Velkommen til SFO Danvik skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til SFO Danvik skole"

Transkript

1 Velkommen til SFO Danvik skole

2 Da er barna deres blitt så store at barnehage tiden er over, og skolehverdagen med SFO venter dere til høsten. Det er for mange en stor overgang fra barnehagen til SFO. Vi jobber kontinuerlig med å skape en trygg atmosfære for elevene på SFO. Elevene er mange timer på skole og SFO, og er ofte slitne etter en lang skoledag. Elevene etterspør derfor frilek når de kommer til oss. Det er satt av god tid til dette, men vi har også faste aktiviteter i uka. Mandager har vi forming, tirsdager og fredager er vi i gymsalen, onsdager har vi ulike tema-aktiviteter som varier i løpet av året. Dere er heldige som skal starte på Danvik SFO. Vi er en by skole som representerer mangfoldet av Drammens befolkning. Vi benytter oss av byens fellesområder så ofte vi kan. Biblioteket, lekeplassen i parken og Marienlyst området blir ofte brukt i skolens ferier. Når vi har mulighet leier vi inn kulturskolen på SFO. De siste årene har de vært inne over en periode med et kunstprosjekt. Elevene lager egne bilder sammen med kunstnere fra kulturskolen. De har også vært inne og satt opp en forestilling sammen med oss på Union scene. Dette samarbeidet håper vi å fortsette med. SFO ved Danvik består av to baser. Basen i første etasje består av 1. og 3.trinn, basen i andre etasje består av 2. og 4. trinn. Vi har en baseleder på hver base. De har ansvaret for den daglige driften og kontakten med dere foreldre. Litt praktisk info: Alle elevene skal hentes og leveres inne på SFO. Gi beskjed når du har hentet ditt barn, dersom andre enn elevens foresatte skal hente må dere gi beskjed om dette på forhånd. Husk at skiftetøy og innesko alltid skal være tilgjengelig på SFO.

3 Telefon nummer til SFO: 1. og 3. trinn og 4. trinn SFO har egen inngang på morgen og ettermiddagen. Inngang 4 blir brukt i tidsrommet og SFO inngang. Nr. 4 i nedre skolegård. Tidsrommet: Planleggingsdager for skoleåret 12/13: - mandag 30.juli - onsdag 15.august Disse to dagene er SFO stengt. SFO åpner kl hver dag og stenger kl SFO holder åpent i alle skolens ferier, men er stengt alle helligdager. Merk dere at onsdag før påske stenger vi kl

4 Ukeoversikt SFO 1.trinn mandag tirsdag onsdag torsdag fredag Frilek Frilek Utetid Utetid utetid Utetid Utetid Matpause Matpause Matpause Matpause Matpause Forming Gym Tema Frilek Gym Presentasjon av personalet: Aud Rinkel Grensbråten Gunhild Figenschau

5 Sylvia H Gytri Ginnie Western Yen Khuu Kari Nilsen Rehana Kausur

6 Veiviser til våre nettsider. Her finner du innmeldingsskjema til SFO, oppsigelse av plass og endring av plass.

7 Priser og betaling for skolefritidsordning Priser fra 1. januar 2012 Priskategori Satser pr Ordinær pris Moderert pris (innt. <2,5 G) 1 dag pr uke (20 %) Kr 600 Kr dager pr uke (40 %) Kr Kr dager pr uke (60 %) Kr Kr dager pr uke (80 %) Kr Kr dager pr uke (Full plass) Kr Kr 760 Kun formiddag 5 dager pr uke (40 %) Kr Kr 320 Kun ettermiddag 5 dager pr uke (60 %) Kr 1620 Kr formiddag pr uke Kr 230 Kr ettermiddag pr uke Kr 380 Kr tilfeldig dag (enkeltdager) Kr 190 Kr 110 Søskenmoderasjon: 30% for barn nr. 2 og 50% fra og med barn nr 3. Dette gjelder kun 100%- plasser. Søskenmoderasjon Det beregnes søskenmoderasjon når familier har flere barn i skolefritidsordningen, og alle barna har hel plass. Moderasjonen er 30 prosent for barn nummer to og 50 prosent fra og med barn nummer tre. Endring av plasstype Foresatte som ønsker å endre den type plass de har i dag til en av de ordningene som er angitt i tabellen ovenfor, kan gi melding om dette med en måneds varsel, fra den 30. i hver måned. Meldinger om endring som kommer innen 30. juni vil bli gjort gjeldende fra 1. august. Tilsvarende vil meldinger som kommer til skolen innen 30. juli gjelde fra 1. september. Melding sendes den enkelte skole. Redusert oppholdsbetaling Det kreves moderert pris ved inntekt under 2,5G. Faktura for august Det må påregnes at faktura for august vil bli noe forsinket for alle som benytter seg av plass i SFO. Det er for å kunne få tatt med de endringer som måtte komme som følge av meldinger som er skolen i hende innen 30. juni.

8 Oppholdsbetaling Oppsigelse Foresatte må betale for 11 måneder i henhold til de betalingssatser og retningslinjer som til enhver tid er vedtatt av bystyret. Betalingen løper fra 1. august. Dersom det er avtalt at plassen skal gjelde fra 15. august, løper betalingen fra denne dato. Plassen opphører ved skyldig oppholdsbetaling for inntil 2 måneder. Det sendes ut skriftlig varsel på forhånd. Uoppgjorte regninger fra barnehage må være betalt før barnet kan starte i skolefritidsordningen. Plassen kan sies opp skriftlig med en måneds varsel den 30. i hver måned. Oppsigelse av plass kan ikke skje etter I tilfelle dette likevel skulle forekomme, vil foreldrebetalingen fortsette med fast månedlig beløp ut juni måned. Vedtekter for skolefritidsordning Vedtatt (revidert ) 1. Retningslinjer Skolefritidsordningen i Drammen kommune drives etter de krav som gjelder for tildeling av statstilskudd, kommunale vedtak og plan for den enkelte skole/skolefritidsordning. 2. Definisjon og formål Skolefritidsordningen er et tilbud for barn på småskoletrinnet, trinn, i deres fritid før og etter ordinær skoledag samt i skolens ferier. Tilbudet gjelder også for barn med spesielle behov på mellomtrinnet, klasse. Innhold og virksomhet skal preges av barns behov for lek, kulturaktiviteter og sosial læring, jfr. Opplæringsloven Skolefritidsordningen i Drammen kommune arbeider ut fra følgende overordnede mål: gi barna omsorg og tilsyn legge tilrette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter være tilpasset barnas og foreldrenes behov skape trygghet og trivsel i samarbeid med foresatte og barna 3. Ansvarlig styringsorgan

9 Bystyret er ansvarlig styringsorgan. 4. Styring og ledelse Skolefritidsordningen er administrativt underlagt rådmannen. Rektor er administrativ og faglig leder for ordningen ved den enkelte skole. Daglig leder for SFO er avdelingsleder som har ansvar for de laveste trinnene i skolen Ansatte i skolefritidsordningen har taushetsplikt etter reglene i forvaltningsloven 13-13F. Ansatte må vise politiattest før tilsetting. Jfr. opplæringsloven Foreldre til barn i skolefritidsordningen bør være representert i skolens råd og utvalg. En av de ansatte i skolefritidsordningen bør være representert i skolens samarbeidsutvalg. 5. Bemanning. Ett årsverk per 20 hele SFO plasser. De ansatte har tre planleggingsdager i løpet av et skoleår. 6. Inntak av barn Alle 1. klassinger får tilbud om plass ved skolefritidsordningen ved skolestart. Innmeldingen gjelder for perioden klasse. Det kan avtales skriftlig at plassen skal gjelde fra det året barnet begynner i skolefritidsordningen. Dette må skje før hvert år. Plassen kan sies opp skriftlig med en måneds varsel pr. 30. i hver måned. Oppsigelse av plass kan ikke skje etter I tilfelle dette likevel skulle forekomme, vil foreldrebetalingen fortsette med fast månedlig beløp ut juni måned. Endringer i oppholdstiden i løpet av skoleåret må avtales skriftlig med skolen. Endringer som påvirker oppholdsbetalingen, skal meldes skolen umiddelbart. Skolefritidsordningen kan ta imot barn for kortere perioder. Det betales da en fast dagspris. 7. Oppholdsbetaling Det betales for 11 måneder i henhold til de betalingssatser og retningslinjer som til enhver tid er vedtatt av bystyret. Betalingen løper fra Dersom det er avtalt at plassen skal gjelde fra 15.08, løper betalingen fra denne dato. Jfr. 5. Det beregnes søskenmoderasjon når familier har flere barn i skolefritidsordningen, og alle barna har hel plass. Plassen opphører ved skyldig oppholdsbetaling for inntil 2 måneder. Det sendes ut skriftlig varsel i forkant. Uoppgjorte regninger fra barnehage må være betalt før barnet kan starte i skolefritidsordningen. Det beregnes oppholdsbetaling etter fastsatte regler, jfr. vedtatte retningslinjer fra bystyret. 8. Fastsettelse av kostpenger med mer. Barna bringer selv med seg nødvendig mat. Det serveres drikke til måltidene.

10 Skolenes samarbeidsutvalg tilrår om skolefritidsordningen kan organisere smøremåltid og andre aktiviteter mot egenbetaling fra foresatte. 9. Åpningstider Skolefritidsordningen holdes åpent mandag til fredag hele året, bortsett fra planleggingsdagene og dagene nevnt under. Første virkedag etter ferien er planlegging for de ansatte og en planleggingsdag legges sammen med en av skolen planleggingsdager. Åpningstiden er i tidsrommet kl Skolefritidsordningen er stengt julaften og nyttårsaften. Ordningen stenger kl onsdag før skjærtorsdag. Det holdes stengt fire uker i juli måned. 10. For sent henting av barn Barn som hentes etter skolefritidsordningens stengetid - kl regnes som for sent hentet. Skolefritidsordningen praktiserer følgende rutiner: Første gang gis muntlig advarsel om at barnet er hentet for sent Andre gang gis det skriftlig advarsel Utover dette blir foresatte fakturert med et fast beløp, slik at skolen får dekket sine kostnader i forbindelse med overtidsarbeidet. Beløpet er p.t. kr. 200,-. Bystyret fastsetter betalingssatser årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen. 11. Areal Skolefritidsordningen utnytter skolens totale areal til sin virksomhet. 12. Brudd på vedtektene Dersom vedtektene ikke overholdes, mister familien sin plass i skolefritidsordningen 13. Endringer i vedtektene må vedtas av bystyret. 14. Serviceerklæring Den enkelte skole utarbeider serviceerklæring for sin skolefritidsordning.

11 Skoleruta Skoleåret Måned Antall dager Ferier/fridager og merknader August 10 Første skoledag September 20 Oktober 18 Høstferie (uke 40) November 22 Desember 15 Siste skoledag fredag Januar 21 Første skoledag torsdag Februar 16 Vinterferie (uke 9) Mars 15 Vinterferie (uke 9) April 20 Påskeferie Mai 18 Fri onsdag 01.05, torsdag 9. mai (Kr. Himmelfartsdag) fredag 10.05, fredag og mandag 20. mai (2. pinsedag) Juni 15 Siste skoledag fredag Sum Bakgrunn for planen KVALITETSPLAN FOR SFO DANVIK SKOLE Denne planen tar utgangspunkt i kvalitetsplanen for Drammen kommune - SFO. Visjon Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske

12 1. Mål Skolefritidsordningen er hjemlet i Opplæringsloven Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for årstrinn, og for barn med særskilte behov på årstrinn. Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet. Skolefritidsordningen i Drammen kommune er et frivillig tilbud til barn på klassetrinn som trenger aktiviteter og tilsyn utenom skoletid og til barn med særlige behov på klassetrinn. Tilbudet finansieres ved foreldrebetaling, satsene vedtas i forbindelse ved den årlige budsjettbehandlingen. 2. SFO i Drammen kommune Skolefritidsordningen i Drammen kommune arbeider ut fra følgende overordnede mål: Gi barna omsorg og tilsyn Legge tilrette for lek og kultur- og fritidsaktiviteter Være tilpasset barnas og foreldrenes behov Skape trygghet og trivsel i samarbeid med foresatte og barna 3. Organisering Daglig leder for SFO er avdelingsleder Therese Thorbjørnsen. De ansatte har tre planleggingsdager i løpet av et skoleår. To av planleggingsdagene på Danvik skole er 30. juli og 15. august. Den siste er delt opp i tre kveldsøkter. SFO er stengt 30.juli og 15. august. På Danvik har vi to baser. De vil her møte voksne som kjenner de godt og som dere kan ta kontakt med. En oversikt over hvem som jobber på de ulke basene finner dere nede i foajeen, og i denne infobrosjyren. Barna spiser på basene, og vi legger opp til at det i de timene det er flest til stede alltid er en fra basen på jobb. Aktiviteter blir organisert både på basen og på tvers. 4. Verdigrunnlag Danvik SFO skal formidle de grunnleggende verdier som skolen står for: respekt, ansvar og omsorg (PALS prosjektet) Vi jobber for at barna skal kjenne til skolens regler og at disse gjelder både på skolen og SFO. Gjennom de ulike temaene og samarbeid med elevrådet legger vi opp til at tilbudet er med på å virke positivt støttende.

13 Personalet skal være tydelige voksne og har som rollemodeller et særlig ansvar for at skolefritidsordningens verdigrunnlag etterleves i praksis. 5. Omsorg og tilsyn Omsorg Omsorg skal prege alle situasjoner og aktiviteter i SFO. Omsorg i SFO dreier seg både om relasjonen mellom personalet og barna og om barnas omsorg for hverandre. På SFO får barna muligheten til å leke og gjøre aktiviteter på tvers av trinn. Vi legger bevist opp til noe aldersblanding for at barna skal bli kjent med flere. De eldste får også en annen omsorgsrolle i en slik situasjon. Tilsyn. Tilsyn i SFO innebærer tydelige og forutsigbare voksne som leder og tar ansvar for kvaliteten i samhandlingen. SFO er et tillegg til grunnskoleopplæringen. Den skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden. Barna skal gis tilsyn under forutsigbare rammer. Voksenrollen. Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter. Personalet i SFO skal: gi det enkelte barn konstruktive tilbakemeldinger snakke og samhandle med barna på en positiv måte ha felles forståelse av regler og rutiner ha felles forutsigbare reaksjonsmønstre på situasjoner og handlinger i barnegruppen 6. Legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter Arbeidet i SFO tar utgangspunkt i fritidspedagogikken. SFO-dagen skal veksle mellom lek, utfoldelse, tilrettelagte aktiviteter og ro/hvile.

14 Lek. På Danvik har vi laget et årshjul med både temaer og mer faste aktiviteter. Vi har lagt opp til at barna får mulighet til å utvikle sine fysiske, estetiske og kreative evner. Barna i SFO skal ha tid og rom til fri lek tilpasset barnas alder og interesse. Dagen og uken er organisert slik at det i løpet av uken blir tilbudt økter der barna kan velge fri lek og mer styrte aktiviteter. Vi varierer noe på aktivitetene ut i fra tema som er for perioden og årstidene. Årshjul : Måned Temaer: aktiviteter august Trygg og glad Bli kjent på SFO innarbeide rutiner September - oktober Høst Høstfest - foresatte inviteres I løpet av høsten lages det ting til festen. November - Desember Mer vekt på ulike hobby aktiviteter Januar - februar Vinterland Fastelaven Markere når solen igjen skinner på Danvik (solfest). Benytter oss av snøen til ulike aktiviteter o ski o skøyter o ake lage boller pynte fastelavensris Mars - april Mai - juni Dette er hoved rammen for dette skoleåret. Flere aktiviteter vil dere få informasjon om underveis. Kultur-og fritidsaktivitet. Vi tilbyr i løpet av året ulike formingsaktiviteter og noe dans og drama. Målet er at barna skal bruke ulike teknikker og oppleve mestring. Det vil være mulig å se noe av det som lages på de ulike utstillingsområdene på skolen. Fysisk aktivitet. Vår Sommer Fysisk aktivitet og friluftsliv er viktig for helsen. Vi legger derfor opp til å være mye ute og benytte skolegårdene som har gode lekeapparater. Vi vil også bruke gymsalen fast. Besteforeldredag Vi går på tur

15 Uke oversikt: I løpet av uka vil elevene få velge mellom ulike aktiviteter. Det vil bli gitt informasjon om de ulike aktivitetene samt mer informasjon om temaene gjennom året. Aktiviteten vil kunne bli flyttet. Det vil da bli gitt informasjon om dette. Ved sykdom vil også noe kunne bli justert. trinn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag 1. 3.tr Forming Gymsalen Tema Tema Gymsalen 2. 4.tr Gymsalen Forming Tema Gymsalen Forming Gymsalen Mat og helse Tema Forming Gymsalen Vi vil i det kommende året også samarbeide med kulturskolen og andre organisasjoner. Informasjon om dette vil bli gitt så raskt det er på plass. Måltider. Barna spiser matpakke kl Måltidene tilrettelegges i samarbeid mellom barn og voksne. Noen ganger i løpet av året spiser vi mat som er laget på SFO. 6. Være tilpasset barnas og foreldrenes behov, og skape trygghet og trivsel i samarbeid med foresatte og barna. Foreldresamarbeid. For å skape trygghet og trivsel er foreldresamarbeid en forutsetning. Kontakten med de foresatte skjer via FAU, på foreldremøter og den daglige kontakten ved leverings og hentesituasjonen. Barns medvirkning. I tillegg til den daglige dialogen legges til rette for barns medvirkning gjennom faste møtepunkt. Danvik skole har valgt å gjøre det gjennom elevrådet. Gjennom dialogen skal barna gis mulighet til å påvirke hverdagen i SFO. Primærkontakt. For å ivareta det enkelte barn skal SFO ha en primærkontaktordning. Primærkontakten skal sikre at alle barn blir sett av en voksen. De ansatte er delt inn i trinn, men det vil variere noe i forhold til hvem som er på jobb da SFO er åpen mange timer i løpet av uka.

16 Informasjon. Vi informerer om SFO tilbudet gjennom den digitale læringsportalen (MLG) og noe via lokal kvalitetsplan og skriv som deles ut og henges opp. På høsten holdes det et eget foreldremøte for SFO. FAU har en egen gruppe som samarbeider med ledelsen. 7. Vurderingsarbeid. Brukerundersøkelse gjennomføres i SFO i løpet av høsten. Resultatet av undersøkelsen legges fram på foreldremøte for SFO og FAU og er retningsgivende for planene og arbeidet i SFO. Arbeidet i SFO blir kontinuerlig evaluert og forbedres. Ved skoleårets slutt får SU en årsmelding for SFO.

ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO

ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Aursmoen SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere

Detaljer

MÆRE SFO 2009 / 2010

MÆRE SFO 2009 / 2010 MÆRE SFO 2009 / 2010 INFORMASJON MÆRE SFO MÆRE 7710 SPARBU TLF: 741 35022 ÅPNINGSTIDER: Man-fre: 0730-0815 Mandag : 1300-1630 Tirsdag : 1400-1630 Onsdag : 1215-1630 Torsdag : 1300-1630 Fredag : 1300-1630

Detaljer

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kulturaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen for barn

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Setskog SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere som

Detaljer

SFO VED ELVETUN SKOLE.

SFO VED ELVETUN SKOLE. SFO VED ELVETUN SKOLE. 2015/2016 Hei Og velkommen til Sfo ved Elvetun skole! Sfo står for skolefritidsordning, og er et frivillig tilbud til elever i 1. 4. klasse. Sfo skal være et leke- og aktivitetstilbud,

Detaljer

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

Velkommen til skolefritidsordningene i Holtålen kommune. Forventinger foreldrene kan stille til personalet.

Velkommen til skolefritidsordningene i Holtålen kommune. Forventinger foreldrene kan stille til personalet. 1 INNHOLD: Velkommen til skolefritidsordningene i Holtålen kommune. Hva er SFO? Forventinger foreldrene kan stille til personalet. Åpningstider Informasjonsskriv SFO fra A til Å Vedtekter for skolefritidsordningene

Detaljer

SKOLEFRITIDSORDNINGEN I MALVIK KOMMUNE

SKOLEFRITIDSORDNINGEN I MALVIK KOMMUNE SKOLEFRITIDSORDNINGEN I MALVIK KOMMUNE INNHOLD FORORD... 2 SFO - SKOLEFRITIDSORDNING... 3 MÅL FOR SFO... 4 PERSONALET I SFO... 5 SAMARBEID PÅ SKOLEN... 6 FORELDRESAMARBEID... 6 LIKHETER OG ULIKHETER...

Detaljer

Soria Moria Kultur&Turisme AS Fætten 94 7652 Verdal Email: rolf.vestvik@vktv.no Mobil: 908 22701 Org.nr. 989 620 053. Verdal 7.

Soria Moria Kultur&Turisme AS Fætten 94 7652 Verdal Email: rolf.vestvik@vktv.no Mobil: 908 22701 Org.nr. 989 620 053. Verdal 7. Soria Moria Kultur&Turisme AS Fætten 94 7652 Verdal Email: rolf.vestvik@vktv.no Mobil: 908 22701 Org.nr. 989 620 053 Verdal 7. februar 2014 Verdal kommune v/øystein Kvistad Johannes Bruns gt 2 7650 Verdal

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN Gjeldendee fra 01.08.12 Vedtatt av kommunestyret i Gran 29.. mars 2012 sak 31/12 Versjon 1.0 1. MÅL OG INNHOLD Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 INFORMASJON OM ÅRUM SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Velkommen til Årum SFO Generelt Skolefritidsordningen (SFO) drives i skolens lokaler etter gjeldende lover, forskrifter og vedtekter. Skolefritidsordningen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE Vår visjon for Hobøl kommune «Hobøl kommune skal være Norges beste land- og forstadskommune for alle kommunens beboere og aktører, det være seg ordfører,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

Rammeplan og vedtekter

Rammeplan og vedtekter Rammeplan og vedtekter Det er viktigt at børnene altiid beholder deres munterhed og at skolen ikke falder dem til last. fra I. L. Reventows Brahetroolerbords bok Skolevesens Instruks av 1784 i Danmark

Detaljer

Rammeplan og vedtekter.

Rammeplan og vedtekter. Rammeplan og vedtekter. Det er viktigt at børnene altiid beholder deres munterhed og at skolen ikke falder dem til last. fra I. L. Reventows Brahetroolerbords bok Skolevesens Instruks av 1784 i Danmark

Detaljer

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Frøya den.23.02.2012. med hjemmel i Opplæringsloven, og revidert av Hovedutvalg for drift 10.06.2014. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Vi ønsker alle barn og deres foresatte velkommen til Aursmoen SFO. I dette heftet vil dere finne praktiske opplysninger som har betydning

Detaljer

Velkommen til SFO ved Flå skole

Velkommen til SFO ved Flå skole Velkommen til SFO ved Flå skole Sist oppdatert september 2015 Litt om SFO ved Flå skole Skolefritidsordningen ved Flå skole er i «nybygget», i sammenheng med klasserommene for 1.-4. trinn. SFO, som eies

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN ( SFO )

SIGDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN ( SFO ) SIGDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN ( SFO ) Vedtatt i Kommunestyret 09.04.2015 Gjeldende fra 01.08.2015 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I SIGDAL 1. FORMÅL Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I BRANNPOSTEN NATURBARNEHAGE Brannposten naturbarnehage Løkkebergveien 6. 3014 Drammen Tlf. 32 83 80 08. 90 19 25 60 E-post: brannposten.barnehage@drmk.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr. 26.02.2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret 26.02.14 1 DRIFT Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE Søråsteigen barnehage Søråsteigen barnehage er en kommunal barnehage med 125 plasser for barn i alderen 1-6 år. Barnehagen startet høsten 1970, og flyttet høsten 2007

Detaljer

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan Nyttig å vite Faktaopplysninger - Tidsplan for skole - Midttimen og Trivselslederne - Plan over ferier og fridager - Skoleskyssregler - Permisjonsreglement Råd og utvalg Informasjon og kommunikasjon Åsgård

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Virksomhetsplan Hattehøla SFO

Virksomhetsplan Hattehøla SFO Virksomhetsplan Hattehøla SFO 2009/2010 I INNLEDNING Formål Skolefritidsordningene i Fredrikstad kommune er et heldags omsorgs- og fritidstilbud for barn i 1. 4. klasse og for funksjonshemmede barn i 1.

Detaljer

KVALITET i SFO Frogn kommune 2012-2015

KVALITET i SFO Frogn kommune 2012-2015 KVALITET i SFO Frogn kommune 2012-2015 1 Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sosial kompetanse gjennom lek... 4 Kulturaktiviteter... 5 Idretts- og friluftsaktiviteter... 6 Faglig utvikling gjennom lekaktiviteter...

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

Årsplan 2010-2012 Del A. andelsbarnehage. Vestliveien 4, 1482 Nittedal Tlf.: 67 05 10 10 e-post: dagligleder@steinroysa.no www.steinroysa.

Årsplan 2010-2012 Del A. andelsbarnehage. Vestliveien 4, 1482 Nittedal Tlf.: 67 05 10 10 e-post: dagligleder@steinroysa.no www.steinroysa. Årsplan 2010-2012 Del A andelsbarnehage Vestliveien 4, 1482 Nittedal Tlf.: 67 05 10 10 e-post: dagligleder@steinroysa.no www.steinroysa.no Innholdsfortegnelse Innledning Innledning side 3 Barnehagens formål

Detaljer

Høringsutkast. Sarpsborg kommune - Grunnskolen Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO)

Høringsutkast. Sarpsborg kommune - Grunnskolen Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) Høringsutkast. Sarpsborg kommune - Grunnskolen Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) Vedtatt av bystyret 1 Retningslinjer Skolefritidsordningene (SFO) i Sarpsborg kommune er hjemlet i Opplæringsloven

Detaljer