvent, eller en vesentlig andel av tstederens akti a er gjenstand for dekningssalg, t ang fullbyrdels arrest, utlegg eller beslag (e) tstederen blir besluttet oppi st, (t) Utstederen iti lknytni ng til bligasjonenc eller 1\vtalen (etter illitsrnannens vurdering) har avgitt mangelfulle eller feilaktige opplysninger. erklæringer, bekreftelser eller inncståcl er av vesentlig ctydning, eller (g) t lederen er ien ituasjon som gir 'Iillit mannen. LL r k nsuitasjon med lederen rimelig grunn til å anla at Utstederen ikke er i tand til oppfylle sine lorpl ikte Iser etler Avtalen.

7 Norsk Tillitsmann ASA 4. Andr be temmelser 4.1. Kra til dokum ntn jon Tillitsmannen skal ha mottatt fra tstedercn dell dokumentasjon som er angitt nedenfor sene. t to Bankdager før dato for Iorsre rmsjon, a) A talen undertegnet. (b) tedcren b lutning om rms] n c dokumenta Jon som viser at den 111 undert gner A alen har rett til å forplikte t deren (firmaattcst, fullmakter m.., (d tteder vedtekt r. (c) bekrefte] e på al kravene i verdipapirhandellov en kap 7 (prospektkrav) er oppfylt, I) eventuelle offentlige godkjennelser som er I dvcndige for nu sjonen, g) bekreftelse p at bligasjanene er registrert i Vcrdipapirr gisteret, (h) eventuell underskrevet avtale om dekning av Tillitsmannens honorarer g utgifter i henhold til pkt (i) e entuejl erklæring ihenhold til pkt 4.2._, G (k) all vrig rei ant d kumentasjon som er fremlagt i tilknytning til Emi janen, og eventuelle erklæringer (herunder advokaterklæringer) S0111 Tillitsmannen b T om i forbindelse med forhold nevnt under dette pkt 4.1.] Tilli tsmannen kan, når Tillitsmannen finner det forsvarlig. endre fristen eller dokumentasjon kra ene etter pkt F r bligasj uenc kan emitteres kal Tilli mannen skriftlig m ddclc l lederen, Emisjonen' tilrettelegger g Regi terf r n at d kurnentene er k nu Ilert og at dokum ntasjon kravene er ppfylt Erklæring fra tsteder Ved enh: er Emisjon er Utstederen ansvarlig for at: (a) alle opplysninger som er avgitt i forbindelse med misjonen. så langt Ut tederen kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, g at del ikke Iorck miner utelatelser om er a en slik art at de kan endre de gitte oppi sningenes b tydning innhold me hensyn til urderingen a bligasj nene, g at Utstederen har gjort alle rimelig iltak {i r ikr dette, (b) Utsted ren bar fattet gyldig be lutning om -:.miuonen., og at mi Janen ikke er i k nflikt med Utsi derens øvrige forpliktelser og (c offentlige kraver oppfylt herunder verdipapirhandelloven kap. 7 og emisjonsforskriften ov 1996 nr. 1247), og at påkrevde offent! ige godkjennelser foreligger Tillitsmannen kan fl r enhver Emi jon kreve al L Lederen ed ærskilt erklæring bekrefter oppfyllelsen a pkt Emisjon retter første Emi jon Dersom det r angitt Emisjonsrarnme i pkt. l,kan tstederen creta ytterligere rmsjoner innenfor :mi jonsramrnen, forutsatt at: (a) Emisjonen skj r senest fem (5) Bankdager r r Forfallsdato. og at (b) kravene som følger av pkt4.1. I og pkt fortsatt er oppfylt. 7

8 Norsk Tllhtsmann ASA jennomføring a ytterligere Emisj ner krever kriftlig bekreftelse fra Tillit mannen til Utstederen på at vilkårene foreligger med mindre (i) tstederen r n Finan in riiusjon og (ii) bliga [onene for tstcderen utgi r en u ikrct ordinær gjeldforpliktelse (ikke ansvarlig lån) Utsteder n kan med kriftlig samtykke fra Tillit mannen utvide ;misjonsrammen. Eventuell utvidels a,misjonsrnmmen skal m ddeles Obligasjonseierne g Markedsplassen...tA. Registrering av Obliga jonene Utstederen kal pcnd besørge k rrek regi Lr ring a bligasjonene i Verdipapirregisteret Rentefast ettelse Dersom Avtalen [a tsctter at bligasj nsrenten skal regulere iobligasj onene I p tid, foretas rentefastsettelse a illitsrnannen. bligasjonsrent n frem til neste Rent betalingsdato skal meddeles Obligasjonseierne, tederen, Regi terføreren og Markedsplassen t ted r erverv av bliga joner Utstederen kan erverve bligasjoner ob beholde. a hende eller slette dis c bligasjoncne i Verdipapirregistcret, 4.7. t rederen opply nlngspllkt Utstederen kal: a traks informere "illitsmannen om eth ert mi lighold a vialen, og om ethvert forhold som Utstederen forstår eller burde forstå vil kunne [øre til mislighold, b) uoppfordret informere Tillitsmannen om rige forhold hos tstederen av vesentlig betydning for Utstederens oppfyllelse a Avtalen. ) uoppfordret informere Tillitsmannen ti r II tederen gjennornf rer o erdragelsc a hele eller deler av virksomheten eller endrer virksomhetens art. (d på. anmodning vcrscnde illit mannen tstederens årsrapport og del rsrapport samt annen informasjon som Tilli mannen har saklig beh v for, e på anmodning fra illit mannen sende o ersikt ver Utstederens beholdning av Egne bligasjoncr, 1) uoppfordret s nde kopi til illit mannen av meldinger som innebærer at kreditorvarsel skal utstedes i henhold til I og forskrifter, g uoppfordret ende kopi til 'l illit mannen a meldinger til Markedsplas en som er relevante for tstederens forpliktelser i henhold til Avtalen (h) uoppfordret informere illitsmannen om endringer i registreringen av bligasjonene i Verdipapirregisteret og (i) uoppf rdret i forbindelse med a leggeise av årsrapp rt, eller pl forespørsel fra Tillitsmannen, sende til Tillitsmannen bekreftelse pa o erholdelse av særskilte forpliktelser som følger av Avtalen. 8 l

9 Norsk Tilhtsmann ASA 4.8. Meddel I er Tillitsmannens kri ftlige meddelelse!", varsler. innkallinger mv. til bligasj n eierne skal sendes via Verdipapirregisteret, m d kopi til tstederen og Markedsplassen. Informasjon til bligasjonscieme kan også bli publisert på web-siden Utstedere IlS skri IHige meddelelser til Obligasjonseierne skal sendes ia Ti 11itsmannen, cvcntu It via Verdipapirrcgistcrct med k pi til iuit mannen og Marked plas en Oml o uninger tstcdercn skal dekke alle egne utgifter i forbinde] med vtalen g gjenn mfl ring Il vtalens be temmclser, h runder utarbcid l c av Avtalen, e entuell notering av bligasjonene p Markedsplass og registrering og adrninistrasj n a bligasjonene i V erdipapirrcgi steret Tillitsmannens vederlag og omkostninger skal dekkes av Utstederen. For Finansin titusj ner kommuner g r lkc kommuner fastsettes åilig honorar i henhold til gjeldende honorarsats gilkår P' tillitsmannens hjemmeside (W\.tru tee.n ) på Emisionsdato med mindre ann t er ær kilt li It med Tillitsmannen. For andre utsteder fastsette" honorar iegen avtale. Tillitsmannen' rnkostninger som ikke kan inndrives på grunn a in 1 ells Iler lignende ho Itstederen, skal kunne dekkes ved avkorte utbetaling til bliga J nseierne, Eventuelle offentlige a gifter i forbindelse med Avtalen g gjennom [I ring av Avtalens bestemmelser skal dekkes av Utstederen. Utstederen har ikke ansvar for eventuelle offentlige avgifter på omsetning a bligasjonene Utst deren er ans arlig for at eventuell kilde katt i henhol til n rsk lo blir tilbakeholdt. 5. Obli a jon eiermøte 5.1. Obliga JOD eiermøt t m_ndishet Obligasjonseicrmøtet er obligasjonseierfell kapers øverste organ. Der om O ligasjonseiemes beslutning eller samtykke er nødvendig etter Avtalen eller etler lov, treffes vedtak om dette p bligasjon ciermøtc. Vedtak truffet på Obligasjonsciermøte er bindende og gjelder 01' alle Obliga ~on er Innkalling o gj nnomføring a Obliga j neiermøte bligasj nseierm te a holdes etter begjæring fra: (a t 'leder n (b) blig jons ier som repres ntercr minst l/iu av Stemmeber lhg de bligasjoner (c Tillitsmannen, eller (d) Markedsplassen bligasjonseierrn et innkalle a illit mannen. Begjæring m a holdel e av bligasjon cicrrn ile sendes Tillitsmannen krifllig og skal pre i t angi de aker som ønske behandlet, 5.2.". Har illitsmann "11 ikke erterk mmet en gyldig begjæring om a holdet e av Obligasjon eicrmote innen 10 - ti - Bankdagcr Uer mottak av gjæringen. kan den som begjærte bligas] Il eierm let selv ti re tå innkalling. 9

10 bligasjonseiermøtet innkalles encst 10- ti - B nkdagcr r r bligasj nseierrnøtet. Innkallingen g o er ikt over den enkelte Obligasjonseierens beholdning a Obligasjoner sendes til de bliga [onseiernc som er registrert i Verdipapirrcgistcrct p utscndels stidspunktet, Innkallingen sendes også Markedsplassen for offentliggjøring. Innkallingen skal angi de saker s m kal behandle på Obligasjonseiermøtet, Tillitsmannen kan i innkallingen g sette andre saker på. dag rdenen enn de m omfattes Il begjæringen. ra vtalen ti reslått endret sk h vedinnholdet a forslaget angis i innkallingen. Tillitsmannen kan kreve al tstederen ikke endrer antall Stemmebereuigcdc bligasjonor i period n fra bligasj nseierrn te er begjært til møtet er a holdt. aker 5 m ikke er m dd It Obligasj nseieme elter reglene om innkalling til Obligasjonseiennutet. kan bare avgjøres med samtykke fm samtlige Stemmeberettigede Obligasjoner. bligasjonseierm tet avh Ide i lokaler anvist a. illitsmann n. Oblig J neienn tel a ne g, med mindre Obligasjonsei rmotet vedtar noe annet, ledes av. illitsmannen, Er Tillitsmannen ikke til stede åpnes bl igasjonseierrnøter aven bligasjonseier, og ledes av en repre entant SOIll velges av bli gasj onseicrmøtet, Del kal. res pr t koll fra bligasjonseierm tel. I pr tok Ilen skal del angis hvilke Obliga [ons icrc om r representert, og antall bligasjoncr de kan a gi temme for. Videre skal protokollen inneholde de vedtak om fattes på møtet og utfallet a sternrnegivningen. Protokollen skal undcrskri es av møtelederen og minst en annen pe n s ro elges av bligasjon eierrn et. Protokollen skal pp bevare illitsmannen og ære tilgjengelig for bligasj nseicrnc. På bligasjonseicrmøtet har bligasjonseieme, Tillitsmannen og Markedspl sen adgang til å møte. M neleder kan gi andre adgang til m let. med mindre bligasjonseiermøtet bestemmer noe annet. bligasjonseier kan møte ved fullmektig. Obligasjon eier har rett til tille med rådgi er. illitsruannen a gi r i l il 'tilfelle h em om bur m tereu for Obligasjonen. Representanter for Utstederen har adgang til møte p Obligæjonseiermetet, Obligasjonseiermotet kan bestemme at Utsteders representanter ikke deltar i behandlingen a en sak. Utstederen har rett til å ære til stede under a stemningen, dtak pl Obliga jon eiermotet Norsk TIllitsmann ASA På bligasjonseiermøtet gir hver ternrncbcrettigede bligasjon rett til en temme i henhold til registrerte Obligasjoner i Verdipapirregisteret ved utløpet a dagen for avholdel ea bligasjonseierm 'rt t. D fl som pncr Oblig [on icnn et a gj' r hvilke bliga ~ uer som skal auses son egne Obligasjoner. Egne bliga joner har ikke st ern IIIerett, I alle aker som behandle pa bligasjonseiermøtet kan Utstederen, Iilli mannen g enhver bligasjonseier kreve skriftlig a t rnning. Ved stemmelikhet gjelder del møtelederen slutter eg til, elv m møteleder 11 ikke er bligasjonseier For at Obligasjonseiermøtct skal kunne fatte gyldig vedtak må minst halvparten (1/2) av ternmcberettigede Obligasjoner vær repres ntcrt, j f. dog pkt 5.4. elv om mindre enn hal parten 1/2) a temrneberettigede bliga uont:r er representert. skal bligasj n eierm tet avholde og a tcmning gi nnomf re Ht vedtak på Obligasjonseiermøtet krever tilslutning fra et flertall a\ de avgitte stemmer, om ikke annet er bestemt i pkt sc 10 l

11 NorsK Tillitsmann ASA I følg nde saker kreves tilslutning fra minst to tredeler (213) fl de avgitte stemmer: (a) endringer a Avtalens be temmcl er m bliga [onsrenten, I p lid, inni ningskurs og vrige bestcmmel r som har betydning for bligasjonenes kontantstr m (b) o erf ring a Avtalens rettigheter og forpliktel er til annen utsteder (skyldner), eller (c) b ue a Tilli tsmannen, Obligasjonsei rmøtet kan ikke treffe vedtak som er egnet til gi enkelte Obligasjonseiere eller andre en urimelig f rdel på andre bligasj nseieres b kostning Tillit mannen skal s rge for at vedtak truffet på bligasjonseiermøtet blir iverksatt Vedtak truffet p bligasjonseierm tet kal meddeles Ut tederen, bligasjonseieme og Markedsplassen Gjentatt Obliga jonselermøte 5.4.). livi bligasjon eiermøtet ikke kan fatt gyldig edtak etter ph kan det innkalle til gjentatt bligasjonscicrmøtc for behandling av samme ak, I innkallingen til gjentatt bligasjonseiermote skal det opplyses om fremmøtet og resultatet a avstemninger på det første Obligasjonseiermøtet Ved behandling av saken i gjentatt bligasjonseiermøte, kan det treffes gyldig vedtak selv om mindre enn halvpart n ll/2 av tcmmeb rettigede bligasj ner r rcpre entert. 6. Tillitsmannen i.i. Tillit mann n opp a r og myndighet Tillitsmannen skal overvåke tstcdercns oppfyllelse av sine forpliktelser eller Avtalen. g etter lov og forskrift i forhold s m har sitt grunnlag i Avtalen. herunder kontr llere rettidig og korrekt betaling av bligasjonene og bliga Jon rente informere Obligasjonseierne, Regi terføreren og eventuell Markedsplass om relevant informasjon III innhente. og mottas i g n kap a 1 illitsmann (dette er ikke til hinder or at Tillitsmannen drøfter k nfidensielle forhold med Utsteder n gjennomføre cbligasjonseiermøter og treffe beslutninger og iverksette edtak truffet i hcnh Id til Avtalen. Tillitsmannen er ikke forpliktet til vurdere Utsted ren finansielle tilling uta r de forplikte) er som m 11 fl 19c direkte avtalen Iillitsmanncn kan ta ethvert skritt for å ivareta bl igasjons ierncs rettigheter j alle forhold s fil har sitt grunnlag i A talen. Tillitsmannen kan ente handlinger til saken er ti relagt bl igasjonsciermøtct, Tillitsmannen kan med bindende irkning for bligasjonseierne treffe beslutninger cdr r nde A, alen, herunder foreta endringer i talen m etter Tillitsmannens urdering ikke vesentlig forringer blig sjonscicmes rettigheter eller interes er etter Avtalen jf dog pkt illitsmannen kan med bindende irkning for ligasjonsei me tre e beslutninger i andre ti Ifeller enn nevnt ipkt etter forhåndsvarsel hl Obligasjonseierne, jf dog pkt 6. J.5. Var elet skal inneholde forslaget til endring og Tillitsmannens vurd ring a dette. Det kal pjyse om at orslaget ikke kan besluttes a Tillitsmannen al ne med indend virkning for obligasjonseierne dersom en bl igasjonsc ier inngir skriftlig protest m t ti rslag l innen en frist fastsatt a Tillitsmannen. Fristen kan ikke være kortere CIlIl 5 fem - Bankdager fra ut endel en av arsclct lillitsmanncn kan ikke trene beslutninger etter pkt Il r som ang r lorh ld ne nt i pkt unntatt for rette pcnbare uriktigheter, uklarheter eller ufullstendigh t r. 11

12 Norsk Tillitsmann ASA Tillitsmannen kan ikke treffe be luininger som er egnet til gi enkelte Obligasjonsei re eller an re ell urimelig ordel pa andre bug J n 'eieres bekostning B slutninger truffct a Tillitsmannen etter pkt 6.1 skal meddeles Utstederen, Obligasjonseierne og Markedsplassen, med mindre det er åpenbart unødvendig Obliga jonseierrn let kan edta bytte a illitsmannen uten samtykke fra It rederen jf pkt 5.s Erklæring av mi lighold, he ing og inndri else Dersom det inntreffer forhold som nevnt i pkt 3.8 kan Tillitsmannen gjennornf re ethvert tiltak illitsmannen finner påkrevd ror å ivareta Obligasjonseiernes intercs er, herunder erklære mislighold, heve Avtalen og erklære bligasjoncnc med tillegg av renter og omkostninger forfalt til betaling, samt forestå inndrivelse a alle utestående beløp under Avtalen rsom Tillitsmannen får skriftlig krav om gjennomti re tiltak som ne nl i p t6.2.1 Obliga [onseiere som represcnter r minst 1/5 a L mmebcrcttigede Obliga ~ ner skal Tillitsmannen gjennomføre tiltakene med mindre Obligasjon. eiermøtet har truffet beslutning om andre løsninger Tillitsmannen skal holdes skadesl s av bligasj nseieme li r irkningen av tiltak (herunder omkostnin er og ans ar III er iverksatt etler pkt eller etter vedtak om mislighold på bligasjonseienn el, og kan kreve skadesl holdeise og sikkerhet fra de Obligs [onseicre som har fremsatt krav etter pkt eller temt for beslutningen på et bligasj onseiermøte. 6.. n ar Tillitsmannen er kun ansvarlig for direkte tap bligasjonseierne eller t rederen lider om følge av at Tillitsmannen uaktsomt eller forsettlig har forsømt sine oppgaver etter Avtalen. Tillitsmannen har ikk ansvar for innholdet a inf rmasjon om illitsmanncn videreformidler til bligasjons ierne på vegne av tstederen Utstederen er an varlig for direkte tap (herunder omkostninger og an var Tillitsmannen pådrar seg som følge aval Utstederen har for ml sine plikter etter Avtalen, herunder tap som følge a at Tillitsmannen har innrettet seg etter erklæringer og opply ningcr Utstederen har avgitt i forbindelse med etablering og ru nnomføring avtalen Bytte a tlllitsraaun Bytte av tillitsmann avgjøres av Obligasjons iermøtet etter reglene i kap 5. illitsmannen fungerer inntil ny tillitsmann eventuelt er algt, Utgifter til ny tillitsmann dekke a tstcder n tt r pk14.9, men kan - helt eller delvi - kre e refundert a illi 'mannen dersom byttet rkyldes brudd P' Tillit mannens forpliktelser etter Avtalen eller andre forhold Tillitsmannen er ansvarlig for Tillitsmannen plikter medvirke til al den nye tillitsmannen uten ugrunnet pphold eller bligasj nseiermøiet får de I vendigc dokum nier og opplysninger for å utf re. in oppga er etter A talen. 7. enerelle be temmeiser 7.1. bliga jon eierfelle kap 7. t.1. Jjennom tegning, kjøp eller annen overføring av bligasjoner, vil Obligasjonseierne anses å ha tiltrådt Avtalen og herunder akseptert al: Ca) bligasjonsererne er bundet a vtalen. 12

13 NOl'1k Tilltlsmann ASA (b) Tillitsmannen har rull makt til å opptre p egne av bligasjonseierne. (c) Fillitsmanncn har, for sin saksbehandling vedr rende vtalcn, rett til innsyn i Verdipapirregisteret om eierforholdet til bligasjonene i Verdipapirregisteret, (d) Avtalen etablerer et fellesskap mellom Obligasjonseierne som innebærer at: (i) Obligasj nene er eg i mellom ide rdnede likestilte. (ii) Obligasjon 'eierne ikke rn d grunnlag i Avtalen kan pptr direkte overfor tstcdcren, herunder ikke selv la ut s ksmål mot tstederen (iii) Utstederen ikke kan med grunnlag i Avtalen opptre direkte overfor Obligasjon eierne, IV Obligasjonseierne ikke kan opphe e obligasjonseierfellesskap og ( ) at den enkelte bligasjonseier ikke kan tre ut av obligasjonseierfellesskapet Avtalen er tilgjengelig for enhver og kan fås hos Tillitsmannen eller tstedercn. Lo valg og verneting Konflikter som måtte oppstå under A talen og som ikke kan løses i minnelighet. skal avgjøres etter norsk rett og mcd Oslo Tingrett som verneting. Endrin a Avtalen Endring a Avtale be temmels r kan bare foretas med samtykke fra part ne i denne Avtak med unntak av endring som nevnt ipkt Kontakfoppl ninger Utstederen og Tillit mannen skal holde hverandre informert om endring ipostadresse, c- postadre. se. telefon- og t Icfaksnwnmer og kontaktpers ner. t ted r n ~... t~.. il. annen 13 )

FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk innløsningsrett

FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk innløsningsrett Lånebeskrivelse i forbindelse med notering på Nordic ABM Dato: 16.06.14 Endelig ISIN: NO0010713787 FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk

Detaljer

Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015

Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015 Skal ikke noteres på Oslo Børs / ABM Dato: 11/03/2010 Endelig ISIN: NO 001 0566870 Flytende rente Hønefoss Sparebank åpent obligasjonslån 2010/2015 Vilkår: Dokumentasjon: [Låneavtalen 1) er nærmere omtalt

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Juli 2013 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014

Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Til aksjonærene i Yara International ASA Innkalling til ordinær generalforsamling 5. mai 2014 Aksjeeierne i Yara International ASA ( Selskapet ) innkalles herved til ordinær generalforsamling i Auditoriet,

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki.

Generalforsamlingen vil bli åpnet, inkludert opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere, av styrets leder, Tuomo Lähdesmäki. Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. APRIL 2015 KL. 08.30 Ordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron ) vil bli avholdt tirsdag 21. april 2015, kl. 08.30 på Hotel

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer

Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter med endringer ved protokoll nr. 11

Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter med endringer ved protokoll nr. 11 Norwegian version/version norvégienne Oversettelse Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter med endringer ved protokoll nr. 11 med tilleggsprotokoller nr. 1, 4, 6,

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjonærene i Nordic Semiconductor ASA ( Selskapet ) innkalles til ordinær generalforsamling Fredag 17. april 2015 kl. 0900 i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Til

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer