Tilhører:. Forbundsting Trondheim mars. Norges Studentidrettsforbunds. 87. ordinære Forbundsting

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilhører:. Forbundsting 2006. Trondheim 3. - 5. mars. Norges Studentidrettsforbunds. 87. ordinære Forbundsting"

Transkript

1 Tilhører:. Forbundsting 2006 Trondheim mars Norges Studentidrettsforbunds 87. ordinære Forbundsting

2 Tidsplan for Forbundstinget 2006 Fredag 3. mars (Vårkonferanse) 13: Vårkonferanse (se eget program på NTNU/Studenterhytta Lørdag 4. mars (Formell oppstart av Forbundstinget) Frokost Studenterhytta Forhandlinger Kaffepause m/ frukt Forhandlinger Avsatt tid for fysisk aktivitet Lunch Forhandlinger Kaffepause m/ frukt Forhandlinger Bankett Søndag 5. mars Frokost Studenterhytta Forhandlinger Hjemreise for representantene Gamle og nye Forbundsstyret møtes til kort ekstraordinært styremøte

3 Tingsak nr. 1 Godkjenne de fremmøtte representanter Forslagsstiller: Kontrollkomiteen i NSI Forslag til vedtak: Forbundstinget godkjenner de fremlagte fullmakter fra representantene i henhold til oversikt presentert av Kontrollkomiteen. Forbundsstyrets merknader: Anbefaler forslaget Lovkomiteens merknader: Ingen merknader Sakspapirer: NSIs lover Fullmaktsskjemaer fra de fremmøtte representanter Oversikt fra Kontrollkomiteen presenteres muntlig av kontrollkomiteen Oversikt over NSIs medlemslag (se Forbundsstyrets beretning, Tingsak 4) NSI tingsak nr. 1 Denne sak side 1 av 10 Godkjennelse av representanter

4 LOVER FOR NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND (NSI) Vedtatt på konstituerende Forbundsting 5. desember 1913 Godkjent av Idrettsstyret 21. mars 1996 Sist revidert av Forbundstinget 6. mars 2004 Endring godkjent av Idrettsstyret Organisasjon Norges Studentidrettsforbund (NSI) er en sammenslutning av studentidrettslag. Lagene kan organiseres i særkretser. NSI er den høyeste myndighet i Norge for studentidrett. NSI er tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF), Nordens Akademiske Idrettsforbund (NAIF), European University Sports Association (EUSA) og Fédération Internationale du Sport Universitaire (FISU), og er underlagt de til enhver tid gjeldende lover og bestemmelser for disse. 2 Formål NSI har til formål å fremme studentenes idretts- og friluftsliv i Norge, herunder bidra til samarbeid mellom lagene og representere studentidrett internasjonalt. 3 Medlemsskap Et studentidrettslag kan opptas i NSI når minst 75% av medlemmene studerer ved norsk universitet, høgskole eller likeverdig lærested og laget er medlem av Norges Idrettsforbund. Forbundsstyret bestemmer hvilke institusjoner som gir grunnlag for medlemskap i NSI. Melding om medlemskap i forbundet sendes forbundet via idrettskretsen. Utmelding skjer på samme måte. Alle lag som er tilsluttet forbundet plikter å overholde NIFs og forbundets lover, sikkerhetsforskrifter, bestemmelser og vedtak. Lagets lover skal angi fra hvilken institusjon laget primært rekrutterer sine medlemmer. NSI tingsak nr. 1 Denne sak side 2 av 10 Godkjennelse av representanter

5 4 Kontingent/Avgifter Forbundstinget kan fastsette kontingent og avgifter. Skyldig kontingent/avgifter medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på forbundstinget. Styret kan frata lag som skylder kontingent/avgifter for mer enn ett år medlemskap i forbundet, og anbefale overfor NIF at laget fratas medlemskap i NIF. Reglene i NIFs lov 10-2 gjelder tilsvarende. 5 Tillitsvalgtes godtgjørelse Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av forbundets budsjett og regnskap. 6 Inhabilitet For forbundets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte, gjelder NIFs habilitetsregler, jf NIFs lov Straffesaker For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 (NIFs straffebestemmelser). 8 Forbundstinget NSIs høyeste myndighet er Forbundstinget som holdes annethvert år i februar/mars måned i år med like årstall. Forbundstinget innkalles av styret med minst 2 måneders varsel, direkte til de representasjonsberettigede organisasjonsledd. Forslag som skal behandles på Forbundstinget må være sendt til styret senest 6 uker før tinget. Fullstendig saksliste med forslag, beretning og revidert regnskap må være utsendt minst 3 uker før tinget. Forbundstinget er vedtaksfør med det antall godkjente stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. På Forbundstinget kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på den utsendte sakslisten. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de godkjente stemmene krever det. Slik beslutning kan kun fattes i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste. NSI tingsak nr. 1 Denne sak side 3 av 10 Godkjennelse av representanter

6 NSI tingsak nr. 1 Denne sak side 4 av 10 Godkjennelse av representanter

7 9 Representasjon på forbundstinget På Forbundstinget møter med stemmerett a) Styret b) Representanter fra medlemslagene etter følgende skala: For medlemstall t.o.m representant For medlemstall fra representanter For medlemstall fra representanter For medlemstall over representanter c) Representant(er) fra hver særkrets/særutvalg etter Forbundstingets bestemmelser. Representanter må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte eller på medlemsmøte med dette valg kunngjort på saksliste, eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra årsmøtet. For allianseidrettslag og idrettslag som er medlemmer i dette stiller hovedlaget med det antall representanter ut i fra alliansens totale medlemstall. Styret fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes av forbundet. Det kan nyttes reiseutgiftsfordeling. Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett: d) Kontrollkomiteens medlemmer e) Lederne i lovbestemte eller tingvalgte utvalg, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte. f) Forbundets generalsekretær g) Revisor Dessuten kan også følgende møte med talerett: h) Norske medlemmer i NAIFs eller FISUs valgte styrer og utvalg i) Medlemmer i lovbestemte eller tingvalgte utvalg j) Forbundets øvrige ansatte personell k) De av Forbundsstyret spesielt inviterte 10 Ledelse av Forbundstinget Forbundstinget ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være valgt representant. NSI tingsak nr. 1 Denne sak side 5 av 10 Godkjennelse av representanter

8 11 Forbundstingets oppgaver Forbundstinget skal: 1. Godkjenne de fremmøtte representanter. 2. Godkjenne saksliste og forretningsorden. 3. Velge 2 dirigenter, 2 sekretærer, samt 2 representanter til å undertegne protokollen samt en person med ansvar til å fremme forslag på ny valgkomite. 4. Behandle årsberetning. 5. Behandle lovkomiteens beretning. 6. Behandle det reviderte regnskap, revisors og kontrollkomitéens beretninger. 7. Behandle innkomne forslag og saker. 8. Tilsette statsautorisert revisor til å revidere forbundets regnskaper og fastsette dennes honorar. 9. Fastsette kontingent. 10. Vedta budsjett. 11. Velge følgende tillitsrepresentanter: a) Forbundsstyre; bestående av president, visepresident og 5 medlemmer, samt 1 varamedlem. b) Kontrollkomite; bestående av leder, nestleder og 1 medlem, samt 1 varamedlem. c) Lovkomite; bestående av leder, nestleder og 1 medlem, samt 1 varamedlem. d) Valgkomite; bestående av leder nestleder og 1 medlem, samt 1 varamedlem. e) Representanter til NIF, NAIF, EUSA og FISU f) Andre tingoppnevnte komiteer og utvalg mv Bestemme sted for neste Forbundsting. Valgkomiteens innstilling på nye tillitsrepresentanter skal fremmes første dag av tingsforhandlingene. President og visepresident i forbundsstyre, leder og nestleder i komiteer og utvalg velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet først og deretter velges varamedlemmer samlet. Ved valgene skal det være kandidater/representanter fra begge kjønn. Kjønnsfordelingen i medlemsmassen i forbundets lag skal være retningsgivende for sammensetningen, dog slik at det er minst to representanter fra hvert kjønn i råd og utvalg mv. som består av mer enn 3 medlemmer. Valg skjer etter bestemmelsene i NIFs lov Tillitsvalgte kan ikke samtidig være arbeidstaker innen samme organisasjonsgren, med mindre idrettsstyret gir dispensasjon. Ingen kan samtidig være leder eller nestleder i underordnet og overordnet organisasjonsledd, bortsett fra at en leder eller nestleder i et lag kan være leder eller nestleder i idrettskrets, særforbund, særkrets eller idrettsråd. 12 Stemmegivning på Forbundstinget NSI tingsak nr. 1 Denne sak side 6 av 10 Godkjennelse av representanter

9 Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller et annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 13 Ekstraordinært Forbundsting Ekstraordinært Forbundsting holdes når Idrettsstyret, styret eller 1/3 av forbundets lag eller særkretser sender inn skriftlig krav om det. Ekstraordinært Forbundsting innkalles med minst 2 ukers varsel. Tinget kan bare behandle de saker som kravet om tinget omfatter og som er blitt kunngjort i innkallelsen. 14 Forbundsstyret Forbundsstyret er forbundets høyeste myndighet mellom Forbundstingene. Forbundsstyret skal: 1. Iverksette Forbundstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 2. Ha ansvaret for forbundets daglige ledelse, representere forbundet utad og ivareta forbundets interesser. 3. Oppnevne medlemmer av utvalg og komiteer etter oppdrag av tinget eller som styret finner påkrevd, samt utarbeide retningslinjer for disse. 4. Utarbeide årsmelding, legge frem revidert regnskap, samt tilrettelegge saker til behandling av Forbundstinget. Forbundsstyret kan oppnevne arbeidsutvalg blant sine medlemmer og utarbeide retningslinjer for dette. 15 Forbundsstyrets møter NSI tingsak nr. 1 Denne sak side 7 av 10 Godkjennelse av representanter

10 Forbundsstyret holder møter når president bestemmer. Styremøter skal dessuten holdes når et flertall av styremedlemmene forlanger det. Alle vedtak i styret fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør møteleders stemme utslaget. Over styrets møter føres protokoller. Etter et lovlig innkalt styremøte er styret beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er tilstede, inkludert president eller visepresident. 16 Generalsekretæren Generalsekretæren er leder for sekretariatet. Generalsekretæren er ansvarlig for alle administrative funksjoner innen NSI og utfører de pålegg og setter i verk de vedtak som er truffet av styret. Forøvrig arbeider generalsekretæren etter instruks utarbeidet av styret. Generalsekretæren møter med tale- og forslagsrett på Forbundstinget, styremøter og arbeidsutvalg, og i alle komiteer og utvalg. 17 Utvalg og komiteer Forbundets tingvalgte komiteer arbeider etter instruks og retningslinjer vedtatt av Forbundstinget. Lovkomiteen skal avgi uttalelser om innkomne lovforslag og om fortolkningsspørsmål som forbundsstyret forelegger. Lovkomiteen kan også selv fremkomme med forslag. Kontrollkomiteen skal påse at foretatte disposisjoner i driftsåret er i samsvar med organisasjonens lov og beslutninger, og skal sammen med den tilsatte revisor gjennomgå organisasjonens regnskaper etter at disse er revidert av revisor. Kontrollkomiteen møter så ofte som det påkreves for å sikre et tilstrekkelig tilsyn. 18 Studentmesterskap NSI har innstiftet og eier retten til å arrangere Norske Studentmesterskap (SM) og Norske Studentleker (SL). Arrangement av SM og SL reguleres gjennom egne statutter, vedtatt av Forbundstinget, samt gjennom utfyllende bestemmelser og regler for den enkelte idrett vedtatt av Forbundsstyret. 19 Hederstegn NSI tingsak nr. 1 Denne sak side 8 av 10 Godkjennelse av representanter

11 NSIs høyeste utmerkelse hederstegnet i gull kan bare tildeles personer som på en fortjenstfull måte har arbeidet for norsk studentidrett. Vedtak om utdelingen besluttes av Forbundstinget etter innstilling av Forbundsstyret, med 3/4 flertall av de avgitte stemmene. NSI tingsak nr. 1 Denne sak side 9 av 10 Godkjennelse av representanter

12 20 Oppløsning Forslag om oppløsning av forbundet må først behandles på ordinært forbundsting. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært Forbundsting 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av forbundet, tilfaller forbundets eiendeler NIF. 21 Lovendring Endring av denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært Forbundsting etter å ha vært oppført på sakslisten. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. 20 kan ikke endres. NSI tingsak nr. 1 Denne sak side 10 av 10 Godkjennelse av representanter

13 Tingsak nr. 2 Godkjenne sakslisten og forretningsorden Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI Forslag til vedtak: Forbundstinget vedtar den foreslåtte sakslisten. Forbundstinget vedtar den foreslåtte forretningsorden. Forbundsstyrets merknader: Ingen merknader Lovkomiteens merknader: Ingen merknader Sakspapirer: Forslag til saksliste Forslag til forretningsorden NSI tingsak nr. 2 Denne sak side 1 av 4 Godkjennelse av sakslisten og forretningsorden

14 Egne notater: NSI tingsak nr. 2 Denne sak side 2 av 4 Godkjennelse av sakslisten og forretningsorden

15 Forslag til saksliste Tingsak nr. 1 Tingsak nr. 2 Tingsak nr. 3 Tingsak nr. 4 Tingsak nr. 5 Tingsak nr. 6 Tingsak nr. 7 Tingsak nr. 8 Tingsak nr. 9 Tingsak nr. 10 Tingsak nr. 11 Tingsak nr. 12 Godkjenne de fremmøtte representanter. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. Velge 2 dirigenter, 2 sekretærer, samt 2 representanter til å undertegne protokollen samt en person med ansvar for å fremme forslag på ny valgkomité. Behandle årsberetninger. Behandle lovkomiteens beretning. Behandle det reviderte regnskap, revisors og kontrollkomiteens beretninger. Behandle innkomne forslag og saker: 7.1 Studentidrettens langtidsplan 7.2 Målplan Lovendringsforslag 7.4 Forslag til kandidat til NSIs hederstegn Tilsette statsautorisert revisor til å revidere regnskapet og fastsette dennes honorar. Fastsette kontingent. Vedta budsjett. Velge følgende tillitsrepresentanter: a) Forbundsstyret b) Kontrollkomité c) Lovkomité d) Valgkomité e) Representanter til NIF, NAIF, EUSA og FISU f) Andre tingoppnevnte komiteer og utvalg mv.. Bestemme sted for neste Forbundsting. NSI tingsak nr. 2 Denne sak side 3 av 4 Godkjennelse av sakslisten og forretningsorden

16 Forslag til forretningsorden 1. Tinget ledes av 2 dirigenter. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet. 2. Protokollen føres av to valgte sekretærer som seg imellom fordeler arbeidet. 3. Ingen kan ha innlegg i samme sak mer enn tre ganger, unntatt fra dette er saksopplysninger, replikker og saksinnledning. 4. Replikker skal være tegnet under siste taler eller umiddelbart etter og være rettet mot sistnevntes innlegg. Det gis anledning til en svarreplikk for siste taler. 5. Dirigenten har rett til å foreslå begrensninger i taletiden og til å foreslå strek ved inntegnede talere. 6. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og være undertegnet med representantens navn og organisasjonens navn. Nye forslag kan ikke settes frem etter at strek er satt eller etter at saken er tatt opp til votering. 7. Ved avstemning gjelder følgende bestemmelser: Lovendringer: Til gyldig vedtak kreves 2/3 av avgitte stemmer. Valg og vedtak: Mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Blanke stemmer anses som ikke avgitte. (Se forøvrig NIFs lov 2-11) 8. I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som er gjort, med antall stemmer for og imot. 9. Dersom noen representanter forlater salen for godt skal dette meddeles dirigentene ved at stemmelappene leveres disse. 10. Den tingvalgte Kontrollkomité fungerer som tellekorps. Såfremt komiteen ikke er representert med tre personer kan flere personer, inntil tre, oppnevnes av tinget etter forslag av dirigenten. NSI tingsak nr. 2 Denne sak side 4 av 4 Godkjennelse av sakslisten og forretningsorden

17 Tingsak nr. 3 Valg av 2 dirigenter, 2 sekretærer, og 2 representanter til å undertegne protokollen, samt en person med ansvar for å fremme forslag på ny valgkomité. Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI Forslag til vedtak: Forbundstinget velger og. som dirigenter. Forbundstinget velger; Yngve Eikrem og Annika Zell som sekretærer. Forbundstinget velger; og.... til å undertegne protokollen. Forbundstinget velger; til å fremme forslag på ny valgkomité. Forbundsstyrets merknader: De øvrige navnene vil bli foreslått på tinget. Lovkomiteens merknader: Ingen merknader Sakspapirer: Ingen NSI tingsak nr. 3 Denne sak side 1 av 2 Administrasjon av Forbundstinget

18 Egne notater: NSI tingsak nr. 3 Denne sak side 2 av 2 Administrasjon av Forbundstinget

19 Tingsak nr. 4 Behandle årsberetninger Forslagsstiller: Forbundsstyret i NSI Forslag til vedtak: Forbundstinget godkjenner de fremlagte beretninger. Lovkomiteens merknader: Ingen merknader Sakspapirer: Forbundsstyrets beretning for 2004 og (Signerte årsrapporter vil være tilgjengelige for tingdelegatene på forbundstinget). NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 1 av 37 Behandle årsberetning

20 Egne notater: NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 2 av 37 Behandle årsberetning

21 Forbundsstyrets årsberetning for 2004: Norges Studentidrettsforbund Årsrapport 2004 NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 3 av 37 Behandle årsberetning

22 Innhold Årsberetning... 5 Idrettslig aktivitet... 5 Kompetanseheving... 5 Økonomi... 6 Årsregnskap Resultat... 8 Balanse... 9 Noter til årsregnskapet Oversikter Medlemslag Deltagelse på studentmesterskap Deltagelse på kurs og konferanser Representasjon på internasjonale møter NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 4 av 37 Behandle årsberetning

23 Årsberetning 2004 har vært et år med en del utskiftning i Norges Studentidrettsforbund. For det første vedtok forbundstinget i mars å endre navn fra Norske Studenters Idrettsforbund til Norges Studentidrettsforbund. Dette vedtaket ble fulgt opp med en logokonkurranse og vinnerforslaget av Kjetil Halvdan Hansen er vist på forsiden av denne rapporten. For det andre ble det valgt nytt forbundsstyre hvor fem av syv personer var nye. De nyvalgte er Olav Loen (president), Håvard Brede Gundersen (visepresident), Charlotte Meering, Gunhild Ella Reistad og Henrik Abeler. Jin Iren Myrene og Karl Olav Haaland satt også i styret forrige periode. Administrasjonen har ikke hatt noen utskiftning i 2004 og består av Yngve Eikrem, generalsekretær og Annika Zell, idrettskonsulent. Deres arbeidsplass er på Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo. Sykefraværet i 2004 har vært 1% (5 dager). Arbeidsmiljøet er godt og det har blitt foretatt innkjøp av flatskjerm til generalsekretær for å bedre arbeidssituasjonen. Aktiviteten i forbundet forurenser ikke det ytre miljø. På grunn av mange nye i forbundsstyret og ønske om at flere skulle få innsikt i internasjonalt arbeid ble det sendt tre delegater til årsmøtet i det europeiske forbundet (EUSA). Bortsett fra dette har det ikke vært arrangert internasjonale møter. Idrettslig aktivitet Den idrettslige aktiviteten er i stor grad knyttet til gjennomføring av studentmesterskap (SM). På disse arrangementene er det medlemslagene som søker om å få arrangere mesterskapet og står som tekniske arrangør. Foreløpig er det påkrevd med noe arbeid fra administrasjonen for å få teknisk arrangør til mesterskapene. Deltagelsen i 2004 har vært på samme nivå som tidligere år. Internasjonalt har NSI hatt utøvere med i studentverdensmesterskap i sprangridning og orientering, samt i studenteuropamesterskap i volleyball. For å utjevne kostnadene forbundet med reise til studentmesterskap er det opprettet et reisefordelingsfond. Dette benyttes for å sikre at reisekostnader som overstiger egenandelen på kr. 600 pr deltager kan dekkes med minimum 40%. Dersom innbetalt reiseavgift overstiger netto søknadssum, vil overskytende skjønnsmessig bli tillagt fondet. I løpet av 2004 har fondet økt fra kr til kr Kompetanseheving Studentidrettens utviklingsprosjekt (STUP) startet som et prøveprosjekt i Bergen høsten Dette opplegget var basert på Sats Ungt, ungdomssatsningen til Norges Idrettsforbund (NIF) for å få flere ungdommer til å ta styre- og trener ansvar i idrettslagene. Tilbakemeldingene fra studentidrettslagsdeltagerne var at dette opplegget ikke var tilrettelagt for studenter og det var også vanskelig å få nok deltagere til å gjennomføre den andre samlingen i kursopplegget. Dette medførte at NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 5 av 37 Behandle årsberetning

24 det gjenstod kr av midlene tildelt i Disse ble overført og brukt på videreføringen av STUP i I 2004 ble det gjort en oppdatering av kurset og en tilpasning til studenter slik at STUP 2004 bestod av tre kurssamlinger og dekning av en fremtidskveld for studentidrettslagene. Den første kurssamlingen (PROFF) ble gjennomført høsten Denne var for personer med noe erfaring fra studentidrettslagene og rettet søkelyset på motivasjon og rekruttering. For å sikre deltagelsen ble dette opplegget markedsført mot studentidrettslag på østlandsområdet. De studentidrettslagene som hadde deltatt i opplegget i 2003 ble også invitert med og kostnadene ble dekket av de gjenstående midlene fra PROFF samlingen hadde 22 deltagere fra 6 studentidrettslag. Tilbakemeldingene på dette kurset var gode, men det var likevel fire deltagere som kun deltok første dag. I tillegg ble det gjennomført en høstkonferanse av BSI i oktober med to parallelle sesjoner, regnskapsføring og motivasjon. Økonomi Årsregnskapet for 2004 er satt opp med forutsetning om fortsatt drift og viser et overskudd på kr Forbundsstyret foreslår at overskuddet legges til egenkapitalen. Forbundet ble bevilget kr i øremerkede barne- og ungdomsmidler for 2004 og hadde gjenstående øremerkede barne- og ungdomsmidler fra 2003 var på kr Til sammen var kr tilgjengelig, men kun kr er benyttet på høstkonferanse og STUP. De gjenstående midlene på kr er overført til 2005 og planlagt brukt på STUP 2004 som følger studieåret og har mesteparten av aktiviteten i Økonomiutvalget i NIF har godkjent denne disponeringen. Økningen i lønn og annen godtgjørelse er som følge av økte pensjonskostnader, honorarer i forbindelse med STUP og en viss lønnsøkning. Dette har også resultert i økt arbeidsgiveravgift og feriepenger. Økningen i varelager er som følge av ny logo og innkjøp av nytt markedsføringsmateriell. Gjennom året er det gjort betydelig arbeid for å bedre økonomistyringen med klargjøring av mål, mer detaljert planlegging og tilhørende budsjett pr. måned, innføring av flere detaljer i regnskapsføringen og etablering av rutiner for oppfølging av økonomien på fastsatte tidspunkt gjennom året. Effekten av dette vil gjøre seg synlig i NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 6 av 37 Behandle årsberetning

25 Bø, 16. april 2005 Olav Loen President Håvard Brede Gundersen Gunhild Ella Reistad Jin Iren Myrene Visepresident Charlotte Meering Henrik Abeler Karl Olav Haaland Yngve Eikrem Generalsekretær NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 7 av 37 Behandle årsberetning

26 Årsregnskap 2004 Resultat Endring Note Inntekter Salgsinntekter % Offentlige tilskudd % Andre inntekter % Sum inntekter % Kostnader Lønn og annen godtgjørelse % Annen driftskostnad % Sum kostnader % 4,5 Driftsresultat % 5 Finansposter 0 Finansinntekter % Finanskostnader % Sum finansposter % Årsresultat % Disponeringer Annen egenkapital Sum disponeringer NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 8 av 37 Behandle årsberetning

27 Balanse Eiendeler Endring Note Omløpsmidler Varer % Fordringer Kundefordringer % Andre fordringer % Sum fordringer % Bankinnskudd og kontanter % Sum omløpsmidler % Sum eiendeler % Egenkapital og gjeld Egenkapital Bundet egenkapital % Annen egenkapital % Sum egenkapital % 6 Gjeld Leverandørgjeld % Skyldige offentlige avgifter % Annen kortsiktig gjeld % Sum gjeld % 7 Sum egenkapital og gjeld % NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 9 av 37 Behandle årsberetning

28 Bø, 16. april 2005 Olav Loen President Håvard Brede Gundersen Gunhild Ella Reistad Jin Iren Myrene Visepresident Charlotte Meering Henrik Abeler Karl Olav Haaland Yngve Eikrem Generalsekretær Noter til årsregnskapet 1. Regnskapsprisnipper Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser. 2. Lønn, godtgjørelser, mm. Lønn til generalsekretær utgjorde kr Tillitsvalgte har ikke mottatt noen godtgjørelse for sitt arbeid. Honorarer til revisor er kostnadsført med kr Fordringer Utestående fordringer er oppført til pålydende, med en avsetning for usikre fordringer på kr NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 10 av 37 Behandle årsberetning

29 4. Utgifter prosjektbasert Endring Idrettsaktivitet Kontorkostnad % Telefon, porto ol % Reisekostnad og godtgjørelse % Kontingent, gaver og premier % Tilskudd idrettslag % Forsikring % Andre kostnader % Sum idrettsaktivitet % Kompetanseaktivitet Honorar (inkl. feriepenger) Arbeidsgiveravgift Annen personalkostnad Lønnskostnad Lokaler Fremmedtjenester Kontorkostnad Telefon, porto ol Reisekostnad og godtgjørelse Kontingent, gaver og premier Tilskudd idrettslag Andre kostnader Annen driftskostnad Sum kompetanseaktivitet Styrearbeid Kontorkostnad % Telefon, porto ol % Reisekostnad og godtgjørelse % Kontingent, gaver og premier % Andre kostnader % Sum styrearbeid % Forbundsting Leie maskiner, inventar ol Kontorkostnad Telefon, porto ol. 900 Reisekostnad og godtgjørelse Kontingent, gaver og premier Andre kostnader Sum forbundsting Sum utgifter prosjektbasert % NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 11 av 37 Behandle årsberetning

30 5. Detaljert driftsregnskap Endring Inntekter Sponsor % Salgsinntekter % Rammetilskudd % Barne- og ungdomsmidler % Offentlig tilskudd % Medlemskontingent % Egenandel % Andre inntekter % Andre inntekter % Sum inntekter % Utgifter Lønn % Honorar (inkl. feriepenger) % Feriepenger % Fordel i arbeidsforhold % Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad % Annen personalkostnad % Lønn og annen godtgjørelse % Leie lokaler % Leie maskiner, inventar ol % Inventar og driftsmateriale % Fremmedtjenester % Kontorkostnad % Telefon, porto ol % Reisekostnad og godtgjørelse % Kontingent, gaver og premier % Tilskudd idrettslag % Forsikring % Andre kostnader % Tap % Annen driftskostnad % Sum utgifter % Driftsresultat % NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 12 av 37 Behandle årsberetning

31 6. Egenkapital Innbetalt Utbetalt Endring Reisefordelingsfond Basketball % Fekting % Håndball % Innebandy % Svømming Volleyball % Uspesifisert Sum % Endring Reisefordelingsfond % Bundet egenkapital % Akkumulert egenkapital % Årsresultat % Annen egenkapital % Egenkapital % 7. Gjeld Endring Leverandørgjeld % Skattetrekk % Skyldig arbeidsgiveravgift % Avsatte arbeidsgiveravgift feriepenger % Skyldige offentlige avgifter % Avsatte feriepenger % Påløpte kostnader % Gjenstående barne- og ungdomsmidler % Annen kortsiktig gjeld % Gjeld % NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 13 av 37 Behandle årsberetning

32 8. Disponering av tildelte barne- og ungdomsmidler Beløp Tilgjengelig Disponert Gjenstående fra Tilskudd Tigjengelige midler Høstkonferanse Honorar (inkl. feriepenger) Arbeidsgiveravgift 141 Lokaler Fremmedtjenester Kontorkostnad Telefon, porto ol. 500 Reisekostnad og godtgjørelse Kontingent, gaver og premier Andre kostnader Sum høstkonferanse STUP 2004 Honorar (inkl. feriepenger) Arbeidsgiveravgift Annen personalkostnad Kontorkostnad Telefon, porto ol. 650 Reisekostnad og godtgjørelse Kontingent, gaver og premier Tilskudd idrettslag Sum STUP Sum disponeringer Overføres til Saldo NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 14 av 37 Behandle årsberetning

33 Oversikter Oversiktene viser antall idretter og aktive per medlemslag, deltagelse på studentmesterskap og kurs/konferanser, samt representasjon på internasjonale møter. NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 15 av 37 Behandle årsberetning

34 Medlemslag Studentidrettslag Forkortelse Sted Lærested (primær) Idretter Aktive Akademisk Skytterlag Sp. Sk. Gr. ASL Oslo UiO Alta Studentenes Idrettslag ASI Alta Høgskolen i Finnmark Bergensstudentenes Allianseidrettslag BSI Bergen Universitetet i Bergen BI Skedsmo IL BI-S Skedsmo BI-Skedsmo 0 BI-Studentenes IL, Sandvika BISI Sandvika BI, Sandvika 3 50 Blindern Studenthjem IF IFBS Oslo UiO DPH Bekkestua IL NKLIL Oslo, Galleriet Norges Informasjonstekniske Høgskole 1 30 Elverumstudentenes IL ESI Elverum Høgskolen i Hedmark, Elverum 3 50 Grimstad Studentenes IL GSI Grimstad Høgskolen i Agder, Grimstad Gøy Håndballklubb Gøy Oslo 1 68 Hamarstudentenes IL HSI Hamar Høgskolen i Hedmark, Hamar 3 78 Helsefagstudentenes Idrettslag, Trondheim HFT Trondheim Høgskolen i Sør-Trøndelag 1 91 Hockey for Trygd Bergen 2 10 Høgskolen i Bergen IL HiBI Bergen Høgskolen i Bergen Høgskolen i Narviks IL HINIL Narvik Høgskolen i Narvik Høgskolen i Telemark IL, Bø HITIL Bø i Telemark Høgskolen i Telemark, avd Bø Høgskolen i Telemark, avd Grenland IL SIGIL Porsgrunn Høgskolen i Telemark, avd Grenland Høgskolen i Telemark, avd Notodden IL TLHIL Notodden Høgskolen i Telemark, avd Notodden 7 60 Høgskolen i Østfold IL, avd Sarpsborg HIØS Sarpsborg Høgskolen i Østfold, avd Sarpsborg 0 Hønefoss Studentenes IL HSI Hønefoss Høgskolen i Buskerud, Hønefoss Jusstudentenes IK JIK Oslo UiO, juridisk fakultet Krigsskolen IL ILKS Oslo Krigsskolen Kristiansand Student IL KSI Kristiansand Høgskolen i Agder, Kristiansand Legestudentenes Idrettsklubb LIK Oslo UiO, medisinsk fakultet 4 88 Levangerstudentenes IL LSI Levanger Høgskolen i Nord-Trøndelag, Levanger 4 88 Lillehammerstudentenes IL LSI Lillehammer Høgskolen på Lillehammer Luftkrigsskolens Idrettslag LKSK Trondheim Luftkrigsskolen Medisinerforeningen IL Medis Bergen Universitetet i Bergen Menighetsfakultetet IK MFIK Oslo Menighetsfakultetet Moldestudentenes IL MSI Molde Høgskolen i Molde 3 48 Norges Handelshøgskoles IF NHHI Bergen Norges Handelshøgskole Norges Idrettshøgskoles IL NIHI Oslo Norges Idrettshøgskole 2 93 Norges Landbrukshøgskoles IL NLHI Ås Norges Landbrukshøgskole Norges Veterinærhøgskoles IL NVHI Oslo Norges Veterinærhøgskole Norske Studenters Roklubb NSR Oslo NTNUI NTNUI Trondheim NTNU Odontologisk Idrettslag OIK Oslo UiO, odontologisk fakultet Oslo Ingeniørhøgskoles IL OIHIL Oslo Høgskolen i Oslo, avd. ingeniørfag Oslostudentenes IK OSI Oslo UiO, primært Politihøgskolens Idrettslag PHSI Oslo Politihøgskolen Renastudentenes IL RSI Rena Høgskolen i Hedmark, Rena Råmund BIL RÅBIL Stord Høgskolen på Stord 4 90 Schous Idrett Oslo BI Oslo Steinkjærstudentenes IL SSI Steinkjær Høgskolen i Nord-Trøndelag, Steinkjer 4 68 STIL-HiS STIL Stavanger Universitetet i Stavanger Studentsamfunnet i Harstad BIL Harstad Høgskolen i Harstad 1 56 Studentspretten IL SSS Sogndal Høgskulen i Sogn og Fjordane TRIMIUS IL TRIMI Kongsberg Høgskolen i Buskerud, Kongsberg Tromsø Lærerstudenters IL TLIL Tromsø Høgskolen i Tromsø Tromsøstudentenes IL STIL Tromsø UiT Trondheim Ingeniørhøgskoles Sportsgruppe STIH Trondheim Trondheim Ingeniørhøgskole Trondheim ØHIL THØIL Trondheim Høgskolen i Sør-Trøndelag 4 70 Unikum Idrettslag UNIK Kjeller Universitetsstudiene på Kjeller 1 9 Universitetets Karateklubb UKK Bergen Universitetet i Bergen, primært 1 96 Valkyrien Idrettslag VIL Bergen Sjøkrigsskolen Vestfold Studentenes IL VSIL Tønsberg Høgskolen i Vestfold Volda Student IL VSI Volda Høgskulen i Volda Ålesund Studentssamfunn IL ÅSSIL Ålesund Høgskolen i Ålesund , NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 16 av 37 Behandle årsberetning

35 Deltagelse på studentmesterskap 2004 Idrett Dato Arrangør Antall lag Antall deltagere, damer Antall deltakere, herrer Antall studentidrettslag NSIs repr. Innebandy Rena Karl-Olav Haaland Basket NHHI, Bergen Charlotte Meering Håndball NHHI, Bergen Karl-Olav Haaland Volleyball Studentspretten, Sogndal Gunhild Ella Reistad Svømming KSI, Kristiansand Henrik Abeler Fekting BSI, Bergen Olav Loen Deltagelse på kurs og konferanser Deltagere Navn Dato Arrangør (sted) Personer Studentidrettslag PROFF 2-3. okt NSI, Oslo-Nydalen 22 7 Høstkonferanse okt BSI, Bergen-Fantoft Representasjon på internasjonale møter Arrangement Dato Sted Tilstede EUSA -GA 2-3. desember Nottingham Olav Loen Håvard Brede Gundersen Gunhild Ella Reistad NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 17 av 37 Behandle årsberetning

36 Egne notater: NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 18 av 37 Behandle årsberetning

37 Forbundsstyrets årsberetning for 2005: Norges Studentidrettsforbund Årsrapport 2005 NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 19 av 37 Behandle årsberetning

38 Innhold Årsberetning Idrettslig aktivitet Kompetanseheving Økonomi Årsregnskap Resultat Balanse Noter til regnskapet Oversikter Medlemslag Deltakelse på studentmesterskap Internasjonale mesterskap Deltakelse på kurs og konferanser Representasjon på internasjonale arrangement NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 20 av 37 Behandle årsberetning

39 Årsberetning Året 2005 har vært et aktivt år for NSI med studentmesterskap og kurs og konferanser. NSIs forbundsstyre har avholdt seks styremøter og behandlet 41 saker. Forbundsstyret har ved siden av forbundsstyremøtene arbeidet i ulike utvalg. Forbundsstyret har lagt vekt på å jobbe med nasjonal og lokal idrettslig aktivitet og kompetanseutvikling. For å kunne fokusere på disse områdene har Forbundsstyret ikke prioritert internasjonal politisk og idrettslig satsing. I 2005 har NSI fått en ny ansatt. Ragnhild Jensen Mizda er ansatt i halv stilling som prosjektleder for samarbeidsprosjektet Racket & Rock n Roll. I tillegg består administrasjonen av Annika Zell, idrettskonsulent og Yngve Eikrem, generalsekretær. Administrasjonen har kontorer på Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo. Sykefraværet i 2005 har vært 3% (16,5 dager). Arbeidsmiljøet er godt og aktiviteten i forbundet forurenser ikke det ytre miljø. Det har i 2005 blitt satt i gang et samarbeid mellom NSI og våre medlemslag BI- Athletics og Oslostudentenes Idrettsklubb med tanke på å få etablert et nytt studentidrettsanlegg i Oslo. Dette arbeidet vil holde fram i Videre har det blitt satt i gang et arbeid med å finne en ny og forbedret web-løsning for NSI. Dette arbeidet vil også holde fram i Under følger en oppsummering av året 2005 innen områdene idrettslig aktivitet, kompetanseutvikling og økonomi. Idrettslig aktivitet Den idrettslige aktiviteten er i stor grad knyttet til gjennomføring av studentmesterskap (SM). På disse arrangementene er det medlemslagene som søker om å få arrangere mesterskapet og står som tekniske arrangør. Det kreves en del arbeid fra administrasjonen for å få teknisk arrangør til mesterskapene. Deltagelsen i 2005 har vært 672 deltakere fordelt på 8 SM, noe som er om lag på samme nivå som tidligere år. Forbundsstyret har i 2005 sett på mulige tiltak for å få flere studentmesterskap og flere deltakere. For å utjevne kostnadene forbundet med reise til studentmesterskap er det opprettet et reisefordelingsfond. Fra høsten 2005 er reglementet for reisefordelingsordningen endret, slik at det skal være enklere for deltakerne å vite hva kostnadene ved deltakelse vil være. Tidligere innebar ordningen at reisekostnader som overstiger egenandelen på kr. 600 pr deltager kan dekkes med minimum 40%. Ny ordning innebærer at alle deltakere får 50% av reisekostnadene etter at en egenandel på kr. 500,- er trukket fra. I tillegg er det fra høsten 2005 gjort en endring av vilkårene for teknisk arrangør. Tidligere var støtte til teknisk arrangør kr. 300,- per deltakende lag i lagidretter og kr. 800,- per deltakende studentidrettslag (klubb) i individuelle idretter. Dette er fra høsten 2005 endret til hhv. kr. 500,- og NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 21 av 37 Behandle årsberetninger

40 kr ,-. Øvre støttebeløp per arrangement er som tidligere kr ,-. Begge disse ordningene vil bli evaluert i løpet av I 2005 har NSI jobbet mye med prosjektet Racket & Rock n Roll. Dette prosjektet er et samarbeid mellom Danseforbundet, Bordtennisforbundet, Badmintonforbundet og NSI. Målet med prosjektet er å danne ny aktivitet i dans, bordtennis og badminton ved utvalgte studiesteder. Første runde av dette prosjektet blir avsluttet våren Det er tenkt å videreføre prosjektet også i Racket & Rock n Roll er i sin helhet finansiert gjennom barne- og ungdomsmidler tildelt av Norges Idrettsforbund (NIF) etter søknad. Internasjonalt har NSI hatt til sammen 14 utøvere med i Vinter- og Sommeruniversiaden.. Kompetanseheving I 2005 har NSI arrangert fem ulike kurs og konferanser med til sammen 142 deltakere. Blant annet ble det rekordstor deltagelse på Høstkonferansen 2005, en konferanse som ble utvidet til også å inneholde et aktivitetskurs spesielt rettet mot aktivitetsledere på gruppenivå. Ut over dette er det arrangert Aktiv-kurs (del av det nå avsluttede prosjektet Studentidrettens uviklingsprosjekt (STUP)), kurs i forhandlingsteknikk og vårkonferanse. Prosjektet STUP var i sin helhet finansiert gjennom barne- og ungdomsmidler tildelt av NIF etter søknad. Kriteriene for tildeling av barne- og ungdomsmidler ble noe endret fra Mellom annet ble det presisert at tiltak i størst mulig grad skulle foregå i eller så nær idrettslagene som mulig. Da STUP i stor grad var basert på sentrale samlinger, ble det på bakgrunn av de endrede tildelingskriteriene vedtatt å avslutte dette prosjektet. Økonomi Årsregnskapet for 2005 er satt opp med forutsetning om fortsatt drift og viser et overskudd på kr Forbundsstyret foreslår at overskuddet legges til egenkapitalen. Forbundet ble bevilget kr i øremerkede barne- og ungdomsmidler for 2005 og hadde gjenstående øremerkede barne- og ungdomsmidler fra 2004 var på kr Til sammen var kr tilgjengelig, og av dette ble kr benyttet på Aktiv-kurs, kurs i forhandlingsteknikk, vårkonferanse, aktivitetskurs på høstkonferansen og samarbeidsprosjektet Racket & Rock n Roll. De gjenstående midlene på kr er overført til 2006 og planlagt brukt på prosjektet Racket & Rock n Roll. NSI har fått gehør fra Norges Idrettsforbund for å benytte tildelte barneog ungdomsmidler over studieår, ikke kalenderår. Dette medfører at det årlig vil skje en overføring av deler av tildelte midler fra et kalenderår til neste. Økningen i lønn og annen godtgjørelse er som følge av økte pensjonskostnader, honorarer i forbindelse konferanser og en viss lønnsøkning. Lønn for prosjektleder NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 22 av 37 Behandle årsberetninger

41 på prosjektet Racket & Rock n Roll blir finansiert gjennom de øremerkede barne- og ungdomsmidlene. Den nevnte økningen har også resultert i økt arbeidsgiveravgift og feriepenger. Varelageret er noe redusert. Dette har sin bakgrunn i at en del utdaterte varer på lager er satt til nullverdi. Prosjektet Racket & Rock n Roll kom i gang et semester senere enn planlagt, fordi tildeling fra Idrettsforbundet kom senere enn først antydet. Dette medfører et stort avvik på dette prosjektet i forhold til budsjett. Videre har det blitt tildelt langt mindre enn budsjettert av lokale aktivitetsmidler og kompetansemidler grunnet få søknader. På grunn av få søknader om reisestøtte, er det brukt mindre penger på SM enn budsjettert. Forbedringer i reisefordelingsordningen og arrangementsstøtten ble innført senere enn planlagt. Styret og utvalg har brukt langt mindre enn budsjettert. Avviket skyldes blant annet lavere reisekostnader, færre hotellovernattinger og at et budsjettert fellesmøte med det svenske studentidrettsforbundet (SAIF) ikke ble gjennomført. Gjennom året har NSI selv tatt regnskapsføringen. Dette har sin bakgrunn i at NSI ikke har vært tilfredse med de økonomiske rapportene vi tidligere fikk fra Idrettens Regnskapskontor (IRK). IRK har mot slutten av 2005 investert i nytt regnskapssystem som gjorde at NSI valgte å tilbakeføre ansvaret for regnskapstjenester til IRK i forbindelse med avslutning av regnskapet for NSI tar sikte på å benytte IRK i tiden fremover. NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 23 av 37 Behandle årsberetninger

42 Oslo, 29. januar 2006 Olav Loen President Håvard Brede Gundersen Gunhild Ella Reistad Jin Iren Myrene Visepresident Charlotte Meering Henrik Abeler Karl Olav Haaland Yngve Eikrem Generalsekretær NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 24 av 37 Behandle årsberetninger

43 Årsregnskap 2005 Resultat Regnskap 2005 Budsjett 2005 Avvik fra budsjett Regnskap 2004 Endring fra 2004 Note Inntekter Salgsinntekter Offentlige tilskudd % % Andre inntekter % % Sum inntekter % % Kostnader Varekostnad % Lønn og annen godtgjørelse % % Annen driftskostnad % % Sum kostnader % % 5,6 Driftsresultat % % 6 Finansposter Finansinntekter % % Finanskostnader % Sum finansposter % % 0 Årsresultat % % Disponeringer Annen egenkapital Sum disponeringer NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 25 av 37 Behandle årsberetninger

44 Balanse Eiendeler Endring Note Omløpsmidler Varer % Fordringer Kundefordringer % Andre fordringer Sum fordringer % Bankinnskudd og kontanter % Sum omløpsmidler % Sum eiendeler % Egenkapital og gjeld Egenkapital Bundet egenkapital % Annen egenkapital % Sum egenkapital % 8 Gjeld Leverandørgjeld % Skyldige offentlige avgifter % Annen kortsiktig gjeld % Sum gjeld % 7,8 Sum egenkapital og gjeld % NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 26 av 37 Behandle årsberetninger

45 Oslo, 29. januar 2006 Olav Loen President Håvard Brede Gundersen Gunhild Ella Reistad Jin Iren Myrene Visepresident Charlotte Meering Henrik Abeler Karl Olav Haaland Yngve Eikrem Generalsekretær NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 27 av 37 Behandle årsberetninger

46 Noter til regnskapet 1. Regnskapsprinsipp Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med idrettens regnskaps- og revisjonsvedtekter. 2. Lønn, godtgjørelser, mm. Lønn til generalsekretær utgjorde kr Tillitsvalgte har ikke mottatt noen godtgjørelse for sitt arbeid. Honorarer til revisor er kostnadsført med kr Fordringer Utestående fordringer er oppført til pålydende. 4. Barne- og ungdomsmidler Da man må betale tilbake tildelte barne- og ungdomsmidler som ikke blir benyttet, er disse oppførte som en gjeldspost i balansen under Annen kortsiktig gjeld. NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 28 av 37 Behandle årsberetninger

47 5. Prosjektbasert regnskap Regnskap 2005 Budsjett 2005 Avvik Finansiering Tilskudd % Andre inntekter % Renter % Sum finansiering % Prosjekter Adminstrativt arbeid Administrasjonen % Utvikle websider % Andre utgifter % Adminstrativt arbeid totalt % Idrettsaktivitet Administrasjon % Anleggsarbeid % Lokale aktivitetsmidler % Racket og Rock'n roll % Studentmesterskap (SM) % Studenteuropamesterskap (SEM) % Sommeruniversiade % Vinteruniversiade % Idrettsaktivitet totalt % Kompetanseaktivitet Forhandlingsteknikk % Høstkonferanse % Aktivitetslederkurs Kompetansemidler % Aktiv kurs (STUP 2004) % Vårkonferanse % Kompetanseaktivitet totalt % Styret og komitéer Styret og utvalg % Forbundsting Kontrollkomité % Lovkomite % Valgkomite % Styret og komitéer totalt % Totalkostnader prosjekter % Totalt % NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 29 av 37 Behandle årsberetninger

48 6. Driftsregnskap Regnskap 2005 Budsjett 2005 Avvik fra budsjett Regnskap 2004 Endring fra 2004 Inntekter Sponsor % Salgsinntekter % Rammetilskudd % % Barne- og ungdomsmidler % % Offentlig tilskudd % % Medlemskontingent % % Egenandel % % Andre inntekter % Andre inntekter % % Sum inntekter % % Utgifter Lønn % % Honorar (inkl. feriepenger) % % Feriepenger % % Fordel i arbeidsforhold % % Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad % % Annen personalkostnad % % Lønn og annen godtgjørelse % % Leie lokaler % % Leie maskiner, inventar ol % % Inventar og driftsmateriale % Fremmedtjenester % % Kontorkostnad % % Telefon, porto ol % % Reisekostnad og godtgjørelse % % Kontingent, gaver og premier % % Tilskudd idrettslag % % Forsikring % % Andre kostnader % % Tap % Annen driftskostnad % % Sum utgifter % % Driftsresultat % % NSI tingsak nr. 4 Denne sak side 30 av 37 Behandle årsberetninger

Versjon 9.1 NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974

Versjon 9.1 NORGES STYRKELØFTFORBUND. Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Versjon 9.1 NORGES STYRKELØFTFORBUND Lov for Norges Styrkeløftforbund Stiftet 1974 Revidert etter endringer i NIFs lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 24.01.2012 Sist godkjent av NIF:22.10.2013 2 1 FORMÅL...

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2012 Fredag 27. april Kl. 15.00-18.00 Åpent Forum Kl. 18.30 Rundtur i Hamar Kl. 20.30 Middag på hotellet Lørdag 28. april

Detaljer

LOV FOR NORGES SVØMMEFORBUND (NSF), vedtatt på Tinget 2013 og godkjent av Idrettsstyret 14. august 2013.

LOV FOR NORGES SVØMMEFORBUND (NSF), vedtatt på Tinget 2013 og godkjent av Idrettsstyret 14. august 2013. LOV FOR NORGES SVØMMEFORBUND (NSF), vedtatt på Tinget 2013 og godkjent av Idrettsstyret 14. august 2013. I L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 INNLEDENDE BESTEMMELSER Formål A. Norges Svømmeforbunds formål er å fremme

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Lov for Norges Minigolf Forbund

Lov for Norges Minigolf Forbund Lov for Norges Minigolf Forbund Lov for Norges Minigolf Forbund, stiftet 14.08.1985, med senere endringer på ekstraordinært forbundsting 21.11.1998 og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002,

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund

Generelt om lovnorm for særforbund Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

INNLEDENDE BESTEMMELSER. 1 (Navn) (1) Forbundets registrerte navn er:

INNLEDENDE BESTEMMELSER. 1 (Navn) (1) Forbundets registrerte navn er: Lov for Norges Motorsportforbund (NMF) Vedtatt på forbudstinget 13. oktober 2001 Endringer vedtatt på forbundsting 6. april 2003, 10. april 2005, 29. april 2007, 16. november 2007 (ekstraordinært forbundsting),

Detaljer

LOVER FOR NORGES BRYTEFORBUND (NBF) Stiftet 20.12.1913

LOVER FOR NORGES BRYTEFORBUND (NBF) Stiftet 20.12.1913 LOVER FOR NORGES BRYTEFORBUND (NBF) Stiftet 20.12.1913 Revidert pr. 15.06.13. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Norges bryteforbunds formål er å fremme brytesporten i Norge, og representere idretten

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Protokoll 1/2014, tirsdag 28. januar 2014 kl. 20.00 22.00, telefonmøte

Protokoll 1/2014, tirsdag 28. januar 2014 kl. 20.00 22.00, telefonmøte Protokoll 1/2014, tirsdag 28. januar 2014 kl. 20.00 22.00, telefonmøte Deltakere Forfall Saksnr. O-SAK 1/14 V-SAK 1/14 Junjie Cao (JC), Claes Bendiksen (CB), Erik Storelv (ES), Marianne Wilson (MW), Judith

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Ajourført per 1. januar 2009 LOVHEFTE Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 1 Innholdsfortegnelse Lov for Norges idrettsforbund

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

NIHFs LOV. Lov for Norges Ishockeyforbund (NIHF), stiftet i Oslo 18.09.34, vedtatt på Forbundstinget 14. juni 2015.

NIHFs LOV. Lov for Norges Ishockeyforbund (NIHF), stiftet i Oslo 18.09.34, vedtatt på Forbundstinget 14. juni 2015. NIHFs LOV Lov for Norges Ishockeyforbund (NIHF), stiftet i Oslo 18.09.34, vedtatt på Forbundstinget 14. juni 2015. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) NIHFs formål er å fremme idrettene ishockey, inline

Detaljer

NORGES BANDYFORBUND BANDY INNEBANDY HOCKEY. Generelt om lovnorm for særkrets/region

NORGES BANDYFORBUND BANDY INNEBANDY HOCKEY. Generelt om lovnorm for særkrets/region Generelt om lovnorm for særkrets/region Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Gjelder fra 12.05.2012 Innhold I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2 Organisasjon... 2 3 Oppgaver... 2 4 Kontingent... 3 5 Innkreving av fordringer...

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets 1

Lov for Agder Bandykrets 1 Lov for Agder Bandykrets 1 (Vedtatt av Særkretstinget 26.04 2012) Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998 (tidligere Aust- Agder Bandykrets, endret 22. september 2002) Sist endret 23. april

Detaljer

Lov for Vestfold idrettskrets

Lov for Vestfold idrettskrets Lov for Vestfold idrettskrets (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Vestfold idrettskrets, stiftet 27. april 1919, med senere endringer, senest av 12. november 2011, godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

Lovnorm for idrettsråd

Lovnorm for idrettsråd Ufravikelig lovnorm Generelt om lovnorm for idrettsråd Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

I. INNLEDENDE BESTEMMELSER Lov for Idrettsrådet i Trondheim Første gang godkjent av NIF 22. mars 1995 med senere endringer, senest av 16. mars 2015, godkjent av Sør-Trøndelag idrettskrets den 12.august 2015. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

NORGES BANDYFORBUND BANDY INNEBANDY HOCKEY. Generelt om lovnorm for særkrets/region

NORGES BANDYFORBUND BANDY INNEBANDY HOCKEY. Generelt om lovnorm for særkrets/region Generelt om lovnorm for særkrets/region Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven

Detaljer

Generelt om lovnorm for særkrets/region

Generelt om lovnorm for særkrets/region Generelt om lovnorm for særkrets/region Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven

Detaljer

Generelt om lovnorm for særkrets/region

Generelt om lovnorm for særkrets/region Generelt om lovnorm for særkrets/region Ufravikelig lovnorm Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets egen lovnorm for sine særkretser som er basert på denne lovnormen. Loven

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

Trondheim Basketballklubb

Trondheim Basketballklubb Trondheim Basketballklubb Innkalling til årsmøte i Trondheim Basketballklubb. Tid: Tirsdag 28. februar 2012, kl. 18:00 Sted: Vikåsenhallen, 2. etasje Sakliste: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning

Detaljer

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN VEDTEKTER FOR IL KAMPEN Utgave 1 vedtatt årsmøtet 1999 Utgave 2 revidert årsmøtet 2005 Utgave 3 revidert årsmøtet 2006 Utgave 4 revidert årsmøtet 2007 Utgave 5 revidert årsmøtet 2010 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Lov for Rosenborg Ballklub stiftet 19. mai 1917

Lov for Rosenborg Ballklub stiftet 19. mai 1917 Lov for Rosenborg Ballklub stiftet 19. mai 1917 Med endringer vedtatt på årsmøte 28. februar 2012 1. Formål. Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer 1. Klubbens formål

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer