Møteprotokoll for Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll for Kommunestyret"

Transkript

1 Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 23:00 Saksnr til og frå: 072/11-089/11 Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene blei innkalla i skriv datert , og møtet vart kunngjort på kommunen si heimeside og i Telen. Medlemmer (Før evt. opp kven som er borte) Heidi Hovde Skårnes meldt forfall Audun Dølen møtte kl. 17:45 (sak nr /11) Varamedlemmer Kåre Karlberg Andre Rådmann Rune Engehult Anna: Protokollunderskrivarar: Gro Anita Særsland og Audun Solberg Godkjenning av innkalling og saksliste. Ordførar foreslo handsaming av sak 85 etter sak 89. Innkalling og saksliste blei godkjent med den endring. Underskrifter Vi stadfester at møteboka er i samsvar med det som blei vedteke på møtet. Gro Anita Særsland Audun Solberg

2 Saksliste: Sak nr. Saktittel 072/11 GODKJENNING AV MØTEBOK 073/11 HØYRING PÅ KONSEPTVALSUTGREIING FOR E-134 KONGSBERG - GVAMMEN 074/11 SAL AV TOMT PÅ ØRVELLA INDUSTRIOMRÅDE GNR 81 BNR /11 STATUSRAPPORTERING - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT, GRUNNSKULEN 076/11 VAL AV RÅD FOR ELDRE OG MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE FOR PERODEN /11 VAL AV VALSTYRE FOR PERIODEN /11 VAL AV REPRESENTANTAR TIL HEIMEVERNSNEMNDA /11 VAL AV KOMMUNALE REPRESENTANTAR TIL FORSTANDERSKAPET I HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK FOR PERIODEN /11 VAL AV OVERFORMYNDAR FOR VALPERIODEN /11 VAL AV REPRESENTANT TIL STIFTELSEN MØLLA 082/11 VAL AV MOT-LEIAR FOR PERIODEN /11 BONDAL BYGDETUN - REPRESENTANT TIL STYRET 084/11 VAL AV BARNEREPRESENTANT FOR PERIODEN /11 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL M/ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT /11 VAL AV UTVAL FOR KULTUR OG OPPVEKST FOR PERIODEN /11 VAL AV UTVAL FOR HELSE OG OMSORG FOR PERIODEN /11 VAL AV MEDLEMMER TIL STYRET FOR TILLA OG OLES LEGAT OG GUDRUN HOVDES LEGAT FOR PERIODEN /11 MØTEPLAN HAUSTEN 2011

3 072/11: GODKJENNING AV MØTEBOK RÅDMANNEN TILRÅR Møteboka frå K-møte blir godkjent slik ho ligg føre. Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-072/11 VEDTAK: Møteboka frå K-møte blei godkjent slik ho låg føre. 073/11: HØYRING PÅ KONSEPTVALSUTGREIING FOR E-134 KONGSBERG - GVAMMEN Hjartdal kommunestyre gir fylgjande uttale til KVU for E134 Kongsberg Gvammen: Hjartdal kommune støtter utgreiinga sine anbefalingar om val av det samansette konseptet Konsept Nordre. Konseptet inneber ny veg frå Saggrenda til Elgsjø. Vidare ny veg i ny trase frå Elgsjø via Lisleherad over Heddalsåsen til Ørvella. Gjennom Hjartdal kommune understreker kommunestyret at det er viktig at prissettinga av alternativet frå Ørvella til Gvammen vert som for ny veg og ikkje opprusting av den gamle traseen. Da stend vi friare med tanke på eventuelle omlegging av vegstraseen på enkelte strekningar. Hjartdal kommune støttar KVU si anbefaling om at arbeidet med ny trase E-134 på strekninga Saggrenda Gvammen gjeng vidare i systemet som konkludert i konseptvalutgreiinga. Det inneberer for Hjartdal kommune ei anbefaling til Samferdsledepartementet at det vert satt i gong regulering av strekninga Ørvella Gvammen og at utbygging kjem som tiltak nr 2 i fyrste fase. Berekna trafikktal i KVU ligg tett opp mot trafikktal som krev 4 felts veg. Hjartdal kommune vil derfor stille spørsmål om departementet allereie no burde be om kostnadskalkyle på 4 felts veg. Betre veg gir auka trafikk og det er etter kommunestyret sitt syn ei dårleg løysing å ikkje vurdere betre standard enn 2 fets veg med midtdelar på i all fall delar av strekninga Formannskapet Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke.

4 FOR-058/11 TILRÅDING: Hjartdal kommunestyre gir fylgjande uttale til KVU for E134 Kongsberg Gvammen: Hjartdal kommune støtter utgreiinga sine anbefalingar om val av det samansette konseptet Konsept Nordre. Konseptet inneber ny veg frå Saggrenda til Elgsjø. Vidare ny veg i ny trase frå Elgsjø via Lisleherad over Heddalsåsen til Ørvella. Gjennom Hjartdal kommune understreker kommunestyret at det er viktig at prissettinga av alternativet frå Ørvella til Gvammen vert som for ny veg og ikkje opprusting av den gamle traseen. Da stend vi friare med tanke på eventuelle omlegging av vegstraseen på enkelte strekningar. Hjartdal kommune støttar KVU si anbefaling om at arbeidet med ny trase E-134 på strekninga Saggrenda Gvammen gjeng vidare i systemet som konkludert i konseptvalutgreiinga. Det inneberer for Hjartdal kommune ei anbefaling til Samferdselsdepartementet at det vert satt i gong regulering av strekninga Ørvella Gvammen og at utbygging kjem som tiltak nr 2 i fyrste fase. Berekna trafikktal i KVU ligg tett opp mot trafikktal som krev 4 felts veg. Hjartdal kommune vil derfor stille spørsmål om departementet allereie no burde be om kostnadskalkyle på 4 felts veg. Betre veg gir auka trafikk og det er etter kommunestyret sitt syn ei dårleg løysing å ikkje vurdere betre standard enn 2 felts veg med midtdelar på i alle fall delar av strekninga. Formannskapet si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-073/11 VEDTAK: Hjartdal kommunestyre gir fylgjande uttale til KVU for E134 Kongsberg Gvammen: Hjartdal kommune støtter utgreiinga sine anbefalingar om val av det samansette konseptet Konsept Nordre. Konseptet inneber ny veg frå Saggrenda til Elgsjø. Vidare ny veg i ny trase frå Elgsjø via Lisleherad over Heddalsåsen til Ørvella. Gjennom Hjartdal kommune understreker kommunestyret at det er viktig at prissettinga av alternativet frå Ørvella til Gvammen vert som for ny veg og ikkje opprusting av den gamle traseen. Da stend vi friare med tanke på eventuelle omlegging av vegstraseen på enkelte strekningar. Hjartdal kommune støttar KVU si anbefaling om at arbeidet med ny trase E-134 på strekninga Saggrenda Gvammen gjeng vidare i systemet som konkludert i konseptvalutgreiinga. Det inneberer for Hjartdal kommune ei anbefaling til Samferdselsdepartementet at det vert satt i gong regulering av strekninga Ørvella Gvammen og at utbygging kjem som tiltak nr 2 i fyrste fase. Berekna trafikktal i KVU ligg tett opp mot trafikktal som krev 4 felts veg. Hjartdal kommune vil derfor stille spørsmål om departementet allereie no burde be om kostnadskalkyle på 4 felts

5 veg. Betre veg gir auka trafikk og det er etter kommunestyret sitt syn ei dårleg løysing å ikkje vurdere betre standard enn 2 felts veg med midtdelar på i alle fall delar av strekninga. 074/11: SAL AV TOMT PÅ ØRVELLA INDUSTRIOMRÅDE GNR 81 BNR 23 Kommunestyre vedtek Hjartdal kommune imøtekjem søknaden frå Merdeveien 14 AS om å kjøpe industritomt gnr/bnr 81/23 på Ørvella industritomt. Kommunen tek atterhald om forkjøpsrett til takst dersom ikkje tomta ikkje vert nytta til næringsformål innan 2 år. Rådmannen gjevast fullmakt til å forhandle fram og inngå salsavtale med kjøpar på grunnlag av dei føringar som er lagt i saka Formannskapet Olav Tho fremma følgjande endringsforslag til pkt. 2: Kommunen tek atterhald om forkjøpsrett til indeksregulert kjøpesum dersom ikkje tomta ikkje vert nytta til næringsformål innan 2 år. Rådmannen si tilråding med endringsforslag frå Olav Tho vart samrøystes vedteke. FOR-059/11 TILRÅDING: Kommunestyre vedtek Hjartdal kommune imøtekjem søknaden frå Merdeveien 14 AS om å kjøpe industritomt gnr/bnr 81/23 på Ørvella industritomt. Kommunen tek atterhald om forkjøpsrett til indeksregulert kjøpesum dersom ikkje tomta ikkje vert nytta til næringsformål innan 2 år. Rådmannen gjevast fullmakt til å forhandle fram og inngå salsavtale med kjøpar på grunnlag av dei føringar som er lagt i saka. Formannskapet si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-074/11 VEDTAK: Kommunestyre vedtek Hjartdal kommune imøtekjem søknaden frå Merdeveien 14 AS om å kjøpe industritomt gnr/bnr 81/23 på Ørvella industritomt. Kommunen tek atterhald om forkjøpsrett til indeksregulert kjøpesum dersom ikkje tomta ikkje vert nytta til næringsformål innan 2 år.

6 Rådmannen gjevast fullmakt til å forhandle fram og inngå salsavtale med kjøpar på grunnlag av dei føringar som er lagt i saka. 075/11: STATUSRAPPORTERING - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT, GRUNNSKULEN Kommunestyret tek planar og framdrift til etterretning Utval for kultur og oppvekst Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke. KOO-026/11 TILRÅDING: Kommunestyret tek planar og framdrift til etterretning. Tilråding frå utval for kultur og oppvekst blei samrøystes vedteke. KOM-075/11 VEDTAK: Kommunestyret tek planar og framdrift til etterretning. 076/11: VAL AV RÅD FOR ELDRE OG MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE FOR PERODEN Kommunestyret vel følgjande representantar og vararepresentantar til råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne: Leiar Nestleiar Medlem Medlem Medlem Vara alderspensjonist (1.) Vara alderspensjonist (2.) Vara alderspensjonist (3.) Vara nedsett funksjonsevne (1.) Vara nedsett funksjonsevne (2.)

7 Formannskapet Det hadde kome inn følgjande forslag til brukarrepresentantar: Sauland pensjonistlag: Haldis Farstad Nilsen Vara: Knut Bekkhus Tuddal pensjonistlag: Anne Solberg Vara: Gro Rinde Karlberg Hjartdal pensjonistlag: Gunhild Dølen Vara: Anne Marie Hansen Sven Tore Løkslid foreslo Olav H. Listul som medlem i rådet. Sven Tore Løkslid foreslo: Arvid Særsland som medlem Frode Bakka som 1. varamedlem Bengt Halvard Odden som 2. varamedlem Bjørg Inger Flatland foreslo seg sjølv som varamedlem for Olav H. Listul. Olav H. Listul foreslo Haldis Farstad Nilsen som leiar. Olav Tho foreslo Olav H. Listul som nestleiar. Gunhild Dølen vara Anne Marie Hansen Anne Solberg vara Gro Rinde Karlberg Haldis Farstad Nilsen vara Knut Bekkhus Arvid Særsland vara Frode Bakka Olav H. Listul vara Bjørg Inger Flatland Haldis Farstad Nilsen blei vald som leiar Olav H. Listul blei vald som nestleiar. Samrøystes vedteke. FOR-061/11 TILRÅDING: Kommunestyret vel følgjande representantar og vararepresentantar til råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne: Leiar : Haldis Farstad Nilsen Vara: Anne Marie Hansen Nestleiar: Olav H. Listul Vara: Bjørg Inger Flatland Medlem: Gunhild Dølen Vara: Anne Marie Hansen Medlem : Anne Solberg Vara: Gro Rinde Karlberg Medlem: Arvid Særsland Vara: Frode Bakka Retting av skrivefeil i tilrådinga: Knut Bekkhus som vara for Haldis Farstad Nilsen Formannskapet si tilråding (med retting) blei samrøystes vedteke.

8 KOM-076/11 VEDTAK: Kommunestyret vel følgjande representantar og vararepresentantar til råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne: Leiar : Haldis Farstad Nilsen Vara: Knut Bekkhus Nestleiar: Olav H. Listul Vara: Bjørg Inger Flatland Medlem: Gunhild Dølen Vara: Anne Marie Hansen Medlem : Anne Solberg Vara: Gro Rinde Karlberg Medlem: Arvid Særsland Vara: Frode Bakka 077/11: VAL AV VALSTYRE FOR PERIODEN Kommunestyret vel følgjande personar til valstyre for perioden : Sven Tore Løkslid (AP) (leiar) Inger Øya Grøgård (AP) (nestleiar) Olav H. Listul (AP) Olav Tho (SP) Bjørg Inger Flatland (KrF) 2. Kommunestyret vel følgjande personar som vararepresentantar til valstyret for perioden : For AP: 1. Einar Løndal 2. Helle Kaufmann Gjerde 3. Olaf Bekkhus 4. Gro-Anita Særsland 5. Audun Dølen 6. Bjørg Sletta Rue For SP: 1. Trine Kahrs 2. Mathias Kleppen 3. Gunvald Tho For Krf: 1. Audun Solberg Formannskapet Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke. FOR-062/11 TILRÅDING: 1. Kommunestyret vel følgjande personar til valstyre for perioden : Sven Tore Løkslid (AP) (leiar) Inger Øya Grøgård (AP) (nestleiar) Olav H. Listul (AP) Olav Tho (SP) Bjørg Inger Flatland (KrF)

9 2. Kommunestyret vel følgjande personar som vararepresentantar til valstyret for perioden : For AP: 1. Einar Løndal 2. Helle Kaufmann Gjerde 3. Olaf Bekkhus 4. Gro-Anita Særsland 5. Audun Dølen 6. Bjørg Sletta Rue For SP: 1. Trine Kahrs 2. Mathias Kleppen 3. Gunvald Tho For Krf: 1. Audun Solberg Formannskapet si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-077/11 VEDTAK: 1. Kommunestyret vel følgjande personar til valstyre for perioden : Sven Tore Løkslid (AP) (leiar) Inger Øya Grøgård (AP) (nestleiar) Olav H. Listul (AP) Olav Tho (SP) Bjørg Inger Flatland (KrF) 2. Kommunestyret vel følgjande personar som vararepresentantar til valstyret for perioden : For AP: 1. Einar Løndal 2. Helle Kaufmann Gjerde 3. Olaf Bekkhus 4. Gro-Anita Særsland 5. Audun Dølen 6. Bjørg Sletta Rue For SP: 1. Trine Kahrs 2. Mathias Kleppen 3. Gunvald Tho For Krf: 1. Audun Solberg

10 078/11: VAL AV REPRESENTANTAR TIL HEIMEVERNSNEMNDA Formannskapet Medlemmer: Sven Tore Løkslid foreslo: Jon Bekkhus og Torgeir Hagen Varamedlemmer: Sven Tore Løkslid foreslo: Mathis Flatland og Harald T. Løkslid Forslaga frå Sven Tore Løkslid blei samrøystes vedteke. FOR-064/11 TILRÅDING: 1. Hjartdal kommunestyre oppnemner Jon Bekkhus og Torgeir Hagen som medlemmer av heimevernsnemnda. 2. Hjartdal kommunestyre oppnemner Mathis Flatland som 1. og Harald T. Løkslid som 2. vararepresentant til heimevernsnemnda. Formannskapet si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-078/11 VEDTAK: 1. Hjartdal kommunestyre oppnemner Jon Bekkhus og Torgeir Hagen som medlemmer av heimevernsnemnda. 2. Hjartdal kommunestyre oppnemner Mathis Flatland som 1. og Harald T. Løkslid som 2. vararepresentant til heimevernsnemnda. 079/11: VAL AV KOMMUNALE REPRESENTANTAR TIL FORSTANDERSKAPET I HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK FOR PERIODEN Hjartdal kommune vel følgjande personar til forstandarskapet i Hjartdal og Gransherad sparebank:,, og. 2. Hjartdal kommune vel som 1. vara og som 2. vara til forstandarskapet i Hjartdal og Gransherad sparebank.

11 Formannskapet Medlemmer: Bjørg Inger Flatland foreslo: Sverre Haugan Olav Tho foreslo: Camilla Djupedal Krosshus Sven Tore Løkslid foreslo :Signe Øya Bekkhus og Audun Dølen Varamedlemmer: Sven Tore Løkslid foreslo: Trine Lise Kahrs og Ottar Særsland Olav Tho foreslo: Ken Henry Skeie Olav Tho trekte sitt forslag. Forslaga blei samrøystes vedtekne. FOR-065/11 TILRÅDING: 1. Hjartdal kommune vel følgjande personar til forstandarskapet i Hjartdal og Gransherad sparebank: Sverre Haugan, Camilla Djupedal Krosshus, Signe Øya Bekkhus og Audun Dølen. 2. Hjartdal kommune vel Trine Lise Kahrs som 1. vara og Ottar Særsland som 2. vara til forstandarskapet i Hjartdal og Gransherad sparebank. Formannskapet si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-079/11 VEDTAK: 1. Hjartdal kommune vel følgjande personar til forstandarskapet i Hjartdal og Gransherad sparebank: Sverre Haugan, Camilla Djupedal Krosshus, Signe Øya Bekkhus og Audun Dølen. 2. Hjartdal kommune vel Trine Lise Kahrs som 1. vara og Ottar Særsland som 2. vara til forstandarskapet i Hjartdal og Gransherad sparebank. 080/11: VAL AV OVERFORMYNDAR FOR VALPERIODEN og blir valde som overformyndarar fram til Fylkesmannen overtek ansvaret for overformynderiet. 2. og blir valde som varaoverformyndarar fram til Fylkesmannen overtek ansvaret for overformynderiet.

12 Formannskapet Forslag frå Sven Tore Løkslid: Jørgen Lia og Olav Tho Vara: Håvard Kaasa og Ingebjørg Landsverk Forslaget frå Sven Tore Løkslid blei samrøystes vedteke. FOR-066/11 TILRÅDING: 1. Jørgen Lia og Olav Tho blir valde som overformyndarar fram til Fylkesmannen overtek ansvaret for overformynderiet. 2. Håvard Kaasa og Ingebjørg Landsverk blir valde som varaoverformyndarar fram til Fylkesmannen overtek ansvaret for overformynderiet. Formannskapet si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-080/11 VEDTAK: 1. Jørgen Lia og Olav Tho blir valde som overformyndarar fram til Fylkesmannen overtek ansvaret for overformynderiet. 2. Håvard Kaasa og Ingebjørg Landsverk blir valde som varaoverformyndarar fram til Fylkesmannen overtek ansvaret for overformynderiet. 081/11: VAL AV REPRESENTANT TIL STIFTELSEN MØLLA 1. Kommunestyret oppnemnar som styremedlem i stiftinga Mølla ny bruk for perioden Kommunestyret oppnemnar som varaperson til styret i stiftinga Mølla ny bruk for perioden Formannskapet Sven Tore Løkslid fremma følgjande forslag: Medlem: Einar Løndal

13 Varamedlem: Bjørn Rugaas Forslaget frå Sven Tore Løkslid blei samrøystes vedteke. FOR-067/11 TILRÅDING: 1. Kommunestyret oppnemnar Einar Løndal som styremedlem i stiftinga Mølla ny bruk for perioden Kommunestyret oppnemnar Bjørn Rugaas som varaperson til styret i stiftinga Mølla ny bruk for perioden Formannskapet si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-081/11 VEDTAK: 1. Kommunestyret oppnemnar Einar Løndal som styremedlem i stiftinga Mølla ny bruk for perioden Kommunestyret oppnemnar Bjørn Rugaas som varaperson til styret i stiftinga Mølla ny bruk for perioden /11: VAL AV MOT-LEIAR FOR PERIODEN Kommunestyret vel som MOT-leiar Formannskapet Inger Øya Grøgård foreslo Sven Tore Løkslid. Forslaget frå Inger Øya Grøgård blei samrøystes vedteke. FOR-069/11 TILRÅDING: Kommunestyret vel Sven Tore Løkslid som MOT-leiar.

14 Formannskapet si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-082/11 VEDTAK: Kommunestyret vel Sven Tore Løkslid som MOT-leiar. 083/11: BONDAL BYGDETUN - REPRESENTANT TIL STYRET Hjartdal kommune vel som medlem i styret for stiftinga Bondal Bygdetun for valperioden Formannskapet Olav H. Listul foreslo Inger Øya Grøgård. Forslaget frå Olav H. Listul vart samrøystes vedteke. FOR-070/11 TILRÅDING: Hjartdal kommune vel Inger Øya Grøgård som medlem i styret for stiftinga Bondal Bygdetun for valperioden Formannskapet si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-083/11 VEDTAK: Hjartdal kommune vel Inger Øya Grøgård som medlem i styret for stiftinga Bondal Bygdetun for valperioden /11: VAL AV BARNEREPRESENTANT FOR PERIODEN Kommunestyret oppnemnar som barnerepresentant for valperioden Kommunestyret oppnemnar som varabarnerepresentant for valperioden

15 Formannskapet Rådmannen la fram følgjande forslag: Barnetalsperson: Wenche Haugland Moen Varabarnetalsperson: Bengt Halvard Odden FOR-072/11 TILRÅDING: 1. Kommunestyret oppnemnar Wenche Haugland Moen som barnerepresentant for valperioden Kommunestyret oppnemnar Bengt Halvard Odden som varabarnerepresentant for valperioden Pkt 1.: Formannskapet si tilråding blei samrøystes vedteke. Pkt 2. : Formannskapet si tilråding blei vedteke med 15 mot 1 stemme. KOM-084/11 VEDTAK: 1. Kommunestyret oppnemnar Wenche Haugland Moen som barnerepresentant for valperioden Kommunestyret oppnemnar Bengt Halvard Odden som varabarnerepresentant for valperioden /11: KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL M/ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2012 Kommunestyret tek rådmannen sin presentasjon av kommuneplana si handlingsdel , med økonomiplan og årsbudsjett 2012 til orientering. Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke.

16 KOM-085/11 VEDTAK: Kommunestyret tek rådmannen sin presentasjon av kommuneplana si handlingsdel , med økonomiplan og årsbudsjett 2012 til orientering. 086/11: VAL AV UTVAL FOR KULTUR OG OPPVEKST FOR PERIODEN Kommunestyret slår saman utval for kultur og oppvekst og utval for helse og omsorg til eit nytt utval utval for levekår. 2. Utval for levekår skal ha medlemmer. 3. Kommunestyret vel følgjande medlemmar til utval for levekår for valperioden : For (liste) leiar For (liste) nestleiar For (liste) For (liste) For (liste) 4. Kommunestyret vel følgjande vararepresentantar til utval for levekår for valperioden : For (liste) 1. vara: For (liste) 2. vara: Osb. Olav Tho ba om gruppemøte. Trine Lise Kahrs fremma følgjande forslag: Eg vil foreslå at nåverande ordning med to utval opprettholdes. Olav Tho ba om at det blei votert over samanslåing og namn på utvalet kvar for seg. Olav Tho sitt ønskje blei imøtekome. Sven Tore Løkslid fremma følgjande forslag: Nytt pkt. 5: Samanslåing av utvala evaluerast etter eit år av utvalets medlemmer og rådmann. Rådmannen si tilråding utan namn på utvalet blei sett opp mot Trine Kahrs sitt forslag. Rådmannen si tilråding blei vedteke med 13 mot 4 stemmer. Olav Tho fremma følgjande forslag: Namnet på utvalet blir utval for levekår og kultur. Olav Tho sitt forslag blei samrøystes vedteke. Olav Tho fremma forslag om 5 medlemmer. Sven Tore Løkslid fremma forslag om 7 medlemmer.

17 Sven Tore Løkslid sitt forslag blei vedteke med 12 mot 5 stemmer. Ordføraren foreslo avtaleval. Ingen motsette seg dette. Ordføraren ba om gruppemøte. Bjørg Inger Flatland ba om forholdstalsval. Det blei levert inn følgjande lister: Arbeiderpartiet Kristeleg Folkeparti Senterpartiet Ordførar gjorde greie for valreglane. Mandatberekning: Arbeiderpartiet: 8 stemmer = 4 mandat Kristeleg Folkeparti: 5 stemmer = 2 mandat Senterpartiet: 4 stemmer = 1 mandat Kandidatkåring: AP: Einar Løndal Helle Kaufmann Gjerde Heidi Bondal Gro-Anita Særsland SP: Trine Lise Kahrs KRF: Nils Olav Hovde Rachel Innvær Varamedlemmer: AP: 1. Arvid Særsland 2. Aslaug Djupedal 3. Frode Bakka 4. Margaret Nordbø 5. Rannveig Haukås 6. Arne Kjetil Rugaas 7. Gunhild Dølen SP: 1. Ken Henry Skeie 2. Elisabeth Lid 3. Borghild H. Brennekåsa 4. Gunleik Skårdal KRF: 1. Torunn Gjerjordet 2. Bjørg Inger Flatland

18 Olav Tho fremma Trine Kahrs som nestleiar. Audun Dølen fremma Einar Løndal som leiar og Helle Kaufmann Gjerde som nestleiar. Einar Løndal blei samrøystes vedteke som leiar. Olav Tho ba om skriftleg val av nestleiar. Helle Kaufmann Gjerde blei vald med 12 mot 5 stemmer. Sven Tore Løkslid sitt forslag til nytt pkt.5 blei samrøystes vedteke. KOM-086/11 VEDTAK: 1. Kommunestyret slår saman utval for kultur og oppvekst og utval for helse og omsorg. 2. Namnet på det nye utvalet er utval for levekår og kultur. 3. Utval for levekår og kultur skal ha 7 medlemmer. 4. Kommunestyret vel følgjande medlemmar til utval for levekår for valperioden : For (AP) Einar Løndal For (AP) Helle Kaufmann Gjerde For (AP) Heidi Bondal For (AP) Gro-Anita Særsland For (SP) Trine Lise Kahrs For (KRF) Nils Olav Hovde For (KRF) Rachel Innvær Kommunestyret vel følgjande vararepresentantar til utval for levekår for valperioden : For (AP) 1. vara: Arvid Særsland 2. vara: Aslaug Djupedal 3. vara: Frode Bakka 4. vara: Margaret Nordbø 5. vara: Rannveig Haukås 6. vara: Arne Kjetil Rugaas 7. vara: Gunhild Dølen For (SP) 1. vara: Ken Henry Skeie 2 vara: Elisabeth Lid 3 vara: Borghild H. Brennekåsa 4 vara: Gunleik Skårdal For (KRF) 1. vara: Torunn Gjerjordet 2 vara: Bjørg Inger Flatland 5. Samanslåing av utvala evaluerast etter eit år av utvalets medlemmer og rådmannen.

19 087/11: VAL AV UTVAL FOR HELSE OG OMSORG FOR PERIODEN Utval for helse og omsorg blir lagt ned. Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke. KOM-087/11 VEDTAK: Utval for helse og omsorg blir lagt ned 088/11: VAL AV MEDLEMMER TIL STYRET FOR TILLA OG OLES LEGAT OG GUDRUN HOVDES LEGAT FOR PERIODEN Kommunestyret vel og som Hjartdal kommunen sine representantar til styret for Tilla og Oles legat og Gudrun Hovdes legat i valperioden Kommunestyret Gruppeleiarane la fram forslag om at saka skal utsetjast. Utsettingsforslaget blei samrøystes vedteke. KOM-067/11 VEDTAK: Saka utsetjast. Sven Tore Løkslid fremma følgjande forslag: Einar Løndal og Trine Kahrs. Olav Tho ba om gruppemøte. Sven Tore Løkslid trekte sitt forslag. Gruppeleiarane fremma følgjande forslag: Audun Solberg og Trine Kahrs som medlemmer.

20 Rachel Innvær og Mathias Kleppen som vara. Forslaget frå gruppeleiarane blei samrøystes vedteke. KOM-088/11 VEDTAK: Medlemmer: Varamedlemmer 1. Audun Solberg 1. Rachel Innvær 2. Trine Lise Kahrs 2. Mathias Kleppen 089/11: MØTEPLAN HAUSTEN 2011 Kommunestyret vedtek forslag til møteplan. Rådmannen si tilråding blei samrøystes vedteke KOM-089/11 VEDTAK: Kommunestyret vedtek forslag til møteplan.

21

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.10.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 11:15 Saksnr til og frå: 055/11-072/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 28.10.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 17.00 Saksnr til og frå: 111/15-116/15 Møtet blei styrt av: ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.10.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 17.00 Saksnr til og frå: 056/15-063/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 07.10.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 22.25 Saksnr til og frå: 085/15-110/15 Møtet blei styrt av: Ordfører Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 25.01.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 19:53 Saksnr til og frå: 001/12-004/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 20.10.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 18:45 Saksnr til og frå: 040/10-050/10 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 09.03.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.17:00 20:00 Saksnr til og frå: 007/11-011/11 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 19:10 Saksnr til og frå: 025/15-029/15 Møtet blei styrt av: varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 26.01.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 001/11-006/11 Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09:00 14:20 Saksnr til og frå: 039/14-048/14 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 17.10.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 13:45 Saksnr til og frå: 069/12-074/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.01.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.00 16.00 Saksnr til og frå: 001/17-008/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 13.10.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Saksnr til og frå: 054/14-068/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Varaordførar Inger Øya Grøgård Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 03.06.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 20.00 Saksnr til og frå: 011/14-018/14 Da både leiar og

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 20.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 16.05 Saksnr til og frå: 036/16-042/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 27.03.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.30 16.00 Saksnr til og frå: 009/17-013/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 20.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.14:00 15:05 Saksnr til og frå: 045/13-051/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Valstyret

Møteprotokoll for Valstyret Hjartdal kommune Møtedato: 16.05.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.13:00 13:30 Saksnr til og frå: 001/13-004/13 Møteprotokoll for Valstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 14:50 Saksnr til og frå: 076/14-089/14 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 27.02.2012 Møtestad: Sjukeheimen, stugu v/vaktrom Møtetid: Kl. 17.00 19.00 Saksnr til og frå: 005/12-010/12 Møtet blei styrt av:

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 24.02.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 21.00 Saksnr til og frå: 005/15-007/15 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 14.03.2012 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.18:00 20:55 Saksnr til og frå: 005/12-013/12 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.45 Saksnr til og frå: 036/17-042/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.09.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 22:00 Saksnr til og frå: 028/10-039/10 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.03.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Saksnr til og frå: 006/15-014/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Valstyret

Møteprotokoll for Valstyret Hjartdal kommune Møtedato: 19.06.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.05 15.25 Saksnr til og frå: 001/17-004/17 Møteprotokoll for Valstyret Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden Medlemene

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 26.10.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 27.08.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.17:00 20:00 Saksnr til og frå: 027/12-032/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Nestleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 29.05.2012 Møtestad: Hjartdal sjukeheim/kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 18.00 sjukeheimen. Frå 18.00 til 20.30 på kommunehuset Saksnr

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 26.10.2016 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 15.45 Saksnr til og frå: 104/16-116/16 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 10.03.2010 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 20:15 Saksnr til og frå: 004/10-011/10 Møtet blei styrt av: ordførar Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 26.08.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18.00 20.00 Saksnr til og frå: 019/14-025/14 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Einar Løndal, leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 13.09.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 21.00 Saksnr til og frå: 050/17-054/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 13:25 Saksnr til og frå: 040/15-044/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.09.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 13:50 Saksnr til og frå: 042/12-053/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 20.04.2016 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 20:55 Saksnr til og frå: 032/16-038/16 Møtet blei styrt av: ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 16.05.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 11:00 12:00 Saksnr til og frå: 032/13-033/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14.35 16.55 Saksnr til og frå: 055/16-067/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 17.11.2016 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 20.00 Saksnr til og frå: 117/16-121/16 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 04.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18.00 20.20 Saksnr til og frå: 042/16-048/16 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Nils-Olav Hovde,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 18.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 10.45 Saksnr til og frå: 037/12-041/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 05.04.2016 Møtestad: Legekontoret Møtetid: Kl. 18.00 20.00 Saksnr til og frå: 009/16-016/16 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Gro-Anita Særsland,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 13.03.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:50 Saksnr til og frå: 017/13-020/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 04.03.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 17:00 Saksnr til og frå: 008/13-016/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: varaordførar Inger Øya Grøgård

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.02.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:40 Saksnr til og frå: 011/15-019/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:15 15:20 Saksnr til og frå: 001/11-005/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Administrasjonsutval

Møteprotokoll for Administrasjonsutval Hjartdal kommune Møteprotokoll for Administrasjonsutval Møtedato: 28.05.2015 Møtestad: Gaustablikk Høyfjellshotell Møtetid: Kl. 15:30 Saksnr til og frå: 008/15-010/15 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.10.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Saksnr til og frå: 033/10-037/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 12.12.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 084/16-086/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 28.02.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:25 15:00 Saksnr til og frå: 006/11-010/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 04.12.2012 Møtestad: Biblioteket Møtetid: Kl. 17.00 19.00 Saksnr til og frå: 044/12-050/12 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Einar Løndal, leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Administrasjonsutval

Møteprotokoll for Administrasjonsutval Hjartdal kommune Møtedato: 13.04.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Saksnr til og frå: 005/15-007/15 Møteprotokoll for Administrasjonsutval Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 26.05.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 16:30 Saksnr til og frå: 024/15-037/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.06.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 028/17-031/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 26.08.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.30 Saksnr til og frå: 040/15-052/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 02.10.2012 Møtestad: Sauland skule Møtetid: Kl. 17:00 17:45 Saksnr til og frå: 035/12-038/12 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: utvalsleiar Einar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 04.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 15:45 Saksnr til og frå: 028/12-036/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.11.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 15.00 Saksnr til og frå: 064/15-067/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden, ordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 25.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 Saksnr til og frå: 039/14-043/14 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: leiar Inger Øya Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 04.04.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 20.55 Saksnr til og frå: 016/17-023/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 16.04.2013 Møtestad: Tuddal skule Møtetid: Kl. 17.00 20.30 Saksnr til og frå: 008/13-013/13 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Gro Anita Særsland,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 05.11.2012 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 19:30 Saksnr til og frå: 033/12-039/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: Utvalsleiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 01.10.2013 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00-17.30 Saksnr til og frå: 025/13-028/13 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 29.03.2011 Møtestad: Kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 18:00 19:45 Saksnr til og frå: 021/11-028/11 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 05.02.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 20:35 Saksnr til og frå: 001/14-010/14 Møtet blei styrt av ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 27.01.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:45 16:15 Saksnr til og frå: 001/14-004/14 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 18.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 10.45 12.00 Saksnr til og frå: 018/12-026/12 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 16:00 Saksnr til og frå: 034/13-044/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtedato: 23.04.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 14:00 Synfaring oppmøte Nordbø pensjonat Saksnr til og frå: 013/12-019/12 Møtet blei

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 19.15 Saksnr til og frå: 039/16-051/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar Audun Solberg

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 05.05.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Saksnr til og frå: 009/14-015/14 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 17.04.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 009/13-021/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 27.01.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Saksnr til og frå: 001/14-007/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 20.01.2016 Møtestad: Synfaring Russmarken og Gvålsheia/Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.30 18.40 Saksnr til og frå: 001/16-010/16 Møtet

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 14.06.2012 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 16.15 Saksnr til og frå: 020/12-026/12 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 06.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00 18.30 Saksnr til og frå: 018/16-025/16 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Audusn Solberg,

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtedato: 21.10.2015 Møtestad: Synfaring i Tuddal sak 55/15 og 56/15. Møte på kommunehuset Møtetid: Kl. 16.30 21.15 Saksnr til og frå: 053/15-065/15

Detaljer

Møteprotokoll for Fondstyret

Møteprotokoll for Fondstyret Hjartdal kommune Møtedato: 16.05.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 12:45 Saksnr til og frå: 013/13-018/13 Møteprotokoll for Fondstyret Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid. Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møtedato: 16.02.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.18:00 19:15 Saksnr til og frå: 013/11-020/11 Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtet blei styrt av: utvalsleiar Audun

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 14.12.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 19:50 Saksnr til og frå: 098/11-103/11 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.11.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 17:15 Saksnr til og frå: 051/09-056/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 02.10.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 17:15 Saksnr til og frå: 056/13-064/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 21.06.2017 Møtestad: Kommunehuset/synfaring Møtetid: Kl. 12.00 18.45 Saksnr til og frå: 048/17-057/17 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: Leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtedato: 20.10.2015 Møtestad: Tuddalssalen, Kommunehuset. Møtetid: Kl. 18.00 19.15 Saksnr til og frå: 028/15-035/15 Møtet blei styrt av:

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 11:15 Saksnr til og frå: 043/17-044/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 31.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00-12.45 Saksnr til og frå: 068/16-070/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 11.03.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 17:00 Saksnr til og frå: 008/09-012/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 14.12.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 16:30 Saksnr til og frå: 095/11-096/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 29.05.2013 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:15 Saksnr til og frå: 022/13-029/13 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 28.08.2012 Møtestad: DA- senter /Hågån Møtetid: Kl. 17.00 20.00 Saksnr til og frå: 025/12-034/12 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Einar Løndal,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 06.09.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:20 17:00 Saksnr til og frå: 022/10-032/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møtebok for Utval for kultur og oppvekst

Møtebok for Utval for kultur og oppvekst Hjartdal kommune Møtedato: 30.08.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17.00-18.30 Saksnr til og frå: 017/10-019/10 Møtebok for Utval for kultur og oppvekst Møtet blei styrt av: Håvard Kaasa, leiar

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling

Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Hjartdal kommune Møtedato: 20.05.2015 Møtestad: kommunehuset Møtetid: Kl. 16:30 19:00 Saksnr til og frå: 028/15-031/15 Møteprotokoll for Utval for plan og utvikling Møtet blei styrt av: utvalsleiar Inger

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker

Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Hjartdal kommune Møteprotokoll for Utval for plan og byggesaker Møtedato: 11.01.2012 Møtestad: Kommunehuste,Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 001/12-009/12 Møtet blei styrt

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk

Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Hjartdal kommune Møtedato: 29.03.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 18:30 Saksnr til og frå: 007/11-013/11 Møteprotokoll for Utval for næring og teknikk Møtet blei styrt av: utvalsleiar Camilla

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 18.03.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 08:00 10:00 Saksnr til og frå: 011/11-015/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 09.05.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 18.00 20.30 Saks nr til og frå: 021/17-032/17 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Leiar Nils Olav

Detaljer

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur

Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Hjartdal kommune Møtedato: 19.01.2016 Møtestad: Kontoret til heimetenesta Møtetid: Kl. 18.00 20.30 Saksnr til og frå: 001/16-008/16 Møteprotokoll for Utval for levekår og kultur Møtet blei styrt av: Gro-Anita

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 20.06.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 22.00 Saksnr til og frå: 046/17-049/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer