MONTASJE AV VINDUER OG DØRER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MONTASJE AV VINDUER OG DØRER"

Transkript

1 MONTASJE AV VINDUER OG DØRER G E N E R E L L E R E G L E R : F O R T E G N E L S E : G E N E R E L L E R E G L E R L E V E R I N G O G L A G R I N G I N N S E T T I N G A V P R O D U K T E T I Å P N I N G E N S A M M E N - K O P L I N G A V P R O D U K T E R M O N T A S J E I T Ø M M E R V E G G T E T T I N G A V M O N T A S - J E Å P N I N G M O N T A S J E A V B E S L A G M O N T A S J E - D E T A L J E R K O N T R O L L O V E R F U K T I G H E T Litteraturliste: [1] God byggeskikk: RT et Trevinduer og trevinduer med aluminiumsbekledning og deres montasje. [2] E. Just. Trekonstruksjoner (Tallinn Tekniske Universitet, EEP0011; EEK0050; [http:// digi.lib.ttu.ee/i/?711; ] Viking Window AS produserer vinduer og dører av tre og av tre med aluminiumsbekledning på forespørsel. 1. Bli kjent med godkjent byggepraksis og montasjeveiledningen fra Viking Window før montasjestart; 2. God byggeskikk for montasje av trevinduer og - tredører finnes i korthet i veiledningen utarbeidet av Fond for estisk byggeinformasjon RT et T r e v i n d u e r o g t r e d ø r e r m e d aluminiumsbekledning og deres montasje (NB! I den nevnte veiledningen brukes det vinduer av den såkalte finske typen som eksempler; dermed kan den ikke anvendes for produktene fra Viking Window AS i alle punkter); 3. Rådfør om nødvendig med salgsrepresentanten for Viking Window om montasjeløsninger før bestilling av produkter og montasjestart; 4. Produktene skal lagres på en måte som hindrer mekansike skader (f. eks. kontakt med spisse gjenstander, abrasive materialer osv.); 5. Trevinduer og -dører er beregnet for bruk i normale innvendige forhold den relative luftfuktigheten under normale forhold i boligrom er Rh = % (i fyringssesongen Rh = %); om kontroll over fuktighet se nærmere under p. 9; 6. Vinduer og dører skal understøttes slik at produktet ikke "henger" i åpningen; 7. Produktet skal monteres vertikalt og det skal være i vater; karmen og rammen skal bli rette; 8. Montasjeåpningen mellom karmen og veggen skal være mellom mm; 9. Produktene settes som regel på linje i forhold til veggisolasjon; fornuftig avstand fra ytterkant vegg er mellom mm; 2. L E V E R I N G O G L A G R I N G : Sjekk kvaliteten på leverte varer og at leveransen er i samsvar med bestillingen. I tilfelle mangler informer Viking Window AS umiddelbart. Skader som følge av transport skal skrives på fraktbrev ved mottak. Dersom mulig skal man ta bilder av ødelagt emballasje og sende disse til Viking Window AS. NB! Fremlegging og behandling av reklamasjoner er beskrevet i standardvilkår vedlagt kontrakten med Viking Window AS (finnes også på ). Sjekk at produktene ikke blir skadet under lossing og 10. Produktene skal festes til veggen på en måte som utelukker formendringer ved bruk man skal bruke festemidler beregnet for montasje av vinduer og dører (f. eks. montasjehylser, -konsoller, skruer og lignende); 11. Isolasjonsmaterialet mellom karmen og veggen (inkl. byggeskum) beregnes ikke styrketeknisk som festemateriale [1]; 12. Antall festepunkter er avhengig av produktets mål; dersom montasjeåpningene ikke er forboret fra fabrikk, skal man ta utgangspunkt i generell regel: festepunktets avstand fra hjørne er 200 mm og det skal ikke være over 900 mm mellom to festepunkter; 13. Andre deler av bygningen skal ikke legge press på produktet; 14. Justering av produktet for å gi utmerket funksjonalitet er en del av montasjearbeidet; nødvendig veiledning finnes i bruks- og vedlikeholdsanvisningen for produktene til Viking Window AS; 15. E tter a vslu tnin g a v bygge - og/eller montasjearbeidene skal arbeidsplassen ryddes og produktene rengjøres; smuss skader produktenes overflatebehandling og lukkebeslag; 16. Fugen mellom karmen og veggen som fylles med isolasjon, skal ikke stå lenge åpen til fuktighet; det finnes ulike typer fugeinndekninger og -sytemer, hovedregelen er at fuktigheten innenifra og vann utenifra ikke skal trenge mellom veggen og karmen; byggeskum skal beskyttes mot sol (UV-stråling skader skummet); 17. Ved sammenkopling av produktet og veggen skal man sikre at vannet ikke trenger inn i veggen eller produktet i områdene som skal være beskyttet mot vann (f. eks. mellom aluminium og trevirke i tilfelle produkter med aluminiumsbekledning; se figur 3). lagring. Produktene skal plasseres på plant underlag og beskyttes mot tilsmussing og fuktighet. Vi anbefaler at du lagrer produktene inne i et rom med normalt fuktighetsnivå. Produktene skal ikke lagres mot hverandre siden for stort trykk kan skade overflaten på tredelene. Produkter som lagres ute skal beskyttes mot værforhold (direkte sollys, regn o.l.). NB! Pakken dekket med folie hindrer nok produktets tilsmussing, men kan skape såkalt drivhusklima; som følge av dette aktiveres harpiksstoffer i trevirke. Langvarig kontakt med folie forårsaker skade på behandlet treoverflate som ikke kan repareres uten at glansforskjell oppstår, noe som igjen kan forsterkes av solpåvirkning.

2 s I N N S E T T I N G A V P R O D U K T E T I Å P N I N G E N : Konkrete festemetoder kan skille seg noe avhengig av produkttype og veggkonstruksjon. Figur 1, skjemaer 1-15 viser generelle prinsipper (man skal avtale separat montasje av beslag, klargjøring av åpninger, montasje av listverk). Montasjedetaljene til Viking Windows hovedprodukter vises på figurer 4-7 på s Rådfør om nødvendig med salgsrepresentanter for Viking Window. Antall festepunkter er avhengig av produktmål; dersom montasjeåpningene ikke er forboret på fabrikk L3], skal man ta utgangspunkt i generell regel: festepunktets avstand fra hjørne er 200 mm og det skal ikke være over 900 mm mellom to festepunkter. Dersom produktet er bredere enn 1000 mm, skal karmen også festes oppe og nede. Dersom det er post over festepunktet, bruker man festeklammer for festing av karm i dette punktet. Bor hull for skruer (eller hylser) i karmen til et åpningsbart produkt; fest klamre på karmen til et ikke åpningsbart produkt (se figur 8, s. 6). Før montasje av produktet plasser støtteklosser på underkant veggåpning maks. 50 mm fra hjørnene og disse vatres opp. I tilfelle et produkt med vertikal(e) post(er) skal støtteklossene også plasseres under post(er). Plassering av støtteklosser og justeringskiler vises på figur 2. Det er viktig at justeringskilene ikke plasseres mer enn 200 mm fra hjørnene og avstanden mellom støtteklosser og justeringskiler ikke overstiger 900 mm. 4. S A M M E N K O P L I N G A V P R O D U K T E R : Dersom produktene monteres rett ved siden av hverandre og to karmer koples direkte sammen, skal man før endelig bestilling og før montasjestart rådføre produsenten for å finne de beste varme- og styrketekniske løsningene. Dersom produktene monteres på toppen av hverandre og to karmer koples direkte sammen, skal kjøperen ha fått prosjektet godkjent av prosjektereren av bygget før bestillingen, noe som sikrer styrketeknisk riktig løsning av detaljer og konstruksjonens holdbarhet og sikkerhet. Vinduer og ytterdører fra Viking Window AS er ikke bærende og selskapet forutsetter at produktene monteres på en måte som gjør at produktene ikke bærer vertikale laster. 1. Kontroll av åpningen (kontroll av festepunkter for karmen). 2. Justering av høydeplassering. 3. Demontering av åpningsbare deler fra karmen om mulig (og sammenkopling av karmer om nødvendig; se veiledning for kopling mellom karmer på s. 4 og s. 6). 4. Montasje av støtteklosser. 5. Plassering av karmen i åpningen. 6. Karmen kiles rettvinklet i åpningen. 7. Festing av karm i vegg med skruer (eller andre festemidler beregnet for montasje av dører og vinduer, se p.3 og figurer 4-7). 8. Montasje av rammer og kontroll av funksjon. 9. Tetting av spalte mellom karm og vegg. 10. Ferdigstillelse av spalten mellom karm og vegg (inkludert bortskjæring av byggeskum, festing av tape og / eller pakninger om nødvendig o.l). 11. Montasje av beslag (dersom bestilt og avtalt). 12. Montasje av listverk (dersom bestilt og avtalt). 13. Montasje av tilbehør og bestilte tillegg (f.eks. håndtak, insektnettinger, rullegardiner). 14. Reparasjon av skader rundt åpninger (dersom bestilt og avtalt). 15. Rydding. Figur 1. Etapper ved montasje av vinduer / dører (kilde: RT et) 5. M O N T A S J E I T Ø M M E R V E G G : På sidene av dør- og vindusåpninger i tømmerhus finnes det beiteski i fordypninger, hogget i tømmer som kompenserer nedbøyning av tømmervegg, som et vindu eller dør festes til. Over et vindu eller en dør skal man minst ha en spalte som er like stor som mulig nedbøyning. For tetting bruk materiale som kan presses sammen (f.eks. isolasjon). [3] Mål for plassering av montasjehull boret på fabrikk kan skille seg noe fra generelle regler vist på figur 2 som følge av trebearbeidingsmaskiners parametre og program

3 s T E T T I N G A V M O N T A S J E Å P N I N G : Vindu / dør skal ha luft- og damptett sammenføyning til veggen omkring. For dette brukes tørt, rent tettemateriale (f.eks. byggeskum, isolasjon o.l.). Tettemateriale skal beskyttes mot fukt og andre værforhold. Til dette formålet passer såkalte vindusbånd, ekspanderende fugepakninger, elastisk fugemasse til bruk ute og inne (f.eks. værfast MS Polymer) eller et annet egnet materiale. Koplinger direkte mellom flere karmer (vinduer / dører ved siden av / over hverandre) skal betraktes på lik linje med kopling mellom vegg og karm: dvs. at det er montørens ansvar å sikre klimatetthet og isolering. Løsninger på slike koplinger (inkludert tegninger) skal avtales separat med produsenten i hvert tilfelle og før endeling bestilling. Overflødige justeringskiler skal fjernes før tetting. Man skal ikke fjerne støtteklosser under karmen. Dersom festemateriale (f.eks. hylse eller konsoll) i tillegg har funksjon som støttepunkt, kan man også fjerne sidekiler. Støtteklosser og justeringskiler som etterlates i isolasjonen regnes ikke som kuldebro dersom materialets varmeledningsevne er lik eller mindre enn karmens. Dersom montasjen utføres av Viking Window AS, kan kunden og / eller en tredje person utføre arbeidet med å beskytte tettemateriale fra fukt og andre værforhold, i tilfelle avtalt med kunden. Figur 2. Skjema for støtteklosser, justeringskiler og festepunkter H U S K E L I S T E : Byggeskum skal velges i henhold til brukstemperatur og formål. Vanlig byggeskum ekspanderer ikke tilstrekkelig i kulde, for dette skal man velge et produkt egnet for bruk i kulde [1]. Ved bruk av byggeskum skal eksakt riktig mengde skum benyttes: for mye kan bøye karmen, for lite kan gjøre at spalten ikke blir tett nok. Ved bruk av byggeskum anbefales det først å fukte fugens overflate. Byggeskum kan sprøytes både innenifra og utenifra. Isolasjonen skal være så jevn som mulig i hele karmens dybde: i tilfelle dype karmer tar man utgangspunkt i prinsippet om at 2/3 av dybden skal være isolert og at det skal være minimum 100 mm isolasjon; i tilfelle smalere karmer skal karmen isoleres i hele dybden [1]. Byggeskum kan sprøytes lagvis; om nødvendig kan man også sprøyte et nytt lag på skum som har stått opp til 48 timer. Overskuddsskum skjæres av. Fugene som er blitt tettet skal inndekkes på begge sidene i løpet av et par dager. Fukt og UV-stråling skader tettematerialer og dermed også fugetettheten. B r a n n v i n d u e r m o n t e r e s i h e n h o l d t i l montasjeveiledningen for brannvinduer; som isolasjonsmateriale brukes steinull (se Vedlegg 1, s. 6). 7. V E E P L E K I M O N T A A Ž : Ved montasje av beslag skal man sikre at beslagkanten monteres i spor beregnet for dette nederst på karm. Beslaget festes med skruer til beslaglist (på utadslående vinduer; se figur 3) eller i et spor på karmens forkant (innadslående vinduer). Se detaljerte figurer 4-7, s. 4-6; rådfør salgsrepresentanten om nødvendig. SKRUE TIL FESTING AV BESLAGLIST 3,5 x 30 mm BESLAGSKRUE 3 x 20 mm BESLAGET MONTERES TIL FJÆREN PÅ FORSIDEN AV KARMEN MED EGNET 15 x 30 mm LIST Figur 3. Festing av beslag med 15x30 mm list på et utadslående vindu (eksemplifiseres med vindu SW11)

4 s M O N T A S J E D E T A L J E R : For montasje av vinduer og dører kan man bruke ulike festemidler beregnet spesielt for dette arbeidet (hylser, konsoller, skruer o.l.). Valg av festemidler er avhengig av veggkonstruksjon og må tenkes gjennom allerede før bestilling av produkter og arbeidsstart. Tegninger i denne veiledningen illustrerer prinsippene for vindus - og dørmontasje. Veggene på detaljene er ikke byggetekniske tegninger. Det finnes ikke tegninger for alle produkttyper i denne veiledningen rådfør salgsrepresentanten for Viking Window AS om spesialprodukter og -løsninger før bestilling av varer. Ved montasje av vinduer og dører skal man følge følgende prinsipper: Karmene skal festes solid til veggen karmene skal ikke få nedbøyning eller vridninger som følge av vekten fra åpningsramme. For dette formålet passer det å bruke skruer, hylser eller konsoller som går gjennom karmen (se figurer 4-7, s. 4-6). Vinduer og dører med fast karm (og ikke åpningsbare deler av produkter med flere åpningsdeler) festes om mulig til veggen på linje med åpningsbare vinduer og dører (delen til et åpningsbart produkt); dersom ikke mulig brukes det som alternativ spesielle klamre som festes på utsiden av karmen (se figur 8, s. 6). Vinduer og ytterdører fra Viking Window AS er prosjektert og produsert slik at de skal monteres rette og i lodd / vater. Justering etter montasjen er en ufravikelig del av montasjearbeidet og montørens ansvar. Isolasjonen mellom karmen og veggen skal være beskyttet mot ytre klimapåvirkninger og mot fukt innenifra. Montøren og / eller entreprenøren skal sikre at det ikke kommer vann inn mellom aluminiumsprofiler og trevirke fra sidene og ovenfra. Dette kan forårsake skader på konstruksjonen som ikke kan utbedres og eventuell utbedring (om mulig i det hele tatt) dekkes dessverre ikke av garanti. Tetthet og værbestandighet i tilfelle kopling mellom flere karmer skal sikres av montøren. V I K I N G 1 2 / 1 4 V I N D U : Figur 4. Montasjedetaljer for utadslående vindu Viking-12

5 s. 5 MONTASJE AV VINDUER OG DØRER SW11 VINDU: Figur 5. Montasjedetaljer for utadslående vindu SW11 DK13 OG DK88 VINDU: Figur 6. Innadslående vinduer DK13 og DK88, balkongdører og skyvedører

6 s. 6 Y T T E R D Ø R E R : Figur 7. Montasje av ytterdør (eksemplifiseres av utadslående dør SW11) V E D L E G G 1 : M O N T A S J E A V B R A N N V I N D U Det er generelle regler for montasje av vinduer som gjelder. Ulikheter og produktspesifikke tillegg er oppgitt i dette vedlegget. NB! Brannglasset er plassert på innsiden mot rommet. Brannglasset er følsomt for temperatur: kan brukes ved 10 C C Produktene skal innfestes slik beskrevet nede: 1. Montasjematerialene skal være ubrennbare eller vanskelige å påtenne. 2. Rengjør vindusåpningen for løse partikler og støv og kontroller at åpningen passer. De største tillatte mål for åpningen er: karmbredde +30 mm og høyde +30 mm. I tilfelle større spalter skal åpningen justeres for nødvendige mål. 3. Før montasje av vinduet legges ubrennbare bæreklosser i nedkant av åpningen og disse vatres opp. Etter at vinduet er løftet opp på bæreklossene, støttes det med kiler av furu fra sidehjørnene. 4. Sjekk at karmen er i vater og lodd og at vinduet står i midten av åpningen. Andre deler av bygningen skal ikke legge press på vinduet ovenfra. 5. For festing av karm til brannvindu, bruk festeankre for trevinduer, se figur 8. Fest ankrene til utsiden av vinduskarmen 204 mm fra hjørnet av karmen, avstanden mellom to ankre kan ikke være større enn 900 mm. Vinduer som er bredere enn 1000 mm festes også i midten av over- og underkarmen. Fest ankrene til veggen med egnete skruer (f.eks. Ø 6 x 50 mm) eller ekspansjonsbolter (Ø 8 x 40 mm); valg av skruer er også avhengig av veggmaterialet (bindingsverk i tre, betong, lettbetong e.l.). 6. Som tettemateriale mellom åpningen og veggen bruk steinull (f.eks. Isotec KOVM 80). NB! Før bruk av steinull rådfør isolasjonsprodusenten. 7. Fugene tildekkes før behandling av vinduet (f.eks. med gipsplate, murpuss, listverk osv.); se også figur Man kan montere brannvinduer ved siden av hverandre og over hverandre: dersom koplet sammen fra siden har den totale bredden av vinduene ingen begrensning. Ved kopling over hverandre gjelder først og fremst generelle regler oppgitt under punkt 4 i denne bruksanvisningen og man skal også følge at den totale høyden av vinduene ikke overstiger den maksimale tillatte høyden for et brannvindu: for et vindu med 2-lags glass 2300 mm og for et vindu med 3-lags glass 2095 mm (se også figur 10). Figur 8. Festeanker

7 s. 7 Figur 9. Montasje av brannvindu med fast karm (eksemplifiseres med brannvindu med 3-lagsglass) 9 Ved festing av en karm til en annen karm skal man følge figurene 11 og 12. Fjern glasslistens skruer fra sidene som skal koples sammen og fest karmene gjennom glasslisten med skruer som har diameter og hode lik glasslistens skruer og tilstrekkelig festelengde. Fugen mellom karmene skal tettes med brannsilikon med brannklasse lik EI30 eller bedre. BRANNSILIKON Innvendig side RUSTFRI SKRUE 5x100 mm RUSTFRI SKRUE 5x100 mm BRANNSILIKON Figur 10. Montasje av brannvinduer ved siden av hverandre og over hverandre (eksemplifiseres med mål for vindu med 2-lags glass) Figur 11. Kopling av karmer til brannvinduer mot hverandre (eksemplifiseres med vindu med 2-lags glass)

8 Hjemmeside for Viking Window AS : 9. K O N T R O L L O V E R F U K T I G H E T : Viking Window AS produserer trevinduer og ytterdører som er behandlet med vannbasert industriell tremaling som "puster" (inkl. beis og lakk). Det betyr at trevirkets innvendige fuktighet justeres gjennom overflaten iht. miljøbetingelser. K O N T A K T O P P L Y S N I N G E R : Mäo, Järvamaa Tel: Faks: Overflødig fukt inne under byggearbeidene skader trevinduer og -dører. Fuktigheten i trevirket er direkte avhengig av omkringliggende fuktighet. Ved å stå lenge i ett miljø får trevirke likevektsfuktigheten i dette miljøet [2]. Dersom luftfuktigheten endrer seg, endres også trefuktighet, inntil det oppnås ny likevektsfuktighet. Sammen med endring av trefuktighet endres tredelenes volum (oppsvulming og reduksjon av tverrsnitt). Ved produksjon av vinduer og ytterdører brukes trevirke som er beregnet med betingelser om et tørt inneklima. Vinduer og ytterdører bør monteres i sluttfasen av byggearbeidene slik at byggefukt og andre belastninger i byggetiden minimaliseres så mye som mulige. Tredelene til vinduer og ytterdører tåler ikke overflødig fukt i byggetiden som for eksempel oppstår ved støping av gulv, muring, pussing av vegger og ved bruk av andre fuktige byggematerialer. Fukt fra byggetiden gjør at tverrsnittet av tredelene til et vindu svulmer opp og det oppstår ujevnheter i koplingspunkter, limet kan sprekke. Ved senere tørking til bruksfuktigheten kan et vindu sprekke i koplingspunkter, pakningenes trykk og produktenes funksjonalitet kan skades og det kan oppstå krumminger [1]. U N D E R B Y G G I N G : Sammen med utskifting av vinduer og dører anbefaler Viking Window AS å tenke gjennom (og løse) ventilasjons- og fyringsløsninger i boligrommene. Oppsamling av overflødig fuktighet i boligrom kan forårsake muggdannelse som igjen kan forårsake luftveissykdommer og skader på bygningsdeler. Ved oppføring av nye bygg anbefaler Viking Window AS å ta i bruk en ventilasjonsløsning med kontrollert avtrekk og innsug og varmegjenvinning som hjelper å skape både godt inneklima og spare energi til oppvarming. For å unngå fuktskader på vinduer skal man følge følgende forhåndsregler på byggeplassen: Vinduer og ytterdører skal lagres på et sted som er tilstrekkelig luftet. Man skal ta hensyn til at pakkens folie ikke beskytter mot fukt, bare mot større tilsmussing og støv under transport, lagring og montasje. Etter montasje av vinduer og ytterdører skal inneklimaet være trilstrekkelig tørt. Om nødvendig skal luften tørkes enten ved fyring eller lufting eller med kondenserende luftavfukter. Om vinteren er det også viktig å følge med at det ikke kommer kondensvann på innsiden av vinduer og ytterdører stadig kontakt med vann forårsaker likedanne treskader som beskrevet oppe. I tillegg kan det oppstå en situasjon der rammene til vinduer og ytterdører fryser fast til karmen, noe som kan forårsake tilleggsskader. oppdage og forebygge fuktskader så tidlig som mulig. Dersom vinduer og ytterdører dekkes med folie for å hindre tilsmussing, skal man følge med at overflødig fukt ikke samles mellom folien og produktet. Luft i rommet skal tørkes og folien fjernes midlertidig dersom fuktigheten samles der. Fuktigheten av tredelene i veggen som et vindu eller en ytterdør festes til, skal sjekkes før montasje. Dersom fuktigheten er mer enn 20 %, skal veggen uttørkes før montasjestart. Ved utskifting av gamle vinduer og ytterdører skal man sjekke at veggdelen som et vindu eller en ytterdør festes til, er sterk. Råtne eller sprukne materialene skal byttes ut før montasjestart [1]. V E D B R U K A V B O L I G R O M : Det er viktig å huske at moderne vinduer og ytterdører er lufttette. Dermed kan luftutvekslingen forminskes ved utskifting av gamle vinduer og ytterdører. Mangelfull ventilasjon kan øke fuktnivået inne. I bygg med naturlig ventilasjon må man bruke følgende midler for sikring av kvaliteten på inneluft: Åpne vinduer regelmessig for lufting av rom; Dersom vinduer har ventiler, skal disse stå åpne; Åpningsvinduene til Viking Window AS kan lukkes i luftestilling. Tilstanden til vinduer og ytterdører skal sjekkes regelmessig for å Dokumentet er beskyttet etter åndverkloven og kopiering uten tillatelse fra Viking Window AS er forbudt. Alle bildene, detaljene og tegningene i veiledningen er kun illustrative. Viking Window AS forbeholder seg retten til enhver tid å endre innhold og tegninger i bruksanvisningen uten varsel. Eksakte tekniske parametre, konstruksjonsløsninger, materiale, visuelt utseende avtales i salgskontrakten og dens vedlegg.

Du bygger. Vi tar oss av resten OPTIMERA VINDUET. optimeraproff.no 1

Du bygger. Vi tar oss av resten OPTIMERA VINDUET. optimeraproff.no 1 Du bygger Vi tar oss av resten OPTIMERA VINDUET optimeraproff.no 1 2 Innhold Optimera Vinduet Hvorfor velge Optimera Vinduet? Hvordan er Optimera Vinduet bygd opp? Optimera Vinduet - vindustyper Toppsving

Detaljer

Monteringsanvisningfor

Monteringsanvisningfor Monteringsanvisningfor GarasjebodQuatro //art.nr.42901 Ver.dato:07.12.2012 Nytlivethjemme Kontrollskjema: Ta vare på dette dokumentet! Produktet du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav.

Detaljer

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR

LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR LEGGEANVISNINGER FOR KÄHRS TREGULV 1 2014-05 NO LEGGEANVISNINGER KÄHRS FLYTENDE TREGULV MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR Kährs Norge AS Seljeveien 6 0575 OSLO Telefon: 23 22 67 00 Fax: 23 22 67 01 E-post: info.norge@kahrs.com

Detaljer

Monteringsanvisningfor

Monteringsanvisningfor Monteringsanvisningfor LekehusOle//art.nr.510021 Ver.dato:30.10.2013 Nytlivethjemme Generell monteringsanvisning del 1 av 2 Generelt Det gleder oss at du valgte et RKC produkt! Les monteringsanvisningen

Detaljer

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere enøk effektiv energibruk 3. Oppvarming 20 Elektrisk oppvarming 21 Regulering av temperaturen 22 Styringssystemer 22 Fleksibel energibruk vannbåren

Detaljer

Hytte og Bolig kontakt@hytteogbolig.no www.hytteogbolig.no LYKKE TIL!

Hytte og Bolig kontakt@hytteogbolig.no www.hytteogbolig.no LYKKE TIL! Det er enkelt å bygge anneks når du kjøper byggesett fra Hytte og Bolig. Dersom det er første gang du bygger et anneks kan det kanskje dukke opp noen spørsmål og problemstillinger. Vi har oppsummert noen

Detaljer

Vindusguide Prisliste

Vindusguide Prisliste Vindusguide Prisliste Pr. april 2015 Prisene er veiledende, få tilbud via forhandler. Mer enn et vindu Pr. april 2015. Vi tar forbehold om trykkfeil og evt. endringer som oppstår etter trykking. Innhold

Detaljer

onteringsanvisning 2011 Takpanner Profiler for tak og vegg

onteringsanvisning 2011 Takpanner Profiler for tak og vegg onteringsanvisning 2011 Takpanner Profiler for tak og vegg I N N H O L D Forberedelser... 4 Taktyper og målberegning... 5 Takpanner Monteringsanvisning Royal/ Waterfront, Regent/ Seaside... 6 Monteringsanvisning

Detaljer

Innhold. leggemetoder

Innhold. leggemetoder Proffhåndbok 2013 2 3 Innhold s 4-5 s 6-10 Alternative leggemetoder Verdt å vite Leggeanvisninger s 11-15 14 mm BOEN X-press s 16-21 Not/fjær, produkter (21/23 mm) s 22-23 Liming til undergulv s 24-27

Detaljer

INNHOLD. Alternative leggemetoder. Verdt å vite

INNHOLD. Alternative leggemetoder. Verdt å vite PROFFHÅNDBOK 2015 2 INNHOLD s 3-4 s 5-9 Alternative leggemetoder Verdt å vite LEGGEANVISNINGER s 10-14 14 mm BOEN X-press s 15-19 Not/fjær, produkter (21/23 mm) s 20-21 Liming til undergulv s 22-25 14

Detaljer

MONTERINGS GUIDE 2012 FOR: STANDARD FRP PLATER FRP HIMLINGSPLATER LAMINERTE FRP PANELER DECORATIVE FRP PLATER

MONTERINGS GUIDE 2012 FOR: STANDARD FRP PLATER FRP HIMLINGSPLATER LAMINERTE FRP PANELER DECORATIVE FRP PLATER Sheet no. 6004 MONTERINGS GUIDE 2012 FOR: STANDARD FRP PLATER FRP HIMLINGSPLATER LAMINERTE FRP PANELER DECORATIVE FRP PLATER All rights reserved. 1 INNHOLD 01 Fra sier seg ansvar... 5 02 Fabrikkens gjensidige

Detaljer

NORSK DØR- OG VINDUS-KONTROLL

NORSK DØR- OG VINDUS-KONTROLL NORSK DØR- OG VINDUS-KONTROLL KRAV TIL VINDUER OG YTTERDØRER REGLER FOR TILDELING AV MERKERETT Oppdatert:Mai 2012 Side 2 -Regler Følgende endringer er utført etter trykkingen 13.september 2001: (De eldste

Detaljer

dørbladet innerdører og ytterdører Vår 2011 Gjelder fra 1.4.2011 - Pris inkl. mva - opplag 1

dørbladet innerdører og ytterdører Vår 2011 Gjelder fra 1.4.2011 - Pris inkl. mva - opplag 1 dørbladet innerdører og ytterdører Vår 2011 Gjelder fra 1.4.2011 - Pris inkl. mva - opplag 1 Utsikt og innsikt Trenor har produsert dører og vinduer i mer enn 100 år, og er i dag en av landets ledende

Detaljer

HERREGÅRDS VINDUET. du har ideene - vi har løsningene

HERREGÅRDS VINDUET. du har ideene - vi har løsningene HERREGÅRDS VINDUET du har ideene - vi har løsningene Hvordan du vil se ut bestemmer du helt selv Resten kan vi ta oss av, så er du sikker. Johnsen Glass Vindusfabrikk AS ble etablert i 1979. Vi er en produksjon

Detaljer

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN Slik installerer du det nye kjøkkenet, trinn for trinn. Materialene og verktøyene du trenger Denne brosjyren er din veiledning til klargjøring og installering av det nye kjøkkenet.

Detaljer

Plannja Monterings- anvisning

Plannja Monterings- anvisning Plannja Monterings- anvisning Takpanner Profiler for tak og vegg I N N H O L D Forbedredelser... 3 Taktyper og målberegning... 4 Takpanner Monteringsanvisning Royal/ Waterfront, Regent/ Seaside, Rapid...

Detaljer

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK

6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK Du bygger Vi tar oss av resten 6 TEMAHEFTE BYGGTEKNIKK September 2013 optimeraproff.no 1 Rådgivning og opplæring Optimera har som mål å være i front når det gjelder formidling av kompetanse - gjennom våre

Detaljer

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus

1 Januar 2006. Gyproc Småhushåndbok. Gipsplater i småhus 1 Januar 2006 Gyproc Småhushåndbok Gipsplater i småhus Bildet på forsiden viser et kundetilpasset Mesterhus mod. Kvalheim. Godt bomiljø med gipsplater. 3 3 4 Når du skal velge materialer i vegger og tak,

Detaljer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer Fundamentér gulv Det er i bunnen du må legge grunnlaget for et varmt hus og god fyringsøkonomi. Det hjelper ikke om tak og vegger er aldri så godt isolert, hvis du har kalde gulv. Med god grunnisolering

Detaljer

Instruksjonsmanual & Monteringsveiledning

Instruksjonsmanual & Monteringsveiledning Instruksjonsmanual & Monteringsveiledning Jets vakuumtoalett-system Vacuum On Demand (VOD ) Type Standardsystem Issue A- August 2013 TM Sanitary Systems made to please Innhold NB: Illustrasjoner i manualen

Detaljer

Monteringsveiledning, vegger og himlinger

Monteringsveiledning, vegger og himlinger Monteringsveiledning, vegger og himlinger Lette konstruksjoner med FERMACELL fibergips Versjon 2 Om denne veiledninge n Innhold Innledning En annerledes plate, 6 sterke fordeler 2 De 3 monteringsteknikkene

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Vinduer. Informasjonsark. Hvorfor ta vare på gamle vinduer? Hvordan sikre at de gamle vinduene gir en god miljøløsning? Nye vinduer i gamle hus

Vinduer. Informasjonsark. Hvorfor ta vare på gamle vinduer? Hvordan sikre at de gamle vinduene gir en god miljøløsning? Nye vinduer i gamle hus Oslo kommune Byantikvaren Informasjonsark Vinduer INNHOLD HVORFOR TA VARE PÅ GAMLE VINDUER? KULTURHISTORISK VERDI s 2 BRUKSVERDI s 2 LEVETID/KVALITET s 2 MILJØHENSYN s 3 ØKONOMI s 4 VINDUSHISTORIKK s 5

Detaljer

Våtrom i mur og betong

Våtrom i mur og betong MURKATALOGEN 2004 Anvisning P15 Våtrom i mur og betong 1 Innledning.......................... 3 2 Krav til konstruksjon................. 4 2.1 Prosjekteringsgrunnlag.......... 4 3 Materialer for veggoppbygging.........

Detaljer

SEKSJON 1. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 1 av 22 Adresse / Address PartnerLine AS Stalsbergveien 11 P.O.Box 75 N-3361 Geithus

SEKSJON 1. Rev. Jan. 2006, Rundt_basseng-Regatta-NO Side 1 av 22 Adresse / Address PartnerLine AS Stalsbergveien 11 P.O.Box 75 N-3361 Geithus SEKSJON 1 SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR BASSENGEIERE Ditt basseng rommer en stor mengde med vann, og det er dypt nok til å risikere stor fare for liv og helse dersom ikke følgende sikkerhetsforskrifter følges.

Detaljer

Veiledning. Før legging

Veiledning. Før legging Veiledning Før legging Juni 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke av naturen. Det er et levende materiale som skal behandles med omhu. Veiledningene våre forteller i detalj hvordan man får det beste

Detaljer

onteringsanvisning 2014 Takpanner Profiler for tak og vegg

onteringsanvisning 2014 Takpanner Profiler for tak og vegg onteringsanvisning 2014 Takpanner Profiler for tak og vegg INNHOLD Forberedelser... 4 Taktyper og målberegning... 5 TAKPANNER Monteringsanvisning Royal, Regent... 6 Monteringsanvisning Flex... 10 TAKPROFILER

Detaljer

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN Slik installerer du det nye kjøkkenet, trinn for trinn. Denne brosjyren er din veiledning til klargjøring og installering av det nye kjøkkenet. Her finner du råd og ideer, tydelige

Detaljer

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN

MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN MONTERINGSGUIDE FOR KJØKKEN Slik installerer du det nye kjøkkenet, trinn for trinn. Materialene og verktøyene du trenger Denne brosjyren er din veiledning til klargjøring og installering av det nye kjøkkenet.

Detaljer