LOVER IL Sørfjell 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOVER IL Sørfjell 2012"

Transkript

1 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening. I 1934 slo EIF seg sammen med Fjell Saltrød, og fikk navnet Fjell. I 1932 ble Stokken Arbeideridrettslag opprettet. I 1945 ble Fjell og Stokken slått sammen, og fikk navnet Fjell Stokken. Først i 1948 kunne lagene samles om ett idrettslag, og navnet på idrettslaget ble IL Sørfjell. IL Sørfjell er et fleridrettslag, og idrettslaget har drevet med mange aktiviteter opp gjennom årene. Idrettslaget driver for tiden med aktiviteter innen fotball, håndball, friidrett, barneidrett, trim m.m. Det er opprettet egne grupper innen fotball, håndball og friidrett. Gruppene har egne styrer og årsmøter. IL Sørfjell er eier av klubbhus og idrettsbane på Eydehavn. Idrettslaget drives av hovedstyret mellom årsmøtene. De første lovene for IL Sørfjell ble opprettet 7. november Organisatorisk tilknytning 1. Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) er medlem av Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) gjennom Aust Agder Idrettskrets. 2. NIF er fellesorganisasjon for idretten i Norge, og NIFs ting er norsk idretts høyeste myndighet. 3. NIF er en frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig organisasjon. 4. Under NIF hører følgende organisasjonsledd: særforbund, idrettskretser, særkretser/regioner, idrettsråd og idrettslag. 5. IL Sørfjell er medlem av særforbund som IL Sørfjells årsmøte bestemmer. 6. IL Sørfjell hører hjemme i Arendal Kommune og er medlem av idrettsrådet i kommunen. 7. NIFs lover gjelder for alle organisasjonsledd og all aktivitet under NIF. 8. IL Sørfjell forplikter seg til å forholde seg til NIFs og dets organisasjonsledds lover og regelverk. 9. Dersom det oppstår tvil mellom IL Sørfjells og NIFs lover, vil alltid NIFs lover gå foran. 2 Formål 1. IL Sørfjell skal være et selveiende og frittstående idrettslag, kun for personlige medlemmer. 2. IL Sørfjell har som formål å drive idrett organisert i NIF. 3. Formålet som er bestemt i lovene til IL Sørfjell og NIF, skal gjelde for alt arbeid som foregår i IL Sørfjell. 4. Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd er viktig for IL Sørfjells arbeid. 5. IL Sørfjell skal bygge sin aktivitet på grunnverdiene idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 6. Alle grupperinger, tillitsvalgte og medlemmer i IL Sørfjell skal samarbeide etter de bestemmelser som fremgår av lovene til IL Sørfjell og NIF. 7. Alle grupperinger, tillitsvalgte og medlemmer skal representere IL Sørfjell på en verdig og god måte, slik at IL Sørfjell oppleves som et samlende og inkluderende idrettslag. 8. IL Sørfjell skal arbeide for at idrettslaget blir arena for idrettslig aktivitet i nærområde, og det skal arbeides for at IL Sørfjell kan tilby innbyggerne et mangfoldig tilbud av idrettsaktiviteter. 9. Idrettslig aktivitet er viktig for alle samfunnslag og mennesker i vårt samfunn, og

2 2 IL Sørfjell skal være en god bidragsyter i den sammenheng. 10. IL Sørfjell skal utvikle seg videre som et fleridrettslag, ved at også andre mindre og større idrettslige aktiviteter kan bli en del av IL Sørfjell. 3 Medlemmer 1. Alle medlemmer må forholde seg til IL Sørfjells og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser. 2. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. 3. Medlemskap i IL Sørfjell er først gyldig og regnes fra den dag kontingenten er betalt. 4. Det skal føres et medlemskartotek, som skal ajourføres kontinuerlig. 5. Ansvarlig for medlemskartoteket skal velges av årsmøte til IL Sørfjell. 6. Medlemskartoteket for IL Sørfjell skal være tilgjengelig for AU i hovedstyret. 7. Medlemskartotek for hver enkelt gruppe skal være tilgjengelig for leder, sekretær og kasserer i de respektive gruppene. 8. Medlemsoversikt og medlemsutvikling skal presenteres for hovedstyret minst hvert kvartal. Oversikt og utvikling skal også omfatte den enkelte gruppe. 4 Stemmerett 1. For å ha stemmerett på IL Sørfjells møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned, og ikke skylde kontingent til IL Sørfjell. 2. Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstakere i IL Sørfjell, er valgbare til tillitsverv i IL Sørfjell, og som representanter til ting eller møter i overordnet idrettsorganisasjon. 3. Medlem i IL Sørfjell kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv: medlem av styre, valgkomite, kontrollkomite og revisor. Et medlem kan for øvrig samtidig være medlem av hovedstyret, gruppestyre eller andre styrer. 4. Medlem fra IL Sørfjell kan ikke samtidig ha tillitsverv i IL Sørfjell og i andre idrettslag som deltar i samme konkurranse. 5. Inviterte personer fra overliggende organisasjonsledd har kun talerett på de møter de inviteres til i IL Sørfjell. Det gjelder også for personer fra andre idrettslag og andre gjester som inviteres til møter i IL Sørfjell. 5 Kontingent/treningsavgift 1. Kontingenten fastsettes av årsmøtet i IL Sørfjell og betales forskuddsvis. 2. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av hovedstyret strykes som medlem av IL Sørfjell. 3. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 4. Det er hovedstyret i IL Sørfjell som skal behandle saker som vedrører medlemskap pga. manglende betaling. 5. Medlemmer som aktivt driver med idrettslig aktivitet i IL Sørfjell, skal betale en treningsavgift pr. år. Denne avgiften kommer i tillegg til kontingenten, og dekker aktivitet i alle grupper/idrettsgrener som medlemmet ønsker å delta i. 6. Treningsavgiften fastsettes av årsmøtet til IL Sørfjell.

3 3 7. Medlemmer som skylder trengingsavgift fra tidligere år, kan bli utestengt fra idrettslig aktivitet om avgiften ikke betales innen 1 måned fra krav sendes. Hovedstyret behandler saker som omhandler skyldig treningsavgift. 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 1. Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. 2. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av IL Sørfjells budsjett og regnskap. 3. Det skal foreligge en oversikt over hvilke honorarer, kompensasjoner m.v. som skal gjelde for tillitsvalgte i IL Sørfjell. Hovedstyret skal utarbeide en slik oversikt, og oversikten skal omfatte alle tillitsvalgte i IL Sørfjell. 4. Det er årsmøtet i IL Sørfjell som vedtar alle honorar og kompensasjonsbestemmelser. 5. For tapt arbeidsfortjeneste skal det innføres et maks. beløp ( tak ) pr. år. Taket skal være Folketrygdens Grunnbeløp (G) x Det vil være vedkommendes årslønn som skal danne grunnlaget for tapt arbeidsfortjeneste. For selvstendig næringsdrivende, vil lønn mottatt forrige år danne grunnlaget for tapt arbeidsfortjeneste. 7. Tapt arbeidsfortjeneste utbetales etter følgende oppsett. - Timesats: årsinntekt deles med timer - Dagsats: timesats ganges med 7,5 timer - Ukesats: timesats ganges med 37,5 timer - Månedsats: timesats ganges med 162, 5 timer 8. Tapt arbeidsfortjeneste gir ikke grunnlag for feriepenger, siden dette er inkludert i satsen for tapt arbeidsfortjeneste. 9. Det skal foreligge skriftlig bekreftelse fra arbeidsgiver ved tapt arbeidsfortjeneste. For selvstendig næringsdrivende, skal det foreligge lønns og trekkoppgave fra forrige år. 10. Honorarer til tillitsvalgte skal utbetales senest 31. desember, og utbetalingen skal foregå automatisk. 11. Alle andre kompensasjoner, godtgjørelser m.m. som tillitsvalgte har krav på, skal utbetales så raskt som mulig etter at kravet er fremsatt. 7 Habilitet 1. Person som har avtale med IL Sørfjell som gir vedkommende økonomiske interesse i driften av IL Sørfjell, er ikke valgbar til verv i IL Sørfjell eller overliggende organisasjonsledd. 2. Idrettsstyret eller den det gir fullmakt kan når det foreligger særskilte forhold, gi dispensasjon iht. til 7 pkt. 1 i disse lover. 3. Alle personer med tillitsverv i IL Sørfjell, skal opplyse om eventuelle økonomiske avtaler eller andre tilfeller som kan komme i konflikt med habilitetsbestemmelsene i lovene til IL Sørfjell og NIF. 4. Habilitetssaker innbefatter også tillitsvalgte som sitter i gruppestyrer og andre styrer, utvalg m.m. i IL Sørfjell. 5. Saker som omhandler habilitet skal behandles av hovedstyret. 6. For IL Sørfjells tillitsvalgte, oppnevnte personer og ansatte, gjelder ellers NIFs habilitetsregler, jfr. NIFs lov 2 7.

4 4 8 Straffesaker 1. Alminnelige disiplinforføyninger må ikke tildeles uten at saken er undergitt en forsvarlig saksbehandling. 2. Alle straffesaker behandles av NIFs domsutvalg og apellutvalg. 3. Så vel enkeltpersoner som IL Sørfjell kan anmelde brudd på bestemmelser, men kun IL Sørfjell kan reise straffesak (påtale forholdet). 4. Det er hovedstyret som skal behandle alminnelige disiplinærforføyninger og straffesaker (påtale forholdet) på vegne av IL Sørfjell. Hovedstyret vurderer deretter ved alminnelige disiplinærforføyninger, å sende en eventuell rapport videre til overliggende organisasjonsledd. For alle straffesaker skal hovedstyret sende en rapport videre til NIFs domsutvalg og appellutvalg. 5. Ellers vises til bestemmelser for straffesaker i NIFs lov kapittel 11 (NIFs straffebestemmelser). 6. For bestemmelser vedrørende doping vises det til kapittel 12 i NIFs lover. 9 Årsmøte 1. IL Sørfjells høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år senest innen medio mars måned. 2. Hovedstyret fastsetter årsmøtedato for hvert år, og slik at årsmøtet til IL Sørfjell samsvarer med de frister som gjelder for årsmøter i idrettskretsen og idrettstinget i NIF. 3. Myndigheten i IL Sørfjell er organisert etter følgende rangering: a) Årsmøtet i IL Sørfjell b) Hovedstyret i IL Sørfjell c) Årsmøter i gruppene d) Gruppenes styrer 4. De grupper som ikke har egne årsmøter skal ikke medregnes i oversikten over myndighet iht. pkt. 3 over. Grupper uten årsmøter inngår i hovedstyrets eller en gruppes (som har eget årsmøte) myndighetsområde. Grupper uten årsmøter defineres som undergrupper. 5. Det skal foreligge et organisasjonskart som viser hvordan myndigheten er organisert i IL Sørfjell. Undergrupper og andre utvalg skal også fremkomme av organisasjonskartet. 6. Årsmøte innkalles av hovedstyret med minst 6 ukers varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. I tillegg skal årsmøte forhåndskunngjøres på IL Sørfjells nettside med minst 3 måneders varsel. 7. Forslag som skal behandles av årsmøtet må være sendt til hovedstyret senest 3 uker før årsmøtet. 8. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 2 uker før årsmøtet. 9. Alle medlemmer av IL Sørfjell har adgang til årsmøtet. 10. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede. 11. Årsmøtet er vedtaksfør med det antall stemmeberettigede som møter, men antallet skal minst være lik det antall som utgjør hovedstyrets faste medlemmer (se 14.3 pkt. 3.d i disse lover). 12. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivningen kan ikke skje med fullmakt. 13. På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 2 uker før årsmøte. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

5 5 10 Ledelse av årsmøte 1. Årsmøtet ledes av valgt dirigent(er) og sekretær(er). 2. Dirigenter(ene) og sekretær(ene) bør være medlem av IL Sørfjell, men andre tillitsvalgte/organisasjonsmedarbeidere i idrettskretsen/nif kan benyttes. 3. Det skal føres protokoll fra årsmøtet, og årsmøteprotokollen skal undertegnes av 2 protokollunderskrivere, som har deltatt på årsmøtet. 4. Saksliste til årsmøtet skal minst inneholde følgende saker: a) Åpning v/hovedleder b) Konstituering Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av forretningsorden Valg av dirigent(er) og sekretær(er) Valg av eventuell tellekorps Valg av 2 protokollunderskrivere c) Årsmeldinger d) Regnskaper e) Budsjetter f) Valg g) Avslutning 5. Det skal kun behandles de saker som er satt opp på sakslista for årsmøtet, eventuelt med tilleggssaker som 2/3 av årsmøte har krevd under godkjenning av saksliste. 6. Eventuelt settes ikke opp som sak i årsmøtene. 11 Stemmegivning på årsmøtet 1. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet av et alminnelig flertall av de avgitte stemmene. 2. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. 3. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller minst 1 person med stemmerett krever det. 4. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. 5. Stemmesedler som er blanke, inneholder mer enn 1 navn eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt. 6. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. 7. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 8. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å ansees som valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, ansees de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemming ansees de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 12 Årsmøtets oppgaver 1. Behandle og godkjenne årsmeldingen til IL Sørfjell, etter innstilling fra hovedstyret. 2. Ta til etterretning gruppenes, undergruppenes og andre utvalgs årsmeldinger.

6 3. Godkjenne hovedstyrets og gruppenes årsregnskaper i revidert stand. Dette innbefatter også eventuelle andre regnskaper som er etablert av hovedstyret, grupper, undergrupper, utvalg m.m. 4. Behandle innkomne forslag. 5. Fastsette kontingent og treningsavgifter. 6. Fastsette honorarer, godtgjørelser m.m. for tillitsvalgte 7. Vedta budsjetter til IL Sørfjells, gruppene, undergrupper, utvalg m.m. 8. Bestemme IL Sørfjells organisasjon, herunder opprette og nedlegge grupper. 9. Vedta eventuelle lovendringer. 10. Gjennomføre følgende valg: a) Hovedstyrets representanter iht. 14 i lovene til IL Sørfjell. b) 2 revisorer m/2 vara c) Kontrollkomite bestående av 2 personer m/2 vara d) Valgkomite bestående av 3 personer m/3 vara. Valgkomiteen skal velges etter innstilling fra hovedstyret. e) Ansvarlig for medlemskartotek f) Representanter som skal representere IL Sørfjell til ting og møter i de organisasjoner IL Sørfjell er tilsluttet. 11. Hovedstyret kan gjennomføre eventuelle suppleringsvalg mellom årsmøtene. Dette gjelder også eventuelle valg som må gjennomføres om enkelte årsmøtevalgte personer slutter eller utgår fra sine verv. 12. Om hovedleder utgår fra sitt verv i perioden vil det være nestleder som vil fungere som hovedleder frem til neste årsmøte. Sekretæren vil da fungere som nestleder frem til neste årsmøte. 13. Behandle og godkjenne styrene i gruppene Ekstraordinære årsmøter 1. Ekstraordinære årsmøter holdes når hovedstyret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst en tredel av de stemmeberettigede medlemmer i IL Sørfjell skriftlig krever det. 2. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, men fristen for innkalling er minst 14 dagers varsel. 3. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser kun i de saker som er kunngjort i innkallingen. 14 Hovedstyret 1. IL Sørfjell ledes av hovedstyret som er IL Sørfjells høyeste myndighet, mellom årsmøtene. 2. Hovedstyret skal bestå av: a) Hovedleder, nestleder, sekretær, hovedkasserer, 2 styremedlemmer og markedsleder. Alle har fulle rettigheter, og vervene bør fordeles på 1 og 2 år. Alle velges på fritt grunnlag i årsmøtet til IL Sørfjell. b) Valgte ledere for gruppene fotball, håndball og friidrett møter med fulle rettigheter. Lederne skal velges av årsmøtet til IL Sørfjell, etter innstilling fra gruppenes årsmøter.

7 c) Om en leder fra gruppene er valgt til en av funksjonene i pkt. 2.a over, kan den respektive gruppa tiltre med en ekstra person, og da med fulle rettigheter. Eventuell tiltredende person velges av styret i den aktuelle gruppa. d) Leder av husstyret (klubbhuset), leder for barneidretten og leder for trimgruppa møter med fulle rettigheter. Alle velges på fritt grunnlag i årsmøtet til IL Sørfjell. Om en leder fra husstyret, barneidretten eller trimgruppa er valgt til en av funksjonene i pkt. 2.a over, kan den respektive undergruppa tiltre med en ekstra person, og da med fulle rettigheter. Eventuell tiltredende person velges av styret i den aktuelle undergruppa. Dersom det ikke er etablert styre, velges vedkommende av undergruppas representanter. e) Gruppene inviteres til å delta med en ekstra representant i hovedstyret, og da med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett. Det gjelder også for husstyret, barneidretten og trimgruppa. 3. Hovedstyret totalt skal da bestå av: a) Hovedleder, nestleder, sekretær, hovedkasserer, 2 styremedlemmer og markedsleder. b) Leder for fotballgruppa, håndballgruppa og friidrettsgruppa (eventuelt stedfortredere) c) Leder for husstyret, barneidretten og trimgruppa (eventuelt stedfortredere). d) Representanter iht. pkt. 3.a, b og c utgjør hovedstyrets faste medlemmer, og disse møter med fulle rettigheter. e) Inntil 1 representant fra hver av følgende gruppe inviteres til å møte i hovedstyret: fotball, håndball, friidrett, husstyret, barneidretten og trimgruppa. f) Representanter iht. pkt. 3.e har møterett, og da med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett. Disse utgjør ikke hovedstyrets faste medlemmer. g) Hovedstyret består av 13 faste medlemmer, og inntil 6 tillitsvalgte fra grupper og undergrupper kan møte i tillegg med tale og forslagsrett. 4. Det skal etableres et AU (arbeidsutvalg) i hovedstyret, som skal bistå hovedleder med de administrative oppgavene. AU kan også gjennomføre vedtak etter fullmakt fra årsmøtet eller hovedstyret. AU skal bestå av hovedleder, nestleder, sekretær og hovedkasserer. AU må minst bestå av 2 medlemmer for å være vedtaksdyktig. 5. Hovedstyret skal: a) Iverksette IL Sørfjells årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelse. b) Oppnevne, etter behov, komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. c) Administrere og føre kontroll med IL Sørfjell økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. d) Representerer IL Sørfjell utad. 6. Hovedstyret skal holde møte når hovedstyret eller hovedleder bestemmer det. 7. Hovedstyrets faste medlemmer kan også kreve at det avholdes styremøte for å behandle aktuelle saker. Det er tilstrekkelig om 1 av styremedlemmene krever det. Styremøte skal i så fall avholdes innen 1 måned eller tidligere om flertallet i styret krever det. 8. Hovedstyret er vedtaksført når et flertall av styrets faste medlemmer er til stede. 9. Vedtak fattes med flertall av de avgitt stemmer. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. 10. Hovedstyret kan i helt spesielle tilfeller behandle hastesaker med bruk av mail eller telefon om styret godkjenner det. Et fast styremedlem kan kreve at det innkalles til ekstraordinært styremøte om styresaker er planlagt behandlet pr. mail eller telefon. Styremøte skal da avholdes så raskt som mulig, og senest innen 7 dager. 7

8 8 11. Om det opprettes nye grupper eller undergrupper, skal årsmøtet behandle og eventuelt godkjenne om disse skal tiltre hovedstyret, og da med rettigheter iht. 14 pkt. 2 b, c, d eller e. 15 Grupper, undergrupper utvalg m.m. i IL Sørfjell 1. IL Sørfjell kan organiseres med grupper. 2. Grupper skal ha eget styre og avholde egne årsmøter. 3. Gruppene ledes av valgte styrer. 4. IL Sørfjells årsmøte bestemmer opprettelsen av grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. 5. Det kan også opprettes undergrupper eller utvalg som legges direkte under hovedstyret eller en gruppe. Opprettelse av undergrupper velges av årsmøtet til IL Sørfjell, og utvalg etc. velges av hovedstyret. 6. Gruppestyrene, husstyret, tillitsvalgte i barneidretten og trimgruppa skal velges av årsmøtet til IL Sørfjell. Gruppestyrene skal innstilles fra de respektive gruppers årsmøter, og deretter velges av årsmøtet til IL Sørfjell. De andre tillitsvalgte skal velges av årsmøtet til IL Sørfjell på fritt grunnlag. 7. Styret i gruppe med årsmøte skal bestå av minst 3 personer. Leder og kasserer skal velges om gruppa har ansvar for økonomi. Det bør også velges sekretær. Årsmøtet i gruppa kan selv velge om det skal tiltre flere personer i gruppestyret, men årsmøtet til IL Sørfjell skal godkjenne styret. 8. Gruppene tilpasser sine årsmøter i forhold til årsmøte og lovene til IL Sørfjell. 9. Styret i en undergruppe skal bestå av minst 3 personer. Leder og kasserer skal velges om undergruppa har ansvar for økonomi. Det bør også velges sekretær. Årsmøte til IL Sørfjell velger styre i en undergruppe og hvor mange styret skal bestå av. 10. Styret i et utvalg eller et utvalgs representanter velges av hovedstyret. 11. Styret og årsmøtet i de forskjellige gruppene skal forholde seg til IL Sørfjells og NIFs lover og regelverk. Det gjelder også for undergrupper, utvalg m.m. 12. For alle gruppers og utvalgs økonomiske forpliktelser hefter hele IL Sørfjell, og ingen grupper, utvalg m.m. kan inngå avtaler eller representere IL Sørfjell utad uten hovedstyrets godkjennelse. 13. Det er kun hovedstyret som kan foreta ansettelser, inngå sponsorkontrakter eller gjennomføre større investeringer. 14. Dersom et medlem/gruppetillitsvalgt eller gruppestyre inngår ansettelsesavtale som innebærer arbeidsgiveransvar eller annen avtale av liknende art, er det vedkommende privat som hefter for den inngåtte avtale dersom hovedstyrets godkjenning/samtykke ikke foreligger. 15. Dersom et medlem/gruppetillitsvalgt eller gruppestyre påfører IL Sørfjell økonomiske forpliktelser uten hovedstyrets godkjenning, er det vedkommende privat som hefter for de inngåtte forpliktelsene. 16. Ingen grupper, utvalg m.m. kan etablere bestemmelser som strider mot IL Sørfjells lover eller vedtak fattet av hovedstyret eller årsmøtet i IL Sørfjell. 17. Alle protokoller fra gruppenes styremøter og andre protokoller/referater fra andre grupperinger/utvalg skal sendes hovedstyrets AU. 18. Hovedstyrets medlemmer skal inviteres til gruppenes årsmøter med tale og forslagsrett. Det gjelder de av hovedstyrets medlemmer som ikke tilhører den gruppa som skal avholde årsmøte.

9 9 19. Hovedstyrets AU skal inviteres til gruppers og undergruppers styremøter med tale og forslagsrett. Dette gjelder de av hovedstyrets AU som ikke tilhører den gruppa som skal avholde årsmøte. 20. Styre og årsmøter i gruppene skal organiseres og drives iht. lovene til IL Sørfjell og NIF. Det gjelder også for styrer i undergrupper og utvalg m.m. 16 Forskrifter, retningslinjer og annet regelverk 1. Hovedstyret skal påse at alle forskrifter, retningslinjer og regelverk blir gjort kjent og fulgt opp i IL Sørfjell. 2. Politiattester: a) Det skal velges 2 personer av hovedstyrets faste medlemmer som skal ha ansvaret for politiattestene. Det skal velges 1 hovedansvarlig og 1 vara, og det skal være en fra hvert kjønn. Disse personene velges av hovedstyret. b) Det skal etableres retningslinjer i IL Sørfjell for hvordan politiattester skal behandles. Hovedstyret vedtar retningslinjene. c) Dersom valgte personer utgår fra sine verv i hovedstyret, skal det velges nye personer. Dette valget gjennomføres av hovedstyret. 3. Hovedstyret skal i det første styremøte etter årsmøte etablere et årshjul for aktiviteter og oppgaver i kommende periode. 4. Hovedstyret skal vedta et fullmaktsreglement vedrørende økonomiske disponeringer, kjøp av varer, låneopptak, investeringer m.m. Reglementet vil i så fall være gjeldende for alle grupperinger, utvalg m.m. Grupper kan vedta strengere regler enn det som vedtas av hovedstyret. 5. Om grupper, undergrupper, utvalg m.m. ønsker å utarbeide egne regler/retningslinjer, skal disse ikke være dårligere enn de regler/retningslinjer som gjelder for IL Sørfjell. 6. Regelverk/retningslinjer i IL Sørfjell skal behandles av hovedstyret, og hovedstyret godkjenner det regelverk/retningslinjer som naturlig ligger til hovedstyrets myndighetsområde. 7. Det skal utarbeides instrukser for de forskjellige verv og funksjoner i IL Sørfjell. Årsmøte til IL Sørfjell skal godkjenne disse etter innstilling fra hovedstyret. 8. Det skal utarbeides en håndbok for IL Sørfjell. Håndboka må godkjennes av årsmøtet til IL Sørfjell, men hovedstyret har ansvaret for at håndboka kontinuerlig oppdateres. 9. Om det oppstår tvister iht. interne regler, retningslinjer etc. etablert av IL Sørfjell, skal tvistene behandles av hovedstyret. Hovedstyrets vedtak vil være gjeldende, med unntak av de tvistesaker som involverer lovene eller annet regelverk i NIF. 17 Økonomi 1. Det er hovedstyret som er hovedansvarlig for økonomien i hele IL Sørfjell. 2. Alle regnskaper som opprettes er revisjonspliktige, og alle som er ansvarlige for føring av regnskaper skal rapportere til hovedkasser i IL Sørfjell for hvert kvartal. Dette gjelder også for eventuelle underregnskaper som opprettes av hovedstyret eller den enkelte gruppe. 3. Gruppene, undergrupper, utvalg m.m. er underlagt hovedstyrets myndighet hva gjelder økonomiske disponeringer dvs. at alle investeringer og andre tiltak som medfører større kostnader for gruppene, utvalg m.m. må opp i hovedstyret til behandling og godkjenning. 4. Alle investeringer, utbygginger, kjøp av eiendom og økonomiske disponeringer som tilsier en investering på over kr skal godkjennes av årsmøtet til IL Sørfjell etter innstilling fra hovedstyret.

10 5. Mindre investeringer m.m. (mellom kr og opp til ) skal godkjennes av hovedstyret, og i forbindelse med investeringer m.m. i gruppene skal godkjenning først foreligge fra styret i den enkelte gruppe. Undergrupper, utvalg m.m. må forholde seg til den respektive myndighet. 6. Mindre investeringer m.m. enn kr avgjøres av hovedstyret, og i gruppene av det enkelte gruppes styre. Det forutsettes at gruppas økonomi tilsier dette. Undergrupper, utvalg m.m. må forholde seg til den respektive myndighet. 7. Dersom gruppas økonomi ikke samsvarer med de ønsker og behov gruppa har, kan gruppa søke hovedstyret om bevilgninger eller lån. Hovedstyret kan bevilge inntil kr i støtte pr. gruppe pr. år, og kan i tillegg bevilge inntil kr i lån pr. gruppe pr. år. Beløp over disse må godkjennes av årsmøtet i IL Sørfjell. 8. Hovedstyret kan ikke bevilge beløp som kan medføre at totalramma overstiges iht. det budsjettet årsmøtet til IL Sørfjell har vedtatt. Det gjelder ikke for etablering av lån til gruppene. 9. En gruppe kan totalt ikke ha mer enn kr i gjeld til hovedstyret. Eventuelle unntak fra dette må godkjennes av årsmøtet i IL Sørfjell. 10. Ved etablering av gjeld internt skal det foreligge en nedbetalingsplan, og hovedstyret behandler og godkjenner planen. 11. Alle regnskaper i IL Sørfjell skal presenteres med noter for både inntekts og utgiftsposter. 12. Alle grupper skal velge kasserer for sitt område om de har ansvar for økonomi, og det gjelder også for eventuelle underregnskaper som opprettes. 13. Det er ikke noe krav til regnskapsfører eller autorisert revisor for godkjenning av regnskapene til IL Sørfjell. For større organisasjonsledd vises det til bestemmelsene i 2 11 i NIFs lover, som omhandler krav etter regnskapsloven og revisorloven. 14. Bankkonti for hovedstyret skal være knyttet til hovedstyret, og for gruppene til den respektive gruppa. Bankkonti skal disponeres av leder og kasserer hva gjelder hovedstyret, og leder og kasserer hva gjelder grupper. Bankkonti skal disponeres av leder og kasserer i fellesskap. 15. Underslagsforsikring skal tegnes for dem som disponerer konti i IL Sørfjell. 16. Personer uten medlemskap i IL Sørfjell skal ikke ha disposisjonsrett til noen bankkonti i IL Sørfjell. 17. Selv om leder og kasserer begge har disposisjonsrett til bankkonti, skal kasserer ha hovedansvaret for utbetalinger/innbetalinger på alle konti. Om leder benytter sin disposisjonsrett skal dette foregå i samarbeid med kasserer. 18. Hovedstyret v/hovedleder eller hovedkasserer kan kreve full innsynsrett i alle bankkonti i IL Sørfjell. 19. Til å føre regnskaper i hovedstyret, gruppene, undergrupper eller eventuelle underregnskaper kan det velges andre personer til å føre regnskapet. Forutsetningen vil være at vedkommende som fører regnskapet, er medlem av IL Sørfjell. 20. Dersom det skal benyttes regnskapsfører/revisor som ikke er medlem av IL Sørfjell, må dette godkjennes av hovedstyret Valgkomite/valg 1. Valgkomiteen til årsmøtet i IL Sørfjell skal innstilles av hovedstyret. 2. En person kan ikke samtidig ha flere enn ett av følgende tillitsverv: medlem av hovedstyret/gruppestyret, valgkomite, kontrollkomite eller revisor. En person kan samtidig være medlem av hovedstyret, et gruppestyre samt andre styrer som opprettes i IL Sørfjell. 3. Valgkomiteen skal varsles om å sette i gang sitt arbeid senest 2 måneder før årsmøte. AU i hovedstyret er ansvarlig for at komiteen kommer i gang med sitt arbeid.

11 4. Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styret, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges personer av begge kjønn. 5. Ved valg/oppnevning til interne verv i IL Sørfjell skal det velges personer av begge kjønn etter de bestemmelser som fremgår av NIFs og IL Sørfjells lover. 6. Kjønnsfordelingen ved valg/oppnevning skal foregå etter følgende regel: a) Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsdelingen i medlemsmassen. b) I tilfeller det skal velges/oppnevnes mer enn 3 personer skal det være minst 2 personer av hvert kjønn. c) Ved valg/oppnevning der antallet er 3 eller færre skal begge kjønn være representert Lovendring 1. Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 2. Loverendringer godkjennes av Aust Agder Idrettskrets dersom loven er innenfor lovnormen, og trer ikke i kraft før de er godkjent. 3. Om det oppstår tvister vedrørende forståelsen av lovene til IL Sørfjell, skal hovedstyret behandle dette. 4. Hovedstyrets behandling av tvistesaker iht. til 19 pkt. 3, kan ankes videre til idrettskretsen eller NIF. Hovedstyrets vedtak skal da følge saken. 5. Om det fremkommer vedtak eller endringer som endrer teksten i lovene til IL Sørfjell, skal hovedstyret påse at lovene blir oppdatert til enhver tid. Slike endringer skal behandles og godkjennes av det førstkommende årsmøte til IL Sørfjell. 20 Oppløsning 1. Oppløsning av IL Sørfjell kan bare behandles på ordinært årsmøte. 2. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. 3. Sammenslutning med andre lag ansees ikke som oppløsning av IL Sørfjell. 4. Vedtak om sammenslutning og nødvendig lovendring i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. 19 i disse lover. 5. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av IL Sørfjell tilfaller IL Sørfjell eiendeler/midler et formål godkjent av Idrettsstyret eller den Idrettsstyret gir fullmakt. 6. Ved oppløsning sendes IL Sørfjells arkiv til Aust Agder Idrettskrets. 7. Dersom en gruppe skal nedlegges eller opprettes, må dette behandles og godkjennes av årsmøtet i IL Sørfjell etter innstilling fra hovedstyret. Ved nedlegging skal det også foreligge en innstilling fra gruppas årsmøte. 8. Ved nedlegging av en undergruppe skal dette behandles og godkjennes av årsmøtet til IL Sørfjell. 9. Ved nedlegging av et utvalg m.m. skal dette behandles og godkjennes av hovedstyret. 21 Utmelding av NIF eller IL Sørfjell 1. Dersom IL Sørfjell trer ut av eller mister sitt medlemskap i NIF, tilfaller IL Sørfjells eiendeler NIF eller formål godkjent av idrettsstyret eller den idrettsstyret gir fullmakt.

12 2. Dersom noen av gruppene i IL Sørfjell ønsker å melde seg ut eller melde overgang til andre idrettslag, skal dette først godkjennes av årsmøtet i gruppa, deretter av årsmøtet i IL Sørfjell. 3. Eventuelle tilgodehavende som IL Sørfjell måtte ha fra en gruppe eller tillitsvalgte/medlemmer, skal tilbakebetales til IL Sørfjell før utmelding/overgang av gruppa kan godkjennes. Om forpliktelsene ikke er ordnet opp i før utmelding/overgang til nytt idrettslag, vil ansvaret til gruppa eller tillitsvalgte/medlemmer følge med over til det nye idrettslaget. 4. Forpliktelser iht omfatter også eventuell intern eller ekstern gjeld, som gruppa eller tillitsvalgte/medlemmer har hatt ansvaret for under sin aktivitetsperiode i IL Sørfjell. 5. Alle eiendeler/midler som tilhører grupper som ønsker å melde seg ut eller melde overgang til nytt idrettslag, skal tilfalle IL Sørfjell. 6. Alle formelle godkjenninger og økonomiske forpliktelser skal være iorden før utmelding/overgang kan gjennomføres. 12 Revidert: Vedtatt av årsmøte: Vedtatt av idrettskretsen og styret:

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

Vedtekter for IL ILar stiftet

Vedtekter for IL ILar stiftet Vedtekter for IL ILar stiftet 27.11.36 Vedtatt på årsmøtet 2001 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse Rond o-lag s lover 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. 2 Organisatorisk tilknytning Laget

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet Vedtatt den

Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet Vedtatt den Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet 1944. Vedtatt den 24.06.2003 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

VEDTEKTER I.L STORMFJELL

VEDTEKTER I.L STORMFJELL VEDTEKTER I.L STORMFJELL 1 Formål Idrettslaget Stormfjell er selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund. Stormfjell

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 Lov for Remyra Idrettslag stiftet 1979. Vedtatt av Årsmøtet 20. februar 2002. Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 1(Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.02.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 01.06.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006 og 29.11.2007

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

Lov for Cirrus RC Flyklubb

Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb stiftet 05 mars 1969. Vedtatt på Generalforsamling den 11 november 1999. Godkjent av NAKs Hovedstyre den 1 Formål Klubben er selveiende og frittstående

Detaljer

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord Lov for Forord Mars 2003 Dette er tredje opplag av lagets lov som ble vedtatt på årsmøtet 18. mars 2001. Første opplaget ble kun trykket i tjue eksemplarer og fordelt blant styrets medlemmer, valgkomité

Detaljer

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT 16.12.1945 VEDTEKTER Sist endret på årsmøte 16.03.2010 1 FORMÅL Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Oppdatert med endringar vedtatt på årsmøte 25.05.2016 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

VEDTEKTER. Stiftet 1911

VEDTEKTER. Stiftet 1911 VEDTEKTER Stiftet 1911 $ 1 Formål $ 2 Organisasjon $ 3 Medlemmer $ 4 Medlemskontingent $ 5 Stemmerett og valgbarhet $ 6 Godtgjørelse til tillitsvalgte $ 7 Kjønnsfordeling $ 8 Inhabilitet $ 9 Straffesaker

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989.

Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989. Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989. Vedtatt 1989 med senere endringer senest av 01.03.03. Godkjent av idrettsstyret den 28.02.03. 1 Generelt: Dette er en ufravikelig basis-lovnorm som inneholder

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013 Lover og Vedtekter for NESODDEN HÅNDBALLKLUBB stiftet 17. januar 1992. Vedtatt den 17 Januar 1992, med senere endringer 21 April 1997, med senere endring 20 April 1998, med endring etter oppfordring fra

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL)

LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL) LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL) Stiftet 17. februar 1970. Lov vedtatt av årsmøtet i UIT-BIL 01.12.1999 og 04.04.2001. Godkjent av Norges

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb LOVER OG REGLER For Nedre Eiker Pistolklubb Vedtatt på Årsmøte 20. februar 1992. REVISJONSFORSLAG 2009 LOV FOR NEDRE EIKER PISTOLKLUBB Stiftet 20.02.1992. 1/5 Vedtatt 20.02.1992 med senere endringer senest

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Lover for Idrettslaget Drammen Strong

Lover for Idrettslaget Drammen Strong Lover for Idrettslaget Drammen Strong Vedtatt på årsmøtet 27. April 1995 Godkjent av Norges idrettsforbund 16. august 1995. 1. Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Lov for Nesodden Tennisklubb, stiftet 1971 (Vedtatt av årsmøte 07.02.2011) Vedtatt 1971 med senere endringer av 2.mars 1988, 10.februar 2004 og 7. februar 2011. Godkjent

Detaljer

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN VEDTEKTER FOR IL KAMPEN Utgave 1 vedtatt årsmøtet 1999 Utgave 2 revidert årsmøtet 2005 Utgave 3 revidert årsmøtet 2006 Utgave 4 revidert årsmøtet 2007 Utgave 5 revidert årsmøtet 2010 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

TRØÅ Sykkelklubb ble innlemmet i Fylkeshusets bedriftsidrettslag 15. november 2006.

TRØÅ Sykkelklubb ble innlemmet i Fylkeshusets bedriftsidrettslag 15. november 2006. Vedlegg 2. VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært

Detaljer

for KT,ANTEN FLYKLUBB

for KT,ANTEN FLYKLUBB H.AJVDBOK LOVER FOR KLÀNTEN FLYKLUBB L-7.4 S 1 (ronnå]-) LO\rER for KT,ANTEN FLYKLUBB vedtatt på klubbens årsmøte den 29.12.7 I med senere endrlnger senest av 7.4.92 nl codkjent av idrettstyret den:.'{7.'.1q79

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Lov for Moss Idrettsråd

Lov for Moss Idrettsråd Lov for Moss Idrettsråd Vedtatt av årsmøtet 12. mars 2010 LOV FOR MOSS IDRETTSRÅD Lov for Moss idrettsråd, stiftet 11. desember 1929. Vedtatt den 12. mars 2010. Godkjent av Idrettsstyret den / 2010 1 Formål

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Vedtatt den 23.05.2002 Revidert på årsmøtet: 03.03.2010 Revidert på årsmøtet: 13.01.2012 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Kragerø Golfklubb

Vedtekter for Kragerø Golfklubb Vedtekter for Kragerø Golfklubb Lov for Kragerø Golfklubb stiftet 09.12.1998. Vedtatt den 09.feb.2000, endret på årsmøte 4.des.2001, 26.mars 2003, 28.feb.2008 og sist 25.feb.2010. Godkjent av idrettsstyret

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB

VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB Stiftet i 1/9-1984 1 Formål FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBBs (heretter kalt FTKD) formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Saksliste for årsmøtet Tromsøstudentenes Idrettslag 2009

Saksliste for årsmøtet Tromsøstudentenes Idrettslag 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag 2009 26. Februar 2009 klokken 17.30 Auditorium 2, Teorifagbygget, UiT Hovedstyret Saksliste Velkommen...3 Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden...3 Sak 2 Godkjenning

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

Nye endringer til lovnormen for Oslo Døves Sportsklubb

Nye endringer til lovnormen for Oslo Døves Sportsklubb Nye endringer til lovnormen for Oslo Døves Sportsklubb Idrettstyret i Norges idrettsforbund har vedtatt en ny lovnorm for idrettslag den 22.oktober 2015. Idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med

Detaljer

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for 1 Godkjent ved årsmøte for. Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Denne lovbasis er til bruk for de klubbene / lagene som vil stå som selvstendige i NBSF. Denne gjelder

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG

LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG LOVER FOR SPJELKAVIK IDRETTSLAG Innholdsfortegnelse Paragraf: 1 Formål 2 Organisatorisk tilknytting 3 1. Medlemmer 2. Æresmedlemmer 3. Utmerkelser 4 Stemmerett og valgbarhet 5 Kontingent 6 Tillitsvalgtes

Detaljer

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt.

Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Lov for Eik Idrettsforening Tønsberg, stiftet 14. mars 1928 Foreningens sete er Eik og dens farger er sort og hvitt. Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 21. Oktober 2009 1 Formål Idrettslagets formål

Detaljer

LOVER FOR ETDE OG OMEGN FOTBALUCLUBB, Lov for EIDE OG OMEGN FOTBALLflUEB stifta 30/ Vedtatt den 6/ på lagets første årsmøte.

LOVER FOR ETDE OG OMEGN FOTBALUCLUBB, Lov for EIDE OG OMEGN FOTBALLflUEB stifta 30/ Vedtatt den 6/ på lagets første årsmøte. Eramgå av lagets budsjett og regnskap. laget, er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal Forøvrig plikter ethvert medlem å

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite.

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet

Detaljer

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund.

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. NVBF REGION NORD Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. (ihht NIF s Lovnorm for særkretser/regioner, vedtatt

Detaljer

LOVER for VANG SKILØPERFORENING. Stiftet 9. februar Vedtatt den 26.april 2010

LOVER for VANG SKILØPERFORENING. Stiftet 9. februar Vedtatt den 26.april 2010 LOVER for VANG SKILØPERFORENING Stiftet 9. februar 1902. Vedtatt den 26.april 2010 Formål 1. Vang Skiløperforening sitt formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Norges olympiske og

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKJETTEN FOTBALL

VEDTEKTER FOR SKJETTEN FOTBALL VEDTEKTER FOR SKJETTEN FOTBALL Vedtatt førstegang i stiftelsesmøte 19.12.2000 og senest endret på årsmøte 11.03.2008. 1 Formål Skjetten Fotball er et selveiende og frittstående idrettslag med utelukkende

Detaljer

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Vedtatt 20. februar 2005 Godkjent av Norges Svømmeforbund. 1 Formål Hordaland Svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen kretsen, og

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for Dalen Idrettslag

Vedtekter for Dalen Idrettslag Vedtekter for Dalen Idrettslag Lov for Dalen Idrettslag stiftet 27.12.1921. Godkjent av Idrettsstyret den 25.1.1989 jf. NIF`s lov 10 5 og 2 15. Med senere endringer sist vedtatt på årsmøtet 11.2.2015 1

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

3 Medlemmer jf NIFs lov 10-4 Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem.

3 Medlemmer jf NIFs lov 10-4 Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Skjeberg Cykleklubb, stiftet: 17.06.2010 Oppdateret Mars 2017 i henhold til NIFs lover pr. oktober 2015 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 Flest mulig lengst mulig! Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 1 Endringslogg: Dato Merknad Ukjent Forslag Vedtekter Åslia Skilag 12-05-2015 Vedtekter for Åslia Skilag 17-09-2015 Vedtekter for Åslia

Detaljer

Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Noter omnummerert Note 6 9.5

Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Noter omnummerert Note 6 9.5 Godkjent ved årsmøte for 1995. Revidert ved årsmøte for 1996. Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Noter omnummerert 5.1 5.2 Note 6 9.5 Revidert ved NMFs generalforsamling 07.02.1998: 12.1

Detaljer