SIKKERHETSDATABLAD Solvo N Aerosol

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD Solvo N Aerosol"

Transkript

1 Solvo N Aerosol Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Solvo N Aerosol 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjonsdato Kjemikaliets navn Solvo N Aerosol Kjemikaliets bruksområde Rensemiddel for plast støpe verktøy Firmanavn Form og Stanseteknikk AS Postadresse Hananbakken 22 Postnr Poststed Moss Land Norge Telefon E-post Hjemmeside Nødtelefon Giftinformasjonen: Fareidentifikasjon Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC Farebeskrivelse Andre farer Xi; R36 F+; R12 N; R51/53, R66, R67 Ekstremt brannfarlig. Irriterer øynene. Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Væske som fordamper kan gi frostskader. Gassen er tyngre enn luft, kan samles i lavtliggende områder. 3. Sammensetning /opplysning om innholdsstoffer Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Isoparaffin CAS-nr.: Xn, F, N; R11, R51/53, % EC-nr.: R65 Aceton CAS-nr.: EC-nr.: Isopropanol CAS-nr.: EC-nr.: Propan CAS-nr.: EC-nr.: Butan CAS-nr.: EC-nr.: Xi, F; R11, R36, R66, % R67 Xi, F; R11, R36, R % F+; R12 < 40 % F+; R12 < 40 % Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig.

2 Solvo N Aerosol Side 2 av 5 Komponentkommentarer Isoparaffin: Komponenten inneholder <0,1% Benzen og er derfor ikke kreftfremkallende. Xn for Isoparaffin gjelder ikke aerosoler. (RL 67/548/EEC, Appendix 6, No 9.4.) 4. Førstehjelpstiltak Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Informasjon til helsepersonell Tilsølte klær fjernes straks. Fjern berørte personer fra det farlige området. Sikre tilgang på frisk luft. Ved bevisstløshet sørg for åpne luftveier, løs opp stramme klær og legg personen i stabilt sideleie. Sørg for tilgang av frisk luft. Søk medisinsk hjelp. Ved bevisstløshet plasser personen i stabilt sideleie. Tilsølte klær fjernes først. Vask av umiddelbart med såpe og vann og skyll grundig. Ved forlenget irritasjon, søk legehjelp. Ved frostskade, bruk steril bandasje. Spyl øynene i flere minutter med rennende vann eller væske beregnet for dette, med øyelokkene holdt åpne. Søk medisinsk hjelp ved vedvarende ubehag. Ikke spis eller drikk. IKKE framkall brekning. Søk legehjelp umiddelbart. Ved oppkast og liggende person, plasser i stabilt sideleie. Symptomer: Hodepine, svimmelhet, kvalme, semikoma, bevisstløshet, tørr hud. Irriterte slimhinner. Irriterte luftveier. Risiko for innhalering i lungene ved svelging av stoffet. Det kan medføre følelse av kvelning. Stoffet kan ha en narkotisk effekt. Stoffet kan gi urytmisk hjertefrekvens. 5. Tiltak ved brannslukking Passende brannslukningsmidler Uegnete brannslukningsmidler Brann- og eksplosjonsfarer Personlig verneutstyr 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Metoder for opprydding og rengjøring Karbondioksyd (CO2). Pulver. Vann. Ved større branner bruk vannstråle eller alkohol-motstandsdyktig skum. Høytrykks vannstråle. Aerosolkanner kan eksplodere ved oppvarming under en brann. Eksplosive gasser fra kanner er tyngere enn luft og kan spre seg langs bakken til tennkilder. Bruk åndedrettsvern med egen lufttilførsel. Bruk verneutstyr tilpasset den aktuelle brannsituasjon. Aerosol kanner i nærheten av brannen bør kjøles ned med vann. Under oppvarming i en brann kan det dannes giftige gasser (CO). Bruk åndedrettsvern. Fjern ubeskyttede personer fra området. Fjern mulige tennkilder fra området. Unngå kontakt med hud og øyne. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Utstyr må være tilstrekkelig jordet. Oppbygging av statisk lading må unngås. Hindre tilgang til avløpssystemer og hulrom under bakkenivå. I tilfelle utslipp til avløp eller vannreservoarer, kontakt relevante myndigheter. Fjern med absorberende materiale beregnet for væsker (sand, sagmugg). Sikre fordamping med god ventilasjon. 7. Håndtering og lagring Håndtering Oppbevaring Sikre god ventilasjon ved bruksstedet. Hindre, eller sikre kontroll over, gasskonsentrasjoner på bakkenivå. Fjern tennkilder fra området. Unngå kontakt med hud og øyne. Pust ikke inn gasser fra aerosolkannene. Bruk utstyr motstandsdyktig mot løsemiddler. Oppbevares på et kjølig og godt ventilert sted. Underlag må være motstandsdyktig mot løsemiddler. Beskytt mot direkte sollys og temperaturer

3 Solvo N Aerosol Side 3 av 5 Spesielle egenskaper og farer over 50 grader Celsius. Oppbevares ikke sammen med andre ekstremt brannfarlige eller selvantennelige materialer. Sikre mot oppbygging av statisk elektrisistet. Eksplosive gasser fra boksene er tyngere enn luft. 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år Isoparaffin CAS-nr.: EC-nr.: Aceton CAS-nr.: EC-nr.: Isopropanol CAS-nr.: EC-nr.: Propan CAS-nr.: EC-nr.: Butan CAS-nr.: EC-nr.: Eksponeringskontroll Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Åndedrettsvern Håndvern Øyevern Annet hudvern enn håndvern 9. Fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Aerosol Lukt Løsemiddellignende lukt. Farge Fargeløs. Løselighet i vann Ca. 30% Relativ tetthet Verdi: 0.66 g/cm3 Flammepunkt Verdi: -104 C Eksplosjonsgrense Verdi: Volum % Damptrykk Verdi: ~ 3500 hpa 10. Stabilitet og reaktivitet 8 t.: 600mg/m3 8 t.: 295 mg/m t.: 245mg/m t.: 900mg/m3 15 min.: 500ppm 8 t.: 600mg/m3 Arbeidsplass og arbeidsmetoder tilrettelegges slik at direkte kontakt med stoffet unngås. Bruk verneutstyr som er CE merket. Sørg for god ventilasjon. Vask hendene før spising og etter at arbeidet er utført. Hold stoffet unna mat og drikke. Der hvor det er utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern med kombinasjonsfilter A (brunt) og P2 brukes. For korttids, eller lav konsentrasjons påvirkning, bruk åndedrettsvern. For langtids, eller høy konsentrasjons påvirkning, bruk lukket pustesystem. Bruk hansker av minimum 0,7mm nitrilgummi. Bruk tettsittende briller eller ansiktsmaske. Bruk egnede verneklær ved fare for hudkontakt. Bruk antistatisk og flammehemmende beskyttelse. Hold stoffet adskilt fra mat og drikke. Ikke spis eller drikk under direkte arbeide med stoffet. Vask hender ved slutten av arbeidsøkten og før hvilepauser/matpauser. Forhold som skal unngås Varme- og tennkilder. Gnister. Direkte sollys og temperaturer over 50C. Oppbygging av statisk elektrisitet. Åpne ikke kannene etter bruk. Materialer som skal unngås Reagerer med sterke oksydanter. Danner eksplosiv gass blandet med luft. Reagerer med syrer. Farlige spaltningsprodukter Ingen farlige spaltningsstoffer ved normal bruk. Ved termisk nedbrytning og brann kan det dannes karbonmonoksyd og andre farlige gasser.

4 Solvo N Aerosol Side 4 av Toksikologisk informasjon Toksikologiske data fra komponenter Komponent Aceton LD50 oral LD50 dermal LC50 innånding Komponent LD50 oral LD50 dermal LC50 innånding Forsøksdyreart: Rotte Forsøksdyreart: Kanin Verdi: > 5 mg/l Isopropanol Verdi: > 5 mg/l Øvrige helsefareopplysninger Innånding Kan forårsake svimmelhet, kvalme, tretthet og hodepine. Hudkontakt Mulig irritasjon av huden. Øyekontakt Kan irritere øynene. 12. Miljøopplysninger Toksikologisk informasjon Akutt akvatisk, fisk Akutt akvatisk, alge Akutt akvatisk, Daphnia Verdi: mg/l Testmetode: LC50 Verdi: 1-10 mg/l Testmetode: EC50 Verdi: 1-10 mg/l Testmetode: EC50 Toksikologiske data fra komponenter Øvrige miljøopplysninger Andre skadevirkninger / annen informasjon 13. Fjerning av kjemikalieavfall Giftig for liv i vann. Ikke la stoffet nå grunnvann eller avløp. Avfallsstoffnummer (NORSAS): 7055 Spraybokser. Avfallsklasse EAK-Kode Gass i trykkbeholdere som inneholder farlige stoffer. Følg anvisninger for destruksjon av brukt emballasje. 14. Transportinformasjon Farlig gods ADR Klasse: 2 Farenr.: 5 Farlig gods RID Farlig gods IMDG Klasse: 2 Marin forurensning: Nei EmS: 2-13 Farlig gods ICAO/IATA

5 Solvo N Aerosol Side 5 av 5 Andre relevante opplysninger Klasse: 2.1 Aerosolbeholdere, brannfarlig. 15. Opplysninger om lover og forskrifter Faresymbol Sammensetning på merkeetiketten R-setninger S-setninger Isoparaffin:10-40 %, Aceton:10-40 %, Isopropanol:0-15 %, Propan:< 40 %, Butan:< 40 % R12 Ekstremt brannfarlig. R36 Irriterer øynene. R51/53 Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet S7/9 Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et godt ventilert sted. S16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. S23 Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. (Den eller de aktuelle betgnelser angis av produsent, importør eller omsetter). S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene. S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S33 Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. S60 Dette kjemikaliet og dets emballasje skal behandles som farlig avfall. S62 Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje. 16. Andre opplysninger Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet (ikke norske) Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Leverandørens anmerkninger Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad R11 Meget brannfarlig. R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. R12 Ekstremt brannfarlig. R51/53 Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud R36 Irriterer øynene. R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet Informasjonen i HMS databladet er basert på datablad fra produsent. Denne revisjonen har endringer i følgende punkter: 1,2,3,4,6,8,9,10 og 12 Oppgitte data er basert på vår beste kunnskap ved tidspunkt for utarbeidelse. Dataene gir imidlertid ingen garanti for produktets egenskaper og kan ikke være grunnlag for en juridisk avtale. Form og Stanseteknikk AS

SIKKERHETSDATABLAD RØYKVARSLERTESTER

SIKKERHETSDATABLAD RØYKVARSLERTESTER RØYKVARSLERTESTER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD RØYKVARSLERTESTER 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.01.2009 Kjemikaliets navn RØYKVARSLERTESTER Produktgruppe

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Isopropanol - Anti Freeze

SIKKERHETSDATABLAD Isopropanol - Anti Freeze Isopropanol Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Isopropanol - Anti Freeze 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.01.2012 Kjemikaliets navn Isopropanol Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fixopur

SIKKERHETSDATABLAD Fixopur Fixopur Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Fixopur 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 24.10.2008 Kjemikaliets navn Fixopur Produktgruppe Aerosol Kjemikaliets bruksområde

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HX35

SIKKERHETSDATABLAD HX35 HX35 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD HX35 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.05.2003 Revisjonsdato 27.03.2009 Kjemikaliets navn HX35 Kjemisk navn Denaturert

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Emulgerende Avfetting R-160

SIKKERHETSDATABLAD Emulgerende Avfetting R-160 Emulgerende Avfetting R-160 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Emulgerende Avfetting R-160 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 23.03.2007 Revisjon 18.04.2008 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE

SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE RBI SAFE Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.09.2007 Revisjonsdato 19.05.2010 Kjemikaliets navn RBI SAFE Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WELD-ON 776

SIKKERHETSDATABLAD WELD-ON 776 WELD-ON 776 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD WELD-ON 776 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.03.2010 Kjemikaliets navn WELD-ON 776 Produktgruppe Lim Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting

SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting Kaldavfetting Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 31.08.2009 Revisjonsdato 13.04.2014 Kjemikaliets navn Kaldavfetting

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Glansfornyer - Del A

SIKKERHETSDATABLAD Glansfornyer - Del A Glansfornyer - Del A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Glansfornyer - Del A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.03.2010 Kjemikaliets navn Glansfornyer - Del

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Diesel Farget / Diesel Ufarget

SIKKERHETSDATABLAD Diesel Farget / Diesel Ufarget Diesel Farget / Diesel Ufarget Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Diesel Farget / Diesel Ufarget 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 23.12.2009 Kjemikaliets navn

Detaljer

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD VLP

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD VLP Side 1 av 5 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato Kjemikaliets navn Produktgruppe 17.01.2008 Lim Nedstrømsbruker Firmanavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DELAVAL KLORTABLETTER

SIKKERHETSDATABLAD DELAVAL KLORTABLETTER DELAVAL KLORTABLETTER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD DELAVAL KLORTABLETTER 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Opplastet ADR Transportuhellskort Klortabletter.pdf Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT RENSEVÆSKE

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT RENSEVÆSKE TANGIT RENSEVÆSKE Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TANGIT RENSEVÆSKE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.10.2010 Kjemikaliets navn TANGIT RENSEVÆSKE Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Polyester

SIKKERHETSDATABLAD Polyester Polyester Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Polyester 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 05.11.2012 Kjemikaliets navn Polyester Artikkelnr. 100101 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STABILLO CUT CHALLANGE

SIKKERHETSDATABLAD STABILLO CUT CHALLANGE STABILLO CUT CHALLANGE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD STABILLO CUT CHALLANGE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.04.2009 Kjemikaliets navn STABILLO CUT CHALLANGE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SUPER EPOXY VC313/ QUICK STEEL VC314

SIKKERHETSDATABLAD SUPER EPOXY VC313/ QUICK STEEL VC314 SUPER EPOXY VC313/ QUICK STEEL VC314 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SUPER EPOXY VC313/ QUICK STEEL VC314 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 26.10.2009 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Epoxy primer

SIKKERHETSDATABLAD Epoxy primer Epoxy primer Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Epoxy primer 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 05.11.2012 Kjemikaliets navn Epoxy primer Artikkelnr. 2200 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Terjans Superglider, spray

SIKKERHETSDATABLAD Terjans Superglider, spray Terjans Superglider, spray Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Terjans Superglider, spray 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.05.2009 Kjemikaliets navn Terjans

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FORMULA X STRIPPER U.H.P.

SIKKERHETSDATABLAD FORMULA X STRIPPER U.H.P. FORMULA X STRIPPER UHP Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD FORMULA X STRIPPER UHP 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.05.2006 Revisjonsdato 13.04.2010 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Antibac injeksjonsservietter

SIKKERHETSDATABLAD Antibac injeksjonsservietter Antibac injeksjonsservietter Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Antibac injeksjonsservietter 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.01.2008 Revisjonsdato 07.03.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RBI TRANSPORT 100

SIKKERHETSDATABLAD RBI TRANSPORT 100 RBI TRANSPORT 100 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD RBI TRANSPORT 100 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 06.12.2004 Revisjon 29.01.2010 Kjemikaliets navn RBI

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SUPER GRIP Aerosol

SIKKERHETSDATABLAD SUPER GRIP Aerosol Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD SUPER GRIP Aerosol 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato Kjemikaliets navn Produktgruppe Importør Firmanavn 22.06.2010 SUPER GRIP

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TIP TOP HERDER UT-R 20

SIKKERHETSDATABLAD TIP TOP HERDER UT-R 20 TIP TOP HERDER UT-R 20 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TIP TOP HERDER UT-R 20 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.04.2010 Kjemikaliets navn TIP TOP HERDER

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.04.2010 Kjemikaliets navn Mercasol 3 AL (1

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FARECLA PROFILE GLAZE

SIKKERHETSDATABLAD FARECLA PROFILE GLAZE FARECLA PROFILE GLAZE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD FARECLA PROFILE GLAZE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.12.2010 Kjemikaliets navn FARECLA PROFILE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express TANGIT PVC-U express Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.10.2010 Kjemikaliets navn TANGIT PVC-U express

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Triboron 2-Taktskonsentrat

SIKKERHETSDATABLAD Triboron 2-Taktskonsentrat Triboron 2-Taktskonsentrat Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Triboron 2-Taktskonsentrat Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.02.2008 Revisjonsdato 13.12.2011

Detaljer