Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon."

Transkript

1 LOVER FOR BERGEN HØYRE (sist endret 11. februar 2012) 1 FORMÅL Bergen Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig frihet og sosialt ansvar, medbestemmelse og eiendomsrett, og et forpliktende nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon. 2 ORGANISASJON Bergen Høyre er en kommuneforening som er oppdelt i bydelsforeninger hvis geografiske virkeområde mest mulig samsvarer med gjeldende grenser for de kommunale bydeler. Bergen Høyre har følgende organer: Representantskapet, Hovedstyret, Arbeidsutvalget og Bydelsforeninger. 3 MEDLEMSSKAP Bergen Høyre bygger på individuelt medlemsskap. Alle stemmeberettigede som er enig i Høyres formål, og som ikke er tilsluttet noe annet parti, kan bli medlem av Bergen Høyre. Det betales en årlig kontingent minst på størrelse med den av Høyres Landsmøtets vedtatte minstekontingent. Medlemmer som pr. 31. oktober ikke har betalt sin kontingent for inneværende, og de to foregående år, blir automatisk strøket. Møterett og stemmerett i Bergen Høyres organer har kun de medlemmer som har betalt sin kontingent. Medlemmer av godkjente sideroganisasjoner med stemmerett er også medlemmer av Bergen Høyre. Hovedstyret kan med 2/3 flertall nekte medlemskap i foreningen og utelukke allerede opptatte medlemmer. Den som rammes av en slik beslutning kan anke saken inn for Hordaland Høyre og Høyres Hovedorganisasjon. Bare medlemmer av Bergen Høyre og godkjente sideorganisasjoner kan oppnevnes som Høyres representanter i offentlige verv på vegne av Bergen Høyre. 4 BYDELSFORENINGER Bydelsforeningene er ansvarlig for at valgarbeid, det politiske arbeid og ethvert organisasjonsmessige gjøremål i bydelen utføres effektivt og i overensstemmelse med programmer og planer som er vedtatt. Foreningen ledes av et styre bestående av leder, to nestledere og inntil 8 medlemmer, men tilpasses slik at omtrent halve styret er på valg hvert år. Varamedlemmene velges for 1 år om gangen. Valgene foretas på årsmøtet. Foreningene kan opprette nødvendige og ønskede underutvalg. Foreningene står fritt til å velge kvinnepolitisk ansvarlig i styret. Hvis noe styreverv blir ledige i løpet av perioden, har foreningen på et medlemsmøte anledning til å foreta suppleringsvalg for resten av perioden. Styret innkalles av lederen eller når minst 2 av dets medlemmer forlanger det. Det er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede, deriblant leder eller nestleder. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Styret kan innen sin midte gi et

2 Arbeidsutvalg fullmakt til å forestå det daglige arbeid i foreningen. Over styrets forhandlinger føres protokoll. Ved stortingsvalg og fylkestingsvalg holder bydelsforeningen medlemsmøte og avgir innstilling til Representantskapet på foreningens utsendinger til Fylkesorganisasjonens nominasjonsmøte. Foreningens årsmøte avholdes i januar måned og innkalles med minst 14 dagers varsel. Årsmøtet behandler styrets beretning og regnskap, og foretar valg på foreningens styre samt valg på foreningens representanter til Bergen Høyres Representantskap. Blant disse skal bydelsgruppens leder være selvskreven. Valg av medlemmer til Bergen Høyres Representantskap foretas årlig. Årsmøtet innstiller også på foreningens utsendinger til Hordaland Høyres årsmøte. Stemmerett på årsmøtet har kun medlemmer som har vært medlem i minst 1 måned og som har betalt sin kontingent. Årsmelding skal sendes til Bergen Høyre. 5 ARBEIDSUTVALGET Arbeidsutvalget består av foreningens leder, 1. og 2. nestleder samt 3 medlemmer, med tre varamedlemmer i numerisk rekkefølge; alle valgt av Representantskapets årsmøte. Et av Arbeidsutvalgets medlemmer velges som kvinnepolitisk ansvarlig. Dessuten er bystyregruppens, Bergens Unge Høyres og Bergen Senior Høyres ledere, faste medlemmer i utvalget med første nestleder som personlig varamedlem. Når Høyre er representert i Byrådet møter også lederen for Høyres byråder i Arbeidsutvalget, eller leders vara, dersom denne ikke er representert på annen måte. Arbeidsutvalget står for den daglige ledelse av foreningen herunder bla: a) Sørge for at foreningens arbeid drives i samsvar med foreningens lov og planer. b) Fastsetter foreningens budsjett. Økonomiske saker som er av uvanlig art, eller av stor betydning skal forelegges Hovedstyret. c) Avgi innstilling til Hovedstyret i alle saker som skal behandles der. d) Kan nedsette de komiteer og utvalg som finnes ønskelig. e) Arrangere sentrale medlemsmøter, konferanser og seminarer. f) Påse at bydelsforeningene holder sine valg på utsendinger til nominasjonsmøter og årsmøter i Hordaland Høyre, og ellers påse at bydelsforeningenes virksomhet er i samsvar med foreningens lover. g) Avgi innstilling til Hordaland Høyre ved ansettelse av fylkessekretær. Arbeidsutvalget innkalles så ofte som leder eller minst 3 av dets medlemmer forlanger det. Utvalget er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer hvorav lederen eller en av nestlederene er tilstede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. 6 HOVEDSTYRET Hovedstyret består av: Arbeidsutvalgets årsmøtevalgte medlemmer og varamedlemmer, Representantskapets ordfører og varaordfører; byens ordfører og/eller varaordfører hvis disse er medlemmer av Bergen Høyre, byrådsleder og byråder utgått av Høyre, 5 medlemmer hvor komiteledere og nestledere er selvskrevne velges av bystyregruppen, bydelsforeningenes leder, 2 nestledere og 3 styremedlemmer som vararepresentant for alle tre, bydelsforeninger med 200 eller flere betalende medlemmer har ytterligere et fast medlem i Hovedstyret samt vararepresentant; to representanter for Bergens Unge Høyre; to representanter for Bergen

3 Senior Høyre; lederen for Høyres Studenterforening i Bergen, med 1. nestleder som personlig varamedlem; lederen for Handelshøyskolens konservative studentforening, med 1. nestleder som personlig varamedlem; stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer, statssekretærer og personlige sekretærer som er medlem av foreningen; medlemmer av Hordaland Høyres Arbeidsutvalg som er medlemmer av Bergen Høyre; fylkesordfører og eller fylkesvaraordfører og fylkesutvalgsmedlemmer som er medlemmer av Bergen Høyre; sentralstyremedlemmer i Høyres Hovedorganisasjon som er medlem av Bergen Høyre. Hovedstyret har den overordnede ledelse av Bergen Høyre mellom representantskapsmøtene, herunder bla.: a) Trekke opp retningslinjer for foreningens politiske og organisasjonsmessige arbeid. b) Drøfte kommunale-, fylkes-, eller rikspolitiske spørsmål, og avgi politiske uttalelser. c) Fastsette bydelsforeningenes antall og geografisk virkeområde. d) Avgi innstilling til representantskapet i saker som forelegges dette, bortsett fra valgkomiteens, lovkomiteens og nominasjonskomiteens innstillinger. e) Får seg forelagt foreningens regnskap og budsjett. Hovedstyret innkalles så ofte som lederen, Arbeidsutvalget eller minst 10 av dets medlemmer krever det. Møte i Hovedstyret innkalles normalt med minst fem dagers varsel. Hovedstyret er beslutningsdyktig når møtet er lovlig innkalt. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. 7 REPRESENTANTSKAPET Representantskapet består av: Hovedstyret og Hovedstyrets varamedlemmer; fem medlemmer fra hver bydelsforening, en representant for hver påbegynte 15 medlemmer som har betalt sin kontingent pr. 31. desember året før; bystyregruppens medlemmer og varamedlemmer, byråder utgått av Høyre, medlemmer og varamedlemmer i Hordaland Høyres fylkesstyre som er medlemmer av Bergen Høyre; fylkestingsrepresentanter og vararepresentanter som er medlemmer av Bergen Høyre, 20 representanter fra Bergens Unge Høyre, 20 representanter fra Bergen Senior Høyre; 5 representanter fra Høyres Studenterforening i Bergen; 5 representanter fra Handelshøyskolens Konservative studentforening; tidligere ordførere og ledere fra Bergen Høyre; tidligere stortingsrepresentanter fra Bergen Høyre og æresmedlemmer. Desisjonskomite, nominasjonskomiteen, programkomiteen, valgkomiteen og lovkomiteen har møte-, tale- og forslagsrett når saker som berører de respektive komiteer er til behandling. Representantskapet innkalles med minst 14 dagers varsel og så ofte som Representantskapets ordfører forlanger det. Minst 1/5 av Representantskapets medlemmer eller 2 bydelsforeninger kan forlange Representantskapet innkalt til behandling av en bestemt sak. Representantskapets årsmøte avholdes etter bydelsforeningenes årsmøter, og senest innen utgangen av februar. Stemmerett har kun medlemmer som har betalt sin kontingent. Representantskapet er beslutningsdyktig når møtet er lovlig innkalt. Følgende saker skal behandles på Representantskapets årsmøte: 1. Hovedstyrets beretning. 2. Revisors og Desisjonskomiteens bemerkninger. På bakgrunn av disse bemerkninger avgjør Representantskapet om Hovedstyret og Arbeidsutvalget skal meddeles ansvarsfrihet. 3. Valg for et tidsrom av 2 år:

4 a) Representantskapets ordfører b) Representantskapets varaordfører c) Foreningens leder d) Foreningens 1. nestleder e) Foreningens 2. nestleder f) 3 medlemmer til Arbeidsutvalget. Et av Arbeidsutvalgets medlemmer velges som kvinnepolitisk ansvarlig. g) Leder og 4 medlemmer til valgkomiteen For et år: h) 3 varamedlemmer til Arbeidsutvalget i) Leder og to medlemmer til desisjonskomiteen. j) 2 revisorer eller et revisjonsfirma k) Leder og to medlemmer til lovkomiteen Revisorene og desisjonskomiteens medlemmer kan ikke samtidig være medlemmer av Hovedstyret. 4. Innstille på valg av utsendinger til Høyres landsmøte. 5. Valg av utsendinger til Hordaland Høyres årsmøte og nominasjonsmøte. Arbeidsutvalgets årsmøtevalgte medlemmer og varamedlemmer skal være blant utsendingene. 6. Fastsette foreningens kontingent for neste kalenderår. 7. Fastsette foreningens lover. Arbeidsutvalgets medlemmer velges således at lederen, 2. nestleder og et Arbeidsutvalgsmedlem velges i et valgår, mens 1. nestleder og to Arbeidsutvalgsmedlemmer velges i det derpå følgende år. Representantskapet skal dessuten: a) Velge leder og seks medlemmer til nominasjonskomiteen, samt leder og minst seks medlemmer til programkomiteen. b) Nominere Bergen Høyres kandidater til kommunevalget, herunder partiets ordfører- og byrådslederkandidat. c) Må foreningens leder tre ut i funksjonsperioden, trer første nestleder inn som leder, og andre nestleder trer inn som første nestleder. Representantskapet velger ny andre nestleder. Må andre nestleder tre ut foretar Representantskapet suppleringsvalg. Må en av de andre årsmøtevalgte medlemmer av Arbeidsutvalget tre ut rykker varamedlem inn som fast medlem, i den rekkefølge de er valgt. Representantskapet foretar suppleringsvalg av varamedlem(mer). d) Vedta kommunevalgprogram, og behandle utkast til fylkestingsprogram og stortingsvalgprogram. e) Godkjenne foreninger som søker tilslutning til Bergen Høyre. f) Utnevne æresmedlemmer etter innstilling fra Arbeidsutvalget. Representantskapet kan dessuten foreta årlige høringer om aktuelle politiske saker som er til behandling i Bergen Høyres bystyregruppe.

5 8 SÆRLIGE KOMITEER VALGKOMITEEN består av leder og 4 medlemmer valgt av Representantskapet for to år av gangen, etter innstilling fra Hovedstyret. Valgkomiteens oppgave er å avgi innstilling til Representantskapet ved de valg som skal foretas der. NOMINASJONSKOMITEEN består av leder og 6 medlemmer valgt av representantskapet etter innstilling fra Valgkomiteen. Nominasjonskomiteens oppgave er å avgi innstilling ved nominasjon til kommunevalg. Innstillingen fremmes for Representantskapet med Hovedstyrets bemerkninger. Før Nominasjonskomiteen avgir sin innstilling skal bydelsforeningene holde medlemsmøter og komme med forslag til kandidater. Medlemmer av Nominasjonskomiteen som selv blir kandidater til kommunevalglisten, plikter å tre ut av komiteen. Representantskapet avholder møte for nominasjon av Bergen Høyres kandidater til kommunevalget på et tidspunkt som fastsettes av nominasjonskomiteen. De to første kandidatene på listen skal være byrådslederkandidat og ordførerkandidat. Nominasjonsmøtet avgjør om også andre av listens plasser skal øremerkes til bestemte kommunale tillitsverv. PROGRAMKOMITEEN består av leder og minst 6 medlemmer valgt av Representantskapet etter innstilling fra Valgkomiteen. Programkomiteens oppgave er å utarbeide forslag til kommunevalgprogram. Forslaget fremmes for representantskapet med Hovedstyrets bemerkninger. Før Programkomiteen avgir sitt endelige programforslag skal bydelsforeningene holde medlemsmøter og uttale seg om programutkastet. Hovedstyret kan fastsette retningslinjer for fremgangsmåte. Foreningens leder og fylkessekretæren har møterett i alle styrer og utvalg i Bergen Høyre. FORHANDLINGSKOMITEEN består av byrådslederkandidat på partiets kommunevalgsliste, foreningens leder og ordfører i Representantskapet. Komiteens skal gjennomføre forhandlinger med øvrige partier med henblikk å danne et politisk grunnlag for etableringen av et byråd hvor Høyre inngår. Det er partiets innvalgte byrådslederkandidat fra kommunevalgslisten som leder dette arbeidet og som innkaller komiteen etter behov. Komiteens leder kan velge å utvide komiteen med ytterligere relevante medlemmer dersom denne ser det som nødvendig. Parallelt med eventuelle byrådsforhandlinger skal Forhandlingskomiteen avgi innstilling til det konstituerende bystyregruppemøtet på: a) bystyregruppens reglement b) bystyregruppens gruppestyre 9 BYSTYREGRUPPEN Bergen Høyres bystyregruppe består av de faste valgte medlemmer av bystyret, vararepresentantene til bystyret, byråder utgått av Høyre, byrådssekretærer og gruppesekretærer utgått av Høyre, Høyres ledere i bydelsforeningene, Bergen Høyres Arbeidsutvalg, Høyres faste medlemmer av fylkestinget bosatt i Bergen. Hele bystyregruppen har tale- og forslagsrett. De faste valgte representanter har stemmerett. Vararepresentanter har stemmerett i den rekkefølge de er valgt i den utstrekning der er forfall blant gruppens faste representanter. Foreningens leder innkaller og leder det konstituerende gruppemøtet. Dette behandler følgende saker:

6 a) Vedta bystyregruppens reglement b) Velge gruppestyret Forhandlingskomiteen fremmer innstilling til gruppestyre og reglement. Bystyregruppen skal ha sitt styre som består av gruppeleder, gruppens nestleder, Bergen Høyres leder eller den han/hun utpeker, byens ordfører eller varaordfører utgått av Høyre, byråder utgått av Høyre, øvrige fraksjonsledere fra Høyre i bystyrets faste komiteer og en innpisker. Gruppestyret skal: Være valgkomite for bystyregruppen, og innstiller til bystyregruppen i alle personspørsmål som forelegges gruppen. Være bindeledd mellom gruppen, partiet og byråd der Høyre er representert. Ta opp viktige saker som fremmes av Høyres fraksjonsledere i komiteene, før disse behandles i komiteene, og snarest mulig forelegge disse for bystyregruppen. Nedsette ad-hoc utvalg til utredning av spesielle spørsmål når dette er nødvendig. Føre forhandlinger med andre partier i kommunale saker. Ta stilling til saker som p.g.a. tidsnød ikke kan behandles i bystyregruppen. Fremme forslag til budsjett for gruppen, og se til at gruppens midler anvendes i samsvar med dette. Regnskap forelegges bystyregruppen. 10 FYLKESSEKRETÆR Fylkessekretæren i Hordaland Høyre, eller den han bemyndiger, har rett til å være tilstede på ethvert møte i Bergen Høyres organer eller faste eller midlertidige komiteer, eller dens sideorganisasjoner. Fylkessekretæren eller den han bemyndiger, er foreningens kasserer; og disponerer foreningens midler ved sin signatur. Arbeidsutvalget kan tilbakekalle signaturretten, eller vedta at foreningens leder, eller andre tillitsvalgte, skal inneha signatur ved siden av fylkessekretæren. 11 LOVENDRINGER Eventuelle forslag til forandringer i disse lover skal Hovedstyret forelegge for Representantskapet innen 1 år etter at forslaget er kommet til Sekretariatet. Vedtak om lovforandringer krever 2/3 flertall av de møtende i Representantskapet. Vedtak om foreningens oppløsning krever 2/3 flertall i møte hvor minst 2/3 av Representantskapes medlemmer er tilstede. Forlag til endringer av lovene skal være innsendt innen en måned før årsmøtet i Bergen Høyre.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser.

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Prinsipprogram LNU har som mål å fremje interessene

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA Vedtatt av årsmøtet 17. april 2012 1 Firma Samvirkeforetakets navn er Glommen Skog SA. Glommen Skog SA er et andelslag for skogeiere. Glommen Skog SA har vekslende kapital

Detaljer

Vedtekter for ALLSKOG SA

Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtatt på representantskapsmøtet 30. april 2014 1 Navn Samvirkeforetakets navn er ALLSKOG SA. Andelseiernes ansvar for foretakets forpliktelser er begrenset til andelsinnskuddet

Detaljer

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser LOVER for Norges Friidrettsforbund Kapitel 1 Innledende bestemmelser 1 Organisatoriske bestemmelser 1. Norges Friidrettsforbund (NFIF) er en sammenslutning som består av norske idrettslag og grupper av

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA 1 UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA Vedtatt på stiftelsesmøte den.. 1 2 1 Selskapsform Rinnleiret Museum SA, er ett andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset ansvar, vekslende kapital

Detaljer