Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007"

Transkript

1 Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport

2 Innhold boligbyggelagenes forsikring as 3 fulltreff med hagle 4 Norske boligbyggelag 6 nøkkeltall 7 styrets årsberetning 8 resultatregnskap 10 balanse 11 kontantstrømoppstilling 12 noter 13 kontrollkomiteens uttalelse 19 revisjonsberetning 20 forsikrede prosjekter 21 ansattepresentasjon 22 2

3 Boligbyggelagenes Forsikring AS Boligbyggelagenes Forsikring AS er et spesialforsikringsselskap som har utviklet og tilbyr Fulltegningsforsikring. Produktet dekker byggherrens økonomiske tap på usolgte boliger i nye byggeprosjekter etter ferdigstillelse. Selskapet har siden 1994 forsikret boliger fordelt på 328 prosjekter til en salgspris på 14 mrd. Over 50 boligbyggelag har benyttet muligheten til å tegne forsikring for sine prosjekter. Fulltegningsforsikring gir boligbyggelagene et unikt konkurransefortrinn ved at de kan avlaste sin markedsrisiko i nye boligprosjekter. Boligprosjekter som er dekket med Fulltegningsforsikring kan starte bygging allerede ved et forhåndssalg på 40% avtaler med entreprenører, da det er større sannsynlighet for at prosjektet blir realisert. Fulltegningsforsikringen reduserer behovet for langvarig markeds- og salgsinnsats før igangsetting av prosjektet. Byggherrer som benytter Fulltegningsforsikring påtar seg mindre risiko og kan derfor gjennomføre større og flere prosjekter. I tillegg bidrar forsikringen med å sikre finansieringen og reduserer risikoen for byggelånsbankene. Boligbyggelagenes Forsikring opererer i samarbeid med boligbyggelag, entreprenører og eiendomsutviklere over hele Norge, og kan forsikre alle typer boligprosjekter enten disse er organisert som borettslag eller seksjonssameier. Det kreves imidlertid at et boligbyggelag tilsluttet NBBL er forsikringstaker. Gjennom arbeidet med vurdering av markedsrisiko i nye prosjekter har selskapet opparbeidet seg spesialkompetanse på boligmarkedet i Norge, vurdering av ulike prosjekter, markedssegmenter, geografiske områder, trender, prisdifferensiering av boligene i et prosjekt samt markedsføring og salg av nye boliger. Disse erfaringene kan boligbyggelagene og deres samarbeidspartnere benytte seg av i utviklingen av nye boligprosjekter. Målet er å være ledende i Norge på kompetanse om boligmarkedet. Boligprosjekter som er dekket med Fulltegningsforsikring kan starte bygging allerede ved et forhåndssalg på 40%. Forsikringsselskapet tar markedsrisikoen for de resterende boligene i prosjektet. Kjøpere av boliger på prospekt med Fulltegningsforsikring får som følge av raskere igangsettelse en mer sikker ferdigstillelsesdato. For byggherren blir det også lettere å forhandle frem Arne Vinorum Adm. direktør 3

4 4

5 Fulltreff med hagle Før huset området i Lyderhornsvei garasjer for Bergen Sporveier. De siste årene har Vestlandske Boligbyggelag (Vestbo) og Stoltz Bolig AS reist et helt nytt boligområde på tomten i Laksevåg. Hagleskyting Når alt er ferdig rundt nyttår 2009, vil Hornet borettslag være fullført i tre trinn som har fulgt på hverandre. Seks blokker og til sammen 162 leiligheter er det blitt. Så godt som alt er solgt. Når det gjelder målgruppe så valgte vi å skyte med hagle i dette prosjektet. Vi satset på samtlige kjøpegrupper - yngre, voksne, familier og eldre. Når vi i dag ser på kjøperne så var dette en riktig satsning, forsikrer teknisk sjef Erling Gripsgård i Vestbo. Delt entreprise Hornet Borettslag bygges ut i samarbeid med firmaet Stoltz Bolig AS. Det var entreprenørfirmaet som i 2003 kontaktet Vestbo og foreslo samarbeid. Det endte opp med 50/50. Arbeidsfordelingen i prosjektet ble slik at entreprenøren fikk ansvaret for prosjekt- og byggeledelse, mens Vestbo deltok i planleggingen, utviklingen av prosjektet og med ansvar for salg av boligene og forretningsførsel. Samarbeidet med entreprenøren har gått meget bra, sier Gripsgård. Timingen har også vært så godt som perfekt. Deler risiko Han tror det er flere grunner til at Vestbo ble valgt ut. De viktigste var nok selve størrelsen på prosjektet og et ønske om å dele risiko. Vestbo betraktes som en seriøs partner, en god forretningsførerer og er et boligbyggelag med god økonomi. Vi har god kompetanse når det gjelder bygging av nye boliger, et salgsapparat som fungerer og viktigst av alt: Medlemmer som ønsker nye boliger, sier Erling Gripsgård. Prosjektet bygges ut med delte entrepriser. Det betyr at ingen totalentreprenør stikker av med et betydelig økonomisk påslag. Det krever selvsagt tett oppfølging på byggeplassene, men det gir også våre ansatte en langt mer interessant arbeidsdag. Vi opparbeider oss betydelig bedre kompetanse i det å gjennomføre og følge opp et byggeprosjekt, mener Gripsgård. Rett timing På grunn av prosjektets størrelse tok Vestbo kontakt med Boligbyggelagenes Forsikring AS for å få et tilbud på Fulltegningsforsikring. Etter noen runder med forsikringsselskapet endte det opp i en avtale som i hovedsak var basert på at vi måtte selge 40 % av total salgssum i hvert av de tre byggetrinnene. Vi oppnådde tilstrekkelig salg for samtlige byggetrinn. Dermed har vi kunnet gjennomføre en kontinuerlig utbygging, sier den tekniske sjefen i Vestbo. Det er tydeligvis ikke bare hagla som har fungert bra på målgruppene for Vestbo og Stoltz. Timingen har også vært så godt som perfekt. Salgssituasjonen for Hornet Borettslag Pr. medio april 2008: 1. byggetrinn - samtlige leiligheter innflyttet. 2. byggetrinn - 1 usolgt leilighet - innflytting startet i februar med siste innflytting 30. april byggetrinn - 17 usolgte leiligheter - innflytting i desember 08/januar 09. Redusert risiko Gripsgård forteller at Vestbo i forkant av et eventuelt kjøp av Fulltegningsforsikring alltid foretar en økonomisk risikovurdering, dvs. hvor galt det kan gå. Dette blir sett i sammenheng med forsikringspremien. Da blir regnestykket at vi på den ene siden har en ulempe forsikringspremien men også noen vesentlige fordeler. Det blir enklere å komme i gang med et stort prosjekt, vi reduserer den økonomiske risikoen, og vi legger mindre bindinger på vår øvrige byggeaktivitet. Vi skaper trygghet for kjøperne og gjør det enklere å få byggelån med Fulltegningsforsikring i ryggen, mener den erfarne Gripsgård. Vestbo-representanten er fornøyd med samarbeidet med de ansatte i Boligbyggelagenes Forsikring. De skjønner hva vi snakker om når det gjelder prosjektene. De er løsningsorientert og har en meget god kjennskap til boligmarkedet. Det førte til at vi også fikk gode innspill fra dem både når det gjaldt prising og markedsføring. Vi traff, kommer det kontant fra den tekniske sjefen i Vestbo. 5

6 Norske Boligbyggelag Norske Boligbyggelag er den største gruppen av profesjonelle aktører i det norske boligmarkedet. De 86 boligbyggelagene som er med i NBBL (Norske Boligbyggelags Landsforbund) har medlemmer. Samlet sett er vi landets fjerde største medlemsorganisasjon og har mer enn dobbelt så mange medlemmer som de politiske partiene til sammen. Boligbyggelagene forvalter boliger i over boligselskaper, hvorav 5100 er tilknyttede borettslag. I 2007 ble det igangsatt bygging av over 4000 boliger med forkjøpsrett til boligbyggelagenes medlemmer. NBBL har som formål å samle boligbyggelag i Norge og arbeide for deres felles interesser. Datterselskapet NBBL Partner AS eier Boligbyggelagenes Forsikring AS og står også for den operative driften av Stiftelsen Borettslagenes Sikringsfond. I tillegg har selskapet spesialkompetanse på boligbyggelag som målgruppe, særlig innenfor fagområdene forsikring, finans, tele og markedsføring. 6

7 Nøkkeltall Brutto forsikringspremie inngåtte forsikringer pr. år i mill NOK Igangsatte boliger på landsbasis i 2007: Antall igangsatte boliger med forkjøpsrett til boligbyggelagsmedlemmer i 2007:

8 Styrets årsberetning Virksomhetens art Selskapet har som formål å drive direkte skadeforsikringsvirksomhet og tilbyr produktet fulltegningsforsikring. Forsikringen dekker økonomiske tap på usolgte boliger i nye byggeprosjekter. Et stort antall boligbyggelag over hele landet bruker forsikringen fordi den i tillegg til tapsdekning gir en rekke fordeler som raskere igangsetting, gunstigere byggelån, entrepriser, samt en kvalitetssikring av prosjektene. Selskapet er lokalisert i Oslo. Utvikling i 2007 Boligmarkedet utviklet seg godt til og med august, for så å falle resten av året. Prisstigningen for brukte borettslagsboliger ble 4,4 % i Den totale igangsettingen av nye boliger i 2007 ble , som er en nedgang på 1,1 % fra I 2007 igangsatte boligbyggelagene boliger. I tillegg skaffet lagene boliger til veie for sine medlemmer uten å ha byggherreansvar. Totalt utgjør dette ca. 13% av samlet produksjon. Av disse forsikret Boligbyggelagenes Forsikring 753 boliger fordelt på 27 prosjekter, som tilsvarer 18 % av markedsgrunnlaget i boligbyggelagene. Prosjektenes totale salgspris var om lag kroner 1,6 milliarder. Brutto premieinntekter ble i 2007 kroner 29 millioner, som er en reduksjon på 31 % fra Det er foretatt økning av sikkerhetsavsetninger utover de fastsatte minimumskrav med kroner 13,6 millioner. Ordrereserven var ved utgangen av 2007 lavere enn året før. Det har ikke vært noen skadeutbetalinger i Dette gjenspeiler det gode boligmarkedet i hele 2006 og frem til august Etterspørselen har gjennom 2007 vært god, men aktiviteten i boligbyggelagene har gått ned. Dette er medvirkende til et færre antall forsikrede boliger i 2007 enn i I siste kvartal 2007 har det vært et meget svakt og avventende marked for nye boliger, og nesten ingen prosjekter har oppnådd krav til forhåndssalg i denne perioden. Finanskrise i USA med fallende boligpriser, økt usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, økte renter i Norge og mange negative presseoppslag de siste månedene antas å være årsaker til et svært rolig nyboligmarked i 4 kvartal Fortsatt relativt lav rente og god vekst i norsk økonomi ga en positiv utvikling på verdipapirporteføljen. Selskapet følger en fastlagt investeringsstrategi med hensyn på risiko, verdipapirtype og løpetid ut fra en forutsetning om å være en langsiktig investor. 8

9 Etterspørselen har gjennom 2007 vært god, men aktiviteten i boligbyggelagene har gått ned Risikostyring Selskapet opererer innen virksomhetsområdene fulltegningsforsikring og finansforvaltning. For fulltegningsforsikring følges fastlagte regler med hensyn på den risiko man tar. Det settes krav til analyse, forhåndssalg, status rapportering og oppfølging. Innen finansforvaltning følges strategier som omhandler aktivaklasse, rating av verdipapir, løpetid og risikospredning har vært ett år der kredittrisikoen har økt. Selskapet har som mål å ha en lav korrelasjon mellom de to virksomhetsområdene. Arbeidsmiljø, personale og ytre miljø Selskapets aksjekapital er i sin helhet eiet av NBBL Partner AS som har hatt forretningsførselen for selskapet. Administrerende direktør, som var eneste ansatt i 2007 ble i sin helhet lønnet av morselskapet som også var ansvarlig for alle pensjonsforpliktelser. To av seks styremedlemmer er kvinner. Selskapet vil i 2008 ha egne ansatte, og det er ansatt ytterligere 1 kvinnelig prosjektleder slik at 2 av 7 ansatte ved starten av 2008 er kvinner. Det er et mål for selskapet å rekruttere flere kvinner. Det har ikke vært noen skader eller ulykker verken på person eller materiell i Opplysninger om godtgjørelse til tillitsmenn, ansatte m.v. er gitt i noter til regnskapet. Det er ikke blitt drevet virksomhet som i nevneverdig grad forurenser det ytre miljø. Resultat, finansiering og likviditet Årsresultatet ble på kroner mot kroner i omarbeidede tall for Selskapets forvaltningskapital økte i 2007 med ca. 2 % til ca kroner 224 millioner. Aksjekapital utgjør kr 39,5 millioner og fri egenkapital ca kr 37 millioner. Den finansielle stilling ansees som meget god. Det har ikke inntrådt spesielle forhold etter årets utgang som kan antas å få særlig betydning for vurderingen av selskapet. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter et riktig bilde av selskapets drift og stilling pr Årsresultat og disponeringer Årets overskudd på kr foreslås anvendt med kroner ( minus i utsatt skatt ) til konsernbidrag og til annen egenkapital med kroner Fortsatt drift Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn ligger mål for virksomheten, strategi og budsjett for Selskapet tror den kraftige konjunkturoppgangen i Norge de siste årene vil flate ut i 2008, men vi forventer god etterspørsel etter selskapets forsikringsprodukt og et tilfredsstillende økonomisk resultat. Oslo, Arne Vinorum Adm. direktør Roy Berg Pedersen Styreleder Tove Karlsen Styremedlem Per Christian Quale Styremedlem Benedikte Skogsholm Styremedlem Thor Eek Styremedlem Arne Wiederstrøm Nestleder 9

10 Resultatregnskap note Premieinntekter m.v Forfalt bruttopremie Avgitt gjenforsikring Endring i avsetning ikke opptjent bruttopremie Gjenforsikringsandel Sum premieinntekter for egen regning Allokert investeringsavkastning fra ikke-teknisk regnskap Erstatningskostnader i skadeforsikring Betalte brutto erstatninger 5, Gjenforsikringsandel Endring brutto erstatningsavsetning Gjenforsikringsandel Sum erstatningskostnader for egen regning Premierabatter og andre gevinstavtaler Forsikringsrelaterte driftskostnader Salgskostnader Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader 4, Sum forsikringsrelaterte driftskostnader for egen regning Resultat av teknisk regnskap før sikkerhetsavsetning Endring i sikkerhetsavsetning m.v i skadeforsikring Endring i sikkerhetsavsetning Endring i administrasjonsavsetning Sum endring i sikkerhetsavsetning m.v Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring Inntekter fra finansielle eiendeler Inntekter fra finansielle eiendeler 2, Urealiserte gevinster på finansielle omløpsmidler Gevinst ved realisasjon av finansielle eiendeler Sum inntekter av finansielle eiendeler Kostnader knyttet til finansielle eiendeler Administrasjonskostnader knyttet til finansielle eiendeler Urealiserte tap på finansielle omløpsmidler Tap ved realisasjon av finansielle eiendeler Sum kostnader knyttet til finansielle eiendeler Allokert investeringsavkastning overført teknisk regnskap Andre inntekter Resultat av ikke teknisk-regnskap Resultat av ordinær virksomhet Skattekostnad Årsresultat Overføringer og disponeringer Avsatt til konsernbidrag ( minus i utsatt skatt ) Overført reassuranseavsetning i annen egenkapital Overført til annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer

11 Balanse Eiendeler note Immaterielle eiendeler Egenutviklet programvare Utsatt skattefordel Sum immatrielle eiendeler Finansielle eiendeler, anleggsmidler Aksjer og andeler Sum finansielle eiendeler, anleggsmidler Finansielle eiendeler, omløpsmidler Aksjer og andeler 1, 3, Obligasjoner 1, 2, Andre finansielle omløpsmidler 3, Sum finansielle eiendeler, omløpsmidler Gjenforsikringsandel av forsikringstekniske bruttoavsetninger Gjenforsikringsandel av ikke opptjent bruttopremie Gjenforsikringsandel av brutto erstatningsavsetning Sum gjenforsikringsandel av forsikringstekniske bruttoavsetninger Fordringer Forsikringstakere Fordringer i forbindelse med gjenforsikring Andre fordringer Sum fordringer Andre eiendeler Bank Sum andre eiendeler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Aksjekapital 7, 8, Overkursfond 7, 8, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Reassuranse i annen egenkapital Sum annen egenkapital Sum egenkapital Forsikringstekniske avsetninger Avsetning for ikke opptjent bruttopremie 1, Brutto erstatningsavsetning 1, Sikkerhetsavsetning m.v Sikkerhetsavsetning 1, Administrasjonsavsetning 1, Sum sikkerhetsavsetning m.v Sum forsikringstekniske avsetninger for egen regning Avsetninger for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetninger for forpliktelser Gjeld Gjeld i forbindelse med gjenforsikring Annen gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

12 Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Innbetalte premier direkte forsikring Utbetalte gjenforsikringspremier Utbetalte erstatninger Premierabatt og andre gevinstavtaler Innbetalte gjenforsikringsoppgjør for erstatninger - - Utbetaling til andre leverandører for varer og tjenester Innbetaling av renter, utbytte, gevinst etc Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler Utbetaling ved kjøp av obligasjoner Inventar - - Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringaktiviteter Utbetaling konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter ved periodens slutt

13 Noter til regnskapet 1. Regnskapsprinsipper Premieinntektene opptjenes lineært over forsikringsperioden. Prinsipper for forsikringstekniske avsetninger fremgår av note 5. Aksjer og andeler som er anleggsmidler er i balansen pr oppført til kostpris og er ikke børsnotert med en markedspris. Aksjer, andeler og obligasjoner som er omløpsmidler er i balansen pr oppført til virkelig verdi. Avsetninger er gjort i henhold til forskrifter om forsikringstekniske avsetninger og risikostatistikk i skadeforsikring. Med unntak av sikkerhetsavsetning, er det foretatt minimumsavsetninger. Egetutviklet dataprogram er aktivert under immatrielle eiendeler og avskrives lineært over 3 år både regnskapsmessig og skattemessig. Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. 2. Obligasjoner Obligasjon pålydende Kostpris Markedsverdi Effektiv Risikovekt pr rente Agder Energi 2004 / ,1 % 100 % Awilco Offshore ASA 2007/ ,4 % 100 % Bergesen Worldwide Gas ASA 2006/ ,7 % 100 % Camillo Eitzen & Co 2005 / ,3 % 100 % Color Group ASA 2005 / ,2 % 100 % DOF Subsea ASA 2007/ ,2 % 100 % Eidsiva Energi 2005 / ,3 % 100 % Eitzen Chemicals 2006/ ,7 % 100 % Elkem 2004 / ,7 % 100 % Gilde Kjøtt 2005/ ,6 % 100 % Hafslund 2005 / ,2 % 100 % Kvernland ASA ,3 % 100 % Nera ASA frn 2006/ ,8 % 100 % Norgesgruppen 2004/ ,1 % 100 % Norwegian Air Shuttle ASA 2007/ ,2 % 100 % Oceanlink LTD 2007/ ,5 % 100 % Olav Thon Eiendomsselskap 2004/ ,3 % 100 % Primorsk International Shipping 2007/ ,1 % 100 % Rieber & Søn 2006/ ,2 % 100 % Sparebanken Midt Norge 2007/ ,7 % 100 % Statkraft SF 2004/ ,3 % 100 % Steen & Strøm ASA 2007/ ,4 % 100 % Svithoid Tankers AS 2006/ ,4 % 100 % Bolig- og Næringskreditt 2003/ ,2 % 20 % Gjensidige NOR Sparebank 2001/ ,1 % 20 % Kredittforeningen for sparebanker 2005/ ,3 % 20 % Sandnes Sparebank 2006/ ,3 % 100 % Sparebanken Rogaland ,1 % 100 % Sparebanken Sogn og Fjordane 2005/ ,3 % 20 % Sparebanken Vest 2004/ ,4 % 20 % Sparebanken Vestfold 2004/ ,0 % 20 % Storebrand ASA 2005/ ,2 % 20 % Sum børsnoterte obligasjoner ,0 % Sum pålydende verdi av obligasjonsporteføljen var pr kr Effektiv rente tar utgangspunkt i virkelig verdi pr , og forutsetter at obligasjonene holdes til forfall. 13

14 Noter til regnskapet 3. Aksjer og andeler Boligbyggelagenes Forsikring AS er generelt en langsiktig investor. I Norge investeres det hovedsakelig i store, solide selskaper, notert på Oslo Børs, med unntak av Romania Invest III som er en ikke børsnotert aksje. Investering i utlandet skjer gjennom fond. Anleggsmidler Selskap totalt antall Aksje Pålydende Kostpris Bokført verdi aksjer i tusen beholdning pr Romania Invest III Sum ikke børsnoterte aksjer Omløpsmidler Selskap totalt antall Aksje Pålydende Kostpris Markedsverdi aksjer i tusen beholdning pr Norsk Hydro , StatoilHydro , Sum børsnoterte aksjer Aksjefond antall Kostpris Markedsverdi andeler pr Pluss Indeks Sum norske aksjefond Warrenwickund Norden Skagen Global Sum utenlandske aksjefond Sum aksjefond Hedgefond antall Kostpris Markedsverdi andeler pr Fourth Moment Fund Share Class B WarrenWicklund Nordic Hedge I Storebrand Multi Strategy Sum hedgefond Kostnadsførte honorarer til styre, kontrollkomitè, revisor, aktuar og adm.direktør Styre: Styreleder Roy Berg Pedersen Nestleder Arne Wiederstrøm Styremedlem Benedikte Skogsholm Styremedlem Per Chr. Quale Styremedlem Tove Karlsen Styremedlem Thor Eek Kontrollkomitè: Kontrollkomitèleder Tore Fjørtoft Kontrollkomitèmedlem Thomas Fjell Kontrollkomitèmedlem Aashild Farkvam Revisor (lovpålagt revisjon) inklusiv mva: Revisor (skatterådgivning) inklusiv mva: Aktuar: Administrerende direktør, som er eneste ansatt, lønnes i sin helhet av morselskapet NBBL Partner AS som også er ansvarlig for alle pensjonsforpliktelser. Boligbyggelagenes Forsikring AS har i 2007 betalt kr til NBBL Partner AS for leie av administrerende direktør. Styrehonorar for Roy Berg Pedersen og Thor Eek overføres til NBBL, der de er ansatt. 14

15 Noter til regnskapet 5. Forsikringstekniske avsetninger Premieavsetning: Opptjent premie er inntektsført lineært over forsikringsperioden. Gjenforsikringsandel av ikke opptjent premie føres fra regnskapsåret 2007 som en eiendel. Sammenligningstall for 2006 i balansen er omarbeidet. Ikke opptjent premie for egen regning utgjør kr Brutto betalte erstatninger: Det er utbetalt kr 0 i erstatninger. I tillegg er det bokført kr i kostnader ved skadebehandling. Gjenforsikringsandelen utgjør kr 0. Erstatningsavsetning: Erstatningsavsetning opptjenes lineært opp til det opprinnelige erstatningsanslaget over avtaleperioden. Dette erstatningsanslaget settes i utgangspunkt til en prosentsats av prosjektkostnaden, men vurderes løpende av selskapets administrasjon. Hvis alle boliger i et borettslag er solgt ved ferdigstillelse, bortfaller vilkåret for erstatning og erstatningsavsetningen blir deretter inntektsført. Avsetningen er gjort for å dekke erstatninger som ikke er gjort opp eller ikke rapportert. Selskapet beregner avsetningene etter forenklede regler og minstekravet til erstatningsavsetning vil derfor være selskapets eget anslag på erstatningsansvaret. Endring erstatningsavsetning for egen regning utgjør kr Fra regnsapsåret 2007 føres gjenforsikringsandel av erstatningsavsetninger som en eiendel og ikke lenger som en netting av gjeldssiden i balansen. Sammenlignbare tall for 2006 i balansen er omarbeidet. Sikkerhetsavsetning: Avsetning for å dekke unormale skadeår. Denne skal minimum utgjøre 15 % av summen av erstatningsavsetning og uopptjent premie. For sikkerhetsavsetning utgjør minimumsavsetning kr Total avsetning er kr Reassuranseavsetning: Avsetningen er for å dekke kostnader dersom reassurandør ikke er i stand til å innfri sine forpliktelser. Avsetningssatsen avhenger av reassurandørs internasjonale rating. Reassuranseavsetningen er fra regnskapsåret 2007 reklassifisert fra forsikringstekniske avsetninger til annen egenkapital. Reassuranseavsetningen er, etter fradrag for utsatt skatt, klassifisert på egen linje under annen egenkapital. Endringen i reassuranseavsetningen etter fradrag for utsatt skatt er ført på egen linje under overføringer og disponeringer under resultatregnskapet. Sammenlignbare tall for 2006 i resultatregnskapet og balansen er omarbeidet. Administrasjonsavsetning: Avsetningen skal dekke kostnader som påløper i forbindelse med skadeoppgjør ved en eventuell avvikling av forsikringsporteføljen. Det avsettes fem prosent av summen av minstekravet til erstatningsavsetning. Total avsetning er kr Skatteposisjon Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Resultat av ordinær virksomhet før skattekostnad Endring midlertidige forskjeller reassuranse Permanente forskjeller Utbytte som er skattefritt Tilbakeføring av urealisert gevinst (og tap) Tilbakeføring av realisert gevinst Skattemessig fradragsberettiget konsernbidrag Grunnlag betalbar skatt Skatt 28% Godtgjørelse på mottatt utbytte Betalbar skattekostnad Endring Grunnlag for ubenyttet godtgjørelse Obligasjoner Prinsippendring reassuranse Netto midlertidige forskjeller Utsatt skatt

16 Noter til regnskapet Skattekostnad Betalbar skatt - Skatt knyttet til konsernbidrag Endring i utsatt skatt Sum skattekostnad Avstemming skattekostnad 28 % av resultat før skatt % av permanente forskjeller Godtgjørelse på mottatt utbytte Effekt av endring reassuranse Effekt av utsatt skatt Sum skattekostnad Aksjekapital / kjernekapitalfond Selskapets aksjekapital utgjør kr 31 millioner mens overkursfondet utgjør kr 8,5 millioner. 8. Kapitaldekning/ Solvensmargin År Netto ansvarlig kapital i tusen NOK Bestående av: Kjernekapital Fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Risikovektet beregningsgrunnlag på 0 % % - risikoklasser i tusen NOK 20 % % % - 50 % % % Fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Risikovektet beregningsgrunnlag i tusen nok Kapitaldekning i prosent 43 % 37 % Spesifisering av forskjell mellom kjernekapital og balanseført egenkapital: Kjernekapital Kjernekapital Immatriell eiendel Immatriell eiendel Balanseført egenkapital År Minstekrav til solvensmargin i tusen NOK Samlet solvensmarginkapital i tusen NOK Solvensmarginkapital i prosent av solvensmarginkrav 913,4 % 791,2 % Solvensmarginkapitalens sammensetning i tusen NOK Netto ansvarlig kapital: Sikkerhetsavsetning utover 55 % av minstekravet:

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 134 659 111 696 272 080 235 312 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 137 421 123 616 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier -104 061-57 013-446 632 Forfalt

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 111 696 133 539 235 312 265 315 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 115 211 112 731 350 523 378 046 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2014 YTD Q2 2013 QTD Q2 2014 QTD Q2 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 998 893 2 230 175 1 693 427 1 754

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2015 YTD Q3 2014 QTD Q3 2015 QTD Q3 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 1 752 343 2 070 124-192 598 71

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2015 YTD Q1 2014 QTD Q1 2015 QTD Q1 2014 31.12.2014 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 389 458 305 466 389 458 305 466 2

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2014 YTD Q1 2013 QTD Q1 2014 QTD Q1 2013 31.12.2013 Premieinntekter Forfalte bruttopremier 305 466 475 553 305 466 475 553 2

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015

Kvartalsrapport. 1. halvår 2015 Kvartalsrapport 1. halvår 2015 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. juni BELØP I 1000 KR YTD Q2 2016 YTD Q2 2015 QTD Q2 2016 QTD Q2 2015 31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 775 990 1 037 525 384 917 492 203

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2015 Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 31. mars BELØP I 1000 KR YTD Q1 2016 YTD Q1 2015 QTD Q1 2016 QTD Q1 2015 31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 391 073 545 322 391 073 545 322 1

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 4. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 Tall i tusen kroner Note 01.10-31.12 01.10-31.12

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2016

Delårsregnskap 3. kvartal 2016 Delårsregnskap 3. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.07-30.09 01.07-30.09 01.01-30.09 01.01-30.09

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2016 2015 2015 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 173 717 137 421 584 585 Avgitte gjenforsikringspremier -134 133-104 061-436 526 Forfalt

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. halvår 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader. I

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2016

Delårsregnskap 2. kvartal 2016 Delårsregnskap 2. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06 01.01-30.06 01.01-30.06

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.)

Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september (Beløp i 1000 kr.) Statoil Forsikring a.s Resultatregnskap pr. 30. september BELØP I 1000 KR YTD Q3 2016 YTD Q3 2015 QTD Q3 2016 QTD Q3 2015 31.12.2015 Premieinntekter Opptjente bruttopremier 1 110 012 1 476 670 334 022

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

4 skogeiere som varamedlemmer

4 skogeiere som varamedlemmer Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 Om Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig Skogbrand ble etablert av skogeiere for skogeiere i 1912. Skogbrand forsikrer skogeiendommer mot brann, storm og andre skader.

Detaljer

Eiendeler= 459 mill.kr

Eiendeler= 459 mill.kr 2. kvartal 2015 Eiendeler= 459 mill.kr Egenkapital Aksjefond Korte renter Andre fordringer Sikkerhetsavsetning Premieavsetning Erstatningsavsetning Andre forpliktelser 2 Sryners BeneTNING FOR 2. KVARTAL

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Kvartalsrapport -1/2015

Kvartalsrapport -1/2015 Kvartalsrapport -1/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER FØRSTE

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1

Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 2 Delårsrapport 2. kvartal 2016 Rapporten er oppdatert per 28.oktober 2016 Virksomheten OBOS Forsikrings

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS

Knif Trygghet Forsikring AS Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) 3 Note Act Q3 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 260 730 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS

Knif Trygghet Forsikring AS Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) 3 Note Act Q2 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 234 933 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse

Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse RESULTAT Tannlegenes Gjensidige Sykeavbruddskasse TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING NOTE 31.12.2014 31.12.2013 1. Premieinntekter mv 1.1. Forfalte bruttopremier 11 15 140 331 14 491 946 1.3. Endring

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Kvartalsregnskap 1/2015 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell

Detaljer

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association)

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) RESULTAT PER 1. KVARTAL 2012 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 1. kvartal

Detaljer

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association)

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Nedenfor presenteres DNKs resultat per 3. kvartal 2012. Beløpene angis i millioner

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 250 299 190 215 430 423 374 943 411 - Avgitte gjenforsikringspremier -124 106 805-81

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 1. kvartal

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

ÅRSRapport Borettslagenes sikringsordning

ÅRSRapport Borettslagenes sikringsordning ÅRSRapport Borettslagenes sikringsordning 2014 Borettslagenes Sikringsordning Innhold 02 Administrerende direktør har ordet 04 God sikring på Fjell 06 Styrets årsberetning 08 Resultatregnskap 09 Balanse

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Delårsrapport for 1. kvartal 2013. Eika Forsikring

Delårsrapport for 1. kvartal 2013. Eika Forsikring Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Eika Forsikring Hovedpunkter Resultat før skatt 53 74 O m Q1 2012 Q1 2013 s e Premievekst f.e.r på 8,1 % Skadeprosent f.e.r på 69,6 % Finansavkastning på 2,5 % Egenkapitalavkastning

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsrapport 2010. NBBL Fulltegningsforsikring AS

Årsrapport 2010. NBBL Fulltegningsforsikring AS Årsrapport 2010 NBBL Fulltegningsforsikring AS Innholdsfortegnelse NBBL Fulltegningsforsikring AS 2 Innseilingen Sogsti 4 Norske Boligbyggelag 6 Nøkkeltall 7 Styrets årsberetning 8 Resultatregnskap 10

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kvartalsrapport 3/2011. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 3/2011. Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 3/2011 Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold - Resultat 2 - Balansesammendrag 3 - Cppstilling over endringer i egenkapital 4 - Kontantstrømoppstilling 4 - Noter til regnskapet 5 KLP

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern hadde et resultat før skatt på 165,5 mill. kroner per 1. kvartal, mot 50,3 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat Styrets beretning 2002 tto Løvenskiolds legat Legatet er opprettet ved gavebrev til Universitetet i slo den 3. februar 1904 av statsminister Carl Løvenskiold og hustru Else Løvenskiold til minne om sin

Detaljer

Kvartalsrapport - 3/2014

Kvartalsrapport - 3/2014 Kvartalsrapport - 3/2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER TREDJE

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2016

Delårsrapport. 4. kvartal 2016 Delårsrapport 4. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 4. KVARTAL 2016 / 2 Delårsrapport 4. kvartal 2016 Virksomheten OBOS Forsikrings virksomhetsområde er å tilby forsikringstjenester til boligselskaper og til privatpersoner.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. JUNI 2012 OG 2011 OG 31. DESEMBER 2011 NOK 1000 EIENDELER Note 2. KVT 2012

Detaljer

Styrets beretning 2002. Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi

Styrets beretning 2002. Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi Styrets beretning 2002 Gertrude og Jack Nelsons fond for studium av nyresykdommer samt studier innenfor klinisk farmakologi Fondeter opprettetav JackNelson,født 14.mars 1899- død 27. februar 1977, ved

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2016 (tall i NOK 1000) Act Q2 2016

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2016 (tall i NOK 1000) Act Q2 2016 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2016 (tall i NOK 1000) Act Q2 2016 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Opptjente bruttopremier 158 807 - Gjenforsikringsandeler av opptjente

Detaljer

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. SEPTEMBER 2011 OG 2010, OG 31. DESEMBER 2010 NOK 1000 EIENDELER Note 3. KVT 2011 3. KVT 2010 2010

Detaljer

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association)

Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Den Norske Krigsforsikring for Skib - Gjensidig Forening - (The Norwegian Shipowners Mutual War Risks Insurance Association) Nedenfor presenteres DNKs foreløpige resultat for andre kvartal 2013. Beløpene

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer