Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bestilleravdelingen. Møteinnkalling 9/06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bestilleravdelingen. Møteinnkalling 9/06"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bestilleravdelingen Møteinnkalling 9/06 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 28. november 2006 kl Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling Godkjenning av sakskart Informasjon Eventuelt Saker til behandling Sak 177/06 Protokoll fra BU-møte oktober Sak 178/06 Protokoller fra råd, utvalg og komiteer...13 Sak 179/06 Beboerparkeringsprosjekt - valg av prøveområde...15 Sak 180/06 Thereses gate 7A Bruksendring fra næring til storkisk - Easy Sak 181/06 Søknad om bevilling, ny - Puro, Karl Johans gate Sak 182/06 Søknad om bevilling, uteservering og utvidet åpnings- og skjenketid - Peoples, Arbeidersamfunnets plass Sak 183/06 Status for drift av parkene i Bydel St. Hanshaugen Sak 184/06 Behov for offentlige toaletter i Bydel St. Hanshaugen...85 Sak 185/06 Mulighetsanalyse - barnehage i General Birchs gate Sak 186/06 Fagerborggata 31, gnr 216 bnr. 25, Fagerborg menighetsbarnehage - varsel om reguleringsforslag Sak 187/06 Rapportering bydels- og sentrumsoppgaver, Nærmiljøseksjonen Sak 188/06 Oppsummering av folkehelsearbeid i Sak 189/06 Årsapport 2006: Kultur- og nærmiljøarbeid Sak 190/06 EVALUERING AV REHABILITERINGSAVDELINGEN, ADAMSTUEN OMSORGSSENTER Sak 191/06 Elektronisk utsendelse til politiske møter Sak 192/06 Behandlingstid i høringssaker Sak 193/06 Bydel St. Hanshaugen - økonomisk status pr. oktober

2 ii

3 Sak 177/06 Protokoll fra BU-møte oktober 2006 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Kristin Kaus Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /06 PROTOKOLL FRA BU-MØTE OKTOBER 2006 Protokoll 8/06 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 31. oktober 2006 kl Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg møtte: Rune Aale-Hansen (H) Mads Harlem (A) Sigrid Bøe-Elgsaas (A) Haakon Sandøy (A) Erlend Hansen (A) Kari Haug Warberg (H) Lars Erik Becken (H) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Åshild Olaussen (SV) Mohammed Saqib (SV) Aanund Tveitå (F) Erlend Sølvberg (F) Gerhard Rinner (F) Frode Fjellstad (V) Stian Oen (SV) For Stian Oen (SV) møtte Firuz Kutal (SV) Bydelsdirektør Sven Bue Berger Avdelingssjef bestiller Kjersti Halvorsen Avdelingssjef utfører Sveinung Lervåg

4 Møtesekretær: Kristin Kaus Åpen halvtime Til saken Møllergata (nr 160): Remi Padoin Til saken Easy 24 (nr 161): Ola Tünander Marit Kromberg Tormod Roppestad Kirsti Hultberg Om funksjonshemmede og registrering i IPLOS: Aksel og Marit Storstein Godkjenning av innkalling Godkjent Godkjenning av sakskart Godkjent iv

5 Sak 156 /06 Protokoll fra BU-møte september 2006 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Godkjent Votering: Enstemmig vedtatt. Vedtak: Godkjent Sak 157 /06 Protokoller fra råd, utvalg og komiteer Bydelsdirektørens forslag til vedtak Tatt til orientering Votering: Enstemmig vedtatt. Vedtak: Tatt til orientering Sak 158 /06 Varsel om utarbeidelse av bebyggelsesplan med mindre vesentlig reguleringsendring til forhåndsuttalelse - Pilestredet 27 og St. Olavs gate 22 og 24 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget kan se at innglassing av bakgården vil kunne ha en stor miljøverdi og betydning som møtested for hovedleietageren i bygårdene, Filadelfiamenigheten i Oslo. Bydelsutvalget vil derfor anbefale oppføring av glasstak til tross for at dette medfører at gjeldende u-grad vil overskrides. Bydelsutvalget vil imidlertid anbefale at innglassingen skjer ved overbygg på 1. eller 2. etasjenivå, da dette vil sikre at gårdsrommets fasader fortsatt gir en opplevelse av å være byggenes ytre fasader. Bydelsutvalget mener at dette kan være en måte å løse innglassingen på som kan være forenlig med Byantikvarens synspunkter i saken. Votering: Enstemmig vedtatt. Vedtak: Bydelsutvalget kan se at innglassing av bakgården vil kunne ha en stor miljøverdi og betydning som møtested for hovedleietageren i bygårdene, Filadelfiamenigheten i Oslo. Bydelsutvalget vil 1

6 derfor anbefale oppføring av glasstak til tross for at dette medfører at gjeldende u-grad vil overskrides. Bydelsutvalget vil imidlertid anbefale at innglassingen skjer ved overbygg på 1. eller 2. etasjenivå, da dette vil sikre at gårdsrommets fasader fortsatt gir en opplevelse av å være byggenes ytre fasader. Bydelsutvalget mener at dette kan være en måte å løse innglassingen på som kan være forenlig med Byantikvarens synspunkter i saken. Sak 159 /06 Operagata, Bjørvika. Varsel om mindre vesentlig reguleringsendring Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget kan se at forslaget vil ha flere positive følger for området, som en øket grøntstruktur og en bedret sikkerhet for syklister i området. Bydelsutvalget er kjent med at det også planlegges tilrettelagt for trikk eller fjordbane i Operagata, og er usikker på om planforslaget vil kunne få betydning for eller være til hinder for dette. Bydelsutvalget anbefaler, med forbehold i dette, forslag om mindre vesentlig reguleringsendring for Operagata i Bjørvika. Votering: Enstemmig vedtatt. Vedtak: Bydelsutvalget kan se at forslaget vil ha flere positive følger for området, som en øket grøntstruktur og en bedret sikkerhet for syklister i området. Bydelsutvalget er kjent med at det også planlegges tilrettelagt for trikk eller fjordbane i Operagata, og er usikker på om planforslaget vil kunne få betydning for eller være til hinder for dette. Bydelsutvalget anbefaler, med forbehold i dette, forslag om mindre vesentlig reguleringsendring for Operagata i Bjørvika. Sak 160 /06 Klage på bomiljøet i Møllergata og nærliggende områder Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar saken til orientering. Bydelsutvalget ber også om at saken legges fram på nytt når kommuneadvokatens juridiske vurdering foreligger. Behandling: Omforent endringsforslag fra Kari Haug Warberg (H) fra alle partier: Bydelsutvalget ber Bystyret endre definisjonen av området Møllergata nord for Youngstorget, med sidegater, fra sone sentrum til sone boligområde. Eksisterende utesteder i det berørte området vil som følge av dette, få endret sine åpnings- og skjenketider fra 0300/0330 til 0030/0100. Votering: Bydelsdirektørens forslag satt opp mot Haug Warberg og falt mot 1 stemme (F - Sølvberg) 2

7 Vedtak: Bydelsutvalget ber Bystyret endre definisjonen av området Møllergata nord for Youngstorget, med sidegater, fra sone sentrum til sone boligområde. Eksisterende utesteder i det berørte området vil som følge av dette, få endret sine åpnings- og skjenketider fra 0300/0330 til 0030/0100. Sak 161 /06 Thereses gate 7a Bruksendring fra næring til storkiosk - Easy 24 Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Bydelsutvalget mener det er ønskelig med publikumsrettet virksomhet som forretninger, kafeer, restauranter og lignende i første etasje mot Thereses gate, i tråd med en foreslått utvikling av gaten som en viktig strøksgate. Bydelsutvalget anbefaler på denne bakgrunn at det gis rammetillatelse for bruksendring for underetasjen i lokalene i Thereses gate 7A til storkiosk og dispensasjon fra boligformålet i reguleringsplanen. 2. Bydelsutvalget er skeptisk til å ha en døgnåpen storkiosk i dette området, da det vil kunne medføre støyplager om natten for de nærmeste naboene. Bydelsutvalget anbefaler, med bakgrunn i nabobekymringer, at det gis en innskrenkning i åpningstiden, noe som også er i tråd med gjeldende husordensregler for gården (ro mellom kl. 23 og 07). 3. Bydelsutvalget forutsetter at lokalene tilfredsstiller Teknisk forskrift til Plan- og bygningslovens krav til støyisolering mot boliger, og krav til ventilasjon for kiosk/ serveringssteder mv. 4. Bydelsutvalget forutsetter at lokalet tilrettelegges for alle brukere ved at atkomst, serveringsdisker m.v. utformes i tråd med prinsippene om universell utforming. Som et minimum må det forutsettes at lokalene tilfredsstiller Teknisk forskrift til Plan- og bygningslovens krav til atkomst. 5. Bydelsutvalget forutsetter at det sørges for utendørs oppsamlingspunkt for avfall, at dette tømmes daglig og at fortau og uteområde langs virksomhetens fasade daglig ryddes for avfall. Behandling: Åshild Olaussen: Saken utsettes Votering: Enstemmig vedtatt Vedtak: Saken utsettes. 3

8 Sak 162 /06 Maiden, Øvre Vollgate 13:Bevillingssøknad fra Sinpecado AS om utvidet åpnings- og skjenketid ute i bakgård. Ny behandling av høringsuttalelse Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Vedtak i BU-sak 135/06 omgjøres som følge av innsikt i ny informasjon i saken. Bydelsutvalget ønsker ikke å bidra til en utvikling der støy og nattelig uro øker etter kl Bydelsutvalget mener at sosiale hensyn til beboerne i nærmiljøet skal prioriteres og anbefaler ikke at Maiden, med adresse Øvre Vollgate 13 får utvidet åpnings- og skjenketid ute i bakgård. Behandling: Rune Aale-Hansen (H): Saken trekkes Votering: Enstemmig vedtatt Vedtak: Saken trekkes. Sak 163 /06 Søknad om bevilling fra AS Vinmonopolet, Rosenkrantzgate 11 Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Bydelsutvalget har ingen innvendinger mot at AS Vinmonopolet avvikler utsalget i Møllergata 10, 0179 Oslo og etablerer ny selvbetjent vinmonopolbutikk i Rosenkrantz gate 11, 0159 Oslo, og anbefaler herved søknaden. Det forutsettes at gjeldende lover og forskrifter overholdes. Votering: Enstemmig vedtatt Vedtak: Bydelsutvalget har ingen innvendinger mot at AS Vinmonopolet avvikler utsalget i Møllergata 10, 0179 Oslo og etablerer ny selvbetjent vinmonopolbutikk i Rosenkrantz gate 11, 0159 Oslo, og anbefaler herved søknaden. Det forutsettes at gjeldende lover og forskrifter overholdes. Sak 164 /06 Prøveordning med innsamling av matavfall fra husholdninger Bydelsdirektørens forslag til vedtak 4

9 Bydelsutvalget i Bydel St. Hanshaugen tok i 2004 initiativet til at det , i samarbeid med Renovasjonsetaten, ble startet opp en prøveordning med innsamling av farlig avfall og plastemballasje fra utvalgte borettslag og sameier i bydelen. Evalueringen av prøveordningen viser at ordningen har vært vellykket. Bydelsutvalget ser svært positivt på at Renovasjonsetaten ønsker å videreføre prøveordningen, noe som vil kunne gi nyttige data for den innsamlingen Renovasjonsetaten nå planlegger i fullskala for Oslo. I denne sammenheng ønsker bydelsutvalget å formidle at bydelen ønsker å være prøvebydel eller -område for en innsamling av både plast og våtorganisk avfall i Oslo. Votering: Enstemmig vedtatt. Vedtak: Bydelsutvalget i Bydel St. Hanshaugen tok i 2004 initiativet til at det , i samarbeid med Renovasjonsetaten, ble startet opp en prøveordning med innsamling av farlig avfall og plastemballasje fra utvalgte borettslag og sameier i bydelen. Evalueringen av prøveordningen viser at ordningen har vært vellykket. Bydelsutvalget ser svært positivt på at Renovasjonsetaten ønsker å videreføre prøveordningen, noe som vil kunne gi nyttige data for den innsamlingen Renovasjonsetaten nå planlegger i fullskala for Oslo. I denne sammenheng ønsker bydelsutvalget å formidle at bydelen ønsker å være prøvebydel eller -område for en innsamling av både plast og våtorganisk avfall i Oslo. Sak 165 /06 Oppfølging av barnehage "e". Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar redegjørelsen til orientering. Votering: Enstemmig vedtatt. Vedtak: Bydelsutvalget tar redegjørelsen til orientering. Sak 166 /06 Brukerundersøkelse fritidsklubbene 2006 Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Bydelsutvalget tar brukerundersøkelse for fritidsklubbene 2006 til orientering. Votering: Enstemmig vedtatt. Vedtak: 5

10 Bydelsutvalget tar brukerundersøkelse for fritidsklubbene 2006 til orientering. Sak 167 /06 Brukerundersøkelse SFO 2006 Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Bydelsutvalget tar brukerundersøkelse for SFO 2006 til orientering. Votering: Enstemmig vedtatt. Vedtak: Bydelsutvalget tar brukerundersøkelse for SFO 2006 til orientering. Sak 168 /06 Evaluering av ungdomslekene (UL) 2006 Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Bydelsutvalget tar evaluering av ungdomslekene 2006 til orientering. Votering: Enstemmig vedtatt. Vedtak: Bydelsutvalget tar evaluering av ungdomslekene 2006 til orientering. Sak 169 /06 Evaluering av bydelsdag 2006 Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Bydelsutvalget tar evalueringen av bydelsdagen 2006 til orientering. Votering: Enstemmig vedtatt. Vedtak: Bydelsutvalget tar evalueringen av bydelsdagen 2006 til orientering. Sak 170 /06 Status Strategisk plan 2. tertial 2006 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar statusrapportering 2. tertial til orientering. Votering: 6

11 Enstemmig vedtatt. Vedtak: Bydelsutvalget tar statusrapportering 2. tertial til orientering. Sak 171 /06 Utføreravdelingens Driftsplan status 2. tertial 2006 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar statusrapport andre tertial 2006 på Utføreravdelingens driftsplan til orientering. Votering: Enstemmig vedtatt. Vedtak: Bydelsutvalget tar statusrapport andre tertial 2006 på Utføreravdelingens driftsplan til orientering. Sak 172 /06 Søknad om bevilling, uteservering bakgård - Rubber Chicken AS, Kr. August`s gate 7 B Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget ser at det er hensiktsmessig å bidra til at søknader om bevillinger anbefales innenfor de vedtatte åpningstidene i gjeldende forskrifter, 1 a d. Dette er et virkemiddel for å unngå økt uro og forsterking av sosiale problemer i sentrum. Bydelsutvalget anbefaler ikke at Rubber Chicken, med adresse Kristian Augusts gate 7 B får innvilget åpningstid ute i bakgård til kl og skjenketid ute i bakgård til kl Bydelsutvalget anbefaler at Rubber Chicken, med adresse Kristian Augusts gate 7 B innvilges åpnings- og skjenketid ute i bakgård til kl / kl i henhold til forskrift om skjenketider i Oslo, 1c. Votering: Vedtatt mot 1 stemme (F - Sølvberg) Vedtak: Bydelsutvalget ser at det er hensiktsmessig å bidra til at søknader om bevillinger anbefales innenfor de vedtatte åpningstidene i gjeldende forskrifter, 1 a d. Dette er et virkemiddel for å unngå økt uro og forsterking av sosiale problemer i sentrum. Bydelsutvalget anbefaler ikke at Rubber Chicken, med adresse Kristian Augusts gate 7 B 7

12 får innvilget åpningstid ute i bakgård til kl og skjenketid ute i bakgård til kl Bydelsutvalget anbefaler at Rubber Chicken, med adresse Kristian Augusts gate 7 B innvilges åpnings- og skjenketid ute i bakgård til kl / kl i henhold til forskrift om skjenketider i Oslo, 1c. Sak 173 /06 Søknad om bevilling, uteservering terrasse - Eurest Personalrestauranter Vedens Gang, Akersgata 55, Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Bydelsutvalget anbefaler ikke at Eurest Personalrestauranter AS, på vegne av Verdens gang (VG) med adresse Akersgata 55 gis bevilling for uteservering på terrasse med åpningstid til kl og skjenketid til kl Behandling: Endringsforslag fra Åshild Olaussen (SV): Bydelsutvalget kjenner ikke til at serverings- og skjenkerett vil bidra til å skape eller forterke sosiale problemer og anbefaler derfor at Eurest Personalrestauranter AS, på vegne av Verdens gang (VG) med adresse Akersgata 55 gis bevilling for uteservering på terrasse med åpningstid til kl og skjenketid til kl Votering: Bydelsdirektørens forslag satt opp mot Olaussens og falt med en stemme (F Rinner) Vedtak: Bydelsutvalget kjenner ikke til at serverings- og skjenkerett vil bidra til å skape eller forterke sosiale problemer og anbefaler derfor at Eurest Personalrestauranter AS, på vegne av Verdens gang (VG) med adresse Akersgata 55 gis bevilling for uteservering på terrasse med åpningstid til kl og skjenketid til kl Sak 174 /06 Søknad om bevilling, eierskifte - Club Barong Sai, Møllergata 32 A Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Bydelsutvalget ønsker å bidra til at Møllergata og nærliggende områder utvikler seg til å bli attraktive og trygge boligområder for barnefamilier. Et av virkemidlene for å minske de sosiale problemene er å redusere åpnings- og skjenketiden for serveringsstedene i Møllergata og i andre gater med boliger, beliggende innenfor bydelens grenser. 1. Bydelsutvalget anbefaler ikke at Club Barong Sai, med adresse Møllergata 32 A, får bevilling med åpningstid inne til kl 3.30 og skjenketid inne til kl Bydelsutvalget anbefaler ikke at det gis bevilling til uteservering med åpningstid til kl og skjenketid ute til kl

13 2. Bydelsutvalget kjenner ikke til at serverings- og skjenkerett vil bidra til å skape eller forterke sosiale problemer og anbefaler derfor at Club Barong Sai, med adresse Møllergata 32 A, innvilges bevilling med åpningstid inne til kl og skjenketid inne til kl Votering: Bydelsdirektørens forslag vedtatt mot en stemme (F Sølvberg) Vedtak: 1. Bydelsutvalget anbefaler ikke at Club Barong Sai, med adresse Møllergata 32 A, får bevilling med åpningstid inne til kl 3.30 og skjenketid inne til kl Bydelsutvalget anbefaler ikke at det gis bevilling til uteservering med åpningstid til kl og skjenketid ute til kl Bydelsutvalget kjenner ikke til at serverings- og skjenkerett vil bidra til å skape eller forterke sosiale problemer og anbefaler derfor at Club Barong Sai, med adresse Møllergata 32 A, innvilges bevilling med åpningstid inne til kl og skjenketid inne til kl Sak 175 /06 Bydel St. Hanshaugen - økonomisk status pr. september 2006 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar økonomisk status pr. september til orientering. Votering: Enstemmig vedtatt. Vedtak: Bydelsutvalget tar økonomisk status pr. september til orientering. Sak 176 /06 Stensgata 22 B - bruksendring, oversendelse Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Bydelsutvalget mener det er ønskelig med publikumsrettet virksomhet i dette området, i tråd med forslaget til Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo Bydelsutvalget anbefaler på denne bakgrunn at det gis rammetillatelse for bruksendring for lokalene i Stensgata 22B til servering/kaffebar og dispensasjon fra formålet i reguleringsplanen. 2. Bydelsutvalget anbefaler, med bakgrunn i nabobekymringer, at det gis en innskrenkning i åpningstiden, noe som også er i tråd med gjeldende husordensregler for gården (ro mellom kl. 23 og 07). Bydelsutvalget anbefaler søkers ønske om en åpningstid innenfor kl

14 Votering: 3. Bydelsutvalget forutsetter at lokalene tilfredsstiller Teknisk forskrift til Plan- og bygningslovens krav til støyisolering mot boliger, og krav til ventilasjon for serveringssteder mv. 4. Bydelsutvalget forutsetter at lokalet tilrettelegges for alle brukere ved at atkomst, serveringsdisker m.v. utformes i tråd med prinsippene om universell utforming. Som et minimum må det forutsettes at lokalene tilfredsstiller Teknisk forskrift til Plan- og bygningslovens krav til atkomst. 5. Bydelsutvalget forutsetter at det sørges for utendørs oppsamlingspunkt for avfall, at dette tømmes daglig og at fortau og uteområdet langs virksomhetens fasade daglig ryddes for avfall. Enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Bydelsutvalget mener det er ønskelig med publikumsrettet virksomhet i dette området, i tråd med forslaget til Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo Bydelsutvalget anbefaler på denne bakgrunn at det gis rammetillatelse for bruksendring for lokalene i Stensgata 22B til servering/kaffebar og dispensasjon fra formålet i reguleringsplanen. 2. Bydelsutvalget anbefaler, med bakgrunn i nabobekymringer, at det gis en innskrenkning i åpningstiden, noe som også er i tråd med gjeldende husordensregler for gården (ro mellom kl. 23 og 07). Bydelsutvalget anbefaler søkers ønske om en åpningstid innenfor kl Bydelsutvalget forutsetter at lokalene tilfredsstiller Teknisk forskrift til Plan- og bygningslovens krav til støyisolering mot boliger, og krav til ventilasjon for serveringssteder mv. 4. Bydelsutvalget forutsetter at lokalet tilrettelegges for alle brukere ved at atkomst, serveringsdisker m.v. utformes i tråd med prinsippene om universell utforming. Som et minimum må det forutsettes at lokalene tilfredsstiller Teknisk forskrift til Plan- og bygningslovens krav til atkomst. 5. Bydelsutvalget forutsetter at det sørges for utendørs oppsamlingspunkt for avfall, at dette tømmes daglig og at fortau og uteområdet langs virksomhetens fasade daglig ryddes for avfall. 10

15 Referatsaker Periode: 27. september oktober 2006 Sak nr. Arkivsak Tittel 51/ Coastline Marine Homes - invitasjon til aktuelle bydeler 52/ Oversendelse av "årsberetning - trafikkulykker i Oslo 2005" 53/ Orientering om planlegging av rundkjøring på Alexander Kjellands plass 54/ Forslag til område for utprøving av beboerparkering i Bydel St. Hanshaugen 55/ Navneendring av Henrik Ibsens gate til Hammersborggata - klage fra Sparebank 1 gruppen - underretning om klagenemdas vedtak 57/ Bruksendring fra forretning til servering, Karl Johans gate 39 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Godkjent 11

16 Sak 178/06 Protokoller fra råd, utvalg og komiteer Arkivsak: Arkivkode: PROT Saksbehandler: Kristin Kaus Saksgang Møtedato Saknr Bydelsutvalget /06 PROTOKOLLER FRA RÅD, UTVALG OG KOMITEER Bydelsdirektørens forslag til vedtak Tatt til orientering 12

17 Sak 179/06 Beboerparkeringsprosjekt - valg av prøveområde Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Elin Løvseth Saksgang Møtedato Saknr Komité for trafikk, miljø og byutvikling /06 Bydelsutvalget /06 BEBOERPARKERINGSPROSJEKT - VALG AV PRØVEOMRÅDE Tidligere vedtak i saken: BUsak 128/05 Parkeringspolitikk i Oslo høring Notat Beboerparkering- oppfølging av bystyrets vedtak om parkeringspolitikk for Oslo BUsak 105/06 Beboerparkering oppfølging av bystyrets vedtak Bakgrunn Bystyret behandlet i møtet som sak 6: Parkeringspolitikk for Oslo. Når det gjelder beboerparkering ble det fattet følgende vedtak: Beboerparkering Det etableres en ordning med beboerparkering i Oslo, innenfor følgende rammer: - Det enkelte bydelsutvalg bestemmer om ordningen skal iverksettes for hele eller deler av sin bydel. - Ordningen skal bygge på prinsippet om fleksible plasser, dvs. ikke på reservering av plasser for bare beboerparkering. Unntak fra dette prinsippet bør imidlertid kunne gjøres der det er særlige grunner for det. Byrådet gis fullmakt til å utforme de nærmere regler om ordningen. Saksframstilling: I saksfremstillingen gis en status i beboerparkeringsprosjektet så langt, en orientering om prosjektets fremdriftsplan og premisser for valg av prøveområde i Bydel St. Hanshaugen Organisering av arbeidet med forsøksordning med beboerparkering Trafikketaten har i henhold til bystyrets vedtak fått i oppdrag av Byrådsavdeling for miljø og samferdsel å utrede mulighetene for å gjennomføre forsøk med beboerparkering i indre by. Etaten har nedsatt en prosjektgruppe med representanter fra de fire bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, St.Hanshaugen og Frogner. I gruppen deltar også Samferdselsetaten og politiet. Bydel Sagene var invitert til å delta i prosjektet, men ønsket ikke å delta i prøveordningen. Sentrale temaer i utredningsarbeidet vil være: - Kriterier for tildeling av beboerlisens - Avgiftsnivå på lisens-/parkering - Skilting - Kontrollsystem - Valg av system; oblater, driftssystem m.v. - Kostnader til investering og drift 13

18 Erfaring med beboerparkering i Stockholm og Helsingfors I september gjennomførte prosjektgruppen en studiereise til Stockholm og Helsingfors for å høste erfaringer med beboerparkering i disse byene. Stockholm innførte beboerparkering i 1985, mens Helsingfors innførte beboerparkering i Ordningen med beboerparkering bygger på de samme hovedprinsippene i Stockholm og Helsingfors, med noen variasjoner. Både i Helsingfors og Stockholm bygger beboerparkeringsordningen på prinsippet om ikkereserverte plasser for beboerne. Det vil si at man med beboerlisens kan parkere på ordinære avgiftsplasser i en sone til billigere pris, og uten å ta hensyn til maksimal parkeringstid. I Stockholm skiller man mellom det å ha en beboerlisens, som gir deg rett til å parkere til beboertakst i et bestemt område, og selve betalingen for å parkere. I Helsingfors er beboerlisens og betaling sammenfallende. Prisforskjellen på beboerparkering i de to byene er stor. I Stockholm koster en beboerlisens 6000 SEK pr. år, mens den i Helsingfors koster 36 euro (300 NOK) pr. år. Prisen har ingen sammenheng med hva det koster å administrere systemet. Dette gjelder begge byene. I Stockholm kan man velge å løse dagsbillett (30 SEK), man kan betale for en 30 dagers periode (500 SEK) eller for en lengre periode. Man kan også gjøre et opphold i betalingen på minimum 7 dager. I Helsingfors er en beboerlisens gyldig i ett år. Hovedkriteriene for tildeling av beboerlisens er relativt like i de to byene: - En må være folkeregistrert i den aktuelle beboersonen, eller være registrert som midlertidig bosatt i byen. - En må eie en bil som er registrert på samme adresse, eller være i besittelse av en bil (leid eller lånt). Helsingfors godtar ikke lånt bil, og krever i tillegg at søker hadde førerkort. Eksempler fra norske byer Det er i prosjektet videre innhentet informasjon om beboerparkeringsordninger fra fem byer i Norge. Stavanger. Boligsoneparkering er et viktig virkemiddel for kommunen for å oppretthode et godt bomiljø i de sentrumsnære bydelene. Ordningen gir beboere særfordeler med hensyn til parkering i boliggatene. P-kort kan tildeles beboere, næringsdrivende og institusjoner som ikke har tilstrekkelig egenparkering. Prisen pr. parkeringskort er kr. 124 pr. mnd eller kr pr. år for bil nr.en. For næringsdrivende og bil nr. to er prisen høyere. Bergen. Problemer med fremmedparkering i de sentrale boligstrøkene førte til at bystyret i desember 1984 vedtok å innføre avgiftsbelagt boligsoneparkering i åtte soner i Bergen sentrum. Ordningen er senere utvidet til å gjelde flere områder utenfor sentrum. Prisen er kr. 140 pr mnd, eller kr 1680 pr år. Trondheim innførte også boligsoneparkering på 1980-tallet. Parkeringskort tildeles kun til søkere som ikke har mulighet for parkering på egen eller leid grunn. Fast bosatte skal framlegge bostedsbevis. Det tildeles ikke flere parkeringskort i en sone enn det er reservert plasser for i sonen, og det gis i utgangspunktet kun ett parkeringskort pr. boenhet. Etter søknad kan det imidlertid gis parkeringskort til (i prioritert rekkefølge): personer på medisinsk og sosialgrunnlag, næringsdrivende, midlertidig bosatte, to eller flere parkeringskort pr boligenhet/firma. Prisen er kr. 250 pr måned, eller kr 3000 pr år for første beboerkort. Prisen er høyere for evt. kort nr to i husstanden, for næringsdrivende m.v. (pris pr ). Sandnes har relativt nylig innført boligsoneparkering. Ordningen er aktuell i områder med mangelfulle muligheter for parkering på den enkelte tomt og mye fremmedparkering. Beboerparkeringskort tildeles kun til beboere som kan dokumentere at de ikke kan dekke parkering på egen grunn, og det gis kun ett parkeringskort pr. leilighet. Prisen pr. parkeringskort er kr pr år. 14

19 Kristiansand har hatt en lignende ordning som Trondheim og Bergen fra 1982/83. Det er tildelt parkeringskort til beboere, næringsdrivende/institusjoner og fremmedparkerere på sosialt/medisinsk grunnlag. Bosoneordningen ble i sin tid innført for å lette presset på gatearealene, hvor bl.a. barns behov for utfoldelse var et sentralt tema. Ordningen har etter hvert utviklet seg til å bli et rent parkeringstilbud, og økt bo- og biltetthet kombinert med lave priser har gitt knapphet på gateparkering. Det foreslås nå innstramming av tildelingskriteriene i beboerparkeringsordningen.1 Dette for å redusere etterspørselen etter gateparkeringsplasser, og trafikken i beboersonen. Forslaget innebærer at beboere som har parkering på egen grunn ikke vil få tildelt beboerparkeringstillatelse, og det vil bli gitt kun ett bosonekort pr. boenhet. Søkeren må dessuten ha registrert bilen i eget navn. Samtidig økes prisene gradvis opp til sammenlignbart nivå i andre norske byer, fra kr. 750 pr. år i 2006 til kr pr. år i Premisser for valg av prøveområde i Bydel St. Hanshaugen Trafikketaten har bedt den enkelte bydel om å komme med et forslag til et område hvor det vil være aktuelt å prøve ut en beboerparkeringsordning. Ut fra dette området vil Trafikketaten finne fram til relevante data omkring demografi, bil-hold og antall strekninger med avgift/fri parkering. Trafikketaten ser det hensiktsmessig at disse prøveområdene bygger på de eksisterende rodene/grunnkretser, og at de er på størrelse med 2-3 grunnkretser, altså relativt små. I tillegg er det en fordel at det i områdene finnes en blanding av beboere og næringsvirksomhet, da det i områder med stort innslag av forretninger og annen publikumsrettet servicevirksomhet, kontorer og lignende vil det være stor etterspørsel etter parkeringsplasser fra både korttidsbesøkende og arbeidstakere som jobber i området. På grunn av Trafikketatens tidspress i saken ble bydelsutvalget gitt muntlig orientering om beboerparkeringsprosjektet ved leder av TMB i møte Bydelsutvalgets anbefaling i forhold til prøveområde i bydelen ble oversendt Trafikketaten i brev av (BU referatsak 54/06). Bydelsutvalget foreslo et lite område for prøveordningen, avgrenset av Dalsbergstien, Sofies gate, Stensberggata, og Pilestredet. I bydelens brev til Trafikketaten ble det antydet at prøveområdet kunne utvides til å omfatte hele roden eller også omliggende roder, dersom Trafikketaten mente dette var nødvendig i forhold til fremmedparkering og representativitet i utvalget. Bydelen mottok brev fra Trafikketaten (vedlagt) hvor det bes om at bydelen foreslår et annet prøveområde, da det viser seg at området i tidspunktet for befaring hadde god parkeringskapasitet. I brevet foreslår Trafikketaten selv et prøveområde på Lindern, avgrenset av Kirkeveien, Ullevålsveien, General Birchs gate og Geitmyrsveien, da dette er et område med stort innslag av fremmedparkering. I løpet av det siste året har bydelen mottatt 5 skriftlige henvendelser (vedlagt) med ønske om beboerparkering. Henvendelsene har kommet fra følgende områder: området mellom General Birchs gate - Ullevålsveien Collets gate - Geitmyrsveien, Stensgata, Grubbegata/Fredensborgveien, Fagerborgområdet og Telthusbakken (vedlagt). Videre har bydelen også mottatt telefoniske henvendelser om parkeringsproblemer innenfor området avgrenset av Bjerregårdsgate/ Uelandsgate/Colletsgate og Ullevålsveien. Flere av områdene over er rene boligområder uten større innslag av næringsbebyggelse eller annen kjent årsak til eventuell fremmedparkering. Bydelen innehar ut over dette ikke noe tallmateriale som gir grunnlag for å kunne peke ut det mest egnede prøveområdet. Vedlagt Trafikketatens oversikt over parkeringstall på bydelsnivå. 15

20 Framdrift Det tas sikte på å utarbeide et konkret forslag til en beboerparkeringsordning så snart som mulig slik at det kan utprøves for et begrenset område i Trafikketaten ønsker å avklare prøveområde/r for prosjektet i løpet av november. Det vil trolig bli valgt ut 1-2 prøveområder totalt i de bydeler som deltar i prosjektet. Trafikketaten vil oversende en høringssak til bydelene, også trolig i løpet av inneværende år, hvor det bes om en tilbakemelding på andre forhold i utredningsarbeidet. Trafikketatens foreløpige forslag til milepæler og tidsrammer : Oppstart i prøveområdet Evaluering av prøveperioden Levering av ferdig prosjektrapport Som det går frem av bystyrevedtaket er det opp til det enkelte bydelsutvalg å bestemme om ordningen skal iverksettes for hele eller deler av sin bydel. Bydelsutvalget vil bli invitert til å ta endelig stilling til om bydelen skal delta i en forsøksordning med beboerparkering når premissene for en forsøksordning er nærmere avklart (avgrensing av et eventuelt prøveområde, tildelingskriterier, administrasjon av ordningen, kostnader, avgiftsnivå m.v. ). Bydelsdirektørens vurdering Etter bydelsdirektørens mening innehar ikke bydelen det tallmaterialet som gir grunnlag for å kunne peke ut det mest egnede prøveområdet. Bydelsdirektøren vil derfor foreslå at bydelsutvalget anbefaler det området som er foreslått av Trafikketaten som et egnet område: Lindern, avgrenset av Kirkeveien, Ullevålsveien, General Birchs gate og Geitmyrsveien. Bydelsdirektøren er enig med Trafikketaten i at dette kan være et egnet prøveområde, da det her er et stort innslag av fremmedparkering. Bydelsdirektøren vil imidlertid foreslå at området utvides med området i øst avgrenset av General Birchs gate - Ullevålsveien - Colletsgate og Geitmyrsveien. Bydelsdirektørens argument her er at det i dette området er samme problematikk med fremmedparkering, samt at en beboerparkeringsløsning i naboområdet, som foreslått av Trafikketaten, vil medføre en forverring av parkeringssituasjonen i hele dette området. Som et alternativ 2 vil bydelsdirektøren foreslå at bydelsutvalget anbefaler det området som bydelen har fått flest enkelthenvendelser om, avgrenset av Bjerregårdsgate/Uelandsgate/Colletsgate og Ullevålsveien. Bydelsdirektørens forslag til vedtak 1. Bydelsutvalget tar sak om status i beboerparkeringsprosjektet til orientering. 2. Bydelsutvalget foreslår følgende område i bydelen som prøveområde for beboerparkering: Lindern, avgrenset av Kirkeveien, Ullevålsveien, General Birchs gate og Geitmyrsveien. Bydelsutvalget er her enig med Trafikketaten i at dette er et egnet prøveområde, da det har et stort innslag av fremmedparkering. Bydelsutvalget foreslår i tillegg at området utvides med området i øst avgrenset av General Birchs gate - Ullevålsveien - Colletsgate og Geitmyrsveien. Bydelsutvalget mener at dette naboområdet har samme problematikk med fremmedparkering, og at en beboerparkeringsordning bare innenfor det ett av områdene vil kunne medføre en kraftig forverring av parkeringssituasjonen i hele området. 16

Oslo kommune. Møteinnkalling 8/06

Oslo kommune. Møteinnkalling 8/06 Oslo kommune Møteinnkalling 8/06 Møte: Komité for trafikk, miljø og byutvikling Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 22. november 2006 kl. 19.00 Sekretariat: 23 47 56 52 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 7/06

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 7/06 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 7/06 Møte: Komité for trafikk, miljø og byutvikling Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 25. oktober 2006 kl. 19.00 Sekretariat: 23 47 56 51 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Kjetil Jørstad (V) Gerhard Rinner (F) Åsmund Strand Johansen (SV)

Kjetil Jørstad (V) Gerhard Rinner (F) Åsmund Strand Johansen (SV) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget Protokoll 9/06 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 21. november 2006 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 03 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget. Møteinnkalling 1/07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget. Møteinnkalling 1/07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget Møteinnkalling 1/07 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 20. februar 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 27 47 53 00 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget. Protokoll 8/06

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget. Protokoll 8/06 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget Protokoll 8/06 Møte: Komité for trafikk, miljø og byutvikling Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 22. november 2006 kl. 19.00 Sekretariat: 23 47 56

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget. Møteinnkalling 1/07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget. Møteinnkalling 1/07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget Møteinnkalling 1/07 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 21. februar 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 03 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget. Møteinnkalling 9/06

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget. Møteinnkalling 9/06 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget Møteinnkalling 9/06 Møte: Komité for trafikk, miljø og byutvikling Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 06. desember 2006 kl. 19.00 Sekretariat: 23

Detaljer

Bydelsdirektør Tone Frønes Avdelingssjef administrasjon Kjersti Halvorsen Avdelingssjef bestiller Sven Bue Berger

Bydelsdirektør Tone Frønes Avdelingssjef administrasjon Kjersti Halvorsen Avdelingssjef bestiller Sven Bue Berger Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget Protokoll 6/07 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 25. september 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka. Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/06

Oslo kommune Bydel Grünerløkka. Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/06 Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 9/06 Møte: Teknisk- og miljøkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (møterom 2. etasje), inngang

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling /07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling /07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling /07 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 23. august 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Serviceavdelingen. Møteinnkalling 1/05

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Serviceavdelingen. Møteinnkalling 1/05 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Serviceavdelingen Møteinnkalling 1/05 Møte: Komité for trafikk, miljø og byutvikling Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 16. februar 2005 kl. 19.00 Sekretariat: 23

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Arbeidsutvalget. Møteinnkalling 6/07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Arbeidsutvalget. Møteinnkalling 6/07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Arbeidsutvalget Møteinnkalling 6/07 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 14. juni 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 6/06

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 6/06 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 6/06 Møte: Komité for trafikk, miljø og byutvikling Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 23. august 2006 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 56 52 SAKSKART

Detaljer

Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Liv Kalnis (A) Orientering om eldrerådet og råd for funksjonshemmedes protokoll: Tatt til orientering.

Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Liv Kalnis (A) Orientering om eldrerådet og råd for funksjonshemmedes protokoll: Tatt til orientering. Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 9/08 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 18. november 2008 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Erlend Sølvberg (F) Lars Erik Becken (H) Mohammad Saqib (SV) Tord Songe-Møller (V) Sigrid Bøe Elgsaas (A)

Erlend Sølvberg (F) Lars Erik Becken (H) Mohammad Saqib (SV) Tord Songe-Møller (V) Sigrid Bøe Elgsaas (A) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 5/06 Møte: Komité for trafikk, miljø og byutvikling Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 07. juni 2006 kl. 19.00 Sekretariat: 23 47 56 52 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 9/06. Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 26. oktober 2006 kl Sekretariat:

Oslo kommune. Møteinnkalling 9/06. Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 26. oktober 2006 kl Sekretariat: Oslo kommune Møteinnkalling 9/06 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 26. oktober 2006 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 10/06

Oslo kommune. Møteinnkalling 10/06 Oslo kommune Møteinnkalling 10/06 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 23. november 2006 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune. Protokoll 9/05

Oslo kommune. Protokoll 9/05 Oslo kommune Protokoll 9/05 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 22. november 2005 kl. 19.00 Sekretariat: 23 47 52 40 Møteleder: Tilstede: Kari Haug Warberg (H) Kjetil

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Trafikk, miljø- og byutviklingskomiteen

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Trafikk, miljø- og byutviklingskomiteen Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Trafikk, miljø- og byutviklingskomiteen Protokoll 7/07 Møte: Komité for trafikk, miljø og byutvikling Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 19. september 2007 kl. 19.00

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 5/06

Oslo kommune. Møteinnkalling 5/06 Oslo kommune Møteinnkalling 5/06 Møte: Komité for trafikk, miljø og byutvikling Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 07. juni 2006 kl. 19.00 Sekretariat: 23 47 56 52 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

Trude Johansen (A) Haakon Sandøy (A) Lisa Peters (F) Tore Scharning (R) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H)

Trude Johansen (A) Haakon Sandøy (A) Lisa Peters (F) Tore Scharning (R) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 8/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 20. oktober 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Kim-André

Detaljer

Erlend Hansen (A) Kjetil Jørstad (V) Gerhard Rinner (F) Åsmund Strand Johansen (SV)

Erlend Hansen (A) Kjetil Jørstad (V) Gerhard Rinner (F) Åsmund Strand Johansen (SV) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 7/06 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 19. september 2006 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 03 Møteleder: Tilstede: I tillegg

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bestilleravdelingen. Møteinnkalling 2/06

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bestilleravdelingen. Møteinnkalling 2/06 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bestilleravdelingen Møteinnkalling 2/06 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 22. mars 2006 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Protokoll 7/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 27. september 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 Møteleder:

Detaljer

Åsmund Strand Johansen (SV)

Åsmund Strand Johansen (SV) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 10/09 Møte: Miljø- og byutviklingskomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 09. desember 2009 kl. 19.00 Sekretariat: 23475652 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Lena Haugseth (A) Firuz Kutal (SV) for Mohammed Saqib (SV) Jon Ole Whist (H) Tone Sylou-Creutz (F) for Gerhard Rinner (F) Geir Olsen (V)

Lena Haugseth (A) Firuz Kutal (SV) for Mohammed Saqib (SV) Jon Ole Whist (H) Tone Sylou-Creutz (F) for Gerhard Rinner (F) Geir Olsen (V) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget Protokoll 1/07 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 27. februar 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Kim-Andre Åsheim (SV) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Haakon Sandøy (A) Karin-Elin Berg (V) Lisa Peters (F) Milla Dokka

Kim-Andre Åsheim (SV) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Haakon Sandøy (A) Karin-Elin Berg (V) Lisa Peters (F) Milla Dokka Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 5/10 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 18. mai 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Forfall: Kim-Andre

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Helse- og sosialkomiteen. Møteinnkalling 3/07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Helse- og sosialkomiteen. Møteinnkalling 3/07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Helse- og sosialkomiteen Møteinnkalling 3/07 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 17. april 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 27 47 53 00

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/08

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/08 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 2/08 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 11. mars 2008 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/06

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/06 Oslo kommune Møteinnkalling 1/06 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 22. februar 2006 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Protokoll 7/10

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Protokoll 7/10 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Protokoll 7/10 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 21. september 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 5/06. Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 24. mai 2006 kl Sekretariat:

Oslo kommune. Møteinnkalling 5/06. Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 24. mai 2006 kl Sekretariat: Oslo kommune Møteinnkalling 5/06 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 24. mai 2006 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 49 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling Godkjenning

Detaljer

Lena Haugseth (A) Åsmund Strand Johansen (SV) kom til sak 64/07 Gerhard Rinner (F) kom til sak 64/07

Lena Haugseth (A) Åsmund Strand Johansen (SV) kom til sak 64/07 Gerhard Rinner (F) kom til sak 64/07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 0/07 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 21. august 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 27 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Morten Drægni (SV) Trude Johansen (A) Håkon Sandøy (A) Tore Scharning (R) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Karin-Elin Berg (V) Cecilie Brein (F)

Morten Drægni (SV) Trude Johansen (A) Håkon Sandøy (A) Tore Scharning (R) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Karin-Elin Berg (V) Cecilie Brein (F) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 7/08 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 23. september 2008 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 9/05

Oslo kommune. Møteinnkalling 9/05 Oslo kommune Møteinnkalling 9/05 Møte: Komité for trafikk, miljø og byutvikling Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 23. november 2005 kl. 19.00 Sekretariat: 23 47 56 52 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

Sigrid Bøe Elgsaas (A) Tord Songe- Møller Åse Thomassen (A) for Sigrid Bøe Elgsaas (A)

Sigrid Bøe Elgsaas (A) Tord Songe- Møller Åse Thomassen (A) for Sigrid Bøe Elgsaas (A) Protokoll 2/05 Møte: Komité for trafikk, miljø og byutvikling Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 16. mars 2005 kl. 19.00 Sekretariat: 23 47 56 52 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: Møtesekretær:

Detaljer

Kjetil Jørstad (V) Gerhard Rinner (F) Åsmund Strand Johansen (SV)

Kjetil Jørstad (V) Gerhard Rinner (F) Åsmund Strand Johansen (SV) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Helse- og sosialkomiteen Protokoll 1/07 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 20. februar 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 27 47 53 00 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Helse- og sosialkomiteen. Møteinnkalling 4/07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Helse- og sosialkomiteen. Møteinnkalling 4/07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Helse- og sosialkomiteen Møteinnkalling 4/07 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 22. mai 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 27 47 53 00 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 1/10

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 1/10 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 1/10 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 21. januar 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 93 Møteleder: Tilstede: Torunn K Husvik

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 10/09

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 10/09 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 10/09 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 09. desember 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 50 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 10/07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 10/07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 10/07 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 13. desember 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 56 53 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

Inga Mari Ramsfjell-Kind (H), Karin-Elin Berg (V)

Inga Mari Ramsfjell-Kind (H), Karin-Elin Berg (V) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 5/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 09. juni 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Serviceavdelingen Arkiv og serviceseksjonen. Møteinnkalling 10/05

Oslo kommune Serviceavdelingen Arkiv og serviceseksjonen. Møteinnkalling 10/05 Oslo kommune Serviceavdelingen Arkiv og serviceseksjonen Møteinnkalling 10/05 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 06. desember 2005 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53

Detaljer

Oslo kommune Serviceavdelingen. Protokoll 2/05

Oslo kommune Serviceavdelingen. Protokoll 2/05 Oslo kommune Serviceavdelingen Protokoll 2/05 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 15. mars 2005 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 40 Møteleder: Tilstede: Forfall: Erlend

Detaljer

Inga Mari Ramsfjell-Kind (H)

Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 1/08 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 19. februar 2008 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Trude Johansen (A) Haakon Sandøy (A) Tore Scharning (R) Lisa Peters (F)

Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Trude Johansen (A) Haakon Sandøy (A) Tore Scharning (R) Lisa Peters (F) Oslo kommune Protokoll 3/10 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 20. april 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Forfall: Kim-Andre Åsheim (SV)

Detaljer

Sigrid Bøe Elgsaas (A) Lars Erik Becken (H) Mohammed Saqib(SV) Tord Songe- Møller (V) Herman Foss (F) har fratrådt sitt verv

Sigrid Bøe Elgsaas (A) Lars Erik Becken (H) Mohammed Saqib(SV) Tord Songe- Møller (V) Herman Foss (F) har fratrådt sitt verv Protokoll 6/05 Møte: Komité for trafikk, miljø og byutvikling Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 24. august 2005 kl. 19.00 Sekretariat: 23 47 56 52 Møteleder: Tilstede: Sigrid Bøe Elgsaas (A) Lars

Detaljer

Kim-Andre Åsheim (SV) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Tore Scharning (R) Karin-Elin Berg (V) Olav Bye (H) Milla Dokka

Kim-Andre Åsheim (SV) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Tore Scharning (R) Karin-Elin Berg (V) Olav Bye (H) Milla Dokka Oslo kommune Protokoll 5/10 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 15. juni 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Oppvekst- og kulturkomiteen. Møteinnkalling 2/07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Oppvekst- og kulturkomiteen. Møteinnkalling 2/07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Oppvekst- og kulturkomiteen Møteinnkalling 2/07 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 21. mars 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53

Detaljer

Kim-Andrè Åsheim (SV) Tore Scharning (R) Karin-Elin Berg (V) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H)

Kim-Andrè Åsheim (SV) Tore Scharning (R) Karin-Elin Berg (V) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Oslo kommune Protokoll 7/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 22. september 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Forfall: Kim-Andrè Åsheim

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 7/06

Oslo kommune. Møteinnkalling 7/06 Oslo kommune Møteinnkalling 7/06 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 19. september 2006 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 03 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Protokoll 8/10

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Protokoll 8/10 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Protokoll 8/10 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 19. oktober 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Oppvekst- og kulturkomiteen. Møteinnkalling 3/07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Oppvekst- og kulturkomiteen. Møteinnkalling 3/07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Oppvekst- og kulturkomiteen Møteinnkalling 3/07 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 18. april 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Trafikk, miljø- og byutviklingskomiteen

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Trafikk, miljø- og byutviklingskomiteen Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Trafikk, miljø- og byutviklingskomiteen Protokoll 0/07 Møte: Komité for trafikk, miljø og byutvikling Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 22. august 2007 kl. 19.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Protokoll 1/11 Møte: Miljø- og byutviklingskomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 23. november 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 56

Detaljer

Stian Oen (SV) Marte Galaasen (H), Frida Blomgren (V) Haakon Sandøy (A) Tone E. Sylou-Creutz (F) Erlend Sølvberg (F)

Stian Oen (SV) Marte Galaasen (H), Frida Blomgren (V) Haakon Sandøy (A) Tone E. Sylou-Creutz (F) Erlend Sølvberg (F) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 9/05 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 23. november 2005 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 3/09

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 3/09 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 3/09 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 26. mars 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 49 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Trafikk, miljø- og byutviklingskomiteen

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Trafikk, miljø- og byutviklingskomiteen Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Trafikk, miljø- og byutviklingskomiteen Møteinnkalling 4/07 Møte: Komité for trafikk, miljø og byutvikling Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 23. mai 2007 kl. 19.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 3/11

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 3/11 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Møteinnkalling 3/11 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 22. mars 2011 kl. 16.30 Sekretariat: 23 47 53 38 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 5/09

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 5/09 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 5/09 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 10. juni 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 52 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Helse- og sosialkomiteen. Protokoll 2/07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Helse- og sosialkomiteen. Protokoll 2/07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Helse- og sosialkomiteen Protokoll 2/07 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 20. mars 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 27 47 53 03 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 8/09

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 8/09 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 8/09 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: mandag 19. oktober 2009 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53 00 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Torkild Strandvik (V) Andreas Meeg-Bentzen (H) Gudmund Brede (A)

Torkild Strandvik (V) Andreas Meeg-Bentzen (H) Gudmund Brede (A) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 9/09 Møte: Miljø- og byutviklingskomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 18. november 2009 kl. 19.00 Sekretariat: 23475652 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Eldrerådet. Møteinnkalling 3/07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Eldrerådet. Møteinnkalling 3/07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Eldrerådet Møteinnkalling 3/07 Møte: Eldrerådet Møtested: Adamstuen omsorgssenter Møtetid: tirsdag 17. april 2007 kl. 10.30 Sekretariat: 23 47 56 01 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 7/05

Oslo kommune. Møteinnkalling 7/05 Oslo kommune Møteinnkalling 7/05 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 21. september 2005 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 3/09

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 3/09 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 3/09 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 26. mars 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 49 Møteleder: Tilstede: Torunn K. Husvik (A)

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 3/13

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 3/13 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Møteinnkalling 3/13 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: torsdag 21. mars 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 03

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 9/10

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 9/10 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Møteinnkalling 9/10 Møte: Eldrerådet Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 23. november 2010 kl. 15.00 Sekretariat: 23 47 53 72 SAKSKART

Detaljer

Stian Oen for Åshild Olaussen (SV)

Stian Oen for Åshild Olaussen (SV) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Arbeidsutvalget Protokoll 4/07 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 19. april 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Åsmund Strand Johansen (SV) Lena Haugseth (A) Gerhard Rinner (F)

Åsmund Strand Johansen (SV) Lena Haugseth (A) Gerhard Rinner (F) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 5/07 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 12. juni 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 27 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Kari Haug

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 4/09

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 4/09 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 4/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 19. mai 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Forfall: Haakon

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Protokoll 5/12 Møte: Miljø- og byutviklingskomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 06. juni 2012 kl. 18.00 Sekretariat: 23475652 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Protokoll 7/11 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 20. september 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Oslo kommune Bydel Grünerløkka INNKALLING 08/11 Det innkalles til møte i Byutviklingskomiteen i Bydel Grünerløkka 28. november 2011 kl. 18:30 i bydelsadministrasjonens lokaler i Markveien 57, inngang Korsgata.

Detaljer

Kari Haug Warberg (H) (meldt) Åsmund Strand Johansen (SV)(ikke meldt) Kjetil Jørstad (V) (ikke meldt) Fung. bydelsdirektør Sven Bue Berger

Kari Haug Warberg (H) (meldt) Åsmund Strand Johansen (SV)(ikke meldt) Kjetil Jørstad (V) (ikke meldt) Fung. bydelsdirektør Sven Bue Berger Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 6/06 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 22. august 2006 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 03 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Kari Haug Warberg (H) Åsmund Strand Johansen (SV) Sven Bue Berger. Godkjenning av innkalling og sakskart: Innkalling og sakskart godkjent

Kari Haug Warberg (H) Åsmund Strand Johansen (SV) Sven Bue Berger. Godkjenning av innkalling og sakskart: Innkalling og sakskart godkjent Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Serviceavdelingen Protokoll 7/05 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 20. september 2005 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 40 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Protokoll 6/11 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 14. juni 2011 kl. 16.30 Sekretariat: 23 47 53 38 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 8/05

Oslo kommune. Møteinnkalling 8/05 Oslo kommune Møteinnkalling 8/05 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 18. oktober 2005 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53 72 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling

Detaljer

Torunn Husvik (A) Runa Fjellanger (R) Avdelingsdirektør Sven Bue Berger Karl Arthur Giverholt (V)

Torunn Husvik (A) Runa Fjellanger (R) Avdelingsdirektør Sven Bue Berger Karl Arthur Giverholt (V) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Protokoll 1/13 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: torsdag 24. januar 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 03 Møteleder:

Detaljer

Inga-Mari Ramsfjell-Kind (H) Cecilie Brein (F) Firuz Kutal (SV)

Inga-Mari Ramsfjell-Kind (H) Cecilie Brein (F) Firuz Kutal (SV) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 9/09 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 24. november 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara

Detaljer

Nora Fjelddalen SV. Mona Helene Grønlie V Lars Martin Mediaas A Sigrid Kleiva-Gramstad A Macel Ingles R Jørge Darre H Remi Padoin F

Nora Fjelddalen SV. Mona Helene Grønlie V Lars Martin Mediaas A Sigrid Kleiva-Gramstad A Macel Ingles R Jørge Darre H Remi Padoin F Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 2/09 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 25. mars 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 52 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Inga-Mari Ramsfjell-Kind (H) Helge L orange (H)

Inga-Mari Ramsfjell-Kind (H) Helge L orange (H) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Protokoll 2/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 29. mars 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 10 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Erlend Sølvberg (F) Sigrid Bøe Elgsaas (A) Lars Erik Becken (H) Mohammed Saqib(SV) Tord Songe- Møller (V) Herman Foss (F) har fratrådt sitt verv

Erlend Sølvberg (F) Sigrid Bøe Elgsaas (A) Lars Erik Becken (H) Mohammed Saqib(SV) Tord Songe- Møller (V) Herman Foss (F) har fratrådt sitt verv Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 8/05 Møte: Komité for trafikk, miljø og byutvikling Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 19. oktober 2005 kl. 19.00 Sekretariat: 23 47 56 52 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Serviceavdelingen. Protokoll 2/05

Oslo kommune Serviceavdelingen. Protokoll 2/05 Oslo kommune Serviceavdelingen Protokoll 2/05 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 16. mars 2005 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som

Detaljer

Rune Aale-Hansen (H) Gerhard Rinner (F) for Herman Foss

Rune Aale-Hansen (H) Gerhard Rinner (F) for Herman Foss Oslo kommune Protokoll 7/05 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 27. september 2005 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 03 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte: I tillegg

Detaljer

Tema for diskusjon: Bu's rolle i sentrum Vedlagt informasjon fra møtet med rektor ved Oslo musikk- og kulturskole (omk). Forslag til videre arbeid

Tema for diskusjon: Bu's rolle i sentrum Vedlagt informasjon fra møtet med rektor ved Oslo musikk- og kulturskole (omk). Forslag til videre arbeid Oslo kommune Serviceavdelingen Møteinnkalling 3/05 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 17. mars 2005 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 49 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 7/13

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 7/13 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 7/13 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: tirsdag 17. september 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 23475300 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 9/09

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 9/09 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 9/09 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 22. oktober 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 49 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 1/08

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 1/08 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 1/08 Møte: Miljø- og byutviklingskomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 20. februar 2008 kl. 19.00 Sekretariat: 23 47 56 52 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2010/485 Morten Nordlie Kultur- og nærmiljøkomiteen

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2010/485 Morten Nordlie Kultur- og nærmiljøkomiteen Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.09.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2010/485 Morten Nordlie 618.4 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 15.10.2014 Søknad om bevilling

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/09 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 23. mars 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 02180 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 4/08

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 4/08 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 4/08 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 21. mai 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall: Som vara møtte:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 3/08

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 3/08 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 3/08 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: torsdag 13. mars 2008 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 49 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

Olav Bye (H) møtte for Henning Mathisen (H) Kjartan Almenning (V) møtte for Torkild Strandvik (uav)

Olav Bye (H) møtte for Henning Mathisen (H) Kjartan Almenning (V) møtte for Torkild Strandvik (uav) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 9/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: Tirsdag 26. november 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 03 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Haakon Sandøy (A) Tone E. Sylou-Creutz (F) Frida Blomgren (V) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H)

Haakon Sandøy (A) Tone E. Sylou-Creutz (F) Frida Blomgren (V) Inga Mari Ramsfjell-Kind (H) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Oppvekst- og kulturkomiteen Protokoll 2/07 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 21. mars 2007 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 03

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 7/07 Møte: Eldrerådet Møtested: Adamstuen omsorgssenter Møtetid: tirsdag 18. september 2007 kl. 10.30 Sekretariat: 23 47 56 01 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning Protokoll 6/13 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 08. oktober 2013

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 8/06

Oslo kommune. Møteinnkalling 8/06 Oslo kommune Møteinnkalling 8/06 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 25. oktober 2006 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 49 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 4/08

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 4/08 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 4/08 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 20. mai 2008 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 52 20 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/14

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/14 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 2/14 Møte: Oppvekst- kultur- og frivillighetskomiteen Møtested: Lille Bislett, Akersbakken 27 Møtetid: Onsdag 19. mars 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47

Detaljer