Møteprotokoll. Naustdal-Gjengedal verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Oddmund Klakegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Naustdal-Gjengedal verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Oddmund Klakegg"

Transkript

1 Møteprotokoll Naustdal-Gjengedal verneområdestyre Utval: Møtestad: Kommunehuset, Skei Dato: Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Oddmund Klakegg Medlem Håkon Myrvang Medlem Iris Loftheim Medlem Leidulf Rygge Bogstad Medlem Gunhild Berge Stang Medlem Frå administrasjonen møtte: Namn Stilling Alf Erik Røyrvik Verneområdeforvaltar Underskrift: Vi stadfestar med underskriftene våre at det som er ført på dei sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

2 Saksliste Utvalssaksnr ST 1/2016 ST 2/2016 RS 1/2016 Innhald Lukka Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling og sakliste Godkjenning av protokoll frå forrige møte Orienteringssaker ST 3/2016 Naustdal-Gjengedal verneområdestyre - Konstituering av styret for ST 4/2016 Naustdal-Gjengedal verneområdestyre - Høyringsuttale småkraftpakke i Gloppen ST 5/2016 Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde - Søknad om å bygge om naust - Anders Søreide ST 6/2016 Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde - Søknad om helikopterlanding - Indre Sunnfjord Turlag ST 7/2016 Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde - Fleirårig øvingsplan - Gloppen Røde Kors Hjelpekorps ST 8/2016 Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde - Fleirårig øvingsplan - Naustdal Røde Kors Hjelpekorps ST 9/2016 Naustdal-Gjengedal verneområdestyre - Prioritering av tiltaksmidlar for 2016 ST 10/2016 Naustdal-Gjengedal verneområdestyre - Besøksstrategi ST 11/2016 Eventuelt 2016/ / / / / / / /879

3 ST 1/2016 Godkjenning av innkalling og sakliste Framlegg til vedtak frå forvaltar: Innkalling og sakliste vert godkjent Vedtak: Innkalling og sakliste vart godkjent utan merknader ST 2/2016 Godkjenning av protokoll frå forrige møte Framlegg til vedtak frå forvaltar: Protokoll frå førre møte vert godkjent og signert av dei som sat i det førre styret Vedtak: Protokoll frå førre møte vart gokjent og signert RS 1/2016 Orienteringssaker Orienteringssakene vart tekne til vitande av styret

4 NAUSTDAL-GJENGEDAL VERNEOMRÅDESTYRE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/879-0 Saksbehandler: Alf Erik Røyrvik Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 3/ Naustdal-Gjengedal verneområdestyre - Konstituering av styret for Det skal veljast: - Leiar - Nestleiar Verneområdestyret må ta stilling til om det skal opprettast Arbeidsutval. Og dersom det skal opprettast, kven som skal sitte der. Styret hadde arbeidsutval i førre perioden. Behovet for arbeidsutval vart mindre når det vart opna for meir delegering av vedtaksmynde til forvaltar. Arbeidsutvalet hadde ikkje møte i Styret kan kome med føringar til styreaktiviteten: - Kor ofte skal vi ha møte? - Kor skal vi ha møte? - Andre prosedyrar for drift av styra? Saksprotokoll Naustdal-Gjengedal verneområdestyre møte 1/ Vedtak Styret valde Håkon Myrvang til styreleiar for perioden. Styret valde Oddmund Klakegg til nestleiar for perioden. Styret valde å ikkje opprette arbeidsutval på noverande tidspunkt. Føringar for styreaktiviteten: Styret skal ha min 4 møter i året. Styret skal jobbe for å få til ein studietur til eit relevant område. Styret satsar og på å få til ein tur til Longevasshytta i 2016.

5 NAUSTDAL-GJENGEDAL VERNEOMRÅDESTYRE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/879-0 Saksbehandler: Alf Erik Røyrvik Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 4/ Naustdal-Gjengedal verneområdestyre - Høyringsuttale småkraftpakke i Gloppen Bakgrunn Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har lagt ei «pakke» med 12 konsesjonssøknader på småkraftverk i Gloppen ut på høyring. Ingen av søknadane inneber regulering eller inngrep inne i landskapsvernområdet. Men 5 av søknadane litt meir eller mindre rett i nærleiken av grensa eller ligg i /ved innfallsport til verneområdet. Sidan ingen av prosjekta inneber inngrep innanfor landskapsvernområdet, so har ikkje verneområdestyret noko formell rolle der de skal gje løyve eller avslag til prosjekta. Der er likevel naturleg at styret følgjer med på det som skjer i randsona til verneområdet og har meiningar om saker som kan påverke verneområdet og kvalitetar der. Verneområdestyret er derfor ein naturleg høyringspart i desse sakene. Verneområdeforvaltaren har derfor skrive framlegg til høyringsuttaler til prosjekta Ommedal, Sessaelva, Rauset, Traudalen og Langedalselva. I korte trekk går dei ut på: - At ingen av dei ligg innanfor landskapsvernområdet. - At nokon av dei ligg i viktige innfallsportar. - I nokre av sakene er det lagt vekt på at inntak etc skal vere lite synlege. Der har eg peika på at det er positivt. - Eg har lagt inn ei generell oppmoding i alle om at alle inngrep og installasjonar bør gjerast so lite synlege som mogeleg i terrenget/landskapet. - Eg har ikkje teke stilling til om verneområdestyret skal seie ja eller nei til nokon av konsesjonsøknadane. Men eg har skrive i alle framlegga at eg ikkje ser noko negative konkrete verknader på verneområdet i nokon av prosjekta. Handsaming i møtet Verneområdestyret må ta stilling til om det skal sendast høyringsuttaler til konsesjonssøknadane og kva som skal stå i desse.

6 Saksprotokoll Naustdal-Gjengedal verneområdestyre møte 1/ Vedtak Naustdal-Gjengedal verneområdestyre sender inn høyringsuttaler til småkraftsøknadane i tråd med utkasta som forvaltar har lagt fram.

7 NAUSTDAL-GJENGEDAL VERNEOMRÅDESTYRE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/818-0 Saksbehandler: Alf Erik Røyrvik Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 5/ Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde - Søknad om å bygge om naust - Anders Søreide Innstilling frå forvaltar Anders Søreide får løyve til å heve taket på naustet sitt ved Vardevatnet med inntil 50 cm. Løyvet er gjeve med heimel i verneforskrifta 3 pkt 1.3.a), og gjeld på følgjande vilkår: - Fasadeendring skal skje i tråd med eksisterande byggeskikk. - Naustet skal framleis ha torvtak, liggande kledning og nøytral farge. - Søkjaren har ansvar for å rydde opp etter at arbeidet er ferdig. Alt avfall skal fjernast. - Arbeidet skal dokumenterast med foto og ein enkel rapport etter at det er ferdig, rapporten skal sendast til verneområdeforvaltaren. - Arbeidet skal vere gjennomført innan utgangen av Saksprotokoll Naustdal-Gjengedal verneområdestyre møte 1/ Vedtak Anders Søreide får løyve til å heve taket på naustet sitt ved Vardevatnet med inntil 50 cm. Løyvet er gjeve med heimel i verneforskrifta 3 pkt 1.3.a), og gjeld på følgjande vilkår: - Fasadeendring skal skje i tråd med eksisterande byggeskikk. - Naustet skal framleis ha torvtak, liggande kledning og nøytral farge. - Søkjaren har ansvar for å rydde opp etter at arbeidet er ferdig. Alt avfall skal fjernast. - Arbeidet skal dokumenterast med foto og ein enkel rapport etter at det er ferdig, rapporten skal sendast til verneområdeforvaltaren. - Arbeidet skal vere gjennomført innan utgangen av 2017.

8 Vurdering Dokument i saka: - Søknad om ombygging av naust frå Anders Søreide - Verneforskrift for Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde - Forvaltningsplan for Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde Søknaden Anders Søreide har naust ved Vardevatnet i Gloppen. I naustet ligg ein båt som både Søreide og andre grunneigarar i området disponerer. Dette naustet treng no rehabilitering, og i samband med rehabiliteringa ynskjer Søreide å heve taket på naustet med cm. Naustet har eit flatemål på 2 x 5 m, altso 10 m 2. Innvendig høgde oppunder mønet er om lag 1,8 m. Naustet er altso sopass lågt at ein ikkje kan stå oppreist inne, noko som er upraktisk når ein skal ha båt inn og ut. Det er det som er bakgrunnen for at Søreide no vil heve taket. Flatemål skal ikkje endrast. Vedlagt til søknaden er eit bilete av naustet slik det er i dag. Det syner eit lite naust med torvtak, som glir veldig godt inn i terrenget. I bakkant fluktar taket på naustet med terrenget bak naustet. Regelverk Vedlikehald og rehabilitering er i utgangspunktet ikkje søknadspliktig, men dersom det fører til endring av fasaden må det søkjast om. Heve taket vil endre fasaden, og det må derfor søkjast om. Tiltak som kan endre landskapet sin art og karakter er i utgangspunktet forbode i landskapsvernområdet, men verneområdestyret kan gje løyve til ombygging av eksisterande bygningar på visse vilkår. Dette er omtala i verneforskrifta 3 pkt 1.3 a): 1.3. Forvaltingsstyresmakta kan gje løyve til: a) Ombygging og utviding av eksisterande bygningar i tråd med tradisjonell byggjeskikk. Det er med andre ord heimel i verneforskrifta for å gje løyve til det som Søreide søkjer om her, dersom ombygginga vert vurdert å vere innanfor tradisjonell byggeskikk. Vurdering Det er mange naust inne i Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde. Vi kan grovt sett dele dei inn i to kategoriar. I ved dei store vatna i låglandet er det fleire naustmiljø der mange grunneigarar har relativt store naust. Ved dei mindre vatna i høgfjellet ligg det færre og mindre naust. Her er det og vanleg at fleire grunneigarar delar på båt og naust. Slik sett er naustet ved Vardevatnet er typisk naust i høgfjellet i Naustdal-Gjengedal. Det er ikkje noko klart definert lokal byggeskikk for desse nausta. Men felles for dei er at dei er små og enkle bygningar. Det både er og har vore tungvindt å frakte materialar og utstyr til desse nausta, og dei er derfor ikkje bygd verken større eller meir kompliserte enn det som er naudsynt. Nausta er ofte bygd inn i terrenget slik at ein reduserer behovet for materialar og slik at dei skal tåle vind og ver betre. Slik sett er dette naustet veldig typisk for «høgfjellsnausta» i området. Å heve taket med cm vil ikkje endre eksisterande byggeskikk so lenge ein brukar same material- og fargeval som det er på naustet i dag. Føremålet med å heve taket er å få ståhøgde inne i naustet. Det vil arbeidet med å ha båt inn og ut av naustet enklare og det vil generelt sett gjere all bruk av naustet betre. Sjølv om det kanskje ikkje er tvingande naudsynt for å kunne bruke naustet framover, so er det ikkje vanskeleg å forstå ynskje om å gjere bygget meir tenleg. Føremålet med tiltaket verkar til å vere naturleg og fornuftig.

9 I eit landskapsvernområde er føremålet å ta vare på landskapets art og karakter, og derfor unngå inngrep som endrar landskapet. Bygningar er med på å prege eit landskap og endringar på bygningar kan derfor endre landskapet. I dette tilfellet er likevel endringa på bygningen sopass liten at verknaden vil vere minimal, so lenge ein følgjer den byggeskikken som bygningen har i dag. Det tiltaket som det her er søkt om vil altso ikkje påverke landskapets art og karakter nemneverdig. Verneområdeforvaltar har vore i dette området både sommar og vinter og kjenner området godt. Søkjaren har og bidrege med informasjon og bilete av naustet slik det er i dag, so kunnskapsgrunnlaget i saka er tilstrekkjeleg (jamfør naturmangfaldlova (nml) 8). Forvaltaren er og trygg på at vi har kontroll på effektane av tiltaket, so føre-var-prinsippet (nml 9) vert ikkje vektlagt. Ein bør alltid vurdere presedensverknad av byggesaker i eit verneområde, der ein vurderer den samla effekten av at det kan kome liknande saker i framtida. Dette gjelder eit lite naust som ligg for seg sjølv. Desse «høgfjellsnausta» gjer som regel det. Sopass små fasadeendringar på få bygningar som ligg spreidd vil ha liten verknad på verneområdet og samla belastning (jamfør nml 10) både av dette tiltaket og framtidige, liknande tiltak er godt innanfor det akseptable. Naturmangfaldlova 11 og 12 er ikkje aktuelle i denne saka. Kort oppsummert so er det eit fornuftig føremål bak denne søknaden, tiltaket vert vurdert til å vere innanfor tradisjonell byggeskikk og det kan ikkje seiast å ha verknad på landskapets art og karakter. Det er derfor tilrådeleg å gje løyve til dette tiltaket.

10 NAUSTDAL-GJENGEDAL VERNEOMRÅDESTYRE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Alf Erik Røyrvik Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 6/ Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde - Søknad om helikopterlanding - Indre Sunnfjord Turlag Framlegg til vedtak frå forvaltar Indre Sunnfjord Turlag får løyve til å lande ved Longevasshytta i samband med transport av varer, forsyningar og materialar til hytta. Løyvet er gjeve med heimel i verneforskrifta 3 pkt 5.3.e) og f) og gjeld på følgjande vilkår: Vilkår for løyvet: Løyvet gjeld for åra og i periodane og desse åra. Løyvet kan ikkje nyttast til rein persontransport. Statens naturoppsyn v/rune Holen (tlf: ) skal informerast om flyginga seinast dagen før flyginga vert gjennomført. SNO kan stogge flyging dersom omsyn til villrein eller andre tilhøve skulle tilseie det. Det skal ikkje landast ved hytta dersom villreinen står mindre enn 1 km frå hytta. Kvart år skal det sendast ein kort rapport om flyginga til verneområdeforvaltar. Indre Sunnfjord Turlag må sjølv syte føre å ha naudsynte løyve frå kommunar og grunneigarar. Dette løyvet skal vere med under flyginga

11 Saksprotokoll Naustdal-Gjengedal verneområdestyre møte 1/ Vedtak Indre Sunnfjord Turlag får løyve til å lande ved Longevasshytta i samband med transport av varer, forsyningar og materialar til hytta. Løyvet er gjeve med heimel i verneforskrifta 3 pkt 5.3.e) og f) og gjeld på følgjande vilkår: Vilkår for løyvet: Løyvet gjeld for inntil 5 turar kvart år i perioden. Løyvet gjeld for åra og i periodane og desse åra. Løyvet kan ikkje nyttast til rein persontransport. Statens naturoppsyn v/rune Holen (tlf: ) skal informerast om flyginga seinast dagen før flyginga vert gjennomført. SNO kan stogge flyging dersom omsyn til villrein eller andre tilhøve skulle tilseie det. Det skal ikkje landast ved hytta dersom villreinen står mindre enn 1 km frå hytta. Kvart år skal det sendast ein kort rapport om flyginga til verneområdeforvaltar. Indre Sunnfjord Turlag må sjølv syte føre å ha naudsynte løyve frå kommunar og grunneigarar. Dette løyvet skal vere med under flyginga Saksopplysninger Dokument i saka: - Søknad om fleirårig helikopterløyve frå Indre Sunnfjord Turlag - Verneforskrift for Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde Søknaden Indre Sunnfjord Turlag (IST) har sendt inn søknad til verneområdestyret via det elektroniske søknadsskjemaet for motorferdsel. Her søkjer dei om løyve til å lande ved Longevasshytta i samband med transport av varer, forsyningar og materialar til hytta. Turlaget søkjer om eit fleirårig løyve og inntil fem landingar kvart år. IST ynskjer å ha løyve i to periodar gjennom året, ein periode tidleg på sommaren frå 1.juni og utover og ein periode på hausten fram til 30.sept. Transportane skal gå frå Legestøylen i Jølster til Longevasshytta. Verneforskrift og regelverk Motorferdsel, inkludert landing med helikopter, er i utgangspunktet forbode i Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde. Men, forvaltningsstyresmakta kan gje løyve til landing med helikopter i samband med transport av varer og forsyningar til hytter i landskapsvernområdet. Dette er heimla i verneforskrifta 3 pkt 5.3.e) og f):

12 5.3. Forvaltingsstyresmakta kan gje løyve til bruk av luftfarty, båt med motor, eller beltekøyrety på vinterføre i samband med: [ ] e) transport av varer til hytter og stølar f) transport av materialar til vedlikehald og byggjearbeid på stølshus, hytter, gangbruer og liknande. Forvaltningsstyresmakta har altso heimel i verneforskrifta til å gje eit slikt løyve som det er søkt om. I tillegg til eit eventuelt løyve frå forvaltningsstyresmakta, so må ein ha løyve frå kommunen og løyve frå grunneigar der som ein skal lande. Vurdering Turlaget sitt behov for å frakte varer, forsyningar og materialar til hyttene sine er eit reelt og naturleg behov. I samband med drift av hyttene trengs mat, ved, gass og andre ting, særleg på ei sjølvbetjent hytte som Longevasshytta. Det vil og vere behov for materialar, verktøy og utstyr i samband med vedlikehald av hytta og andre installasjonar. Verneområdestyret har som forvaltningspraksis å kome desse behova i møte, og det står og omtala i forvaltningsplanen. IST vil ha to mulege periodar for å gjennomføre transport. Ein tidleg på sommaren og ein periode på hausten. Dette for å ha litt fleksibilitet og for å få det til å passe med både dugnad på hytta og sesong for besøkande. Tidleg på sommaren kan vere ei sårbar tid for hekkande fugl og særleg rovfugl. Turlaget har her søkt om løyve frå 1.juni, og då er ein forbi den mest sårbare perioden. Belastinga vil dessutan vere ganske kortvarig når det er snakk om eit lågt tal på hiv/flygingar. Det er derfor ikkje venta at dette vil vere særleg problematisk for rovfugl, og heller ikkje for andre verne- eller naturverdiar i området. Den andre perioden turlaget søkjer om er på hausten fram mot 30.sept. Villreinjakta byrjar 20.aug, og reinen kan befinne seg i dette området, sjølv om den som regel står lenger mot nord og/eller vest. Ein bør uansett unngå flyging i området i starten av jakta når jaktaktiviteten er høgast. Erfaringsmessig vil dei fleste reinsløyva vere felte når vi kjem litt ut i september. Det er søkt om inntil fem hiv kvart år. Det verkar til å vere eit fornuftig nivå, og det er innanfor dei rammene som er signalisert i forvaltningsplanen. Ruta dei søkjer om eir eit logisk og fornuftig ruteval. Vurdering opp mot miljørettsprinsippa i naturmangfaldlova kap II I følgje naturmangfaldlova (nml) 7 skal alle vedtak som kan ha verknad på naturmiljøet, vurderast opp mot nml Det er ganske vanleg å bruke helikopter til transport av forsyningar, materialar, utstyr mm. i verneområder, særleg i barmarksesongen. Erfaring og kunnskap syner at dette er den mest skånsame måten å gjennomføre ein slik transport på, då den ikkje set spor i terrenget. Omsyn til villrein og rovfugl vil verte lagt vekt på når periodar for flyging vert bestemt i eit eventuelt løyve, og det vil kunne leggast vilkår om slike omsyn. Databasane Naturbase og Artskart syner ingen sårbare førekomstar i dette området som kan verte påverka negativt av tiltaket. Kunnskapsgrunnlaget (jf. 8) kring tiltaket er godt, og føre-var-prinsippet (jf. 9) treng derfor ikkje nyttast. Omfanget av motorferdsel i dette området er lågt. Det har vore litt høgare i 2015, grunna byggearbeid på Longevasshytta, men dette har og vore i regulerte former. Det er få andre bygningar i dette

13 området, og dei får dekka transportbehov gjennom skuterløyve på seinvinteren/våren. Den samla belastinga (jf. 10) av motorferdsel i dette området er låg, og forvaltninga ser på den som uproblematisk so lenge løyve og vilkår vert fylgt.. Det er ikkje forventa at tiltaket kan føre til skade på naturmiljøet som kan utløyse krav om miljøerstatning (jf. 11). Som påpeika tidlegare er bruk av helikopter vurdert til å vere den mest skånsame måten (jf. 12) å gjennomføre ein slik transport på.

14 NAUSTDAL-GJENGEDAL VERNEOMRÅDESTYRE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/657-0 Saksbehandler: Alf Erik Røyrvik Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 7/ Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde - Fleirårig øvingsplan - Gloppen Røde Kors Hjelpekorps Framlegg til vedtak frå verneområdeforvaltar: Løyvet som Gloppen Røde Kors Hjelpekorps har fått til kjentmannskøyring i 2016, vert utvida til å gjelde for peioden , i tråd med øvingsplanen. Løyvet er gjeve med heimel i naturmangfaldlova 48, første ledd. Løyvet gjeld for desse rutene/områda: - Jardalen Svartekari, 1 tur med 1 snøskuter og 1 tur med 2 snøskuterar - Morafta, 1 tur med 2 snøskuterar - Ryssdalen Dalevatnet Nesstøylen, 1 tur med 2 snøskuterar Vilkår for løyvet: - Løyve, øvingsplan og køyrebok skal vere med under køyring. - Løyvet kan berre brukast til kjentmannskøyring, og ikkje til generell øvingskøyring. - Det skal ikkje køyrast på sundagar og heilagdagar med mindre det er strengt naudsynt. - Det skal takast omsyn til villrein. Det skal ikkje køyrast nærmare villrein enn 500m. - Statens naturoppsyn (tlf ) skal varslast før køyring tek til. - Det skal sendast rapport om gjennomført køyring til forvaltaren innan 1. juni.

15 Saksprotokoll Naustdal-Gjengedal verneområdestyre møte 1/ Vedtak Løyvet som Gloppen Røde Kors Hjelpekorps har fått til kjentmannskøyring i 2016, vert utvida til å gjelde for peioden , i tråd med øvingsplanen. Løyvet er gjeve med heimel i naturmangfaldlova 48, første ledd. Løyvet gjeld for desse rutene/områda: - Jardalen Svartekari, 1 tur med 1 snøskuter og 1 tur med 2 snøskuterar - Morafta, 1 tur med 2 snøskuterar - Ryssdalen Dalevatnet Nesstøylen, 1 tur med 2 snøskuterar Vilkår for løyvet: - Løyve, øvingsplan og køyrebok skal vere med under køyring. - Løyvet kan berre brukast til kjentmannskøyring, og ikkje til generell øvingskøyring. - Det skal ikkje køyrast på sundagar og heilagdagar med mindre det er strengt naudsynt. - Det skal takast omsyn til villrein. Det skal ikkje køyrast nærmare villrein enn 500m. - Statens naturoppsyn (tlf ) skal varslast før køyring tek til. - Det skal sendast rapport om gjennomført køyring til forvaltaren innan 1. juni. Vurdering Dokument i saka: - Øvingsplan Gloppen Røde Kors Hjelpekorps Naturmangfoldlova - Verneforskrift for Naustdal-Gjengedal - Rundskriv om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområde, av Delegert vedtak løyve til kjentmannskøyring 2016 Søknad Gloppen Røde Kors Hjelpekorps har levert inn øvingsplan som inkluderar kjentmannskøyring på tre ruter som går inn i Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde, for perioden Øvingsplanen er godkjent av lensmannen i Gloppen. Øvingsplanen inkluderer: - Kjentmannskøyring i Jardalenområdet. Ein tur med ein skuter i lag med sankelaget når dei køyrer ut saltstein, og ein tur med to skuterar. Begge turane skal gjennomførast i februar/mars. - Kjentmannskøyring til Morafta. Ein tur med to skuterar i februar/mars. - Kjentmannskøyring i området Ryssdalen Dalevatnet Nesstøylen. Ein tur med to skuterar i februar/mars.

16 Regelverk Søknader om kjentmannskøyring skal handsamast etter Rundskriv om redningstenesta sin bruk av snøskuter i utmark og verneområde av , frå dåverande Miljøverndepartementet. Vidare skal sakene i følge det rundskrivet vurderast opp mot naturmangfaldlova (nml) sin generelle dispensasjonheimel i 48, første alternativ (understreka): 48. (dispensasjon fra vernevedtak) Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig. I slike «48-saker» skal altso tiltaket vurderast opp mot verneverdiane og ikkje minst verneføremålet i 2 i verneforskrifta. Vurdering Eg viser til den vurderinga som er gjort i løyvet som er gjeve for 2016 som delegert vedtak. Delegerte vedtak kan berre gjevast for eittårige løyve. Løyve som går over fleire år er det berre verneområdestyret som kan gje. Vurdering for åra 2017 og 2018 vil vere den same som for Eg ser ikkje nokon grunn til at det skal leggast andre tilhøve til grunn, verken i kunnskapsgrunnlaget eller i rundskrivet. Det er positivt at hjelpekorpset set opp fleirårig øvingsplan. Då vert aktiviteten meir føreseieleg og det sparar både hjelpekorps, politi og verneområdeforvaltninga for papirarbeid. Det er og i tråd med retningslinjene i rundskrivet.

17 NAUSTDAL-GJENGEDAL VERNEOMRÅDESTYRE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/293-0 Saksbehandler: Magnus Snøtun Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 8/ Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde - Fleirårig øvingsplan - Naustdal Røde Kors Hjelpekorps Forvaltar si innstilling Verneområdestyret for Naustdal-Gjengedal gjev etter 48 i naturmangfaldslova løyve til kjentmannskøyring for Naustdal Røde Kors Hjelpekorps i samsvar med øvingsplan på følgjande ruter med påfølgjande vilkår i Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde i 2017, 2018 og 2019: 1. Fimland Sandfjellet, 4 turar med 2 snøskuterar. 2. Nes Vonavatnet Longvasshytta, 3 turar med inntil 3 snøskuterar. 3. Nes Vonavatnet Vonaskaret, 3 turar med inntil 3 snøskuterar. Vilkår: - Under køyring skal det takast omsyn til naturmiljø og friluftsliv. Særleg villrein som ikkje skal passerast nærare enn minimum 500 meter. Det er ikkje ønskjeleg at turen opp til Vonaskaret vert gjennomført etter 1. april. - Etter retningslinjene for kjentmannskøyring, skal lokal redningssentral varsel forvaltninga ved utskriving av køyreordre. For å kunne informere om villreinen i området, skal lokalt SNO varslast per telefon i forkant av kjentmannsturane (tlf ). - Løyve til motorferdsel skal takast med under transporten. - Ein rapport med dato for turar, trase, og tal snøskuterar skal sendast årleg til nasjonalparkforvaltaren innan 1. juni.

18 Saksprotokoll Naustdal-Gjengedal verneområdestyre møte 1/ Vedtak Verneområdestyret for Naustdal-Gjengedal gjev etter 48 i naturmangfaldslova løyve til kjentmannskøyring for Naustdal Røde Kors Hjelpekorps i samsvar med øvingsplan på følgjande ruter med påfølgjande vilkår i Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde i 2017, 2018 og 2019: 1. Fimland Sandfjellet, 4 turar med 2 snøskuterar. 2. Nes Vonavatnet Longvasshytta, 3 turar med inntil 3 snøskuterar. 3. Nes Vonavatnet Vonaskaret, 3 turar med inntil 3 snøskuterar. Vilkår: - Under køyring skal det takast omsyn til naturmiljø og friluftsliv. Særleg villrein som ikkje skal passerast nærare enn minimum 500 meter. Det er ikkje ønskjeleg at turen opp til Vonaskaret vert gjennomført etter 1. april. - Etter retningslinjene for kjentmannskøyring, skal lokal redningssentral varsel forvaltninga ved utskriving av køyreordre. For å kunne informere om villreinen i området, skal lokalt SNO varslast per telefon i forkant av kjentmannsturane (tlf ). - Løyve til motorferdsel skal takast med under transporten. - Ein rapport med dato for turar, trase, og tal snøskuterar skal sendast årleg til nasjonalparkforvaltaren innan 1. juni. Av omsyn til andre brukarar i området er det ønskjeleg at kjentmannskøyringa vert gjennomført midt i veka, men sidan dette er frivillig arbeid vert det opna for bruk av helgedagar dersom det er naudsynt. Saksopplysninger Dokument i saka - Øvingsplan Naustdal Røde Kors Hjelpekorps - Søknad av , frå Røde Kors avd. Nasjonal Beredskap og Hjelpekorps. - Vest politidistrikt si godkjenning av øvingsplan datert Søknaden skal handsamast etter - Verneforskrifta for Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde av 1. september Naturmangfaldlova av 19. juni 2009 Bakgrunn for søknaden Via Sogn og Fjordane Røde Kors, søkjer Naustdal Røde Kors Hjelpekorps om kjentmannskøyring i Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde. Øvingsplanen gjeld i år for fire år, frå 2016 til og med Det er gjort delegert vedtak om kjentmannskøyring basert på denne planen og godkjenning for Denne behandlinga gjeld fleirårig løyve for det resterande av perioden.

19 Øvingsplanen er i hovudsak lik planane dei siste åra, men talet på turar opp på Sandfjellet er auka frå to til fire. Behovet for tal turar er vurdert av Røde Kors avd. Nasjonal Beredskap og Hjelpekorps og Politimeisteren i Sogn og Fjordane er lagt til grunn for vurderingane til verneområdestyret. Det er veldig bra at hjelpekorpset inkluderer all kjentmannskøyring i området, også utanfor verneområdet. Øvingsplanen listar opp tre ruter for kjentmannskøyring langs dei mest brukte utfartsområda i verneområdet. Det er dei same traseane som vart nytta for kjentmannskøyring sidan År Longvasshytta Vonaskaret Sandfjellet Løyve turar m 3 skutarar 2 turar m 3 skutarar 2 turar m 3 skutarar Løyve turar m 3 skutarar 3 turar m 3 skutarar 2 turar m 2 skutarar Løyve turar m 3 skutarar 3 turar m 3 skutarar 2 turar m 2 skutarar Løyve turar m 3 skutarar 3 turar m 3 skutarar 4 turar m 2 skutarar Tilråding turar m 3 skutarar 3 turar m 3 skutarar 4 turar m 2 skutarar Heimel Etter retningslinjene skal søknad om kjentmannskøyring behandlast etter første alternativ i den generelle dispensasjonsregelen i naturmangfaldslova 48: «Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig.» Vurdering I retningslinjene heiter det: «Dersom øvingsplanen er forankret sentralt (på nasjonalt nivå) hos Røde Kors Hjelpekorps og planen er i samsvar med vurderinger fra lokal redningssentral, skal forvaltningsmyndigheten normalt gi dispensasjon til kjøring som omsøkt i planen, herunder gi dispensasjon for flere år av gangen, såfremt dette ikke vil stride mot vernevedtakets formål og ikke vil påvirke verneverdiene nevneverdig.» Formålet er definert i verneforskrifta ( 2): «Formålet med vernet er å ta vare på eit eigenarta og vakkert naturområde som er så godt som fritt for tyngre tekniske inngrep, og som har stor variasjon i natur frå lågland og stølsdalar til fjellområde med brear, mange dalar med elvar og store og mindre vatn. Det er vidare eit formål å ta vare på kulturlandskapet med dei kulturminna det inneheld. Området skal også kunne nyttast til tradisjonelt friluftsliv utan særleg teknisk tilrettelegging.» Friluftsliv er eit verneformål med verneområdet og den førebyggande redningstenesta er viktig for allmennheita si utøving av friluftsliv. Den frivillige delen av redningstenesta er viktig for blant anna fjellredningstenesta. Dei har behov for å gjere seg kjent i område kor det er sannsynleg at dei skal gjennomføre oppdrag, både for å kunne gjennomføre oppdrag på ein effektiv måte og for å sikre eigne hjelpemannskap.

20 I dei nye retningslinjene frå departementet er det definert eit klart skilje mellom øvingsverksemd og kjentmannskøyring. Øvingsverksemd skal leggast utanfor verneområda, men redningstenesta er «til en viss grad være avhengige av mulighet for øvingskjøring og i praksis særlig kjøring for å bli kjent ( kjentmannskjøring )». Traseane går inn i dei mest brukte utfartsområda i verneområdet; toppturområdet ved Sandfjellet, vinterløypa inn til Langvasshytta og oppgangen frå Vonavatnet mot Blåfjellet. Villrein er ikkje del av verneformålet, men samtidig ein ansvarsart for Noreg. Særleg traseen opp til Vonaskaret og vidare mot Blåfjellet går opp mot grensa av kjerneområdet for Førdefjella villreinområde. Nordsida av Vonavatnet mot Gotdalen er definert som vinterområde og delvis kalvingsområde i kartlegginga av villreinområde i Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde. Villreinnemnda for Sogn og Fjordane uttalte i 2013 at det er observert rein her vinterstid dei siste åra og at ein her må vere merksam på moglegheitene for å treffe rein. Villreinnemnda meinte då at traseen opp til Vonaskaret bør gjerast tidleg på vinteren og før 1. april. Det er ikkje registrert hekkelokalitetar av større rovfuglar i dette området, men det er heller ikkje gjennomført systematisk kartlegging i dette området. Kunnskapsgrunnlaget vert likevel vurdert som godt nok til å ta stilling til denne saka ( 8 naturmangfaldslova). Vest politidistrikt har vurdert og godkjent den beredskapsmessige delen av øvingsplanen til Naustdal Røde Kors Hjelpekorps for perioden Etter føre-var-prinsippet vert det sett vilkår om omsynsfull ferdsel, særleg med omsyn til å halde avstand til villrein ( 9 i nml.). Vinteren er generelt ei sårbar tid for reinen då reinen går på sparebluss i høve energibruk og reinen er særleg sårbar for forstyrring nær kalvingsområda på ettervinteren. Det er derfor ønskjeleg at særleg den siste turen opp til Vonaskaret vert gjennomført før 1. april. Av omsyn til andre brukarar i området er det ønskjeleg at kjentmannskøyringa vert gjennomført midt i veka, men sidan dette er frivillig arbeid vert det opna for bruk av helgedagar dersom det er naudsynt. Den samla belastninga av ferdsel er viktig for belastninga på villreinen. Det er viktig at kjentmannskøyringsaktiviteten vert konsentrert om trasear kor mange ferdast og kor det er sannsynleg å køyre ved reelt redningsoppdrag. Dersom Naustdal Røde Kors har køyreoppdrag i området utanom, vert det forventa at desse turane i størst mogleg grad erstattar kjentmannskøyringa slik at den samla belastinga ikkje vert for stor ( 10 i nml.) 11 og 12 i nml. er ikkje relevant i denne saka.

21 NAUSTDAL-GJENGEDAL VERNEOMRÅDESTYRE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/879-0 Saksbehandler: Alf Erik Røyrvik Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 9/ Naustdal-Gjengedal verneområdestyre - Prioritering av tiltaksmidlar for 2016 Bakgrunn Naustdal-Gjengedal verneområdestyre har fått kr i tiltaksmidlar for Desse skal nyttast på dei tiltaka som vart sett opp på i bestillingsdialogen i fjor haust. Lista som vart sendt inn då ser slik ut (nokre av summane er oppdaterte): Priorit ering Tiltak 1 Skjøtsel Arnestadstøylen 2 Naturhus Langedalen Merke T-ruta Langedalen - Longevasshytta Skildring av tiltaket Samarbeidsaktørar Halde fram med slått på Arnestadstøylen Arnestad grunneigarlag Informasjonsmateriell / Infopunkt på Naturhuset i Langedalen. Fylle huset med innhald Den t-merka ruta frå Langedalen til Longevasshytta treng vedlikehald. Betre merking og skilting. 4 Skilt i Traudalen Rydde opp i skiltjungel. Bestille nye skilt i tråd med nasjonal standard 5 Fjerning av ikkjeynskte artar 6 Sti Arnestadstøylen 7 Sti langs Stegsvatnet førekomstar av gran i landskapsvernområdet. Rydde, Merke, enkle tiltak på stien frå Osen og inn til Arnestadstøylen. Vurdere Sherpa-arbeid på delar av strekninga. Gjere tiltak i det mest utfordrande partiet under Stegen på den merka ruta frå Årdalen til Longevasshytta Gjennomf øringsperiode Kostnadsoverslag Årleg Grunneigarane på Gimmestad, Gloppen kommune Indre Sunnfjord Turlag, Midtre Nordfjord Turlag Gloppen kommune, Rygg og Grov sameige SNO, grunneigarar Arnestad grunneigarlag Indre Sunnfjord Turlag, grunneigarar Kontinuerl eg

22 8 Produksjon av trekloppar Produksjon/innkjøp av bord til legging av trekloppar 9 Ulike stitiltak Ulike behov for å reparere stiar og liknande etter den snørike vinteren 2014/ Sti Breidalen Utbetre steinete sti første halvdel, klopplegge andre halvdel 11 Sti til ytre Kandalsstøylen/N esstøylen 12 Stiarbeid Sørsendalen 13 Sti langs Storevatnet 14 Sti Vonavatnet - Nesstølen Tenestekjøp Grunneigarar Grunneigarar Enkle tilretteleggingstiltak Grunneigarar Utbetre sti frå Kandalsstøylen og oppover Sørsendalen Vedlikehald i Urabakkane. Klopplegging i området frå Urabakkane til Byrkjeneset Bygge vidare på arbeidet som vart gjort i 2013 og Grunneigarar 2016? Gjengedal beitelag, grunneigarar Grunneigarar, SNO, Utmarkslaget SUM Miljødirektoratet skriv i tildelinga at tiltak nr 2 Naturhus i Langedalen, skal avvente. Handsaming i møte For nokre av tiltaka er det laga meir konkrete planer i løpet av vinteren. Meir konkrete planer og arbeidsfordeling gjev sikrare kostnadstal. Dette er noko som bør takast omsyn til i prioriteringane. Det har og kome til nokre nye innspel i frå grunneigarar og brukarar. Verneområdeforvaltaren vil gjere greie for desse. Verneområdestyret må gjere ei fordeling/prioritering av korleis desse midlane skal nyttast i 2016.

23 Saksprotokoll Naustdal-Gjengedal verneområdestyre møte 1/ Vedtak Naustdal-Gjengedal verneområdestyre vedtok å bruke dei tildelte midlane i tråd med denne prioriteringslista. Priorite ring Tiltak 1 Skjøtsel Arnestadstøylen Skildring av tiltaket Halde fram med slått på Arnestadstøylen Samarbeidsaktørar Arnestad grunneigarlag Gjennomfø ringsperiode Kostnadsoverslag Årleg Naturhus Langedalen Sti Vonavatnet - Nesstølen Informasjonsmateriell / Infopunkt på Naturhuset i Langedalen. Fylle huset med innhald Bygge vidare på arbeidet som vart gjort i 2013 og Sti Arnestadstøylen Rydde, Merke, enkle tiltak på stien frå Osen og inn til Arnestadstøylen. Vurdere Sherpaarbeid på delar av strekninga. 5 Sti langs Stegsvatnet 6 Merke T-ruta Langedalen - Longevasshytta Gjere tiltak i det mest utfordrande partiet under Stegen på den merka ruta frå Årdalen til Longevasshytta Den t-merka ruta frå Langedalen til Longevasshytta treng vedlikehald. Betre merking og skilting. 7 Skilt i Traudalen Rydde opp i skiltjungel. Bestille nye skilt i tråd med nasjonal standard 8 Fjerning av ikkjeynskte artar førekomstar av gran i landskapsvernområdet. SNO, grunneigarar Grunneigarane på Gimmestad, Gloppen kommune Grunneigarar, SNO, Utmarkslaget Arnestad grunneigarlag Indre Sunnfjord Turlag, grunneigarar Indre Sunnfjord Turlag, Midtre Nordfjord Turlag Gloppen kommune, Rygg og Grov sameige Kontinuerleg Produksjon av trekloppar Produksjon/innkjøp av bord til legging av trekloppar 10 Ulike stitiltak Ulike behov for å reparere stiar og liknande etter den snørike vinteren 2014/2015 Tenestekjøp Grunneigarar Sti Breidalen Utbetre steinete sti første halvdel, klopplegge andre halvdel Grunneigarar Sti til ytre Kandalsstøylen/Nes støylen 13 Stiarbeid Sørsendalen Enkle tilretteleggingstiltak Grunneigarar Utbetre sti frå Kandalsstøylen og oppover Sørsendalen Grunneigarar 2016? Sti langs Storevatnet Vedlikehald i Urabakkane. Klopplegging i området frå Urabakkane til Byrkjeneset Gjengedal beitelag, grunneigarar PS: Kostnadsoverslaga er rettleiande summar

24 NAUSTDAL-GJENGEDAL VERNEOMRÅDESTYRE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/879-0 Saksbehandler: Alf Erik Røyrvik Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 10/ Naustdal-Gjengedal verneområdestyre - Besøksstrategi Bakgrunn Besøksforvaltning har vore eit sentralt tema for den nasjonale nasjonalpark- og verneområdeforvaltninga siste åra. Miljødirektoratet har jobba mykje med det, og hatt eit pilotprosjekt gåande, der nokre nasjonalparkar har vore med og laga besøksstrategiar. Det er eit ynskje at alle verneområda skal lage besøksstrategi og ha denne som eit grunnlag for forvaltninga framover. Vi ser og at besøksstrategi er eit krav for å få prioritere tiltaksmidlar til enkelte føremål. Besøksforvaltning handlar om korleis ein skal ta i mot, møte og handtere dei som besøkjer verneområdet. Målet er å gje den besøkande gode opplevingar og legge til rette for lokal verdiskaping, men utan at dette skal gå ut over verneverdiar og naturverdiar. Ein viktig del av besøksforvaltninga er å utarbeide ein besøksstrategi. Den skal vere kunnskapsbasert og seie noko om dei besøkande, om reiseliv og om sårbare naturverdiar. Deretter skal det takast nokre strategiske val og eit set opp tiltak og satsingar. Status for Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde Vi har ikkje besøksstrategi eller liknande dokument frå før. Vi har litt kunnskap om dei besøkande, men denne er nok både litt mangelfull og lite kvalitetssikra. Det vi veit ganske sikkert er at omfanget av besøkande er mindre enn i dei store nasjonalparkane. Og at vi har mindre utfordringar knytt til bruk og slitasje enn dei mest besøkte. Vi har og grunnlag for å tru at området er lite brukt til kommersielt/organisert reiseliv. Eg vil likevel meine at vi har behov for ein besøksstrategi. Kvart år får vi tiltaksmidlar, og ein stor del av desse går til å legge til rette for brukarar. Naustdal-Gjengedal har og eit potensiale for verdiskaping knytt til reiseliv og friluftsliv som per i dag ikkje er utnytta. Ein besøksstrategi vil vere eit nyttig dokument for å sikre god og målretta bruk av midlane og for å legge til rette for auka verdiskaping.

25 Handsaming i møte Verneområdestyret må først og fremst ta stilling til om det skal utarbeidast ein besøksstrategi. Dersom det skal utarbeidast besøksstrategi må verneområdestyret legge føringar for arbeidet. Verneområdeforvaltaren vil legge fram eit utkast til prosjektplan for arbeidet Saksprotokoll Naustdal-Gjengedal verneområdestyre møte 1/ Vedtak Naustdal-Gjengedal verneområdestyre vil utarbeide ein besøksstrategi for landskapsvernområdet. Verneområdestyret set ned ei prosjektgruppe som skal jobbe med strategien: - Iris Loftheim, styremedlem - Alf Erik Røyrvik, verneområdeforvaltar - Rune Holen, naturoppsyn ST 11/2016 Eventuelt Ingen saker

NAUSTDAL-GJENGEDAL VERNEOMRÅDESTYRE

NAUSTDAL-GJENGEDAL VERNEOMRÅDESTYRE NAUSTDAL-GJENGEDAL VERNEOMRÅDESTYRE Naustdal Røde Kors Hjelpekorps SAKSBEHANDLAR: MAGNUS SNØTUN ARKIVKODE: 2015/293-432.2 DATO: 18.03.2016 NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE - FLEIRÅRIG LØYVE TIL KJENTMANNSKØYRING

Detaljer

Møteinnkalling. Naustdal-Gjengedal verneområdestyre

Møteinnkalling. Naustdal-Gjengedal verneområdestyre Møteinnkalling Naustdal-Gjengedal verneområdestyre Utval: Møtestad: Kommunehuset, Skei Dato: 11.03.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 95889475. Vararepresentantar møter

Detaljer

Møteprotokoll. Naustdal-Gjengedal verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Oddmund Klakegg Håkon Myrvang

Møteprotokoll. Naustdal-Gjengedal verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Oddmund Klakegg Håkon Myrvang Møteprotokoll Naustdal-Gjengedal verneområdestyre Utval: Møtestad: Sandane næringshage Dato: 29.11.2016 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Oddmund Klakegg

Detaljer

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde - Løyve til landing med helikopter ved Longevasshytta - Indre Sunnfjord Turlag

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde - Løyve til landing med helikopter ved Longevasshytta - Indre Sunnfjord Turlag Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Sandane Næringshage Sandane Senter, 3. etasje 6823 Sandane Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57 64 31 38 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naustdal-

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Håkon Myrvang

Møteprotokoll. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Håkon Myrvang Møteprotokoll Utval: Naustdal-Gjengedal verneområdestyre Møtestad: Telefonmøte Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 11:30 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Håkon Myrvang Leder Ola

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre, AU Utval: Møtestad: Telefonmøte, Aurland Dato: 20.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 576 43 139

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Quality Hotel, Florø Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 10:30 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utval: Naustdal-Gjengedal verneområdestyre Møtestad: Scandic Sunnfjord Hotell, Førde Dato: 22.02.2019 Tidspunkt: 13:00 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Håkon

Detaljer

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 6/14.

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 6/14. NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Nærøyfjorden landskapsverneområde Bleia - Storebotnen landskapsvernområde Bleia naturreservat Nordheimsdalen naturreservat Grånosmyrane naturreservat Vik Røde Kors SAKSBEHANDLAR:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utval: Naustdal-Gjengedal verneområdestyre Møtestad: Sandane Næringshage, Gloppen Dato: 12.09.2018 Tidspunkt: 10:00 12.00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Oddmund

Detaljer

Møte i fagleg Rådgjevande utval 30.sept 2015

Møte i fagleg Rådgjevande utval 30.sept 2015 Møte i fagleg Rådgjevande utval 30.sept 2015 Sakliste 1. Opning av møtet 2. Kort informasjon om verneområdet, forvaltning og om Fagleg Rådgjevande utval 3. «Konstituering» av utvalet 4. Forvaltningssaker

Detaljer

Møteprotokoll. Naustdal-Gjengedal verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Håkon Myrvang

Møteprotokoll. Naustdal-Gjengedal verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Håkon Myrvang Møteprotokoll Naustdal-Gjengedal verneområdestyre Utval: Møtestad: Gloppen Hotell, Sandane Dato: 17.11.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Håkon Myrvang Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Hyen Samfunnshus, Hyen i Gloppen Dato: 07.04.2017 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hege Lothe

Detaljer

2/12 Søknad om motorferdsel på og vedlikehald av vegar i Traudalen Rygg og Grov sameige

2/12 Søknad om motorferdsel på og vedlikehald av vegar i Traudalen Rygg og Grov sameige STYRET FOR NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE Håkon Myrvang Ola Tarjei Kroken Oddmund Klakegg SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2012/3162-432.2 DATO: 11.07.2012 NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Styret for Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde Utval: Møtestad: Rådhuset, Førde Dato: 16.03.2015 Tidspunkt: 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss - Oppheim Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 13:00 16:15 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Karen Marie Hjelmeseter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utval: Naustdal-Gjengedal verneområdestyre Møtestad: Håjen Kafe, Naustdal Dato: 11.04.2018 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Oddmund Klakegg

Detaljer

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 www.nasjonalparkstyre.no/folgefonna/

Detaljer

Kjentmannskøyring for Vik Røde Kors Hjelpekorps i Nærøyfjorden landskapsvernområde

Kjentmannskøyring for Vik Røde Kors Hjelpekorps i Nærøyfjorden landskapsvernområde Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteprotokoll. Naustdal-Gjengedal verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Oddmund Klakegg

Møteprotokoll. Naustdal-Gjengedal verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Oddmund Klakegg Møteprotokoll Naustdal-Gjengedal verneområdestyre Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Naustdal Dato: 12.09.2016 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Oddmund

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Flora samfunnshus, Florø Dato: 16.12.2016 Tidspunkt: 13:00 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hege Lothe Leder

Detaljer

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE Sogn og Fjordane Energi AS Bukta 6823 Sandane SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2015/817-432.2 DATO: 24.04.2015 ÅLFOTBREEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE LØYVE TIL LANDING - SNØSCOOTER

Detaljer

STØLSHEIMEN VERNEOMRÅDESTYRE Stølsheimen landskapsvernområde

STØLSHEIMEN VERNEOMRÅDESTYRE Stølsheimen landskapsvernområde STØLSHEIMEN VERNEOMRÅDESTYRE Stølsheimen landskapsvernområde Vik Røde Kors SAKSBEHANDLER: ANBJØRG NORNES ARKIVKODE: 2013/5418-432.2 DATO: 12.02.2014 DISPENSASJON TIL KJENTMANNSKØYRING I STØLSHEIMEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Telefonmøte Dato: Tidspunkt : 09:00

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Telefonmøte Dato: Tidspunkt : 09:00 Møteinnkalling Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Telefonmøte Dato: 12.02.2014 Tidspunkt : 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753, eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 19.02.2019 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 14.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Kjentmannskøyring for Vik Røde Kors Hjelpekorps i Stølsheimen landskapsvernområde

Kjentmannskøyring for Vik Røde Kors Hjelpekorps i Stølsheimen landskapsvernområde Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Ålfotbreen landskapsvernområde

Møteprotokoll. Styret for Ålfotbreen landskapsvernområde Møteprotokoll Styret for Ålfotbreen landskapsvernområde Utval: Møtestad: Sandane Næringshage Dato: 20.04.2015 Tidspunkt: 10:00 12.00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei

Detaljer

STØLSHEIMEN VERNEOMRÅDESTYRE Stølsheimen landskapsvernområde

STØLSHEIMEN VERNEOMRÅDESTYRE Stølsheimen landskapsvernområde STØLSHEIMEN VERNEOMRÅDESTYRE Stølsheimen landskapsvernområde Områdeleiar Gisle Kleppe Hordaland RKH SAKSBEHANDLER: ANBJØRG NORNES ARKIVKODE: 2013/5418-432.2 DATO: 25.03.2014 DISPENSASJON TIL KJENTMANNSKØYRING

Detaljer

Dispensasjon - Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde - Kjentmannskøyring Luster Røde Kors Hjelpekorps

Dispensasjon - Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde - Kjentmannskøyring Luster Røde Kors Hjelpekorps Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Norsk fjellsenter Brubakken 2, 2686 Lom Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utval: Naustdal-Gjengedal verneområdestyre Møtestad: Sunnfjord hotell, Førde Dato: 19.12.2017 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Oddmund Klakegg

Detaljer

JOSTEDALSBREEN NASJONALPARKSTYRE

JOSTEDALSBREEN NASJONALPARKSTYRE JOSTEDALSBREEN NASJONALPARKSTYRE Vikane Røde Kors Hjelpekorps v/ Anders Hage SAKSBEHANDLAR: MARIA C. KNAGENHJELM ARKIVKODE: 2016/1047-432.3 DATO: 08.04.2016 JOSTEDALSBREEN NASJONALPARK - LØYVE TIL KJENTMANNSKØYRING

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: 21.06.2017 Tidspunkt: 12:00 15:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Ar beidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparksty re Møtested: Luster/e-postbehandling Dato:

Møteinnkalling. Utvalg: Ar beidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparksty re Møtested: Luster/e-postbehandling Dato: Møteinnkalling Utvalg: Ar beidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparksty re Møtested: Luster/e-postbehandling Dato: 18.04.2013 Tidspunkt : Hastesak sendt ut på e-post og varsla med SMS. Saksliste

Detaljer

Årsmelding Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde 2016

Årsmelding Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde 2016 Årsmelding Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde 2016 Ovebu i Sørsendalen Verneområdeforvaltar Alf Erik Røyrvik 1. Generelt Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde vart verna 9. januar 2009, og det første

Detaljer

Møteinnkalling. Naustdal-Gjengedal verneområdestyre

Møteinnkalling. Naustdal-Gjengedal verneområdestyre Møteinnkalling Naustdal-Gjengedal verneområdestyre Utval: Møtestad: Scandic Sunnfjord Hotell, Førde Dato: 22.02.2019 Tidspunkt: 13:00 15:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 95889475 eller på

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Møtestad: E-postmøte Dato: 24.3.2015 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 57 64 31 39 / 47 63 91 65. Sven

Detaljer

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre, AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre, AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre, AU Utval: Møtestad: Telefonmøte, Aurland Dato: 20.02.2013 Tidspunkt: 11:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Gloppen hotell, Sandane Dato: 03.10.2016 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hege Lothe Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyre for Nærøyfjorden

Møteprotokoll. Verneområdestyre for Nærøyfjorden Møteprotokoll Verneområdestyre for Nærøyfjorden Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder AUR

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Delegert vedtak. Stølsheimen landskapsvernområde - kjentmannstur for evakueringsrute frå rv. 13 på Vikafjellet over Finnbunuten

Delegert vedtak. Stølsheimen landskapsvernområde - kjentmannstur for evakueringsrute frå rv. 13 på Vikafjellet over Finnbunuten Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Håkon Myrvang

Møteprotokoll. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Håkon Myrvang Møteprotokoll Utval: Møtestad:, Sandane Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: Styret for Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Håkon Myrvang Leder Ola

Detaljer

Følg jande faste medlemma r møtte : Nam n Funksjon Representerer

Følg jande faste medlemma r møtte : Nam n Funksjon Representerer Utval: Ålfotbreen verneområdestyre Møtestad: Sogndal hotell, Sogndal Dato: 05.04.2016 Tidspunkt: 12.45 16.00 Følg jande faste medlemma r møtte : Nam n Funksjon Representerer Hege Lothe Medlem Audun Åge

Detaljer

Løyve til helikoptertransport i samband med forskning i Folgefonna nasjonalpark - Universitetet i Bergen

Løyve til helikoptertransport i samband med forskning i Folgefonna nasjonalpark - Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap og Bjerkenessenteret Universitetet i Bergen v/jostein Bakke Postboks 7803 5020 BERGEN Sakshandsamar Øistein Aasland Vår ref. 2017/2263-0 PRIMÆRKLASSERING Deres ref. Dato 24.03.2017

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Svar per e-post, ekstraordinær sak. Dato: 03.07.2013 Tidspunkt: Saka vert avgjort per e-post til adresse: fmsfene@fylkesmannen.no Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Hilmar Høl er kalla inn som vara for Gunn Åmdal Mongstad.

Møteinnkalling. Hilmar Høl er kalla inn som vara for Gunn Åmdal Mongstad. Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Dato: 06.04.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - tiltak for kryssing av Torvedalselvi

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - tiltak for kryssing av Torvedalselvi Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland. Sakshandsamar Anbjørg Nornes Vår ref. 2018/ Dykkar ref. Dato

Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland. Sakshandsamar Anbjørg Nornes Vår ref. 2018/ Dykkar ref. Dato Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Blix Hotell, VIk Dato: Tidspunkt: 10:30 13:00

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Blix Hotell, VIk Dato: Tidspunkt: 10:30 13:00 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Blix Hotell, VIk Dato: 22.02.2017 Tidspunkt: 10:30 13:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753, eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møte i Rådgjevande utval Oktober 2018, Jølster

Møte i Rådgjevande utval Oktober 2018, Jølster Møte i Rådgjevande utval 2018 24. Oktober 2018, Jølster Agenda 1. Velkommen. Opning av møtet 2. Informasjon frå forvaltninga a. Saker og forvaltning i 2018 b. Gjennomførte tiltak i 2018 3. Innspel frå

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: E-post, Aurland Dato: 05.07.2016 Tidspunkt: 14:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder AUR Jan Geir

Detaljer

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - HOH motorferdsel - NIVA

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - HOH motorferdsel - NIVA Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3129 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 24.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - motorferdsel i samband med kvisting av skiløype

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - motorferdsel i samband med kvisting av skiløype Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark Postadresse Folgefonna nasjonalparkstyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Folgefonnsenteret Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5557 2322 fmvlpost@fylkesmannen.no

Detaljer

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - gjennoppføring av tilbygg på stølshuset på Åsen

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - gjennoppføring av tilbygg på stølshuset på Åsen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: Tidspunkt : 11:00

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: Tidspunkt : 11:00 Møteinnkalling Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt : 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753, eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no

Detaljer

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde - Løyve til riving og oppføring av naust i Langedalen - Fitje Sameige

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde - Løyve til riving og oppføring av naust i Langedalen - Fitje Sameige Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Sandane Næringshage Sandane Senter, 3. etasje 6823 Sandane Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57 64 31 38 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naustdal-

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal

Detaljer

Møteinnkalling. Det vert servert lunsj på hotellet kl Møtet startar kl

Møteinnkalling. Det vert servert lunsj på hotellet kl Møtet startar kl Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Gudvangen Fjordtell Dato: 19.06.2017 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 10:00 Breheimen nasjonalparkstyre Styremedlemmane svarer på telefon om saka er ok. Kvar enkelt e-post med svar blir ført inn i Ephorte

Detaljer

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde - Løyve til å sette opp gjetarhytte i Risbotnen

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde - Løyve til å sette opp gjetarhytte i Risbotnen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Sandane Næringshage Sandane Senter, 3. etasje 6823 Sandane Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57 64 31 38 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naustdal-

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 02.05.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

NAUSTDAL KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL Delegert sak SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. Sakshandsamar DELEGERT SAK PLAN OG

NAUSTDAL KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL Delegert sak SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. Sakshandsamar DELEGERT SAK PLAN OG NAUSTDAL KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL Delegert sak SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. Sakshandsamar DELEGERT SAK PLAN OG 18.12.2015 126/15 HM NÆRING Avgjerd av: Saksansv.: Henning Malones Arkiv: K2-K01 Objekt:

Detaljer

Dispensasjon - Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde - Kjentmannskjøring Øystre Slidre Røde Kors hjelpekorps

Dispensasjon - Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde - Kjentmannskjøring Øystre Slidre Røde Kors hjelpekorps Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Norsk fjellsenter Brubakken 2, 2686 Lom Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Dispensasjon - Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde - Kjentmannskøyring

Dispensasjon - Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde - Kjentmannskøyring Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Norsk fjellsenter Brubakken 2, 2686 Lom Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Sak handsama per e-post Dato: Tidspunkt: 09:00 10:00

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Sak handsama per e-post Dato: Tidspunkt: 09:00 10:00 Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Sak handsama per e-post Dato: 30.06.2016 Tidspunkt: 09:00 10:00 Eventuelt fråfall må meldast snarast på tlf. 90724490. Vararepresentantar møter

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 20.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylksmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utval: AU i verneområdestyret for SVR Møtestad: Møterom i Hovdetun, Hovden Dato: 19.9.2016 Tidspunkt: 10:00 1 2 Sakliste Utvalssaksnr ST 17/16 ST 18/16 ST 19/16 ST 20/16 ST 21/16 ST 22/16

Detaljer

Møteprotokoll. Naustdal-Gjengedal verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Oddmund Klakegg

Møteprotokoll. Naustdal-Gjengedal verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Oddmund Klakegg Møteprotokoll Naustdal-Gjengedal verneområdestyre Utval: Møtestad: Skei hotell Dato: 28.11.2018 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Oddmund Klakegg Medlem

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd.

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd. Lordalen beitelag v. Ola Hareland 2666 LORA Att: SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/393-432.3 DATO: 23.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret Aurland Dato: 12.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leiar

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdes tyre

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdes tyre Møteprotokoll Utval: Møtes tad: Dato : Tids punkt: Ålfotbreen verneområdes tyre Rådhuset, Svelgen 12.11.2012 10:30 Følgjande fas te medle mmar mø tte : Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Otta Dato: Tidspunkt : 18:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Otta Dato: Tidspunkt : 18:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Otta Dato: 30.08.2012 Tidspunkt : 18:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf.: 51643128/41143862. Vararepresentantar møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdestyre Møtesta d: E - post, Aurland Dato: Tid spunkt : 14:00

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdestyre Møtesta d: E - post, Aurland Dato: Tid spunkt : 14:00 Møteinnkalling Utval : Nærøyfjorden verneområdestyre Møtesta d: E - post, Aurland Dato: 05.07.2016 Tid spunkt : 14:00 Eventuelt f orfall må melda s t snara st på tlf. 99499753 eller e - post fmsfano@fylkesmannen.n

Detaljer

Møteinnkalling. Oppkopling telefonmøte: Ring Slå kode #

Møteinnkalling. Oppkopling telefonmøte: Ring Slå kode # Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møtested: Telefon Dato: 01.03.2018 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 947 89 126 (Magnus).

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Årsmelding Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde 2015

Årsmelding Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde 2015 Årsmelding Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde 2015 Frå Salen mot Måsevassdalen, Blåfjellet og Botnafjellet Verneområdeforvaltar Alf Erik Røyrvik 1. Generelt Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde vart

Detaljer

Partsbrev - Folgefonna Nasjonalpark - Kvinnherad - Organisert ferdsel - Ski & sail Rosendal

Partsbrev - Folgefonna Nasjonalpark - Kvinnherad - Organisert ferdsel - Ski & sail Rosendal Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Løyve til installering og drift av fastmontert kamera ved Bondhusbreen i Folgefonna nasjonalpark

Løyve til installering og drift av fastmontert kamera ved Bondhusbreen i Folgefonna nasjonalpark Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Løyve - Naustdal-Gjengedal LVO - Reflektorar ved Osmundes - Norges vassdrags- og energidirektorat

Løyve - Naustdal-Gjengedal LVO - Reflektorar ved Osmundes - Norges vassdrags- og energidirektorat Postadresse Naustdal-Gjengedal verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Sandane Næringshage Sandane Senter, 3. etasje 6823 Sandane Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764

Detaljer

Møteinnkalling. Jostedalsbreen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Jostedalsbreen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Jostedalsbreen nasjonalparkstyre Utval: Møtestad: Sogndal Lodge, Sogndal Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 09:30 Hei! Velkommen til styret sitt siste møte denne styreperioden. Vi skal ha eit effektivt,

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Arbeidsutvalet for nasjonalparkstyret har behandla saka ved e-post i dag, og gjort slik vedtak:

Arbeidsutvalet for nasjonalparkstyret har behandla saka ved e-post i dag, og gjort slik vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Norsk Luftambulanse v/ Ole Anders Listad SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2015/3839 - DATO: 08.06.2015 JOTUNHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Svar per e-post, ekstraordinær sak. Dato: 03.07.2013 Tidspunkt: Svar per e-post 12:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 06.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf.99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utval: Møtestad: Fjordstova i Skjolden Dato: 14.09.2017 Tidspunkt: 17:30 19:00 Følgjande faste medlem møtte: Namn Funksjon Representerer Anne Lise Marstein Marit

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN. Med helsing

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN. Med helsing Geir Kornkveen 2666 LORA Att: SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/142-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: Svar per e-post så snart som råd. Utvalg:

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: Svar per e-post så snart som råd. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Breheimen nasjonalparkstyre Møtested: E-post Dato: 14.03.2018 Tidspunkt: Svar per e-post så snart som råd. Eventuelt forfall må meldes snarest til 97737221. Vararepresentantar får

Detaljer

Årsmelding Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde 2018 Foto: Alf Erik Røyrvik

Årsmelding Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde 2018 Foto: Alf Erik Røyrvik Årsmelding Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde 2018 Foto: Alf Erik Røyrvik Verneområdeforvaltar Alf Erik Røyrvik 1. Generelt Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde vart verna 9. januar 2009, og det

Detaljer

Nærøyfjorden verneområdestyre - melding om vedtak - tilrettelegging av lagerrom på Salthella

Nærøyfjorden verneområdestyre - melding om vedtak - tilrettelegging av lagerrom på Salthella Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer