LOVER IL Sørfjell 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOVER IL Sørfjell 2012"

Transkript

1 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening. I 1934 slo EIF seg sammen med Fjell Saltrød, og fikk navnet Fjell. I 1932 ble Stokken Arbeideridrettslag opprettet. I 1945 ble Fjell og Stokken slått sammen, og fikk navnet Fjell Stokken. Først i 1948 kunne lagene samles om ett idrettslag, og navnet på idrettslaget ble IL Sørfjell. IL Sørfjell er et fleridrettslag, og idrettslaget har drevet med mange aktiviteter opp gjennom årene. Idrettslaget driver for tiden med aktiviteter innen fotball, håndball, friidrett, barneidrett, trim m.m. Det er opprettet egne grupper innen fotball, håndball og friidrett. Gruppene har egne styrer og årsmøter. IL Sørfjell er eier av klubbhus og idrettsbane på Eydehavn. Idrettslaget drives av hovedstyret mellom årsmøtene. De første lovene for IL Sørfjell ble opprettet 7. november Organisatorisk tilknytning 1. Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) er medlem av Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) gjennom Aust Agder Idrettskrets. 2. NIF er fellesorganisasjon for idretten i Norge, og NIFs ting er norsk idretts høyeste myndighet. 3. NIF er en frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig organisasjon. 4. Under NIF hører følgende organisasjonsledd: særforbund, idrettskretser, særkretser/regioner, idrettsråd og idrettslag. 5. IL Sørfjell er medlem av særforbund som IL Sørfjells årsmøte bestemmer. 6. IL Sørfjell hører hjemme i Arendal Kommune og er medlem av idrettsrådet i kommunen. 7. NIFs lover gjelder for alle organisasjonsledd og all aktivitet under NIF. 8. IL Sørfjell forplikter seg til å forholde seg til NIFs og dets organisasjonsledds lover og regelverk. 9. Dersom det oppstår tvil mellom IL Sørfjells og NIFs lover, vil alltid NIFs lover gå foran. 2 Formål 1. IL Sørfjell skal være et selveiende og frittstående idrettslag, kun for personlige medlemmer. 2. IL Sørfjell har som formål å drive idrett organisert i NIF. 3. Formålet som er bestemt i lovene til IL Sørfjell og NIF, skal gjelde for alt arbeid som foregår i IL Sørfjell. 4. Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd er viktig for IL Sørfjells arbeid. 5. IL Sørfjell skal bygge sin aktivitet på grunnverdiene idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 6. Alle grupperinger, tillitsvalgte og medlemmer i IL Sørfjell skal samarbeide etter de bestemmelser som fremgår av lovene til IL Sørfjell og NIF. 7. Alle grupperinger, tillitsvalgte og medlemmer skal representere IL Sørfjell på en verdig og god måte, slik at IL Sørfjell oppleves som et samlende og inkluderende idrettslag. 8. IL Sørfjell skal arbeide for at idrettslaget blir arena for idrettslig aktivitet i nærområde, og det skal arbeides for at IL Sørfjell kan tilby innbyggerne et mangfoldig tilbud av idrettsaktiviteter. 9. Idrettslig aktivitet er viktig for alle samfunnslag og mennesker i vårt samfunn, og

2 2 IL Sørfjell skal være en god bidragsyter i den sammenheng. 10. IL Sørfjell skal utvikle seg videre som et fleridrettslag, ved at også andre mindre og større idrettslige aktiviteter kan bli en del av IL Sørfjell. 3 Medlemmer 1. Alle medlemmer må forholde seg til IL Sørfjells og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser. 2. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. 3. Medlemskap i IL Sørfjell er først gyldig og regnes fra den dag kontingenten er betalt. 4. Det skal føres et medlemskartotek, som skal ajourføres kontinuerlig. 5. Ansvarlig for medlemskartoteket skal velges av årsmøte til IL Sørfjell. 6. Medlemskartoteket for IL Sørfjell skal være tilgjengelig for AU i hovedstyret. 7. Medlemskartotek for hver enkelt gruppe skal være tilgjengelig for leder, sekretær og kasserer i de respektive gruppene. 8. Medlemsoversikt og medlemsutvikling skal presenteres for hovedstyret minst hvert kvartal. Oversikt og utvikling skal også omfatte den enkelte gruppe. 4 Stemmerett 1. For å ha stemmerett på IL Sørfjells møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde kontingent til IL Sørfjell. 2. Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstakere i IL Sørfjell, er valgbare til tillitsverv i IL Sørfjell, og som representanter til ting eller møter i overordnet idrettsorganisasjon. 3. Medlem i IL Sørfjell kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv: medlem av styre, valgkomite, kontrollkomite og revisor. Et medlem kan for øvrig samtidig være medlem av hovedstyret, gruppestyre eller andre styrer. 4. Medlem fra IL Sørfjell kan ikke samtidig ha tillitsverv i IL Sørfjell og i andre idrettslag som deltar i samme konkurranse. 5. Inviterte personer fra overliggende organisasjonsledd har kun talerett på de møter de inviteres til i IL Sørfjell. Det gjelder også for personer fra andre idrettslag og andre gjester som inviteres til møter i IL Sørfjell. 5 Kontingent/treningsavgift 1. Kontingenten fastsettes av årsmøtet i IL Sørfjell og betales forskuddsvis. 2. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av hovedstyret strykes som medlem av IL Sørfjell. 3. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 4. Det er hovedstyret i IL Sørfjell som skal behandle saker som vedrører medlemskap pga. manglende betaling. 5. Medlemmer som aktivt driver med idrettslig aktivitet i IL Sørfjell, skal betale en treningsavgift pr. år. Denne avgiften kommer i tillegg til kontingenten, og dekker aktivitet i alle grupper/idrettsgrener som medlemmet ønsker å delta i. 6. Treningsavgiften fastsettes av årsmøtet til IL Sørfjell.

3 3 7. Medlemmer som skylder trengingsavgift fra tidligere år, kan bli utestengt fra idrettslig aktivitet om avgiften ikke betales innen 1 måned fra krav sendes. Hovedstyret behandler saker som omhandler skyldig treningsavgift. 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 1. Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. 2. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av IL Sørfjells budsjett og regnskap. 3. Det skal foreligge en oversikt over hvilke honorarer, kompensasjoner m.v. som skal gjelde for tillitsvalgte i IL Sørfjell. Hovedstyret skal utarbeide en slik oversikt, og oversikten skal omfatte alle tillitsvalgte i IL Sørfjell. 4. Det er årsmøtet i IL Sørfjell som vedtar alle honorar og kompensasjonsbestemmelser. 5. For tapt arbeidsfortjeneste skal det innføres et maks. beløp ( tak ) pr. år. Taket skal være Folketrygdens Grunnbeløp (G) x Det vil være vedkommendes årslønn som skal danne grunnlaget for tapt arbeidsfortjeneste. For selvstendig næringsdrivende, vil lønn mottatt forrige år danne grunnlaget for tapt arbeidsfortjeneste. 7. Tapt arbeidsfortjeneste utbetales etter følgende oppsett. - Timesats: årsinntekt deles med timer - Dagsats: timesats ganges med 7,5 timer - Ukesats: timesats ganges med 37,5 timer - Månedsats: timesats ganges med 162, 5 timer 8. Tapt arbeidsfortjeneste gir ikke grunnlag for feriepenger, siden dette er inkludert i satsen for tapt arbeidsfortjeneste. 9. Det skal foreligge skriftlig bekreftelse fra arbeidsgiver ved tapt arbeidsfortjeneste. For selvstendig næringsdrivende, skal det foreligge lønns og trekkoppgave fra forrige år. 10. Honorarer til tillitsvalgte skal utbetales senest 31. desember, og utbetalingen skal foregå automatisk. 11. Alle andre kompensasjoner, godtgjørelser m.m. som tillitsvalgte har krav på, skal utbetales så raskt som mulig etter at kravet er fremsatt. 7 Habilitet 1. Person som har avtale med IL Sørfjell som gir vedkommende økonomiske interesse i driften av IL Sørfjell, er ikke valgbar til verv i IL Sørfjell eller overliggende organisasjonsledd. 2. Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan når det foreligger særskilte forhold, gi dispensasjon iht. til 7 pkt. 1 i disse lover. 3. Alle personer med tillitsverv i IL Sørfjell, skal opplyse om eventuelle økonomiske avtaler eller andre tilfeller som kan komme i konflikt med habilitetsbestemmelsene i lovene til IL Sørfjell og NIF. 4. Habilitetssaker innbefatter også tillitsvalgte som sitter i gruppestyrer og andre styrer, utvalg m.m. i IL Sørfjell. 5. Saker som omhandler habilitet skal behandles av hovedstyret. 6. For IL Sørfjells tillitsvalgte, oppnevnte personer og ansatte, gjelder ellers NIFs habilitetsregler, jfr. NIFs lov 2 7.

4 4 8 Straffesaker 1. Alminnelige disiplinforføyninger må ikke tildeles uten at saken er undergitt en forsvarlig saksbehandling. 2. Alle straffesaker behandles av NIFs domsutvalg og apellutvalg. 3. Så vel enkeltpersoner som IL Sørfjell kan anmelde brudd på bestemmelser, men kun IL Sørfjell kan reise straffesak (påtale forholdet). 4. Det er hovedstyret som skal behandle alminnelige disiplinærforføyninger og straffesaker (påtale forholdet) på vegne av IL Sørfjell. Hovedstyret vurderer deretter ved alminnelige disiplinærforføyninger, å sende en eventuell rapport videre til overliggende organisasjonsledd. For alle straffesaker skal hovedstyret sende en rapport videre til NIFs domsutvalg og appellutvalg. 5. Ellers vises til bestemmelser for straffesaker i NIFs lov kapittel 11 (NIFs straffebestemmelser). 6. For bestemmelser vedrørende doping vises det til kapittel 12 i NIFs lover. 9 Årsmøte 1. IL Sørfjells høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år senest innen medio mars måned. 2. Hovedstyret fastsetter årsmøtedato for hvert år, og slik at årsmøtet til IL Sørfjell samsvarer med de frister som gjelder for årsmøter i idrettskretsen og idrettstinget i NIF. 3. Myndigheten i IL Sørfjell er organisert etter følgende rangering: a) Årsmøtet i IL Sørfjell b) Hovedstyret i IL Sørfjell c) Årsmøter i gruppene d) Gruppenes styrer 4. De grupper som ikke har egne årsmøter skal ikke medregnes i oversikten over myndighet iht. pkt. 3 over. Grupper uten årsmøter inngår i hovedstyrets eller en gruppes (som har eget årsmøte) myndighetsområde. Grupper uten årsmøter defineres som undergrupper. 5. Det skal foreligge et organisasjonskart som viser hvordan myndigheten er organisert i IL Sørfjell. Undergrupper og andre utvalg skal også fremkomme av organisasjonskartet. 6. Årsmøte innkalles av hovedstyret med minst 6 ukers varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. I tillegg skal årsmøte forhåndskunngjøres på IL Sørfjells nettside med minst 3 måneders varsel. 7. Forslag som skal behandles av årsmøtet må være sendt til hovedstyret senest 3 uker før årsmøtet. 8. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før årsmøtet. 9. Alle medlemmer av IL Sørfjell har adgang til årsmøtet. 10. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede. 11. Årsmøtet er vedtaksfør med det antall stemmeberettigede som møter, men antallet skal minst være lik det antall som utgjør hovedstyrets faste medlemmer (se 14.3 pkt. 3.d i disse lover). 12. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivningen kan ikke skje med fullmakt. 13. På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 2 uker før årsmøte. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

5 5 10 Ledelse av årsmøte 1. Årsmøtet ledes av valgt dirigent(er) og sekretær(er). 2. Dirigenter(ene) og sekretær(ene) bør være medlem av IL Sørfjell, men andre tillitsvalgte/organisasjonsmedarbeidere i idrettskretsen/nif kan benyttes. 3. Det skal føres protokoll fra årsmøtet, og årsmøteprotokollen skal undertegnes av 2 protokollunderskrivere, som har deltatt på årsmøtet. 4. Saksliste til årsmøtet skal minst inneholde følgende saker: a) Åpning v/hovedleder b) Konstituering Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av forretningsorden Valg av dirigent(er) og sekretær(er) Valg av eventuell tellekorps Valg av 2 protokollunderskrivere c) Årsmeldinger d) Regnskaper e) Budsjetter f) Valg g) Avslutning 5. Det skal kun behandles de saker som er satt opp på sakslista for årsmøtet, eventuelt med tilleggssaker som 2/3 av årsmøte har krevd under godkjenning av saksliste. 6. Eventuelt settes ikke opp som sak i årsmøtene. 11 Stemmegivning på årsmøtet 1. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet av et alminnelig flertall av de avgitte stemmene. 2. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 3. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller minst 1 person med stemmerett krever det. 4. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. 5. Stemmesedler som er blanke, inneholder mer enn 1 navn eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt. 6. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. 7. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 8. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å ansees som valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, ansees de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemming ansees de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 12 Årsmøtets oppgaver 1. Behandle og godkjenne årsmeldingen til IL Sørfjell, etter innstilling fra hovedstyret. 2. Ta til etterretning gruppenes, undergruppenes og andre utvalgs årsmeldinger.

6 3. Godkjenne hovedstyrets og gruppenes årsregnskaper i revidert stand. Dette innbefatter også eventuelle andre regnskaper som er etablert av hovedstyret, grupper, undergrupper, utvalg m.m. 4. Behandle innkomne forslag. 5. Fastsette kontingent og treningsavgifter. 6. Fastsette honorarer, godtgjørelser m.m. for tillitsvalgte 7. Vedta budsjetter til IL Sørfjells, gruppene, undergrupper, utvalg m.m. 8. Bestemme IL Sørfjells organisasjon, herunder opprette og nedlegge grupper. 9. Vedta eventuelle lovendringer. 10. Gjennomføre følgende valg: a) Hovedstyrets representanter iht. 14 i lovene til IL Sørfjell. b) 2 revisorer m/2 vara c) Kontrollkomite bestående av 2 personer m/2 vara d) Valgkomite bestående av 3 personer m/3 vara. Valgkomiteen skal velges etter innstilling fra hovedstyret. e) Ansvarlig for medlemskartotek f) Representanter som skal representere IL Sørfjell til ting og møter i de organisasjoner IL Sørfjell er tilsluttet. 11. Hovedstyret kan gjennomføre eventuelle suppleringsvalg mellom årsmøtene. Dette gjelder også eventuelle valg som må gjennomføres om enkelte årsmøtevalgte personer slutter eller utgår fra sine verv. 12. Om hovedleder utgår fra sitt verv i perioden vil det være nestleder som vil fungere som hovedleder frem til neste årsmøte. Sekretæren vil da fungere som nestleder frem til neste årsmøte. 13. Behandle og godkjenne styrene i gruppene Ekstraordinære årsmøter 1. Ekstraordinære årsmøter holdes når hovedstyret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredel av de stemmeberettigede medlemmer i IL Sørfjell skriftlig krever det. 2. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, men fristen for innkalling er minst 14 dagers varsel. 3. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser kun i de saker som er kunngjort i innkallingen. 14 Hovedstyret 1. IL Sørfjell ledes av hovedstyret som er IL Sørfjells høyeste myndighet, mellom årsmøtene. 2. Hovedstyret skal bestå av: a) Hovedleder, nestleder, sekretær, hovedkasserer, 2 styremedlemmer og markedsleder. Alle har fulle rettigheter, og vervene bør fordeles på 1 og 2 år. Alle velges på fritt grunnlag i årsmøtet til IL Sørfjell. b) Valgte ledere for gruppene fotball, håndball og friidrett møter med fulle rettigheter. Lederne skal velges av årsmøtet til IL Sørfjell, etter innstilling fra gruppenes årsmøter.

7 c) Om en leder fra gruppene er valgt til en av funksjonene i pkt. 2.a over, kan den respektive gruppa tiltre med en ekstra person, og da med fulle rettigheter. Eventuell tiltredende person velges av styret i den aktuelle gruppa. d) Leder av husstyret (klubbhuset), leder for barneidretten og leder for trimgruppa møter med fulle rettigheter. Alle velges på fritt grunnlag i årsmøtet til IL Sørfjell. Om en leder fra husstyret, barneidretten eller trimgruppa er valgt til en av funksjonene i pkt. 2.a over, kan den respektive undergruppa tiltre med en ekstra person, og da med fulle rettigheter. Eventuell tiltredende person velges av styret i den aktuelle undergruppa. Dersom det ikke er etablert styre, velges vedkommende av undergruppas representanter. e) Gruppene inviteres til å delta med en ekstra representant i hovedstyret, og da med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett. Det gjelder også for husstyret, barneidretten og trimgruppa. 3. Hovedstyret totalt skal da bestå av: a) Hovedleder, nestleder, sekretær, hovedkasserer, 2 styremedlemmer og markedsleder. b) Leder for fotballgruppa, håndballgruppa og friidrettsgruppa (eventuelt stedfortredere) c) Leder for husstyret, barneidretten og trimgruppa (eventuelt stedfortredere). d) Representanter iht. pkt. 3.a, b og c utgjør hovedstyrets faste medlemmer, og disse møter med fulle rettigheter. e) Inntil 1 representant fra hver av følgende gruppe inviteres til å møte i hovedstyret: fotball, håndball, friidrett, husstyret, barneidretten og trimgruppa. f) Representanter iht. pkt. 3.e har møterett, og da med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett. Disse utgjør ikke hovedstyrets faste medlemmer. g) Hovedstyret består av 13 faste medlemmer, og inntil 6 tillitsvalgte fra grupper og undergrupper kan møte i tillegg med tale og forslagsrett. 4. Det skal etableres et AU (arbeidsutvalg) i hovedstyret, som skal bistå hovedleder med de administrative oppgavene. AU kan også gjennomføre vedtak etter fullmakt fra årsmøtet eller hovedstyret. AU skal bestå av hovedleder, nestleder, sekretær og hovedkasserer. AU må minst bestå av 2 medlemmer for å være vedtaksdyktig. 5. Hovedstyret skal: a) Iverksette IL Sørfjells årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelse. b) Oppnevne, etter behov, komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. c) Administrere og føre kontroll med IL Sørfjell økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. d) Representerer IL Sørfjell utad. 6. Hovedstyret skal holde møte når hovedstyret eller hovedleder bestemmer det. 7. Hovedstyrets faste medlemmer kan også kreve at det avholdes styremøte for å behandle aktuelle saker. Det er tilstrekkelig om 1 av styremedlemmene krever det. Styremøte skal i så fall avholdes innen 1 måned eller tidligere om flertallet i styret krever det. 8. Hovedstyret er vedtaksført når et flertall av styrets faste medlemmer er til stede. 9. Vedtak fattes med flertall av de avgitt stemmer. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. 10. Hovedstyret kan i helt spesielle tilfeller behandle hastesaker med bruk av mail eller telefon om styret godkjenner det. Et fast styremedlem kan kreve at det innkalles til ekstraordinært styremøte om styresaker er planlagt behandlet pr. mail eller telefon. Styremøte skal da avholdes så raskt som mulig, og senest innen 7 dager. 7

8 8 11. Om det opprettes nye grupper eller undergrupper, skal årsmøtet behandle og eventuelt godkjenne om disse skal tiltre hovedstyret, og da med rettigheter iht. 14 pkt. 2 b, c, d eller e. 15 Grupper, undergrupper utvalg m.m. i IL Sørfjell 1. IL Sørfjell kan organiseres med grupper. 2. Grupper skal ha eget styre og avholde egne årsmøter. 3. Gruppene ledes av valgte styrer. 4. IL Sørfjells årsmøte bestemmer opprettelsen av grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. 5. Det kan også opprettes undergrupper eller utvalg som legges direkte under hovedstyret eller en gruppe. Opprettelse av undergrupper velges av årsmøtet til IL Sørfjell, og utvalg etc. velges av hovedstyret. 6. Gruppestyrene, husstyret, tillitsvalgte i barneidretten og trimgruppa skal velges av årsmøtet til IL Sørfjell. Gruppestyrene skal innstilles fra de respektive gruppers årsmøter, og deretter velges av årsmøtet til IL Sørfjell. De andre tillitsvalgte skal velges av årsmøtet til IL Sørfjell på fritt grunnlag. 7. Styret i gruppe med årsmøte skal bestå av minst 3 personer. Leder og kasserer skal velges om gruppa har ansvar for økonomi. Det bør også velges sekretær. Årsmøtet i gruppa kan selv velge om det skal tiltre flere personer i gruppestyret, men årsmøtet til IL Sørfjell skal godkjenne styret. 8. Gruppene tilpasser sine årsmøter i forhold til årsmøte og lovene til IL Sørfjell. 9. Styret i en undergruppe skal bestå av minst 3 personer. Leder og kasserer skal velges om undergruppa har ansvar for økonomi. Det bør også velges sekretær. Årsmøte til IL Sørfjell velger styre i en undergruppe og hvor mange styret skal bestå av. 10. Styret i et utvalg eller et utvalgs representanter velges av hovedstyret. 11. Styret og årsmøtet i de forskjellige gruppene skal forholde seg til IL Sørfjells og NIFs lover og regelverk. Det gjelder også for undergrupper, utvalg m.m. 12. For alle gruppers og utvalgs økonomiske forpliktelser hefter hele IL Sørfjell, og ingen grupper, utvalg m.m. kan inngå avtaler eller representere IL Sørfjell utad uten hovedstyrets godkjennelse. 13. Det er kun hovedstyret som kan foreta ansettelser, inngå sponsorkontrakter eller gjennomføre større investeringer. 14. Dersom et medlem/gruppetillitsvalgt eller gruppestyre inngår ansettelsesavtale som innebærer arbeidsgiveransvar eller annen avtale av liknende art, er det vedkommende privat som hefter for den inngåtte avtale dersom hovedstyrets godkjenning/samtykke ikke foreligger. 15. Dersom et medlem/gruppetillitsvalgt eller gruppestyre påfører IL Sørfjell økonomiske forpliktelser uten hovedstyrets godkjenning, er det vedkommende privat som hefter for de inngåtte forpliktelsene. 16. Ingen grupper, utvalg m.m. kan etablere bestemmelser som strider mot IL Sørfjells lover eller vedtak fattet av hovedstyret eller årsmøtet i IL Sørfjell. 17. Alle protokoller fra gruppenes styremøter og andre protokoller/referater fra andre grupperinger/utvalg skal sendes hovedstyrets AU. 18. Hovedstyrets medlemmer skal inviteres til gruppenes årsmøter med tale og forslagsrett. Det gjelder de av hovedstyrets medlemmer som ikke tilhører den gruppa som skal avholde årsmøte.

9 9 19. Hovedstyrets AU skal inviteres til gruppers og undergruppers styremøter med tale og forslagsrett. Dette gjelder de av hovedstyrets AU som ikke tilhører den gruppa som skal avholde årsmøte. 20. Styre og årsmøter i gruppene skal organiseres og drives iht. lovene til IL Sørfjell og NIF. Det gjelder også for styrer i undergrupper og utvalg m.m. 16 Forskrifter, retningslinjer og annet regelverk 1. Hovedstyret skal påse at alle forskrifter, retningslinjer og regelverk blir gjort kjent og fulgt opp i IL Sørfjell. 2. Politiattester: a) Det skal velges 2 personer av hovedstyrets faste medlemmer som skal ha ansvaret for politiattestene. Det skal velges 1 hovedansvarlig og 1 vara, og det skal være en fra hvert kjønn. Disse personene velges av hovedstyret. b) Det skal etableres retningslinjer i IL Sørfjell for hvordan politiattester skal behandles. Hovedstyret vedtar retningslinjene. c) Dersom valgte personer utgår fra sine verv i hovedstyret, skal det velges nye personer. Dette valget gjennomføres av hovedstyret. 3. Hovedstyret skal i det første styremøte etter årsmøte etablere et årshjul for aktiviteter og oppgaver i kommende periode. 4. Hovedstyret skal vedta et fullmaktsreglement vedrørende økonomiske disponeringer, kjøp av varer, låneopptak, investeringer m.m. Reglementet vil i så fall være gjeldende for alle grupperinger, utvalg m.m. Grupper kan vedta strengere regler enn det som vedtas av hovedstyret. 5. Om grupper, undergrupper, utvalg m.m. ønsker å utarbeide egne regler/retningslinjer, skal disse ikke være dårligere enn de regler/retningslinjer som gjelder for IL Sørfjell. 6. Regelverk/retningslinjer i IL Sørfjell skal behandles av hovedstyret, og hovedstyret godkjenner det regelverk/retningslinjer som naturlig ligger til hovedstyrets myndighetsområde. 7. Det skal utarbeides instrukser for de forskjellige verv og funksjoner i IL Sørfjell. Årsmøte til IL Sørfjell skal godkjenne disse etter innstilling fra hovedstyret. 8. Det skal utarbeides en håndbok for IL Sørfjell. Håndboka må godkjennes av årsmøtet til IL Sørfjell, men hovedstyret har ansvaret for at håndboka kontinuerlig oppdateres. 9. Om det oppstår tvister iht. interne regler, retningslinjer etc. etablert av IL Sørfjell, skal tvistene behandles av hovedstyret. Hovedstyrets vedtak vil være gjeldende, med unntak av de tvistesaker som involverer lovene eller annet regelverk i NIF. 17 Økonomi 1. Det er hovedstyret som er hovedansvarlig for økonomien i hele IL Sørfjell. 2. Alle regnskaper som opprettes er revisjonspliktige, og alle som er ansvarlige for føring av regnskaper skal rapportere til hovedkasser i IL Sørfjell for hvert kvartal. Dette gjelder også for eventuelle underregnskaper som opprettes av hovedstyret eller den enkelte gruppe. 3. Gruppene, undergrupper, utvalg m.m. er underlagt hovedstyrets myndighet hva gjelder økonomiske disponeringer dvs. at alle investeringer og andre tiltak som medfører større kostnader for gruppene, utvalg m.m. må opp i hovedstyret til behandling og godkjenning. 4. Alle investeringer, utbygginger, kjøp av eiendom og økonomiske disponeringer som tilsier en investering på over kr skal godkjennes av årsmøtet til IL Sørfjell etter innstilling fra hovedstyret.

10 5. Mindre investeringer m.m. (mellom kr og opp til ) skal godkjennes av hovedstyret, og i forbindelse med investeringer m.m. i gruppene skal godkjenning først foreligge fra styret i den enkelte gruppe. Undergrupper, utvalg m.m. må forholde seg til den respektive myndighet. 6. Mindre investeringer m.m. enn kr avgjøres av hovedstyret, og i gruppene av det enkelte gruppes styre. Det forutsettes at gruppas økonomi tilsier dette. Undergrupper, utvalg m.m. må forholde seg til den respektive myndighet. 7. Dersom gruppas økonomi ikke samsvarer med de ønsker og behov gruppa har, kan gruppa søke hovedstyret om bevilgninger eller lån. Hovedstyret kan bevilge inntil kr i støtte pr. gruppe pr. år, og kan i tillegg bevilge inntil kr i lån pr. gruppe pr. år. Beløp over disse må godkjennes av årsmøtet i IL Sørfjell. 8. Hovedstyret kan ikke bevilge beløp som kan medføre at totalramma overstiges iht. det budsjettet årsmøtet til IL Sørfjell har vedtatt. Det gjelder ikke for etablering av lån til gruppene. 9. En gruppe kan totalt ikke ha mer enn kr i gjeld til hovedstyret. Eventuelle unntak fra dette må godkjennes av årsmøtet i IL Sørfjell. 10. Ved etablering av gjeld internt skal det foreligge en nedbetalingsplan, og hovedstyret behandler og godkjenner planen. 11. Alle regnskaper i IL Sørfjell skal presenteres med noter for både inntekts og utgiftsposter. 12. Alle grupper skal velge kasserer for sitt område om de har ansvar for økonomi, og det gjelder også for eventuelle underregnskaper som opprettes. 13. Det er ikke noe krav til regnskapsfører eller autorisert revisor for godkjenning av regnskapene til IL Sørfjell. For større organisasjonsledd vises det til bestemmelsene i 2 11 i NIFs lover, som omhandler krav etter regnskapsloven og revisorloven. 14. Bankkonti for hovedstyret skal være knyttet til hovedstyret, og for gruppene til den respektive gruppa. Bankkonti skal disponeres av leder og kasserer hva gjelder hovedstyret, og leder og kasserer hva gjelder grupper. Bankkonti skal disponeres av leder og kasserer i fellesskap. 15. Underslagsforsikring skal tegnes for dem som disponerer konti i IL Sørfjell. 16. Personer uten medlemskap i IL Sørfjell skal ikke ha disposisjonsrett til noen bankkonti i IL Sørfjell. 17. Selv om leder og kasserer begge har disposisjonsrett til bankkonti, skal kasserer ha hovedansvaret for utbetalinger/innbetalinger på alle konti. Om leder benytter sin disposisjonsrett skal dette foregå i samarbeid med kasserer. 18. Hovedstyret v/hovedleder eller hovedkasserer kan kreve full innsynsrett i alle bankkonti i IL Sørfjell. 19. Til å føre regnskaper i hovedstyret, gruppene, undergrupper eller eventuelle underregnskaper kan det velges andre personer til å føre regnskapet. Forutsetningen vil være at vedkommende som fører regnskapet, er medlem av IL Sørfjell. 20. Dersom det skal benyttes regnskapsfører/revisor som ikke er medlem av IL Sørfjell, må dette godkjennes av hovedstyret Valgkomite/valg 1. Valgkomiteen til årsmøtet i IL Sørfjell skal innstilles av hovedstyret. 2. En person kan ikke samtidig ha flere enn ett av følgende tillitsverv: medlem av hovedstyret/gruppestyret, valgkomite, kontrollkomite eller revisor. En person kan samtidig være medlem av hovedstyret, et gruppestyre samt andre styrer som opprettes i IL Sørfjell. 3. Valgkomiteen skal varsles om å sette i gang sitt arbeid senest 2 måneder før årsmøte. AU i hovedstyret er ansvarlig for at komiteen kommer i gang med sitt arbeid.

11 4. Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styret, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges personer av begge kjønn. 5. Ved valg/oppnevning til interne verv i IL Sørfjell skal det velges personer av begge kjønn etter de bestemmelser som fremgår av NIFs og IL Sørfjells lover. 6. Kjønnsfordelingen ved valg/oppnevning skal foregå etter følgende regel: a) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsdelingen i medlemsmassen. b) I tilfeller det skal velges/oppnevnes mer enn 3 personer skal det være minst 2 personer av hvert kjønn. c) Ved valg/oppnevning der antallet er 3 eller færre skal begge kjønn være representert Lovendring 1. Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 2. Loverendringer godkjennes av Aust Agder Idrettskrets dersom loven er innenfor lovnormen, og trer ikke i kraft før de er godkjent. 3. Om det oppstår tvister vedrørende forståelsen av lovene til IL Sørfjell, skal hovedstyret behandle dette. 4. Hovedstyrets behandling av tvistesaker iht. til 19 pkt. 3, kan ankes videre til idrettskretsen eller NIF. Hovedstyrets vedtak skal da følge saken. 5. Om det fremkommer vedtak eller endringer som endrer teksten i lovene til IL Sørfjell, skal hovedstyret påse at lovene blir oppdatert til enhver tid. Slike endringer skal behandles og godkjennes av det førstkommende årsmøte til IL Sørfjell. 20 Oppløsning 1. Oppløsning av IL Sørfjell kan bare behandles på ordinært årsmøte. 2. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. 3. Sammenslutning med andre lag ansees ikke som oppløsning av IL Sørfjell. 4. Vedtak om sammenslutning og nødvendig lovendring i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. 19 i disse lover. 5. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av IL Sørfjell tilfaller IL Sørfjell eiendeler/midler et formål godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt. 6. Ved oppløsning sendes IL Sørfjells arkiv til Aust Agder Idrettskrets. 7. Dersom en gruppe skal nedlegges eller opprettes, må dette behandles og godkjennes av årsmøtet i IL Sørfjell etter innstilling fra hovedstyret. Ved nedlegging skal det også foreligge en innstilling fra gruppas årsmøte. 8. Ved nedlegging av en undergruppe skal dette behandles og godkjennes av årsmøtet til IL Sørfjell. 9. Ved nedlegging av et utvalg m.m. skal dette behandles og godkjennes av hovedstyret. 21 Utmelding av NIF eller IL Sørfjell 1. Dersom IL Sørfjell trer ut av eller mister sitt medlemskap i NIF, tilfaller IL Sørfjells eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettsstyret eller den idrettsstyret gir fullmakt.

12 2. Dersom noen av gruppene i IL Sørfjell ønsker å melde seg ut eller melde overgang til andre idrettslag, skal dette først godkjennes av årsmøtet i gruppa, deretter av årsmøtet i IL Sørfjell. 3. Eventuelle tilgodehavende som IL Sørfjell måtte ha fra en gruppe eller tillitsvalgte/medlemmer, skal tilbakebetales til IL Sørfjell før utmelding/overgang av gruppa kan godkjennes. Om forpliktelsene ikke er ordnet opp i før utmelding/overgang til nytt idrettslag, vil ansvaret til gruppa eller tillitsvalgte/medlemmer følge med over til det nye idrettslaget. 4. Forpliktelser iht omfatter også eventuell intern eller ekstern gjeld, som gruppa eller tillitsvalgte/medlemmer har hatt ansvaret for under sin aktivitetsperiode i IL Sørfjell. 5. Alle eiendeler/midler som tilhører grupper som ønsker å melde seg ut eller melde overgang til nytt idrettslag, skal tilfalle IL Sørfjell. 6. Alle formelle godkjenninger og økonomiske forpliktelser skal være iorden før utmelding/overgang kan gjennomføres. 12 Revidert: Vedtatt av årsmøte: Vedtatt av idrettskretsen og styret:

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014)

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) Lov for Idrettsforeningen Ready, org.nr. 970 168 591, stiftet 14. juni 1907 med senere endringer, senest

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG Lov for Nordreisa idrettslag 1, stiftet 17.09.46, med senere endringer, senest av 28.02.87 godkjent av.idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

Vedlegg D: Ny lovnorm

Vedlegg D: Ny lovnorm Vedlegg D: Ny lovnorm LOVNORM FOR NBBF REGION MIDT-NORGE Lov for NBBF Region Midt-Norge (Heretter benevnt Regionen ), stiftet 29.06.2005, med senere endringer, senest av 18.03.2013, godkjent av Norges

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

Lov for Asker Trial Klubb (ATK)

Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb 1, stiftet 1999, Vedtatt 25. januar 2006 med senere endringer, senest av 14. februar 2012. Godkjent av Akershus Idrettskrets den 9. mars 2012.

Detaljer

LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15

LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15 LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15 Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen.

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Basert på NIFs lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Endringer vedatt av årsmøtet Bergen Fallskjermklubb viser i rødt.

Basert på NIFs lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Endringer vedatt av årsmøtet Bergen Fallskjermklubb viser i rødt. Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012)

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) Lov for Ballerud Golfklubb (heretter klubben), stiftet 1.8.1992, med senere endringer, senest av

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Lov for Sandvollan idrettslag

Lov for Sandvollan idrettslag stiftet 25. juli 1920 Basert på lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Forslag til årsmøte 2014. Godkjent av Nord Trøndelag idrettskrets pending. Endringshistorikk se vedlegg 1. I. INNLEDENDE

Detaljer