MONTASJE AV VINDUER OG DØRER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MONTASJE AV VINDUER OG DØRER"

Transkript

1 MONTASJE AV VINDUER OG DØRER G E N E R E L L E R E G L E R : F O R T E G N E L S E : G E N E R E L L E R E G L E R L E V E R I N G O G L A G R I N G I N N S E T T I N G A V P R O D U K T E T I Å P N I N G E N S A M M E N - K O P L I N G A V P R O D U K T E R M O N T A S J E I T Ø M M E R V E G G T E T T I N G A V M O N T A S - J E Å P N I N G M O N T A S J E A V B E S L A G M O N T A S J E - D E T A L J E R K O N T R O L L O V E R F U K T I G H E T Litteraturliste: [1] God byggeskikk: RT et Trevinduer og trevinduer med aluminiumsbekledning og deres montasje. [2] E. Just. Trekonstruksjoner (Tallinn Tekniske Universitet, EEP0011; EEK0050; [http:// digi.lib.ttu.ee/i/?711; ] Viking Window AS produserer vinduer og dører av tre og av tre med aluminiumsbekledning på forespørsel. 1. Bli kjent med godkjent byggepraksis og montasjeveiledningen fra Viking Window før montasjestart; 2. God byggeskikk for montasje av trevinduer og - tredører finnes i korthet i veiledningen utarbeidet av Fond for estisk byggeinformasjon RT et T r e v i n d u e r o g t r e d ø r e r m e d aluminiumsbekledning og deres montasje (NB! I den nevnte veiledningen brukes det vinduer av den såkalte finske typen som eksempler; dermed kan den ikke anvendes for produktene fra Viking Window AS i alle punkter); 3. Rådfør om nødvendig med salgsrepresentanten for Viking Window om montasjeløsninger før bestilling av produkter og montasjestart; 4. Produktene skal lagres på en måte som hindrer mekansike skader (f. eks. kontakt med spisse gjenstander, abrasive materialer osv.); 5. Trevinduer og -dører er beregnet for bruk i normale innvendige forhold den relative luftfuktigheten under normale forhold i boligrom er Rh = % (i fyringssesongen Rh = %); om kontroll over fuktighet se nærmere under p. 9; 6. Vinduer og dører skal understøttes slik at produktet ikke "henger" i åpningen; 7. Produktet skal monteres vertikalt og det skal være i vater; karmen og rammen skal bli rette; 8. Montasjeåpningen mellom karmen og veggen skal være mellom mm; 9. Produktene settes som regel på linje i forhold til veggisolasjon; fornuftig avstand fra ytterkant vegg er mellom mm; 2. L E V E R I N G O G L A G R I N G : Sjekk kvaliteten på leverte varer og at leveransen er i samsvar med bestillingen. I tilfelle mangler informer Viking Window AS umiddelbart. Skader som følge av transport skal skrives på fraktbrev ved mottak. Dersom mulig skal man ta bilder av ødelagt emballasje og sende disse til Viking Window AS. NB! Fremlegging og behandling av reklamasjoner er beskrevet i standardvilkår vedlagt kontrakten med Viking Window AS (finnes også på ). Sjekk at produktene ikke blir skadet under lossing og 10. Produktene skal festes til veggen på en måte som utelukker formendringer ved bruk man skal bruke festemidler beregnet for montasje av vinduer og dører (f. eks. montasjehylser, -konsoller, skruer og lignende); 11. Isolasjonsmaterialet mellom karmen og veggen (inkl. byggeskum) beregnes ikke styrketeknisk som festemateriale [1]; 12. Antall festepunkter er avhengig av produktets mål; dersom montasjeåpningene ikke er forboret fra fabrikk, skal man ta utgangspunkt i generell regel: festepunktets avstand fra hjørne er 200 mm og det skal ikke være over 900 mm mellom to festepunkter; 13. Andre deler av bygningen skal ikke legge press på produktet; 14. Justering av produktet for å gi utmerket funksjonalitet er en del av montasjearbeidet; nødvendig veiledning finnes i bruks- og vedlikeholdsanvisningen for produktene til Viking Window AS; 15. E tter a vslu tnin g a v bygge - og/eller montasjearbeidene skal arbeidsplassen ryddes og produktene rengjøres; smuss skader produktenes overflatebehandling og lukkebeslag; 16. Fugen mellom karmen og veggen som fylles med isolasjon, skal ikke stå lenge åpen til fuktighet; det finnes ulike typer fugeinndekninger og -sytemer, hovedregelen er at fuktigheten innenifra og vann utenifra ikke skal trenge mellom veggen og karmen; byggeskum skal beskyttes mot sol (UV-stråling skader skummet); 17. Ved sammenkopling av produktet og veggen skal man sikre at vannet ikke trenger inn i veggen eller produktet i områdene som skal være beskyttet mot vann (f. eks. mellom aluminium og trevirke i tilfelle produkter med aluminiumsbekledning; se figur 3). lagring. Produktene skal plasseres på plant underlag og beskyttes mot tilsmussing og fuktighet. Vi anbefaler at du lagrer produktene inne i et rom med normalt fuktighetsnivå. Produktene skal ikke lagres mot hverandre siden for stort trykk kan skade overflaten på tredelene. Produkter som lagres ute skal beskyttes mot værforhold (direkte sollys, regn o.l.). NB! Pakken dekket med folie hindrer nok produktets tilsmussing, men kan skape såkalt drivhusklima; som følge av dette aktiveres harpiksstoffer i trevirke. Langvarig kontakt med folie forårsaker skade på behandlet treoverflate som ikke kan repareres uten at glansforskjell oppstår, noe som igjen kan forsterkes av solpåvirkning.

2 s I N N S E T T I N G A V P R O D U K T E T I Å P N I N G E N : Konkrete festemetoder kan skille seg noe avhengig av produkttype og veggkonstruksjon. Figur 1, skjemaer 1-15 viser generelle prinsipper (man skal avtale separat montasje av beslag, klargjøring av åpninger, montasje av listverk). Montasjedetaljene til Viking Windows hovedprodukter vises på figurer 4-7 på s Rådfør om nødvendig med salgsrepresentanter for Viking Window. Antall festepunkter er avhengig av produktmål; dersom montasjeåpningene ikke er forboret på fabrikk L3], skal man ta utgangspunkt i generell regel: festepunktets avstand fra hjørne er 200 mm og det skal ikke være over 900 mm mellom to festepunkter. Dersom produktet er bredere enn 1000 mm, skal karmen også festes oppe og nede. Dersom det er post over festepunktet, bruker man festeklammer for festing av karm i dette punktet. Bor hull for skruer (eller hylser) i karmen til et åpningsbart produkt; fest klamre på karmen til et ikke åpningsbart produkt (se figur 8, s. 6). Før montasje av produktet plasser støtteklosser på underkant veggåpning maks. 50 mm fra hjørnene og disse vatres opp. I tilfelle et produkt med vertikal(e) post(er) skal støtteklossene også plasseres under post(er). Plassering av støtteklosser og justeringskiler vises på figur 2. Det er viktig at justeringskilene ikke plasseres mer enn 200 mm fra hjørnene og avstanden mellom støtteklosser og justeringskiler ikke overstiger 900 mm. 4. S A M M E N K O P L I N G A V P R O D U K T E R : Dersom produktene monteres rett ved siden av hverandre og to karmer koples direkte sammen, skal man før endelig bestilling og før montasjestart rådføre produsenten for å finne de beste varme- og styrketekniske løsningene. Dersom produktene monteres på toppen av hverandre og to karmer koples direkte sammen, skal kjøperen ha fått prosjektet godkjent av prosjektereren av bygget før bestillingen, noe som sikrer styrketeknisk riktig løsning av detaljer og konstruksjonens holdbarhet og sikkerhet. Vinduer og ytterdører fra Viking Window AS er ikke bærende og selskapet forutsetter at produktene monteres på en måte som gjør at produktene ikke bærer vertikale laster. 1. Kontroll av åpningen (kontroll av festepunkter for karmen). 2. Justering av høydeplassering. 3. Demontering av åpningsbare deler fra karmen om mulig (og sammenkopling av karmer om nødvendig; se veiledning for kopling mellom karmer på s. 4 og s. 6). 4. Montasje av støtteklosser. 5. Plassering av karmen i åpningen. 6. Karmen kiles rettvinklet i åpningen. 7. Festing av karm i vegg med skruer (eller andre festemidler beregnet for montasje av dører og vinduer, se p.3 og figurer 4-7). 8. Montasje av rammer og kontroll av funksjon. 9. Tetting av spalte mellom karm og vegg. 10. Ferdigstillelse av spalten mellom karm og vegg (inkludert bortskjæring av byggeskum, festing av tape og / eller pakninger om nødvendig o.l). 11. Montasje av beslag (dersom bestilt og avtalt). 12. Montasje av listverk (dersom bestilt og avtalt). 13. Montasje av tilbehør og bestilte tillegg (f.eks. håndtak, insektnettinger, rullegardiner). 14. Reparasjon av skader rundt åpninger (dersom bestilt og avtalt). 15. Rydding. Figur 1. Etapper ved montasje av vinduer / dører (kilde: RT et) 5. M O N T A S J E I T Ø M M E R V E G G : På sidene av dør- og vindusåpninger i tømmerhus finnes det beiteski i fordypninger, hogget i tømmer som kompenserer nedbøyning av tømmervegg, som et vindu eller dør festes til. Over et vindu eller en dør skal man minst ha en spalte som er like stor som mulig nedbøyning. For tetting bruk materiale som kan presses sammen (f.eks. isolasjon). [3] Mål for plassering av montasjehull boret på fabrikk kan skille seg noe fra generelle regler vist på figur 2 som følge av trebearbeidingsmaskiners parametre og program

3 s T E T T I N G A V M O N T A S J E Å P N I N G : Vindu / dør skal ha luft- og damptett sammenføyning til veggen omkring. For dette brukes tørt, rent tettemateriale (f.eks. byggeskum, isolasjon o.l.). Tettemateriale skal beskyttes mot fukt og andre værforhold. Til dette formålet passer såkalte vindusbånd, ekspanderende fugepakninger, elastisk fugemasse til bruk ute og inne (f.eks. værfast MS Polymer) eller et annet egnet materiale. Koplinger direkte mellom flere karmer (vinduer / dører ved siden av / over hverandre) skal betraktes på lik linje med kopling mellom vegg og karm: dvs. at det er montørens ansvar å sikre klimatetthet og isolering. Løsninger på slike koplinger (inkludert tegninger) skal avtales separat med produsenten i hvert tilfelle og før endeling bestilling. Overflødige justeringskiler skal fjernes før tetting. Man skal ikke fjerne støtteklosser under karmen. Dersom festemateriale (f.eks. hylse eller konsoll) i tillegg har funksjon som støttepunkt, kan man også fjerne sidekiler. Støtteklosser og justeringskiler som etterlates i isolasjonen regnes ikke som kuldebro dersom materialets varmeledningsevne er lik eller mindre enn karmens. Dersom montasjen utføres av Viking Window AS, kan kunden og / eller en tredje person utføre arbeidet med å beskytte tettemateriale fra fukt og andre værforhold, i tilfelle avtalt med kunden. Figur 2. Skjema for støtteklosser, justeringskiler og festepunkter H U S K E L I S T E : Byggeskum skal velges i henhold til brukstemperatur og formål. Vanlig byggeskum ekspanderer ikke tilstrekkelig i kulde, for dette skal man velge et produkt egnet for bruk i kulde [1]. Ved bruk av byggeskum skal eksakt riktig mengde skum benyttes: for mye kan bøye karmen, for lite kan gjøre at spalten ikke blir tett nok. Ved bruk av byggeskum anbefales det først å fukte fugens overflate. Byggeskum kan sprøytes både innenifra og utenifra. Isolasjonen skal være så jevn som mulig i hele karmens dybde: i tilfelle dype karmer tar man utgangspunkt i prinsippet om at 2/3 av dybden skal være isolert og at det skal være minimum 100 mm isolasjon; i tilfelle smalere karmer skal karmen isoleres i hele dybden [1]. Byggeskum kan sprøytes lagvis; om nødvendig kan man også sprøyte et nytt lag på skum som har stått opp til 48 timer. Overskuddsskum skjæres av. Fugene som er blitt tettet skal inndekkes på begge sidene i løpet av et par dager. Fukt og UV-stråling skader tettematerialer og dermed også fugetettheten. B r a n n v i n d u e r m o n t e r e s i h e n h o l d t i l montasjeveiledningen for brannvinduer; som isolasjonsmateriale brukes steinull (se Vedlegg 1, s. 6). 7. V E E P L E K I M O N T A A Ž : Ved montasje av beslag skal man sikre at beslagkanten monteres i spor beregnet for dette nederst på karm. Beslaget festes med skruer til beslaglist (på utadslående vinduer; se figur 3) eller i et spor på karmens forkant (innadslående vinduer). Se detaljerte figurer 4-7, s. 4-6; rådfør salgsrepresentanten om nødvendig. SKRUE TIL FESTING AV BESLAGLIST 3,5 x 30 mm BESLAGSKRUE 3 x 20 mm BESLAGET MONTERES TIL FJÆREN PÅ FORSIDEN AV KARMEN MED EGNET 15 x 30 mm LIST Figur 3. Festing av beslag med 15x30 mm list på et utadslående vindu (eksemplifiseres med vindu SW11)

4 s M O N T A S J E D E T A L J E R : For montasje av vinduer og dører kan man bruke ulike festemidler beregnet spesielt for dette arbeidet (hylser, konsoller, skruer o.l.). Valg av festemidler er avhengig av veggkonstruksjon og må tenkes gjennom allerede før bestilling av produkter og arbeidsstart. Tegninger i denne veiledningen illustrerer prinsippene for vindus - og dørmontasje. Veggene på detaljene er ikke byggetekniske tegninger. Det finnes ikke tegninger for alle produkttyper i denne veiledningen rådfør salgsrepresentanten for Viking Window AS om spesialprodukter og -løsninger før bestilling av varer. Ved montasje av vinduer og dører skal man følge følgende prinsipper: Karmene skal festes solid til veggen karmene skal ikke få nedbøyning eller vridninger som følge av vekten fra åpningsramme. For dette formålet passer det å bruke skruer, hylser eller konsoller som går gjennom karmen (se figurer 4-7, s. 4-6). Vinduer og dører med fast karm (og ikke åpningsbare deler av produkter med flere åpningsdeler) festes om mulig til veggen på linje med åpningsbare vinduer og dører (delen til et åpningsbart produkt); dersom ikke mulig brukes det som alternativ spesielle klamre som festes på utsiden av karmen (se figur 8, s. 6). Vinduer og ytterdører fra Viking Window AS er prosjektert og produsert slik at de skal monteres rette og i lodd / vater. Justering etter montasjen er en ufravikelig del av montasjearbeidet og montørens ansvar. Isolasjonen mellom karmen og veggen skal være beskyttet mot ytre klimapåvirkninger og mot fukt innenifra. Montøren og / eller entreprenøren skal sikre at det ikke kommer vann inn mellom aluminiumsprofiler og trevirke fra sidene og ovenfra. Dette kan forårsake skader på konstruksjonen som ikke kan utbedres og eventuell utbedring (om mulig i det hele tatt) dekkes dessverre ikke av garanti. Tetthet og værbestandighet i tilfelle kopling mellom flere karmer skal sikres av montøren. V I K I N G 1 2 / 1 4 V I N D U : Figur 4. Montasjedetaljer for utadslående vindu Viking-12

5 s. 5 MONTASJE AV VINDUER OG DØRER SW11 VINDU: Figur 5. Montasjedetaljer for utadslående vindu SW11 DK13 OG DK88 VINDU: Figur 6. Innadslående vinduer DK13 og DK88, balkongdører og skyvedører

6 s. 6 Y T T E R D Ø R E R : Figur 7. Montasje av ytterdør (eksemplifiseres av utadslående dør SW11) V E D L E G G 1 : M O N T A S J E A V B R A N N V I N D U Det er generelle regler for montasje av vinduer som gjelder. Ulikheter og produktspesifikke tillegg er oppgitt i dette vedlegget. NB! Brannglasset er plassert på innsiden mot rommet. Brannglasset er følsomt for temperatur: kan brukes ved 10 C C Produktene skal innfestes slik beskrevet nede: 1. Montasjematerialene skal være ubrennbare eller vanskelige å påtenne. 2. Rengjør vindusåpningen for løse partikler og støv og kontroller at åpningen passer. De største tillatte mål for åpningen er: karmbredde +30 mm og høyde +30 mm. I tilfelle større spalter skal åpningen justeres for nødvendige mål. 3. Før montasje av vinduet legges ubrennbare bæreklosser i nedkant av åpningen og disse vatres opp. Etter at vinduet er løftet opp på bæreklossene, støttes det med kiler av furu fra sidehjørnene. 4. Sjekk at karmen er i vater og lodd og at vinduet står i midten av åpningen. Andre deler av bygningen skal ikke legge press på vinduet ovenfra. 5. For festing av karm til brannvindu, bruk festeankre for trevinduer, se figur 8. Fest ankrene til utsiden av vinduskarmen 204 mm fra hjørnet av karmen, avstanden mellom to ankre kan ikke være større enn 900 mm. Vinduer som er bredere enn 1000 mm festes også i midten av over- og underkarmen. Fest ankrene til veggen med egnete skruer (f.eks. Ø 6 x 50 mm) eller ekspansjonsbolter (Ø 8 x 40 mm); valg av skruer er også avhengig av veggmaterialet (bindingsverk i tre, betong, lettbetong e.l.). 6. Som tettemateriale mellom åpningen og veggen bruk steinull (f.eks. Isotec KOVM 80). NB! Før bruk av steinull rådfør isolasjonsprodusenten. 7. Fugene tildekkes før behandling av vinduet (f.eks. med gipsplate, murpuss, listverk osv.); se også figur Man kan montere brannvinduer ved siden av hverandre og over hverandre: dersom koplet sammen fra siden har den totale bredden av vinduene ingen begrensning. Ved kopling over hverandre gjelder først og fremst generelle regler oppgitt under punkt 4 i denne bruksanvisningen og man skal også følge at den totale høyden av vinduene ikke overstiger den maksimale tillatte høyden for et brannvindu: for et vindu med 2-lags glass 2300 mm og for et vindu med 3-lags glass 2095 mm (se også figur 10). Figur 8. Festeanker

7 s. 7 Figur 9. Montasje av brannvindu med fast karm (eksemplifiseres med brannvindu med 3-lagsglass) 9 Ved festing av en karm til en annen karm skal man følge figurene 11 og 12. Fjern glasslistens skruer fra sidene som skal koples sammen og fest karmene gjennom glasslisten med skruer som har diameter og hode lik glasslistens skruer og tilstrekkelig festelengde. Fugen mellom karmene skal tettes med brannsilikon med brannklasse lik EI30 eller bedre. BRANNSILIKON Innvendig side RUSTFRI SKRUE 5x100 mm RUSTFRI SKRUE 5x100 mm BRANNSILIKON Figur 10. Montasje av brannvinduer ved siden av hverandre og over hverandre (eksemplifiseres med mål for vindu med 2-lags glass) Figur 11. Kopling av karmer til brannvinduer mot hverandre (eksemplifiseres med vindu med 2-lags glass)

8 Hjemmeside for Viking Window AS : 9. K O N T R O L L O V E R F U K T I G H E T : Viking Window AS produserer trevinduer og ytterdører som er behandlet med vannbasert industriell tremaling som "puster" (inkl. beis og lakk). Det betyr at trevirkets innvendige fuktighet justeres gjennom overflaten iht. miljøbetingelser. K O N T A K T O P P L Y S N I N G E R : Mäo, Järvamaa Tel: Faks: Overflødig fukt inne under byggearbeidene skader trevinduer og -dører. Fuktigheten i trevirket er direkte avhengig av omkringliggende fuktighet. Ved å stå lenge i ett miljø får trevirke likevektsfuktigheten i dette miljøet [2]. Dersom luftfuktigheten endrer seg, endres også trefuktighet, inntil det oppnås ny likevektsfuktighet. Sammen med endring av trefuktighet endres tredelenes volum (oppsvulming og reduksjon av tverrsnitt). Ved produksjon av vinduer og ytterdører brukes trevirke som er beregnet med betingelser om et tørt inneklima. Vinduer og ytterdører bør monteres i sluttfasen av byggearbeidene slik at byggefukt og andre belastninger i byggetiden minimaliseres så mye som mulige. Tredelene til vinduer og ytterdører tåler ikke overflødig fukt i byggetiden som for eksempel oppstår ved støping av gulv, muring, pussing av vegger og ved bruk av andre fuktige byggematerialer. Fukt fra byggetiden gjør at tverrsnittet av tredelene til et vindu svulmer opp og det oppstår ujevnheter i koplingspunkter, limet kan sprekke. Ved senere tørking til bruksfuktigheten kan et vindu sprekke i koplingspunkter, pakningenes trykk og produktenes funksjonalitet kan skades og det kan oppstå krumminger [1]. U N D E R B Y G G I N G : Sammen med utskifting av vinduer og dører anbefaler Viking Window AS å tenke gjennom (og løse) ventilasjons- og fyringsløsninger i boligrommene. Oppsamling av overflødig fuktighet i boligrom kan forårsake muggdannelse som igjen kan forårsake luftveissykdommer og skader på bygningsdeler. Ved oppføring av nye bygg anbefaler Viking Window AS å ta i bruk en ventilasjonsløsning med kontrollert avtrekk og innsug og varmegjenvinning som hjelper å skape både godt inneklima og spare energi til oppvarming. For å unngå fuktskader på vinduer skal man følge følgende forhåndsregler på byggeplassen: Vinduer og ytterdører skal lagres på et sted som er tilstrekkelig luftet. Man skal ta hensyn til at pakkens folie ikke beskytter mot fukt, bare mot større tilsmussing og støv under transport, lagring og montasje. Etter montasje av vinduer og ytterdører skal inneklimaet være trilstrekkelig tørt. Om nødvendig skal luften tørkes enten ved fyring eller lufting eller med kondenserende luftavfukter. Om vinteren er det også viktig å følge med at det ikke kommer kondensvann på innsiden av vinduer og ytterdører stadig kontakt med vann forårsaker likedanne treskader som beskrevet oppe. I tillegg kan det oppstå en situasjon der rammene til vinduer og ytterdører fryser fast til karmen, noe som kan forårsake tilleggsskader. oppdage og forebygge fuktskader så tidlig som mulig. Dersom vinduer og ytterdører dekkes med folie for å hindre tilsmussing, skal man følge med at overflødig fukt ikke samles mellom folien og produktet. Luft i rommet skal tørkes og folien fjernes midlertidig dersom fuktigheten samles der. Fuktigheten av tredelene i veggen som et vindu eller en ytterdør festes til, skal sjekkes før montasje. Dersom fuktigheten er mer enn 20 %, skal veggen uttørkes før montasjestart. Ved utskifting av gamle vinduer og ytterdører skal man sjekke at veggdelen som et vindu eller en ytterdør festes til, er sterk. Råtne eller sprukne materialene skal byttes ut før montasjestart [1]. V E D B R U K A V B O L I G R O M : Det er viktig å huske at moderne vinduer og ytterdører er lufttette. Dermed kan luftutvekslingen forminskes ved utskifting av gamle vinduer og ytterdører. Mangelfull ventilasjon kan øke fuktnivået inne. I bygg med naturlig ventilasjon må man bruke følgende midler for sikring av kvaliteten på inneluft: Åpne vinduer regelmessig for lufting av rom; Dersom vinduer har ventiler, skal disse stå åpne; Åpningsvinduene til Viking Window AS kan lukkes i luftestilling. Tilstanden til vinduer og ytterdører skal sjekkes regelmessig for å Dokumentet er beskyttet etter åndverkloven og kopiering uten tillatelse fra Viking Window AS er forbudt. Alle bildene, detaljene og tegningene i veiledningen er kun illustrative. Viking Window AS forbeholder seg retten til enhver tid å endre innhold og tegninger i bruksanvisningen uten varsel. Eksakte tekniske parametre, konstruksjonsløsninger, materiale, visuelt utseende avtales i salgskontrakten og dens vedlegg.

Vinduer (Toppsving, Sidesving og Fastkarm)

Vinduer (Toppsving, Sidesving og Fastkarm) Vinduer (Toppsving, Sidesving og Fastkarm) Transport og lagring Varer skal transporteres bare vertikalt. Beskytt varer mot slag og riper ved transport. Dører må ikke lagres i kalde og fuktige rom. Produkter

Detaljer

Montering og Bruksanvisning Verandaseksjoner

Montering og Bruksanvisning Verandaseksjoner Montering og Bruksanvisning Verandaseksjoner Rev.nr: 150623-NO Bormaskin/Skrutrekker Karmskrue eller Montasjehylse Monteringsverktøy Vater Tommestokk Kiler (boardbiter) Isolasjonsdrev Nr 42 / 23.06.2015

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05 Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR Monteringsanvisning Viktig informasjon Du trenger: Sekskantnøkler 3 mm og 5 mm, Lodd, Skrutrekker/elektrisk skrutrekker Hvis trevegg: 8 skruer (min.

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser)

Isomax. 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: 140324 - NO. Kiler (boardremser) Isomax Rev.nr: 404 - NO Kiler (boardremser) 5 mm,5 mm 4 mm T0 Innholdsfortegnelse: OBS!!! Dørene må bæres stående. A: Sorter dørene per skyvemodul. Kontroller at størrelse og antall stemmer. Sjekk i tabellen

Detaljer

Viking Window AS Håndbok for monteringav vinduer og ytterd rer

Viking Window AS Håndbok for monteringav vinduer og ytterd rer Håndbok for monteringav vinduer og ytterd rer Innhold 5 6 8 8 8 9 10 11 12 14 16 17 17 19 19 19 20 20 21 23 Hovedbegreper N dvendig verkt y og hjelpemidler Levering og oppbevaring Generelle prinsipper

Detaljer

MV-Flushline 100 std.6, rev00. MV-Flushline 100 std 6

MV-Flushline 100 std.6, rev00. MV-Flushline 100 std 6 MV-Flushline 100 std 6 Glassvegg MV-Flushline 100 std 6 leveres med forskjellige overflater og ulike glasstyper som tilfredsstiller de fleste krav til lyd. Standard dimensjon på stolpemateriell for MV-Flushline

Detaljer

Vinduer og Dører fra Røros

Vinduer og Dører fra Røros M o n t e r i n g s a n v i s n i n g 9:110 April -10 rst. feb.-06 Vinduer og Dører fra Røros VINDUR OG DØRR Røros Vinduet NB! For montering av vindu med ekspanderende isolasjon, se side 4 og 8. 1. Før

Detaljer

Vindusinstallasjon og vedlikeholdsmanual

Vindusinstallasjon og vedlikeholdsmanual Vindusinstallasjon og vedlikeholdsmanual Transport av vinduer Vinduer må transporteres stående, dvs. i vertikal posisjon. Du bør aldri transportere vinduer i stabler, dvs. i horisontal stilling. Fest vinduene

Detaljer

Isomax + 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: NO. Kiler (boardremser)

Isomax + 2,5 mm 4 mm T20. 5 mm. Rev.nr: NO. Kiler (boardremser) Isomax + Rev.nr: 160223 - NO 2,5 mm 4 mm T20 Kiler (boardremser) 5 mm Innholdsfortegnelse: OBS!!! Dørene må bæres stående. A: Sorter dørene per skyvemodul. Kontroller at størrelse og antall stemmer. Sjekk

Detaljer

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Terrassehus 380 cm x 563 cm 1 Hjørnekonstruksjon 1. 45 mm profilerte bord utgjør en stabil veggkonstruksjon. 2. Skjult vindavstivning for optimal plassutnyttelse.

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv (Rustikk) 15.10.2016 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og

Detaljer

Monteringsanvisning Ytterdører

Monteringsanvisning Ytterdører Monteringsanvisning Ytterdører Rev.nr 160930-NO Vater Bormaskin/Skrutrekker Skrutrekker Hammer Vinkelhake Sag Isolasjonsdrev Samt penn, 2 stk. 1,5 m treribber og kiler av tørt, hardt virke eller plast

Detaljer

TERMOWOOD AS. Monteringsanvisning veggelementer

TERMOWOOD AS. Monteringsanvisning veggelementer Monteringsanvisning veggelementer SKAL LESES FØR MONTERING! Måten å komme i gang på er å slutte å snakke og begynne å gjøre noe. «Walt Disney» Innholdsfortegnelse Forkontroll... 2 Montering av bunnsvill...

Detaljer

MÅLTAKING OG MONTERINGS ANVISNING

MÅLTAKING OG MONTERINGS ANVISNING MÅLTAKING OG MONTERINGS ANVISNING PVC vinduer og dører fra Energi Saver AS MÅLTAKING TA MÅL Størrelse på vinduer og ytterdører oppgis alltid i utvendige karmmål. Mål bredde og høyde av åpningen. Disse

Detaljer

FDV dokumentasjon GDL takaltan

FDV dokumentasjon GDL takaltan FDV dokumentasjon GDL takaltan PRODUSERT FRA APRIL 2015 Takterrasse type GDL 3066 og 3066L lakkert furu GDL 2066 og 2066L hvitmalt furu Takvinkel 35-53 Utendørs bruk Ja Mål Bredde: 940 mm / Høyde: 2520

Detaljer

KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket.

KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket. KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE 11... Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket. ARBEIDSSTEDET. Totalentreprenøren skal sørge for at arbeidsstedet

Detaljer

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen

Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul. 12.03.2011 TerrasseSpesialisten AS Arne Franck-Petersen Monteringsveiledning av BoardWalk Rillet Massiv og Hul 12.03.2011 Arne Franck-Petersen Side 2 av 7 Les vedlagt instruksjon før montering starter. Legg spesielt merke til avstanden mellom bordene, og hvordan

Detaljer

MV-Panorama alu, rev00. MV-Panorama Alu

MV-Panorama alu, rev00. MV-Panorama Alu MV-Panorama Alu Glassvegg MV-Panorama alu leveres med glass innrammet i aluminiumsprofiler og dørkarmer i heltre og dører uten omramming: Leveres ferdig overflatebehandlet med tilhørende listverk. Glassveggene

Detaljer

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde:

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde: Skyvbare partier. Kontroller alltid at du har fått med deg riktig antall artikler før du begynner monteringen. Se innholdslisten på neste side. OBS! Nesten alle skruer er Torx-skruer. Du trenger en T20

Detaljer

Everluxx NORD. Prisliste 2014 NOK. Vedlikeholdsfrie vinduer og dører

Everluxx NORD. Prisliste 2014 NOK. Vedlikeholdsfrie vinduer og dører NOK Vedlikeholdsfrie vinduer og dører 02 INNHOLD Innhold og informasjon 02 Om Everluxx Nord 03 Typeoversikt 03 Prisliste 04 Faste karmer 04 Toppsving vinduer 05 Tilleggspriser 06 Tilbehør, vinduer 07 INFORMASJON

Detaljer

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn:

Skal fylles ut av kunden: Kjøpssted: Nr på kvittering og dato: Leveringsdato: Kundens adresse: Telefon: Reklamasjonsgrunn: Kontrollskjema: Ta vare på dette dokumentet! Produktet du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert nøye og deretter omhyggelig pakket. For å unngå mulige

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Platåkonsoll 2420, 2425, 2426

Platåkonsoll 2420, 2425, 2426 Platåkonsoll 2420, 2425, 2426 2420_001 BRUKSANVISNING Innhold Platåkonsoll 2420, 2425, 2426 Innhold GENERELT... 3 SIKKERHETSFORSKRIFTER... 4 Kontroller alltid produkter og utstyr før bruk... 4 Ikke kombiner

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER FOR PVC-VINDU

MONTERINGSANVISNINGER FOR PVC-VINDU MONTERINGSANVISNINGER FOR PVC-VINDU Anvisningene i monteringsanvisningen garanterer høy kvalitet, men kun i de tilfeller der bygningen brukes til et tiltenkt formål, og at det opprettholdes en normal romtemperatur

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Veiledning for installasjon av Euro70-vinduer. 1. Feste elementene 1.1 Belastningsparametre

Veiledning for installasjon av Euro70-vinduer. 1. Feste elementene 1.1 Belastningsparametre Veiledning for installasjon av Euro70-vinduer Disse retningslinjene for montering gjelder for planlegging og konstruksjon av bygningsforbindelser for å sørge for at det installerte vinduet kan brukes i

Detaljer

Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Foldepartier med sikkerhetsisolasjonsglass

Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Foldepartier med sikkerhetsisolasjonsglass Monteringsanvisning System WG 65 (SL35*) Foldepartier med sikkerhetsisolasjonsglass 7993NO 07-8 VIKTIG! Les hele monteringsanvisningen før du begynner monteringen! Hvis anvisningene ikke følges, vil kanskje

Detaljer

MONTERING AV PVC VINDUER LEVERT AV GROM VINDU

MONTERING AV PVC VINDUER LEVERT AV GROM VINDU MONTERING AV PVC VINDUER LEVERT AV GROM VINDU Forberedelser: Vinduet må bringes til det aktuelle rommet.. 1. Vindusåpningen i veggen må være klargjort. GROM VINDU anbefaler at vindusmålene er 2 cm mindre

Detaljer

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Multi redskapsbod 190 cm x 190 cm med halvtak og utbygg

Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Multi redskapsbod 190 cm x 190 cm med halvtak og utbygg Teknisk informasjon, tips og monteringstegninger Multi redskapsbod 190 cm x 190 cm med halvtak og utbygg 1 Mål og spesifikasjoner Vegger Tak Gulv (separat) Underlagsbjelker (separat) Jernbeslag 19 mm planker,

Detaljer

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv Leggeanvisning for heltre parkettgulv Generelt For best mulig resultat, bør leggeanvisningen studeres før arbeidet begynner og instruksene følges nøye. Det er to hovedmetoder et gulv kan legges på. Flytende

Detaljer

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater Montering og vedlikehold av laminat benkplater KVALITET VARER LENGST Hos Møbelkjøkken vil du finne benkeplater i en rekke materialer og overflater. Materialene som er brukt er av beste kvalitet og er

Detaljer

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U113

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U113 Spesifikasjon over materiell til Nordic Daylight System U113 med brutt kuldebro i U-profilene 1. Nordic Daylight System U113 panel 2. Polykarbonat (PC) start/sluttprofil Art-No. 2179 3. PC flensprofil

Detaljer

GULV NORSK LAUVTREKVALITET

GULV NORSK LAUVTREKVALITET GULV NORSK LAUVTREKVALITET Dokumentert kvalitet. Dette kvalitetsgulvet av lauvtre er designet for norsk lauvtrevirke, og sortert i henhold til Norsk Lauvtrekvalitet sitt kvalitetsspråk. Eikesymbolet garanterer

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR

MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR MONTASJEVEILEDNING A QUAPANEL O UTDOOR DEFAULT TEXT Aquapanel Outdoor Aquapanel Outdoor er en sementbundet plate som er vann- og fuktbestandig. Platen er spesielt utviklet som underlag for puss, fliser,

Detaljer

Adjufix. Systemet for smartere vindu- & dørmontasje. www.kartro.no. Med Adjufix monterer du dører og vinduer uten kiler.

Adjufix. Systemet for smartere vindu- & dørmontasje. www.kartro.no. Med Adjufix monterer du dører og vinduer uten kiler. djufix Systemet for smartere vindu- & dørmontasje HYLSE SKRUE TILBEHØR VERKTØY Med djufix monterer du dører og vinduer uten kiler. djufix er dessuten markedets mest komplette monterinssystem. www.kartro.no

Detaljer

Monteringsanvisning. Stokkebygd hytte. Prod.nr. HOUSEPETER

Monteringsanvisning. Stokkebygd hytte. Prod.nr. HOUSEPETER Monteringsanvisning Stokkebygd hytte Prod.nr. HOUSEPETER Innhold 1. Dette trenger du... 3 2. Underlag... 3 3. Montere veggene... 3 4. Tak... 4 4.1 Tak uten isolasjon... 4 4.2 Isolert tak med takbjelker

Detaljer

Monteringsanvisning System WG 100 Løfte-/skyvedører i aluminium

Monteringsanvisning System WG 100 Løfte-/skyvedører i aluminium 7986NO Monteringsanvisning System WG 100 Løfte-/skyvedører i aluminium 2017-07 VIKTIG! Les hele monteringsanvisningen før du begynner monteringen! Hvis anvisningene ikke følges, vil kanskje ikke partiet

Detaljer

SPILKA TANGO Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14

SPILKA TANGO Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14 Profilbeskrivelse og monteringsanvisning Revidert 28.04.14 Pos Komponenter Pos Komponenter 1 TERSKELSKINNE ALUMINIUM 8 ESPAGNOLETT 2 STÅLKAPPE TERSKELSKINNE 9 VRIDERSPERRE STOPPER 3 ENDEKLOSS TERSKELSKINNE

Detaljer

Kappet Limtrekonstruksjon Saltak

Kappet Limtrekonstruksjon Saltak Kappet Limtrekonstruksjon Saltak Rev.nr 140804 Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk Innholdsfortegnelse A1 Mønebjelke 90x225

Detaljer

Montering og vedlikehold av vinduer og dører i pvc

Montering og vedlikehold av vinduer og dører i pvc Montering og vedlikehold av vinduer og dører i pvc Oppmåling Vinduer Ytterdører Det nye vinduet skal være 2-3 cm mindre enn avstanden fra mursten til mursten Den nye døren skal være 2-3 cm mindre enn avstanden

Detaljer

Vinduer, vindusdører innadslående SFB 1074

Vinduer, vindusdører innadslående SFB 1074 Vinduer, vindusdører innadslående SFB 1074 Oppbyggingen av vårt vindusystem SFB 1074 innebærer en ny måte å tenke på. Vi har lagt ned mye arbeid på å gjøre systemet energieffektivt. Fremtidens krav til

Detaljer

Monteringsanvisning - Norsk. 1 Generell informasjon. Kjære kunde, Garanti

Monteringsanvisning - Norsk. 1 Generell informasjon. Kjære kunde, Garanti Monteringsanvisning - Norsk 1 Generell informasjon Kjære kunde, det gleder oss at du valgte hagehuset vårt! Les monteringsanvisningen grundig før du går i gang med å sette sammen huset! For å unngå problemer

Detaljer

MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV LAMINAT BENKEPLATER

MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV LAMINAT BENKEPLATER MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV LAMINAT BENKEPLATER KVALITET VARER LENGST Hos Nygård vil du finne benkeplater i en rekke materialer og overflater. Materialene som er brukt er av beste kvalitet og er tilpasset

Detaljer

I 1991 ble det bygget 2. etasje og lavt loft. Her er det 148 mm stenderverk og H-vinduer.

I 1991 ble det bygget 2. etasje og lavt loft. Her er det 148 mm stenderverk og H-vinduer. BOK 1 Utskifting vinduer administrasjonsbygg på Matre Havbrukstasjon GENERELT Administrasjonsbygget var bygget med underetasje og 1. etasje i 1976. Det var bygget med isolert 98 mm bindingsverk i yttervegger,

Detaljer

HUSK Å LEGGE INN RØR TIL LUFTING TIL GRILLEN

HUSK Å LEGGE INN RØR TIL LUFTING TIL GRILLEN Monteringsanvisning grillhytte: Dette er hva som ligger med i pakken på en hytte 9 M2 ( 17 m2 i parantes ) 6 stk impregneret bunnsviller (8 stk) 3 stk veggseksjoner med vindu ( 4 stk ) - ( kun et vindu

Detaljer

VIS. -Vindusinnsetting I System.

VIS. -Vindusinnsetting I System. VIS -Vindusinnsetting I System www.nordan.no NorDan VIS sprenger rammene for tradisjonell vindusinnsetting NorDan VIS sikrer korrekt montering, hindrer luftlekkasje, sparer tid og reduserer mengden avfall

Detaljer

Grunnleggende regler for legging av laminatgulv

Grunnleggende regler for legging av laminatgulv Før legging av KRONOTEX laminat Ikke sett laminatpakker stående opp mot en vegg. Dette kan få dem til å bli buet, noe som igjen vil vanskeliggjøre leggingen på riktig måte. For å hindre deformasjon, legges

Detaljer

Gyptone BIG system Monteringsanvisning

Gyptone BIG system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design og teknikk Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone BIG er gipsbaserte akustikkhimlinger med stor designverdi fordi de ikke har synlige skjøter. Gyptone BIG kan anvendes i mange

Detaljer

VINDUER & BALKONGDØRER

VINDUER & BALKONGDØRER VINDUER & BALKONGDØRER GJELDENE FRA 1. APRIL 2015 De beste råvarer for et grønt energibesparende produkt SORTIMENT PÅ VÅRT SENTRALLAGER TIPS VED BESTILLING Når du skal ta mål av vinduer for bestilling,

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 Priser kan endres uten varsel. OBS! NYE VARENUMRE Det tas forbehold om feil i prislisten. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS BASIS MODELLER FASADER

Detaljer

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett.

MONTASJEVEILEDNING. Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. MONTASJEVEILEDNING Dusjkabinett / Steamdusjkabinett BR006 02-2008 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av ditt Dusjkabinett / Steamdusjkabinett. VIKTIG. Husk at før montering

Detaljer

PANEL NORSK LAUVTREKVALITET

PANEL NORSK LAUVTREKVALITET PANEL NORSK LAUVTREKVALITET Dokumentert kvalitet. Dette kvalitetspanelet av lauvtre er designet for norsk lauvtrevirke, og sortert i henhold til Norsk Lauvtrekvalitet sitt kvalitetsspråk. Eikesymbolet

Detaljer

Dette bør du tenke gjennom før du begynner

Dette bør du tenke gjennom før du begynner Gode Rom Dette bør du tenke gjennom før du begynner Rommets form kan være av gjør ende for hvor og hvordan du skal benytte panel. Her gir vi deg noen ideer om hvordan rommet endrer form og karakter ved

Detaljer

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U054

Montasjeanvisning for Nordic Daylight System U054 1.1 Foto panel og profiler NDS U054 NDS U054 panel med endetape NDS U054 not og fjær-forbindelse 1 Aluminium bunnprofil NDS U054 Aluminium topp- og sideprofil NDS U054 1.2 Snittegninger Snittegning panel

Detaljer

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne

Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Santex hagestue 89 med Santex faste tak og med innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning for Santex hagestue 89,

Detaljer

Dimensjon: Overflatebehandling: d 2. Dimensjon DxL 7x50 7x70 7x90 7x140

Dimensjon: Overflatebehandling: d 2. Dimensjon DxL 7x50 7x70 7x90 7x140 Karmskrue Infestning av karmer mot treverk eller i plugg ønsker muligheten til å etterjustere. Ved montering i betong e.l.: bruk egnet plugg for skruens yttergjenge, 7 mm. 2. Monter karmskruen med nøkkelens

Detaljer

1. En dør med modulmål 10 x 21 er tilpasset for et dørhull som er 100 cm bredt og 210 cm høyt.

1. En dør med modulmål 10 x 21 er tilpasset for et dørhull som er 100 cm bredt og 210 cm høyt. 1. En dør med modulmål 10 x 21 er tilpasset for et dørhull som er 100 cm bredt og 210 cm høyt. 2. Karmens breddemål er 15 mm mindre enn dørhullet, og høydemålet er 30 mm mindre enn dørhullet. Det gir plass

Detaljer

GROM HESTEHUS PRISLLISTE

GROM HESTEHUS PRISLLISTE GROM HESTEHUS PRISLLISTE Priser kan endres uten varsel. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HESTEHUS ENKEL 14, uten dør og gulv: 14,7 m2 Beskrivelse GROM HUS ENKEL 14 UTEN DØR OG GULV.

Detaljer

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING

1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING 1dørs spiskammer MONTERINGSANVISNING Innhold 1. Forord... 3 2. Spiskammer... 3 2.1 Spesifikasjoner... 3 2.2 Integrert Spiskammer... 4 2.3 Monteringsanvisning... 5 3 Rengjøring... 7 4 Generell brukerinformasjon...

Detaljer

Tundra MiNi Screen. effekter måltaking montering materialer. T u n d ra S o l A S. Produktbeskrivelse. ... solskjerming til moderne bygninger.

Tundra MiNi Screen. effekter måltaking montering materialer. T u n d ra S o l A S. Produktbeskrivelse. ... solskjerming til moderne bygninger. Produktbeskrivelse... solskjerming til moderne bygninger. effekter måltaking montering materialer T u n d ra S o l A S w w w. t u n d ra. n o Solskjerming effekter Solskjerming effekter Solskjermings-effekter

Detaljer

Råd og tips for bruk av avfuktere i nybygg

Råd og tips for bruk av avfuktere i nybygg Råd og tips for bruk av avfuktere i nybygg Nybygg må alltid tørke før isolering og innredning F-Dry rotoravfukter er effektiv året rundt og bruker ikke varme Tørkeprosessen er ferdig når maleren har gjort

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning Energi vindu- og vindusdør

Monterings- og bruksanvisning Energi vindu- og vindusdør Monterings- og bruksanvisning Energi vindu- og vindusdør Rev.nr: 161025 - NO Bormaskin/skrutrekker Karmskrue/karmhylse Monteringsverktøy Vater Tommestokk Kiler (trebiter) Dytteremse/mineralull Levering

Detaljer

Tilbud 2014-001 Hussett: Hus 1. Beskrivelse av leveransen: Til: Selskap: Telefon/mobiltelefon: E-post:

Tilbud 2014-001 Hussett: Hus 1. Beskrivelse av leveransen: Til: Selskap: Telefon/mobiltelefon: E-post: Til: Selskap: Telefon/mobiltelefon: E-post: Tilbud 2014-001 Hussett: Hus 1 Utarbeidet 01.01.2014, gyldig 60 dager. Tilbudet er utarbeidet på grunnlag av arkitekttegningene oversendt av kunde 01.01.2014.

Detaljer

SANDWICH BYGGELEMENTER

SANDWICH BYGGELEMENTER www.ventistal.no SANDWICH BYGGELEMENTER Fasade Tak Ventilsajon ISOLPAC KVEGG Sandwich veggelementer med PIR skum er enkle å installere, og gir en høyverdig isolasjon. Lave U-verdier i forhold til tykkelser.

Detaljer

FDV dokumentasjon GEL takterrasse

FDV dokumentasjon GEL takterrasse FDV dokumentasjon GEL takterrasse PRODUSERT FRA APRIL 2015 Takterrasse type GEL 3065G lakkert furu VEA/B/C 3065G lakkert furu GEL 2065G hvitmalt furu VEA/B/C 2065G hvitmalt furu Takvinkel 35-53 Utendørs

Detaljer

TILBUD OM VINDUSUTSKIFTING EDVARD GRIEGS ALLE, ROVERUDSGATE, HANS NIELSEN HAUGES GATE

TILBUD OM VINDUSUTSKIFTING EDVARD GRIEGS ALLE, ROVERUDSGATE, HANS NIELSEN HAUGES GATE TILBUD OM VINDUSUTSKIFTING EDVARD GRIEGS ALLE, ROVERUDSGATE, HANS NIELSEN HAUGES GATE I forbindelse med rehabilitering av fasader og balkonger, som nå er i gang, ønsker styret å tilby individuell vindusutskifting

Detaljer

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne

Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Santex hagestue 20-30 med Santex faste eller skyvbare tak og med synlig eller innbygd takrenne Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner med monteringen. Dette er en generell monteringsanvisning

Detaljer

MV-100 Standard Brannklassifisert

MV-100 Standard Brannklassifisert Glassvegg MV-100 Standard brannklassifisert leveres med forskjellige overflater og ulike glasstyper som tilfredsstiller de fleste krav til lyd. Standard dimensjon på stolpemateriell for MV-100 Standard

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008

GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008 GROM HUS PRISLLISTE 21.08 2008 Priser kan endres uten varsel. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS MODELLER OG MÅL Basismodeller: VARENR. BESKRIVELSE Antall åpninger BREDDE LENGDE

Detaljer

dører og vinduer for landbruk og industri

dører og vinduer for landbruk og industri dører og vinduer for landbruk og industri gjeldene fra 1. august 2009. alle priser er eks mva. P r i s l i s t e Det er vi som produserer de kjente brune fjøsdørene. fjøsdører i tre Fjøsdører i brun wisaform

Detaljer

Side 1 av 7 MONTERINGSVEILEDNING SKYVEDØRER

Side 1 av 7 MONTERINGSVEILEDNING SKYVEDØRER Side 1 av 7 Vi anbefaler deg å lese grundig igjennom hele monteringsveiledningen, før du starter monteringen. Veiledningen er av generell art, og det kan være alternative framgangsmåter, som ikke er beskrevet

Detaljer

Montasjeveiledning Saxi 120

Montasjeveiledning Saxi 120 Montasjeveiledning Saxi 120 August 2013 1 DOWN FULL 1 Sjekk at høyde og bredde stemmer med målspesifikasjonen. 2 Sjekk at omkringliggende konstruksjon er rett, i vinkel, skruefast og utført tilstrekkelig

Detaljer

dører og vinduer for landbruk og industri

dører og vinduer for landbruk og industri dører og vinduer for landbruk og industri gjeldene fra 01.02.2011. alle priser er eks mva. P r i s l i s t e Det er vi som produserer de kjente brune fjøsdørene. fjøsdører i tre Fjøsdører i brun wisaform

Detaljer

Teknisk faktablad Sto Karmlist Perfekt

Teknisk faktablad Sto Karmlist Perfekt Smygprofil med teleskopmekanisme Karakteristikk Anvendelse utvendig for varig tetting av tilslutningsfuger (f.eks. vinduskarmer, dørkarmer, skinner for rulleskodder) i isolerte fasadesystemer for tilslutning

Detaljer

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering

Primo Underlag. Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Leggeveiledning for horisontal montering Primo Underlag Diffusjonsåpent underlagsbelegg med selvklebende omlegg Leggeveiledning for horisontal montering Blå katalog: Nr.: 1024 Mai 2015 Produktinformasjon Primo Underlag med selvklebende omlegg

Detaljer

HAAPSALU UKSETEHASE AS

HAAPSALU UKSETEHASE AS HAAPSALU UKSETEHASE AS 27.07.2013 versjon 1 Masti tee 8, 90401 Uuemõisa, Ridala kommune, Lääne fylke, Estland tel. +372 47 20 800, faks +372 47 20 803, www.uksetehas.ee, info@uksetehas.ee Montasjeanvisning

Detaljer

FRØYLAND CLASSIC KOMPOSITT. Veiledning for montering, justering og vedlikehold av vinduer og dører i kompositt. www.froyland.no

FRØYLAND CLASSIC KOMPOSITT. Veiledning for montering, justering og vedlikehold av vinduer og dører i kompositt. www.froyland.no FRØYLAND CLASSIC KOMPOSITT Veiledning for montering, justering og vedlikehold av vinduer og dører i kompositt. www.froyland.no FRØYLAND CLASSIC KOMPOSITT VINDUER OG DØRER AV HIGH TECH-MATERIALE +- 1,5

Detaljer

Nr. 1726. Mestervindu Fastkarm

Nr. 1726. Mestervindu Fastkarm Nr. 1726 bekrefter at Mestervindu Fastkarm er brannteknisk klassifisert med brannmotstand EI 30 i samsvar med kravene i NS-EN 13501-2:2007+A1:2009 og B30 i samsvar med kravene i NS 3919. Se forutsetninger

Detaljer

Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon

Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Monteringsanvisning Kappet pulttakkonstruksjon Rev.nr 150529 - NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk Innholdsfortegnelse

Detaljer

Det komplette dør- og vindusmontasjesystemet

Det komplette dør- og vindusmontasjesystemet Det komplette dør- og vindusmontasjesystemet Hylser Slik gjør du: Hylser Hylser. Skru inn hylsene på utsiden av karmen med Adjufixverktøy. Stopp ca. cm fra karmen. Sett fast trykkfordelingsskiven på hylsen

Detaljer

SPEKVA. Monteringsveiledning. Heltre. August 2013. www.spekva.com

SPEKVA. Monteringsveiledning. Heltre. August 2013. www.spekva.com Monteringsveiledning Heltre August 2013 www.spekva.com Innholdsfortegnelse side For monteringen - reklamasjonsrett... 3 Mottakelse og oppbevaring... 4 Plassering... 4 Montering av benkeplater... 5 Montering

Detaljer

Monteringsveiledning for OP-DECK

Monteringsveiledning for OP-DECK Monteringsveiledning for OP-DECK Forberedelse før montering av OP-DECK sandwich elementer Generelt skal alle nødvendige sikkerhetsmessige forberedelser gjøres før monteringen starter. (kantbeskyttelse,

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

MONTERINGS ANVISNING SKYVEDØRER COMFORT

MONTERINGS ANVISNING SKYVEDØRER COMFORT MONTERINGS ANVISNING SKYVEDØRER COMFORT Denne monteringsavisningen er veiledende. Monteringsdetaljene bør følges nøye. Ved monteringsdetaljer utover denne veiledning henvises det til gjeldende byggestandstandarder.

Detaljer

Installasjon av Alutile Fasade plater

Installasjon av Alutile Fasade plater Installasjon av Alutile Fasade plater Generelt. Alle plater er kvalitetsgodkjent fra fabrikk og blir testet etter mange ulike krevende tester standardisert av Amerikanske ASTM og Britiske Standarder. Alle

Detaljer

Firesafe Fugemasse Akryl

Firesafe Fugemasse Akryl Side: 1 av 5 GENERELT FIRESAFE fugemasse Akryl er en brannhemmende enkomponent vannbasert akrylfugemasse med branntekniske egenskaper. BRUKSOMRÅDE n benyttes i hovedsak som brannsikker fugetetting av større

Detaljer

Kontroll / rengjøring før bruk:

Kontroll / rengjøring før bruk: BRUKERVEILEDNING Kontroll / rengjøring før bruk: For at vinduet alltid skal ha en førsteklasses funksjon, må det rengjøres for skitt og rusk som kan komme i byggeperioden. Dette gjelder spesiellt i underkarmen,

Detaljer

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl

MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl MONTASJEANVISNING Protecta FR Akryl 1 (5) 2009 7 21 Generell produktbeskrivelse Typisk detaljtegning Protecta FR Akryl er konstruert for å forhindre spredning av brann, gass og røyk gjennom åpninger og

Detaljer

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON

BRANNAKRYL. Fugemasse for branntetting PRODUKTINFORMASJON Side 1 av 6 SINTEF-godkjent for fuging og tetting av rør-, kabel- og kanalgjennomføringer (se monteringsanvisningen for detaljer) Kan brukes i de fleste typer konstruksjoner og gjennomføringer EI 30 >

Detaljer

HAAPSALU UKSETEHASE AS

HAAPSALU UKSETEHASE AS 27.07.2013 versjon 1 HAAPSALU UKSETEHASE AS Masti tee 8, 90401 Uuemõisa, Ridala kommune, Lääne fylke, Estland tel. +372 47 20 800, faks +372 47 20 803, www.uksetehas.ee, info@uksetehas.ee Montasjeanvisning

Detaljer

Monteringsanvisning for Lunanor M serie

Monteringsanvisning for Lunanor M serie Monteringsanvisning for Lunanor M serie Biopeiser for veggmontering Les anvisning nøye før montering og bruk Lunanor Basic M serien: Takk for at du valgte en av våre Lunanor modeller. Lunanor er designet,

Detaljer

GENERELL VEILEDNING. Tre & Tre/Aluminium. Skanva.no

GENERELL VEILEDNING. Tre & Tre/Aluminium. Skanva.no GENERELL VEILEDNING Tre & Tre/Aluminium OPPMÅLING HVORDAN TAR JEG RIKTIG MÅL AV VINDUER OG DØRER Å måle opp riktig er ikke så vanskelig som du kanskje tror. Vi har laget en oppskrift som du kan bruke -

Detaljer

2 0 1 3 KOMPOSITT ytterdører ÅPne OPP for VarIg DeSIgn

2 0 1 3 KOMPOSITT ytterdører ÅPne OPP for VarIg DeSIgn 2 0 1 3 ytterdører Åpne opp for Varig Komposittdører Det beste fra alle verdener! Estetikken av treverk, vekten av aluminium, varigheten av PVC og styrken av stålet! Vi er glade for å kunne presentere

Detaljer

Ukappet Limtrekonstruksjon Saltak

Ukappet Limtrekonstruksjon Saltak Ukappet Limtrekonstruksjon Saltak Art nr: 61-2428 Rev.nr: 140127 - NO Bormaskin/ Vinkelhake Skrutrekker+ Sag Torx & Kryssbits Skiftenøkkel Vater Hammer Trelim til utendørs bruk Tommestokk 61-2428 - NO

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

no ips.no rgips.no.norgips.no w.norgips.no www.norgips.no

no ips.no rgips.no.norgips.no w.norgips.no www.norgips.no REHAB, 6 OG 13 MM PLATER mars 2001 REHAB & BUER Denne veiledningen er lastet ned og skrevet ut fra brosjyrearkivet på. Ved å benytte denne informasjonstjenesten er du alltid sikret å få det sist oppdaterte

Detaljer

TILBUD OM VINDUSUTSKIFTING EDVARD GRIEGS ALLE 6-8, 10-12, 14-16, ROVERUDSGATE 13-15 OG HANS NIELSEN HAUGES GATE 31-33

TILBUD OM VINDUSUTSKIFTING EDVARD GRIEGS ALLE 6-8, 10-12, 14-16, ROVERUDSGATE 13-15 OG HANS NIELSEN HAUGES GATE 31-33 TILBUD OM VINDUSUTSKIFTING EDVARD GRIEGS ALLE 6-8, 10-12, 14-16, ROVERUDSGATE 13-15 OG HANS NIELSEN HAUGES GATE 31-33 I forbindelse med rehabilitering av fasader og balkonger, som nå er i gang, ønsker

Detaljer