FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: AKER I PERIODEN SAKSPAPIR. I Dato: orientering.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: AKER I PERIODEN SAKSPAPIR. I Dato: 10.03.2011. orientering."

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv J our,alpostid: saldd.: /519 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Sak nr.: 013/11 I KOMMUNESTYRE II I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen I Dato: REFERATS AKER I PERIODEN Sammendrag: Dok.ID ArkivsakID Brevdato AvsenderlMottaker Tittel I He1se- og miljøtilsyn MILJØRETTET HELSEVERN I Salten IKS v/kata1in FAUSKE - AKTIVITETSPLAN 2011 Nagy I 10/ Norsk Kulturarv FRITAK FOR EINEDOMSSKATT FOR FREDETE OG VERNEVERDIGE BYGNINGER I 11/ Skatteetaten KONTROLLRAPORT 2010 VEDRØRENDE SKATTEOPPKRVERFUNSJONEN I FAUSKE KOMMUN I Justis- og HØRING - l) FORSKRIFT TIL DEN Politidepartementet NYE VERGEMÅLSLOVEN OG 2) ENDRINGER I ANNN LOVGIVNING SOM FØLGE A V NY VERGEMÅLSLOV MV INNSTILLING: Refererte dokumenter tas til orientering.

2 JM. ~~/IDhl Fauske kommune Rådmanen Postboks FAUSKE Kopi til Siv Johansen og Maja Eilertsen Dalo Deles rei:..... Arkivkode... J90 & 17 Sakslir.Jvår ref... 05/ louliall1l Miljørettet helsevern i Fauske - aktivitetsplan 2011 Vedlagt følger akvitetsplan for vår akivitet innenfor miljørettet helsever for kommunen i Planen er utarbeidet i samråd med kommuneoverlegen. Vi ber om at den legges fram for politisk organ til orienterng. Vi ser fram til fortsatt felles innsats innenfor disse fagområdene. Med vennlig hilsen ~daglig leder Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Notveien 17, 8013 Bodø Tlf e-post: postt$hmts.no Or~.nr Saksbehandler: KataJin Nagy direkte telefon: e-post: kntghmts.no Side i av:z

3 Aktivitetsplan Miljørettet helsevern Helse- og miljøtilsyn Salten 2011 Kommunehelsetjenesteloven og smittevernloven mlforskrifter: 1. Barnehager og skoler: Løpende saksbehandling. Prioritere å fà godkjent de som mangler dette og rutiner for å silrre at søknad om plangodkjenng og drftsgodkjenning sendes inn. 2. Andre viksomheter (badstuer, boblebad, solarier, campingplasser, basseng, tatoveringsvirksomheter, bingolokaler m.m.), legioneua: Tilsyn i hht tilsynsplan. 3. Annet: Følge opparbeidet med radonkarleggig,uttalelser drkkevansanlegg. Årlig samarbeidsmøte. Tilsynsplan mijørettet helsevern i Salten Tilsyns- Krterie Tilsyns- Fagområde og virksomheter, eder deler av virksomheter klasse helserisiko frekvens L Betydelig Hvert 2 år Kjøletårn, luftcrubber, boblebad, befuktn, anegg, innendørs fontener (legionelia), Sykehiem. sykehus, institusjoner ReHab o~ lignende (Ie~ionella) 2 Moderat Hvert 34 år Skoler, barnehager, campingplasser (miljørettet helsevern og legionelia) Asylmottk (miljørettet helsevern) Badeanlegg, badstuer (bassengforskrft) Piercing, tattoo, hulltaking (hygiene) Solarer (hygiene og strling) 3 Lav Tematilsyn, Hoteller, bilvaskehall, m.m. (legionelia) etter behov Skadedyrekjempere, hudpleie, fisør, etc (miljørettet helsevern) eller ved klager Hoteller, restaurant, forsamlingslokaler, idretthaller, hospitser, fengsel, etc (hygiene og røyking) Bygg/anlegg, restauranter, annen virksomhet (miljørettet helsevern: støy) Badestrender (vanprøve) Side:inv:i

4 '-7 d li l\,~v\ ~ Fauske _kommune S' bil Saksbeh. PH If Norsk Kulturarv 7-4 -Il Klassenng J.IO 8.10, i-.~ II /:53 /"!O!2&ID i! Til kommunen v. ordføreren Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: gh01/11 Vår dato: Vågå, L Fritak for eiendomsskatt for fredete og verneverdige bygninger Norsk Kulturarv har registrert at mange kommuner ikke benytter anledningen til å frita fredete og verneverdige bygninger for eiendomsskatt. Fredete og verneverdige bygninger er en del av vår kulturarv og betyr mye for stedets identitet og folks tilhørighet. Fredete og verneverdige bygninger krever rehabilitering og vedlikehold som går ut over ordinært arbeid og kostnad i forhold til nyere bygninger. Det er derfor en økonomisk belastning for eieren å holde bygget i hevd slik som ønsket. Pålegg om eiendomsskatt gjør den økonomiske situasjonen enda tyngre. Resultatet blir at kulturarven forfaller. Norsk Kulturarv mener at dette er svært uheldig og vil oppfordre kommunene til å frita fredete og verneverdige bygninger fra eiendomsskatt. Det er et samfunnsansvar å hindre forfallet i kulturarven. Hjemmel for fritak av eiendomsskatt Hjemmelen for å kunne frita for eiendomsskatt helt eller delvis finnes i Eigedomsskattelova av 6. juni nr bokstav b og gjelder" bygning som har historisk verde". Hvilke bygninger som har historisk verdi avgjøres av kommunen etter en skjønnsmessig vurdering. Kommunestyret er i utgangspunktet ikke bundet av andre instanser vurdering. Norsk Kulturarv viser i denne forbindelse til brev fra Riksantikvar Jørn Holme av Det skal bl.a. legges vekt på om bygget/anlegget har særlig kulturhistorisk eller antikvarisk verdi. Fredete bygninger kommer helt klart inn under denne definisjonen ifølge Riksantikvaren, og flere kommuner har allerede fritatt fredete bygninger fra eiendomsskatten. Etter Norsk Kulturarvs oppfatning er det helt nødvendig at øvrige kommuner, som har innført eiendomsskatt, nå fritar fredete bygninger fra eiendomsskatten. Fritak for eiendomsskatt også for verneverdige bygninger Svært mange bygninger er imidlertid i fredningsklasse eller vurderes som verneverdige uten at det er fattet formelt vedtak på statlig eller kommunalt hold. Norsk Kulturarv oppfordrer derfor kommuner som ikke har kommuneplaner som omfatter bevaring av bygninger av historisk verdi, til å utarbeide slike planer eller å lage en egen bevaringsplan for bygg og anlegg som har kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. Norsk Kulturarv Vågåvegen Vågå post(âkulturarv. no Tlf Faks Org.nr Bank

5 Dette vil gi hjemmel i kommunen for fritak for eiendomsskatt av også verneverdige bygninger som i mange tilfeller er vel så viktig for kulturarven og kommunens identitet som de som Riksantikvaren har fredet. Fritak for eiendomsskatt ved ny bruk av fredete eller verneverdige bygninger Norsk Kulturarv ber kommunene spesielt vurdere fritak for eiendomsskatt der eieren aven fredet eller verneverdig bygning har rehabilitere bygningen og satt i gang virksomhet som gir et nytt næringsgrunnlag med inntekter og nye arbeidsplasser. Begge deler vil føre til en verdiskaping som kommer kommunen og lokalsamfunnet til gode. I tilegg til dette kommer merkostnader ved drift, pga. funksjonalitet (arbeidskrevende planløsning, størrelse, renhold av antikke overflater 01.), større energikostnad (isolasjonsverdi, store areal, type varmekilde) og høyere forsikring (antikvarisk merkostnad). Gjennom ny bruk av det gamle bygget vernes kulturarven til glede for nåtid og fremtid, både mentalt og økonomisk. Den bedriftsøkonomiske effekten for den enkelte eier kan ofte være begrenset, mens den samfunnsøkonomiske verdiskapingen som genereres ved investering i kulturminner har stor betydning for lokalsamfunnet med en multiplikasjonsfaktor helt opp mot ti ifølge Stortingsmelding nr. 16 ( ) "Leve med kulturminner." Norsk Kulturarv mener det er svært viktig at eieren ikke straffes for å praktisere "vern gjennom bruk" og har tatt belastningen med å sette en fredet eller verneverdig bygning i stand. Vedlikehold av slike gamle bygg vil også i fremtiden koste mer enn moderne bygg og areal som blir beskattet vil ofte være større enn dersom en hadde bygget nytt. Norsk Kulturarv vil i likhet med Riksantikvaren innstendig be kommunene benyte den adgangen Eigedomsskattelova gir for fritak av eiendomsskatt for "bygning som har historisk verde" Vennlig hilsen NORSK KULTURARV 1r'x~c L Inger-Lise Skarstein Styreleder Kopi: Milj øverndepartementet Kommunenes Sentralforbund Fylkeskommunene Finansdepartementet Sametinget Riksantikvaren Norges Bondelag Norsk Bonde- og Småbrukarlag r-"' ij- t-l~ r ~ -lv~ J + Grete Horntvedt Direktør Norsk Kulturminnefond Norges Kulturvernforbund Foreningen Fredet Fortidsminneforeningen Foreningen KYSTEN Norsk Kulturarv Vågåvegen Vågå post(âkulturarv. no Tlf Faks Org.nr Bank

6 '. Skatteetaten SaksbehandLer SoLveig øvervatn Deres dato Vår dato 15. februar 2011 TeLefon Deres referanse Vår referanse 2010/ Kommunestyret i Fauske kommune Postboks Fauske ~ Fauske kommune '--- D ~J) J~kSh~lh. Q.:)jL. iyb2-l\ ~1~8sering.Lin Tr. ~. \ '/J~.:J~..J.~~i_~ 2~_.. Kontrollrapport 2010 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Fauske kommune Vi har gjennomført kontroller knyttet til skatteoppkreverfunksjonen for Fauske kommune for Regnskapet viser per 31. desember 2010 en skatte- og avgiftsinngangl til fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr og utestående restanser2 på kr herav bero stilte krav på kr Skatteregnskapet er avgitt av kommunens skatteoppkrever den 26. januar L. Oppgaver og kontroll Grunnlaget for skatteetatens kontroll av skatteoppkreverfusjonen er "Instruks av skatteoppkreverne" av 29. november for skattekontorenes kontroll Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkreverfunksjonen utøves tilfredsstilende i henhold til gjeldende regelverk på følgende områder:. Ressurser og tilpasset organisering. Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet. Skatte- og avgiftsinneving. Arbeidsgiverkontroll Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Skatteetaten utfører oppgavene med kontroll av skatteoppkreverfunksjonen. 2. Omfanget av kontrollen Skattekontoret har i 2010 gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene skatteregnskap og inneving. Stedlige kontroll ble avholdt juni Skattekontoret har i 2010 i tilegg gj ennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for områdene skatteregnskap og arbeidsgiverkontroll. l Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene 2 Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav Postadresse Postboks Tromsø skattnord~skatteetaten. no Besøksadresse: Se eller ring Org. nr: Se n tra Lbo rd TeLefaks

7 .. Side 2 av 3 3. Resultat av utført kontroll Basert på utført kontroll mener skattekontoret følgende:. Ressurser og tilpasset organisering Etter en samlet vudering finner skattekontoret at skatteoppkreverkontoret er organisert slik at gjøremålene i henhold til skatteoppkreverinstruksen kan utføres tilfredsstilende. Skattekontoret har ingen spesielle anmerknnger til kontorets ressurssituasj on. Det anmerkes imidlertid at det er avdekket følgende vesentlige forhold hvor gjeldende lov, forskrft eller instruks ikke er overholdt: o Manglende arbeidsdeling vedr. utbetaling, jf. skatteoppkreverinstruen Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av skatteregnskap Etter en samlet vudering finner skattekontoret at regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av skatteregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og gir et rettvisende uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret. Det anmerkes imidlertid at det er avdekket følgende vesentlige forhold hvor gjeldende lov, forskrft eller instrus ikke er overholdt: o Mangelfull avstemmg av bankonto, jf. skatteoppkreveristruksen Skatte- og avgifsinnkrevingen Etter en samlet vudering finner skattekontoret at utførelsen av innevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk. Det anmerkes imidlertid at det er avdekket følgende vesentlige forhold hvor gjeldende lov, forskrft eller instrus ike er overholdt: o Feil behandling av betalingsavtaler, jf. skattebetalingsloven lo-log 15-2, samt Skattedirektoratets melding nr. 2/2008 "Lempning av skatter og avgifter av hensyn til det offentlige som kreditor".. Arbeidsgiverkontroll Etter en samlet vurdering fimer skattekontoret at utførelsen av arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk og retningslinjer, men utføres ikke i tilstrekkelig omfang. Skatteoppkreverkontoret i Fauske er tilsluttet Salten Indre Regnskapskontroll som er en interkommunal samarbeidsordnng. For 2010 har samarbeidsordningen samlet gjennomført 4,5 % kontroller av kommunenes leverandører av lønns - og trekkoppgaver. Skattedirektoratets målkrav på 5 % arbeidsgiverkontroller er dermed ikke oppfylt.

8 '. Side 3 av 3 4. Ytterligere informasjon om kontrollene Skattekontoret har gi ennom sine kontrollhandlinger i 2010 gitt pålegg og anbefalinger som er meddelt skatteoppkrever i brev av 1. juli Skatteoppkrever har besvart rapporten og opplyst at forholdene er tatt til etterretning og nye rutiner er innført i samsvar med gitte pålegg. Vennlig hilsen Gø~~ U-~A9p -J,-, Gøril H. Kristoffersen - ~.. Avdelingsdirektør, avd. Innkreving Skatt nord læa:tjt. Marita Ryeng 1~ Kopi til:. Kontrollutvalget i Fauske kommune. Skatteoppkreveren i Fauske kommune. Riksrevisj onen. Skattedirektoratet

9 -- DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT l~----==-~-=~1~~ä~~~~,, n_~.~=j 1 Q~_.i~:::-~P:~~V-l--1, (~II I ::3I,_ L l-..---~------_.--.-_ ~---~-)! Klrlsscnng l ---~-----~ rc-.-:n ~.-. 1\"~~SS!\Q3J5J Se vedlagte adressatliste Deres ref Vår ref. Dato EP KK/LVM/bj Høri -- l) forskn til den nye vergemålsloven og 2) endringer i anen lovgivnng som følge av ny vergemålslov mv. Ved lov 26~\piars 2010 nr. 9 er det vedtatt en ny vergemålslov som vi erstatte lov 28. november 1898 om umyndiggjørelse og lov 22. apri1927 nr. 3 om vergemål for umyndige. Den nye vergemålsloven er ennå ikke i kraft. Før loven trer i kraf må det fastsettes en forskr til loven. Videre må det vedtas endriger i annen lovgivning som følge av den nye loven. I forbindelse med vedtakelsen av vergemålsloven ble det ikke utarbeidet noe fullstendig forslag ti endriger i annen lovgivning. Det ble uttlt i Ot.prp. nr. 110 ( ) på side 227 at Regjerigen vil fremme et forslag om dette på et senere tidspunkt. Justisdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat med forslag ti forskr til den nye vergemålsloven og et forslag til endrger av loven. Forslaget til forskr er behandlet i del I i hørigsnotatet. Lovendrngsforslaget er behandlet i del Il. Lovendringsforslaget går først og fremst ut på en endring av lovens 102, som gjelder endringer i andre lover. Det foreslås imdlertid også noen endringer i enkelte andre bestemmelser i loven. Forslaget til lovendringer finner man på side 89 flg. i hørigsnotatet, mens man finer forslaget ti forskr på side 110 flg. På side 120 er det tatt inn et forslag til endrig av forskr om begrensning av lønnsoppgaveplikten Gf. punkt 7.2.3). Den nye vergemålsloven krever omfattende endriger i annen lovgivning. Mange rettsområder er berørt, men i stor grad dreier det seg om nokså tekniske endringer. En Postadresse Kontoradresse Postboks 8005 Dep Akersg Oslo Telefon - sentralbord Org. nr.: Lovavdelingen Telefs Saksbehandler Lone Veel Midtbø

10 stor del av endringsforslagene gjelder endring av begreper som "umyndig",, "umyndiggjort", "hjelpeverge" og "overformynderi", som ike kan videreføres etter den nye loven. Hørigsbrevet sendes til en vid krets, men departementet antar at for en del av hørigsinstansene vil det bare være enkelte av bestemmelsene i lovforslaget som er av interesse. Vi ber adressatene forelegge høringsnotatet for berørte underliggende organer og berørte organisasjoner og foreninger på eget område som ikke er oppført på adressatlsten. Hørigsnotatet er tilgjengelig på ww.regjeringen.no/jd.høringsfrstener9.mai2011. Høringsuttlelser sendes fortnsvis tillovavdeligen~jd.dep.no, eventuelt til Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Med hilsen ~,'.,' IC~ Ot(~~ Tone Ofstad e.f. avdelingsdirektør ':te Kjærheim Freâwal lovrådgiver.. 2 vedlegg Side 2

11 Adressater for Justisdeparementets hørig om forskr til den nye vergemålsloven og endringer i annen lovgivning som følge av ny vergemålslov mv. (sak ) Departementene Arbeids- og velferdsdirektoratet Barne- ungdoms- og famile direktoratet Bareombudet Bioteknologinemnda Brønnøysundregistrene Datatilsynet Domstoladministrasjonen Domstolene Finanstilsynet Folkeregisteret Folketrgdfondet Forbrukerombudet Fylkesmennene Helsedirektoratet Helseforetakene Kommunene Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og norske myndigheter Longyearbyen lòklls~re Lotteri- og stielsestilsynet Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Norges Bank Norsk Pasientskadeerstatning Norsk senter for menneskerettigheter Oppgaveregisteret Oveiiormynderiene i kommunene Pasient- og brukerombudene Politidirektoratet Regjeringsadvokaten Riksadvokaten Riksrevisjonen Sametinget Sekretaatet for konfliktådene Senter for statlig økonomis~ring Statens helsetilsyn Statens Innkrevingssentrll Statens seniorråd Statens sivilrettsforvaltning Statistisk sentralbyrå Statsadvokatene Stortingets ombudsmann for forvlltningen Støttesenter for fornærmede i strafesaker Sysselmannen på Svalbard Universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø Utlendingsdirektoratet Utlendingsnemnda (UD!) Økokrm Adopsjonsforum Advokatforeningen Akademikerne Aksjonæiioreningen Autismeforeningen i Norge Bedrifsforbundet Creditreform Den norske Dommeiiorening Den norske legeforening Den norske Revisoiiorening Det Kongelige Selskap for Norges Vel Finansieringsselskapenes Forening Finansklagenemnda Finansnæringens Fellesorganisasjon Forbrukerrådet Foreningen for oveiiormynderier med fast formann Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Gjeldsoffer-Alliansen Handels- og servcenæringens hovedorganisasjon Handikappede barns foreldreforening InorAdopt Juridisk rådgivning for kvinner JUSS-BUSS Jussformidlingen i Bergen Juss-hjelpa i Midt-Norge Juss-hjelpa i Nord-Norge Kirkerådet Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) Landsforbundet for utvklingshemmede og pårørende Landsorganisasjonen i Norge Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Nasjonaloreningen for folkehelsen Netterk for oveiiormynderiene i Norge Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Norges Bondelag Norges Fondsmegleiiorbund Norges Handikapforbund Norges Juristforbund Norges Kreditoiiorbund Norges Røde Kors Norsk barne- og ungdomspsykiatrsk forening Norsk Bonde- og Småbrukarlag Norsk Folkehjelp Norsk Forbund for Psykisk Utvklingshemmede Norsk Helse og Velferdsforum Norsk Pasientforening Norsk Pensjonistforbund

12 Norske Boligbyggelags Ladsforbund Norske Finansanalytkeres Forening Norske Inkassobyråers Forening Norske Kommunale Regnskapskontrollørers Forbund Næringslivets Hovedorganisasjon OBOS Oslo Børs Redd Barna Rettspolitisk Forening Rådet for psykisk helse Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner Samvirkesenteret Seniorsaken Sparebankforeningen i Norge Spekter Stifelsesforeningen ULOBA VerdensBam Verdipapirfondenes forening Verdipapirsentralen ASA YS I i

PS 09/42 Referatsaker

PS 09/42 Referatsaker PS 09/42 Referatsaker Side 237 T' I DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT Statsråden 0 6' lo^3 1q8-53 Bodø kommune v/ordfører Odd Tore Fygle "Tidl ref Vår ref 2006/3948 2006/04006-489/FD V/JTE Dato 2009 BODØ

Detaljer

Departementene. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Atferdssenteret. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Departementene. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Atferdssenteret. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Departementene Arbeids- og velferdsdirektoratet Atferdssenteret Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), regionene Barneombudet Barnevernets utviklingssenter

Detaljer

DET KONGELIGE!R)R!)A *-AND FYLKHSKOMMUNR ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENT

DET KONGELIGE!R)R!)A *-AND FYLKHSKOMMUNR ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENT DET KONGELIGE!R)R!)A *-AND FYLKHSKOMMUNR ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENT Adressater iht. vedlagte liste ^ 1 l Al! l 7005 AriuYiii f)ol/ Saksh. i Asp. U.o il, ' Deres ref Vår ref Dato 200503121 08.08.2005

Detaljer

Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse - høring

Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse - høring I følge liste Deres ref Vår ref Dato - 15.02.2016 Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse - høring Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender, i samarbeid

Detaljer

Kontrollutvalget vil gjennomføre eget besøk ved teknisk enhet som en del av møtet. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Kontrollutvalget vil gjennomføre eget besøk ved teknisk enhet som en del av møtet. Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 19.03.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m.

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/4955-22.10.14 Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m. Kunnskapsdepartementet sender

Detaljer

Høringsinstanser Høyringsnotat om rett til kontaktlege m.m.

Høringsinstanser Høyringsnotat om rett til kontaktlege m.m. Høringsinstanser Høyringsnotat om rett til kontaktlege m.m. Departementene Arbeids- og velferdsdirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barneombudet Datatilsynet

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

V rrank rn e Arkivnn saksbset_

V rrank rn e Arkivnn saksbset_ DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT I følge liste MOTTATT 2012 V rrank rn e 1 1 SEPT Arkivnn saksbset_ k6p,t), Ly Deres ref. Vår ref. 12/3288 Dato 05.09.2012 Høring forslag

Detaljer

DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT. Vår ref /CSH

DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT. Vår ref /CSH DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Adressater i henhold til liste 1 JUN 7011 Deres ref Vår ref 201100820-/CSH Dato 12.04.2011 Høring: Utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Detaljer

DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT

DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT Sjå adresseliste Vår ref. Dato 200405233 EP TFJ/ESI/mk 2. april 2004 Høyring - forslag til endring i inkassolova 5 første ledd bokstav b. Kravet om fast forretningsstad

Detaljer

Høringsinstanser. Akademikernes Fellesorganisasjon. Aksjesparerforeningen i Norge. AktuarKonsulenters Forum. Alle departementene. Banklovkommisjonen

Høringsinstanser. Akademikernes Fellesorganisasjon. Aksjesparerforeningen i Norge. AktuarKonsulenters Forum. Alle departementene. Banklovkommisjonen Høringsinstanser Akademikernes Fellesorganisasjon Aksjesparerforeningen i Norge AktuarKonsulenters Forum Alle departementene Banklovkommisjonen Bedriftsøkonomisk Institutt Brønnøysundregistrene Datatilsynet

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 19. mars 2013 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

1A-534,2 u.off Saksbeh. kk Kopi:

1A-534,2 u.off Saksbeh. kk Kopi: DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT --amemer-- Kvinnherad kommune Høringsliste 17 5ES,2012 Saksnr 1A-534,2 u.off Saksbeh. kk Kopi: Deres ref. Vårref. Dato 11/673-10.122012 Høring endringer i lov om avleveringsplikt

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 4. mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Høringsinstanser. Akademikerne. Amnesty International Norge Apotekforeningen Aleris Helse

Høringsinstanser. Akademikerne. Amnesty International Norge Apotekforeningen Aleris Helse Høringsinstanser Akademikerne Amnesty International Norge Apotekforeningen Aleris Helse Barneombudet Barne-, ungdoms- og familieetaten Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Bergen tingrett Bioingeniørfaglig

Detaljer

Høringsinstanser: NOU 2014:9 Ny adopsjonslov

Høringsinstanser: NOU 2014:9 Ny adopsjonslov Høringsinstanser: NOU 2014:9 Ny adopsjonslov Alle landets kommuner (bare sendt elektronisk) Alle landets fylkesmenn (bare sendt elektronisk) Alle landets fylkeskommuner (bare sendt elektronisk) Adopsjonsforum

Detaljer

Langtidsplan strategi og økonomi 2015 2018

Langtidsplan strategi og økonomi 2015 2018 Langtidsplan strategi og økonomi 2015 2018 Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Notveien 17, 8013 Bodø tlf: 40 00 77 77 post@hmts.no www.hmts.no Innholdsfortegnelse 1. Mål og strategier... 2 2. Innledning...

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2013 Møtetid: Kl. 08.30 (mrk tida) Møtested: Rådhuset, møterom Straumen (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 2. mai 2012. Vi ber om at merknadene fortrinnsvis sendes elektronisk til ostmottak fin.de.

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 2. mai 2012. Vi ber om at merknadene fortrinnsvis sendes elektronisk til ostmottak fin.de. DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Høringsinstanser iht. vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 09/6053 SL MSR/rla 31.01.2012 Høring - Endringer i helsesektorens tilgang til folkeregisteropplysninger Finansdepartementet

Detaljer

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 13/4089-06.09.13 Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer

Detaljer

Høringsinstanser. Akademikerne Aleris Helse Amnesty International Norge Apotekforeningen

Høringsinstanser. Akademikerne Aleris Helse Amnesty International Norge Apotekforeningen Høringsinstanser Akademikerne Aleris Helse Amnesty International Norge Apotekforeningen Barnekreftforeningen Barneombudet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten Bergen

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Først i møtet vil utvalget få informasjon om kommunens skatte- og årsregnskap for 2011 v/administrasjonen.

Først i møtet vil utvalget få informasjon om kommunens skatte- og årsregnskap for 2011 v/administrasjonen. Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, Kommunestyresalen Tidspunkt: 15.05.2012 kl. 09:00 Først i møtet vil utvalget få informasjon om kommunens skatte- og årsregnskap for 2011

Detaljer

17 JUN 2010. Se vedlagte adresseliste

17 JUN 2010. Se vedlagte adresseliste DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT cr) SAK.D K. 2252 17 JUN 2010 KTrr TS B E H ARKIV Se vedlagte adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato 201006224- /AEB /6.06.2010 Høring delutredning fra utvalget

Detaljer

Høring - Forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner

Høring - Forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner Iflg. høringsliste Deres ref Vår ref Dato 11/1732 13.06.2014 Høring - Forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner Samferdselsdepartementet sender med dette på høring

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Høring - Forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Høring - Forslag til revidert forskrift om godkjenning etter lov om fagskoleutdanning DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT.... fl,., HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hønngsmstanser i følge liste Eksp. 2 2 HOV, 2007 Deres ref Vår ref j U. off. Dato 200704130-/BRS "'""" 21.11.2007 Saksh - Høring - Forslag

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. mai 2012 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Rådhuset, møterom Straumen (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

DET KONGELIGE ]USTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. `i_í. Vi viser til tidligere brev vedrørende ovennevnte høring.

DET KONGELIGE ]USTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. `i_í. Vi viser til tidligere brev vedrørende ovennevnte høring. DET KONGELIGE ]USTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT `i_í Til høringsinstansene Y Kvinnheradkommune 07 AUS.2014 SBKSHF. U Off ; Saksbeh Kgpz Deres ref. Vår ref. Dato 14/808 -KUS å.o7.2o14 Vedrørende høring av

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE HABILITET IFM BEHANDLING A V SAKER SOM VEDRØRER SALTEN

FAUSKE KOMMUNE HABILITET IFM BEHANDLING A V SAKER SOM VEDRØRER SALTEN SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/3286 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/803 I Saksbehandler: Even Ediassen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 038/13 FORMANNSKAP Dato: 29.04.2013 038/13

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

~'Lï 3CNq MØTEINNKALLING FOR SAMEVALGSTYRE FAUSKE KOMMUNE SAKSLISTE: - MØTE NR 112013. Sak nr.: Saks tittel:

~'Lï 3CNq MØTEINNKALLING FOR SAMEVALGSTYRE FAUSKE KOMMUNE SAKSLISTE: - MØTE NR 112013. Sak nr.: Saks tittel: FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR SAMEVALGSTYRE Tid: 29.04.2013 kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina Til behandling: Saksnr. 001/13-002/13 Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40

Detaljer

Høringsinstanser. Departementene

Høringsinstanser. Departementene Høringsinstanser Departementene Interne avdelinger i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommuner Fylkeskommuner Fylkesmenn Registrerte politiske partier Aftenposten Akademikerne Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

HØRING - VEILEDER FOR RUSMESTRINGSENHETENE

HØRING - VEILEDER FOR RUSMESTRINGSENHETENE Kriminalomsorgsdirektoratet Kriminalomsorgen region sørvest - regionkontor Kriminalomsorgen region nord - regionkontor Kriminalomsorgen region sør - regionkontor Kriminalomsorgen region vest - regionkontor

Detaljer

Likelydende iht liste

Likelydende iht liste DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Likelydende iht liste Deres ref Vår ref Dato 09/1170- LL 20.04.2009 Revidering av prikkbelastningsordningen - høring Samferdselsdepartementet nedsatte i november 2008

Detaljer

Rapport fra stedlig kontroll av arbeidgiverkontrolleni Trøndelag 2012

Rapport fra stedlig kontroll av arbeidgiverkontrolleni Trøndelag 2012 ir Skatteetaten SaksbehandIer Deresdato Vår dato Arnfinn Chdstian Kvernstad 08.01.2013 Telefon Deresreferanse Vår referanse 90031666 2012/165645 Arbeidsgiverkontrolleni Trøndelag V/AndersNordhaug Postboks

Detaljer

Langtidsplan strategi og økonomi 2016 2019

Langtidsplan strategi og økonomi 2016 2019 Langtidsplan strategi og økonomi 2016 2019 Helse- og miljøtilsyn Salten IKS Notveien 17, 8013 Bodø tlf: 40 00 77 77 post@hmts.no www.hmts.no Innholdsfortegnelse 1. Mål og strategier... 2 2. Innledning...

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/5161 18.11.2015

Deres ref Vår ref Dato 15/5161 18.11.2015 Høringsinstanser ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/5161 18.11.2015 Høring - forskrift om lenke til Finansportalen I vedlagte utkast til forskrift pålegges finansforetak å opprette lenke til Finansportalen

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

Høring - utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Høring - utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning HORDALAND FYLKESKOMMUNE Høringsinstanser DET KONGELIGE, ^ ^,,,,^ / KUNNSKAPSDEPARTEMENIf Saknr.,^w %? 7/^?K Dok.nr. / 1 5 SEPT. 2009 Arkivnr. 5"é^ Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200900697 1L09.09

Detaljer

Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger

Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Skattedirektoratet meldinger SKD 10/05, 4. oktober 2005 Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd

Detaljer

Vi gjer merksam på at alle kan sende inn sine synspunkt. Fråsegnene vil bli lagt ut på nettsida til departementet.

Vi gjer merksam på at alle kan sende inn sine synspunkt. Fråsegnene vil bli lagt ut på nettsida til departementet. Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 12/1701-1 26.06.2012 Offentleg høyring av framlegg til endringar i inndelingslova Inndelingslova er no ti år, og departementet har gått gjennom lova og erfaringane

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2029-47 01.06.2016 Høringsnotat om nye oppgaver til større kommuner Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender her ut et høringsnotat med forslag til lovog forskriftsendringer

Detaljer

Fylkesrådene for funksjonshemmede. Galebevegelsen Gatejuristen Kirkens bymisjon

Fylkesrådene for funksjonshemmede. Galebevegelsen Gatejuristen Kirkens bymisjon Høringsinstanser ACTIS ADHD-foreningen Afasiforbundet i Norge Akademikerne A-LARM Bruker og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling Amalie Skrams Hus Ambulansehelsetjenesten KFO Amnesty

Detaljer

KMD/PLAN Sak 15/296. Høringsinstanser

KMD/PLAN Sak 15/296. Høringsinstanser KMD/PLAN Sak 15/296 Høringsinstanser Offentlig sektor Departementene (alle) Fylkesmannen (alle) Fylkeskommunene (alle) Kommunene (alle) Direktoratet for arbeidstilsynet Direktoratet for byggkvalitet Direktoratet

Detaljer

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN Finansdepartementet Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 14/3850-2 15/193-5 16.01.2015 Fanny Voldnes / tlf. 23064615 HØRING - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVINGEN TIL SKATTEETATEN

Detaljer

Høringsnotat om endringer i barnehageloven - endringer i barnehageloven som følge av ny formålsbestemmelse

Høringsnotat om endringer i barnehageloven - endringer i barnehageloven som følge av ny formålsbestemmelse ITTT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Se vedlagte liste over høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 200900767-/CAG 10.11.2009 Høringsnotat om endringer i barnehageloven - endringer i barnehageloven

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. . Det er pr. d.d. ikke innommet klage på gebyr gitt i hht nyt gebyregulativ.

FAUSKE KOMMUNE. . Det er pr. d.d. ikke innommet klage på gebyr gitt i hht nyt gebyregulativ. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JouralpostID: 10/9506 I Arkiv sakid.: 10/2338 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyret li Sak m.: 064/10 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Paul Erik Aakerli I Dato: 17.11.2010

Detaljer

A-LARM Bruker og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling. Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblemer

A-LARM Bruker og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling. Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblemer ACTIS ADHD Norge Afasiforbundet i Norge Akademikerne A-LARM Bruker og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling Amalie Skrams Hus Amnesty International Norge Ananke, Norsk OCD forening Angstringen

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Skatt nord. Gøril Heitmann. Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord

Skatt nord. Gøril Heitmann. Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord Skatt nord Gøril Heitmann Avdelingsdirektør innkreving Skatt nord Kort om skatteoppkrevernes oppgaver Føring av skatteregnskap Innkreving av forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, selskapsskatt, personskatt

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16. mars 2010 Møtetid: Kl. 1930 2030 Møtested: Fosnes kommune, Servicebygget Dun Saker: 001 006/10 Av 3 medlemmer møtte 3 Følgende medlemmer møtte

Detaljer

TID: Mandag 19. mars 2007 kl. 09.00 STED: Kommunestyresalen, Namsskogan kommunehus

TID: Mandag 19. mars 2007 kl. 09.00 STED: Kommunestyresalen, Namsskogan kommunehus NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Mandag 19. mars 2007 kl. 09.00 STED: Kommunestyresalen, Namsskogan kommunehus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Høringssvar statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen

Høringssvar statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen Kemneren i Bodø Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2015 2602/2015 2014/7452 200 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/13 Formannskapet 28.01.2015 15/4 Bystyret 12.02.2015 Høringssvar statliggjøring

Detaljer

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger meldinger SKD 1/12 9. januar 2012 Rettsavdelingen, innkreving Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd

Detaljer

Se vedlagte høringsliste

Se vedlagte høringsliste DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Se vedlagte høringsliste Deres ref Vår ref Dato 201102421-/HEG g.o6.2o11 Høring - NOU 2011:14 Bedre integrering Barne-, likestillings- og

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 8. april 2008 Møtetid: Kl. 0900 1100 Møtested: Namsos kommune, møterom Hudiksvall Saker: 007/08 013/08 Av 3 medlemmer / varamedlemmer møtte 3 Følgende

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

Høringsinstanser: Departementene Høyesterett Lagmannsrettene Tingrettene Domstolsadministrasjonen

Høringsinstanser: Departementene Høyesterett Lagmannsrettene Tingrettene Domstolsadministrasjonen Høringsinstanser: Departementene Høyesterett Lagmannsrettene Tingrettene Domstolsadministrasjonen ACTIS ADHD-foreningen Afasiforbundet i Norge Akademikerne A-LARM Bruker og pårørendeorganisasjon for åpenhet

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 21.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT. Vår ret Dato 2007/06293 SIA W 19.10.2007

DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT. Vår ret Dato 2007/06293 SIA W 19.10.2007 DET KONGELIGE JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT INNHERRED SAfv1KOfv MUNE 3 OKT. 2007 Høringsinstanser ifølge vedlagte liste Deres ret Vår ret Dato 2007/06293 SIA W 19.10.2007 Høring: Forslag til endringer i

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

DET KONGELIGE FINANS- OG TOLLDEPARTEMENT

DET KONGELIGE FINANS- OG TOLLDEPARTEMENT DET KONGELIGE FINANS- OG TOLLDEPARTEMENT KONTOR: AKERSGATEN.42 - TELEFON (021 34 44 31 TELEFAX: (02) 34 95 11 TELETEX: 21 444 FDEP N. TIL FINANSDEPARTEMENTET POSTADRESSE : POSTBOKS 8008 DEP., 0030 OSLO

Detaljer

Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO

Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref 200801689 Vår ref 08/6423 SL RAH/KR Dato.05.2009 Høring - NOU 2007:16 Ny skiftelovgivning Vi viser til

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGSOG INKLUDERINGSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGSOG INKLUDERINGSDEPARTEMENT DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGSOG INKLUDERINGSDEPARTEMENT IfØlge liste Deres ref Vår ref Dato 12/2836-19.11.2012 Ny prisopplysningsforskrift for varer og tjenester 1. Innledning Ny forskrift om prisopplysning

Detaljer

Høringsuttalelser kan sendes postmottak@krd.dep.no merket sak 13/1969. Frist for innsending av uttalelser er satt til 25. november 2013.

Høringsuttalelser kan sendes postmottak@krd.dep.no merket sak 13/1969. Frist for innsending av uttalelser er satt til 25. november 2013. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/1969-1 20.08.2013 Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom - Høring Kommunal- og regionaldepartementet sender i samarbeid med Arbeidsdepartementet og Barne-,

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 28.05. 2015 Møtetid: Kl. 10.30 14.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: II Sak nr.: 003/11 I KOMMUNESTYRE REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. I Dato: 03.02.2011. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: II Sak nr.: 003/11 I KOMMUNESTYRE REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. I Dato: 03.02.2011. orientering. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE /JOUmaipostID: Arkiv sakid.: 111209 11/798 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre II Sak nr.: 003/11 I KOMMUNESTYRE I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen I Dato: 03.02.2011

Detaljer

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Møtested: Møterom 2 Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: Kl. 13.00 Møtenr: 2-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 7/13 Godkjenning av protokoll frå forrige møte

Detaljer

( ts,s 2 6 FEB2010. Til høringsinstansene

( ts,s 2 6 FEB2010. Til høringsinstansene ( ts,s KOMMUNAL- - DET KONGELIGE OG REGIONALDEPARTEMENT Til høringsinstansene Deres ref Vår ref 08/2305-19 RAV Dato 2 6 FEB2010 Høring - endring i forskrift om Husleietvistutvalg for Oslo og Akershus Kommunal-

Detaljer

Valg av forliksrådsmedlemmer våren/høsten 2016 - orientering om gjeldende regelverk

Valg av forliksrådsmedlemmer våren/høsten 2016 - orientering om gjeldende regelverk Deres ref.: Vår dato: 19.06.2015 Vår ref.: 2015/7741 Arkivnr.: 752 Kommunene i Rogaland Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51 56 87 00 F: 51 52

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 13/2601-24 Saksbehandler: Torbjørn Nystadnes Dato: 13.03.2015 Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Helsedirektoratet

Detaljer

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 10.05.2011 2011/2490-2 620 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/barneverntjenestene Sysselmannen på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møtested: Spydeberg kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 30.04.2014 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60 /908 55

Detaljer

Høring Forslag til Europaparlaments- og rådsdirektiv om kredittavtaler i forbindelse med fast eiendom til boligformål (COM (2011) 142 final)

Høring Forslag til Europaparlaments- og rådsdirektiv om kredittavtaler i forbindelse med fast eiendom til boligformål (COM (2011) 142 final) DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201103032 11/1870 JCW,R5.05.2011 Høring Forslag til Europaparlaments- og rådsdirektiv om

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Bjarte Madland FE - 026 15/104 Saksnr Utvalg Type Dato 012/15 Plan- og økonomiutvalget PS 29.01.2015 009/15 Kommunestyret PS 02.02.2015 Høyring - overføring

Detaljer

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor Årsregnskap og årsrapport 2010 Skatteoppkreverkontor 1.1 Innledning/oppsummering 1.2 Organisering, ressurser og kompetanse 1.3 Intern kontroll 1.4 Diverse nøkkeltall 1.5 Skatteinngang 1.6 Betaling og regnskap

Detaljer

I-15/2005 200503551 MAS 23.12.2005. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) utvidelse av målgruppen

I-15/2005 200503551 MAS 23.12.2005. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) utvidelse av målgruppen Rundskriv I-15/2005 Departementene Sosial- og helsedirektoratet Fylkesmennene Statens helsetilsyn Helsetilsynet i fylkene Spesialisthelsetjenesten v/barne- og voksenhabiliteringsenhetene Barneombudet Landets

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møtested: Hobøl kommune, møterom 1 Tidspunkt: 20.05.2014 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref 201002004-/ISF Dato 1 7 2010 Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning Arbeidsdepartementet mottok nylig

Detaljer

Skatteoppkreveren i Sørum

Skatteoppkreveren i Sørum 1 Årsrapport for 2010 Skatteoppkreveren i Sørum kommune 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem

Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem Se vedlagt høringsliste Deres ref Vår ref Dato 12/5170-20.12.2012 Høring - Utvidelse av pasientskadelovens virkeområde til å omfatte barneboliger, kommunale rusinstitusjoner og aldershjem Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 8. april 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kontroll med arbeidsmiljøet ved bruk av IK-bygg web med fokus på barn og ungdom. Finn Martinsen, Avdeling lokalt folkehelsearbeid, Helsedirektoratet

Kontroll med arbeidsmiljøet ved bruk av IK-bygg web med fokus på barn og ungdom. Finn Martinsen, Avdeling lokalt folkehelsearbeid, Helsedirektoratet Kontroll med arbeidsmiljøet ved bruk av IK-bygg web med fokus på barn og ungdom Finn Martinsen, Avdeling lokalt folkehelsearbeid, Helsedirektoratet Helsemyndighetenes bidrag i byggforvaltningen Lovgivningen

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014

Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013. Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Samtlige departement Statsministerens kontor Deres ref Vår ref Dato 12/2780-18.09.2013 Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten fra 1. januar 2014 Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Kunnskapsdepartementet(KD)senderpå høringnou2012:1 Til barnas beste Ny

Kunnskapsdepartementet(KD)senderpå høringnou2012:1 Til barnas beste Ny DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Sevedlagtehøringsliste Deres ref Vår ref Dato 201200556- HCJ 06.02.2012 Høring av NOU 2012: 1 Til barnas beste Ny lovgivning for barnehagene Kunnskapsdepartementet(KD)senderpå

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 07.05.2014 Møtetid: Kl. 13.00 16.00 Møtested: Namsskogan kommune, kommunestyresalen Møteleder: Heider Sæther Saker: Sak 012-017 Av 3 medlemmer

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 18.02.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 006/15-008/15 Møte nr: 2/2015 Til kl. 13:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Den midlertidige forskriften gjelder som et tillegg til de regler som allerede gjelder for denne type anlegg.

Den midlertidige forskriften gjelder som et tillegg til de regler som allerede gjelder for denne type anlegg. Tekniske bedrifters Landforening Ventilasjons- og rørentreprenørenes landsforening Kulde- og varmepumpeentreprenørnes landsforening Kjemikalieleverandørenes forening Næringslivets hovedorganisasjon Handels-

Detaljer

Informasjon om fylkestingenes rolle ved oppnevning og organisering av nye skatteutvalg og om samarbeidet med skattekontorene

Informasjon om fylkestingenes rolle ved oppnevning og organisering av nye skatteutvalg og om samarbeidet med skattekontorene Skattedirektoratet Saksbehandler Eldar Vistad Deres dato Vår dato 03.09.2008 Telefon 22 07 81 66 Deres referanse Vår referanse 2008/401171/SKDRE/EVI/ 600 Til fylkeskommunene og skattekontorene HORDALAND

Detaljer

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/1258 SL JGA/MAV 04.02.2015 Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Departementet

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 7. Mai 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 7. Mai 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 7. Mai 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer