Tilhører:. Forbundsting Trondheim mars. Norges Studentidrettsforbunds. 87. ordinære Forbundsting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilhører:. Forbundsting 2006. Trondheim 3. - 5. mars. Norges Studentidrettsforbunds. 87. ordinære Forbundsting"

Transkript

1 Tilhører:. Forbundsting 2006 Trondheim mars Norges Studentidrettsforbunds 87. ordinære Forbundsting

2 Tidsplan for Forbundstinget 2006 Fredag 3. mars (Vårkonferanse) 13: Vårkonferanse (se eget program på NTNU/Studenterhytta Lørdag 4. mars (Formell oppstart av Forbundstinget) Frokost Studenterhytta Forhandlinger Kaffepause m/ frukt Forhandlinger Avsatt tid for fysisk aktivitet Lunch Forhandlinger Kaffepause m/ frukt Forhandlinger Bankett Søndag 5. mars Frokost Studenterhytta Forhandlinger Hjemreise for representantene Gamle og nye Forbundsstyret møtes til kort ekstraordinært styremøte

3 Tingsak nr. 1 Godkjenne de fremmøtte representanter Forslagsstiller: Kontrollkomiteen i NSI Forslag til vedtak: Forbundstinget godkjenner de fremlagte fullmakter fra representantene i henhold til oversikt presentert av Kontrollkomiteen. Forbundsstyrets merknader: Anbefaler forslaget Lovkomiteens merknader: Ingen merknader Sakspapirer: NSIs lover Fullmaktsskjemaer fra de fremmøtte representanter Oversikt fra Kontrollkomiteen presenteres muntlig av kontrollkomiteen Oversikt over NSIs medlemslag (se Forbundsstyrets beretning, Tingsak 4) NSI tingsak nr. 1 Denne sak side 1 av 10 Godkjennelse av representanter

4 LOVER FOR NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND (NSI) Vedtatt på konstituerende Forbundsting 5. desember 1913 Godkjent av Idrettsstyret 21. mars 1996 Sist revidert av Forbundstinget 6. mars 2004 Endring godkjent av Idrettsstyret Organisasjon Norges Studentidrettsforbund (NSI) er en sammenslutning av studentidrettslag. Lagene kan organiseres i særkretser. NSI er den høyeste myndighet i Norge for studentidrett. NSI er tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF), Nordens Akademiske Idrettsforbund (NAIF), European University Sports Association (EUSA) og Fédération Internationale du Sport Universitaire (FISU), og er underlagt de til enhver tid gjeldende lover og bestemmelser for disse. 2 Formål NSI har til formål å fremme studentenes idretts- og friluftsliv i Norge, herunder bidra til samarbeid mellom lagene og representere studentidrett internasjonalt. 3 Medlemsskap Et studentidrettslag kan opptas i NSI når minst 75% av medlemmene studerer ved norsk universitet, høgskole eller likeverdig lærested og laget er medlem av Norges Idrettsforbund. Forbundsstyret bestemmer hvilke institusjoner som gir grunnlag for medlemskap i NSI. Melding om medlemskap i forbundet sendes forbundet via idrettskretsen. Utmelding skjer på samme måte. Alle lag som er tilsluttet forbundet plikter å overholde NIFs og forbundets lover, sikkerhetsforskrifter, bestemmelser og vedtak. Lagets lover skal angi fra hvilken institusjon laget primært rekrutterer sine medlemmer. NSI tingsak nr. 1 Denne sak side 2 av 10 Godkjennelse av representanter

5 4 Kontingent/Avgifter Forbundstinget kan fastsette kontingent og avgifter. Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på forbundstinget. Styret kan frata lag som skylder kontingent/avgifter for mer enn ett år medlemskap i forbundet, og anbefale overfor NIF at laget fratas medlemskap i NIF. Reglene i NIFs lov 10-2 gjelder tilsvarende. 5 Tillitsvalgtes godtgjørelse Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av forbundets budsjett og regnskap. 6 Inhabilitet For forbundets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs habilitetsregler, jf NIFs lov Straffesaker For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 (NIFs straffebestemmelser). 8 Forbundstinget NSIs høyeste myndighet er Forbundstinget som holdes annethvert år i februar/mars måned i år med like årstall. Forbundstinget innkalles av styret med minst 2 måneders varsel, direkte til de representasjonsberettigede organisasjonsledd. Forslag som skal behandles på Forbundstinget må være sendt til styret senest 6 uker før tinget. Fullstendig saksliste med forslag, beretning og revidert regnskap må være utsendt minst 3 uker før tinget. Forbundstinget er vedtaksfør med det antall godkjente stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. På Forbundstinget kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den utsendte sakslisten. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de godkjente stemmene krever det. Slik beslutning kan kun fattes i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste. NSI tingsak nr. 1 Denne sak side 3 av 10 Godkjennelse av representanter

6 NSI tingsak nr. 1 Denne sak side 4 av 10 Godkjennelse av representanter

7 9 Representasjon på forbundstinget På Forbundstinget møter med stemmerett a) Styret b) Representanter fra medlemslagene etter følgende skala: For medlemstall t.o.m representant For medlemstall fra representanter For medlemstall fra representanter For medlemstall over representanter c) Representant(er) fra hver særkrets/særutvalg etter Forbundstingets bestemmelser. Representanter må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller på medlemsmøte med dette valg kunngjort på saksliste, eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøtet. For allianseidrettslag og idrettslag som er medlemmer i dette stiller hovedlaget med det antall representanter ut i fra alliansens totale medlemstall. Styret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av forbundet. Det kan nyttes reiseutgiftsfordeling. Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett: d) Kontrollkomiteens medlemmer e) Lederne i lovbestemte eller tingvalgte utvalg, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte. f) Forbundets generalsekretær g) Revisor Dessuten kan også følgende møte med talerett: h) Norske medlemmer i NAIFs eller FISUs valgte styrer og utvalg i) Medlemmer i lovbestemte eller tingvalgte utvalg j) Forbundets øvrige ansatte personell k) De av Forbundsstyret spesielt inviterte 10 Ledelse av Forbundstinget Forbundstinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt representant. NSI tingsak nr. 1 Denne sak side 5 av 10 Godkjennelse av representanter

8 11 Forbundstingets oppgaver Forbundstinget skal: 1. Godkjenne de fremmøtte representanter. 2. Godkjenne saksliste og forretningsorden. 3. Velge 2 dirigenter, 2 sekretærer, samt 2 representanter til å undertegne protokollen samt en person med ansvar til å fremme forslag på ny valgkomite. 4. Behandle årsberetning. 5. Behandle lovkomiteens beretning. 6. Behandle det reviderte regnskap, revisors og kontrollkomitéens beretninger. 7. Behandle innkomne forslag og saker. 8. Tilsette statsautorisert revisor til å revidere forbundets regnskaper og fastsette dennes honorar. 9. Fastsette kontingent. 10. Vedta budsjett. 11. Velge følgende tillitsrepresentanter: a) Forbundsstyre; bestående av president, visepresident og 5 medlemmer, samt 1 varamedlem. b) Kontrollkomite; bestående av leder, nestleder og 1 medlem, samt 1 varamedlem. c) Lovkomite; bestående av leder, nestleder og 1 medlem, samt 1 varamedlem. d) Valgkomite; bestående av leder nestleder og 1 medlem, samt 1 varamedlem. e) Representanter til NIF, NAIF, EUSA og FISU f) Andre tingoppnevnte komiteer og utvalg mv Bestemme sted for neste Forbundsting. Valgkomiteens innstilling på nye tillitsrepresentanter skal fremmes første dag av tingsforhandlingene. President og visepresident i forbundsstyre, leder og nestleder i komiteer og utvalg velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet først og deretter velges varamedlemmer samlet. Ved valgene skal det være kandidater/representanter fra begge kjønn. Kjønnsfordelingen i medlemsmassen i forbundets lag skal være retningsgivende for sammensetningen, dog slik at det er minst to representanter fra hvert kjønn i råd og utvalg mv. som består av mer enn 3 medlemmer. Valg skjer etter bestemmelsene i NIFs lov Tillitsvalgte kan ikke samtidig være arbeidstaker innen samme organisasjonsgren, med mindre idrettsstyret gir dispensasjon. Ingen kan samtidig være leder eller nestleder i underordnet og overordnet organisasjonsledd, bortsett fra at en leder eller nestleder i et lag kan være leder eller nestleder i idrettskrets, særforbund, særkrets eller idrettsråd. 12 Stemmegivning på Forbundstinget NSI tingsak nr. 1 Denne sak side 6 av 10 Godkjennelse av representanter

9 Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller et annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 13 Ekstraordinært Forbundsting Ekstraordinært Forbundsting holdes når Idrettsstyret, styret eller 1/3 av forbundets lag eller særkretser sender inn skriftlig krav om det. Ekstraordinært Forbundsting innkalles med minst 2 ukers varsel. Tinget kan bare behandle de saker som kravet om tinget omfatter og som er blitt kunngjort i innkallelsen. 14 Forbundsstyret Forbundsstyret er forbundets høyeste myndighet mellom Forbundstingene. Forbundsstyret skal: 1. Iverksette Forbundstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 2. Ha ansvaret for forbundets daglige ledelse, representere forbundet utad og ivareta forbundets interesser. 3. Oppnevne medlemmer av utvalg og komiteer etter oppdrag av tinget eller som styret finner påkrevd, samt utarbeide retningslinjer for disse. 4. Utarbeide årsmelding, legge frem revidert regnskap, samt tilrettelegge saker til behandling av Forbundstinget. Forbundsstyret kan oppnevne arbeidsutvalg blant sine medlemmer og utarbeide retningslinjer for dette. 15 Forbundsstyrets møter NSI tingsak nr. 1 Denne sak side 7 av 10 Godkjennelse av representanter

10 Forbundsstyret holder møter når president bestemmer. Styremøter skal dessuten holdes når et flertall av styremedlemmene forlanger det. Alle vedtak i styret fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør møteleders stemme utslaget. Over styrets møter føres protokoller. Etter et lovlig innkalt styremøte er styret beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er tilstede, inkludert president eller visepresident. 16 Generalsekretæren Generalsekretæren er leder for sekretariatet. Generalsekretæren er ansvarlig for alle administrative funksjoner innen NSI og utfører de pålegg og setter i verk de vedtak som er truffet av styret. Forøvrig arbeider generalsekretæren etter instruks utarbeidet av styret. Generalsekretæren møter med tale- og forslagsrett på Forbundstinget, styremøter og arbeidsutvalg, og i alle komiteer og utvalg. 17 Utvalg og komiteer Forbundets tingvalgte komiteer arbeider etter instruks og retningslinjer vedtatt av Forbundstinget. Lovkomiteen skal avgi uttalelser om innkomne lovforslag og om fortolkningsspørsmål som forbundsstyret forelegger. Lovkomiteen kan også selv fremkomme med forslag. Kontrollkomiteen skal påse at foretatte disposisjoner i driftsåret er i samsvar med organisasjonens lov og beslutninger, og skal sammen med den tilsatte revisor gjennomgå organisasjonens regnskaper etter at disse er revidert av revisor. Kontrollkomiteen møter så ofte som det påkreves for å sikre et tilstrekkelig tilsyn. 18 Studentmesterskap NSI har innstiftet og eier retten til å arrangere Norske Studentmesterskap (SM) og Norske Studentleker (SL). Arrangement av SM og SL reguleres gjennom egne statutter, vedtatt av Forbundstinget, samt gjennom utfyllende bestemmelser og regler for den enkelte idrett vedtatt av Forbundsstyret. 19 Hederstegn NSI tingsak nr. 1 Denne sak side 8 av 10 Godkjennelse av representanter

11 NSIs høyeste utmerkelse hederstegnet i gull kan bare tildeles personer som på en fortjenstfull måte har arbeidet for norsk studentidrett. Vedtak om utdelingen besluttes av Forbundstinget etter innstilling av Forbundsstyret, med 3/4 flertall av de avgitte stemmene. NSI tingsak nr. 1 Denne sak side 9 av 10 Godkjennelse av representanter

12 20 Oppløsning Forslag om oppløsning av forbundet må først behandles på ordinært forbundsting. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært Forbundsting 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av forbundet, tilfaller forbundets eiendeler NIF. 21 Lovendring Endring av denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært Forbundsting etter å ha vært oppført på sakslisten. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. 20 kan ikke endres. NSI tingsak nr. 1 Denne sak side 10 av 10 Godkjennelse av representanter

13 Tingsak nr. 2 Godkjenne sakslisten og forretningsorden Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI Forslag til vedtak: Forbundstinget vedtar den foreslåtte sakslisten. Forbundstinget vedtar den foreslåtte forretningsorden. Forbundsstyrets merknader: Ingen merknader Lovkomiteens merknader: Ingen merknader Sakspapirer: Forslag til saksliste Forslag til forretningsorden NSI tingsak nr. 2 Denne sak side 1 av 4 Godkjennelse av sakslisten og forretningsorden

14 Egne notater: NSI tingsak nr. 2 Denne sak side 2 av 4 Godkjennelse av sakslisten og forretningsorden

15 Forslag til saksliste Tingsak nr. 1 Tingsak nr. 2 Tingsak nr. 3 Tingsak nr. 4 Tingsak nr. 5 Tingsak nr. 6 Tingsak nr. 7 Tingsak nr. 8 Tingsak nr. 9 Tingsak nr. 10 Tingsak nr. 11 Tingsak nr. 12 Godkjenne de fremmøtte representanter. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. Velge 2 dirigenter, 2 sekretærer, samt 2 representanter til å undertegne protokollen samt en person med ansvar for å fremme forslag på ny valgkomité. Behandle årsberetninger. Behandle lovkomiteens beretning. Behandle det reviderte regnskap, revisors og kontrollkomiteens beretninger. Behandle innkomne forslag og saker: 7.1 Studentidrettens langtidsplan 7.2 Målplan Lovendringsforslag 7.4 Forslag til kandidat til NSIs hederstegn Tilsette statsautorisert revisor til å revidere regnskapet og fastsette dennes honorar. Fastsette kontingent. Vedta budsjett. Velge følgende tillitsrepresentanter: a) Forbundsstyret b) Kontrollkomité c) Lovkomité d) Valgkomité e) Representanter til NIF, NAIF, EUSA og FISU f) Andre tingoppnevnte komiteer og utvalg mv.. Bestemme sted for neste Forbundsting. NSI tingsak nr. 2 Denne sak side 3 av 4 Godkjennelse av sakslisten og forretningsorden

16 Forslag til forretningsorden 1. Tinget ledes av 2 dirigenter. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet. 2. Protokollen føres av to valgte sekretærer som seg imellom fordeler arbeidet. 3. Ingen kan ha innlegg i samme sak mer enn tre ganger, unntatt fra dette er saksopplysninger, replikker og saksinnledning. 4. Replikker skal være tegnet under siste taler eller umiddelbart etter og være rettet mot sistnevntes innlegg. Det gis anledning til en svarreplikk for siste taler. 5. Dirigenten har rett til å foreslå begrensninger i taletiden og til å foreslå strek ved inntegnede talere. 6. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og være undertegnet med representantens navn og organisasjonens navn. Nye forslag kan ikke settes frem etter at strek er satt eller etter at saken er tatt opp til votering. 7. Ved avstemning gjelder følgende bestemmelser: Lovendringer: Til gyldig vedtak kreves 2/3 av avgitte stemmer. Valg og vedtak: Mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Blanke stemmer anses som ikke avgitte. (Se forøvrig NIFs lov 2-11) 8. I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som er gjort, med antall stemmer for og imot. 9. Dersom noen representanter forlater salen for godt skal dette meddeles dirigentene ved at stemmelappene leveres disse. 10. Den tingvalgte Kontrollkomité fungerer som tellekorps. Såfremt komiteen ikke er representert med tre personer kan flere personer, inntil tre, oppnevnes av tinget etter forslag av dirigenten. NSI tingsak nr. 2 Denne sak side 4 av 4 Godkjennelse av sakslisten og forretningsorden

17 Tingsak nr. 3 Valg av 2 dirigenter, 2 sekretærer, og 2 representanter til å undertegne protokollen, samt en person med ansvar for å fremme forslag på ny valgkomité. Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI Forslag til vedtak: Forbundstinget velger og. som dirigenter. Forbundstinget velger; Yngve Eikrem og Annika Zell som sekretærer. Forbundstinget velger; og.... til å undertegne protokollen. Forbundstinget velger; til å fremme forslag på ny valgkomité. Forbundsstyrets merknader: De øvrige navnene vil bli foreslått på tinget. Lovkomiteens merknader: Ingen merknader Sakspapirer: Ingen NSI tingsak nr. 3 Denne sak side 1 av 2 Administrasjon av Forbundstinget

18 Egne notater: NSI tingsak nr. 3 Denne sak side 2 av 2 Administrasjon av Forbundstinget

19 Tingsak nr. 4 Behandle årsberetninger Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI Forslag til vedtak: Forbundstinget godkjenner de fremlagte beretninger. Lovkomiteens merknader: Ingen merknader Sakspapirer: Forbundsstyrets beretning for 2004 og (Signerte årsrapporter vil være tilgjengelige for tingdelegatene på forbundstinget). NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 1 av 37 Behandle årsberetning

20 Egne notater: NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 2 av 37 Behandle årsberetning

21 Forbundsstyrets årsberetning for 2004: Norges Studentidrettsforbund Årsrapport 2004 NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 3 av 37 Behandle årsberetning

22 Innhold Årsberetning... 5 Idrettslig aktivitet... 5 Kompetanseheving... 5 Økonomi... 6 Årsregnskap Resultat... 8 Balanse... 9 Noter til årsregnskapet Oversikter Medlemslag Deltagelse på studentmesterskap Deltagelse på kurs og konferanser Representasjon på internasjonale møter NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 4 av 37 Behandle årsberetning

23 Årsberetning 2004 har vært et år med en del utskiftning i Norges Studentidrettsforbund. For det første vedtok forbundstinget i mars å endre navn fra Norske Studenters Idrettsforbund til Norges Studentidrettsforbund. Dette vedtaket ble fulgt opp med en logokonkurranse og vinnerforslaget av Kjetil Halvdan Hansen er vist på forsiden av denne rapporten. For det andre ble det valgt nytt forbundsstyre hvor fem av syv personer var nye. De nyvalgte er Olav Loen (president), Håvard Brede Gundersen (visepresident), Charlotte Meering, Gunhild Ella Reistad og Henrik Abeler. Jin Iren Myrene og Karl Olav Haaland satt også i styret forrige periode. Administrasjonen har ikke hatt noen utskiftning i 2004 og består av Yngve Eikrem, generalsekretær og Annika Zell, idrettskonsulent. Deres arbeidsplass er på Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo. Sykefraværet i 2004 har vært 1% (5 dager). Arbeidsmiljøet er godt og det har blitt foretatt innkjøp av flatskjerm til generalsekretær for å bedre arbeidssituasjonen. Aktiviteten i forbundet forurenser ikke det ytre miljø. På grunn av mange nye i forbundsstyret og ønske om at flere skulle få innsikt i internasjonalt arbeid ble det sendt tre delegater til årsmøtet i det europeiske forbundet (EUSA). Bortsett fra dette har det ikke vært arrangert internasjonale møter. Idrettslig aktivitet Den idrettslige aktiviteten er i stor grad knyttet til gjennomføring av studentmesterskap (SM). På disse arrangementene er det medlemslagene som søker om å få arrangere mesterskapet og står som tekniske arrangør. Foreløpig er det påkrevd med noe arbeid fra administrasjonen for å få teknisk arrangør til mesterskapene. Deltagelsen i 2004 har vært på samme nivå som tidligere år. Internasjonalt har NSI hatt utøvere med i studentverdensmesterskap i sprangridning og orientering, samt i studenteuropamesterskap i volleyball. For å utjevne kostnadene forbundet med reise til studentmesterskap er det opprettet et reisefordelingsfond. Dette benyttes for å sikre at reisekostnader som overstiger egenandelen på kr. 600 pr deltager kan dekkes med minimum 40%. Dersom innbetalt reiseavgift overstiger netto søknadssum, vil overskytende skjønnsmessig bli tillagt fondet. I løpet av 2004 har fondet økt fra kr til kr Kompetanseheving Studentidrettens utviklingsprosjekt (STUP) startet som et prøveprosjekt i Bergen høsten Dette opplegget var basert på Sats Ungt, ungdomssatsningen til Norges Idrettsforbund (NIF) for å få flere ungdommer til å ta styre- og trener ansvar i idrettslagene. Tilbakemeldingene fra studentidrettslagsdeltagerne var at dette opplegget ikke var tilrettelagt for studenter og det var også vanskelig å få nok deltagere til å gjennomføre den andre samlingen i kursopplegget. Dette medførte at NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 5 av 37 Behandle årsberetning

24 det gjenstod kr av midlene tildelt i Disse ble overført og brukt på videreføringen av STUP i I 2004 ble det gjort en oppdatering av kurset og en tilpasning til studenter slik at STUP 2004 bestod av tre kurssamlinger og dekning av en fremtidskveld for studentidrettslagene. Den første kurssamlingen (PROFF) ble gjennomført høsten Denne var for personer med noe erfaring fra studentidrettslagene og rettet søkelyset på motivasjon og rekruttering. For å sikre deltagelsen ble dette opplegget markedsført mot studentidrettslag på østlandsområdet. De studentidrettslagene som hadde deltatt i opplegget i 2003 ble også invitert med og kostnadene ble dekket av de gjenstående midlene fra PROFF samlingen hadde 22 deltagere fra 6 studentidrettslag. Tilbakemeldingene på dette kurset var gode, men det var likevel fire deltagere som kun deltok første dag. I tillegg ble det gjennomført en høstkonferanse av BSI i oktober med to parallelle sesjoner, regnskapsføring og motivasjon. Økonomi Årsregnskapet for 2004 er satt opp med forutsetning om fortsatt drift og viser et overskudd på kr Forbundsstyret foreslår at overskuddet legges til egenkapitalen. Forbundet ble bevilget kr i øremerkede barne- og ungdomsmidler for 2004 og hadde gjenstående øremerkede barne- og ungdomsmidler fra 2003 var på kr Til sammen var kr tilgjengelig, men kun kr er benyttet på høstkonferanse og STUP. De gjenstående midlene på kr er overført til 2005 og planlagt brukt på STUP 2004 som følger studieåret og har mesteparten av aktiviteten i Økonomiutvalget i NIF har godkjent denne disponeringen. Økningen i lønn og annen godtgjørelse er som følge av økte pensjonskostnader, honorarer i forbindelse med STUP og en viss lønnsøkning. Dette har også resultert i økt arbeidsgiveravgift og feriepenger. Økningen i varelager er som følge av ny logo og innkjøp av nytt markedsføringsmateriell. Gjennom året er det gjort betydelig arbeid for å bedre økonomistyringen med klargjøring av mål, mer detaljert planlegging og tilhørende budsjett pr. måned, innføring av flere detaljer i regnskapsføringen og etablering av rutiner for oppfølging av økonomien på fastsatte tidspunkt gjennom året. Effekten av dette vil gjøre seg synlig i NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 6 av 37 Behandle årsberetning

25 Bø, 16. april 2005 Olav Loen President Håvard Brede Gundersen Gunhild Ella Reistad Jin Iren Myrene Visepresident Charlotte Meering Henrik Abeler Karl Olav Haaland Yngve Eikrem Generalsekretær NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 7 av 37 Behandle årsberetning

26 Årsregnskap 2004 Resultat Endring Note Inntekter Salgsinntekter % Offentlige tilskudd % Andre inntekter % Sum inntekter % Kostnader Lønn og annen godtgjørelse % Annen driftskostnad % Sum kostnader % 4,5 Driftsresultat % 5 Finansposter 0 Finansinntekter % Finanskostnader % Sum finansposter % Årsresultat % Disponeringer Annen egenkapital Sum disponeringer NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 8 av 37 Behandle årsberetning

27 Balanse Eiendeler Endring Note Omløpsmidler Varer % Fordringer Kundefordringer % Andre fordringer % Sum fordringer % Bankinnskudd og kontanter % Sum omløpsmidler % Sum eiendeler % Egenkapital og gjeld Egenkapital Bundet egenkapital % Annen egenkapital % Sum egenkapital % 6 Gjeld Leverandørgjeld % Skyldige offentlige avgifter % Annen kortsiktig gjeld % Sum gjeld % 7 Sum egenkapital og gjeld % NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 9 av 37 Behandle årsberetning

28 Bø, 16. april 2005 Olav Loen President Håvard Brede Gundersen Gunhild Ella Reistad Jin Iren Myrene Visepresident Charlotte Meering Henrik Abeler Karl Olav Haaland Yngve Eikrem Generalsekretær Noter til årsregnskapet 1. Regnskapsprisnipper Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. 2. Lønn, godtgjørelser, mm. Lønn til generalsekretær utgjorde kr Tillitsvalgte har ikke mottatt noen godtgjørelse for sitt arbeid. Honorarer til revisor er kostnadsført med kr Fordringer Utestående fordringer er oppført til pålydende, med en avsetning for usikre fordringer på kr NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 10 av 37 Behandle årsberetning

29 4. Utgifter prosjektbasert Endring Idrettsaktivitet Kontorkostnad % Telefon, porto ol % Reisekostnad og godtgjørelse % Kontingent, gaver og premier % Tilskudd idrettslag % Forsikring % Andre kostnader % Sum idrettsaktivitet % Kompetanseaktivitet Honorar (inkl. feriepenger) Arbeidsgiveravgift Annen personalkostnad Lønnskostnad Lokaler Fremmedtjenester Kontorkostnad Telefon, porto ol Reisekostnad og godtgjørelse Kontingent, gaver og premier Tilskudd idrettslag Andre kostnader Annen driftskostnad Sum kompetanseaktivitet Styrearbeid Kontorkostnad % Telefon, porto ol % Reisekostnad og godtgjørelse % Kontingent, gaver og premier % Andre kostnader % Sum styrearbeid % Forbundsting Leie maskiner, inventar ol Kontorkostnad Telefon, porto ol. 900 Reisekostnad og godtgjørelse Kontingent, gaver og premier Andre kostnader Sum forbundsting Sum utgifter prosjektbasert % NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 11 av 37 Behandle årsberetning

30 5. Detaljert driftsregnskap Endring Inntekter Sponsor % Salgsinntekter % Rammetilskudd % Barne- og ungdomsmidler % Offentlig tilskudd % Medlemskontingent % Egenandel % Andre inntekter % Andre inntekter % Sum inntekter % Utgifter Lønn % Honorar (inkl. feriepenger) % Feriepenger % Fordel i arbeidsforhold % Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad % Annen personalkostnad % Lønn og annen godtgjørelse % Leie lokaler % Leie maskiner, inventar ol % Inventar og driftsmateriale % Fremmedtjenester % Kontorkostnad % Telefon, porto ol % Reisekostnad og godtgjørelse % Kontingent, gaver og premier % Tilskudd idrettslag % Forsikring % Andre kostnader % Tap % Annen driftskostnad % Sum utgifter % Driftsresultat % NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 12 av 37 Behandle årsberetning

31 6. Egenkapital Innbetalt Utbetalt Endring Reisefordelingsfond Basketball % Fekting % Håndball % Innebandy % Svømming Volleyball % Uspesifisert Sum % Endring Reisefordelingsfond % Bundet egenkapital % Akkumulert egenkapital % Årsresultat % Annen egenkapital % Egenkapital % 7. Gjeld Endring Leverandørgjeld % Skattetrekk % Skyldig arbeidsgiveravgift % Avsatte arbeidsgiveravgift feriepenger % Skyldige offentlige avgifter % Avsatte feriepenger % Påløpte kostnader % Gjenstående barne- og ungdomsmidler % Annen kortsiktig gjeld % Gjeld % NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 13 av 37 Behandle årsberetning

32 8. Disponering av tildelte barne- og ungdomsmidler Beløp Tilgjengelig Disponert Gjenstående fra Tilskudd Tigjengelige midler Høstkonferanse Honorar (inkl. feriepenger) Arbeidsgiveravgift 141 Lokaler Fremmedtjenester Kontorkostnad Telefon, porto ol. 500 Reisekostnad og godtgjørelse Kontingent, gaver og premier Andre kostnader Sum høstkonferanse STUP 2004 Honorar (inkl. feriepenger) Arbeidsgiveravgift Annen personalkostnad Kontorkostnad Telefon, porto ol. 650 Reisekostnad og godtgjørelse Kontingent, gaver og premier Tilskudd idrettslag Sum STUP Sum disponeringer Overføres til Saldo NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 14 av 37 Behandle årsberetning

33 Oversikter Oversiktene viser antall idretter og aktive per medlemslag, deltagelse på studentmesterskap og kurs/konferanser, samt representasjon på internasjonale møter. NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 15 av 37 Behandle årsberetning

34 Medlemslag Studentidrettslag Forkortelse Sted Lærested (primær) Idretter Aktive Akademisk Skytterlag Sp. Sk. Gr. ASL Oslo UiO Alta Studentenes Idrettslag ASI Alta Høgskolen i Finnmark Bergensstudentenes Allianseidrettslag BSI Bergen Universitetet i Bergen BI Skedsmo IL BI-S Skedsmo BI-Skedsmo 0 BI-Studentenes IL, Sandvika BISI Sandvika BI, Sandvika 3 50 Blindern Studenthjem IF IFBS Oslo UiO DPH Bekkestua IL NKLIL Oslo, Galleriet Norges Informasjonstekniske Høgskole 1 30 Elverumstudentenes IL ESI Elverum Høgskolen i Hedmark, Elverum 3 50 Grimstad Studentenes IL GSI Grimstad Høgskolen i Agder, Grimstad Gøy Håndballklubb Gøy Oslo 1 68 Hamarstudentenes IL HSI Hamar Høgskolen i Hedmark, Hamar 3 78 Helsefagstudentenes Idrettslag, Trondheim HFT Trondheim Høgskolen i Sør-Trøndelag 1 91 Hockey for Trygd Bergen 2 10 Høgskolen i Bergen IL HiBI Bergen Høgskolen i Bergen Høgskolen i Narviks IL HINIL Narvik Høgskolen i Narvik Høgskolen i Telemark IL, Bø HITIL Bø i Telemark Høgskolen i Telemark, avd Bø Høgskolen i Telemark, avd Grenland IL SIGIL Porsgrunn Høgskolen i Telemark, avd Grenland Høgskolen i Telemark, avd Notodden IL TLHIL Notodden Høgskolen i Telemark, avd Notodden 7 60 Høgskolen i Østfold IL, avd Sarpsborg HIØS Sarpsborg Høgskolen i Østfold, avd Sarpsborg 0 Hønefoss Studentenes IL HSI Hønefoss Høgskolen i Buskerud, Hønefoss Jusstudentenes IK JIK Oslo UiO, juridisk fakultet Krigsskolen IL ILKS Oslo Krigsskolen Kristiansand Student IL KSI Kristiansand Høgskolen i Agder, Kristiansand Legestudentenes Idrettsklubb LIK Oslo UiO, medisinsk fakultet 4 88 Levangerstudentenes IL LSI Levanger Høgskolen i Nord-Trøndelag, Levanger 4 88 Lillehammerstudentenes IL LSI Lillehammer Høgskolen på Lillehammer Luftkrigsskolens Idrettslag LKSK Trondheim Luftkrigsskolen Medisinerforeningen IL Medis Bergen Universitetet i Bergen Menighetsfakultetet IK MFIK Oslo Menighetsfakultetet Moldestudentenes IL MSI Molde Høgskolen i Molde 3 48 Norges Handelshøgskoles IF NHHI Bergen Norges Handelshøgskole Norges Idrettshøgskoles IL NIHI Oslo Norges Idrettshøgskole 2 93 Norges Landbrukshøgskoles IL NLHI Ås Norges Landbrukshøgskole Norges Veterinærhøgskoles IL NVHI Oslo Norges Veterinærhøgskole Norske Studenters Roklubb NSR Oslo NTNUI NTNUI Trondheim NTNU Odontologisk Idrettslag OIK Oslo UiO, odontologisk fakultet Oslo Ingeniørhøgskoles IL OIHIL Oslo Høgskolen i Oslo, avd. ingeniørfag Oslostudentenes IK OSI Oslo UiO, primært Politihøgskolens Idrettslag PHSI Oslo Politihøgskolen Renastudentenes IL RSI Rena Høgskolen i Hedmark, Rena Råmund BIL RÅBIL Stord Høgskolen på Stord 4 90 Schous Idrett Oslo BI Oslo Steinkjærstudentenes IL SSI Steinkjær Høgskolen i Nord-Trøndelag, Steinkjer 4 68 STIL-HiS STIL Stavanger Universitetet i Stavanger Studentsamfunnet i Harstad BIL Harstad Høgskolen i Harstad 1 56 Studentspretten IL SSS Sogndal Høgskulen i Sogn og Fjordane TRIMIUS IL TRIMI Kongsberg Høgskolen i Buskerud, Kongsberg Tromsø Lærerstudenters IL TLIL Tromsø Høgskolen i Tromsø Tromsøstudentenes IL STIL Tromsø UiT Trondheim Ingeniørhøgskoles Sportsgruppe STIH Trondheim Trondheim Ingeniørhøgskole Trondheim ØHIL THØIL Trondheim Høgskolen i Sør-Trøndelag 4 70 Unikum Idrettslag UNIK Kjeller Universitetsstudiene på Kjeller 1 9 Universitetets Karateklubb UKK Bergen Universitetet i Bergen, primært 1 96 Valkyrien Idrettslag VIL Bergen Sjøkrigsskolen Vestfold Studentenes IL VSIL Tønsberg Høgskolen i Vestfold Volda Student IL VSI Volda Høgskulen i Volda Ålesund Studentssamfunn IL ÅSSIL Ålesund Høgskolen i Ålesund , NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 16 av 37 Behandle årsberetning

35 Deltagelse på studentmesterskap 2004 Idrett Dato Arrangør Antall lag Antall deltagere, damer Antall deltakere, herrer Antall studentidrettslag NSIs repr. Innebandy Rena Karl-Olav Haaland Basket NHHI, Bergen Charlotte Meering Håndball NHHI, Bergen Karl-Olav Haaland Volleyball Studentspretten, Sogndal Gunhild Ella Reistad Svømming KSI, Kristiansand Henrik Abeler Fekting BSI, Bergen Olav Loen Deltagelse på kurs og konferanser Deltagere Navn Dato Arrangør (sted) Personer Studentidrettslag PROFF 2-3. okt NSI, Oslo-Nydalen 22 7 Høstkonferanse okt BSI, Bergen-Fantoft Representasjon på internasjonale møter Arrangement Dato Sted Tilstede EUSA -GA 2-3. desember Nottingham Olav Loen Håvard Brede Gundersen Gunhild Ella Reistad NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 17 av 37 Behandle årsberetning

36 Egne notater: NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 18 av 37 Behandle årsberetning

37 Forbundsstyrets årsberetning for 2005: Norges Studentidrettsforbund Årsrapport 2005 NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 19 av 37 Behandle årsberetning

38 Innhold Årsberetning Idrettslig aktivitet Kompetanseheving Økonomi Årsregnskap Resultat Balanse Noter til regnskapet Oversikter Medlemslag Deltakelse på studentmesterskap Internasjonale mesterskap Deltakelse på kurs og konferanser Representasjon på internasjonale arrangement NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 20 av 37 Behandle årsberetning

39 Årsberetning Året 2005 har vært et aktivt år for NSI med studentmesterskap og kurs og konferanser. NSIs forbundsstyre har avholdt seks styremøter og behandlet 41 saker. Forbundsstyret har ved siden av forbundsstyremøtene arbeidet i ulike utvalg. Forbundsstyret har lagt vekt på å jobbe med nasjonal og lokal idrettslig aktivitet og kompetanseutvikling. For å kunne fokusere på disse områdene har Forbundsstyret ikke prioritert internasjonal politisk og idrettslig satsing. I 2005 har NSI fått en ny ansatt. Ragnhild Jensen Mizda er ansatt i halv stilling som prosjektleder for samarbeidsprosjektet Racket & Rock n Roll. I tillegg består administrasjonen av Annika Zell, idrettskonsulent og Yngve Eikrem, generalsekretær. Administrasjonen har kontorer på Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo. Sykefraværet i 2005 har vært 3% (16,5 dager). Arbeidsmiljøet er godt og aktiviteten i forbundet forurenser ikke det ytre miljø. Det har i 2005 blitt satt i gang et samarbeid mellom NSI og våre medlemslag BI- Athletics og Oslostudentenes Idrettsklubb med tanke på å få etablert et nytt studentidrettsanlegg i Oslo. Dette arbeidet vil holde fram i Videre har det blitt satt i gang et arbeid med å finne en ny og forbedret web-løsning for NSI. Dette arbeidet vil også holde fram i Under følger en oppsummering av året 2005 innen områdene idrettslig aktivitet, kompetanseutvikling og økonomi. Idrettslig aktivitet Den idrettslige aktiviteten er i stor grad knyttet til gjennomføring av studentmesterskap (SM). På disse arrangementene er det medlemslagene som søker om å få arrangere mesterskapet og står som tekniske arrangør. Det kreves en del arbeid fra administrasjonen for å få teknisk arrangør til mesterskapene. Deltagelsen i 2005 har vært 672 deltakere fordelt på 8 SM, noe som er om lag på samme nivå som tidligere år. Forbundsstyret har i 2005 sett på mulige tiltak for å få flere studentmesterskap og flere deltakere. For å utjevne kostnadene forbundet med reise til studentmesterskap er det opprettet et reisefordelingsfond. Fra høsten 2005 er reglementet for reisefordelingsordningen endret, slik at det skal være enklere for deltakerne å vite hva kostnadene ved deltakelse vil være. Tidligere innebar ordningen at reisekostnader som overstiger egenandelen på kr. 600 pr deltager kan dekkes med minimum 40%. Ny ordning innebærer at alle deltakere får 50% av reisekostnadene etter at en egenandel på kr. 500,- er trukket fra. I tillegg er det fra høsten 2005 gjort en endring av vilkårene for teknisk arrangør. Tidligere var støtte til teknisk arrangør kr. 300,- per deltakende lag i lagidretter og kr. 800,- per deltakende studentidrettslag (klubb) i individuelle idretter. Dette er fra høsten 2005 endret til hhv. kr. 500,- og NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 21 av 37 Behandle årsberetninger

40 kr ,-. Øvre støttebeløp per arrangement er som tidligere kr ,-. Begge disse ordningene vil bli evaluert i løpet av I 2005 har NSI jobbet mye med prosjektet Racket & Rock n Roll. Dette prosjektet er et samarbeid mellom Danseforbundet, Bordtennisforbundet, Badmintonforbundet og NSI. Målet med prosjektet er å danne ny aktivitet i dans, bordtennis og badminton ved utvalgte studiesteder. Første runde av dette prosjektet blir avsluttet våren Det er tenkt å videreføre prosjektet også i Racket & Rock n Roll er i sin helhet finansiert gjennom barne- og ungdomsmidler tildelt av Norges Idrettsforbund (NIF) etter søknad. Internasjonalt har NSI hatt til sammen 14 utøvere med i Vinter- og Sommeruniversiaden.. Kompetanseheving I 2005 har NSI arrangert fem ulike kurs og konferanser med til sammen 142 deltakere. Blant annet ble det rekordstor deltagelse på Høstkonferansen 2005, en konferanse som ble utvidet til også å inneholde et aktivitetskurs spesielt rettet mot aktivitetsledere på gruppenivå. Ut over dette er det arrangert Aktiv-kurs (del av det nå avsluttede prosjektet Studentidrettens uviklingsprosjekt (STUP)), kurs i forhandlingsteknikk og vårkonferanse. Prosjektet STUP var i sin helhet finansiert gjennom barne- og ungdomsmidler tildelt av NIF etter søknad. Kriteriene for tildeling av barne- og ungdomsmidler ble noe endret fra Mellom annet ble det presisert at tiltak i størst mulig grad skulle foregå i eller så nær idrettslagene som mulig. Da STUP i stor grad var basert på sentrale samlinger, ble det på bakgrunn av de endrede tildelingskriteriene vedtatt å avslutte dette prosjektet. Økonomi Årsregnskapet for 2005 er satt opp med forutsetning om fortsatt drift og viser et overskudd på kr Forbundsstyret foreslår at overskuddet legges til egenkapitalen. Forbundet ble bevilget kr i øremerkede barne- og ungdomsmidler for 2005 og hadde gjenstående øremerkede barne- og ungdomsmidler fra 2004 var på kr Til sammen var kr tilgjengelig, og av dette ble kr benyttet på Aktiv-kurs, kurs i forhandlingsteknikk, vårkonferanse, aktivitetskurs på høstkonferansen og samarbeidsprosjektet Racket & Rock n Roll. De gjenstående midlene på kr er overført til 2006 og planlagt brukt på prosjektet Racket & Rock n Roll. NSI har fått gehør fra Norges Idrettsforbund for å benytte tildelte barneog ungdomsmidler over studieår, ikke kalenderår. Dette medfører at det årlig vil skje en overføring av deler av tildelte midler fra et kalenderår til neste. Økningen i lønn og annen godtgjørelse er som følge av økte pensjonskostnader, honorarer i forbindelse konferanser og en viss lønnsøkning. Lønn for prosjektleder NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 22 av 37 Behandle årsberetninger

41 på prosjektet Racket & Rock n Roll blir finansiert gjennom de øremerkede barne- og ungdomsmidlene. Den nevnte økningen har også resultert i økt arbeidsgiveravgift og feriepenger. Varelageret er noe redusert. Dette har sin bakgrunn i at en del utdaterte varer på lager er satt til nullverdi. Prosjektet Racket & Rock n Roll kom i gang et semester senere enn planlagt, fordi tildeling fra Idrettsforbundet kom senere enn først antydet. Dette medfører et stort avvik på dette prosjektet i forhold til budsjett. Videre har det blitt tildelt langt mindre enn budsjettert av lokale aktivitetsmidler og kompetansemidler grunnet få søknader. På grunn av få søknader om reisestøtte, er det brukt mindre penger på SM enn budsjettert. Forbedringer i reisefordelingsordningen og arrangementsstøtten ble innført senere enn planlagt. Styret og utvalg har brukt langt mindre enn budsjettert. Avviket skyldes blant annet lavere reisekostnader, færre hotellovernattinger og at et budsjettert fellesmøte med det svenske studentidrettsforbundet (SAIF) ikke ble gjennomført. Gjennom året har NSI selv tatt regnskapsføringen. Dette har sin bakgrunn i at NSI ikke har vært tilfredse med de økonomiske rapportene vi tidligere fikk fra Idrettens Regnskapskontor (IRK). IRK har mot slutten av 2005 investert i nytt regnskapssystem som gjorde at NSI valgte å tilbakeføre ansvaret for regnskapstjenester til IRK i forbindelse med avslutning av regnskapet for NSI tar sikte på å benytte IRK i tiden fremover. NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 23 av 37 Behandle årsberetninger

42 Oslo, 29. januar 2006 Olav Loen President Håvard Brede Gundersen Gunhild Ella Reistad Jin Iren Myrene Visepresident Charlotte Meering Henrik Abeler Karl Olav Haaland Yngve Eikrem Generalsekretær NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 24 av 37 Behandle årsberetninger

43 Årsregnskap 2005 Resultat Regnskap 2005 Budsjett 2005 Avvik fra budsjett Regnskap 2004 Endring fra 2004 Note Inntekter Salgsinntekter Offentlige tilskudd % % Andre inntekter % % Sum inntekter % % Kostnader Varekostnad % Lønn og annen godtgjørelse % % Annen driftskostnad % % Sum kostnader % % 5,6 Driftsresultat % % 6 Finansposter Finansinntekter % % Finanskostnader % Sum finansposter % % 0 Årsresultat % % Disponeringer Annen egenkapital Sum disponeringer NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 25 av 37 Behandle årsberetninger

44 Balanse Eiendeler Endring Note Omløpsmidler Varer % Fordringer Kundefordringer % Andre fordringer Sum fordringer % Bankinnskudd og kontanter % Sum omløpsmidler % Sum eiendeler % Egenkapital og gjeld Egenkapital Bundet egenkapital % Annen egenkapital % Sum egenkapital % 8 Gjeld Leverandørgjeld % Skyldige offentlige avgifter % Annen kortsiktig gjeld % Sum gjeld % 7,8 Sum egenkapital og gjeld % NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 26 av 37 Behandle årsberetninger

45 Oslo, 29. januar 2006 Olav Loen President Håvard Brede Gundersen Gunhild Ella Reistad Jin Iren Myrene Visepresident Charlotte Meering Henrik Abeler Karl Olav Haaland Yngve Eikrem Generalsekretær NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 27 av 37 Behandle årsberetninger

46 Noter til regnskapet 1. Regnskapsprinsipp Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med idrettens regnskaps- og revisjonsvedtekter. 2. Lønn, godtgjørelser, mm. Lønn til generalsekretær utgjorde kr Tillitsvalgte har ikke mottatt noen godtgjørelse for sitt arbeid. Honorarer til revisor er kostnadsført med kr Fordringer Utestående fordringer er oppført til pålydende. 4. Barne- og ungdomsmidler Da man må betale tilbake tildelte barne- og ungdomsmidler som ikke blir benyttet, er disse oppførte som en gjeldspost i balansen under Annen kortsiktig gjeld. NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 28 av 37 Behandle årsberetninger

47 5. Prosjektbasert regnskap Regnskap 2005 Budsjett 2005 Avvik Finansiering Tilskudd % Andre inntekter % Renter % Sum finansiering % Prosjekter Adminstrativt arbeid Administrasjonen % Utvikle websider % Andre utgifter % Adminstrativt arbeid totalt % Idrettsaktivitet Administrasjon % Anleggsarbeid % Lokale aktivitetsmidler % Racket og Rock'n roll % Studentmesterskap (SM) % Studenteuropamesterskap (SEM) % Sommeruniversiade % Vinteruniversiade % Idrettsaktivitet totalt % Kompetanseaktivitet Forhandlingsteknikk % Høstkonferanse % Aktivitetslederkurs Kompetansemidler % Aktiv kurs (STUP 2004) % Vårkonferanse % Kompetanseaktivitet totalt % Styret og komitéer Styret og utvalg % Forbundsting Kontrollkomité % Lovkomite % Valgkomite % Styret og komitéer totalt % Totalkostnader prosjekter % Totalt % NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 29 av 37 Behandle årsberetninger

48 6. Driftsregnskap Regnskap 2005 Budsjett 2005 Avvik fra budsjett Regnskap 2004 Endring fra 2004 Inntekter Sponsor % Salgsinntekter % Rammetilskudd % % Barne- og ungdomsmidler % % Offentlig tilskudd % % Medlemskontingent % % Egenandel % % Andre inntekter % Andre inntekter % % Sum inntekter % % Utgifter Lønn % % Honorar (inkl. feriepenger) % % Feriepenger % % Fordel i arbeidsforhold % % Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad % % Annen personalkostnad % % Lønn og annen godtgjørelse % % Leie lokaler % % Leie maskiner, inventar ol % % Inventar og driftsmateriale % Fremmedtjenester % % Kontorkostnad % % Telefon, porto ol % % Reisekostnad og godtgjørelse % % Kontingent, gaver og premier % % Tilskudd idrettslag % % Forsikring % % Andre kostnader % % Tap % Annen driftskostnad % % Sum utgifter % % Driftsresultat % % NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 30 av 37 Behandle årsberetninger

1 Organisasjon Norges Studentidrettsforbund (NSI) er en sammenslutning av studentidrettslag. Lagene kan organiseres i særkretser.

1 Organisasjon Norges Studentidrettsforbund (NSI) er en sammenslutning av studentidrettslag. Lagene kan organiseres i særkretser. LOVER FOR NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND (NSI) Vedtatt på konstituerende Forbundsting 5. desember 1913 Godkjent av Idrettsstyret 21. mars 1996 Sist revidert av Forbundstinget 4. mars 2006 Endring godkjent

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF:

Versjon NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lover for NSF. Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: Versjon 7 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lover for NSF Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF: 02.04.2008 2 1 FORMÅL... 3 2 ORGANISASJON... 3 3 OPPGAVER OG KOMPETANSE... 3 4 MEDLEMSKAP... 3 5 KONTINGENT/AVGIFTER...

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL)

LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL) LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL) Stiftet 17. februar 1970. Lov vedtatt av årsmøtet i UIT-BIL 01.12.1999 og 04.04.2001. Godkjent av Norges

Detaljer

Lov for Norges Curlingforbund

Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund, stiftet 21. februar 1956 Vedtatt den 25. mai 2002 med senere endringer senest av 25. mai 2008. Godkjent av Idrettsstyret den 26.juni 2008-1)

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

LOV FOR BUSKERUD O-KRETS

LOV FOR BUSKERUD O-KRETS LOV FOR BUSKERUD O-KRETS Lov for Buskerud orienteringskrets (BuOK), stiftet 07/12 1985. 1 Formål Buskerud o-krets (BuOK) har som formål å arbeide for o-idrettens utvikling i kretsen og fremme samarbeid

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

Vedtekter for IL ILar stiftet

Vedtekter for IL ILar stiftet Vedtekter for IL ILar stiftet 27.11.36 Vedtatt på årsmøtet 2001 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913

Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Lov For Hordaland Svømmekrets Stiftet 1913 Vedtatt 20. februar 2005 Godkjent av Norges Svømmeforbund. 1 Formål Hordaland Svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen kretsen, og

Detaljer

Basis-lovnorm for særforbund

Basis-lovnorm for særforbund Generelt om basis-lovnormen: Særforbund skal ha lover som er i samsvar med NIFs lov og lovnorm vedtatt av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 6-5. Det enkelte særforbunds lov skal være godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 1. LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 Paragraf 1: Formål: Norges Bueskytterforbunds formål er å fremme bueskytteridretten

Detaljer

Lover for Idrettslaget Drammen Strong

Lover for Idrettslaget Drammen Strong Lover for Idrettslaget Drammen Strong Vedtatt på årsmøtet 27. April 1995 Godkjent av Norges idrettsforbund 16. august 1995. 1. Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Saksliste for årsmøtet Tromsøstudentenes Idrettslag 2009

Saksliste for årsmøtet Tromsøstudentenes Idrettslag 2009 Tromsøstudentenes Idrettslag 2009 26. Februar 2009 klokken 17.30 Auditorium 2, Teorifagbygget, UiT Hovedstyret Saksliste Velkommen...3 Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden...3 Sak 2 Godkjenning

Detaljer

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Godkjent av Norges Orienteringsforbund 25. januar 2002, endringer

Detaljer

Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974

Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Versjon 8 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Sist godkjent av NIF:X.X.2012 2 1 FORMÅL... 3 2 ORGANISASJON... 3 3 OPPGAVER OG KOMPETANSE... 3 4 MEDLEMSKAP... 3 5 KONTINGENT/AVGIFTER...

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. LOV FOR NORGES GOLFFORBUND stiftet 1948 Vedtatt på Golftinget 18.11.2007 Godkjent av Idrettsstyret 23.3.2009 1 Formål Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse Rond o-lag s lover 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. 2 Organisatorisk tilknytning Laget

Detaljer

Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet ) Vedtatt den , revidert 02.

Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet ) Vedtatt den , revidert 02. NORGES CRICKETFORBUND Lov/ vedtekter for Norges Cricketforbund (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet 20.10.1994) Vedtatt den 05.12.2007, revidert 02. mars 2013 1. Formål Norges Cricketforbunds

Detaljer

NORGES CRICKETFORBUND

NORGES CRICKETFORBUND NORGES CRICKETFORBUND (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet 20.10.1994) Vedtatt den 05.12.2007 1. Formål Norges Cricketforbunds formål er å fremme cricket idretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord Lov for Forord Mars 2003 Dette er tredje opplag av lagets lov som ble vedtatt på årsmøtet 18. mars 2001. Første opplaget ble kun trykket i tjue eksemplarer og fordelt blant styrets medlemmer, valgkomité

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund.

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. NVBF REGION NORD Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. (ihht NIF s Lovnorm for særkretser/regioner, vedtatt

Detaljer

Lov for Bordtenniskrets Sør (BTK Sør) stiftet

Lov for Bordtenniskrets Sør (BTK Sør) stiftet Generelt om basis-lovnormen: Særforbundene utarbeider en egen lovnorm for sine særkretser basert på basis-lovnormen for særkretser utarbeidet av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 7-3. Særkretsenes lover godkjennes

Detaljer

LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS

LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS Revidert 1971, 1973, 1986, 1991, 1998 og 2003 1 FORMÅL Østfold orienteringskrets formål er å arbeide for orienteringsidrettens utvikling i kretsen, og å fremme samarbeidet

Detaljer

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb LOVER OG REGLER For Nedre Eiker Pistolklubb Vedtatt på Årsmøte 20. februar 1992. REVISJONSFORSLAG 2009 LOV FOR NEDRE EIKER PISTOLKLUBB Stiftet 20.02.1992. 1/5 Vedtatt 20.02.1992 med senere endringer senest

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 Lov for Remyra Idrettslag stiftet 1979. Vedtatt av Årsmøtet 20. februar 2002. Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 1(Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 1 - Formål Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 Akershus og Oslo skøytekrets (AOSK) formål er å arbeide for utvikling og utbredelse

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Ajourført etter vedtak på Regionstinget mai 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1: INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Formål... 3 1-2 Organisasjon... 3 1-3 Arbeidsoppgaver...

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet Vedtatt den

Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet Vedtatt den Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for Bergsøy Idrettslag stiftet 1944. Vedtatt den 24.06.2003 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende

Detaljer

Lov for Moss Idrettsråd

Lov for Moss Idrettsråd Lov for Moss Idrettsråd Vedtatt av årsmøtet 12. mars 2010 LOV FOR MOSS IDRETTSRÅD Lov for Moss idrettsråd, stiftet 11. desember 1929. Vedtatt den 12. mars 2010. Godkjent av Idrettsstyret den / 2010 1 Formål

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.02.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 01.06.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006 og 29.11.2007

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

TRØÅ Sykkelklubb ble innlemmet i Fylkeshusets bedriftsidrettslag 15. november 2006.

TRØÅ Sykkelklubb ble innlemmet i Fylkeshusets bedriftsidrettslag 15. november 2006. Vedlegg 2. VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært

Detaljer

VEDTEKTER I.L STORMFJELL

VEDTEKTER I.L STORMFJELL VEDTEKTER I.L STORMFJELL 1 Formål Idrettslaget Stormfjell er selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund. Stormfjell

Detaljer

Vedtekter for Universitetet i Oslos Bedriftsidrettslag vedtatt i Årsmøte 19. februar Vedtekter for. UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG

Vedtekter for Universitetet i Oslos Bedriftsidrettslag vedtatt i Årsmøte 19. februar Vedtekter for. UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtekter for UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG Bedriftsidrettslaget ble stiftet 10. november 1970. Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 7. desember 2005, og revidert den 19. februar 2009. 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund.

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund. SARPSBORG ROKLUBB - LOVER 1 Formål Foreningens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Organisert i Norges Idrettsforbund. Foreningen er selveiende og har utelukkende personlige

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013 Lover og Vedtekter for NESODDEN HÅNDBALLKLUBB stiftet 17. januar 1992. Vedtatt den 17 Januar 1992, med senere endringer 21 April 1997, med senere endring 20 April 1998, med endring etter oppfordring fra

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

Lov for Norges Judoforbund, stiftet i Oslo 28. juni 1967.

Lov for Norges Judoforbund, stiftet i Oslo 28. juni 1967. Lov for Norges Judoforbund, stiftet i Oslo 28. juni 1967. Vedtatt av forbundstinget den 29. april 2005. Godkjent av Idrettsstyret den 27. april 2006. 1 Formål Norges Judoforbunds (NJF) formål er å fremme

Detaljer

Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989.

Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989. Lov for Sørlandets Paragliderklubb stiftet 1989. Vedtatt 1989 med senere endringer senest av 01.03.03. Godkjent av idrettsstyret den 28.02.03. 1 Generelt: Dette er en ufravikelig basis-lovnorm som inneholder

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS vedtatt den 25.02.1989 Godkjent av Idrettsstyret den 20.09.1989, jfr. NIFs lov 17. Endring godkjent av Idrettsstyret den 4. juni 1993 og 24. april 1995. Endret 2005 og

Detaljer

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT

IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT IDRETTSLAGET GNEIST ETABLERT 16.12.1945 VEDTEKTER Sist endret på årsmøte 16.03.2010 1 FORMÅL Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Lov for Cirrus RC Flyklubb

Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb stiftet 05 mars 1969. Vedtatt på Generalforsamling den 11 november 1999. Godkjent av NAKs Hovedstyre den 1 Formål Klubben er selveiende og frittstående

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Oppdatert med endringar vedtatt på årsmøte 25.05.2016 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Lov for Vestfold orienteringskrets

Lov for Vestfold orienteringskrets Lov for Vestfold orienteringskrets Lov for Vestfold orienteringskrets, stiftet 26. mai 1946. Vedtatt den 26. mai 1946 med senere endringer senest av 08.06.2010. Godkjent av Norges Orienteringsforbund den

Detaljer

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk

Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for sykkelgruppa IF Eiker Kvikk En undergruppe i IF Eiker Kvikk fra 3.mars 2015 (1) Grunnlaget for opprettelse av sykkelgruppa er nedfelt i eget verdidokument

Detaljer

Gjennom NOF er TrOK et organisatorisk ledd innen NIF, underlagt NIF s og NOF s lover og bestemmelser.

Gjennom NOF er TrOK et organisatorisk ledd innen NIF, underlagt NIF s og NOF s lover og bestemmelser. LOV FOR TROMS ORIENTERINGSKRETS STIFTET 19. JANUAR 1958 Vedtatt av TrOK s ting 1. desember 1991 med senere endringer, sist 7.februar 2004. *Godkjent av NOF 27.april 2004 og av NIF 4.august 2004. 1 (Formål)

Detaljer