Lov for Persbråten Basketball Klubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lov for Persbråten Basketball Klubb"

Transkript

1 Lov for Persbråten Basketball Klubb stiftet 28. april 1967 Vedtatt 28. april 1967 med senere endringer senest 05. juni Med PBBK menes i denne lov Persbråten Basketball Klubb. Godkjent av Idrettstyret den.. 1 Formål: (1) PBBKs formål er å fremme basketballspillet. (2) PBBK skal søke å fremme basketballspillets utvikling ved sportslig og sosialt samkvem i trygge omgivelser. (3) PBBK er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. 2 Organisatorisk tilknytning: (1) PBBK er medlem av Norges Idrettsforbund og Olympisk Komité gjennom Oslo Idrettskrets og Norges Basketballforbund ( NBBF ). PBBK har sin geografiske tilhørighet i Oslo kommune og er medlem av idrettens samarbeidsutvalg i Vestre Aker Bydel. (2) Reglene i NIFs lov kapittel 1,2,10,11,12,13 og 14 gjelder absolutt og kan ikke fravikes. 3 Medlemmer: (1) Enhver som innordner seg PBBKs og overordnede idrettsmyndigheters lover kan taes opp som medlem i PBBK. (2) Ved innmelding skal det opplyses om alder, bopel og hvilket lag vedkommende skal spille på. Dette gjelder ikke for støtte-medlemmer. Alle som søker innmelding skal opplyse om de har vært medlem av lag tilsluttet NIF de siste to årene forut for innmeldelsen. (3) En søker kan ikke taes opp som medlem i PBBK uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd eller lag tilknyttet NIF er gjort opp. (4) Opptak av nytt medlem skal straks føres inn i medlemmsprotokollen. (5) Medlemskap i PBBK er først gyldig og regnes fra den dag første kontigent er betalt. (6) PBBK kan ha både aktivt spillende samt støtte-medlemmer. Med aktivt medlem forstås medlem som deltar i lag påmeldt serie. Som aktivt medlem regnes også medlem som deltar i turneringer og cuper arrangert av andre enn PBBK. (7) PBBK plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av idrettsstyret / NBBF. 4 Kontingent og avgifter: (1) Kontingenten fastsettes av årsmøtet og den betales forskuddsvis. Det skal være differensierte satser for aktive medlemmer og støtte-medlemmer. Støtte-medlemmer betaler en betydelig lavere kontingent enn aktive medlemmer. (2) Et medlem kan utelukkes fra trening og kamper dersom kontingenten ikke er betalt innen 3 måneder fra medlemmet mottok første faktura og dersom medlemmet har fått en etterfølgende purring med rimelig frist til å betale. Faktura eller følgebrev må inneholde varsel om utelukkelse dersom kontingenten ikke betales innen den oppsatte frist. (4) Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktiviteter. 5 Stemmerett og valgbarhet: (1) Stemmeberettiget er alle medlemmer som har fylt 15 år og som har hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned før avstemming og som har gjort opp alle sine økonomiske forpliktelser til PBBK.

2 Valgkomiteen avgjør hvorvidt vedkommende har stemmerett i det tilfelle det er tvist om hvorvidt økonomiske forpliktelser til PBBK er gjort opp, jf. NIFs lov 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov 2-9. (2) Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i PBBK og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i PBBK. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i PBBK kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd. Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnedt organisasjonsledd. Medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan strykes som medlem i PBBK. Hvis medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra PBBKs sin side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse: (1) Årsmøtet fastlegger størrelsen på tillitsvalgtes godtgjørelse jfr. 12. Denne godtgjørelsen skal utbetales ved endt valgperiode, det vil si i januar måned hvert år. (2) Tillitsvalgte kan motta refusjon for nødvendige og faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Styret avgjør hvorvidt refusjon kan gis. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjøring skal fremgå av klubbens budsjett og regnskap. 7 Kjønnsfordeling Ved valg/oppnevning av representanter til årsting/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mere enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved veregning av kjønnsfordelingen. 8 Inhabilitet: (1) For PBBKs tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte gjelder NIFs inhabilitetsregler. 9 Straffesaker: (1) For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapitel 11 og 12 uttømmende. 10 Årsmøtet: (1) Årsmøtet er PBBKs høyeste myndighet. Årsmøtet avholdes hvert år i januar eller februar måned. (2) Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettlagets internettside. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. (3) Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede under hele eller deler av årsmøtet.årsmøtet kan vedta at årsmøtet er kun for medlemmer. (4) Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer. Ingen har mer enn 1 stemme. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse. (5) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på på utsendt/kunngjort saksliste senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjennelse av saksliste.

3 11 Ledelse av årsmøtet: (1) Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke å være medlem av klubben. 12 Årsmøtets oppgaver: (1) Årsmøtet skal: 1. godkjenne de stemmeberettigede 2. godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 3. velge møtedirigent(-er), sekretær(-er), samt to representanter til å undertegne protokollen 4.Behandle klubbens årsmelding 5.behandle klubbens regnskap i revidert stand 6. behandle innkomne forslag/saker 7. fastsette kontingent 8. vedta klubbens budsjett 9. bestemme lagets organisasjon 10. Foreta valg av: a) leder og nestleder b) kasserer, sekretær og styremedlem c) to revisorer d) representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet e) valgkomité på 3 personer, hvorav leder velges spesielt f) tre forhenværende ledere av klubben til å bestyre Driftsfondet g) vararepresentanter til alle ovennevnte valgte posisjoner (2) Leder og nestleder velges enkeltvis, mens de øvrige velges samlet (3) Ved valget skal det velges kandidater fra begge kjønn (4) Årsmøtet kan beslutte å utvide styret med inntil 3 personer. Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov Stemmegivning på årsmøtet: (1) Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. (2) Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn et forslag eller det fremmes krav om det fra ett medlem. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller et annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses som ikke avgitt. (3) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. For å være gyldig må valg være gjennomført i henhold til NIFs lov 2-4 og 2-5 (4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer en halvparten av stemmene. Deretter foretas det bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.. 14Ekstraordinært årsmøte: Ekstraordinært årsmøte i PBBK innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter: a) Vedtak på årsmøte i PBBK. b) Vedtak i styret i PBBK. c) Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets medlemmer.

4 d) Krav etter vedtak i overodrdnet organisasjonsledd : NIF eller Oslo Idrettskrets. Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen. 15 Medlemsmøter: (1) Styret kan innkalle til rådgivende medlemsmøter når det finner det nødvendig. 16 Styret: (1) PBBK ledes av styret som er PBBKs høyeste myndighet mellom årsmøtene. (2) Styret skal: 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 2. Forestå PBBKs daglige ledelse og drift. 3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. 4. Representere PBBK utad. 5. Administrere og føre nødvendig kontroll med PBBKs økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. (3) Styret skal holde møter når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene krever det. (4) Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. (5) Styreleder er møteleder ved tilstedeværelse. Dersom leder er fraværende er nestleder møteleder. Er både leder og nestleder fraværende er leders vara møteleder. (6) Over styremøtene føres protokoll. PBBKs medlemmer har rett til innsyn i protokollene. (7) Styret skal besørge arkivering av innkallelse og protokoll fra Årsmøtet, samt arkivere PBBKs til enhver tid ajourførte lov. 17 Grupper/avdelinger: (1) PBBK kan organiseres med avdelinger og/eller undergrupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner eller av valgte styrer. Årsmøtet bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. (2) For avdelingens/gruppens økonomiske forpliktelser hefter PBBK. Avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere PBBK utad uten styrets godkjennelse. 18 Valgkomiteen: (1) Valgkomiteen besørger at det er kandidater til alle tillitsverv i klubben. (2) Valgkomiteen påser at kandidater til alle verv fyller betingelsene for valgbarhet. (3) Når valgkomiteen finner det nødvendig avgir den innstilling på de enkelte kandidater til verv. (4) Valgkomiteen er ansvarlig for å ajourføre klubbens lov og levere denne til styret innen to uker etter Årsmøtet. Innen samme tidsfrist skal den sørge for at protokoll fra Årsmøtet foreligger. 19 Lovendring: (1) Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saksliste. Lovendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmene for å anses vedtatt. (2) Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. (3) 19 og 24 kan ikke endres. 20 Andre forslag enn lovendringsforslag: (1) Resolusjonsforslag av særlig viktighet, mistillits- og beklagelsesforslag samt forslag til endringer i driftsfondets innstrukser foreslås og kunngjøres på samme måte som lovendringsforslag. (2) Presserende saker kan uavhengig av foregående ledd tas opp til behandling og avgjøres dersom Årsmøtet beslutter det med 2/3 flertall. Årsmøtet avgjør om saker skal regnes som presserende.

5 Saken skal likevel offentliggjøres snarest mulig, og skal ellers avvises. 21 Vedtaksforslag: (1) Bare PBBKs medlemmer kan fremme forslag til vedtak. Forslaget må fremmes skriftlig. 22 Mistillitsforslag: (1) Den som har fått et mistillitsforslag gyldig vedtatt mot seg, jf. 11(6), plikter å nedlegge sitt verv. (2) Dersom årsmøtet ikke kan utpeke noen til å overta vervet, skal det innkalles til nytt årsmøte. 23 Fratredelse og endringer i besettelsen av vervene: (1) Dersom en tillitsvalgt i PBBK trer ut av sitt verv før funksjonstiden er utløpt, kan vedkommende organ selv sørge for at stillingen blir besatt. Beslutningen skal godkjennes av PBBKs styre. (2) Avtroppende tillitsvalgte er ansvarlig for at nyvalgte representanter i de samme verv gis opplæring i de nødvendige rutiner. 24 Oppløsning: (1) Oppløsning av PBBK kan bare vedtas på ordinært årsmøte med to tredjedels flertall, etter at forslag om dette på forhånd er satt på sakslisten, som er tilstilt medlemmene minst 14 dager før møtet. (2) Blir oppløsning vedtatt med minst to tredjedels flertall, holdes ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere, og for at PBBK skal kunne oppløses må vedtaket her gjentas med to tredjedels flertall. (3) Sammenslutninger med andre lag/klubber anses ikke som oppløsning av PBBK. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til disse, treffes i samsvar med 19. (4) I tilfelle oppløsning tilfaller PBBKs eiendeler Norges Idrettsforbund eller formål godkjent av Idrettsstyret. (5) Ved konkurs anses PBBK som oppløst og mister således sitt medlemskap i NIF. Ved konkurs gjelder reglene i konkursloven og dekningsloven. 4. FORTOLKNING AV ENKELTE LOVPARAGRAFER 1 (2) Formålsparagrafens bestemmelse om omgangsform og trygghet. Ordlyden ble omhyggelig diskutert i forkant. Den skal understreke at det er ikke bare å produsere flinke basketballspillere vi er opptatt av, men også at vi skal ha det hyggelig sammen mens vi blir det. Vi tror faktisk det er mye av en forutsetning for å bli god at atmosfæren er positiv. Dette er et felles ansvar, og opp til treneren å underbygge i det daglige treningsarbeide. At det skal være trygt å trene og spille kan synes selvfølgelig, men er det dessverre ikke. Det skal være fullstendig mobbefrihet ikke bare på banen, men også i garderobene og på vei til/fra treninger og kamp. Det er viktig at trenerne understreker dette. Vi har reagert på dårlig oppførsel fra gjestende lag, og har også hatt enkelte interne problemer. Disse kommer vi til å fortsette å slå hardt ned på, akkurat som vi vil reagere sterkt overfor spillere som ikke oppfører seg bra til/fra eller under bortekamper. 2 (1) Selv om de geografiske rammer for vår virksomhet er relativt vide, ser vi oss først og fremst som en bydelsklubb for byens nordvestre hjørne. Dette preger også rekrutteringspolitikken, som tar utgangspunkt i skolene Huseby, Voksen, Grindbakken, Bogstad og Hovseter. 3 (3) Det har vært en del som har (forsøkt å) unndratt seg medlemsinnbetaling. Det er viktig at alle som rekrutteres får forståelsen av at medlemskapet innebærer også økonomiske forpliktelser. Dersom medlemmer ikke betaler, vil de bli utestengt fra kamp/trening, og - for de som tror det bare er å skifte klubb - nektet overgang før kontingent/treningsavgift er betalt. Det er tilsvarende viktig at lagkontakter/trenere kontrollerer at alle spillere som kommer til klubben enten begynner sin karriere hos oss, eller har gjort opp med sin tidligere klubb. Det skal foreligge godkjente overgangspapirer - også for yngre spillere - før disse kan spille kamper for klubben. Vær også oppmerksom på karantenebestemmelsene ( fri overgang , 1 mnd karantene , og ingen overganger , såfremt spilleren har spilt offisiell

6 kamp innen samme krets i løpet de siste 12 mnd). Overganger forvaltes av Norges Basketballforbund for spillere i nasjonale serier (1.div herrer), for alle andre av kretsen. 4 (2) Som arbeidstakere regnes ikke dommere eller interne trenere som mottar standard godtgjørelse etter klubbens retningslinjer. 5 (2) Av praktiske årsaker krever vi inn en gang for hele året. 14 Rådgivende medlemsmøter har klubben ingen tradisjon for å avholde. Bør absolutt vurderes. 15 (6) Det presiseres at styreprotokollene er åpne for medlemmene. Dersom det er ønskelig kan de gjøres lettere tilgjengelige (i hallen?). Normal møtefrekvens er en gang pr måned i sesongen. 23(3) Tidligere sonderinger med naboklubber om ligasamarbeide er foreløpig skrinlagt.

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN

VEDTEKTER FOR IL KAMPEN VEDTEKTER FOR IL KAMPEN Utgave 1 vedtatt årsmøtet 1999 Utgave 2 revidert årsmøtet 2005 Utgave 3 revidert årsmøtet 2006 Utgave 4 revidert årsmøtet 2007 Utgave 5 revidert årsmøtet 2010 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag og/eller drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). LOV FOR VAREGG ALLIANSE-IDRETTSLAG Lov for Varegg allianse-idrettslag, stiftet 11.04.1947 Vedtatt den 01.02.2006 Godkjent av Idrettsstyret den.. 1 Formål Allianse-idrettslagets formål er å organisere idrettslag

Detaljer

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973

Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Lov for Nimbus Fallskjermklubb stiftet 01.03.1973 Vedtatt den 23.05.2002 Revidert på årsmøtet: 03.03.2010 Revidert på årsmøtet: 13.01.2012 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått)

LOVER FOR NESODDEN SEILFORENING Forslag til lovendring (uthevet med blått) Forslag til lovendring (uthevet med blått) Stiftet 17.januar 1960 Vedtatt på årsmøte 21.3.1960 med senere endringer senest årsmøtet 328.32.201209 Godkjent av Akershus Idrettskrets 5.1.2009. Foreningens

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

LOV for. Bodø Sportsskytterklubb

LOV for. Bodø Sportsskytterklubb LOV for Bodø Sportsskytterklubb Siste endring vedtatt på årsmøtet 27. januar 2011 Innholdsfortegnelse Lov for BODØ SPORTSSKYTTERKLUBB, stiftet 9. august 1955... 3 1 Formål... 3 2 Organisasjon... 3 3 Medlemmer...

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL)

LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL) LOV FOR IDRETTSLAGET BRODD (FOTBALL) Lov for Idrettslaget Brodd (Fotball), stiftet 25. april 1913. Vedtatt den 17. mars 2003 med senere endringer senest av 14. mars 2011 Godkjent av Idrettsstyret 1 den..

Detaljer

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord

Lov for Tromsø Ryttersportsklubb. Forord Lov for Forord Mars 2003 Dette er tredje opplag av lagets lov som ble vedtatt på årsmøtet 18. mars 2001. Første opplaget ble kun trykket i tjue eksemplarer og fordelt blant styrets medlemmer, valgkomité

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Kvalitshåndbok Hasundgot IL vedlegg 1. Side 1 av 8 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Vedtekter for Kragerø Golfklubb

Vedtekter for Kragerø Golfklubb Vedtekter for Kragerø Golfklubb Lov for Kragerø Golfklubb stiftet 09.12.1998. Vedtatt den 09.feb.2000, endret på årsmøte 4.des.2001, 26.mars 2003, 28.feb.2008 og sist 25.feb.2010. Godkjent av idrettsstyret

Detaljer

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1

Vedtatt av årsmøtet 2. mai 2005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.02.2006 1 LOVER FOR TROMSØ TURNFORENING Stiftet 9. april 186 Vedtatt av årsmøtet. mai 005 Godkjent av Idrettsstyret den 06.0.006 1 1 Formål Tromsø Turnforenings formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund

Detaljer

1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2.

1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) 2. Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag organisert av allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret,

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Lillehammer Svømmeklubb Side 1 av 8 Basis-Lovnorm Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent

Detaljer

Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet 27.1.1884

Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet 27.1.1884 Lov for Trondhjems Skiklub, stiftet 27.1.1884 Vedtatt den 6.10.2003 med senere endringer av 18.03.2013 Godkjent av Idrettsstyret 1 den 08.10.2013 1 Formål Trondhjems Skiklub er et idrettslag (heretter

Detaljer

Lover for Dahle Idrettslag Vedtatt den 22.05.2012

Lover for Dahle Idrettslag Vedtatt den 22.05.2012 Lover for Dahle Idrettslag Vedtatt den 22.05.2012 Lovene er ihht BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) 1 Lov for Dahle Idrettslag, stiftet 11.november 1938. Statuttene fra

Detaljer

2 Organisasjon Nøtterøy AIL er medlem av NIF gjennom Vestfold idrettskrets.

2 Organisasjon Nøtterøy AIL er medlem av NIF gjennom Vestfold idrettskrets. Generelt om basis-lovnormen: Allianse-idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte allianse-idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jfr. NIFs

Detaljer

Lov for Drøbak Kajakklubb, stiftet 6. mars 2007.

Lov for Drøbak Kajakklubb, stiftet 6. mars 2007. Lov for Drøbak Kajakklubb, stiftet 6. mars 2007. Vedtatt den 6. mars 2007 Godkjent av Idrettsstyret den..(fotnote 1, se bakerst) Navnet er videre i loven forkortet til DKK. 1 Formål DKK s formål er å drive

Detaljer

LOV FOR HOKKSUND TROPPSTURN

LOV FOR HOKKSUND TROPPSTURN LOV FOR HOKKSUND TROPPSTURN Lov for Hokksund Troppsturn, stiftet 6. februar 2002. Vedtatt den 8. mars 2002, med senere endringer, senest av 24.02.2014. Godkjent av Buskerud Idrettskrets 01.10.2014. 1 Formål

Detaljer

Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977

Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977 Lov for Tromsø klatreklubb stiftet 18. oktober 1977 Vedtatt på Tromsø klatreklubbs ekstraordinært årsmøte 25. februar 2013 Innholdsfortegnelse: Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Formål 1-2. Organisasjon

Detaljer

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949

Lov for Gjø-Vard Orienteringslag, stiftet 13.12.1949 Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

Utskrift av lovnorm for idrettslag

Utskrift av lovnorm for idrettslag Utskrift av lovnorm for idrettslag 24. september 2004 Dette er en redigert utskrift i Microsoft Word av basislovnorm for idrettslag på bokmål. Utskriften er gjort 24. september 2004. Sjekk alltid utskriften

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til styrets forslag om at 1 og 12 i foreningens lov foreslås endres slik det er markert med rødt nedenfor:

Forslag til vedtak: Årsmøtet slutter seg til styrets forslag om at 1 og 12 i foreningens lov foreslås endres slik det er markert med rødt nedenfor: Årsmøtet i Bærum Seilforening Forslag til behandling under sakslistens pkt 6. Forslag nr. 1. Endring av foreningens lov Forslag nr. 2. Disponering av overskudd fra Ulf og Lissen Sandviks minnefond Forslag

Detaljer

Lov for Rosenborg Ballklub stiftet 19. mai 1917

Lov for Rosenborg Ballklub stiftet 19. mai 1917 Lov for Rosenborg Ballklub stiftet 19. mai 1917 Med endringer vedtatt på årsmøte 28. februar 2012 1. Formål. Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer 1. Klubbens formål

Detaljer

SPORTSKLUBBEN FALKS LOVER. (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

SPORTSKLUBBEN FALKS LOVER. (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) SPORTSKLUBBEN FALKS LOVER. (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Sportsklubben Falks lover bygger på Idrettstyrets mal vedtatt på dets årsmøte 28.11.2007.. Formål Idrettslagets formål er å drive idrett

Detaljer

FOTBALL - SKI - BANDY - ALLIDRETT Klubbhus; Gamborgs vei 5-3022 Drammen

FOTBALL - SKI - BANDY - ALLIDRETT Klubbhus; Gamborgs vei 5-3022 Drammen FOTBALL - SKI - BANDY - ALLIDRETT Klubbhus; Gamborgs vei 5-3022 Drammen LOV FOR DRAMMENS BALLKLUBB Klubben ble stiftet 14. august 1909, og var en sammenslutning av de to gutteklubbene Spring og Idun. Loven

Detaljer

Lov for Fylkeskontorenes bedriftsidrettslag

Lov for Fylkeskontorenes bedriftsidrettslag Lov for Fylkeskontorenes bedriftsidrettslag Stiftet 23.09.1968 Vedtatt den 23.09.1968 med senere endringer senest av 06.05.2010. Godkjent av Idrettsstyret den [dato] 1 1 Formål Bedriftsidrettslagets formål

Detaljer