EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg"

Transkript

1 EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:10 Sak fra / til: 033/12-042/12 bru Iversen, Edmund (leder) bru Mehari, Elsa Asmelash bru Wold, Berit (medlem) bru Inger Marie Rodvelt Svindland (medlem) bru - Endresen, Ommund (medlem) bru Akalp, Veli (medlem) AP Tråsavik, Renate (medlem) Følgende medlemmer hadde forfall: bru Egelandsdal, Alf Ståle (nestleder) KrF Aarsland, Jon (medlem) Følgende varamedlemmer møtte: bru Andreassen, Ole Johan SV Thengs, Halvor Ø. Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): Følgende fra administrasjonen/andre møtte: Plansjef Dag Kjetil Tonheim, leder psykisk helsetjeneste Rolf Skåra og kommunalsjef levekår Kåre Ingvar Helland. Merknader til møtet: Leder av psykisk helsetjeneste Rolf Skåra orienterte om rus/psykiatri fra kl kl (dagens situasjon, bemanning m.m). Vararepresentantene var spesielt innbudte til siste møte i To vararepresentanter deltok. Edmund Iversen Utvalgsleder Randi S. Haugstad Utvalgssekretær

2 Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer: Politikerrepresentanter: Medlemmer: Renate Tråsavik (AP) Jon Aarsland (KrF) Varamedlemmer (i rekkefølge) 1. Halvor Ø. Thengs (SV) 2. Brit L. Kvassheim (V) 3. May Helen Hetland Ervik (FrP) Representanter - seniorer: Medlemmer: Berit Wold Inger Marie Rodvelt Svindland Edmund Iversen Varamedlemmer ( i rekkefølge) 1. Håkon Tengesdal 2. Svenn Manum 3. Marit A. Mong Representanter - funksjonshemmede: Medlemmer: Alf Ståle Egelandsdal Ommund Endresen. Representanter - innvandrere/flyktninger: Medlemmer: Veli Akalp Elsa Asmelash Mehari Varamedlemmer (i rekkefølge): 1. Ivar Henry Mong 2. Ole Johan Andreassen Varamedlemmer (i rekkefølge): 1. Khaleg Mohammadi 2. Bujar Shehi Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 033/12 Spørsmål/orienteringer i Felles brukerutvalgs møte / Bosetting av flyktninger 035/12 Samarbeidsavtale mellom Eigersund kommune og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 036/12 Rusmiddelpolitisk handlingsplan /12 Videre oppfølging av IRIS rapporten - evaluering av rusomsorgen 038/12 Tilstandsrapport for grunnskolen i Eigersund kommune /12 Skoletilhørighet - plassproblemer Husabø skole og Husabø ungdomsskole 040/12 Godkjenning av protokoll fra Felles brukerutvalgs møte /12 Reguleringssaker til Felles brukerutvalgs møte /12 Kirkegårdstruktur / ny kirkegård i Eigersund kommune 2

3 033/12: Spørsmål/orienteringer i Felles brukerutvalgs møte Spørsmål/orienteringer i møtet : LEDER EDMUND IVERSEN (bru) orienterte om busstransporten i sentrum av byen. Dette ble tatt opp av Veli Akalp i forrige møte. Felles brukerutvalg vil ta kontakt med Kolumbus for å be om at busstilbudet publiseres. LEDER EDMUND IVERSEN (bru) orienterte om viktigheten av musikkterapi på institusjoner. Dette var et emne på Seniorkonferansen i Stavanger Brukerutvalget ønsker å gå sammen med Dalanekommunene for å invitere Birgitte Anderson til byen for om muligens avholde en konferanse ang. dette emnet. I den forbindelse tar leder kontakt med helsefaglig ansvarlig for å høre om dette lar seg gjøre. LEDER EDMUND IVERSEN (bru) la frem brev fra Arild Storm Ruud i møtet. Utvalget fikk kopi av brevet som gir ros til hjemmebaserte tjenester (J.nr.:12/30246 U1). INGER MARIE RODVELT SVINDLAND (bru) siterte et tidligere utsagn i dagens møte om at Det som er mulig bør vi prøve å få til, og viste til at i den forbindelse bør utvalget ta kontakt med senterleder for Lundeåne bo- og servicesenter ang. bruken av senteret. Representantene for seniorene vil ta kontakt med leder på senteret, og etter dette invitere henne til møtet i utvalget i februar. BRU-033/12 Vedtak: Det ble ikke fattet vedtak i saken. 3

4 034/12: Bosetting av flyktninger Rådmannens forslag til vedtak : Formannskapet innstiller til kommunestyret: Eigersund kommune bosetter 20 flyktninger i Eventuelle familieinnvandrede kommer i tillegg. I tillegg bosettes det enslige mindreårige flyktninger i Eigersund i 2013, slik at prosjektet for enslige mindreårige (for i alt 5 mindreårige) til enhver tid er fulltallig. HALVOR Ø. THENGS (SV) foreslår: Eigersund kommune bosetter 35 flyktninger i I tillegg bosettes det enslige mindreårige flyktninger i Eigersund i 2013, slik at prosjektet for enslige mindreårige (for i alt 5 mindreårige) til enhver tid er fulltallig. Thengs forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. BRU-034/12 Vedtak: Felles brukerutvalg innstiller til kommunestyret: Eigersund kommune bosetter 35 flyktninger i I tillegg bosettes det enslige mindreårige flyktninger i Eigersund i 2013, slik at prosjektet for enslige mindreårige (for i alt 5 mindreårige) til enhver tid er fulltallig. Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 035/12: Samarbeidsavtale mellom Eigersund kommune og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Rådmannens forslag til vedtak : Eigersund Kommunestyre godkjenner forslaget til samarbeidsavtale mellom kommunen og IMDi med følgende endringer/tillegg: Pkt 4.1. første strekpunkt: Kvartalsvis bosetting erstattes med Bosettinger fordelt over året. 4

5 Pkt tredje strekpunkt får følgende tillegg: der kommunen har et mottaksapparat for det. Pkt. 5 får følgende tillegg: Partene kan gjensidig si opp avtalen med 1 års oppsigelse. LEDER EDMUND IVERSEN (bru) foreslo: Felles brukerutvalg støtter rådmannens innstilling med de endringer som følger. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. BRU-035/12 Vedtak: Felles brukerutvalg innstiller til kommunestyret: Eigersund Kommune godkjenner forslaget til samarbeidsavtale mellom kommunen og IMDi med følgende endringer/tillegg: Pkt 4.1. første strekpunkt: Kvartalsvis bosetting erstattes med Bosettinger fordelt over året. Pkt tredje strekpunkt får følgende tillegg: der kommunen har et mottaksapparat for det. Pkt. 5 får følgende tillegg: Partene kan gjensidig si opp avtalen med 1 års oppsigelse. Vedtaket er enstemmig. 036/12: Rusmiddelpolitisk handlingsplan Rådmannens forslag til vedtak : 1. Forslag til Rusmiddelpolitisk handlingsplan vedtas som fremlagt. 2. Planen har status som tema-/fagplan og skal være retningsgivende for sektorens arbeid i planperioden. 3. Alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret sak 086/12 videreføres. 4. Kostnadskrevende tiltak vurderes i forbindelse med årsbudsjett og økonomiplan. 5

6 HALVOR Ø. THENGS (SV) foreslo: Tillegg til pkt. 1 i rådmannens innstilling: Ungdomskontakten, Pingvinen og SLT-koordinator bør ikke knyttes organisatorisk opp mot rusomsorgen. SLT-koordinator bør være ansatt i administrasjonen, og ha rådmannen som sin nærmeste overordnede. Pingvinen bør derfor drives som et allmennforebyggende tiltak og rette seg mot alle unge i Eigersund. Å knytte Pingvinen til rusomsorgen medfører en stigmatisering av brukergruppa, og kan medføre at "ungdom flest" ikke opplever å være i målgruppa. Aktuelt tiltak under pkt 4.3 (side 19) tas ut. Rådmannens innstilling med Thengs tillegg (punkt 1) enstemmig vedtatt. BRU-036/12 Vedtak: Felles brukerutvalg innstiller til kommunestyret: 1. Forslag til Rusmiddelpolitisk handlingsplan vedtas som fremlagt. Ungdomskontakten, Pingvinen og SLT-koordinator bør ikke knyttes organisatorisk opp mot rusomsorgen. SLT-koordinator bør være ansatt i administrasjonen, og ha rådmannen som sin nærmeste overordnede. Pingvinen bør derfor drives som et allmennforebyggende tiltak og rette seg mot alle unge i Eigersund. Å knytte Pingvinen til rusomsorgen medfører en stigmatisering av brukergruppa, og kan medføre at "ungdom flest" ikke opplever å være i målgruppa. Aktuelt tiltak under pkt 4.3 (side 19) tas ut. 2. Planen har status som tema-/fagplan og skal være retningsgivende for sektorens arbeid i planperioden. 3. Alkoholpolitiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret sak 086/12 videreføres. 4. Kostnadskrevende tiltak vurderes i forbindelse med årsbudsjett og økonomiplan. Vedtaket er enstemmig. 037/12: Videre oppfølging av IRIS rapporten - evaluering av rusomsorgen Rådmannens forslag til vedtak : Formannskapet innstiller til kommunestyret: 1. Psykisk helsetjeneste / Rusomsorgen endrer navn til Mestringsenheten 2. Ansvaret for rustjenester samles i Mestringsenheten. Formålet er å tilby sammenhengende tjenester fra oppsøkende virksomhet blant ungdom til boligsosialt arbeid for beboere i kommunalt bofellesskap for rusmiddelmisbrukere. Det legges vekt på ambulerende tjenester 3. Det overføres 1 ½ årsverk fra NAV til styrking av kommunale oppgaver innenfor rusfeltet. Oppfølging av Gamle Eigerøyveien 33 samt LAR arbeid vil få særlig fokus. 6

7 4. Maigården (1. etasje) omgjøres til et bofellesskap, og alle dagens beboere får botilbud her 5. Dagens leiekontrakter i Maigården / Sølvhagen sies opp 6. Sølvhagen disponeres til andre boligformål 7. Underetasjen i Maigården disponeres til nye formål som for eksempel base for rusteamet ; treningsleilighet; kriserom 8. Det overføres midlertidig ½ stilling fra Psykisk helsetjeneste (ansvar 3590) til Maigården (ansvar 3593). Stillingen settes inn i stillingsoppsettet (turnus) 9. Veiledning og fagutviklingsarbeidet styrkes 10. Det igangsettes arbeid med å etablere en våkende nattevaktordning på Slettebøområdet. Tilsyn med bofellesskapet Maigården vil være én av oppgavene til nattevaktordningen 11. Det igangsettes et arbeid med å videreføre Fyrlyssenterets lavterskeltilbud innenfor eksisterende budsjettrammer 12. Det arbeides for å etablere muligheter for arbeidsforhold til rusmiddelmisbrukere i regi av NAV. 13. Det arbeides for å bygge opp aktivitetstilbud til gruppen i i regi av betjeningen på Maigården i samarbeid med andre aktører, f. eks OBD, EIK,frivilligsentralen og andre. 14. Det arbeides for å legge til rette for at enkeltpersoner skal kunne tilbys muligheter for å skaffe seg egen (eid) bolig 15. Kommunen ønsker å ha fokus til tiltak som kan redusere mengden av forskrevne legale rusmidler (medisiner) 16. Kommunen skal ha fokus på folkehelseperspektivet også i forhold til rusmiddelmisbruk HALVOR Ø. THENGS (SV) Tillegg til rådmannens punkt 15: Et bedre samarbeid mellom politi, NAV, rusomsorg og fastleger er nødvendig for å hindre misbruk og distribusjon av slike midler. Kommuneoverlegen gis et overordnet koordinerende ansvar for de medisinske vurderingene av et slikt samarbeid. Rådmannens innstilling med Thengs tillegg (punkt 15) enstemmig vedtatt. BRU-037/12 Vedtak: Felles brukerutvalg innstiller til kommunestyret: 1. Psykisk helsetjeneste / Rusomsorgen endrer navn til Mestringsenheten 2. Ansvaret for rustjenester samles i Mestringsenheten. Formålet er å tilby sammenhengende tjenester fra oppsøkende virksomhet blant ungdom til boligsosialt arbeid for beboere i kommunalt bofellesskap for rusmiddelmisbrukere. Det legges vekt på ambulerende tjenester 3. Det overføres 1 ½ årsverk fra NAV til styrking av kommunale oppgaver innenfor rusfeltet. Oppfølging av Gamle Eigerøyveien 33 samt LAR arbeid vil få særlig fokus. 4. Maigården (1. etasje) omgjøres til et bofellesskap, og alle dagens beboere får botilbud her 5. Dagens leiekontrakter i Maigården / Sølvhagen sies opp 7

8 6. Sølvhagen disponeres til andre boligformål 7. Underetasjen i Maigården disponeres til nye formål som for eksempel base for rusteamet ; treningsleilighet; kriserom 8. Det overføres midlertidig ½ stilling fra Psykisk helsetjeneste (ansvar 3590) til Maigården (ansvar 3593). Stillingen settes inn i stillingsoppsettet (turnus) 9. Veiledning og fagutviklingsarbeidet styrkes 10. Det igangsettes arbeid med å etablere en våkende nattevaktordning på Slettebøområdet. Tilsyn med bofellesskapet Maigården vil være én av oppgavene til nattevaktordningen 11. Det igangsettes et arbeid med å videreføre Fyrlyssenterets lavterskeltilbud innenfor eksisterende budsjettrammer 12. Det arbeides for å etablere muligheter for arbeidsforhold til rusmiddelmisbrukere i regi av NAV. 13. Det arbeides for å bygge opp aktivitetstilbud til gruppen i i regi av betjeningen på Maigården i samarbeid med andre aktører, f. eks OBD, EIK,frivilligsentralen og andre. 14. Det arbeides for å legge til rette for at enkeltpersoner skal kunne tilbys muligheter for å skaffe seg egen (eid) bolig 15. Kommunen ønsker å ha fokus til tiltak som kan redusere mengden av forskrevne legale rusmidler (medisiner) Et bedre samarbeid mellom politi, NAV, rusomsorg og fastleger er nødvendig for å hindre misbruk og distribusjon av slike midler. Kommuneoverlegen gis et overordnet koordinerende ansvar for de medisinske vurderingene av et slikt samarbeid. 16. Kommunen skal ha fokus på folkehelseperspektivet også i forhold til rusmiddelmisbruk Vedtaket er enstemmig. 038/12: Tilstandsrapport for grunnskolen i Eigersund kommune 2012 Rådmannens forslag til vedtak : Formannskapet innstiller til kommunestyret: Tilstandsrapporten for grunnskolen i Eigersund kommune 2012 tas til orientering. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. BRU-038/12 Vedtak: Felles brukerutvalg innstiller til kommunestyret: Tilstandsrapporten for grunnskolen i Eigersund kommune 2012 tas til orientering. Vedtaket er enstemmig. 8

9 039/12: Skoletilhørighet - plassproblemer Husabø skole og Husabø ungdomsskole Rådmannens forslag til vedtak : Formannskapet innstiller til kommunestyret: 1. Elever som bor i grensene mellom Rundevoll/ Husabø og Grøne Bråden/ Husabø som skal begynne på 1. trinn , tildeles skoleplass ved Rundevoll eller Grøne Bråden skole. 2. Det settes opp modultilbygg (med 3 klasserom) mellom Husabø skole og Husabø ungdomsskole skole som er klar til bruk for skolene i august Keramikkrom mellom sløydrom og rom for kunst/håndverk bygges om til grupperom for elever med spesielle behov på Husabø ungdomsskole. 4. Det lages en skolebruksplan for alle skolene i kommunen våren 2013 med forskrift til skolekretsgrenser som skal gjelde for skoleårene 2014/2015, 2015/2016 og 2016/ Høsten 2013 utarbeides en plan for behovet for utbygging av skolene i sentrum. RENATE TRÅSAVIK (AP) foreslo følgende tillegg til rådmannens innstilling: Felles brukerutvalg ber om at søskentilhørighet prioriteres. Mindre søsken som har eldre søsken må få gå på samme skole. Rådmannens innstilling med Tråsaviks tillegg enstemmig vedtatt. BRU-039/12 Vedtak: Felles brukerutvalg innstiller til kommunestyret: 1. Elever som bor i grensene mellom Rundevoll/ Husabø og Grøne Bråden/ Husabø som skal begynne på 1. trinn , tildeles skoleplass ved Rundevoll eller Grøne Bråden skole. 2. Det settes opp modultilbygg (med 3 klasserom) mellom Husabø skole og Husabø ungdomsskole skole som er klar til bruk for skolene i august Keramikkrom mellom sløydrom og rom for kunst/håndverk bygges om til grupperom for elever med spesielle behov på Husabø ungdomsskole. 4. Det lages en skolebruksplan for alle skolene i kommunen våren 2013 med forskrift til skolekretsgrenser som skal gjelde for skoleårene 2014/2015, 2015/2016 og 2016/ Høsten 2013 utarbeides en plan for behovet for utbygging av skolene i sentrum. 6. Felles brukerutvalg ber om at søskentilhørighet prioriteres. Mindre søsken som har eldre søsken må få gå på samme skole. 9

10 Vedtaket er enstemmig. 040/12: Godkjenning av protokoll fra Felles brukerutvalgs møte Forslag til vedtak : Protokoll fra Felles brukerutvalgs møte den godkjennes. Protokollen enstemmig godkjent. BRU-040/12 Vedtak: Protokoll fra Felles brukerutvalgs møte den godkjennes. Vedtaket er enstemmig. 041/12: Reguleringssaker til Felles brukerutvalgs møte Referatsaker som legges frem for utvalget : Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. Nr Dok.ID Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 12/28830 I Kristiansen & Selmer- Olsen Liavatn Kraftverk - oppstart av planarbeid gnr. 32 bnr. 1,2 m/fl. Nye dokumenter i saken RS-saker: 2 12/30785 I Plansjefen 3 I /30807 I Plansjefen Kristiansen & Selmer- Olsen Kunngjøring reg-plan for fritidsbebyggelse gnr.60, bnr.36 - Sannarnes Oppstart av planarbeid, Vingård, gnr.48 bnr.66 m.fl. Kunngjøring av reg.plan for gang- og sykkelvei FV 65 Leidland- 10

11 5 12/30865 I Plansjefen 6 12/30951 I Plansjefen Skadbergstranden Høring og off.ettersyn for reg.plan for gang og sykkelvei fra Krossmoen til Skjerpe - Helleland Høring og off.ettersyn reg.plan for midlertidig massedepini ifbm. Plassering av overskuddsmasse for rassikring av FV 42.Gyavatnet Liavatn Kraftverk - oppstart av planarbeid gnr. 32 bnr. 1,2 m/fl. LEDER EDMUND IVERSEN (brukerrepr.) foreslo: Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken. Enstemmig vedtatt Oppstart av planarbeid, Vingård, gnr.48 bnr.66 m.fl. LEDER EDMUND IVERSEN (brukerrepr.) foreslo: Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken. Enstemmig vedtatt Høring og off.ettersyn for reg.plan for gang og sykkelvei fra Krossmoen til Skjerpe - Helleland LEDER EDMUND IVERSEN (brukerrepr.) foreslo: Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken. Enstemmig vedtatt Høring og off.ettersyn reg.plan for midlertidig massedepini ifbm. Plassering av overskuddsmasse for rassikring av FV 42.Gyavatnet LEDER EDMUND IVERSEN (brukerrepr.) foreslo: Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken. Enstemmig vedtatt

12 Felles brukerutvalg hadde ingen merknader til de øvrige referatsakene. BRU-041/12 Vedtak: Liavatn Kraftverk - oppstart av planarbeid gnr. 32 bnr. 1,2 m/fl. Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken. Oppstart av planarbeid, Vingård, gnr.48 bnr.66 m.fl. Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken. Høring og off.ettersyn for reg.plan for gang og sykkelvei fra Krossmoen til Skjerpe - Helleland Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken. Høring og off.ettersyn reg.plan for midlertidig massedepini ifbm. Plassering av overskuddsmasse for rassikring av FV 42.Gyavatnet Felles brukerutvalg har ingen merknader til saken. Vedtaket er enstemmig. 042/12: Kirkegårdstruktur / ny kirkegård i Eigersund kommune Rådmannens forslag til vedtak 12

13 Planteknisk utvalg innstiller til Kommunestyret at ny kirkegård lokaliseres på Grøne Bråden. Rådmannen gis fullmakt til videre håndtering av denne saken. LEDER EDMUND IVERSEN (bru) foreslår: Felles brukerutvalg foreslår at ny kirkegård lokaliseres på Grøne Bråden. Dette med tanke på universell utforming, beliggenhet og kapasitet. Rådmannen gis fullmakt til videre håndtering av denne saken. Iversens forslag enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for rådmannens innstilling. BRU-042/12 Vedtak: Felles brukerutvalg innstiller til Kommunestyret: Felles brukerutvalg foreslår at ny kirkegård lokaliseres på Grøne Bråden. Dette med tanke på universell utforming, beliggenhet og kapasitet. Rådmannen gis fullmakt til videre håndtering av denne saken. Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 13

14

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 16.10.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 10:10 Sak fra / til: 030/13-036/13 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 18.09.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 10:20 Sak fra / til: 022/13-029/13 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 06.06.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:30 Tidspunkt - til: 11:10 Sak fra / til: 013/12-018/12 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 27.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 08:30 Tidspunkt - til: 11:10 Sak fra / til: 014/11-020/11 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 26.01.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:30 Tidspunkt - til: 11:00 Sak fra / til: 001/11-005/11 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 14.11.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 10:50 Sak fra / til: 028/12-032/12 bru Iversen,

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Dato: Felles brukerutvalg Formannskapssalen 05.06.203 Tidspunkt: 09:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 05/3 Spørsmål/orienteringer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 03.12.2014 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt fra: 09:00 Tidspunkt til: 09:50 Sak fra / til: 037/14 042/14 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 12.11.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:30 Sak fra / til: 047/10-052/10 Følgende medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtedato: Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 09:00 10:45 Sak fra / til: 007/16 011/16

MØTEPROTOKOLL. Møtedato: Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 09:00 10:45 Sak fra / til: 007/16 011/16 EIGERSUND KOMMUNE Felles kerutvalg MØTEPROTOKOLL Utvalg: Felles kerutvalg Møtedato: 02.03.2016 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 09:00 10:45 Sak fra / til: 007/16 011/16 Følgende medlemer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 17.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 14:20 Sak fra / til: 053/10-055/10 Følgende medlemmer

Detaljer

ak - Utvalg:I Felles brukerut i 09.06.2010.F Formannskapssalen 09:00 10:35 029/10 - 033/10 bru - Schneidereit, Sahisten,

ak - Utvalg:I Felles brukerut i 09.06.2010.F Formannskapssalen 09:00 10:35 029/10 - 033/10 bru - Schneidereit, Sahisten, ak - ITidiÇ. -fra: Utvalg:I Felles brukerut i 09:00 10:35 029/10-033/10 09.06.2010.F Formannskapssalen i Utvalgssekretær Utvalgsleder Randi 5. Haugtad) Else Marie Schneidereit s3, L Eigerøy fyr, Maurholen

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg

EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg EIGERSUND KOMMUNE Planteknisk utvalg Utvalg: Planteknisk utvalg ekstraordinært møte Møtedato: 25.10.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 14:30 Tidspunkt - til: 16:15 Sak fra / til: 238/13-239/13

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 23.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 13:15 Sak fra / til: 006/11-013/11 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 30.05.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 14:00 Tidspunkt - til: 15:10 Sak fra / til: 005/11-011/11 Følgende

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtedato: 30.08.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 18:00 Tidspunkt - til: 19:00 Sak fra / til: 026/11-032/11

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 19.03.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 13:30 Tidspunkt - til: 15:00 Sak fra / til: 001/12-006/12 Følgende

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret ETTERSENDING AV VEDTAK FRA HOVEDUTVALGENE MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Egersund Arena Dato: 22.04.2013 Tidspunkt: 18:30 ORIENTERINGER kl 18:00-18:25 Orientering

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 10.12.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00-10:00 Til stede Medlemmer: Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas, Marianne Bjerkeli, Martha

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 09.11.2010 Møtested: Kantina - Rådhuset 3. etasje Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 10:30 Sak fra / til: 012/10-017/10

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 17.09.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 13:00 Sak fra / til: 024/12-033/12 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 22.10.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:30 Sak fra / til: 034/12-041/12 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 10.02.2014 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:00 Sak fra / til: 001/14-009/14 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtedato: 05.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 18:00 Tidspunkt - til: 18:45 Sak fra / til: 010/11-016/11

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtedato: 18.02.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 19:30 Tidspunkt - til: Sak fra / til: 001/10-010/10 Følgende

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 02.11.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 12:40 Tidspunkt - til: 14:25 Sak fra / til: 111/11-117/11 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 12.04.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 13:30 Sak fra / til: 010/13-018/13 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret ETTERSENDING AV VEDTAK FRA HOVEDUTVALGENE MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Egersund Arena Dato: 17.12.2012 Tidspunkt: 11:00 MERK TID Saksliste: Sak nr. Sakstittel

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.09.2013 Møtested: Grand Hotell Tidspunkt - fra: 12:00 Tidspunkt - til: 15:05 Sak fra / til: 047/13-059/13 Følgende medlemmer møtte: Leif

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtedato: 01.09.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 19:30 Tidspunkt - til: 20:55 Sak fra / til: 031/11-037/11

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 06.11.2014 Møtested: Kantinen Tidspunkt fra: 09:00 Tidspunkt til: 11:00 Sak fra / til: 047/14 049/14 Følgende medlemmer møtte: Sølvi

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtedato: 20.04.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 18:00 Tidspunkt - til: 19:10 Sak fra / til: 008/10-014/10

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtedato: 24.05.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 18:00 Tidspunkt - til: 18:35 Sak fra / til: 017/11-025/11

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 01.09.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 13:00 Sak fra / til: 030/10-039/10 Følgende medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.01.2010 Tid : Kl. 16.00 18.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.01.2010 Tid : Kl. 16.00 18.00 KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.01.2010 Tid : Kl. 16.00 18.00 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FrP Medlem Rovik Eli M. FrP Medlem Endresen

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Administrasjonsutvalget Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 04.06.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 09:20 Sak fra / til: 004/13-009/13 Følgende

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Miljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Miljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Miljøutvalget Utvalg: Miljøutvalget Møtedato: 20.12.2010 Møtested: Formannskapssalen, ekstraordinært møte Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 08:15 Sak fra / til: 161/10-161/10 Følgende

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 17.09.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 13:30 Tidspunkt - til: 14:30 Sak fra / til: 011/12-015/12 Kristin Bø

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 12.12.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:00 Sak fra / til: 030/11-037/11 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg INNKALLING Utvalg: Felles brukerutvalg Møtested NB! Merk sted: Kantinen 3.etg. Rådhuset Dato: 14.10.2015 Tidspunkt: Kl. 09:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket

Detaljer

Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer: Ingfrid Koldal (Hovedverneombud) 2. Tommy Ersdal 3. Heidi Gravdal 4. Linda Sørensen

Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer: Ingfrid Koldal (Hovedverneombud) 2. Tommy Ersdal 3. Heidi Gravdal 4. Linda Sørensen EIGERSUND KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 07.11.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 13:30 Tidspunkt - til: 14:50 Sak fra / til: 015/11-018/11 Følgende

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtedato: 10.08.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 19:30 Tidspunkt - til: 20:15 Sak fra / til: 033/10-039/10

Detaljer

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møtedato: 20.04.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 025/16-029/16 Møte nr: 5/2016 Til kl. 10:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget d EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtedato: 01.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 08:00 Tidspunkt - til: 09:20 Sak fra / til: 059/10-063/10

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 04.02.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:30 Sak fra / til: 001/13-009/13 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtedato: 21.09.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 18:00 Tidspunkt - til: 19:00 Sak fra / til: 020/10-025/10

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg MØTEINNKALLING Utvalg: Felles brukerutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 007/12 008/12 Avgjøres av

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 14.02.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 13:00 Sak fra / til: 001/12-009/12 Følgende medlemmer

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Miljøverkstedet, Hennummarka skole Dato: 19.01.2011 Tidspunkt: 18:00 20:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Miljøverkstedet, Hennummarka skole Dato: 19.01.2011 Tidspunkt: 18:00 20:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Miljøverkstedet, Hennummarka skole Dato: 19.01.2011 Tidspunkt: 18:00 20:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Rose Anita Vinge AP Ole Hermod Sandvik H

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Rose Anita Vinge AP Ole Hermod Sandvik H STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Eldrerådet Møtedato: 07.05.2012 Møterom Halsen, Rådhuset Tidspunkt: 13:00-15:30 Møteprotokoll Fra sak: 18/12 Til sak: 22/12 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg MØTEINNKALLING Felles brukerutvalg Formannskapssalen 4..202 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 09:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 028/2 Spørsmål/orienteringer i

Detaljer

Ettersending av vedtak til kommunestyrets møte 30. september 2013

Ettersending av vedtak til kommunestyrets møte 30. september 2013 Ettersending av vedtak til kommunestyrets møte 30. september 2013 Saksliste: Sak nr. Sakstittel L 046/13 Godkjenning av protokoll fra kommunestyrets møte 17.6.2013 047/13 Revidering av gebyrforskrifter

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 11.06.2012 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 11:30 Sak fra / til: 017/12-023/12 Følgende medlemmer

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne

Detaljer

Kommunaldirektør helse- og sosialavd. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 27.09.2010 ble godkjent.

Kommunaldirektør helse- og sosialavd. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 27.09.2010 ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Rådhuset. Blåsalen Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 12:00 14:00. Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Lillian Eck Hansen Leder Einar Brodersen Nestleder Bjørn Hagen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vidar Storeheier Hans Jørgen Fagereng Jan Ståle Lintho Varamedlem Iver Rode Dawood AlKaiysi

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vidar Storeheier Hans Jørgen Fagereng Jan Ståle Lintho Varamedlem Iver Rode Dawood AlKaiysi MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 17.12.2015 Tid: 18:00 18:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordfører Lars-Kristian

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 03.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 10:00 Sak fra / til: 006/11-006/11 Følgende medlemmer

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.11.2013 Arkiv: :FA-F03, FA-G20, TI-&30 Arkivsaksnr.: 13/936 Journalpostløpenr.: 13/30132 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Detaljer

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møtedato: 28.10.2015 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 001/16-008/16 Møte nr: 1/2016 Til kl. 14:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering: Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bystyresalen på rådhuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 10:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Marianne Haagensen Øien Leder AP Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.05.2016 Tidspunkt: 09:00 14.10 Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigrund

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tore Knut Meland MEDL H Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 17:00 19:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.11.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 13:00 Tidspunkt - til: 14:00 Sak fra / til: 120/10-125/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen (ekstraordinært møte) Tidspunkt - fra: 15:00 Tidspunkt - til: 15:25 Sak fra / til: 033/11-034/11 Terje

Detaljer

Saksframlegg. Anmodning om bosetting av enslige mindreårige flyktninger i perioden 2014-2016

Saksframlegg. Anmodning om bosetting av enslige mindreårige flyktninger i perioden 2014-2016 Søgne kommune Arkiv: F30 Saksmappe: 2013/1534-10430/2014 Saksbehandler: Marianne Kleiven og Gustav Skretting Dato: 25.03.2014 Saksframlegg Anmodning om bosetting av enslige mindreårige flyktninger i perioden

Detaljer

Sauherad kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Politiråd Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 12:00

Sauherad kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Politiråd Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 12:00 Sauherad kommune Møteinnkalling Utvalg: Politiråd Møtested: Kommunestyresalen Dato: 01.06.2015 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 35 95 70 00 til resepsjonen, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 07.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:30 Sak fra / til: 007/11-015/11 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret

EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret EIGERSUND KOMMUNE Kommunestyret Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 07.11.2011 Møtested: Egersund Arena Tidspunkt - fra: 18:30 Tidspunkt - til: 20:10 Sak fra / til: 104/11-109/11 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtedato: 15.02.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 18:00 Tidspunkt - til: 19:00 Sak fra / til: 001/11-009/11

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap Vågsøy kommune Møteprotokoll Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Tidspunkt: 15:30-17:00 Til behandling: Saksliste nr. 011/12-014/12 Medlemmer: H - Morten Andreas Hagen (Ordfører)

Detaljer

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 08.12.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 19:00-19:44 Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Hilde Sørby Haakaas, Jan Roar Evensen,

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kommuneplanutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Kommuneplanutvalg EIGERSUND KOMMUNE Kommuneplanutvalg Utvalg: Kommuneplanutvalg Møtedato: 23.05.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 10:15 Tidspunkt - til: 12:15 Sak fra / til: 003/11-005/11 Følgende medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OMSORG HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 05.11.2015 Tid: 16:30 Slutt: 19:45

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OMSORG HELSE OG OMSORG. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 05.11.2015 Tid: 16:30 Slutt: 19:45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR OMSORG HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 05.11.2015 Tid: 16:30 Slutt: 19:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested:, Hitra Borettslag "Blåfjell" Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 17:00 20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kultur- og oppvekstutvalget Utvalg: Kultur- og oppvekstutvalget Møtedato: 03.06.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 19:30 Tidspunkt - til: 21:50 Sak fra / til: 020/10-032/10

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, møterom 1-2, 1.etg 28.09.2011

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, møterom 1-2, 1.etg 28.09.2011 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for helse og sosial Moer sykehjem, møterom 1-2, 1.etg 28.09.2011 Fra HS-sak: 19/11 Fra kl.: 19.00 Til HS-sak: 22/11 Til kl.: 21.05 Av

Detaljer

Hovedutvalg for helse og sosial. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse og sosial. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 16.02.2010 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse og sosial Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Valgstyre. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Rådhus Møtedato: 13.05.2013 Tidspunkt: 18:00-18:10

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Valgstyre. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Rådhus Møtedato: 13.05.2013 Tidspunkt: 18:00-18:10 Vågsøy kommune Møteprotokoll Valgstyre Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Rådhus Møtedato: 13.05.2013 Tidspunkt: 18:00-18:10 Til behandling: Saksliste nr. 001/13-002/13 Medlemmer: H - Morten Andreas

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER

PROTOKOLL SAKSLISTE 0012/05 JUSTERINGER AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE - TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.03.2005 Tid: 1700-2130 Forfall: Vidar Woldengen (H) Anne Katrine Raasum (AP) Dag Ellefsrud (FRP) Leif Braaum (FRP) Tove Kristine D. Torstensen

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Seksjonssjef Lars Larsen og rådmann Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll

Følgende fra administrasjonen møtte: Seksjonssjef Lars Larsen og rådmann Torleif Gjellebæk. Møteprotokoll Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.10.2008 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013-2016

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013-2016 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 22.11.2012 Arkiv: :FA-F60, TI-&30 Arkivsaksnr.: 12/2054 Journalpostløpenr.: 12/29118 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget EIGERSUND KOMMUNE Kontrollutvalget Utvalg: Kontrollutvalget Møtedato: 23.09.2013 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:00 Sak fra / til: 026/13-035/13 Følgende medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll Helse- og Omsorgskomiteen

Møteprotokoll Helse- og Omsorgskomiteen Møteprotokoll Helse- og Omsorgskomiteen Sakene: 011/11-014/11 Møtested: Formannskapssalen Dato: 15.11.2011 Tidspunkt: 12.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Varamedlemmer: Pål Krüger Mari Aksmo Theigmann

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 18.09.2013. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Monica Kroken.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 18.09.2013. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Monica Kroken. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 18.09.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 09.09.2013 Fraværende representanter

Detaljer

Innkalling var utsendt13.10.2015. Det fremkom ingen merknader.

Innkalling var utsendt13.10.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra Rådhus Dato: 20.10.2015 Tidspunkt: 09:00 11:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 06.06.2011 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 15:00 Tidspunkt - til: 15:15 Sak fra / til: 059/11-059/11 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 17:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Merknader Ingen merknader til innkalling og saksliste. Disse godkjennes enst.

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Merknader Ingen merknader til innkalling og saksliste. Disse godkjennes enst. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL TEKNISK UTVALG

MØTEPROTOKOLL TEKNISK UTVALG NOTODDEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL TEKNISK UTVALG Møtedato: 16.03.2016 Tid: kl. 18:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Til stede på møtet: Funksjon Navn Møtt for Parti/Liste: Leder Ole Henning Skogen SV Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 11.03.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER

BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Sakspapirer Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 14.10.2010 Tilleggssaksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 96/10 10/1511 BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Ordfører og rådmannssekretariatet,

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg Utvalg: Felles brukerutvalg Møtedato: 15.09.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 09:00 Tidspunkt - til: 12:40 Sak fra / til: 035/10-042/10 Følgende medlemmer

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget

EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget EIGERSUND KOMMUNE Helse- og omsorgsutvalget Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtedato: 23.11.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 18:00 Tidspunkt - til: 19:55 Sak fra / til: 029/10-038/10

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Ole Kr. Holand Åsmund Nilsen. Medlem Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Ole Kr. Holand Åsmund Nilsen. Medlem Medlem Medlem Leka kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.06.2015 Tidspunkt: 10:45 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder Trond C.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for helse- og omsorg

Møteprotokoll. Utvalg for helse- og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.08.2015 Tidspunkt: 11:00-13:55 Møteprotokoll Utvalg for helse- og omsorg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rune Olsen Leder

Detaljer