SIKKERHETSDATABLAD WHITE SPIRIT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD WHITE SPIRIT"

Transkript

1 WHITE SPIRIT Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WHITE SPIRIT Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjonsdato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn WHITE SPIRIT REACH reg. nr Artikkelnr. KJEFG312, KJEFG403, KJEFG Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Kjemikaliets bruksområde Avfetting, løsemiddelbasert 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Produsent Firmanavn Wilhemsen Chemicals AS Postadresse P.Box 15 Postnr. N-3141 Poststed Kjøpmannskjær Land NORGE Telefon Telefaks E-post Distributør Firmanavn Kolberg Caspary Lautom AS Postadresse Postboks 70 Postnr Poststed ASKER Land Norge Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Kontaktperson Gunnar Lunne 1.4. Nødtelefon Nødtelefon Giftinformasjonen: døgnåpen Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Stoffets/blandingens farlige egenskaper Xn; R65, R66 Asp. tox 1; H304 EUH 066 Aquatic Chronic 3; H412 Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

2 WHITE SPIRIT Side 2 av Etikettinformasjon Farepiktogrammer (CLP) Signalord Faresetninger Sikkerhetssetninger 2.3 Andre farer Fysiokjemiske effekter Fare H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. P301 VED SVELGING: P331 IKKE framkall brekning. P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. P405 Oppbevares innelåst. P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Hydrokarboner, C10-C13, n- alkaner, isoalkaner, sykliske, aromatiske (2-25%) EC-nr.: Xn; R52/53, R65, R66 Aquatic Chronic 3; H412 Asp. tox 1; H304 EUH % Komponentkommentarer Det bekreftes at løsemidlet inneholder <0,1 vekt% benzen (Note P) og 0,1 - <1% Naftalen. For R- og H-setninger, se seksjon16. Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt Sørg for ro, varme og frisk luft. Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Flytt straks den eksponerte til frisk luft. I lette tilfeller av illebefinnende: Hold pasienten under oppsyn og kontakt eventuelt lege. I alvorligere tilfeller: Bevisstløse legges i stabilt sideleie og holdes varme. Lege tilkalles. Vask straks huden med såpe og vann. Ta av forurensede klær. Skyll straks øyet med mye vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. FREMKALL IKKE BREKNING! Kontakt lege øyeblikkelig. Gi vann eller melk, helst med aktivt kull Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Informasjon til helsepersonell Akutte symptomer og virkninger Risiko for kjemisk lungebetennelse (pneumonitt) ved aspirasjon ved og etter svelging. Innånding: Irritasjon i luftveier/lunger. Overeksponering kan gi hodepine, tretthet, kvalme, brekninger, bevisstløshet, beruselse.

3 WHITE SPIRIT Side 3 av 8 Hudkontakt: Avfetting, sprekkdannelse, eksem, rødhet og evt irritasjon. Øyekontakt: Forbigående irritasjon. Svelging: Irritasjon av slimhinner, oppkast og diaré. Hvis en ved oppkast får produktet i lungene, vil det utvikles kjemisk lungebetennelse som kan være livstruende Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Annen informasjon Symptomatisk behandling. Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler Uegnet brannslukningsmidler Pulver, skum eller CO2, Vanndusj, -tåke eller -dis, Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette vil spre brannen Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer Damper er tyngre enn luft og kan bre seg langs bakken til tennkilder Anvisninger for brannmannskaper Personlig verneutstyr Brannslukningsmetoder Bruk friskluftsmaske når produktet er involvert i brann. Ved flukt bruk godkjent rømningsmaske. Se forøvrig pkt. 8. Bruk vann for å kjøle beholdere og spre damper. Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Generelle tiltak Ventiler godt. Begrens spredningen Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø 6.3. Metoder for opprydding og rengjøring Metoder for opprydding og rengjøring Forhindre utslipp av større mengder til avløp. Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Leveres til godkjent mottak for farlig avfall Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger Benytt personlig verneutstyr som angitt i seksjon 8. Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Unngå oppvarming, gnist og åpen ild. Unngå søl, hud- og øyekontakt Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring Oppbevares på kjølig, tørt og ventilert lager og i lukkede beholdere. Annen informasjon 7.3 Spesifikk bruk Spesielle bruksområder Oppbevaringsrom og da spesielt gulv må være motstandsdyktig mot løsemiddel. Avfetting, løsemiddelbasert Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Administrative normer

4 WHITE SPIRIT Side 4 av 8 Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år Hydrokarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, aromatiske (2-25%) EC-nr.: t.: 275 mg/m³ 8 t.: 50 ppm Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Åndedrettsvern Åndedrettsvern Referanser til relevante standarder Håndvern Håndvern Referanser til relevante standarder Øye- / ansiktsvern Øyevern Referanser til relevante standarder Hudvern Annet hudvern enn håndvern Hygiene / Miljø Spesifikke hygienetiltak Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. Alt personlig verneutstyr skal være CE-merket og testet i henhold til relevant CEN-standard. Bruk hensiktsmessig åndedrettsvern. Gassfilter A (organiske stoffer, brunt). NS-EN 14387:2004+A1:2008 Åndedrettsvern-Gassfiltre og kombinerte filtre, krav, prøving, merking. Bruk vernehansker av: Naturgummi, neopren eller PVC. NS-EN 374:2003 Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer. Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller. CEN/CR 13464:1999 Guide to selection, use and maintenance of occupational eye and face protectors. NS-EN 168:2001: Øyevern - Ikke-optiske prøvingsmetoder. Bruk hensiktsmessige verneklær for å beskytte mot mulig hudkontakt. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Ta straks av alle klær som er blitt våte eller tilsølt. Skift arbeidsklær daglig hvis det er mulighet for at de er tilsølt. Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Lettflytende. Væske. Farge Vannklar. Lukt Karakteristisk. Hydrokarbon. Smeltepunkt/smeltepunktsintervall Verdi: < -20 C Kokepunkt / kokepunktintervall Verdi: C Testmetode: Trykk: 760mmHg Flammepunkt Verdi: > 62 C Testmetode: CC-Lukket kopp. Kommentarer, Fordampningshastighet Rel. fordampningshastighet: 0,03 Referanse: BuAc=1 Kommentarer, Eksplosjonsgrense 0,6-7,0 % Damptrykk Verdi: 0,05 kpa Test temperatur: 20 C Relativ tetthet Verdi: 0,80 g/cm³ Test temperatur: 15 C Løselighetsbeskrivelse Ikke blandbar med vann. Lett oppløselig i: White spirit, Organiske løsemidler (de fleste). Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann Verdi: 4,2-7,2 Selvantennelighet Verdi: > 200 C Viskositet Verdi: 1,54 cst Test temperatur: 25 C 9.2 Annen informasjon

5 WHITE SPIRIT Side 5 av 8 Andre fysiske og kjemiske egenskaper Fysiske og kjemiske egenskaper Ikke relevant. Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Ingen reaktivitetsfare Kjemisk stabilitet Stabilitet Normalt stabil Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Ingen farlige reaksjoner er kjent Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås Sterke oksidasjonsmidler Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter Seksjon 11: Toksikologisk informasjon 11.1 Informasjon om toxiologiske effekter Akutt toksisitet estimatet for blanding Oral Verdi: LD50 > 5000 Dermal Verdi: LD50 > 3160 Potensielle akutte effekter Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Aspirasjonsfare Seksjon 12: Miljøopplysninger Toksisitet Akutt akvatisk, fisk Akutt akvatisk, alge Akutt akvatisk, Daphnia Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder. Unngå temperaturer over 62 C. Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbondioksid (CO2). Karbonmonoksid (CO). Løsemiddeldampene er skadelige og gir hodepine, kvalme og beruselse. Langvarig eller gjentatt påvirkning kan gi varige skader. Avfetter huden. Kan gi sprekkdannelse og eksem. Irriterende på øyne og slimhinner. Aspirasjon av produktet til lungene kan medføre kjemisk lungebetennelse og krever øyeblikkelig legebehandling Risiko for kjemisk pneumoni ved aspirasjon. Verdi: mg/l Testmetode: LC50 Varighet: 96 t Verdi: mg/l Testmetode: IC50 Varighet: 72 t, Verdi: > 100 mg/l Testmetode: EC50 Varighet: 48 t Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhet Lett nedbrytbar Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial Hydrokarbonløsemiddelet har potensiale til å bioakkumulere Mobilitet i jord

6 WHITE SPIRIT Side 6 av 8 Mobilitet Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat Ikke kjent. vpvb vurderingsresultat Ikke kjent Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / annen informasjon Seksjon 13: Fjerning av avfall Metoder for avfallsbehandling Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Relevant avfalls regelverk Produktet er klassifisert som farlig avfall Avfallskode EAL NORSAS Seksjon 14: Transportinformasjon UN-nummer Kommentar UN varenavn ADN UN9003 Kommentar Petroleumsdestillatene flyter på vann. Absorberes av jord og er ikke mobil. Fordamper delvis fra vann og jordoverflate, men større deler vil være igjen etter en dag. Store volum vil kunne synke ned i jorden og forurense grunnvannet. Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Samles i merkede beholdere og leveres til godkjent deponeringssted. FOR nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Ja EAL: avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk (PBDB) av organiske basisprodukter EAL: andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter 7042 Organiske løsemidler uten halogen Ikke farlig gods ifølge ADR. UN9003, Substances with 61 C<=100 C, n.o.s. (Alkyl (C3-5) benzenes),9 (N2,F) Transport fareklasse ADN Klasse Emballasjegruppe Kommentar Ikke relevant Miljøfarer Spesielle forholdsregler for bruker Spesielle forholdsregler Ikke relevant Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Andre relevante opplysninger Andre relevante opplysninger Ikke relevant. Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter Faresymbol

7 WHITE SPIRIT Side 7 av 8 R-setninger S-setninger R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud S23 - Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. S24 Unngå hudkontakt. S62 Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje. S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. Annen merkeinformasjon Hydrocarboner, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske, aromater (2-25%) Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Lover og forskrifter Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført FOR nr 1139: Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, med senere endringer FOR nr 516: Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) FOR nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), med senere endringer. FOR nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods (landtransportforskriften). ADR/RID FOR nr 786: Forskrift om frakt av farlig last på lasteskip og lektere. IMDG. FOR nr 41: Forskrift om transport av gods i luftfartøy (BSL D 1-7). IATA. FOR nr. 550: Forskrift om arbeid av barn og ungdom, med senere endringer FOR nr 1425: Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen, med senere endringer FOR Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP). FOR Forskrift om endring i forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier. Klassifiserings- og merkingsfortegnelsen: Veiledning om administrative normer for forurensing av arbeidsatmosfære. (www.arbeidstilsynet.no/administrative normer). Nei Seksjon 16: Andre opplysninger Leverandørens anmerkninger Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3). Databladet er basert på opplysninger gitt av våre leverandører og vår nåværende viten. Hensikten er en beskrivelse av produktet med tanke på sikkerhet ved lagring, håndtering og bruk. Databladet dekker de krav som er satt i Directive 453/2010/EC. Innhold i henhold til Vaskemiddelforordningen 648/2004/EC: Aromatiske hydrokarboner >15-30%, Alifatiske hydrokarboner >30%. ; EUH 066; Asp. tox 1; H304; Aquatic Chronic 3; H412; R52/53 Skadelig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

8 WHITE SPIRIT Side 8 av 8 Utfyllende opplysninger Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Kvalitetssikring av informasjonen Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Utarbeidet på grunnlag av sikkerhetsdatablad fra produsenten datert : Lagt til art.nr.kjefg758. Sikkerhetsdatabladet er kvalitetskontrollert og godkjent i henhold til gjeldende regelverk. BIS Production Partner har ikke ansvar for feil eller mangler i opplysninger fra produsent / importør /omsetter. Produsent/leverandør oppgitt i seksjon 1 er juridisk ansvarlig for databladets innhold. BIS Production Partner er sertifisert iht. NS-EN ISO Kolberg Caspary Lautom AS

SIKKERHETSDATABLAD Blåtind whitespirit

SIKKERHETSDATABLAD Blåtind whitespirit Blåtind whitespirit Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Blåtind whitespirit Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.03.2011 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917

SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917 OMEGA 917 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.09.2003 Revisjonsdato 12.08.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bio-Protect 2

SIKKERHETSDATABLAD Bio-Protect 2 SIKKERHETSDATABLAD Bio-Protect 2 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.07.2010 Revisjonsdato 05.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Innenbords dieselolje 15W-40

SIKKERHETSDATABLAD. Innenbords dieselolje 15W-40 SIKKERHETSDATABLAD Innenbords dieselolje 15W-40 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 11/17/2014 3:56:25 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BAGGES Lim C1000

SIKKERHETSDATABLAD BAGGES Lim C1000 BAGGES Lim C1000 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD BAGGES Lim C1000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.12.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Beis

SIKKERHETSDATABLAD. Beis SIKKERHETSDATABLAD Beis SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 1/28/2015 10:21:13 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Beis Artikkelnr. 36150,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BRILUBE 70

SIKKERHETSDATABLAD BRILUBE 70 BRILUBE 70 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD BRILUBE 70 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NEUTREX T

SIKKERHETSDATABLAD NEUTREX T NEUTREX T Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD NEUTREX T Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 25.04.2014 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn NEUTREX

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85%

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85% Fosforsyre 25-85% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.02.2008 Revisjonsdato 23.03.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Spylervæske Konsentrat

SIKKERHETSDATABLAD Spylervæske Konsentrat Spylervæske Konsentrat Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Spylervæske Konsentrat Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 19.11.2007 Revisjonsdato 21.09.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Triboron 2-Taktskonsentrat

SIKKERHETSDATABLAD Triboron 2-Taktskonsentrat Triboron 2-Taktskonsentrat Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Triboron 2-Taktskonsentrat Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.02.2008 Revisjonsdato 13.12.2011

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Frostvæske (glykol), longlife

SIKKERHETSDATABLAD. Frostvæske (glykol), longlife SIKKERHETSDATABLAD Frostvæske (glykol), longlife SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 3 Utgitt dato 1/21/2015 2:00:16 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/26/2015 8:36:04 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn TRANSMISJONSOLJE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502)

SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502) STP Oljetilsetning (501, 502) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.02.2005 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Metallsparkel

SIKKERHETSDATABLAD. Metallsparkel SIKKERHETSDATABLAD Metallsparkel SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 5/15/2014 10:04:29 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Metallsparkel

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Butyl-NENA

SIKKERHETSDATABLAD Butyl-NENA Butyl-NENA Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Butyl-NENA Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.02.2011 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Kjemisk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FOGSKUM 90

SIKKERHETSDATABLAD FOGSKUM 90 FOGSKUM 90 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD FOGSKUM 90 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.11.2002 Revisjonsdato 14.11.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 Gjødsel NPK 22-3-10 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD IPS Empress Direct

SIKKERHETSDATABLAD IPS Empress Direct IPS Empress Direct Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD IPS Empress Direct Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 12.12.2011 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer