Hurtigfordampende rensespray. Brukes til rengjøring av plastikk, metalliske og gummierte overflater. KUNDERS REFERANSE:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hurtigfordampende rensespray. Brukes til rengjøring av plastikk, metalliske og gummierte overflater. KUNDERS REFERANSE:"

Transkript

1 HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad OG 844 aerosol Handelsnavn: OG 844 aerosol Revisjonsdato: Erstatter: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: OG 844 aerosol GODKJENT: JA KJEMISK NAVN: RESPT. NR: FORMEL: ART. NR: SYNONYMER: EC-NR: INDEKS NR: CAS NR: GRUPPE: PR.NR: Alf I. Larsen AS LEVERANDØR: Fabrikkveien STAVANGER, NORWAY Tlf: Fax: GIFTINFO: NØDTELEFON: ANSVARLIG: Kjell Larsen UTARBEIDET AV: HMS Logiconsult A/S ANVENDELSE: Hurtigfordampende rensespray. Brukes til rengjøring av plastikk, metalliske og gummierte overflater. KUNDERS REFERANSE: 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING INGREDIENSNAVN CAS-NR EC-NR % INNH FH FB FM R-SETNINGER ANMERKNING Karbondioksid (drivgass) ,5-10 IK Metanol <2,5 T F 11-23/24/25-39/23/24/25 Dimetoksymetan F 11 Sinkalkylditiofosfat ,5-5,0 Xi N /53 Pentan Xn F+ N 12-51/ Note C TEGNFORKLARING: FB/FH/FM=Fareklasse brann/-helse/-miljø, Tx=Meget Giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig,f=meget brannfarlig, N=Miljøskadelig, M=Arve- stoffskadelig, A=Allergifremkallende, K=Kreftftremkallende, R=Reproduksjonsskadelig. INGREDIENSKOMMENTARER: Se pkt. 16 for fullstendig ordlyd av alle R-setningene som nevnt i punkt VIKTIGSTE FAREMOMENTER ANNET: BRANN OG EKSPLOSJONSFARE: Ekstremt brannfarlig. Trykkbeholder - må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. HELSEFARE: Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Gjentatt eksponering kan gi tørr og sprukken hud. MILJØFARE: Unngå utslipp til miljøet. Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Oppbevares utilgjengelig for barn. 4. FØRSTEHJELPSTILTAK GENERELT: file:///g /Felles/AIL%20ny/HMS/Datablader/MOLYDAL/OG%20844%20aerosol.htm (1 av 6) :32:27

2 Flytt den skadde fra eksponeringskilden. Gi aldri mat eller drikke til bevisstløs person. INNÅNDING: Frisk luft, hvile og varme. Unngå kroppsanstrengelse. Kontakt lege ved pustebesvær. HUDKONTAKT: Tilsølt hud vaskes med såpe og lunkent vann. Fjern og vask tilsølt tøy. ØYEKONTAKT: Ved sprut i øynene skylles med rikelig mengde vann i minst 15 minutter. Kontakt lege. Bruk ikke makt for å åpne gjenlimte øyne. SVELGING: Lite sannsynlig (aerosol), men ved svelging må brekninger unngås. Søk straks lege og vis denne etikett eller emballasje. INFO TIL HELSEPERSONELL: Symptomatisk behandling. 5. TILTAK VED BRANNSLUKKING PASSENDE SLUKNINGSMIDLER: Karbondioksyd, pulver, skum, vanntåke. UEGNEDE SLUKNINGSMIDLER: Vannstråle. BRANN OG EKSPLOSJONSFARER: Ekstremt brannfarlig. Kan danne eksplosjonsfarlig blanding med luft. Dampene er tyngre enn luft og kan bre seg langs gulvet. Trykkbeholdere må ikke utsettes for sollys eller temperaturer over 50 C. Kan eksplodere ved oppvarming. Må ikke brennes eller punkteres. Dette gjelder også tom boks. Oppbevares adskilt fra mulige antennelseskilder. Spray ikke mot åpen ild. PERSONLIG VERNEUTSTYR: Brannslukkere må benytte røykdykkerutstyr. TILTAK VED BRANNBEKJEMPELSE: Beholdere bør fjernes evt. nedkjøles med vannspray. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL: Sørg for god ventilasjon / utlufting. Bruk personlig verneutstyr, se kap. 8. SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE MILJØ: Begrens spredning. Dem opp om mulig. EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRENSNING OG OPPRENSKNING: Samles opp mekanisk. Absorber med inaktivt absorsjonsmateriale f.eks. Vermikulit. Oppsamles i tette beholdere. Oppsamlet avfall behandles som farlig avfall, se kap. 13. Spyl rent med store mengder vann. 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING SPESIELLE EGENSKAPER OG FARER: Ekstremt brannfarlig. HÅNDTERINGSVEILEDNING: Sørg for best mulig ventilasjon. Unngå innånding av aerosoler. Unngå sprut. Unngå hud- og øyekontakt. Bruk personlig verneutstyr, beskrevet i kap. 8. Unngå statisk elektrisitet. Røyking forbudt. Holdes vekk fra antennelseskilder. LAGRINGSANVISNING: Oppbevares i tett lukket originalemballasje på et kjølig og godt ventilert sted. Oppbevares ikke sammen med sterke oksydasjonsmidler. Oppbevares adskilt fra antennelsesmidler. Oppbevares utilgjengelig for barn. 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR INGREDIENSNAVN ADM.NORM ENHET PPM ANMERKNING Metanol 130 mg/m³ 100 Dimetoksymetan 1550 mg/m³ 500 Karbondioksid (drivgass) 5000 / 9000 ppm / mg/m³ file:///g /Felles/AIL%20ny/HMS/Datablader/MOLYDAL/OG%20844%20aerosol.htm (2 av 6) :32:27

3 Pentan 750 mg/m³ 250 FOREBYGGENDE TILTAK: Alt personlig verneutstyr skal være CE-merket. Mekanisk ventilasjon eller punktavsug kan behøves. Mulighet for øyeskylling skal finnes på arbeidsplassen. Ved jevnlig bruk bør det utarbeides målerutiner for løsemidler. Se Arbeidstilsynets best.nr Forurensningsnivået skal forsøkes holde lavest mulig under adm.normer (best.nr. 361) og ihvertfall lavere enn 1/4 av adm.norm. (Administrative normer: 2003). ÅNDEDRETTSVERN: Normalt ikke nødvendig. Ved fare for innånding og svak ventilasjon brukes maske med filter A (brunt). ØYEVERN: Bruk briller / ansiktsmaske ved arbeid som kan medføre fare for sprut. HÅNDVERN: Bruk vernehansker laget av: Teflon, 4H eller Barricade. Gjennomtrengningstid >8 timer. HUDVERN: Ved risiko for direktekontakt eller sprut bør verneklær benyttes. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER PRODUKTETS FORM: Aerosol LUKT: Karakteristisk FARGE: Svart OPPLØSELIG I: SMELTE/FRYSEPUNKT: KOKEPUNKT: -36 C TETTHET: 0,898 g/cm³ FLAMMEPUNKT: Produktet er en aerosol EKSPLOSJONSOMRÅDE: 1,4-17,6 Vol% ph (kons.): LØSELIGHET I VANN: Uløselig MOLMASSE: DAMPTRYKK: 565 hpa VISKOSITET: METNINGSKONS.: TENNTEMPERATUR: 260 C DEKOMPONERINGSTEMP.: LUKTEGRENSE: PH LØSNING: DAMPTETTHET: VOC: 43,0% 10. STABILITET OG REAKTIVITET STABILITET: Stabilt ved de angitte lagrings- og bruksforhold. REAGERER MED: Unngå kontakt med sterke oksydasjonsmidler. FARLIGE SPALTNINGSPRODUKTER: Ved brann dannes CO, CO HELSEFAREOPPLYSNINGER GENERELT: Produktet inneholder flyktige hydrokarboner, som i høye konsentrasjoner og ved regelmessig bruk kan medføre helsefare. Symptomer på løsemiddelforgiftning er redusert konsentrasjonsevne, rusvirkning, søvnighet, hodesmerter, svimmelhet, døsighet og kvalme. INNÅNDING: Innånding av damp/tåke gir irritasjon i nese og pustevansker samt hodepine, svimmelhet, tretthet og kvalme. HUDKONTAKT Kan irritere huden. Hudkontakt vil virke avfettende og kan gi irritasjon ved lengre tids kontakt. Gjentatt eksponering kan gi tørr og sprukken hud. ØYEKONTAKT: Kan være irriterende. SVELGING: Svelging kan medføre irritasjon av slimhinner, magesmerter, kvalme, brekninger og diare. KRONISKE EFFEKTER: file:///g /Felles/AIL%20ny/HMS/Datablader/MOLYDAL/OG%20844%20aerosol.htm (3 av 6) :32:27

4 Langvarig, ofte og gjentatt innånding av løsemiddeldamper kan gi varige løsemiddelskader på sentralnervesystemet og indre organer som lever og nyrer. ALLERGI: Produktet anses ikke å være allergifremkallende. ARVESTOFF: Produktet anses ikke for å være arvestoffskadelig. KREFT: Produktet anses ikke for å være kreftfremkallende. REPRODUKSJONSSKADE: Produktet anses ikke for å være reproduksjonsskadelig. ORAL TOKSISITET: LD50 > 3100 mg/kg (rotte), Sinkalkylditiofosfat DERMAL TOKSISITET: LD50 > 5000 mg/kg (kanin), Sinkalkylditiofosfat INH. TOKSISITET: Ikke kjent 12. MILJØOPPLYSNINGER MOBILITET: Løsemidlene vil fordampe. NEDBRYTBARHET: Nedbrytes langsomt. AKKUMULERING: Testdata foreligger ikke. ØKOTOKSISITET: Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. 13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL FJERNING AV RESTER OG AVFALL: Stoffet er farlig avfall. Innleveres til godkjent mottakssted / firma. Trykkbeholdere må ikke utsettes for sollys eller temperaturer over 50 C. Må ikke brennes eller punkteres. Dette gjelder også tom boks. AVFALLSGRUPPE FOR FARLIG AVFALL: Den oppgitte EAL-kode er veiledende, og avhengig av hvordan avfallet er oppstått. Sluttbruker må selv vurdere valg av riktig kode. Aerosoler EAL-kode: gass i trykkbeholder (herunder haloner) som inneholder farlige stoffer. 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT ADR(VEI) UN NR: 1950 KLASSE: 2 FARESEDDEL: 2.1 FARLIG GODS: Ja EMBALLASJEGRUPPE: - FARENR: - RID(JERNBANE) UN NR: 1950 KLASSE: 2 FARENR: - FARLIG GODS: Ja EMBALLASJEGRUPPE: - IMDG(SJØ) UN NR: 1950 KLASSE: 2.1 ETIKETT: FARLIG GODS: Ja EMS: F-D, S-U FORP.GR: - MARINE POLL: SUB.RISK: - file:///g /Felles/AIL%20ny/HMS/Datablader/MOLYDAL/OG%20844%20aerosol.htm (4 av 6) :32:27

5 IATA(FLY) UN NR: 1950 KLASSE: 2.1 ETIKETT: FARLIG GODS: Ja SUB.RISK: - FORP.GR: - PROPER SHIPPING NAME: AEROSOLBEHOLDERE ANNET: ADR/RID: Unntatt regler for transport ved beholdere <1 L og max 30 kg. 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER R-SETNINGER: R12 Ekstremt brannfarlig. R51/53 Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr og sprukken hud. R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. S-SETNINGER: S16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S33 Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. S51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder. S61 Unngå utslipp til miljøet; Se produktdatablad for ytterligere informasjon. Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller flamme - røyking forbudt. REFERANSER: Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (Miljø verndepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, 2005). Norsk stoffliste (Statens forurensningstilsyn, Olje- og energidepartementet, Direktoratet for arbeidstilsynet, Direktoratet for brann og eksplosjonsvern, 2005). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynet, best.nr. 361, 2003). Transport av farlig gods: ADR, RID, IMDG, IATA (2005). Hanskeguiden (Arbeidsmiljøforlaget, 2003). Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Miljøverndepartementet, 2004). 16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR BRUKERENS SIKKERHET OG HELSE ANDRE OPPLYSNINGER: HMS Logiconsult har ikke ansvar for feil og mangler i opplysninger fra produsent/leverandør. Produsent/leverandør oppgitt i seksjon 1 i HMS databladet er juridisk ansvarlig for databladets innhold. Punkter som ikke er relevant for produktet er markert med "-". KVALITETSSIKRET ETTER 29. ATP. Signatur: HMS Logiconsult AS Fabrikkveien Stavanger Tlf: Fax: R-setninger som angitt i pkt. 2: R11 Meget brannfarlig. R12 Ekstremt brannfarlig. R23/R24/R25 Giftig ved innånding, hudkontakt, og svelgning. R38 Irriterer huden. R39/R23/R24/R25 Giftig: fare for alvorlig varig helseskade ved innånding, hudkontakt og svelging. file:///g /Felles/AIL%20ny/HMS/Datablader/MOLYDAL/OG%20844%20aerosol.htm (5 av 6) :32:27

6 R41 Fare for alvorlig øyeskade. R51/R53 Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R65 Helseskadelig; kan forårsake lungeskade ved svelging. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr og sprukken hud. R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. This document was generated by Logichem 2002, a web based library for hazardous chemicals. file:///g /Felles/AIL%20ny/HMS/Datablader/MOLYDAL/OG%20844%20aerosol.htm (6 av 6) :32:27

Miljøfare: Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Miljøfare: Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. HMS DATABLAD Handelsnavn: ZINGASOLV Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 06.12.2006 Erstatter: 26.09.2006 ZINGASOLV 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: ZINGASOLV

Detaljer

HANDELSNAVN: Seajet Polish PTFE GODKJENT: JA

HANDELSNAVN: Seajet Polish PTFE GODKJENT: JA HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Seajet Polish PTFE Handelsnavn: Seajet Polish PTFE Revisjonsdato: 16.08.2006 Erstatter: 03.10.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN:

Detaljer

CARSYSTEM AUTO-FIT SOFT 2K-Lettsparkel

CARSYSTEM AUTO-FIT SOFT 2K-Lettsparkel HMS DATABLAD Handelsnavn: CARSYSTEM AUTO-FIT SOFT 2K-Lettsparkel Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 02.10.2007 Erstatter: 05.07.2007 CARSYSTEM AUTO-FIT SOFT 2K-Lettsparkel 1. IDENTIFIKASJON

Detaljer

3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER ANNET: Miljøfare: Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER ANNET: Miljøfare: Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. HMS DATABLAD Handelsnavn: AQUAZINGA Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 03.12.2006 Erstatter: 25.08.2006 AQUAZINGA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: AQUAZINGA

Detaljer

Tetenal Roentoroll fremkaller bruksløsning

Tetenal Roentoroll fremkaller bruksløsning HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Tetenal Roentoroll fremkaller bruksløsning 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Tetenal Roentoroll fremkaller bruksløsning Revisjonsdato:

Detaljer

Butyl- Tetningsmasse 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING. radonfug og lim

Butyl- Tetningsmasse 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING. radonfug og lim radonfug og lim Butyl- Tetningsmasse 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: Butyl- Tetningsmasse. GODKJENT: JA KJEMISK NAVN: RESPT. NR: FORMEL: ART. NR: SYNONYMER: EC-NR: INDEKS

Detaljer

Damsgårdsveien 163 5162 Laksevåg Tlf: 55 94 74 94 Fax: 55 94 74 95

Damsgårdsveien 163 5162 Laksevåg Tlf: 55 94 74 94 Fax: 55 94 74 95 HMS DATABLAD Handelsnavn: Cerastone Betongimpregnering Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 02.02.2006 Erstatter: 03.11.2005 Cerastone Betongimpregnering 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET

Detaljer

HANDELSNAVN: Antisept E 12 Plus GODKJENT: JA

HANDELSNAVN: Antisept E 12 Plus GODKJENT: JA HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad Antisept E 12 Plus Handelsnavn: Antisept E 12 Plus Revisjonsdato: 14.12.2006 Erstatter: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: Antisept

Detaljer

ALLROUNDRENGØRING PRODUKTBESKRIVELSE

ALLROUNDRENGØRING PRODUKTBESKRIVELSE ALLROUNDRENGØRING PRODUKTBESKRIVELSE Avfettings og rengjøringsspray for hurtig og sikker rengjøring av elektroniske apparater, instrumenter, motorer m.m. Produktet er relativt hurtig fordampende, fuktutdrivende

Detaljer

VASELINSPRAY PRODUKTBESKRIVELSE

VASELINSPRAY PRODUKTBESKRIVELSE VASELINSPRAY PRODUKTBESKRIVELSE VASELINSPRAY er et universalfett basert på en syrefri vaselin med gode vedheftsegenskaper. VASELINSPRAY gir en konserverende smøring som forhindrer oksidasjon. Ettersom

Detaljer

HANDELSNAVN: FCR 842 part B GODKJENT: JA

HANDELSNAVN: FCR 842 part B GODKJENT: JA HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad FCR 842 part B Handelsnavn: FCR 842 part B Revisjonsdato: 18.01.2003 Erstatter: 07.09.2000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN:

Detaljer

Fuchs Offshore Lubricants AS Breiviken 5 5035 Bergen Tlf: 55 39 26 20 Fax: 55 33 02 01 GIFTINFO: 22 59 13 00 NØDTELEFON:

Fuchs Offshore Lubricants AS Breiviken 5 5035 Bergen Tlf: 55 39 26 20 Fax: 55 33 02 01 GIFTINFO: 22 59 13 00 NØDTELEFON: HMS DATABLAD Handelsnavn: Fricofin Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 17.09.2007 Erstatter: Fricofin 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: Fricofin GODKJENT:

Detaljer

HANDELSNAVN: AKRYLLAKK GODKJENT: JA FORMEL: ART. NR: BM: 7210. GRUPPE: Maling PR.NR:

HANDELSNAVN: AKRYLLAKK GODKJENT: JA FORMEL: ART. NR: BM: 7210. GRUPPE: Maling PR.NR: HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad AKRYLLAKK Handelsnavn: AKRYLLAKK Revisjonsdato: 09.01.2003 Erstatter: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: AKRYLLAKK GODKJENT:

Detaljer

INDEKS NR: - CAS NR: - Fuchs Offshore Lubricants AS Breiviken 5 5035 Bergen Tlf: 55 39 26 20 Fax: 55 33 02 01 GIFTINFO: 22 59 13 00 NØDTELEFON:

INDEKS NR: - CAS NR: - Fuchs Offshore Lubricants AS Breiviken 5 5035 Bergen Tlf: 55 39 26 20 Fax: 55 33 02 01 GIFTINFO: 22 59 13 00 NØDTELEFON: HMS DATABLAD Handelsnavn: Fuchs Renolit Unitemp 2 Helse miljø og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 03.11.2003 Erstatter: 30.04.2002 Fuchs Renolit Unitemp 2 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer

ANNET: Helsefare: Produktet er ikke merkepliktig i henhold til "Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier".

ANNET: Helsefare: Produktet er ikke merkepliktig i henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad WT20 Handelsnavn: WT20 Revisjonsdato: 08.04.2005 Erstatter: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: WT20 GODKJENT: JA KJEMISK NAVN:

Detaljer

RENOLIT WATERGUARD CA LZ

RENOLIT WATERGUARD CA LZ HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad RENOLIT WATERGUARD CA LZ Handelsnavn: RENOLIT WATERGUARD CA LZ Revisjonsdato: 27.11.2006 Erstatter: 12.03.2003 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer

HANDELSNAVN: RENISO SE 55 GODKJENT:

HANDELSNAVN: RENISO SE 55 GODKJENT: HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad RENISO SE55 Handelsnavn: RENISO SE 55 Revisjonsdato: 25.03.2004 Erstatter: 19.05.2000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: RENISO

Detaljer

VEGGLASUR 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

VEGGLASUR 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad VEGGLASUR 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: VEGGLASUR GODKJENT: Handelsnavn: VEGGLASUR Revisjonsdato: 26.09.2002 Erstatter:

Detaljer

BONDING PRIMER PART B

BONDING PRIMER PART B HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad BONDING PRIMER PART B Handelsnavn: BONDING PRIMER PART B Revisjonsdato: 24.01.2003 Erstatter: 04.01.2000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

Detaljer

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 31.10.2006 Handelsnavn: Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende

Detaljer

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD Internkode: 22630 / 22642 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 22630 / 22642 Deklarasjons-nr

Detaljer

HMS - DATABLAD UVIEW UNIVERSAL A/C DYE

HMS - DATABLAD UVIEW UNIVERSAL A/C DYE 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING Ingrediens EC-nr Vekt-% FB FH FM R-Setninger Polyeter polyol 60-100 IK Naftalen 202-049-5 1-2,5 Xn N

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09/03/07 Internt nr.: Erstatter dato: 16/06/06 BYCOTEST 103 (Aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09/03/07 Internt nr.: Erstatter dato: 16/06/06 BYCOTEST 103 (Aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Svart magnetpulver Pr-nr. 065436 Produsent/importør

Detaljer

HMS - DATABLAD GLARE VINYL AND LEATHER TREATMENT GLARE VINYL AND LEATHER TREATMENT. Sørg for frisk luft. Søk lege i tilfelle vedvarende ubehag.

HMS - DATABLAD GLARE VINYL AND LEATHER TREATMENT GLARE VINYL AND LEATHER TREATMENT. Sørg for frisk luft. Søk lege i tilfelle vedvarende ubehag. Revisjonsdato: 10.06.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 10.06.2006 Produsent, importør E-post Produkttype/Anvendelse NITEO LTD Postboks 6 1901 Fetsund Telefon:

Detaljer

HMS - DATABLAD EMALJELAKK. AUTO CARE International a.s Lindebergveien 12 2016 Frogner Telefon: 63 86 82 00 Fax: 63 86 82 01

HMS - DATABLAD EMALJELAKK. AUTO CARE International a.s Lindebergveien 12 2016 Frogner Telefon: 63 86 82 00 Fax: 63 86 82 01 Internkode: 448 Revisjonsdato: 15.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 15.11.2007 Produsent, importør Internkode 448 Kjemikaliets bruksområde AUTO

Detaljer

HMS - DATABLAD PIERI CURING CLEAR

HMS - DATABLAD PIERI CURING CLEAR Revisjonsdato: 10.02.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 10.02.2005 Produsent, importør Produkttype/Anvendelse Betongbolt A/S Postboks 1069, Valaskjold 1705

Detaljer

HMS - DATABLAD GLARE KNOCK OUT

HMS - DATABLAD GLARE KNOCK OUT Revisjonsdato: 10.06.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 10.06.2006 Produsent, importør E-post Produkttype/Anvendelse NITEO LTD Postboks 6 1901 Fetsund Telefon:

Detaljer

HMS - DATABLAD. Revisjonsdato: 30.09.02 Datablad nr: OXYCON START

HMS - DATABLAD. Revisjonsdato: 30.09.02 Datablad nr: OXYCON START HMS DATABLAD Revisjonsdato: 30.09.02 Datablad nr: OXYCON START 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn OXYCON START Synonymer Kjemisk navn Artikkel nr Dekl.nr. Gruppe Buffertløsning.

Detaljer

HMS - DATABLAD GLARE SAHARA. NITEO LTD Postboks 6 1901 Fetsund Telefon: 95 27 68 40 post@glare.no Bilpleiemiddel - 540 ml. pumpespray.

HMS - DATABLAD GLARE SAHARA. NITEO LTD Postboks 6 1901 Fetsund Telefon: 95 27 68 40 post@glare.no Bilpleiemiddel - 540 ml. pumpespray. Revisjonsdato: 17.07.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 17.07.2007 Produsent, importør E-post Anvendelse NITEO LTD Postboks 6 1901 Fetsund Telefon: 95 27

Detaljer

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby.

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby. Revisjonsdato: 18.05.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 18.05.2006 Produsent, importør Internett Deklarasjons-nr 42510 Produkttype/Anvendelse FJERBY A/S

Detaljer