KOMPLEKS 109 HØGSKOLEN I HEDM. ELVERUM/LÆRER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMPLEKS 109 HØGSKOLEN I HEDM. ELVERUM/LÆRER"

Transkript

1 KOMPLEKS 109 HØGSKOLEN I HEDM. ELVERUM/LÆRER Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hedmark Kommune: 427/Elverum Opprinnelig funksjon: Privat lærerseminar Nåværende funksjon: Høgskole Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning Totalt antall bygg: 11 Situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg. Bygningsoversikt, omfang vern Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr 247 BLOKK A Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør/Utomhus / BLOKK B Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør / BLOKK C 1962 Verneklasse 2, bevaring Interiør / BLOKK J Verneklasse 1, fredning Eksteriør / REKTORBOLIG Verneklasse 2, bevaring Eksteriør /95 Vern kompleks Formål: Begrunnelse: Formålet er å frede lærerhøgskolen i Elverum som viktig representant for denne perioden ( ) i lærerutdanningens historie. Formålet er videre å bevare et anlegg som er verdifullt og velbevart. Formålet er også å bevare anleggets arkitekturhistoriske verdi. Lærerskoleanlegget er et bygningsmiljø med uvanlig god samhørighet, fra flere stilmessige epoker og fra flere utdanningshistorisk viktige perioder. Lærerutdanningen på Elverum ble etablert i 1892 som følge av Seminarloven fra Seminarloven åpnet for etablering av private seminarer og det ble startet slike i Nesna, Volda, Kristiania, Notodden og Elverum. I Elverum tok skolen i bruk formålsbygde lokaler i I tillegg til Elveum, ble det oppført seminarbygninger i Nesna og Volda i samme perioden. Anlegget i Elverum fremstår som mest opprinnelig og helhetlig. Anleggets totale bygningsmasse med senere byggetrinn, fremstår som en enhet i formgiving og material- og fargebruk. Omfang: Eksteriør: Fredningen omfatter blokk A inklusive fløy H og B, blokk J og Rektorboligen. Beskrivelse kulturmiljø Interiør: Fredningen omfatter deler av interiøret i blokk A inkl. fløy H og B. I blokk C fredes aula og vestibyle (forrom til aula) i 2. etasje. Utomhus: Alléen (er regulering til spesialområde for bevarng etter pbl 25.6). Høgskolen i Hedmark campus Elverum - Institutt for idrettsfag holder til i Lærerskolealleen 1. Eiendommen er på ca. 10 mål og har store parkmessige arealer. De eldste bygningene er fra 1924, med senere byggetrinn fra 1962, 1977 og Bygningene ligger i Elverum sentrum og eiendommen grenser ned til Glomma. Hovedbygningen (A + H) med sidefløyer (B og J) fra 1924 er kulturhistorisk verdifulle og har høy arkitektonisk kvalitet. Elverum har sammen med Volda og Nesna samme sektortilknytning som opprinnelig private lærerseminarer. Side 1

2 KOMPLEKS 109 HØGSKOLEN I HEDM. ELVERUM/LÆRER Eiendomshistorikk Lærerutdanninga begynte i 1892 som "Elverum privatseminar" i Folkvang. Dette er en stor tømmerbygning som lå øst for nåværende skoleanlegg flyttet lærerutdanningen i Elverum inn i et nybygg som var tegnet av arkitektene Bjercke og Eliassen. Lærerskolene var på denne tiden i en oppgangsperiode, og derfor var det planlagt stort med en fireårig lærerutdanning med to parallelle klassser på hvert trinn. I 1937 ble lærerskolen overtatt av staten med navnet Elverum offentlige lærerskole. Skolen ble utvidet mot vest Kantine ble pusset opp i Del av blokk A ble innredet for administrasjon Vinduer ble skiftet 1980 og igjen i ble skolen en avdeling for lærerutdanning innen Høgskolen i Hedmark som følge av høgskolereformen. Sentraladministrasjonen for HiHED ble lagt til Elverum. Tilbygg mot syd sto ferdig Blokk A, B og H og alleen/adkomstveien er regulert til spesialområde bevaring. Kilder: Fra privatseminar til høgskole. Elverum lærerhøgskole Helge Dahl m fl. Ferdigmelding 195/1977 og 494/1995. St.meld. nr s 8 og 1958 s 30. Verneverdige bygg Byggnr: 247 GAB nr: Navn: BLOKK A Oppført: Byggnr: 248 GAB nr: Navn: BLOKK B Oppført: Byggnr: 249 GAB nr: Navn: BLOKK C Oppført: 1962 Byggnr: 252 GAB nr: Navn: BLOKK J Oppført: Byggnr: 253 GAB nr: Navn: REKTORBOLIG Oppført: Side 2

3 KOMPLEKS 109 HØGSKOLEN I HEDM. ELVERUM/LÆRER Hovedadkomsten. Opphavsrett: Statsbygg. Anlegget sett fra Glomma-siden. Opphavsrett: Statsbygg. Hovedinngang fløy B i bakgrunnen. Opphavsrett: Statsbygg. Regulering. Opphavsrett: Statsbygg. Side 3

4 BYGNING 247 BLOKK A Bygnings- og eiendomsdata Ansvarssted/etat: GAB nr: Gnr/bnr: 28/95 STATSBYGG ØST Oppført: Byggherre: Arkitekt: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Bygningsart: Regulering: Vernestatus: Elverum lærerskole Bjerke og Eliassen Skole Regulert: Reguleringsplan med bestemmelser for Elverum Lærerhøgskole ble godkjent 30. november 1992 av Elverum kommune i forbindelse med nytt tilbygg i syd. I reguleringsplanen er Bygg A, B og H regulert til bevaring. Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven 25.6 Utsnitt situasjonskart med utomhusvern. Bygningen er markert. Opphavsrett: Statsbygg. Sammendrag bygningsbeskrivelse Dette er hovedbygning - skolebygningen med gymfløy (248 blokk B, mot nord) og vaktmesterfløy (Blokk H, mot sør) som ikke har egen oppføring i SKE, men er del av 247 Blokk A. Blokk H er fløy direkte sammenbundet med Blokk A i søndre del av denne. Taket i 2.etg. i blokk H er originalt med dekor. I reguleringsplanen er Bygg A, B og H regulert til bevaring. Sammendrag bygningshistorie 247 Blokk A er den opprinnelige skolebygningen til lærerskolen og ble bygd sammen med blokk H i syd og blokk B (248) i nord. Alle tre bygningene er oppført i Blokk H hadde opprinnelig vaktmesterleilighet i 1.etg til midten av 1970-tallet. 2. etg. var studentrom. Rommet har senere vært som personalrom. Bygningshistorikk Nybygget som lærerskole Kantine pusses opp Deler av bygget ominnredes for administrasjon, og vinduer skiftes Innredes for sentraladministrasjonen til Høgskolen i Hedmark. Vern Formål: Begrunnelse: Formålet med fredning er å sikre en representant for en viktig epoke innen lærerutddanning. Lærerskolen på Elverum er en arkitektonisk og kulturhistorisk verdifull representant for lærerskolene som ble oppført i 1920-åra, som opprinnelig var private lærerseminarer. Omfang: Eksteriør: Blokk A og H. Blokk A er, sammen med Blokk B i nord og Fløy H i syd, den opprinnelige hovedbygningen i skoleanlegget og fremstår meget opprinnelig. Bygningen har betydelig kulturhistorisk betydning og høy arkitektonisk kvalitet. Selv om skolens funksjon og innhold er mye endret, er bygningens opprinnelige uttrykk i meget stor grad beholdt. Interiør: Som vist på plantegninger: Blokk A; Vindfang for inngangspartiet midt på fløy A, inngangsparti, trapp og trapperom i bindeleddet mellom A og B, peisestue i 2. etg., opprinnelig planløsning i deler av gang og enkelte undervisningsrom i 2. etg. Fløy H; stort undervisningsrom for enden av hovedtrapp i 2. etg. Vernekategori: Utomhus: Alléen som vist på kart. Verneklasse 1, fredning Side 1

5 BYGNING 247 BLOKK A Blokk A mot øst med Hovedinngang. Opphavsrett: Statsbygg. Blokk A fasade øst sett mot Blokk B, med Hovedinngang. Opphavsrett: Statsbygg. Fasade mot øst med fløy H mot nord, til venstre. Opphavsrett: Statsbygg. Inngang mellom Blokk A (til venstre) og blokk B. Opphavsrett: Statsbygg. Side 2

6 BYGNING 247 BLOKK A Plan, 1. etg. Omfang interiørfredning: vindfang for inngangspartiet midt på fløy A, inngangsparti, trapp og trapperom i bindeleddet mellom A og B. Opphavsrett: Statsbygg. Plan, 2. etg. Omfang interørfredning: peisestue i 2. etg fløy H, stort undervisningsrom for enden av hovedtrapp i 2 etg fløy A, opprinnelig planløsning i deler av gang og enkelte undervisningsrom. Opphavsrett: Statsbygg. Alléen som leder fram til hovedinngangen. Opphavsrett: Statsbygg. Inngangsdør mellom A og B. Opphavsrett: Statsbygg. Side 3

7 BYGNING 247 BLOKK A Trapp i forbindelsesgang mellom A og B. Opphavsrett: Statsbygg. Peisestue 2 etg. H fløy. Opphavsrett: Statsbygg. Trapp i forbindelsesgang mellom A og B. Opphavsrett: Statsbygg. Detalj av tak i peisestue i 2 etg. H fløy. Opphavsrett: Statsbygg. Side 4

8 BYGNING 248 BLOKK B Bygnings- og eiendomsdata Ansvarssted/etat: GAB nr: Gnr/bnr: 28/95 STATSBYGG ØST Oppført: Byggherre: Arkitekt: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Bygningsart: Regulering: Vernestatus: Staten Bjerke og Eliassen Skole Regulert: Reguleringsplan med bestemmelser for Elverum Lærerhøgskole ble godkjent 30. november 1992 av Elverum kommune i forbindelse med nytt tilbygg i syd. I reguleringsplanen er Bygg A, B og H regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven Regulert til Spesialområde for bevaring etter Plan- og bygningsloven 25.6 Utsnitt situasjonskart. Bygningen er markert. Opphavsrett: Statsbygg. Sammendrag bygningsbeskrivelse Blokk B, Gymfløy er direkte sammenbundet med den opprinnelige skolebygningen (blokk A). Bygget er i to etasjer, gymsal i 2.etg. Blokk B ble bygget samtidig med Blokk A og dennes H Fløy mot syd, i perioden Sammendrag bygningshistorie Oppført som gymnastikkfløy i som del av skolebygget. Bygningshistorikk 1924 Fløyen ble ferdigstilt i 1924 som del av Elverum Lærerskole for kroppsøvelse/ gymnastikk. Vern Formål: Begrunnelse: Omfang: Vernekategori: Formålet med fredning er å sikre en representant for en viktig epoke innen lærerutddanning. Lærerskolen på Elverum er en arkitektonisk og kulturhistorisk verdifull representant for lærerskolene som ble oppført i 1920-åra, som opprinnelig var private lærerseminarer. Blokk B er del av det opprinnelige skoleanlegget oppført i , og fremstår meget opprinnelig. Bygningen har betydelig kulturhistorisk betydning og høy arkitektonisk kvalitet. Selv om bygningens funksjon er mye endret, er bygningens opprinnelige uttrykk i meget stor grad beholdt. Eksteriør. Interiør som vist på plantegningen: Inngangsparti, trapp og trapperom i bindeleddet mellom A og B. Verneklasse 1, fredning Fasade mot syd og forplass til bygningene. Opphavsrett: Statsbygg. Fasade mot syd,sett fra H fløy. Opphavsrett: Statsbygg. Side 1

9 BYGNING 248 BLOKK B Fasade mot syd m/ inngang. Opphavsrett: Statsbygg Fasade mot nord, med Blok J til venstre Opphavsrett: Statsbygg. Detalj av lufting tak Opphavsrett: Statsbygg Fasade mellombygg mot syd. Opphavsrett: Statsbygg. Detlj av inngangsdør i mellombygg Blokk A og Blokk B. Opphavsrett: Statsbygg. Trapp fra 1. til 2. etasje mellombygg. Opphavsrett: Statsbygg. Side 2

10 BYGNING 248 BLOKK B Inngangsdør Opphavsrett: Statsbygg Plantegning 1. etasje med skravur for fredet interiør. Opphavsrett: Statsbygg. Plantegning 2. etasje med skravur for fredet interiør. Opphavsrett: Statsbygg. Side 3

11 BYGNING 249 BLOKK C Bygnings- og eiendomsdata Ansvarssted/etat: STATSBYGG ØST GAB nr: Gnr/bnr: 28/95 Oppført: 1962 Byggherre: Arkitekt: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Bygningsart: Regulering: Vernestatus: Staten Andr. H. Bjercke og Georg Eliassen Regulert: Reguleringsplan med bestemmelser for Elverum Lærerhøgskole ble godkjent 30. november Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg. Sammendrag bygningsbeskrivelse Tilbygg til lærerskoleanlegget oppført Fløyen er bygd sammen med de øvrige bygningene og er plassert i bakkant av hovedanlegget. Form- og fargegiving er tilpasset det eksisterende anlegget. Sammendrag bygningshistorie Oppført i Vern Formål: Begrunnelse: Omfang: Vernekategori: Bevare et fint tilpasset tilbygg til 1924-delen tegnet av de samme arkitektene som tegnet hovedbygningen, samt bevare en representant for etterkrigsekspansjonen ved lærerskolen. Bevaring av aulaen vil sikre vern av en fin og tidstypisk aula i god og opprinnelig stand. Interiør: Som vist på plantegning; Aula og vestibyle (forrom til aula) i 2. etasje. Verneklasse 2, bevaring Det lave bygningsvolumet i forkant er fra 1977, ikke del av Aulabygningen fra Opphavsrett: Statsbygg. Inngangsparti for aulaen. Opphavsrett: Statsbygg. Side 1

12 BYGNING 249 BLOKK C Plantegning 2. etasje med skravur for interiørvern. Opphavsrett: Statsbygg. Aula. Opphavsrett: Statsbygg. Aula inngang. Opphavsrett: Statsbygg. Scene i aula. Opphavsrett: Statsbygg. Originale lamper i aula. Opphavsrett: Statsbygg. Vestibyle aula. Opphavsrett: Statsbygg. Side 2

13 BYGNING 252 BLOKK J Bygnings- og eiendomsdata Ansvarssted/etat: GAB nr: Gnr/bnr: 28/95 STATSBYGG ØST Oppført: Byggherre: Arkitekt: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Bygningsart: Regulering: Vernestatus: Bjerke og Eliassen Regulert: Reguleringsplan med bestemmelser for Elverum Lærerhøgskole ble godkjent 30. november Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg Sammendrag bygningsbeskrivelse Garasje/uthus i to etasjer. Opprinnelig var fasaden i 1.etasje åpen. Sammendrag bygningshistorie Oppført som garasje/uthus til det opprinnelige lærerskoleanlegget i Opprinnelig var fasaden i 1.etasje åpen. Den er senere bygget igjen. Vern Formål: Begrunnelse: Omfang: Vernekategori: Formålet med å frede Blokk J er å sikre en del av det opprinnelige anlegget som representerer en viktig epoke innen lærerutdannigen. Blokk J ble oppført som et uværsskur eller lignende som del av det første byggetrinnet på lærerskolen. Det er en viktig del av det opprinnelige anlegget og helheten. Eksteriør. Verneklasse 1, fredning Opprinnelig var fasaden t.v. mot syd, i 1. etasje åpen, trolig som uværsskur. Opphavsrett: Statsbygg. Fasade mot nord, Blokk B til venstre. Den lave delen antas tilbygd senere. Opphavsrett: Statsbygg. Side 1

14 BYGNING 252 BLOKK J Fasade mot syd, uthus med gymsal, fløy B, til venstre. Opphavsrett: Statsbygg. Detlj av tak, sett mot øst Opphavsrett: Statsbygg. Hjørne med gesim, sydøst. Opphavsrett: Statsbygg. Side 2

15 BYGNING 253 REKTORBOLIG Bygnings- og eiendomsdata Ansvarssted/etat: STATSBYGG ØST GAB nr: Gnr/bnr: 28/95 Oppført: Byggherre: Arkitekt: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Bygningsart: Regulering: Vernestatus: Staten Bolig/bosetning Regulert: Reguleringsplan med bestemmelser for Elverum Lærerhøgskole ble godkjent 30. november 1992 av Elverum kommune i forbindelse med nytt tilbygg i syd. I reguleringsplanen er Bygg A, B og H regulert til bevaring. Utsnitt situasjonskart. Opphavsrett: Statsbygg Sammendrag bygningsbeskrivelse Bygningen har form og materialbruk som harmonerer med det opprinnelige skoleanlegget. Samtidig viser boligen typiske trekk fra sin periode. Se St.meld. nr , side 30. Sammendrag bygningshistorie Boligen viser at skolen var avhengig av å tilby bolig for å trekke til seg lærere og ledere. Bygningshistorikk Huset ble bygget som bolig for skolens rektor, men har lenge vært brukt som kontor for deler av skolens virksomhet. Vern Formål: Begrunnelse: Formålet er å verne Rektorboligen som en del av et arkitektonisk og utdanningshistorisk verdifullt anlegg. Rektorboligen er del av anlegget og bidrar til å skape et bygningsmiljø med verdifull helhet, fra flere stilmessige og utdanningshistoriske epoker. Boligen viser at skolen var avhengig av å tilby bolig for å trekke til seg lærere og ledere. Bygningen har form og materialbruk som harmonerer med det opprinnelige skoleanlegget. Samtidig viser boligen typiske trekk fra sin periode. Omfang: Vernekategori: Bygningen bidrar også til romlig avgrensning av forarealene til skoleanlegget, som er den mest representative delen av utomhusanlegget. Eksteriør, inklusive glassveranda/hagestue. Verneklasse 2, bevaring Fasade mot nord og øst. Opphavsrett: Statsbygg. Fasade mot vest med glassveranda. Opphavsrett: Statsbygg. Side 1

16 BYGNING 253 REKTORBOLIG Bildet viser samhørigheten mellom bygninger i anlegget. Opphavsrett: Statsbygg. Fasade med inngangsparti vendt mot skolen. Opphavsrett: Statsbygg. Fasade vest, nærbilde av hagestue. Opphavsrett: Statsbygg. Blyglassvindu til høyre for inngangen. Opphavsrett: Statsbygg. Side 2

KOMPLEKS 109 HØGSKOLEN I HEDM. ELVERUM/LÆRER

KOMPLEKS 109 HØGSKOLEN I HEDM. ELVERUM/LÆRER KOMPLEKS 109 HØGSKOLEN I HEDM. ELVERUM/LÆRER Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hedmark Kommune: 427/Elverum Opprinnelig funksjon: Privat lærerseminar Nåværende funksjon: Høgskole Foreslått vernekategori:

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 HØGSKOLEN I HEDM. ELVERUM/LÆRER Kommune: 427/Elverum Gnr/bnr: 28/95 AskeladdenID: 175098 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 HØGSKOLEN I HEDM. ELVERUM/LÆRER Kommune: 427/Elverum Gnr/bnr: 28/95 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan: Kompleks 109 Omfang

Detaljer

KOMPLEKS 3407 NORGES IDRETTSHØGSKOLE

KOMPLEKS 3407 NORGES IDRETTSHØGSKOLE KOMPLEKS 3407 NORGES IDRETTSHØGSKOLE Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Oslo Kommune: 301/Oslo kommune Opprinnelig funksjon: Skole/undervisning Nåværende funksjon: Skole/undervisning Foreslått vernekategori:

Detaljer

KOMPLEKS 3407 NORGES IDRETTSHØGSKOLE

KOMPLEKS 3407 NORGES IDRETTSHØGSKOLE KOMPLEKS 3407 NORGES IDRETTSHØGSKOLE Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Oslo Kommune: 301/Oslo kommune Opprinnelig funksjon: Skole/undervisning Nåværende funksjon: Skole/undervisning Foreslått vernekategori:

Detaljer

KOMPLEKS 3570 FORSKNINGSVEIEN 3, OSLO

KOMPLEKS 3570 FORSKNINGSVEIEN 3, OSLO KOMPLEKS 3570 FORSKNINGSVEIEN 3, OSLO Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Oslo 301/Oslo kommune Papirindustriens Forskningsinstitutt

Detaljer

KOMPLEKS 3570 FORSKNINGSVEIEN 3, OSLO

KOMPLEKS 3570 FORSKNINGSVEIEN 3, OSLO KOMPLEKS 3570 FORSKNINGSVEIEN 3, OSLO Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Oslo 301/Oslo kommune Papirindustriens Forskningsinstitutt

Detaljer

KOMPLEKS 13944 Villa Rød

KOMPLEKS 13944 Villa Rød KOMPLEKS 13944 Villa Rød Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Rogaland Kommune: 1103/Stavanger Opprinnelig funksjon: Bolig Nåværende funksjon: Barnevernsinstitusjon Foreslått vernekategori: Verneklasse 1,

Detaljer

KOMPLEKS 13941 SKÅLAND, MOI

KOMPLEKS 13941 SKÅLAND, MOI KOMPLEKS 13941 SKÅLAND, MOI Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Rogaland Kommune: 1112/Lund Opprinnelig funksjon: Tuberkulosehjem Nåværende funksjon: Barnevernsinstitusjon Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

KOMPLEKS 3397 Jusbygget

KOMPLEKS 3397 Jusbygget KOMPLEKS 3397 Jusbygget Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Folkeskole Nåværende funksjon: Universitet Foreslått vernekategori: Verneklasse 2, bevaring

Detaljer

KOMPLEKS 575 HØGSKULEN I VOLDA

KOMPLEKS 575 HØGSKULEN I VOLDA Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Møre og Romsdal 1519/Volda Lærerskole Høgskole Verneklasse 2, bevaring Totalt antall bygg: 7

Detaljer

KOMPLEKS Universitetsbiblioteket

KOMPLEKS Universitetsbiblioteket KOMPLEKS 9900490 Universitetsbiblioteket Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Universitetesbibliotek Nåværende funksjon: Universitetesbibliotek Foreslått

Detaljer

KOMPLEKS 13912 VIEN-SENTERET - HAMAR

KOMPLEKS 13912 VIEN-SENTERET - HAMAR KOMPLEKS 13912 VIEN-SENTERET - HAMAR Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hedmark Kommune: 403/Hamar Opprinnelig funksjon: Barnevernsinstitusjon Nåværende funksjon: Barnevernsinstitusjon Foreslått vernekategori:

Detaljer

KOMPLEKS 3375 Universitetsadm Muséplass 1 m fl

KOMPLEKS 3375 Universitetsadm Muséplass 1 m fl KOMPLEKS 3375 Universitetsadm Muséplass 1 m fl Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Hordaland 1201/Bergen Murvillaer Universitetsadministrasj

Detaljer

KOMPLEKS 2582 KRAGERØ FENGSEL

KOMPLEKS 2582 KRAGERØ FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Telemark Kommune: 815/Kragerø Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning Totalt antall bygg: 4 Situasjonskart. Opphavsrett:

Detaljer

KOMPLEKS 99335705 Geitmyrsveien

KOMPLEKS 99335705 Geitmyrsveien KOMPLEKS 99335705 Geitmyrsveien Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Oslo Kommune: 301/Oslo kommune Opprinnelig funksjon: Tannlegehøyskole Nåværende funksjon: Tannlegehøyskole Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

KOMPLEKS 3382 PARKVEIEN

KOMPLEKS 3382 PARKVEIEN KOMPLEKS 3382 PARKVEIEN Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Villa Nåværende funksjon: Kontorer, UiB Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning Totalt

Detaljer

KOMPLEKS 3414 METEOROLOGISK INSTITUTT

KOMPLEKS 3414 METEOROLOGISK INSTITUTT KOMPLEKS 3414 METEOROLOGISK INSTITUTT Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Oslo Kommune: 301/Oslo kommune Opprinnelig funksjon: Meteorologisk institutt Nåværende funksjon: Meteorologisk institutt Foreslått

Detaljer

KOMPLEKS 13859 MUNK & KLEM, SKIEN

KOMPLEKS 13859 MUNK & KLEM, SKIEN KOMPLEKS 13859 MUNK & KLEM, SKIEN Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Telemark Kommune: 806/Skien Opprinnelig funksjon: Barnehjem Nåværende funksjon: Barnevernsadm. Foreslått vernekategori: Verneklasse 1,

Detaljer

KOMPLEKS Sydneshaugen skole

KOMPLEKS Sydneshaugen skole KOMPLEKS 9900493 Sydneshaugen skole Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Folkeskole Nåværende funksjon: Undervisningslokaler Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

KOMPLEKS 906550304 Forvalterboligen

KOMPLEKS 906550304 Forvalterboligen KOMPLEKS 906550304 Forvalterboligen Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Oslo Kommune: 301/Oslo kommune Opprinnelig funksjon: Gårdsanlegg/bolig Nåværende funksjon: Kontor/møterom Foreslått vernekategori: Totalt

Detaljer

KOMPLEKS Arendal politistasjon, Kirkegt. 2

KOMPLEKS Arendal politistasjon, Kirkegt. 2 KOMPLEKS 86001 Arendal politistasjon, Kirkegt. 2 Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Aust-Agder Kommune: 906/Arendal Opprinnelig funksjon: Kontorer. Nåværende funksjon: Kontorer. Foreslått vernekategori:

Detaljer

KOMPLEKS 728 LANGNESVEIEN 3B, TROMSØ

KOMPLEKS 728 LANGNESVEIEN 3B, TROMSØ KOMPLEKS 728 LANGNESVEIEN 3B, TROMSØ Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Troms Kommune: 1902/Tromsø Opprinnelig funksjon: Geofysisk institutt Nåværende funksjon: Bolig Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

KOMPLEKS 383 GRENSEKONTROLLSTASJON STORSKOG

KOMPLEKS 383 GRENSEKONTROLLSTASJON STORSKOG KOMPLEKS 383 GRENSEKONTROLLSTASJON STORSKOG Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Finnmark Kommune: 2030/Sør-Varanger Opprinnelig funksjon: Offentlig forvaltning Nåværende funksjon: Offentlig forvaltning Foreslått

Detaljer

KOMPLEKS Tromsø politihus

KOMPLEKS Tromsø politihus KOMPLEKS 979001 Tromsø politihus Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Troms 1902/Tromsø Opprinnelig funksjon: Fylkesbygg. Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Politistasjon. Verneklasse 2,

Detaljer

KOMPLEKS Kongsvinger fengsel, Vardåsen

KOMPLEKS Kongsvinger fengsel, Vardåsen KOMPLEKS 13835 Kongsvinger fengsel, Vardåsen Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hedmark Kommune: 402/Kongsvinger Opprinnelig funksjon: Forsvarsanlegg Nåværende funksjon: Fengsel Foreslått vernekategori:

Detaljer

KOMPLEKS 13947 Bergen barn- og foreldresenter avd. Bønes

KOMPLEKS 13947 Bergen barn- og foreldresenter avd. Bønes KOMPLEKS 13947 Bergen barn- og foreldresenter avd. Bønes Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Mødrehjem Nåværende funksjon: Barn- og foreldresenter Foreslått

Detaljer

KOMPLEKS 2593 VADSØ FENGSEL

KOMPLEKS 2593 VADSØ FENGSEL KOMPLEKS 2593 VADSØ FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Finnmark Kommune: 2003/Vadsø Opprinnelig funksjon: Fengsel Nåværende funksjon: Fengsel Foreslått vernekategori: Verneklasse 2, bevaring Totalt

Detaljer

KOMPLEKS 2575 SEM FENGSEL

KOMPLEKS 2575 SEM FENGSEL KOMPLEKS 2575 SEM FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Vestfold Kommune: 704/Tønsberg Opprinnelig funksjon: Rettslokale/arresthus Nåværende funksjon: Fengsel Foreslått vernekategori: Verneklasse 1,

Detaljer

KOMPLEKS 3371 De kulturhistoriske samlinger

KOMPLEKS 3371 De kulturhistoriske samlinger KOMPLEKS 3371 De kulturhistoriske samlinger Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Kulturhistorisk museum Nåværende funksjon: Kulturhistorisk museum Foreslått

Detaljer

KOMPLEKS 644 HUSEBY KOMPETANSESENTER, OSLO

KOMPLEKS 644 HUSEBY KOMPETANSESENTER, OSLO KOMPLEKS 644 HUSEBY KOMPETANSESENTER, OSLO Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Oslo 301/Oslo kommune Blindeskole for gutter Kompetansesenter,

Detaljer

KOMPLEKS 13887 Helgeland ungdomssenter

KOMPLEKS 13887 Helgeland ungdomssenter KOMPLEKS 13887 Helgeland ungdomssenter Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 6 Nordland 1820/Alstahaug Barnevernsinstitusjon,

Detaljer

KOMPLEKS 644 HUSEBY KOMPETANSESENTER, OSLO

KOMPLEKS 644 HUSEBY KOMPETANSESENTER, OSLO KOMPLEKS 644 HUSEBY KOMPETANSESENTER, OSLO Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Oslo 301/Oslo kommune Blindeskole for gutter Kompetansesenter,

Detaljer

KOMPLEKS 2593 VADSØ FENGSEL

KOMPLEKS 2593 VADSØ FENGSEL KOMPLEKS 2593 VADSØ FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Finnmark Kommune: 2003/Vadsø Opprinnelig funksjon: Fengsel Nåværende funksjon: Fengsel Foreslått vernekategori: Verneklasse 2, bevaring Totalt

Detaljer

KOMPLEKS 591 HØGSKOLEN I HEDM. ELVERUM/SYKEPL

KOMPLEKS 591 HØGSKOLEN I HEDM. ELVERUM/SYKEPL KOMPLEKS 591 HØGSKOLEN I HEDM. ELVERUM/SYKEPL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Hedmark 427/Elverum Undervisning- og internat.

Detaljer

KOMPLEKS 49001 Sandvika tinghus og politihus, Malmskrivervn. 2-4

KOMPLEKS 49001 Sandvika tinghus og politihus, Malmskrivervn. 2-4 Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Akershus Kommune: 219/Bærum Opprinnelig funksjon: Tinghus og politihus. Nåværende funksjon: Tinghus. Foreslått vernekategori: Verneklasse 2, bevaring Totalt antall bygg:

Detaljer

KOMPLEKS 2592 VIK FENGSEL

KOMPLEKS 2592 VIK FENGSEL KOMPLEKS 2592 VIK FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Sogn og Fjordane 1417/Vik Fengsel, rettlokale og bolig Fengsel Verneklasse

Detaljer

KOMPLEKS 3374 ADM. AVD LANGESGT 1-3

KOMPLEKS 3374 ADM. AVD LANGESGT 1-3 KOMPLEKS 3374 ADM. AVD LANGESGT 1-3 Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Bolig Nåværende funksjon: Undervisning/forskning Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

KOMPLEKS 99340602 Tromsø museum

KOMPLEKS 99340602 Tromsø museum KOMPLEKS 99340602 Tromsø museum Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Troms Kommune: 1902/Tromsø Opprinnelig funksjon: Museum Nåværende funksjon: Museum Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning Totalt

Detaljer

KOMPLEKS 86001 Arendal politistasjon, Kirkegt. 2

KOMPLEKS 86001 Arendal politistasjon, Kirkegt. 2 KOMPLEKS 86001 Arendal politistasjon, Kirkegt. 2 Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Aust-Agder Kommune: 906/Arendal Opprinnelig funksjon: Kontorer. Nåværende funksjon: Kontorer. Foreslått vernekategori:

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 NEDRE GAUSEN, HOLMESTRAND Kommune: 702/Holmestrand Gnr/bnr: 129/91 AskeladdenID: 175076 Referanse til landsverneplan: Kompleks 622

Detaljer

KOMPLEKS 3389 VILLAVN

KOMPLEKS 3389 VILLAVN KOMPLEKS 3389 VILLAVN Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Villa Nåværende funksjon: Representasjonsbolig. Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Detaljer

KOMPLEKS Kristian Augusts gate 21, Oslo

KOMPLEKS Kristian Augusts gate 21, Oslo KOMPLEKS 13683001 Kristian Augusts gate 21, Oslo Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Oslo Kommune: 301/Oslo kommune Opprinnelig funksjon: Bolig Nåværende funksjon: Undervisning Foreslått vernekategori: Totalt

Detaljer

KOMPLEKS 13853 EIKHAUGEN/NYLI, ARENDAL

KOMPLEKS 13853 EIKHAUGEN/NYLI, ARENDAL KOMPLEKS 13853 EIKHAUGEN/NYLI, ARENDAL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Aust-Agder Kommune: 906/Arendal Opprinnelig funksjon: Gårdsbruk/landsted Nåværende funksjon: Barnevernsinstitusjon Foreslått vernekategori:

Detaljer

KOMPLEKS 347 VIDSTEENSVEI, STORD

KOMPLEKS 347 VIDSTEENSVEI, STORD KOMPLEKS 347 VIDSTEENSVEI, STORD Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1221/Stord Opprinnelig funksjon: Sakførerbolig Nåværende funksjon: Sorenskrivergård Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

KOMPLEKS 9900058 BUPA Fjellbrott

KOMPLEKS 9900058 BUPA Fjellbrott KOMPLEKS 9900058 BUPA Fjellbrott Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 4 Buskerud 625/Nedre Eiker Ungdomspsykiatrisk behandlingshjem Verneklasse

Detaljer

KOMPLEKS 9900492 Psykologibygget, Bjørn Christiansens hus

KOMPLEKS 9900492 Psykologibygget, Bjørn Christiansens hus KOMPLEKS 9900492 Psykologibygget, Bjørn Christiansens hus Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Trygdekontor Nåværende funksjon: Psykologisk fakultet Foreslått

Detaljer

KOMPLEKS 99340602 Tromsø museum

KOMPLEKS 99340602 Tromsø museum KOMPLEKS 99340602 Tromsø museum Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Troms Kommune: 1902/Tromsø Opprinnelig funksjon: Museum Nåværende funksjon: Universitetsmuseum Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg:

Detaljer

BYGNING 93 GUNNERUSGT 1

BYGNING 93 GUNNERUSGT 1 BYGNING 93 GUNNERUSGT 1 Kompleks 72 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Gunnerusgt/Sverresgt. Bygnings- og eiendomsdata Ansvarssted/etat: GAB nr: 10539765 Gnr/bnr: 403/177 Oppført: 1930 Byggherre: STATSBYGG MIDT-NORGE

Detaljer

KOMPLEKS 68 JUSTISBYGGET I KRISTIANSAND

KOMPLEKS 68 JUSTISBYGGET I KRISTIANSAND KOMPLEKS 68 JUSTISBYGGET I KRISTIANSAND Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Vest-Agder 1001/Kristiansand Bolig og næringsvirksomhet.

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 NEDRE GAUSEN, HOLMESTRAND Kommune: 702/Holmestrand Gnr/bnr: 129/91 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan: Kompleks 622 Omfang

Detaljer

KOMPLEKS 3587 GRENSEKOMMISARIATET I KIRKENES

KOMPLEKS 3587 GRENSEKOMMISARIATET I KIRKENES KOMPLEKS 3587 GRENSEKOMMISARIATET I KIRKENES Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Finnmark Kommune: 2030/Sør-Varanger Opprinnelig funksjon: Offentlig forvaltning Nåværende funksjon: Offentlig forvaltning Foreslått

Detaljer

KOMPLEKS DPS Midt-Finnmark

KOMPLEKS DPS Midt-Finnmark KOMPLEKS 9900187 DPS Midt-Finnmark Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 7 Finnmark 2020/Porsanger, 2021/Karasjohka-

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND, ROMMETVEIT Kommune: 1221/Stord Gnr/bnr: 21/1 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført

Detaljer

KOMPLEKS 9900060 Kongsberg sykehus

KOMPLEKS 9900060 Kongsberg sykehus KOMPLEKS 9900060 Kongsberg sykehus Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Buskerud Kommune: 604/Kongsberg Opprinnelig funksjon: Sykehus Nåværende funksjon: Sykehus Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Detaljer

KOMPLEKS 2590 ÅLESUND FENGSEL

KOMPLEKS 2590 ÅLESUND FENGSEL KOMPLEKS 2590 ÅLESUND FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Møre og Romsdal 1504/Ålesund Fengsel, rettslokale og bolig Fengsel

Detaljer

KOMPLEKS 110 HØGSKOLEN I HEDMARK, HAMAR

KOMPLEKS 110 HØGSKOLEN I HEDMARK, HAMAR KOMPLEKS 110 HØGSKOLEN I HEDMARK, HAMAR Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hedmark Kommune: 403/Hamar Opprinnelig funksjon: Seminar/lærerskole Nåværende funksjon: Høgskole Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

KOMPLEKS 2592 VIK FENGSEL

KOMPLEKS 2592 VIK FENGSEL KOMPLEKS 2592 VIK FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Sogn og Fjordane 1417/Vik Fengsel, rettlokale og bolig Fengsel Totalt

Detaljer

KOMPLEKS 1026 HØGSKOLEN I HARSTAD

KOMPLEKS 1026 HØGSKOLEN I HARSTAD KOMPLEKS 1026 HØGSKOLEN I HARSTAD Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Troms Kommune: 1901/Harstad Opprinnelig funksjon: Industri/lager/handel Nåværende funksjon: Høgskole Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

KOMPLEKS 493001 Risør politistasjon

KOMPLEKS 493001 Risør politistasjon KOMPLEKS 493001 Risør politistasjon Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Aust-Agder Kommune: 901/Risør Opprinnelig funksjon: Tollbod Nåværende funksjon: Politistasjon Foreslått vernekategori: Verneklasse 2,

Detaljer

KOMPLEKS 575 HØGSKULEN I VOLDA

KOMPLEKS 575 HØGSKULEN I VOLDA Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Møre og Romsdal Kommune: 1519/Volda Opprinnelig funksjon: Lærerskole Nåværende funksjon: Høgskole Foreslått vernekategori: Verneklasse 2, bevaring Totalt antall bygg: 7

Detaljer

KOMPLEKS 2575 SEM FENGSEL

KOMPLEKS 2575 SEM FENGSEL KOMPLEKS 2575 SEM FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Vestfold Kommune: 704/Tønsberg Opprinnelig funksjon: Rettslokale/arresthus Nåværende funksjon: Fengsel Foreslått vernekategori: Verneklasse 1,

Detaljer

KOMPLEKS 622 NEDRE GAUSEN, HOLMESTRAND

KOMPLEKS 622 NEDRE GAUSEN, HOLMESTRAND KOMPLEKS 622 NEDRE GAUSEN, HOLMESTRAND Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Vestfold 702/Holmestrand Gårdsbruk/lærerseminar Statped/kompetansesen

Detaljer

KOMPLEKS 13935 Fjellveien ungdomshjem

KOMPLEKS 13935 Fjellveien ungdomshjem KOMPLEKS 13935 Fjellveien ungdomshjem Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Finnmark Kommune: 2003/Vadsø Opprinnelig funksjon: Barnehjem Nåværende funksjon: Ungdomshjem Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

KOMPLEKS 68 JUSTISBYGGET I KRISTIANSAND

KOMPLEKS 68 JUSTISBYGGET I KRISTIANSAND KOMPLEKS 68 JUSTISBYGGET I KRISTIANSAND Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Vest-Agder 1001/Kristiansand Bolig og næringsvirksomhet.

Detaljer

Kapittel XX Fredete eiendommer i landsverneplan for Kulturdepartementet

Kapittel XX Fredete eiendommer i landsverneplan for Kulturdepartementet Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer NRK MARIENLYST Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 46/107 AskeladdenID: Referanse til landsverneplan: Kompleks 9903241 Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

KOMPLEKS 72 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Gunnerusgt/Sverresgt.

KOMPLEKS 72 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Gunnerusgt/Sverresgt. KOMPLEKS 72 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Gunnerusgt/Sverresgt. Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Sør-Trøndelag Kommune: 1601/Trondheim Opprinnelig funksjon: Gassverk Nåværende funksjon: Høgskole Foreslått

Detaljer

KOMPLEKS 2576 BERG FENGSEL

KOMPLEKS 2576 BERG FENGSEL KOMPLEKS 2576 BERG FENGSEL Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Vestfold Kommune: 704/Tønsberg Opprinnelig funksjon: Fangeleir Nåværende funksjon: Fengsel Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning Totalt

Detaljer

KOMPLEKS 110 HØGSKOLEN I HEDMARK, HAMAR

KOMPLEKS 110 HØGSKOLEN I HEDMARK, HAMAR KOMPLEKS 110 HØGSKOLEN I HEDMARK, HAMAR Fylke: Hedmark Kommune: 403/Hamar Lærerskole/seminar Høgskole Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 14 Nils Hertzbergs hus (A-bygningen). Foto: Erik Ruud

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 SYDNESHAUGEN SKOLE Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 164/510 AskeladdenID: 175092 Referanse til landsverneplan: Kompleks 9900493 Omfang

Detaljer

KOMPLEKS Nordlysobservatoriet

KOMPLEKS Nordlysobservatoriet KOMPLEKS 99340601 Nordlysobservatoriet Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Troms Kommune: 1902/Tromsø Opprinnelig funksjon: Nordlysobservatorie. Nåværende funksjon: Nordlysobservatorie. Foreslått vernekategori:

Detaljer

KOMPLEKS 9900494 Trondheim biologiske stasjon

KOMPLEKS 9900494 Trondheim biologiske stasjon KOMPLEKS 9900494 Trondheim biologiske stasjon Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Sør-Trøndelag Kommune: 1601/Trondheim Opprinnelig funksjon: Forskningsstasjon Nåværende funksjon: Forskningsstasjon Foreslått

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG, BISPEGATA Kommune: 1601/Trondheim Gnr/bnr: 403/54 AskeladdenID: 175072 Referanse til landsverneplan:

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 HØGSK.NORD-TRLAG,RØSTAD Kommune: 1719/Levanger Gnr/bnr: 274/1 AskeladdenID: 175094 Referanse til landsverneplan: Kompleks 537 Omfang

Detaljer

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7

Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7 Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7 IRAS HUS, TØNSBERG Kommune: 704/Tønsberg Gnr/bnr: 58/45 AskeladdenID: 170134 Referanse til : Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr.

Detaljer

KOMPLEKS 13935 Fjellveien ungdomshjem

KOMPLEKS 13935 Fjellveien ungdomshjem KOMPLEKS 13935 Fjellveien ungdomshjem Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Finnmark Kommune: 2003/Vadsø Opprinnelig funksjon: Barnehjem Nåværende funksjon: Ungdomshjem Foreslått vernekategori: Totalt antall

Detaljer

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer STORGATA 162, PORSGRUNN Kommune: 805/Porsgrunn Gnr/bnr: 200/2563/0 AskeladdenID: 117600 Referanse til landsverneplan: Kompleks 492001 Omfang

Detaljer

KOMPLEKS 9900233 Fredrikstad sykehus

KOMPLEKS 9900233 Fredrikstad sykehus KOMPLEKS 9900233 Fredrikstad sykehus Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Østfold Kommune: 106/Fredrikstad Opprinnelig funksjon: Sykehus Nåværende funksjon: Sykehus Foreslått vernekategori: Verneklasse 2,

Detaljer

KOMPLEKS 72 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Gunnerusgt/Sverresgt.

KOMPLEKS 72 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Gunnerusgt/Sverresgt. KOMPLEKS 72 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Gunnerusgt/Sverresgt. Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Sør-Trøndelag Kommune: 1601/Trondheim Opprinnelig funksjon: Gassverk Nåværende funksjon: Høgskole Foreslått

Detaljer

KOMPLEKS 3361 Samfunnsvitenskapelig fakultet

KOMPLEKS 3361 Samfunnsvitenskapelig fakultet KOMPLEKS 3361 Samfunnsvitenskapelig fakultet Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Bolig Nåværende funksjon: Universitet Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

KOMPLEKS 9903232 Utkikkskiosk Kuhaugen

KOMPLEKS 9903232 Utkikkskiosk Kuhaugen KOMPLEKS 9903232 Utkikkskiosk Kuhaugen Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Sør-Trøndelag Kommune: 1601/Trondheim Opprinnelig funksjon: Observasjonspost Nåværende funksjon: Ikke operativ Foreslått vernekategori:

Detaljer

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan

Kapittel 6 Fredete eiendommer i Entra Eiendoms landsverneplan Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer CORT ADELERS GATE 30, OSLO Kommune: 301/Oslo kommune Gnr/bnr: 209/21 AskeladdenID: 117575 Referanse til landsverneplan: Kompleks 95001 Omfang

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 ALLEGATEN 70 Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 164/732 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr

Detaljer

KOMPLEKS 3357 Andre bygg UiO

KOMPLEKS 3357 Andre bygg UiO KOMPLEKS 3357 Andre bygg UiO Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Akershus, Oppland, Hordaland 215/Frogn, 533/Lunner, 1233/Ulvik

Detaljer

KOMPLEKS Realfagbygget

KOMPLEKS Realfagbygget KOMPLEKS 9900488 Realfagbygget Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Universitet Nåværende funksjon: Universitet Foreslått vernekategori: Verneklasse 1,

Detaljer

KOMPLEKS 146 SAMISK VG. SKOLE KARASJOK

KOMPLEKS 146 SAMISK VG. SKOLE KARASJOK KOMPLEKS 146 SAMISK VG. SKOLE KARASJOK Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Finnmark 2021/Karasjohka- Karasjok Undervisning Undervisning.

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 9 ALLEGATEN 70 Kommune: 1201/Bergen Gnr/bnr: 164/732 AskeladdenID: 175079 Referanse til landsverneplan: Kompleks 3360 Omfang fredning

Detaljer

KOMPLEKS 347 VIDSTEENSVEI, STORD

KOMPLEKS 347 VIDSTEENSVEI, STORD KOMPLEKS 347 VIDSTEENSVEI, STORD Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1221/Stord Opprinnelig funksjon: Sakførerbolig Nåværende funksjon: Sorenskrivergård Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

KOMPLEKS 622 NEDRE GAUSEN, HOLMESTRAND

KOMPLEKS 622 NEDRE GAUSEN, HOLMESTRAND KOMPLEKS 622 NEDRE GAUSEN, HOLMESTRAND Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Vestfold 702/Holmestrand Gårdsbruk/lærerseminar Statped/kompetansesen

Detaljer

KOMPLEKS 161 Høgskolen i Bergen, Haugeveien

KOMPLEKS 161 Høgskolen i Bergen, Haugeveien KOMPLEKS 161 Høgskolen i Bergen, Haugeveien Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Sjømannskole Nåværende funksjon: Høgskole Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

KOMPLEKS 9900073 SiV - Tønsberg

KOMPLEKS 9900073 SiV - Tønsberg KOMPLEKS 9900073 SiV - Tønsberg Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Vestfold Kommune: 704/Tønsberg Opprinnelig funksjon: Sykehus Nåværende funksjon: Sykehus Foreslått vernekategori: Verneklasse 1, fredning

Detaljer

KOMPLEKS 104 HØGSKOLEN I ØSTFOLD, SARPSBORG

KOMPLEKS 104 HØGSKOLEN I ØSTFOLD, SARPSBORG KOMPLEKS 104 HØGSKOLEN I ØSTFOLD, SARPSBORG Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Østfold 105/Sarpsborg Teknisk skole Høgskole Verneklasse

Detaljer

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7. Fredete eiendommer i landsverneplan for Kunnskapsdepartementet Forskrift om fredning av Statens kulturhistoriske eiendommer, kapittel 7 KALVSKINNET Kommune: 1601/Trondheim Gnr/bnr: 403/134 403/248 403/43 403/238 Referanse til landsverneplan: Omfang fredning Byggnavn

Detaljer

Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr. 9900744 Psykiatrisk senter 1958 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør 44/30

Byggnr Byggnavn Oppført Verneklasse Omfang GAB nr Gnr/Bnr. 9900744 Psykiatrisk senter 1958 Verneklasse 1, fredning Eksteriør/Interiør 44/30 KOMPLEKS 9900063 Ringerike sykehus - Psykiatrisk Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 4 Buskerud 605/Ringerike

Detaljer

KOMPLEKS 635 TUENGEN ALLÉ 10 C, OSLO

KOMPLEKS 635 TUENGEN ALLÉ 10 C, OSLO KOMPLEKS 635 TUENGEN ALLÉ 10 C, OSLO Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Totalt antall bygg: 2 Oslo 301/Oslo kommune Bolig Åpent

Detaljer

KOMPLEKS 146 SAMISK VG. SKOLE KARASJOK

KOMPLEKS 146 SAMISK VG. SKOLE KARASJOK KOMPLEKS 146 SAMISK VG. SKOLE KARASJOK Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Finnmark 2021/Karasjohka- Karasjok Undervisning Undervisning.

Detaljer

KOMPLEKS 52 SØRE SUNNMØRE TINGRETT

KOMPLEKS 52 SØRE SUNNMØRE TINGRETT KOMPLEKS 52 SØRE SUNNMØRE TINGRETT Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Møre og Romsdal Kommune: 1519/Volda Opprinnelig funksjon: Sorenskrivergård. Nåværende funksjon: Tingrett. Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer

KOMPLEKS 9900206 Universitetssykehuset Nord Norge Longyearbyen

KOMPLEKS 9900206 Universitetssykehuset Nord Norge Longyearbyen KOMPLEKS 9900206 Universitetssykehuset Nord Norge Longyearbyen Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: 2111/Svalbard Opprinnelig funksjon: Sykehus Nåværende funksjon: Sykehus Foreslått vernekategori:

Detaljer

KOMPLEKS 2569 Vestoppland fengsel, Gjøvik avdeling

KOMPLEKS 2569 Vestoppland fengsel, Gjøvik avdeling KOMPLEKS 2569 Vestoppland fengsel, Gjøvik avdeling Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Oppland 502/Gjøvik Fengsel Fengsel Totalt

Detaljer

KOMPLEKS 161 Høgskolen i Bergen, Haugeveien

KOMPLEKS 161 Høgskolen i Bergen, Haugeveien KOMPLEKS 161 Høgskolen i Bergen, Haugeveien Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Hordaland Kommune: 1201/Bergen Opprinnelig funksjon: Sjømannskole Nåværende funksjon: Høgskole Foreslått vernekategori: Verneklasse

Detaljer