SIKKERHETSDATABLAD X-it ismelt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD X-it ismelt"

Transkript

1 X-it ismelt Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD X-it ismelt SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-EU AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato Produktidentifikator Kjemikaliets navn X-it ismelt Artikkelnr , 25052, Nobb-nr , , Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Kjemikaliets bruksområde Snø- og avisingsmiddel. Bruk det frarådes mot Produktet bør kun brukes i tråd med bruksområdet som spesifiseres ovenfor Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Importør Firmanavn KREFTING & CO. AS Postadresse Postboks 4 Postnr Poststed Haslum Land Norge Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Org. nr Nødtelefonnummer Nødtelefon AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen DPD/DSD Klassifisering, kommentarer Klassifisering merknader Stoffets/blandingens farlige egenskaper 2.2. Merkingselementer Annen merkeinformasjon Produktet oppfyller ikke kriteriene for noen fareklasse for gjeldende forskrifter om klassifisering, merking og forpakning av stoffer og blandinger. Dette sikkerhetsdatabladet gis på anmodning fra distributører. Produktet er ikke merkingspliktig. Forbruksprodukt Oppbevares utilgjengelig for barn. 2.3 Andre farer VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Ta ut eventuelle kontaktlinser, så er dette lett. Fortsett å skylle.

2 X-it ismelt Side 2 av 6 PBT / vpvb Nei. AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 3.2. Stoffblandinger Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Magnesiumklorid hexahydrat (MgCl2.6H2O) AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding Frisk luft og hvile. Hudkontakt Vask huden med såpe og vann. Øyekontakt Svelging CAS-nr.: % Skyll umiddelbart med myk vannstråle eller øyeskyllevæske i flere minutter. Ta ut eventuelle kontaktlinser. Hvis irritasjonen vedvarer, kontakt/oppsøk lege. Drikk rikelig med vann eller melk. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege om en større mengde har blitt svelget De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede Generelle symptomer og virkninger Kan forårsake irritasjon ved kontakt med øynene. Svelging av større mengder kan forårsake kramper, diaré og oppkast Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig Medisinsk behandling AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.1. Slokkingsmidler Passende brannslukningsmidler Produktet er ikke brennbart. Brannslukkingsmidler bør velges med hensyn til brann i omgivelsene Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen Brann- og eksplosjonsfarer 5.3. Råd til brannmannskaper Annen informasjon Dersom produktet blir overopphetet til over 160 C, kan skadelig damp utvikles, og over 300 C kan giftige kloridgasser avgis. Ingenting spesielt. Generelle hensyn ved brannslukking gjelder. Evakuer i henhold til brannrutiner. Flytt beholderen fra brannstedet om dette kan skje uten risiko. Unngå innånding av røykgasser. Under all brannslukking bør egnet verneutstyr brukes. Fullt verneutstyr og åndedrettsvern anbefales. AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner Sikkerhetstiltak for å beskytte personell 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing Metoder for opprydding og rengjøring Unngå å eksponere øynene. Bruk alltid vernehansker og vernebriller ved all kontakt med kjemiske stoffer. Avgrens området slik at spill kan tas hånd om uten at produktet når brønner, avløp eller renner direkte ut i det ytre miljøet. Ved store spill eller utslipp, kontakt den lokale nødetaten. Ingen oppsamling er nødvendig. Produktet samles opp mekanisk. Utnytt spill til dette formålet om mulig. Det kan være nødvendig å skylle av forurensede overflater med vann Henvisning til andre avsnitt Andre anvisninger Mer informasjon om valg av personlig verneutstyr er oppgitt under avsnitt 7.

3 X-it ismelt Side 3 av 6 AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering Håndtering Se avsnitt 13 Avfallshåndtering for informasjon om fjerning av spill. Unngå kontakt med øyne og hud. Vask hendene etter avsluttet arbeid. Unngå spill og forlenget støvdannelse. Ved langvarig hudkontakt, bruk egnede vernehansker Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter Oppbevaring 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r) Oppbevar produktet i godt lukket originalforpakning og på et tørt sted. Produktet er hygroskopisk og trekker til seg fuktighet. Unngå høy temperatur og fuktige oppbevaringsmiljøer. Bør ikke oppbevares sammen med sterkt oksiderende materialer/stoffer. AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE 8.1. Kontrollparametere 8.2. Eksponeringskontroll Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Passende miljømessig eksponeringskontroll Begrensning av miljøeksponering Produktet inneholder ingen stoffer med yrkeshygieniske grenseverdier og krav til vurdering av kjemikaliesikkerhet (CSR). Forbruksprodukt. For personlig verneutstyr, se punkt 7 og produktets etikett. Begrensning av miljøeksponering: ingenting spesielt. Se punkt 6.2 og 13 for mer informasjon. AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Pellets. Halvkule, diameter <10 mm Farge Ren hvit til gråhvit Lukt Luktfri Kommentarer, ph (bruksløsning) ~ 8,5, 10 % løselighet i vann ~ 7,5, 20 % løselighet i vann Smeltepunkt/smeltepunktintervall Verdi: C Kommentarer, Smeltepunkt / Stoffet brytes ned ved 300 C smeltepunktsintervall Antennelighet (fast stoff, gass) Ikke brannfarlig. Produktet er ikke brennbart. Kommentarer, Eksplosjonsgrense Ikke eksplosivt Relativ tetthet Verdi: 0,9 kg/m3 Test temperatur: 25 C Løselighet i vann 2350 g/l, v 20 C Eksplosive egenskaper Ikke eksplosivt Oksiderende egenskaper Ikke oksiderende 9.2. Andre opplysninger Andre fysiske og kjemiske egenskaper Fysiske og kjemiske egenskaper Produktet er hygroskopisk og trekker til seg fuktighet. AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Reaktivitet Kjemisk stabilitet Stabilt under normale forhold.

4 X-it ismelt Side 4 av 6 Stabilitet Stabilt ved anbefalt oppbevaring og håndtering Mulighet for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Uforenlige materialer Materialer som skal unngås Farlige nedbrytingsprodukter Farlige spaltningsprodukter Unngå oppvarming og høy temperatur ved oppbevaring, samt et fuktig oppbevaringsmiljø. Unngå sterkt oksiderende materialer/stoffer. I kontakt med ubehandlet metall kan korrosjon forekomme. Dersom produktet blir overopphetet til over 160 C, kan skadelig damp utvikles, og over 300 C kan giftige kloridgasser avgis. AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Opplysninger om toksikologiske virkninger Toksikologisk informasjon Andre toksikologiske data Svelging: Lav akutt toksisitet. Svelging av større mengder kan forårsake kramper, diaré og oppkast. Se Anm. 1 og tabellen nedenfor. Hudkontakt: Nei. Langvarig kontakt kan gi lett rødhet og irritasjon. Se tabellen nedenfor. Innånding: Se Anm. 1 nedenfor. Toksikologiske data fra komponenter Komponent Magnesiumklorid hexahydrat (MgCl2.6H2O) LD50 oral Potensielle akutte effekter Etsende Verdi: 8100 mg/kg Forsøksdyreart: Rotte Nei. Se tabellen nedenfor. Kan forårsake irritasjon ved kontakt med øynene og lett irritasjon ved langvarig hudkontakt. Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske Kreft Arvestoffskader Reproduksjonstoksisitet Toksisitet typen: AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Giftighet Akvatisk, kommentarer Produktet ventes ikke å utgjøre noen fare for akvatisk eller terrestrisk miljø på kort eller lang sikt. Toksikologiske data fra komponenter Komponent Magnesiumklorid hexahydrat (MgCl2.6H2O) Akutt akvatisk, fisk Akutt akvatisk, alge Akutt akvatisk, Daphnia Verdi: 7700 mg/l Testmetode: LC50 Art: Leucisus idus melanotus Varighet: 48 hr Test referanse: Anm. Ikke akutt giftig Verdi: 2200 mg/l Testmetode: EC50 Varighet: 74 hr Test referanse: Anm. Ikke akutt giftig Verdi: 1400 mg/l Testmetode: EC50

5 X-it ismelt Side 5 av 6 Art: Crustacea Varighet: 24 hr Test referanse: Anm. Ikke akutt giftig Persistens og nedbrytbarhet Kommentar, Biologisk nedbrytbarhet Produktet er vannoppløselig og biologisk nedbrytbart Bioakkumuleringsevne Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulering ikke sannsynlig. Biologisk nedbrytbart Mobilitet i jord Mobilitet Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat IKKE RELEVANT Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / annen informasjon AVSNITT 13: DISPONERING Avfallsbehandlingsmetoder Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Produktet er klassifisert som farlig avfall Basert på stoffets fysiske og kjemiske egenskaper ventes produktet å ha høy mobilitet i sedimenter og i vannmiljøer, avhengig av ph-verdi og tilgjengeligheten av ioner i overflatevannet. Avfallstype og håndtering: (restprodukt) Avfallskode: Rester håndteres som kjemisk avfall. Større mengder bør håndteres slik at vannmiljøet ikke eksponeres for det. Avfallstype og håndtering: (emballasje) Godt rengjort emballasje kan håndteres på gjenvinningsanlegg for den aktuelle materialtypen Papir- og pappemballasje Plastemballasje Nei AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER FN-nummer FN-forsendelsesnavn Transportfareklasse(r) Emballasjegruppe Miljøfarer Særlige forsiktighetsregler ved bruk Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket Andre relevante opplysninger Andre relevante opplysninger Farlig gods: Nei AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen Referanser (Lover/Forskrifter) Avfallsforskrift SFS 2011:927. Lover og forskrifter Produktet omfattes av generelle forskrifter som: Miljøloven (1998:808) 14 kap. Kjemiske produkter og biotekniske organismer.

6 X-it ismelt Side 6 av 6 Forskrift (2008:245) om kjemiske produkter og biotekniske organismer. KIFS 2005:7 om klassifisering og merking KIFS 2008:2 kjemiske produkter og biotekniske organismer Forskrift (EG) nr 1907/2006 om registrering, evaluering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) Forskrift (EG) nr 1272/2008 om klassifisering, merking og forpakning av stoffer og blandinger (CLP) Vurdering av kjemikaliesikkerhet AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER Utfyllende opplysninger BCF Bioconcentration Factor bw body weight Direktiv 1999/45/EC (Preparatdirektiv) om tilnærming av medlemsstatenes lover og andre forskrifter om klassifisering, emballasje og merking av farlige preparater EC50 Effect concentration to 50% of test population in aquatic environment IUCLID International Uniform ChemicaL Information Database LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) log Kow Partition coefficient n-octanol /water OECD Organization for Economic Co-operation and Development PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance vpvb Very Persistent and Very Bioaccumulative OECD, SIDS Organisation for Economic Co-operation and Development, Screening Information Data Set Annet: Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er basert på vår nåværende kunnskap og er ment å beskrive produktet fra et sikkerhetssynspunkt. Sikkerhetsdatabladet skal ikke regnes som en kjemisk spesifikasjon. Informasjonen er kun ment som en veiledning for sikker håndtering, bruk, bearbeiding, lagring, transport, avfallshåndtering og utslipp, og skal ikke anses som en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Versjon 3 Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad KREFTING & CO. AS

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG 101 WIPES, 101 WIPES BIG Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SwanTech Profesjonell Gulvrengjøring

SIKKERHETSDATABLAD. SwanTech Profesjonell Gulvrengjøring SwanTech Profesjonell Gulvrengjøring Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD SwanTech Profesjonell Gulvrengjøring SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Microsit Polar

SIKKERHETSDATABLAD Microsit Polar Microsit Polar Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD Microsit Polar SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Integra glassfiberlim Herder

SIKKERHETSDATABLAD Integra glassfiberlim Herder Integra glassfiberlim Herder Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Integra glassfiberlim Herder SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Sactif WC-blokk

SIKKERHETSDATABLAD Sactif WC-blokk Sactif WC-blokk Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Sactif WC-blokk AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 23.03.1999 Revisjonsdato 30.11.2012 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Turtle Wax Extreme Wheel Clean

SIKKERHETSDATABLAD. Turtle Wax Extreme Wheel Clean Turtle Wax Extreme Wheel Clean Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Extreme Wheel Clean AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 27.11.2011 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Suma Kraftig Rengjøring D36

SIKKERHETSDATABLAD Suma Kraftig Rengjøring D36 Suma Kraftig Rengjøring D36 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Suma Kraftig Rengjøring D36 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Soundsafe

SIKKERHETSDATABLAD Soundsafe SIKKERHETSDATABLAD Soundsafe 1 Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnamn: Soundsafe 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STP Injector Cleaner (35521)

SIKKERHETSDATABLAD STP Injector Cleaner (35521) STP Injector Cleaner (35521) Side 1 av 18 SIKKERHETSDATABLAD STP Injector Cleaner (35521) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane

SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane Flexi Rent Svane Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Flexi Rent Svane Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.09.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Anbefalt bruk:

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Anbefalt bruk: Sikkerhetsdatablad Endret: 11-02-2014 Erstatter: 19-11-2012 Versjon: 0200/NOR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LGMT 2

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 Gjødsel NPK 22-3-10 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BRILUBE 70

SIKKERHETSDATABLAD BRILUBE 70 BRILUBE 70 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD BRILUBE 70 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Seksjon 1:

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2014-01-31 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/ STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2014-01-31 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917

SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917 OMEGA 917 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.09.2003 Revisjonsdato 12.08.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85%

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85% Fosforsyre 25-85% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.02.2008 Revisjonsdato 23.03.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Weber JMS 842 Elementfugemørtel - 4 mm Tix Frostsikker

SIKKERHETSDATABLAD. Weber JMS 842 Elementfugemørtel - 4 mm Tix Frostsikker Weber JMS 842 Elementfugemørtel - 4 mm Tix Frostsikker Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Weber JMS 842 Elementfugemørtel - 4 mm Tix Frostsikker Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer