Statens vegvesen. Tilbudskonferanse driftskontrakt 1401 Indre Sogn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens vegvesen. Tilbudskonferanse driftskontrakt 1401 Indre Sogn 2014-2019"

Transkript

1 Statens vegvesen Referat Dato: Tid: 10:00-13:00 Referent: Andrine Lågeide Midthjell Sakshandsamar/innvalsnr: Rune Dvergsdal Vår dato: Vår referanse: Tilbudskonferanse driftskontrakt 1401 Indre Sogn Møte nr: Stad: Møteleiar: Til stades: Forfall: Kopi til: Leikanger, møterom «Askedalen» Per Ove Fossheim Per Ove Fossheim, Rune Skår, John Tenden, Rune Dvergsdal, Andrine Midthjell Representantar frå Entreprenørbransjen. Eivind Yttri Velkommen/presentasjonsrunde Ansvar / frist Gjennomgang av presentasjon Orientering om driftskontrakt 1401 Indre Sogn Lysark nr. 15: Kart over kontraktsområdet o Fv 302 inngår ikke i kontrakten, men ligger i oversiktskartet i kap. D2-S01. Denne fylkesvegen er driftet av Årdal kommune. Nærmere beskrivelse i kap. A3 pkt o Kontraktsområdet strekker seg inn i Oppland og Buskerud. Lysark nr. 17: Nyanlegg o Kap. D2-S20 Del A: Ny fjernstyrt bom ved brøytestasjonen på Maristova. Vert montert til start kontraktsarbeid. Lysark nr. 33: Samhandlingsprosess o Omtalt ressursbehov, gjelder for del av prosessen fram til kontraktsarbeidenes start. Lysark nr. 41: Spesielle forhold vinterdrift o For Fv 50 Hol Aurland vil det bli utlevert nyere data fra værstasjon og statistikker fra nåværende kontrakt til kontraktsarbeidenes start. Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Telefaks: Skrivarvegen 3, Tinghus III Statens vegvesen Region vest 6863 LEIKANGER Regnskap Askedalen 4 Båtsfjordveien Leikanger Org.nr: VADSØ Telefon: Telefaks:

2 2 Ansvar / frist Lysark nr. 45: Spesielle forhold o Kommunal gangveg ved rundkjøring i Aurland undergangen (tak og vegger) inngår i kontrakt. Gang- og sykkelvegen tilhøyrer, og er driftet av Aurland kommune. Dette siste gjelder også g/s-vegen videre oppover langs Fv50 og videre nedover langs Fv 243. Areal merket grønt på kartet inngår i denne kontrakten. Andre presiseringar: o * Kap. D2-V4: Enkelte objekt har kommentaren «utgår-» i desse listene. Dette betyr ikkje at objektet i seg sjølv utgår, men at NVDB-namnet på eit objekt, eller deler av det, har endra seg. Alle spørsmålene er gjengitt og besvart i vedlegg til referatet. I vedlegg ligger også flere endringer, suppleringer og tillegg. Vedlegg: Lysark/presentasjon vist fram på tilbudskonferansen, og som blant annet inneholder endringer, suppleringer/tilleggsbestemmelser og oppretting av feil i utsendt konkurransegrunnlag Spørsmål og svar Kontrollskjema som supplerer kap. D2-ID4800c Tegninger tverrslag Tynjadalen Supplerende opplysninger til prosess 38.1 Datablad for tunnelmaling - Utfyllende kravspesifikasjon til prosess 38.2

3 Tilbudskonferanse -

4 Program Åpning/innledning Endringer i årets mal for konkurransegrunnlaget Orientering om Endringer og oppretting av feil i utsendt konkurransegrunnlag Spørsmål fra tilbydere (leveres skriftlig) 2

5 Åpning/innledning 3

6 Regionsnivå Regionvegsjef Helge Eidsnes Styrings- og strategistab Kommunikasjonsstab HR- og administrasjonavd. Veg- og transportavd. Ressursavd. Prosjektavd. Trafikant og kjøretøyavd. SVV avd. Sogn og Fjordane SVV avd. Hordaland SVV avd. Rogaland 4

7 Vegavdeling Sogn og Fjordane Avdelingsdirektør Nils Magne Slinde Stab Vegseksjon Sogn Vegseksjon Fjordane Plan- og forvaltningsseksjonen Store prosjekt 5

8 Viktige stikkord ved gjennomføring: HMS er alltid viktig - Kvalitetssystemene forebygger - Aktiv bruk av disse gjør dem betre - Avvik er viktig å bruke i forbedringsarbeidet - Info og kommunikasjon med UE er særdeles viktig Arbeidsvarsling i fokus - Generelle planer som gjelder over lenger tid kan være «sovepute» - Når arbeidet krever det- må også planer endres - Stikkprøver for bedre samhandling Geografien er streng: - Skredfare både sommer og vinter - Flere høyfjell - «Saltet og ikke saltet» veg kan gi standardsprang 6

9 Praktiske opplysninger Alle lysark som vises, vedlegges referatet Alle spørsmål som stilles gjengis i referatet, med svar Spørsmål som ikke kan besvares i løpet av tilbudskonferansen, besvares i referatet Spørsmål som stilles på tilbudskonferansen skal leveres skriftlig Referatet med vedlegg blir en del av konkurransegrunnlaget Referatet med vedlegg blir lagt ut på kontraktens internettside. Tilbydernes kontaktpersoner vil få varsel om dette pr e-post. Tilbyderne har et selvstendig ansvar for å holde seg orientert omkring oppdateringer i konkurransegrunnlaget på kontraktens internettside Varsler fra byggherren til tilbyderne ved oppdateringer sendes kun til den som er innmeldt som kontaktperson ved uttak av konkurransegrunnlag 7

10 Tidsfrister (kap. A2) Tilbudsfrist: , kl. 12:00 Statens vegvesen, Region vest Askedalen 4, 6863 Leikanger (ikke post over natten til Leikanger) Tilbudsåpning: , kl. 13:00 Statens vegvesen Region vest Askedalen 4, 6863 Leikanger Vedståelsesfrist:

11 Kapittelstruktur i konkurransegrunnlaget A A0 A1 A2 A3 B B1 B2 B3 C C1 C2 C3 C4 Prosjektinformasjon Forside og innholdsliste Dokumentliste Innbydelse til anbudskonkurranse Orientering om prosjektet Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav Konkurranseregler Krav til tilbyders kvalifikasjoner Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler Kontraktsbestemmelser Alminnelige kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Spesielle kontraktsbestemmelser Avtaledokument 9

12 Kapittelstruktur, forts D Beskrivende del D1 Beskrivelse D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan D2-I Drifts- og vedlikeholdsinstrukser og annen supplerende og utdypende grunnlagsinformasjon og/eller kravspesifikasjon D2-K Kvalitetssystem D2-P Vegbilder D2-R Skjema for rapportering til byggherren D2-S Informasjon om vegnettet m.m. D2-T Oversikt over utvalgte vegobjekter med tilstand og eventuelle merknader, data fra Vegdatabanken D2-V Vegnett og objektdata fra Vegdatabanken E Svardokumenter E1 Dokumentasjon fra tilbyder E2 Firmaopplysninger for vurdering av tilbyders kvalifikasjoner E3 Beskrivelse med utfylte priser E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner E5 Tilbudsskjema 10

13 Endringer i årets mal for konkurransegrunnlaget 11

14 Mal for driftskontrakter med oppstart 2014 Fokusområder for endringer Håndbok 111 Standard for drift og vedlikehold 2012: Implementering i stor grad i 2013-kontraktene, sluttført i 2014-kontraktene, særlig prosess 74.8 Grøntarealer og skråninger. HMS og underentreprenørenes situasjon (i stor grad utløst av erfaringer fra anleggsentrepriser). Fortsette samordning av Svv s konkurransegrunnlag for entrepriser for anlegg og drift (samt andre entrepriser), spesielt mht kontraktsbestemmelser. Generell kontinuerlig forbedring basert på erfaring fra gjennomføring, innspill fra bransjen og andre samt tilpasning til endrede føringer og rammebetingelser. 12

15 Mal for driftskontrakter 2014 Endringer Endringsliste finnes på: 13

16 Orientering om 14

17 Kart over kontraktsområdet 15

18 Vegnettet Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper) består av: 407,946 km veg totalt. 168,109 km Riksveg 7,635 km Riks gang- og sykkelveg 13,334 km Fylkesveg Oppland 26,538 km Fylkesveg Buskerud 190,123 km Fylkesveg Sogn og Fjordane 2,207 km Fylkes-G/S-veg Sogn og Fjordane 16

19 Kap. D2-S20 (se også kap. A3, pkt 3) Nyanlegg Korrigering av kontraktsveglengder fra 1. september 2014, jf. nærmere beskrivelse i kap. D2-S20, del A Parsell Vinterdriftsklasse Prosess vinterdrift Rv (Ev) Rg (Eg) 14 Fv Sum alle vegtyper Ev 16, Borlaug Smedalsosen DkC ,188 Arm ved Maristova (del av eksisterende Ev 16) Gram Honung (del av eksisterende Ev 16) Borlaugshagen Gram (del av eksisterende Ev 16) DkE ,610 Vinterstengt Vinterstengt 1,920 DkE 95.1/95.2 3,810 Sum (km veg i netto tillegg eller fradrag i forhold til kap. D2-V): -0,578 1,920 3,810 5,152 17

20 Kap. D2-S20 (se også kap. A3, pkt 3) Omklassifiseringer Fra riksveg til fylkesveg Sogn og Fjordane veg fra Borlaugshagen til Gram (rødt i kart, lengd 3810 meter, vinterdriftsklasse DkE) 18

21 Kap. D2-S20 (se også kap. A3, pkt 3) Omklassifiseringer Fra riksveg til vinterstengt riks gang- og sykkelveg, Gram-Honung bru, (blå i kart, lengd 1920 meter) 19

22 Kap. D2-S20 (se også kap. A3, pkt 3) Omklassifiseringer Gammal veg til / fra brøytestasjon ved Maristova. 20

23 Kap. D2-S20 (se også kap. A3, pkt 3) DEL B Fv 53 Årdal Tyin Skredtårn Ev 16, parsell 2: Smedalsosen Varpe bru Oppstart 2014 og ferdigstilling

24 Stedkoder I denne kontrakten benyttes disse stedkodene: riksveg = c3rveg riks-g/s-veg = c6gsvg fylkesveg Oppland = fv05op fylkesveg Buskerud = fv06bu fylkesveg og fylkes-g/s-veg Sogn&Fjordane = fz14sf alle vegtyper i kontrakten = allevt 22

25 Kap. A3, pkt. 6 Andre drifts- og vedlikeholdsentrepriser på det samme vegnettet Arbeider knyttet til elektriske anlegg Vegoppmerking Dekkelegging 23

26 Kap. A3, pkt. 6 Drifts- og vedlikeholdsarbeider i andre entrepriser som inkluderer arbeider av samme type som er beskrevet i denne kontrakten 37.9 Bolting Rensk av grøfter på veger med fast dekke 48.4 Utskifting av stikkrenner 48.5 Utskifting og nedsetting av kummer Reparasjon av lokale skader i asfaltdekker Rensk og sikring Utskifting og reparasjon av skader på rekkverk av stål Utskifting og oppsetting av referansestolper Utskifting og oppsetting av skilt 24

27 Kap. A3, pkt. 7, forts. Bruk av byggherrens eiendommer, bygninger, lager og utstyr [kap. A3, pkt 7.3] Byggherren stiller følgende brøytestasjoner/strølager til entreprenørens disposisjon i kontraktsperioden: Maristova brøytestasjon Ev 16 hp 1 km 8,680 (Lærdal) Borlaug brøytestasjon, strøsandlager og tinehall Ev 16 hp 2 km 0,100 (Lærdal) Strøsandlager i bergrom i Lærdalstunnelen Bjøberg brøytestasjon Rv 52 hp 4 km 19,600 (Hemsedal) Holsbru brøytestasjon Fv 53 hp 1 km 14,390 (Årdal) Myrland brøytestasjon Fv 50 hp 2 km 13,300 (Hol) Vilkår for entreprenørenes disponering av eiendommer/bygninger/lager er gitt i kap. D2- S22. 25

28 Kap. A3, pkt. 7, forts. Veger med spesielle vekt- og breddebegrensninger [kap. A3, pkt 7.6] Gang- og sykkelvegene er normalt ikke bygget for å tåle tungt eller stort utstyr. For å unngå skader settes det derfor visse begrensninger mht. vekt og bredde på det utstyret som skal nyttes ved arbeid/transport på g/s-vegene i kontrakten: Maks tillatt aksellast: 3,5 tonn Maks tillatt totalvekt: 5 tonn Maks tillatt kjøretøy-/utstyrsbredde: 2,55 m 26

29 Kap. A3, pkt. 7, forts. Fylkesveger i Lærdal og Årdal som ikke inngår i kontrakten [kap. A3, pkt 7.7] Sogn og Fjordane fylkeskommune har avtale med Lærdal og Årdal kommuner om at disse kommunene står for daglig drift og vedlikehold av følgende fylkesveger, som dermed ikke inngår i denne kontrakten: For Årdal kommune Fv. 302 hp 1 km 0 til 5,407 Midtun Åbøle. For Lærdal kommune Fv. 243 Hp 3 km 0 frå Varahaug bru til hp 4 km 2630 Habben. Fv. 271 hp 1 og hp 50, Lunde Tønjum m/øye. Fv. 272 hp 1, Tønjum Mo/Rå. Fv. 273 hp 1 og 50, Steinklepp Berge. 27

30 Kap. A3, pkt. 7, forts. Veg som driftes av Aurland kommune del av vinteren [kap. A3, pkt 7.8] 3,59 km av Fv243 fra Bjørgo til Kvammadalen driftes av Aurland kommune en del av vinteren hvert år, se nærmere beskrivelse i kap. D2-ID9400b. Før og etter kommunal driftsperiode skal det utføres en rutinemessig inspeksjon av vegen. Stipulert tidsbruk pr. inspeksjon er 7,5 timar (2 gonger årlig). Både entreprenør, byggherre og kommune deltar på inspeksjonen. Det er ikke krav til dimensjonering av strøressurser for aktuelle strekning og evt. strøing her skal skje med strøkapasitet som allerede finnes i kontrakten. 28

31 Kap. A3, pkt. 7, forts. Dimensjonering av hjullasterressurser [kap. A3, pkt 7.9] I prosess i kap. D1 er det stilt krav til stasjonering av 6 hjullastere med fres, på spesifikke lokaliteter i kontraktsområdet. Innenfor vinterberedskapsperioden er det ikke krav til at entreprenøren skal disponere ytterligere hjullaster- eller fresekapasitet. Ved behov for hjullaster og evt. fres til andre arbeider enn de som inngår i prosess , forutsettes bruk av utstyr som da kan frigjøres fra denne prosessen. Når utstyret er disponert til arbeid annet sted i kontrakten, kan utstyret være stasjonert annet sted, så lenge dette arbeidet pågår. Ved langvarige arbeider skal det avtales med byggherren fra hvilke faste stasjoneringssteder vedkommende utstyr hentes. Utenfor vinterberedskapsperioden skal entreprenøren disponere minst 3 hjullastere. Disse skal være stasjonert innenfor kontraktsområdet. 29

32 Kap. C3, pkt c Kurs i vinterdrift 8.3.3c Kurs i vinterdrift Entreprenøren skal i samarbeid med byggherren arrangere kurs på hverdager unntatt lørdag i tidsrommet mellom kl og 1700 for alle som skal arbeide med vinterdrift i kontrakten. Partenes representanter (jf. kap. C1 pkt. 5) skal være tilstede når slike kurs arrangeres. Entreprenøren vil bli trukket inn i planleggingen og gjennomføringen av kurs i vinterdrift (fastlegging av innhold, ledelse og erfarne sjåfører benyttes for erfaringsoverføring/forelesere) Kurs i vinterdrift arrangeres 2 separate samlinger i uke 37 og 38 hvorav 3 dager med teori og en praktisk dag ute. Kurset er lagt til Fretheim Hotel i Flåm. Praktisk del er lagt til Håbakken. Byggherre har booket rom og møtelokaler, men entreprenøren må selv betale for opphold/dagpakke. Program for samlingene vil bli utlevert ved et senere tidspunkt. Pris for dagpakke kr. 495 pr. pers Pris for dagpakke med middag og overnatting: 1720,- enkeltrom 1420,- pr. pers i dobbeltrom 30

33 Kap. C3, pkt d Kurs om snøskred og vurdering av snøskredfare 8.3.3d Kurs om snøskred og vurdering av snøskredfare To personer som har ansvaret for å organisere vinterdriften hos entreprenøren skal delta på et obligatorisk kurs om snøskred og vurdering av snøskredfare. Det samme gjelder alt mannskap som skal involveres i vinterdriften av skredutsatte strekninger. Kurset vil bli arrangert første vinteren i kontraktsperioden. Byggherren er ansvarlig for å arrangere kurset som vil gå over to dager. Byggherren utsteder kursbevis. Byggherren vil utarbeide nødvendig kursmateriell som stilles til disposisjon for entreprenøren. Byggherren kjem tilbake med informasjon om stad/program og tidspunkt. 31

34 Kap. C3, pkt d Kurs i plantekjennskap Kurs i plantekjennskap: Entreprenøren skal delta med det personell som skal utføre vegetasjonskontroll som inspeksjon, klipping og rydding av vegkantvegetasjon, på kurs om og registrering av «forekomster av uønskede arter». Kurset gjennomføres av byggherren i Lærdal. Kurset varer i 7 timer. Byggherren kjem tilbake med informasjon om stad/program og tidspunkt. 32

35 Kap. C2, pkt. 8, kap. C3, pkt. 7.1 Oppstartmøte - samhandlingsprosess 8 Oppstartmøte med tilhørende samhandlingsprosess For å oppnå felles kontraktsforståelse, felles målsetting og omforente samhandlingsprosedyrer, skal det avholdes oppstartmøte og gjennomføres en samhandlingsprosess. Partene skal sette av tilstrekkelig tid til dette. Samhandlingsprosessen skal hovedsakelig gjennomføres før arbeidene igangsettes. 7.1 Oppstartsmøte og samhandlingsprosess Formen for og omfanget av ulike underentreprenørers deltakelse i samhandlingsprosessen vurderes av partene, bl.a. i lys av krav stilt i kap. C3, pkt. 8. Det må påregnes 5 hele arbeidsdager til oppstartsmøte og samhandlingsprosess. Erfaringsmessig deltar minst 3 personer fra entreprenøren. 33

36 Kap. D1 og Kap. E4 Mengder Mengdene gitt i kap. D1 og kap. E4 er anslåtte mengder for kontraktsperioden. Disse mengdene inkluderer også byggherrens forventninger om behov for endringsarbeid i kontraktsperioden knyttet til kontraktens prosesser og innsatsfaktorer, inkludert «forsikringsskader» (skade forvoldt av kjent/ukjent motorvogn). Prisene i kap. E3 gjelder selvsagt også for endringsarbeider jf. kap. C1 pkt

37 Spesielle forhold C3 pkt Plan for, gjennomføring av og krav til inspeksjoner og kontroll For vinterstengte veger, jf. kap D1, prosess 94.2, gjelder ikke krav til inspeksjon i perioden vegene er stengt. C3 pkt Rapportering av vær-, føre- og trafikkforhold I denne kontrakten skal disse strekningene i vinterhalvåret ha faste føremeldinger 3 ganger hver dag iht. Håndbok 210: Ev 16, X ved butikken på Tyin til X Rv 52 på Borlaug iht. kategori 1. Ev 16 mellom Flenjatunnelen til Gudvangatunnelen iht. kategori 3. Rv 52 frå Storeskar til X Ev 16 på Borlaug iht. kategori 1. Fv 53 Øvre Årdal Tyinkrysset iht. kategori 1. Fv 50 Myrland Stonndalstunnelen iht. kategori 1. For Rv 5 og resten av Ev 16, Fv 53 og Fv 50 gjelder ikke krav til faste føremeldinger 3 ganger hver dag. 35

38 Spesielle forhold C3 pkt. 36 Forlengelse av kontrakt Partene kan, ved gjensidig enighet om dette, forlenge kontrakten til å gjelde også for perioden Slik forlengelse må være avtalt senest Byggherren har i tillegg opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder fra dersom partene ikke er blitt enige om å forlenge kontrakten iht. avsnittet over. Alternativt har byggherren opsjon på ytterligere å forlenge kontrakten med 12 måneder fra dersom partene er blitt enige om å forlenge kontrakten iht. avsnittet over. Dersom byggherren ønsker å forlenge kontrakten iht. denne opsjonen, må dette være skriftlig varslet entreprenøren senest 30. april det året kontrakten løper ut, enten dette er i forhold til opprinnelig kontraktsperiode eller i forhold til gjensidig avtalt forlenget periode. Forlengelse av kontrakten innebærer at kontrakten videreføres iht. kontraktens bestemmelser og at tidspunkt og frister for overtagelse og sluttoppgjør flyttes tilsvarenede fram i tid. 36

39 Spesielle forhold C3 pkt. 36 Forlengelse av kontrakt Total pris for rundsumprosesser For rundsumprosessene i kap. E3 fastsettes total pris for hver del av aktuelle forlengelsesperiodene slik: Del av evt. forlengingsperiode Total pris for rundsumprosesser i kap. E3 for vedkommende periode, regnet i % av total pris for rundsumprosesser i kap. E3 for den opprinnelige kontraktsperioden ,7 % ,3 % ,7 % ,0 % ,3 % ,7 % ,3 % Omfang for øvrige arbeider For øvrige prosesser i kap. E3 og timeprisene i kap. E4 legges 20 % av mengdene i konkurransegrunnlaget til grunn for kontraktsfestet omfang for hver av 12- månedersperiodene fra 1.september til 31.august i forlengingsperioden. 37

40 Spesielle forhold C3 pkt. 36 Forlengelse av kontrakt Frekvenskrav Der det er knyttet frekvenskrav til en oppgave, gjelder disse kravene også i forlengelsesperioden. Eksempel på frekvenskrav som skal videreføres er: Der det er stilt krav til at en oppgave skal utføres i fks og 2018, skal også dette oppfattes som et slikt frekvenskrav og oppgaven skal da også utføres i 2021 dersom kontrakten forlenges. Der det er stilt krav til at en oppgave skal utføres i fks. 2015, 2017 og 2019, skal også dette tilsvarende oppfattes som et slikt frekvenskrav og oppgaven skal da også utføres i 2021 og 2023 dersom kontrakten forlenges. Der det er stilt krav til at en oppgave skal utføres 1 gang i kontraktsperioden, skal oppgaven utføres også en gang i forlengelsesperioden dersom kontrakten forlenges med mer enn 12 måneder. Unntatt fra dette er der oppgaven handler om fjerning av utilfrestillende tilstand som var oppstått pga. manglende tiltak i tidligere kontrakter. 38

41 Spesielle forhold D2-S09 Sideanlegg Området skal ha vinterdriftsklasse iht. vinterdriftsklasse for sideanlegg. Arealet inngår i kontrakten som om det var riksveg, men med avgrenset oppgaveomfang. 39

42 Spesielle forhold Kap. D1 prosess 73.6/Kap. D2-S17 vurderingskrav punkt/strekning Teksten i vedleggene til beredskapsplanen rangerer bak alle andre tekster som finnes i kontrakten. 40

43 Spesielle forhold Vinterdrift Åpning/stenging av vinterstengte bygninger (jf. kap. D2-ID7922b) Prognosevarsling Fv 50 Hol/Aurland Automatisk dataoppsamling Kap. C3 pkt a og beskriver krav til automatisk oppsamling og rapportering av vinterdriftsdata. Som tillegg til kravspesifikasjonen i kap. D2-IC0842a gjelder for denne kontrakten følgende: Høvling med underliggende midtmontert skjær, som definert i prosess 95 i kap. D1, skal rapporteres på egen kode i ELRAPP. Lengde som skal oppsamles og rapporteres, er kilometer der skjæret er nede og i aktiv bruk. Hvilket dataelement (DACODE) som konkret skal brukes og nærmere regler for bruk av dette dataelementet, vil bli meldt til entreprenøren i god tid før oppstart av første vintersesong. For strøing, brøyting og øvrig høvling er det i denne kontrakten ingen spesielle bestemmelser i forhold til kravspesifikasjonen i kap. D2-IC0842a. Friksjonsmåling: Forhåndsplanlagte friksjonsmålinger på kjøreveg skal utføres med «kontinuerlig måler», under de forhold slike kan brukes. 41

44 Spesielle forhold TRAFIKKAVVIKLING VED ARBEIDER I TUNNELER Spesielt for systematisk planleggbare arbeider i tunneler med ÅDT > 1.500, samt ny tunnel på Ev16 øst for Borlaug, og der arbeidet ikke kan skje i kombinasjon med fri trafikkavvikling gjennom tunnelen, og det ikke finnes lokal omkjøringsveg som for alle trafikantgrupper (unntak for spesialtransporter) tilfredsstiller kravene i kap. C3 pkt. 5, gjelder følgende spesielle krav: Arbeidet skal utføres mellom kl. 21 og kl. 6. For Lærdalstunnelen skal det kjøres fortløpende kolonner gjennom tunnelen. Det skal kjøres kolonne samtidig fra begge sider av tunnelen. For Gudvangatunnelen skal det kjøres fortløpende kolonner gjennom tunnelen, men det er ikke krav til mer enn en samtidig kolonne. For øvrige tunneler med ÅDT > skal det i hver av retningene kjøres kolonne minst hvert 30. minutt. I disse tunnelene forutsettes det at tidsbruken pr. kolonne er mindre enn 15 minutter, slik at det ikke er behov for mer enn en samtidig kolonne. For øvrige arbeider i og utenfor tunnel, med behov for stenging/regulering av trafikkavvikling, gjelder kravene i kap. C3 pkt. 5. Støtputebil/støtputehenger med trekkbil: I tillegg til generelle krav gjelder: Ved utføring av bevegelige arbeid, som kantklipp og systematisk feiing av vegbane der fartsgrensen er over 50 km/t, er det krav om støtputebil/støtputehenger med trekkbil på Ev 16, Rv 5 og Fv 53 mellom Årdalstangen og Øvre Årdal. 42

45 Spesielle forhold Krav til bruk av satelittelefon Kap. D1, prosess 95.9 / kap. D2-I9000d. Fv. 50 Hol Aurland har UHF-samband, men har ei kapasitets- /dekningsbegrensing. Det er forutsatt at entreprenøren nyttar satelittelefon under utføring av vinterdriftsoppgåver på Fv. 50 Hol Aurland. Entreprenøren må syte for anskaffelse av minimum 2 stk satelittelefonar. Sambandet skal brukes i vintersesongen for til enhver tid å ha mulighet for kontakt med enheter som er på strekninger med påbudt bruk av UHF-samband og satellitt-telefon. Bruk utenom vintersesongen er valgfritt. Byggherren må ha mulighet for å hente ut opplysninger / ha kontakt med driftspersonell på angitte strekninger ved behov via entreprenørens vakttelefon». 43

46 Spesielle forhold Automatisk bom for Årdal Tyin Det vil, før kontraktsstart, bli satt opp automatisk bom som styres fra VTS i Jåteli. Permanente brøytestikker jf. kap D2-ID7786a Det skal settes opp permanente brøytestikker på følgende fjelloverganger: Rv 52 Hemsedalsfjellet 300 stk (innen ) Fv 50 Hol Aurland 100 stk (innen ) Fv 53 Årdal Tyin 100 stk (innen ) 44

47 Spesielle forhold Kommunal gangveg ved rundkjøring i Aurland 45

48 Spesielle forhold Renhold Lærdals- og Fodnestunnelen jf. kap. D2-ID3000b Tunneler med spesielle krav til renholdsfrekvens Ev16 Gudvangatunnelen og Rv5 Fodnestunnelen skal ha renholdsfrekvens som om ÅDT er i intervallet Ev16 Lærdalstunnelen skal ha renholdsfrekvens som om ÅDT er i intervallet , med slike tilleggskrav: Tverrslag mot Tynjadalen (del som ligger bak grindene) skal feies i forbindelse med renhold hel i Sjaktventilator mot Tynjadalen (del som ligger bak grindene) skal feies, høytrykkspyles og slamsuges i forbindelse med renhold hel. Fjellhallene skal ha Renhold Hel både i februar, mai og november. Som fjellhall regnes her vegutvidelsene ved km 5,8, 13,1 og 19,4. For hver av disse fjellhallene defineres fjellhallen som den dellengden av tunnelen som har større bredde mellom kantstein enn gjennomløpende bredde gjennom tunnelen. Renhold Halv i februar skal ikke omfatte delstrekninga mellom Lærdal og fjellhallen ved km 5,8, og ikke delstrekninga mellom fjellhallen ved km 19,4 og Aurland. Renhold Halv i februar omfatter dermed kun strekninga mellom fjellhallene ved km 5,8 og km 19,4, med unntak av selve de 3 fjellhallene, som skal ha Renhold Hel. 46

49 Endringer og oppretting av feil i utsendt konkurransegrunnlag 47

50 Endring/retting i konkurransegrunnlaget Strekning på 35 meter som mangler på Eg 16 hp 3 (fra km 7,219 til 7,254) Total lengde på Riks gang- og sykkelveg er derfor 7,670 og ikke 7,635 Dette innebærer at total veglengde i kontrakten er 407,981. Ved nattestenging av Fv. 53 Årdal-Tyin skal melding om vegen åpner kl innmeldes til VTS senest kl

51 Endring/retting i konkurransegrunnlaget Kap. D1, prosess *** Spesiell Beskrivelse *** a) Gjelder følgende 5 septiktanker: VEG HP STED Ev 16 9 Glashammar Rv 5 3 Fodnes Fv 50 2 Lovisberget Fv Stegastein Fv Flotane Tømming av septiktanker ved Maristova, Borlaug, Bjøberg, Myrland og Holstbru inngår i prosess 18.1 c) Hver av septiktankene som skal tømmes, har volum 30 m3 med unntak av Glashammar, der volumet kun er 8 m3. Septiktanker skal tømmes ved behov, men erfart frekvens for tømming er 10 ganger pr. år ved Glashammar, 4 ganger pr. år ved Stegastein og Flotane og 3 ganger pr. år for de 2 øvrige tankene. 49

52 Spørsmål fra tilbydere (mottatt på tilbudskonferansen, leveres skriftlig) 50

53 Statens vegvesen Region vest 1401Indre Sogn Spørsmål frå tilbudskonferansen Prosess/ kap Spørsmål Svar 37 Ny tunnel Borlaugstunnelen. Skal denne ha spettrensk i kontraktsperioden? 38.1 Feiing tverrslag Tynjadalen. Lengde? Når var det sist feia? 48.1 ID4800c olje- og slamavskiljarar. Kva er volumet på tankane? Ja Lengde på tverrslag 2.1 km. Profil T8,5, stigning 11,1 % Har ikkje vore feia sidan opning i år 2000 Manglar kontrollskjema til kap. D2-ID4800c. Kontrollskjema vedlagt tilbudskonferansereferatet. Volum Ca. 20 m Slitelag av tre. Vist til ID1615? Finner ikkje. Visning er feil, aktuell bru er på Fv 301 hp 1 km Bru nr Tolking av tekst øverst på side 39. Kva Sjå skisse under denne tabellen meinast med dette? Tolking av tekst under pkt. a) i spesiell beskrivelse. Forskjell på levering og montering? Utskifting, inkluderer: levering, demontering, montering 79.3 Spesiell beskrivelse side 66. Tolking av siste kapittel? Korleis skal entreprenøren kunne planlegge feiinga? Det kan brukast same plan frå år til år, men oppstartsdato kan variere. Grunna ulike klimatiske tilhøve i området, vil det gjelde ulike datoar for ulike områder Størrelse på septiktankane på brøytestasjonane? Fleire størrelsar, men på alle stasjonane må ein rekne med tømming 1-4 ganger pr. år V-liste V-liste for bruer. Her må vere feil. Bruer er oppgitt med lengder over 3000m? Bruliste inneheld og portaler, vegoverbygg og andre betongkonstruksjoner S22, side 3 3. siste avsnitt- Kva ligg i beskrivelsen? Størrelse på abonnement? Her inngår alle kostnadar med abonnement og forbruk 18.1 Offentlig tilknytning til vatn/avløp ved brøytestasjonar og strømutgifter? Ingen er tilknytta offentlig vatn/avløp Strøm sjå kap. D2 S22 ID7922a Offentlig tilknytning til vatn/avløp ved servicebygg og kontrollstasjonar? Kun Håbakken kontrollplass tilknytta off. vatn/avløp. ID3700a Kontroll av kuldeportar status? Dårlig erfaring frå tidligare. Portane er slitt og er plassert i tunnelar på høgfjell med dertil værtilhøve Kva meinast med val av bolte-type? Beskrivelsen er gysemasse og/eller lim, boring Sjå HB 025, prosess 33.2 (Sprakfjell/ikkje sprakfjell) av boltehull, innsetting og evt. oppspenning og ettergysing Kva med tunnel ut mot Tynjadalen (2 200m) frå Lærdalstunnelen? «Mykje sprak under drifta»? Tunnelen har ikkje vore reinska etter opning. Heile tunnelen mot Tynjadalen har sprakefjell, men er sikra med sprøytebetong Tidspunkt tunnelvask dag/natt og krav til Sjå presentasjon og kontraktsbestemmelsene trafikkavvikling? 38.2 Maling/hvitting av tunnelveggar i etterkant av Tunnelane skal være tørre ved maling/hvitting ordinær tunnel/renhold. Hva med fukt. F.eks lekkasje vatn på underlaget. Seimsdalstunnelen? D2-S20 Status framdrift Borlaug Smedalsosen Ev Sjå kap. D2-S20 16? Kva med skjæringar over 25 meter? Behandlast som endring om aktuelt 73.6 Nedsprenging av snøskavler? (eks. Østerbø Fv 50?) Dagens taubane er ikkje i funksjon. Nedsprenging etter avtale med byggherre Kan det benyttes «annet kjøretøy» som ledebil Krav til «følgekjøretøy» ved kolonne eller styrt Driftskontrakt Spørsmål frå entreprenørar Side 1 av

54 Statens vegvesen Region vest 1401Indre Sogn i kolonne når brøytebil er pålagt brukt som følgebil dersom entreprenøren ser dette vil vere meir hensiktsmessig? (etter vår meining vil det vere betre og bruke f.eks 4x4 varebil som ledebil). Denne vil komme fram langs fastkøyrd kolonne og trekke laus bilar osv Høvling med underliggande skjær. Kan det benyttast bakmontert høvelskjær på lastebil? Behov for fleire enn eitt mannskap som bomvakt? Vil denne då bli avrekna på timar? 95.9 Dimensjonering av antall brøyteeiningar på fjellovergangar. Er det vinterdriftsklasse på aktuell vegstrekning syklustid som avgjer antall brøytebilar? Rensk og slamsuging av kummer. «Prosessen benyttes for tømming som ikkje inngår i prosess 38.1». a) Vil det sei at kummar/sandfang i tunnel ikkje skal avreknast i prosess med enhetspris og skal prisast med RS i prosess 38.1? b) Fins det oversikt i D2-V over antall kummar/sandfang i tunnelane? c) Er det etterslep på tømming av kummar/sandfang i tunnel? Korleis skal dette handterast? trafikkavvikling er gitt i kap. D2-ID9000b. Nei Ja Kvar høgfjellsstrekning skal dimensjonerast for seg. Tal einingar skal tilfredstille krav til syklustid ved fri ferdsel og krav til kolonnekøyring ved regulert ferdsel. Det skal ikkje dimensjonerast for fri ferdsel og regulert ferdsel samstundes på same delstrekning. Kvar høgfjellsstrekning skal kunne handtere krav til kolonnekøyring på definert kolonnestrekning samstundes som syklustid skal stettast på tilstøytande delstrekning Rutinetømming inngår i prosess 38.1 øvrig tømming i 48.7 Ikkje direkte d) Er kummar/sandfang regelmessig tømt ifb. Med tunnelvask? 48.3 Korleis definerer SVV grøfterensk ut frå eksisterande grøfteprofil? Kan De definere volum pr grøftemeter? 75.8 Rekkverk- Betalast det ekstra for stolpar i Nei fjell? Kantslått 1. gjeld eigedomsgrenser som avgrensing? 2. Tar SVV ansvar for eventuelle skader på 3. manns eigedom? 95 På fjella der det er rekkverk vert det lett høge brøytekantar. Det er då gunstig å få gravd desse kantane ned. Det tiltaket vil kunne redusere tida med kolonnekøyring. Det bør difor vere med timar på gravemaskin på fjella. ID3820a Datablad for tunnelmaling. Kvar finn ein det? Sjå vedlegg. Skal det brukast kjemikalier ved tunnelvask? Sjå kap. D2-ID3000b 38.2 Maling/hvitting av tunnelveggar henviser til D2-ID3820a der det står bl.a «alle overflater påføres minimum 2 mm tykk, tørr film». Gjeld dette for malinga i Lærdalstunnelen også? Lapping av hull i asfaltdekker. Blir bruk av lappekanon godkjent som fullverdig lapping? Kummar i: Fodnes-, Gudvangen-, Lærdal-, Borlaug-, Borgund- og Selta tunnelane, sist tømt haust For øvrige tunnellar har vi ikkje oversikt Delvis For profil, sjå kap. D2-ID4800b Vi kan ikkje definere volum pr. grøftemeter Eigedomsgrenser gjeld som avgrensing for kantklipp, sjå og kap. D1 prosess Dersom det på strekningane som inngår i prosess 95.9 er behov for gravemaskin for å fjerne slike brøytekantar, handterast dette som endring. Endring til kap. D2-ID3820a: «alle overflater påføres minimum 2 mm tykk, tørr film med mindre annet står beskrevet i produktdatablad». Sjå datablad vedlagt tilbudskonferansereferatet. Lappekanon er ikkje tillat brukt Driftskontrakt Spørsmål frå entreprenørar Side 2 av

55 Statens vegvesen Region vest 1401Indre Sogn Korleis blir syklustid for brøyting handtert ved kolonnekøyring? Korleis blir syklustid for brøyting handtert etter stengt veg? S22 I D2-S22 står det kva brøytestasjoner/strøsandlager som vert stilt til disposisjon og vilkår for entreprenørens bruk av desse. Blir ikkje nisja i Borgundtunnelen stilt disponibel? Fastsand: Fastsanden må vere tørr og den bør køyrast i hus allereie i sommar. Er det mogleg, for den som får kontrakten, å evt. overta strøsandlageret i Lærdalstunnelen evt. Borgund allereie ved kontraktsinngåelse? Tillegg for kolonnekøyring og styrt trafikkavvikling: Kolonnekøyring blir oppgjort med ein stk-pris. Får ein betalt for brøyting/strøing i tillegg dersom desse arbeidsoperasjonane blir utført under kolonnekøyring? Fins det begrensingar på vassfylling i bekkar og elver med tanke på tunnelvask? Fins det oversikt over godkjente vannfyllingspunkt med tanke på tunnelvask? Kvar skal kostemasser og sandfang/sand frå tunnelar leverast? Skal sand/slam frå sandfang i dagen leverast på mottak? Fins det spesielle krav til kostemaskin med tanke på breisug mm? Skal all tunnelvask utførast som nattarbeid? Krav til syklustid gjeld ikkje ved kolonnekøyring Krav til syklustid gjeld ved fri ferdsel Nei Lærdalstunnelen er ikkje eigna som lager for tørrsand. Lager på Borlaug blir ikkje overtatt av byggherre før Brøyting gjerast opp etter prosess og strøing etter prosess 95.94/ er for tilleggskostnader som ikke inngår i annen prosess. Ja, sjå kap. C3 pkt og D2-S34 Nei, sjå kap. C3 pkt På godkjent leveringssted På godkjent leveringssted Sjå endring til kap D1, prosess 38 datert Sjå presentasjon Kap. D1 prosess , tolking av tekst øvst på side 39: Driftskontrakt Spørsmål frå entreprenørar Side 3 av

56 DRIFTSJOURNAL for FLOWTITE olje/bensinutskillere Virksomhetens navn: Lærdalstunnelen, Seltatunnelen og Borgundtunnelen Minste tillatte vanndyp i sandfang: 80 cm Type: SUO Største oljenivå i oppsamlingstank: 150 cm M 3 : 20 KONTROLL TØMMING Vanndyp Oljenivå Sign. Dato Sandfang m 3 Oljeutskiller m 3 Oppsaml. tank m 3 Tømmefirma Sign. Dato Sandfang cm. Oljeutskiller cm. Oppsaml. tank cm.

57

58

59

60

61 1/2 DATABLAD: CONCRETE MUR OG TUNNELMALING CONCRETE MUR OG TUNNELMALING er enstyrenacryl silkematt mur og betongmaling. CONCRETE MUR OG TUNNELMALING er beregnet på mur, puss, betong og fjell. CONCRETE MUR OG TUNNELMALING er beregnet på bruk innvendig og utvendig. TEKNISK DATA Farge : Hvit Glans : Silkematt Tørrstoff (vol %) : Tørrstoff (vekt %) : ph konsentrat : < 10 Tørrfilmtykkelse : Spesifikk vekt : 1,4 kg/cm3 Dekkevne (kg/m2) : 1 3 avhengig av underlag Emballasje : 1000 liter container BRUKERDATA Påførings : Temperatur > 5 C Rengjøringsmiddel : Vann Tørketid : Støvtørr etter 1 time ved 23 C / 50 % RH Påføring : Pensel, Rulle, Sprøyte, HTS Høytrykksprøyte : Dyse 0,021 0,023 Viftevinkel Min. dysetrykk 150 kp/cm2-1 - Scandinavian Products AS, Thorrudgt 15, 3031 Drammen. Tlf:

62 2/2 BRUKSANVISNING Omrøres før bruk. Forbehandling: Flater som skal males må være rene og tørre. Løs maling eller puss fjernes med høytrykkvasker, stålbørsting og skraping. Flater som skal males bør vaskes med egnet vaskemiddel. På nye ubehandlede betongflater må slamhinnen fjernes ved hjelp av sandvasking (høyryk) eventuelt syrevasking. Nye ubehandlete flater males med 1 eller 2 strøk avhengi av hvor sugende underlaget er. Tidligere behandlede flater males med 1 strøk etter grundig vask. Vær oppmerksom på herdetider på reparasjonsmasser før maling påføres, gjenomslag kan oppstå. Nystøpt betong eller ny puss må herde minimum 4 uker før påføring av maling. Ved lav temperatur og høy luftfuktighet øker tørketiden vesentlig. Flatens temperatur bør være minimum 5 grader ved påføring av maling. HELSE MILJØ OG SIKKERHET Tilgjengelig HMS er utarbeidet etter EU-normer. CONCRETE MUR OG TUNNELMALING er ikke merkepliktig. Oppbevares utilgjengelig for barn. GENERELT Lagring: Oppbevaring i godt ventilerte lokaler Temperatur mellom 5 25 grader C Lagres og fraktes frostfritt. Avfall: Emballasje og produktrester må leveres til godkjent mottaksanlegg Scandinavian Products AS, Thorrudgt 15, 3031 Drammen. Tlf:

63

64

65

66

67

68

69 Weber Slemming Hvit Weber Slemming Hvit Hvit slemming for veitunneler Produktbeskrivelse Weber REP 985 Betongslemming hvit er en tørrmørtel. Den blandes med vann for å få en bruksklar masse for porefylling eller slemming. Weber REP 985 Betongslemming hvit er en hvit, vanntett og frostbestandig slemmemasse som hindrer at regn og vann trenger inn i betongkonstruksjoner, samtidig som den er diffusjonsåpen slik at vann kan slippe ut. Weber REP 985 Betongslemming hvit har god vedheft. Bruksområde Weber REP 985 Betongslemming hvit benyttes til slemming på betong der en ønsker en hvit overflate. Kan også brukes på fjellvegger i tunneler, kraftstasjoner og på sandblåste stålflater. Anbefalt lagtykkelse er 1 3 mm. I stiv konsistens kan Weber REP 985 Betongslemming hvit brukes til porefylling og småreparasjoner i lag opp til 5 mm. Levers også i grå, Weber REP 980 Betongslemming grå. Weber REP 985 Betongslemming hvit inngår i Webers system for betongreparasjoner. Forbehandling Betongoverflatene rengjøres grundig. Porøs og dårlig betong, løse partikler, støv, sementslam og finstoff må fjernes. Underlaget skal forfuktes. Er underlaget sterkt sugende, anbefales først priming med Weber.floor 4716 Primer. Mindre sår utfylles og utjevnes med Weber REP 985 Betongslemming hvit i sparkelkonsistens. Ståloverflater må sandblåses. Blanding Anbefalt vannmengde (4,5 5 liter pr sekk) helles i et kar og tilsettes 1 sekk Weber REP 985 Betongslemming hvit under omrøring. Blanding bør foregå maskinelt (for eksempel med elektrisk drill da blandingen blir relativt stiv). Etter kraftig omrøring (2 3 minutter) skal mørtelen stå og trekke i ca. 10 minutter. Massen vil da ha sparkelkonsistens. Ytterligere vann tilsettes og omrøres til passende slemmekonsistens. Påføring Massen kostes eller sprøytes på i 2 til 3 strøk, helst med 4 8 timers mellomrom (avhengig av tørke og herdetid). Det bør aldri gå mer enn 24 timer mellom strøkene. Til tetting mot ensidig vanntrykk anbefales 3 strøk Weber REP 985 Betongslemming hvit. NB! Vinterhåndtering. Ved lavere temperaturer enn +5 C stopper fasthetsutviklingen kraftig opp. Ved risiko for lave temperaturer de første døgnene og tiltak som innkledning eller oppvarming av konstruksjon ikke er utført, frarådes det derfor å benytte produktet. Etterbehandling Unngå rask uttørking pga sol, vind, varmestråling, etc. Ved risiko for rask uttørking anbefales spesiell beskyttelse. Plastfolie kan benyttes, alternativt noen døgns ettervanning. Utsettes overflates for tidlig regnpåkjenning kan misfarging p.g.a. kalkutfelling oppstå. Lagring 12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående. Forpakning 25 kg plastimpregnerte sekker. Miljø/sikkerhetstiltak Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad. Merknader Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter. Produktspesifikasjon Materialforbruk Slammekonsistens: 1,5 2,0 kg tørrmørtel/m² og strøk. En 25 kg sekk gir ca. 16 liter ferdig slemmemasse. Ved stiv konsistens gir en 25 kg sekk ca. 14 liter ferdig masse. Påføringstemperatur > +5 C Maksimum tykkelse Porefylling/småreparasjoner opp til 5 mm Anbefalt tykkelse 1 3 mm Vannbehov Sparkelkonsistens: % 4,5 5 liter/sekk Slemmekonsistens: % 5,5 6 liter/sekk Trykkfasthet 1 døgn Ved sparkelkonsistens: ca. 10 MPa 7 døgn Ved sparkelkonsistens: ca. 20 MPa 28 døgn Ved sparkelkonsistens: ca. 25 MPa Bindemiddel Tilslag Hvit Portlandsement Natursand 0 0,5 mm

70 Weber Slemming Hvit Produktspesifikasjon Brukstid Stiv konsistens: min. ved +20 C. Slemmekonsistens: 1 2 timer ved +20 C. Frostbestandighet Ja Frostbestandighet Meget god PR nummer Dokumenter Sikkerhetsdatablad Saint Gobain Byggevarer as Postboks 216 Alnabru 0614 Oslo Telefon: Faks: norge.no norge.no

71 SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr.: Erstatter dato: Ny Weber Slemming Hvit 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Weber - Saint-Gobain Byggevarer as HANDELSNAVN Weber Slemming Hvit PRODUKTTYPE Tørrmørtel PR-NR NOBB-nr Leverandør Saint-Gobain Byggevarer as Adresse Postboks 216 Alnabru Postnr & sted 0614 OSLO Telefon Faks Kontaktperson Halvard Borgund Utarbeidet av Tore Asbj. Horntvedt Hjemmeside 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Irriterende HELSE Irriterer luftveiene og huden. Fare for alvorlig øyeskade. BRANN OG EKSPLOSJON Produktet er ikke brennbart. MILJØ Ikke ansett miljøskadelig iht. gjeldende regelverk. Se pkt. 12. FYSIKALSK / KJEMISKE RISIKO Ved kontakt med fuktighet eller ved tilsetning av vann dannes etsende kalsiumhydroksidløsning. Massen blir basisk og virker irriterende på øyne, hud og slimhinner. 3. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING Nr Ingrediens navn CAS-NR Kons.(vekt%) Fareklasse/Anm. 1 Hvit portlandsement Xi, R37/ Dolomitt IK Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, E=Eksplosiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig, Kreft=Kreftfremkallende, Mut=Arvestoffskadelig, Rep=Reproduksjonsskadelig, Kons=Konsentrsjon i vektprosent, IK=Ikke klassifiseringspliktig,. INGREDIENSKOMMENTARER Sementens krominnhold < 2,0 mg/kg. R-setninger nevnt i pkt. 2 er listet opp i pkt. 16 med fullstendig tekst. 4. FØRSTEHJELPSTILTAK GENERELT Symptomer og virkninger. Vanlig førstehjelp. Hold pasienten i ro, sørg for varme og frisk luft. Førstehjelp kan være nødvendig ved svelging, ved sprut i øynene, ved søl på huden. Side 1 av 5

72 SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr.: Erstatter dato: Ny Weber Slemming Hvit INNÅNDING Flytt straks den eksponerte til frisk luft. HUDKONTAKT Vask øyeblikkelig av med rikelig med vann. Fjern tilsølte klær, armbåndsur osv. Ikke gni. Kontakt lege ved sårdannelse eller vedvarende irritasjon. ØYEKONTAKT Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med mye vann i minst 45 minutter og kontakt lege. Fjern evt. kontaktlinser. Skyll eventuelt til lege overtar. Skylling under transport til sykehus. SVELGING Drikk rikelig med vann. Fremkall ikke brekning! Kontakt lege hvis ubehag oppstår. MEDESINSK INFORMASJON Symptomatisk behandling. 5. TILTAK VED BRANNSLOKKING PASSENDE BRANNSLUKNINGSMIDDEL Ikke relevant. BRANN- OG EKSPLOSJONSFARER Produktet er ikke brennbart. ANNEN INFORMASJON Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL Benytt hensiktmessig verneutstyr. Se pkt. 8. SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE MILJØ Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn er ikke tillatt. Bevar og fjern spill i tørr tilstand om mulig. Oppsamlet materiale kan blandes med vann for herding. EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRENSNING OG OPPRENSKING Unngå støvdannelse og spredning av støv. Bruk godkjent industriell støvsuger for fjerning av pulver. Pulver behandles som farlig avfall (se pkt. 13). ANNEN INFORMASJON Herdet materiale betraktes som byggavfall. 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING SPESIELLE EGENSKAPER OG FARER Irriterer luftveiene og huden. Fare for alvorlig øyeskade. Ved kontakt med fuktighet eller ved tilsetning av vann dannes etsende kalsiumhydroksidløsning. HÅNDTERINGSVEILEDNING Sørg for egnet avtrekksventilasjon ved maskiner og steder hvor det kan dannes støv. Vask hendene ofte og skift arbeidsklær etter behov. LAGRINGSANVISNING Oppbevares utilgjengelig for barn. Papirsekker lagres slik at de ikke kan revne. Lagres tørt i originalemballasjen, avskilt fra syrer. Ved oppbevaring som angitt, er holdbarheten 12 måneder. 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR Administrative normer: Side 2 av 5

73 SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr.: Erstatter dato: Ny Weber Slemming Hvit Ingrediens navn CAS-nr Tid ppm mg/m 3 År Anm. Totalstøv Respirabelt støv FOREBYGGENDE TILTAK Sørg for god ventilasjon ved arbeid som fører til støvutvikling. Øyedusj skal finnes på arbeidsplassen. ÅNDEDRETTSVERN Støvfiltermaske type: Støvfilter P2 (for fint støv), ved arbeidsoperasjoner som medfører stor støvutvikling. ØYEVERN Unngå kontakt med øynene. Bruk støvtette vernebriller ved risiko for støvdannelse. ARBEIDSHANSKER Bruk hansker av motstandsdyktig materiale, f. eks.: Neopren Gjennomtrengingstid > 8 timer Nitrilgummi Gjennomtrengingstid > 8 timer PVC Gjennomtrengingstid > 8 timer VERNEKLÆR / HUDBESKYTTELSE Benytt langarmede verneklær som beskytter mot mulig hudkontakt. Ta bort og vask, også innvendig, all forurenset kledning og hansker før det tas i bruk igjen. ANNEN INFORMASJON Sementens krominnhold < 2,0 mg/kg. Personer med kromallergi bør allikevel unngå kontakt med nye/nyblandet produkter som inneholder sement. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Tilstandsform: Pulver. Farge: Hvit. Lukt: Ingen lukt. Løselighet: Herder med vann. Bulkdensitet: Ca kg/m 3 Smelte/Frysepunkt: Ikke relevant Densitet: Ikke relevant Eksplosjonsomr., %-%: Ikke eksplosivt Løselighet i vann: Herder Damptrykk: Ikke relevant Metningskons.: Dekomponeringstemp.: Rel. tetth. i m. luft(l=1): ph løsning: Kokepunkt: Ikke relevant Flammepunkt: Ikke brennbart ph konsentrat: (utrørt i vann) Molvekt: Ikke relevant Viskositet: Ikke relevant Tenntemperatur: Ikke relevant Luktegrense: Luktfritt Rel. damptetthet, (l=1): Rel. fordampningshast.: Luftreaktiv: Vannreaktiv: Reagerer (herder) 10. STABILITET OG REAKTIVITET STABILITET Tørre sementprodukter må beskyttes mot fuktighet. Stabilt ved angitte lagringsbetingelser, lagringstid og håndtering. MATERIALER SOM SKAL UNNGÅS Reagerer med vann og herder. FARLIGE SPALTNINGSPRODUKTER Ingen. ANNEN INFORMASJON Holdes borte fra fuktighet. 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE Side 3 av 5

74 SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr.: Erstatter dato: Ny Weber Slemming Hvit GENERELT Ved kontakt med vann dannes kalsiumhydroksid, som er etsende. INNÅNDING Irriterer luftveiene. HUDKONTAKT Irriterer huden. ØYEKONTAKT Fare for alvorlig øyeskade. SVELGING Svelging i store mengder kan gi irritasjon av slimhinner i munn og svelg, spiserør og mage/tarm. AKUTTE OG KRONISKE SKADEVIRKNINGER Ofte gjentatt eksponering utover administrativ norm for støv har blitt sett i sammenheng med betennelse i nesens slimhinner og med hoste. ALLERGI Sementens krominnhold < 2,0 mg/kg. For ømfintlige personer kan det være en mulig fare for kromallergi. KREFT Ikke kjent. MUTAGENE EFFEKTER Ikke kjent. REPRODUKSJONSSKADE EFFEKTER Ikke kjent. 12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARE NEDBRYTBARHET Ikke biologisk nedbrytbar. AKKUMULERING Ikke bioakkumulerbar. ØKOTOKSITET Økologiske skader er verken kjent eller forventet under normal bruk. Innblanding av (større mengder) sement i vann vil imidlertid øke vannets ph-verdi, noe som kan ha en viss virkning inntil konsentrasjonen i vannet fortynnes. ANNEN INFORMASJON Sementandelen reagerer med vann og herder til et fast stoff. Innblanding i vann vil øke vannets ph-verdi og derfor ha en viss virkning på livet i vann inntil vannet er fortynnet/nøytralisert. Produktet anses ellers ikke å være giftig mot organismer. 13. FJERNING AV RESTER OG AVFALL GENERELT Tørt materiale feies eller støvsuges opp. Unngå støvdannelse. Tørt pulver kan anvendes/gjenvinnes som mørtel eller tilsettes vann for herding. Rester av pulver klassifiseres som farlig avfall. Herdet materiale er inaktivt og ikke klassifisert som farlig avfall. Det kan avhendes som byggavfall til deponering eller gjenvinning. AVFALLSGRUPPER Mulig avfallskoder betongavfall og betongslam betong 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Ja Nei Ikke vurdert Side 4 av 5

75 SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr.: Erstatter dato: Ny Weber Slemming Hvit ANNEN INFORMASJON Ikke farlig i forbindelse med transport under UN, IMO, ADR/RID og IATA/ICAO regler. 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Fareklasse/Anm. Irriterende EF-Etikett: Ja Nei Ikke vurdert SAMMENSETNING Hvit portlandsement (10-30 %), Dolomitt (60-100%). R-SETNINGER R-37/38 Irriterer luftveiene og huden. R-41 Fare for alvorlig øyeskade. S-SETNINGER S-2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S-22 Unngå innånding av støv. S-26 Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S-28 Får man stoffet på huden, vask straks med store mengder vann. S-36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernhansker og vernebriller/ansiktsskjerm. S-46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Produktet reagerer sterkt alkalisk sammen med vann, av denne grunn må hud og øyne beskyttes. REFERANSER Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier ((REACH). Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. Stofflisten: Liste over farlige stoffer Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall. Transport av farlig gods: ADR, RID, IMDG, IATA. 16. ANDRE OPPLYSNINGER LEVERANDØRENS BEMERKNINGER Denne informasjon gjelder kun ovennevnte produkt, og behøver ikke nødvendigvis være gjeldende om produktet brukes sammen med et eller flere andre produkter, eller som del av en prosess. Databladet er laget på basis av opplysninger gitt av produsenten. Det er den enkelte mottakers plikt å sørge for at informasjonen gitt i dette sikkerhetsdatabladet blir lest og forstått av alle som bruker, behandler eller på noen måte kommer i kontakt med produktet. Endringer i pkt. merket med X. LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGER Nr. R-Setningstekst R37/38 Irriterer luftveiene og huden. R41 Fare for alvorlig øyeskade. UTGITT: REVISJONSOVERSIKT Versjon Rev.dato Ansvarlig Endringer /04/2010 TAH/Weber - Saint- Gobain Byggevarer as Ny Side 5 av 5

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26.10.2005 Internt nr.: Erstatter dato: Ny

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26.10.2005 Internt nr.: Erstatter dato: Ny 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av maxit as HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Avrettingsmasse PR-NR. 92216 Leverandør maxit as Adresse Postboks

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 17.04.2008 Internt nr.: Erstatter dato: 03.07.2007

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 17.04.2008 Internt nr.: Erstatter dato: 03.07.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av maxit as HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Tørrmørtel PR-NR. 15579 NOBB-nr. 28070100 Leverandør maxit as

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 01.04.2010 Internt nr.: Erstatter dato: 10.07.2008

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 01.04.2010 Internt nr.: Erstatter dato: 10.07.2008 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Weber - Saint-Gobain Byggevarer as HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Primer PR-NR. Ikke registreringspliktig

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 31.10.2005 Internt nr.: Erstatter dato: 05.07.2004

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 31.10.2005 Internt nr.: Erstatter dato: 05.07.2004 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av maxit as HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Silikat impregnering PR-NR. 15575 Leverandør maxit as Adresse

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26.10.2005 Internt nr.: Erstatter dato: Ny

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26.10.2005 Internt nr.: Erstatter dato: Ny 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av maxit as HANDELSNAVN PRODUKTTYPE PR-NR. Primer Ikke registreringspliktig Leverandør maxit as Adresse

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr.: Erstatter dato:

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr.: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av maxit as HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Tørrmørtel PR-NR. 15574 Leverandør maxit as Adresse Postboks

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret:27.01.2011 Internt nr.: Erstatter dato: 31-08-2009

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret:27.01.2011 Internt nr.: Erstatter dato: 31-08-2009 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA X X Godkjent for bruk Godkjent for lab bruk Modifisert av Mørtelverket Forsand HANDELSNAVN KC 20/80 PRODUKTTYPE Tørrmørtel PRNR 95185 NOBB-nr 25 kg sekk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: Internt nr.: Erstatter dato:

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: Internt nr.: Erstatter dato: SKERHETSDATABLAD IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA X X Godkjent for bruk Godkjent for lab bruk Modifisert av Mørtelverket Forsand HANDELSNAVN PRODUKTTYPE PRNR NOBB-nr Tørr sand 0,0-0,5 mm/ 0,5-,mm

Detaljer

HMS-DATABLAD. HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD. HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD CEMPRO - WHITECOAT / TOPCOAT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Procem HANDELSNAVN: PRODUKTTYPE: Cempro Whitecoat / Topcoat Tørrmørtel

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Urinalfrisker

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Urinalfrisker 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Artikkelnummer 1270004 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) Deklareres

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 14/05/2003 Internt nr.: Erstatter dato: 11/10/1999 CONLIT KLEBER

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 14/05/2003 Internt nr.: Erstatter dato: 11/10/1999 CONLIT KLEBER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av T.I.L AS (TIOSLONO) HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Pr-nr. LIM Under anmeldelse Produsent/importør A/S

Detaljer

HMS-DATABLAD. HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD. HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD CEMPRO FIRESHIELD 1150 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av CemPro AS HANDELSNAVN: PRODUKTTYPE: LETTBETONG / BRANNSIKRING LEVERANDØR:

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01/12/98 Internt nr.: Erstatter dato: 07/07/95 TIEDE FLUOFLUX-KONZENTRAT 655.1/655.

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01/12/98 Internt nr.: Erstatter dato: 07/07/95 TIEDE FLUOFLUX-KONZENTRAT 655.1/655. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Miljø og Sikkerhet HANDELSNAVN PRODUKTTYPE SPREKKONTROLLMIDLER Produsent/importør Holger Teknologi

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 12/12/2002 Internt nr.: Erstatter dato: ADHESE BOND

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 12/12/2002 Internt nr.: Erstatter dato: ADHESE BOND 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av T.I.L AS (TITO) HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Bonding agent. Produsent/importør Vivadent ETS Adresse

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-U-VI Erstatter dato: Rengjøringsmiddel for sykkel

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-U-VI Erstatter dato: Rengjøringsmiddel for sykkel 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengøringsmidler. Internt art.nr. Betegnelse 36698 Cykelrengöring

Detaljer

HMS-DATABLAD Sist endret: 12.03.2004 Internt nr: Erstatter dato: 28.08.1997 Natriumklorid

HMS-DATABLAD Sist endret: 12.03.2004 Internt nr: Erstatter dato: 28.08.1997 Natriumklorid 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN KJEMISK NAVN BRUKSOMRÅDE FORMEL Laboratoriekjemikalie NaCl Cas-nr. 7647-14-5 EC-nr. 231-598-3 Artikkelnummer N110 Nasjonal produsent/importør

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret:31.03.2014 Erstatter dato: 27.01.2011

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret:31.03.2014 Erstatter dato: 27.01.2011 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA X X Godkjent for bruk Godkjent for lab bruk Modifisert av Mørtelverket Forsand HANDELSNAVN Murmørtel M5 m/farge PRODUKTTYPE Tørrmørtel PRNR 303054 NOBB-nr

Detaljer

Statens vegvesen. Referat. Referat Tilbudskonferanse E1455 Fjordane

Statens vegvesen. Referat. Referat Tilbudskonferanse E1455 Fjordane Statens vegvesen Referat Dato: Tid: 11.00 Referent: John Tenden Saksbehandler/telefon: Bernhard Langer / 97552656 Vår dato: 20.01.2017 Vår referanse: 15/224811-7 Referat Tilbudskonferanse E1455 Fjordane

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.02.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ecomat White

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.02.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ecomat White 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Tekstilvaskemiddel i pulver form. Artikkelnummer 223307 Deklarasjonsnummer

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 10.01.2008 Internt nr.: Erstatter dato: Ny Forsand Tørket Sand

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 10.01.2008 Internt nr.: Erstatter dato: Ny Forsand Tørket Sand 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA X X Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Mørtelverket Forsand HANDELSNAVN PRODUKTTYPE PR.NR. Tørket sand, Fugesand, Spesialsand Tørr

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.10.2005 Internt nr: Erstatter dato: Medallion

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.10.2005 Internt nr: Erstatter dato: Medallion 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Metallpolish Artikkelnummer 4503 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.)

Detaljer

Statens vegvesen. Tilbydere, Ove Hausvik, Bjørn Arild Fossåen og Jan Vidar Strømsvold

Statens vegvesen. Tilbydere, Ove Hausvik, Bjørn Arild Fossåen og Jan Vidar Strømsvold Statens vegvesen Referat Dato: 05.09.2016 Tid: 12.00 Referent: Ove Hausvik Saksbehandler/telefon: Ove Hausvik / 47351740 Vår dato: 05.09.2016 Vår referanse: 15/208614-5 Tilbudskonferanse - E1154 Nord-Rogaland

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.01.2006 Internt nr: Erstatter dato: Isola Bio-Ren

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.01.2006 Internt nr: Erstatter dato: Isola Bio-Ren 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengjøringsmiddel. Nasjonal produsent/importør Braut AS 4352 Kleppe Land Telefon +47-51 42 32 20 Faks +47-51 42 43 04 Omsetter

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Ecolab Soap

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Ecolab Soap 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Flytende Grønnsåpe og Furax Gulvrengjøringsmiddel Artikkelnummer

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2004-11-30 Internt nr.: Erstatter dato: TETRIC EVOCERAM

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2004-11-30 Internt nr.: Erstatter dato: TETRIC EVOCERAM 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Teknologisk Institutt as HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Pr-nr. Tannfyllingsmateriale ikke pliktig Produsent/importør

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.05.2005 Internt nr: Erstatter dato: 30.01.2002 ICESPRAY 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Norosol AS HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Ekstremt brannfarlig Trykkbeholder.

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Nitor AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Artikkelnummer 280506 Nasjonal produsent/importør Foretak Nitor

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 05.12.2007 Internt nr: Erstatter dato: Kristalin Classic

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 05.12.2007 Internt nr: Erstatter dato: Kristalin Classic 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Kristalin Universalrengjøringsmiddel Artikkelnummer

Detaljer

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad små Internkode: 10020 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn dimensjon 10 til 20mm ID Revisjonsdato 13.12.2009 Produkttype Fyrverkeri

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 12/05/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 16/05/2006

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 12/05/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 16/05/2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Proff Norge HANDELSNAVN GRUPPENAVN PRODUKTTYPE Vedlikehold Rengjøringskonsentrat ART nr. 209266

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr.: Erstatter dato: 01/05/96

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr.: Erstatter dato: 01/05/96 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Loctite Norge AS HANDELSNAVN SYNONYMER Gjengetetting ; PRODUKTTYPE Gjengepasta 100 ml. tube Produsent/importør

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Proff Voks Blank Gulvpolish for stein, betong o. (hardt gulvpolish).

SIKKERHETSDATABLAD. Proff Voks Blank Gulvpolish for stein, betong o. (hardt gulvpolish). 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Gulvpolish for stein, betong o. (hardt gulvpolish). Artikkelnummer 225770 Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

HMS - DATABLAD LISTA SILIKONSTIFT. BIL-GUSS AS Postboks Slemmestad Telefon: Fax:

HMS - DATABLAD LISTA SILIKONSTIFT. BIL-GUSS AS Postboks Slemmestad Telefon: Fax: Revisjonsdato: 27.07.2007 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 27.07.2007 Produsent, importør Internett BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 Slemmestad Telefon: 31 29 75 00

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av T.I.L AS (TITO) HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Pr-nr. () 326 KNATTERBÅND Fyrverkeri (pyroteknisk vare)

Detaljer

Tørrbetong B20 SIKKERHETS- DATABLAD IDENTIFIKASJON AV PRODUKTET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Tørrbetong B20 SIKKERHETS- DATABLAD IDENTIFIKASJON AV PRODUKTET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKTET OG ANSVARLIG FIRMA X Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk X Modifisert av Mørtelverket Forsand Handelsnavn B20 Produkttype Tørrmørtel Nobbnr 42315401 Leverandør

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Målarkalk (Hammarkalk)

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Målarkalk (Hammarkalk) HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Målarkalk (Hammarkalk) Sist endret: 01.10.2007 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Målarkalk (Hammarkalk) Leverandørens

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/03/2005 Internt nr.: Erstatter dato: 29/04/2004

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/03/2005 Internt nr.: Erstatter dato: 29/04/2004 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Krystal AS HANDELSNAVN KJEMISK NAVN Kaliumsilikat løsning PRODUKTTYPE Til industrielt bruk. Pr-nr.

Detaljer

HMS - DATABLAD TRAY CLEANER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING 3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD TRAY CLEANER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING 3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER HMS - DATABLAD Revisjonsdato:01.09.2005 Datablad nr:11211 TRAY CLEANER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn TRAY CLEANER Leverandør LIC Scadenta AS Postboks 443 1302 Sandvika

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr.: Erstatter dato: 01/04/96

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr.: Erstatter dato: 01/04/96 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Loctite Norge AS HANDELSNAVN SYNONYMER PRODUKTTYPE Fleksibel RTV silikon tettelim. 100 ml. Produsent/importør

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 04.01.2006 Internt nr: Erstatter dato: Oxygenol

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 04.01.2006 Internt nr: Erstatter dato: Oxygenol 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Pro Flytende blekemiddel Artikkelnummer 1201110/7/8

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2002-04-08 Internt nr.: Erstatter dato: 1999-07-01 HELIOPROGRESS (alle farger)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2002-04-08 Internt nr.: Erstatter dato: 1999-07-01 HELIOPROGRESS (alle farger) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Teknologisk Institutt HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Kompositt Produsent/importør Vivadent ETS Adresse

Detaljer

Epoxy OH / Herder Internt nr.: 7075H Sist forandret: 20-08-00

Epoxy OH / Herder Internt nr.: 7075H Sist forandret: 20-08-00 HMS-Datablad Produkt: Epoxy OH/Herder Epoxy OH / Herder Internt nr.: 7075H Sist forandret: 20-08-00 1. INDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Epoxy OH / Herder Produkttype Herder

Detaljer

605 Stjerneskudd Farger, 606 Stjerneskudd 29,5cm, 607 Stjerneskudd 45cm, 608 Stjerneskudd 72cm, 7099 Stjerneskudd 18cm Fyrverkeri (pyroteknisk vare)

605 Stjerneskudd Farger, 606 Stjerneskudd 29,5cm, 607 Stjerneskudd 45cm, 608 Stjerneskudd 72cm, 7099 Stjerneskudd 18cm Fyrverkeri (pyroteknisk vare) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av T.I.L AS (TITO) HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Pr-nr. () 605 Stjerneskudd Farger, 606 Stjerneskudd 29,5cm,

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Ecolen

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Ecolen 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Håndoppvask- og generelt rengjøringsmiddel Artikkelnummer 1707433

Detaljer

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18/01/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 24/08/2006

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18/01/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 24/08/2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Spesialmiddel for bakteriedreping, desinfeksjon og luktfjerning. Deklarasjonsnummer

Detaljer

HANDELSNAVN: STÅL-FIX MATT / STAHL-FIX MATT (stålpleie børstet stål) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIE OG ANSVARLIG FIRMA

HANDELSNAVN: STÅL-FIX MATT / STAHL-FIX MATT (stålpleie børstet stål) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIE OG ANSVARLIG FIRMA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIE OG ANSVARLIG FIRMA X Godkjent for bruk O Godkjent for lab.bruk O Modifisert HANDELSNAVN SYNONYMER GRUPPENAVN PRODUKTTYPE O Utvikler giftig gass ved brann O Gass under trykk

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 16.08.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tradition Kalkfärg 0 (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 HMS-DATABLAD Index 1. IDENTIFIKASJON AV

Detaljer

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21/01/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 21/12/2007

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21/01/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 21/12/2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Daglig industrirengjøring. Nasjonal Produsent / Importør Foretak Camac

Detaljer

Statens vegvesen. Tilbudskonferanse Elektrodriftskontrakt E1454 Sogn

Statens vegvesen. Tilbudskonferanse Elektrodriftskontrakt E1454 Sogn Statens vegvesen Referat Dato: 09.11.2016 Tid: 12.00 Referent: John Tenden Saksbehandler/telefon: Lars Ivar Menes / Vår dato: 09.11.2016 Vår referanse: 15/214926-3 Tilbudskonferanse Elektrodriftskontrakt

Detaljer

HMS-DATABLAD. BAKTERIEFRI EKSTRA Spesialmiddel for bakteriedreping, desinfeksjon og luktfjerning.

HMS-DATABLAD. BAKTERIEFRI EKSTRA Spesialmiddel for bakteriedreping, desinfeksjon og luktfjerning. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Godkjent av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Spesialmiddel for bakteriedreping, desinfeksjon og luktfjerning. Deklarasjonsnummer

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 23.07.2008 Internt nr: 4-U-III Erstatter dato: Avløpsrens

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 23.07.2008 Internt nr: 4-U-III Erstatter dato: Avløpsrens 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengøringsmidler. Internt art.nr. Betegnelse 36392 Avloppsrens

Detaljer

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Revisjonsdato: 21.08.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 21.08.2008 Produsent, importør NorKjemi AS Gjerdrumsvei 14 0484

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 13/10/1999 Internt nr.: 42.00.0360 Erstatter dato: 02/03/1999 ULTRA BREAK-M

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 13/10/1999 Internt nr.: 42.00.0360 Erstatter dato: 02/03/1999 ULTRA BREAK-M 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Anchor/M-I Drilling Fluids A.S. OLF-godkjent HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Brytningskjemikalie. Til

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 11/02/2013 Internt nr.: Erstatter dato:11/08/2010. Nr Ingrediens navn CAS-NR Vekt% Fareklasse/Anm.

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 11/02/2013 Internt nr.: Erstatter dato:11/08/2010. Nr Ingrediens navn CAS-NR Vekt% Fareklasse/Anm. SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 11/02/2013 Internt nr.: Erstatter dato:11/08/2010 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA KB 21 EP 2 RED GREASE x Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.10.2005 Internt nr: Erstatter dato: Soilax GMC Glassrent

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.10.2005 Internt nr: Erstatter dato: Soilax GMC Glassrent 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Glass- og speilrengjøringsmiddel. Artikkelnummer 4136 Deklarasjonsnummer

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/05/2003 Internt nr.: Erstatter dato: 13/12/1994 CONTAX KONTAKTPASTA CTB

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/05/2003 Internt nr.: Erstatter dato: 13/12/1994 CONTAX KONTAKTPASTA CTB 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av T.I.L AS (TIOSLONO) HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Pr-nr. Kontaktpasta Ikke pliktig Produsent/importør

Detaljer

HMS - DATABLAD. Norm Tec Rep 35. Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Telefon: 45 40 06 58 Fax: 62 81 55 06. EC-nr.

HMS - DATABLAD. Norm Tec Rep 35. Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Telefon: 45 40 06 58 Fax: 62 81 55 06. EC-nr. Revisjonsdato: 08.01.2008 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 08.01.2008 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.12.2005 Internt nr: Erstatter dato: Silan

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.12.2005 Internt nr: Erstatter dato: Silan 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Antistat- og mykemiddel for tekstiler. Artikkelnummer 1202221

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 23.10.2007 Internt nr: 15533 Erstatter dato: Professional Bilshampo / Bilshampo

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 23.10.2007 Internt nr: 15533 Erstatter dato: Professional Bilshampo / Bilshampo 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk handelsnavn bruksområde Rengjøringsmiddel. Bilpleieprodukter. Kun for yrkesmessig bruk. Artikkelnummer 15533 15535 15539 Nasjonal

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning.

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Antigraffiti Artikkelnummer 203990 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal Postnr./sted

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Windus

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Windus 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Soilax GMC Glassrent og Into Glass- og speilrengjøringsmiddel.

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.03.2009 Internt nr: 4-U-IV Erstatter dato: 24.09.2007 Oljesanerer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.03.2009 Internt nr: 4-U-IV Erstatter dato: 24.09.2007 Oljesanerer 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengøringsmidler. Internt art.nr. Betegnelse 36393 Oljesanering

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 15.04.2008 Internt nr: Erstatter dato: Sekumatic FKS

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 15.04.2008 Internt nr: Erstatter dato: Sekumatic FKS 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Tørre- og vannavspenningsmiddel Artikkelnummer 303042 Deklarasjonsnummer

Detaljer

HMS - DATABLAD DRAGON EXTREM

HMS - DATABLAD DRAGON EXTREM Revisjonsdato: 25.10.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Produkt type Fasadevask Revisjonsdato 25.10.2005 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Nødtelefon

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr.: Erstatter dato: Bjørn Sopp og Algedreper

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr.: Erstatter dato: Bjørn Sopp og Algedreper 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Produsent HANDELSNAVN Produsent/importør Stavanger Industri Service AS Adresse Gjerdeveien 12

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 14.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Renolit 400

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 14.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Renolit 400 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER MT 400 BRUKSOMRÅDE Alkalisk rengjøringsmiddel Artikkelnummer 903162,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Handelsnavn: TORRBOLLEN, Fuktslukaren Bruksområde: Fuktsperre Foretak: Säljtema AB Adresse: Låsbomsgatan 14 Postnr./sted: 589 41

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD KI

SIKKERHETSDATABLAD KI Revisjonsdato: 03.07.2009 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 03.07.2009 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 14.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ultra White

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 14.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ultra White 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Taxat Supra Tekstilvaskepulver - kompakt.

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 24/04/2002 Internt nr.: Erstatter dato:

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 24/04/2002 Internt nr.: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av PRIDE OLF-godkjent/OLF-approved HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Luktfjerningsmidler. Bioteknologi ART

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 13.10.2005 Internt nr: Erstatter dato: Skumdemper

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 13.10.2005 Internt nr: Erstatter dato: Skumdemper 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Skumdempingsmiddel. Artikkelnummer 6106 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.)

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01/02/2005 Internt nr.: Erstatter dato: X-Cide 102

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01/02/2005 Internt nr.: Erstatter dato: X-Cide 102 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Mikrobiocid for behandling av kjølevann. Produsent/importør NorKjemi AS Adresse Gjerdrumsvei 14 Postnr. / sted 0484 Oslo Land

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 22.01.2008 Internt nr: Erstatter dato: Spitagel

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 22.01.2008 Internt nr: Erstatter dato: Spitagel 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Hånddesinfeksjonsmiddel Artikkelnummer 302168 Deklarasjonsnummer

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21.07.98 Internt nr.: Erstatter dato: 15.04.98 SODIUM BROMIDE

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21.07.98 Internt nr.: Erstatter dato: 15.04.98 SODIUM BROMIDE 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Anchor/M-I Drilling Fluids A.S. OLF-godkjent HANDELSNAVN PRODUKTTYPE FORMEL Salt til borevæske.

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Artikkelnummer 584079 Internt art.nr. K3090 Betegnelse Lim/Tätn.m övrigt Nasjonal produsent/importør Foretak Scania CV AB Postnr./sted

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.09.2002 Internt nr: Erstatter dato:01.11.2001 Magnetic 0 (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 HMS-DATABLAD Index 1. IDENTIFIKASJON AV

Detaljer

HMS - DATABLAD. Nr. Ingrediensnavn EC-nr. Cas-nr. Kons. (vekt%) Merking. 1 Portland sement klinker 266-043-4 65997-15-1 10-20 Xi,38-41-43

HMS - DATABLAD. Nr. Ingrediensnavn EC-nr. Cas-nr. Kons. (vekt%) Merking. 1 Portland sement klinker 266-043-4 65997-15-1 10-20 Xi,38-41-43 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Fabrikkblandet betong i fasthetsklasser B10 til B95 i henhold til NS-EN 206-1 til betongkonstruksjoner i bestandighetsklasser

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-I-IV Erstatter dato: Monteringspasta

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-I-IV Erstatter dato: Monteringspasta 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE FORMEL Tetningsmasse Internt art.nr. Betegnelse 361772

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.12.2007 Internt nr: Erstatter dato: 08.06.2007 Twister

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.12.2007 Internt nr: Erstatter dato: 08.06.2007 Twister 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Diskteknik / Jasico HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Bløtleggningsmiddel Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Kalkfärg

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Kalkfärg HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Kalkfärg Sist endret: 31.10.2008 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Kalkfärg KJEMISK NAVN FORMEL NASJONAL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: Internt nr.: Erstatter dato:

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: Internt nr.: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Weber - Saint-Gobain Byggevarer as HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Mørteltilsetningsstoff PR-NR. 85551

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: Erstatter dato: STROVELS A 347

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: Erstatter dato: STROVELS A 347 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av A Clean Partner HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Alkalisk rengjøringsmiddel Nasjonal produsent/importør

Detaljer

Cascade Silver, Ground Fife, Airborne, Chilli Shot, Happy Spring, Fire Eyes, Nattsmell

Cascade Silver, Ground Fife, Airborne, Chilli Shot, Happy Spring, Fire Eyes, Nattsmell 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av T.I.L AS (TITO) HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Pr-nr. Cascade Silver, Ground Fife, Airborne, Chilli Shot,

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.06.2007 Internt nr: Erstatter dato: Xense Rain

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.06.2007 Internt nr: Erstatter dato: Xense Rain 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Lotus Ozonspray Luftfrisker Artikkelnummer 903626 Deklarasjonsnummer

Detaljer

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25/02/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 02/08/2005

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25/02/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 02/08/2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Kjøle-/smøremiddel ved bearbeidelse av metaller Nasjonal Produsent /

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD VIB fra CHESS Omarbeidet: 2002-08-01 Internt nr: Erstatter dato: 2001-10-01

SIKKERHETSDATABLAD VIB fra CHESS Omarbeidet: 2002-08-01 Internt nr: Erstatter dato: 2001-10-01 1. NAVN PÅ PRODUKT OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab-bruk Godkjent av TriboTec AB HANDELSNAVN LEVERANDØR TriboTec AB Adresse Box 203, Metallvägen 2 Postnr/Sted S-435 24 MÖLNLYCKE Land

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 12/12/2002 Internt nr.: Erstatter dato: ADHESE BOND

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 12/12/2002 Internt nr.: Erstatter dato: ADHESE BOND 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av T.I.L AS (TITO) HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Bonding agent. Produsent/importør Vivadent ETS Adresse

Detaljer

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21/01/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 06/12/2005

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21/01/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 06/12/2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av HANDELSNAVN Nasjonal Produsent / Importør Foretak Camac Kjemikalier AS Adresse Postboks 1558

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2002-04-08 Internt nr.: Erstatter dato: 1999-08-27 APEXIT, aktivator

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2002-04-08 Internt nr.: Erstatter dato: 1999-08-27 APEXIT, aktivator 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Teknologisk Institutt HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Rotkanalsealer Produsent/importør Vivadent ETS Adresse

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09/03/2006 Internt nr.: Erstatter dato: 19/10/2005

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09/03/2006 Internt nr.: Erstatter dato: 19/10/2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Proff Norge HANDELSNAVN GRUPPENAVN PRODUKTTYPE Rengjøring manuelt eller med høytrykksaggregat

Detaljer

HMS - DATABLAD. Norm Tec Boltemørtel Grov AF. Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Telefon: 45 40 06 58 Fax: 62 81 55 06

HMS - DATABLAD. Norm Tec Boltemørtel Grov AF. Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Telefon: 45 40 06 58 Fax: 62 81 55 06 Revisjonsdato: 08.01.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 08.01.2008 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger

Detaljer

HMS - DATABLAD. Norm Tec Understøp 80. Hey'di AS Postboks 13 2016 Frogner Telefon: 63 86 88 00 Fax: 63 86 88 01 Norge

HMS - DATABLAD. Norm Tec Understøp 80. Hey'di AS Postboks 13 2016 Frogner Telefon: 63 86 88 00 Fax: 63 86 88 01 Norge Revisjonsdato: 19.10.2007 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 19.10.2007 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig Hey'di AS Postboks 13 2016 Frogner Telefon: 63

Detaljer

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk.

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk. Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26.03.2010 Internt nr: Erstatter dato: 14.04.2008 SNOWCLEAN SNOWCHEM 203-X

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26.03.2010 Internt nr: Erstatter dato: 14.04.2008 SNOWCLEAN SNOWCHEM 203-X 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av A Clean Partner HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Alkalisk konsentrat Nasjonal produsent/importør Foretak...

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Citrolith 3000

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Citrolith 3000 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Citrolith 3000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Citrolith 3000 PRnr: 100181 Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg Sist endret: 29.04.2010 Internt nr: Erstatter dato:07.07.2008 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Magnetfärg SYNONYMER Magnetmaling

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Putsfasadfärg L

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Putsfasadfärg L HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Putsfasadfärg L Sist endret: 05.07.2004 Internt nr: Erstatter dato:20.02.2003 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Putsfasadfärg L KJEMISK

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 30/11/98 Internt nr.: Erstatter dato: 21/04/98 ZINC BROMIDE / CALCIUM BROMIDE SOLUTION

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 30/11/98 Internt nr.: Erstatter dato: 21/04/98 ZINC BROMIDE / CALCIUM BROMIDE SOLUTION 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Anchor/M-I Drilling Fluids A.S. OLF-godkjent HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Laboratoriekjemikalie. FORMEL

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01/07/2005 Internt nr.: Erstatter dato: 15/03/2002 Camtex MICRO

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01/07/2005 Internt nr.: Erstatter dato: 15/03/2002 Camtex MICRO 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Spesialmiddel for fjærning av tjære, olje, fett, asfalt m.m. Nasjonal

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer