Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Rådhuset, Aurland Dato: Tidspunkt : 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Rådhuset, Aurland Dato: Tidspunkt : 10:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Rådhuset, Aurland Dato: Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf eller e-post Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

2 Saksliste Utval s- saksnr ST 1/14 ST 2/14 ST 3/14 ST 4/14 ST 5/14 ST 6/14 ST 7/14 RS 1/14 RS 2/14 Innha ld Lukk a Ar kiv - saksnr Godkjenning av innkalling og dagsorden Underskrift av protokoll frå førre møte Nærøyfjorden landskapsvernområde - søknad om landing med helikopter under Ekstremsportveko Nærøyfjorden landskapsvernområde - løyve til bruk av helikopter for vedlikehald, reparasjon og inspeksjon av linjenett Dispensasjon til kjentmannskøyring i Nærøyfjorden landskapsvernområde for Aurland Røde kors, og kjentmannskøyring i Bleia - Storebotnen landskapsvernområde for Aurland og Lærdal Røde Kors Dispensasjon til kjentmannskøyring i Nærøyfjorden landskapsvernområde for Vik Røde Kors Nærøyfjorden landskapsvernområde - Bruk av snøskuter til Grindaflethytta i samband med kvisting av tilkomstløype Rapportering nasjonalpark. og verneområdestyre 2013 Piloter for implementering av besøksforvaltning i Norges nasjonalparker 2013/ / / / / / /3025 Plan for møte i 2014

3 ST 1/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden ST 2/14 Underskrift av protokoll frå førre møte

4 NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandlar: Anbjørg Nornes Dato: Utval Utval ssak Møtedato Nærøyfjorden verneområdestyre 3/ Nærøyfjorden landskapsvernområde - søknad om landing med helikopter under Ekst remsportveko Innstilling frå forvaltar Nærøyfjorden verneområdestyre gjev Stiftinga Ekstreme Voss løyve til landing med helikopter på Nebbet, med reserveplass Sparkling under Ekstremsportveko i 2. halvdel av juni i samband med basehopping. Løyvet gjeld: Ein dag pr. år under Ekstremsportveko i åra frå og med 2014 til og med helikopterturar (50 flyrørsler) med helikopter som tek 15 passasjerar. Løyvet gjeld transport av deltakarar, filmteam og journalistar. Løyvet er gjeve med heimel i naturmangfaldlova 48, og gjeld med fylgjande vilkår: Landing og lågtflyging med helikopter skal avgrensast til det som er naudsynt. Under landing og flyging skal det takast omsyn til naturmiljø og friluftsliv. Løyvet gjeld ein vekedag under Ekstremsportveko, med unntak av søndag. SNO skal ha melding på mobiltlf dagen før transporten startar. Dette løyvet skal vera med i helikopteret under transport. Dersom det vert endringar av viktige føresetnader for arrangementet, skal det sendast melding til verneområdestyret. Landingsplassen skal flyttast frå Sparkling til Nebbet, når landingsplassen på Nebbet ikkje lenger vert vurdert som ustabil. Det skal sendast rapport kvart år innan om flyginga med tal landingar. Rapport skal sendast til verneområdestyret. Verneområdestyret kan trekkja tilbake løyvet dersom vilkåra ikkje vert oppfylte, eller vilkåra for gjennomføring av arrangementet vert endra. Nærøyfjorden verneområdestyre gjev Ekstremsportveko avslag på søknad om landing med helikopter på Skjerpisnuten med heimel i naturmangfaldlova 48. Me gjer merksam på at søknaden berre er behandla etter verneforskrifta.

5 Saksopply sninga r Dokument som bakgrunn for saka Søknad om landing med helikopter under Ekstremsportveko, datert Søknaden vert vurdert etter: Forskrift for Nærøyfjorden landskapsvernområde av Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap delområde Nærøyfjorden (godkjent 2007) Naturmangfaldlova av 19. juni 2009 Ekstremsportveko søkjer om løyve til å landa med helikopter på Sparkling ein dag med 2 reservedagar under Ekstremsportveko i 5 år ( ). Sparkling ligg i Nærøydalen i Aurland kommune i Nærøyfjorden landskapsvernområde. Ekstremsportveko vert arrangert årleg i slutten av juni. Basehoppinga er planlagt på fredagen i Ekstremsportveko, med reservedag ein dag før fredagen, eller laurdagen etter. Aktiviteten skal føregå i tidsrommet kl til Ekstremsportveko har gjennomført denne aktiviteten kvart år, når vêrforholda har tillate det. Dei opplyser at det i 2013 var den 16. gongen med basehopping under Ekstremsportveko. I 2004 fekk Stiftinga Ekstreme Voss konsesjon frå Luftfartstilsynet for helikopterlandingsplass på Skjerping og Nebbet i Aurland kommune. Konsesjonen vart fornya i 2009 i 10 år, fram til (ref. Luftfartstilsynet: /457/ROL). Fjellet Nebbet i Nærøydalen har vore nytta for basehoppinga fram til Dette året gjekk det eit stort steinras frå Nebbet, og det vart avdekka sprekker i fjellet. Fjellpartiet er vurdert som ustabilt av geolog i NGI. Aurland kommune i samarbeid med NGI, har montert overvakingsutstyr på fjellet for å registrera endringar, og varsla nye ras. Basehoppinga har vore flytta til Sparkling, som ligg om lag 1 km nordaust for Nebbet, i åra frå 2010 til Sparkling har i desse åra vore godkjent som reservelandingsplass av grunneigarar, Aurland kommune, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (2010 og 2011) Nærøyfjorden verneområdestyre (2012 og 2013) og Luftfartstilsynet. Ekstremsportveko søkjer om å få utvida aktiviteten. Dei søkjer om landingsløyve for 7 landingar på Skjerpisnuten for konkurranse innan Wingsuithopp. Denne aktiviteten er planlagt til same dag som basehopping frå Sparkling. Søknaden er for 5 år. I tillegg søkjer dei om 4 landingar på Skjerpisnuten ein ekstra dag i Denne dagen skal vera i samarbeid med Nærøyfjorden verdsarvpark, der dei vil profilera verdsarvparken med stunt med basehopparar frå Skjerpisnuten. NRK skal vera med og dokumentera hendinga. Grunneigarane har gjeve løyve til landingane på Sparkling og Skjerpisnuten for 2014 og I forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap Nærøyfjorden, er spørsmålet om helikoptertransport i samband med basehopp frå Nebbet vurdert. Sjølve basehoppinga er vurdert som ein friluftsaktivitet, og vert ikkje regulert av verneforskrifta. Det er motorferdsla i samband med aktiviteten som skal vurderast etter verneforskrifta. I forvaltningsplanen er fylgjande sagt om Ekstremsportveko: «Ved vurdering av eventuelt løyve til Ekstremsportveko i framtida, bør det leggjast til grunn lik praksis med anna kommersiell helikopterflyging som ikkje er del av stadbunden næring, jf. ei i utgangspunktet streng haldning til helikopterflyging i området. Som etablert før

6 oppretting av Nærøyfjorden landskapsvernområde er det mykje som talar for at arrangementet kan få fornya løyve til helikoptertransporten til Nebbet, avgrensa til ein dag som i Det er då avgjerande viktig at bruken av helikopter i samband med Ekstremsportveko/Nebbet ikkje vert vurdert å kome i konflikt med verdsarvstatus for Nærøyfjordområdet. Det må understrekast at sjølve basehoppinga ikkje er i strid med verneforskrifta.» Lov grunnlaget Det er eit generelt forbod mot motorisert ferdsle, lågtflyging under 300 meter og landing i Nærøyfjorden landskapsvernområde jf. verneforskrifta 3 pkt Forvaltningsstyresmakta, eller den forvaltningsstyresmakta gjev fullmakt, kan i fylgje verneforskrifta 4 gjera unntak i særskilte høve. Denne paragrafen er erstatta av naturmangfaldlova 48, som seier at forvaltningsmynde «kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig». Verneføremålet med Nærøyfjorden landskapsvernområde jf. 2 er «å ta vare på eit vakkert og eigenarta natur- og kulturlandskap frå fjord til fjell i eit storfelt isbreutforma landskap med eit mangfald av plante- og dyreliv og der eit kulturlandskap med slåtteteigar, beitelandskap, stølsområde, gardsbruk og kulturminne, skapt gjennom aktiv landbruks-drift, utgjer ein vesentleg del av landskapets karakter». Etter naturmangfaldlova 7 skal prinsippa i 8 12 leggjast til grunn ved utøving av offentleg mynde, og det skal koma fram av vedtaket korleis prinsippa er vurdert og vektlagt i saka. Vurdering I forvaltningsplanen er det lagt vekt på at arrangementet Ekstremsportveko var etablert før opprettinga av landskapsvernområdet, og den legg føringar for at aktiviteten kan fortsetja med same omfang som før vernevedtaket, men under føresetnad at det ikkje er i konflikt med verdsarvstatusen. Forvaltningsplanen er laga for å fremja verneføremålet, og er førande for saksbehandlinga. I utgangspunktet bør friluftsaktivitet skje utan motorisert ferdsel. Basehoppinga er definert som ein friluftsaktivitet, men det er ein omdiskutert aktivitet på grunn av ulykkene som har skjedd under basehopp i Nærøydalen og Aurlandsdalen, begge i Aurland kommune. Det er ikkje gjort noko vedtak om å forby basehopping i området, og forvaltar meiner difor at søknaden om løyve til å landa med helikopter under Ekstremsportveko må behandlast av verneområdestyret etter reglane om motorferdsle i verneforskrifta. Under sjølve Ekstremsportveko har det ikkje vore ulykker med basehopping. Det er streng kontroll med tryggleiken til hopparane under arrangementet. Dersom aktiviteten med basehopping vert avgrensa til denne eine dagen, vert støyproblema avgrensa, og aktiviteten skjer under kontrollerte former med strenge krav til sikkerheit og kunnskapen til basehopparane. Dette kan vera med å avgrensa risikoen med aktiviteten. Ved å avgrensa motorferdsla til å gjelde landing på Nebbet og Sparkling ein dag pr. år under Ekstremsportveko, meiner forvaltar vurderingane som er gjort tidlegare år i forhold til verneformålet er uendra, og at tiltaket ikkje er i strid med verneformålet. Forvaltar er ikkje kjent med at det er kome inn rapportar som tyder på at verneverdiane er nemneverdig påverka under helikoptertransporten under Ekstremsportveko.

7 Utviding av løyvet til fleire dagar og til landing på Skjerpisnuten, er med å gje auka støyproblem for busetnad og friluftsliv. Forvaltar meiner utvida aktivitet ikkje er i tråd med føringane som er gjeve i forvaltningsplanen. Aktiviteten kan føra til skade på verneverdiar som dyrelivet i området, og er med det i strid med naturmangfaldlova 48. Forvaltninga har ikkje kjennskap til hekkelokalitetar for rovfuglar i området der aktiviteten føregår, jf. opplysningar frå Gunnar Bergo i Voss kommune og SNO Aurland. Kunnskapen om området er kjent gjennom forvaltningsplan, registreringar, og erfaringar med aktiviteten til Ekstremsportveko i området gjennom mange år. Villreinen har i aukande grad tatt fjellområdet aust for Nærøydalen i bruk att. For å unngå forstyrringar er det difor viktig å unngå lågtflyging innover fjellet ved Nebbet. SNO vil kunne gje informasjon om det må takast spesielle omsyn til dyrelivet ved flyging. Det er ikkje registret eller meldt om skade på verneverdiane utover støy, i dei åra Ekstremsportveko har hatt løyve til helikoptertransport. Kunnskapsgrunnlaget jf. naturmangfaldlova 8 er vurdert til å vera godt for å vurdera saka. Føre-var-prinsippet jf. 9 er vektlagt i saka ved å ikkje tilrå utvida løyve til fleire landingsplassar. Helikoptertransporten vil føra til auka støy, og det vil difor vera viktig å avgrensa tida helikopteret er i bruk. Det er ikkje gjeve andre løyve til helikoptertransport i dette området på denne tida. Forvaltar vurderer den samla belastninga på økosystemet jf. 10 som akseptabel. Den korte flygerute frå landingsplassen på Skjerping og opp til Sparkling og Nebbet er med og avgrensar transporttida. Ut frå ein samla vurdering av lokalitet for landingsplass og transportmiddel jf. 12 er helikoptertransporten vurdert som miljøforsvarleg til dette formålet. 11 er vurdert til ikkje å vera relevant i denne saka. På bakgrunn av naturmangfaldlova 8 12 og 48, meiner forvaltar det kan gjevast løyve til landing på Sparkling og Nebbet under Ekstremsportveko, og tilrår avslag på landing på Skjerpisnuten.

8 NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandlar: Anbjørg Nornes Dato: Utval Utval ssak Møtedato Nærøyfjorden verneområdestyre 4/ Nærøyfjorden landskapsvernområde - løyve til bruk av helikopter for vedlikehald, reparasjon og inspeksjon av linjenett Innstilling frå forvaltar Nærøyfjorden verneområdestyre gjev Aurland Energiverk AS løyve til bruk av helikopter for feilretting og vedlikehald av linjenettet verksemda har ansvar for i Nærøyfjorden landskapsvernområde. Løyvet gjeld For åra 2014 til og med 2017 i områda: Skjerdal Undredal Langhuso Ramsøy Jordalsbakken Ramsøy Drægo Landing med helikopter 2 dagar i året for feilretting og vedlikehald av linjenettet. Lågtflyging med helikopter for inspeksjon av dei nemnde kraftlinjene inntil ein gong i året. Lågtflyging og landing med helikopter ved akutt utfall på linjenettet (i tillegg til ovannemnde løyve). Løyvet er gjeve med heimel i naturmangfaldlova 48, og gjeld med fylgjande vilkår: Landing og lågtflyging skal avgrensast til det som er naudsynt. Under landing og flyging skal det takast omsyn til naturmiljø og friluftsliv. Motorferdsel skal meldast til Statens naturoppsyn v/kristoffer Ullern Hansen på mobiltlf seinast dagen før transporten vert utført. Dette løyvet skal vera med i helikopteret under transport. Det skal sendast årleg rapport innan 1. februar om flyging og landing (dato, tal landingar langs kvar linje og flygerute på kart), eller eventuelt at løyvet ikkje har vore nytta. Rapport skal sendast til verneområdestyret. Saksopply sninga r Dokument som bakgrunn for saka Søknad om fornying av løyve til motorisert ferdsel i verneområde, datert

9 Søknaden vert vurdert etter: Forskrift for Nærøyfjorden landskapsvernområde av Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap delområde Nærøyfjorden (godkjent 2007) Naturmangfaldlova av 19. juni 2009 Aurland Energiverk AS søkjer om forlenga løyve til å nytte helikopter til feilretting og vedlikehald av installasjonar for energiforsyning i Aurland kommune for 3 nye år. Helikopteret vert nytta til transport av utstyr i samband med feil og vedlikehald på linjenettet, og til inspeksjon av linjer og tracèar. I 2010 gav Fylkesmannen i Sogn og Fjordane løyve til motorferdsel til same formålet for 4 år (til og med 2013). Søkjar opplyser at det i desse åra berre er nytta helikopter 1-2 gonger. Vurdering Det er eit generelt forbod mot motorisert ferdsle, lågtflyging under 300 meter og landing i Nærøyfjorden landskapsvernområde jf. verneforskrifta 3 pkt Forvaltningsstyresmakta, eller den forvaltningsstyresmakta gjev fullmakt, kan i fylgje verneforskrifta 4 gjera unntak i særskilte høve. Denne paragrafen er erstatta av naturmangfaldlova 48, som seier at forvaltningsmynde «kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig». Etter naturmangfaldlova 7 skal prinsippa i 8 12 leggjast til grunn ved utøving av offentleg mynde, og det skal koma fram av vedtaket korleis prinsippa er vurdert og vektlagt i saka. Kunnskapen om området er kjent gjennom forvaltningsplan for Nærøyfjorden verneområde, forvaltninga sin kjennskap til området, og erfaringar Aurland Energiverk har med tilsyn og vedlikehald av linjenettet. Området er svært bratt og vanskeleg tilgjengeleg på store deler av linjenettet. Kunnskapsgrunnlaget jf. naturmangfaldlova 8 vert vurdert som god for og vurdera saka, og føre var prinsippet 9 vert tillagt liten vekt. Det er viktig å ta omsyn til dei strenge reglane for motorferdsel slik at omfanget av uro for folk og dyr blir minst mogleg. Forvaltar vurderer den omsøkte bruken av helikopter til å vera av så lite omfang at det ikkje vil føra til stor auke i motorferdsla i området, og vil lite truleg gje auka belastning på naturmiljøet jf. 10. Vedlikehald og tilsyn av linjenettet er ei naudsynt oppgåve for å sikra tilføring av straum til området. Naturmangfaldlova 11 er ikkje vurdert i denne saka, då tiltaket lite truleg vil føra til miljøforringing. Bruk av helikopter er den einaste transportmetoden som er aktuell for frakt av utstyr til deler av området. Aurland Energiverk opplyser at dei berre i unntakstilfelle nyttar helikoptertransport. Det vert vurdert som ein miljøforsvarleg metode jf. 12, då dette ikkje påverkar verneverdiane nemneverdig utover den tida transporten føregår. Omfanget av motorferdsle det er søkt om er vurdert til å vera avgrensa. På bakgrunn av vurderingane etter 8-12 i naturmangfaldlova meiner forvaltar motorferdsla som det vert gjeve løyve til, ikkje vil koma i konflikt med verneformålet, og er ikkje til nemneverdig skade for verneverdiane jf. 48 i naturmangfaldlova.

10 NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandlar: Anbjørg Nornes Dato: Utval Utval ssak Møtedato Nærøyfjorden verneområdestyre 5/ Dispensasjon til kjentmannskøy ring i Nærøyfjorden landskapsvernområde for Aurland Røde kors, og kjentmannskøy ring i Bleia - Storebotnen landskapsvernområde for Aurland og Lærdal Røde Kors Innstilling frå forvaltar Nærøyfjorden verneområdestyre gjev Aurland og Lærdal Røde Kors Hjelpekorps løyve til: 1 kjentmannstur med inntil 5 snøskuterar langs fylgjande rute innan for Bleia Storebotnen landskapsvernområdet: Sluppen Bleiaskard Bleia 1717 Kvammadal. Køyring kan gjennomførast i perioden veke i åra 2014 til og med 2016, men ikkje etter fredagen i palmehelga. Nærøyfjorden verneområdestyre gjev Aurland Røde Kors Hjelpekorps løyve til: 1 kjentmannstur med inntil 4 snøskuterar langs fylgjande rute innan for Nærøyfjorden landskapsvernområdet: Fyre Grindaflethytta Borgarbuvatna øvst i Ljosandalen v/mjølfjell. Køyring kan gjennomførast i perioden veke i åra 2014 til og med 2016, men ikkje etter fredagen i palmehelga. Løyve er gjeve med heimel i naturmangfaldlova 48, og med fylgjande vilkår: Omfanget av snøskuterkøyring skal avgrensast til ruta som er skissert, og til det som er strengt naudsynt. Straks køyretrase for turen i Bleia Storebotnen landskapsvernområde er planlagt, skal kart der ruta er teikna inn sendast til Nærøyfjorden verneområdestyre. Under køyring skal det takast omsyn til naturmiljø og friluftsliv. Seinast 12 timar før kjøringa startar, skal redningstenesta senda melding om køyringa (køyreordre) til lokal redningssentral, jf. retningslinjer for kjentmannskøyring i verneområde. Redningssentralen informerer forvaltninga og Statens naturoppsyn om øvinga.

11 Redningstenesta skal gje melding til Statens naturoppsyn v/kristoffer Ullern Hansen på e-post eller mob Han vil gje melding om det må takast spesielle omsyn til verneverdiane. Kopi av dispensasjonen skal fylgje med kvar snøskuter som deltek i køyringa, og leggjast fram ved kontroll. Innan 1. juni kvart år i løyveperioden skal det sendast rapport til Nærøyfjorden verneområdestyre om omfanget av turane med dato, tal snøskuterar og køyrerute. Forvaltninga ber om at evt. observasjonar av villrein vert teke med i rapporten. Me gjer merksam på at dette løyvet berre er behandla etter verneforskrifta, og at det i tillegg må innhentast samtykke frå grunneigarar. Saksopply sninga r Dokument som bakgrunn for saka Søknad frå Røde Kors avd. Nasjonal Beredskap og Hjelpekorps, datert Fråsegn frå Sogn og Fjordane politidistrikt, datert Uttale frå Nordfjella og Fjellheimen villreinnemnd Søknaden vert vurdert etter: Forskrift for Nærøyfjorden landskapsvernområde av Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap delområde Nærøyfjorden (godkjent 2007) Naturmangfaldlova av 19. juni 2009 Sogn og Fjordane Røde Kors har sendt ein samla søknad med øvingsplanar med kjentmannsturar i verneområde i Sogn og Fjordane fylke til Røde Kors, avdeling nasjonal beredskap og hjelpekorps. Røde Kors har sendt søknaden vidare til Sogn og Fjordane politidistrikt for godkjenning, og samtidig sendt søknaden frå Aurland Røde Kors Hjelpekorps (RKH) og Lærdal RKH til Nærøyfjorden verneområdestyret. Røde Kors tilrår at søknaden vert godkjent. Søknaden frå Aurland RKH gjeld løyve til kjentmannskøyring i Nærøyfjorden landskapsvernområde frå Ruta dei søkjer om er Stalheim - Soleiefletene. Etter førespurnad frå forvaltar, har Marianne Nygård i Aurland RKH teikna inn kjentmannsruta på kart. Ruta er endra til å gjelde same trase som vert kvista frå Fyre v/stalheim til Grindaflethytta og vidare til Borgarbuvatna øvst i Ljosandalen v/mjølfjell. Dette er same rute Voss Utferdslag kvistar kvart år. Dei søkjer om ein kjentmannstur i veke 6 9 med 3 4 snøskuterar. Søknaden frå Aurland RKH og Lærdal RKH gjeld kjentmannskøyring i Bleia Storebotnen landskapsvernområde frå Ruta dei søkjer om er Sluppen Kvammadal Frønningen. Kontaktperson i Lærdal RKH opplyste på telefon til forvaltar at løypa er den same som tidlegare år, men at Aurland RKH vil starta frå Kvammadal og Lærdal RKH startar frå Sluppen. Kart med innteikna køyretrase vert sendt til verneområdestyret straks turen er planlagt. Dei søkjer om ein kjentmannstur i veke med 4 5 snøskuterar. Politimeisteren i Sogn og Fjordane har hatt øvingsplanen til godkjenning, og har ingen merknader til øvingsplanen i si fråsegn.

12 Kjentmannsturane skal vera ein del av ein øvingsplan godkjent av politiet, jf. «Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder» datert MD. Kjentmannskøyring skal behandlast etter den generelle dispensasjonsregelen i naturmangfaldslova 48: «Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensyn til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig». Verneområdestyret skal etter retningslinjene vurdera søknaden etter fyrste setning, «ikke er i strid med vernevedtakets formål, og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig..». Føremålet i Nærøyfjorden landskapsvernområde er definert i verneforskrifta 2: «Føremålet med Nærøyfjorden landskapsvernområde er å ta vare på eit vakkert og eigenarta natur- og kulturlandskap frå fjord til fjell i eit storfelt isbreutforma landskap med eit mangfald av plante- og dyreliv og der eit kulturlandskap med slåtteteigar, beitelandskap, stølsområde, gardsbruk og kulturminne, skapt gjennom aktiv landbruksdrift, utgjer ein vesentleg del av landskapets karakter». Føremålet i Bleia Storebotnen landskapsvernområde er definert i verneforskrifta 2: «Føremålet med Bleia Storebotnen landskapsvernområde er å ta vare på eit vakkert og eigenarta natur- og kulturlandskap frå fjord til fjell. Her utgjer breisen si forming av det gamle slettelandet og fjordlandskapet med ein variert vegetasjon og fauna med villrein ein vesentleg del av landskapets karakter». Etter naturmangfaldlova 7 skal prinsippa i 8 12 leggjast til grunn ved utøving av offentleg mynde, og det skal koma fram av vedtaket korleis prinsippa er vurdert og vektlagt i saka. Vurdering Friluftsliv er eit av verneformåla og førebyggande redningsteneste er viktig for allmennheiten sin utøving av friluftsliv. Dei har bruk for å gjera seg kjent i område kor det er sannsynleg at det kan verta gjennomført redningsoppdrag, både for å kunne gjennomføra oppdrag på ein effektiv måte, og for å sikra eigne hjelpemannskap. I dei nye retningslinjene frå departementet er det definert eit klart skilje mellom øvingsverksemd og kjentmannskøyring. Øvingsverksemd skal leggjast utanfor verneområda, men redningstenesta vil «..til en viss grad være avhengig av mulighet for øvingskjøring og i praksis særlig kjøring for å bli kjent («kjentmannskjøring»)». Sogn og Fjordane politidistrikt har ikkje kome med nokon kommentar til øvingsplanen i si fråsegn. Forvaltar har sendt førespurnad (e-post 9. januar 2014) til Sogn og Fjordane politidistrikt om å få oversendt vurderingane som er lagt til grunn for tilrådinga av øvingsplanen, men har ikkje fått svar på dette. Forvaltar har difor tatt kontakt med det lokalt RKH for å vurdera omfanget av øvingane med omsyn til naturmangfald og friluftsliv. I søknaden frå Aurland RKH er området som er viktig å verta kjent i teikna inn på kart. Kart med køyretraseen innteikna er sendt inn etter førespurnad frå forvaltar. Køyretrase er viktig å få teikna inn for å kunne vurdera om køyring påverkar verneverdiane. Lærdal RKH vil senda kart straks dei har det klart. Dei har ikkje fått sendt dette tidlegare på

13 grunn av brannen i Lærdal i januar. Verneverdiane som kan verta påverka i desse områda er naturmiljøet med sårbare område, blant anna villrein, og uro for folk på skitur. Område med kvista skiløype er dei område det går flest folk, og der det er mest sannsynleg det vil verta spørsmål om redningsoppdrag. Det er difor i område med kvista skiløype det er viktig at redningsmannskapet skal gjera seg kjent med snøforholda. Ruta til Grindaflethytta vert ikkje kvista før 3 til 4 veker før påskeferien. Det vil difor vera naturleg at kjentmannsturane vert lagt til same tid som kvistinga føregår. Voss Utferdslag er positiv til at kvistinga føregår i samarbeid med RKH. Samkøyring vil vera med å redusera motorferdsla i området, og den samla belastninga på naturmiljøet av motorstøy i området vert avgrensa jf. 10 i naturmangfaldlova. Ruta til Bleia er ikkje ei kvista løype, men vert brukt som vanleg turmål, særleg i tida nær påsken. Dette er ein del av villreinområdet, og det må visast særskilt omsyn. Kunnskapen om området er kjent gjennom forvaltningsplan for Nærøyfjorden, erfaringar frå Røde Kors Hjelpekorps sine turar i området, SNO sin kunnskap om området og uttale frå villreinnemnda om villreinen sin bruk av området. Kunnskapsgrunnlaget jf. naturmangfaldlova 8 vert vurdert som godt for å vurdera saka. SNO opplyser at villreinen har tatt opp att bruket av området rundt Grindafletane, og det er difor viktig at det vert vist særskilt omsyn i dette området. Snøskuterkøyringa kan og påverka andre naturverdiar. Det er hekkande rovfuglar i området, men desse vil lite truleg verta påverka av snøskuterkøyringa på denne tida av året. Føre-varprinsippet 9 er tillagt vekt ved at aktiviteten er avgrensa, og det vert sett vilkår om å ta omsyn til villreinen dersom den er i området. SNO kan be om at køyreruta vert endra, eller køyringa vert utsett av omsyn til villrein. Kjentmannsturane vil lite truleg føra til miljøforringing, og 11 er difor ikkje vurdert i denne saka. Snøskuter er den mest aktuelle transportmetoden for eventuelt redningsoppdrag, og må difor nyttast på kjentmannsturane. Det er mykje snø i den tida det er søkt om kjentmannsturar, og det er liten fare for køyreskade på bar mark. Køyringa vil difor ikkje setja varige spor i terrenget, og vert vurdert som miljøforsvarleg til dette føremålet jf. 12. Med dei vilkåra som er sett for løyvet, og vurderingane etter 8 12 og 48, meiner forvaltar kjentmannsturane ikkje er i strid med verneformålet, og ikkje påverkar verneverdiane i særleg grad. Røde Kors bør - saman med politi, Statens naturoppsyn, villreinnemnda og verneområdeforvaltninga - så snart som mogeleg etter skisesongen, evaluera køyringa og vurdera trong for endringar i planen før neste sesong.

14 NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandlar: Anbjørg Nornes Dato: Utval Utval ssak Møtedato Nærøyfjorden verneområdestyre 6/ Dispensasjon til kjentmannskøy ring i Nærøyfjorden landskapsvernområde for Vik Røde Kors Innstilling frå forvaltar Nærøyfjorden verneområdestyre gjev Vik Røde Kors Hjelpekorps løyve til: 2 kjentmannstur med inntil 3 snøskuterar langs fylgjande rute innan for Nærøyfjorden landskapsvernområdet: Jashaug Fresvikvarden Fresvikbreen. Sjekk av kritisk infrastruktur som sambandsutstyr på same turen som kjentmannsturen. Køyring kan gjennomførast med ein tur i februar før vinterferien, og ein tur i mars/april før påske i åra 2014 til og med 2016, men ikkje etter fredagen i palmehelga. Løyve er gjeve med heimel i naturmangfaldlova 48, og med fylgjande vilkår: Omfanget av snøskuterkøyring skal avgrensast til ruta som er skissert, og til det som er strengt naudsynt. Under køyring skal det takast omsyn til naturmiljø og friluftsliv. Seinast 12 timar før kjøringa startar, skal redningstenesta senda melding om køyringa (køyreordre) til lokal redningssentral, jf. retningslinjer for kjentmannskøyring i verneområde. Redningssentralen informerer forvaltninga og Statens naturoppsyn om øvinga. Redningstenesta skal gje melding til Statens naturoppsyn v/kristoffer Ullern Hansen på e-post eller mob dagen før øvinga. Han vil gje melding om det må takast spesielle omsyn til verneverdiane, og om naudsynt utsette køyringa av omsyn til villrein. Kopi av dispensasjonen skal fylgje med kvar snøskuter som deltek i køyringa, og leggjast fram ved kontroll. Innan 1. juni kvart år i løyveperioden skal det sendast rapport til Nærøyfjorden verneområdestyre om omfanget av turane med dato, tal snøskuterar og køyrerute. Forvaltninga ber om at evt. observasjonar av villrein vert teke med i rapporten.

15 Me gjer merksam på at dette løyvet berre er behandla etter verneforskrifta, og at det i tillegg må innhentast samtykke frå grunneigarar. Saksopply sninga r Dokument som bakgrunn for saka Søknad frå Røde Kors avd. Nasjonal Beredskap og Hjelpekorps, datert Fråsegn frå Sogn og Fjordane politidistrikt, datert Uttale frå Nordfjella og Fjellheimen villreinnemnd Søknaden vert vurdert etter: Forskrift for Nærøyfjorden landskapsvernområde av Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap delområde Nærøyfjorden (godkjent 2007) Naturmangfaldlova av 19. juni 2009 Sogn og Fjordane Røde Kors har sendt ein samla søknad med øvingsplanar med kjentmannsturar i verneområde i Sogn og Fjordane fylke til Røde Kors, avdeling nasjonal beredskap og hjelpekorps. Røde Kors har sendt søknaden vidare til Sogn og Fjordane politidistrikt for godkjenning, og samtidig sendt søknaden frå Vik Røde Kors Hjelpekorps (RKH) til Nærøyfjorden verneområdestyret. Røde Kors tilrår at søknaden vert godkjent. Søknaden frå Vik RKH gjeld løyve til kjentmannskøyring i Nærøyfjorden landskapsvernområde frå Ruta dei søkjer om er Fosse Vikjadalen Jashaug Fresvikvarden Fresvikbreen. Dei søkjer om å køyra ein tur før vinterferien og ein tur før påske. Dei vil nytta 3 snøskuterar på turane. I tillegg søkjer dei om køyring for testing av sambandsutstyr. Politimeisteren i Sogn og Fjordane har hatt øvingsplanen til godkjenning, og har ingen merknader til øvingsplanen i si fråsegn. Kjentmannsturane skal vera ein del av ein øvingsplan godkjent av politiet, jf. «Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder» datert MD. Kjentmannskøyring skal behandlast etter den generelle dispensasjonsregelen i naturmangfaldslova 48: «Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra et vernevedtak dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensyn til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig». Verneområdestyret skal etter retningslinjene vurdera søknaden etter fyrste setning, «ikke er i strid med vernevedtakets formål, og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig..». Føremålet i Nærøyfjorden landskapsvernområde er definert i verneforskrifta 2: «Føremålet med Nærøyfjorden landskapsvernområde er å ta vare på eit vakkert og eigenarta natur- og kulturlandskap frå fjord til fjell i eit storfelt isbreutforma landskap med eit mangfald av plante- og dyreliv og der eit kulturlandskap med slåtteteigar, beitelandskap, stølsområde, gardsbruk og kulturminne, skapt gjennom aktiv landbruksdrift, utgjer ein vesentleg del av landskapets karakter».

16 Etter naturmangfaldlova 7 skal prinsippa i 8 12 leggjast til grunn ved utøving av offentleg mynde, og det skal koma fram av vedtaket korleis prinsippa er vurdert og vektlagt i saka. Vurdering Friluftsliv er eit av verneformåla og førebyggande redningsteneste er viktig for allmennheiten sin utøving av friluftsliv. Dei har bruk for å gjera seg kjent i område kor det er sannsynleg at det kan verta gjennomført redningsoppdrag, både for å kunne gjennomføra oppdrag på ein effektiv måte, og for å sikra eigne hjelpemannskap. I dei nye retningslinjene frå departementet er det definert eit klart skilje mellom øvingsverksemd og kjentmannskøyring. Øvingsverksemd skal leggjast utanfor verneområda, men redningstenesta vil «..til en viss grad være avhengig av mulighet for øvingskjøring og i praksis særlig kjøring for å bli kjent («kjentmannskjøring»)». Sogn og Fjordane politidistrikt har ikkje kome med nokon kommentar til øvingsplanen i si fråsegn. Forvaltar har sendt førespurnad (e-post 9. januar 2014) til Sogn og Fjordane politidistrikt om å få oversendt vurderingane som er lagt til grunn for tilrådinga av øvingsplanen, men har ikkje fått svar på dette. Forvaltar har vore i kontakt med Vik RKH for å få meir detaljar om kjentmannsturane. I søknaden frå Vik RKH er området som er viktig å verta kjent i teikna inn på kart. Dette er i eit område utan kvista løype, og er eit område med liten ferdsel om vinteren. Området vert mest nytta i tida nær påske, med Fresvikbreen som er eit vanleg turmål. Ut frå omsynet til belastninga på naturmiljøet jf. naturmangfaldlova 10 kan det stillast spørsmål til trongen for kjentmannstur i februar, då det er lite ferdsel i dette område tidleg på vinteren. Politiet har godkjent denne køyring som del av øvingsplanen, og turen vert difor tilrådd, men med vilkår om å kunne stoppe køyringa av omsyn til villrein. Kunnskapen om området 8 er kjent gjennom forvaltningsplan for Nærøyfjorden, SNO sin kunnskap om området og uttale frå villreinnemnda om villreinen sin bruk av området. Kunnskapsgrunnlaget vert vurdert som godt for å vurdera saka. SNO og villreinnemnda påpeikar at fjellområda rundt Fresvikbreen mot Fresvik- Jordalen/Vikjadalen og mot Feios/Fresvik er eit viktig vinterområde for villrein. Det er store moglegheiter for å møte villrein i dette området. Snøskuterkøyringa kan og påverka andre naturverdiar. Føre-var-prinsippet 9 er tillagt vekt ved at det vert sett vilkår om å ta omsyn til villreinen dersom den er i området. SNO kan be om at køyreruta vert endra, eller køyringa vert utsett av omsyn til villrein. Kjentmannsturane vil lite truleg føra til miljøforringing, og 11 er difor ikkje vurdert i denne saka. Snøskuter er den mest aktuelle transportmetoden for eventuelt redningsoppdrag, og må difor nyttast på kjentmannsturane. Det er mykje snø i den tida det er søkt om kjentmannsturar, og det er liten fare for køyreskade på bar mark. Køyringa vil difor ikkje setja varige spor i terrenget, og vert vurdert som miljøforsvarleg til dette føremålet jf. 12. Forvaltar har tilrådd å gje fleirårig løyve til og med 2016, og ikkje til 2019 som omsøkt. Dette vert grunngjeve med at det er ynskjeleg å behandla alle øvingsplanane innafor same verneområde samtidig. Aurland RKH og Lærdal RKH har begge søkt om løyve til kjentmannsturar i Nærøyfjorden verneområde fram til og med 2016.

17 Med dei vilkåra som er sett for løyvet, og vurderingane etter 8 12 og 48, meiner forvaltar kjentmannsturane ikkje er i strid med verneformålet, og ikkje påverkar verneverdiane i særleg grad. Røde Kors bør - saman med politi, Statens naturoppsyn, villreinnemnda og verneområdeforvaltninga - så snart som mogeleg etter skisesongen, evaluera køyringa og vurdera trong for endringar i planen før neste sesong.

18 NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2014/319-0 Saksbehandlar: Anbjørg Nornes Dato: Utval Utval ssak Møtedato Nærøyfjorden verneområdestyre 7/ Nærøyfjorden landskaspvernområde - Bruk av snøskuter til Grindaflethy tta i samband med kvisting av tilkomstløype Innstilling frå forvaltar Nærøyfjorden verneområdestyre gjev Voss Utferdslag løyve til bruk av snøskuter for kvisting av tilkomstløype til Grindaflethytta i Nærøyfjorden landskapsvernområde. Løyvet er gjeve med heimel i verneforskrifta for Nærøyfjorden landskapsvernområde 3 pkt. 2.3 og gjeld med fylgjande vilkår: Løyvet gjeld for 2 dagar med køyring i samband med kvisting av løypa i veke i åra 2014 til og med 2018, men ikkje etter fredagen i palmehelga. Køyringa skal berre skje langs tilkomstløypene til Grindaflethytta; Øvsthusdalen (Fyre) Grindafletane Borgarbuvotna øvst i Ljosanddalen ved Mjølfjell. Voss Utferdslag har avtale med Morten Samskott om transporten og kvistinga. Køyringa skal gjennomførast på same tid som Aurland Røde Kors Hjelpekorps har kjentmannstur på same ruta. Transporten skal om mogleg skje utanom søndag og helgedagar. Det skal takast omsyn til naturmiljø (særleg villrein) og folk i området ved gjennomføringa. SNO v/kristoffer Ullern Hansen (mob ) skal varslast på førehand om kva dagar det vert køyring. SNO kan krevje at køyringa vert utsett av omsyn til villreinen. Dette løyvet og køyrebok skal vera med under transporten. Køyrebok skal fyllast ut før turen startar. Det skal sendast skriftleg rapport om gjennomført transport til sekretariatet innan kvart år. Me gjer merksam på at søknaden berre er behandla etter verneforskrifta, og må i tillegg ha løyve frå grunneigarar.

19 Saksopply sninga r Dokument som bakgrunn for saka: Søknad frå Voss Utferdslag om snøskuterløyve til Grindaflethytta, datert Søknaden vert vurdert etter: Forskrift for Nærøyfjorden landskapsvernområde av Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap delområde Nærøyfjorden (godkjent 2007) Naturmangfaldlova av 19. juni 2009 Voss Utferdslag søkjer om løyve til å nytta snøskuter i samband med kvisting av skiløype til Grindaflethytta årleg frå fram til og med Dei kvistar løypa 2-3 veker før påske, og brukar 2 dagar på arbeidet. Løypa som skal kvistast går frå skoggrensa i Øvsthusdalen og inn til Grindaflethytta, vidare til Borgarbuvatna øvst i Ljosanddalen ved Mjølfjell. Løypa som skal kvistast går for det meste i Voss kommune, men deler av den går innom Aurland kommune. Frå Øvsthusdalen til Svehaugane ved Grånosmyrane naturreservat, går løypa i Nærøyfjorden landskapsvernområde. Voss Utferdslag har kvista denne skiløypa i mange år. Dei har driftsavsvar for Grindaflethytta som er ei DNT-hytte. Voss Utferdslag har hatt avtale med Morten Samskott om kvisting av løypa, og har med i søknaden at det er han som skal ha ansvar for kvistinga i søknadsperioden. Dei ynskjer å inngå eit samarbeid med SNO Aurland om snøskuterkøyring i samband med kvistinga. Aurland Røde Kors Hjelpekorps har søkt om løyve til kjentmannstur på same ruta som skal kvistast. I saksframlegget til løyvet til Aurland RKH er det sett vilkår om at kjentmannsturen skal samordnast med Voss Utferdslag. Lov grunnlaget I Nærøyfjorden landskapsvernområde er «motorferdsel på land og i vatn/vassdrag forbode» jf. verneforskrifta 3 pkt Etter verneforskrifta 3 pkt. 2.3 kan verneområdestyret «gje løyve til luft- og snøscootertransport av materiale til hytter, bruer m.v. og av brensel og proviant til hytter og stølar». Etter naturmangfaldlova 7 skal prinsippa i 8 12 leggjast til grunn ved utøving av offentleg mynde, og det skal koma fram av vedtaket korleis prinsippa er vurdert og vektlagt i saka. Vurdering Voss Utferdslag har gjennom mange år kvista skiløypa til Grindaflethytta for å betra tilhøva og tryggleiken for allmenta. Forvaltar ser nytten av å kvista skiløypa til Grindaflethytta til påskeferien. Turen frå Fyre ved Stalheim til Ljosanddalen ved Mjølfjell er på ca. 30,8 km (informasjon frå Stor del av løypa går i høgfjellet på over 1000 moh, og der snø og vind kan føra til at det er vanskeleg å finna fram. Den kvista skiløypa er med og gjer turen tryggare for folk som vil gå turen og overnatta på Grindaflethytta. I verneforskrifta er det opna for å gje løyve til transport av materiale m.v. til turisthytter. Bruk av snøskuter i samband med kvisting er ikkje nemnt særskilt,

20 men forvaltar vurderer denne transporten på linje med materialtransport, og meiner det kan gjevast løyve til transporten etter verneforskrifta 3 pkt Det er også tidlegare år gjeve løyve til dette føremålet med vising til same heimel. Under retningslinjer om løyve til transport i forvaltningsplanen, er vinterstikking av skiløyper eit av tiltaka det vert tilrådd å gje fleirårig løyve til. På den bakgrunn meiner forvaltar det kan gjevast 5- årig løyve til bruk av snøskuter til kvisting av skiløypa. Fjellområdet rundt Grindafletane har mange fangstanlegg for villrein, og siste åra har villreinen tatt i bruk att området. SNO Aurland har observert villrein her store deler av året, både fostringsflokkar og bukkeflokkar. Også grunneigarar og andre har rapportert om villreinobservasjonar. Området, også kalla Raudafjell, er føreslått tatt med som villreinområde i Regionalplan for Nordfjella villreinområde. Den kvista skiløypa tek ein liten sving inn i sørvestlege enden av Grånosmyrane naturreservat. På den tida det vert søkt om løyve til snøskutertransport i dette området, er det ikkje våtmarksfuglar i Grånosmyrane. I verneforskrifta for naturreservatet er det lov om motorferdsel i utmark som regulerer motorferdsel i vinterhalvåret, og det trengs difor ikkje dispensasjon til dette føremålet. Kunnskapen om området er kjent gjennom forvaltningsplan for Nærøyfjorden, SNO og forvaltninga sin kjennskap til området, og rapportar frå kvisting av skiløypa tidlegare år. Kunnskapsgrunnlaget jf. naturmangfaldlova 8 vert vurdert som god i denne saka. Føre-var-prinsippet jf. 9 er ikkje tillagt vekt i denne saka då det er vurdert å vera god kunnskap om området og tiltaket. For å ivareta verneverdiane i landskapsvernområdet, er det viktig å halda motorferdsla på eit så lågt nivå som mogleg. Andre som køyrer snøskuter i dette området er grunneigarar som har tilsyn med stølar, og kjentmannstur for Aurland RKH. For å avgrensa belastninga på området av motorferdsel, er det lagt inn i vilkåra for løyvet til både Voss Utferdslag og Aurland RKH at dei skal samordna køyringa til same dag. Dette er tråd med retningslinjene i forvaltningsplanen. Forvaltar har vurdert den samla belastning på økosystemet i verneområdet jf. 10, til å vera på eit akseptabelt nivå. Skiløypa frå Øvsthusdalen til Ljosanddalen er lang, og det er rimeleg at det vert gjeve løyve til å nytta snøskuter for å kvista denne løypa. Snøskuter vil vera det best eigna køyretøyet til dette føremålet på snøføre, og det vert vurdert som miljøforsvarleg til dette føremålet jf. 12. Det er likevel viktig å understreka at transporten må planleggjast på ein slik måte at det vert minst mogleg køyring på kortast mogleg tid. Det er ikkje forventa at køyringa vil føra til miljøforringing, og 11 er difor ikkje vurdert i denne saka.

21 RS 1/14 Rapportering nasjonalpark. og verneområdestyre 2013 RS 2/14 Piloter for implementering av besøksforvaltning i Norges nasjonalparker

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 6/14.

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 6/14. NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Nærøyfjorden landskapsverneområde Bleia - Storebotnen landskapsvernområde Bleia naturreservat Nordheimsdalen naturreservat Grånosmyrane naturreservat Vik Røde Kors SAKSBEHANDLAR:

Detaljer

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 3/14.

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 3/14. NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE! Nærøyfjorden landskapsverneområde! Bleia - Storebotnen landskapsvernområde! Bleia naturreservat! Nordheimsdalen naturreservat! Grånosmyrane naturreservat Ekstremsportveko

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Rådhuset, Aurland Dato: 07.02.2014 Tidspunkt: 10:00 12:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder AUR

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Telefonmøte Dato: Tidspunkt : 09:00

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Telefonmøte Dato: Tidspunkt : 09:00 Møteinnkalling Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Telefonmøte Dato: 12.02.2014 Tidspunkt : 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753, eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre, AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre, AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre, AU Utval: Møtestad: Telefonmøte, Aurland Dato: 20.02.2013 Tidspunkt: 11:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder

Detaljer

STØLSHEIMEN VERNEOMRÅDESTYRE Stølsheimen landskapsvernområde

STØLSHEIMEN VERNEOMRÅDESTYRE Stølsheimen landskapsvernområde STØLSHEIMEN VERNEOMRÅDESTYRE Stølsheimen landskapsvernområde Vik Røde Kors SAKSBEHANDLER: ANBJØRG NORNES ARKIVKODE: 2013/5418-432.2 DATO: 12.02.2014 DISPENSASJON TIL KJENTMANNSKØYRING I STØLSHEIMEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 14.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Kjentmannskøyring for Vik Røde Kors Hjelpekorps i Nærøyfjorden landskapsvernområde

Kjentmannskøyring for Vik Røde Kors Hjelpekorps i Nærøyfjorden landskapsvernområde Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre, AU Utval: Møtestad: Telefonmøte, Aurland Dato: 20.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - HOH motorferdsel - NIVA

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - HOH motorferdsel - NIVA Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3129 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

STØLSHEIMEN VERNEOMRÅDESTYRE Stølsheimen landskapsvernområde

STØLSHEIMEN VERNEOMRÅDESTYRE Stølsheimen landskapsvernområde STØLSHEIMEN VERNEOMRÅDESTYRE Stølsheimen landskapsvernområde Områdeleiar Gisle Kleppe Hordaland RKH SAKSBEHANDLER: ANBJØRG NORNES ARKIVKODE: 2013/5418-432.2 DATO: 25.03.2014 DISPENSASJON TIL KJENTMANNSKØYRING

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 24.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 06.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf.99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 19.02.2019 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland. Sakshandsamar Anbjørg Nornes Vår ref. 2018/ Dykkar ref. Dato

Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland. Sakshandsamar Anbjørg Nornes Vår ref. 2018/ Dykkar ref. Dato Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Kjentmannskøyring for Vik Røde Kors Hjelpekorps i Stølsheimen landskapsvernområde

Kjentmannskøyring for Vik Røde Kors Hjelpekorps i Stølsheimen landskapsvernområde Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Møteinnkalling. Det vert servert lunsj på hotellet kl Møtet startar kl

Møteinnkalling. Det vert servert lunsj på hotellet kl Møtet startar kl Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Gudvangen Fjordtell Dato: 19.06.2017 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Hilmar Høl er kalla inn som vara for Gunn Åmdal Mongstad.

Møteinnkalling. Hilmar Høl er kalla inn som vara for Gunn Åmdal Mongstad. Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Dato: 06.04.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - motorferdsel - transport av utstyr til Vassete

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - motorferdsel - transport av utstyr til Vassete Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3129 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - motorferdsel i samband med kvisting av skiløype

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - motorferdsel i samband med kvisting av skiløype Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Telefonmøte, Fjordsenteret, Aurland Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 02.05.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Delegert vedtak. Stølsheimen landskapsvernområde - kjentmannstur for evakueringsrute frå rv. 13 på Vikafjellet over Finnbunuten

Delegert vedtak. Stølsheimen landskapsvernområde - kjentmannstur for evakueringsrute frå rv. 13 på Vikafjellet over Finnbunuten Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret Aurland Dato: 12.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leiar

Detaljer

NAUSTDAL-GJENGEDAL VERNEOMRÅDESTYRE

NAUSTDAL-GJENGEDAL VERNEOMRÅDESTYRE NAUSTDAL-GJENGEDAL VERNEOMRÅDESTYRE Naustdal Røde Kors Hjelpekorps SAKSBEHANDLAR: MAGNUS SNØTUN ARKIVKODE: 2015/293-432.2 DATO: 18.03.2016 NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE - FLEIRÅRIG LØYVE TIL KJENTMANNSKØYRING

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Hans Erik Ringkjøb

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Hans Erik Ringkjøb Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss - Oppheim Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 13:00 16:15 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Karen Marie Hjelmeseter

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: Tidspunkt : 11:00

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: Tidspunkt : 11:00 Møteinnkalling Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt : 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753, eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: e-post, Aurland Fjordsenteret Dato: 21.11.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: 21.06.2017 Tidspunkt: 12:00 15:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdestyre Møtesta d: E - post, Aurland Dato: Tid spunkt : 14:00

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdestyre Møtesta d: E - post, Aurland Dato: Tid spunkt : 14:00 Møteinnkalling Utval : Nærøyfjorden verneområdestyre Møtesta d: E - post, Aurland Dato: 05.07.2016 Tid spunkt : 14:00 Eventuelt f orfall må melda s t snara st på tlf. 99499753 eller e - post fmsfano@fylkesmannen.n

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 20.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylksmannen.no.

Detaljer

Nærøyfjorden verneområdestyre - melding om vedtak - tilrettelegging av lagerrom på Salthella

Nærøyfjorden verneområdestyre - melding om vedtak - tilrettelegging av lagerrom på Salthella Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss, Oppheim Dato: 12.11.2014 Tidspunkt: 11:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller på e-post til

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - løyve til motorferdsel i samband med tilsyn av inngjerda salteplassar

Nærøyfjorden landskapsvernområde - løyve til motorferdsel i samband med tilsyn av inngjerda salteplassar Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 30.09.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 576 43 139

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - bygging av badestamp på Øvste Stigen

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - bygging av badestamp på Øvste Stigen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteinnkalling Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 11.01.2017 Tidspunkt: 08:30 Nærøyfjorden verneområdestyre Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Jan Geir Solheim Medlem Lærdal Iril Schau Johansen Medlem Hordaland FK

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Jan Geir Solheim Medlem Lærdal Iril Schau Johansen Medlem Hordaland FK Møteprotokoll Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Flåmsbrygga Hotell, Flåm Dato: 26.02.2019 Tidspunkt: 10:30 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-postmøte Dato: 27.01.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - uttak av torv til torvtak på Skogastova

Nærøyfjorden landskapsvernområde - uttak av torv til torvtak på Skogastova Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 www.nasjonalparkstyre.no/folgefonna/

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Ar beidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparksty re Møtested: Luster/e-postbehandling Dato:

Møteinnkalling. Utvalg: Ar beidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparksty re Møtested: Luster/e-postbehandling Dato: Møteinnkalling Utvalg: Ar beidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparksty re Møtested: Luster/e-postbehandling Dato: 18.04.2013 Tidspunkt : Hastesak sendt ut på e-post og varsla med SMS. Saksliste

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyre for Nærøyfjorden

Møteprotokoll. Verneområdestyre for Nærøyfjorden Møteprotokoll Verneområdestyre for Nærøyfjorden Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder AUR

Detaljer

JOSTEDALSBREEN NASJONALPARKSTYRE

JOSTEDALSBREEN NASJONALPARKSTYRE JOSTEDALSBREEN NASJONALPARKSTYRE Vikane Røde Kors Hjelpekorps v/ Anders Hage SAKSBEHANDLAR: MARIA C. KNAGENHJELM ARKIVKODE: 2016/1047-432.3 DATO: 08.04.2016 JOSTEDALSBREEN NASJONALPARK - LØYVE TIL KJENTMANNSKØYRING

Detaljer

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark Postadresse Folgefonna nasjonalparkstyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Folgefonnsenteret Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5557 2322 fmvlpost@fylkesmannen.no

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - tiltak for kryssing av Torvedalselvi

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - tiltak for kryssing av Torvedalselvi Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d:, Telefonmøte Dato: Tidspunkt : 10:30

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d:, Telefonmøte Dato: Tidspunkt : 10:30 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d:, Telefonmøte Dato: 11.04.2013 Tidspunkt : 10:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. xxxx. Vararepresentantar møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: E-post, Aurland Dato: 05.07.2016 Tidspunkt: 14:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder AUR Jan Geir

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - gjennoppføring av tilbygg på stølshuset på Åsen

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - gjennoppføring av tilbygg på stølshuset på Åsen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Aurland, Telefonmøte Dato: 20.06.2014 Tidspunkt : 08:30

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Aurland, Telefonmøte Dato: 20.06.2014 Tidspunkt : 08:30 Møteinnkalling Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Aurland, Telefonmøte Dato: 20.06.2014 Tidspunkt : 08:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller på e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 11.01.2017 Tidspunkt: 08:30 Nærøyfjorden verneområdestyre Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder AUR Olav Turvoll

Detaljer

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE Sogn og Fjordane Energi AS Bukta 6823 Sandane SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2015/817-432.2 DATO: 24.04.2015 ÅLFOTBREEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE LØYVE TIL LANDING - SNØSCOOTER

Detaljer

Delegert vedtak - dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - Rimstigen - ny bru - grunneigarar Bakka

Delegert vedtak - dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - Rimstigen - ny bru - grunneigarar Bakka Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3134 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Møtestad: E-postmøte Dato: 24.3.2015 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 57 64 31 39 / 47 63 91 65. Sven

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 06.06.2019 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - tilrettelegging av Brekkestien i Flåm - utviding av tiltaket

Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - tilrettelegging av Brekkestien i Flåm - utviding av tiltaket Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3129 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 7/18 Arkivsaksnr: 2018/770-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 10:00 Breheimen nasjonalparkstyre Styremedlemmane svarer på telefon om saka er ok. Kvar enkelt e-post med svar blir ført inn i Ephorte

Detaljer

Løyve til helikoptertransport i samband med forskning i Folgefonna nasjonalpark - Universitetet i Bergen

Løyve til helikoptertransport i samband med forskning i Folgefonna nasjonalpark - Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap og Bjerkenessenteret Universitetet i Bergen v/jostein Bakke Postboks 7803 5020 BERGEN Sakshandsamar Øistein Aasland Vår ref. 2017/2263-0 PRIMÆRKLASSERING Deres ref. Dato 24.03.2017

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - dispensasjon til inngjerding av salteplassar for å hindre spreiing av skrantesjuke (CWD).

Nærøyfjorden landskapsvernområde - dispensasjon til inngjerding av salteplassar for å hindre spreiing av skrantesjuke (CWD). Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re, arbeidsutval Møtesta d: Telefonmøte, Aurland Dato: Tidspunkt : 09:00

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re, arbeidsutval Møtesta d: Telefonmøte, Aurland Dato: Tidspunkt : 09:00 Møteinnkalling Utval : Stølsheimen verneområdesty re, arbeidsutval Møtesta d: Telefonmøte, Aurland Dato: 20.02.2013 Tidspunkt : 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753. Vararepresentantar

Detaljer

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 16/14.

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 16/14. NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Nærøyfjorden landskapsverneområde Bleia - Storebotnen landskapsvernområde Bleia naturreservat Nordheimsdalen naturreservat Grånosmyrane naturreservat Stigen Gard og Turer

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Storm Adventures AS Sørumsvegen 4 2022 GJERDRUM

Detaljer

Møteinnkalling. Sigbjørn Hauge møter som vararepresentant for Bjørg Djukastein.

Møteinnkalling. Sigbjørn Hauge møter som vararepresentant for Bjørg Djukastein. Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Nærøyfjorden og Stigen Dato: 04.09.2017-05.09.2017 Tidspunkt: 09:30, 04.09 14:30, 05.09.2017 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.07.2015 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre e-postbehandling Vi har fått ei sak som krev rask avklaring. Gjeld helikoptertransport

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Ungdomshuset, Fresvik Dato: 22.06.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mai Bakken Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 12.07.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Scandic Byparken, Bergen Dato: 27.02.2015 Tidspunkt: 11:00 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 08.01.2019 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 4/16

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 4/16 NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Nærøyfjorden landskapsverneområde Bleia - Storebotnen landskapsvernområde Bleia naturreservat Nordheimsdalen naturreservat Grånosmyrane naturreservat Svenn Vidar Stegen 5746

Detaljer

Arbeidsutvalet for nasjonalparkstyret har behandla saka ved e-post i dag, og gjort slik vedtak:

Arbeidsutvalet for nasjonalparkstyret har behandla saka ved e-post i dag, og gjort slik vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Norsk Luftambulanse v/ Ole Anders Listad SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2015/3839 - DATO: 08.06.2015 JOTUNHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Dr. Holms Hotel, Geilo Dato: Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Dr. Holms Hotel, Geilo Dato: Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Dr. Holms Hotel, Geilo Dato: 23.05.2018 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Dispensasjon - Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde - Kjentmannskøyring Luster Røde Kors Hjelpekorps

Dispensasjon - Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde - Kjentmannskøyring Luster Røde Kors Hjelpekorps Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Norsk fjellsenter Brubakken 2, 2686 Lom Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde - Løyve til landing med helikopter ved Longevasshytta - Indre Sunnfjord Turlag

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde - Løyve til landing med helikopter ved Longevasshytta - Indre Sunnfjord Turlag Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Sandane Næringshage Sandane Senter, 3. etasje 6823 Sandane Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57 64 31 38 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naustdal-

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Utval: Møtestad: E-post Dato: 27.01.2017 Tidspunkt: 09:00 Nærøyfjorden verneområdestyre Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder AUR Olav Turvoll Nestleder

Detaljer

Viser til søknad av Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen har behandla saka i møte og gjort slik vedtak:

Viser til søknad av Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen har behandla saka i møte og gjort slik vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Gjendebu Turisthytte v/ styrar Lars Åge Hilde SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2016/5941 - DATO: 26.10.2016 JOTUNHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON -

Detaljer

Geiranger-Herdalen landskapvernområde sitt styre gjekk einstemmig inn for å dispensasjon til søkjar, som innstilling:

Geiranger-Herdalen landskapvernområde sitt styre gjekk einstemmig inn for å dispensasjon til søkjar, som innstilling: Storfjordens venner V Asgeir Kvernberg SAKSBEHANDLAR: INGVILD HANSEN NYSTAD ARKIVKODE: 2019/1285-432.2 DATO: 06.08.2019 Dispensasjon for helikoptertransport, Storfjordens Venner. Løyve til eitt ekstra

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: Svar per e-post så snart som råd. Utvalg:

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: Svar per e-post så snart som råd. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Breheimen nasjonalparkstyre Møtested: E-post Dato: 14.03.2018 Tidspunkt: Svar per e-post så snart som råd. Eventuelt forfall må meldes snarest til 97737221. Vararepresentantar får

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Otta Dato: Tidspunkt : 18:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Otta Dato: Tidspunkt : 18:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Otta Dato: 30.08.2012 Tidspunkt : 18:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf.: 51643128/41143862. Vararepresentantar møter etter

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 68/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 68/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Hans Ackermann

Detaljer

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 3/18 Arkivsaksnr: 2017/8074-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 08.01.2018 Utvalg Verneområdestyret for SVR - delegert

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen E-postbehandling av hastesak. Ber om rask tilbakemelding per e-post. Magnus Snøtun Side1

Detaljer

NAUSTDAL KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL Delegert sak SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. Sakshandsamar DELEGERT SAK PLAN OG

NAUSTDAL KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL Delegert sak SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. Sakshandsamar DELEGERT SAK PLAN OG NAUSTDAL KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL Delegert sak SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. Sakshandsamar DELEGERT SAK PLAN OG 18.12.2015 126/15 HM NÆRING Avgjerd av: Saksansv.: Henning Malones Arkiv: K2-K01 Objekt:

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Undredal skule Dato: Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Undredal skule Dato: Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Undredal skule Dato: 12.11.2012 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 Vararepresentantar møter etter nærare

Detaljer