Vedtekter for kommunale barnehager i Ullensaker Fastsatt med hjemmel i Lov om barnehager 7, sist endret av Herredstyret den

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter for kommunale barnehager i Ullensaker Fastsatt med hjemmel i Lov om barnehager 7, sist endret av Herredstyret den 01.03."

Transkript

1 Ullensaker kommune Kommunale barnehager i Ullensaker Fastsatt med hjemmel i Lov om barnehager 7, sist endret av Herredstyret den Formål og innhold Formålsparagrafen i barnehageloven: "Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering." jf. Lov om barnehager 1. Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller jf. Lov om barnehager 2 2. Forvaltning og administrasjon - Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager m/forskrifter og barnehageenhetens virksomhetsplan. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Forvaltningen ligger under Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur. 3. Taushetsplikt/opplysningsplikt - for virksomheter etter Lov om barnehager gjelder reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven 13 til 13 f tilsvarende. Barnehagepersonalet skal av eget tiltak gi sosialtjenesten og barneverntjenesten opplysninger etter 21 og 22 i Lov om barnehager. Opplysningene skal normalt gis av styrer. 4. Samarbeidsutvalg for barnehagene - I henhold til Lov om barnehager 4 skal hver barnehage ha et samarbeidsutvalg som skal bestå av minimum 2 representanter m/vararepresentanter valgt av foreldrerådet (funksjonstid 1 år), minimum 2 representanter m/vararepresentanter valgt av de ansatte (funksjonstid 1 år) og en representant m/vararepresentant valg av eier. Barnehagens styrer er saksbehandler og sekretær for samarbeidsutvalget. 5. Foreldreråd - Hver barnehage skal i henhold til Lov om barnehager ha et foreldreråd. Foreldrerådet består av alle foreldre / foresatte til barn i vedkommende barnehage. Ved avstemming i foreldrerådet gis det 1 stemme for hvert barn. I første foreldrerådsmøte velges 1

2 leder og representanter m/vara til barnehagens samarbeidsutvalg. Foreldrerepresentantene velges for 1 år om gangen. 6. Barns rett til medvirkning - Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet (jf. Barnehageloven 3). 7. Leke og oppholdsareal - Barne- og familiedepartementets veiledende norm for netto lekeog oppholdsareal er 4 m² for barn i alderen 3-6 år. For barn under 3 år beregnes 5,33 m2. Denne normen legges til grunn i Ullensaker kommunes barnehager. 8. Søknad om opptak Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema vedlagt nødvendige dokumentasjoner. Barnehagen tar opp barn i de aldersgrupper og det antall den enkelte barnehage er godkjent for. Foresatte med bosted i kommunen på søknadstidspunktet har fortrinnsrett. Foresatte bosatt i en av de 5 andre ØRU-kommunene (Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Gjerdrum og Nes) kan søke om plass i kommunal barnhage i Ullensaker. Søkere bosatt i ØRU-kommunene konkurrerer kun om ledige plasser etter at alle søkere bosatt i Ullensaker kommune har fått et tilbud. ØRU-søkere prioriteres innbyrdes som beskrevet i punkt 9. Ullensaker kommune har samordnet opptaksprosess slike det er beskrevet i 12 i Lov om barnehager. Rådmannen ved barnehagemyndigheten er opptaksmyndighet etter innstilling fra den enkelte kommunale styrer. Hovedopptak gjennomføres en gang pr. år og gjelder de plasser som blir ledig ved start av nytt barnehageår i august. Opptak til ledige plasser gjennomføres hele året på grunnlag av søkerlister på det aktuelle tidspunkt. Ved hovedopptak får barn som har plass i kommunale barnehager, prioritet for overflytting til annen kommunal barnehage. I forbindelse med opptaket kan det fra myndighetens side tilkalles konsultativ bistand fra pedagogisk psykologisk tjeneste, helsesøster, barnevern o.l. 9. Opptakskriterier - Ved opptak av barn til de kommunale barnehagene skal følgende kriterier gis rangeringsorden: A Barn med nedsatt funksjonsevne jfr. Barnehagelovens 13. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester 4-12 og 4-4. jmf. Barnehagelovens 13 B Barn i familier som deltar i introduksjonsprogrammet for flyktninger C Store belastninger i hjemmet relatert til barnets situasjon. Må dokumenteres. Eks. funksjonshemming / alvorlig sykdom hos barnets søsken eller foreldre D Barn til enslige forsørgere. Mor / far må være i arbeid eller arbeidssøkende eller andre plausible grunner oppholde seg utenfor hjemmet. E Skolestartere siste år i barnehage før skolestart. Det skal ved opptak tas hensyn til barnegruppens sammensetning. 2

3 I de tilfeller hvor barn søkes inn i barnehage ved henvisning til kriteriene a, b og c skal det legges ved dokumentasjon fra sakkyndig instans. Sakkyndig instans kan for eksempel være lege, PPT, helse-tjeneste, flyktningkontor, sosialkontor osv. 10. Klagerett. Opptaket til barnehage er å regne som enkeltvedtak og kan påklages. Ankeutvalget er klageinstans. 11. Opptaksperiode og ferie Barnehageåret regnes fra og barn som tas opp tildeles plass fram til skolepliktig alder, eller til barnet flytter ut av kommunen, Plassen sies opp med 2 måneders skriftlig varsel - regnet fra den 1. eller 15. i måneden. Barna skal ha 4 ukers ferie, derav 3 uker sammenhengende ferie om sommeren, i forbindelse med hovedferieperioden ( ) og 1 sammenhengende uke ellers i barnehageåret. Fri både påskeuka og romjul kan regnes som en sammenhengende ferieuke. Hvis barnet ikke skal fortsette i barnehagen etterfølgende barnehageår, må hele ferien avvikles innen Skjema for ferieavviklingen leveres barnehagen etter nærmere beskjed fra styrer. 12. Åpningstid - Barnehagene har åpningstid fra kl kl dager pr. uke. Barnehagenes åpningstid må overholdes. Hvis barnet blir hentet for sent kan dette medføre et gebyr for å dekke kommunens kostnader for økt oppholdstid. Hvis barnet gjentatte ganger blir hentet for sent, kan enhetsleder fatte vedtak om at barnet mister plassen. Foresatte skal varsles skriftlig på forhånd om at et slikt vedtak kan bli fattet. Vedtaket kan påklages til kommunens ankeutvalg. Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag er barnehagen stengt. I romjul og påskeuke må foreldrene skriftlig melde ifra om barnet kommer. Hver enkelt barnehage sender ut skjema. 13. Betaling - Betalingssatser vedtas av herredsstyret. Betaling skjer i henhold til betalingsreglementet vedtatt av herredsstyret: Betalingssatser - For barn opptatt i Ullensaker kommunes barnehager gjelder følgende: a) Hel barnehageplass Ullensaker kommune følger til enhver tid gjeldende maksimum pris vedtatt av Stortinget b) Delt barnehageplass 1/5 av sats for hel barnehageplass ganger antall oppholdsdager i uken. I tillegg kommer 10 % administrasjonstillegg Redusert betaling Hvis barnets foresatte har en samlet bruttoinntekt lavere enn 3 ganger folketrygdens grunnbeløp, kan det søkes om redusert betaling. Beløpene justeres i henhold til økning av folketrygdens grunnbeløp. Brutto inntekt omfatter den/de foresattes samlede skattbare inntekt. For samboere regnes begges inntekt, selv om den ene ikke er far eller mor til barnet. Samboers barnebidrag til egne barn kan trekkes fra bruttoinntekten. 3

4 Ordningen omfatter ikke foresatte som har krav på stønad til barnetilsyn for enslig forsørger. Foresatte som krever redusert betaling må fremlegge nydaterte lønnsoppgaver fra arbeidsgiver, NAV arbeid eller NAV trygd, eventuelt ligningsattest, og tilsvarende ved endring av beregningsgrunnlaget i løpet av barnehageåret. Selvstendig næringsdrivende skal levere oppgave over netto næringsinntekt (brutto næringsinntekt minus driftsutgifter og avskrivninger). Foresatte som ikke leverer dokumentasjon betaler ordinær pris, jfr. punkt 1. Kommunen kan ved henvendelse til skattemyndighetene eller arbeidsgiver foreta kontroll av oppgavene over brutto inntekt, etter innhentet samtykke fra foresatte Redusert oppholdstid for barn med funksjonshemminger Det kan søkes om redusert oppholdstid i barnehage til 6 timer per dag for barn som etter sakkyndig vurdering har barnehageplass med opptakskriteriet A - Barn med funksjonshemminger. Betalingssatsen beregnes etter samme sats som for delt plass 60%, for forsørgere med en samlet brutto skattbar inntekt lavere enn 3 ganger folketrygdens grunnbeløp Søskenmoderasjon Det gis søskenmoderasjon med 30 % for det andre barnet og med 50% for det tredje barnet og flere i barnehagene i Ullensaker kommune. Satsene gjelder uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager og i barnehager med forskjellige eiere Fritak for betaling Det betales for 11 måneder i året. Perioden er betalingsfri. Det gis som hovedregel ikke ytterligere fritak for betaling når barnet ikke benytter barnehageplassen. I de tilfeller der barnet ikke benytter plassen på grunn av sykdom og dette medfører dokumentert tap av arbeidsfortjeneste for foreldrene, kan det etter søknad til barnehageenheten bli vurdert fritak fra eller en reduksjon i foreldrebetalingen. Prisreduksjonen settes til 1/20 for hver dag barnet er borte sammenhengende utover 3 dager. Legeattest må fremvises og tap av arbeidsfortjeneste må dokumenteres Betalingsordning - oppsigelse av plass Betaling skjer månedlig for den respektive måned. Det sendes regning med forfall den 20. i hver måned. Ved betaling etter forfall beregnes renter i henhold til Lov om forsinkelsesrenter, som påføres neste termin. Ved purring påløper gebyr. Manglende betaling fører etter 2 purringer til oppsigelse av plassen. Betalingen må være ajour per 1. august hvert år. Restansehavere mister retten til barnehageplass eller overgang til SFO ved nytt barnehage- og SFO-år 1. august dersom betalingen ikke er ajour. Ordinær oppsigelse av barnehageplass skjer i henhold til punkt 11 Opptaksperiode og ferie i vedtektene for kommunale barnehager Underskrift Foresatte som får tilbud om barnehageplass skriver under på at de har lest betalingsreglementet, og at de er kjent med betingelsene for betaling av barnehageplass. Som verneting for tvist om foreldrebetaling vedtas Ullensaker forliksråd / Eidsvoll tingrett. 4

5 14. Kosthold/kostpenger - Kostpenger fastsettes av herredstyret. Det serveres frukt og drikke til medbrakt niste. 15. Helsekontroll - Barnehagen vil i forbindelse med oppstart i barnehagen innhente opplysninger om barnets helse, jf. Lov om barnehager Forsikring Barn i Ullensaker kommunale barnehager er kollektivt ulykkeforsikret.. Forsikringens gyldighetsområde er: Til og fra barnehagen direkte vei, mens barnet er i barnehagen, turer i barnehagens regi. Forsikringen gjelder: 5G ved 100 % medisinsk invaliditet. 0,5G ved død, 0,25G ved behandlingsutgifter. Egenandel kr. 500 ved behandlingsutgifter. 18. Erstatningsplikt - Barnehagene har som utgangspunkt ingen erstatningsplikt for skade eller tap av medbrakte personlige eiendeler. 19. Internkontroll - Barnehagene har internkontrollsystem som følger de til en hver tid gjeldende retningslinjer, lover og forskrifter. Kommunen har vedtatt en sikkerhetsmanual for barnehagenes utelekeområder. 20. Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager - Barnehagene skal være godkjent etter forskriften om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Det er helsemyndighetene i kommunen som godkjenner etter denne forskriften. 21. Planleggingsdager - Barnehagen har 5 planleggingsdager pr. år. Barnehagen er da stengt. 5

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012.

Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012. Driftsvedtekter for Gapatrosten barnehage SA Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012. 1 Barnehagen eies og drives av Gapatrosten barnehage SA. 2 Formål Lagets formål er på best mulig måte å

Detaljer

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013

Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 VEDTEKTER FOR AKTIVITETSBARNEHAGEN Skogveien 64 a, 1368 Stabekk Forelagt av styret i Aktivitetsbarnehagen AS den 26.05.05, endret 30.01.06, 27.06.07 og 01.10.2013 1. EIERFORHOLD Barnehagen eies av Aktivitetsbarnehagen

Detaljer

D R I F T S V E D T E K T E R FOR HASLUM IDRETTSBARNEHAGE AS ORG. NR. 892 398 992

D R I F T S V E D T E K T E R FOR HASLUM IDRETTSBARNEHAGE AS ORG. NR. 892 398 992 D R I F T S V E D T E K T E R FOR HASLUM IDRETTSBARNEHAGE AS ORG. NR. 892 398 992 1 EIERFORHOLD Haslum Idrettsbarnehage AS (heretter benevnt HIB ) er en privat barnehage og virksomheten drives gjennom

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

a) Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer/rammeplan.

a) Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer/rammeplan. Barnehagen: VEDTEKTER FOR MARIHØNA BARNEHAGE SA Vedtatt på styremøtet 16.02.2012 Barnehagevedtektene kan endres av styret i virksomheten. 1. Barnehagen eies og drives av Marihøna barnehage SA 2. FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI Vedtatt av Ski kommunestyret 1.april 1998, endret 1.januar 2011 og 1.januar 2015. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold side 1 Eierforhold og ansvar for drift 3 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA

Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA Vedtekter som følger av samvirkeloven 1 Foretaksnavn Foretakets navn er Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA. Foretaket er et samvirkeforetak. Medlemmene

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

www.idrettsbarnehage.no

www.idrettsbarnehage.no IDRETTS BARNEHAGE DRIFTSVEDTEKTER FOR HASLUM IDRETTSBARNEHAGEAS ORG. NR. 892 398 992 1 EIERFORHOLD Haslum Idrettsbarnehage AS (heretter benevnt "HIB") er en privat barnehage og virksomheten drives gjennom

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRINDABERGET BARNEHAGE SA Vedtatt 22.03.2012. 1 Navn Barnehagens navn er Grindaberget barnehage SA, heretter benevnt barnehagen.

VEDTEKTER FOR GRINDABERGET BARNEHAGE SA Vedtatt 22.03.2012. 1 Navn Barnehagens navn er Grindaberget barnehage SA, heretter benevnt barnehagen. VEDTEKTER FOR GRINDABERGET BARNEHAGE SA Vedtatt 22.03.2012 1 Navn Barnehagens navn er Grindaberget barnehage SA, heretter benevnt barnehagen. 2 Formål Barnehagens formål er å eie og drive barnehage i Bærum

Detaljer

Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær

Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær Vedtekter for Natur og aktivitetsbarnehager AS Det finnes ikke dårlig vær, Bare dårlige klær INNHOLDSFORTEGNELSE 1. eierform 2. formål 3. styringsorganer 4. opptak av barn 5. foreldrebetaling/oppsigelse

Detaljer

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene Barnehageløftet Rundskriv F-08/2006 Lov 17. juni 2005 nr. 64 om

Detaljer

Frist hovedopptak 1. MARS

Frist hovedopptak 1. MARS Lindesnes kommune På lag med framtida! 1 LINDESNES KOMMUNE Oppvekst- og kulturkontoret Informasjon om barnehagetilbud og opptak barnehageåret 2015/ 2016 Søknad om barnehageplass både i kommunal og ikke-kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE 1 VEDTEKTER FOR KLØVERBAKKEN BARNEHAGE Sist endret 29.08.11 1. Eierforhold Eiendommen DI Kløverbakken eies av Bærum Kommune som leier ut lokalene med tilhørende utearealer til DI gruppen as for barnehageformål.

Detaljer

VEDTEKTER for Stiftelsen Hydroparken Barnehage

VEDTEKTER for Stiftelsen Hydroparken Barnehage Stiftelsen Hydroparken Barnehage Org. nr.: 985 211 205 Bygdøy Alle 2 0257 Oslo Rev.: 2014-04-04 Rev.: 2012-03-20 Rev.: 2010-06-10 Rev.: 2007-12-31 VEDTEKTER for Stiftelsen Hydroparken Barnehage 1. EIERFORHOLD

Detaljer

VEDTEKTER. For Vækerø Gård Barnehage ANS

VEDTEKTER. For Vækerø Gård Barnehage ANS Vækerø Gård Barnehage ANS Org. nr.: 868 432 322 Drammensveien 250 0277 OSLO Rev: 2014.04.04 Rev: 2010.06.10 VEDTEKTER For Vækerø Gård Barnehage ANS 1. EIERFORHOLD Barnehagen drives av Vækerø Gård Barnehage

Detaljer

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN

VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN VEDTEKTER SOM SKAL SIKRE KVALITET I AUKRABARNEHAGEN RÅDMANNEN Vedteke i Aukra kommunestyre 18. oktober 2012, sak nr. 105/12. ephorte 12/420-3. 2 Dei kommunale barnehagane i Aukra skal drivast i samsvar

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011.

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Barnehagen eies og drives av Skogkanten Barnehage SA. Sørumsand 2.5.2011 1 NAVN OG FORRETNINGSSTED Samvirkeforetakets navn er

Detaljer

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA 1 FORMÅL 1.1 Virkeområde Vedtekten gjelder for skolefritidsordningen (SFO) ved Harstad Montessoriskole SA (HMSA). 1.2 Definisjon

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

Vedtekter for Mari Andelsbarnehage SA. Organisasjonsnummer 985695458

Vedtekter for Mari Andelsbarnehage SA. Organisasjonsnummer 985695458 Vedtekter for Mari Andelsbarnehage SA Organisasjonsnummer 985695458 2014 Innholdsfortegnelse: 1. Sammenslutningsform og foretaksnavn 2. Formål 3. Forvaltning av barnehagen, eierforhold mv. 4. Selskapets

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE Godkjent: 03.09.2013 side 1 INNHOLD: MÅL/HENSIKT:... 3 INNHOLD/ARBEIDSMÅTER:... 3 ÅPNINGSTIDER/OMFANG:... 3 EIERFORHOLD, STYRING, LEDELSE OG BEMANNING:...

Detaljer