Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2011 Tidspunkt: 14:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 27/11 RS 6/11 Innhold Lukket Arkiv- Saksnr Saker til behandling Referatsaker Melding om vedtak - økonomiplan Sør-Troms kommunerevisjon 2007/397 RS 7/11 Banktilbudet i Midt-Troms 2007/116 RS 8/11 Revisors beretning - Uttalelse om årsregnskapet 2007/397 RS 9/11 Revisors beretning - Uttalelse om særregnskapet 2007/397 RS 10/11 Tilsagn om stimuleringstilskudd for 2011 Salangen veterinærdistrikt RS 11/11 Utbetaling av tilskudd til kommunale veterinærtjenester - vakttilskudd og administrasjonstilskudd for Salangen veterinærdistrikt RS 12/11 RS 13/11 Invitasjon til å delta i programmet "Sammen om en bedre kommune" Møte med Dyrøy energi AS og oversikt over omsatt virke fra Dyrøy bioenergi AS Saker til behandling 2007/ / / /115 PS 28/11 Næringsutvikling - Kakeriet X 2011/102 PS 29/11 Godkjenning av protokoll - brann X 2007/292 PS 30/11 Fylkesmannens folkevalgtopplæring - prioritering av tema 2011/104 Rolf Espenes ordfører

4

5 Saker til behandling

6 PS 27/11 Referatsaker

7 Sør-Troms kommunerevisjon IKS Representantskapet VIC , økonomisjefene i kommunene i Sør-Troms kommunerevisjon 1KS MELDING OM VEDTAK Fra møte i REPRESENTANTSKAPET i Sør-Troms kommunerevisjon IKS den 8.mars 2011: Sak 3/11 Økonomiplan Budsjett Enstemmig vedtak: Revisjonssjefens forslag til økonomiplan for vedtas. Revisjonssjefens forslag til budsjett for 2012 vedtas. Styret fastsetter nærmere fordeling av utgiftene. Evenskjer, 9 mars 2011 UCA.--Qf Fmn Roar Sørensen revisjonssjef

8 Sør-Troms kommunerevisjon IKS ØKONOMIPLAN R DRIFTSUTGIFTER FINANSIERINGSUTG. 12 Sum DRIFTSINNTEKTER Stkepenger Kirken Diverse refusjoner Skånland kommune lbestad kommune Gratangen kommune Lavangen kommune Bardu kommune Salangen kommune Dyrøy kommune Bjarkøy kommune Finansinntekter Sum Tall: 1000 kr

9 Sør-Troms kommunerevisjon IKS BUDSJETT R Driftsutgifter/finansutgifter Driftsinntekter Sykepenger Kirken Diverse refusjoner Skånland kommune lbestad kommune Gratangen kommune Lavangen kommune Bardu kommune Salangen kommune Dyrøy kommune Bjarkøy kommune Finansirtntekter Sum Tall: 1000 kr

10 SpareBank NORD-NORGE Formannskapet i Dyrøy Dyrøy kommune C) c ec: ('t11) C K.c)IcP-<rk- Tromsø, 14. april 2011 Banktilbudet i Midt-Troms Det vises til deres brev 15. mars SpareBankl Nord-Norge er opptatt av å være en god bank for landsdelen i henhold til vår visjon "For Nord-Norge". Dette innebærer at vi må utvikle våre tjenester i takt med det våre kunder ønsker. Som dere er kjent med har det de siste arene vært en sterk endring i kundenes adferd, spesielt i forhold til betaling/kontanthåndtering og regningsbetaling. Endringene vi gjør i vart tjenestetilbud er gjort over tid og vi mener å gjøre det i takt med endringer i brukeradferd. Vi har fortsatt enkelte kunder som ikke er bekvem med de endringer vi står overfor. Overfor disse har vi tilbudt og tilbyr hjelp til å beherske nye løsninger. Det fokuset media har hatt i forhold til et kontantløst prosjekt kjenner SpareBank I Nord- Norge seg ikke igjen i. Banken blir ikke kontantløs, det er de manuelt betjente kassene og ikke kontantfunksjonen som blir borte. Bankens kunder vil fortsatt ha anledning til å disponere innestående på konto ved uttak av kontanter dette gjennom flere ulike alternativer. Bankens tilbud på kontantområdet i Midt-Troms omfatter følgende løsninger: Kontanthåndtering: Minibanker (Sørreisa, Finnsnes, Bardufoss, Sjøvegan, Setermoen) Vertskapskort (innebærer at kunden får hjelp fra en banksansatt til kontantuttak i minibank) Cash-back i butikk Nattsafe Dropsafe Bestilling av veksel fra Nokas Regningsbetaling Brevgiro Telefonbank Nettbank Avtalegiro SpareBank I Nord-Norge Posmdre Pw.070k7 68(X). N UROMS0 Direktenummer: ' Telefon )02244 Faks Org nr NO Snift 5NOW5022 Hignuue.ide nnn.nn no E-1,00 arne enggngfz.nn no

11 Mobilbank Nettgiro SpareBank NORD-NORGE \s/ Som tidligere nevnt har banken brukt, og vil fortsette å bruke, betydelige ressurser på å bistå og lære opp våre kunder til å bruke våre produkter. For lag og foreninger er det en rekke tilbud: Nettbank bedrift Nettbank bedrift gir oversikt over kontoene Betale regninger og overføre lønn Grunnlag for effektiv styring av likviditeten Ikke kommersielle Lag og foreninger betaler kr. 50 per måned, øvrige bedriftskunder kr. 100 per måned Betalingsterminaler Betalingsterminal kan kjøpes eller leies Det finnes både stasjonære og mobile terminaler Ikke kommersielle lag og foreninger får låne terminal i lokalbanken uten å betale for leie Dropsafe/Nattsafe For håndtering av kontantomsetning kan nattsafe etableres Nattsafe er en effektiv måte for handtering kontantomsetning Veksel Ved behoy for veksel kan dette bestilles fra vår samarbeidspartner på kontantområdet Nokas og utleveres i banken Pris for tjenesten kan variere i ulike områder i Nord-Norge Medlemsnett nytt tilbud som kjøres i pilot i to foreninger Vi ønsker også i fortsettelsen å være en god bank for de samfunnene vi virker i. Vår fysiske tilstedeværelse gjennom et stort kontornett betinger at vi fyller disse med innhold som dekker de behovene som vare kunder har for banktjenester i kontorene. Når vi satser på høyt kompetente rådgivere i alle våre kontorer er dette i henhold til de behov vi mener våre kunder har. I tillegg bidrar dette til å opprettholde kompetansearbeidsplasser i distriktene vi er tilstede i. For å få dette til også i fremtiden er vi avhengig av godt samarbeid med aktørene i de samfunnene vi ønsker å være en viktig del av. Med vennlig hilsen SpareBank 1 Nord-Norge daimns dm. direktør av ard SpareBank I Surd-Norge Po.tadressz. Pogboks 68(111. N-92,18 FROMS0 Diroldenummtif ( /: Telclun Fak. : Org nr. NO I wift SNOWNO22 1-ljemme ide wwv. nn no E-pn.i stig arne ongenca smnr

12 Sør-Troms kommunerevisjon IKS 1 av 2 Skaniand Grantogen Ihettad LaRangen Salangen Bardu!Dvrely,13jarkoy Vår clato Var releranse Kontormed Evenskjer Sakshehandler Deres dato Derts rekranse, Til Kommunestyret i Dyrøy kommune Kopi: lkow IFSann p Rådfinannen REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Dyrøy kommune, som består av balanse per 31. desember 2010, driftsregnskap som viser kr ,94 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr I , investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger..idnanismisjonssielens ansvar.far årsregnskapet AdmiMstrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremsfilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. og for slik intern kontroll som administrasjonssjefen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Rel!isors oppgaver og plikter Var oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av var revisjon. Vi har gjennomfort revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge. herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger ou gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder esent ig feil informasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant tbr kommunens utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å uttbrme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll. En revisjon omfatter ouså en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet a ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av arsreanskapet. Etter var oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for år konklusjon. Grunnlog!thr konklusion Ined forbehold. A: Kommunestyret har i sak 27/10 vedtatt å dekke egenkapitalinnskuddet i KLP ved bruk av lån. Dette er i strid med kommuneloven 50 som kun tillater investeringer i bygninger. anlegg og varige dritismidler til eget bruk finansien med lån. Bruk av lån i kommuneregnskapet skulle følgelig vært redusert med kr og investeringsregnskapet skulle vært gjort opp med et okt udekket beløp på kr : Postadresse Besoksadresse Telefon Telefaks Foreiaksrepistesrge5t Sor-Trums keunnunere ision IKS Radhuset, 9440 Evenskjer Po:ahok. 1 ) E-postadresse Mobil Bankkonto Kontoradresse Njo5egan, /4, 1 en-khl ik(120 skaoland kormuune.no Po.hoks 77, 9355 Sjo egan

13 Sor-Troms kommunerevisjon IKS Sk:niland Gratangen Ihestad LavangenSalangen/Bardu/DyroyMjarkoy kontorsted ENenskjer Var dato I av 2 Vår reloranse 1926/11/ : Etter 4 i tbrskrift om arsbudsjett er det kommunestyret selv som vedtar årsbudsjett. Videre freingar i 11 at kommunestyret selv vedtar endringer i årsbudsjettet hvor det etter 15 ikke kan vedtas endringer etter utløpet av det aret regnskapet gjelder. Ved desisjon av regnskapet for 2009 i sak 17/2010 vedtok kommunestyret at oserskuddet på kr avsettes til disposisjonsfond uten at beløpet fremkommer i budsjettvedtak. Eormannskapet har i sak vedtatt avsetninger med til sammen kr ,-. Belopet er avsatt t i I disposisjonstbnd uten budsjettbehandling i kommunestyret. Konklusjon med fintehold Etter var mening er årsregnskapet, med unntak av virkningen av forholdet omtalt i avsnitt '"Grunnlag for konklusjon med forbehold", avgitt i samsvar med lov og forkrifter og gir i det alt vesent lige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Dyrøy kommune per 31. desember og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrifi og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Uttalelser om øvrige forhold Konklusjon (un Inuksjettet Basert på var revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at, med unntak av forholdet omtalt i avsnittet -Grunnlag for konklusjon med forbehold" ovenfor, at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. KonkluVon om drsheretningen Basert pa var revisjon av arsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i arsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon wn registrering og dokumentasj on Basert pa ar revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nodvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) Afiestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell infonnasjon-, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god kommunal regnskapsskikk i Norge. ;Indre lorhold Merserdiavgiften tilknyttet bredbåndsprosjektet er korrigert fra kompensasjonsordningen til reglene om merverdiavgift Ved omsetning av varer og tjenester. Det vises til note 17. Einn Roar Sorensen revisjonssjet

14 Sør-Troms kommunerevisjon IKS 1 av Skanland Gratangen I betad La angen Salangen Bardu Dyro Bjarkov Var dato Var referanse Kontorkted EN enskjer Saksheliandier Deres dato Dgres referanse lii Kommunestvret i Dvroy kommune Kopi tilisar. Kontrollutaiget LiT.,711-t1 Formanns1Lpet Radmannen REVISORS BERETNING Uttalelse om seerregnskapet K(' CRC Sk-dQ,, 0 Vi har revidert sierregnskapet tbr llyroyseminarsenteret KF. som består av balanse per 31. desember driftsregnskap som viser negativt netto driftsresultat på kr oti et regnskapsmessig mindreforbruk pa kr okonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av esentlige amendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Snny og Juglig leders ansvar for swrregnskapet Stvret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at del gir en dekkende fremstilling i sams\ar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nodx endig for a muliggjøre utarbeidelsen av et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. xerken som folge av misligheter eller feil. Revisp, ppgaivr ugplikter Var oppgave er a gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomfort revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav ou planlegger ou giennomforer revisjonen for å oppna betryggende sikkerhet for at særregnskapet ikke inneholder vesentlig fei liii fonnasion. En revhon innebærer utforelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i særregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar rex isor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Fonnålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene. men ikke for å gi uttrykk for en mening om ettektiviteten av foretakets interne kontroll. 11n revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige. samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet. Etter var oppfianing er innhentet revisjonsbevis tilstrekkel konklusjon. g og hensiktsmessig som grunnlag for vår Grunnlagfhr k(niklusion ine(kfiirbehold Lonnsutgiftene resullatvirkning, er og fort i Dyroy kommunes regnskap. Føringene i Dyrøy kommunes regnskap gir ikke men betyr totalt feil rapportering. Etter i forskri0 om særbudsjett. særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale er det kommunestyret som vedtar arsbudsjettet. Behandling av budsjettendringer skjer i henhold til 4. Budsjettet er bindene jf kommunelovens * 46 nr. I. Postadresse Besoksadresse Telefon Telefaks Foretaksregisteret Sei - I , kammuneie igen IKS Itadh used ensIder - T' og tts $o ns N6' Pestholssaot E-postadresse Mohil Bankkonto Kontoradresse Sjos egan 94 / E,:114iLl I kli2 0 skanland.kommunemo 913I Po.boks Siosegan

15 Sør-Troms kommunerevisjon IKS skånlandciratangen I bestadilal angensalangenibarduldyroy/bjarkøy Vår dato Kontorsted L enskjer Vår rekranse I 926/11/ av 2 Konklusjon med lorbehold Etter var men i ng er særregnskapet, med unntak av virkningen avihrholdet omtalt i avsnittet -Grunnlaglar konklusjon med jhrbehold-, avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Dyrøyseminarsenteret KF per 31. desember 2010, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Uttalelser om ovrige forhold Konklu4 on om swrinedsjettet Basert på ar revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av firholdet som er onnalt i avsninet -Grunnlag jor konklusjon medlorbehold- oveufor, at de disposisjoner som ligger til grunn for særregnskapet i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i særregnskapet stemmer med regulert budsjett. Konklusjon med forbehold om årsberettungen Etter I5 1/brskriji om særbudsjett, satregnskap og årsberetning jhr kommunale ogivikeskommunale joretak skal årsberetningen inarbeides i tråd med kommunelovens 48 nr. 5. Basert pa vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak avjorholdet som er onnalt av.vnittet ovenfor, at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon registrering og dokumentasj on 13asell pa vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til i nternasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 "Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon", mener vi at ledelsen har opptvlt sin plikt til å sorge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god kommunal regnskapsskikk i Norge. (fp, Roar Sorensen revisjonssjef

16 Fylkesmannen i Troms Romssa FyIkkamänni Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. I, Arkivkode lq519 Bjørn Einan Deres dato Deres ref. Salangen kommune Boks Sjøvegan V50 Tilsagn om stimuleringstilskudd for 2011 Salangen veterinærdistrikt I henhold til rundskriv 2/11 fra Statens landbruksforvaltning om Tilskudd til kommunale veterincertjenester, er Troms tildelt kr i stimuleringstilskudd for 2011 som skal fordeles til veterinærdistriktene i Troms. Vi har mottatt søknad på til sammen kr På grunnlag av rapportering fra veterinærdistriktene for 2010 er det klart at midlene for tildelingen er brukt slik de var tiltenkt. Ingen midler er ubrukt, og ingen midler blir overført til Salangen veterinærdistrikt består av kommunene Bardu, Dyrøy, Ibestad, Lavangen og Salangen. Salangen kommune administrerer samarbeidet. Salangen veterinærdistrikt har søkt om kr i stimuleringstilskudd for kommunale veterinærtjenester for følgen tiltak: - Stimuleringstiltak for å sikre tilgangen på veterinærtjenester på dagtid Fylkesmannen i Troms innvilger med dette Salangen veterinærdistrikt kr i stimuleringstilskudd for Beløpet vil bli utbetalt til Salangen kommune (org.nummer , konto ). Stimuleringstilskuddet kan ikke benyttes til å dekke kostnader til klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid, da disse dekkes av vakttilskuddet. Ved tildelingen har fylkesmannen prioritert kommuner med lavt dyretall, store avstander og følgelig dårlig næringsgrunnlag for veterinære tjenester. Fylkesmannen i Troms forutsetter at midlene, i henhold til søknad, blir brukt på tiltak som direkte eller indirekte ivaretar veterinærtjenesten i hele distriktet. Bruk av midlene skal dokumenteres og rapporteres til Fylkesmannen i Troms innen Dette innebærer et regnskap for bruken av stimuleringsmidlene samt en skriftlig redegjørelse. A-,------, /1 i i Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Landbruksavdelingen

17 Side 2 av 2 Med hilsen Arve K eiven kst landbruksdirektør Marianne Vileid Uleberg fagkoordinator Kopi til: Bardu kommune Postboks Bardu Dyrøy kommune Dyrøytunet Brøstadbotn Ibestad kommune 9450 Hamnvik Lavangen kommune / Loabåga suohkan Postboks Tennevoll Intern kopi: Hanne Britt Haugan

18 Fylkesmannen i Troms Romssa FyIkkamänni Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode / Bjørn Einan Deres dato Deres ref. «REFDATO» «REF» Salangen kommune 9355 Sjøvegan Utbetaling av tilskudd til kommunale veterinærtjenester administrasjonstilskudd for Salangen veterinærdistrikt vakttilskudd og Salangen veterinærdistrikt omfatter kommunene Ibestad, Lavangen, Bardu, Salangen og Dyrøy. I henhold til rundskriv 2/2011 fra Statens Landbruksforvaltning skal kommunene ha som vakttilskott kr og som administrasjonstilskott til administrasjonskommunen kr for Totalt kr Beløpet utbetales til Salangen kommune som er ansvarlig for å administrere tilskuddet (org. nr , konto nr ). Med hilsen Arve Kleiven kstlandbruksdirektør Cit,A, Marianne Vileid Uleb fagkoordinator Kopi til: Lavangen kommune / Loabåga suohkan Bardu kommune Dyrøy kommune Ibestad kommune Hanne Britt Hauganher Postboks 83 Postboks 401 Dyrøytunet Tennevoll Bardu Brøstadbotn Hamnvik Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Landbruksavdelingen

19 DET KONGE LEGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden Kommunane li;"(csik Dykkar ref Vår refdato 11/630-6 LII 0 8 APR2011 INVITASJON TIL Å DELTA I PROGRAMMET "SAMAN OM EIN BETRE KOMMUNE" Kommunal- og regionaldepartementet vil saman med KS, LO Kommune, Unio, YS Kommune og Akademikerne invitere kommunar til å delta i utviklingsprogrammet "Saman om ein betre kommune". Innafor ramma av samarbeidet vil vi støtte opp om tidsavgrensa og lokalt initierte prosjekt på tema sjukefråver, kompetanse og rekruttering, heiltids-/deltidsproblematikken og omdøme. Eit hovudformål med programmet er at det skal medverke til nasjonal fornying. Programmet skal systematisere kunnskap frå dei lokale tiltaka som kan spreiast til andre norske kommunar. Som deltakar i "Saman om ein betre kommune" vil de kunne styrke kommunen sitt utviklingsarbeid ved å få: tilgong til god kompetanse og ressursmiljø, vere med på å utvikle ny kunnskap, økonomisk støtte til gjennomføring av prosjektarbeidet, eit fagleg fellesskap med andre kommunar. Vi forventar at kommunen: sikrar god lokal forankring av arbeidet blant folkevalde, administrative leiarar og medarbeidarar/tillitsvalde i alle forhandlingssamanslutningane lokalt som ønskjer å delta, legg ned ein monaleg eigeninnsats i arbeidet, bidreg til erfaringsdeling og synleggjering av resultat frå sine lokale prosjekt. Postadresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Kontoradresse: Akersg. 59, Telefon: , Telefaks: Org.nr.:

20 Innhald og gjennomføring Det administrative ansvaret for programmet er lagt til KRD, som i samarbeid med dei sentrale partane vil koordinere arbeidet i programmet. Bistanden til kommunane skal i stor grad vere tilpassa kommunane sine behov. Kommunane vil kunne få støtte i form av fagleg rettleiing frå ressursmillo som programmet knytt til seg, fellessamlingar undervegs i prosjektperioden, deltaking i nettverk, digitale samarbeidsarenaer, kunnskap frå forskings- og utgreiingsarbeid og støtte til formidlingsarbeid. Det vil også vere aktuelt med direkte tilskott til å gjennomføre prosjektarbeidet i kommunane. Rammene vil bli tilpassa aktiviteten i programmet, innanfor gjeldande ramme for prosjektskjønsmidlar. Utveljing av kommunar På bakgrunn av søknader vil vi velje ut eit tal kommunar som får delta i programmet. Følgjande vil bli vektlagt: ein sterk motivasjon for utviklingsarbeidet, tydelege mål og konkrete tiltak for arbeidet med eitt eller fleire av hovudtema i programmet, og dokumentert systematisk og godt utviklingsarbeid over tid. Programmet går fram til 2015, med oppstart andre halvår Kommunar kan gå i lag om tiltak og prosjekt og fremje felles søknad. Første søknadsfrist for å delta er sett til 15. juni Vi tek sikte på at det vert teke opp nye kommunar kvart år. Innhaldet i søknaden Søknaden skal fyllast ut etter ein oppsett mal som er tilgjengeleg på Kommunal- og regionaldepartementet sine nettsider, skal ikkje overstige fire sider, den skal vere politisk hanclsama og underteikna av ordførar og radmann. I søknaden skal kommunen gje ei kort skildring av lokale utfordringar på innsatsområdet/områda og kva tiltak som skal gjennomførast. Vidare skal kommunen gje konkrete mål for tiltaka og det samla arbeidet, samt korleis og når de vil måle resultata undervegs. Kommunen sin eventuelle tidligare innsats, samt resultat som er oppnådd gjennom tiltak på innsatsområdet/områda skal skildrast/dokumenterast. Det må tydeliggjerast korleis de ev vil byggje vidare på erfaringane frå dette arbeidet. Ein overordna tidsplan samt ei skildring av kommunen sin eigen ressursinnsats inn i arbeidet skal gå fram av søknaden. Deltakarkommunane vel sjølve innretning og organisering av arbeidet. Samarbeidet skal skje innafor Hovudavtalen sin rammer og kommunane si formelle styring av eigen verksemd. Det er ein føresetnad med god lokal forankring av arbeidet. Av søknaden skal det gå fram korleis kommunen har forankra arbeidet med søknaden hjå S de 2

21 folkevalde, administrative leiarar og medarbeidarar/tillitsvalde i forhandlingssamanslutningane. Det må vidare synleggjerast korleis kommunen vil organisere/etablere prosjektet slik at desse akterane deltek ut frå sine ulike roller. De finn meir informasjon om programmet (inkludert samarbeidsavtalen mellom partane med nærare utdjuping av innhald, tiltak og verkemiddel) på Kommunal- og regionaldepartementet sine nettsider, Spørsmål i samband med søknaden kan rettast til Fredrik Rivenes ( ), eller Linn Ising ( ). Beste helsing f) i.:otfkk 1610aAtte Liv Signe Navarsete Kopi: AD, KS, Akademikerne, LO Kommune, Unio, YS Kommune, Fylkesmennene Side 3

22 Fylkesmannen i Troms Romssa FyIkkamanni Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode / Trude Hagen Hansen Deres dato Deres ref. «REFDATO» «REF» Dyrøy Energi AS 9311 BRØSTADBOTN Ocy(15'. Dyrøy Bioenergi AS Stormyrveien BRØSTADBOTN 1 S"J.233 Møte med Dyrøy Energi AS og oversikt over omsatt virke fra Dyrøy pk,-/ot12 d-ra Bioenergi AS _ Vi viser til brev fra Dyrøy Energi AS datert , der det går fram at tidligere henvendelser fra oss om oppgave over omsatt virke i 2010 skulle vært retta til Dyrøy Bioenergi AS. Dette tar vi til etterretning, og forstår det slik at Dyrøy Energi AS har oversendt vår henvendelse til rette selskap. I samme brev ber Dyrøy Energi AS om et møte med Fylkesmannens landbruksavdeling for å orientere om sin virksomheit og diskutere eventuelt samarbeid. Vi stiller gjerne opp på et slikt møte, og ser helst at både Dyrøy Energi og Dyrøy Bioenergi deltar i dette meftet. Vi vil imidlertid vente med et slikt møte til vi har fått svar fra Dyrøy Bioenergi på vår henvendelse. Før møtet bør vi da ha mottatt oppgave over alt omsatt virke i perioden f.o.m t.o.m. 2010, i tillegg til det som ligger til grunn for skogfondstrekket i Vi har ikke mottatt noen oppgaver over omsatt virke etter at vi ba om dette i brev av Alt kjøp av virke kan føres opp i det skjemaet som vi har sendt tidligere. Vi gjør oppmerksom på at det ikke gjelder virke som er innkjøpt fra Allskog. Dette virket er allerede meldt inn til virkesdatabasen. Vi far avtale tidspunkt og sted for møtet når vi har mottatt denne oppgaven fra Dyrøy Bioenergi AS som vi håper at vi kan motta innen tre uker. Med hilsen ktnc4t4, Teije hy fylkesskogsj ef C41--crn Trude Hagen ansen fylkesskogmester Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Landbruksavdelingen

23 Side 2 av 2 Kopi til: Dyrøy kommune 9311 BRØSTADBOTN Skogbrukssjefen i distrikt II, Inge Salangen kommune 9355 SJØVEGAN Fredheim

24 Saker til behandling

25 Saker til behandling

26 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: Saksmappe: 2011/104 Saksbehandler: Øystein Rørslett Dato: Saksframlegg Fylkesmannens folkevalgtopplæring - prioritering av tema Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 30/ Vedlegg 1 Kurs i kommuneøkonomi og -jus for nye folkevalgte til høsten - Fylkesmannen ønsker innspill på tema Saksopplysninger Fylkesmannen i Troms skal gjennomføre kurs i kommuneøkonomi og jus for nye medlemmer av kommunestyrene i Troms etter valget høsten Det vil være regionvise samlinger, og for kommunene i Midt-Troms er det tidfestet til november Sted: Finnsnes. Fylkesmannen inviterer kommunene å prioritere tema på kurset. Administrasjonens vurdering Rådmannen forutsetter at formannskapet drøfter og angir prioritering av tema, ref. vedlagte skjema. Rådmannens forslag til vedtak: Utfylt prioriteringsskjema oversendes Fylkesmannen i Troms. Ordførers innstilling: Rolf Espenes ordfører Øystein Rørslett rådmann

27 Page 1 of 1 Hei. Denne e-posten går til ordførerne i Troms-kommunene, med kopi til rådmennene. Fylkesmannen i Troms har for 2011 holdt av 2 millioner kroner av skjønnsmidlene til frikjøp av nye folkevalgte til kurs i kommuneøkonomi og jus. Det vil være regionvise samlinger, og følgende datoer har blitt satt: 7-8 november 2011: Sør-Troms-regionen (sted: Harstad) november 2011: Midt-Troms (sted: Finnsnes) november 2011: Tromsø-regionen (sted: Tromsø) november 2011: Nord-Troms (sted: Storslett) Fylkesmannen har nå startet arbeidet med å utforme program for samlingene og vi ønsker å få innspill og synspunkter fra politisk nivå i kommunene på hvilke tema som bør tas opp. Vi ber kommunestyret eller formannskapet enes om en prioritering ved å krysse av om det enkelte tema i oversikten under er meget viktig, viktig, mindre viktig eller uviktig. Nr Tema Meget viktig 1 Kommunelovens økonomibestemmelser 2 Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 3 Oppbygging av kommuneregnskapet 4 Oppbygging av budsjett og økonomiplan 5 Viktige størrelser og begreper i regnskap og budsjett, for eksempel netto driftsresultat, finansutgifter, arbeidskapital 6 KOSTRA 7 Hvilke tjenester som er lovpålagte/ikke lovpålagte 8 Befolkningsprognoser 9 Hva som er mest kostnadsdrivende for de ulike kommunale tjenestene 10 Hva god kommunal økonomistyring innebærer 11 Hva som må til for å ha et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag i økonomisaker 12 Saksbehandlingsregler i folkevalgte organer 13 De folkevalgtes rettigheter og plikter 14 Fylkesmannens oppgaver og roller Viktig Mindre viktig Uviktig Fylkesmannen har drøftet disse temaene med KS og rådmannsutvalget. Det er også anledning for kommunene til å komme med forslag til andre tema enn de som er listet opp her. Vi ber om tilbakemelding innen 1. juli Endelig program vil fastsettes etter sommeren. Med vennlig hilsen Asle Tjeldflåt Rådgiver, kommuneøkonomi Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni Justis- og sosialavdelingen Telefon: / E-post: Kommuneøkonomi - FM Troms file://\\aspfil001\dyrdok$\prod\2011\04\07\35729.html

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem - fra kl. 14:15 SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem - fra kl. 14:15 SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune

C^ ^)4,k. Kom Rev INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP. Oversendelse av revisjonsberetninger for 2007 for Levanger kommune INNHERRED SAMKOMMUNF 2 1 ^P0. MP Kom Rev Levanger kommune v/ordfører Robert Svarva Rådhuset 7600 LEVANGER Trøndelag IKS Deres ref: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: T W I 08/527-3 0-13.4.3 18.04.2008 Oversendelse

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Deloitte y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 Saksny: ott Saksbeh.. Kopi. Deloitte AS Sundgaten 119 NO-5527 Haugesund Norway Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Tlf.: +47 52 70 25 40 Kopi: Faks: +47 52

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget -sekretariat f III III III 045057 MØTEINNKALLING Møtedato: 10. mai 2011 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Inderøyheimen, møterom 3. etasje De faste medlemmene innkalles med

Detaljer

MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS

MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS KLÆI3 'A9KNSAK/ MON Kontrdiutval ssekrecarat Midt-Norge KS FI±A ARK.KODE Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 73 86 61 26 E-post:eva.bekkavik@konsek.no Klæbu kommune v/ Ordfører Deres ref.: Vår ref.:

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til Norges Skiforbunds ting REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014 Vår saksbehandler Ronikerts John 22241461 Vår dato Vår referanse. 27.05.2015 2014/01329-14 Deres dato Deres referanse Riksrevisjonen FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER Utsatt offentlighet

Detaljer

KU og regnskapsrevisjon i kommunene

KU og regnskapsrevisjon i kommunene KU og regnskapsrevisjon i kommunene 1 Kontrollutvalgets tilsyns og kontrolloppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse

Detaljer

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. juni 2009 Møtetid: Kl. 19.15 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt:

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE MØTEBOK Sted: Nittedal rådhus, møterom Slåttemyra. Tid: Torsdag 7.5.2015, kl. 18:00 21:10. Tilstede medlemmer Arne Sømhovd (leder) Arvid Ruus (nestleder) Erland Vestli Gunvor A. Olsen Arne Olsen Tilstede

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Revisjon av regnskapet og budsjettdisponeringen 2013

Revisjon av regnskapet og budsjettdisponeringen 2013 Riksrevisjonen Vår saksbehandler Rune Wilhelmsen vår dato 06.05.2014 Deres dato 22241205 Vår referanse 2013/01095-9 Deres referanse Utsatt offentlighet jf. rr. lov 18(2) NORGES MUSIKKHØGSKOLE Postboks

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 4/2012 7. mai 2012 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2012/11043-13 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Ikke møtt: Knut Klevstad, leder Jostein Vaskinn, medlem Berit Holten, varamedlem (for

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEUTSKRIFT

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEUTSKRIFT HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 2/2011 24. mai 2011 Arkivkode 4/1 02 Journalnr. 2011/12020-14 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Forfall meldt: Ikke møtt: Andre: Cecilie Lysjø Jacobsen,

Detaljer

MGPPs ÅRSMELDING 2015

MGPPs ÅRSMELDING 2015 Midt-Gudbrandsdal Nord- Sør- Ringebu pedagogisk-psykologisk rådgjevingsteneste Fron Fron Representantskapssak 17/16 MGPP-sak nr. 1/16 - Representantskapsmøte 25. mai 2016 MGPPs ÅRSMELDING 2015 Vedlegg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 27/15 REGNSKAP 2014

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 27/15 REGNSKAP 2014 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 11.06.2015 Tid: Fortløpende etter NFO Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.07.2007 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Vara møter bare etter egen innkalling. Til dette møtet har medlem Tommy Tolfsen (FRP) meldt forfall og vara Tore Leif Nilsen (FRP) møter.

Vara møter bare etter egen innkalling. Til dette møtet har medlem Tommy Tolfsen (FRP) meldt forfall og vara Tore Leif Nilsen (FRP) møter. Vår ref. 15/523-2 033 /JENSAL Medlemmer og varamedlemmer Dato 30.04.2015 Kristiansand kommune - kontrollutvalget Det innkalles med dette til møte: Dato: 07.05.2015 Tid: Kl. 12:00 (NB: MERK KLOKKESLETT!)

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

BDO Ttf : 32 88 21 50 Fax: 32 88 21 90 www.bdo.no Kniveveien 31 303ó Drammen Til styret i Brunstad Kristetige Menighet Tønsberg Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

v/ KomSek Trøndelag IKS

v/ KomSek Trøndelag IKS Til kontrollutvalget v/ KomSek Trøndelag IKS i Steinkjer kommune Deres ref.: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: AHa 15/1540 O-O3.03 05.11.2015 Engasjementsbrev Steinkjer kommune 1. Innledning KomRev Trøndelag

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 21. april 2009 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1056 NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel:

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel: NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18. mai 2009 Møtetid: Kl. 10:00 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder

REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder REVISJONSBERETNINGEN - Praksis og nye standarder Knut Erik Lie, seniorrådgiver NKRF NKRFs fagkonferanse 2010 PRAKSISUNDERSØKELSE Undersøkelse gjennomført mai 2010 Kommuner og fylkeskommuner Revisjonsberetninger

Detaljer

Kontrollutvalget i Lavangen kommune

Kontrollutvalget i Lavangen kommune Kontrollutvalget i Lavangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag, 7. juni 2016, kl. 9.00, Helsesenteret, møterom Båten. Sakskart Sak 01/16 Godkjenning av protokoll fra møte den 9. desember

Detaljer

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning Agder IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS Hovedkontor Postboks 2805, 3702 Skien TIf.:3591 7030 Fax:3591 7059 e-post post-tkr@tekomrev.no www.tekomrev.no Kontrollutvalget i Porsgrunn kommune cio Temark - og

Detaljer

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 ... AKERSHUS FYLKESHUSFLIDSLAG MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG RESULTATREGNSKAP 2015 Driftsinntekter Fylkeskulturadm Grunnstønad Medlemskontingent Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møtested: Spydeberg kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 30.04.2014 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60 /908 55

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19.

08/06 Referatsaker /06 Årsmelding 2005 Fosnes kommune /06 Årsregnskap 2005 Fosnes kommune Jøa/Namsos, 19. Møteinnkalling TID: Torsdag den 08.06.2006, kl. 19:15 STED: Kommunehuset, Dun (1. etasje) De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Deloitte Doloitt6 AS Lel.voll6n 23 Poslboks 269 Kjodekk N-3702 Skiql No lay Tlt: +47 35 91 36 l0 Faks: +47 35 91 36 36 wwwdeloitto. no Til generalforsamlingen i Tata Steel Norway Byggsystemer AS REVISORS

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009

Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Kommuneøkonomien i Troms Regionvise demografiske og økonomiske nøkkeltall 2009 Side 2 Økonomiske nøkkeltall 2009 for kommunene i Midt-Troms Alle tall på konsernnivå og i % av brutto driftsinntekter. Kilde:

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 21.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. Steinkjer kontrollutvalg har vedtatt at utvalgets møter er åpne.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. Steinkjer kontrollutvalg har vedtatt at utvalgets møter er åpne. STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 30. april 2013 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Bamble kommune. kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato Bamble kommune - kontrollutvalget. Det kalles med dette inn til møte:

Bamble kommune. kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato Bamble kommune - kontrollutvalget. Det kalles med dette inn til møte: Vår ref. 15/421-2 033 /BOSL Medlemmer og varamedlemmer Dato 14.04.2015 Bamble kommune - Det kalles med dette inn til møte: Dato: tirsdag 21.04.2015 Tid: 12:00-15:00 Sted: Rådhuset Dersom de ikke kan møte

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.04.2011 11/203 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Torsdag 14. april 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Støtt, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/16 MØTEBOK Møtedato: 23. mai 2016 kl. 09.00 13.00 Sted: Rådhuset, møterom

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. 011/14 012/14

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. 011/14 012/14 STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 6. mai 2014 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets hus, møterom Sætra, 2.et. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 25.04.2016 kl. 10:00 Møtested: Formannskapssalen, Rjukan Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. 011/16

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. 011/16 STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Mandag 9. mai 2016 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets hus, møterom Drengstua (underetasjen) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 29. september 2011 Arkivkode 4/1 08 Journalnr. 2011/18021-16 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Egon Leonhardsen, leder Ernst Seppola, varamedlem for Inger Marie Strande Andre: Vefik

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE TOLGA KOMMUNE Møtested: Malmplassen Gjestegård Møtedato: 20.09.2012 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel TILLEGGSSAKLISTE 75/12 SØKNAD OM DELTAGELSE I PROGRAMMET "SAMAN OM EIN BETRE

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Horten Dato: 18.05.2016 kl. 18:00 Sted: Rådhuset, møterom Adalsborgen Arkivsak: 15/00045 Tilstede: Jan Nærsnes, leder Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer:

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTEPROTOKOLL Møtedato/tidspunkt: Torsdag 7. april 2016 kl. 10.00 12.00 Møtested: Kommunehuset i Hol, møterom 4 Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet: Jan Magnus Bjørne-Larsen, Hans Ola Larsgard, Liv Jorunn Øvrejordet,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl

Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møteinnkalling Kontrollutvalget Hobøl Møtested: Hobøl kommune, møterom 1 Tidspunkt: 20.05.2014 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

20.09.2012 Fonnannskapssalen Kl. 18:00 MERK: Oppmøte kl 17.00 for omvisning i ungdomsklubben og Fjellheim.

20.09.2012 Fonnannskapssalen Kl. 18:00 MERK: Oppmøte kl 17.00 for omvisning i ungdomsklubben og Fjellheim. Spydeberg kommune MØTEINNKALLING Komite for oppvekst, omsorg og kultur Møtedato: Møtested: Møtetid: 20.09.2012 Fonnannskapssalen Kl. 18:00 MERK: Oppmøte kl 17.00 for omvisning i ungdomsklubben og Fjellheim.

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 011/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.:

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 84/16 25.08.2016 Dato: 10.08.2016 Arkivsaksnr: 2016/3627 Universitetets forvaltning av eierinteresser Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Bamble kommune kontrollutvalget

Bamble kommune kontrollutvalget Bamble kommune kontrollutvalget Møteprotokoll fra Bamble kommune - kontrollutvalget Møtedato: 21.04.2015 Møtested: Møteleder: Forfall: Rådhuset Steinar Syversen Anne Verdich Til stede: Leder Steinar Syversen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

SAKSLISTE: SAK 05/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 06/14 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2013, IVELAND KOMMUNE

SAKSLISTE: SAK 05/14 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 06/14 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2013, IVELAND KOMMUNE Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/14 MØTEBOK Dato: 21.05.2014 kl. 13.00-15.00 Sted: Kommunehuset, kommunestyresalen

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011

INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011 NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 3. februar 2012 INFORMASJONSSKRIV 03/2012 NORMALBERETNINGER I KOMMUNAL SEKTOR FOR REGNSKAPSÅRET 2011 1. Innledning NKRFs revisjonskomité har gjennomgått

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer