Norsk. Utgitt av Norges Farrnaceutiske Forening. Redakter Grethe Irvoll ti1 3. september og fung. redakter Hanne Nessing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk. Utgitt av Norges Farrnaceutiske Forening. Redakter Grethe Irvoll ti1 3. september og fung. redakter Hanne Nessing"

Transkript

1 Norsk Utgitt av Norges Farrnaceutiske Forening Redakter Grethe Irvoll ti1. september og fung. redakter Hanne Nessing

2 Â hva A AF-nytt Nye vilkir i AFs innboforsikring AF positiv ti1 L.0-utspill Apokjeden kjeper NAF-Medinvest Apoteket St.Georg satser pa det rnoderne, vilennum, Erlend Apoteklov. Forslag til ny apoteklov, NFFs hnringssvar Apoteklov. fra helse til bms? Motstand mot forslag ti1 ny apoteklov, v1graver Erik W. Apoteklov. NFls sperrerunde pi utkastet til ny apoteklov, vilennurn, Erlend Apoteklov. Sterre etableringsfrihet og Okt konkurranse, pressemelding, Sosial- og helsedeparternentet Arbeidsmiljeet - skjer nar apotekenes rammebetingelser endres? vlsvaland, Eli ATC. Bruk av ATC-systemet ved organisering av medisinlagre i apotek, vlcarlsson, Kristin Cecilie Autorisasjon.Endelig autorisasjon!, v/graver, Erik W A Lmveapoteket, Tonsberg, Mosjeen apotek, Nordstrand apotek, Porsgrund apotek, Randesund apotek, Riser apotek, Rosenkrantz apotek, Oslo, Slukehusapoteket I Molde, Storflord apotek, Stranda mod Stovner apotek, Oslo Svaneapoteket, Bod0 rned Tverlandet filialapotek, Torshov apotek, Oslo Ulefoss apotek, k.90, k.5/1,0./ k.1, 0.1 k.90, k.4, 0.4 k.5, 0.5 k.71, 0.71, s.10 s. 1 0 Sykkylven filialapotek, k.1, 0. 1 k.4, 0.4, s.5 k.1, 0.4,.k.510,.k.91 k.5, 0.1 k. 1/5,0.1/5,.k.4, s.1 Volda apotek med Vanylven filialapotek, k.510, 0.1,.k.91 0rsta apotek, k 1, s.5,.k. 9/10, s.11 Bevillinger Aure, Kenneth - Haram apotek, Brattvig 75 Bentel, Arne Fetter - Apoteket Bjernen, Sarpsborg Brobakk, Aud - Molde apotek mod Vestnes filialapotek Danielsen, Flemrning Laurberg - Apoteket Bien, Solheirnsvik med Minde filialaootek Eglum, Ivar - ~ oelv apotek Eriksen, Siv Gausdal - Apoteket I lygiea, Stavangei Freynes, Werner - Andalsnes apotek Hansen, Ketil - tionningsv5g apotek Hansson, Inger Birgitta - 'Svaneapoteket, Narvik Haug, Tone Helen - Mosjeen apotek Hetlelid, Kjell- Sola apotek Karlsen, Roger - Vigsbygd apotek Krakset, Olav- Apoteket Maken, Maby Leer, Hans Fetter - Svaneapoteket, Tromse Magnussen, Einar tleide - - Stovner apotek, Oslo Nilsen, Hikon - Ris0r apotek Nornes, Trygve - Sunndal apotek Seljeflot, Sigbjern - Notodden apotek Schreder, Aase - Randesund apotek Sevik, Gunnar - Frasna apotek Thorvik, Tore - Apoteket Loven, Henefoss Trume, Arne - Stjerdal apotek Villrno, Per Harald - Brandbu apotek 1 A Tilsetting av sykehusapoteker Alme, Vicky - Sykehusapoteket ved Buskerud Sentralsykehus Innehaverskifte Apoteket Bjernen, Sarpsborg (17.november 1997) Apoteket Hjorten, Trondheirn (I,mai 1997) Apoteket Hygiea, Oslo (I.September 1998) Harnrnerfest apotek (7.rnai 1988) I lonningsvag apotek (1.februar 1998) Liland apotek (1.september 1998) Lasrdal apotek rned Ardal filialapotek (1.november 1998) Moelv apotek (7.november 1997) Ski apotek rned Langhus filialapotek (.juli 1998) Sola apotek (1.august 1998) Svaneapoteket, 'Tromse (1.august 1998) Ulefoss apotek (7.mai 1998) A A 5 9 Ledige apotek Nr./Side Apoteket Bien, Solheimsvik rned Minde filialapotek, k.510, 0.1 Apoteket Kronen, Oslo k. 7/, o 7/, s.10 Apoteket Miken, Mil~y, k.1, P.k.510 Apoteket St. Olav, Irondheirn, k.1, Brekstad apotek med t litra filialapotek, k Elefantapoteket, Bergen rned filialene Apoteket Olav Kyrre og Bryggen apotek, k.1, 0.11 hlarnmerfest apotek, k.4, 0.4, s.5 Haram apotek, Brattvag, k.510, 0.5 Heyanger apotek, k.il5,o 1/5,.k 5/0,.k.9/ lien apotek, Trondheirn, k 1 Lambertseter apotek, k.1, 0.1 Liland apotek, k.1, 0.4, s.5 Lairdal apotek rned Ardal filialapotek, k.1, 0.1, s.10 Apotek 5pnetlopprettet Frosta apotek, filial av Levanger apotek B Bruk av ATC-systemet ved organisering av rnedisinlagre i apotek, vicarlsson, Kristin Cecilie Budapest - i hjertet av Europa, vlnordeng, Hedvig Buskerudfarmasoytene har starlet egen faggruppe: 0nsker a ns legene for reseptene skrives D Dot Biologiske Arhundrct - kunnskap for 000-tallets helsernarked, vijosefsson, lor E Eigenomsorg, Aukande eigenomsorg for kunden - men kva rned kvaliteten pi kundeinformasjonen i skranken? vilarsen, Rennaug Epilepsi, anfallsklassifikasjon og tilhorende medikamentvalg, virytter, Elisif EPSA-kongressen 1998 i Madrid: Farrnaseytisk ornsorg og kommunikasjonsferdigheter, vimortensen, Berit Marie og Bj~rnstad, Camilla EPSA Statements of Opinion 1998, vimellingsaster, Trude Cecilie Diske regler for farmaseyter i Norge F Fagpressen Fivind Koren pioner innen fagpressen vlnessing, Hanne Farrnasidagene 1998, program Farrnasidagene 1998, program Farmasistudenter for et bedre sarnfunn vinordeng, Hedvig Farmaseytenes fredsmegler intervju rned Gry Korsnes, vil0nnum Erlend Farrnaseyter I streiki v/nessing, Hanne Farrnasiforbundet ny leder Bent Regland Filialapotekbestyrere Sperreundersokelse blant filialapotekbestyrere 1998, vlsolberg, Hans Magne FIP 1998, program Formulering av fotolabile legemidler, Kristensen, Solveig Forsker ansatt ved Haukeland sykehusapotek v1haavik Svein og Hundal 0ivind Fotolabile, Forrnulering av fotolabile legernidler, vikristensen, Solveig Pra helse til bers? Motstand mot forslag til ny apoteklov, v/graver Erik W Fntt marked, svekket faglighet? NrIs sperrerunde pa utkastet til ny apoteklov Erlend Farmasidagene 1997 [Dot Giftige Kors" til Rolf Bjerke Paulssen Bruken av legemiddelekonorni i nordisk refusjonspolitikk, vifrislid, Kirsti, Toverud, Else Lydia og Husbyn, Hallstein :

3 Compliance - et sp0rsmai om liv eller d0d, viklausen, Merete Cygnus - en norsk farrnasihistorisk skriftserie Ecssasy, vlolsen, lngunn Etiske regler for farmas~yter i Norge Etisk rad opprettet, vigraver, Erik W. Farmasidagene 1998, vigraver, W. Erik Genmodifisert mat - er det trygt for oss? viaalen, Reidunn Genterapi ved kreft, VIBUD, Laila Hvordan opplever den kroniske apotek- Brukeren norske apotek? virustad, Robert Kundetilfredshet og service; hva mener apoteket rned det? vl R%fsum, Nina Misbruk av naturmedisin, viddegard, Ase MAlstyring av legernidler, vikj~nniksen, lnge Nyere vaksiner og vaksineprinsipper, vwinsnes, Randi Suksessfulle Farrnasidager med ny vri, Volume expander - en kroppsbyggers snarvei ti1 st~rre rnuskler, v/gustafsson, Hanna Weiders posterpris Arets farmas~yt 1998 : Kirsten K. Viktil Farmasidagene 1998 Farrnasidagene 1998, vlgraver, Erik W. Arets farrnas~yt 1998 : Kirsten K. Viktil Hvordan opplever den kroniske apotekbrukeren norske apotek? virustad, Robert Etisk rad opprettet, vigraver, Erik W, Etiske regler for farrnasoyter i Norge Personalforsikringer i apotek, gruppeliv Reiser i utlandet for statens regning Representantskapsm~tet 1997 Resultat av fjorarets lokale forhandlinger - kommunal sektor, vikorsnes, Gry Resultat av l~nnsoppgj~ret i kornrnunal sektor, vlkorsnes, Gry Sentralstyret Sentralstyret Situasjonen i Akadernikernqs Fellesorganisasjon (AF), vljohannessen, Hans-Petter Heide Songvoll trekker seg som AF-leder Stryn-saken, viktig dorn Tillitsvalgte har ordet: Dette mener leg! v/bakke, Randi Tillitsvalgte bar-ordet: Dette rnener jeg! vlfiatmark, Aste Tillitsvalgte har ordet: Dette rnener jeg! v/havi, Kari Tillitsvalgte har ordet: Dette rnener jeg! vls~trevik, Roar Tillitsvalgte har ordet: Dette rnener jeg! vnzerland, Anne Cecilie Szravtale inngatt rned Forsvarsdeparternentet G Genmodifisert mat - er det trygt for oss? vlaalen, Reidunn B. Genterapi ved kreft, VIBUD, Laila Giftinforrnasjon sorn livsstil. Elsa Wickstr~rn intervjues av Erlend Lonnum Gundersveen, Mathis, ser tilbake, FIP quo vadis? vlsvaland, Eli Farmasager - gar mange veier Anne Gerd GranAs er PhD-student i London, vlmeilbye, Kari Svane FIP 1998 <<Building Bridges for the Benefit of the Patient>>, Apotekseksjonen, vlengelstad, Marit J. Danske Kielgast ny FIP-president, vlnessing, Hanne Farmasi i Nederland, vipomp, Erik Farrnas~ytens rolle ved selvmedisinering, vilone, Aashild FIP Statement of Professional Standards. Pharmaceutical Care Hvem trenger et legemiddelinformas~onssenter? Posterseksjonen, vipomp, Erik lnformasjonsseksjonen, vlpomp, Erik Streif fra kongressen, vilyftingsmo, Stein To posters fra Elefantapoteket, vikristensen, Angela og Hedding, Bente Workshop i apotekseksjonen, vihedding, Bente og Kristensen, Angela I1 1 I H Helsepersonell. Lov om helsepersonell rn.v., NFFs h~ringsuttalelse Hjelp ti1 spesielle kundegrupper ved Apoteket Nordstjernen i Sandefjord, vil~nnurn, Erlend Hofteskytende frilansfarrnas~yt, Marja Thormodsen intervjuet av Erik W. Graver I lnnf~ring av strekkodekontroll ved ekspedisjon av leaemiddel, vls~lvbera. Aud Jorunn. lnnstrarning PA salg av pa;acetarnol og acetvlsalisvlsvre, - reklassifiserina av srne~testillende legernidler i ~n~lgnd, vlmellbye, Kari Svane IPSF-kongressen 1998, On Top of the World, vikristoffersen, Nina J Ja, takk, begge deler! Utvikling av oppl~ringspakke i service og kundekomrnunikasjon, vihansen, May Kristin Sunde Forenlngsnytt AFs innboforsikring Avtalefestet pension (AFP) i de private apotek Blakarstuen, Randi har mottatt medalje for lang og tro tjeneste Buskerudfarmas~ytenes dag, vlbratholt, Oddny Forslag ti1 ny apoteklov, NFFs h~ringssvar Heder ti1 ansatte ved Vossevangen apotek Heggelund, Reidun har sluttet i NFFs sekretariat, viaarnes, Edvin A. Heggelund, Reidun legger inn sekret~r-arene, vlgraver Erik W, lnformasjon om resultatet av Arets l~nnsoppgj0r lrvoll, Grethe slutter som redakt~r Kollektiv ulykkesforsikring - apotekansatte Leder og styrekandidater ti1 Sentralstyret L~nnsforhandlingene i de private apotek resultat L~nnsoppgj~ret i statlig sektor, vlkorsnes, Gry L~nnsstatistikk for industriansatte farmasoyter 1997, vnik, Svein-Erik NFF- PA stedet hvil eller med ny profil? vnelemark krets NFF-A-styret 1998 Partsforhold i KS-omrAdet K Klinisk farmasi - teori blir praksis, vlgrotnes, Martin, Hudson, Steve, Bennie, Marion, Messner, Torbj~rn og Naalsund, Liv Unni Kolbotn apotek har vert mitt andre hjern, Koren, Eivind - pioner innen fagpressen, Korsnes, Gry, intervjuet av L~nnum, Erlend Kreft. Gentera~i ved kreft. vibu0, Laila ~undetilfredshet og service; hva rnener apoteket rned det? vlrefsum,nina 10 Kvalitetssikring av salg av reseptfrie legernidler i M~re og Rornsdal, vlrosvold, Kirsti Borge 8 4 L Landets f~rste sykehusapotekfilial, vil~nnum, Erlend 10 Legemiddelforbruket i 1997, n~kkeltall og utviklingstrekk, vir~nning, Marit 8 1 Legemiddelindustriforeningen 50 Ar og Felleskatalogen 40 Ar, vlnessing, Hanne 7 Legemiddelpakninger, Jeg vil ha bedre legemiddelpakninger, vilyftingsmo, Stein 5

4 Legerniddel~konorni. Bruken av legerniddel~konorni i nordisk refusjonspolitikk, vifrislid, Kirsti, Toverud, Else Lydia og Husbyn, Hallstein 1 Leukotrien-antagonister - Nytt behandlingstilbud ti1 astmatikere, vikristiansen, Terje 9 4 Lund, Helge, ny adrn.dir. i Legerniddelindustriforeningen 5 9 L~nnskarn pa godt og vondt! v/l~nnum, Erlend 9 4 L~nnsstatistikk for industriansatte farrnas~yter 1997, vnik, Svein-Erik I 18 Ledere "...ikke stykkevis og delt"! Betyr ikke solidaritet noe? Eller; tenker dere bare PA l~nna, farmas~yter? Grethe lrvoll SA er vi i gang..., Ute,... og hjernrne, Framtiden, Oppgj0rets time, Siste runde, Nye tider og nye organisasjoner, PA'n igjen! Trangere tider, Et godt apotektilbud for alle! Store sp~rsrnal, Vi ser frarnover, Lederskifte, I0 I1 1 1 Leserbrev Bruk av yrkestltler I farmaslen, RS-98 sak I I, vikllnkenberg, Kjell 1 Bruk endosepakkede Iegemldler, ogsa I kornrnunehelsetjenesten, vigornbos, Agnes 8 4 Cytostat~kaforskr~ften - PA tlde A ga v1dere7 v/lyft~ngsrno, Steln 17 Erfaringer og tanker i forbindelse rned strefken, vlfarrnas~ytene ved Sykehusapoteket I Trondhelrn 10 Jeg trodde jeg var farrnas~yt - eller hvordan var det na det var7 v/fodstad, Krlstln 1 18 Kornrnentar t leserbrev, v/aarnes, Edvin Alten Legernldler og helse - Paslenten I fokus7, 10 4 vifr~ynes, Werner og Solhelrn, Bent-Runar 1 Llkegyldlg t apoteklovforslaget7 v1kretsstyret I Oslo og Akershus 1 18 NFF - skapt for A delesl vnesaker, Ken 0 NFFs leder svarer PA leserbrev -Forskere er arbeldstakerel vijohannessen, Hans-Petter Helde 8 Sterk nedgang I s~knlngen t farrnas~studlet villndh, Asbj~rn 9 9 Strelken 1998, vikarstensen, Therese og Rorn~ren, Krlstlne 8 4 Tanker ved RS-slutt Om rnmrket komrner, er det fortsatt lysl vihansen, Thoralf N~tland 1 1 Trenger VI NFF7 vprorns og Flnnrnark krets 17 Utmeldelse av NFF, v/eggen, Anne Eke 9 8 Litteratur Prescr~re lnternat~onal, v/myhr, Klrsten I 41 Receptkuverter -en kunstnerlsk specialltet fra danske apoteker M Med~s~nforsyn~ng I Mosamblk, v/gadeholt, Grlrn 7 18 Med~slnplanter og eterlske oljer, referat fra to ~nternasjonale farrnakognoslkongresser, v/svendsen, Anders Bzrhelrn 1 Mlnneord ved Ingrld Mathesons bortgang vinordeng, Hedvlg 1 Moderne produksjon av tradlsjonelle apotekvarer ved Svaneapoteket I T~nsberg, v/l~nnum, Erlend 18 Muter (kretser og seksjoner) Nr./side Aust-Agder krets, /7 Buskerud krets, /7 Hedrnark krets, 1/17,/19, 5/8, 8/7, /, 1/ Hordaland og Sogn og Fjordane krets, /7 M~re og Rornsdal krets, 9,1 NFF-A, 10 NFF-K, NFF-P, NFF-S, Nord- og S0r-Tr~ndelag krets, Nordland krets. NSF, O~~land krets, 0sio og Akershus krets, 1/17, /7, 5/9, 7/8, 10; /; 1/1 Rogaland krets, /19, 7/9 Studentkretsen, 7/9 Telernark krets, 9 Trorns oa Finnmark krets, 1/17, / vest-~~zer krets, Vestfold krets, 0stfold krets, N Naturrnldler Bruk av naturrnldler I Norge I dag, vnoverud, Else-Lydia 1 NFU 1998 Fremtidsv~sloner anno 199 v/bjornsdottir, lngu{n NFU Liberalisering i Norden, v/nessing, Hanne Norsk Farmasihistorisk Museum, Arsmelding 1997 Norsk Farrnasihistorisk Museums Venneforening, Arsmelding 1997 NSF, Arsrn~te 1998, Farrnas~yt - gl0yrn ikkje garnle kunster! Nytt om dosepakking! Norli, Kari Lise Nordisk Farmasikongress 1998 <<Evidence based medicine>> - kunnskapsbaserte l~sninger innen rnedisinen, vlstendal, Tove Lill 9 ~~Frerntidsuro~~. Apoteksysternet i endring - liberalisering eller regulering, v/sunde, Margrethe 10 Apotekpraksis fra et nordisk perspektiv, v/bakken, Kjersti I0 8 Apoteksysternet i endring - liberalisering eller regulering, v/palrnadottir, Adalheidur 10 1 Etikk PA dagsordenen, v/klausen, Merete 10 1 Farrnaceutisk praksis I - selvrnedisinering, vilyngbakken, Eva 9 0 Fra informasjon ti1 kornrnunikasjon, v/klausen, Merete 9 1 Kornpetanseutvikling, v/simonsen, Bjmg M,T, 9 Kvalitetssikring av legernidlets vei fra ordinasjon ti1 pasient, v/b~e, Torhild 9 18 Vi rna spesialisere oss! Sykehusfarmas~ytens rolle i legerniddelinforrnasjonen, viklausen, Merete 9 1 Visjoner i nordisk sykehusfarrnasi, v/nielsen, Lone 10 I0 0 OU-fondets kontaktkonferanse, viklausen, Merete 5 10 P Paracetarnol. Innstramming pa salg av paracetamol og acetylsalisylsyre, reklassifisering av srnertestillende legernidler i England, v/mellbye, Kari Svane Patient-Focused Pharmaceutical Care, vlskjerdal, Ase S. I1 10 Polyfarmasi - ep utfordring for farmas~yter! viflatrnark, Aste 4 10 Problernbasert [=ring. Klinisk farrnasi - teori blir praksis, vigrotnes, Martin, Hudson, Steve, Bennie, Marion, Messner, Torbjmn og Naalsund, Liv Unni 9 7 R Referansepr~ssysternet for Iegernldler, utv~delse 5 1 Relsebrev fra forskn~ngsopphold I Nelson Mandelas S0r-Afr~ka, vnoverud, Else-Lydla 5 Revlsor Rygh slutter I NFF, v/aarnes, Edvln Alten 9 9 Rusrn~ddelbruk og svlnn, et arbe1dsrn1lj~problern7 v/nesslng, Hanne 8 R~ykesluttdagbok for jenter 17

5 s Selvbilde. [<Farmasoyters selvbilde -- tvil, tro og overtro,, og <(Tanker omkring en reprofesjonalisering~~. Foredrag holdt av Arild Haugli, vlsvaland, Eli Speider etter nye utfordringer, Hans-Petter Heide Johannessen intervjuet av Erik W. Graver Sp~r pi apoteket -- visjon eller virkelighet? vibakke, Kari Skrikstad og Sundsb~, Eva Standardinformasjon pi medisinutsalg, vigrinaker, Lisa, Grinde, Silje og Mathiesen, Lars-Eirik Streik. Farmas~yter i statlig sektor streiker! viklem, Kristin, Ulshagen, Karen, Bjerke, Martin og L~nnum, Erlend 8 Streik. Farmas~yter i streik! v/nessing, Hanne 7 Streiken i offentlig sektor, vikorsnes, Gry 8 7 Strekkodekontroll. lnnf~ring av strekkodekontroll ved ekspedisjon av legemiddel, v/s~lvberg, Aud Jorunn, 1 RELIS informerer Antibiotika ti1 inhalasjon, v/carlson, Erlend og Stenberg-Nilsen, Hanne Bruk av inhalasjons-astmamedisiner for gravide og ammende, v/alstad, Jorunn lnteraksjon mellom warfarin og paracetamol, v/carlson, Erlend og Stenberg-Nilsen, Hanne Smertebehandling av glukokortokoidindusert osteoporose, v/carlson, Erlend og Westergren, Tone Trykkfeil og terapiendring - adrenalinkrem ti1 gynekologisk bruk? vwestergren, Tone T Thormodsen, Marja intervjuet av Erik W Graver 1 1 Trygt for kunden? Kvalitetssikring av salg av reseptfrie legemidler i Mure og Romsdal, v/rosvold, Kirsti Borge 8 4 U <<Utdanning 98, - hvor var farmas~yten? v/svanquist, Kristin og Rudland, Finn HAkon 7 1 V Vaks~ner Nyere vakslner og vaks~nepr~ns~pper, vw~nsnes, Randl 4 4 VETTs Arsrapport 7 1 Var apotekhverdag 1/8, /, /, 4/1, /, 7/1, /9, / 4 19 S Spes~allst Den f~rste "ekte" spes~al~sten I sykehusfarmas~, K~rsten K V1kt, v/nesslng, Hanne 4 Stipendier Nr.lside Apoteker Erllng Fagerhaugs st~pendlum t~ldeling / Apoteker H S Knophs legat utlyslng, Apotekfarmas~fondet,, 41, 7/, / 1/ Det farmaceutlske Underst~ttelsesselskap utlyslng Kompetanseoppbygg~ngsfondet NAF - NFF, /1 10 Norsk Farmaceutlsk Selskap, 1/44 /19 tlldellng / Norsk Farmaceutlsk Selskaps stlpendlefond, utlyslng Nyegaard & Cos fond /1 1/17 Stlpendler t farmas~ytlsk etterutdann~ng 1998 utlyslng 519 Hvorfor vme medlem av NFF? Alle NFF's medlemmer f&s tilsendt NFT 1 ganger i ;set. Tidsskriftet holder deg 1Gpende osientest om hva som skjes innen fag og fagpolitikk. De fleste ledige stillinger for farmas~ytes blis utlyst i NFT.

6 A Alstad, Jorunn RELIS inforrnerer. Bruk av inhalasjons-astrnarnedisiner for gravide og arnrnende B Bakke, Kari Skrikstad og Sundsba, Eva, Sp~r PA apoteket - visjon eller virkelighet? 7 8 Bakken, Kjersti, Apotekpraksis fra et nordisk perspektiv. Fra Nordisk Farrnasikongress Bennie, Marion, Messnes, Torbj~rn, Naalsund, Liv Unni, Grotnes, Martin, Hudson, Steve og Klinisk farrnasi - teori blir praksis. Problernbasert \=ring blir pasientfokusert i Trornsa. 9 7 BjOrnsdottir, lngunn, NFU 1998, Frerntidsvisjoner anno Brathoit, Oddny, Vellykket dag for Buskerudfarrnas0ytene 5 BUB, Laila,Genterapi ved kreft 5 Bae, Torhild og Enstad, Merete, NSF Arsrnote 1998, Farrnasayt -glayrn ikkje garnle kunster! 7 Bae, Torhild,Kvalitetssikring av legernidlets vei fra ordinasjon ti1 pasient. Fra Nordisk Farrnasikongress c Carlson, Erlend og Stenberg-Nilsen, Hanne, RELIS inforrnerer. lnteraksjon rnellorn warfarin og paracetarnol 7 Carlson, Erlend og Stenberg-Nilsen, Hanne, RELIS inforrnerer. Antibiotika ti1 inhalasjon 10 7 Carlson, Erlend og Westergren, Tone, RELIS informerer. Srnertebehandling av glukokortikoidindusert osteoporose 4 Carlsson, Kristin Cecilie, Bruk av ATC-systernet ved organisering av rnedisinlagre i apotek 8 10 E Engelstad, Marit J., FIP Apotekseksjonen 1 Enstad, Merete og Bae, Torhild, NSF Arsrnate 1998, Farrnasayt - glayrn ikkje gamle kunster! 7 F Flatmark, Aste, Polyfarrnasi - en utfordring for farrnasayter! 4 10 Frislid, Kirsti, Toverud, Else Lydia og Husbyn, Hallstein, Bruken av legerniddelakonorni i nordisk refusjonspolitikk 1 G Gadeholt, Grim, Medisinforsyning i Mosarnbik Graver, Erik W., Endelig autorisasjon! Graver, Erik W., Etiske rad opprettet Graver, Erik W., Farmasidagene 1998 Graver, Erik W., Fra helse ti1 bars? Motstand mot forslag ti1 ny apoteklov Graver Erik W. Hofteskytende frilansfarrnasayt. lntervju med Marja Thorrnodsen Graver, Erik W., Speider etter nye utfordringer. lntervju rned Grinaker, Lisa, Grinde, Silje og Mathiesen, Lars-Eirik, Standardinforrnasjon PA rnedisinutsalg Grinde, Silje, Mathiesen, Lars-Eirik og Grinaker, Lisa, Standardinforrnasjon PA rnedisinutsalg Grotnes, Martin, Hudson, Steve, Bennie, Marion, Messnes, Torbjarn og Naalsund, Liv Unni, Klinisk farrnasi - teori blir praksis. Problembasert bring blir pasientfokusert i Trornsa Gustafsson, Hanna, Volume expander -en kroppsbyggers snarvei ti1 starre rnuskler H Hansen, May Kristin Sunde, - Ja takk, begge deler! Hedding, Bente og Kristensen, Angela, FIP Workshop i apotekseksjonen Hedding, Bente og Kristensen, Angela, FIP To posters fra Elefantapoteket Hudson, Steve, Bennie, Marion, Messnes, Torbj~rn, Naalsund, Liv Unni og Grotnes, Martin, Klinisk farmasi - teori blir praksis. Problernbasert \=ring blir pasientfokus i Trorns~ Hundal, 0yvind og Haavik, Svein, Forsker ansatt ved Haukeland sykehusapotek Husbyn, Hallstein, Frislid, Kirsti og Toverud, Else Lydia Bruken av legerniddel0konomi i nordisk refusjonspolitikk Haavik, Svein og Hundal, Dyvind, Forsker ansatt ved Haukeland sykehusapotek I lrvoll, Grethe, RS-97: 0nske om et bredere engasjement J Johannessen, Hans-Petter Heide, Velkommen ti1 Representantgkapsrn~tet 1997! 1 4 Josefsson, Tor, Det Biologiske Arhundret - kunnskap for 000-tallets helsernarked 8 K Kjanniksen, lnge, MAlstyring av legernidler 1 8 Klausen, Merete Tanker og oppsurnrnering etter OU-fondets kontaktkonferanse 5 10 Klausen, Merete, Compliance - et sp~rsrnal om liv eller d0d 1 Klausen, Merete, Nordisk Farmasikongres Fra inforrnasjon ti1 kornrnunikasjon 9 1 Klausen, Merete, Etikk DA daasordenen. Fra Nordisk farmasikonaress ~ristensen, ~ t ~ eog l a Hedding, Bente, 1 FIP To posters fra Elefantapoteket Kristensen, Angela og Hedding, Bente, FIP Workshop i apotekseksjonen Kristensen, Solveig, Forrnulering av fotolabile legernidler Kristiansen, Terje, Leukotrien-antagonister - Nytt behandlingstilbud ti1 astrnatikere Kristoffersen, Nina, IPSF-kongressen ((On TOD of the World>> L Larsen, Rannaug, Aukande eigenornsorg for kunden - men kva rned kvaliteten PA kundeinforrnasjonen i skranken? Lone, Aashild, FIP Farmasaytens rolle ved selvrnedisinering Lyftingsrno, Stein, Jeg vil ha bedre legemiddelpakninger Lyftingsrno, Stein, FIP Streif fra kongressen Lyngbakken, Eva, Farrnaceutisk praksis I - selvmedisinering. Nordisk Farmasikongress 1998 Lannurn, Erlend, NFTs sparrerunde PA utkastet ti1 ny apoteklov: Fritt marked, svekket faglighet? Lannurn, Erlend, Farrnasaytenes fredsmegler, intervju rned Gry Korsnes Lannurn, Erlend, L0nnskarnp PA godt og vondt L~nnurn, Erlend, Giftinformasjonen som livsstil, intervju med Elsa Wickstram Lannurn, Erlend, Landets farste sykehusapotekfilial Lannurn, Erlend, Apoteket St.Georg satser PA det rnoderne L~nnurn, Erlend, Moderne produksjon av tradisjonelle apotekvarer ved Svaneapoteket i Tansberg L~nnurn, Erlend, Hjelp ti1 spesielle kundegrupper, Apoteket Nordstjernen, Sandefjord

7 M Mathiesen, Lars-Eirik, Grinaker, Lisa og Grinde, Silje, Standardinforrnasjon PA rnedisinutsalg Mellbye, Kari Svane, Innstramming pa salg av paracetarnol og acetylsalisylsyre - reklassifisering av smertestillende legernidler i England Mellbye, Kari Svane, Anne Gerd GranAs er PhD-student i London Mellingszter, Trude Cecilie, EPSA Statements of Opinion 1998 Messnes, Torbjnrn, Naalsund, Liv Unni, Grotnes, Martin, Hudson, Steve og Bennie, Marion, Klinisk farmasi - teori blir praksis. Problembasert lzring blir pasientfokusert i Trornsn. Mortensen, Berit Marie og Bjnrnstad, Camilla, EPSA-kongressen 1998 i Madrid: Farrnasnytisk ornsorg og kornrnunikasjonsferdigheter N Nessing, Hanne, OU-fondets kontaktkonferanse. Hva sier foreningene? Nessing, Hanne, Suksessfulle Farrnasidager med ny vri Nessing, Hanne, - Kolbotn apotek har vzrt mitt andre hjem Nessing, Hanne, Rusrniddelbruk og svinn, et arbeidsrnilj~problern? Nessing, Hanne, Eivind Koren - pioner innen fagpressen Nessing, Hanne, Den fnrste "ekte" spesialisten Nessing, Hanne, Legerniddelindustriforeningen 50 Ar og Felleskatalogen 40 ir Nessing, Hanne, Farrnas~yter i streik! Nessing, Hanne, NFU 1998, Liberalisering i Norden Nessing, Hanne, FIP <<Building Bridges for the Benefit of the Patient>> Nessing, Hanne, Danske Kielgast ny FIP-president Nielsen, Lone, Visjoner i nordisk sykehusfarrnasi. Fra Nordisk Farmasikongress 1998 Nordeng, Hedvig, Budapest - i hjertet av Europa Nordeng, Hedvig, Farrnasistudenter for et bedre sarnfunn Nordeng, Hedvig, Minneord over Ingrid Matheson Norli, Kari Lise, Nytt om dosepakking! Naalsund, Liv Unni, Messnes, Torbjnrn, Grotnes, Martin, Hudson, Steve og Bennie, Marion, Klinisk farrnasi - teori blir praksis, Problernbasert lzring blir pasientfokusert i Trornsn. 0 Olsen, lngunn, Ecstasy - kunnskapsbaserte l~sninger innen medisinen. Fra Nordisk Farrnasikongress 1998 Sunde, Margrethe, ~~Frerntidsuro~~,Apoteksysternet i endring - liberalisering eller regulering. Fra Nordisk Farrnasikongress 1998 Sundsbn, Eva og Bakke, Kari Skrikstad, Sp~r PA apoteket - visjon eller virkelighet? Svaland, Eli, Arbeidsrniljnet - hva skjer nar apotekenes rammebetingelser endres? Svaland, Eli, Mathis Gundersveen ser tilbake. FIP , quo vadis? Svaland, Eli, <<Farrnas~yters selvbilde - tvil, tro og overtro>> og <<Tanker ornkring en reprofesjonalisering>, - referat fra NFSs generalforsamling Svanquist, Kristin og R~dland, Finn HAkon, (<Utdanning 98>> - hvor var farmasnyten? Svendsen, Anders B~rheim, Medisinplanter og eteriske oljer, referat fra to internasjonale farrnakognosikongresser Sulvberg, Aud, Jorunn, lnnfuring av strekkodekontroll ved ekspedisjon av legemiddel T Toverud, Else Lydia, Husbyn, Hallstein og Fr~slid, Kirsti Bruken av legerniddelnkonorni i nordisk refusjonspolitikk Toverud, Else-Lydia, Reisebrev fra forskningsopphold i Nelson Mandelas Snr-Afrika Toverud, Else-Lydia,Bruk av naturrnidler i Norge i dag, sarnrnendrag av foredrag w Westergren, Tone og Carlson, Erlend, RELIS inforrnerer. Srnertebehandling av glukokortikoidindusert osteoporose Westergren, Tone, RELIS inforrnerer. Trykkfeil og terapiendring - adrenalinkrem ti1 gynekologisk bruk? Winsnes, Randi, Nyere vaksiner og vaksineprinsipper 0 DdegArd, Ase, Misbruk av naturrnedisin a Aalen, Reidunn, Genrnodifisert mat - er det trygt for oss? P Palrnadottir, Adalheidur, Apoteksysternet i endring - liberalisering eller regulering. Fra Nordisk Farrnasikongress Pomp, Erik, FIP Posterseksjonen. Hvern trenger et legerniddelinforrnasjonssenter? Pomp, Erik, FIP Farmasi i Nederland Pomp. Erik, FIP lnforrnasjonsseksjonen R Refsum, Nina, Kundetilfredshet og service; hva mener apoteket rned det? Rosvold, Kirsti Borge, Trygt for kunden? Kvalitetssikring av salg av reseptfrie legemidler i Mnre og Romsdal Rustad, Robert, Hvordan opplever den kroniske apotekbrukeren norske apotek? Rytter, Elisif, Epilepsi, anfallsklassifikasjon og tilhnrende rnedikan-tentvalg Rndland, Finn HAkon og Svanquist, Kristin, c<utdanning 98>> - hvor var farrnasnyten? Rnnning, Uarit, Legerniddelforbruket i 1997, nnkkeltall og utviklingstrekk s Simonsen, Bjnrg M,T., Kompetanseutvikling, Nordisk Farmasikongress 1998 Skjerdal, Ase S., Patient-Focused Pharmaceutical Care Solberg, Hans Magne, Spnrreundersnkelse blant filialapotekbestyrere 1998 Stenberg-Nilsen, Hanne og Carlson, Erlend, RELIS inforrnerer. lnteraksjon rnellom warfarin og paracetarnol

SAK 1 Åpning... side 2. SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2. SAK 3 Konstituering... side 2. SAK 4 Fullmakter... side 2

SAK 1 Åpning... side 2. SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2. SAK 3 Konstituering... side 2. SAK 4 Fullmakter... side 2 5. kongress 24. - 28. november 2010 Trondheim sak 6 Innholdsfortegnelse: SAK 1 Åpning... side 2 SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2 SAK 3 Konstituering... side 2 SAK 4 Fullmakter... side 2 SAK 5 Godkjenning

Detaljer

Vedlegg orienteringssaker

Vedlegg orienteringssaker Vedlegg orienteringssaker NSFLIS Generalforsamling 2015 Vedlegg orienteringssaker: VEDLEGG 1: PROSJEKT ABIO RESSURS... 2 VEDLEGG 2: SAMARBEID MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND... 3 VEDLEGG 3: ORIENTERING OM

Detaljer

Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere!

Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere! ulletin 5 Torsdag, 6. august Innhold Program 2 Fefor 3 Kåre Kristiansen 4 Bridgenøtter 7 Per Nordland 9 God kortforståelse 11 Harald Nordby 16 Resultater 20 Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere! Dameklassen

Detaljer

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2 Beretning for LO i Oslo 1. januar - 31. desember 2011 1 Innhold: Innledning s. 3 Lederens oppsummering av året s. 4 LO i Oslos oppbygging - organisasjonsstruktur s. 6 Styresammensetning,

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007 NTL Skatt Nr 3/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet NTL Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: 5.200 Ansv. redaktør: Stein

Detaljer

Årsrapport 2014 Innledning Medlemmer Styrets og sekretariatets arbeid Sekretariatet Styremøter

Årsrapport 2014 Innledning Medlemmer Styrets og sekretariatets arbeid Sekretariatet Styremøter 1 Årsrapport 2014 Innledning Det har vært et travelt år for Akupunkturforeningen i 2014 med hovedfokus på autorisasjonssøknaden, kommunikasjonsstrategien og blodforskriften. Medlemmer Pr. 31. desember

Detaljer

agenda Landsmøtet 2004 nordsjøen side 9 - God ledelse er undervurdert - Lederne er en organisasjon i endring Ledernes medlemsforsikringer

agenda Landsmøtet 2004 nordsjøen side 9 - God ledelse er undervurdert - Lederne er en organisasjon i endring Ledernes medlemsforsikringer agenda www.lederne.no nummer 5 desember 2004 årgang 93 Organisasjon for ledelse, teknikk og kompetanseutvikling Ordfører Per Ditlev-Simonsen: - God ledelse er undervurdert Se side 4 Landsmøtet 2004 side

Detaljer

Landsorganisasjonen. I Norge. Protokoll. fra den 27. ordinære kongress 1989 Vedtakene på Kongressen 1989

Landsorganisasjonen. I Norge. Protokoll. fra den 27. ordinære kongress 1989 Vedtakene på Kongressen 1989 Landsorganisasjonen I Norge Protokoll fra den 27. ordinære kongress 1989 Vedtakene på Kongressen 1989 PROTOKOLL fra den 27. ordinære kongress 1989 Kongressens vedtak 1989 Landsorganisasjonen i Norge

Detaljer

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Side 6 Møt Elin Kristensen Verv og reis Side 12 Side 14 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering Side 16 Side 19 Først ut SkL Midt-Norge side 10

Detaljer

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken.

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken. NYTT Nr. 2-2011/34. årgang Småkontorsaken Side 4 SkL øst Side 6 Ung i Riga Side 14 Årskonferansser Side 16 SkL konferansen i Svolvær Side12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS

Detaljer

Søppel på ville veierside 8

Søppel på ville veierside 8 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 4-2013 < For medlemmer i Fagforbundet Søppel på ville veierside 8 Gro banet vei SIDE 14 Helsefagarbeidere inn i skolen SIDE 36 Helse

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Årskonferanser s. 15-19. Arbeidsmiljø og omstilling på SkL-konferansen. s.12. Årsavgiften - skal, skal ikke? s. 4

Årskonferanser s. 15-19. Arbeidsmiljø og omstilling på SkL-konferansen. s.12. Årsavgiften - skal, skal ikke? s. 4 Nr. 2-2015 38. årgang Skatteetatens Landsforbund - et forbund i YS Arbeidsmiljø og omstilling på SkL-konferansen s.12 Årsavgiften - skal, skal ikke? s. 4 Kommunikasjon i omstilling - bidrar du? s. 6 Årskonferanser

Detaljer

Vi ønsker våre lesere en fin vår!

Vi ønsker våre lesere en fin vår! KOMPOSTEN NR 1 - ÅR 2008 INTERNAVIS FOR NORDRE LAND KOMMUNE Foto: Oppland Arbeiderblad I desember 2007 hadde Nordre Land sin årlige markering for de gikk av med pensjon i løpet av året, de med lang tjeneste

Detaljer

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang.

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang. SkL NYTT Nr. 2-2005/28. årgang Protokollføreren Side 4 Sjakk Matt Side 7 Latterlig lønnsomt Side 9 Hvem tok osten min? Side 14 Våren kommer med PSA Side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en

Detaljer

Referat fra LVKs landsmøte i Bergen 22. og 23. august 2013. Valg av møteledere dag 1: Ole Gustav Narud, Åmot Solveig Sundbø Abrahamsen, Seljord

Referat fra LVKs landsmøte i Bergen 22. og 23. august 2013. Valg av møteledere dag 1: Ole Gustav Narud, Åmot Solveig Sundbø Abrahamsen, Seljord Referat fra LVKs landsmøte i Bergen 22. og 23. august 2013 Åpning og velkomst Åpning av landsmøtet v/ leder Børre Rønningen. Organisasjonssaker Valg av møteledere dag 1: Ole Gustav Narud, Åmot Solveig

Detaljer

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen side 1 Et varig minne om mamma Carita Gyldenskog har tatovert inn Gynkreftforeningens logo på armen. Slik vil hun alltid minnes sin kreftsyke

Detaljer

NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9

NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9 NR. 3 2009 MEDLEMSBLAD FOR ST. GEORGS GILDENE I NORGE 57. ÅRGANG STOR AKTIVITET I SOMMER HOTELT LEDERKRO GILDETREFF. SE SIDE 7-9 St. Georgs Gildene i Norge Besøksadresse: St. Olavs gate 25, 0166 Oslo Tlf.

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 PROTOKOLL SVØMMETINGET 2001 Scandic hotell, Tromsø 23.-25. mars Protokoll Svømmetinget 2001 2 Protokoll Svømmetinget 2001 3 SVØMMETINGET 2001 PROGRAM FREDAG 23. mars kl. 17.00-20.00 Åpning og Tingforhandlinger

Detaljer

Sanner samler stort og smått

Sanner samler stort og smått Mitt tips 20 Streikeskjorter blir grytekluter Reportasje 26 Sjakkbygda Portrettet 28 Geir Lippestad Gylne øyeblikk 41 Lytt til den det gjelder 21 12. DESEMBER 2014 utdanningsnytt.no Kommunereformen: Sanner

Detaljer

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer

Mastere om syn og motorikk

Mastere om syn og motorikk 12.10 Årgang 77 www.fysioterapeuten.no Mastere om syn og motorikk Ny spesialistordning i boks Sterk kritikk mot ny helselov Idrett, nærvær og stress Med pasienten som lærebok TELEFON; +47 69 35 20 80 TELEFAX;

Detaljer

21. juni 2012 100. årgang. Satser på Norge. Spanias krise sendte sykepleier Patricia milevis nordover.

21. juni 2012 100. årgang. Satser på Norge. Spanias krise sendte sykepleier Patricia milevis nordover. 8 2012 21. juni 2012 100. årgang Satser på Norge Spanias krise sendte sykepleier Patricia milevis nordover. Ble tilbudt 0,5 % økt stilling 16 Sex på sykehjemmet 44 Tar med helsetjenester Sykepleien på

Detaljer

Elevene ingen snakker om

Elevene ingen snakker om Mitt tips 22 Ontario viser vei for skoleeierne Aktuelt 26 Usynlege førskulelærarar Portrettet 28 Balansekunst Gylne øyeblikk 33 Da minstebukken fikk vokse 15 21. september 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

Velbesøk: Søndre Blåbærstien

Velbesøk: Søndre Blåbærstien Nr. 1 63. årgang Tema: Næringsliv i nærmiljø Side 15 17 Nesodden Velforbund Velbesøk: Søndre Blåbærstien Foto: Ann-Turi Ford Velavisen gir tipsene som lokker folk til dugnaden Her instruerer May Bjørke

Detaljer

NYTT. Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier, kler de seg. Sigbjørn Obstfelder

NYTT. Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier, kler de seg. Sigbjørn Obstfelder NYTT Nr. 4-2009/32. årgang Nye strategier Yes...jeg har lyst Side 4 Side 6 Valgkomiteens forslag Side 9 Ingen SOL pool uten... Side 15 Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier,

Detaljer

fagblad for negotia et ys-forbund nr 4 2013 Mønsterklubben Side 6, 7, og 8 s 26 29

fagblad for negotia et ys-forbund nr 4 2013 Mønsterklubben Side 6, 7, og 8 s 26 29 fagblad for negotia et ys-forbund nr 4 2013 Mønsterklubben Side 6, 7, og 8 YS likestillingspris Kunnskap: Nøkkelen Et helt arbeidsliv - Pionérkvinnen til verdiskapning - verdt en bok s 10 13 s 14 17 s

Detaljer

Polio. Nr. 3 2009 24. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) polio3_09.indd 1 30.09.2009 22:45:55

Polio. Nr. 3 2009 24. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) polio3_09.indd 1 30.09.2009 22:45:55 Polio Nr. 3 2009 24. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) polio3_09.indd 1 30.09.2009 22:45:55 proteser ortoser korsetter fotsenger og innlegg ortopedisk fottøy barnehjelpemidler

Detaljer

kur SiV Stor glede i Barnas hage ved SiV Rekordhøy forskningsaktivitet Sikrer status som kvinneklinikk Kurs for pasienter og pårørende

kur SiV Stor glede i Barnas hage ved SiV Rekordhøy forskningsaktivitet Sikrer status som kvinneklinikk Kurs for pasienter og pårørende kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 3 juni 2012 Stor glede i Barnas hage ved SiV Det ble en merkedag for barneavdelingen ved Sykehuset i Vestfold da Barnas hage ble

Detaljer