Velkommen til Røros videregående skole skoleåret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til Røros videregående skole skoleåret 2014-2015"

Transkript

1 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Røros videregående skole Velkommen til Røros videregående skole skoleåret På disse sidene finner du viktig informasjon som du må lese i god tid før skolestart. Bakerst finner du ett returskjema som du må fylle ut og sende skolen så snart som mulig. Kontaktinformasjon til skolen: Se

2 Innhold Rektor ønsker velkommen Praktisk informasjon Samtykke til publisering av bilder og elevprodukter Informasjon om elektronisk sending av varselbrev Ordensreglement for de videregående skolene i Sør Trøndelag med lokale tilpasninger for Røros videregående skole IKT-reglement Gratisprinsippet Utstyr, arbeidstøy, kostpenger og andre kostnader EGENMELDINGSSKJEMA FOR ELEVER VED FRAVÆR Returskjema 2014/

3 Rektor ønsker velkommen. Velkommen til nytt skoleår. Vi setter pris på å ha deg som elev ved Røros videregående skole. Skolens verdier er: Livsglede, åpenhet, respekt og verdighet. Et skolemiljø preget av disse verdiene mener vi vil innby til læringsglede. Vi vil arbeide for at du skal trives, og at årene ved Røros videregående skole vil bli noe du kan tenke tilbake på med glede. Samtidig skal skolen gi deg kunnskap og ferdigheter som er grunnlaget for videre utdannelse, spennende yrkesvalg og et rikt liv. Røros videregående skole er kjent for godt samarbeid med næringslivet. Vi tror at gode elevprestasjoner og høy grad av gjennomføring av videregående opplæring blant annet kan forklares gjennom våre gode relasjoner til næringslivet. Blant de 280 elevene som går på Røros videregående skole dette skoleåret håper vi du vil finne medelever som deler dine interesser, og som du vil ha mange gode opplevelser sammen med. Røros videregående skole har et aktivt elevråd. Er du interessert i elevdemokrati kan det være at akkurat du vil engasjere deg i dette arbeidet. Røros videregående skole er også kjent for at elever engasjerer seg i aksjoner der de viser solidaritet med andre, slik som Operasjon dagsverk og russens innsamling til kreftsaken. Vi håper også du vil finne glede i å vise solidaritet med andre. Røros videregående skole har tilbud om hybelkvelder en gang pr måned for hybelboere. Er du hybelboer håper vi du vil benytte deg av dette tilbudet. Som elev har du rett til å ha høye forventinger til Røros videregående skole og til oss som jobber her. Vi lover å respektere deg som person og tilby opplæring som gir deg mulighet til å lære og utvikle deg, uansett hvilke evner og forutsettinger du har. Skolen jobber kontinuerlig med å gjøre det pedagogiske tilbudet så godt som mulig, og vi har de siste årene lagt vekt på klasseledelse og vurdering for læring. Vi håper du vil finne deg til rette ved skolen og at vi sammen skal skape et godt og trivelig læringsmiljø med størst mulig læringsutbytte for den enkelte elev. Skolen har klare forventinger til deg: At du bidrar til å skape et godt skolemiljø, at du engasjerer deg i skolearbeidet og utnytter evnene dine så godt som du kan. Læring krever innsats og hardt arbeid. Kunnskap gir muligheter! Med ønske om et lærerikt og godt skoleår. Hilde Knutsen, rektor.

4 1. Praktisk informasjon Infoskjermer I gangen utenfor ekspedisjonen og i kantina henger det infoskjermer. Her vil det bli lagt ut viktig informasjon, så følg med. Elevopplysninger Skjemaet sendes ut sammen med velkomstbrevet. Fylles ut av elev (og foresatte når eleven er under 18 år) og leveres til kontaktlærer. Skoleskyss: Skyssreglementet finner du på skolens hjemmeside under For elev og skoleskyss. Søknad om busskort må sendes inn så snart som mulig etter at du har fått bekreftet inntaket, og senest første skoledag. Dette gjelder også for de som har busskort fra før og som skal ha oppdatert sine kort. Alle elever som er berettiget skoleskyss (avstand mellom bosted og skole på mer enn 6 km en veg) må søke. For elever som skal bo på hybel, er det hybeladressen som regnes som bosted. Elever hjemmehørende i Sør-Trøndelag søker på papir, se mens elever hjemmehørende i Hedmark søker elektronisk på Nye elever henter sine skoleskysskort i ekspedisjonen. Elever med skysskort fra tidligere år, vil få oppdatert sine kort. Ta godt vare på busskortet ditt, ved tap av kort må elev/foresatte betale et duplikatgebyr. Skysskortet må medbringes hver dag. Uten gyldig kort, må eleven være forberedt på å betale på bussen. Midlertidig bevis kan utstedes ved tap av kort, men det kreves betaling for å få utstedt duplikat. Busskort som ikke blir hentet innen 14 dager blir returnert til busselskapet. Skyss av elever med funksjonshemming eller midlertidig skade / sykdom Elever som har varig eller midlertidig funksjonshemming / skade, og som etter legeerklæring eller uttalelse fra behandlende psykolog /psykiater, har rett til gratis skyss uten hensyn til minsteavstand. Erklæringen må inneholde en beskrivelse av skyssbehovet (til holdeplass, buss, privatbil, drosje) relatert til sykdommen / funksjonshemmingen samt angi nødvendig skyssperiode. Mangelfull dokumentasjon på skyssbehovet kan føre til at skyss ikke iverksettes. Retten til skoleskyss gjelder til skolens ordinære start- og sluttider. Søknadsskjema sammen med legeerklæring / sakkyndig uttalelse leveres til ekspedisjonen. Skyss ved prosjekt til fordypning. Har du behov for skyss ved utplassering, MÅ dette avklares med kontaktlærer senest 1 uke før utplasseringsperioden. Stipend: Er du elev og har ungdomsrett, får du utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet samme hvor mye foreldrene dine tjener. Husk at du må søke om stipendet for å få det utbetalt. Når du søker,

5 sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend også, som for eksempel grunnstipend eller bostipend. Når du har fått opptak, søker du om stipend på lanekassen.no eller vigo.no. Bruk søknaden for videregående opplæring. Elever som ikke har ungdomsrett lenger, må bruke søknaden for høyere og annen utdanning. Les mer om stipend og lån på lanekassen.no, og sjekk Lånekassens side på Facebook for deg i videregående skole, facebook.com/lanekassen.vgs Merk at ved mer enn 20 dagers udokumentert fravær pr termin, er skolen forpliktet til å melde fra til Lånekassen. Utbetaling av stipend blir da stoppet. Søknad om endring av elevstatus på grunn av tidligere fullførte fellesfag: Det søkes om endring av elevstatus på eget skjema. Søknadsfrist: Læremidler Lærebøker får du låne gratis ved skolens bibliotek, elevene står økonomisk ansvarlig ved ødelagte eller tapte bøker. Noen elever trenger eget verktøy, instrumenter, treningstøy, arbeidstøy eller annet personlig utstyr som er nødvendig i opplæringa. Dette er kostnader den enkelte elev må dekke selv. Alle elever med ungdomsrett har rett til utstyrsstyrsstipend fra Lånekassa som helt eller delvis dekker disse kostnadene. Fravær Skole, elev og foresatt samarbeider om å få et så lavt fravær som mulig. Iht. Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør-Trøndelag skal elever levere egenmeldingsskjema ved sykefravær som varer i fra 1 time til 8 kalenderdager om gangen. Egenmelding kan benyttes ved til sammen inntil 24 sykefraværsdager i løpet av skoleåret. Ved sykefravær ut over 8 sammenhengende kalenderdager. Eller ved høyt fravær generelt, kan skolen kreve legeattest. Fravær som ikke er avtalt eller varslet, eller som det ikke er levert egenmelding eller annen dokumentasjon for, vil kunne få konsekvenser for ordens-eller atferdskarakteren. Høyt fravær kan føre til at det blir vanskelig å gi vurdering. Egenmeldingsskjema får du av kontaktlærer, kan lastes ned fra skolens nettside eller du kan få det på kontoret. Permisjon for ferieturer Eleven kan ikke kreve å få fri til ordinære feriereiser. Utgangspunktet til skolen skal, i tråd med ordensreglementets 4-13 alltid være å avslå denne typen søknader. Se for øvrig bestemmelsene i Ordensreglementet. Søknad om dokumentert/ redusert fravær Iht. Forskrift til Opplæringslovens kan eleven kreve at årsak til fravær blir ført som vedlegg til vitnemålet / kompetansebeviset, dersom dokumentasjon på årsaken legges frem - kan elever etter søknad få redusert fraværet med inntil 10 skoledager på kompetansebeviset /vitnemålet. Etter godkjent søknad vil dette fraværet korrigeres ved skoleårets slutt. Det søkes om dokumentert /redusert fravær på eget skjema, frist senest 16.mai.

6 It s Learning Røros videregående skole bruker læringsplattformen It s Learning hvor lærerne legger ut undervinsningsopplegg, fører fravær, anmerkninger, vurderinger og karakterer. Elevene logger seg inn ved hjelp av bruker-id og passord som de får utdelt på skolen. Karakterer Elever vil kunne se sine karakterer etter 1. termin og skoleårets slutt ved å logge seg inn på skole.stfk.no. Det er bare elever som er ferdig med Vg2 yrkesfag, Vg3 studieforberedende og Vg3 medier og kommunikasjon som vil få tilsendt kompetansebevis og vitnemål ved skoleårets slutt. Elevskap Røros videregående skole har elevskap. Til disse kjøper eleven selv hengelås og skapet disponeres av eleven ut skoleåret. Henvend deg til ekspedisjonen ved bestilling av skap. Skapet skal ikke påføres navn. Alle skap skal tømmes ved skoleslutt. Husk å gi beskjed til ekspedisjonen når du ikke skal ha skapet lenger. Oppbevaring av verdisaker / tyveri / tap Du bør ikke ta med verdisaker eller større pengebeløp på skolen. Dersom du av en eller annen grunn må gjøre dette må du sørge for at verdisakene blir godt passet på. Særlig gjelder dette i kroppsøvingstimene. Dersom du har mistet noe, henvend deg til ekspedisjonen. Dersom du blir frastjålet noe må tyveriet anmeldes til politiet og rektor må få beskjed. Kantinedrift Velkommen til vår trivelige kantine. Der kan elever, ansatte og besøkende få kjøpt god mat og slå av en prat. Vi har lagt vekt på at kantina skal være en trivelig møteplass på skolen, med utsmykkinger på veggene og et rent og ryddig preg. Det er viktig at vi alle bidrar til å forebygge stor slitasje og ødeleggelser. Vi må for all del unngå skriblerier på vegger og bord. Hver enkelt må rydde etter seg. Avfall kastes der det skal kastes. Bestikk og annet dekketøy må ikke tas med ut fra kantina. Elevtjenesten Består av rådgivere, sosialpedagogiske/spesialpedagogiske tjenester, helsesøsterfunksjon og PPT. Elevtjenesten skal drive med veiledning, hjelp og støtte i forhold til opplæring, valgsituasjoner og personlige spørsmål og utgjøre en støttefunksjon i forhold til undervisningen. Skolehelsetjenesten Skolen har egen skolehelsetjeneste. Den er lokalisert sammen med skolens elevtjeneste. Helsesøster har kontortid to dager pr. uke. Kontortider finner du på oppslag på kontordøren. Bibliotek Åpningstider: kl alle undervisningsdager. I biblioteket kan du låne bøker, tidsskrifter, filmer og lydbøker. Bibliotekaren gir deg opplæring i bruk av bibliotekets samlinger, og hun gir deg nyttig veiledning i forbindelse med prosjektarbeid og lignende. Ta kontakt med bibliotekaren når du trenger hjelp. Ekspedisjonen Åpningstid: Her får du blant annet hjelp i forbindelse med skoleskyss, lånekasse.

7 Kjøretimer Elevene må forsøke å få kjøretimer utenom undervisningstiden. Dersom det ikke lykkes, har eleven selv ansvar for at kjøretimene blir spredt best mulig, slik at de ikke berører samme fag. Fravær blir ført. Skolebevis / utskrift- og kopikort I ekspedisjonen kjøpes skolebevis til kr 50,- pr. stk inkl. nye årsoblater. Her benyttes bilder fra skolefotografering. Skolebeviset brukes alle årene du er elev ved Røros videregående skole, med fornyelse av oblater hvert år. Skolebeviset er det samme som elevens utskrifts- og kopikort. Skal kun brukes til skolerelaterte saker. Skolefotografering: 29.august Elev-PC Alle elever i STFK skal leie elev-pc. Se skolens hjemmeside for mer informasjon om elev-pcordningen. (Elevløftet) Lesesal Lesesalen står åpen hele dagen, og er en vær-stille-lesesal. Vi håper at alle brukerne bidrar til ro, orden og godt arbeidsmiljø. Parkering av biler og sykler Vi har parkeringsplass for biler samt rikelig med sykkelstativ. Skolens motorvarmere er forbeholdt de ansatte. Røyking / Snus Det er forbud mot røyking og bruk av snus inne og ute på skolens eiendom.

8 2. Samtykke til publisering av bilder og elevprodukter Datatilsynet har skissert klare normer for hva som er lov og hva som ikke er lov i forhold til publisering av bilder på nett. Røros videregående skole vil følge disse normene. Dette betyr at i tilfelle det skal publiseres bilder av elever på internett, skal det foreligge et uttrykkelig samtykke fra alle avbildede. Når det gjelder samtykke, stiller loven i utgangspunktet ikke krav til at dette skal være skriftlig, men det må ikke være noe rom for tvil om et samtykke er gitt eller ikke. Samtykket må være en aktiv handling og det er den som publiserer som skal kunne bevise at et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke foreligger. Personer over 15 år kan gi samtykke på egne vegne. Ut i fra disse normene velger derfor skolen at elever som får bilder av seg publisert på nettet eller i andre publiseringskanaler slik som brosjyrer og skoleaviser, på forhånd skal gi en skriftlig godkjenning. Dette gjelder for alle situasjoner hvor det er mulig å gjenkjenne elevene. Eksempler på aktiviteter: i verksteder og klasserom, konserter og aktivitetsdager. Skolen vil også at elevene gir en skriftlig godkjenning for publisering av produkter som elevene lager i prosjektarbeid. Noen av disse produktene vil lages med den hensikt at de skal vises på internett, i tv og andre distribusjonskanaler. Eksempler på produkter: Videoproduksjon, tekst, bilde etc. Elev skal bekrefte å ha lest denne informasjonen og krysse av for hvilket bruk av bilder som godkjennes. Dette gjøres på felles svarskjema som skal fylles ut og returneres til skolen. 3. Informasjon om elektronisk sending av varselbrev Januar 2014 ble det innført elektronisk utsending av elevvarsel. Dette er varsel om manglende vurdering i fag og/eller nedsatt karakter i orden og atferd. I det et varsel registreres av faglærer eller kontaktlærer i It s Learning, sendes det umiddelbart til elev (hvis over 18), eller foresatte via Altinn. Du vil samtidig få en sms på telefonen (fra Altinn) med beskjed om at det er kommet et varsel fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Dette krever at du har en «digital postkasse». Foreløpig er det kun Altinn som kan være «digital postkasse». Post vil bli levert digitalt kun til de som er registrerte brukere i Altinn. De som ikke har digital postkasse, vil få papirbrev levert i postkassen som tidligere. Frist for lesing av varsel digitalt er satt til 2 dager. Hvis det ikke blir lest i Altinn innen fristen, så sendes det pr. post. Her finner du mer informasjon om Altinn og kan registrere deg som bruker: Uavhengig av om posten sendes digitalt eller på papir, så benytter vi mottakers adresse registrert i Folkeregisteret. Du kan se og evt. oppdatere dine folkeregistrerte opplysninger her: Målet er etter hvert å sende all post digitalt fra Sør-Trøndelag fylkeskommune. Les mer om «Svar ut» her:

9

10 4. Ordensreglement for de videregående skolene i Sør Trøndelag med lokale tilpasninger for Røros videregående skole. Vedtatt av Fylkestinget Sist gang revidert april 2012 (FT sak 31/12). Gjeldende fra 1. august Generelt om reglementet. Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven (OLL) 3-7, første ledd: Fylkeskommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte vidaregåande skolen. Reglementet skal gi reglar om rettane og pliktene til elevane så langt dei ikkje er fastsette i lov eller på ein annan måte. Reglementet skal inneholde reglar om åtferd, reglar om kva for tiltak som skal kunne brukast mot elevar som bryt reglementet, og reglar om framgangsmåten når slike saker skal behandlast. 2. Formålet med reglementet Ordensreglementet skal bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for elevene og til utviklingen av deres sosiale ferdigheter. Røros videregående skoles arbeids og læringsmiljø og vår hverdag skal være tydelig preges av vårt verdigrunnlag: LIVSGLEDE - livsglede er for oss trivsel, humor og overskudd. ÅPENHET - åpenhet er for oss trygghet, god kommunikasjon og ærlighet. RESPEKT og FØLELSE AV VERDIGHET - er for oss: Å se den enkelte - Å bli sett - Respekt både oppover og nedover i organisasjonen - Toleranse-aksept for den enkeltes sterke og svake sider 3. Elevdemokrati og elevmedvirkning 3.1. Skoleutvalg, se OLL 11-5: Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit skoleutval med represetantar for dei tilsette og fylkeskommunen og to representantar valde av elevrådet. Rektor ved skolen skal vere representant for fylkeskommunen. Skoleutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen Innenfor den rammen som OLL setter har Fylkestinget vedtatt flg ordning for skoleutvalgets sammensetning, se sak 43/2003: Rektor 2 elevrepresentanter 2 representanter for de ansatte 2 representanter for det lokale samfunnsliv (arbeidsliv, næringsliv, kulturliv) 1 representant for det lokale politiske system 1 representant for Fylkestinget. Det er mulig å ha flere medlemmer ut fra den enkelte skoles behov.

11 Skoleutvalget har tre hovedoppgaver, se Fylkestingssak 43/2003: en arena der alle parter i skolesamfunnet møtes for å drøfte og beskrive sine forventninger til opplæringen ut fra eget ståsted ha fokus på skolens rolle som regional utviklingsaktør innenfor kompetansebygging ha fokus på at brukerne skal kunne få uttrykke sine oppfatninger av skolen, og på at brukerundersøkelser blir fulgt opp. Skolemiljøutvalg, se OLL 11-5a: Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal elevane, dei tilsette, skoleleiinga og fylkeskommunen vere representert. Skolemiljøutvalet skal vere sett saman slik at representantane for elevane er i fleirtal. Skoleutvalet kan sjølv vere skolemiljøutval. Når skoleutvalet fungerer som skolemiljøutval, må det oppnemnast ein eller fleire tilleggsrepresentantar for elevane, slik at dei får fleirtal. Skolemiljøutvalet skal medverke til at skolen, dei tilsette og elevane tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skolemiljø. Skolemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolemiljøet, jamfør kapittel 9A. Elevråd og allmøter, se OLL 11-6: Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit elevråd med minst ein medlem for kvar tjuande elev. Elevrådet blir valt ved skriftleg røysting. Elevrådet skal blant anna arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane. Dersom elevrådet eller ein femdel av elevane ønskjer det, skal det haldast allmøte for elevane på skolen. Elevrådet er bunde av vedtak i allmøte i saker som er nemnde i innkallinga til møtet når meir enn halvparten av elevane på skolen er til stades og røystar Drøftingsrett (se Fylkestingets vedtak i sak 43/2003) Elevrådet ved styret har drøftingsrett med rektor i alle saker som angår elevenes arbeids- og læringsmiljø Elevmedvirkning i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen: Elevene har rett til å delta aktivt i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen, og til å få en innføring som gir grunnlag for å kunne delta aktivt i dette arbeidet Elevene har rett til at forholdene legges best mulig til rette for at de som velges som tillitsvalgte, kan utføre sine oppgaver, både lokalt på skolen, på fylkesnivå og på nasjonalt nivå. Elevrådet skal ha minimum ett møte pr måned. Tillitsvalgt i klassen og kontaktlæererhar ansvar for at klassens time brukes til orientering og diskusjoner om saker so elevråd arbeider med. Opplæringen, oppmøte, fravær, vurdering, utstyr Elevenes skolemiljø, se OLL 9a: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. ( )

12 Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. Det er rektor som fatter enkeltvedtak i saker ang. elevens skolemiljø jamfør opplæringsloven kapittel 9a. Eleven eller foreldre/foresatte kan klage på rektors vedtak om skolens miljø. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt jamfør Forvaltningslovens 28 og 29. Klagen sendes til skolen, og rektor bør ta stilling til klagen. Dersom rektor opprettholder det opprinnelige vedtaket, videresendes saken fra skolen til Fylkesmannen for endelig behandling 4.2. Elevene har rett til en opplæring som er tilpasset den enkeltes evner og forutsetninger. Se OLL 1-3, første ledd. Elevene har rett til vurdering etter reglene i kapittel 3 i Forskrift til OLL. Elevene har plikt til å møte presist til, være tilstede i og delta i den organiserte opplæringen, med mindre noe annet er avtalt på forhånd med faglærer/kontaktlærer/rektor. Elevene har plikt til å følge de verneregler og bruke det verneutstyr som er foreskrevet i læreplaner og andre kvalitetsdokumenter. Elevene har plikt til å skaffe seg utstyr og læremidler i overensstemmelse med skolens pålegg, for eksempel gjennom utstyrslister, boklister og lignende. Elevene skal levere egenmelding ved sykefravær som varer i fra 1 time til 8 kalenderdager om gangen. Egenmelding kan benyttes ved til sammen inntil 24 sykefraværsdager i løpet av skoleåret. Det benyttes et egenmeldingsskjema som er felles for alle skolene. Fravær som ikke er avtalt eller varslet, eller som det ikke er levert egenmelding eller annen dokumentasjon for, vil kunne få konsekvenser for ordenseller oppførselskarakteren. Høyt fravær kan føre til at det blir vanskelig å gi vurdering. Det er utarbeidet egen rutine for oppfølging av elevers fravær. Ved sykefravær ut over 8 sammenhengende skoledager, ved høyt fravær generelt eller ved mistanke om misbruk av ordningen med egenmeldinger, kan skolen kreve legeattest Eleven kan kreve at årsaken til fravær skal føres på vitnemålet/kompetansebeviset. I slike tilfeller har eleven selv ansvaret for å dokumentere årsaken til fraværet, se Forskrift til OLL Organisert studiearbeid etter avtale med faglærer eller rektor, skal ikke regnes som fravær, heller ikke i en eventuell vurdering av om det er grunnlag for å sette standpunktkarakter. Se Forskrift til OLL Elever som deltar i skoleadministrative gjøremål etter avtale med faglærer eller rektor, skal ikke få dette regnet som fravær, heller ikke i en eventuell vurdering av om det er grunnlag for å sette standpunktkarakter. Se Forskrift til OLL 3-47.

13 Dersom det oppstår tvil om hvorvidt en elev har sluttet ved skolen, for eksempel på grunn av fraværet, skal skolen uten ugrunnet opphold sende en skriftlig forespørsel om saken vedlagt sluttmeldingsskjema. Dersom eleven ikke har besvart henvendelsen innen en frist på 3 uker fra brevet er mottatt, skal eleven ansees som sluttet. Denne bestemmelsen fritar ikke skolen fra å gjøre hva den kan for å legge forholdene til rette for at eleven skal fullføre opplæringen. Dersom eleven er under 18 år, skal skolen informere foresatte dersom deres barn slutter på skolen. Begrunnelsen for bestemmelsen i pkt 4.7. er at elevene skal ha lignende betingelser som de vil møte i arbeidslivet. Bestemmelsen her har paralleller i avtalen mellom Sør-Trøndelag Fylkeskommune og trygdeetaten om Inkluderende Arbeidsliv (IA-avtalen) og gjelder fylkeskommunalt ansatte. Det er utarbeidet et felles egenmeldingsskjema etter mønster av det som benyttes for ansatte i fylkeskommunen og som ivaretar elevenes personvern og skolens behov for å vurdere eventuelle tilretteleggingstiltak i forhold til eleven. Å angi allmenngyldige grenser for hvor mye fravær som fører til at det ikke kan settes standpunktkarakter er i strid med det overordnede prinsipp om at opplæringen skal tilpasses den enkelte elevs evner og forutsetninger. Det er utarbeidet felles søknadsskjema for flg formål: - tid til organisert studiearbeid og skoleadministrative gjøremål - fri fra opplæringen - dokumentert fravær og redusert fravær iht og 4.11 er ikke ment å skulle begrense rektors adgang til å gi elevene fri i inntil 10 skoledager uten at det skal føres som fravær på vitnemål og kompetansebevis. Rektor er klageinstans for vedtak om fravær som avdelingsleder eller annen ansatt ved skolen har behandlet som førsteinstans. Mottatt og bekreftet skoleplass innebærer at eleven har møteplikt til all undervisning. Fri fra undervisningen kan innvilges, men elever kan ikke kreve å ta ut ferie i skoletiden. Når elever får fri, har eleven plikt til å tilegne seg pensum som har blitt gjennomgått på skolen mens eleven har hatt fri. Fusk eller forsøk på fusk i forbindelse med innleveringer eller prøver er i strid med ordensreglementet, og slike arbeider vil ikke bli vurdert. Dette kan få følgende konsekvenser: Tiltak ved brudd på ordensreglementet jmf. 8 Inngå i den helhetlige vurdering av elevens orden/oppførsel jmf 5, og evt bidra til nedsatt ordens/oppførselskarakter. Ikke grunnlag for å sette standpunktkarakter faget Ikke standpunktkarakter i faget er ikke en sanksjon, men en konsekvens av at læreren mangler vurderingsgrunnlag. Jamfør forskrift til OLL 3-3 skal læreren legge til rette for at han eller hun får et tilstrekkelig grunnlag for å vurdere kompetansen til eleven. Samtidig er det elevens plikt å møte til og delta aktivt i opplæringen og i planlagte vurderingssituasjoner. Stort fravær eller manglende deltakelse i planlagte vurde-

14 ringssituasjoner kan føre til at grunnlaget for halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter mangler. Dersom eleven har fusket eller forsøkt å fuske på en planlagt vurderingssituasjon, har eleven ikke krav på en ny vurderingssituasjon. Dersom den manglende vurderingen av den aktuelle innleveringen/prøven gjør at faglærer mangler vurderingsgrunnlag i ett eller flere kompetansemål og eleven ikke har fått vist dette på annet vis, kan dette føre til at eleven ikke får standpunktkarakter i faget. Dette er en individuell vurdering skolen må gjøre i hvert enkelt tilfelle. Orden og oppførsel 5.1. Elevene skal sammen med de andre partene i skolesamfunnet - bidra til å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte elev opplever trygghet, sosial tilhørighet, trivsel, samarbeid, engasjement, respekt og medansvar for alle i skolesamfunnet, og der ingen elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme. Elevenes orden skal være preget av at de viser en god arbeidsinnsats har arbeidsvaner som er preget av ansvar og orden, møter presis til timer og avtaler melder fra til skolen dersom de må forlate skolen i løpet av dagen (det motsatte rammes av Forskriftens bestemmelse om at fravær kan føre til nedsatt karakter i Orden, se Forskrift til OLL 3-5, femte ledd) holder skolens område rent og ryddig tar godt vare på alt som tilhører skolen, både ute og inne, og steller pent med bøker og annet læringsmateriell Elevenes oppførsel skal være preget av at de viser hensyn og respekt for andre holder arbeidsro i timene og viser respekt for opplæringen opptrer realt, pålitelig og høflig overfor andre. Dette gjelder både på skolens område, på skoleveien og ellers når skolen har ansvaret for tilsynet med elevene. Ved eksamen og andre prøvesituasjoner har elevene plikt til å rette seg etter de til enhver tid gjeldende forskrifter og regler, både sentralt fastsatte og lokalt fastsatte. Rektor kan bortvise fra eksamen, faglærer fra en prøve, en elev som ikke retter seg etter reglene. Se for øvrig Forskrift til OLL Elevene har rett til å medvirke i planleggingen av opplæringen (se 3.5.) i de enkelte fag, herunder fastsettelsen av frister for innlevering/gjennomføring av skriftlige og praktiske hjemmeoppgaver. Elevene har plikt til å overholde fastsatte frister. Det er ikke tillatt for noen å røyke, bruke snus eller alkohol, bruke og/eller være i besittelse av andre rusmidler på skolens områder og andre steder der skolen driver opplæring. Det er heller ikke tillatt å møte påvirket av rusmidler på skolen.

15 5.7. Besittelse av våpen, våpenkopier og andre farlige gjenstander som er egnet til å skade, skremme eller true andre, er uforenlig med disse ordensreglene. Dette gjelder ikke utstyr som brukes i opplæringen. Mobiltelefoner og annet elektronisk utstyr må brukes slik at det ikke virker forstyrrende på opplæringen, ulovlig eller krenkende overfor medmennesker (snikopptak av lyd, bilde, video). Ved prøver kan slikt utstyr kreves oppbevart under tilsyn fra skolen. Skolens ordensreglement gjelder for all virksomhet i skolens regi, uavhengig av tid og sted Ved fusk eller forsøk på fusk kan eksamen annulleres av rektor. Rektors vedtak kan klages på til fylkesmannen. Eleven har likevel rett til å fullføre eksamen på eksamensdagen. Se også Forskrift til OLL Elevene har plikt til å oppgi korrekt navn og navn på kontaktlærer ved henvendelse fra skolens ansatte, overalt hvor disse ordensreglene gjelder, se pkt Det er utarbeidet felles IKT-reglement for elevene, som trer i kraft Det er å betrakte som en del av denne forskriften. Lokale bestemmelser på rusfeltet kan med fordel henvise til skolens Handlingsplan mot rus. Skolenes reglement kan ikke inneholde summariske regler for hvor mange anmerkninger/forseelser som gir nedsatt karakter i orden og i oppførsel. Hver enkelt elev skal vurderes individuelt og ut fra sine forutsetninger. Se Forskrift til OLL 3-5 femte ledd. Elevaktiviteter Skolen skal legge til rette for at elevene kan drive politisk og annen organisert aktivitet, blant annet ved bruk av skolens lokaler og utstyr. Ut over dette kan skolene formulere regler på bakgrunn av lokale forhold. Reglene kan ikke være i strid med de felles reglene, og de skal omtales i ordensreglementet. 7. Ekskursjoner Ved ekskursjoner, turer og utflukter gjelder ordensreglementet fullt ut. Skolen har det samme ansvaret for både opplæringen og elevenes sikkerhet som ellers. Mer detaljert omtale finnes i Rundskriv F fra daværende Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, datert Ut over dette kan skolene formulere regler på bakgrunn av lokale forhold. Reglene kan ikke være i strid med de felles reglene, og de skal omtales i ordensreglementet.

16 8. Tiltak ved brudd på ordensreglementet Ved brudd på ordensreglementet kan skolen iverksette tiltak overfor elevene. Disse tiltakene må være hjemlet i ordensreglementet og må stå i rimelig forhold til regelbruddet, og tiltakene må komme så nær regelbruddet i tid som mulig. Elevene må på forhånd være kjent med konsekvensene ved regelbrudd. Tiltak kan bare iverksettes overfor den eleven eller de elevene som har gjort seg skyldig i regelbrudd. Kollektive reaksjoner er ikke tillatt. Fysisk avstraffelse eller annen krenkende behandling må ikke benyttes, se OLL 3-7. Følgende tiltak kan være aktuelle ved brudd på ordensreglementet: Muntlig påtale fra rektor eller lærer Bortvisning fra en opplæringsøkt, begrenset til to klokketimer, etter faglærers avgjørelse Beslagleggelse av ulovlige gjenstander Pålegg om å rette opp/reparere/erstatte skade Bortvisning for inntil fem dager etter rektors avgjørelse Bortvisning for resten av skoleåret etter fylkekommunens avgjørelse Tap av retten til videregående opplæring etter fylkeskommunens avgjørelse. Straffbare forhold etter norsk lov vil bli anmeldt. Ad pkt 8.4.: Eleven kan også bli erstatningsansvarlig etter erstatningsrettslige regler. Foreldre er erstatningsansvarlige etter skadeerstatningslovens 1-2 for inntil kr. Nedsatt karakter i orden og/eller i oppførsel er ikke å betrakte som et tiltak i denne sammenhengen. Ved fastsettelse av karakter i orden og i oppførsel skal det normalt ikke legges avgjørende vekt på enkelthendelser, se Forskrift til OLL 3-5. Se pkt 8.7. nedenfor. Ved valg av tiltak skal skolen iaktta formålet med dette reglementet, slik det uttrykkes i hovedpunkt 2: Ordensreglementet skal bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for elevene og til utviklingen av deres sosiale ferdigheter. Enkeltvedtak: Vedtak om tiltak i henhold til pkt. 5,6 og 7 i pkt. 8.4 anses som enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand med tilhørende klagerett. Elever som begår alvorlige brudd på ordensreglementet eller som bryter ordensreglementet gjentatte ganger kan vises bort fra skolen i inntil 5 dager. Rektor fatter vedtak om slik bortvisning etter å ha rådført seg med elevens faglærere og andre med kjennskap til saken. Eleven har klagerett på rektors vedtak, og den fylkeskommunale klagenemnda for opplæringssaker er klageinstans. Elever som grovt forsømmer pliktene sine, som mobber eller trakasserer medelever eller som vedvarende har vist en oppførsel som i alvorlig grad går ut over orden og arbeidsro ved skolen, kan vises bort fra skolen for resten av skoleåret. Fylkeskommunen fatter vedtak om slik bortvisning etter å ha innhen-

17 tet nødvendig informasjon fra skolen. Eleven har klagerett på dette vedtaket, og den fylkeskommunale klagenemnda for opplæringssaker er klageinstans. I forbindelse med vedtak om bortvisning for resten av skoleåret, kan fylkeskommunen vedta at eleven skal miste retten til videregående opplæring etter OLL 3-1. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er klageinstans på vedtak om tap av retten til videregående opplæring. Før det fattes vedtak i slike saker skal eleven, og elevens foresatte når eleven er umyndig, varsles og få anledning til å uttale seg innen en rimelig frist. Slikt varsel skal i allminnelighet gis skriftlig, og det skal inneholde all den informasjon som er nødvendig for at eleven skal kunne ivareta sine interesser. Se Forvaltningsloven kap IV. Eleven, og eventuelt elevens foresatte, kan klage på vedtaket innen 3 uker fra det tidspunkt de har mottatt underretning om vedtaket, se Forvaltningsloven kap VI Før det blir gjort vedtak om bortvisning etter pkt 8.5., skal det vurderes om det er mulig å bruke andre og mer hensiktsmessige reaksjoner Brudd på bestemmelsene i ordensreglementets avsnitt 4.7 kan få konsekvenser for karakterene i orden og oppførsel uavhengig av tiltak etter pkt 8.4. Ved fastsettelse av karakterer i orden og i oppførsel skal det normalt ikke legges avgjørende vekt på enkelthendelser, se Forskrift til OLL Tvisteløsninger og klager Dersom det oppstår uenighet om tolkningen av ordensreglementet mellom elev/foresatte og kontaktlærer/faglærer, forelegges saken for rektor. Ved fortsatt uenighet kan elev/foresatt bringe saken inn for fylkeskommunen Elevene har rett til å klage på vurdering, dvs på karakterer og på formelle forhold knyttet til vurderingen. Nærmere om klageadgang, klageinstanser og prosedyrer finnes i Forskrift til OLL kap 5. Elevene får utdelt ordensreglementet like etter at de har begynt ved skolen, og de (og deres foresatte for elever under 18 år) skriver under på et dokument som bekrefter at de har satt seg inn i det og forplikter seg til å følge det. Det anbefales at ordensreglementet blir gjennomgått med elevene. NB! Det kreves særskilt underskrift for IKT-reglementet, pkt 5.12, se vedlegg. Elev(og foresatt hvis eleven er under 18 år) skal bekrefte å ha lest og akseptert ordensreglementet. Dette gjøres på felles svarskjema som skal fylles ut og returneres til skolen.

18 Vedlegg til Forskrift om felles ordensreglement for alle videregående skoler i Sør-Trøndelag, inkludert retningslinjer for skolenes utarbeidelse av egne lokale ordensregler, pkt IKT-reglement IKT-reglement for elever ved videregående skoler i Sør-Trøndelag fylkeskommune Reglementet skal fremme god samhandling, god orden, gode arbeidsvaner og bidra til et stabilt og sikkert driftsmiljø slik at det legges til rette for et godt lærings- og arbeidsmiljø for elever i Sør-Trøndelag fylkeskommune. 1 Virkeområde a. Reglementet gjelder for alle elever ved videregående skoler i Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) og er gjeldende til enhver tid eleven benytter STFKs IKT-ressurser (nettverk, IKT-utstyr og programvare) b. Reglementet gjelder også bruk av privat utstyr og programvare så lenge dette er koblet til STFKs dataanlegg, samt for bruk av programvare lisensiert av STFK som er installert på privat utstyr. 2 Oppfølging av reglementet a. Skolen plikter å informere elevene om hvilke regler som gjelder for bruk av STFKs IKT-ressurser, og eleven plikter å sette seg inn i regler for bruk. b. Bruker av STFKs dataanlegg skal ved tildeling av brukerkonto gis et eksemplar av dette reglementet. Underskriften på dette reglementet er å forstå som kvittering for at avtalen er lest og akseptert. Den gir også tilgang til leie av datamaskin og bruk av STFKs nettverk. c. Brudd på IKT-reglementet kan føre til sanksjoner etter ordensreglementet. 3 Brukeridentitet og passord a. En brukerkonto er strengt personlig. Det er ikke tillatt å låne bort brukeridentitet og passord til andre. Det er ikke tillatt å tilegne seg eller opptre med annen brukers identitet. Ved mistanke eller viten om at andre har fått kjennskap til passordet, plikter eleven å forandre passordet umiddelbart. b. Skolen er ikke ansvarlig for tap/skade som oppstår som følge av uaktsom håndtering av passord fra elevens side. 4 Bruk av IKT-ressurser a. STFKs IKT-ressurser skal brukes i læringsarbeidet for å nå kompetansemålene. Det er ikke tillatt å drive med privat kommersiell virksomhet fra noen STFK-konto. Bruk som opptar stor båndbredde eller krever uforholdsmessig stor diskplass må følge anvisning fra IKT-ansvarlig. b. De programmer som er installert på STFKs dataanlegg og som ved lisensavtale kan installeres på private maskiner, stilles til disposisjon for bruker på de lisensbetingelser som er fastsatt av rettighetshaverne. Det er forbudt å kopiere installert programvare. Unntak fra dette gjelder kun dersom det framgår av skriftlig avtale inngått mellom STFK og rettighetshaver c. Det er ikke lov å bruke IKT-ressurser på en slik måte at det strider mot opphavsrettslige regler og lover. d. IKT-ressursene skal ikke brukes til å fremsette trusler og hets, utøve mobbing, formidle pornografisk eller rasistisk materiale, eller til handlinger som for øvrig er i strid med norsk lov. e. Brukere av STFKs nettverk skal ikke forsøke å skaffe seg tilgang til utstyr eller ressurser som brukeren normalt sett ikke har tilgang til.

19 5 Rettigheter og ansvar a. Eleven har krav på at personvernet overholdes når data knyttes til den enkelte elev. b. STFK foretar logging av all trafikk på STFKs nettverk for å administrere systemet på en forsvarlig måte, ivareta sikkerheten og sikre bruk i overensstemmelse med gjeldende IKT-reglement. c. STFK vil bare utlevere logger når det blir pålagt fra rettsvesen, gjennom dom eller lover. d. Elevmaskinene kan kreves innlevert i korte perioder for vedlikehold. Hvis mulig, skal eleven varsles senest 3 dager før innleveringen skal skje. e. Eleven skal få informasjon om systemer og programmer som STFK installerer på datamaskinen. f. Alle elevmaskiner skal ha standard oppsett for programvare (inkludert antivirus). Så lenge brukeren har elevstatus skal hun/han ikke endre eller forsøke å endre datamaskinens oppsett/innhold. Installering av nødvendig programvare utføres av IKT-ansvarlig. g. Eleven skal få informasjon fra skolen om lagringsalternativer og hvordan man kan ta sikkerhetskopi. Data som lagres lokalt på datamaskinen er det fullt ut eleven selv som er ansvarlig for å sikre mot tap og eleven er selv ansvarlig for å ta kopi/sikkerhetskopi av filer som han/hun vil ta med seg når skolegangen avsluttes. h. Eleven skal rapportere til skolen om misbruk, feil eller andre forhold som kan ha betydning for nettverkets sikkerhet. i. STFK skal ha gode rutiner for sikkerhet, stabilitet og sikkerhetskopi, men er ikke ansvarlig for tap av data eller andre tap som skyldes diskhavari, manglende sikkerhetskopi eller svikt i IKT-tjenestene. j. STFK er ikke ansvarlig for tap som skyldes brudd på reglementet. STFK er heller ikke ansvarlig for tap/skade på privat datautstyr. k. Ved prøver, eksamener og undervisning der det er åpnet for nettbruk skal eleven bare bruke STFKs nettverk. 6 Erstatning a. Dersom det oppstår skade på STFKs IKT-ressurser eller de går tapt, kan STFK kreve tapet erstattet av eleven dersom dette skyldes forsett eller uaktsomhet fra elevens side. b. Erstatning for tap av/skade på bærbar datamaskin som eleven leier av skolen, reguleres særskilt i egen avtale mellom elev og STFK. 7 Avslutning av elevforhold a. Materiell tilhørende STFK skal leveres tilbake. All programvare, dokumentasjon og data eid eller utlånt av STFK skal samtidig slettes, slik at det ikke lenger er tilgjengelig for eleven. Unntak fra dette kan kun gjøres dersom det framgår av skriftlig avtale mellom STFK og rettighetshaver. 8 Særskilte regler For spesielle forhold som ikke er dekket av dette IKT-reglementet, har den enkelte skole anledning til å vedta tilleggsregler. Reglene kan ikke være i strid med de felles reglene, og de skal være en del av ordensreglementet. Elev(og foresatt hvis eleven er under 18 år) skal bekrefte å ha lest og akseptert IKTreglementet. Dette gjøres på felles svarskjema som skal fylles ut og returneres til skolen.

20 6. Gratisprinsippet Offentlig grunnskole og videregående opplæring skal være gratis for elevene og foreldrene. Det betyr at elevene har rett til å få opplæring, uten å måtte betale for den. Grunnen til at opplæringen er gratis er at den skal være inkluderende, slik at elevene kan delta på lik linje, uavhengig av økonomisk bakgrunn. Videregående opplæring Gratisprinsippet i videregående skole er regulert i opplæringsloven 3-1 niende ledd2. Fylkeskommunen har ansvar for at elevene får nødvendige trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr. Dette gjelder også nødvendig kopiert materiell. I motsetning til i grunnskolen kan skolen kreve at elevene dekker enkelte kostnader ved opplæringen. Kostnadene elevene selv må dekke er til individuelt utstyr som er nødvendig i opplæringen. Det kan f.eks. være nødvendig påkledning på yrkesfag, kladdebøker, kalkulator og penner. Lånekassen har imidlertid et utstyrsstipend som skal bidra til å dekke slike utgifter. Informasjon om stipendet finner du på Lånekassens nettsider. Skolen har ansvar for å skaffe elevene bærbar PC der undervisningen krever det, men kan kreve en årlig egenandel fra eleven. Det står i forskrift til opplæringsloven Denne utgiften kan ikke være høyere enn den laveste stipendsatsen i utstyrsstipendet fra Lånekassen. Eleven får beholde PC-en etter fullført opplæring, enten via utkjøp eller ved at det er betalt Egenandel over tre år. 7. Utstyr, arbeidstøy, kostpenger og andre kostnader ARBEIDSTØY Helsefag Arbeidstøy ifm utplassering i institusjoner lånes på arbeidsplassen Frisørfag Arbeids-sko Teknisk og industriell produksjon Ifm arbeid på verksted må eleven ha følgende arbeidstøy og verneutstyr: Kjeledress (kan være todelt), vernesko, vernebrille, arbeidshansker. Byggfag Ifm arbeid på verksted og byggeplass må eleven ha arbeidstøy og verneutstyr. På grunn av sikkerheten vil det ikke gis adgang til opplæring i verkstedene og på byggeplass uten nødvendig verneutstyr og arbeidstøy. Det vil ikke bli gitt dispensasjoner fra denne bestemmelsen.

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 http://hvs.vfk.no Kunnskap gir muligheter! Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca

Detaljer

Velkommen til Arendal videregående skole

Velkommen til Arendal videregående skole Velkommen til Arendal videregående skole Kvalitet Inspirasjon Trygghet Studiespesialisering - Påbygning - IB Diploma Programme - Voksenopplæring Service og samferdsel Innhold Skolerute 2014/15... 4 Ringeplan...

Detaljer

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule INFORMASJONSHEFTE SKULEÅRET 2013-14 Studieførebuande utdanningsprogram Yrkesfaglege utdanningsprogram o Teknikk og industriell produksjon (mekaniske

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2012/2013 http://hvs.vfk.no Ser muligheter Godtar at andre er forskjellig fra deg selv Moter presis Er inkluderende Profesjonelle elever Oppmuntrer medelever til bedre

Detaljer

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok

www.kragero.vgs.no Elevhåndbok KRAGERØ VIDEREGÅENDE SKOLE www.kragero.vgs.no Elevhåndbok skoleåret 2005 2006 For deg mellom 18 og 25 18-25 er et fordelsprogram for kundene våre mellom 18 og 25 år. Den største fordelen tror vi er at

Detaljer

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011

Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Digital skolehverdag ved de videregående skolene i Hedmark 2011 Informasjon til elever og foresatte skoleåret 2011-12 MAI 2011 Layout: Hanne Grytbakk, Serviceavdelingen Innhold Bruk

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

OTTESTAD UNGDOMSKOLE

OTTESTAD UNGDOMSKOLE 1 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune 2013-2020 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune OTTESTAD UNGDOMSKOLE 2013-2020

Detaljer

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta Plan for et godt skolemiljø www.dig3.no/aretta INNHOLD 1. Mål og definisjoner... 3 Mål for skolemiljø i Lillehammerskolen... 3 Definisjon... 3 2. Lovhenvisning... 4 3. Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Kongsvinger kommune Gjeldende fra 1. januar 2014 A. BAKGRUNN 1. Formålet med ordensregler er beskrevet i Udir-7-2005: Arbeidet med å utvikle, iverksette

Detaljer

Informasjon om datasystemer og elev- pc ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret 2014-2015. Informasjon til Vg1 - elever

Informasjon om datasystemer og elev- pc ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret 2014-2015. Informasjon til Vg1 - elever Informasjon om datasystemer og elev- pc ordning Informasjon til Vg1 - elever Buskerud fylkeskommune Utdanning juni 2014 Side 2 av 13 Innhold 1. INFORMASJON OM DATASYSTEMER I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE... 4

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Informasjon om datasystemer og elev-pc-ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret 2013-2014

Informasjon om datasystemer og elev-pc-ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret 2013-2014 Informasjon om datasystemer og elev-pc-ordning ved de videregående skolene i Buskerud skoleåret Til nye elever skoleåret 2013 2014 og deres foresatte Denne informasjonspakken inneholder følgende: Innhold

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere . Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning...3 2. Ansvar og roller...4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6 3. Før gjennomføring

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Veileder til opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Forord Denne veilederen informerer om hvordan bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 9a skal forstås. Lovbestemmelsene i kapittel 9a er av

Detaljer

VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A.

VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A. VALSTRAND SKOLES SYSTEM FOR Å IVARETA ELEVENES RETT TIL ET GODT PSYKOSOIALT MILJØ I TRÅD MED OPPLÆRINGSLOVENS KAPITTEL 9A. Hoveddokumentet 1.utgave, 2013 Side 1 av 32 INNHOLD Side 1. INNLEDNING 5 2. MÅL

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12. Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.april 2012 Gjeldende fra 01.08.2012 Innhold: Kap. 1 Formål... 3 Kap. 2 Innledning...

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE

REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE REGLEMENT I ORDEN OG ÅTFERD FOR ELEVAR VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE I MØRE OG ROMSDAL FYLKE Fastsett av fylkestinget i Møre og Romsdal fylkeskommune den 15.06.2010 sak T 29-10 med slikt vedtak: 1. Reglement

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE Åttekanten skoles motto: VI KAN, VI VIL, VI FÅR DET TIL 1 Innhold: Kvalitetssikringsplanen s.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK.

RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. RETNINGSLINJER FOR SKOLESKYSS VED GRUNNSKOLENE OG DE VIDEREGÅENDE SKOLER I FINNMARK. Vedtatt av Hovedutvalg for Kultur-, næring og samferdsel Mai 2013 2 / 1 3 1 Innhold: KAP I FELLES REGLER FOR SKOLESKYSS

Detaljer

Mobbing i Kristiansandsskolen

Mobbing i Kristiansandsskolen KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Mobbing i Kristiansandsskolen Rapport til kontrollutvalget i Kristiansand kommune Forvaltningsrevisjon april 2012 Postadr.: Serviceboks

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer