Formatert:!Skrift:Fet. Formatert:!Skrift:Fet. Slettet:+Reglene&i&NIFs&lov&kapittel&1,&2,&10&11,&12,&13&og&14& gjelder& Slettet:+lover&og&bestemmelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Formatert:!Skrift:Fet. Formatert:!Skrift:Fet. Slettet:+Reglene&i&NIFs&lov&kapittel&1,&2,&10&11,&12,&13&og&14& gjelder& Slettet:+lover&og&bestemmelser"

Transkript

1 LovforStabekkTennisklubb,stiftet5.mai1922. Vedtattavårsmøtet[dato],medsenereendringerav[dato],godkjentavAkershus idrettskrets[dato]. I.INNLEDENDEBESTEMMELSER 1Formål IdrettslagetsformålerådriveidrettorganisertiNorgesidrettsforbundogolympiskeog paralympiskekomité(nif). Arbeidetskalpregesavfrivillighet,demokrati,lojalitetoglikeverd.Allidrettsligaktivitet skalbyggepågrunnverdiersomidrettsglede,fellesskap,helseogærlighet. 2Organisasjon IdrettslagetermedlemavNIFgjennomAkershusidrettskrets. Idrettslagetermedlemavde(t)særforbundsomlagetsårsmøtebestemmer. IdrettslagethørerhjemmeiBærumkommune,ogermedlemav Bærumidrettsråd. Idrettslageterselveiendeogfrittståendemedutelukkendepersonligemedlemmer. IdrettslagetskalfølgeNIFsogtilsluttedeorganisasjonsleddsregelverkogvedtak.NIFs regelverkgjelderforidrettslagetuavhengigavhvasommåtteståiidrettslagetsegenlov. 3Medlemmer Allesomakseptereridrettslagetsogoverordnedeidrettsmyndighetersregelverkogvedtak kanblitattoppsommedlem.forøvrigplikterethvertmedlemåoverholdenifs,dets organisasjonsledds,samtidrettslagetsregelverkogvedtak. Ensøkerkanikketasoppsommedlemutenatøkonomiskeforpliktelsertilidrettslagetog andreorganisasjonsleddinifergjortopp. Medlemskapilageterførstgyldigogregnesfradendagførstekontingenterbetalt. Styretiidrettslagetkanisærligetilfellernekteenpersonmedlemskap.Førvedtaktreffes, skalpersonengjøreskjentmedbakgrunnenforsakenoggisenfristpåtoukertilåuttaleseg. Vedtaketskalværeskriftligogbegrunnetsamtinformereomklageadgang.Vedtaketkan påklagestilidrettskretseninnentreukeretteratdetermottatt.klagenskalsendestil Formatert:!Skrift:Fet Slettet:+RegleneiNIFslovkapittel1,2,1011,12,13og14 gjelder Slettet:+loverogbestemmelser Slettet:+...![1] Slettet:+loverogbestemmelser Formatert:!Skrift:Fet

2 idrettslagetsstyre,someventueltkanomgjørevedtaket.dersomvedtaketopprettholdes, sendesklagentilidrettskretseninnentouker. Utmeldingskalskjeskriftligogfårvirkningnårdenermottatt. Idrettslagetkanfratamedlemskapframedlemsometterpurringikkebetalerfastsatt medlemskontingent.hvismedlemmet,vedforfallskylder2årskontingent,skal medlemskapetbringestilopphørvedstrykningfraidrettslagetsside. Idrettslagetkanfratamedlemskapframedlemsometterpurringikkebetalerfastsatt medlemskontingent.medlemsomskylderkontingentfortoår,taperautomatisksitt medlemskapiidrettslagetogskalstrykesfralagetsmedlemsliste. Styretiidrettslagetkanisærligetilfellerfrataetmedlemmedlemskapetforenperiodepå inntilettår.førvedtaktreffes,skalvedkommendegjøreskjentmedbakgrunnenforsakenog gisenfristpåtoukertilåuttaleseg.vedtaketskalværeskriftligogbegrunnetsamt informereomklageadgang. Vedfratakelseavmedlemskapkandensakengjelderkreveatvedtaketbehandlesav ordinært/ekstraordinærtårsmøte,ogharretttilåværetilstedevedårsmøtetsbehandlingav saken.kravetmåfremsettesinnenénukeetteratvedtaketermottatt,ogårsmøtetmå deretteravholdesinnenénmåned. Vedfratakelseavmedlemskapkanidrettslagetsvedtakpåklagestilidrettskretseninnentre ukeretteratvedtaketermottatt.klagenskalsendestilidrettslagetsstyre,someventueltkan omgjørevedtaketdersomdeterfattetavstyretselv.dersomvedtaketopprettholdes,sendes klagentilidrettskretseninnentouker.idrettslagetsvedtaktrerikkeikraftførklagefristener utløpt,eventueltnårklagesakeneravgjort. Klubbenvilføreelektroniskemedlemslisteriidrettensnasjonalemedlemsregisteritrådmed retningslinjergittavidrettsstyret. 4Medlemskontingentogavgifter Medlemskontingentenfastsettesavårsmøtetogbetalesforskuddsvis. Andreavgifter/egenandelerkankrevesfordeltakelseilagetsaktivitetstilbud. II.TILLITSVALGTEOGANSATTE 6Generelleregleromstemmerett,valgbarhet,forslagsrettm.v. Formatert:!Ikke!Markering Slettet:+ Slettet:+...![2] Formatert:!Skrift:Fet Slettet:+ 5Stemmerettogvalgbarhet

3 Foråhastemmerettmåmanværefylt15år,oghattgyldigmedlemskapiminst1månedog haoppfyltmedlemsforpliktelsene,jf. 3førstetiltredjeledd.Ingenkanmøteelleravgi stemmevedfullmakt,jf. 16. Allemedlemmersomharstemmerettervalgbaretiltillitsvervilaget,ogsomrepresentanttil tingellermøteioverordnedeorganisasjonsledd. Medlemmersomskylderkontingentharikkestemmerett,erikkevalgbarogkanikkevære representanttiltingellermøteioverordnetorganisasjonsledd. Etmedlemsomerarbeidstakeriellerharoppdragsavtalemedidrettslaget,jf. 7(3),harikke stemmerettpåidrettslagetsårsmøte.dettegjelderikkeforspiller/utøvermedkontraktog medlemskapilaget. Etmedlemkanikkesamtidiginnehamerennettavfølgendeverviidrettslaget:medlemav styret,valgkomité,kontrollkomité,lovutvalg,revisor. Etmedlemkanikkehatillitsvervknyttettilsammeidrettiflereidrettslagsomdeltari sammekonkurranse. Forslagsrett: a) Etmedlemharforslagsretttilogpåårsmøtetiidrettslaget. b) Styretiidrettslagetharforslagsretttilogpåårsmøtetiidrettslaget c) Etidrettslagharforslagsretttilårsmøte/tingioverordnetorganisasjonsledd,ogdets representant(er)harforslagsrettpådetteårsmøtet/tinget. d) Møteberettigetkomité/utvalgharforslagsretttilårsmøtetisakersomliggerinnenfor komiteens/utvalgetsarbeidsområde,ogdetsrepresentant(er)harforslagsrettpåårsmøtet innenforkomiteens/utvalgetsarbeidsområde. e) Etmedlemunder15årharforslagsretttilogpåårsmøtet. Talerett: Representantfraoverordnetorganisasjonsleddhartalerettpåårsmøtetiidrettslaget. 11Tillitsvalgtesrefusjonavutgifter.Godtgjørelse Forrefusjonavutgifteroggodtgjørelsetilidrettslagetstillitsvalgtegjelder: Tillitsvalgtkanmottarefusjonfornødvendige,faktiskeutgifter,inkluderttapt arbeidsfortjeneste,sompåføresvedkommendeiforbindelsemedutførelsenavvervet. Tillitsvalgtkanmottaenrimeliggodtgjøringforsittarbeid.Utgiftertiltaptarbeidsfortjeneste ogtilgodtgjøringskalfremgåavbudsjettogregnskap. 5Kjønnsfordeling Slettet:+NIFslov 2\5. Slettet:+NIFslov 2\9. Slettet:+Tillitsvalgtkanimidlertidikkesamtidigvære arbeidstakerilaget.spiller/utøvermedkontraktog medlemskapilagetkanderimotvelgessomrepresentanttil tingellermøteioverordnedeorganisasjonsledd. Kommentert+[EKV1]:+Tilleggtillovnormen Formatert:!Innrykk:!Første!linje:!!0!cm Formatert:!Innrykk:!Venstre:!!0!cm Formatert:!Innrykk:!Første!linje:!!0!cm Slettet:+ 6Tillitsvalgtesgodtgjørelse Kommentert+[EKV2]:+Ikkeilovnormen.Sjekkeatikkeistrid medbevilgningerfrastøtteordninger,foreksempel? Slettet:+7

4 Vedvalg/oppnevningavrepresentantertilårsmøte/tingioverordnetorganisasjonsledd, samtmedlemmertilstyre,rådogutvalg/komitémv.inifognifsorganisasjonsleddskal detvelgeskandidater/representanterfrabeggekjønn. Sammensetningenskalværeforholdsmessigiforholdtilkjønnsfordelingeni medlemsmassen,dogslikatdetskalværeminsttorepresentanterfrahvertkjønnistyre,råd ogutvalgmv.medmerenntremedlemmer.bestemmelsengjelderogsåderdetvelgesmer ennettvaramedlem.ansattesrepresentanttellerikkemedvedberegningenav kjønnsfordelingen. Idrettskretsenkanpåleggeidrettslagetåoppfyllebestemmelsen,herunderinnkalletilnytt årsmøteellerforetanyoppnevning. Idrettskretsenkan,nårdetforeliggersærligeforhold,gidispensasjonfradenne bestemmelsen.detskalsålangtsommuligsøkesomdispensasjoniforkant.søknadom dispensasjonmåværesendttilidrettskretseninnen14dageretterårsmøtet.dispensasjon kankungisforénvalgperiode/oppnevningavgangen. 9Inhabilitet Tillitsvalgte,oppnevnterepresentanterogansatteiidrettslageterinhabiletilåtilrettelegge grunnlagetforenavgjørelseellertilåtreffeavgjørelse: a)nårvedkommendeselverpartisaken b)nårvedkommendeerislektellersvogerskapmedenpartioppstigendeeller nedstigendelinjeellerisidelinjesånærsomsøsken c)nårvedkommendeerellerharværtgiftmedellererforlovetellersamboermedenpart d)nårvedkommendeerlederforellerharledendestillingi,ellerermedlemavstyretiet organisasjonsleddellerannenjuridiskpersonsomerpartisaken Likesåertillitsvalgte,oppnevnterepresentanterogansatteinhabilenårandresæregne forholdforeliggersomeregnettilåsvekketillitentilvedkommendesupartiskhet,blant annetskaldetleggesvektpåomavgjørelsenisakenkaninnebæresærligfordel,tapeller ulempeforvedkommendeselvellernoensomvedkommendeharnærpersonligtilknytning til.detskalogsåleggesvektpåominhabilitetsinnsigelseerreistavenpart. Erenoverordnetinhabil,kanavgjørelseisakenhellerikketreffesavdirekteunderordneti sammeorganisasjonsledd. Slettet:+3 Slettet:+Istyre,rådogutvalgmv.sombestårav2eller3 medlemmerskalbeggekjønnværerepresentert. Slettet:+Varamedlemmertellerikkemedvedberegningenav kjønnsfordelingen. Slettet:+Idrettsstyret Formatert:!Ikke!Markering Formatert:!Ikke!Markering Formatert:!Ikke!Markering Slettet:+gjøreunntak Formatert:!Ikke!Markering Slettet:+8 Slettet:+selskap Slettet:+noen Kommentert+[EKV5]:+Ikkeendrettekst kunflyttet Slettet:+Inhabilitetsspørsmåletavgjøresavdetaktuelleorgan.

5 Inhabilitetsreglenefårikkeanvendelsedersomdeteråpenbartatdentillitsvalgte,oppnevnte representantenelleransattestilknytningtilsakenellerparteneikkevilkunnepåvirke vedkommendesstandpunktogatidrettsligeinteresserikketilsieratvedkommendebørvike sete. Medpartmenesidennebestemmelsenperson,herunderjuridiskperson,somenavgjørelse rettersegmotellersomsakenellersdirektegjelder. Istyrer,komiteerogutvalgtreffesavgjørelsenavorganetselv,utenatvedkommende medlemdeltar.dersomdetienogsammesakoppstårspørsmålominhabilitetforflere medlemmer,kaningenavdemdeltavedavgjørelsenavsinegenelleretannetmedlems habilitet,medmindreorganetellersikkevilleværevedtaksførtispørsmålet.isistnevnte tilfelleskalallemøtendemedlemmerdelta.medlemmetskaligodtidsifraomforholdsom gjørellerkangjørevedkommendeinhabil.førspørsmåletavgjøres,børvaramedlemeller annenstedfortrederinnkallestilåmøteogdeltavedavgjørelsendersomdetkangjøresuten vesentligtidsspilleellerkostnad. Iøvrigetilfelleravgjørvedkommendeselvomvedkommendeerinhabil.Dersomenpart kreverdetogdetkangjøresutenvesentligtidsspille,ellervedkommendeellersfinnergrunn tildet,skalvedkommendeselvforeleggespørsmåletforsinnærmesteoverordnetetil avgjørelse. Bestemmelsengjelderikkepåårsmøtetiidrettslaget. 7Valgbarhetogrepresentasjonsrettforarbeidstakerogoppdragstaker Enarbeidstakeriidrettslageterikkevalgbartilstyre,råd,utvalg/komitémv.iidrettslaget elleroverordnedeorganisasjonsledd.tillitsvalgtsomfårrelevantansettelse,plikteråfratre tillitsvervetvedtiltredelseavstillingen,ogkanikkegjeninntreføransettelsesforholdeter opphørt. Enarbeidstakeriidrettslagetkanikkevelgeselleroppnevnessomrepresentanttil årsmøte/tingellerledermøteioverordnedeorganisasjonsledd.detkanhellerikkevelges elleroppnevnesrepresentantsomerarbeidstakeridetorganisasjonsleddrepresentasjonen skjer.enarbeidstakerietallianseidrettslagellerlagorganisertavallianseidrettslageterikke valgbartilverviallianseidrettslagellerilagorganisertavsammeallianseidrettslag. Bestemmelsenfårtilsvarendeanvendelsepåetmedlemsomharoppdragsavtalesomkan sammenlignesmedetansettelsesforhold. Slettet:+Erenoverordnetinhabil,kanavgjørelseisakenheller ikketreffesavdirekteunderordnetisammeorganisasjonsledd. Slettet:+tillitsvalgte,oppnevnterepresentanterogansatte Kommentert+[EKV6]:+Ikkeilovnormen,meninåværende vedtekter

6 Bestemmelsengjelderikkeforarbeidstakersomerspiller/utøvermedkontraktog medlemskapiidrettslaget,ogerikketilhinderforatidrettslagetgirdeansatteretttilå utpekeansattrepresentant(er)tilidrettslagetsstyre. Enpersonsomervalgtelleroppnevntistridmedbestemmelsenansesikkesomvalgteller oppnevnt. Idrettskretsenkan,nårdetforeliggersærligeforhold,gidispensasjonfradenne bestemmelsen.detskalsålangtdetermuligsøkesomdispensasjoniforkant.detkanbare gisdispensasjonforénvalgperiode/oppnevnelseavgangen. 8 Valgbarhetogrepresentasjonsrettforandrepersonermedtilknytningtil idrettslaget Etmedlemsomharenavtalemedidrettslagetsomgirvedkommendeenøkonomisk interesseidriftenavidrettslaget,erikkevalgbartilstyre,råd,utvalg/komitémv.innen idrettslagetelleroverordnetorganisasjonsledd.detsammegjelderstyremedlem,ansatt,eller aksjonærmedvesentliginnflytelseienjuridiskpersonsomharslikavtalesomnevntiførste setning.begrensningengjelderikkeforstyremedlemoppnevntavidrettslaget.tillitsvalgt somfårenslikavtale,styreverv,ansettelseellereierandel,plikteråfratretillitsvervet,ogkan ikkegjeninntreføransettelsesforholdetmv.eropphørt. Personsomihenholdtilførsteleddikkeervalgbar,kanhellerikkevelgeselleroppnevnes somrepresentanttilårsmøte/tingellerledermøteioverordnedeorganisasjonsledd.detkan hellerikkevelgeselleroppnevnesrepresentantmedtilsvarendetilknytningtildet organisasjonsleddrepresentasjonenskjer. Enpersonsomervalgtelleroppnevntistridmedbestemmelsenansessomikkevalgteller oppnevnt. Idrettskretsenkan,nårdetforeliggersærligeforhold,gidispensasjonfradenne bestemmelsen.detskalsålangtdetermuligsøkesomdispensasjoniforkant.detkanbare gisdispensasjonforénvalgperiode/oppnevnelseavgangen. 10 Vedtaksførhet,flertallskravogprotokoll Nårikkeanneterbestemt,erstyrer,komiteerogutvalgiidrettslagetvedtaksførenåret flertallavmedlemmeneertilstede.vedtakfattesmedflertallavdeavgittestemmene.ved stemmelikhetermøteledersstemmeavgjørende., Mellomrom!Før:!!0!pkt Slettet:+ 9 Slettet:+Straffesaker...![3]

7 Vedtakkanfattesvedskriftligsaksbehandlingellervedfjernmøte.Vedskriftlig saksbehandlingsendeskopieravsakensdokumentersamtidigtilallemedlemmermed forslagtilvedtak.forgyldigvedtakkrevesatflertalletavmedlemmenegirsintilslutningtil detfremlagteforslaget,ogtilatdettetreffesetterskriftligsaksbehandling.vedfjernmøte skalallemøtedeltakernekunnehøreogkommuniseremedhverandre. Detskalføresprotokollfrastyremøter. III.ØKONOMI 12 Regnskap,revisjon,budsjettmv. Idrettslageterregnskaps\ogrevisjonspliktig.Regnskapsåretskalfølgekalenderåret. Dersomidrettslagetharenårligomsetningpåmindreennkr5millioner,skallagetfølge NIFsregnskaps\ogrevisjonsbestemmelser,menkan,etterbeslutningavstyret,velgeåfølge regnskapsloven.dersomidrettslagetharenårligomsetningpåkr5millionerellermer,skal lagetfølgeregnskapslovenogrevisorloven,ogskalalltidengasjerestatsautorisert/registrert revisoruavhengigavhvasomfølgeravdisselovene.alleorganisasjonsleddsomhar engasjertrevisorskalvelgeenkontrollkomitémedminsttomedlemmer.kontrollkomiteens oppgaverfølgeravnifslov 2\12. Bankkontiskalværeknyttettilidrettslagetogskaldisponeresavtopersonerifellesskap. Underslagforsikringskalværetegnetfordemsomdisponerer. Påårsmøtetskaldetfastsettesetbudsjettsominneholderallehovedposteri resultatregnskapet.regnskapogbudsjettforidrettslagsomerorganisertmed grupper/avdelinger,skalogsåomfatteregnskapeneogbudsjettenefor gruppene/avdelingene.budsjettetskalværerealistisk,ogresultatetskalikkevise underskuddmedmindredetdekkesavpositivegenkapital.detvedtattebudsjettetbør fremkommeienegenkolonnenårårsregnskapetfremlegges. Årsregnskapogårsberetningskalunderskrivesavsamtligestyremedlemmer.Dersom idrettslagethardagliglederskalogsåvedkommendesignere. Idrettslagetkanikkegilånellerstillegarantierforlånhvisikkelånetellergarantienersikret medbetryggendepantellerannenbetryggendesikkerhet.sikkerhetenforlånoggarantier skalopplysesinotetilårsoppgjøret. Disposisjoner,herunderlåneopptak,avekstraordinærkarakterellerbetydeligomfangi forholdtilidrettslagetsstørrelseellervirksomhet,kankunvedtasavårsmøtet. Formatert:!Skrift:Fet Formatert:!Skrift:Fet Formatert:!Skrift:Fet Formatert:!Normal

8 IV.ÅRSMØTE,STYRE,UTVALGM.V. 13Årsmøtet Idrettslagetsøversteorganerårsmøtet,somholdeshvertårinnenutgangenavmarsmåned. Årsmøtetinnkallesavstyretmedminstenmånedsvarsel,direktetilmedlemmene,eventuelt påannenforsvarligmåte,herundervedkunngjøringipressen,eventueltpåidrettslagets internettside.innkallingenkanhenvisetilatsaksdokumentenegjørestilgjengeligpå idrettslagetsinternettsideellerpåannenforsvarligmåte.isåfallskaldetfremgåat dokumentenevilbligjorttilgjengeligesenesténukeførårsmøtet.forslagsomskal behandlespåårsmøtetmåværesendttilstyretsenest2ukerførårsmøtet.fullstendig saklisteogandrenødvendigesaksdokumentermedforslagmåværetilgjengeligfor medlemmenesenestenukeførårsmøtet. Vedinnkallingistridmedbestemmelsen,avgjørårsmøtethhv.undergodkjenningav innkallingoggodkjenningavsakslisten,omårsmøteterlovliginnkaltogomdetersaker somikkekanbehandles. Alleidrettslagetsmedlemmerharadgangtilårsmøtet.Årsmøtetkaninvitereandrepersoner og/ellermediatilåværetilstede,eventueltvedtaatårsmøtetkuneråpentformedlemmer. Lovliginnkaltårsmøteervedtaksførtdersomdetmøteretantallstemmeberettigede medlemmersomminsttilsvarerantalletstyremedlemmeriht.idrettslagetslov.dersom årsmøtetikkeervedtaksførtkandetinnkallestilårsmøtepånyttutenkravom minimumsdeltakelse. Påårsmøtetkanikkebehandlesforslagomendringilovellerbestemmelsesomikkeer oppførtpåutsendt/kunngjortsakliste.andresakerkanbehandlesnår2/3avde stemmeberettigedepåårsmøtetvedtardet,vedgodkjenningavsaklisten. 14Ledelseavårsmøtet Årsmøtetledesavvalgt(e)dirigent(er).Verkendirigenten(e)ellerreferenten(e)behøverå væremedlemavidrettslaget. 15Årsmøtetsoppgaver Årsmøtetskal: 1.Godkjennedestemmeberettigede. Formatert:!Skrift:Fet Slettet:+0 Slettet:+iaprilmåned Slettet:+og/eller Slettet:+lovendring Slettet:+1 Slettet:+D Slettet:+ikke Slettet:+ Slettet:+ Sideskift Slettet:+2

9 2.Godkjenneinnkallingen,saklisteogforretningsorden. 3.Velgedirigent(er),referent(er)samttomedlemmertilåunderskriveprotokollen. 4.Behandleidrettslagetsårsmelding,herundereventuellegruppeårsmeldinger. 5.Behandleidrettslagetsregnskapirevidertstand. 6.Behandleinnkomneforslagogsaker. 7.Fastsettemedlemskontingentpåminst100kr,ogtreningsavgift,ellergigruppestyrene fullmakttilåfastsettetreningsavgiftforgruppensaktivitet. 8.Vedtaidrettslagetsbudsjett 9.Behandleidrettslagetsorganisasjonsplan. 10.Foretafølgendevalg: a)lederognestleder b)2\4styremedlemmer c)2varamedlemmer d)øvrigevalgihenholdtilårsmøtevedtattorganisasjonsplan,jf.pkt.9. e)1revisor. f)representantertiltingogmøterideorganisasjonsleddidrettslagethar representasjonsrett,ellergistyretfullmakttilåoppnevnerepresentantene. g)valgkomitémedlederog1\2medlemmerfornesteårsmøte. Lederognestledervelgesenkeltvis.Deøvrigemedlemmertilstyretvelgessamlet.Deretter velgeseventuellevaramedlemmersamlet,ogvedskriftligvalgavgjøresrekkefølgeni forholdtilstemmetall. 16Stemmegivningpåårsmøtet Medmindreanneterbestemtidennelov,skaletvedtak,foråværegyldig,væretruffetmed alminneligflertallavdeavgittestemmene.ingenrepresentantharmerennénstemme.ingen kanmøteelleravgistemmevedfullmakt.blankestemmerskalansessomikkeavgitt. Valgforegårskriftlighvisdetforeliggermerennettforslagellerdetfremmeskravomdet. Hvisdetskalværeskriftligevalg,kanbareforeslåttekandidaterføresopppå stemmeseddelen.stemmesedlersomerblanke,ellersominneholderikkeforeslåtte kandidater,ellerikkeinneholderdetantalldetskalstemmesover,tellerikke,ogstemmene ansessomikkeavgitt. Nåretvalgforegårenkeltvisogenkandidatikkeoppnårmerennhalvpartenavdeavgitte stemmer,foretasomvalgmellomdetokandidatersomharoppnåddfleststemmer.erdet vedomvalgstemmelikhet,avgjøresvalgetvedloddtrekning. Slettet:+sekretær Slettet:+2representanter Slettet:+ 12 Kommentert+[EKV8]:+MåStabækTennisklubbha2? Slettet:+organisasjoneridrettslagetertilsluttet Slettet:+ValgeneskjeretterbestemmelseneiNIFslov 2\11. Slettet:+Arbeidstakerinnenetorganisasjonsledderikke valgbartilverviegetelleroverordnedeorganisasjonsledd.en arbeidstakerietallianseidrettslagellerlagorganisertav allianseidrettslageterikkevalgbartilverviallianseidrettslag ellerilagorganisertavsammeallianseidrettslag.tillitsvalgt somfårrelevantansettelseiperiodenplikteråfratre tillitsvervet.idrettsstyretkangidispensasjon....![4] Slettet:+13 Slettet:+lovfestet

10 ForåværegyldigmåvalgværegjennomførtihenholdtilNIFslov 2\4og2\5. Nårdetvedvalgskalvelgesflerevedenavstemming,måalle,foråansesvalgt,hamerenn halvpartenavdeavgittestemmer.dettegjelderikkevedvalgavvaramedlemmer.hvisikke tilstrekkeligmangekandidaterharoppnådddetteiførsteomgang,ansesdevalgtsomhar fåttmerennhalvpartenavstemmene.detforetassåbundetomvalgmellomdeøvrige kandidater,ogetterdenneavstemmingenansesdevalgtsomharfåttfleststemmer.erdet vedomvalgstemmelikhet,avgjøresvalgetvedloddtrekning. 17Ekstraordinærtårsmøteiidrettslaget Ekstraordinærtårsmøteiidrettslagetinnkallesavidrettslagetsstyremedminst14dagers varseletter: a)vedtakpåårsmøteiidrettslaget. b)vedtakistyretiidrettslaget. c)skriftligkravfra1/3avidrettslagetsmedlemmer. d)vedtakavstyreellerårsmøte/tingioverordnetorganisasjonsledd Ekstraordinærtårsmøteinnkallesdirektetilmedlemmeneeventueltpåannenforsvarlig måte,herundervedkunngjøringipressen,eventueltpåidrettslagetsinternettside.saklisten ogandrenødvendigedokumenterskalentenfølgevedlagtinnkallingenellerværegjort tilgjengeligpåidrettslagetsinternettsideellerannenforsvarligmåte.isistnevntetilfellerskal detfremgåavinnkallingenatsaksdokumenteneergjorttilgjengeligpåannenmåte,og dokumenteneskalværegjorttilgjengeligepåinnkallingstidspunktet. Ekstraordinærtårsmøteervedtaksførtdersomdetmøteretantallstemmeberettigete medlemmersomminsttilsvarerantallmedlemmeravstyretiht.dennelov.dersomdet ekstraordinæreårsmøtetikkeervedtaksført,kandetinnkallestilårsmøtepånyttutenkrav tilminimumsdeltakelse. Ekstraordinærtårsmøteiidrettslagetskalbarebehandledesakersomerangittivedtaket ellerikravetominnkallingavårsmøtet. Vedinnkallingistridmedbestemmelsen,avgjørdetekstraordinæreårsmøtethhv.under godkjenningavinnkallingoggodkjenningavsaklisten,omdetekstraordinæreårsmøteter lovliginnkaltogomdetersakersomikkekanbehandles. 18Idrettslagetsstyre Kommentert+[EKV10]:+Ikkeilovnormen. Kommentert+[EKV11]:+Hvaer«bundet»omvalg? Slettet:+14 Slettet:+Kravettervedtakioverordnaorganisasjonsledd:NIF elleridrettskrets.,!legg til!mellomrom!mellom!avsnitt!med!samme!stil Slettet:+Sakslisteognødvendigesaksdokumenterskalfølge innkallingen. Slettet:+15

11 Idrettslagetledesogforpliktesavstyret,someridrettslagetshøyestemyndighetmellom årsmøtene. Styretskal: 1.Iverksetteårsmøtetsogoverordnedeidrettsmyndighetersregelverkogvedtak. 2.Påseatidrettslagetsmidlerbrukesogforvaltespåenforsiktigmåteisamsvarmedde vedtaksomerfattetpåårsmøte/tingelleravoverordnetorganisasjonsledd.styretskalvidere påseatidrettslagetharentilfredsstillendeorganiseringavregnskaps\og budsjettfunksjonen,ogharenforsvarligøkonomistyring. 3.Oppnevneetterbehovkomiteer/utvalg/personerforspesielleoppgaverogutarbeide mandat/instruksfordisse. 4.Representereidrettslagetutad. 5.Oppnevneansvarligforpolitiattestordningen. 6.Oppnevneenansvarlig(tillitsvalgtelleransatt)forbarneidretten. Styretskalholdemøtenårlederenbestemmerdetellerminsttoavstyremedlemmene forlangerdet. Styretervedtaksførtnåretflertallavstyretsmedlemmerertilstede.Vedtakfattesmed flertallavdeavgittestemmene.vedstemmelikhetermøtelederensstemmeavgjørende. 19Grupper/avdelinger/komiteer Idrettslagetskalhavalgkomitésomvelgespåfrittgrunnlagpåårsmøtetiidrettslaget,etter innstillingfrastyret,ogharsomoppdragåleggefreminnstillingpåkandidatertilalleøvrige tillitsvervsomskalvelgespåårsmøtet.medlemavvalgkomitésomselvblirkandidattil verv,plikteråtreutavvalgkomiteen. Lagetkanorganiseresmedgrupperog/elleravdelinger.Lagetsårsmøtebestemmer opprettelseognedleggelseavgrupper/avdelinger,oghvordandisseskalorganiseresog ledes.dettevedtasiforbindelsemedårligbehandlingavidrettslagetsorganisasjonsplan,jf. 15pkt.9. Dersomlagetsårsmøtevedbehandlingenavorganisasjonsplanenharvedtattåopprette gruppermedgruppestyrer,gjelderfølgende: a)! Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen. b)! Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. c)! Det årlige møtet skal: Slettet:+idrettsmyndighetersvedtakogbestemmelser. Slettet:+ Slettet:+etflertall Slettet:+16 Slettet:+2

12 i.! Behandle regnskap. ii.! Behandle gruppens årsberetning. iii.! Fastsette budsjett. iv.! Fastsette eventuell årlig treningsavgift, jf. 15 nr. 7. v.! Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret. d)! Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet. e)! Grupper/avdelingerkanikkeinngåavtalerellerrepresentereidrettslagetutad utenstyretsgodkjennelse,jf 18. V.ØVRIGEBESTEMMELSER 20Alminneligedisiplinærforføyninger,sanksjoneretterkamp\ogkonkurranseregler, straffesakerogdopingsaker Foralminneligedisiplinærforføyninger,sanksjoneretterkamp\ogkonkurranseregler, straffesakerogdopingsakergjeldernifslovkapittel11og12. 21Lovendring Lovendringkanbareforetaspåordinærtellerekstraordinærtårsmøteiidrettslagetetteråha værtoppførtpåsaklisten,ogkrever2/3flertallavdeavgittestemmer. LovendringsomfølgeavendringeriNIFslov,trerikraftstraks.Lovendringervedtattav idrettslagetselvtrerikkeikraftførdeergodkjentavidrettskretsen.godkjenningener begrensettildebestemmelsersomnifslovomfatter. Idrettskretsenkaniforbindelsemedgodkjenningavunderliggendeorganisasjonsledds lover,redigeredisseslikatdeikkekommerimotstridmedbestemmelseneinifslov. Endringeri 21og22kanikkevedtasavidrettslagetselvmedmindreendringenefølgerav NIFsregelverkellerlovnorm. LovendringergjortavIdrettstinget,somharkonsekvenserforidrettslaget,trerikraft umiddelbart. 22Oppløsning.Sammenslutning.Annetopphør Oppløsningavidrettslagetkanbarebehandlespåordinærtårsmøte.Bliroppløsningvedtatt medminst2/3flertall,innkallesekstraordinærtårsmøte3månedersenere.foratoppløsning skalskjemåvedtakethergjentasmed2/3flertall. Sammenslutningmedandrelagansesikkesomoppløsningavlaget. Slettet:+...![5] Slettet:+g Formatert:!Nummerert!+!Nivå:!1!+!Nummereringsstil:!a,!b, c,!...!+!start!ved:!1!+!justering:!venstre!+!justert!ved:!!1,27 cm!+!innrykk!ved:!!1,9!cm Slettet:+17 Slettet:+LovendringermågodkjennesavIdrettsstyret,ogtrer ikkeikraftførdeergodkjent. Slettet:+Idrettsstyret Slettet:+ 18kanikkeendres. Slettet:+18

13 Vedtakomsammenslutningognødvendigelovendringeritilknytningtildettetreffesi samsvarmedbestemmelseneomlovendring,jf. 21. Itilfelleoppløsningellerannetopphøravlagettilfallerlagetseiendeleretformålgodkjentav idrettskretsen.underretningomatidrettslagetskaloppløses,skalsendestilidrettskretsen14 dagerføridrettslagetholdersittordinæreårsmøteforbehandlingavsaken. Vedkonkursansesorganisasjonsleddetsomoppløstogmistersåledessittmedlemskapi NIF.Vedkonkursgjelderregleneikonkurslovenogdekningsloven. Slettet:+17 Slettet:+NIFeller Slettet:+Idrettsstyret Kommentert+[EKV13]:+Ikkeilovnormen

14 Side%1:%[1]%Slettet% Eli%Karine%Vik% %10.30%!! % Side%2:%[2]%Slettet% Eli%Karine%Vik% %11.29%! Medlem!som!skylder!kontingent!for!mer!enn!ett!år,!kan!av!styret!strykes!som!medlem!i! idrettslaget.!hvis!medlemmet,!ved!forfall!skylder!2!års!kontingent,!skal!medlemskapet! bringes!til!opphør!ved!strykning!fra!idrettslagets!side.!strykes!et!medlem,!kan!det!ikke!tas! opp!igjen!før!skyldig!kontingent!er!betalt.! % Side%6:%[3]%Slettet% Eli%Karine%Vik% %14.33% Straffesaker) ) For!alle!straffesaker!gjelder!NIFs!lov!kapittel!11!og!12!(NIFs!straffebestemmelser).! % Side%9:%[4]%Slettet% Eli%Karine%Vik% %09.08% Arbeidstaker!innen!et!organisasjonsledd!er!ikke!valgbar!til!verv!i!eget!eller!overordnede! organisasjonsledd.!en!arbeidstaker!i!et!allianseidrettslag!eller!lag!organisert!av! allianseidrettslaget!er!ikke!valgbar!til!verv!i!allianseidrettslag!eller!i!lag!organisert!av!samme! allianseidrettslag.!tillitsvalgt!som!får!relevant!ansettelse!i!perioden!plikter!å!fratre! tillitsvervet.!idrettsstyret!kan!gi!dispensasjon.!! Person!som!selv!har!samarbeidsavtale!med!organisasjonsledd,!eller!er!styremedlem,!ansatt!i! ledende!stilling!eller!er!aksjonær!med!vesentlig!innflytelse!i!en!juridisk!person!som! organisasjonsleddet!samarbeider!med,!er!ikke!valgbar!til!verv!innen!organisasjonsleddet.! Begrensningen!gjelder!dog!ikke!for!styremedlem!oppnevnt!av!organisasjonsledd.!Tillitsvalgt! som!får!en!slik!samarbeidsavtale,!styreverv,!ansettelse!eller!eierandel!i!juridisk!person,! plikter!å!fratre!tillitsvervet.!idrettsstyret!kan!gi!dispensasjon.[ekv1]! % Side%12:%[5]%Slettet% Eli%Karine%Vik% %14.26%!! For!grupper/avdelingers!økonomiske!forpliktelser!hefter!hele!laget,!og!!! a)!!

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Så mye som mulig av innholdet i de gamle vedtektene er bevart, samtidig som vedtektene nå blir i samsvar med NIFs nye lovnorm, dersom følgende forslag til endringer vedtas. Foreslåtte endringer i vedtektene

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 9.mars kl 19 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 9.mars kl 19 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 9.mars kl 19 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 22.mars kl 19 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å

Detaljer

Vi skal skape idrettsglede og begeistring. Fortsettende årsmøte Staal Jørpeland 25. August kl 19 Staaltun

Vi skal skape idrettsglede og begeistring. Fortsettende årsmøte Staal Jørpeland 25. August kl 19 Staaltun Fortsettende årsmøte Staal Jørpeland 25. August kl 19 Staaltun Agenda: Kun de gule utheva punktene skal behandles 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

Detaljer

SAK 6.1 Endring av Vivil IL s lov. Lovendringsforslag fra styret. Se eget dokument som er vedlagt sakspapirene til årsmøte. Styret begrunnelse:

SAK 6.1 Endring av Vivil IL s lov. Lovendringsforslag fra styret. Se eget dokument som er vedlagt sakspapirene til årsmøte. Styret begrunnelse: SAK 6.1 Endring av Vivil IL s lov Lovendringsforslag fra styret. Se eget dokument som er vedlagt sakspapirene til årsmøte. Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og NIF s lovnorm.

Detaljer

Lov for. Godkjent av Troms idrettskrets den (under behandling).

Lov for. Godkjent av Troms idrettskrets den (under behandling). Lov for Godkjent av Troms idrettskrets den (under behandling). Innhold I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 1 1 Formål... 1 2 Organisasjon... 1 3 Medlemmer... 1 4 Medlemskontingent og avgifter... 2 II. TILLITSVALGTE

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Formålet er å bringe Lover for Idrettslaget Lyn Ski samsvar med de seneste endringer i NIFs lovnorm for Idrettslag.

Formålet er å bringe Lover for Idrettslaget Lyn Ski samsvar med de seneste endringer i NIFs lovnorm for Idrettslag. FORSLAG OM ENDRING I LOVER FOR IDRETTSLAGET LYN SKI 1. INNLEDNING Som følge av endringer i NIFs lovnorm for Idrettslag, vedtatt av NIF, Idrettsstyret, 22. oktober 2015, foreslår Styret i Lyn Ski å gjøre

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 2 av 17

Innholdsfortegnelse. Side 2 av 17 IL BEVER N LOV Innholdsfortegnelse I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1 Formål... 3 2 Organisasjon... 3 3 Medlemmer... 3 4 Medlemskontingent og avgifter... 5 II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE... 5 5 Kjønnsfordeling...

Detaljer

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). LOV FOR Hamar orienteringsklubb Basert på lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015. Klubben stiftet 26.01.1966. Denne lov vedtatt av årsmøtet 04.02.2016. Erstatter lov vedtatt på årsmøtet 30.01.2014

Detaljer

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). LOV FOR KONGSBERG ORIENTERINGSLAG, stiftet 23/2-1984, Vedtatt 23/2-1984 med senere endringer, senest av 28/1-16, Siste lovendring er basert på lovnorm i Norges idrettsforbund fastsatt i 2015. I. INNLEDENDE

Detaljer

LOV FOR BRYNE HÅNDBALLKLUBB Stiftet 21. APRIL 1991, vedtatt av årsmøtet

LOV FOR BRYNE HÅNDBALLKLUBB Stiftet 21. APRIL 1991, vedtatt av årsmøtet LOV FOR BRYNE HÅNDBALLKLUBB Stiftet 21. APRIL 1991, vedtatt av årsmøtet 11.03.2015 Innhold I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2 Organisasjon... 2 3 Medlemmer... 2 4 Medlemskontingent og avgifter...

Detaljer

LOV FOR ETNEDAL SKILAG. Stiftet 1898, vedtatt av årsmøtet , godkjent av Oppland Idrettskrets

LOV FOR ETNEDAL SKILAG. Stiftet 1898, vedtatt av årsmøtet , godkjent av Oppland Idrettskrets LOV FOR ETNEDAL SKILAG Stiftet 1898, vedtatt av årsmøtet 30.03.2016, godkjent av Oppland Idrettskrets 27.04.2016. Innhold: I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1 Formål... 3 2 Organisasjon... 3 3 Medlemmer...

Detaljer

LOV FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG

LOV FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG LOV FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG Stridsklev Idrettslag 1 Stiftet 6. juni 1977 Med senere endringer, senest av 3. februar 2016 Godkjent av Telemark idrettskrets den 1 Idrettslagets navn må være i overensstemmelse

Detaljer

LOV FOR GOLIA TENNISKLUBB Stiftet 19. april 1934, vedtatt av årsmøtet 31.03.2016, godkjent av Oslo idrettskrets [dato].

LOV FOR GOLIA TENNISKLUBB Stiftet 19. april 1934, vedtatt av årsmøtet 31.03.2016, godkjent av Oslo idrettskrets [dato]. Ny lov for Golia Tennisklubb Idrettstinget har gjennom årene vedtatt omfattende lovendringer som har betydning for idrettslag/-klubber. Basert på lovendringene fra Idrettstinget, er det utarbeidet en lovnorm,

Detaljer

LOV FOR DRAMMEN ROKLUBB

LOV FOR DRAMMEN ROKLUBB LOV FOR DRAMMEN ROKLUBB Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2016 Bygget på basisnormen for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 22.10.2015. Side 1 Vedtatt 24.02.2016 Innholdsliste I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

LOV FOR LANGESUND IDRETTSFORENING Gjelder fra Innholdsfortegnelse

LOV FOR LANGESUND IDRETTSFORENING Gjelder fra Innholdsfortegnelse LOV FOR LANGESUND IDRETTSFORENING Gjelder fra 1.1.2016 Innholdsfortegnelse I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2 Organisasjon... 2 3 Medlemmer... 2 4 Medlemskontingent og avgifter... 3 II. TILLITSVALGTE

Detaljer

INTRODUKSJONSKURS FOR NYE LEDERE. Modul A Organisering av norsk idrett Modul B Lover og regler Modul C Klubbarbeid

INTRODUKSJONSKURS FOR NYE LEDERE. Modul A Organisering av norsk idrett Modul B Lover og regler Modul C Klubbarbeid INTRODUKSJONSKURS FOR NYE LEDERE Modul A Organisering av norsk idrett Modul B Lover og regler Modul C Klubbarbeid 1 Lovnorm for idrettslag Felles lovnorm for alle idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund

Detaljer

LOV FOR BUD IDRETTSLAG

LOV FOR BUD IDRETTSLAG LOV FOR BUD IDRETTSLAG Stiftet 01.12.1935 Vedtatt av årsmøtet 29.02.2016 Godkjent av Møre og Romsdal Idrettskrets 17.02.2016 I. Innledende bestemmelser Side 2 1 Formål Side 2 2 Organisasjon Side 2 3 Medlemmer

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 2 av 17

Innholdsfortegnelse. Side 2 av 17 IL BEVER N LOV Innholdsfortegnelse I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1 Formål... 3 2 Organisasjon... 3 3 Medlemmer... 3 4 Medlemskontingent og avgifter... 5 II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE... 5 5 Kjønnsfordeling...

Detaljer

LOV FOR SKIEN BASKETBALLKLUBB (SBBK)* Stiftet 9. mai Vedtatt på årsmøtet 12. mai 2016

LOV FOR SKIEN BASKETBALLKLUBB (SBBK)* Stiftet 9. mai Vedtatt på årsmøtet 12. mai 2016 LOV FOR SKIEN BASKETBALLKLUBB (SBBK)* Stiftet 9. mai 1978 Vedtatt på årsmøtet 12. mai 2016 Godkjent av Telemark Idrettskrets styre (xx.xx.2016) * Basert på lovnorm for idrettslag vedtatt av Idrettsstyret

Detaljer

VEDTEKTER FINNÅS SPORTSKLUBB

VEDTEKTER FINNÅS SPORTSKLUBB VEDTEKTER FINNÅS SPORTSKLUBB Vedtatt av årsmøtet 17.11.1974 med senere endringer, siste av 16.03.2016 Godkjent av Hordaland Idrettskrets [dato] Ref... Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

VEDTEKTER FOR BÆRUMSVØMMERNE (BSV)

VEDTEKTER FOR BÆRUMSVØMMERNE (BSV) VEDTEKTER FOR BÆRUMSVØMMERNE (BSV) (Vedtatt av årsmøtet 14 mars 2016) Vedtekter for BSV, stiftet 4.september 1969, med senere endringer, senest av årsmøte mars 2016. Godkjent av Akershus idrettskrets...

Detaljer

LOV FOR LAVANGEN IDRETTSFORENING

LOV FOR LAVANGEN IDRETTSFORENING LOV FOR LAVANGEN IDRETTSFORENING Stiftet 1. juni 1946, vedtatt av årsmøtet 19. februar 2017, med senere endringer av 19. februar 2017, godkjent av Troms Idrettskrets. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål

Detaljer

LOV FOR GRESVIK IDRETTSFORENING 1

LOV FOR GRESVIK IDRETTSFORENING 1 LOV FOR GRESVIK IDRETTSFORENING 1 Stiftet 12.03.1922, vedtatt av årsmøtet 29.02.2016, med senere endringer av [dato], godkjent av Østfold Idrettskrets. Etter LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret

Detaljer

LOV FOR GRESVIK IDRETTSFORENING 1

LOV FOR GRESVIK IDRETTSFORENING 1 LOV FOR GRESVIK IDRETTSFORENING 1 Stiftet 12.03.1922, vedtatt av årsmøtet 29.02.2016, med senere endringer av [dato], godkjent av Østfold Idrettskrets 14.03.2016. Etter LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt

Detaljer

VEDTEKTER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB

VEDTEKTER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB VEDTEKTER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB 1Formål Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiskekomité(nif). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati,

Detaljer

LOV for Storhamar idrettslag kunstløp Stiftet 1/ Vedtatt av årsmøtet

LOV for Storhamar idrettslag kunstløp Stiftet 1/ Vedtatt av årsmøtet LOV for Storhamar idrettslag kunstløp Stiftet 1/12-1978. Vedtatt av årsmøtet 31.3.16. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Storhamar kunstløp sitt formål er å drive idrett, organisert i Norges idrettsforbund

Detaljer

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov.

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov. LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettslag Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

LOV FOR HARSTAD SEILFORENING Stiftet vedtatt av årsmøtet med endringer vedtatt godkjent av Troms Idrettskrets [dato].

LOV FOR HARSTAD SEILFORENING Stiftet vedtatt av årsmøtet med endringer vedtatt godkjent av Troms Idrettskrets [dato]. LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettslag Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

LOV FOR Asker svømmeklubb 1 Stiftet , vedtatt av årsmøtet [dato], med senere endringer av [dato], godkjent av Asker idrettskrets [dato].

LOV FOR Asker svømmeklubb 1 Stiftet , vedtatt av årsmøtet [dato], med senere endringer av [dato], godkjent av Asker idrettskrets [dato]. LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettslag Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB. stiftet 26. Januar 2011, med senere endringer av , godkjent av Akershus Idrettskrets xx.11.

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB. stiftet 26. Januar 2011, med senere endringer av , godkjent av Akershus Idrettskrets xx.11. Side 1 av 12 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011, med senere endringer av 30.10.2017, godkjent av Akershus Idrettskrets xx.11.2017 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Vestre Bærum

Detaljer

LOV FOR NESØYA IDRETTSLAG Lov for Nesøya Idrettslag, stiftet 29. januar Vedtatt den 29. januar 1958 med siste endringer av 15. mars 2017.

LOV FOR NESØYA IDRETTSLAG Lov for Nesøya Idrettslag, stiftet 29. januar Vedtatt den 29. januar 1958 med siste endringer av 15. mars 2017. LOV FOR NESØYA IDRETTSLAG Lov for Nesøya Idrettslag, stiftet 29. januar 1958. Vedtatt den 29. januar 1958 med siste endringer av 15. mars 2017. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål

Detaljer

LOV FOR DRAMMEN TREKKHUNDKLUBB Stiftet 30. november 1933, vedtatt av årsmøtet 21. april 2016, godkjent av Buskerud idrettskrets [dato].

LOV FOR DRAMMEN TREKKHUNDKLUBB Stiftet 30. november 1933, vedtatt av årsmøtet 21. april 2016, godkjent av Buskerud idrettskrets [dato]. LOV FOR DRAMMEN TREKKHUNDKLUBB Stiftet 30. november 1933, vedtatt av årsmøtet 21. april 2016, godkjent av Buskerud idrettskrets [dato]. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å

Detaljer

Lov for Molde Volleyballklubb

Lov for Molde Volleyballklubb Molde volleyballklubb lov sak 4 på årsmøtet 29. mars 2016 Lov for Molde Volleyballklubb Stiftet 6. mars 1973, vedtatt av årsmøtet 29. mars 2016, godkjent av Møre og Romsdal Idrettskrets XXXX. I. INNLEDENDE

Detaljer

BODUNG PISTOLKLUBB LOV

BODUNG PISTOLKLUBB LOV BODUNG PISTOLKLUBB LOV LOV FOR BODUNG PISTOLKLUBB Stiftet 25.11.1971, vedtatt av årsmøtet 25.11.1971, med senere endringer av 01.03.2016, godkjent av Akershus Idrettskrets 03.03.2015. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov.

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov. LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettslag Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov.

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov. Veiledning til lovnorm for idrettslag Klubben skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det klubben må ha i sin egen lov.

Detaljer

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). LOV FOR LILLESTRØM & OMEGN BUESKYTTERE Stiftet 21. august 1952, vedtatt av årsmøtet 6. november 2012, med senere endringer av 18. februar 2016, godkjent av Akershus idrettskrets [dato]. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET HEMING

LOV FOR IDRETTSLAGET HEMING LOV FOR IDRETTSLAGET HEMING Lov for idrettslaget Heming, stiftet 25. januar 1916, med senere endringer, senest av 31. mars 2016, godkjent av Oslo idrettskrets den XX.XX.2016. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22.10.2015

LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22.10.2015 Oppdatert LOV for Oppdatert i henhold til lovnorm av 22.oktober 2015. Lagt frem på årsmøtet 03.03.2016 Godkjent av Sør Trøndelag Idrettskrets:14.03.2016 1 av 14 LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret

Detaljer

(1) Idrettslagets formål er å drive motorsport organisert av Norsk Motor Klubb (NMK) og Norges Bilsportforbund (NBF).

(1) Idrettslagets formål er å drive motorsport organisert av Norsk Motor Klubb (NMK) og Norges Bilsportforbund (NBF). LOVNORM FOR NMK KLUBB ( NBF) Vedtatt av Hovedstyret januar 2016 Veiledning til lovnorm for NMK klubb Klubben skal ha en lov som er basert på NIFs regelverk og lovnormen for idrettslag. Denne lovnormen

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOV FOR Vaulen IL Stiftet 1938 vedtatt av årsmøtet 03.04.2016, godkjent av Rogaland Fotballkrets.

LOV FOR Vaulen IL Stiftet 1938 vedtatt av årsmøtet 03.04.2016, godkjent av Rogaland Fotballkrets. LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettslag Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Lillomarka Orienteringslag Side 1 av 12. Lov. for. Lillomarka Orienteringslag. Stiftet 3. desember 1985, med senere endringer av 9.

Lillomarka Orienteringslag Side 1 av 12. Lov. for. Lillomarka Orienteringslag. Stiftet 3. desember 1985, med senere endringer av 9. Lillomarka Orienteringslag Side 1 av 12 Lov for Lillomarka Orienteringslag Stiftet 3. desember 1985, med senere endringer av 9. mars 2016, godkjent av Oslo idrettskrets dd. mmm 2016. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

LOV LILLESTRØM AMERIKANSKE FOTBALL KLUBB. Side 1 av 15

LOV LILLESTRØM AMERIKANSKE FOTBALL KLUBB. Side 1 av 15 LOV LILLESTRØM AMERIKANSKE FOTBALL KLUBB Side 1 av 15 LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOV FOR LILLESTRØM AMERIKANSKE FOTBALLKLUBB Stiftet 15.07.2010, vedtatt av årsmøtet

Detaljer

LOV FOR KONGSBERG TENNISKLUBB Stiftet , vedtatt av årsmøtet , godkjent av Buskerud idrettskrets [dato].

LOV FOR KONGSBERG TENNISKLUBB Stiftet , vedtatt av årsmøtet , godkjent av Buskerud idrettskrets [dato]. LOV FOR KONGSBERG TENNISKLUBB Stiftet 23.06.1927, vedtatt av årsmøtet 17.03.2016, godkjent av Buskerud idrettskrets [dato]. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å drive idrett

Detaljer

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov.

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov. LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettslag Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov.

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov. LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettslag Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

LOV for B L I N D H E I M I D R E T T S L A G

LOV for B L I N D H E I M I D R E T T S L A G LOV for B L I N D H E I M I D R E T T S L A G Stiftet 01.12.1936, vedtatt av årsmøtet 16. mars 2016, godkjent av Møre og Romsdal Idrettskrets 04.03.2016 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

LOV FOR ULLERN IDRETTSFORENING

LOV FOR ULLERN IDRETTSFORENING LOV FOR ULLERN IDRETTSFORENING Lov for Ullern Idrettsforening, stiftet 14. desember 1971 iht. vedtak om sammenslutning av Bestum Idrettsforening og Idrettslaget Liull, med senere endringer, senest av 31.

Detaljer

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). LOV FOR STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Stiftet 1. desember 1950, vedtatt av årsmøtet 2009, med senere endringer senest på årsmøtet 15. mars 2016, godkjent av Rogaland idrettskrets 18. mai 2016. I. INNLEDENDE

Detaljer

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Stabekk Tennisklubb, stiftet 5. mai 1922. Vedtatt av årsmøtet [dato], med senere endringer av [dato], godkjent av Akershus idrettskrets [dato]. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Lover for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928

Lover for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Lover for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

LOV FOR STAVANGER BASKETBALLKLUBB Stiftet , vedtatt av årsmøtet 14.mars 2016.

LOV FOR STAVANGER BASKETBALLKLUBB Stiftet , vedtatt av årsmøtet 14.mars 2016. LOV FOR STAVANGER BASKETBALLKLUBB Stiftet 3.9.1979, vedtatt av årsmøtet 14.mars 2016. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og

Detaljer

LOV FOR UNIVERSITETETs BEDRIFTSIDRETTSLAG UNIVERSITETET I OSLO

LOV FOR UNIVERSITETETs BEDRIFTSIDRETTSLAG UNIVERSITETET I OSLO LOV FOR UNIVERSITETETs BEDRIFTSIDRETTSLAG UNIVERSITETET I OSLO Stiftet 10/11 1970 vedtatt av årsmøtet 16/3 2016, godkjent av Idrettsstyret 22. oktober 2015. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

LOV FOR BÆRUMS SKIKLUB (BSK)

LOV FOR BÆRUMS SKIKLUB (BSK) LOV FOR BÆRUMS SKIKLUB (BSK) Stiftet 19. desember 1885. Vedtatt av årsmøtet 31. mars 2016 og godkjent av Akershus idrettskrets den 09.05.2016. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) BSKs formål er å drive

Detaljer

Lov for Bodø Cykleklubb, stiftet 6. juni Vedtatt av Årsmøtet , med endringer vedtatt av Årsmøtet

Lov for Bodø Cykleklubb, stiftet 6. juni Vedtatt av Årsmøtet , med endringer vedtatt av Årsmøtet Lov for Bodø Cykleklubb, stiftet 6. juni 1975. Vedtatt av Årsmøtet 24.11.2011, med endringer vedtatt av Årsmøtet 05.03.2016 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Bodø Cykleklubb har som formål å drive

Detaljer

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov.

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov. LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettslag Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Lov for Gossen Idrettslag Stiftet 1938, vedtatt av årsmøtet , godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets

Lov for Gossen Idrettslag Stiftet 1938, vedtatt av årsmøtet , godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets Lov for Gossen Idrettslag Stiftet 1938, vedtatt av årsmøtet 08.03.2017, godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets 17.03.2017. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å drive idrett

Detaljer

VEDTEKTER FOR FIL AKS-77

VEDTEKTER FOR FIL AKS-77 VEDTEKTER FOR FIL AKS-77 LOV FOR FIL AKS-77 Stiftet 18. Desember 1977, vedtatt av årsmøtet 14.02.2016, godkjent av Hordaland idrettskrets 31. mars 2016 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

LOV FOR Kristiansund Håndballklubb (KHK) Stiftet vedtatt av årsmøtet , godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets

LOV FOR Kristiansund Håndballklubb (KHK) Stiftet vedtatt av årsmøtet , godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets LOV FOR Kristiansund Håndballklubb (KHK) Stiftet 03.03.1973 vedtatt av årsmøtet 30.03.2017, godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets 02.03.2017. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål

Detaljer

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). LOV FOR BERGEN KLATREKLUBB Stiftet 01.09.1974, vedtatt av årsmøtet 03.03.2016, godkjent av Hordaland Idrettskrets 31. mars 2016. Basert på lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015. I. INNLEDENDE

Detaljer

LOV FOR VIVIL IDRETTSLAG

LOV FOR VIVIL IDRETTSLAG LOV FOR VIVIL IDRETTSLAG Stiftet 11.12.1978, vedtatt av årsmøtet 11.12.1978, med senere endringer av 28.03.2017 godkjent av Akershus idrettskrets. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

LOV FOR VILLINGUR ISLANDSHESTFORENING

LOV FOR VILLINGUR ISLANDSHESTFORENING LOV FOR VILLINGUR ISLANDSHESTFORENING Stiftet 26/2-2001vedtatt av årsmøtet, med senere endringer av 9/3-2016, godkjent av Rogaland idrettskrets [dato]. 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

LOV FOR BATNFJORD IL

LOV FOR BATNFJORD IL LOV FOR BATNFJORD IL Lov for Batnfjord IL stiftet 11.11.1931. Vedtatt på ekstraordinært årsmøte, mandag 9. mai 2016 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 FORMÅL (1) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende

Detaljer

VEDTEKTER BYGDØ TENNISKLUBB 14. mars 2015

VEDTEKTER BYGDØ TENNISKLUBB 14. mars 2015 VEDTEKTER BYGDØ TENNISKLUBB 14. mars 2015 Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1 Formål... 3 2 Organisasjon... 3 3 Medlemmer... 4 4 Medlemskontingent og avgifter... 5 II. TILLITSVALGTE

Detaljer

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). LOV FOR ARNADAL IDRETTSLAG 1 Stiftet 3. april 1946, vedtatt av årsmøtet 3. april 1946, med senere endringer av 3. mars 2016, godkjent av Vestfold idrettskrets [dato]. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål

Detaljer

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). LOV for Kvass/Ulvungen FK LOV FOR KVASS/ULVUNGEN FK Stiftet Mars -1918, vedtatt av årsmøtet 06.12.2015, med senere endringer av 06.12.2015, godkjent av Møre og Romsdal Idrettskrets 17.02.2016. I. INNLEDENDE

Detaljer

LOV FOR FURNES FOTBALL Org.nr: 983 040 136

LOV FOR FURNES FOTBALL Org.nr: 983 040 136 LOV FOR FURNES FOTBALL Org.nr: 983 040 136 Stiftet 4. august 1932 Vedtatt 2001, med seneste endring av årsmøtet for 2015, avholdt 15.03.2015 Godkjent av idrettsstyret 04.04 2016. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

LOV FOR GRIMSTAD SVØMMEKLUBB (ORG. NR )

LOV FOR GRIMSTAD SVØMMEKLUBB (ORG. NR ) LOV FOR GRIMSTAD SVØMMEKLUBB (ORG. NR. 992041994) Stiftet 30. juli 1934, vedtatt av årsmøtet 8. mars 2016, godkjent av Aust-Agder idrettskrets [dato]. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Klubbens formål

Detaljer

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). LOV FOR AURE IDRETTSLAG 1 Stiftet 17.04.1922, vedtatt av årsmøtet 07.12.2011, med senere endringer av 03.03.2016, godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets 15.04.2016. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål

Detaljer

LOV FOR GLOMFJORD IL Stiftet 1928 vedtatt av årsmøtet

LOV FOR GLOMFJORD IL Stiftet 1928 vedtatt av årsmøtet I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål LOV FOR GLOMFJORD IL Stiftet 1928 vedtatt av årsmøtet 18.02.16 (1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

LOV FOR BRAGE BOWLINGKLUBB

LOV FOR BRAGE BOWLINGKLUBB LOV FOR BRAGE BOWLINGKLUBB Stiftet 05.03.1992, vedtatt av årsmøtet 20.05.2014, revidert og vedtatt av årsmøtet 29.03.2016, godkjent av Buskerud Idrettskrets.. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

LOV FOR TYNSET IDRETTSFORENING

LOV FOR TYNSET IDRETTSFORENING LOV FOR TYNSET IDRETTSFORENING Lov for Tynset Idrettsforening, stiftet 15. september 1900, vedtatt av årsmøtet 30. mars 2016, med senere endringer av 22. oktober 2015, godkjent av Hedmark Idrettskrets

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 1

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 1 LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 1 Stiftet 01.01.1916, vedtatt av årsmøtet 29.03.2016, med senere endringer av 22.10.2015, godkjent av Hedmark Idrettskrets [dato]. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1)

Detaljer

Lov for Varhaug idrettslag 1 (Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015)

Lov for Varhaug idrettslag 1 (Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015) Lov for Varhaug idrettslag 1 (Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015) Stiftet 1. august 1932, vedtatt lov med senere endringer, senest den 22. februar 2016, godkjent av Rogaland idrettskrets 27. juni

Detaljer

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov.

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov. LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015. Veiledning til lovnorm for idrettslag Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er

Detaljer

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). LOV FOR KRISTIANSUND OG OMEGN GOLFKLUBB Stiftet 24. oktober 1991, vedtatt av årsmøtet 14.02.2017, godkjent av Møre og Romsdal Idrettskrets 25. januar 2017. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

LOV FOR [ Idrettslagets navn

LOV FOR [ Idrettslagets navn LOV FOR [ Idrettslagets navn ]1 Stiftet 20. august 1924, vedtatt av årsmøtet 11. april 2016, godkjent av Hedmark idrettskrets xx. X 2016. Innhold I. INNLEDENDE BESTEMMELSER ( 1-4) 1 Formål 2 Organisasjon

Detaljer

LOV FOR ALVDAL IDRETTSLAG

LOV FOR ALVDAL IDRETTSLAG LOV FOR ALVDAL IDRETTSLAG Lov for Alvdal Idrettslag stiftet 21 desember 1902, vedtatt av årsmøte den 9 november 1929 med senere endringer senest den 17.03.2016, godkjent av Hedmark Idrettskrets 04.04 2016.

Detaljer

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov.

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov. LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015. Veiledning til lovnorm for idrettslag Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er

Detaljer

LOV FOR SUNNDAL FLYKLUBB Stiftet , vedtatt av årsmøtet , godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets

LOV FOR SUNNDAL FLYKLUBB Stiftet , vedtatt av årsmøtet , godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets LOV FOR SUNNDAL FLYKLUBB Stiftet 11.07.1968, vedtatt av årsmøtet 19.02.2016, godkjent av Møre og Romsdal idrettskrets 02.07.2016. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Sunndal Flyklubbs formål er å drive

Detaljer

Lov for Orienteringslaget Trollelg

Lov for Orienteringslaget Trollelg LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret xx.xx.2016 Lov for Orienteringslaget Trollelg Stiftet 13.1.1957 Vedtatt den 15. februar 2016. Godkjent av Sør Trøndelag idrettskrets den xx.xx.2016 1 Særbestemmelser

Detaljer

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov.

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov. LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettslag Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

LOV FOR MOLDE PISTOLKLUBB 1 Stiftet , vedtatt av årsmøtet , godkjent av Møre og Romsdal Idrettskrets

LOV FOR MOLDE PISTOLKLUBB 1 Stiftet , vedtatt av årsmøtet , godkjent av Møre og Romsdal Idrettskrets LOV FOR MOLDE PISTOLKLUBB 1 Stiftet 31.08.1960, vedtatt av årsmøtet 14.03.2017, godkjent av Møre og Romsdal Idrettskrets 17.03.2017. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets formål er å drive

Detaljer

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). LOV FOR LILLEHAMMER SVØMMEKLUBB 1 Stiftet 11.05.1934, vedtatt av årsmøtet 30.03.2016, godkjent av Oppland idrettskrets [dato fylles inn etter godkjenning]. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). LOV FOR LAMBERTSETER IDRETTSFORENING 1 Stiftet 10.04.1945. Lov vedtatt av årsmøtet 16.03.2016 (godkjent av Oslo idrettskrets 04.05.2016). Erstatter vedtekter vedtatt av årsmøtet 06.09.1946, med senere

Detaljer

LOV FOR INDRE OSLOFJORD UNDERVANNSKLUBB Stiftet , godkjent av Akershus idrettskrets xx.xx.2016

LOV FOR INDRE OSLOFJORD UNDERVANNSKLUBB Stiftet , godkjent av Akershus idrettskrets xx.xx.2016 LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015. LOV FOR INDRE OSLOFJORD UNDERVANNSKLUBB Stiftet 17.11.2016, godkjent av Akershus idrettskrets xx.xx.2016 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål

Detaljer

Lov for Voll idrettslag 1 Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

Lov for Voll idrettslag 1 Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Lov for Voll idrettslag 1 Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Stiftet 12. juni 1969, vedtatt med senere endringer, senest den 22. februar 2016, godkjent av Rogaland idrettskrets 13. juni 2016. I.

Detaljer

Lov for Hå pistolklubb 1 Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

Lov for Hå pistolklubb 1 Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Lov for Hå pistolklubb 1 Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Stiftet 20. mars 1973 *), vedtatt lov med senere endringer, senest av 25. januar 2016, godkjent av Rogaland idrettskrets 8. juni 2016.

Detaljer

Lov for Haugesund seilforening 1 Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

Lov for Haugesund seilforening 1 Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Lov for Haugesund seilforening 1 Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Stiftet 15. september 1961, vedtatt lov med senere endringer, senest av 23. februar 2017, godkjent av Rogaland idrettskrets 8.

Detaljer

Idrettslagets navn må være i overensstemmelse med forskrift om idrettslagsnavn.

Idrettslagets navn må være i overensstemmelse med forskrift om idrettslagsnavn. Lov for Skjold idrettslag 1 (Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015.) Stiftet 4. oktober 1960, vedtatt på årsmøtet 8. mars 2016, og godkjent av Rogaland idrettskrets 1. april 2016. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Lov for Arendals Seilforening, stiftet 12. desember 1878, vedtatt av årsmøtet , og godkjent av Aust-Agder idrettskrets den

Lov for Arendals Seilforening, stiftet 12. desember 1878, vedtatt av årsmøtet , og godkjent av Aust-Agder idrettskrets den stiftet 12. desember 1878, vedtatt av årsmøtet 18.02.2016, og godkjent av Aust-Agder idrettskrets den 1 Formål I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1) Seilforeningens formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). LOV FOR Båtsfjord Sportsklubb Stiftet 15.01.19932, vedtatt av årsmøtet første gang 31.05.1990, med senere endringer 11.04.2016, godkjent av Finnmark Idrettskrets xxx. I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål

Detaljer

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov.

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov. LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettslag Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Lov for Karmøy svømmeklubb 1 (Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015)

Lov for Karmøy svømmeklubb 1 (Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015) Lov for Karmøy svømmeklubb 1 (Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015) Stiftet 25. september 1973, vedtatt lov med senere endringer, senest den 8. mars 2017, godkjent av Rogaland idrettskrets 12. mai

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HÅNDBALLKLUBB (Basert på lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015)

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HÅNDBALLKLUBB (Basert på lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015) VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HÅNDBALLKLUBB (Basert på lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015) Lov for Lørenskog Håndballklubb Stiftet 20.04.1979, vedtatt av årsmøtet 10.03.2016, godkjent av Akershus

Detaljer

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

(1) Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 LOV FOR GRIMSTAD SYKELKLUBB Stiftet 1. november 1892, vedtatt av årsmøtet 23. januar 2008, med senere endringer av 18. februar 2016, godkjent

Detaljer

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov.

Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det er valgfritt å ta med fotnotene i egen lov. LOVNORM FOR IDRETTSLAG Vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015 Veiledning til lovnorm for idrettslag Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer