STYREMØTEPROTOKOLL. 1. Ferdigstille en Veileder som støtter bruk av dagens regler 2. Ferdigstille testregler til Nordisk 2011sammen Finland og Sverige

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYREMØTEPROTOKOLL. 1. Ferdigstille en Veileder som støtter bruk av dagens regler 2. Ferdigstille testregler til Nordisk 2011sammen Finland og Sverige"

Transkript

1 STYREMØTEPROTOKOLL DATO: STED: Garder Kurs- og konferansesenter DELTAGERE: Ellen Krogstad, Kjell Kruke, Kristian Hestvåg, Asbjørn Guttorm, Joar Brosdal, Arild Visdal FORFALL: Knut Ole Røed Orienteringer: Løshundkomiteen v/svenn Tore Feet o Status i revisjonsarbeidet av jaktprøvereglene for elghunder, løshund Status i arbeidet finnes på nettsiden: - Budsjett 2010 januar desember Møter NKK 2.000,- Tre fellesmøter FI, SV, NO ,- Ekstern hjelp ,- Annet ,- Totalt ,- (Disse beløpene er lagt inn i budsjettforslagene Forbundsstyret arbeider med) - Arbeidet videre Legge frem en Veileder for bruk av prøveregler (2005) på RS 2010 Samarbeide med Sverige og Finland om testregler til Nordisk i 2011 Felles database basert på Helsedatabasen Sammenslått database med jaktprøveresultater fra alle tre land Egnet verktøy for spørring mot databasen, basert på indeks Et mest mulig enstemmig RS i 2012 når forslag til nye jaktprøveregler for elghund - løshund legges fram Fortsatt tydelig involvering av områdeklubbene basert på de foreslåtte regionene Utforme reglene slik at nye hjelpemidler kan være med på å styrke bedømmelsen - Utvidet mandat Forbundsstyret drøftet innspillet fra Løshundkomiteen om endringer og utvidelse av det vedtatte mandatet som Løshundkomiteen har arbeidet etter så langt. Innspillet og drøftingene i Forbundsstyret endte opp med følgende punkter som også ble vedtatt av Forbundsstyret som nytt mandat for Løshundkomiteen : 1. Ferdigstille en Veileder som støtter bruk av dagens regler 2. Ferdigstille testregler til Nordisk 2011sammen Finland og Sverige

2 3. Bygge opp en database (del av Nordisk Helsedatabase) der alle Jämthund og Norsk Elghund Grå fra Finland, Sverige og Norge er samlet, med prestasjoner Verktøy for å spørre i databasen for: i. Avlsutvalgene ii. Alle 4. Sammen med FS finne en egnet organisering og sammensetning av Avlsutvalgene i Norge tilpasset den grad av felles avlsmål, felles avlskriterier og felles verktøy vi finner fram til gjennom Unionsarbeidet 5. Ekstern hjelp til vurdering av arvbarhet, ekstern kostnad, må avklares 6. Arbeide med gjennomgang og fornyelse av jaktprøvereglene gjennom: a. Involvering av områdeklubbene b. Aktiv bruk av Elghunden og nettsidene 7. Kapasitet i LHK a. LHK vurderer fortløpende sin evne til å målene FS har satt for arbeidet med regelverket. Dersom det oppstår behov for økt kapasitet eller spesiell kunnskap, skal LHK selv foreslå nødvendige endringer for Styret. FS.sak Referat-/drøftingssaker - Protokoll fra FS-møtet Ingen kommentarer - Møte mellom NEKF og Laika Klub Norge, Orientering fra Kjell Kruke og Arild Visdal. Møtet var for partene positivt. I hovedsak ble det fremtidige avlsarbeidet og avlsutvalg for Laikarasene drøftet. Avlsutvalg for Laikarasene skal være forankret i NEKF sin organisasjon. Laika Klub Norge har oversendt etter forespørsel fra NEKF, kandidater som medlemmer til Avlsutvalget for Laikarasene. Se FS.sak Nordisk Mesterskap, løshund 2012 Invitasjon sendes ut til områdeklubbene der det også blir oppfordret til samarbeid mellom klubber. Nordisk Mesterskap Løshund er 1-dagers prøve, men svenske og finske deltagere gis anledning til å gå 2-dagers prøve. Finsk spets søkes gitt dispensasjon for å delta på norsk prøve. Møte i Nordisk Elghundunion blir lagt til samme sted og tid som Nordisk Mesterskap. Søknadsfrist NM Bandhund 2011 Ingen søkere har meldt seg innen fristen Invitasjon sendes områdeklubbene der det også blir oppfordret til samarbeid mellom klubber. Søknadsfrist Sponsor- og foravtaler Kjell Kruke arbeider videre med avtaler med sponsor- og formarkedet.

3 - Brev av fra NKK: o Høring vedrørende interbreedparinger Forbundsstyret ser ikke behov for at det skal etableres for et generelt register for blandingshunder. Der det er aktuelt for å ta inn blod fra andre raser vil dette være i et planlagt avlsarbeid og avkommene vil bli registrert iht. rasen. Forbundsstyret ser derfor verdien i forslagets siste avsnitt: Forslag til innarbeiding i NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett Følgende settes inn på slutten av pkt. 2 For å bedre rasens fysiske og/eller mentale helse, kan raseklubben søke NKK om tillatelse til å pare med hund av annen rase (interbreedparing). Hovedregelen er at interbreedparing skal være en del av et forhåndsdefinert avlsprogram. Det er utarbeidet regler for hva raseklubbens søknad skal inneholde (www.nkk.no). - Møte i kontaktutvalget for aversjonsdressur, NJFF o Ref. til referatet fra møtet. Avtalen er iht. Forbundsstyrets ønske og mål. - Revidering/nye NKK-lover Forbundsstyret har mottatt lovforslagsendring fra Jakthunddivisjonen, men avventer med å sette i gang høringsarbeidet til Hovestyrets (NKK) forslag til loveendringer foreligger. - Mulighetskonferanse IT, lørdag 16. januar 2010, på Helsfyr hotell i Oslo, 3 representanter fra NEKF Svenn Tore Feet, Jan Erik Andersen og Arild Visdal representerer NEKF under denne konferansen. - Økonomirapport pr Forbundssekretæren la frem Økonomirapporten pr under Forbundsstyremøtet. Pr viser resultatregnskapet et betydelig overskudd, da inkludert tilskudd fra NKK til dommerutdanning på kr Foreløpig overskudd før avsetning, avskrivninger og bokføring av utgifter/inntekter i desember 09 viser ca. kr Økonomisk støtte til dommerutdanning fra NKK, brev av Etter søknad har Norske Elghundklubbers Forbund mottatt kr som tilskudd til dommerutdanning. Forbundsstyret vil fordele dette ut til områdeklubbene etter en fordelingsnøkkel som blir vedtatt på nyåret I grunnlaget vil bl.a. gjennomførte jaktprøver i Til registrering av gjennomførte prøver pr. dommer, vil det bli utsendt registreringsskjema med veileder til områdeklubbene, der fristen for tilbakemelding blir satt til Innen 1.3. vil også de klubber som har utvidet prøvetid på enkelte prøver ha ferdig sine prøver. Fordelingen ut til klubbene skal være gjennomført innen

4 - Dommerutdanning og kompetanseheving Joar Brosdal har via e-post lagt frem sitt forslag til Redegjørelse for dommerutdanning og kompetanseheving av dommere tilsluttet NEKF til lederen av NEKF for kommentarer før styret behandler forslaget. Forslaget saksbehandles på neste styremøte. - Statistikkrapportering Kristian Hestvåg la frem arbeidet som er gjort mht. Statistikker for avlsutvalgenes årsmeldinger. Statistikken er generell i utgangspunktet, men hvert enkelt avlsutvalg må tilpasse den for sin egen rase og etter hva som er praktisk mulig å få ut som detaljinformasjon. Følgende punkter ønskes tatt inn i avlsutvalgenes årsmelding: 1. Statistikk HD 2. Statistikk andel avkom med tidlig jaktpremiering (før fylte 2 år) Statistikk andelen avkom med tidlig jaktlyst, eks. hunder som er født eller senere og som er jaktpremiert og som oppnår 1. premie. 3. Statistikk avlsresultat. Hunder med jaktprøve født eller senere. Minst 2 kull født Statistikk oppdrett Avkom født Minst 3 kull. 5. Utvikling med aktuelle sykdommer: nyre, øye, epilepsi, osv. 6. Utviklingen andelen avl med upremierte hunder. Kull etter foreldre hvor ingen er premierte på jaktprøve. - Ungdomsutvalg i NEKF Asbjørn Guttorm og Kjell Kruke orienterte om status i arbeidet som gjøres for å etablere formalisert ungdomsarbeide i NEKF. Forslag om lovendring vedrørende ungdomsutvalg blir fremsendt som forslag til RS 2010, se FS.sak Instruks utarbeides til RS 2010 og det videre ungdomsarbeidet i organisasjonen blir tatt opp til drøfting under Formannsmøtet IT-koordinator for avlsutvalgene i utviklingsfasen av nytt dataprogram Forbundsstyret drøftet inngående om det pr. dato var behov for en egen IT-koordinator der konklusjonen ble at det skulle ikke utvelges egen funksjon for dette nå. Hvert Avlsutvalg sitter med kompetanse som ivaretar dette området i utvalgene. - Jakthunddivisjonen (JD) o status pr. i dag o divisjonsavtale o utfordringer for NEKF Lederen orienterte om status og arbeidet som gjøres pr. dato i JD og redegjorde for forslaget til avtale mellom forbund og klubber som inngår i JD.

5 Utfordringene for NEKF er flere, men den største utfordringene er å forholde seg til JD med saker som angår NEKF spesielt og i særdeleshet som skal tas inn i den formelle organisasjonen NKK. JD er ikke et formelt ledd i NKK. JD må ansees som et drøftingsfora for felles interesses og som ikke har noen beslutningsmyndighet i NKKs organisasjon. - Jakthundkomiteen/NKK Jakthundkomiteen er det nyeste formelle leddet i NKKs organisasjon og fikk sitt vedtatte mandat av HS/NKK Mandatet finnes på nettsiden: Forbundsstyret foreslår for HS/NKK NEKFs kandidat og det formelle valget av medlemmene i Jakthundkomiteens gjøres i HS. - Forskning på hund og kreft NEKF har fått et innspill fra Dr. Med. Vet. Marie Inneraa som arbeider i USA, ved Michigan State University, departementet for dermatologi (hudsykdommer). Inneraa ønsker kontakt inn i NEKF for et eventuelt samarbeid vedrørende bl.a. talgkuler etc. Saken oversendes Avlsutvalget for NEG. - Organisering av reiser til RS for Forbundets deltagere på RS Forbundssekretæren iverksetter snarest innhenting av reiseinformasjon til RS fra den enkelte representant som skal møte i regi av Forbundsstyret. Dette gjøres for allerede nå få bestilt de aktuelle billetter for å få den gunstigste pris. FS.sak Generalsekretærstilling Generalsekretær har vært drøftet i mange sammenhenger og på RS2009 ble følgende vedtak gjort i RS - sak 11.2 SAK FRA FORBUNDSSTYRET Forslaget fra Forbundsstyret falt med 25 for 60 mot. Saken utstettes til RS 2010 iht. utsettelsesforslaget fra Vestfold EHK. Forbundsstyret har arbeidet for å finne mulighet til å fremme nytt forslag om generalsekretær til RS iht. nevnte vedtak. Økonomien i NEKF har vært noe anstrengt med et betydelig underskudd i Ut fra regnskapet pr. dato ser det ut som at resultatet i 2009 kan bedre enn fjorårets. Tilskuddet fra NKK vil ikke bety tilsvarende positivt for det endelig resultatet, da dette skal avsettes til utbetaling i Ut fra en total vurdering i forslag til budsjett 2010, med øket medlemskontingent, ny ordning med Årboka, kan ikke Forbundsstyret økonomisk forsvare å gå videre med arbeidet for å ansette generalsekretær. Forbundsstyret vil se den økonomiske utviklingen i de neste to år under ett i vurderingen av en 100% generalsekretærstilling.

6 Forbundsstyret foreslår for Representantskapsmøtet 2010 å utsette behandling av generalsekretærstilling inntil Forbundsstyret finner det økonomisk forsvarlig å fremme saken på nytt. FS.sak Medlemskontingent 2011 Forbundsstyret ser økonomisk behov og som en avgjørende faktor for å kunne øke medlemskontingenten også for 2011 for å kunne opparbeide et økonomisk grunnlag i driften av organisasjonen som kan bl.a. forsvare å etablere en generalsekretærfunksjon i løpet av de to første årene. På grunn av at medlemmene i NEKF i løpet av de siste årene har opplevd en betydelig totaløkning av medlemskontingenten, herunder grunnkontingenten til NKK og økning av kontingenten til NEKF i 2010, ser Forbundsstyret ikke kunne foreslå en ny økning av medlemskontingenten allerede for FS.sak Forbundsstyret foreslår for RS 2010 at medlemskontingenten fra områdeklubbene settes til kr. 130,- i Endring av 9 i Lover for Norske Elghundklubbers Forbund Representantskapsmøtet 2009 (RS2009) påla Forbundsstyret (FS) å skjerpe økonomistyringen, iverksette tiltak som vil styrke organisasjonens økonomi på kort og lang sikt. FS har gjennom 2009 arbeidet for å etterkomme dette pålegget fra RS2009 og mener at dette har lykkes godt i inneværende år. FS har sett i hovedsak på hvordan drift i Hovedorganisasjonen kunne endres og hvilke tiltak som måtte til for å kunne gjennomføre dette. Resten av organisasjonen, områdeklubbene, har ikke FS sett på, da det pr. i dag ikke er rutiner eller har vært prosedyre for økonomisk rapportering fra områdeklubbene til FS. Det har i organisasjonen vært mye drøftinger og meninger omkring det praktiske arrangementet omkring de årlige RS-møtene, både geografisk og økonomisk. Dette er forhold som også berører den respektive områdeklubb, ikke bare FS. FS har tatt tak i dette gjennom den planlagte gjennomføringen av RShelgen i april 2010, oppsettet av møte og antall overnattinger. Et annet forhold som FS gjennom dette lovendringsforslaget vil endre, er det totale antallet valgte delegater som representerer områdeklubbene på RS. FS mener at en endring av delingstallet fra 70 til 100 ikke vil ha noen betydelig konsekvens for bl.a. stemmeavgiving for den enkelte klubb. Økonomisk vil dette ha en positiv konsekvens for områdeklubbene. Forbundsstyret foreslår for Representantskapsmøtet 2010 en endring i 9 i Lover for NEKF til: Antall representanter velges ut fra medlemstallet pr foregående år med delingstall på 100 etter følgende skala:

7 FS.sak FS.sak Endring / tilføyelser i Lover for Norske Elghundklubbers Forbund I forbindelse med etablering av ungdomsutvalg innen organisasjonen Norske Elghundklubbers Forbund har Forbundsstyret i samråd med Lov- og Kontrollkomiteen ikke funnet det hensiktsmessig å gjøre tillegg i Lover for Norske Elghundklubbers Forbund i form av egen paragraf. Forbundsstyret foreslår en presisering i 17 som omhandler Forbundsstyrets oppgaver. Det vil som for andre nedsatte utvalg og komiteer bli utarbeidet regler, bestemmelser og instrukser for et eventuelt Ungdomsutvalg. Forbundsstyret foreslår for Representantskapsmøtet 2010 en endring i 17 i Lover for NEKF til: å innstille til RS om opprettelse eventuelt oppløsning av klubber, oppnevne utvalg, herunder ungdomsutvalg og komiteer for særlige saker eller saksområder, fastsette regler, bestemmelser og instrukser for disse, Ferdigstilling og RS-behandling av reviderte jaktrøver for elghunder, løshund Representantskapsmøtet 2008 vedtok følgende: NKKs jaktprøveregler for elghunder, løshund opprettholdes uendret i 2 nye prøveår. Det vil si at en revidering med ferdigstilling av NKKs jaktprøveregler for elghunder, løshund skulle iht. vedtaket i 2008 legges frem for behandling under Representantskapsmøtet Løshundkomiteen har fått et utvidet mandat til å arbeide for å integrere jaktprøveregistreringen med avlsprogrammene og for å utvikle en felles databaseplattform. Forbundsstyret fremmer derfor dette forslaget for Representantskapsmøtet 2010 om utsettelse av ferdigstilling av revisjonen av gjeldende jaktprøveregler for elghund, løshund, til det pågående nordiske samarbeidet mot felles regler og database har fått en konklusjon, da innen Løshundkomiteen skal ha utarbeidet en veileder for jaktprøveregler for elghund, løshund innen Forbundsstyret foreslår for Representantskapsmøtet 2010 at ferdigstilling og behandling av reviderte Jaktprøveregler for elghunder, løshund under Representantskapsmøtet 2010 utsettes ferdigstilt og behandlet til Representantskapsmøtet Gjeldende Jaktprøveregler for elghunder, løshund opprettholdes til vedtak er fattet under Representantskapsmøtet FS.sak Handlingsplaner 2010/2011 og Budsjett for 2010 Forbundsstyret drøftet to forslag til Budsjett for 2010, det ene budsjettforslaget hadde tatt inn lønns- og driftskostnader tilknyttet opprettelse av generalsekretærstilling og det andre budsjettforslaget bygger videre på ordningen som NEKF har i dag med forbundssekretær. Budsjettene er bygget på det tallmaterialet og handlingsplaner som er tilgjengelig, herunder økning av medlemskontingenten i 2010, endringer vedrørende Elghunden og utgivelse av Årboka. I

8 budsjettforslagene ligger det også en økning på utdanning og videreutdanning av dommere. Budsjettforslaget der Forbundsstyret har lagt inn generalsekretærstilling er det estimert et betydelig underskudd. I det andre budsjettet som Forbundsstyret vil arbeide videre med, ligger det inne et estimert overskudd. Handlingsplaner 2010/2011 Handlingsplanene som Forbundsstyret tidligere har utarbeidd er ikke vært det dynamiske verktøyet som intensjonen var. Dette vil Forbundsstyret ta tak i og en revidert Handlingsplan 2010/2011 vil foreligge sammen med det endelige Budsjettet for 2010 som blir behandlet på neste styremøte. FS.sak FS.sak FS.sak Avlsutvalget for Karelsk Bjørnehund Johan Stene har skriftlig sagt fra seg vervet som leder av Avlsutvalget for Karelsk Bjørnehund. Håkan Fredheim er valgt av Forbundsstyret som ny leder av Avlsutvalget for Karelsk Bjørnehund. Eventuelle medlemmer til utvalget utpekes senere. Avlsutvalget for Laikarasene NEKF har mottatt innspill fra Laika Klub Norge på aktuelle kandidater som medlemmer i Avlautvalget for Laikarasene. Utvelgelsen av nye supplerende medlemmer til Avlsutvalget for Laikarasene skjer på styremøtet i januar. Eventuelt Eksteriørdommerkonferanse NEKF avholder eksteriørdommerkonferanse for Norsk Elghund Grå og Norsk Elghund Sort, i tiden Arbeidsutvalget for konferansen er i gang med sin planlegging. Konferansen vil med stor sannsynlighet arrangeres på garder Kurs- og Konferansesenter. Stort Cert-tildelingen til jakthundutstillingen Jakt- og Fiskedagene på Elverum Lederen orienterte om hvordan tildelingen av Stort Cert i rasene på jakthundutstillingen på Jakt- og Fiskedagene på Elverum vil skje i årene fremover. Protokollføring under Representantskapsmøtet Det har kommet innspill til Forbundsstyret fra nåværende RS-ordfører og Vise RS-ordfører at protokollen fra RS bør refereres fyldigere og mer forklarende. Forbundssekretæren har i de senere år blitt valgt til funksjonen protokollfører under RS-møtene. Dette har for Forbundssekretæren blitt mer og mer utfordrende, da Forbundssekretæren pga. sin funksjon også må ha innlegg, besvarelse på spørsmål og tilretteleggelse under RSforhandlingene.

9 For å møtekomme spørsmålet om en fyldigere og mer forklarende protokollførsel, vil Forbundsstyret under RS komme med forslag på en protokollfører som ikke er tilknyttet Forbundsstyret. Søknad fra Follo og Østfold Elghundklubb om tildeling av NEKFs Hederstegn i sølv Forbundsstyret innvilger søknaden fra Follo og Østfold Elghundklubb om tildeling av NEKFs Hederstegn i sølv. Jämthund HD-indeks Brev fra Avlsutvalget for Jämthund v/ove Helge Lo, datert vedrørende å trekke tilbake HD-indeks på Jämthund. Bakgrunnen for dette er at grunnlaget er så begrenset at utslagene på indeksen etter utvalgets mening gjør den uegnet som styringsverktøy. Forbundsstyret etterkommer anmodningen fra Avlsutvalget for Jämthund og kontakter NKK v/v. Grundetjern i sakens anledning Arild Visdal referent

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte:

Møteinnkalling. Møteprotokoll. Forbundsstyret. Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00. Faste medlemmer som møtte: Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Garder Kurs- og Konferansesenter Dato: 11.3.2015 Tid: Kl. 10.00 Faste medlemmer som møtte: Kjell Arild Haugen Kjell

Detaljer

STYREMØTEREFERAT. Forbundsstyret anmoder partene om å komme til enighet i saken iht. tidligere telefonsamtaler med medlemmer av FS.

STYREMØTEREFERAT. Forbundsstyret anmoder partene om å komme til enighet i saken iht. tidligere telefonsamtaler med medlemmer av FS. STYREMØTEREFERAT DATO: 30.11. 1.12.07 STED: Garder Kurs- og Konferansesenter, Gardermoen DELTAGERE: Oddbjørn Skauerud, Stein Briskeby, Arnfinn Lien, Marianne Holmli, Asbjørn Guttorm, Knut Ole Røed, Arild

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 8-01

Referat fra styremøte nr. 8-01 Referat fra styremøte nr. 8-01 Dato: 17.08 til 19.08-2001 Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen Møteleder: Jan Aasen Referent: Einar Andreassen Tilstede fra Styret: Jan Aasen (JAa), Arne Thomassen (AT),

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Hovedstyret. 22/10 Referatsaker / innkomne skriv

Hovedstyret. 22/10 Referatsaker / innkomne skriv MØTEBOK - HOVEDSTYREMØTE NR. 3-2010 Hovedstyret Sted: Justissektorens kurs og Øvingssenter, Stavern Tid: 11.06.2010 Til stede: Leder: Tove Dreierstad TD Styremedlem: Olav Østborg OØ Styremedlem: Mick Sheard

Detaljer

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag

Administrativ håndbok NBF Midt-Trøndelag. Et år med kretsen. Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag j Et år med kretsen Administrativ håndbok for NBF Midt-Trøndelag Org.nr.: 992 222 123 Hjemmeside: http://mtbridge.org/ EtÅrMedKretsen2014 Side 1 av 45 Godkjent 17.03.2014 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kretsåret...

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer