Norsk. Utgitt av Norges Farrnaceutiske Forening. Redakter Grethe Irvoll ti1 3. september og fung. redakter Hanne Nessing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk. Utgitt av Norges Farrnaceutiske Forening. Redakter Grethe Irvoll ti1 3. september og fung. redakter Hanne Nessing"

Transkript

1 Norsk Utgitt av Norges Farrnaceutiske Forening Redakter Grethe Irvoll ti1. september og fung. redakter Hanne Nessing

2 Â hva A AF-nytt Nye vilkir i AFs innboforsikring AF positiv ti1 L.0-utspill Apokjeden kjeper NAF-Medinvest Apoteket St.Georg satser pa det rnoderne, vilennum, Erlend Apoteklov. Forslag til ny apoteklov, NFFs hnringssvar Apoteklov. fra helse til bms? Motstand mot forslag ti1 ny apoteklov, v1graver Erik W. Apoteklov. NFls sperrerunde pi utkastet til ny apoteklov, vilennurn, Erlend Apoteklov. Sterre etableringsfrihet og Okt konkurranse, pressemelding, Sosial- og helsedeparternentet Arbeidsmiljeet - skjer nar apotekenes rammebetingelser endres? vlsvaland, Eli ATC. Bruk av ATC-systemet ved organisering av medisinlagre i apotek, vlcarlsson, Kristin Cecilie Autorisasjon.Endelig autorisasjon!, v/graver, Erik W A Lmveapoteket, Tonsberg, Mosjeen apotek, Nordstrand apotek, Porsgrund apotek, Randesund apotek, Riser apotek, Rosenkrantz apotek, Oslo, Slukehusapoteket I Molde, Storflord apotek, Stranda mod Stovner apotek, Oslo Svaneapoteket, Bod0 rned Tverlandet filialapotek, Torshov apotek, Oslo Ulefoss apotek, k.90, k.5/1,0./ k.1, 0.1 k.90, k.4, 0.4 k.5, 0.5 k.71, 0.71, s.10 s. 1 0 Sykkylven filialapotek, k.1, 0. 1 k.4, 0.4, s.5 k.1, 0.4,.k.510,.k.91 k.5, 0.1 k. 1/5,0.1/5,.k.4, s.1 Volda apotek med Vanylven filialapotek, k.510, 0.1,.k.91 0rsta apotek, k 1, s.5,.k. 9/10, s.11 Bevillinger Aure, Kenneth - Haram apotek, Brattvig 75 Bentel, Arne Fetter - Apoteket Bjernen, Sarpsborg Brobakk, Aud - Molde apotek mod Vestnes filialapotek Danielsen, Flemrning Laurberg - Apoteket Bien, Solheirnsvik med Minde filialaootek Eglum, Ivar - ~ oelv apotek Eriksen, Siv Gausdal - Apoteket I lygiea, Stavangei Freynes, Werner - Andalsnes apotek Hansen, Ketil - tionningsv5g apotek Hansson, Inger Birgitta - 'Svaneapoteket, Narvik Haug, Tone Helen - Mosjeen apotek Hetlelid, Kjell- Sola apotek Karlsen, Roger - Vigsbygd apotek Krakset, Olav- Apoteket Maken, Maby Leer, Hans Fetter - Svaneapoteket, Tromse Magnussen, Einar tleide - - Stovner apotek, Oslo Nilsen, Hikon - Ris0r apotek Nornes, Trygve - Sunndal apotek Seljeflot, Sigbjern - Notodden apotek Schreder, Aase - Randesund apotek Sevik, Gunnar - Frasna apotek Thorvik, Tore - Apoteket Loven, Henefoss Trume, Arne - Stjerdal apotek Villrno, Per Harald - Brandbu apotek 1 A Tilsetting av sykehusapoteker Alme, Vicky - Sykehusapoteket ved Buskerud Sentralsykehus Innehaverskifte Apoteket Bjernen, Sarpsborg (17.november 1997) Apoteket Hjorten, Trondheirn (I,mai 1997) Apoteket Hygiea, Oslo (I.September 1998) Harnrnerfest apotek (7.rnai 1988) I lonningsvag apotek (1.februar 1998) Liland apotek (1.september 1998) Lasrdal apotek rned Ardal filialapotek (1.november 1998) Moelv apotek (7.november 1997) Ski apotek rned Langhus filialapotek (.juli 1998) Sola apotek (1.august 1998) Svaneapoteket, 'Tromse (1.august 1998) Ulefoss apotek (7.mai 1998) A A 5 9 Ledige apotek Nr./Side Apoteket Bien, Solheimsvik rned Minde filialapotek, k.510, 0.1 Apoteket Kronen, Oslo k. 7/, o 7/, s.10 Apoteket Miken, Mil~y, k.1, P.k.510 Apoteket St. Olav, Irondheirn, k.1, Brekstad apotek med t litra filialapotek, k Elefantapoteket, Bergen rned filialene Apoteket Olav Kyrre og Bryggen apotek, k.1, 0.11 hlarnmerfest apotek, k.4, 0.4, s.5 Haram apotek, Brattvag, k.510, 0.5 Heyanger apotek, k.il5,o 1/5,.k 5/0,.k.9/ lien apotek, Trondheirn, k 1 Lambertseter apotek, k.1, 0.1 Liland apotek, k.1, 0.4, s.5 Lairdal apotek rned Ardal filialapotek, k.1, 0.1, s.10 Apotek 5pnetlopprettet Frosta apotek, filial av Levanger apotek B Bruk av ATC-systemet ved organisering av rnedisinlagre i apotek, vicarlsson, Kristin Cecilie Budapest - i hjertet av Europa, vlnordeng, Hedvig Buskerudfarmasoytene har starlet egen faggruppe: 0nsker a ns legene for reseptene skrives D Dot Biologiske Arhundrct - kunnskap for 000-tallets helsernarked, vijosefsson, lor E Eigenomsorg, Aukande eigenomsorg for kunden - men kva rned kvaliteten pi kundeinformasjonen i skranken? vilarsen, Rennaug Epilepsi, anfallsklassifikasjon og tilhorende medikamentvalg, virytter, Elisif EPSA-kongressen 1998 i Madrid: Farrnaseytisk ornsorg og kommunikasjonsferdigheter, vimortensen, Berit Marie og Bj~rnstad, Camilla EPSA Statements of Opinion 1998, vimellingsaster, Trude Cecilie Diske regler for farmaseyter i Norge F Fagpressen Fivind Koren pioner innen fagpressen vlnessing, Hanne Farrnasidagene 1998, program Farrnasidagene 1998, program Farmasistudenter for et bedre sarnfunn vinordeng, Hedvig Farmaseytenes fredsmegler intervju rned Gry Korsnes, vil0nnum Erlend Farrnaseyter I streiki v/nessing, Hanne Farrnasiforbundet ny leder Bent Regland Filialapotekbestyrere Sperreundersokelse blant filialapotekbestyrere 1998, vlsolberg, Hans Magne FIP 1998, program Formulering av fotolabile legemidler, Kristensen, Solveig Forsker ansatt ved Haukeland sykehusapotek v1haavik Svein og Hundal 0ivind Fotolabile, Forrnulering av fotolabile legernidler, vikristensen, Solveig Pra helse til bers? Motstand mot forslag til ny apoteklov, v/graver Erik W Fntt marked, svekket faglighet? NrIs sperrerunde pa utkastet til ny apoteklov Erlend Farmasidagene 1997 [Dot Giftige Kors" til Rolf Bjerke Paulssen Bruken av legemiddelekonorni i nordisk refusjonspolitikk, vifrislid, Kirsti, Toverud, Else Lydia og Husbyn, Hallstein :

3 Compliance - et sp0rsmai om liv eller d0d, viklausen, Merete Cygnus - en norsk farrnasihistorisk skriftserie Ecssasy, vlolsen, lngunn Etiske regler for farmas~yter i Norge Etisk rad opprettet, vigraver, Erik W. Farmasidagene 1998, vigraver, W. Erik Genmodifisert mat - er det trygt for oss? viaalen, Reidunn Genterapi ved kreft, VIBUD, Laila Hvordan opplever den kroniske apotek- Brukeren norske apotek? virustad, Robert Kundetilfredshet og service; hva mener apoteket rned det? vl R%fsum, Nina Misbruk av naturmedisin, viddegard, Ase MAlstyring av legernidler, vikj~nniksen, lnge Nyere vaksiner og vaksineprinsipper, vwinsnes, Randi Suksessfulle Farrnasidager med ny vri, Volume expander - en kroppsbyggers snarvei ti1 st~rre rnuskler, v/gustafsson, Hanna Weiders posterpris Arets farmas~yt 1998 : Kirsten K. Viktil Farmasidagene 1998 Farrnasidagene 1998, vlgraver, Erik W. Arets farrnas~yt 1998 : Kirsten K. Viktil Hvordan opplever den kroniske apotekbrukeren norske apotek? virustad, Robert Etisk rad opprettet, vigraver, Erik W, Etiske regler for farrnasoyter i Norge Personalforsikringer i apotek, gruppeliv Reiser i utlandet for statens regning Representantskapsm~tet 1997 Resultat av fjorarets lokale forhandlinger - kommunal sektor, vikorsnes, Gry Resultat av l~nnsoppgj~ret i kornrnunal sektor, vlkorsnes, Gry Sentralstyret Sentralstyret Situasjonen i Akadernikernqs Fellesorganisasjon (AF), vljohannessen, Hans-Petter Heide Songvoll trekker seg som AF-leder Stryn-saken, viktig dorn Tillitsvalgte har ordet: Dette mener leg! v/bakke, Randi Tillitsvalgte bar-ordet: Dette rnener jeg! vlfiatmark, Aste Tillitsvalgte har ordet: Dette rnener jeg! v/havi, Kari Tillitsvalgte har ordet: Dette rnener jeg! vls~trevik, Roar Tillitsvalgte har ordet: Dette rnener jeg! vnzerland, Anne Cecilie Szravtale inngatt rned Forsvarsdeparternentet G Genmodifisert mat - er det trygt for oss? vlaalen, Reidunn B. Genterapi ved kreft, VIBUD, Laila Giftinforrnasjon sorn livsstil. Elsa Wickstr~rn intervjues av Erlend Lonnum Gundersveen, Mathis, ser tilbake, FIP quo vadis? vlsvaland, Eli Farmasager - gar mange veier Anne Gerd GranAs er PhD-student i London, vlmeilbye, Kari Svane FIP 1998 <<Building Bridges for the Benefit of the Patient>>, Apotekseksjonen, vlengelstad, Marit J. Danske Kielgast ny FIP-president, vlnessing, Hanne Farmasi i Nederland, vipomp, Erik Farrnas~ytens rolle ved selvmedisinering, vilone, Aashild FIP Statement of Professional Standards. Pharmaceutical Care Hvem trenger et legemiddelinformas~onssenter? Posterseksjonen, vipomp, Erik lnformasjonsseksjonen, vlpomp, Erik Streif fra kongressen, vilyftingsmo, Stein To posters fra Elefantapoteket, vikristensen, Angela og Hedding, Bente Workshop i apotekseksjonen, vihedding, Bente og Kristensen, Angela I1 1 I H Helsepersonell. Lov om helsepersonell rn.v., NFFs h~ringsuttalelse Hjelp ti1 spesielle kundegrupper ved Apoteket Nordstjernen i Sandefjord, vil~nnurn, Erlend Hofteskytende frilansfarrnas~yt, Marja Thormodsen intervjuet av Erik W. Graver I lnnf~ring av strekkodekontroll ved ekspedisjon av leaemiddel, vls~lvbera. Aud Jorunn. lnnstrarning PA salg av pa;acetarnol og acetvlsalisvlsvre, - reklassifiserina av srne~testillende legernidler i ~n~lgnd, vlmellbye, Kari Svane IPSF-kongressen 1998, On Top of the World, vikristoffersen, Nina J Ja, takk, begge deler! Utvikling av oppl~ringspakke i service og kundekomrnunikasjon, vihansen, May Kristin Sunde Forenlngsnytt AFs innboforsikring Avtalefestet pension (AFP) i de private apotek Blakarstuen, Randi har mottatt medalje for lang og tro tjeneste Buskerudfarmas~ytenes dag, vlbratholt, Oddny Forslag ti1 ny apoteklov, NFFs h~ringssvar Heder ti1 ansatte ved Vossevangen apotek Heggelund, Reidun har sluttet i NFFs sekretariat, viaarnes, Edvin A. Heggelund, Reidun legger inn sekret~r-arene, vlgraver Erik W, lnformasjon om resultatet av Arets l~nnsoppgj0r lrvoll, Grethe slutter som redakt~r Kollektiv ulykkesforsikring - apotekansatte Leder og styrekandidater ti1 Sentralstyret L~nnsforhandlingene i de private apotek resultat L~nnsoppgj~ret i statlig sektor, vlkorsnes, Gry L~nnsstatistikk for industriansatte farmasoyter 1997, vnik, Svein-Erik NFF- PA stedet hvil eller med ny profil? vnelemark krets NFF-A-styret 1998 Partsforhold i KS-omrAdet K Klinisk farmasi - teori blir praksis, vlgrotnes, Martin, Hudson, Steve, Bennie, Marion, Messner, Torbj~rn og Naalsund, Liv Unni Kolbotn apotek har vert mitt andre hjern, Koren, Eivind - pioner innen fagpressen, Korsnes, Gry, intervjuet av L~nnum, Erlend Kreft. Gentera~i ved kreft. vibu0, Laila ~undetilfredshet og service; hva rnener apoteket rned det? vlrefsum,nina 10 Kvalitetssikring av salg av reseptfrie legernidler i M~re og Rornsdal, vlrosvold, Kirsti Borge 8 4 L Landets f~rste sykehusapotekfilial, vil~nnum, Erlend 10 Legemiddelforbruket i 1997, n~kkeltall og utviklingstrekk, vir~nning, Marit 8 1 Legemiddelindustriforeningen 50 Ar og Felleskatalogen 40 Ar, vlnessing, Hanne 7 Legemiddelpakninger, Jeg vil ha bedre legemiddelpakninger, vilyftingsmo, Stein 5

4 Legerniddel~konorni. Bruken av legerniddel~konorni i nordisk refusjonspolitikk, vifrislid, Kirsti, Toverud, Else Lydia og Husbyn, Hallstein 1 Leukotrien-antagonister - Nytt behandlingstilbud ti1 astmatikere, vikristiansen, Terje 9 4 Lund, Helge, ny adrn.dir. i Legerniddelindustriforeningen 5 9 L~nnskarn pa godt og vondt! v/l~nnum, Erlend 9 4 L~nnsstatistikk for industriansatte farrnas~yter 1997, vnik, Svein-Erik I 18 Ledere "...ikke stykkevis og delt"! Betyr ikke solidaritet noe? Eller; tenker dere bare PA l~nna, farmas~yter? Grethe lrvoll SA er vi i gang..., Ute,... og hjernrne, Framtiden, Oppgj0rets time, Siste runde, Nye tider og nye organisasjoner, PA'n igjen! Trangere tider, Et godt apotektilbud for alle! Store sp~rsrnal, Vi ser frarnover, Lederskifte, I0 I1 1 1 Leserbrev Bruk av yrkestltler I farmaslen, RS-98 sak I I, vikllnkenberg, Kjell 1 Bruk endosepakkede Iegemldler, ogsa I kornrnunehelsetjenesten, vigornbos, Agnes 8 4 Cytostat~kaforskr~ften - PA tlde A ga v1dere7 v/lyft~ngsrno, Steln 17 Erfaringer og tanker i forbindelse rned strefken, vlfarrnas~ytene ved Sykehusapoteket I Trondhelrn 10 Jeg trodde jeg var farrnas~yt - eller hvordan var det na det var7 v/fodstad, Krlstln 1 18 Kornrnentar t leserbrev, v/aarnes, Edvin Alten Legernldler og helse - Paslenten I fokus7, 10 4 vifr~ynes, Werner og Solhelrn, Bent-Runar 1 Llkegyldlg t apoteklovforslaget7 v1kretsstyret I Oslo og Akershus 1 18 NFF - skapt for A delesl vnesaker, Ken 0 NFFs leder svarer PA leserbrev -Forskere er arbeldstakerel vijohannessen, Hans-Petter Helde 8 Sterk nedgang I s~knlngen t farrnas~studlet villndh, Asbj~rn 9 9 Strelken 1998, vikarstensen, Therese og Rorn~ren, Krlstlne 8 4 Tanker ved RS-slutt Om rnmrket komrner, er det fortsatt lysl vihansen, Thoralf N~tland 1 1 Trenger VI NFF7 vprorns og Flnnrnark krets 17 Utmeldelse av NFF, v/eggen, Anne Eke 9 8 Litteratur Prescr~re lnternat~onal, v/myhr, Klrsten I 41 Receptkuverter -en kunstnerlsk specialltet fra danske apoteker M Med~s~nforsyn~ng I Mosamblk, v/gadeholt, Grlrn 7 18 Med~slnplanter og eterlske oljer, referat fra to ~nternasjonale farrnakognoslkongresser, v/svendsen, Anders Bzrhelrn 1 Mlnneord ved Ingrld Mathesons bortgang vinordeng, Hedvlg 1 Moderne produksjon av tradlsjonelle apotekvarer ved Svaneapoteket I T~nsberg, v/l~nnum, Erlend 18 Muter (kretser og seksjoner) Nr./side Aust-Agder krets, /7 Buskerud krets, /7 Hedrnark krets, 1/17,/19, 5/8, 8/7, /, 1/ Hordaland og Sogn og Fjordane krets, /7 M~re og Rornsdal krets, 9,1 NFF-A, 10 NFF-K, NFF-P, NFF-S, Nord- og S0r-Tr~ndelag krets, Nordland krets. NSF, O~~land krets, 0sio og Akershus krets, 1/17, /7, 5/9, 7/8, 10; /; 1/1 Rogaland krets, /19, 7/9 Studentkretsen, 7/9 Telernark krets, 9 Trorns oa Finnmark krets, 1/17, / vest-~~zer krets, Vestfold krets, 0stfold krets, N Naturrnldler Bruk av naturrnldler I Norge I dag, vnoverud, Else-Lydia 1 NFU 1998 Fremtidsv~sloner anno 199 v/bjornsdottir, lngu{n NFU Liberalisering i Norden, v/nessing, Hanne Norsk Farmasihistorisk Museum, Arsmelding 1997 Norsk Farrnasihistorisk Museums Venneforening, Arsmelding 1997 NSF, Arsrn~te 1998, Farrnas~yt - gl0yrn ikkje garnle kunster! Nytt om dosepakking! Norli, Kari Lise Nordisk Farmasikongress 1998 <<Evidence based medicine>> - kunnskapsbaserte l~sninger innen rnedisinen, vlstendal, Tove Lill 9 ~~Frerntidsuro~~. Apoteksysternet i endring - liberalisering eller regulering, v/sunde, Margrethe 10 Apotekpraksis fra et nordisk perspektiv, v/bakken, Kjersti I0 8 Apoteksysternet i endring - liberalisering eller regulering, v/palrnadottir, Adalheidur 10 1 Etikk PA dagsordenen, v/klausen, Merete 10 1 Farrnaceutisk praksis I - selvrnedisinering, vilyngbakken, Eva 9 0 Fra informasjon ti1 kornrnunikasjon, v/klausen, Merete 9 1 Kornpetanseutvikling, v/simonsen, Bjmg M,T, 9 Kvalitetssikring av legernidlets vei fra ordinasjon ti1 pasient, v/b~e, Torhild 9 18 Vi rna spesialisere oss! Sykehusfarmas~ytens rolle i legerniddelinforrnasjonen, viklausen, Merete 9 1 Visjoner i nordisk sykehusfarrnasi, v/nielsen, Lone 10 I0 0 OU-fondets kontaktkonferanse, viklausen, Merete 5 10 P Paracetarnol. Innstramming pa salg av paracetamol og acetylsalisylsyre, reklassifisering av srnertestillende legernidler i England, v/mellbye, Kari Svane Patient-Focused Pharmaceutical Care, vlskjerdal, Ase S. I1 10 Polyfarmasi - ep utfordring for farmas~yter! viflatrnark, Aste 4 10 Problernbasert [=ring. Klinisk farrnasi - teori blir praksis, vigrotnes, Martin, Hudson, Steve, Bennie, Marion, Messner, Torbjmn og Naalsund, Liv Unni 9 7 R Referansepr~ssysternet for Iegernldler, utv~delse 5 1 Relsebrev fra forskn~ngsopphold I Nelson Mandelas S0r-Afr~ka, vnoverud, Else-Lydla 5 Revlsor Rygh slutter I NFF, v/aarnes, Edvln Alten 9 9 Rusrn~ddelbruk og svlnn, et arbe1dsrn1lj~problern7 v/nesslng, Hanne 8 R~ykesluttdagbok for jenter 17

5 s Selvbilde. [<Farmasoyters selvbilde -- tvil, tro og overtro,, og <(Tanker omkring en reprofesjonalisering~~. Foredrag holdt av Arild Haugli, vlsvaland, Eli Speider etter nye utfordringer, Hans-Petter Heide Johannessen intervjuet av Erik W. Graver Sp~r pi apoteket -- visjon eller virkelighet? vibakke, Kari Skrikstad og Sundsb~, Eva Standardinformasjon pi medisinutsalg, vigrinaker, Lisa, Grinde, Silje og Mathiesen, Lars-Eirik Streik. Farmas~yter i statlig sektor streiker! viklem, Kristin, Ulshagen, Karen, Bjerke, Martin og L~nnum, Erlend 8 Streik. Farmas~yter i streik! v/nessing, Hanne 7 Streiken i offentlig sektor, vikorsnes, Gry 8 7 Strekkodekontroll. lnnf~ring av strekkodekontroll ved ekspedisjon av legemiddel, v/s~lvberg, Aud Jorunn, 1 RELIS informerer Antibiotika ti1 inhalasjon, v/carlson, Erlend og Stenberg-Nilsen, Hanne Bruk av inhalasjons-astmamedisiner for gravide og ammende, v/alstad, Jorunn lnteraksjon mellom warfarin og paracetamol, v/carlson, Erlend og Stenberg-Nilsen, Hanne Smertebehandling av glukokortokoidindusert osteoporose, v/carlson, Erlend og Westergren, Tone Trykkfeil og terapiendring - adrenalinkrem ti1 gynekologisk bruk? vwestergren, Tone T Thormodsen, Marja intervjuet av Erik W Graver 1 1 Trygt for kunden? Kvalitetssikring av salg av reseptfrie legemidler i Mure og Romsdal, v/rosvold, Kirsti Borge 8 4 U <<Utdanning 98, - hvor var farmas~yten? v/svanquist, Kristin og Rudland, Finn HAkon 7 1 V Vaks~ner Nyere vakslner og vaks~nepr~ns~pper, vw~nsnes, Randl 4 4 VETTs Arsrapport 7 1 Var apotekhverdag 1/8, /, /, 4/1, /, 7/1, /9, / 4 19 S Spes~allst Den f~rste "ekte" spes~al~sten I sykehusfarmas~, K~rsten K V1kt, v/nesslng, Hanne 4 Stipendier Nr.lside Apoteker Erllng Fagerhaugs st~pendlum t~ldeling / Apoteker H S Knophs legat utlyslng, Apotekfarmas~fondet,, 41, 7/, / 1/ Det farmaceutlske Underst~ttelsesselskap utlyslng Kompetanseoppbygg~ngsfondet NAF - NFF, /1 10 Norsk Farmaceutlsk Selskap, 1/44 /19 tlldellng / Norsk Farmaceutlsk Selskaps stlpendlefond, utlyslng Nyegaard & Cos fond /1 1/17 Stlpendler t farmas~ytlsk etterutdann~ng 1998 utlyslng 519 Hvorfor vme medlem av NFF? Alle NFF's medlemmer f&s tilsendt NFT 1 ganger i ;set. Tidsskriftet holder deg 1Gpende osientest om hva som skjes innen fag og fagpolitikk. De fleste ledige stillinger for farmas~ytes blis utlyst i NFT.

6 A Alstad, Jorunn RELIS inforrnerer. Bruk av inhalasjons-astrnarnedisiner for gravide og arnrnende B Bakke, Kari Skrikstad og Sundsba, Eva, Sp~r PA apoteket - visjon eller virkelighet? 7 8 Bakken, Kjersti, Apotekpraksis fra et nordisk perspektiv. Fra Nordisk Farrnasikongress Bennie, Marion, Messnes, Torbj~rn, Naalsund, Liv Unni, Grotnes, Martin, Hudson, Steve og Klinisk farrnasi - teori blir praksis. Problernbasert \=ring blir pasientfokusert i Trornsa. 9 7 BjOrnsdottir, lngunn, NFU 1998, Frerntidsvisjoner anno Brathoit, Oddny, Vellykket dag for Buskerudfarrnas0ytene 5 BUB, Laila,Genterapi ved kreft 5 Bae, Torhild og Enstad, Merete, NSF Arsrnote 1998, Farrnasayt -glayrn ikkje garnle kunster! 7 Bae, Torhild,Kvalitetssikring av legernidlets vei fra ordinasjon ti1 pasient. Fra Nordisk Farrnasikongress c Carlson, Erlend og Stenberg-Nilsen, Hanne, RELIS inforrnerer. lnteraksjon rnellorn warfarin og paracetarnol 7 Carlson, Erlend og Stenberg-Nilsen, Hanne, RELIS inforrnerer. Antibiotika ti1 inhalasjon 10 7 Carlson, Erlend og Westergren, Tone, RELIS informerer. Srnertebehandling av glukokortikoidindusert osteoporose 4 Carlsson, Kristin Cecilie, Bruk av ATC-systernet ved organisering av rnedisinlagre i apotek 8 10 E Engelstad, Marit J., FIP Apotekseksjonen 1 Enstad, Merete og Bae, Torhild, NSF Arsrnate 1998, Farrnasayt - glayrn ikkje gamle kunster! 7 F Flatmark, Aste, Polyfarrnasi - en utfordring for farrnasayter! 4 10 Frislid, Kirsti, Toverud, Else Lydia og Husbyn, Hallstein, Bruken av legerniddelakonorni i nordisk refusjonspolitikk 1 G Gadeholt, Grim, Medisinforsyning i Mosarnbik Graver, Erik W., Endelig autorisasjon! Graver, Erik W., Etiske rad opprettet Graver, Erik W., Farmasidagene 1998 Graver, Erik W., Fra helse ti1 bars? Motstand mot forslag ti1 ny apoteklov Graver Erik W. Hofteskytende frilansfarrnasayt. lntervju med Marja Thorrnodsen Graver, Erik W., Speider etter nye utfordringer. lntervju rned Grinaker, Lisa, Grinde, Silje og Mathiesen, Lars-Eirik, Standardinforrnasjon PA rnedisinutsalg Grinde, Silje, Mathiesen, Lars-Eirik og Grinaker, Lisa, Standardinforrnasjon PA rnedisinutsalg Grotnes, Martin, Hudson, Steve, Bennie, Marion, Messnes, Torbjarn og Naalsund, Liv Unni, Klinisk farrnasi - teori blir praksis. Problembasert bring blir pasientfokusert i Trornsa Gustafsson, Hanna, Volume expander -en kroppsbyggers snarvei ti1 starre rnuskler H Hansen, May Kristin Sunde, - Ja takk, begge deler! Hedding, Bente og Kristensen, Angela, FIP Workshop i apotekseksjonen Hedding, Bente og Kristensen, Angela, FIP To posters fra Elefantapoteket Hudson, Steve, Bennie, Marion, Messnes, Torbj~rn, Naalsund, Liv Unni og Grotnes, Martin, Klinisk farmasi - teori blir praksis. Problernbasert \=ring blir pasientfokus i Trorns~ Hundal, 0yvind og Haavik, Svein, Forsker ansatt ved Haukeland sykehusapotek Husbyn, Hallstein, Frislid, Kirsti og Toverud, Else Lydia Bruken av legerniddel0konomi i nordisk refusjonspolitikk Haavik, Svein og Hundal, Dyvind, Forsker ansatt ved Haukeland sykehusapotek I lrvoll, Grethe, RS-97: 0nske om et bredere engasjement J Johannessen, Hans-Petter Heide, Velkommen ti1 Representantgkapsrn~tet 1997! 1 4 Josefsson, Tor, Det Biologiske Arhundret - kunnskap for 000-tallets helsernarked 8 K Kjanniksen, lnge, MAlstyring av legernidler 1 8 Klausen, Merete Tanker og oppsurnrnering etter OU-fondets kontaktkonferanse 5 10 Klausen, Merete, Compliance - et sp~rsrnal om liv eller d0d 1 Klausen, Merete, Nordisk Farmasikongres Fra inforrnasjon ti1 kornrnunikasjon 9 1 Klausen, Merete, Etikk DA daasordenen. Fra Nordisk farmasikonaress ~ristensen, ~ t ~ eog l a Hedding, Bente, 1 FIP To posters fra Elefantapoteket Kristensen, Angela og Hedding, Bente, FIP Workshop i apotekseksjonen Kristensen, Solveig, Forrnulering av fotolabile legernidler Kristiansen, Terje, Leukotrien-antagonister - Nytt behandlingstilbud ti1 astrnatikere Kristoffersen, Nina, IPSF-kongressen ((On TOD of the World>> L Larsen, Rannaug, Aukande eigenornsorg for kunden - men kva rned kvaliteten PA kundeinforrnasjonen i skranken? Lone, Aashild, FIP Farmasaytens rolle ved selvrnedisinering Lyftingsrno, Stein, Jeg vil ha bedre legemiddelpakninger Lyftingsrno, Stein, FIP Streif fra kongressen Lyngbakken, Eva, Farrnaceutisk praksis I - selvmedisinering. Nordisk Farmasikongress 1998 Lannurn, Erlend, NFTs sparrerunde PA utkastet ti1 ny apoteklov: Fritt marked, svekket faglighet? Lannurn, Erlend, Farrnasaytenes fredsmegler, intervju rned Gry Korsnes Lannurn, Erlend, L0nnskarnp PA godt og vondt L~nnurn, Erlend, Giftinformasjonen som livsstil, intervju med Elsa Wickstram Lannurn, Erlend, Landets farste sykehusapotekfilial Lannurn, Erlend, Apoteket St.Georg satser PA det rnoderne L~nnurn, Erlend, Moderne produksjon av tradisjonelle apotekvarer ved Svaneapoteket i Tansberg L~nnurn, Erlend, Hjelp ti1 spesielle kundegrupper, Apoteket Nordstjernen, Sandefjord

7 M Mathiesen, Lars-Eirik, Grinaker, Lisa og Grinde, Silje, Standardinforrnasjon PA rnedisinutsalg Mellbye, Kari Svane, Innstramming pa salg av paracetarnol og acetylsalisylsyre - reklassifisering av smertestillende legernidler i England Mellbye, Kari Svane, Anne Gerd GranAs er PhD-student i London Mellingszter, Trude Cecilie, EPSA Statements of Opinion 1998 Messnes, Torbjnrn, Naalsund, Liv Unni, Grotnes, Martin, Hudson, Steve og Bennie, Marion, Klinisk farmasi - teori blir praksis. Problembasert lzring blir pasientfokusert i Trornsn. Mortensen, Berit Marie og Bjnrnstad, Camilla, EPSA-kongressen 1998 i Madrid: Farrnasnytisk ornsorg og kornrnunikasjonsferdigheter N Nessing, Hanne, OU-fondets kontaktkonferanse. Hva sier foreningene? Nessing, Hanne, Suksessfulle Farrnasidager med ny vri Nessing, Hanne, - Kolbotn apotek har vzrt mitt andre hjem Nessing, Hanne, Rusrniddelbruk og svinn, et arbeidsrnilj~problern? Nessing, Hanne, Eivind Koren - pioner innen fagpressen Nessing, Hanne, Den fnrste "ekte" spesialisten Nessing, Hanne, Legerniddelindustriforeningen 50 Ar og Felleskatalogen 40 ir Nessing, Hanne, Farrnas~yter i streik! Nessing, Hanne, NFU 1998, Liberalisering i Norden Nessing, Hanne, FIP <<Building Bridges for the Benefit of the Patient>> Nessing, Hanne, Danske Kielgast ny FIP-president Nielsen, Lone, Visjoner i nordisk sykehusfarrnasi. Fra Nordisk Farmasikongress 1998 Nordeng, Hedvig, Budapest - i hjertet av Europa Nordeng, Hedvig, Farrnasistudenter for et bedre sarnfunn Nordeng, Hedvig, Minneord over Ingrid Matheson Norli, Kari Lise, Nytt om dosepakking! Naalsund, Liv Unni, Messnes, Torbjnrn, Grotnes, Martin, Hudson, Steve og Bennie, Marion, Klinisk farrnasi - teori blir praksis, Problernbasert lzring blir pasientfokusert i Trornsn. 0 Olsen, lngunn, Ecstasy - kunnskapsbaserte l~sninger innen medisinen. Fra Nordisk Farrnasikongress 1998 Sunde, Margrethe, ~~Frerntidsuro~~,Apoteksysternet i endring - liberalisering eller regulering. Fra Nordisk Farrnasikongress 1998 Sundsbn, Eva og Bakke, Kari Skrikstad, Sp~r PA apoteket - visjon eller virkelighet? Svaland, Eli, Arbeidsrniljnet - hva skjer nar apotekenes rammebetingelser endres? Svaland, Eli, Mathis Gundersveen ser tilbake. FIP , quo vadis? Svaland, Eli, <<Farrnas~yters selvbilde - tvil, tro og overtro>> og <<Tanker ornkring en reprofesjonalisering>, - referat fra NFSs generalforsamling Svanquist, Kristin og R~dland, Finn HAkon, (<Utdanning 98>> - hvor var farmasnyten? Svendsen, Anders B~rheim, Medisinplanter og eteriske oljer, referat fra to internasjonale farrnakognosikongresser Sulvberg, Aud, Jorunn, lnnfuring av strekkodekontroll ved ekspedisjon av legemiddel T Toverud, Else Lydia, Husbyn, Hallstein og Fr~slid, Kirsti Bruken av legerniddelnkonorni i nordisk refusjonspolitikk Toverud, Else-Lydia, Reisebrev fra forskningsopphold i Nelson Mandelas Snr-Afrika Toverud, Else-Lydia,Bruk av naturrnidler i Norge i dag, sarnrnendrag av foredrag w Westergren, Tone og Carlson, Erlend, RELIS inforrnerer. Srnertebehandling av glukokortikoidindusert osteoporose Westergren, Tone, RELIS inforrnerer. Trykkfeil og terapiendring - adrenalinkrem ti1 gynekologisk bruk? Winsnes, Randi, Nyere vaksiner og vaksineprinsipper 0 DdegArd, Ase, Misbruk av naturrnedisin a Aalen, Reidunn, Genrnodifisert mat - er det trygt for oss? P Palrnadottir, Adalheidur, Apoteksysternet i endring - liberalisering eller regulering. Fra Nordisk Farrnasikongress Pomp, Erik, FIP Posterseksjonen. Hvern trenger et legerniddelinforrnasjonssenter? Pomp, Erik, FIP Farmasi i Nederland Pomp. Erik, FIP lnforrnasjonsseksjonen R Refsum, Nina, Kundetilfredshet og service; hva mener apoteket rned det? Rosvold, Kirsti Borge, Trygt for kunden? Kvalitetssikring av salg av reseptfrie legemidler i Mnre og Romsdal Rustad, Robert, Hvordan opplever den kroniske apotekbrukeren norske apotek? Rytter, Elisif, Epilepsi, anfallsklassifikasjon og tilhnrende rnedikan-tentvalg Rndland, Finn HAkon og Svanquist, Kristin, c<utdanning 98>> - hvor var farrnasnyten? Rnnning, Uarit, Legerniddelforbruket i 1997, nnkkeltall og utviklingstrekk s Simonsen, Bjnrg M,T., Kompetanseutvikling, Nordisk Farmasikongress 1998 Skjerdal, Ase S., Patient-Focused Pharmaceutical Care Solberg, Hans Magne, Spnrreundersnkelse blant filialapotekbestyrere 1998 Stenberg-Nilsen, Hanne og Carlson, Erlend, RELIS inforrnerer. lnteraksjon rnellom warfarin og paracetarnol

107. årgang. Utgitt av Norges Farmaceutiske Forening. Redaktør Hanne Nessing NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 12/99

107. årgang. Utgitt av Norges Farmaceutiske Forening. Redaktør Hanne Nessing NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 12/99 1999 107. årgang Utgitt av Norges Farmaceutiske Forening Redaktør Hanne Nessing NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 12/99 I A Acetylsalisylsyre i høye og lave doser forskjellige effekter? RELIS informerer. v/stenberg-nilsen,

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

:07:09 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

:07:09 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Bente Elin Lilleøkseth,,00,00, Jørn Arild Flatha, 0,00,00, John Magne Pedersen Tangen,,00

Detaljer

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt:

KMяresultaterя2016 DamerяklasseяA Nr.: Navn: Klubb: Serieя1 Serieя2 Serieя3 Serieя4 Totalt: Damer klasse A 1 Helga Hagen Skien SB 165 157 157 128 607 8 17 2 Fusae Rivrud Sandefjord PB 132 132 173 160 597 3 25 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 Damer klasse B 1 Џse Holberg SaLa PB 171 191 139 155

Detaljer

Vår ref.: Jnr 134/14 TY RS nr. 01/14

Vår ref.: Jnr 134/14 TY RS nr. 01/14 Representantskapet Generalsekretær Redaktør Fag- og kommunikasjonsrådgiver Vår ref.: Jnr 134/14 TY RS nr. 01/14 25. februar 2014 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 14/01 Dag: Mandag 27. januar og tirsdag 28.

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Nors k. Tidss krift. Utgitt av Norges Farmaceutiske Forening. Redaktor Grethe Irvoll

Nors k. Tidss krift. Utgitt av Norges Farmaceutiske Forening. Redaktor Grethe Irvoll Nors k Tidss krift Utgitt av Norges Farmaceutiske Forening Redaktor Grethe Irvoll  optimal  et N r. F-nytt Etter-og videreutdanning Bokanrneldelse: rbeidstaker i Europa F krever % studierente Nasjonal

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 22. april 2005, Rica Hotel Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem Torill Høgseth Styremedlem

Detaljer

Hindrer og lindrer nød

Hindrer og lindrer nød Norges Røde Kors hovedkontor 24.08.2012 Distriktskontorer* Generalsekretær Røde Kors Ungdom Spesialrådgiver for Generalsekretær Generalsekretærens stab Kvalitetssikring og internrevisjon Avdeling Kommunikasjon

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv!

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv! Fornavn Etternavn Firma Parallellsesjoner A-ordningen: Tips kl og 1300 triks - 1345 for å unngå Parallellsesjoner kl 1400-1445 Aleksander Ramnefjell DNB BANK ASA Ane Føllesdal Bluegarden Anna Rønning SpareBank

Detaljer

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke

Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Roy-Erik Rosenberg Tore Mikkelstuen. Nina M. W. Sveen Marianne Bjerke Oversikt over styrer, råd og utvalg for valgperioden 2007 2011. Formannskapet: : Svein Rønningsveen Monica Andersson Bjørn Saur SP: Reinert Ege H/Frp: Tove Haug BL/KRF: Arnfinn Eng : Marie Berget Storsveen

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Organisering av samspill- og beslutningsgrupper for skoleutbygging Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, svømmehall og flerbrukshall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Aleksander Søreng 1975 Sandvika 2 Bjørnar Gisle Grytvik 1954 Fillingsnes 3 Hans Kristian Werkland 1997 Bonenget 4 Terje Grytvik 1957 Fillingsnes 5 Bjørgvin Einar

Detaljer

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Partiliste: Sosialistisk Venstreparti. 15.09.2015 15:01:24 Valgoppgjør for Gildeskål Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Partiliste: Sosialistisk Venstreparti PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Kenneth Andre Norum 1 ** 4,00 7 3 14,00 12,00 24 19 55,00 69,00 2 Elinor Kristiansen 2

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeidarpartiet 1 Torill Torsvik Størkersen 1968 5986 Hosteland 2 Arthur Reidar Sjursen 1952 5984 Matredal 3 Ragnvald Tangedal 1960 5986 Hosteland 4 Hildegunn Bjånes 1968 5984 Matredal 5 Bjørn Egil Nordland

Detaljer

Nors k. Tidsskrift. Utgitt av Norges Farmaceutiske Forening. Redakter Grethe Irvoll

Nors k. Tidsskrift. Utgitt av Norges Farmaceutiske Forening. Redakter Grethe Irvoll Nors k Tidsskrift Utgitt av Norges Farmaceutiske Forening Redakter Grethe Irvoll A Antibiotika. Store merketall i forskriftenes  pkt. 1 - refusjon av antibiotika, viflatberg, Torkel og Malbakken, Mari

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Hotellet Møtedato: 14.11.2007 Tid: Kl. 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0060/07 07/00659 SAKSPROTOKOLL: VALG AV DIVERSE UTVALG

Detaljer

Skatteliste offentlig ettersyn

Skatteliste offentlig ettersyn Skatteliste offentlig ettersyn Eiend. adresse Takst Bunnfradrag Skattenivå Grunnlag Promille Skatt Idrettsveien 2 Rånman Gro 807 241 / 332 / 0 / 0 743 000 20 000 90 648 700 6,9 4 476 Idrettsveien 4 Moen

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Vår ref.: Jnr 681/14 IWG/iga RS nr. 09/14

Vår ref.: Jnr 681/14 IWG/iga RS nr. 09/14 Representantskapet Generalsekretær Redaktør Fag- og kommunikasjonsrådgiver Vår ref.: Jnr 681/14 IWG/iga RS nr. 09/14 12. desember 2014 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 14/07 Dag: Mandag 13. oktober 2014

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,21:50 2,Marie Næss,Ull

Detaljer

Utgitt av Norges Farmaceutiske Forening

Utgitt av Norges Farmaceutiske Forening Innhold 2001 109. årgang Utgitt av Norges Farmaceutiske Forening Redaktør Hanne Nessing NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 2/2002 I A Advarer mot frislipp av paracetamol, v/rotvik, Ingrid Moen 5 9 Alpharma

Detaljer

Vår ref.: Jnr. 305/14 TY/iga RS nr. 03/14

Vår ref.: Jnr. 305/14 TY/iga RS nr. 03/14 Representantskapet Generalsekretær Redaktør Fag- og kommunikasjonsrådgiver Vår ref.: Jnr. 305/14 TY/iga RS nr. 03/14 20. mai 2014 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 14/03 Dag: Onsdag 23. april 2014 Tid: kl.

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Vår ref.: Jnr 653/15 IWG/ll RS nr. 09/15

Vår ref.: Jnr 653/15 IWG/ll RS nr. 09/15 Representantskapet Generalsekretær Redaktør Seniorrådgiver Vår ref.: Jnr 653/15 IWG/ll RS nr. 09/15 18.12. 2015 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 15/08 Dag: Onsdag 14. oktober 2015 Tid: kl 10.00-14.00 Sted:

Detaljer

1 DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** Øydis Helene Westersjø ** 0. 5 Nils Magnus Heggland. 15 Stig Jakob Hanasand. 12 Sigrunn Westersjø Nesheim

1 DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** Øydis Helene Westersjø ** 0. 5 Nils Magnus Heggland. 15 Stig Jakob Hanasand. 12 Sigrunn Westersjø Nesheim Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyrevalget Rennesøy Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: på % DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** DAGNY CESILIE SUNNANÅ HAUSKEN ** DAGNY CESILIE

Detaljer

SUNDE SKOLE. Skoleåret 2014/2015

SUNDE SKOLE. Skoleåret 2014/2015 SUNDE SKOLE Valg i klasse: 1A Marit Stensrød maritstensrod@gmail.com 99021890 Lene Hviding lene.hviding@em1.no 95976318 Naheed Akhtar Naheeda79@gmail.com 47145742 Bente Håland Sætre Bente_saetre@hotmail.com

Detaljer

8.6 Astrid Sundby 42 Jessheim 29.09.1964 8.9 Tove Dønnum 40 Jessheim 06.10.1962 9.0 Ingvei Sæter 38 Jessheim 25.09.1960

8.6 Astrid Sundby 42 Jessheim 29.09.1964 8.9 Tove Dønnum 40 Jessheim 06.10.1962 9.0 Ingvei Sæter 38 Jessheim 25.09.1960 JENTER 22 172 60m M 8.6 Astrid Sundby 42 Jessheim 29.09.1964 8.9 Tove Dønnum 40 Jessheim 06.10.1962 9.0 Ingvei Sæter 38 Jessheim 25.09.1960 100m M 13.8 Astrid Sundby 42 Jessheim 20.06.1964 14.0 Tove Dønnum

Detaljer

Dok.dato: 05.01.2012. Klassering: ***** PERSS/JES. Dok.dato: 05.01.2012. Klassering: ***** PERSS/JES. Dok.dato: 11.01.2013.

Dok.dato: 05.01.2012. Klassering: ***** PERSS/JES. Dok.dato: 05.01.2012. Klassering: ***** PERSS/JES. Dok.dato: 11.01.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.1.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 28.01.2013 ersonalmappe Solheim Eivind 2008/2892-18 311/2012 05.01.2012 ERSA/TS4 Avs./mottaker:

Detaljer

Vår ref.: Jnr 463/15 TY/ll RS nr. 06/15

Vår ref.: Jnr 463/15 TY/ll RS nr. 06/15 Representantskapet Generalsekretær Redaktør Seniorrådgiver Vår ref.: Jnr 463/15 TY/ll RS nr. 06/15 16. september 2015 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 15/05 Dag: Fredag 12. juni 2015 Tid: kl 10.00-16.00

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 09:42:17 Valgoppgjør for Tynset Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Tynset

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 09:42:17 Valgoppgjør for Tynset Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Tynset Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 2 Tone Hagen 1 ** 23,50 11 1 35,50 119,75 72 22 213,75 249,25 1 Einar A. Røe 2 ** 23,50 7 2 32,50 119,75

Detaljer

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede:

Referat. Landstyremøte Dato: 14.3.2013. Tilstede: Referat Landstyremøte Dato: 14.3.2013 Tilstede: Sentralstyret Audun Lysbakken Silje Schei Tveitdal Jan Olav Andersen Ingrid Fiskaa Gulay Kutal Snorre Valen Andreas Halse Signe-Ann Jørgensen (vara) Fra

Detaljer

VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE I LAGMANNSRETTEN FOR PERIODEN 1. MAI 2008 TIL 31. DESEMBER 2012 VEDTAK:

VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE I LAGMANNSRETTEN FOR PERIODEN 1. MAI 2008 TIL 31. DESEMBER 2012 VEDTAK: SAKSPROTOKOLL Arkivsak 200703898 Arkivkode E: 033 Saksbehandler Sissel Hellevik Saksgang Møtedato Saknr Valgnemnda 15.01.08 2/08 Bystyret 29.01.08 12/08 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER OG MEDDOMMERE I LAGMANNSRETTEN

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

DELTAKERLISTE SEMINAR 6. NOVEMBER 2015 - FORSKNINGSBASERT BARNEHAGELÆRERUTDANNING

DELTAKERLISTE SEMINAR 6. NOVEMBER 2015 - FORSKNINGSBASERT BARNEHAGELÆRERUTDANNING DELTAKERLISTE SEMINAR 6. NOVEMBER 2015 - FORSKNINGSBASERT BARNEHAGELÆRERUTDANNING NAVN INSTITUSJON STILLING E-POST Kjell Aakerøe Gyldendal Akademisk Redaktør kjell.aakeroe@gyldendal.no Liv Aastad Prorektor

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

Navn Fylke Studiested Tittel Magnus Danielsen (1805501) Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller Fylkesrepresentant Premil Monrad

Navn Fylke Studiested Tittel Magnus Danielsen (1805501) Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller Fylkesrepresentant Premil Monrad Navn Fylke Studiested Tittel Magnus Danielsen (1805501) Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller Fylkesrepresentant Premil Monrad Vigerstøl-Olsen (1862868) Aust-Agder Universitetet I Agder, Grimstad

Detaljer

Dobbeltstevne 50 meter Alfhallen og 21.mai 2015 Kisen MSL

Dobbeltstevne 50 meter Alfhallen og 21.mai 2015 Kisen MSL Dobbeltstevne 50 meter Alfhallen 1502317-18 18.19. og 21.mai 2015 Kisen MSL Klasse MS 3x40 1 Simon Kolstad Claussen Kisen MSL 99 99 95 96 99 96 100 99 94 96 94 94 1161 52* 2 Jan Tore. Aarskog Kisen MSL

Detaljer

Styrer, råd og utvalg for perioden

Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Kim O. Rydningen Kvalsund Kommune 2015-2019 Innhold KOMMUNESTYRET 2015-2019... 1 FORMANNSKAPET 2015-2019... 2 UTVIKLINGSUTVALGET 2015-2019... 3 OMSORGS-

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Valgstyret Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.05.2011 Tidspunkt: 13:00 13:45 Til stede: Navn Funksjon Repr for Kirsten Hasvoll SV Tom Cato Karlsen FRP Anne Stein AP Ingrid

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010

ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 ELVEJORDA/MEDBY/SKOGEN GNR.31 2010 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLAG SK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKATT 1 PER ARNE ANDREASSEN TAKVATN, 9334 ØVERBYGD 211 475 5 OLE PETTERSEN 9395 KALDFARNES 217 500 8 HARRY

Detaljer

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2011

AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2011 AKTIVITETER VED NAKUHEL-SENTERET 2011 Aktiviteter m/ STORE bokstaver er i regi av NaKuHel-senteret, i kursiv av leietakere "Smia" kafé er åpen mandag - fredag kl 10-14, lørdager og søndager kl 11.30 15.30

Detaljer

RÅD OG UTVALG 2015 2019

RÅD OG UTVALG 2015 2019 RÅD OG UTVALG 2015 2019 Klagenemnda Gunnar Staalen Lars Foss Karin Letmolie Ravnås Ellen Østbye Fremgård 1. Svein Hunstad 2. Karins S. Bråthen 3. Andrea Müller 4. Kent Esten Sandsbråten (Frp) Gunnar Staalen

Detaljer

14.3 Signe Dyrøy (65) Signe Berger (79) Aud Skogen (66) Linda Ådlandsvik (66) Ann Kristin Eikeland (68) 83

14.3 Signe Dyrøy (65) Signe Berger (79) Aud Skogen (66) Linda Ådlandsvik (66) Ann Kristin Eikeland (68) 83 Tidenes beste kvinner pr. 31.10.15. Fratrekk i tid oppnådd automatisk for å sammenligne med manuell tid: 0,20 sek. 60m, 0,24 sek. 100 og 200m, 0,14 sek. 400m 14.3 Signe Dyrøy (65) 80 14.58 Signe Berger

Detaljer

Deltakerliste. Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført. KURS Nye kurs barnehage DATO STED.

Deltakerliste. Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført. KURS Nye kurs barnehage DATO STED. Deltakerliste KURS Nye kurs barnehage DATO 26.01.2016 STED INSTRUKTøRER - Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført Aina Nærland aina.nerland@stavanger.k o Anette Grimstad Hafredal anette.grimstad.hafredal@

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet

Hundvåg. Planområd. Stavanger. Planområdet Hundvåg Planområdet Planområd Stavanger Vedlegg 2: Kart med plangrense PLAN- OMRÅDE HØRINGSINSTANSER Fiskeridirektoratet Region Sør, Pb. 43, 4291 Kopervik Fortidsminneforeningen, Pb 385, 4001 STAVANGER

Detaljer

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 15-skudd kl. 1 1. Rune Jansen Ådal 145 Gavepremie 2. Tor Arne Lafton Ådal 143 58,- 3. Magnus Bergan Sigdal 143 0,- 4. Roger Eriksen Ådal 140 0,- 15-skudd kl. 2 1.

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1972 KAPPGANG

NORGESSTATISTIKK FOR SENIOR 1972 KAPPGANG Menn 3000 meter bane (16.00 / 10) Dag Gaassand 100653 Søfteland TIL 13.16,0 (2) Östersund/Ho 07.07 Finn Kronvold 160555 IL Stjernen 14.06,0 (1) Bergen/Kr 12.08 Trond Persson 230555 Trondheim Gangklubb

Detaljer

Vår ref.: Jnr 28/2017/ RL SENTRALSTYREMØTE 17/02 PROTOKOLL. Dag: Torsdag 22. mars 2017 Tid: Kl Sted: NFF, Tollbugata 35.

Vår ref.: Jnr 28/2017/ RL SENTRALSTYREMØTE 17/02 PROTOKOLL. Dag: Torsdag 22. mars 2017 Tid: Kl Sted: NFF, Tollbugata 35. Sentralstyret Generalsekretær Redaktør Seniorrådgiver Forhandlingssjef Vår ref.: Jnr 28/2017/ RL 07.04.2017 SENTRALSTYREMØTE 17/02 PROTOKOLL Dag: Torsdag 22. mars 2017 Tid: Kl. 10.00-15.00 Sted: NFF, Tollbugata

Detaljer

Norsk Farmaceutisk Selskap

Norsk Farmaceutisk Selskap Norsk Farmaceutisk Selskap Styrets beretning for 2007 1. Norsk Farmaceutisk Selskap Foreningens formål er å fremme utviklingen innen norsk farmasi så vel vitenskapelig som praktisk, samt å fremme samholdet

Detaljer

108. årgang. Utgitt av Norges Farmaceutiske Forening. Redaktør Hanne Nessing NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 3/2001

108. årgang. Utgitt av Norges Farmaceutiske Forening. Redaktør Hanne Nessing NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 3/2001 2000 108. årgang Utgitt av Norges Farmaceutiske Forening Redaktør Hanne Nessing NORSK FARMACEUTISK TIDSSKRIFT 3/2001 I A AF avvikles 7 8 Aidsdagen 1999, v/lønnum, Erlend 1 36 Alginat i farmasøytiske formuleringer

Detaljer

Læringsmiljøprosjektet pulje 3

Læringsmiljøprosjektet pulje 3 Læringsmiljøprosjektet pulje 3 08.04.2016 laeringsmiljosenteret.no Veiledere Fire veiledergrupper, hver gruppe ledes av en ansatt ved Læringsmiljøsenteret Eksterne veiledere med lang erfaring og kompetanse

Detaljer

Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering.

Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering. Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering. ÅR ØVELSE KLASSE PLASSERING NAVN 1966 NM indiv. Herrer sr. nr.? Sveinung Bleikvin

Detaljer

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gjerdrum skytterlag. 15m karusell Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gjerdrum skytterlag. 15m karusell Leon - Resultatprogram Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Kjetil Aardalen Gjerdrum 49 50 50 149 118,- 2. Rolf Aker Ullensaker 50 48 49 147 95,- 2. Eivind Kollstuen Raumnes 49 48 50 147 95,- 4. Kai Lindskog Ullensaker 49 47 50 146

Detaljer

Norsk Farmaceutisk Selskap

Norsk Farmaceutisk Selskap Norsk Farmaceutisk Selskap Styrets beretning for 2006 1. Norsk Farmaceutisk Selskap Foreningens formål er å fremme utviklingen innen norsk farmasi så vel vitenskapelig som praktisk, samt å fremme samholdet

Detaljer

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste

Stedsmesterskap Stafett 2014. 19.08.2014 Resultatliste Plass Lag Damer/Herrer mix 1 Løten Kommune lag 1 1:05:19 46 1 Turid Norstad Opsahl 38:5 06:1 38:5 06:1 Karl Petter Opsahl 6:54 1 1:05:19 1 1 Elverum kommune lag 1 1:07:34 0:15 47 1 Sylvia Andersen 3:13

Detaljer

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010

Deltakarliste planteplanmøte Januar-fefruar 2010 1 10012 EGGUM ØLLAUG HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10014 EITHUN MIKKEL SJUR HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10031 FOSSE OLAV TORE HELLA 11.01.2011 16:00 Sognefrukt 1 10032 FOSSHAGEN TERJE HELLA

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2016

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2016 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2016 År 2016, den 5. og 6. april, ble det holdt forhandlinger mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge (LO),

Detaljer

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959

Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 Norgesmesterskap i kappgang fra 1950 til 1959 1950 Jordal, Oslo 25. juni - arr Norges Gangforbund 1. Gunnar Gregersen 170222 SK Arild 4.42.40 2. Oddvar Sponberg 180814 IL Mode 4.47.16 3. Hans E. Fossem

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/2346 Tittel: SP: VALG AV DIVERSE STYRER/RÅD OG UTVALG

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/2346 Tittel: SP: VALG AV DIVERSE STYRER/RÅD OG UTVALG Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 22.10.2007 Sak: PS 101/07 Resultat: Arkivsak: 07/2346 Tittel: SP: VALG AV DIVERSE STYRER/RÅD OG UTVALG - 2007-2011 Kommunestyrets behandling: Behandling: Valgkomiteens

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Statens Hus Gjerpensgt. 14/20 3708 SKIEN. Telemark Fylkeskommune Fylkeshuset 3706 SKIEN

Fylkesmannen i Telemark Statens Hus Gjerpensgt. 14/20 3708 SKIEN. Telemark Fylkeskommune Fylkeshuset 3706 SKIEN Fylkesmannen i Telemark Statens Hus Gjerpensgt. 14/20 3708 SKIEN Telemark Fylkeskommune Fylkeshuset 3706 SKIEN Barnerepresentant Lisbeth Gulseth Loppedåpan barnehage 3748 SILJAN Telenor Servicesenteret

Detaljer

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap

Delegerte vedtak. Dato: 01.10.2012-31.10.2012 Utvalg: FSK Formannskap 12/347 31.10.2012 DS 604/12 TEK//JHØ Anne-Lise og Jan K. Pettersen SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR. 26 BNR. 2 12/2102 08.10.2012 DS 755/12 TEK//ENI Beate Jørgensen BEATE JØRGENSEN - KARSVIKVEIEN 19

Detaljer

Hei hei bygdefolk. HOVEDKOMITEEN MØTER SENEST KL LØRDAG. Hovedansvar boder: Einar Ursfjord Speaker: Lars-Klaus Mosli

Hei hei bygdefolk. HOVEDKOMITEEN MØTER SENEST KL LØRDAG. Hovedansvar boder: Einar Ursfjord Speaker: Lars-Klaus Mosli Hei hei bygdefolk Malangsdagen nærmer seg, og vi håper mange er villige til å stille opp for at vi skal få til dette i år også. Også i år er det samarbeid med Malangshalvøya Ballklubb. Kan du ikke stille

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002 Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag Boks 47 4791 Lillesand Svein Bratberg tlf 371184 brats@online.no Stevne nummer 10013 1FGMR Flakkeloner 20.05.02 Stevneleder: Arne Myrland RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Senterpartiet 1 Odd Magne Bolli 1966 Bolli 2 Birgit Dyrhaug 1984 Vevang 3 Stine Marita Visnes Eriksen 1986 Lyngstad 4 Kolbjørn Norvall Gaustad 1941 Vevang 5 Oluf Magne Gaustad 1967 Vevang

Detaljer

Kamp og komite oversikt hjemme i Sømnahallen høsten 2016

Kamp og komite oversikt hjemme i Sømnahallen høsten 2016 Kamp og komite oversikt hjemme i Sømnahallen høsten 2016 Her følger oversikt over hjemmekamper i Sømnahallen for høsten 2016. Vi prøver å fordele oppgavene slik at foreldrene til alle spillere blir benyttet

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

KIPPERMOCUPEN 2015 SG 13 J 15 G 15 J 16 LG 11 SG 14 LG 12

KIPPERMOCUPEN 2015 SG 13 J 15 G 15 J 16 LG 11 SG 14 LG 12 KIPPERMOCUPEN 20.06.20 Side 1 LA M M 7 M M S S Olderskog skole ULLVIKMOEN IL 1 Bente Duun 0 0 2 1 004 2 ledere ULLVIKMOEN IL 1 Thomas Hestmo 20 62 1 1 006 3 ledere ULLVIKMOEN IL 1 Espen Einvik 40 24 41

Detaljer

Vår ref.: Jnr 181/14 TY/iga RS nr. 02/14

Vår ref.: Jnr 181/14 TY/iga RS nr. 02/14 Representantskapet Generalsekretær Redaktør Fag- og kommunikasjonsrådgiver Vår ref.: Jnr 181/14 TY/iga RS nr. 02/14 26. mars 2014 PROTOKOLL FRA SENTRALSTYREMØTE 14/02 Dag: Torsdag 6. mars 2014 Tid: kl.

Detaljer

Hovedtillitsvalgte Møre og Romsdal

Hovedtillitsvalgte Møre og Romsdal Hovedtillitsvalgte Møre og Romsdal Oppdatert: 25.07.2011 Arbeidsgiver Navn Telefon jobb Mobil E-post Atlanterhavsparken Ålesund Akvarium Østrem Trond 90033083 trond@atlanterhavsparken.no Aukra Kommune

Detaljer

Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført n.kommune.no Anette Heggem

Fornavn Etternavn Epost Kommune Sektor Arbeidssted Fullført n.kommune.no Anette Heggem Deltakerliste KURS Tidlig innsats. Trinnsamling i de grunnleggende ferdigheter - 1. trinn 17.10.2016 DATO 17.10.2016 STED Tabernaklet, Bergen INSTRUKTøRER Erik Bratholm Fornavn Etternavn Epost Kommune

Detaljer

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1990

KAPPGANGSTATISTIKK FOR NORGE 1990 Menn 3000m bane (16.00) Sverre Jensen 110966 Trondheim Gangklubb 12.11,0 (5) Sollefteå 04.07 Kjell Tysse 010849 Søfteland TIL 12.16,1 (1) Fana 25.09 Anders G Myking 300466 Trondheim Gangklubb 12.30,0 (2)

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 Side: 1 ØVELSE: 1 400 Fri M Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 1992 1 P Vebjørn Anfinsen Tromsø SK 92 4.58.49 395 1993 1 P Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK/NTG 93 4.53.07 417 1995

Detaljer

Delegert Møtebok. Saksgang

Delegert Møtebok. Saksgang Delegert Møtebok Unntatt offentlighet: Off.lov 25 Saksgang Utvalg Godkjent dato Utvalgssaksnr Tilsettingsnemnd for pedagogisk personale 18.05.2012 12/1 Arkivsaksnr: 2012/1696 Klassering: 410 Saksbehandler:

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.11.07 12.11.07 for felles Lyngen kommune

Lyngen kommune. Offentlig postjournal 12.11.07 12.11.07 for felles Lyngen kommune J.nr: 07/00834-003 I Datert: 27.09.07 Arkiv: V18 Saksbeh.: ADMI-ADMI-TES Fra: Svanhild Utsi Sak: SØKNAD OM TILSKUDD TIL STIRYDDING - SVANHILD UTSI Dok: 88/12 - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 : Arbeiderpartiet 1 Berit Olga Flåmo 1961 Strømøy 2 Pål Terje Bekken 1958 Uttian 3 Kristin Reppe Storø 1962 Espnes 4 Arne Ervik 1964 Hamarvik 5 Gunn Heidi Kristiansen Hallaren 1966 Hallaren 6 Harald Lassen

Detaljer