Oppdragsnummer FLØYHEIA TIDLIGERE SJØMANNSSKOLEN I ARENDAL, KONSULENTBISTAND FOR VURDERING AV KULTURMINNEVERDIER OG BRUKSMULIGHETER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdragsnummer 10043 FLØYHEIA TIDLIGERE SJØMANNSSKOLEN I ARENDAL, KONSULENTBISTAND FOR VURDERING AV KULTURMINNEVERDIER OG BRUKSMULIGHETER"

Transkript

1 Oppdragsnummer FLØYHEIA TIDLIGERE SJØMANNSSKOLEN I ARENDAL, KONSULENTBISTAND FOR VURDERING AV KULTURMINNEVERDIER OG BRUKSMULIGHETER Utført av Arkitektskap as for Aust-Agder Fylkeskommune februar

2 Oppdragsnummer FLØYHEIA TIDLIGERE SJØMANNSSKOLEN I ARENDAL, KONSULENTBISTAND FOR VURDERING AV KULTURMINNEVERDIER OG BRUKSMULIGHETER Oppdragsgiver: Aust- Agder Fylkeskommune v/seksjonsleder kulturminnevern Thomas Hirsch Konsulent: Arkitektskap as Utførende saksbehandler: Sivilarkitekt Tom Wassum Kontrollert: Arkitekt MNAL Christian Ebbesen og siv.ark MNAL Åse Aspen Dato: Oppgaveformulering/hensikt med oppdraget Vurdere anleggets verdi som kulturminne. Gjelder hele anlegget samlet og hvert enkelt bygg. Vurdere skolens betydning i forhold til Arendal som en betydelig sjøfartsby. Vurdere framtidige bruksmuligheter i relasjon til verneverdi. Strømsbu videregående skole avd. Fløyheia vernevurdering Arkitektskap as 2

3 Sammendrag av anbefalinger og konklusjon vern Det anbefales at deler av bygningsanlegget på Fløyheia bevares. Basert på rapportens vurderinger anbefales det at vernet omfatter bygning B og D. Vernet bør omfatte bygningsvolum, fasader, samt gjenværende originale interiørelementer i vestibyle, hovedtrapp og aula i bygning B og restaurant i bygning D. Dersom bygninger utover bygning B og D rives i forbindelse med konvertering av skoleanlegget til ny bruk, anbefales det at dagens plassering av bygningene, og dagens volum og materialholdning, videreføres i de deler av eventuelle nye bygninger som eksponeres mot byen. Formålet med vernet er å bevare skolen som dokumentasjon av tallets tidstypiske skolearkitektur, som dokumentasjon på skolens funksjon som sjømannsskole, og skolen som et landemerke og en historisk viktig del av Arendals visuelle profil. Skolens eksponerte beliggenhet og nærmest ikonografiske betydning for bylandskapet og byens identitet, innebærer at bygningsmassen for framtiden også bør inneholde en offentlig eller allmennyttig funksjon. Ved eventuell overtakelse og utvikling av bygningsanlegget i privat regi frarådes utvikling til boliger i bygning B og D, da dette med stor sannsynlighet vil medføre behov for større fasadeendringer og endringer av bevaringsverdige rom. Kort stedshistorikk Skipsfart har vært en av de viktigste næringsveier i Arendal helt siden Arendal fikk kjøbstadsprivilegier i Skipsfarten utviklet seg i løpet av tallet, men det ble virkelig fart på utviklingen da England i 1849 opphevet Navigasjonsakten (sjøfartslov som bestemte at handelen med engelske kolonier samt engelsk kystfart skulle forbeholdes engelske skip eller skip hjemmehørende i produksjonslandet). Dette, sammen med Krimkrigen midt i årene, førte til at Arendal ble Nordens største sjøfartsby. I 1877 var ca. 500 skip registrert i Arendal. Noen av sjøfartstradisjonene lever videre i dag. Arendaldistriktet har lange tradisjoner i båtbygging av forskjellige typer og størrelser. På tallet ble den glassfiberarmerte båten introdusert, og fremstilling av plastbåter er betydelig i kommunen. I tillegg finnes tradisjonell maritim industri med produksjon av høyteknologiske oljelast- og fortøyningssystemer samt vinsjer som spesiale. Skipsfart har i noen grad også gitt grobunn for distriktets IT- industri, og Assuranceforeningen Gard er verdens nest største skipsforsikringsvirksomhet, med hovedkontor i Arendal. Kort skolehistorikk Arendal Maritime Videregående Skole, tidligere Arendal Sjømannsskole, som etter 2005 ble en del av Strømsbu videregående skole, kan føre sine tradisjoner 150 år tilbake i tiden, til den første sjømannsskole som ble opprettet i Arendal. Drivkraften bak den nye skolen på Fløyheia var skipsreder Arnt J. Mørland, som ble utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden, blant annet på grunn av sin innsats for etablering av skolen. Avdelingen for kokk og stuerter ble ferdigbygget på Fløyheia i 1954, og i 1956 var lokalene for skippere, styrmenn og radioskolens elever ferdig. Skolen ble offisielt innviet i Utbygging av skolen fortsatte etter at skolen var tatt i bruk, med to nye byggetrinn på begynnelsen av tallet samt et nybygg på begynnelsen av tallet. Strømsbu videregående skole avd. Fløyheia vernevurdering Arkitektskap as 3

4 I dag inngår skoleanlegget som del av Strømsbu videregående skole, som er den største yrkesfaglige skolen i Aust- Agder, med undervisning innen elektrofag, medier og kommunikasjon, restaurant og matfag, samt teknikk og industriell produksjon. Ny videregående skole er under bygging og skal etter planen stå ferdig i Nåværende undervisning flytter da ut av lokalene på Fløyheia. Miljøbeskrivelse/kontekst Fløyheia er ett av tre høydedrag som definerer det landskapsrommet som Arendal sentrum ligger i. Fløyheia danner den nordlige avgrensningen av sentrum. Strømsbu videregående skole, avdeling Fløyheia, ligger fritt helt ute på pynten av åsen, og kneiser over sentrum og torget. Mellom bysentrum og skolebygningene er det bratt terreng, med stedvis parkmessig opparbeidede platåer med fjell og løvskog. Deler av skråningen er bebygget med eldre trehusbebyggelse. Mot vest er skråningen bebygget helt opp til skolen. Bak skolen ligger kollen med den store radiomasten som et regionalt landemerke. Fylkeshuset ligger på motsatt side av denne kollen. Skoleanlegget på Fløyheia er godt synlig fra store deler av Arendal sentrum og fra sjøen, og danner sammen med den bratte skråningen et dominerende bakteppe for byen. Fra skoleanlegget er det en fantastisk utsikt utover Arendal by og sjøen. Kart som viser skolen med omgivelser (Kart fra Finn.no) Strømsbu videregående skole avd. Fløyheia vernevurdering Arkitektskap as 4

5 Skolen sett fra hhv Pollen og fra torget (foto: Arkitekskap as) Kompleksbeskrivelse Skoletomta består av flere eiendommer som er slått sammen, og utgjør i alt ca m2. Skoletomta er lett kupert, med et flatt parti på skolens bakside som benyttes til parkeringsplass. Bebyggelsen består av 5 bygninger, hvorav 3 bygninger er sammenbygd og 2 er frittliggende. Skolen har et samlet BRA på ca m2. Samtlige bygninger er tegnet av samme lokale arkitektkontor, Ugland og Thorne, nå arkitektkontoret Kjell Jensen AS. Dette arkitektkontoret var ansvarlig for en rekke større offentlige bygg på 1950 tallet, som Statens hus i Arendal, Universitetssykehuset Nord- Norge Åsgård (Tromsø), Tromsø Kokk- og Stuertskole. Samme arkitekter tegnet også Knubben sjøbad i Arendal på tallet (nå delvis revet). Skolen har kjøreadkomst fra Fløyveien i nord. Det er også gangadkomst på stier opp fra bysentrum via Hylleveien. Det er også en gammel heis inne i fjellet med inngang fra skolens parkeringsplass. Heisen kan nås fra tunnelen på baksiden av torget. Heisen er ikke lenger i drift. Strømsbu videregående skole avd. Fløyheia vernevurdering Arkitektskap as 5

6 Flyfoto av skolen (foto: Finn.no) Oversiktsplan over skolens bygninger Skolens bebyggelse er overveiende i 2-3 etasjer, med et markert og sentralt plassert tårnbygg på 6 etasjer. Bebyggelsen framstår som en relativt homogen arkitektonisk helhet på tross av ulik alder på bygningene. Tre av skolens bygninger (bygning D, B og C) ligger på rekke, med langfasade ut mot byen i syd, og med bygning A som en tverrfløy mot nord. Bygning E er en frittliggende bygning helt vest på skoleanlegget, skråstilt i forhold til de øvrige bygningene. Tårnbygget er en del av bygning B. Strømsbu videregående skole avd. Fløyheia vernevurdering Arkitektskap as 6

7 Skolen er bygget i flere etapper. Bygning D er oppført i 1954 som skolens første byggetrinn og inneholdt avdelingen for kokker og stuerter. Bygning B ble oppført i 1956 med undervisningslokaler for skippere, styrmenn og radioskolens elever. Skolen ble innviet i Bygning A, med undervisningsrom, ble oppført i Bygning C, med blant annet verksteder, er ikke datert, men antas oppført samtidig med bygning A. Bygning E, med kontorer og undervisningsrom, ble oppført som siste byggetrinn i Bygningsbeskrivelse Bygning A, B, C og D er oppført med et bæresystem av betongsøyler/dragere og innvendige langsgående bærevegger ved korridorer, og med støpte dekker. Fasadene er i alt vesentlig utført med bæreskjellett i betong eksponert i fasaden, horisontale vindusbånd, og med formstøpte malte brystningselementer i betong. Gavlvegger og vertikale veggfelt over inngangspartiene er pusset og malt i samme farge som brystningsfeltene. I bygning E er det benyttet brennlakkerte aluminiumsplater som brystning, men med samme relieff og utforming som de støpte brystningselementene i øvrige bygninger. Generelt er det lite synlig originalsubstans i overflater i undevisningsrom og kontorer. Skolen har vært jevnlig pusset opp og renovert en rekke ganger, men uten at bygningene har gjennomgått en større samlet totalrenovering som kan dateres. Trapperommene er i det vesentlige i original stand med overflater som gulv i terrasso og teakdører med glassfelt. I de fleste korridorer er det original takbelysning. Med få unntak er alle vinduer skiftet ut fra malte trevinduer til brunelokserte aluminiumsvinduer, men med sprosseinndeling som opprinnelige vinduer. Bygg A Bygg A, oppført 1960, er en nord- syd orientert tverrfløy til bygning B, oppført i tre etasjer + innredet loft og delvis kjeller for trafo. Bygningen har saltak med teglpanner. Bygningen inneholder undervisningslokaler, kontorer, kjøkken og bakeri. Alle tre hovedetasjer har opprinnelig hatt midtkorridor med bruksrom på hver side. Første etasje er bygget om i nyere tid blant annet ved at korridoren er inkludert i de nye bakeri- og kjøkkenfunksjonene i denne fløyen. Fasadeutformingen er typisk for skoleanleggets bygninger. Originale vinduer er beholdt i andre og tredje etasje. Bygg A sett fra nord og vest (foto: Arkitektskap as) Strømsbu videregående skole avd. Fløyheia vernevurdering Arkitektskap as 7

8 Bygg A sett fra øst (foto: Arkitektskap as) Bygg B Bygg B er oppført i 1956 og er en u- formet bygning med langfasade mot syd. Hovedvolumet er i 3 etasjer samt uinnredet loft. Bygningens vestre del er utformet som et smalt tårn i 6 etasjer. De nederste tre etasjene i tårnet er bare en fasadeartikulering, mens 4-6 etasje er et reelt tårnbygg med ett rom i hver etasje. Hovedvolumet av bygningen er utformet som en smal bygningskropp med undervisningsrom langs søndre og østre yttervegg og sidekorridor mot gårdsrom. Bygningen har valmet tak med en liten vipp, tekket med teglpanner og fasadeartikulering som skolens øvrige bygninger. Vestre del av bygning B, under tårnet, rommer skolens aula med scene. Scenen er artikulert mot gårdsrommet som et volum på en etasje. Aulaen går over to etasjer, med et galleri langs sydveggen i andre etasje. Dette galleriet fungerer som forbindelse mellom hovedtrapp og korridor i undervisningsfløyen. Hovedtrappen forbinder bygning A, B og D. Mot nord, mellom skolens hovedinngang i bygning B og inngangen til bygningens sidefløy, er det en baldakin med støpte skallbuer i betong. Aula og vestibylen er tilnærmet original stand med overflater, materialbruk, lamper og dekor. Vestibylen er dekorert med veggfresker som henspiller på bygningens rolle som sjømannsskole, utført av kunstneren Axel Revold ( ). Revoldbildet er malt på lerret, festet til blindramme og belistet for å skjule blindrammen. Det er bygget en serveringspaviljong i aulaen i nyere tid og det er etablert rullestolramper i vestibylen og på galleri i andre etasje mot syd. Opprinnelig var det åpent mellom vestibylen og aulaen, med kun rekkverk mellom søylene. Ift bruken av aulaen ble dette vurdert som lite praktisk, dels var det i strid med nye brannforskrifter og bruk av vestibylen som rømningsvei. Åpningene mellom søylene ble i 1997 murt igjen med lecablokker og pusset. Det er installert heis i forbindelse med hovedtrapp og vestibyle i nyere tid. Hovedtrappen er også glasset inn, sannsynligvis samtidig med gjenmuring av vegg mellom aula og vestibyle, som ledd i brannseksjonering. Overflater i kontorer og undervisningsrom er i hovedsak av nyere dato, mens det er overveiende originale overflater og belysning i trapperom og korridorer. Strømsbu videregående skole avd. Fløyheia vernevurdering Arkitektskap as 8

9 Bygning B inngangsbaldakin med skallbuer, og fasade nord (foto: Arkitektskap as) Bygg B fasade mot syd og fasadeutsnitt (foto: Arkitektskap as) Bygg B utsnitt fasade mot syd og fasade tårn mot syd (foto: Arkitektskap as) Strømsbu videregående skole avd. Fløyheia vernevurdering Arkitektskap as 9

10 Interiør vestibyle med fresker av kunstneren Axel Revold og med originale lamper (foto: Arkitektskap as) Aula og detalj med originale lamper (foto: Arkitektskap as) T.h. utsnitt hovedtrapperom med den nye heisen, og t.v. dør mot østre trapperom (foto: Arkitektskap as) Bygg C Bygg C antas oppført ca Bygningen ligger lengst øst på skoleanlegget, og er i to etasjer med innredet underetasje. Bygningen inneholder undervisningsrom og tre verkstedhaller organisert rundt et smalt gårdsrom som vender mot bygning B. Bygningens sydfasade er med sitt betongraster typisk for skolebygningene, mens fasadene mot gårdsrommet er pusset og malt, og med overlysfelt av glassbyggesten. Nordre verkstedfløy har saltak, mens øvrige fløyer har valmet tak med en liten vipp. Strømsbu videregående skole avd. Fløyheia vernevurdering Arkitektskap as 10

11 Verkstedetasjen er lite endret med hensyn til overflater og dører mv. Det er opprinnelige vinduer mot gårdsrom, mens vinduer i sydfasaden er skiftet ut med aluminiumsvinduer. Bygg C, fasade mot vest og fasade mot gård med overlys (foto: Arkitektskap as) Bygg C fasade mot syd (foto: Arkitektskap as) Bygg D Bygg D er oppført som første byggetrinn på skolen i Bygningen inneholder undervisningsrom, kjøkken, restaurant/bespisning og garderober. Bygningen består av et langt og smalt bygningsvolum med bruksrom mot syd og sidekorridor langs fasade mot nord, og en forskutt vestfløy med hovedinngang, hovedtrapp, kontorer og undervisningsrom. Bygningen er i to etasjer samt kjeller og delvis innredet loft. Hovedfløyen har valmet tak med en liten vipp, mens vestfløyen har saltak. Takene er tekket med røde teglpanner. Bygningen har en mer sammensatt og modulert fasade enn de øvrige bygningene på skolen. Hovedfløyen har eksponert betongskjelett i fasaden mot syd og nord, med pussede flater. Vestfløyen er pusset og malt. Nordfasaden har 3 karakteristiske skråstilte karnapper som går over to etasjer. Mot syd er det en langsgående balkong langs hele fasaden i første etasje. Vestfløyens sydvegg domineres i tredje etasje av et stort glasskarnapp. Innvendig er bygningen delvis bygget om, blant annet er de opprinnelige studenthyblene i andre etasje slått sammen til undervisningsrom, og vaktmesterleilighetene i vestfløyen er omgjort til kontorer. Dørnisjene til de gamle hyblene er fremdeles lesbare i korridoren. Vinduer er skiftet til aluminiumsvinduer i nyere tid (2009). Hovedtrappen er beholdt uendret. Strømsbu videregående skole avd. Fløyheia vernevurdering Arkitektskap as 11

12 Restauranten er beholdt med sin hovedform og med deler av opprinnelig innredning intakt. Overflater, tak og gulv i restaurant av nyere dato. Bygg D utsnitt fasade nord og fasade nord sett fra parkeringsplassen (foto: Arkitektskap as) Bygg D fasade syd med terrassen, og utsnitt fasade syd (foto: Arkitektskap as) Bygg D utsnitt sørfasade på vestfløyen og interiør trapperom (foto: Arkitektskap as) Bygg E Bygg E er oppført i 1982 som siste byggetrinn på skolen. Bygningen er frittliggende og plassert lengst vest på skoleanlegg, skråstilt i forhold til øvrige bygningsmasse. Bygningen har saltak med teglpanner. Bygningen har to hovedetasjer og to underetasjer Strømsbu videregående skole avd. Fløyheia vernevurdering Arkitektskap as 12

13 (den nederste bare delvis utgravd) samt loft, og inneholder auditorium, kantine, datarom, kontorer, grupperom, undervisningsrom og bibliotek. Bygg E har, på tross av at den oppført så sent som 1982, samme fasadeartikulering som for eksempel bygning B. Brystningsfeltene er imidlertid utført med lakkerte aluminiumsplater i stedet for betongbrystninger. Bygg E sett fra taket av tårnet, og fasade øst (foto: Arkitektskap as) Gavlfasade med hovedinngang mot syd (foto: Arkitektskap as) Utomhusanlegg Utomhusanlegget er ikke registrert i detalj på grunn av snø på befaringstidspunktet. På nordsiden av bygningsanlegget er arealene benyttet til parkering med unntak av gårdsrom mellom inngangsbaldakin og nordfasade på bygning B, som er opparbeidet med plen og sittegrupper. Parkerings- og adkomstarealene mellom bygning A og E med adkomsten ned til bygning D er opparbeidet i to nivåer med en høy forstøtningsmur på grunn av terrengfallet fra nord til syd. Syd for bygning B og D er det opparbeidet en hellelagt terrasse med sittegrupper og flaggstenger. Fra terrassen går det en gangsti med trapper ned til Hylleveien og bysentrum. Strømsbu videregående skole avd. Fløyheia vernevurdering Arkitektskap as 13

14 Mot nord, inn fra parkeringsplassen, er inngangen til den gamle heisen ned til byen. Inngang til heis fra parkeringsplass, og trapp/sti ned til Hylleveien (foto: Arkitektskap as) Terrasse mot syd foran bygg D og B, og parkeringsplass vestre del med forstøtningsmur (foto: Arkitektskap as) Verdivurdering Skoleanleggets verneverdi er vurdert i forhold til 5 ulike vernekriterier, som vurderes som relevante for dette bygningsanlegget. Egenverdi/arkitektonisk verdi eksteriør og interiør Skolen som helhet har en bevisst og hensynsfull utforming i forhold til skolens eksponerte plassering på toppen av Fløyheia. Skolens oppdeling i flere bygningsvolumer, avtrappet i fasade og høyde i samsvar med bygningenes plassering i terrenget gir anlegget et rolig og samtidig et monumentalt preg. Dette forsterkes av at hvert enkelt bygningsvolum er oppført med et samlende valmet tak. Bygningenes enkle fasadeutforming og duse fargesetting bidrar også til at skolen framstår med verdighet i bylandskapet uten å gjøre unødvendig mye av seg. Skolebygningene har en utforming og en arkitektonisk artikulering som er typisk og karakteristisk for skoleanlegg landet over fra denne perioden, preget av tallets humanistiske modernisme. Materialbruken er nøktern og bygningene har en lavmælt og behersket fasadeartikulering. Bygningsanlegget på Fløyheia kan samlet sett ikke sies å representere et særskilt arkitektonisk høydepunkt fra sin periode hvis man bedømmer anlegget i en nasjonal kontekst. Deler av bygningsmassen har likevel betydelige arkitektoniske kvaliteter. Strømsbu videregående skole avd. Fløyheia vernevurdering Arkitektskap as 14

15 Særlig bygning D, men også bygning B, har kvaliteter som samtidsarkitektur fra tallet, vurdert i sammenheng med de økonomiske forutsetning som ofte preger offentlige skoleanlegg fra denne perioden. Begge bygningene, og da spesielt bygning D, preges av bevisst formingsvilje når det gjelder fasadeartikuleringen og fasadenes uttrykk for bygningens ulike funksjoner. Bygning C og A vurderes som mer ordinære og sjablongmessige utformet, og uten de samme arkitektoniske kvaliteter som preger bygning B og D. Bygning E vurderes som uinteressant som samtidsarkitektur fra tallet. Fasadeartikulering og bygningsform vurderes mer som en vilje til tilpasning til det eldre bygningsanlegget enn som vilje til arkitektonisk nyskaping. Autentisitet Bygningsanlegget som helhet har høy formautentisitet og middels materialautentisitet. Materialautentisiteten i eksteriøret er noe svekket på grunn av utskifting av vinduer og dører. Fasadeoverflater (malinglag og stedvis også puss) må antas å være av nyere dato, uten at dette har svekket fasadenes opprinnelige karakter. Innvendig har aula, vestibyle, trapperom og noen korridorer høy material- og formautentisitet. Særlig framheves fresken av Axel Revold. Bygningenes strukturer i er vesentlig grad bevart på tross av enkelte bygningsmessige endringer i senere år. Miljøverdi Skoleanlegges miljøverdi vurderes som høy. Dette begrunnes med skolens eksponerte beliggenhet og visuelle dominans i bybildet. Med sin snart 60- årige historie er skolen på Fløyheia blitt en viktig del av Arendals visuelle profil sett fra sjøen og fra sentrum. Immateriell verdi/historisk verdi (skolehistorisk/byhistorisk) Den første sjømannsskolen i Arendal ble etablert allerede på midten av tallet, og nåværende skole representerer således en lang og kontinuerlig historie knyttet til utdanning av maritimt personell i Arendal. Sjømannsskolen er også en viktig del av Arendals historie og utvikling, der skipsfart har vært en av de viktigste næringsveier i helt siden tallet. Sjeldenhetsverdi Både i et lokalt og regionalt perspektiv er det få monumentalbygg i Arendalområdet fra tallet. I Arendal sentrum er det kun en bygning til fra denne perioden, Statens hus på Tyholmen, ferdigstilt i 1961, og tegnet av samme arkitektkontor som tegnet skolebygningene på Fløyheia, arkitektkontoret Ugland & Thorne. Skoleanlegget på Fløyheia er derfor en viktig og nesten enestående dokumentasjon fra en periode som ellers er lite representert i Arendal, og viktig som bidrag til opplevelsen av tidsdybde i Arendal bys historiske bygningsmiljø. Anbefalinger/konklusjon vern Omfang av vernet Det anbefales at deler av bygningsanlegget på Fløyheia bevares. Basert på ovenstående vurderinger anbefales det at vernet omfatter bygning B og D. Vernet bør omfatte Strømsbu videregående skole avd. Fløyheia vernevurdering Arkitektskap as 15

16 bygningsvolum, fasader, samt gjenværende originale interiørelementer i vestibyle, hovedtrapp og aula i bygning B, samt restaurant i bygning D. Dersom bygninger utover bygning B og D rives i forbindelse med konvertering av skoleanlegget til ny bruk, anbefales det at dagens plassering av bygningene samt dagens volum og material- og fargeholdning, videreføres i de deler av eventuelle nybygg som eksponeres mot byen. Begrunnelse for vernet Deler av bygningsanlegget på Fløyheia bør bevares for å sikre et historisk spor fra skolens funksjon som sjømannsskole. Bygning B og D er anleggets to eldste bygninger, og de bygningene som vurderes å ha høyest arkitektonisk kvalitet og egenverdi som eksponent for tallets skolebyggeri. Særlig bygning D har et overbevisende grep om tallets arkitektoniske virkemidler. Bygning B er, med sin framskutte plassering og med sitt tårn, kanskje den av bygningene på skoleanlegget som er mest eksponert i fjernvirkning og den bygningen som er viktigst for opplevelsen av skolens miljøverdi som del av bylandskapet. Bygning B er også den bygningen som lettest blir assosiert med skoleanlegget, samtidig som denne bygningen har de tydeligste referansene til opprinnelig funksjon gjennom interiørdetaljering i vestibyle og aula. Bevaring av deler av skoleanlegget begrunnes også med skolens viktighet som representant tallets offentlige byggeri i Arendal, en by som ellers har svært få offentlige monumentalbygg fra denne perioden utenom Statens hus. Formålet med vernet Formålet med vernet er å bevare skolen som dokumentasjon av tallets tidstypiske skolearkitektur, som dokumentasjon på skolens funksjon som sjømannsskole, og skolen som et landemerke og en historisk viktig del av Arendals visuelle profil. Konsulentens vurdering for videre utvikling av bygningsanlegget i relasjon til anleggets antikvariske verdi Skolens eksponerte beliggenhet og nærmest ikonografiske betydning for bylandskapet og byens identitet innebærer at bygningsmassen for framtiden også bør inneholde en offentlig eller allmennyttig funksjon. Bygningene har en generell bygningsstruktur som gjør at de ulike etasjeplanene lett kan konverteres til en annen rominndeling uten større endringer av konstruksjoner. Utover aula, vestibyle og hovedtrapp i bygning B og restaurant i bygning D, er det lite av antikvarisk verdi i interiørene som legger begrensninger på innvendig ombygging. De sammenhengende vindusbåndene legger også til rette for eventuelle cellekontorer uten at inngrep i fasadene er nødvendig. Det anbefales at eventuelle nybygg holder seg innenfor dagens rammer av volum og byggegrenser mot byen og fjorden, og at eksponerte fasader utformes med materialer og fargeholdning som er i tråd med fasadeuttrykket i bygning B og D. Strømsbu videregående skole avd. Fløyheia vernevurdering Arkitektskap as 16

17 Et alternativ til vern av hele bygning B kan være at østre fløy rives fra østre trapperom og nordover, og at bygningen utvides i bredden mot nord, slik at bygningen får en mer hensiktsmessig bredde. Både hovedvolum og bakfløy på bygning B er i dag forholdsvis smale og har sidekorridor. En slik påbygging vurderes ikke å forringe bygningens primære verneverdi. Ved en eventuell overtakelse og utvikling av bygningsanlegget i privat regi frarådes utvikling til boliger i bygning B og D, da dette med stor sannsynlighet vil medføre behov for større fasadeendringer og endringer av bevaringsverdige rom. For å bedre kommunikasjonen mellom Fløyheia og sentrum anbefales det at det vurderes å gjenåpne den gamle heisen. Kilder: Wikipedia Arendal kommunes hjemmesider Strømsbu videregående skole avd. Fløyheia vernevurdering Arkitektskap as 17

Eidsvåg skole. Katalog: Eidsvåg skole

Eidsvåg skole. Katalog: Eidsvåg skole Eidsvåg skole 223 6 5 7 4 3 Skoleplass 2 1 Eidsvåg skole Barne- og ungdomsskole Kart 1:2000 Adresse: Granlien 1 Bygning Bruk/Funksjon Arkitekt Oppført Gnr/Bnr 1 Brakke 1940 216/119 2 Hovedbygg Torgeir

Detaljer

KOMPLEKS 109 HØGSKOLEN I HEDM. ELVERUM/LÆRER

KOMPLEKS 109 HØGSKOLEN I HEDM. ELVERUM/LÆRER KOMPLEKS 109 HØGSKOLEN I HEDM. ELVERUM/LÆRER Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hedmark Kommune: 427/Elverum Opprinnelig funksjon: Privat lærerseminar Nåværende funksjon: Høgskole Foreslått vernekategori:

Detaljer

KOMPLEKS 9900060 Kongsberg sykehus

KOMPLEKS 9900060 Kongsberg sykehus KOMPLEKS 9900060 Kongsberg sykehus Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Buskerud Kommune: 604/Kongsberg Opprinnelig funksjon: Sykehus Nåværende funksjon: Sykehus Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Detaljer

Kapittel XX Fredete eiendommer i landsverneplan for Kulturdepartementet

Kapittel XX Fredete eiendommer i landsverneplan for Kulturdepartementet Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer NRK MARIENLYST Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 46/107 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan: Kompleks 9903241 Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

KOMPLEKS 99335705 Geitmyrsveien

KOMPLEKS 99335705 Geitmyrsveien KOMPLEKS 99335705 Geitmyrsveien Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Oslo Kommune: 301/Oslo kommune Opprinnelig funksjon: Tannlegehøyskole Nåværende funksjon: Tannlegehøyskole Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

KOMPLEKS 3570 FORSKNINGSVEIEN 3, OSLO

KOMPLEKS 3570 FORSKNINGSVEIEN 3, OSLO KOMPLEKS 3570 FORSKNINGSVEIEN 3, OSLO Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Oslo 301/Oslo kommune Papirindustriens Forskningsinstitutt

Detaljer

KOMPLEKS 3570 FORSKNINGSVEIEN 3, OSLO

KOMPLEKS 3570 FORSKNINGSVEIEN 3, OSLO KOMPLEKS 3570 FORSKNINGSVEIEN 3, OSLO Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Oslo 301/Oslo kommune Papirindustriens Forskningsinstitutt

Detaljer

VILLA HEFTYE. Filipstad, Oslo PRESENTASJON. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller

VILLA HEFTYE. Filipstad, Oslo PRESENTASJON. REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller PRESENTASJON Villa Heftye. Oppført i 1864 etter tegninger av Stadskonduktør G.A. Bull VILLA HEFTYE Filipstad, Oslo REIULF RAMSTAD ARKITEKTER AS Tekst: Siv.ark. MNAL Reiulf Ramstad Foto: Kim Müller Overlysrom

Detaljer

KOMPLEKS 86001 Arendal politistasjon, Kirkegt. 2

KOMPLEKS 86001 Arendal politistasjon, Kirkegt. 2 KOMPLEKS 86001 Arendal politistasjon, Kirkegt. 2 Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Aust-Agder Kommune: 906/Arendal Opprinnelig funksjon: Kontorer. Nåværende funksjon: Kontorer. Foreslått vernekategori:

Detaljer

Kapittel 21 Tidligere Rikstrygdeverket Drammensveien 60 og Observatorie terrasse 17 DRAMMENSVEIEN 60 OG OBSERVATORIE TERRASSE 17, OSLO

Kapittel 21 Tidligere Rikstrygdeverket Drammensveien 60 og Observatorie terrasse 17 DRAMMENSVEIEN 60 OG OBSERVATORIE TERRASSE 17, OSLO DRAMMENSVEIEN 60 OG OBSERVATORIE TERRASSE 17, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 211/73 211/248 211/73, 211/248, 999/873 AskeladdenID: 87891 Referanse til landsverneplan: Kompleks 2606001 Omfang fredning

Detaljer

BYGNING 9901554 Brøsetv. 98 - Bygg 03 - sykeavdeling

BYGNING 9901554 Brøsetv. 98 - Bygg 03 - sykeavdeling BYGNING 9901554 Brøsetv. 98 - Bygg 03 - sykeavdeling GAB nr: 182253936 Gnr/bnr: 51/3 Oppført: - 1961 Staten Roar Tønseth Sykehus Sykeavdelingen består av to parallelle, hvitpussete, treetasjes huskropper

Detaljer

KOMPLEKS DPS Midt-Finnmark

KOMPLEKS DPS Midt-Finnmark KOMPLEKS 9900187 DPS Midt-Finnmark Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 7 Finnmark 2020/Porsanger, 2021/Karasjohka-

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 HØGSK.NORD-TRLAG,RØSTAD Kommune: 1719/Levanger Gnr/bnr: 274/1 AskeladdenID: 175094 Referanse til landsverneplan: Kompleks 537 Omfang

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND, ROMMETVEIT Kommune: 1221/Stord Gnr/bnr: 21/1 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

Kapittel 21 Tidligere Rikstrygdeverket Drammensveien 60 og Observatorie terrasse 17 DRAMMENSVEIEN 60 OG OBSERVATORIE TERRASSE 17, OSLO

Kapittel 21 Tidligere Rikstrygdeverket Drammensveien 60 og Observatorie terrasse 17 DRAMMENSVEIEN 60 OG OBSERVATORIE TERRASSE 17, OSLO DRAMMENSVEIEN 60 OG OBSERVATORIE TERRASSE 17, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 211/73 211/248 211/73, 211/248, 999/873 AskeladdenID: 87891 Referanse til landsverneplan: Kompleks 2606001 Omfang fredning

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren SØNDRE VESTFOLD FENGSEL, LARVIK AVDELING

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren SØNDRE VESTFOLD FENGSEL, LARVIK AVDELING Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer SØNDRE VESTFOLD FENGSEL, LARVIK AVDELING Kommune: 709/Larvik Gnr/bnr: 3020/771 AskeladdenID: 174932 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA)

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA) Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA) Kommune: 906/Arendal Gnr/bnr: 503/66, 84, 237 503/66, 84 503/66,210,8,222,10,11 0,237 503/8, 10,

Detaljer

KOMPLEKS 13859 MUNK & KLEM, SKIEN

KOMPLEKS 13859 MUNK & KLEM, SKIEN KOMPLEKS 13859 MUNK & KLEM, SKIEN Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Telemark Kommune: 806/Skien Opprinnelig funksjon: Barnehjem Nåværende funksjon: Barnevernsadm. Foreslått vernekategori: Verneklasse 1,

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren BREDTVEIT FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren BREDTVEIT FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer BREDTVEIT FENGSEL, FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 91/1 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

KOMPLEKS 9900058 BUPA Fjellbrott

KOMPLEKS 9900058 BUPA Fjellbrott KOMPLEKS 9900058 BUPA Fjellbrott Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 4 Buskerud 625/Nedre Eiker Ungdomspsykiatrisk behandlingshjem Verneklasse

Detaljer

KOMPLEKS 13944 Villa Rød

KOMPLEKS 13944 Villa Rød KOMPLEKS 13944 Villa Rød Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Rogaland Kommune: 1103/Stavanger Opprinnelig funksjon: Bolig Nåværende funksjon: Barnevernsinstitusjon Foreslått vernekategori: Verneklasse 1,

Detaljer

KOMPLEKS 9900175 Helgelandssykehuset Sandnessjøen

KOMPLEKS 9900175 Helgelandssykehuset Sandnessjøen KOMPLEKS 9900175 Helgelandssykehuset Sandnessjøen Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Nordland Kommune: 1820/Alstahaug Opprinnelig funksjon: Amtssykehus Nåværende funksjon: Lokalsykehus Foreslått vernekategori:

Detaljer

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG

HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG PRESENTASJON HØGSKOLEN I HEDMARK NYBYGG Avd. for lærerutdanning i Hamar ARKITEKT: ARKITEKTGRUPPEN LILLE FRØEN AS Tekst og foto: Sivilarkitekt MNAL Pål Andresen Adresse: Holsetgaten 31, 2318 Hamar Byggherre:

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 ALLEGATEN 70 Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 164/732 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr

Detaljer

Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr. 9901773 Novikveien 2 1926-1957 Verneklasse 1, fredning 187813875 37/1

Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr. 9901773 Novikveien 2 1926-1957 Verneklasse 1, fredning 187813875 37/1 KOMPLEKS 9900175 Helgelandssykehuset Sandnessjøen Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 4 Nordland 1820/Alstahaug

Detaljer

Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr. 9900744 Psykiatrisk senter 1958 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør 44/30

Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr. 9900744 Psykiatrisk senter 1958 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør 44/30 KOMPLEKS 9900063 Ringerike sykehus - Psykiatrisk Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 4 Buskerud 605/Ringerike

Detaljer

KOMPLEKS 3382 PARKVEIEN

KOMPLEKS 3382 PARKVEIEN KOMPLEKS 3382 PARKVEIEN Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Villa Nåværende funksjon: Kontorer, UiB Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning Totalt

Detaljer

KOMPLEKS 2592 VIK FENGSEL

KOMPLEKS 2592 VIK FENGSEL KOMPLEKS 2592 VIK FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Sogn og Fjordane 1417/Vik Fengsel, rettlokale og bolig Fengsel Totalt

Detaljer

KOMPLEKS 109 HØGSKOLEN I HEDM. ELVERUM/LÆRER

KOMPLEKS 109 HØGSKOLEN I HEDM. ELVERUM/LÆRER KOMPLEKS 109 HØGSKOLEN I HEDM. ELVERUM/LÆRER Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hedmark Kommune: 427/Elverum Opprinnelig funksjon: Privat lærerseminar Nåværende funksjon: Høgskole Foreslått vernekategori:

Detaljer

Kapittel 4 -Fredete eiendommer i Landbruks- og matdeptartementets landsverneplan for egne eiendommer

Kapittel 4 -Fredete eiendommer i Landbruks- og matdeptartementets landsverneplan for egne eiendommer Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer STAUR GÅRD Kommune: 417/Stange Gnr/bnr: 75/1 AskeladdenID: 161009 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr.

Detaljer

KOMPLEKS Tromsø politihus

KOMPLEKS Tromsø politihus KOMPLEKS 979001 Tromsø politihus Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Troms 1902/Tromsø Opprinnelig funksjon: Fylkesbygg. Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Politistasjon. Verneklasse 2,

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA)

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA) Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. ARENDAL (SSA) Kommune: 906/Arendal Gnr/bnr: 503/8, 10, 110, 209, 210, 222, 237 503/66, 84 503/66, 84, 237 503/66,210,8,222,10,11

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 REALFAGBYGGET Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 164/715, 713, 725, 726, 548, 549, 682 164/715, 713, 721, 725, 548, 549 AskeladdenID:

Detaljer

KOMPLEKS 49001 Sandvika tinghus og politihus, Malmskrivervn. 2-4

KOMPLEKS 49001 Sandvika tinghus og politihus, Malmskrivervn. 2-4 Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Akershus Kommune: 219/Bærum Opprinnelig funksjon: Tinghus og politihus. Nåværende funksjon: Tinghus. Foreslått vernekategori: Verneklasse 2, bevaring Totalt antall bygg:

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 BREDTVETVEIEN 4/6/8/10, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 91/141 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer OSLO FENGSEL Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 230/104, 230/100 230/2 230/104 AskeladdenID: 164085 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 KUNSTHØGSKOLEN I OSLO, ST.OLAVSGT. Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 209/268 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

KOMPLEKS 3371 De kulturhistoriske samlinger

KOMPLEKS 3371 De kulturhistoriske samlinger KOMPLEKS 3371 De kulturhistoriske samlinger Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Kulturhistorisk museum Nåværende funksjon: Kulturhistorisk museum Foreslått

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG, BISPEGATA Kommune: 1601/Trondheim Gnr/bnr: 403/54 AskeladdenID: 175072 Referanse til landsverneplan:

Detaljer

KOMPLEKS 2593 VADSØ FENGSEL

KOMPLEKS 2593 VADSØ FENGSEL KOMPLEKS 2593 VADSØ FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Finnmark Kommune: 2003/Vadsø Opprinnelig funksjon: Fengsel Nåværende funksjon: Fengsel Foreslått vernekategori: Verneklasse 2, bevaring Totalt

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SYKEHUSET I VESTFOLD - KYSTHOSPITALET I STAVERN

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SYKEHUSET I VESTFOLD - KYSTHOSPITALET I STAVERN Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer SYKEHUSET I VESTFOLD - KYSTHOSPITALET I STAVERN Kommune: 709/Larvik Gnr/bnr: 4040/5 AskeladdenID: 148715 Referanse til : Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

For diskusjon i referansegruppen og internt på enhet for samfunnsutvikling 14.03.2014 Reguleringsbestemmelser for de enkelte kulturmiljøene

For diskusjon i referansegruppen og internt på enhet for samfunnsutvikling 14.03.2014 Reguleringsbestemmelser for de enkelte kulturmiljøene For diskusjon i referansegruppen og internt på enhet for samfunnsutvikling 14.03.2014 Reguleringsbestemmelser for de enkelte kulturmiljøene 4.5 Spesielle bestemmelser for de enkelte kulturmiljøene - delområder

Detaljer

KOMPLEKS 2541 Magasin Skien

KOMPLEKS 2541 Magasin Skien KOMPLEKS 2541 Magasin Skien Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Telemark Kommune: 806/Skien Opprinnelig funksjon: Magasin Nåværende funksjon: Magasin Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning Totalt

Detaljer

KARMSUND PANORAMA. Atle Strønstad. Pål Stolt-Nielsen Reksten. Fasade vest

KARMSUND PANORAMA. Atle Strønstad. Pål Stolt-Nielsen Reksten. Fasade vest Fasade vest KARMSUND PANORAMA Opus Arkitekter AS Tekst: Foto: Atle Strønstad Pål Stolt-Nielsen Reksten OPUS arkitekter as (stiftet 1997), er nå det største kontoret mellom Bergen og Stavanger, med 14 fulltidsansatte

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 NMBU, NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 55/22 220/87 AskeladdenID: 167029 Referanse til landsverneplan:

Detaljer

Høydestudie Tynset sentrum Notat

Høydestudie Tynset sentrum Notat Høydestudie Tynset sentrum Notat Bakgrunn: Tynset kommune har i forbindelse med reguleringsarbeider i Tynset sentrum engasjert Multiconsult AS for å gjøre en høydestudie. Høydestudien skal på et overordnet

Detaljer

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN

BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Fra nord BOLIG I SUNNLANDSVEIEN Trondheim PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Sivilarkitekt MNAL Maryann Tvenning Foto: Kjell Erik Fjello og Maryann Tvenning Adresse: Sunnlandsveien 54, Trondheim Byggherre:

Detaljer

KOMPLEKS 2593 VADSØ FENGSEL

KOMPLEKS 2593 VADSØ FENGSEL KOMPLEKS 2593 VADSØ FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Finnmark Kommune: 2003/Vadsø Opprinnelig funksjon: Fengsel Nåværende funksjon: Fengsel Foreslått vernekategori: Verneklasse 2, bevaring Totalt

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 BREDTVETVEIEN 4/6/8/10, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 91/141 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

KOMPLEKS 493001 Risør politistasjon

KOMPLEKS 493001 Risør politistasjon KOMPLEKS 493001 Risør politistasjon Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Aust-Agder Kommune: 901/Risør Opprinnelig funksjon: Tollbod Nåværende funksjon: Politistasjon Foreslått vernekategori: Verneklasse 2,

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 SYDNESHAUGEN SKOLE Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 164/510 AskeladdenID: 175092 Referanse til landsverneplan: Kompleks 9900493 Omfang

Detaljer

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS

BOLIG KORSGATA. Trondheim PRESENTASJON ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS PRESENTASJON BOLIG KORSGATA Trondheim Fasade mot sør ARKITEKT: PIR II ARKITEKTKONTOR AS Tekst: Maryann Tvenning. Eksteriørfoto: Ogmund Sørli. Interiørfoto: Eline Hellebust MUR 3/05 11 Tomten er på 380

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 HØGSKOLEN I HEDM. ELVERUM/LÆRER Kommune: 427/Elverum Gnr/bnr: 28/95 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan: Kompleks 109 Omfang

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 HØGSKOLEN I HEDM. ELVERUM/LÆRER Kommune: 427/Elverum Gnr/bnr: 28/95 AskeladdenID: 175098 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 ST. OLAVSGT. 32, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 209/268 AskeladdenID: 162894 Referanse til landsverneplan: Kompleks 78

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 REALFAGBYGGET Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 164/715 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 HØGSK.NORD-TRLAG,RØSTAD Kommune: 1719/Levanger Gnr/bnr: 274/1 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr.

Detaljer

N 2. Område N 2. Område N 1

N 2. Område N 2. Område N 1 Område N 1 Ridder Flemmings vei, del av Høgdaveien. - Eneboliger, tomannsboliger, firemannsboliger. - Klar bebyggelsesstruktur. Bygningene ligger til dels skråstilt i forhold til vei, til dels parallelt

Detaljer

KOMPLEKS 9900063 Ringerike sykehus - Psykiatrisk

KOMPLEKS 9900063 Ringerike sykehus - Psykiatrisk KOMPLEKS 9900063 Ringerike sykehus - Psykiatrisk Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 4 Buskerud 605/Ringerike

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG, BISPEGATA Kommune: 1601/Trondheim Gnr/bnr: 403/54 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer OSLO FENGSEL Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 230/2 230/104 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr

Detaljer

ENEBOLIG BYGDØY. Oslo. 4mur+ PUSHAK as. Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran

ENEBOLIG BYGDØY. Oslo. 4mur+ PUSHAK as. Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran Utsnitt av fasade mot syd. Betong og tegl er lagt i samme fargeleie for å gi et homogent uttrykk ENEBOLIG BYGDØY Oslo PUSHAK as Tekst: PUSHAK as. Foto: Jiri Havran 4mur+ Adresse: Tiltakshaver: Arkitekt:

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer FOLKEHELSEINSTITUTTET, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 220/49 AskeladdenID: 148675 Referanse til : Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

KOMPLEKS 13947 Bergen barn- og foreldresenter avd. Bønes

KOMPLEKS 13947 Bergen barn- og foreldresenter avd. Bønes KOMPLEKS 13947 Bergen barn- og foreldresenter avd. Bønes Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Mødrehjem Nåværende funksjon: Barn- og foreldresenter Foreslått

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. KRISTIANSAND (SSK)

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. KRISTIANSAND (SSK) Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer SSHF - SØRLANDET SYKEHUS AVD. KRISTIANSAND (SSK) Kommune: 1001/Kristiansand Gnr/bnr: 150/1768 AskeladdenID: 148694 Referanse til : Omfang fredning

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan ST. OLAVS HOSPITAL PSYKISK HELSEVERN AVD. ØSTMARKA

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan ST. OLAVS HOSPITAL PSYKISK HELSEVERN AVD. ØSTMARKA Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer ST. OLAVS HOSPITAL PSYKISK HELSEVERN AVD. ØSTMARKA Kommune: 1601/Trondheim Gnr/bnr: 413/124 413/122, 124 413/122 AskeladdenID: 148702 Referanse

Detaljer

KOMPLEKS 13912 VIEN-SENTERET - HAMAR

KOMPLEKS 13912 VIEN-SENTERET - HAMAR KOMPLEKS 13912 VIEN-SENTERET - HAMAR Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hedmark Kommune: 403/Hamar Opprinnelig funksjon: Barnevernsinstitusjon Nåværende funksjon: Barnevernsinstitusjon Foreslått vernekategori:

Detaljer

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer HENRIK IBSENS GATE 110, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 211/47/0 AskeladdenID: 117592 Referanse til landsverneplan: Kompleks 13663001

Detaljer

KOMPLEKS 13941 SKÅLAND, MOI

KOMPLEKS 13941 SKÅLAND, MOI KOMPLEKS 13941 SKÅLAND, MOI Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Rogaland Kommune: 1112/Lund Opprinnelig funksjon: Tuberkulosehjem Nåværende funksjon: Barnevernsinstitusjon Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7 Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7 IRAS HUS, TØNSBERG Kommune: 704/Tønsberg Gnr/bnr: 58/45 AskeladdenID: 170134 Referanse til : Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr.

Detaljer

Vedlegg nr. 18.4. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 18 - Norges Banks tidligere avdelingskontorer

Vedlegg nr. 18.4. Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 18 - Norges Banks tidligere avdelingskontorer Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I KRISTIANSAND, Kommune: 1001/Kristiansand Gnr/bnr: 150/42 AskeladdenID: 131051 Referanse til landsverneplan:

Detaljer

KOMPLEKS 9903232 Utkikkskiosk Kuhaugen

KOMPLEKS 9903232 Utkikkskiosk Kuhaugen KOMPLEKS 9903232 Utkikkskiosk Kuhaugen Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Sør-Trøndelag Kommune: 1601/Trondheim Opprinnelig funksjon: Observasjonspost Nåværende funksjon: Ikke operativ Foreslått vernekategori:

Detaljer

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 15

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 15 Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 15 ØVRE STORWARTZ Kommune: 1640/Røros Gnr/bnr: 141/6 141/6, 141/7 AskeladdenID: 213038 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 MUSÉPLASS 3 DE NATURHISTORISKE SAMLINGER Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 164/519 AskeladdenID: 175075 Referanse til landsverneplan:

Detaljer

KOMPLEKS 13887 Helgeland ungdomssenter

KOMPLEKS 13887 Helgeland ungdomssenter KOMPLEKS 13887 Helgeland ungdomssenter Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 6 Nordland 1820/Alstahaug Barnevernsinstitusjon,

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer RYTTERKORPSETS BYGNINGER Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 207/161 207/447 AskeladdenID: 162953 og163713 Referanse til landsverneplan: Kompleks

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer STORD SJUKEHUS Kommune: 1221/Stord Gnr/bnr: 27/586 27/588 27/86 27/86,506,526 27/86,506 AskeladdenID: 148698 Referanse til : Kompleks 9900124

Detaljer

KOMPLEKS 13853 EIKHAUGEN/NYLI, ARENDAL

KOMPLEKS 13853 EIKHAUGEN/NYLI, ARENDAL KOMPLEKS 13853 EIKHAUGEN/NYLI, ARENDAL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Aust-Agder Kommune: 906/Arendal Opprinnelig funksjon: Gårdsbruk/landsted Nåværende funksjon: Barnevernsinstitusjon Foreslått vernekategori:

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer BASTØY FENGSEL Kommune: 701/Horten Gnr/bnr: 16/1 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang ADM.BYGGET

Detaljer

KOMPLEKS 906550304 Forvalterboligen

KOMPLEKS 906550304 Forvalterboligen KOMPLEKS 906550304 Forvalterboligen Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Oslo Kommune: 301/Oslo kommune Opprinnelig funksjon: Gårdsanlegg/bolig Nåværende funksjon: Kontor/møterom Foreslått vernekategori: Totalt

Detaljer

Skur 84, Sjursøya, Oslo

Skur 84, Sjursøya, Oslo Skur 84 Sjursøya, Oslo NAV A.S ARKITEKTER MNAL Tekst: Per Arne Bjørnstad, daglig leder NAV A.S Foto: nispe@datho.no 12 Adresse: Byggherre: Arkitekt: RIB: Entreprenør: Leverandører Skur 84, Sjursøya, Oslo

Detaljer

KOMPLEKS 3397 Jusbygget

KOMPLEKS 3397 Jusbygget KOMPLEKS 3397 Jusbygget Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Folkeskole Nåværende funksjon: Universitet Foreslått vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

KOMPLEKS 161 Høgskolen i Bergen, Haugeveien

KOMPLEKS 161 Høgskolen i Bergen, Haugeveien KOMPLEKS 161 Høgskolen i Bergen, Haugeveien Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Sjømannskole Nåværende funksjon: Høgskole Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer JONATUNET Kommune: 1227/Jondal Gnr/bnr: 31/13 AskeladdenID: 148711 Referanse til : Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang

Detaljer

Frogner meieri Vurdering av kulturminneverdi

Frogner meieri Vurdering av kulturminneverdi Frogner meieri Vurdering av kulturminneverdi Vedlegg til planforslaget: Detaljregulering av Frogner sentrum med omlegging av Duevegen Arkitektene Fosse og Aasen AS 13.10.2010 Sørum kommune Plan- og utbyggingsseksjonen

Detaljer

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7 Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7 HELGELAND UNGDOMSSENTER Kommune: 1820/Alstahaug Gnr/bnr: 8/124 AskeladdenID: 170133 Referanse til : Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

KOMPLEKS 99340602 Tromsø museum

KOMPLEKS 99340602 Tromsø museum KOMPLEKS 99340602 Tromsø museum Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Troms Kommune: 1902/Tromsø Opprinnelig funksjon: Museum Nåværende funksjon: Museum Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning Totalt

Detaljer

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer CORT ADELERS GATE 30, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 209/21 AskeladdenID: 117575 Referanse til landsverneplan: Kompleks 95001 Omfang

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer VIK FENGSEL Kommune: 1417/Vik Gnr/bnr: 2/3 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang FENGSEL

Detaljer

Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole

Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole Foto-dokumentasjon innvendig Huseby Skole 02.07.15 I forbindelse med at Huseby Skole skal rives for å gjøre plass til nye Heimdal Videregående Skole har Trondheim Kommune gitt Reinertsen AS i oppdrag å

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Toll - og avgiftsetaten

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer Kapittel 12 Fredete eiendommer i landsverneplan for Toll - og avgiftsetaten Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer BREKKESTØ TIDLIGERE TOLLSTASJON Kommune: 926/Lillesand Gnr/bnr: 6/26 6/25, 6/26 AskeladdenID: 175308 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

KOMPLEKS 2575 SEM FENGSEL

KOMPLEKS 2575 SEM FENGSEL KOMPLEKS 2575 SEM FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Vestfold Kommune: 704/Tønsberg Opprinnelig funksjon: Rettslokale/arresthus Nåværende funksjon: Fengsel Foreslått vernekategori: Verneklasse 1,

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 SKÅDALEN KOMPETANSESENTER, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 35/60 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE ÅSGÅRD

Kapittel 2 Fredete eiendommer i Helse- og omsorgsdepartementets landsverneplan UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE ÅSGÅRD Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE ÅSGÅRD Kommune: 1902/Tromsø Gnr/bnr: 118/1561 AskeladdenID: 148707 Referanse til : Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

KOMPLEKS 9900233 Fredrikstad sykehus

KOMPLEKS 9900233 Fredrikstad sykehus KOMPLEKS 9900233 Fredrikstad sykehus Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Østfold Kommune: 106/Fredrikstad Opprinnelig funksjon: Sykehus Nåværende funksjon: Sykehus Foreslått vernekategori: Verneklasse 2,

Detaljer

BOLIG ERVIK. Stavanger KARI HALVORSEN SIVILARKITEKT MNAL AS. Tekst: Kari Halvorsen Foto: Lise Bjelland og Kari Halvorsen

BOLIG ERVIK. Stavanger KARI HALVORSEN SIVILARKITEKT MNAL AS. Tekst: Kari Halvorsen Foto: Lise Bjelland og Kari Halvorsen BOLIG ERVIK Stavanger KARI HALVORSEN SIVILARKITEKT MNAL AS Tekst: Kari Halvorsen Foto: Lise Bjelland og Kari Halvorsen 20 Adresse: Byggherre: Arkitekt: RIB: Entreprenør: Leverandør: Ferdigstillt: 2016

Detaljer

KOMPLEKS 13935 Fjellveien ungdomshjem

KOMPLEKS 13935 Fjellveien ungdomshjem KOMPLEKS 13935 Fjellveien ungdomshjem Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Finnmark Kommune: 2003/Vadsø Opprinnelig funksjon: Barnehjem Nåværende funksjon: Ungdomshjem Foreslått vernekategori: Totalt antall

Detaljer

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren HARDANGER TINGRETT, SJOGARDEN

Kapittel 10 Fredete eiendommer i landsverneplanen for justissektoren HARDANGER TINGRETT, SJOGARDEN Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer HARDANGER TINGRETT, SJOGARDEN Kommune: 1231/Ullensvang Gnr/bnr: 73/14 AskeladdenID: 174915 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

KOMPLEKS 9900159 St. Olavs Hospital psykisk helsevern avd. Brøset

KOMPLEKS 9900159 St. Olavs Hospital psykisk helsevern avd. Brøset KOMPLEKS 9900159 St. Olavs Hospital psykisk helsevern avd. Brøset Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Sør-Trøndelag Kommune: 1601/Trondheim Opprinnelig funksjon: Spedalskeinstitusjon Nåværende funksjon: Psykiatrisk

Detaljer