~a~q;~ ~74vk MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET FAUSKE KOMMUNE SAKSLISTE: - MØTE NR Sak nr.: Eventuelle forfall meldes på telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "~a~q;~ ~74vk MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET FAUSKE KOMMUNE SAKSLISTE: - MØTE NR 112013. Sak nr.: Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20"

Transkript

1 FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR ELDRERÅDET Tid: kl.: 10:00-13:00 Sted: Fauske eldresenter Til behandling: Saksnr. 001/13-003/13 Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstiling og vedtak i sakene. SAKSLISTE: - MØTE NR Sak nr.: 001/13 002/13 003/13 Sakstittel: GODKJENNING AV MØTEBOK REFERATS EVENTUELT AKER I PERIODEN Fauske, ~74vk K.R ann ugas 09- Eldrerådsleder ~a~q;~ Trond Ole Slettvoll eldrerådsnestleder

2 I-~~~-----~. I i SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JOur. alpostid: Arkiv saldd.: Sluttbehandlede vedtaksinstans: Eldrerådet II Sak nr.: 001/13 I ELDRERÅDET 13/565 13/133 I. I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen I Dato: GODKJENNING AV MØTEBOK Vedlegg: Møtebok nr. 9/2012 Sammendrag: Se vedlagte møtebok. INNSTILLING: Vedlagte møtebok nr. 9/2012 godkjennes.

3 Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: Møte nr: /2012 Fra kl. 10:00 Til kl. 12:00 Til behandling: Sakene 039/12-041/12 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Karin Rugås, Trond Ole Slettvoll, Inga Baadstrand, Unni Holmstrøm, Thor Hugaas, Bjarne Moen, Varamedlemmer: Lilian Løkås. Andre: Regnskapssjef, formannskapssekretær. UNDERSKRFTER: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: Fauske itlkbrojl. formannskapsse:%;i1'''' Karin Rugås utvalgsleder representant representant Protokollen er godkjent av eldrerådet i møte nr den Hovedutskrif sendes: Ordfører - Rådmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - Økonomisjef Salten Kommunerevisjon Bibliotekene Lokal presse Politiske partier Gruppeledere Utskrift er foretatt den MERKADER: Det var ingen merknader til innallng og dagsorden.

4 r Saksliste Sak nr.: Sakstittel: 039/12 040/12 041/12 GODKJENNING AV MØTEBOK FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERIG FOR VENSET HAVN BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN

5 039/12: GODKJENNING AV MØTEBOK INNSTILLING: Vedlagte møtebok nr. 8/2012 godkjennes. ELD-039/12 VEDTAK Innstilingen ble enstemmig vedtatt. 040/12: FORSLAG TIL OMRÅDEREGULERING FOR VENSET HAVN INNSTILLING: Fauske Eldreråd har ingen iierktader til forslag ti områderegulering for Venset havn. ELD-040/12 VEDTAK Innstilingen ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Fauske Eldreråd har ingen merknader til forslag til områderegulering for Venset havn : BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN INNSTILLING -: 1. Stràtegisk innetning a. Fauske kommune har store utfordringer med å holde kontroll på driftsutgiftene. Dette blir et prioritert område fremover. Samtidig skal Fauske kommune tiby godt nok tjenestetilbud ti befolkningen. b. Fauske kommune fortsetter satsingen på folkehelse og holder fokus på bar og unge. c. Samandlingsrefol1en vil kreve at vi følger opp de avtaler som nå er inngått med helseforetaket og at vi forbereder oss på oppgavene innen rus/psykiatri, samt øyeblikkelig hjelp. -cl- Fortsatt ìmplementering-avhelse=-ügomsorgsplanen.-pokusi 2UTJ\iiTværè morgendagens hjemmetjeneste og demensboliger i Eiaveien. e. Rådmanen vil midlertidig gjennomføre organìsatorìske grep i 2013 for å sikre Fauske kommune en sterkere styring av den økonomiske utviklingen i kommunen og sørge for at enhetene holder seg ti tildelte midler. Videre støte utviklingen innenfor de ulike fagområdene. Denne organiserìngen skal være innenfor

6 gjeldende driftsramer. Den administrative organisering av ledernivået mellom rådmann og enhetsleder organiseres i tre fagområder ved at enhetene; i. Sykehjem, Hjemmetjenester, Miljølhabilitering, Helse og NAV legges inn under en felles konstituert kommunalsjef. Dette området benevnes heretter som Helse og Omsorg. 11. Barehager, Skoler, Barne/famile, Kultur og Integrering legges inn under en felles kommunalsjef. Dette område benevnes heretter som Oppvekst. 11. VVA og Byggleiendom samt Plan/utvikling legges inn under en felles kommunalsjef. Dette området benevnes heretter Plan og kommunalteknske tjenester. f. Storkjøkken overføres fra enhet Plan og utvikling til fagområdet Helse og Omsorg g. Bemaningsprosjektet vil fortsett med same fokus på prosjektet som i h. Enhet Plan og utvikling må settes i stand til effektiv å kune håndtere næringslivets behov for utvikling av næringsarealer, kjøp av areal, byggegodkjennng, detaljplaner mv. 1. Avdeling for idrett flytes fra enhet Bygg- og eiendom ti enhet Kultur. J. Det ansettes egen kommunikasjonsgiver som kan belastes næringsfondet k. Den interkommunale PPT-ordningen sies opp og tilbakeføres i takt med etablering av ny skolestruktu. Oppsigelsen gjøres betinget. 1. Rådmanen ønsker å stare et arbeide med samlokalisert branordnng og VV A, samt utrede flyting av enhet VV A og Salten-Bran ut av sentru. 2. Økonomiplan a. Økonomiplanen vedtas med de retningsgivende mål og premisser samt økonomiske drifts- og investeringsra.er som er nedfelt i forslag til økonomiplan for Fauske kommune. b. Fauske koinune har en for kostbar drift i forhold til inntektene. Det kan ikke forsvares over tid. Derfor må driften reduseres for å kune møte de økonomiske utfordringene kommunen står overfor. Kommunestyret ber seg forelagt utrednnger for å klargjøre hvordan Fauske kommune skal kunne redusere driften med 16,1 mil. kr, samt hvordan en kan oppfylle kravet til avsetninger som er vedtatt i perspektivmeldingen c. Kommunestyret ber seg forelagt egen sak vedrørende fremtidig barehagestrtur i Fauske kommune. d. Kommunestyret ber rådmanen fortsette arbeidet med utredning og vurdering av interkommunalt samarbeid, heruder med fokus på branberedskap og behovet for koordinering mellom kommunene. e. Kommunestyret ber rådmanen fortsette arbeidet med utrednng av drift, organisering, finansiering mv. av eiendomsforvaltningen. f. Kommunestyret ber også rådmanen utrede nærmere; i. Perspektivmelding fra 2014, inkl kostnadsanalyser ii. Utleie av kommunale bygg til idrettslag, frivillge lag og foreninger iii. Storkjøkken drift. Det søkes samarbeid med øvrige kommuner i indre Salten,.a1ternati"t_skaLdriften~gjennomgåsog. wrderes.. 3~ Budsjett a. Budsjett 2013 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger.

7 b. Budsjettrammer for 2013 for Fauske kommune fastsettes som bindende for alle enheter og må ikke overskrides uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndighet etter fullmaker gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker. c. Effektiviseringsbehovet i 2013 på minimum 2,9 mil. kr skal fordeles enhetene i økonomimelding 1/2013. d. Investeringsplanen 2013.for Fauske kommune vedtas e. For skatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk og faste eiendommer i avgrensa område, jf. lov om eiendomsskatt til kommunene 3, første ledd, bokstave. i. Eiendomsskatten skal utskrives etter følgende satser, jf. 11 første ledd: 1. boliger 7 %0 2. verker og bru: 7 %0 3. Forretningseiendommer: 7 %0 11. Det gis fritak for eiendomsskatt for bygninger som eies og drives av lag og foreninger og som benytes til deres primærvirksomhet, jf. 7, bokstava. Drives det kommersiell virksomhet i hele eller deler av byggetleiendommen betales eiendomsskatt for den del der kommersiell drift skjer. f. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører. L Godtgîørelse th ordfører fastsettes som følger;..... il Godtgjørelse varaordfører fastsettes som følger;..... g. For 2013 legges det opp til en samlet låneramme på inntil 45,446 mil. kroner. Låneopptaket er fordelt slik:

8 Ordinær investering 2013 Beløp (i 1000 kr) Område 2013 Skolematerie.i 1000 IT utstyr 2000 Vestmyra skole - Va I nesfjord skole/flerbruks ha IL 1000 Ve nte kostna de r s kol estru ktu r 2000 Sulitjelma skole Fotballhall 1880 Aksjon skolevei 200 Bol iger Ta reveien 2000 To rgg : ta Oppgraderi ng gate lys 500 Oppgradering eksisterende eiendomsmasse 2000 Oppgradering maskinpark 2000 Sulitjelma Barnehage 500 Skilting 150 Kunstgress Finneid 900 HeiS på syke hje m met 1200 Utredning samlokalisering tekn.tj Fi na niseri ngs behov (ex. Va nn/avløp) Mva kompensasjon Bruk av i nvesteri ngsfond "15000 Investeringsti Iskudd husbanken Nye lån eks VA VA 2013 Vann 7000 Avløp.3000 Nye VAR lån -ip OPD TOtalt nye lån Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i 50. I budsjett, og økonomiplan er avdragstid gjennomsnittlig satt til 30 år. FOR-157/12 VEDTAK Tom Vidar Karlsen (AP) og Ronny Borge (H) fremmet følgende forslag på vegne av AP ogh: Budsjettforslag 2013 og økonomiplan Endringsforslag fra Arbeiderpariet og Høyre ift. Rådmanens budsjettforslag. l. Økonomi Fauske kommune skal ha en stram økonomistyring. Dette er helt nødvendig siden drifta går med underskudd. Det er helt avgjørende at vi frigjør midler fra driftsbudsjettet ti nødvendige investeringer. Det er derfor fortsatt ful fokus på å ha god økonomistyring og å redusere kostnader.

9 Det var i 2012 stort fokus på å redusere forbruet på vikarer - dette har gitt resultater men ennå er forbruet for stort. Derfor må Rådmanen fortsette arbeidet med å få ned vikarbruken utover budsj ettet. Det er fortsatt nødvendig med nedbemanng i kommunen. Rådmannens forslag legger til grunn en reduksjon på 10,3 årsverk. Vi strammer yterligere inn på bemanningen. Dette øker kuttet "generelle tiltak" med 1,85 milioner kroner. 2. Skole 2012 har vært et år preget aven stor skoledebatt. Den nye skolestrukturen frigjør ressurser som gjør det mulig med et kjempeløft for skolene i Fauske. Fauske kommune vil få topp moderne skoler i alle 3 sentra. a. Vestmyra skolesenter fremskyndes. Det legges inn midler til dette byggeprosjektet allerede i 2013 med kr. 10 milioner. Deretter fullfinansieres skolen med bevilgninger i 2014 og Dette betyr at Rådmanen må ha full fokus på å ferdigstile planleggingen i Skolen skal ferdigstiles senest til skolestar b. Strømsnes skole og flerbrushall planlegges i Barnehager Fauske kommune har full barnehagedekning. Vi har også stor fokus på tidlig innsats. De private og kommunale barnehager leverer gode tjenester. Vi mener dette også er et konkuransefortinn sammenlignet med våre nabokommuner. Bemanngen reduseres ikke og forslaget om å ikke tì1dele barehageplass til bar født etter strykes. a. Kuttene.til barehagesektoren tilbakeføres. b. Fauske kommune skal ha full barehagedekning som et klar m.ål 4. Helse og omsorg a. Demensboliger i Eiaveien I 2013 prosjekteres demensboliger i Eiaveien. Dette bur en storstì1t satsing på en bedre omsorg for den stadig økende andel av befolkningen som får demens. Dette prosjektet vil sette kommunen i front når det gjelder tilbud til denne pasientgruppen. b. Omsorgsboliger Det jobbes nå med omsorgsbouger i sentru og på Strømsnes. Dette er prosjekter som vil kune avhjelpe det store behovet for institusjonsplasser på Fauske helsetun. Det er derfor svært viktig at disse to prosjektene har fremdrift og det vises til bevilgning i budsjettet for c. Sagatun Det pågår nå im.qeri;.økelsel'_ Qgiitl'eclrijnger aygl1farll.lciqg tilst~cl ti1liuj?et. Når dette er klart, blir saken framlagt. Vår politikk er at institusjonen skal videreføres. Det betyr at hvis Sagatun er innflytingsklar i løpet av året, skal beboerne flytes tilbake. Da vil vi komme tilbake med finansiering av dette i budsjettreguleringer. ~j\ "/praksisplasser

10 Rådmanen bes om å arbeide for å få faste praksisplasser i den kommunale virksomheten. Dette for å legge til rette for at aktiv deltakelse raskt kan settes som vilkår for utbetaling av sosialstønad (aldersgruppen år). 5. Kultur Fauske kommune er en kulturkommune. Det er enormt mye kulturliv i hele kommunen og hver dag skjer en rekke kulturarrangementer i vår langstrakte kommune. Vi er svært opptatt av at kulturlivet skal vokse videre og vil bidra til gode ramevilkår og forutsigbarhet. Fauske kommune er blitt en stolt arrangør by ble et jubelår som begynte med NM på ski, oppsetting av Slusk i mai og avsluttet med et forrkende VM i dans, Nordlands første VM, i september. I tilegg har vi blant anet hatt Saltenbluesen, Irsk festival, Kultudagan i Valnesfjord og Mons Petter-festivalen. Statusen som arrangør by ønsker vi å støte opp om og videreutvikle. a. Store arangementer Det skal også i 2013 arangeres store arangementer i Fauske, her nevnes Årsklassemønstring i svømmiilg og en stor korpsfestival for barn og unge. Erfaringsmessig vil det komme enda flere betydelige arangemeiiter i kommunen. Det settes derfor av kr til shke arangementer som driftsutvalget forvalter. Forslaget om kutt på kroner i kulturiltak reverseres. b. Allakivitetshus Det legges frem eii egen sak senest i junimøtet i kommunestyret hvor vi tar stilling til om Fauske skal få et eget allaktivitetshus. Komiteen har jobbet i 2012 og rådmanen legger frem saken i desember Det bevilges inntil kr. 22 milioner kroner til å ferdigstile forprosjektet. Dette finansieres i hovedsak gjennom det ekstraordinære utbyttet fra IRIS Salten. c. Sak om Kulturmidler Det vil i januar komme en sak hvor man går igjennom tilskuddene ti lag og foreninger for å sikre en mest mulig rettferdig fordeling og en større dreining av midlene mot bar og unge. Tilskuddet till-oltanlia vil bh vudert i del1ebëhandlingen. d. Bibliotek i Valnesfjord Biblioteket videreføres og driftes videre som nå. Det kjøpes inn teleslynge til helsesenteret i Valnesfjord kroner. e. Ungdomsklubben i Valnesfjord Ungdomsklubben drives videre som nå. f. Saifushuset i Sulitjelma Prosjektet med oppgradering av samfushuset skal dekke utgifter foril1tii Dette dekkes av næringsfondet. 6. Idrett Fauske er en folkehelsekommune og dette arbeidet fortsetter. Satsing på idrett vil fortsette. Vi legger inn penger til å fullfinansiere fotballhall med 5 milioner kroner. Dette finansieres gjennom hjemfalisfondet. BevHgning fotballhall- 5 milioner kroner. 7. Infrastruktur

11 I 2012 bevilget posisjonen kr. 10 milioner til diverse infrastrukturtiltak. Denne satsingen skal fortsette også i Det gjenstår utbedringer av siste tiltak i Sulitjelma som er et spleiselag mellom Fauske kommune, Nordland fylkeskommune, SKS og Statskog. Dette gjelder parkeringsplassen i Daja og Jakobsbakken, toalettforhold ved Skihyta og veiproblematikken opp til og i Sulitjelma fjellandsby. Alle disse prosjektene mangler bevilgninger på totalt ca kr. 3,4 milioner kroner som blir kommunens andel. Vi søker å løse saken om vare i fortauene i Fauske. Eventuell finansiering av ferdigstilelse legges frem som egen sak innen a. Ferdigstilelse prosjekter Sulitjelma - 3,4 milloner kroner b. øvrige veiprosjekter milioner kroner. c. Vi jobber videre med planene om å legge E6 og RV80 utenfor sentrum. 8. Boligpolitikk og utvikling av tomter a. Fumesfeltet utvikles i 2013 og kostnader bevilges av tomtefondetjfr. budsjettvedtak b. Den sosiale boligbyggingen fortsetter og torggata 26 ferdigstiles i Dette er en betydelig satsing på boligsosiale titak. 9. Tilgjengelighet for alle a. Det må ordnes opp utenfor svømmehallen for å imøtekomme kravet til universell utforming. Dette er en gammel sak som nå må finne sin løsning. b. Isfre fortauer vil bedre fremkommeligheten i sentru betydelig for alle. c. Utskifting av lyspunene ved veien til LED lys øker sikt og dermed fremkommelighet og prosjektet iiå videreføres. Vi øker derfor bevilgnngen utover rådmanens forslag med kr. 500,000,-. Det avklares om det er muhgheter for støte ti dette prosjektet, for eksempel gjennom Enova. d. Tidligere bevilgnitig ti Erikstad gravittid og servicebygg står ved lag. Det forventes derfor at det bygges et servicebygg på gravlundeti. Totalkostnad er kr 4,1 milioner kroner. Vi legger derfor inn kr 2 millioner krotier til fullfinansiering av prosjektet. Vi ìmøteser en egen sak på overskrìdelsene til Erikstad gravlund. e. For å sikre best mulig vedhkehold av kirkegårdene ì Fauske, ber vi Rådmanen komme med egen sak om driften av disse bør overtas av Fauske kommune. Denne saken legges frem til behandling i god tid før sommeren. 10. Salg av bolig- og næringsarealer a. Det budsjetteres med salg av bolig- og næringsarealer på 10 milioner kroner. 6 milioner av disse finansierer punt 7 - infrastrktur. Øvrìge midler settes av til fremtidige skoleinvesteringer. b. Deter stor ettersp~rsel etjer ll~rillgsarealer pafauske. Dette er megetpositivt. Vi må derfor sørge for at det frgjøres nye arealer som kan brues til nyetableringer. i 1. Mineralstrategi Fauske kommune er svært opptatt av å komme i gang med utvinnng av våre mineralressurser. Dette arbeidet skal fortsette. Vi forventer at mineralmeldingen legges

12 frem raskt for Stortinget og Fauske kommune vil følge opp denne meldingen når den foreligger. Vi skal fortsatt være tilrettelegger og bidragsyter for å komme videre i denne viktige saken. Vi jobber videre med planene for å få et nasjonalt kompetansesenter for næringen til Fauske. 12. Talldel Tiltak Økt Økt utgift/redusert inntekt/redusert inntekt utgift Barnehage 1300 Tilskudd arrangementer 350 Teleslynge bibliotek 10 Universell utforming 200 Fauskebadet Bibliotek 76 utì~d()mskh.bb 179 Holtal1lia 40 Fauskebadet Ðral1l1stàS.i OJ:ien 600 Nedbemannil1~ 1850 Bespàrelse tnl1k.iøp 1000 Reversert ktdturkutt 450 Førmal1nskapets 627 disposis.iol1 Sum Investeringer, endringer ift Rådmannen Tiltak Vetprøs.iek.ter Suli.ielma 3400 Øvti2e vei investerînger 2600 Servicebygg Erikstad 2000 Vestmyra skolesenter Valnesfjord skolelferbrukshall Allaktivitetshus 2200 Fotbalìhall ()l)p.s..adering lys til LED i _ Bevilges over hjemfalisfondet 2_ Bevilges utover rådmannens forslag

13 Innstilingen ble enstemmig forkastet. AP/H's forslag ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer. Innstillngen med endringer ble vedtatt 6 mot 2 stemmer. INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Strategisk innetning a. Fauske kommune har store utfordringer med å holde kontroll på driftsutgiftene. Dette blir et prioritert område fremover. Samtidig skal Fauske kommune tilby godt nok tjenestetilbud til befolkningen. b. Fauske kommune fortsetter satsingen på folkehelse og holder fokus på barn og unge. c. Samandlingsreformen vil kreve at vi følger opp de avtaler som nå er inngått med helseforetaket og at vi forbereder oss på oppgavene innen rus/psykiatri, samt øyeblikkelig hjelp. d. Fortsatt implementering av Helse- og omsorgsplanen. Fokus i 2013 vil være morgendagens hjemmetjeneste og demensboliger i Eiaveien. e. Rådmanen vil midlertidig gjennomføre organsatoriske grep i 2013 for å sikre Fauske kommune en sterkere styring av den økonomiske utviklingen i kommunen og sørge for at enhetene holder seg til tildelte midler. Videre støte utviklingen innertfor de ulike fagområdene. Denne organiseringen skal være innenfor gjeldende driftsramer. Den administrative organisering av ledernvået mellom rådmann og enhetsleder organiseres i tre fagområder ved at enhetene; i. Sykehjem, Hjemmetjenester, Miljølhabiltering, Helse og NAV legges inn under en felles konstituert kommunalsjef. Dette området benevnes heretter som Helse og Omsorg. 11. Barehager, Skoler, Bare/famile, Kulti og Integrering legges inn under ert felles kommunalsjef. Dette område benevnes heretter som Oppvekst VVA og Byggleiendom samt PlaNutvikling legges inn under en felles kommunalsjef. Dette området benevnes heretter Plan og kommunaltekniske tjenester. f. Storkjøkkert overføres fra enhet Plan ogutvìk1ing til fagområdet Helse og Omsorg g. Benianingsprosjektet vil fortsette med saie fokus på prosjektet som i h. Enhet Plan og utvikling niå settes i stand til effektiv å kune håndtere nærìngslivets behov for utvikling av næringsarealer, kjøp av areal, byggegodkjennng, detaljplanerrnv. i. Avdeling for idrett flytes fra enhet Bygg- og eiendom til enhet Kultur. J. Det ansettes egen kommunikasjonsgiver som kan belastes næringsfondet k. Den interkommunale PPT ~ordnngen sies opp og tilbakeføres i takt med etablering av ny skolestrur. Oppsigelsen gjøres betìnget. 1. Rådmannen ønsker å stare et arbeide med samlokalisert branordning og VV A, samt utrede flyting av enhet VVA og Salten~Bran ut av sentru. 4. Økonomiplan 2014~2016. a. -0konomiplanenvedtas-med-deretningsgivende. mål og premisser samt økonomiske drifts- og investeringsramer som er nedfelt i forslag th økonomiplan for Fauske kommune. b. FaUske kommune har en for kostbar drift i forhold ti inntektene. Det kan ikke forsvares over tid. Derfor må driften reduseres for å kune møte de økonomiske utfordrngene kommunen står overfor. Kommunestyret ber seg forelagt utrednnger for å klargjøre hvordan Fauske kommune skal kune redusere driften

14 med 16,1 mil. kr, samt hvordan en kan oppfylle kravet til avsetninger som er vedtatt i perspektivmeldingen c. Kommunestyret ber seg forelagt egen sak vedrørende fremtidig barehage struktur i Fauske kommune. d. Kommunestyret ber rådmanen fortsette arbeidet med utredning og vurdering av interkommunalt samarbeid, herunder med fokus på brannberedskap og behovet for koordinering mellom kommunene. e. Kommunestyret ber rådmanen fortsette arbeidet med utredning av drift, organisering, finansiering mv. av eiendomsforvaltningen. f. Kommunestyret ber også rådmannen utrede nærmere; i. Perspektivmelding fra 2014, inkl kostnadsanalyser ii. Utleie av kommunale bygg til idrettslag, frivilige lag og foreninger iii. Storkjøkken drift. Det søkes samarbeid med øvrige kommuner i indre Salten, alternativt skal driften gjennomgås og vurderes. 5. Budsjett h. Budsjett 2013 for Fauske kommune vedtas med alle tiltak slik de foreligger. l. Budsjettamer for 2013 for Fauske kommune fastsettes som bindende for alle enheter og må ìkke overskrdes uten at det skjer etter samtykke fra bevilgende myndighet etter fullmaker gitt i reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker. J. Effektiviseringsbehovet i 2013 på minimum 2,9 mill. kr skal fordeles enhetene i økonomimelding 1/2013. k. Investeringsplanen 2013 for Fauske kommune vedtas L. For skatteåret 2013 skal det skrives ut eiendomsskatt på verker og bru og faste eiendommer i avgrensa omrâde, jf. lov om eiendomsskatt til kommunene 3, første ledd, bokstave. i. Eiendomsskatten skal utskrves etter følgende satser, jf. 11 første ledd: 1. boliger 7 %0 2. verker og bru: 7 %0 3. Forretningseiendommer: 7 %0 11. Det gis fritak for eiendomsskatt for bygninger som eies og drives av lag og foreninger og som benytes til deres primærvirksomhet, jf. 7, bokstava. Drives det kommersiell virksomhet i hele eller deler av bygget/eiendommen betales eiendomsskatt for den del der kommersiell drift skjer. m. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører. i. Godtgjørelse til ordfører fastsettes som følger;... ii. Godtgjørelse varaordfører fastsettes som følger;... n. For 2013 legges det opp til en samlet låneramme på innti 45,446 mil. kroner. iâneqpptaketer.f91'delt~lik:

15 ~ Ordinær investering 2013 Beløp (i 1000 kr) Område 2013 Skolemateriell IT utstyr Vestmyra skole - Va i nesfjord skole/flerbruks ha IL 1000 Ventekostna der skolestruktur 2000 Sulitjelma skole Fotba" ha IL Aksjon skolevei 290 Boliger Ta reveien Torggata Oppgradering gatelys 500 Oppgradering eks isterende eiendomsmasse Oppgradering maskinpark 2000 Sulitjelma Barnehage 500 Skilting 150 Kutistgress Finneid 900 Heis på syklihjemmet Utredning samlqka Iiseri ng tekn,tj Fina niseril'gsbehov (ex,vann/avløp) Mva kompensasjon ßruk avi nvesteri ngsfond Investeri ngsti Is kudd husbariken Nye lån eks VA VAZ91;J Vann 7000 AVliip ~.QOQ Nye VM lån TQtalt nye)~n ZQ:i;J Lånene gis løpetid i samsvar med kommunelovens bestemmelser i 50.1 budsjett og økonomiplan er. avdragstid gjennomsnittlig satt ti130 år. Endringer i forhold til Rådmanens budsjettforslag: l. Økonomi Fauske kommune skal ha en stram økonomistyring. Dette er helt nødvendig siden drifta går med underskudd. Det er helt avgjørende at vi frigjør midler fra driftsbudsjettet til nødvendige investeringer. Det er derfor fortsatt full fokus på å ha god økonomistyring og å-redusere-kostnader; Det var i 2012 stort fokus på å redusere forbruet på vikarer ~ dette har gitt resultater men ennå er forbruet for stort. Derfor må Rådmannen fortsette arbeidet med å få ned.vikarbruen utover budsjettet.

16 Det er fortsatt nødvendig med nedbemanning i kommunen. Rådmanens forslag legger til gru en reduksjon på 10,3 årsverk. Vi stramer yterligere inn på bemaningen. Dette øker kuttet "generelle tiltak" med 1,85 milloner kroner. 2. Skole 2012 har vært et år preget aven stor skoledebatt. Den nye skolestrkturen frigjør ressurser som gjør det mulig med et kjempeløft for skolene i Fauske. Fauske kommune vil få topp moderne skoler i alle 3 sentra. c. Vestmyra skolesenter fremskyndes. Det legges inn midler til dette byggeprosjektet allerede i 2013 med kr. 10 milloner. Deretter fullfinansieres skolen med bevilgninger i 2014 og Dette betyr at Rådmanen må ha full fokus på å ferdigstile planleggingen i Skolen skal ferdigstiles senest til skolestar d. Strømsnes skole og flerbrushall planlegges i Barnehager Fauske kommune har full barehagedekning. Vi har også stor fokus på tidlig irisats. De private og kotnunale barehager leverer gode tjenester. Vi rtener dette også er et konkuransefortrinn sammenlignet med våre nabokommuner. Bemanngen reduseres ikke og forslaget om å ikke tildele barehageplass til barn født etter strykes. c. Kuttene til barehagesektoren tilbakeføres. d. Fauske kommune skal ha full barnehagedekning som et klar mål 4. Helse og onisorg d. Deinensboliger i Eiaveien I 2013 prosjekteres demensboliger i Eiaveien. Dette blir en storstilt satsing på en bedre omsorg for den stadig økende andel av befolknngen som får demens. Dette prosjektet vil sette kommunen i front når det gjelder tilbud til denne pasientgruppen. e. Omsorgsboliger Det jobbes nå med omsorgsboliger i sentru og på Strømsnes. Dette er prosjekter som vil kunne avhjelpe det store behovet for institusjonsplasser på Fauske helsetun. Det er derfor svært viktig at disse to prosjektene har fremdrift og det vìses til bevilgning i budsjettet for f. Sagatun Det pågår nå undersøkelser og utredninger av gruforhold og tilstand til huset. Når dette er klar, blir saken framlagt. Vår politikk er at institusjonen skal videreføres. Det betyr at hvis Sagatun er innflytingsklar i løpet av året, skal beboerne flytes tilbake. Da vil vi komme tilbake med finansiering av dette i budsjettregiileringer. NA V Ipraksisplasser Rådmanen bes om å arbeide for å få faste praksisplasser i den kommunale virksomheten. Dette for å legge til rette for at aktiv deltakelse raskt kan settes som vilkår for utbetaling av sosialstønad (aldersgruppen år).

17 5. Kultur Fauske kommune er en kulturkommune. Det er enormt mye kulturliv i hele kommunen og hver dag skjer en rekke kulturarrangementer i vår langstrakte kommune. Vi er svært opptatt av at kulturlivet skal vokse videre og vil bidra til gode ramevilkår og forutsigbarhet. Fauske kommune er blitt en stolt arangør by ble et jubelår som begynte med NM på ski, oppsetting av Slusk i mai og avsluttet med et forrkende VM i dans, Nordlands første VM, i september. I tilegg har vi blant anet hatt Saltenbluesen, Irsk festival, Kulturdagan i Valnesfjord og Mons Petter-festivalen. Statusen som arangør by ønsker vi å støte opp om og videreutvikle. g. Store arangementer Det skal også i 2013 arangeres store arangementer i Fauske, her nevnes Årsklasseffnstring i svømming og en stor korpsfestival for bar og unge. Erfaringsmessig vil det komme enda flere betydelige arangementer i kommunen. Det settes derfor av kr til slìke arangementer som driftsutvalget forvalter. Forslaget om kutt på kroner i kulturtilak reverseres. h. Allaktivitetshus. Det legges frem en egen sak senest i junimøtet i kommunestyret hvor vi tar stiling ti om Fauske skal få et eget allaktìvitetshus. KomÌteen har jobbet i 2012 og rådmanen legger frem saken i desember Det bevilges inntil kr. 2.2 milioner kroner til å ferdigstile forprosjektet. Dette finansieres i hovedsak gjennom det ekstraordinære utbytet fra IRIS Salten. i. Sak om Kulturidler Det vil i januar komme en sak hvor man går igjennom tiskuddene til lag og foreninger for å sikre en mest mulig rettferdig fordelìng og en større dreining av midlene mot bar og unge. Tilskuddet til Hottanlìa vil blì vudert i denne behandlingen. j. Biblìotek i Valnesfjord Biblìoteket videreføres og driftes videre som nå. Det kjøpes inn helsesenteret i Valnesfjotd kroner. k. Ungdomsklubben i Valnesfjord Ungdomsklubben drives videre som nå. L. Samfushuset ì Sulitjelma teleslynge til Prosjektet med oppgradering av samfushuset skal dekke utgifter for inntil Dette dekkes av næringsfondet. 6. Idrett Fauske er en folkehelsekommune og dette arbeidet fortsetter. Satsing på idrett vil fortsette. Vi legger inn penger ti å fullfinansiere fotballhall med 5 milioner kroner. Dette finansieres gjennom hjemfallsfondet. Bevilgning fotballhall ~ 5 milloner kroner. 7. Infrastruktur I 2012 bevilget posisjonen kr. 10 milioner til diverse infrastruturtiltak. Denne satsingen skal fortsette også i Det gjenstår utbedringer av siste tiltak i Sulijelma som er et spleiselag mellom Fauske kommune, Nordland fylkeskommune, SKS og Statskog. Dette gjelder parkeringsplassen i Daja og Jakobsbaken, toalettforhold ved Skihyta og

18 veiproblematikken opp til og i Sulitjelma fjellandsby. Alle disse prosjektene mangler bevilgnnger på totalt ca kr. 3,4 milioner kroner som blir kommunens andel. Vi søker å løse saken om vare i fortauene i Fauske. Eventuell finansieriiig av ferdigstilelse legges frem som egen sak innen a. Ferdigstilelse prosjekter Sulitjelma - 3,4 milloner kroner b. øvrige veiprosjekter milioner kroner. c. Vi jobber videre med planene om å legge E6 og RV80 utenfor sentru. 8. Boligpolitikk og utvikling av tomter c. Furesfeltet utvikles i 2013 og kostnader bevilges av tomtefondetjfr. budsjettvedtak d. Den sosiale boligbyggingen fortsetter og torggata 26 ferdigstiles i Dette er en betydelig satsing på boligsosiale tiltak. 9. Tilgjengelighet for alle f. Det må ordnes opp utenfor svømmehallen for å imøtekomme kravet til unversell utformìng. Dette er en gamel sak som nå må finne sin løsning. g. Isfre fortauer vil bedre fremkommeligheten i sentrum betydelig for alle. h. Utskifting av lyspunene ved veien til LED lys øker sikt og dermed fremkommelighet og prosjektet må videreføres. Vi øker derfor bevilgningen utover rådmaiens forslag med kr ,-. Det avklares om det er 'muligheter for støte til dette prosjektet, for eksempel gjennom Eiiova. l. Tidligere bevilgning til Erikstad gravlund og servicebygg står ved lag. Det forventes derfor at det bygges et servicebygg på gravlunden. Totalkostnad er kr 4,1 milioner kroner. Vi legger derfor inn kr2 milioner kroner ti fullfinansiering av prosjektet. Vi imøteser en egen sak på overskridelsene til Erikstad gravlund. J. For å sikre best mulig vedlikehold av kirkegårdene i Fauske, ber vi Rådmaiien komme med egen sak om driften av disse bør overtas av Fauske kommune. Denne saken legges frem til behandling i god tid før sommeren. 10. Salg av bolig- og næringsarealer c. Det budsjetteres med salg av bolig- og næringsarealer på 10 milioner kroner. 6 milloner av disse finansierer punk 7 - infrastrutur. øvrige midler settes av til fremtidige skoleinvesteringer. d. Det er stor etterspørsel etter næringsarealer på Fauske. Dette er meget positivt. Vi må derfor sørge for at det frigjøres nye arealer som kan brues til nyetableringer. ll.mineralstrategl_ Fauske kommune er svært opptatt av å komme i gang med utvinning av våre mineralressurser. Dette arbeidet skal fortsette. Vi forventer at mineralmeldingen legges frem raskt for Stortinget og Fauske kommune vil følge opp denne meldingen når den foreligger. Vi skal fortsatt være tilrettelegger og bidragsyter for å komme videre i denne viktige saken. Vi jobber videre med planene for å få et nasjonalt kompetansesenter for næringen til Fauske.

19 ~ Talldel Tiltak Økt Økt utgift/redusert inntekt/redusert inntekt ut~ift Barneha2e 1300 Tilskudd arrangementer 350 Telesiyn~e bibliotek 10 Universell utforming 200 Fauskebadet Bibliotek 76 un2domsldubb 179 Holtanlia 40 Fauskebadet Brannsta.s.ionen 600 N edbenianììing 1850 Besparelse innkiøp 1000 Reversert kulturkutt 450 Formannskapets 627 disposisjon Sum Investeringer, endringer ift Rådmannen (Tiltak Veiprosjekter SuUt.ie1ina 3400 øvri~eveiinvesteringer 2600 ServicebY22 Etik.tad 2000 Vestmyra skolesenter Valnesfjord skole/flerbrukshall Allaktivitetshus 2200 Fotballhall _.- -- Oppgradering til LED lys 1 _ Bevilges Qver hjemfalisfondet. 2 _ Bevilges utover rådmanneils forslag ELD VEDTAK Regnskapssj ef orienterte.

20 Leder fremmet følgende forslag: Eldrerådet tar Budsjettforslag 2013, økonomiplan til orientering og vil prioritere følgende: 1. Midlertidig stenging av Sagatun som har medført omgjøring av enkeltrom til dobbeltrom ved sykehjemmet er en stor belastning for de som blir berørt. Denne ordnngen må bli kortvarig. Eldrerådet ber om at renovering av Sagatun intensiveres, slik at beboerne kan flyte tilbake snarest. 2. Eldrerådet er blitt orientert om at det er ventelister på sykehjemsplasser/heldøgns pleie om omsorgsplasser i Fauske. De tiltak som Fauske vil iverksette for å møte dette, er omgjøring av flere enkeltrom til dobbeltrom. Dette går eldrerådet sterkt imot. Våre eldre og syke har krav på en verçlig alderdom og eldreomsorg i Fauske. Dobbeltrom ivaretar ikke disse verdier. Eldrerådet ber derfor om at kommunen tar frem vedtaket og planene om å etablere nye sykehjemsplasser/heldøgns pleie og omsorgsplasser i Valnesfjord til erstatning for nedlegging av Fauske Bygdeheim. 3. I det fremlagte budsjettforslag, under punet Helse- og omsorgsplanen fremkommer følgende: ((Fokus i 2013 vil være morgendagens Hjemmetjeneste og Demens Boliger i Eiaveiem): Eldrerådet ser frem til å få fremlagt de konkete planer for bygging av boliger i Eiaveien, og ikke minst hvordan driften og tjenestene skal utføres ved disse boliger. Eldrerådet ber om at hjemietjenesten styrkes. Leders forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Eldrerådet tar Budsjettforslag 2013, økonomiplan til orientering og vil prioritere følgende: 1. Midlertidig stenging av Sagatun som har medført omgjøring av enkeltrom til dobbeltrom ved sykehjeinet er en stòr belastning for de som blir berørt. Denne ordningen må bli kortarig. Eldrerådet ber om at renovering av Sagatur intensiveres, slik at beboerne kan flyte tilbake snarest. 2. Eldrerådet er blitt orientert om at det er ventelister på sykehjemsplasser/heldøgns pleie om omsorgsplasser i Fauske. De tiltak som Fauske vil iverksette for å møte dette, er omgjøring av flere enkeltrom til dobbeltrom. Dette går eldrerådet sterkt imot. Våre eldre og syke har krav på en verdig alderdom og eldreomsorg i Fauske. Dobbeltrom ìvaretar ikke disse verdier. Eldrerådet ber derforom at kommunen tar frem vedtaket og planene om å etablere nye sykehjemsplasser/heldøgns pleie og omsorgsplasser i Valnesfjord til erstatning for nedlegging av Fauske Bygdeheim. 3. I det fremlagte budsjettforslag, under punet Helse- og omsorgsplanen fremkommer følgende: ((Fokus i 2013 vil være morgendagens Hjemmetjeneste 2.gJ2.eipeI!~ Boliger L Eìave~ii!!-= Eldrerådet se!" frem til å fåfremlag! den konkete planer for bygging av boliger i Eiaveìen, og ikke minst hvordan driften og tjenestene skal utføres ved disse boliger. Eldrerådet ber om at hjemmetjenesten styrkes.

21 ",!,::i SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/564 I I Arkiv Jour.a1postID: sakd.: 13/132 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Eldrerådet Sak nr.: 002/13 I ELDRERÅDET I Dato: REFERATSAKER I PERIODEN Sammendrag: Dok-ID ArkivsakID Brevdato AvsenderlMottaker Tittel 12/10571 I 05/ Nordland fylkes eldreråd PROTOKOLL FRA MØTE I FYLKESELDRERAET /10860 U 12/ Eldrerådet i Fauske VEDR. MOBILT APPART FOR ULTRALYD 12/10985 I 12/ Nordland fylkes eldreråd ELDREOMSORGEN - OPPRETTELSE AV ELDREOMBUD INNSTILLING: Refererte dokumentet tas til orientering.

22 I...~;& F~;~~;~im kom~~e ~~~~~b~~ r ';Z.Q~S"k~_ -- i 30, /(, /~ l tkiîs~êr ng ' l ij--~--r'd ti.~ J '-O~_11-- \Q~!bKÇ2._..J Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Nordland Il Møtedato: Tidspunkt: 10:00 Tilstede Kari Sletten, leder Karsten Kristoffersen, nestleder Otto Benjaminsen Thor Bjørn Eriksen May Anne Brand, H Varamedlemmer Anna Jakobsen Grete Bang, Ap Forfall Berit Lorentsen Kim-Remi Sandvær, SV Åpning Leder Kari Sletten ønsket velkommen og ledet møtet Godkjenning av innkallng godkjent saksliste godkjent møteprotokoll fra og møte med fylkesordfører og ruppeledere godkjent Merknader Møtestart for framtidige møter i eldrerådet endres til klokka 09,00. Følgende saker ble behandlet:

23 -k Saksnr. F.t.sak Sakstittel JPId 019/12 egen Nordland fylkes eldreråd - endring møteplan /12 118/12 Budsjett / /12 122/12 Oppstartsmelding om regional plan for bibliotek i Nordland 12/ /12 126/12 Høring ~ Digital kommunikasjon 12/ /12 127/12 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i 12/38991 Nordland fra og med skoleåret /12 128/12 Sluttevaluering av prosjektet En bedre skole for elevene våre /12 129/12 Etablering av Nettskolen i Nordland 12/ / privatskolelov ~ spesialundervisning og psykososialt miljø 027/12 egen Høring - Fylkesplan för Nordland / /12 egen Handlingsprogram - Transpörtplan Nordland / /12 egen Høringsutkast Handlingsplan folkehelsearbeid /38967 Høringsuttalelse - Forslag til endringer i opplæringslov og 12/ /12: Nordland fylkes eldreråd - endring møteplan 2013 Innstillng til vedtak Eldrerådets møte foran fylkestingets samling i april flyttes til 21. mars Følgende datoer for møter i 2013 vil bli: Fylkeseldrerådets møtenlan 2013 Uke 07 torsdag 14. februar Uke 12 torsdag 21. mars Uke 22 torsdag 30. mai Uke 39 torsdag 26. september Uke 47 torsdag 21. november Eldrerâdet ER-O 19/12 Utvalgets behandling Thor Bjørn Eriksen påpekte at eldrerådets møte i mai kollderer med Landskonferansen mai. Forslag om å flyte møtet til mandag 27. mai og reise samlet ti Landskonferansen på StjørdaL. Innstiling til vedtak/vedtak To møtedatoer endres og møteplan for 2013 blir som følger: Fylkeseldrerådets møtenlan 2013 Uke 07 törsdag 14. februar Uke 12 torsdag 21. mars Uke 22 mandag 27. mai Uke 39 torsdag 26. september Uke 47 torsdag 21. november Innstìlingen enstemmig vedtatt,i

24 020/12 F.t.sak 118/12 Budsjett 2013 Fylkesrådets innstiling ti vedtak L. Nordland fylkeskommunes budsjett for 2013 vedtas med en samlet utgifts- og inntektsside på kr Fylkestinget viser for øvrìg til budsjettkommentarene og vedtar rammebetingelsene som fremgår av disse. 3. Det fylkeskommunale skattøret fastsettes av Stortinget og er 2,65 % i Fylkestinget presiserer at de vedtatte budsjettrammer for 2013 er absolutte og at virksomheten skal tìpasses disse rammer og legges opp etter de aktivitets forutsetninger budsjettet gir. Budsjetterte inntekter er en finansiell forutsetning for vedtatt aktìvitet. Endring av aktivitet i budsjettåret behandles av fylkesrådet innenfor rammene gitt av reglement for delegert budsjettfullmakt. Fylkestinget presiserer at ingen nye tìtak skal settes i gang før fylkesrådet har godkjent oppstart. Fylkeskommunens ressurser skal disponeres i samsvar med prinsipper for sikring av miljø og forsvarlig ressursforvaltning. Arbeidet med å gjennomføre mindre ressurskrevende måter å organisere arbeidet på, skal fortsatt prioriteres. 5. Når det av fylkeskommunens midler eller av midler fylkeskommunen står so~ formidler av, blir gitt tilskudd ff.v. tì offentlg og privat virksomhet som ellers ikke er underlagt fylkesrevisjonens kontroll, skal det, dersom ikke annet er fastsatt, overfor mottakeren tas forbehold om at den som yter tilskuddet m.v. eller fylkesrevisjonen, skal ha anledning tì a foreta kontroll med at midlene blir brukt etter forutsetningene. utdanning Budsjett 2013 bygger på forutsetningene i økonomiplanen for Fylkestingets vedtatte hovedmål for videregående opplæring i Nordland er: økt gjennomførìng heving av det faglige nivået Disse skal bygge opp under arbeidet mot hovedmålene. Bedring av gjennomførìng og reduksjon i frafall er den største utfordringen for den videregående opplæringen i Nordland. Tiltakene og erfarìngene fra prosjektet En bedre skole for elevene våre tas inn i den ordinære driften av skolene. Parallelt arbeides det med tìtakene som ligger i den nasjonale satsingen Ny Giv. Videregående opplæring skal fortsatt utvikles etter en desentralisert tilbudsstruktur. Dette gjelder spesielt første året av videregående opplæring. Tilbud med lav kapasitetsutnytelse krever oppmerksomhet rettet mot strukturelle tiltak for å redusere antallet ledige plasser. Den helhetlge entreprenørskapssatsingen vil bh videreført, jfft-sak 28/05,37/06, 127/07 og 128/07. Fylkeskommunens arbeid med realfaglig satsing videreføres jfr. FT -sak 192/1 L ((Realfaglig satsing i videregående skoler i Nordland)) En videre satsing på lærlinger er viktig forå sîkle riierìngslívefkompetent arbeiâskraff -- Nordland fylkeskommune skal arbeide aktivt for oppfyl1ng av vårt ansvar for samfunnskontrakten.

25 Nye rutiner for håndtering av indre vedlikehold er innført i utdanningssektoren, som følge av tilbakeføring av ansvaret, jfr. FT-sak 8/12 ((Indre vedlikehold av skolebygg - oppfølging av privat forslag)) 6. Kultur Fylkestinget vil føre en offensiv kulturpolitikk for å bygge et mangfoldig og inkluderende nordlandssamfunn. Et rikt og mangfoldig kulturliv er et av Nordlands fortrinn. Fylkeskommunens kultursatsing har stor betydning for bosetting og stabile miljøer, og skal bidra til å gi tihørighet og identitet for den enkelte i lokalsamfunnet. Samtidig er kunst og kultur viktig i seg selv. Kunst- og kulturtilbudene skal rette seg mot hele befolkningen, med barn og ungdom som en særskilt målgruppe. De fylkeskommunale kulturinstitusjonene skal legge vekt på høy kvalitet i tilbudene og sikre at tilbudene når ut til størst mulig publikum. Samarbeid med frivilige organisasjoner og skole skal prioriteres. Miljø'- og klimautfordringene skal møtes med et bredt spekter av politiske tiltak. Hensynet til klima og miljø er overordnet, og fylkestinget ønsker å utnyte Nordlands naturressurser på en bærekraftig måte. Biologisk mangfold er vår felles arv som skal ivaretas slik at samspilet i naturen ikke ødelegges som en ressurs for kommende generasjoner. Vannkvaliteten i fylket skal ivaretas. Prioriterte oppgaver i det påfølgende år:. Alle ansvarsområder skal ha et utviklingsperspektiv. Revidering av Regional kulturstrategi for Nordland , gjennom utarbeidelse aven kultur- og miljøstrategi for Nordland. Prioritere barn og unge innenfor alle områder. Samarbeid i Nord-Norge og nordområdene Tverrfaglig samarbeid. Veiledning og kompetanseheving overfor kommunene. Vern gjennom bruk og utvikling. Fokus på god planlegging og arealforvaltning. Alle som mottar faste driftstilskudd skal følges opp m.h.t. kvalitet og oppfyl1ng av samfunnsoppdraget Prosjektet Nordlands Historie videreføres og tilskuddet til museene økes med 0,59 mill. kr i 2013, inklusiv konsekvens av økte statstilskudd. Scenekunst får økt sin ramme med 0,2 mill. kr til gjennomføring av De Unges Scene (DUS), et nasjonalt tiltak for å styrke og utvikle ny ungdomsdramatikk og teater skapt av ungdom. Ungdom i alderen år fremfører tekster spesialskrevet for ungdom. Arkiv i Nordland (AiN) får økt sin ramme med ca 1,5 mil. kr til oppgradering av magasinlokaler og utvidelse av kontorlokaier som følge av omorganisering av arkivorganisasjonen ved at Sentralarkivet og WebSak blir en del av AiN. I tilegg utvides den Interkommunale Arkivordningen (IKN) med flere kommuner. Rammen til Landsdelsinstitusjoner i Den Nordnorske Kulturavtalen økes samlet med 0,5 -mil:.-:k1.-som-følge-av-gjkte:statstilskudd-til-ha-'s,-ðansearena-nord;-nordnorsk-. - Kunstnersenter og NOSO. 7. Næring Det skal legges til rette for utvikling av langsiktige og gode rammebetingelser for et markedsorientert og nyskapende næringsliv og skape arbeidsplásser som kan møte behovene

26 til Nordlands befolkning. Vekstkraftige regioner er en forutsetning for dette. Det kreves en felles innsats fra parterskap der samarbeid mellom det offentlige og næringslivet vektlegges. Det satses på â bygge sterke regionale partnerskap med felles strategier, målsettinger og innsats. Det skal legges til rette for økt rekrttering av arbeidskraft til Nordland. Regional plan strategi og regional plan for perioden vedtas våren Gjennom bestemmelser i ny plan- og bygningslov er fylkeskommunen pålagt et større veilederansvar ovenfor kommunesektoren når det gjelder kommuneplanlegging. Hovedlinjeri budsjett for 2013:. Bedriftsutvikling. Tilrettelegging for næringsutvikling og stedsutvikling. Regionalt innovasjonssystem. Strategi for fornybar energi. Olje/gass, leverandørutvikling og gassbasert industriutvikling. Opplevelsesbasert næringsutvikling inkl. reiseliv og kulturbasert næringsutvikling. Videreføre nordområdesatsingen. Lokalutviklingskraft i regioner og kommuner. Samarbeid næringsliv ~ FoU. Etablere stamtìbernett m.ed tilstrekkelig kapasitet gjennom Nordland a) De statlige og fylkeskommunale økonomiske virkemidlene, ti sammen mil kr brukes til gjennomføring av fylkestingets prioriterìnger for regional utvikling. For fordeling av virkemidlene mellom de ulike hovedformâl vises til tabellen i næringskapitlet i utredningen. Midlene brukes:. til bedriftsutvikling gjennom Innovasjon Norge ti tilskudd til næringsutvikling og nyskaping, tapsfond og ordningene med etablererstipend og programmet Ny Vekst.. til deltìnansiering av handlingsprogrammene i omstilingskommunene.. ti delfinansiering i samarbeidsprosjekter innen Interregprogrammet.. til delfinansiering av tilrettelegging for næringsutvikling hvor prosjekter innenfor hard infrastruktur og stedsutvikling prioriteres.. ti styrking av lokalutviklingskraft, hvorav 16 mill. kr. ti kommunale næringsfond og entreptenørskapssatsing, og 15 mil. kr. til regionale fond.. til gjennomføring av Utviklingsprogram Nordland. Bevilgningene brukes til samtìnansiering med andre partnerelaktører for å gjennomføre resultatområdene i fylkesplanens handlingsprogram. Bevilgningen brukes til følgende resultatområder: o Kompetanse o Innovasjon og nyskaping o Regionbygging o Infrastruktur. til ordningen med forsterket FoU-satsing i høgskole og institusjonssektoren. Både satsing på forskningskompetanse, økt forskningsaktivitet gjennom deltakelse i nasjonaie og internasjonale programmer og samarbeidsprosjekter skal prioriteres. b) For å utvikle et framtidsrettet og lønnsomt næringsliv, må ressursene i fylket utnytes også som grunnlag for å skape nye arbeidsplasser. For å ta i bruk det verdiskapingspotensialet som ligger i fylkets naturressurser og erfaringsbasert kompetanse, må næringslivet stimuleres til økt innovasjon og entreprenørskap I

27 c) Nordland er et av landets største eksportfylker. Internasjonalt arbeider en viktig forutsetning for å skape vekst og sysselsetting i fylket. Samarbeidsavtalene med Leningrad Oblast, Zhejiangprovinsen, Kina og med Marche-regionen i Italia videreføres. Det legges til rette for i samarbeid med Innovasjon Norge å promotere Nordlandsbedrifter i aktuelle eksportmarkeder. d) Det skal rettes spesiell innsats mot å støtte opp under utvikling av Bodø som nav for beredskap og sikkerhet og ((beredskapshovedstad)) for Nord- Norge i tråd med regjeringens intensjoner for arbeidsdelingen mellom de nord-norsk fylkene. En viktig forutsetning for dette er å knyte solide nettverk mellom private og offentlige beredskapsaktører i landsdelen. e) Inntekten fra nye konsesj onerlkapasitetsutvidelser i oppdrettsnæringen skal over en periode på 5 år brukes til å styrke utdanning, forskning og utvikling samt planlegging og infrastruktur rettet mot kystbaserte næringer er år 3 i denne perioden. f) Arbeidet med næringslivets infrastruktur vil være rettet mot å synliggjøre næringslivets behov og legge til rette for en helhetlg utvikling der infrastrukturutbygging sees i sammenheng med strategiene på andre områder for regional utvikling. Internasjonale transportkorridorer vektlegges. g) Vannforsyning og vannkvalitet er viktige arbeidsområder i fylkeskommunens arbeid med tilrettelegging for næringsutvikling. Det startes opp et 4-årig program for godkjenning av vannverk mht vannkvalitet. h) Arbeidet med å utvikle regionale sentra som drivkraft for utviklingen i de enkelte regioner videreføres. Program for å styrke bo lyst og lokal samfunnsutvikling (LUK), videreføres. i) Til gjennomføring av Nordlandskonferansen bevilges innti kr j) Det bevilges 1,5 mill kroner til drift av Nord-Norges Europakontor k) Handlingsprogrammet for DA Bodø gjennomføres i henhold til endelig tildeling og fylkestingets vedtatte handlingsprogram. l) Rammereduksjon 2013 vedr. Kap 551, PQst61 DA-Bodø. Tildelingsbrev fra Kommunal- og regionaldepartementet kommer i februar 2013 og endelig fordeling av rammen foretas i økonomirapport for l.tertiai2013. Innovasjon Norge Nordland tildeles derfor 15 mil. kr for 2013 som tas fra rentefond DA..Bodø. 9. Veg Vegvedlikehold og fylkesvegferjedrift Det bevilges 796,7 mil. kr tì fylkesvegvedlikehold og fylkesferjedrift i Innenfor denne rammen skal sikker framkommelighet på vegnettet, samt ferjetilbud tilsvarende tilbudet i 2012 prioriteres. Investering fylkesveger P~!sk~i_~QJ 3 benyt~~is.s-,3 mil.jr tiljnv~stel'ng på fylk:e~'yege!._ Bevilgningene skal benyttes til finansiering av prosjekt som er prioritert i vedtatt fylkesvegplan for (FT -sak 42/2005), vedtatt i prioritering av investeringer i fylkesveger (FT-sak 69/2007) og prioritering av prosjekt som framgår av FTsak 158/09, Handlingsprogram for nye fyllæsveger (-19).

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 27.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 030/13-035/13 Møte nr: 7/2013 Til kl. 12:50 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 12/10104 Arkiv sakid.: 12/2372 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 12/10104 Arkiv sakid.: 12/2372 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 12/10104 Arkiv sakid.: 12/2372 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 157/12 FORMANNSKAP Dato: 26.11.2012 026/12 ARBEIDSMILJØUTVALG

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/9974 Arkiv sakid.: 13/2301 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/9974 Arkiv sakid.: 13/2301 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 13/9974 Arkiv sakid.: 13/2301 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 113/13 FORMANNSKAP Dato: 25.11.2013 031/13 ELDRERÅDET

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1.3 Strategier for å nå det overordnede målet er

FAUSKE KOMMUNE. 1.3 Strategier for å nå det overordnede målet er ~ i SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/10988 Arkiv JoumalpostD: sakd.: 11/2521 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 043112 FORMANNSKAP Dato: 28.11.2011 ÅRSBUDSJETT 2012

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1.3 Strategier for å nå det overordnede målet er

FAUSKE KOMMUNE. 1.3 Strategier for å nå det overordnede målet er --~--~-r-~-----~------~.~. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/10988 i I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/2521 I Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Komiunestve Sakm.: 043/12 FORMANNSKAP

Detaljer

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtedato: 30.11.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 002/16-004/16 Møte nr: 2/2016 Til kl. 11:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 15/16688 Arkiv sakid.: 15/3333 Saksbehandler: Kariann Skar Sørdahl Sluttbehandlede vedtaksinnstans:

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 15/16688 Arkiv sakid.: 15/3333 Saksbehandler: Kariann Skar Sørdahl Sluttbehandlede vedtaksinnstans: SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 15/16688 Arkiv sakid.: 15/3333 Saksbehandler: Kariann Skar Sørdahl Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Sak nr.: ARBEIDSMILJØUTVALG Dato: 003/16 PARTSSAMMENSATT UTVALG

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 04.09.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 020/13-025/13 Møte nr: 5/2013 Til kl. 12:25 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møebok. Vedlagte møtebok nr. 8/2012 godkjennes.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møebok. Vedlagte møtebok nr. 8/2012 godkjennes. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle I JoumalpostID: 12/7283 Arkiv sakid.: 12/1737 de vedtaksinnstans: Driftsutvalget I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sak nr.: 088/12 I DRIFTSUTVALG II I Dato:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 20.03.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 006/14-009/14 Møte nr: 2/2014 Til kl. 11:45 Møtested: Fauske eldresenter, 2. etasje TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP i ~ FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Tid: 04.02.2013 kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina Til behandling: Saksnr. 001/13-014/13 Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60

Detaljer

-d~- FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: SAKSPAPIR ÁRSRBUDSJETT ØKONOMIPLAN Visjon for Fauske kommune

-d~- FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: SAKSPAPIR ÁRSRBUDSJETT ØKONOMIPLAN Visjon for Fauske kommune -d~- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09110243 I I Arkiv Joui:alpostID: sakid.: 09/2772 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 115/09 FORMANNSKAP Dato: 30.11.2009 037/09

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 14/Ålsbudsjett 2011 ~ kommentarer

FAUSKE KOMMUNE. 14/Ålsbudsjett 2011 ~ kommentarer --~-li SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/10403 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 10/2538 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinstans: K.ommunestye Sak nr.: 021/10 ARBEIDSMILJ0UTV ALG Dato: 24.1

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 09/10243 I

FAUSKE KOMMUNE 09/10243 I SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 09/10243 I I Arkiv Joui:alpostID: sakd.: 0912772 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestye Sak nr.: 115/09 FORMANNSKAP Dato: 30.11.2009 037/09 ARBEIDSMILJ0UTV

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 05.12.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/12-005/12 Møte nr: 1/12 Til kl. 12:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 11.03.2013 Fra kl. 12:10 Til behandling: Sakene 015/13-028/13 Møte nr: 2/2013 Til kl. 15:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.06.2011 Fra kl. 08:35 Til behandling: Sakene 056/11-060/11 Møte nr: 5/2011 Til kl. 09:45 Møtested: Sjønstå, Folkets Hus TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 19.04.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 017/12-020/12 Møte nr: 4/2012 Til kl. 13:00 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 30.10.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 026/13-029/13 Møte nr: 6/2013 Til kl. 12:25 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 30.09.2013 Fra kl. 11:10 Til behandling: Sakene 071/13-084/13 Møte nr: 9/2013 Til kl. 14:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 23.10.2015 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 001/16-003/16 Møte nr: 1/2016 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 19.01.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 006/12-011/12 Møte nr: 2/2012 Til kl. 13:00 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 12.10.2010 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 059/10-068/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 15:00 Møtested: Sulitjelma Samfunnshus TILSTEDE PÅ

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 24.01.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/11-010/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 13:20 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 22.05.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/13-071/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 13:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 083/12-087/12 Møte nr: 8/2012 Til kl. 09.50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.04.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 035/11-041/11 Møte nr: 4/2011 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 30.08.2013 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 066/13-066/13 Møte nr: 6/2013 Til kl. 08:35 Møtested: Ordførers kontor (Telefonmøte) TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtebok Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtedato: 30.11.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 002/16-004/16 Møte nr: 2/2016 Til kl. 11:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.12.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 112/14-114/14 Møte nr: 12/2014 Til kl. 09:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 12.03.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 007/14-013/14 Møte nr: 3/2014 Til kl. 13:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 30.01.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/13-005/13 Møte nr: 1/2013 Til kl. 13:00 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 13.06.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 072/13-076/13 Møte nr: 5/2013 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 18.02.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 006/15-008/15 Møte nr: 2/2015 Til kl. 13:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 16.12.2011 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 037/12-038/12 Møte nr: 3/2012 Til kl. 08:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 19.01.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/11-010/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 30.04.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 014/14-022/14 Møte nr: 4/2014 Til kl. 14:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 10.06.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 045/16-051/16 Møte nr: 8/2016 Til kl. 12:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 27.08.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 123/12-126/12 Møte nr: 11/2012 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune. Helse- og omsorgsutvalg. Møteprotokoll. Løkås, John-Harald Eilertsen, Kjell Rugås, Karin Antonsen, Anna Margareta Orvin, Ole Tobias

Fauske Kommune. Helse- og omsorgsutvalg. Møteprotokoll. Løkås, John-Harald Eilertsen, Kjell Rugås, Karin Antonsen, Anna Margareta Orvin, Ole Tobias Møteprotokoll Fauske Kommune Helse- og omsorgsutvalg Møtedato: 23.11.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 9/2016 Til kl. 13:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtebok Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/13-014/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 11:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 30.05.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 015/13-019/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 13:00 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 26.11.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 044/14-056/14 Møte nr: 9/2014 Til kl. 14:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 13.12.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 179/12-182/12 Møte nr: 13/2012 Til kl. 18:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Åpning Leder Kari Sletten ønsket velkommen og ledet møtet.

Åpning Leder Kari Sletten ønsket velkommen og ledet møtet. Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Nordland II Møtedato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Tilstede Kari Sletten, leder Karsten Kristoffersen, nestleder Otto Benjaminsen Thor Bjørn Eriksen Emmy Isaksen,

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.05.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 020/15-025/15 Møte nr: 4/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 17.01.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 023/12-031/12 Møte nr: 3/2012 Til kl. 13:15 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 23.05.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 075/12-082/12 Møte nr: 7/2012 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.05.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 023/14-026/14 Møte nr: 5/2014 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Vedlagt ligger utkast til årsmelding for 2012 fra Fauske Eldreråd

FAUSKE KOMMUNE. Vedlagt ligger utkast til årsmelding for 2012 fra Fauske Eldreråd SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2954 I.1 Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/726 I Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 013/13 ELDRERÅDET Dato: 17.04.2013

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 22.01.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/14-005/14 Møte nr: 1/2014 Til kl. 12:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 03.03.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/10-017/10 Møte nr: 2/2010 Til kl. 13:15 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 15.02.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/12-052/12 Møte nr: 5/2012 Til kl. 13:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 12:20 Til behandling: Sakene 101/13-113/13 Møte nr: 12/2013 Til kl. 13:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune. Helse- og omsorgsutvalg. Forfall Parti Varamedlem Parti Løkås, John-Harald Rugås, Karin FL Nystad, Endre Einar FL

Fauske Kommune. Helse- og omsorgsutvalg. Forfall Parti Varamedlem Parti Løkås, John-Harald Rugås, Karin FL Nystad, Endre Einar FL Møteprotokoll Fauske Kommune Helse- og omsorgsutvalg Møtedato: 22.09.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 35/16 43/16 Møte nr: 7/2016 Til kl. 12:00 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 3 TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 26.11.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 012/16-020/16 Møte nr: 2/2016 Til kl. 11:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møtedato: 20.01.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 014/16-020/16 Møte nr: 3/2016 Til kl. 11:55 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 16.10.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 090/13-099/13 Møte nr: 8/2013 Til kl. 13:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 18.06.2015 Fra kl. 08:15 Til behandling: Sakene 051/15-056/15 Møte nr: 6/2015 Til kl. 09:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/13-014/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 11:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 20.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 101/13-106/13 Møte nr: 10/2013 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.01.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/15-005/15 Møte nr: 1/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 04.09.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 088/12-095/12 Møte nr: 9/2012 Til kl. 14:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 16.06.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 018/16-024/16 Møte nr: 4/2016 Til kl. 14:25 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.12.2011 Fra kl. 09:15 Til behandling: Sakene 045/12-045/12 Møte nr: 3/2012 Til kl. 09:25 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 20.11.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 103/12-109/12 Møte nr: 12/2012 Til kl. 13:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 18.02.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 027/16-033/16 Møte nr: 5/2016 Til kl. 18:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.03.2015 Fra kl. 10:20 Til behandling: Sakene 012/15-020/15 Møte nr: 2/2015 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 26.05.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 055/15-064/15 Møte nr: 6/2015 Til kl. 11:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. I Dato: Vedlagte møtebok nr. 12/2012 godkjennes.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. I Dato: Vedlagte møtebok nr. 12/2012 godkjennes. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 13/680 I Arkiv sakd.: 13/158 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Plan- og utviklingsutvalget Sak II nr.: 001/13 "i PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I I Saksansvarlig: Berit

Detaljer

Fauske Kommune. Eldrerådet. Forfall Parti Varamedlem Parti. Hugaas, Thor Olsen, Gro Anita FL Steinbakk, Nils-Christian FL

Fauske Kommune. Eldrerådet. Forfall Parti Varamedlem Parti. Hugaas, Thor Olsen, Gro Anita FL Steinbakk, Nils-Christian FL Møteprotokoll Fauske Kommune Eldrerådet Møtedato: 19.09.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 25/16 31/16 Møte nr: 5/2016 Til kl. 13:20 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer Karlsen,

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.03.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 069/12-070/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 16:35 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 03.12.2013 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 086/13-092/13 Møte nr: 11/2013 Til kl. 15:00 Møtested: Fauske hotell, Toppen TILSTEDE PÅ

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 3. Eiendomsskatten skal også utskrives etter høyeste lovlige satser.

FAUSKE KOMMUNE. 3. Eiendomsskatten skal også utskrives etter høyeste lovlige satser. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 2004012214 Arkiv sakid.: 2004002404 Saksbehandler: Jan-Günther Myrvang Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 064/04 ELDRERÅDET Dato: 24.11.2004

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 29.04.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 009/15-019/15 Møte nr: 3/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 17.03.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 034/16-035/16 Møte nr: 6/2016 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 03.06.2013 Fra kl. 11:45 Til behandling: Sakene 047/13-060/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 16:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: ØKONOMIMELDING 3/2011. Økte skatteinntekter SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: ØKONOMIMELDING 3/2011. Økte skatteinntekter SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/10989 I I Arkiv Jom:alpostID: sakd.: 11/2522 I Saksbehandler: Gunar Sveen Sluttbehandlede vedtaksmnstans: Kommunestyre Sak nr.: 013/12 FORMANNSKAP Dato: 28.11.2011 041/12 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 07.06.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/10-056/10 Møte nr: 4/2010 Til kl. 13:30 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møtedato: 20.04.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 025/16-029/16 Møte nr: 5/2016 Til kl. 10:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 28.04.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 014/16-017/16 Møte nr: 3/2016 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 18.06.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 027/14-035/14 Møte nr: 6/2014 Til kl. 11:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.11.2013 Fra kl. 13:00 Til behandling: Sakene 100/13-100/13 Møte nr: 11/2013 Til kl. 14:05 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 18.01.2011 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 001/11-007/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 11:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 24.11.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 11/2016 Til kl. 13:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget Journalpost.: 11/30719 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget 11.06.2012 Handlingsplan DA Utviklingsprogram Bodø 2012-2013 Sammendrag Forutsatt at Stortinget den

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 17.10.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 096/12-099/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune. Formannskap

Fauske Kommune. Formannskap Møteprotokoll Fauske Kommune Formannskap Møtedato: 07.03.2017 Fra kl. 11:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 2/2017 Til kl. 13:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer Ottar

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 29.03.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 064/16-070/16 Møte nr: 7/2016 Til kl. 12:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møtedato: 25.05.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 030/16-034/16 Møte nr: 6/2016 Til kl. 13:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 24.03.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 018/10-018/10 Møte nr: 3/2010 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, Møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Budsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret: Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Tilstede Kari Sletten Karsten Kristoffersen Otto Benjaminsen Thor Bjørn Eriksen May Anne Brandt H Anna Jakobsen

Detaljer

Fauske Kommune. Plan- og utviklingsutvalg. Janne Hatlebrekke (AP): Positivt med tidlig utsending

Fauske Kommune. Plan- og utviklingsutvalg. Janne Hatlebrekke (AP): Positivt med tidlig utsending Møteprotokoll Fauske Kommune Plan- og utviklingsutvalg Møtedato: 25.10.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 11/2016 Til kl. 13:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 19.06.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 068/14-070/14 Møte nr: 6/2014 Til kl. 09:0000 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møtebok. Vedlagte møtebok nr. 1/2013 godkjennes.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møtebok. Vedlagte møtebok nr. 1/2013 godkjennes. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/1815 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/441 ISaksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 015/13 I FORMANNSKAP I Dato: 11.03.2013

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.04.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 020/10-035/10 Møte nr: 4/2010 Til kl. 12:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 23.02.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 2/2017 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer