Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2011 Tidspunkt: 14:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 27/11 RS 6/11 Innhold Lukket Arkiv- Saksnr Saker til behandling Referatsaker Melding om vedtak - økonomiplan Sør-Troms kommunerevisjon 2007/397 RS 7/11 Banktilbudet i Midt-Troms 2007/116 RS 8/11 Revisors beretning - Uttalelse om årsregnskapet 2007/397 RS 9/11 Revisors beretning - Uttalelse om særregnskapet 2007/397 RS 10/11 Tilsagn om stimuleringstilskudd for 2011 Salangen veterinærdistrikt RS 11/11 Utbetaling av tilskudd til kommunale veterinærtjenester - vakttilskudd og administrasjonstilskudd for Salangen veterinærdistrikt RS 12/11 RS 13/11 Invitasjon til å delta i programmet "Sammen om en bedre kommune" Møte med Dyrøy energi AS og oversikt over omsatt virke fra Dyrøy bioenergi AS Saker til behandling 2007/ / / /115 PS 28/11 Næringsutvikling - Kakeriet X 2011/102 PS 29/11 Godkjenning av protokoll - brann X 2007/292 PS 30/11 Fylkesmannens folkevalgtopplæring - prioritering av tema 2011/104 Rolf Espenes ordfører

4

5 Saker til behandling

6 PS 27/11 Referatsaker

7 Sør-Troms kommunerevisjon IKS Representantskapet VIC , økonomisjefene i kommunene i Sør-Troms kommunerevisjon 1KS MELDING OM VEDTAK Fra møte i REPRESENTANTSKAPET i Sør-Troms kommunerevisjon IKS den 8.mars 2011: Sak 3/11 Økonomiplan Budsjett Enstemmig vedtak: Revisjonssjefens forslag til økonomiplan for vedtas. Revisjonssjefens forslag til budsjett for 2012 vedtas. Styret fastsetter nærmere fordeling av utgiftene. Evenskjer, 9 mars 2011 UCA.--Qf Fmn Roar Sørensen revisjonssjef

8 Sør-Troms kommunerevisjon IKS ØKONOMIPLAN R DRIFTSUTGIFTER FINANSIERINGSUTG. 12 Sum DRIFTSINNTEKTER Stkepenger Kirken Diverse refusjoner Skånland kommune lbestad kommune Gratangen kommune Lavangen kommune Bardu kommune Salangen kommune Dyrøy kommune Bjarkøy kommune Finansinntekter Sum Tall: 1000 kr

9 Sør-Troms kommunerevisjon IKS BUDSJETT R Driftsutgifter/finansutgifter Driftsinntekter Sykepenger Kirken Diverse refusjoner Skånland kommune lbestad kommune Gratangen kommune Lavangen kommune Bardu kommune Salangen kommune Dyrøy kommune Bjarkøy kommune Finansirtntekter Sum Tall: 1000 kr

10 SpareBank NORD-NORGE Formannskapet i Dyrøy Dyrøy kommune C) c ec: ('t11) C K.c)IcP-<rk- Tromsø, 14. april 2011 Banktilbudet i Midt-Troms Det vises til deres brev 15. mars SpareBankl Nord-Norge er opptatt av å være en god bank for landsdelen i henhold til vår visjon "For Nord-Norge". Dette innebærer at vi må utvikle våre tjenester i takt med det våre kunder ønsker. Som dere er kjent med har det de siste arene vært en sterk endring i kundenes adferd, spesielt i forhold til betaling/kontanthåndtering og regningsbetaling. Endringene vi gjør i vart tjenestetilbud er gjort over tid og vi mener å gjøre det i takt med endringer i brukeradferd. Vi har fortsatt enkelte kunder som ikke er bekvem med de endringer vi står overfor. Overfor disse har vi tilbudt og tilbyr hjelp til å beherske nye løsninger. Det fokuset media har hatt i forhold til et kontantløst prosjekt kjenner SpareBank I Nord- Norge seg ikke igjen i. Banken blir ikke kontantløs, det er de manuelt betjente kassene og ikke kontantfunksjonen som blir borte. Bankens kunder vil fortsatt ha anledning til å disponere innestående på konto ved uttak av kontanter dette gjennom flere ulike alternativer. Bankens tilbud på kontantområdet i Midt-Troms omfatter følgende løsninger: Kontanthåndtering: Minibanker (Sørreisa, Finnsnes, Bardufoss, Sjøvegan, Setermoen) Vertskapskort (innebærer at kunden får hjelp fra en banksansatt til kontantuttak i minibank) Cash-back i butikk Nattsafe Dropsafe Bestilling av veksel fra Nokas Regningsbetaling Brevgiro Telefonbank Nettbank Avtalegiro SpareBank I Nord-Norge Posmdre Pw.070k7 68(X). N UROMS0 Direktenummer: ' Telefon )02244 Faks Org nr NO Snift 5NOW5022 Hignuue.ide nnn.nn no E-1,00 arne enggngfz.nn no

11 Mobilbank Nettgiro SpareBank NORD-NORGE \s/ Som tidligere nevnt har banken brukt, og vil fortsette å bruke, betydelige ressurser på å bistå og lære opp våre kunder til å bruke våre produkter. For lag og foreninger er det en rekke tilbud: Nettbank bedrift Nettbank bedrift gir oversikt over kontoene Betale regninger og overføre lønn Grunnlag for effektiv styring av likviditeten Ikke kommersielle Lag og foreninger betaler kr. 50 per måned, øvrige bedriftskunder kr. 100 per måned Betalingsterminaler Betalingsterminal kan kjøpes eller leies Det finnes både stasjonære og mobile terminaler Ikke kommersielle lag og foreninger får låne terminal i lokalbanken uten å betale for leie Dropsafe/Nattsafe For håndtering av kontantomsetning kan nattsafe etableres Nattsafe er en effektiv måte for handtering kontantomsetning Veksel Ved behoy for veksel kan dette bestilles fra vår samarbeidspartner på kontantområdet Nokas og utleveres i banken Pris for tjenesten kan variere i ulike områder i Nord-Norge Medlemsnett nytt tilbud som kjøres i pilot i to foreninger Vi ønsker også i fortsettelsen å være en god bank for de samfunnene vi virker i. Vår fysiske tilstedeværelse gjennom et stort kontornett betinger at vi fyller disse med innhold som dekker de behovene som vare kunder har for banktjenester i kontorene. Når vi satser på høyt kompetente rådgivere i alle våre kontorer er dette i henhold til de behov vi mener våre kunder har. I tillegg bidrar dette til å opprettholde kompetansearbeidsplasser i distriktene vi er tilstede i. For å få dette til også i fremtiden er vi avhengig av godt samarbeid med aktørene i de samfunnene vi ønsker å være en viktig del av. Med vennlig hilsen SpareBank 1 Nord-Norge daimns dm. direktør av ard SpareBank I Surd-Norge Po.tadressz. Pogboks 68(111. N-92,18 FROMS0 Diroldenummtif ( /: Telclun Fak. : Org nr. NO I wift SNOWNO22 1-ljemme ide wwv. nn no E-pn.i stig arne ongenca smnr

12 Sør-Troms kommunerevisjon IKS 1 av 2 Skaniand Grantogen Ihettad LaRangen Salangen Bardu!Dvrely,13jarkoy Vår clato Var releranse Kontormed Evenskjer Sakshehandler Deres dato Derts rekranse, Til Kommunestyret i Dyrøy kommune Kopi: lkow IFSann p Rådfinannen REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Dyrøy kommune, som består av balanse per 31. desember 2010, driftsregnskap som viser kr ,94 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr I , investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger..idnanismisjonssielens ansvar.far årsregnskapet AdmiMstrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremsfilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. og for slik intern kontroll som administrasjonssjefen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Rel!isors oppgaver og plikter Var oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av var revisjon. Vi har gjennomfort revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge. herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger ou gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder esent ig feil informasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant tbr kommunens utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å uttbrme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll. En revisjon omfatter ouså en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet a ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av arsreanskapet. Etter var oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for år konklusjon. Grunnlog!thr konklusion Ined forbehold. A: Kommunestyret har i sak 27/10 vedtatt å dekke egenkapitalinnskuddet i KLP ved bruk av lån. Dette er i strid med kommuneloven 50 som kun tillater investeringer i bygninger. anlegg og varige dritismidler til eget bruk finansien med lån. Bruk av lån i kommuneregnskapet skulle følgelig vært redusert med kr og investeringsregnskapet skulle vært gjort opp med et okt udekket beløp på kr : Postadresse Besoksadresse Telefon Telefaks Foreiaksrepistesrge5t Sor-Trums keunnunere ision IKS Radhuset, 9440 Evenskjer Po:ahok. 1 ) E-postadresse Mobil Bankkonto Kontoradresse Njo5egan, /4, 1 en-khl ik(120 skaoland kormuune.no Po.hoks 77, 9355 Sjo egan

13 Sor-Troms kommunerevisjon IKS Sk:niland Gratangen Ihestad LavangenSalangen/Bardu/DyroyMjarkoy kontorsted ENenskjer Var dato I av 2 Vår reloranse 1926/11/ : Etter 4 i tbrskrift om arsbudsjett er det kommunestyret selv som vedtar årsbudsjett. Videre freingar i 11 at kommunestyret selv vedtar endringer i årsbudsjettet hvor det etter 15 ikke kan vedtas endringer etter utløpet av det aret regnskapet gjelder. Ved desisjon av regnskapet for 2009 i sak 17/2010 vedtok kommunestyret at oserskuddet på kr avsettes til disposisjonsfond uten at beløpet fremkommer i budsjettvedtak. Eormannskapet har i sak vedtatt avsetninger med til sammen kr ,-. Belopet er avsatt t i I disposisjonstbnd uten budsjettbehandling i kommunestyret. Konklusjon med fintehold Etter var mening er årsregnskapet, med unntak av virkningen av forholdet omtalt i avsnitt '"Grunnlag for konklusjon med forbehold", avgitt i samsvar med lov og forkrifter og gir i det alt vesent lige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Dyrøy kommune per 31. desember og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrifi og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Uttalelser om øvrige forhold Konklusjon (un Inuksjettet Basert på var revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at, med unntak av forholdet omtalt i avsnittet -Grunnlag for konklusjon med forbehold" ovenfor, at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. KonkluVon om drsheretningen Basert pa var revisjon av arsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i arsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon wn registrering og dokumentasj on Basert pa ar revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nodvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) Afiestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell infonnasjon-, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god kommunal regnskapsskikk i Norge. ;Indre lorhold Merserdiavgiften tilknyttet bredbåndsprosjektet er korrigert fra kompensasjonsordningen til reglene om merverdiavgift Ved omsetning av varer og tjenester. Det vises til note 17. Einn Roar Sorensen revisjonssjet

14 Sør-Troms kommunerevisjon IKS 1 av Skanland Gratangen I betad La angen Salangen Bardu Dyro Bjarkov Var dato Var referanse Kontorkted EN enskjer Saksheliandier Deres dato Dgres referanse lii Kommunestvret i Dvroy kommune Kopi tilisar. Kontrollutaiget LiT.,711-t1 Formanns1Lpet Radmannen REVISORS BERETNING Uttalelse om seerregnskapet K(' CRC Sk-dQ,, 0 Vi har revidert sierregnskapet tbr llyroyseminarsenteret KF. som består av balanse per 31. desember driftsregnskap som viser negativt netto driftsresultat på kr oti et regnskapsmessig mindreforbruk pa kr okonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av esentlige amendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Snny og Juglig leders ansvar for swrregnskapet Stvret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at del gir en dekkende fremstilling i sams\ar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nodx endig for a muliggjøre utarbeidelsen av et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. xerken som folge av misligheter eller feil. Revisp, ppgaivr ugplikter Var oppgave er a gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomfort revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav ou planlegger ou giennomforer revisjonen for å oppna betryggende sikkerhet for at særregnskapet ikke inneholder vesentlig fei liii fonnasion. En revhon innebærer utforelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i særregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar rex isor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Fonnålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene. men ikke for å gi uttrykk for en mening om ettektiviteten av foretakets interne kontroll. 11n revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige. samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet. Etter var oppfianing er innhentet revisjonsbevis tilstrekkel konklusjon. g og hensiktsmessig som grunnlag for vår Grunnlagfhr k(niklusion ine(kfiirbehold Lonnsutgiftene resullatvirkning, er og fort i Dyroy kommunes regnskap. Føringene i Dyrøy kommunes regnskap gir ikke men betyr totalt feil rapportering. Etter i forskri0 om særbudsjett. særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale er det kommunestyret som vedtar arsbudsjettet. Behandling av budsjettendringer skjer i henhold til 4. Budsjettet er bindene jf kommunelovens * 46 nr. I. Postadresse Besoksadresse Telefon Telefaks Foretaksregisteret Sei - I , kammuneie igen IKS Itadh used ensIder - T' og tts $o ns N6' Pestholssaot E-postadresse Mohil Bankkonto Kontoradresse Sjos egan 94 / E,:114iLl I kli2 0 skanland.kommunemo 913I Po.boks Siosegan

15 Sør-Troms kommunerevisjon IKS skånlandciratangen I bestadilal angensalangenibarduldyroy/bjarkøy Vår dato Kontorsted L enskjer Vår rekranse I 926/11/ av 2 Konklusjon med lorbehold Etter var men i ng er særregnskapet, med unntak av virkningen avihrholdet omtalt i avsnittet -Grunnlaglar konklusjon med jhrbehold-, avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Dyrøyseminarsenteret KF per 31. desember 2010, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Uttalelser om ovrige forhold Konklu4 on om swrinedsjettet Basert på ar revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av firholdet som er onnalt i avsninet -Grunnlag jor konklusjon medlorbehold- oveufor, at de disposisjoner som ligger til grunn for særregnskapet i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i særregnskapet stemmer med regulert budsjett. Konklusjon med forbehold om årsberettungen Etter I5 1/brskriji om særbudsjett, satregnskap og årsberetning jhr kommunale ogivikeskommunale joretak skal årsberetningen inarbeides i tråd med kommunelovens 48 nr. 5. Basert pa vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak avjorholdet som er onnalt av.vnittet ovenfor, at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon registrering og dokumentasj on 13asell pa vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til i nternasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 "Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon", mener vi at ledelsen har opptvlt sin plikt til å sorge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god kommunal regnskapsskikk i Norge. (fp, Roar Sorensen revisjonssjef

16 Fylkesmannen i Troms Romssa FyIkkamänni Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. I, Arkivkode lq519 Bjørn Einan Deres dato Deres ref. Salangen kommune Boks Sjøvegan V50 Tilsagn om stimuleringstilskudd for 2011 Salangen veterinærdistrikt I henhold til rundskriv 2/11 fra Statens landbruksforvaltning om Tilskudd til kommunale veterincertjenester, er Troms tildelt kr i stimuleringstilskudd for 2011 som skal fordeles til veterinærdistriktene i Troms. Vi har mottatt søknad på til sammen kr På grunnlag av rapportering fra veterinærdistriktene for 2010 er det klart at midlene for tildelingen er brukt slik de var tiltenkt. Ingen midler er ubrukt, og ingen midler blir overført til Salangen veterinærdistrikt består av kommunene Bardu, Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen. Salangen kommune administrerer samarbeidet. Salangen veterinærdistrikt har søkt om kr i stimuleringstilskudd for kommunale veterinærtjenester for følgen tiltak: - Stimuleringstiltak for å sikre tilgangen på veterinærtjenester på dagtid Fylkesmannen i Troms innvilger med dette Salangen veterinærdistrikt kr i stimuleringstilskudd for Beløpet vil bli utbetalt til Salangen kommune (org.nummer , konto ). Stimuleringstilskuddet kan ikke benyttes til å dekke kostnader til klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid, da disse dekkes av vakttilskuddet. Ved tildelingen har fylkesmannen prioritert kommuner med lavt dyretall, store avstander og følgelig dårlig næringsgrunnlag for veterinære tjenester. Fylkesmannen i Troms forutsetter at midlene, i henhold til søknad, blir brukt på tiltak som direkte eller indirekte ivaretar veterinærtjenesten i hele distriktet. Bruk av midlene skal dokumenteres og rapporteres til Fylkesmannen i Troms innen Dette innebærer et regnskap for bruken av stimuleringsmidlene samt en skriftlig redegjørelse. A-,------, /1 i i Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Landbruksavdelingen

17 Side 2 av 2 Med hilsen Arve K eiven kst landbruksdirektør Marianne Vileid Uleberg fagkoordinator Kopi til: Bardu kommune Postboks Bardu Dyrøy kommune Dyrøytunet Brøstadbotn Ibestad kommune 9450 Hamnvik Lavangen kommune / Loabåga suohkan Postboks Tennevoll Intern kopi: Hanne Britt Haugan

18 Fylkesmannen i Troms Romssa FyIkkamänni Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode / Bjørn Einan Deres dato Deres ref. «REFDATO» «REF» Salangen kommune 9355 Sjøvegan Utbetaling av tilskudd til kommunale veterinærtjenester administrasjonstilskudd for Salangen veterinærdistrikt vakttilskudd og Salangen veterinærdistrikt omfatter kommunene Ibestad, Lavangen, Bardu, Salangen og Dyrøy. I henhold til rundskriv 2/2011 fra Statens Landbruksforvaltning skal kommunene ha som vakttilskott kr og som administrasjonstilskott til administrasjonskommunen kr for Totalt kr Beløpet utbetales til Salangen kommune som er ansvarlig for å administrere tilskuddet (org. nr , konto nr ). Med hilsen Arve Kleiven kstlandbruksdirektør Cit,A, Marianne Vileid Uleb fagkoordinator Kopi til: Lavangen kommune / Loabåga suohkan Bardu kommune Dyrøy kommune Ibestad kommune Hanne Britt Hauganher Postboks 83 Postboks 401 Dyrøytunet Tennevoll Bardu Brøstadbotn Hamnvik Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Landbruksavdelingen

19 DET KONGE LEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden Kommunane li;"(csik Dykkar ref Vår refdato 11/630-6 LII 0 8 APR2011 INVITASJON TIL Å DELTA I PROGRAMMET "SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE" Kommunal- og regionaldepartementet vil saman med KS, LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne invitere kommunar til å delta i utviklingsprogrammet "Saman om ein betre kommune". Innafor ramma av samarbeidet vil vi støtte opp om tidsavgrensa og lokalt initierte prosjekt på tema sjukefråver, kompetanse og rekruttering, heiltids-/deltidsproblematikken og omdøme. Eit hovudformål med programmet er at det skal medverke til nasjonal fornying. Programmet skal systematisere kunnskap frå dei lokale tiltaka som kan spreiast til andre norske kommunar. Som deltakar i "Saman om ein betre kommune" vil de kunne styrke kommunen sitt utviklingsarbeid ved å få: tilgong til god kompetanse og ressursmiljø, vere med på å utvikle ny kunnskap, økonomisk støtte til gjennomføring av prosjektarbeidet, eit fagleg fellesskap med andre kommunar. Vi forventar at kommunen: sikrar god lokal forankring av arbeidet blant folkevalde, administrative leiarar og medarbeidarar/tillitsvalde i alle forhandlingssamanslutningane lokalt som ønskjer å delta, legg ned ein monaleg eigeninnsats i arbeidet, bidreg til erfaringsdeling og synleggjering av resultat frå sine lokale prosjekt. Postadresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Kontoradresse: Akersg. 59, Telefon: , Telefaks: Org.nr.:

20 Innhald og gjennomføring Det administrative ansvaret for programmet er lagt til KRD, som i samarbeid med dei sentrale partane vil koordinere arbeidet i programmet. Bistanden til kommunane skal i stor grad vere tilpassa kommunane sine behov. Kommunane vil kunne få støtte i form av fagleg rettleiing frå ressursmillo som programmet knytt til seg, fellessamlingar undervegs i prosjektperioden, deltaking i nettverk, digitale samarbeidsarenaer, kunnskap frå forskings- og utgreiingsarbeid og støtte til formidlingsarbeid. Det vil også vere aktuelt med direkte tilskott til å gjennomføre prosjektarbeidet i kommunane. Rammene vil bli tilpassa aktiviteten i programmet, innanfor gjeldande ramme for prosjektskjønsmidlar. Utveljing av kommunar På bakgrunn av søknader vil vi velje ut eit tal kommunar som får delta i programmet. Følgjande vil bli vektlagt: ein sterk motivasjon for utviklingsarbeidet, tydelege mål og konkrete tiltak for arbeidet med eitt eller fleire av hovudtema i programmet, og dokumentert systematisk og godt utviklingsarbeid over tid. Programmet går fram til 2015, med oppstart andre halvår Kommunar kan gå i lag om tiltak og prosjekt og fremje felles søknad. Første søknadsfrist for å delta er sett til 15. juni Vi tek sikte på at det vert teke opp nye kommunar kvart år. Innhaldet i søknaden Søknaden skal fyllast ut etter ein oppsett mal som er tilgjengeleg på Kommunal- og regionaldepartementet sine nettsider, skal ikkje overstige fire sider, den skal vere politisk hanclsama og underteikna av ordførar og radmann. I søknaden skal kommunen gje ei kort skildring av lokale utfordringar på innsatsområdet/områda og kva tiltak som skal gjennomførast. Vidare skal kommunen gje konkrete mål for tiltaka og det samla arbeidet, samt korleis og når de vil måle resultata undervegs. Kommunen sin eventuelle tidligare innsats, samt resultat som er oppnådd gjennom tiltak på innsatsområdet/områda skal skildrast/dokumenterast. Det må tydeliggjerast korleis de ev vil byggje vidare på erfaringane frå dette arbeidet. Ein overordna tidsplan samt ei skildring av kommunen sin eigen ressursinnsats inn i arbeidet skal gå fram av søknaden. Deltakarkommunane vel sjølve innretning og organisering av arbeidet. Samarbeidet skal skje innafor Hovudavtalen sin rammer og kommunane si formelle styring av eigen verksemd. Det er ein føresetnad med god lokal forankring av arbeidet. Av søknaden skal det gå fram korleis kommunen har forankra arbeidet med søknaden hjå S de 2

21 folkevalde, administrative leiarar og medarbeidarar/tillitsvalde i forhandlingssamanslutningane. Det må vidare synleggjerast korleis kommunen vil organisere/etablere prosjektet slik at desse akterane deltek ut frå sine ulike roller. De finn meir informasjon om programmet (inkludert samarbeidsavtalen mellom partane med nærare utdjuping av innhald, tiltak og verkemiddel) på Kommunal- og regionaldepartementet sine nettsider, Spørsmål i samband med søknaden kan rettast til Fredrik Rivenes ( ), eller Linn Ising ( ). Beste helsing f) i.:otfkk 1610aAtte Liv Signe Navarsete Kopi: AD, KS, Akademikerne, LO Kommune, Unio, YS Kommune, Fylkesmennene Side 3

22 Fylkesmannen i Troms Romssa FyIkkamanni Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode / Trude Hagen Hansen Deres dato Deres ref. «REFDATO» «REF» Dyrøy Energi AS 9311 BRØSTADBOTN Ocy(15'. Dyrøy Bioenergi AS Stormyrveien BRØSTADBOTN 1 S"J.233 Møte med Dyrøy Energi AS og oversikt over omsatt virke fra Dyrøy pk,-/ot12 d-ra Bioenergi AS _ Vi viser til brev fra Dyrøy Energi AS datert , der det går fram at tidligere henvendelser fra oss om oppgave over omsatt virke i 2010 skulle vært retta til Dyrøy Bioenergi AS. Dette tar vi til etterretning, og forstår det slik at Dyrøy Energi AS har oversendt vår henvendelse til rette selskap. I samme brev ber Dyrøy Energi AS om et møte med Fylkesmannens landbruksavdeling for å orientere om sin virksomheit og diskutere eventuelt samarbeid. Vi stiller gjerne opp på et slikt møte, og ser helst at både Dyrøy Energi og Dyrøy Bioenergi deltar i dette meftet. Vi vil imidlertid vente med et slikt møte til vi har fått svar fra Dyrøy Bioenergi på vår henvendelse. Før møtet bør vi da ha mottatt oppgave over alt omsatt virke i perioden f.o.m t.o.m. 2010, i tillegg til det som ligger til grunn for skogfondstrekket i Vi har ikke mottatt noen oppgaver over omsatt virke etter at vi ba om dette i brev av Alt kjøp av virke kan føres opp i det skjemaet som vi har sendt tidligere. Vi gjør oppmerksom på at det ikke gjelder virke som er innkjøpt fra Allskog. Dette virket er allerede meldt inn til virkesdatabasen. Vi far avtale tidspunkt og sted for møtet når vi har mottatt denne oppgaven fra Dyrøy Bioenergi AS som vi håper at vi kan motta innen tre uker. Med hilsen ktnc4t4, Teije hy fylkesskogsj ef C41--crn Trude Hagen ansen fylkesskogmester Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Landbruksavdelingen

23 Side 2 av 2 Kopi til: Dyrøy kommune 9311 BRØSTADBOTN Skogbrukssjefen i distrikt II, Inge Salangen kommune 9355 SJØVEGAN Fredheim

24 Saker til behandling

25 Saker til behandling

26 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: Saksmappe: 2011/104 Saksbehandler: Øystein Rørslett Dato: Saksframlegg Fylkesmannens folkevalgtopplæring - prioritering av tema Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 30/ Vedlegg 1 Kurs i kommuneøkonomi og -jus for nye folkevalgte til høsten - Fylkesmannen ønsker innspill på tema Saksopplysninger Fylkesmannen i Troms skal gjennomføre kurs i kommuneøkonomi og jus for nye medlemmer av kommunestyrene i Troms etter valget høsten Det vil være regionvise samlinger, og for kommunene i Midt-Troms er det tidfestet til november Sted: Finnsnes. Fylkesmannen inviterer kommunene å prioritere tema på kurset. Administrasjonens vurdering Rådmannen forutsetter at formannskapet drøfter og angir prioritering av tema, ref. vedlagte skjema. Rådmannens forslag til vedtak: Utfylt prioriteringsskjema oversendes Fylkesmannen i Troms. Ordførers innstilling: Rolf Espenes ordfører Øystein Rørslett rådmann

27 Page 1 of 1 Hei. Denne e-posten går til ordførerne i Troms-kommunene, med kopi til rådmennene. Fylkesmannen i Troms har for 2011 holdt av 2 millioner kroner av skjønnsmidlene til frikjøp av nye folkevalgte til kurs i kommuneøkonomi og jus. Det vil være regionvise samlinger, og følgende datoer har blitt satt: 7-8 november 2011: Sør-Troms-regionen (sted: Harstad) november 2011: Midt-Troms (sted: Finnsnes) november 2011: Tromsø-regionen (sted: Tromsø) november 2011: Nord-Troms (sted: Storslett) Fylkesmannen har nå startet arbeidet med å utforme program for samlingene og vi ønsker å få innspill og synspunkter fra politisk nivå i kommunene på hvilke tema som bør tas opp. Vi ber kommunestyret eller formannskapet enes om en prioritering ved å krysse av om det enkelte tema i oversikten under er meget viktig, viktig, mindre viktig eller uviktig. Nr Tema Meget viktig 1 Kommunelovens økonomibestemmelser 2 Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 3 Oppbygging av kommuneregnskapet 4 Oppbygging av budsjett og økonomiplan 5 Viktige størrelser og begreper i regnskap og budsjett, for eksempel netto driftsresultat, finansutgifter, arbeidskapital 6 KOSTRA 7 Hvilke tjenester som er lovpålagte/ikke lovpålagte 8 Befolkningsprognoser 9 Hva som er mest kostnadsdrivende for de ulike kommunale tjenestene 10 Hva god kommunal økonomistyring innebærer 11 Hva som må til for å ha et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i økonomisaker 12 Saksbehandlingsregler i folkevalgte organer 13 De folkevalgtes rettigheter og plikter 14 Fylkesmannens oppgaver og roller Viktig Mindre viktig Uviktig Fylkesmannen har drøftet disse temaene med KS og rådmannsutvalget. Det er også anledning for kommunene til å komme med forslag til andre tema enn de som er listet opp her. Vi ber om tilbakemelding innen 1. juli Endelig program vil fastsettes etter sommeren. Med vennlig hilsen Asle Tjeldflåt Rådgiver, kommuneøkonomi Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni Justis- og sosialavdelingen Telefon: / E-post: Kommuneøkonomi - FM Troms file://\\aspfil001\dyrdok$\prod\2011\04\07\35729.html

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 27/15 REGNSKAP 2014

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 27/15 REGNSKAP 2014 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 11.06.2015 Tid: Fortløpende etter NFO Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 KOMMUNESTYRE

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

20.09.2012 Fonnannskapssalen Kl. 18:00 MERK: Oppmøte kl 17.00 for omvisning i ungdomsklubben og Fjellheim.

20.09.2012 Fonnannskapssalen Kl. 18:00 MERK: Oppmøte kl 17.00 for omvisning i ungdomsklubben og Fjellheim. Spydeberg kommune MØTEINNKALLING Komite for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: Møtested: Møtetid: 20.09.2012 Fonnannskapssalen Kl. 18:00 MERK: Oppmøte kl 17.00 for omvisning i ungdomsklubben og Fjellheim.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1.

Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit Hovland (nestleder), Bård Melvin Bulæg (medlem), Leif B. Hestad (1. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Harald Lande (leder), Margit

Detaljer

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 31. mai 2012

Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 31. mai 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd Innkalling og sakspapirer Ringsaker kirkelige fellesråd 31. mai 2012 DEN NORSKE KIRKE Ringsaker kirkelige fellesråd MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Ringsaker

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.04.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

SAK 6/2011 ÅRSREGNSKAP FOR VES C KOMMUNEREVISJON 201

SAK 6/2011 ÅRSREGNSKAP FOR VES C KOMMUNEREVISJON 201 VESTFOLD KOMMUNEREVISJON SAKSFRAMLEGG MØTEBOK STYRER/RÅD/UTVALG SAKSNR. MØTEDATO Styret 6/2011 15.04.2011 SAK 6/2011 ÅRSREGNSKAP FOR VES C KOMMUNEREVISJON 201 I _61z4 Daglig leders innstilling til styret

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.03.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Rogaland Revisjon IKS Vår saksbehandler: Vår dato: 15.03.2012 Vår referanse: Side: l av 2 Til Sandnes bystyre REVISORS BERETNING FOR SANDNES PARKERING KF FOR 2011 Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskassalen, Rådhuset Dato: 03.04.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskassalen, Rådhuset Dato: 03.04.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskassalen, Rådhuset Dato: 03.04.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 12/44 Møtedato/tid: 07.05.2012, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Deltagere: Oddvar M. Lian, leder Anders J. Krokstad, nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 22.05.2006 kl. 19.00 STED: Spiserom, kommunehuset underetg.

Møteinnkalling. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 22.05.2006 kl. 19.00 STED: Spiserom, kommunehuset underetg. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 22.05.2006 kl. 19.00 STED: Spiserom, kommunehuset underetg. Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Godkjenning av rekneskap for 2012

Godkjenning av rekneskap for 2012 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside: http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2013 SAK 3, FORBEREDT AV

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 27. august 2014 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 4/14 TID: 04.09.2014 kl. 12:00 MØTEINNKALLING STED: Møterom «Innsikten» Molde rådhus SAKSLISTE: UTV.

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes per

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter etter nærare avtale. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Formannskapet Møtedato 08.05.2014 Møtestad Kulturskulesenteret Husnes Møtetid 10:00 Møtestart 10.10 Gjennomgang av tertialrapport v/økonomigruppa 10.40 framhald

Detaljer