Til alle som leser faglitteratur!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til alle som leser faglitteratur!"

Transkript

1 Mars

2 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger i sitt daglige virke. Vi vil med dette presentere nyheter og aktuelle bøker innen helse- og sosialfag. Bokhandelen eies av Studentsamskipnaden for Romsdal og Nordmøre. Bokhandelens overskudd tilbakeføres til studentene i form av velferdstiltak. Utvikling av velferdstiltak for våre studenter er med på å befeste Høgskolen i Molde som et populært og trygt studiested. Vi står til din tjeneste. Vibeke Midthaug Fredrik Tande Bjordal Fredrik Tande Bjordal Bokhandler 2

3 Pasient- og brukerrettighetsloven Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter Sist endret ved lov 14. desember 2012 nr. 86 Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør. Fagbokforlaget 1. utg ISBN Pris kr. 145,00 Psykisk helsevernloven med forskrift Lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern Sist endret ved lov 22. juni 2012 nr. 48 Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør. Fagbokforlaget 1. utg ISBN Pris kr. 75,00 3

4 Folketrygdloven Lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd Sist endret ved lov 14. desember 2012 nr. 87 Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør. Fagbokforlaget 1. utg ISBN Pris kr. 165,00 Folkehelseloven Med merknader og forskrifter, 2012 Samhandlingsreformen gjennomføres gradvis fra 1. januar I den forbindelse er det viktig å kjenne til lovverket som berører reformen. Ny folkehelselov styrker kommunenes ansvar for forebygging og helsefremmende arbeid i alle samfunnssektorer. Medlex Utg ISBN Pris kr. Å kjenne til dette regelverket er viktig for alle som arbeider innen helse- og omsorgstjenesten i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Heftet inneholder forord folkehelseloven med departementets merknader relevante forskrifter til folkehelseloven henvisninger mellom lovparagrafer og forskrifter stikkordregister Oppdatert per Gjeldende lovverk per i dag. 4

5 Medlex 1. utg ISBN Pris kr. Helse- og omsorgstjenesteloven Med merknader og forskrifter 2012 Samhandlingsreformen gjennomføres gradvis fra 1. januar Mange kommuner er allerede godt i gang med arbeidet. I den forbindelse er det viktig å kjenne til lovverket som berører reformen. Ny felles lov for helse- og omsorgstjenesten i kommunene samler kommunenes plikter. Det blir plikt for kommuner og sykehus til å samarbeide. Kvalitet skal måles bedre. Pasienter og brukere får et tilbud som er lettere å forholde seg til, og som henger bedre sammen. Å kjenne til dette regelverket er viktig for alle som arbeider innen helse- og omsorgstjenesten i kommunen og i spesialisthelsetjenesten. Heftet inneholder forord helse- og omsorgstjenesteloven med departementets merknader forskrifter til helse- og omsorgstjenesteloven henvisninger mellom lovparagrafer og forskrifter henvisninger til annet aktuelt lovverk stikkordregister Oppdatert per Gjeldende lovverk per i dag. Helsepersonelloven Med forskrifter 2012 Pasient- og brukerrettighetsloven Med forskrift 2012 Med helsepersonelloven har helsepersonell en felles lov og dermed et helt likt ståsted og utgangspunkt for sitt virke. 29 grupper er definert som helsepersonell fra ambulansearbeider, apotektekniker, audiograf og helsefagarbeider til leger, sykepleier, tannlege og vernepleier, for å nevne noen grupper. Pasient- og brukerrettighetsloven skal sikre befolkningen lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet ved å gi pasienter rettigheter i forhold til helsetjenester. Forskriftene utdyper og tydeliggjør intensjonen med lovene. Medlex 1. utg ISBN Pris kr. Særtrykket inneholder forord lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 lov om pasient- og brukerrettigheter av 2. juli forskrifter ny forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land ny forskrift om turnustjeneste for fysioterapeuter informasjon fra Helsedirektoratets nettsider om fritt sykehusvalg utdrag fra barnelova og annet lovverk henvisninger mellom lovparagrafer og forskrifter stikkordregister Oppdatert per Gjeldende lovverk per i dag. 5

6 Spesialisthelsetjenesteloven Med forskrifter 2012 Helseforetaksloven Med forskrifter og vedtekter 2012 Spesialisthelsetjenesteloven har som mål å fremme folkehelsen og å motvirke sykdom, skade og lidelse, og den skal bidra til et likeverdig tjenestetilbud for pasienter i hele landet. Loven trådte i kraft 1. januar Helseforetaksloven regulerer drift og organisering av helseforetakene, som skal ha som formål å yte god og likeverdig spesialisthelsetjeneste til alle som trenger det. Medlex 1. utg ISBN Pris kr. Heftet inneholder forord lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 2. juli 1999 lov om helseforetak m.m. av 15. juni forskrifter vedtekter for helseforetak henvisninger mellom lovparagrafer og forskrifter stikkordregister Oppdatert per Gjeldende lovverk per i dag. Lov om sosiale tjenester i NAV Med forskrifter 2012 Loven har som formål å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Loven skal bidra til et helhetlig og samordnet tjenestetilbud til utsatte barn og unge og deres familier likeverd, likestilling og forebygging av sosiale problemer Medlex 1. utg ISBN Pris kr. Heftet inneholder Lov om sosiale tjenester i NAV forskrifter til loven Oppdatert per

7 Kamil Øzerk og Meral R. Øzerk Autisme og pedagogikk Teoretiske og pedagogisk-metodiske tilnærminger til arbeid med barn med autisme-spekter-forstyrrelser Autisme og pedagogikk henvender seg til alle yrkesgrupper som på en eller annen måte er involvert i livet til barn med autisme i barnehage og skole. Det betyr at pedagogisk-psykologiske rådgivere, psykologer, spesialpedagoger, logopeder, barnehagelærere, lærere og helsesøstre er noen av de som vil ha glede av å lese denne boka. Cappelen Damm Akademisk 1. utg ISBN Pris kr. 389,00 Autisme-spekter-forstyrrelser er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse og begrepet rommer både autisme, aspergers syndrom og atypisk autisme. Det er en diagnosekategori som øker mye både nasjonalt og internasjonalt og det å ha autisme representerer store utfordringer både for individet selv, deres familier, utdanningsinstitusjoner og for samfunnet. Dette er den første boka i Norge som ser på autisme-spekter-forstyrrelser hos barn fra et pedagogisk perspektiv. Forfatterne har lagt hovedvekten på funksjonsvurdering, utredning, læring og pedagogisk-metodisk tilrettelegging for barnas læring og utvikling. Metodene og modellene er spesielt rettet mot barn med moderat og alvorlig grad av autisme med manglende eller svake verbalspråklige ferdigheter. Anders Midtsundstad Fritid med bistand Fritid med Bistand (FmB) handler om å hjelpe mennesker med ulike bistandsbehov til å bli medlem av fritidsorganisasjoner og til å kunne delta på fritidsaktiviteter og slik bli inkluderte og likeverdige deltakere på fritidsarenaen. Med utgangspunkt i et mestringsperspektiv rettes oppmerksomheten mot den enkeltes ønsker, behov og drømmer. Målet med metoden er at personen som får støtte, i løpet av en begrenset tidsperiode skal bli inkludert i sin valgte kultur- eller fritidsorganisasjon. Fritid med Bistand er i dag den eneste kjente metoden som synliggjør hvordan man systematisk kan arbeide for å bistå enkeltmennesker i denne inkluderingsprosessen. Fagbokforlaget 1. utg ISBN Pris kr. 189,00 Metoden Fritid med Bistand har gitt retning til videreutviklingen av den lovpålagte støttekontakttjenesten, men brukes også i mange kommuner for å styrke arbeidet med for eksempel folkehelse, forebygging og rehabilitering. Boken retter seg mot studenter i ulike helse-, sosial- og kulturfaglige utdanninger. Den vil også være av interesse for ansatte i offentlig og frivillig sektor som er opptatt av hvordan man kan tilrettelegge for en meningsfull fritid for andre. 7

8 Magdalena Hernes og Kenneth Larsen Autisme og atferdsanalyse Til evigheten og forbi Boken gir et godt innblikk i hvordan det er å leve i en familie med et barn med autisme. Dette er boken om Birk. Da han var nærmere to år, fikk han diagnosen autisme. Da startet en lang vei med læring og hardt arbeid for ham og familien et arbeid som har båret frukter ved at Birk i dag går i vanlig klasse i barneskolen. Boken er skrevet av Birks mor og spesialpedagog Kenneth Larsen, som har ledet arbeidet med opplæringen. Boken gir et godt innblikk i hvordan det er å leve i en familie med et barn med autisme, i de utfordringene en møter, og i den støtten en kan oppnå om en kjemper for det. Gyldendal 1. utg ISBN Pris kr. 348,00 Den nære koblingen mellom en mors beskrivelse og de faglige forklaringene gir boken et helhetspreg som både foreldre og fagfolk har nytte av, ikke minst for å gi retning for samarbeidet rundt barn med autisme. Per Koren Solvang (red) og Åshild Slettebø (red) Rehabilitering Individuelle prosesser, fagutvikling og samordning av tjenester Ny bok om rehabilitering som gir nøkkelkunnskap om de utfordringene som både brukere, fagprofesjonelle og myndigheter står overfor. Rehabilitering forstås som et virksomhetsfelt der en rekke aktører deltar med ulik kompetanse. Denne boken gir nøkkelkunnskap om de utfordringene som både brukere, fagprofesjonelle og myndigheter står overfor. Forfatterne er aktive forskere på feltet, og i boken løfter de fram det de mener står sentralt i rehabiliteringen. Hovedbudskapet er at rehabilitering er utviklet for å bidra til å øke handlingsrommet for personer med funksjonshemmende tilstander. Fagområdet bygger på forskning, det er gjenstand for helsepolitisk styring, og det er et felt for profesjonell yrkesutøvelse. Gyldendal 1. utg ISBN Pris kr. 358,00 Boken har fire deler, som kan oppsummeres med stikkordene fagfelt, individ, livsfaser og samarbeid. Boken er velegnet for studenter som er sent i bachelorutdanningen og i begynnelsen av mastergraden, og for fagfolk som ønsker å oppdatere kunnskapene sine i helse- og sosialfaglig etter- og videreutdanning. Aktuelle bachelorutdanninger er fysioterapi, sykepleie, ergoterapi, sosialt arbeid og velferdsfag. Aktuelle masterutdanninger og videreutdanninger er rehabilitering, helsefag, folkehelse, sykepleievitenskap og sosialt arbeid. 8

9 Edith V. Lunde (red), Bjørn Lerdal (red) og Leif Hugo Stubrud (red) Habilitering av barn og unge Tiltak for helsefremming og mestring Universitetsforlaget 1. utg ISBN Pris kr. 349,00 I de senere år har det skjedd en gradvis endring av ideologien og tenkningen om barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser. Endringene reflekteres ikke minst i et større fokus mot tiltak for en bedre folkehelse. I denne boken dreies søkelyset fra funksjonsnedsettelsen og begrensningene den kan bidra til, over mot muligheter, positiv psykologi og mestring. Forfatterne viser hvilken betydning barnets og familiens egen deltakelse og medvirkning har for habiliteringen. Barn og unge med funksjonsnedsettelser, og deres familier, kan leve gode liv preget av mestring og deltakelse. Forfatterne viser gjennom beskrivelser, fakta, dokumentasjon og empiri hvordan man kan få til det. Egne kapitler tar for seg habiliteringsforløpet for barn og unge med astma, ADHD, cerebral parese, psykisk utviklingshemning og autismespekterforstyrrelse. Boken er skrevet spesielt for studenter i vernepleie og videreutdanninger innenfor helse- og sosialfag og pedagogiske fag. Den egner seg også for fagpersonell i helse-, sosial- og omsorgstjenester, i undervisningssektoren og for foreldre til barn og unge med ulike former for funksjonsnedsettelse. Nils Erik Ness Hjelpemidler og tilrettelegging for deltagelse Et kunnskapsbasert grunnlag Det har hittil vært en mangel på lærebøker om hvordan man tilrettelegger omgivelsene for mennesker som erfarer funksjonshemming. Denne boka dekker dette behovet. Den ser nærmere på individuell tilrettelegging og tekniske hjelpemidler, og gir et kunnskapsbasert grunnlag for fagutøvelse innen rehabilitering, velferdsteknologi og praktisk hjelp for personer med funksjonsnedsettelser. Boka tar utgangspunkt i en relasjonell forståelse av funksjonshemming og deltagelse, og viser hvilke muligheter som finnes for dem som ønsker å delta i og mestre aktiviteter i sine omgivelser, med eller uten hjelpemidler. Akademika Forlag 1. utg ISBN Pris kr. 245,00 Målgruppa er helsearbeidere innen kommunehelsetjenesten, NAV og rehabiliteringstjenester. Boka er relevant pensum for utdanning av ergoterapeuter, fysioterapeuter, allmennleger, audiografer, vernepleiere og sykepleiere, og for videreutdanning og mastergrad innen rehabilitering, helsevitenskap, funksjonshemming og deltakelse. Boka er skrevet av Nils Erik Ness, nestleder i Norsk Ergoterapeutforbund og tidligere førstelektor ved ergoterapeututdanningen og videreutdanning i aktivitetsvitenskap, Høgskolen i Sør-Trøndelag. Boka innledes av ergoterapispesialist i folkehelse, Guri Henriksen ved Norges Handikapforbund. 9

10 Nick Dubin Asperger syndrom og mobbing Strategier og løsninger Annerledes sosial væremåte og motoriske særegenheter, som er typiske trekk hos barn med autismespektertilstander, øker risikoen for å bli mobbet. Barn med Asperger syndrom er derfor en veldig sårbar gruppe. Boken gir en oversikt over årsaker til at mobbing skjer, og hvor viktig det er at de som er vitne til mobbingen, griper inn og prøver å stoppe den. I boken presenteres strategier som du kan benytte for å forebygge og hindre mobbing av disse barna. Kommuneforlaget 1. utg ISBN Pris kr. 362,00 Roar Engh Barn og unge med Asperger syndrom i skolen Skolen skal ha plass til alle, men barn og unge med Asperger syndrom opplever sjelden skolen som en inkluderende arena. De faller lett utenfor sosialt og passer ikke helt inn i det mønsteret som skoletradisjonene har skapt. Barn og unge med Asperger syndrom i skolen viser hvordan disse elevene kan bli møtt og hjulpet i skolen slik at skolen kan gi dem positive erfaringer og rom for optimal utvikling. Den gir også ideer til praktisk tilrettelegging og undervisning. Boka er også tenkt som et bidrag til å utvikle et godt samarbeid mellom lærere og foreldre til barn og unge med Asperger syndrom. Cappelen Damm Akademisk 1. utg ISBN Pris kr. 259,00 Roar Engh er førstelektor i pedagogikk ved Høyskolen i Vestfold. Sitt yrkesliv har han delt mellom lærerutdanning og grunnskolen. Han har mange års erfaring som lærer og spesialpedagog, blant annet flere år som lærer i barnepsykiatrien. På Høyskolen i Vestfold har han i mange år hatt ansvar for det spesialpedagogiske studiet. 10

11 Hanne Thommesen (red) Rehabilitering som politikk, virksomhet og studiefelt Hva er rehabilitering og habilitering? Det er vanskelig å forklare og forstå hva denne virksomheten egentlig går ut på, og hva som konkret gjøres under vignetten rehabilitering og habilitering. Stortinget har gjennom rehabiliteringsmeldingen ( ) sluttet seg til en bred og ganske radikal definisjon av rehabilitering og habilitering. Denne boken tilbyr ingen enhetlig definisjon, men forskjellige fortellinger om og beskrivelser av den virksomheten som kalles rehabilitering og habilitering. Gjennom tretten kapitler tar forfatterne oss med inn i en virksomhet som stadig er i utvikling og endring, som favner om mye og som er viktig for mange. Gyldendal 1. utg ISBN Pris kr. 365,00 Turid Horgen (red), Knut Slåtta (red) og Anita Gjermestad (red) Multifunksjonshemming Livsutfoldelse og læring Livet til bokas hovedpersoner er bokstavelig talt avhengig av det miljøet de lever i. Universitetsforlaget 1. utg ISBN Pris kr. 399,00 Bokas hovedpersoner har ingen felles diagnose. De fleste har dyp utviklingshemming, noen har en progredierende lidelse, andre en ervervet skade. Det som forener er omfattende funksjonsnedsettelser. De fleste har store bevegelsesvansker og problemer med å få orden på syns-, hørsels- og andre sanseinntrykk. Samtidig følger det ofte med somatiske og helsemessige utfordringer av mange slag. Det betyr behov for tilpasset hjelp i nær sagt alle livets situasjoner og ned til minste detalj. Et annet felles trekk er at de i liten grad evner å kommunisere ved hjelp av symboler, og derfor skapes den enkeltes muligheter til å forstå og bli forstått gjennom dialog og samhandling i konkrete hverdagssituasjoner. Livet blir bokstavelig talt avhengig av det miljøet de lever i. Hva bokas hovedpersoner lærer om seg selv og omgivelsene henger sammen med hva slags holdninger, kunnskap og handlingskompetanse nærpersonene har og hvilke ideologiske strømninger, økonomiske ressurser og barnehage- skoleeller tjenestemodeller som gjøres gjeldende. Forfatterne gir både et teoretisk og filosofisk grunnlag for arbeidet og bidrar med konkrete erfaringer og praksisnær kunnskap. 11

12 Børge Holden (red) og Jonny Finstad (red) Gyldendal Atferdsavtaler Et hjelpemiddel for å velge hensiktsmessig atferd Vi gjør stadig formelle og uformelle avtaler med hverandre. Vi blir enige om noe vi skal gjøre eller ikke gjøre, og om konsekvenser av å holde og bryte avtalen. Formelle avtaler inneholder formelle konsekvenser, som premier, bonuser eller gebyrer. Uformelle avtaler har mer uformelle konsekvenser, særlig i form av økt eller redusert sosial anseelse. Avtaler er et viktig redskap for å påvirke egen og andres atferd, og kan også brukes i behandling av ulike atferdsforstyrrelser. Da kalles de atferdsavtaler, som er en godt dokumentert metode. Atferdsavtaler brukes blant annet innenfor psykiatri og omsorg for personer med utviklingshemning, for barn og unge på ulike arenaer og i skolen. Metoden kan utformes svært individuelt og tilpasses svært ulike situasjoner. 1. utg ISBN Pris kr. 315,00 Lynn E. McClannahan og Patricia J. Krantz Gyldendal 1. utg ISBN Pris kr. 299,00 Aktivitetsplaner for barn med autisme Trening av selvstendig atferd Metoden som brukes i Aktivitetsplaner for barn med autisme bygger på kjente prinsipper innen anvendt atferdsanalyse. Boken inneholder en rekke eksempler på hvordan aktivitetsplaner kan tilrettelegges. Hovedpoengene med denne metoden er at målpersonene selv skal få kontroll og oversikt over det som skal skje, at de blir mindre avhengige av hjelp, og at de skal kunne påvirke omgivelsene ved å ta egne valg. Med andre ord blir barnet mer selvstendig i hjemmet, i barnehagen eller på skolen og i fritiden. Bruk av aktivitetsplaner har vært en sentral metode i opplæringen av spesielt barn og unge med autisme, men også av personer med ulike utviklingshemninger. Aktivitetsplaner for barn med autisme er en bok for foreldre, studenter og fagfolk. Lynn E. McClannahan og Patricia J. Krantz er ledere for Princeton Child Development Institute, et program som er non-profit og basert i lokalsamfunnet, og som tilbyr tjenester basert på vitenskapelig metoder til barn, ungdom og voksne med autisme. McClannahan og Krantz er forfattere av mange forskningsartikler og bøker, og deres forsking på anvendt atferdsanalyse innenfor autismefeltet er internasjonalt anerkjent. 12

13 Jarle Eknes (red) og Jon Løkke (red) Utviklingshemning og habilitering Innspill til habiliteringsprosessen Universitetsforlaget 1. utg ISBN Pris kr. 419,00 Boken presenterer sentrale temaer for habiliteringstilbudet til utviklingshemmede og deres familier. Målet med habiliteringsarbeid er å støtte og fremme sosial deltakelse, livskvalitet og en positiv utvikling på alle livsområder. Det krever en bred tverrfaglig tilnærming, og boken inneholder bidrag som spenner over et mangfold av problemstillinger og tilnærminger. I boken redegjør forfatterne for ulike syn på habilitering, juridiske rettigheter og selvbestemmelse, samtidig som ulike sider ved å bistå andre til best mulig livskvalitet presenteres. Forfatterne skriver om samarbeid rundt habiliteringsprosesser som inkluderer både kartlegging og påvirkning av rammebetingelser og av relasjoner mellom omsorgspersoner og tjenestemottakere. Boken gir nye innspill til habiliteringsprosessene, og den omhandler: - perspektiver på habilitering - fysisk aktivitet - rett til helse- og sosialhjelp - arbeidsmuligheter - selvbestemmelse - avtalestyring - livskvalitet - livssynsfrihet - sosialt nettverk - sorg - seksualitet - konfliktmekling - sansesvikt - rusmisbruk - aldring - kriminalitet - oral helse - selvskading - medisinsk oppfølging - utfordrende atferd - hjelpemidler - samtalebehandling 13

14 Lars Gunnar Lingås Ansvar for likeverd Omslag mangler I denne boka viser forfatteren hvilken betydning verdier har og bør ha for yrkesutøvere som arbeider med habilitering og rehabilitering. Store deler av befolkningen er yrkespassive. Derfor blir vår helse- og sosialpolitikk, vår utdannings- og arbeidsmarkedspolitikk nå rettet inn mot å gjøre flere aktive. Arbeidslinja, inkluderende arbeidsliv, motivasjonsarbeid, integrasjon og attføring får økt fokus. Disse ulike rehabiliteringsoppleggene berører verdier som rett til samfunnsdeltakelse, brukermedvirkning, personvern og ikke minst respekt for menneskeverd og menneskelig mangfold. Gyldendal 2. utg. ventes 2013 ISBN Pris ikke satt Ebba Langum Bredland, Oddrun Anita Linge og Kjersti Vik Det handler om verdighet og deltakelse Verdigrunnlag og praksis i rehabiliteringsarbeid Hva er egentlig rehabilitering? Gyldendal 3. utg ISBN Pris kr. 415,00 Rehabilitering handler om å gjenvinne verdighet og deltakelse for brukeren, hevder forfatterne. De fokuserer på verdighet og deltakelse som overordnede verdier i rehabiliteringsarbeidet Mestringsevnen og viljen er størst når det brukeren skal gjøre har en personlig verdi, gir en opplevelse av verdighet og bidrar til sosial deltakelse. Dette får konsekvenser for så vel valg av metoder og tiltak, som for samarbeidsform og organisering. Tredje utgave av Det handler om verdighet og deltakelsehar innarbeidet de nye statlige føringene for rehabiliteringsvirksomheten. Målet med all rehabiliteringsvirksomhet er deltakelse for alle, derfor en tittel endret og deltagelsesperspektivet og ICF er tydeliggjort. Boken er ajourført med nyere forskning og litteratur. Forfatterne tar for seg det som er felles for alle yrkesgrupper som arbeider med rehabiliteringsarbeid i kommunen. Boka er derfor egnet for studenter i alle helsefagutdanningene og for alle som ønsker å komme i gang med eller videreutvikle sitt rehabiliteringsarbeid. 14

15 Ja, takk! Vi vil gjerne bestille følgende bøker: Ant Forfatter Tittel Pris Pasient- og brukerrettighetsloven Kr. 145,00 Psykisk helsevernlover med forskrift Kr. 75,00 Folketrygdloven Kr. 165,00 Folkehelseloven Kr. 85,00 Helse- og omsorgstjenesteloven Kr. 85,00 Helsepersonelloven og Pasient- og brukerrettighetsloven Kr. 85,00 Spesialisthelsetjenesteloven og Helseforetaksloven Kr. 85,00 Lov om sosiale tjenester i NAV Kr. 85,00 Øzerk mfl Autisme og pedagogikk Kr. 389,00 Midtsundstad Fritid med bistand Kr. 189,00 Hernes mfl Autisme og atferdsanalyse Kr. 348,00 Solvang mfl Rehabilitering Kr. 358,00 Lunde mfl Habilitering av barn og unge Kr. 349,00 Ness Hjelpemidler og tilrettelegging for deltagelse Kr. 245,00 Dubin Asperger syndrom og mobbing Kr. 362,00 Engh Barn og unge med Asperger syndrom i skolen Kr. 259,00 Thommesen Rehabilitering som politikk, virksomhet og studiefelt Kr. 365,00 Horgen mfl Multifunskjonshemming Kr. 399,00 Holden mfl Atferdsavtaler Kr. 315,00 McClannahan mfl Aktivitetsplaner for barn med autisme Kr. 299,00 Eknes mfl Utviklingshemning og habilitering Kr. 419,00 Lingås Ansvar for likeverd Ikke satt Bredland mfl Det handler om verdighet og deltakelse Kr. 415,00 Navn: Att.: Adresse: Postnr./sted: E-post: Mobilnr.: 15

16 Fagbokhandelen på Høgskolen i Molde Student- skole og fagbokhandel Postboks MOLDE Britveien MOLDE Tlf Fax Se våre kataloger på vår nettside med mulighet for å bestille bøker 16

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen barnevern.

Vi vil med dette presentere nye og aktuelle bøker innen barnevern. November 2011 1 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de

Detaljer

Last ned Folkehelseloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Folkehelseloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Folkehelseloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Folkehelseloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Folkehelseloven Last ned ISBN: 9788245080605 Antall sider: 13 Format: PDF Filstørrelse:36.87 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet,

Detaljer

Last ned Helsepersonelloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Helsepersonelloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Helsepersonelloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Helsepersonelloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Helsepersonelloven Last ned ISBN: 9788245084108 Antall sider: 30 Format: PDF Filstørrelse:14.86 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet,

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

Last ned Helse- og omsorgstjenesteloven. Last ned

Last ned Helse- og omsorgstjenesteloven. Last ned Last ned Helse- og omsorgstjenesteloven Last ned ISBN: 9788245085488 Antall sider: 225 Format: PDF Filstørrelse:15.61 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet,

Detaljer

Last ned NAV-loven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk NAV-loven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned NAV-loven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk NAV-loven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned NAV-loven Last ned ISBN: 9788245081596 Antall sider: 10 Format: PDF Filstørrelse:35.47 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske

Detaljer

Last ned Barnehageloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Barnehageloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Barnehageloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Barnehageloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Barnehageloven Last ned ISBN: 9788245085112 Antall sider: 58 Format: PDF Filstørrelse:23.82 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet,

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

Last ned Pasient- og brukerrettighetsloven. Last ned

Last ned Pasient- og brukerrettighetsloven. Last ned Last ned Pasient- og brukerrettighetsloven Last ned ISBN: 9788245083583 Antall sider: 202 Format: PDF Filstørrelse:20.04 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med

Detaljer

Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012

Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012 Lysbilde 1 FELLESORGANISASJONEN Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012 Tone Faugli, medlem av AU og leder av seksjon for vernepleiere Nestleder

Detaljer

Last ned Skattebetalingsloven - Norge. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Skattebetalingsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Skattebetalingsloven - Norge. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Skattebetalingsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Skattebetalingsloven - Norge Last ned Forfatter: Norge ISBN: 9788245085495 Antall sider: 271 Format: PDF Filstørrelse:25.64 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid

Detaljer

Last ned Bustadoppføringslova - Norge. Last ned

Last ned Bustadoppføringslova - Norge. Last ned Last ned Bustadoppføringslova - Norge Last ned Forfatter: Norge ISBN: 9788245085532 Antall sider: 22 Format: PDF Filstørrelse:23.58 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid

Detaljer

Til alle som leser faglitteratur!

Til alle som leser faglitteratur! November 2010 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger

Detaljer

Last ned Likestillingsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Likestillingsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Likestillingsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Likestillingsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Likestillingsloven Last ned ISBN: 9788245081800 Format: PDF Filstørrelse:16.09 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering, Lillestrøm, 19.mai 2016 Overordnede prinsipper

Detaljer

Last ned Forvaltningsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Forvaltningsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Forvaltningsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Forvaltningsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Forvaltningsloven Last ned ISBN: 9788245085143 Antall sider: 39 Format: PDF Filstørrelse:32.75 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet,

Detaljer

Last ned Opplæringslova. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Opplæringslova Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Opplæringslova. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Opplæringslova Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Opplæringslova Last ned ISBN: 9788245085174 Antall sider: 148 Format: PDF Filstørrelse:25.26 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet,

Detaljer

Last ned Sikkerhetsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Sikkerhetsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Sikkerhetsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Sikkerhetsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Sikkerhetsloven Last ned ISBN: 9788245085631 Antall sider: 128 Format: PDF Filstørrelse:13.33 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet,

Detaljer

Last ned Skifteloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Skifteloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Skifteloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Skifteloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Skifteloven Last ned ISBN: 9788245083071 Antall sider: 37 Format: PDF Filstørrelse:30.25 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det

Detaljer

Last ned Grunnloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Grunnloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Grunnloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Grunnloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Grunnloven Last ned ISBN: 9788245085297 Antall sider: 58 Format: PDF Filstørrelse: 23.15 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det

Detaljer

Last ned Straffeprosessloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Straffeprosessloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Straffeprosessloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Straffeprosessloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Straffeprosessloven Last ned ISBN: 9788245086591 Antall sider: 153 Format: PDF Filstørrelse: 20.84 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet,

Detaljer

Last ned Veglova. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Veglova Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Veglova. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Veglova Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Veglova Last ned ISBN: 9788245085563 Antall sider: 23 Format: PDF Filstørrelse:25.88 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske

Detaljer

Last ned Konkurranseloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Konkurranseloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Konkurranseloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Konkurranseloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Konkurranseloven Last ned ISBN: 9788245085006 Antall sider: 23 Format: PDF Filstørrelse:36.19 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet,

Detaljer

Last ned Dekningsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Dekningsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Dekningsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Dekningsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Dekningsloven Last ned ISBN: 9788245085693 Antall sider: 37 Format: PDF Filstørrelse:29.25 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det

Detaljer

Last ned Lov om offentlige anskaffelser. Last ned

Last ned Lov om offentlige anskaffelser. Last ned Last ned Lov om offentlige anskaffelser Last ned ISBN: 9788245085457 Antall sider: 88 Format: PDF Filstørrelse:21.33 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet,

Detaljer

Last ned Arkivlova. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Arkivlova Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Arkivlova. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Arkivlova Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Arkivlova Last ned ISBN: 9788245080636 Antall sider: 131 Format: PDF Filstørrelse:18.95 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det

Detaljer

Last ned Forurensningsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Forurensningsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Forurensningsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Forurensningsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Forurensningsloven Last ned ISBN: 9788245085587 Antall sider: 37 Format: PDF Filstørrelse:17.86 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet,

Detaljer

Last ned Politiloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Politiloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Politiloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Politiloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Politiloven Last ned ISBN: 9788245085655 Antall sider: 23 Format: PDF Filstørrelse:17.63 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det

Detaljer

Last ned Arvelova. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Arvelova Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Arvelova. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Arvelova Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Arvelova Last ned ISBN: 9788245084016 Antall sider: 26 Format: PDF Filstørrelse:29.78 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske

Detaljer

Last ned Ferieloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Ferieloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Ferieloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Ferieloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Ferieloven Last ned ISBN: 9788245083934 Antall sider: 16 Format: PDF Filstørrelse:24.90 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det

Detaljer

Last ned Aksjeloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Aksjeloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Aksjeloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Aksjeloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Aksjeloven Last ned ISBN: 9788245083972 Antall sider: 86 Format: PDF Filstørrelse:30.25 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det

Detaljer

Last ned Barnevernloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Barnevernloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Barnevernloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Barnevernloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Barnevernloven Last ned ISBN: 9788245084986 Antall sider: 82 Format: PDF Filstørrelse:14.25 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet,

Detaljer

Last ned Domstolloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Domstolloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Domstolloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Domstolloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Domstolloven Last ned ISBN: 9788245082456 Antall sider: 72 Format: PDF Filstørrelse:34.56 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det

Detaljer

Last ned Menneskerettsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Menneskerettsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Menneskerettsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Menneskerettsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Menneskerettsloven Last ned ISBN: 9788245083699 Antall sider: 201 Format: PDF Filstørrelse:18.18 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet,

Detaljer

Last ned Husleieloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Husleieloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Husleieloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Husleieloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Husleieloven Last ned ISBN: 9788245085075 Antall sider: 29 Format: PDF Filstørrelse:17.66 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det

Detaljer

Last ned Konkursloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Konkursloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Konkursloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Konkursloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Konkursloven Last ned ISBN: 9788245085723 Antall sider: 72 Format: PDF Filstørrelse:11.65 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det

Detaljer

Last ned Panteloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Panteloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Panteloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Panteloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Panteloven Last ned ISBN: 9788245085730 Antall sider: 30 Format: PDF Filstørrelse:17.26 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det

Detaljer

Last ned Ekteskapsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Ekteskapsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Ekteskapsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Ekteskapsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Ekteskapsloven Last ned ISBN: 9788245085426 Antall sider: 50 Format: PDF Filstørrelse:27.73 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet,

Detaljer

Last ned Personopplysningsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Personopplysningsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Personopplysningsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Personopplysningsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Personopplysningsloven Last ned ISBN: 9788245084290 Antall sider: 84 Format: PDF Filstørrelse:39.11 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet,

Detaljer

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016

Habilitering. Seniorrådgiver Inger Huseby. Steinkjer, 3.mars 2016 Habilitering Seniorrådgiver Inger Huseby Steinkjer, 3.mars 2016 Hva skiller habilitering og rehabilitering Først og fremst målgrupper. Brukere og pasienter med behov for habilitering er barn, unge og voksne

Detaljer

Last ned Matrikkellova. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Matrikkellova Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Matrikkellova. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Matrikkellova Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Matrikkellova Last ned ISBN: 9788245080766 Antall sider: 57 Format: PDF Filstørrelse:13.50 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det

Detaljer

Last ned Friluftsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Friluftsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Friluftsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Friluftsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Friluftsloven Last ned ISBN: 9788245084092 Antall sider: 12 Format: PDF Filstørrelse:29.94 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det

Detaljer

Last ned Utlendingsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Utlendingsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Utlendingsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Utlendingsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Utlendingsloven Last ned ISBN: 9788245085471 Antall sider: 274 Format: PDF Filstørrelse:10.06 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet,

Detaljer

Last ned Ligningsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Ligningsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Ligningsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Ligningsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Ligningsloven Last ned ISBN: 9788245085013 Antall sider: 51 Format: PDF Filstørrelse:33.84 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det

Detaljer

Last ned Vegtrafikkloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Vegtrafikkloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Vegtrafikkloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Vegtrafikkloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Vegtrafikkloven Last ned ISBN: 9788245085600 Antall sider: 35 Format: PDF Filstørrelse:32.38 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet,

Detaljer

Last ned Tinglysingsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Tinglysingsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Tinglysingsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Tinglysingsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Tinglysingsloven Last ned ISBN: 9788245085204 Antall sider: 30 Format: PDF Filstørrelse:24.42 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet,

Detaljer

Last ned Eierseksjonsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Eierseksjonsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Eierseksjonsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Eierseksjonsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Eierseksjonsloven Last ned ISBN: 9788245082913 Antall sider: 21 Format: PDF Filstørrelse:11.60 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet,

Detaljer

Last ned Forsikringsavtaleloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Forsikringsavtaleloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Forsikringsavtaleloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Forsikringsavtaleloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Forsikringsavtaleloven Last ned ISBN: 9788245085136 Antall sider: 56 Format: PDF Filstørrelse:18.14 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet,

Detaljer

Last ned Grannelova. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Grannelova Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Grannelova. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Grannelova Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Grannelova Last ned ISBN: 9788245081046 Antall sider: 10 Format: PDF Filstørrelse:27.29 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det

Detaljer

Last ned Verdipapirhandelloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Verdipapirhandelloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Verdipapirhandelloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Verdipapirhandelloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Verdipapirhandelloven Last ned ISBN: 9788245085228 Antall sider: 348 Format: PDF Filstørrelse:10.49 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet,

Detaljer

Last ned Inkassoloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Inkassoloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Inkassoloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Inkassoloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Inkassoloven Last ned ISBN: 9788245084917 Antall sider: 31 Format: PDF Filstørrelse:38.75 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det

Detaljer

Last ned Diskrimineringsombudsloven. Last ned

Last ned Diskrimineringsombudsloven. Last ned Last ned Diskrimineringsombudsloven Last ned ISBN: 9788245084481 Antall sider: 10 Format: PDF Filstørrelse:34.88 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet,

Detaljer

Last ned Angrerettloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Angrerettloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Angrerettloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Angrerettloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Angrerettloven Last ned ISBN: 9788245083330 Antall sider: 19 Format: PDF Filstørrelse:35.57 Mb "Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet,

Detaljer

Last ned Tvangsfullbyrdelsesloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Tvangsfullbyrdelsesloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Tvangsfullbyrdelsesloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Tvangsfullbyrdelsesloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Tvangsfullbyrdelsesloven Last ned ISBN: 9788245084757 Antall sider: 95 Format: PDF Filstørrelse:14.22 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet,

Detaljer

Last ned Gjeldsordningsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Gjeldsordningsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Gjeldsordningsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Gjeldsordningsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Gjeldsordningsloven Last ned ISBN: 9788245083262 Antall sider: 29 Format: PDF Filstørrelse:29.73 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet,

Detaljer

Last ned Finansieringsvirksomhetsloven. Last ned

Last ned Finansieringsvirksomhetsloven. Last ned Last ned Finansieringsvirksomhetsloven Last ned ISBN: 9788245084061 Antall sider: 76 Format: PDF Filstørrelse:24.69 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet,

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Last ned Forbrukerkjøpsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Forbrukerkjøpsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Forbrukerkjøpsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Forbrukerkjøpsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Forbrukerkjøpsloven Last ned ISBN: 9788245085068 Antall sider: 21 Format: PDF Filstørrelse:12.02 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet,

Detaljer

Last ned Våpenloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Våpenloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Våpenloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Våpenloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Våpenloven Last ned ISBN: 9788245085419 Antall sider: 15 Format: PDF Filstørrelse:35.07 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det

Detaljer

Last ned Finansforetaksloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Finansforetaksloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Finansforetaksloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Finansforetaksloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Finansforetaksloven Last ned ISBN: 9788245085051 Antall sider: 114 Format: PDF Filstørrelse:22.77 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet,

Detaljer

Last ned Vergemålsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Vergemålsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Vergemålsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Vergemålsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Vergemålsloven Last ned ISBN: 9788245084887 Antall sider: 30 Format: PDF Filstørrelse:27.00 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet,

Detaljer

Last ned Finansavtaleloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Finansavtaleloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Finansavtaleloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Finansavtaleloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Finansavtaleloven Last ned ISBN: 9788245085211 Antall sider: 120 Format: PDF Filstørrelse:18.08 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet,

Detaljer

Last ned Yrkestransportlova. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Yrkestransportlova Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Yrkestransportlova. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Yrkestransportlova Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Yrkestransportlova Last ned ISBN: 9788245085518 Antall sider: 77 Format: PDF Filstørrelse:15.75 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet,

Detaljer

Last ned Foreldelsesloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Foreldelsesloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Foreldelsesloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Foreldelsesloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Foreldelsesloven Last ned ISBN: 9788245084498 Antall sider: 21 Format: PDF Filstørrelse:19.24 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet,

Detaljer

Last ned Skipssikkerhetsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Skipssikkerhetsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Skipssikkerhetsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Skipssikkerhetsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Skipssikkerhetsloven Last ned ISBN: 9788245084160 Antall sider: 45 Format: PDF Filstørrelse:36.11 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet,

Detaljer

Last ned Tjenestetvistloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Tjenestetvistloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Tjenestetvistloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Tjenestetvistloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Tjenestetvistloven Last ned ISBN: 9788245081855 Antall sider: 17 Format: PDF Filstørrelse:19.44 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet,

Detaljer

Last ned El-tilsynsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk El-tilsynsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned El-tilsynsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk El-tilsynsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned El-tilsynsloven Last ned ISBN: 9788245084054 Antall sider: 12 Format: PDF Filstørrelse:32.50 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet,

Detaljer

Last ned. ISBN: Antall sider: 90 Format: PDF Filstørrelse:28.50 Mb

Last ned. ISBN: Antall sider: 90 Format: PDF Filstørrelse:28.50 Mb Last ned Arbeidsmiljøloven ; Ferieloven : med forskrifter : lov 29 april 1988 nr. 21 om ferie : sist endret ved lov 22 juni 2012 nr. 43 fra 1 januar 2015 Last ned ISBN: 9788245085709 Antall sider: 90 Format:

Detaljer

Last ned Permitteringslønnsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Permitteringslønnsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Permitteringslønnsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Permitteringslønnsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Permitteringslønnsloven Last ned ISBN: 9788245085020 Antall sider: 6 Format: PDF Filstørrelse:17.99 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet,

Detaljer

Last ned Vegfraktloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Vegfraktloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Vegfraktloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Vegfraktloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Vegfraktloven Last ned ISBN: 9788245084740 Antall sider: 18 Format: PDF Filstørrelse:15.49 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det

Detaljer

Last ned Diskrimineringsloven om etnisitet. Last ned

Last ned Diskrimineringsloven om etnisitet. Last ned Last ned Diskrimineringsloven om etnisitet Last ned ISBN: 9788245084030 Antall sider: 30 Format: PDF Filstørrelse:19.99 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med

Detaljer

Last ned Eiendomsmeglingsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Eiendomsmeglingsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Eiendomsmeglingsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Eiendomsmeglingsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Eiendomsmeglingsloven Last ned ISBN: 9788245081831 Antall sider: 40 Format: PDF Filstørrelse:14.87 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet,

Detaljer

Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell.

Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell. May Cecilie Lossius Helsedirektoratet Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell. NORDISK KONFERANSE: Aktiv fritid for alle May Cecilie Lossius

Detaljer

Last ned Skattebetalingsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Skattebetalingsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Skattebetalingsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Skattebetalingsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Skattebetalingsloven Last ned ISBN: 9788245081619 Format: PDF Filstørrelse:32.72 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske

Detaljer

PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten

PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN 22.11.16 1 Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten Rehabiliteringstjenesten Holder til på Stekke Kontorer og møterom Behandlingsrom Treningssal 2

Detaljer

Last ned Arbeidstvistloven 2012 ; Lønnsnemndloven 2012 : lov 27 januar 2012 nr. 10 om lønnsnemnd i arbeidstvister. Last ned

Last ned Arbeidstvistloven 2012 ; Lønnsnemndloven 2012 : lov 27 januar 2012 nr. 10 om lønnsnemnd i arbeidstvister. Last ned Last ned Arbeidstvistloven 2012 ; Lønnsnemndloven 2012 : lov 27 januar 2012 nr. 10 om lønnsnemnd i arbeidstvister Last ned ISBN: 9788245081756 Antall sider: 21 Format: PDF Filstørrelse:10.15 Mb Fagbokforlaget

Detaljer

Last ned Burettslagslova ; Bustadbyggjelagslova : lov 6 juni 2003 nr. 38 om bustadbyggjelag : sist endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65.

Last ned Burettslagslova ; Bustadbyggjelagslova : lov 6 juni 2003 nr. 38 om bustadbyggjelag : sist endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65. Last ned Burettslagslova ; Bustadbyggjelagslova : lov 6 juni 2003 nr. 38 om bustadbyggjelag : sist endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 Last ned ISBN: 9788245084023 Antall sider: 77 Format: PDF Filstørrelse:37.24

Detaljer

Last ned Burettslagslova ; Bustadbyggjelagslova : lov 6 juni nr. 38 om bustadbyggjelag : sist endret ved lov 19 juni 2015 nr.

Last ned Burettslagslova ; Bustadbyggjelagslova : lov 6 juni nr. 38 om bustadbyggjelag : sist endret ved lov 19 juni 2015 nr. Last ned Burettslagslova ; Bustadbyggjelagslova : lov 6 juni 2003 nr. 38 om bustadbyggjelag : sist endret ved lov 19 juni 2015 nr. 65 Last ned ISBN: 9788245084023 Antall sider: 77 Format: PDF Filstørrelse:

Detaljer

Last ned Atferdsavtaler. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Atferdsavtaler Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Atferdsavtaler. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Atferdsavtaler Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Atferdsavtaler Last ned ISBN: 9788205398764 Antall sider: 216 Format: PDF Filstørrelse:19.33 Mb Vi gjør stadig formelle og uformelle avtaler med hverandre. Vi blir enige om noe vi skal gjøre eller

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

Last ned Kommuneloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Kommuneloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Kommuneloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Kommuneloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Kommuneloven Last ned ISBN: 9788245082722 Antall sider: 48 Format: PDF Filstørrelse:18.66 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det

Detaljer

Barne- og Familietjenesten, Heimdal

Barne- og Familietjenesten, Heimdal Barne- og Familietjenesten, Heimdal Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Organisering av Barne- og Familietjenesten i Trondheim kommune Barne- og Familietjenesten Ulike faggrupper som jobber i Barne- og

Detaljer

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Torshavn 31.08.2012 Mette Kolsrud Forbundsleder, Norsk Ergoterapeutforbund Samhandlingsreformen Implementert fra 01.01.2012 Samhandlingsreformen; St. meld. 47

Detaljer

FRITIDSAKTIVITETER, FRITID MED BISTAND ALTERNATIVER TIL STØTTEKONTAKT OG AVLASTNING V/ SENIORRÅDGIVER ANDERS MIDTSUNDSTAD. Bodø, 2.

FRITIDSAKTIVITETER, FRITID MED BISTAND ALTERNATIVER TIL STØTTEKONTAKT OG AVLASTNING V/ SENIORRÅDGIVER ANDERS MIDTSUNDSTAD. Bodø, 2. FRITIDSAKTIVITETER, FRITID MED BISTAND ALTERNATIVER TIL STØTTEKONTAKT OG AVLASTNING V/ SENIORRÅDGIVER ANDERS MIDTSUNDSTAD Bodø, 2. november 2016 FELLES ANSVAR Hvordan kan kommunene i samarbeid med frivillig

Detaljer

Miljøarbeid/ miljøterapi. Sølvi Linde

Miljøarbeid/ miljøterapi. Sølvi Linde Miljøarbeid/ miljøterapi Sølvi Linde Min agenda Gi innspill til forståelse av begrepene miljøterapi/ miljøbehandling og miljøarbeid kan forstås. Trekke opp likhetene og noen forskjeller mellom begrepene

Detaljer

Kommentarer tekst evt. konkret forslag til ny tekst 1.1.1

Kommentarer tekst evt. konkret forslag til ny tekst 1.1.1 HØRINGSSVAR TIL VEILEDER TIL FORSKRIFT OM HABILITERING OG REHABILITERING, INDIVIDUELL PLAN OG KOORDINATOR Kap 1 Tema: Om habilitering og rehabilitering Kommentarer tekst evt. konkret forslag til ny tekst

Detaljer

Last ned Skipsarbeidsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Skipsarbeidsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Skipsarbeidsloven. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Skipsarbeidsloven Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Skipsarbeidsloven Last ned ISBN: 9788245082869 Antall sider: 29 Format: PDF Filstørrelse:28.41 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet,

Detaljer

Last ned Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Last ned

Last ned Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Last ned Last ned Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Last ned ISBN: 9788245082814 Antall sider: 11 Format: PDF Filstørrelse:22.67 Mb Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Anne-Grete Strøm-Erichsen KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 201102674 Dato: 16.12.11 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Detaljer

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9. Presentasjon av spesialisthelsetjenesten.

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9. Presentasjon av spesialisthelsetjenesten. Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Ulstein 16.01, Ålesund 17.01, Molde 23.01 og Kristiansund 24.01 Presentasjon av spesialisthelsetjenesten. Seksjon for barnhabilitering, Kristiansund Seksjon for Voksenhabilitering

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Folkehelse i et migrasjonsperspektiv

Folkehelse i et migrasjonsperspektiv Mars 2013 1 Nina C. Øverby (red), Monica Klungland Torstveit (red) og Rune Høigaard (red) Folkehelsearbeid Folkehelsearbeid er et relativt nytt fagfelt i Norge. Store endringer har skjedd i befolkningens

Detaljer

Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten. Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten

Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten. Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Prioriteringsveileder - Habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten Fagspesifikk

Detaljer

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Hovedemne 1. Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Litteraturliste for kull 120 4. og 5. semester Litteratur er satt opp for hvert hovedemne og enkelte delemner. - I tillegg kommer selvvalgt pensumlitteratur knyttet til ulike emner. Dette vil det bli gitt

Detaljer

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Nettverk for læring og mestring, Helse Vest, 10. nov 2016 Helhet,

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Last ned Aktiv omsorg. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Aktiv omsorg Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Aktiv omsorg. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Aktiv omsorg Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Aktiv omsorg Last ned ISBN: 9788245018790 Antall sider: 225 Format: PDF Filstørrelse: 10.09 Mb Aktiv omsorg er et satsingsområde for omsorgssektoren. En aktiv omsorg innebærer økt satsing på kultur

Detaljer

Samarbeidsprosjekt mellom: Lindesnes, Søgne, Marnardal, Audnedal, Songdalen og Hovedundervisningssykehjemmet Opplæringspakke rehabilitering

Samarbeidsprosjekt mellom: Lindesnes, Søgne, Marnardal, Audnedal, Songdalen og Hovedundervisningssykehjemmet Opplæringspakke rehabilitering Samarbeidsprosjekt mellom: Lindesnes, Søgne, Marnardal, Audnedal, Songdalen og Hovedundervisningssykehjemmet Opplæringspakke rehabilitering Anny S.Kvelland Liv Heddeland Berit Westbye Janne Lossius Mette

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Foto: Claudia Mocci «Å se sin mor forsvinne litt etter litt handler om så mye mer enn bare praktiske spørsmål» Læring og mestring noter som gir god klang (NK LMH 2012) «De fleste

Detaljer