ÅRSMØTE 25. NOVEMBER 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE 25. NOVEMBER 2009"

Transkript

1 ÅRSMØTE 25. NOVEMBER 2009 PERIODEN 13. FEBRUAR TIL 25. NOVEMBER 2009 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement VIRKSOMHETSIDÉ Austrått golfklubb skal: Drives og utvikles av medlemmene i fellesskap. Være en viktig aktør innenfor kultursektoren i Ørland kommune, Fosen regionen og i Midt Norge. Være en inkluderende klubb hvor alle føler seg velkommen. Austrått GK bygger verdigrunnlaget med basis i Norges Golfforbund sitt verdigrunnlag som er å være en åpen, ærlig og inkluderende golfklubb. Tilgjengelighet, anlegg og aktiviteter skal stimulere til rekruttering og at medlemmer blir i Austrått Golfklubb. HOVEDMÅL FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Målene skal være konkrete og kontrollerbare. Alle tiltak lages på bakgrunn av oppnåelse innenfor den oppgitte tidsramme. Handlingsplanen gjelder for 2009 til Austrått GK skal bli viden kjent for sitt særegne gode miljø, der vennlighet, kameratskap og trygghet danner grunnlaget for en ekte glede ved å spille golf. Austrått GK ønsker at medlemmene i fellesskap skal utvikle klubben og golfanlegget ved å kunne skaffe seg kompetanse og være med å sette sitt personlige preg på klubbens utvikling.

2 Utdrag fra Lov for Austrått Golfklubb 9 Årsmøtet Klubbens øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år innen den 1. desember.årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført påutsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten. 10 Ledelse av årsmøtet Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av idrettslaget. 11 Årsmøtets oppgaver Årsmøtet skal: 1. Godkjenne de stemmeberettigede frammøtte representanter. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle klubbens årsmelding, herunder komiteenes årsmeldinger. 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand. 6. Behandle klubbens virksomhetsplan. 7. Behandle innkomne forslag og saker. 8. Fastsette medlemskontingent og evt. andre medlemsavgifter. 9. Vedta idrettslagets budsjett. 10. Foreta følgende valg: a) Leder valg for 1 år. b) Nestleder valgt for 2 år. c) Sekretær valgt for 2 år d) Kasserer valgt for 2 år e) Styremedlemmer 2 stk velges hvert andre år for 2 år. f) Varamedlemmer 2 stk velges for 1 år. g) Øvrige valg ihht. årsmøtevedtatt virksomhetsplan. Komiteledere velges for 1 år, og Valgkomite velges med leder og 2 medlemmer for 1 år. Revisor velges for 1 år. h) Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet. Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen i klubben, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg m.v. med mer enn 3 medl. I styre, råd og utvalg m.v. med mer enn 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlem teller ikke med ved beregning av kjønnsfordeling. Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov Stemmegivning på årsmøtet Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Side 2

3 Sak 1. Godkjenne stemmeberettigede frammøtte representanter Kontroll foretas før åpning av møtet. Styrets forslag til vedtak: Frammøtte representanter, kontrollert iht medlemsregisteret, godkjennes. Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel.. Innkalling ble annonsert i FosnaFolket 23. Oktober Bekjentgjort på klubbens hjemmesider fra samme dato. Saksliste ble gjort tilgjengelig på hjemmesider 16. November då. Saksliste og forretningsorden gjennomføres iht klubbens lov 11. Styrets forslag til vedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes. Sak 3. Velge årsmøtets funksjonærer. For styring av årsmøtet skal følgende velges: 1 dirigent 1 sekretær 2 representanter for underskriving av protokoll fra møtet. Styrets forslag til vedtak. Dirigent: Sekretær: Styret leder Johan Uthus Styrets sekretær Ingeborg Holdaas 2 representanter for undertegne protokoll:.. Årsmøtets funksjonærer godkjennes Side 3

4 Sak 4. Behandling av klubbens årsmelding, herunder komiteenes årsmeldinger. Styrets årsmelding samt beretninger fra komite for anlegg, aktivitet og administrasjon fremgår av vedlegg til sak 4. Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar årsmeldingene til etterretning og godkjenner beretningene. Sak 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand Regnskap utdeles og gjennomgås på årsmøtet. Styrets forslag til vedtak: Det fremlagte regnskapet godkjennes. Sak 6. Behandle klubbens virksomhetsplan Klubbens overordnede planverk består av Virksomhetsplanen og Handlingsplanen. Handlingsplanen er tatt inn som en del av Virksomhetsplanen (kap 7). Dette planverket ble utarbeidet i januar 2009 og vedtatt på årsmøtet den 13. Feb Planen er vedlagt. Planen(e) og status for klubbens arbeider, ble evaluert på medlemsmøte den 29. September. Klubbutvikler Petter Hagstrøm fra NGF var mentor for dette arbeidet og har oppsummert status i egen rapport fra dette møtet. Denne rapporten er vedlegg til sak 6. Styrets forslag til vedtak: 1. Årsmøtet tar evalueringen av virksomhetsplan og handlingsplan til etterretning. 2. Virksomhetsplanens intensjoner og aktiviteter beskrevet i handlingsplanen skal videreføres fra 2009 til Styret i samråd med komiteene, gis fullmakt til å utarbeide handlingsplan for Side 4

5 Sak 7. Behandle innkomne forslag og saker. Forslag 1. Adoptering av hull Paul Beaulieu har levert forslag om en ordning hvor klubbens medlemmer frivillig adopterer ett (eller flere) hull på banen. Ordningen har som mål å høyne standarden ytterligere på banen gjennom at spesifikke personer påtar seg et begrenset men vel definert ansvar for å vedlikeholde deler av banen. Ordningen er også fremmet for klubbens medlemmer på medlemsmøte den 29. Sept då hvor det var bred enighet om tiltaket. Styrets forslag til vedtak. 1. Klubbens medlemmer inviteres til å adoptere ett /flere hull på Austrått Golfbane. 2. Det inngås avtale om gjennomføring av tiltaket mellom medlem(mene) og AGK. 3. Styret får fullmakt til å utarbeide retningslinjer for tiltaket samt opprette kontrakter. Forslag 2. Lovendring. Styret fremmer følgende: I klubblovens 11 forutsettes det at styret skal velges samlet. Erfaring har vist at det er nødvendig å gjøre en endring i denne bestemmelsen. Styrets forslag til vedtak: Lov for Austrått Golfklubb 11, andre ledd endres til: Styrets medlemmer velges enkeltvis. Medlemmer til den enkelte komite med tilhørende gruppe, velges samlet. Valgkomite velges samlet. Side 5

6 Sak 8. Fastsette medlemskontingent og andre medlemsavgifter. Kontingenter og avgifter er klubbens forutsigbare inntektskilder og bør i så stor grad som mulig dekke de kjente kostnadene som klubben pådrar seg gjennom et driftsår. Samtidig skal satsene også gjenspeile klubbens politikk mht rekruttering, hvordan familieaktivitet skal honoreres og også hva tilreisende skal betale. Styret har i forslaget lagt vekt på at vi fortsatt er en klubb i oppstart og at vi også må satse på at så mange som mulig finner det attraktivt også økonomisk å benytte banen. Harmonisering med øvrige klubber er også lagt noe vekt på til tross for at det ikke er mulig med direkte sammenligning da ingen klubber har bygget opp sitt regulativt likt. I styrets forslag ligger det en beskjeden regulering av medlemssatsen for voksne medlemmer, en ny kategori for ektefelle og en ny kategori for familie. Junior er definert til 21 år for å harmonisere med NGF definisjon av junior såfremt dette blir vedtatt på Golftinget Dugnadsavgiften er koblet til Austrått Golfklubb og ikke til Austrått golfbane. Dette medfører at dugnadstimer utført for klubben i forbindelse med arrangement etc nå bli godkjent. Familiekontingenten er satt til max kr 5500,- dette tilsvarer kontingenten for hovedmedlem (kat 1 ) + ektefelle (kat 3) + 2 junior ( kat 4). For øvrig er regulativet bygget opp slik at det er mulig å fange opp ulike variasjoner for familier og at det samtidig gis full uttelling på de rabatterte prisene. Styrets forslag til vedtak: Det fremlagte forslag til kontingenter og avgifter for 2010 vedtas. Side 6

7 Kontigenter og avgifter 2010 Tall i ( ) er satser fra 2009 Kat.nr. Kategori Må ha Spillerettighet Medlemsavgift/ Årsavgift 1 Medlem med spillerettighet JA (2250) Hovedmedlem 2300,- 2 Medlem uten spillerettighet NEI (2250) Hovedmedlem 2300,- 3 a (NY) Nei (Ny) Ektefelle / Samboer 2000,- 3 b (NY) Ja (Ny) Ektefelle / Samboer 2000,- 4 (junior 18 år og yngre) NEI (600) Junior 21 år og yngre 600,- (forutsetter endring i NGF ) 5 (NY) Voksne ja Familiekontingent Junior nei 6 Startmedlem 1.års medlem NEI ikke 1.år (1500) med Grønt Kort via AGK 1500,- 7 Fjernmedlem, ikke adr. i Ørland, Bjugn, Rissa, Åfjord og Agdenes NEI (600,-) 700,- Greenfee (pr dag) 250,- Dugnads avgift 1000,- utgår Student år heltidsstuderende NEI Inkl. Green fee Norsk Golf JA 0,- NEI 250,- Nei 250,- Nei 0,- JA hvis ikke flere medl. i en husstand 0,- Max 5500,- Ja 0,- JA 0,- JA 250,- JA 0,- 1250,-(utgår) utgår Familie 2v./+ barn med felles adresse JA 2 stk/nei (3850) JA 0,- For å unngå dugnadsavgift må det arbeides 10 timer dugnad for Austrått Golfklubb innen 01.oktober, hver dugnadstime verdsettes til 100 kr, ved mindre enn 10 timers jobbing faktureres gjenstående timer. For de som ikke ønsker å arbeide dugnad kan dugnadsavgift innbetales på forhånd. Dugnadsavgiften gjelder ikke for kategori 4 og 7. I medlemssatsene inngår hvis ikke annet er spesifisert: medlemskap også i Norges Golfforbund og Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komite, magasinet Norsk Golf - 1 stk pr. husstand. Ellers vedlikehold av medlemskort, Hcp-kort og annen medlemsservice. Alle medlemskontingenter blir bestemt av medlemmene i årsmøte.

8 Sak 9. Vedta budsjett Budsjett for kommende periode (nov ) legges fram på årsmøtet. Styrets forslag til vedtak Årsmøtet vedtar det fremlagte budsjettet for Sak 10 Foreta valg Disse styremedlemmene ble valgt for 2 år på forrige årsmøte og er derfor ikke på valg ved dette årsmøtet. : Nestleder: Per Birger Mathisen Styremedlem. Per Amund Amundsveen VALGKOMITEEN S FORSLAG TIL VALG: Styret Leder: Johan Uthus 1 år Kasserer: Sonja Hemmingby 2 år Sekretær: Ingeborg Holdaas 1 år Styremedlem: Karen S Beaulieu 2 år Vara: Vara: Nancy Ervik Roar Simonsen Anleggs komité: Leder: Bane: Drift: Klubbhus: Per Birger Mathisen Jon Sverre Veel Vidar Heldahl Karin Bones Drivingrange/adopt: Paul Beaulieu Administrasjonskomité Leder: Per Amund Amundsveen

9 HCP vedlikehold: Fred Stabell Aktivitetskomité: Leder: Damegruppe: Juniorgruppe: Karen Beaulieu Karen Beaulieu Arnold Kristensen Turneringsgruppe: Paul Beaulieu / Oddvar Pettersen Revisor: Opplæring GK: Torsdagsgolf: Audun Meland / Arnold Kristensen Pål Sandnes /Ingeborg Holdås / Arild Myrvold Tore Kavli Valgkomiteen har i 2009 bestått av: Leder: Pål K Sandnes Medlem: Klara Uthus Medlem: Vegard Sumstad Styrets forslag til valgkomite for Leder: Medlem: Medlem: Pål K Sandnes Klara Uthus Vegard Sumstad Side 9

10 Vedlegg til sak 4. Årsmeldinger Årsmelding for perioden 13. Februar til 25. November 2009 Inneholder årsmeldinger fra følgende: 1. Styret 2. Komite for Anlegg 3. Komite for Aktivitet 4. Komite for Administrasjon Styrets årsmelding. Styret har bestått av disse i perioden. Styreleder Johan Uthus Nestleder Per Birger Mathisen Leder anleggskomiteen Sekretær Ingeborg Holdaas Kasserer André Hellem Styremedlem Per Amund Amundsveen Leder Administrasjonskomite Styremedlem Karen S. Beaulieu Leder Aktivitetskomite Varamedlem Sonja Hemmingby Varamedlem Nancy Ervik Årsmøtet den 13. Februar 2009 vedtok et handlingsprogram for klubben som inneholdt både virksomhetsplan og en detaljert handlingsplan, et resultat av et målrettet arbeid blant medlemmene i tiden før dette årsmøtet. Sett i lys av at AGK var og fortsatt er i oppstartsfasen og at dette var det første året med godkjent 9 hulls bane, var oppgavene både omfattende og utfordrende sett i forhold til de ressurser klubben råder over. Styret gikk inn i perioden med relativt høye ambisjoner om å fullføre målene som var nedfelt i klubbens handlings og aktivitetsplan. For å knytte styret til de reelle arbeidsoppgaver vedtok styret å etablere en nær tilknytning til komiteene gjennom at leder i de tre komiteer også skulle være styremedlem. Mentor for klubbens arbeid med etablering av Handlingsprogrammet var NGK s klubbutvikler Petter Hagstrøm. Han ledet oss fram til en sluttføring av arbeidet i møte den 23. Mars 2009 og fra den dato var det klubbens ansvar å arbeide fram mot målene som var fastsatt i handlingsplanen. Etter at sesongen var avsluttet ble det i medlemsmøte den 29. September foretatt en evaluering av hvordan klubben hadde arbeidet og hvilke mål som var oppnådd sett i forhold til planen. Et kort notat fra Petter Hagstrøm etter dette møtet er vedlagt årsmeldingen under sak 6, behandling av virksomhetsplan. I 2008 engasjerte klubben en daglig leder på deltid. Styret vurderte det som ønskelig å videreføre denne ordningen også i 2009 men fant dette ikke mulig å realisere av økonomiske årsaker. Dette medførte at organisasjonssaker måtte Side 10

11 ivaretas av styrets medlemmer, noe vi var forberedt på. Med to unntak var alle styremedlemmer nye i sine posisjoner og relativt ukjent med både klubben og de oppgaver som ventet. Styrets arbeid har i noen grad blitt hemmet av dette sett i forhold til den relativt korte funksjonsperioden (9 måneder). Presentasjon, drift og vedlikehold av baneanleggene ble en priortert oppgave for klubben foran de andre arbeidsoppgavene som er konkretisert i handlingsplanen. For at dette skulle være mulig måtte det investeres i noe utstyr og før sesongen startet var greenklipper og dressingvogn på plass. For å kunne beholde et økonomisk handlingrom ble greenklipperen anskaffet på leasing. Klubben overtok vederlagsfritt en stk garasje fra forsvaret. Bygget ble revet og montert på nytt av klubbens medlemmer og dette medførte at alt utstyret nå kan stå inne samlet under ett tak. Våre leieavtaler med andre er oppsagt. Austrått Golfbane ble slopet med 9 hull høsten 2008 og var spilleklar fra våren Offisiell åpning ble foretatt den 14. Juni med styret som arrangementskomite. Det var åpen dag og klubben inviterte ca 20 gjester blant de som hadde betydd mest for at banen nå var ferdig. Her var det gjester fra kommune, forsvaret, sponsorer, entreprenør og ikke minst kubbens egne hedersgjester som hadde vært avgjørende for det flotte resultatet. Dagen startet med turnering. Etter at denne var ferdig ble den offisielle åpningen foretatt av Ordfører Hallgeir Grøntvedt. Under åpningen var det også kulturelle innslag med både musikk og besøk av Fru Inger til Austrått. Klubben fikk god dekning av arrangementet både i Fosnafolket og i Adresseavisen. En del av finansieringen av baneanleggene forutsetter tilskudd fra spillemidler og årets tildeling ble på kr ,-. Søknad om ytterligere tilskudd for de resterende anleggsdeler er sendt inn og når prosjektet er fullført og endelig regnskap avlegges tas det sikte på å nå følgende mål: Verdi på baneanlegg: ca 6,5 mill kroner Gjeld: ca 1,5 mill kroner Bygging av baneanleggene har skjedd takket være en formidabel dugnadsinnsats fra klubbens medlemmer. Påskjønnelse for arbeidet har skjedd via utstedelse av spilleretter. Muligheten for opptjening til slik rett ble avsluttet i oktober 2008 og utstedelse ble foretatt i mai Her ble det åpnet mulighet for å kjøpe differansen mellom delvis opparbeidet rett og full spillerettighet. Dette viste seg å bli en økonomisk suksess idet dette innbrakte ca kr ,- til klubbkassen. Også i år har klubben vært tilstede ved noen arrangementer i kommunen. Best synlig har vi vært 17. Mai, på Idrettens dag og på Ørlandsdagene hvor vi stilte med egen stand. Her kan også nevnes at klubben har fått eget rom på Ørland kysthotell (nr 222, hjerte 9) hvor golf er satt i høysetet og hvor rommet er dedikert AGK. Klubben er bidragsyter til prosjektet Destination Austrått som har som formål å markedsføre alle aktiviteter som er knyttet til Austråttområdet. Leverandør til klubbens hjemmeside ble skiftet i april og layout ble noe endret, forhåpentligvis til det bedre for medlemmer og publikum. Utvikling av siden vil bli en av oppgavene for det nye styret og vil også bli et nyttig verktøy for å forbedre promoteringen av klubben. Hvordan gjøre dialogen internt i klubben så god som mulig, ble tidlig et tema i styret. Tilbakemeldingen styret fikk tyder på at dette kan gjøres bedre. Tiltak ble gjort og mer informasjon ble lagt ut på hjemmesiden. Side 11

12 Klubben har også i år hatt et samarbeid med Kulturbruket/Sus i Serken om salg av effekter, ballkort etc. Kulturbruket yter også service til spillere og besøkende ved at kafeen er åpen i sesongen. Styret har en følelse av at det ligger et uutnyttet potensiale her særlig sett i forhold til at vi forventer økt besøk etter hvert som banen blir bedre besøkt. Austrått Golfbane har vært godt besøkt og det er registret ca 170 greenfeebetalende i sesongen. I tillegg benytter klubbens medlemmer banen, noe vi ikke har ført statistikk over. Et nøkternt anslag er at det er gått ca 150 runder av tilreisende golfspillere. Det er kommet meget gode tilbakemeldinger fra alle som har vært ute på banen også av spillere som har god erfaring fra andre baner. Et golfanlegg vil alltid sette stedet på kartet både gjennom aktiviteten og med sitt visuelle bidrag og Austrått golfklubb har gjennom dette etablert et signal-anlegg for Ørland kommune og en komplettering av de tilbud som finnes i kommunen. Eksisterende kontrakter vi har med næringslivet varer fram til 2010 og fornying vil bli en prioritert oppgave for det nye styret. Det har ikke vært aktivitet på dette området i inneværende periode. Regnskap kontra budsjett for perioden bærer preg av at dette er første driftsår med et komplett baneanlegg og at behovet for vedlikehold nå melder seg for fullt. Styret har prioritert baneanlegg og for å få rom for både investeringer og vedlikehold av utstyr har det vært nødvendig å omprioritere bruken av midlene innenfor det vedtatte budsjettet. Hovedinntekten hittil kommer fra medlemskontingenten og med kun om lag 100 betalende medlemmer er potensialet begrenset. Vi har i perioden hatt en klar økning i tilfeldige inntekter fra ballautomat, greenfee og spillerettigheter. Disse posteringene til sammen har skaffet klubben ca kr I kommende periode må det kunne påregnes at aktiviteten vil øke og inntekter fra ballautomat og greenfee vil kunne øke noe. Inntekt fra salg av spillerettigheter forventes å avta kraftig i forhold til årets inntekt som var ca kr ,-. Utstyret til drift av baneanlegg er til dels gammelt og vedlikeholdskrevende, noe som igjen gjør utslag på kostnadssida. Her vil det måtte bli en avveining mht utskifting. Et av delmålene i virksomhetsplanen er at medlemstallet skal være 112 i løpet av Dette målet nådde vi (nesten) med 109 registrerte medlemmer, noe som betyr en formidabel økning på 30 % i forhold til medlemstallet i 2008 (86). Likevel registreres det at 98,9 % av befolkningen i Ørland og Bjugn ikke er medlemmer. Sett i dette perspektivet finnes det godt med potensielle nye medlemmer! Avtroppende styre benytter anledningen til å takke alle som har bidratt til en positiv utvikling av klubb og baneanlegg. AGK er nå inne i en positiv utvikling og vi ser fram til et produktivt år frem til neste årsmøte i november Styret ønsker det påtroppende styret lykke til og håper klubbens medlemmer og besøkende spillere får mange fine dager med golf på Austrått Golfbane under klubbens visjon: Flere og glade golfspillere! Styret for Austrått Golfklubb Side 12

13 ÅRSRAPPORT AKTIVITETSKOMITEEN 2009 Damegruppa, juniorgolf, torsdagsgolf, turnering, rekruttering, aktivitet og GK-opplæring. Det har vært aktivitet i alle grupper, men ikke god nok i henhold til handlingsplana. Tilbud om teorikurs ble ikke koordinert eller markedsført nok tidlig i sesongen, derfor ble det negative ringvirkninger i alle gruppene. Får vi folk interessert i å ta kurs tidlig i sesongen, kan vi følge opp fra alle grupper gjennom sesongen slik at vi får større medlemstilgang. Dette er tatt tak i allerede for 2010, da det vil bli tilbudt kurs allerede i mars. Med aktiv markedsføring håper vi på en bedre rekruttering for Torsdagsgolfen hadde lite oppmøte i år, særlig tidlig i sesongen. Det har også sammenheng med tilbud om kurs. Dessuten var det vanskelig å få medlemmer til å hjelpe til. Skal dette tilbudet gis neste år, foreslås å ta fri i juli måned. Firmagolf. Ingen tilbud ble sendt til firmaer i området, men 3 firma viste interesse og fikk ca 2 timer hver med introduksjon i golf. Det er en kjensgjerning at skal vi opprettholde tilbudene i klubben må flere av medlemmene stille opp. Tilbudene er viktig for at vi skal ha en aktiv klubb som har aktiviteter som kan dekke opp for forskjellige ønsker hos våre potensielle medlemmer. ÅRSRAPPORT DAMEGRUPPA 2009 Damegruppa starta sesongen allerede 27. april. Hver mandag kl 17:00 var det trening på treningsområdet, fra kl 18:00 spilte vi en runde på banen. Totalt var det 15 damer innom trening og spill i løpet av sesongen. Oppfølging av gamle damemedlemmer fungerte bra og mange var ivrige og hadde stor fremgang. Rekruttering av nye medlemmer fungerte ikke så bra. Det ble laget noen plakater med info om damegolf som ble hengt opp på forskjellige plasser, men ingen nye damer kom til i gruppa. Planen med å tilby fadder ble ikke aktuelt da ingen nye damer meldte seg på. Vi hadde også en plan om å tilby PRO- timer tidlig i sesongen, men av forskjellige årsaker ble det ikke tilbudt før i slutten av juli. Damene viste stor interesse og mange tok timer. Damene ønsker mer av det tilbudet til neste sesong. Siste mandag i hver måned hadde vi dameturnering. Dette for å motivere damene til å melde seg på de turneringene som klubben tilbyr ellers. Noen melte seg på turneringer, men vi vil jobbe mot å få flere til å delta neste år. Avslutningsturneringen 11. September deltok 5 damer. Vi trosset vær og vind, og fullførte nesten 9 hull Alle ble vinnere den dagen. Sosialt med ost og vin i klubbhuset etterpå, noe som alle damene setter pris på. Gleder oss til neste sesong, med håp om flere nye fjes i gruppa. Karen S. Beaulieu Side 13

14 ÅRSRAPPORT TURNERINGSGRUPPA 2009 Turneringsgruppa har bestått av Paul Beaulieu og Eva B. Hertzberg. Paul har hatt hovedansvaret for baneforberedelser til hver turnering. Han har sammen med sine hjelpere gjort en flott jobb slik at vi ved alle turneringene har hatt en flott bane å spille på. Eva har vært ansvarlig for at det til hver konkurranse utformes en turnering etter turneringsbestemmelsene og golfreglene, at det settes opp påmeldingsliste, innkjøpes premier, utarbeides startliste, skrives scorekort, startes til rett tid, kontrolleres scorekort, utarbeides resultatlister, utdeles premier, meddeles resultater på klubbens nettside, og utarbeides rapport til arkivering. Samtidig har Eva fungert som klubbdommer der det har vært nødvendig å fatte beslutninger med bakgrunn i golfreglene. Golfreglene og Turneringsbestemmelsene fra NGF har vært overholdt i oppsett og gjennomføring for hver turnering. Det har vært avholdt 5 helgeturneringer i 2009 som var åpne for alle. En turnering for damegruppa ble avholdt i september, og i tillegg har det vært en turnering som har gått over hele sesongen der Årets spiller skulle kåres. Oppmøtet på helgeturneringene har vært relativt bra, men vi kunne ønsket oss noen flere da vi vet at det er flere som kan spille, og som har hatt muligheter for å delta, men har glemt å melde seg på. Vi erfarer at det er noen rutiner som medlemmene fortsatt må lære å sette seg inn i. Dette gjelder å orientere seg om at det er satt opp turneringer og det å melde seg på. Vi regner med at dette vil ta seg opp og forbedres neste år. Samtidig er det klart at de medlemmene som deltar på turneringer jevnlig også har større muligheter for å skrive seg ned/etablere handicap fordi kontinuiteten i spillet opprettholdes. Spesielt gjelder kontinuiteten for Eclectic - turneringen (Årets Spiller) som går over hele sesongen, der en har hatt muligheten for å forbedre et og et hull for hver runde. Deltakeravgiften for turneringene går med til å dekke opp for premieringen. I år har vi imidlertid også fått såpass bra resultat at en kan vurdere å bruke overskuddet til neste års premiering. Premieringen kan være en motivasjonsfaktor for å få flere deltakere. Klubbmesterskapet resulterte i at Klubbmester Damer ble Karen Beulieu og Klubbmester Herrer ble Audun Meland. Vel møtt til neste års turneringer. Eva B. Hertzberg Side 14

15 ÅRSRAPPORT HCP-GRUPPA/GRØNT KORTGRUPPA Hovedansvarlig i hcp - gruppa har vært Eva B. Hertzberg. Hun har hatt en god medspiller i Audun Meland der det har vært behov for å diskutere hendelser/avgjørelser. Det har i hovedsak vært arbeidet med vedlikehold i medlemsregisteret, medlemsservice ved nedskriving og etableringa av hcp, banemerking for å opprettholde merking i forhold til golfreglene, samt andre handicapspørsmål og spørsmål i tilknytning til medlemsregisteret. Det har også i år vært nødvendig å rydde i medlemsregisteret for å få det riktig der de som er registrert som medlemmer i virkeligheten er det. Denne oppgaven er nå gjennomført, og Medlemsregisteret kan nå friskmeldes. Hovedansvarlig i gruppa har også utformet de lokale reglene for Austrått Golfklubb, samt satt hcp indexen på banen. Samtidig har Eva fulgt opp at NGF s handicapbestemmelser har vært fulgt i klubben, og at de medlemmer som har klubben som sin hjemmeklubb og som har betalt alle relevante avgifter, har fått tildelt handicapkort / golfkort og medlemstag. Ansvaret for årlig revisjon ligger også i hcp - gruppa og gjennomføres ved årsskiftet. Det har vært 7 nybegynnere som har etablert hcp i Vi gratulerer så mye og ønsker flere etableringer til neste år. I Grønt Kort - gruppa var det en intensjon om å kjøre flere teorikurs i 2009 enn tidligere. For å klare dette måtte vi ha flere som kunne gjennomføre disse kursene. Arnold Kristensen gjennomførte opplæringskurset i NGF- regi våren 2009, og ville sammen med Audun Meland være et godt team for å få gjennomføre teorikurs og få flere spillere til klubben. Dessverre ble det av forskjellige årsaker ikke gjennomført flere kurs ihht. målsettingen. Eva har sammen med Audun og Arnold evaluert denne sesongen, og har funnet flere tiltak som skal bedre situasjonen og rutinene for dette arbeidet i klubben for sesongen Det er allerede satt opp datoer for teorikurs som ligger på hjemmesiden. Det ble i 2009 gjennomført 3 teorikurs med ca 16 deltakere. Vi har hatt 10 oppspill fra spillere som har gått teorikurs hos oss, og 3 oppspill der spillerne har gjennomført teorikurs i andre klubber. Alt arbeid i disse to gruppene er gjennomført ihht. regler gitt fra NGF. Både retningslinjer, bestemmelser og golfreglene er overholdt i lokal gjennomføring av tiltak og oppgaver innenfor dette området. Eva B. Hertzberg Side 15

16 ÅRSRAPPORT JUNIORGRUPPA 2009 A nsvarlig: Paul Beaulieu A ssist e nt : Fred Stabell Vo k sne ( e sk o rt e p å b a ne n) : Arnt Åge Grande, Gunn T. Rønning, Are Ingebrigsten. Ge ne relt : Det ble registret 13 ungdommer til Junior Golf i løpet av sesongen (4 jenter og 9 gutter); en nedgang av 12 ungdommer, sammenliknet med i fjor. Bare 4 av disse deltok 5 ganger eller mer. Rek rut t e ring: Det ble annonsert i Fosna Folket og med posters om juniorgolf tidlig i sesongen. Fred Stabell prøvde også å rekruttere gjennom handball gruppa han leder. Dessverre, disse metodene viste seg mislykket..trening: (1). Første trenings dag var tirsdag den 5. mai, den siste er planlagt den 22. september. Har mistet tre kvelder pga. uvær, og en pga. Sankthansaften. (2). Treningen besto av aktiviteter på DR, øvingsområdet, og lek i flg. Aktivitetsleder Kurs som jeg tok i mai på Stjørdal GK. (3). Juniorene spilte også noen hull på banen, med eskorte, så ofte som mulig. (4). Jeg prøvde å arrangere en outing til Byneset GK, i juli, men fikk ikke noen deltakere. Kurs/Op p sp ill: (1). Ingen juniorer viste seg ivrig nok til å trene mot handicap kort standard Andre kommentarer (2). Det ble ikke nødvendig å arrangere et Teorikurs til juniorer, og dessverre spilte ingen juniorer opp til grøntkort i år. 1. Tidsperioden fra kl 18:00 til 19:00/19:30 var akkurat passelig når vi trente bare på DR/øvingsområdet. De som spilte på banen var ferdig omtrent kl 20:00/20: Stort sett, er det bra utstyrt med køller. 3. En instruktør kan klare seg alene hvis alle deltagere slår fra matter. Men, minst to voksne må være til stede når gruppen blir delt i to for å øve på forskjellige disipliner. Jeg fikk hjelp, i år, av voksne eskorte som ble med på banen når nødvendig. Den kooperasjon fungerte kjempe bra. Summarium Juniorgolf sesongen ble ikke noen suksess pga dårlig rekruttering. Side 16

17 Imidlertid, tror jeg at vi var bra nok organisert til å gjennomføre et brukbart tilbud til juniorer i vårt område. AGK må revurdere hvordan vi rekrutterer og kanskje undersøker om det er en bedre tidsperiode som passer folk flest i vårt område. Årsrapport fra Anleggskomiteen Rapport fra anleggskomiteen for sesongen 2009 Anleggskomiteens arbeid i år startet 5 mars med riving av garasjen som vi fikk fra Ørland hovedflystasjon. Flere personer deltok i dette arbeidet og garasjen var demontert og klar til transport etter syv timers innsats. Fred Stabel og Frode Jensen sto senere for transporten ut til banen med god støtte fra Ørland hovedflystasjon som stilte med personell og materiell. Anleggskomiteen avholdt noen dager senere et møte for å bli enige om en fremdriftsplan for komiteens arbeid. Utgangspunktet for denne planen var klubbens vedtatte handlingsplan samt erfaringer fra forrige sesong. Jon Sverre Veel er ansvarlig for banegruppen. Paul Beaulieu tok på seg ansvaret for treningsområdet med Driving Range. Fred Stabel tok på seg arbeidet med å få opp garasjen. Kåre Lian Svanem skulle videreføre arbeidet med å sette opp en klippeplan og organisere dette arbeidet på samme måte som forrige sesong. Frode Jensen, Rune Skogstad og Vidar Heldahl tok på seg ansvaret for klubbens maskinpark. Karin Bones var ansvarlig for klubbhuset. Noen dager etter møtet ble det gjennomført en befaring på banen for å bli enige om en prioritering av arbeidet på banen. Man ble enige om hva som måtte gjøres og i hvilken rekkefølge arbeidet skulle gjøres. Det ble tidlig klart at klubben trengte ny green klipper. Etter en tids sondering ble en Toro klipper anskaffet gjennom en leasing avtale. Klubben kjøpte i tillegg en dressevogn. Standard på klipper og vogn var ikke som man skulle kunne forvente så Frode hadde mange runder med forhandlerne for å få rettet opp dette. Nå ser det ut til at både klipper og dressevogn fungerer som de skal. Komiteens hovedarbeid har vært klipping og stell av banen og treningsområdet. Dette er tidkrevende arbeid og det har til tider vært vanskelig å få nok folk til å gjøre denne jobben. Det ble også etter hvert klart for oss at det var vanskelig for en mann å koordinere alt arbeidet ved å sette opp klippelister osv. Ny ordning med inndeling av faste grupper for hvert enkelt område (greens, fairway og rough) er innført. Hver gruppe er ansvarlig for sitt område og skal sørge for klipping ved behov. Målet er å lette organiseringen av klippingen samt at man får bedre kunnskap og kontinuitet i arbeidet. Side 17

18 Stell av banen utover klippingen er nok det som er den største utfordringen. Dette er svært tidkrevende arbeid og det er mange ting som skal gjøres. Bunkere som skal stelles, kantklipping rundt bunkere og greens og rundt om på banen for øvrig. Dette arbeidet har stort sett blitt utført av et par mann i år og de har gjort en formidabel innsats. Vi kan imidlertid ikke forvente at de klarer å fortsette dette arbeidet neste år. Det har derfor kommet inn et forslag om at klubbens medeiere går sammen i par eller små grupper for å adoptere hvert sitt hull. Disse vil da bli ansvarlig for alt stell av hullene utover klippingen som gjøres av klippegruppene. Forslaget ble lagt frem på medlemsmøtet med gode tilbakemeldinger fra de fremmøtte. I tillegg til klipping og stell av banen har anleggskomiteen gjennomført en del prosjekter i løpet av inneværende sesong. Under følger en oversikt over hvilke prosjekter som har blitt gjennomført i regi av anleggskomiteen i år. Stolper og sikkerhetsnett mellom Driving Range og hull 1 ble satt opp. Resultatet her ble ikke bra nok og vi må finne bedre løsninger for festing av sikkerhetsnettene. Vi må også vurdere å grave opp de to nederste stolpene for å sette de opp med en bedre forankring. Ferdigstilt hull 1. Hullskilt og klubbskilt produsert av Fosen Tools ble fundamentert og satt opp. Garasjen ble satt opp og malt utvendig. Innvendig arbeid påbegynt. Området rundt treningsområdet ble ryddet for gammelt stolpemateriell og piggtråd. Nye merkepinner til banen ble produsert (kappet og malt) og satt ut på banen. Nye hullflagg satt ut. Nødvanning av greens under tørkeperioden i sommer ble gjort av Frode med materiell fra brannstasjonen på Ørland hovedflystasjon. Forbedring av utslagssted. Planert og anlagt stil mellom gult og rødt utslag på hull 8. Stolper til sikkerhetsnett mot campingplassen er satt opp. Sikkerhetsnettet må settes opp før neste sesong. Anleggskomiteen har i løpet av sesongen organisert seg på følgende måte: Banegruppe (Bane og treningsområde) Driftsgruppe (Garasje, maskiner og annet utstyr) Klubbhusgruppe (Klubblokale og parkeringsplass) Lederne for disse gruppene må knytte til seg medeiere fra klubben som støtte og gruppene må kunne jobbe selvstendig etter instrukser utformet av gruppene og styret i fellesskap. Gruppelederne forslås valgt på årsmøtet. Etter to måneder med kontinuerlig regn ble banen besluttet stengt i midten av oktober. Skilt og flagg med mer ble tatt inn, drivingrange ble stengt og sikkerhetsnett ble tatt ned. Klippeutstyr har blitt plassert på vinterlagring hvor vi også satser på å foreta nødvendig vedlikehold og service. I skrivende stund er traktoren på verksted. Den ble satt inn for service men under denne servicen oppdaget man en feil som må utbedres. Det er usikkert hva som er årsaken til feilen og hvor lang tid det vil ta få den utbedret. Per Birger Mathisen Side 18

19 Styrets representant i anleggskomiteen. Driving Range Ansvarlig: Paul Beaulieu Assistant: Oddvar Pettersen Driving rangen ble åpnet 06 mai med cirka 4200 nye baller (Høie logo). Måtte påfylle med cirka 1500 Høie baller tidlig i juli og cirka 1500 non-logo baller midt august Per i dag, står det cirka baller inn i automaten (overslag). Noen baller har blitt ødelagt av gressklippemaskiner (ball bilen plukker ikke alle baller pga de gamle roterende tallerkene og ujevn overflate). Det betyr at vi har mistet cirka 4000 baller på begge sider av rangen. Vi må organisere en dugnad i høst og en tidlig neste år for å plukke opp disse baller manuelt. Jeg tror at vi har nok baller (logo og non-logo) til neste sesong. Netting ble montert i mai. Den har stoppet masse baller (men ikke alle!) som ble slått mot høyre side av rangen. Den ble tidlig ødelagt av vinden og er enda ikke reparert. Vi må komme med en bedre løsning til neste sesong. Oddvar Pettersen eller jeg har plukket baller hver mandag, onsdag og fredag. Rangen ble, som regel, klippet hver fredag. Et kjempe team! Summa Summarium: Unntak for nettingen, har Driving Range dugnads innsatsen fungert veldig bra. N.B. (1): Køller. Det står nok køller inn i Kafé Rådyr til hverdags bruk, men ikke nok for å støtte store arrangement. Vi må vurdere den saken for fremtida. Vi har bare et golf sett til leie. Vi bør ha fire (tror jeg). Men vi har ikke noe lett tilgjengelig lagringsplass til dem. Dessuten, har vi ikke noe kontroll over disse. Vi må også vurdere denne saken for fremtida. Side 19

20 Mvh : Paul Beaulieu, 09 sep 09 Årsrapport fra Administrasjonskomiteen Årsrapport Administrasjonskomiteen 2009 Prioriterte oppgaver for adminkomiteen denne sesongen har vært utarbeidelse av scorekort og annet grafisk materiell, i tillegg til løpende organisatoriske oppgaver jfr. daglig drift av klubben. Hjemmesiden er også oppdatert, og begynner etter hvert å ta form. Scorekort er på plass, og tilbakemeldingene har vært gode på både design og funksjonalitet. Vi valgte kort som ikke er sponsor eller datopåvirket, slik at vi kan benytte disse over flere sesonger. Egen greenfee voucher for Ørland Hovdflystasjon er også utformet, og blir klar før sesongstart For sesongen 2010 vil en oppgradering av medlemskort og bagtagger bli foretatt, da de eksisterende kort produseres på en tungvint og noe simpel måte. Dette arbeid påbegynnes før jul, slik at nye kort og tagger er tilgjengelig før sesongstart. Det innhentes pris på ulike varianter. Koordinering av ulike aktiviteter og behov for markedsføring har vist seg som en utfordring, da vi ikke når ut til ønsket publikum via hjemmeside alene. Økt bruk av annonsering er et alternativ, men da må det også forventes økt bruk av midler på dette området. Utforming av annonser og plakater er nå forenklet takket være en enhetlig grafisk profil, som lett lar seg tilpasse ulike behov gjennom sesongen. De ulike komiteer kan gjerne komme med innspill til innlegg på både hjemmeside og markedsføringstiltak både før, under og etter sesongen. Kanskje har du som medlem knipset en elg i solnedgang på banen? Del det med oss! Vedrørende potensialet til golfbanen og promotering mot firma, er dette noe vi må utnytte og fronte bedre i sesongen 2010, både med tanke på blåturer og andre firmaopplegg. Ordningen med greenfeekasse ved inngangen til Kafe Rådyr er moden for gjennomgang. Medlemsregister har vært vedlikeholdt av Eva. H.. på en utmerket måte slik at vi pr dd er ajour. Erfaringen fra 2009 viser at det er meget ønskelig med en forsterkning av komiteen for å kunne ivareta arbeidsoppgavene som tilligger komiteen. Admin. Komiteen Side 20

21 Per Amund Amundsveen Vedlegg til sak 6. Virksomhetsplan Evaluering av sesongen Austrått Fra et medlemsperspektiv Aktivitet For lite deltakere på kurs. Turneringerne har fungert bra men med få deltakere. Paul gjør alt for juniorer, blir for alene. Vanskelig med rekruttering av juniorer. Bra damegruppe. Organisasjon Oppleves bra av medlemmer. For få på dugnad. Bruker litt lang tid på å gi svar til fjernmedlemmer. Anlegg Bra bane Bra at vi tok ned ruffen. Gjester syns banen er bra. Nybegynnere syns banen er vanskelig. Fra tillitsvalgtes sitt perspektiv Aktivitet Dårlig rekruttering i alle grupper. Kommunikasjon mellom komiteer og styre er en utfordring. Organisasjon Hvordan drifte klubb? Definere oppgaver? Handlingsplan ikke nøktern i forhold til tid og resurser. Meget bra med 170 greefeespillere. Utfordringer med kommunikasjon til medlemmer. Side 21

22 Styret viste ikke hva vi gikk in i. Anlegg Mye brannslukking. Erfart i år hva som kreves, mindre brannslukking neste år. Alltid samme folk på dugnad. Årsaksanalyse Lite erfaring av å drifte klubb Tydeligere planer. Ikke brudd ned instruks for å drifte klubb. Lite medlemmer som stiller. Mer realistisk handlingsplan kreves. Bedre organisering Bedre kommunikasjon Tydeligere oppgaver til medlemmene. Forslag til forbedringer Bedre prioritert handlingsplan. Bedre kommunikasjon gjennom en bedre møtekultur og organisering av klubben. Få brudd ned instruks for å drifte klubb. Fadderordning på hull. Organisering Tre komiteer, Anlegg, org og aktivitet. Det har hvert for mange komiteer å forholde seg til. Komiteene har undergrupper som kan vare så små som bare en person. En tydelig møteplan for året hvor hver komité rapporterer til styret hva som er gjort og hva som ikke er gjort i forhold til handlingsplanen. Dette setter press på komiteene å utføre sine oppgaver samt gir bedre innsyn for styret og medlemmer i hva som foregår på klubben. Hva må gjøres i vinter? Ny organisering vedtas. Møteplan. Ny handlingsplan. Få brudd ned instruks for å drifte klubb. Side 22

23 Møtekalender for golfklubber (årshjul) Høstmøte med evaluering (oktober): På dette møtet evalueres sesongen sammen med alle medlemmene innenfor områdene, spill, organisasjon og anlegg. Årsmøte (starten av det nye året): Årsmøte etter gjeldende lovverk. Styremøte 1 (senest to uker etter årsmøte): Her skal det lages retningslinjer for det nye året og møtet med komiteene skal planlegges. Oppstartsmøte for komiteer (mars): Her møtes komiteene sammen med styret og konkretiserer den kommende sesongen og fordeler oppgaver (viktig å sette frister for disse oppgavene). Styremøte 2 (slutten av april): Gjenomgang av hva som er planlagt i de forskjellige komiteene og hvem som gjør hva til hvilken tid. Medlemsmøte (begynnelsen av mai): Informasjon til medlemmene om hva som skjer den kommende sesongen. Styremøte 3 (juni): Gjenomgang av utførte oppgaver og oppgaver frem til neste styremøte. Styremøte 4 (august): Gjenomgang av utførte oppgaver og oppgaver frem til neste styremøte. Styremøte 5 (september): Gjenomgang av utførte oppgaver og oppgaver frem til neste styremøte samt planlegging av høstmøte med evaluering. Side 23

24 En enkel mal for klubbstruktur Styre Spill Turnering Organisasjon Anlegg Bane Aktivitet Hus Styret I styret sitter en person fra spill, en fra org og en fra anlegg. Disse skal rapportere kontinuerlig til styret om oppgaver som er utført. Det skal under hvert styremøte gjenomgås hvilke oppgaver som er utført og hvilke som foreligger frem til neste møte. Spill Lederen for spill har andre komitéledere under seg som er ansvarlige for sine oppgaver. Turnering og aktivitet rapporterer til lederen for Spill. Under spill kan også dame, senior og junior ligge. Organisasjon I en klubb som er basert på dugnad uten sekretær og daglig leder kreves at noen tar hand om ting som medlemsadministrasjon og post. Disse sitter i organisasjonskomiteen. Anlegg Under anlegg ligger bane og bygninger. Side 24

25 Møtekultur For at en organisasjon skal fungere tilfredsstillende må en møtekultur vare til stede. Et tydelig årshjul skal vare på plass og prioriteringer skal foreligge. Årshjul Årsmøt e Styremø te Oppstartsmøte for nye komiteer Høstmøte med evaluering. Styremøte Styremøte Medlemsmøte Styremøte Styremøte Disse møtedatoene skal vare avsatt så tidlig som mulig. Høstmøtet, medlemsmøtet og årsmøtet er for alle medlemmer. Styremøter for styret og oppstartsmøtet for alle komitémedlemmer. Side 25

26 Vedlegg til sak 7. Forslag fra Paul Beaulieu Adoptere et hull Del-1 Etter å ha lest i Norsk Golf bladet at noen Golfklubber, som er avhengig av mye dugnads innsats til vedlikehold av banen, hadde stor suksess med ideen av å Adoptere et hull ; har Karen og jeg, foreslått flere ganger at AGK bør prøve det samme. Etter vel over 200 dugnads timer på banen allerede i år, er jeg trøtt og misfornøyd (pga at arbeidet aldri blir ferdig) og er OVERBEVIST om at hvis vi ønsker oss en fin bane bør ideen implementeres til 2010 sesongen. Men, før vi ber folk om å adoptere et hull, er det viktig å forstå: Hva skal gjøres Hvordan Når (hvor ofte) Med hvilken utstyr. - Arbeidet bør gjøres en gang i uka maksimum to definitiv før hver turnering. - Hva skal gjøres og hvordan finnes på del-2. Det er urettferdig å forvente at folk vil bruke sitt eget utstyr. Derfor MÅ klubben ha tilgjengelig det følgende: Tilhenger (den har vi ikke). Grensaks (den har vi ikke). Kantklipper og 2 takt bensin. Visir. Gressklipper og vanlig bensin (95 oktan). Trillebår. Kost, rive, spade, bøtte, løvetann gaffel (den har vi ikke). Ugress spray og Trykksprøyte (den har vi ikke). Plantejord og Dressing sand. Frø (green og fairway). Koordinasjon: Klubben bør ha en koordinator (kontakt person), som vil være veileder for arbeidet som skal gjøres, og er autorisert av styret til å kjøpe materiell / utstyr og passe på reparasjoner når nødvendig. Mvh: Paul Beaulieu Side 26

27 Adoptere et hull Del-2 Utstyr: Kantklipper og 2 takt bensin. (Visir og hansker anbefalt). Gressklipper (FlyMo eller Partner) og vanlig bensin (95 oktan). Trillebår (kan være nyttig på hull # 3, 6 og 9) Kost, rive, spade, bøtte, løvetann gaffel Ugress spray Dressing sand og frø (green frø) hver inn i en liten beholder OPPGAVER Utslagsteder: Kantklipp rundt baneskilt Kantklipp sti til og fra utslags matter Fjern gamle T-pegs og rydd opp rundt matter Spray mot og fjern ugress rundt matter kantklipping hvis nødvendig Til slutt koste matter for gress og steiner. Fairways: Hull #1, 2, 8 Kantklipp rundt sement dreneringsrør Hull # 2 kantklipp foran og bak stein gjerde og grøft (begge sider av veien) Hull # 4 klipp / kantklipp på begge sider av drenerings grøft Hull # 2, 7, 8, 9 gjøre det så pent som mulig rundt vann hindringer Bunkers: Kantklipp / klipp rundt bunkers Spray mot ugress bare inn i bunker! Fjern ugress Fjern store stein og skjell Side 27

28 Rake (dyp) fra midten mot sider Greens: Kantklipp / maskin klipp hvis nødvendig (hvor greenklipper / fairway klipper har ikke klippet) Hull # 5 trenger spesiell oppmerksomhet Spray mot ugress Forsiktig: Fjern ugress Reparere skader med miks dressing sand og frø. Estimerte arbeidstid for to personer Hull: 1: en time 2: en time 3: timer 4: en time 5: 1.5 timer 6: en time 7: time 8: 1.5 timer 9: time. Øvingsområdet: time Side 28

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

ÅRSMØTE 19. MARS 2017

ÅRSMØTE 19. MARS 2017 ÅRSMØTE 19. MARS 2017 PERIODEN 9. mars 2016 19. mars 2017 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Logo Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Virksomhetsplan Austrått Golfklubb 1 16.11.2013 INNHOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organisering

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

ord.*"r"d Tff;"r;T;'[;iT'

ord.*rd Tff;r;T;'[;iT' ord.*"r"d Tff;"r;T;'[;iT' Tid (dato, tra kltil kl): 27.11.13 kl 18:00-20:00 Sted: Nomaden lnnkalt av (avd og person): Jon Sverre Veel Til stede fra Jon Sverre Veel - Eirik Lundemo - Arild Mywold Astrid

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970

Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Vedtekter Hovden Sportsklubb, stifta 1970 Oppdatert med endringar vedtatt på årsmøte 25.05.2016 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6

LOV FOR VASSØY I.L. Lov for Vassøy Idrettslag vedtatt 20. februar 2013 side 1 av 6 LOV FOR VASSØY I.L. Vedtatt den 1. november 1973 med senere endringer senest vedtatt av årsmøtet 20. februar 2013. Godkjent/vedtatt av idrettstyret den 28.11.2007, Rogaland idrettskrets 13.11.2011 Lov

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF).

1 Formål Idrettslaget formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komié (NIF). Lover/vedtekter for Rælingen Håndballklubb: Lag: Rælingen Håndballklubb Stiftet: 20. mars 1977 Godkjent av Norges Idrettsforbund 12. januar 1994 og vedtatt på Rælingen Håndballklubb sin ordinære generalforsamling

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Larvik Golfklubb, stiftet 20. juni 1989 Vedtatt 12. januar 1994, godkjent av idrettsstyret 9. mars 1994 Revidert 25. januar 2001, godkjent av Vestfold Idrettskrets 4. desember 2001 Revidert 3.

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb

Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Vedtekter for Nesodden Tennisklubb Lov for Nesodden Tennisklubb, stiftet 1971 (Vedtatt av årsmøte 07.02.2011) Vedtatt 1971 med senere endringer av 2.mars 1988, 10.februar 2004 og 7. februar 2011. Godkjent

Detaljer

Vedtekter for Kragerø Golfklubb

Vedtekter for Kragerø Golfklubb Vedtekter for Kragerø Golfklubb Lov for Kragerø Golfklubb stiftet 09.12.1998. Vedtatt den 09.feb.2000, endret på årsmøte 4.des.2001, 26.mars 2003, 28.feb.2008 og sist 25.feb.2010. Godkjent av idrettsstyret

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Vedtekter Heidal Idrettslag Sist endret på årsmøte

Vedtekter Heidal Idrettslag Sist endret på årsmøte Heidal Idrettslag ble stiftet 21.12.1945. Lagets navn er Heidal Idrettslag. Klubbfargene er rødt, hvitt og blått. 1 FORMÅL Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF). Arbeidet

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Vedtekter for Universitetet i Oslos Bedriftsidrettslag vedtatt i Årsmøte 19. februar Vedtekter for. UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG

Vedtekter for Universitetet i Oslos Bedriftsidrettslag vedtatt i Årsmøte 19. februar Vedtekter for. UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtekter for UNIVERSITETET I OSLOs BEDRIFTSIDRETTSLAG Bedriftsidrettslaget ble stiftet 10. november 1970. Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 7. desember 2005, og revidert den 19. februar 2009. 1 Formål

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

Lov for Atlungstad Golfklubb

Lov for Atlungstad Golfklubb Lov for Atlungstad Golfklubb Basert på Lovnorm for golfklubber (vedtatt av Idreststyret den 28.11.2007) Lov for Atlungstad Golfklubb (heretter klubben), stiftet 13. juni 2003 Vedtatt den 13. juni 2003

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB

VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB VEDTEKTER FOR FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBB Stiftet i 1/9-1984 1 Formål FOSEN NTN TAEKWON-DO KLUBBs (heretter kalt FTKD) formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

Vedtekter for Region Tour Rogaland

Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 26. oktober 2011 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Region Tour Rogaland, er organisert som en interesseorganisasjon/forening.

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Referat årsmøtet 2010

Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Referat årsmøtet 2010 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig

Detaljer

Lov for Rjukan Golfklubb (heretter klubben). Stiftet 28.09.2000

Lov for Rjukan Golfklubb (heretter klubben). Stiftet 28.09.2000 Lov for Rjukan Golfklubb (heretter klubben). Stiftet 28.09.2000 1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Klubben skal

Detaljer

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008

Lov for Remyra Idrettslag stiftet Vedtatt av Årsmøtet 20. februar Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 Lov for Remyra Idrettslag stiftet 1979. Vedtatt av Årsmøtet 20. februar 2002. Sist endret på Årsmøtet 26. februar 2008 1(Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

VEDTEKTER. Stiftet 1911

VEDTEKTER. Stiftet 1911 VEDTEKTER Stiftet 1911 $ 1 Formål $ 2 Organisasjon $ 3 Medlemmer $ 4 Medlemskontingent $ 5 Stemmerett og valgbarhet $ 6 Godtgjørelse til tillitsvalgte $ 7 Kjønnsfordeling $ 8 Inhabilitet $ 9 Straffesaker

Detaljer

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981

Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 Lov for Hafrsfjord Squashklubb, stiftet 28. januar 1981 1 Formål Hafrsfjord Squashklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

Vedtekter for IL ILar stiftet

Vedtekter for IL ILar stiftet Vedtekter for IL ILar stiftet 27.11.36 Vedtatt på årsmøtet 2001 1 (Formål) Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

Referat Styremøte nr

Referat Styremøte nr Austrått Golfklubb Referat Styremøte nr 7-2017 Dato/Tid 17.07.2017 18:00 20:15 Sted Til stede Klubbhuset, Austrått Stabell, Johan Uthus, Lillian Onsøien, Nancy Ervik og Lyngen. Fraværende Roar Brodersen

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

Lov for Cirrus RC Flyklubb

Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb Lov for Cirrus RC Flyklubb stiftet 05 mars 1969. Vedtatt på Generalforsamling den 11 november 1999. Godkjent av NAKs Hovedstyre den 1 Formål Klubben er selveiende og frittstående

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL)

LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL) LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL) Stiftet 17. februar 1970. Lov vedtatt av årsmøtet i UIT-BIL 01.12.1999 og 04.04.2001. Godkjent av Norges

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

VEDTEKTER I.L STORMFJELL

VEDTEKTER I.L STORMFJELL VEDTEKTER I.L STORMFJELL 1 Formål Idrettslaget Stormfjell er selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund. Stormfjell

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

LOV FOR NMKs KLUBBER Revidert av NMKs Lovkomite etter fullmakt fra Landsmøtet 2005

LOV FOR NMKs KLUBBER Revidert av NMKs Lovkomite etter fullmakt fra Landsmøtet 2005 LOV FOR NMKs KLUBBER Revidert av NMKs Lovkomite etter fullmakt fra Landsmøtet 2005 Lov for NMK....idrettslag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av Idrettsstyret den..

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

Lov for Sola Golfklubb

Lov for Sola Golfklubb Lov for Sola Golfklubb Lov for Sola Golfklubb (heretter Sola Golfklubb), stiftet 30.08.1993. Vedtatt den 30.08.1993, med senere endringer, senest 19. februar 2009. Godkjent av Idrettsstyret: 27.11.2007,

Detaljer

Lov for Moss Idrettsråd

Lov for Moss Idrettsråd Lov for Moss Idrettsråd Vedtatt av årsmøtet 12. mars 2010 LOV FOR MOSS IDRETTSRÅD Lov for Moss idrettsråd, stiftet 11. desember 1929. Vedtatt den 12. mars 2010. Godkjent av Idrettsstyret den / 2010 1 Formål

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Godkjent av Norges Orienteringsforbund 25. januar 2002, endringer

Detaljer

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013

Vedtektene i sin helhet i ny utgave godkjent av årsmøtet 6 mars 2013 Lover og Vedtekter for NESODDEN HÅNDBALLKLUBB stiftet 17. januar 1992. Vedtatt den 17 Januar 1992, med senere endringer 21 April 1997, med senere endring 20 April 1998, med endring etter oppfordring fra

Detaljer

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM For perioden 2016 2018 Kapittel 1 FORBUNDSSTYRET 1-1 INNLEDNING MA- rusfri trafikk og livsstil, heretter kalt MA, har overlatt sitt ungdomsarbeid til MA-Ungdom 1-2 FORMÅL MA-Ungdom

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948

Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 Flest mulig lengst mulig! Vedtekter for Åslia Stiftet 22. juli 1948 1 Endringslogg: Dato Merknad Ukjent Forslag Vedtekter Åslia Skilag 12-05-2015 Vedtekter for Åslia Skilag 17-09-2015 Vedtekter for Åslia

Detaljer

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert

Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte Sist revidert Lov for Bingsfoss Sykkelklubb Vedtatt på stiftelsesmøte 08.11.79 Sist revidert 10.02.15 Stiftet 8. November 1979 Postboks 16, 1921 SØRUMSAND Tilsluttet: Akershus Idrettskrets Norges Cykleforbunds Region

Detaljer

Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00

Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00 Årsmøte Borregaard Golfklubb 1 mars 2015 Borregaard Golfklubbs klubbhus kl 19.00 Dagsorden og saksinnstillinger. Åpning ved styrets leder 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling,

Detaljer