CARSYSTEM AUTO-FIT SOFT 2K-Lettsparkel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CARSYSTEM AUTO-FIT SOFT 2K-Lettsparkel"

Transkript

1 HMS DATABLAD Handelsnavn: CARSYSTEM AUTO-FIT SOFT 2K-Lettsparkel Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: Erstatter: CARSYSTEM AUTO-FIT SOFT 2K-Lettsparkel 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: CARSYSTEM AUTO-FIT SOFT 2K-Lettsparkel GODKJENT: KJEMISK NAVN: RESPT. NR: FORMEL: ART. NR: SYNONYMER: EC-NR: INDEKS NR: CAS NR: GRUPPE: PR.NR: Carsystem Norge AS LEVERANDØR: PB 6626, ST. OLAVS PLASS 0129 OSLO Tlf: Fax: GIFTINFO: NØDTELEFON: ANSVARLIG: Odd Borgen UTARBEIDET AV: Essenticon AS ANVENDELSE: Polyester-sparkel. KUNDERS REFERANSE: JA 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING INGREDIENSNAVN CAS-NR EC-NR % INNH FH FB FM R-SETNINGER ANMERKNING Talkum Titandioksid <3 Styren Xn /38 Note D TEGNFORKLARING: FB/FH/FM=Fareklasse brann/-helse/-miljø, Tx=Meget Giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig,f=meget brannfarlig, N=Miljøskadelig, M=Arve- stoffskadelig, A=Allergifremkallende, K=Kreftftremkallende, R=Reproduksjonsskadelig. INGREDIENSKOMMENTARER: CAS-nr.: , : Klass: Merck (Talkum inneholder ikke asbest) Se pkt. 16 for fullstendig ordlyd av alle R-setningene som nevnt i punkt VIKTIGSTE FAREMOMENTER BRANN OG EKSPLOSJONSFARE: Brannfarlig. Ikke klassifisert som helse- eller miljøfarlig iht. gjeldende regelverk. OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN. 4. FØRSTEHJELPSTILTAK GENERELT: Flytt den skadde fra eksponeringskilden. Gi aldri mat eller drikke til bevisstløs person. INNÅNDING: Frisk luft, hvile og varme. Kontakt lege hvis symptomene ikke gir seg. HUDKONTAKT: Fjern tilsølt tøy. Vask huden med vann og såpe. Tilsølt/ forurenset tøy vaskes før fornyet bruk. Ved fortsatt hudirritasjon, kontakt lege. HMS DATABLAD Handelsnavn: CARSYSTEM AUTO-FIT SOFT 2K-Lettsparkel Side 1 av 5

2 ØYEKONTAKT: Skyll øynene med mye rent vann i ca. 15 min. og søk legehjelp. SVELGING: Fremkall ikke brekning. Drikk straks et glass vann, deretter melk, fløte eller matolje. Om tilgjengelig gis 50 gram medisinsk kull utrørt i minst mulig vann. Søk straks lege. INFO TIL HELSEPERSONELL: Om nødvendig kontakt Giftinformasjonssentralen Tlf TILTAK VED BRANNSLUKKING PASSENDE SLUKNINGSMIDLER: Slukkes med pulver, karbondioksid, skum eller vannspray. UEGNEDE SLUKNINGSMIDLER: Rettet vannstråle, kan forårsake sprut av brennende materiale. BRANN OG EKSPLOSJONSFARER: Brannfarlig. Avgir brennbare damper som kan danne eksplosive luftblandinger. Beholdere bør fjernes evt. nedkjøles med vannspray. PERSONLIG VERNEUTSTYR: Brannslukkere må benytte røykdykkerutstyr. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL: Bruk personlig verneutstyr, se kap. 8. Sørg for god ventilasjon. Røyking forbudt. Unngå sprut. Unngå hud og øyekontakt. Unngå innånding av gasser/damper. SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE MILJØ: Forhindre utslipp til kloakk. EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRENSNING OG OPPRENSKNING: Samles opp med spesielt absorbsjonsmateriale og transporteres til godkjent mottakerstasjon. Stoffet er spesialavfall. Innleveres til godkjent mottakssted/ firma. Se kap HÅNDTERING OG OPPBEVARING SPESIELLE EGENSKAPER OG FARER: Fordamper hurtig i luft. Unngå kontakt med sterke oksidasjonsmidler. HÅNDTERINGSVEILEDNING: Bruk personlig verneutstyr, se kap.8. Brukes under gode ventilasjonstekniske tiltak. Bruk effektivt punktavsug. Bruk doseringspumper ved overføringer. Unngå sprut. Unngå innånding av aerosoler/gass/damp. Unngå hud- og øyekontakt. Røyking forbudt. LAGRINGSANVISNING: OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN. Oppbevares kjølig og på godt ventilert sted i lukket beholder. Oppbevares ikke sammen med herdekomponent. 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR INGREDIENSNAVN ADM.NORM ENHET PPM ANMERKNING Styren 105 mg/m³ 25 M Titandioksid 5 mg/m³ FOREBYGGENDE TILTAK: Hold beholdere godt lukket. MEKANISK VENTILASJON og PUNKTAVSUG kan behøves. Unngå hud- og øyekontakt. Unngå innånding av sprøytetåke/gasser/ damper. All bar hud må beskyttes ved sprøyting og aerosoldannelse. Unngå sprut. Øyeskyllingsutstyr skal finnes på arbeidsplassen. Etter endt arbeid med løsemiddelholdig produkt bør huden tilføres hudkrem eller mykgjøringsmiddel. ÅNDEDRETTSVERN: Gassmaske med filter A(brun) kan være nødvendig. Ved sprøyting av produktet må det benyttes åndedrettsvern med støvfilter (P-2) og gassfilter (A-brunt) Bruk trykklufttilført åndedrettsvern i trange rom. HMS DATABLAD Handelsnavn: CARSYSTEM AUTO-FIT SOFT 2K-Lettsparkel Side 2 av 5

3 ØYEVERN: Ved risiko for direkte kontakt eller sprut skal det benyttes øyebeskyttelse. HÅNDVERN: Vernehansker skal benyttes ved fare for direktekontakt og sprut. Bruk vernehansker laget av PVA, EVOH eller teflon. Gjennombruddstid er ikke kjent, skift hansker ofte. HUDVERN: Ved risiko for direktekontakt eller sprut bør verneklær benyttes. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER PRODUKTETS FORM: Pastalignende masse LUKT: Polyester styren FARGE: Grå OPPLØSELIG I: Hydrokarboner SMELTE/FRYSEPUNKT: KOKEPUNKT: 145 C TETTHET: 1,8 g/cm³ FLAMMEPUNKT: 31 C EKSPLOSJONSOMRÅDE: 1,1-8,0 Vol% ph (kons.): LØSELIGHET I VANN: Uløselig (0,3 g/l) MOLMASSE: DAMPTRYKK: 35 hpa VISKOSITET: METNINGSKONS.: TENNTEMPERATUR: 490 C DEKOMPONERINGSTEMP.: LUKTEGRENSE: PH LØSNING: DAMPTETTHET: 10. STABILITET OG REAKTIVITET STABILITET: Stabil ved normal håndtering. Unngå oppvarming. REAGERER MED: Reagerer voldsomt med oksidasjonsmidler. FARLIGE SPALTNINGSPRODUKTER: Ved brann dannes farlige spalteprodukter som karbonmonoksid, svoveloksider og oksider av nitrogen. 11. HELSEFAREOPPLYSNINGER INNÅNDING: Gjentatt, ofte og langvarig eksponering over tid, kan utvikle varige løsemiddelskader på sentralnervesystemet og indre organer. HUDKONTAKT Gjentatt, jevnlig hudkontakt over tid kan medføre avfetting av huden med resultat: Sår, sprukken hud og ikkeallergiske kontakteksemer. ØYEKONTAKT: Både damper og selve produktet virker irriterende på øynene. SVELGING: Virker ubehagelig på fordøyelsessystemet. Kan gi kvalme, brekninger og diaré. KRONISKE EFFEKTER: Langvarig, ofte og gjentatt innånding av løsemiddeldamper kan gi løsemiddelskader på sentralnervesystemet og indre organser som nyrer og lever. ARVESTOFF: Fare for mutagene skader for menn og kvinner. Inneholder styren. ORAL TOKSISITET: LD50 >5000 mg/kg (rotte) INH. TOKSISITET: LC50: 11,8 mg/kg (rotte) 4h. HMS DATABLAD Handelsnavn: CARSYSTEM AUTO-FIT SOFT 2K-Lettsparkel Side 3 av 5

4 12. MILJØOPPLYSNINGER MOBILITET: Liten mobilitet. NEDBRYTBARHET: Nedbrytes langsomt. AKKUMULERING: Ikke kjent. ØKOTOKSISITET: Unngå utslipp til miljøet. EC50 (bakterie) = 72 mg/l (16h) LC50 (Juhnke, fisk) = 17 mg/l LC50 (Luedeman, fisk) = 66 mg/l EC50 (Daphnia) = 182mg/l (24h) 13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL FJERNING AV RESTER OG AVFALL: Innleveres til godkjent mottakssted / firma. Forurenset emballasje skal håndteres likeledes. Bruk personlig verneutstyr, se kap. 8. AVFALLSGRUPPE FOR FARLIG AVFALL: EAL-kode: avfall fra klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer. 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT ADR(VEI) FARESEDDEL: 3 FARLIG GODS: Ja EMBALLASJEGRUPPE: III FARENR: 39 RID(JERNBANE) FARENR: 39 FARLIG GODS: Ja EMBALLASJEGRUPPE: III IMDG(SJØ) ETIKETT: FARLIG GODS: Ja EMS: F-E, S-E FORP.GR: III MARINE POLL: Yes SUB.RISK: IATA(FLY) ETIKETT: FARLIG GODS: Ja SUB.RISK: FORP.GR: III PROPER SHIPPING NAME: STYREN MONOMER, STABILISERT HMS DATABLAD Handelsnavn: CARSYSTEM AUTO-FIT SOFT 2K-Lettsparkel Side 4 av 5

5 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER R-SETNINGER: R10 Brannfarlig. S-SETNINGER: S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. S42 Bruk egnet åndedrettsvern ved sprøyting. REFERANSER: Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (Miljø verndepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet). Norsk stoffliste (Statens forurensningstilsyn, Olje- og energidepartementet, Direktoratet for arbeidstilsynet, Direktoratet for brann og eksplosjonsvern). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynet). Transport av farlig gods: ADR, RID, IMDG, IATA (2007). Hanskeguiden (Arbeidsmiljøforlaget). Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (Miljøverndepartementet). EU-direktiv 2004/73/EF (29 ATP), 2006/8/EC. 16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR BRUKERENS SIKKERHET OG HELSE ERSTATTER DATO: ANDRE OPPLYSNINGER: R-setninger som angitt i pkt. 2: R10 Brannfarlig. R20 Farlig ved innånding. R36/R38 Irriterer øynene og huden. Essenticon AS har ikke ansvar for feil og mangler i opplysninger fra produsent/leverandør. Produsent/leverandør oppgitt i seksjon 1 i HMS databladet er juridisk ansvarlig for databladets innhold. Punkter som ikke er relevant for produktet er markert med "-". Revidert i henhold til 29. ATP. Essenticon AS Leif Weldings vei Sandefjord Tlf: Fax: Revisjon: : Fjernet YL-tall : Fjernet R20 og R36/38 fra klassifiseringen av produktet. Signatur: H.H.S. This document was generated by Logichem 2002, a web based library for hazardous chemicals. HMS DATABLAD Handelsnavn: CARSYSTEM AUTO-FIT SOFT 2K-Lettsparkel Side 5 av 5

HANDELSNAVN: Antisept E 12 Plus GODKJENT: JA

HANDELSNAVN: Antisept E 12 Plus GODKJENT: JA HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad Antisept E 12 Plus Handelsnavn: Antisept E 12 Plus Revisjonsdato: 14.12.2006 Erstatter: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: Antisept

Detaljer

Damsgårdsveien 163 5162 Laksevåg Tlf: 55 94 74 94 Fax: 55 94 74 95

Damsgårdsveien 163 5162 Laksevåg Tlf: 55 94 74 94 Fax: 55 94 74 95 HMS DATABLAD Handelsnavn: Cerastone Betongimpregnering Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 02.02.2006 Erstatter: 03.11.2005 Cerastone Betongimpregnering 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET

Detaljer

RENOLIT WATERGUARD CA LZ

RENOLIT WATERGUARD CA LZ HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad RENOLIT WATERGUARD CA LZ Handelsnavn: RENOLIT WATERGUARD CA LZ Revisjonsdato: 27.11.2006 Erstatter: 12.03.2003 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer

HANDELSNAVN: FCR 842 part B GODKJENT: JA

HANDELSNAVN: FCR 842 part B GODKJENT: JA HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad FCR 842 part B Handelsnavn: FCR 842 part B Revisjonsdato: 18.01.2003 Erstatter: 07.09.2000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN:

Detaljer

VEGGLASUR 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

VEGGLASUR 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad VEGGLASUR 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: VEGGLASUR GODKJENT: Handelsnavn: VEGGLASUR Revisjonsdato: 26.09.2002 Erstatter:

Detaljer

HANDELSNAVN: RENISO SE 55 GODKJENT:

HANDELSNAVN: RENISO SE 55 GODKJENT: HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad RENISO SE55 Handelsnavn: RENISO SE 55 Revisjonsdato: 25.03.2004 Erstatter: 19.05.2000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: RENISO

Detaljer

ALLROUNDRENGØRING PRODUKTBESKRIVELSE

ALLROUNDRENGØRING PRODUKTBESKRIVELSE ALLROUNDRENGØRING PRODUKTBESKRIVELSE Avfettings og rengjøringsspray for hurtig og sikker rengjøring av elektroniske apparater, instrumenter, motorer m.m. Produktet er relativt hurtig fordampende, fuktutdrivende

Detaljer

VASELINSPRAY PRODUKTBESKRIVELSE

VASELINSPRAY PRODUKTBESKRIVELSE VASELINSPRAY PRODUKTBESKRIVELSE VASELINSPRAY er et universalfett basert på en syrefri vaselin med gode vedheftsegenskaper. VASELINSPRAY gir en konserverende smøring som forhindrer oksidasjon. Ettersom

Detaljer

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 31.10.2006 Handelsnavn: Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende

Detaljer

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD Internkode: 22630 / 22642 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 22630 / 22642 Deklarasjons-nr

Detaljer

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby.

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby. Revisjonsdato: 18.05.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 18.05.2006 Produsent, importør Internett Deklarasjons-nr 42510 Produkttype/Anvendelse FJERBY A/S

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Rensemiddel. Pr-nr. 065442 Produsent/importør AS

Detaljer

HMS - DATABLAD. IB FILLER No. 1

HMS - DATABLAD. IB FILLER No. 1 Internkode: 1612 Revisjonsdato: 20.03.2001 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 20.03.2001 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Nødtelefon Steen-Hansen

Detaljer

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad små Internkode: 10020 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn dimensjon 10 til 20mm ID Revisjonsdato 13.12.2009 Produkttype Fyrverkeri

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2002-04-08 Internt nr.: Erstatter dato: 1999-11-23 EXCITE

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2002-04-08 Internt nr.: Erstatter dato: 1999-11-23 EXCITE 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Teknologisk Institutt HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Bondingmateriale Tann- og munnpleieprodukter for

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2004-05-06 Internt nr.: 01940 Erstatter dato: 2002-07-19

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2004-05-06 Internt nr.: 01940 Erstatter dato: 2002-07-19 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Motoroljer. Produsent/importør Reginol Trading A/S Adresse Postboks 11 Furuset Postnr. / sted 1001 OSLO Land N Telefon 23 17

Detaljer

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG Side 1 av 5 HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SVOVEL PULVER

SIKKERHETSDATABLAD SVOVEL PULVER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 23/2/2011 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Synonymer Svovelpulver S Svovelblomme EC-nr 231-722-6 CAS-nr

Detaljer

Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A

Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 15.02.2005 Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A Produkttype: Anvendelsesområde: BETONGLIM Epoxylim for liming av betong. Artikkelnr:

Detaljer

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad Internkode: 10031 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Stjerneskudd 15-29 cm Revisjonsdato 13.12.2009 Produkttype Fyrverkeri Produsent,

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21.01.2005 Internt nr: Erstatter dato: SILICONTETNING - RØD (HØY TEMP)

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21.01.2005 Internt nr: Erstatter dato: SILICONTETNING - RØD (HØY TEMP) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Pon Equipment HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE High temperature Adhesive/Sealant Til generell tetting/liming

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 11/02/2013 Internt nr.: Erstatter dato:11/08/2010. Nr Ingrediens navn CAS-NR Vekt% Fareklasse/Anm.

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 11/02/2013 Internt nr.: Erstatter dato:11/08/2010. Nr Ingrediens navn CAS-NR Vekt% Fareklasse/Anm. SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 11/02/2013 Internt nr.: Erstatter dato:11/08/2010 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA KB 21 EP 2 RED GREASE x Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

HMS - DATABLAD. Norm Tec Cemflex pulver. Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Telefon: 45 40 06 58 Fax: 62 81 55 06

HMS - DATABLAD. Norm Tec Cemflex pulver. Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Telefon: 45 40 06 58 Fax: 62 81 55 06 Revisjonsdato: 08.01.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 08.01.2008 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. PURGEL En komponent polyuretanbasert injeksjonsmiddel. Helseskadelig

SIKKERHETSDATABLAD. PURGEL En komponent polyuretanbasert injeksjonsmiddel. Helseskadelig Sist endret: 25.11.21 Erstatter dato: 8.1.28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE En komponent

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter)

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Kontrollert iht gjeldende regelverk (2005) Godkjent for lab.bruk Godkjent av Fellesdatabasen HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Includes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A

SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A Colpor 200PF, komp. A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.02.2005 Revisjon 11.11.2008 Kjemikaliets navn

Detaljer

HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40

HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40 HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson n-alkanstandard C20+C40 Laboratoriekjemikalie. Samsi AS Nustadveien

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express TANGIT PVC-U express Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.10.2010 Kjemikaliets navn TANGIT PVC-U express

Detaljer

Cascade Silver, Ground Fife, Airborne, Chilli Shot, Happy Spring, Fire Eyes, Nattsmell

Cascade Silver, Ground Fife, Airborne, Chilli Shot, Happy Spring, Fire Eyes, Nattsmell 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av T.I.L AS (TITO) HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Pr-nr. Cascade Silver, Ground Fife, Airborne, Chilli Shot,

Detaljer