HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20/04/98 Internt nr.: Erstatter dato: 21/10/97 PHENOLPHTALEIN INDICATOR 1%

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20/04/98 Internt nr.: Erstatter dato: 21/10/97 PHENOLPHTALEIN INDICATOR 1%"

Transkript

1 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Anchor/M-I Drilling Fluids A.S. OLF-godkjent HANDELSNAVN KJEMISK NAVN Blanding av 2-propanol og fenolftalein SYNONYMER Fenolftalein Indikator 1% PRODUKTTYPE Laboratoriekjemikalie. Produsent/importør Anchor/ M-I Drilling Fluids A.S. Adresse Gamle Forusvei 43 Postnr & sted 4033 Forus Telefon Faks Kontaktperson Dagrunn Dirdal, Utarbeidet av Anne Karin Fosse Nødtelefonnummer OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING Nr Ingrediens navn CAS-NR Kons.(vekt%) Fareklasse/Anm. 1 2-PROPANOL % F,11 2 FENOLAFTALEIN % IK Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, Fo=Brannfarlig, N=Miljøskadelig, M=Arvestoffskadelig, A=Allergifremkallende, K=Kreftfremkallende, R=Reproduksjonsskadelig. 3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Meget brannfarlig. Produktet er vurdert ikke merkepliktig mhp. helsefare. Meget brannfarlig 4. FØRSTEHJELPSTILTAK Sannsynligheten for helseskade er meget liten ved arbeid med dette produktet. Flytt straks den skadede fra eksponeringskilden. Vanlig førstehjelp; ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. INNÅNDING Sørg for ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis større mengde er innåndet eller pasienten kjenner ubehag. HUDKONTAKT Ta av forurensede klær. Vask huden nøye med såpe og vann. Erstatt tap av hudfett med passende salve. Kontakt lege hvis irritasjon oppstår. ØYEKONTAKT Skyll straks øyet med mye vann mens øyelokket løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

2 SVELGING FREMKALL IKKE BREKNING! Gi straks et par glass melk eller vann hvis den skadede er ved full bevissthet. For mye vann øker faren for brekninger som forverrer skaden. Gi aldri noe via munnen hvis pasienten har nedsatt bevissthet. Kontakt lege. MEDISINSK INFORMASJON Produktet består for det meste av 2-propanol (isopropanol) som er noe giftigere enn f.eks. etanol. 2-Propanol påvirker sentralnervesystemet og gir en bedøvende effekt. Alvorlige forgiftninger er påvist ved inntak av 10 ml ren 2-propanol. Produktet kan fremkalle eksem ved langvarig kontakt. Behandling: Ventrikkelskylling utføres etter intubering. Lett blødning forekommer ofte ved ventrikkelskylling og denne motvirkes med skylling med kaldt vann. Aktivt kull binder ikke 2-propanol og gis bare ved blandingsforgiftninger med medikamenter. Generell helsekontroll. 5. TILTAK VED BRANNSLOKKING PASSENDE BRANNSLUKNINGSMIDDEL Vanndusj -tåke eller -dis. Alkoholresistent skum. Karbondioksid (CO2). Pulver. BRANN- OG EKSPLOSJONSFARER MEGET BRANNFARLIG! Damper er tyngre enn luft og kan bre seg langs bakken til tennkilder. Dampene kan danne eksplosiv blanding med luft. ANNEN INFORMASJON Evakuer alt personell, ta på verneutstyr for brannslukking. Fjern branntruede beholdere, hvis mulig uten risiko for personellet. Benytt vann i tåkestråle til avkjøling av beholdere og omgivelser. Bruk ikke vannstråle ved brannslukking, kan forårsake sprut av brennende materiale. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL Fjern alle kilder til antennelse. Benytt nødvendig verneutstyr. Sørg for skikkelig ventilasjon. EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRENSNING OG OPPRENSKING Søl kan tørkes opp med klut eller papirhåndkle. Små mengder spyles bort med mye vann. 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING HÅNDTERINGSVEILEDNING Unngå oppvarming, gnist og åpen ild. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Beholdere må holdes tett lukket når de ikke er i bruk. Ta forholdsregler mot statisk elektrisitet. Bruk angitt verneutstyr. Sørg for god ventilasjon. LAGRINGSANVISNING Oppbevares på kjølig, tørt og ventilert lager og i lukkede beholdere. Oppbevares i originalemballasjen. Oppbevares adskilt fra oksiderende materiale. 8.EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR Ingrediens navn CAS-nr Adm.norm Adm. år 2-PROPANOL ,0 mg/m3 FOREBYGGENDE TILTAK Sørg for god ventilasjon. Tilsølte klær holdes adskilt og vaskes før de brukes igjen. Sørg for god hygiene. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Håndkrem eller fuktighetskrem bør benyttes for å beskytte mot utvasking av hudfett eller oppsprekking av huden. ÅNDEDRETTSVERN Normalt kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsbeskyttelse. Arbeid i gassavtrekk under langvarige arbeidsoperasjoner.

3 ØYEVERN Bruk tettsluttende vernebriller eller ansiktskjerm ved fare for sprut. ARBEIDSHANSKER Bruk langermede hansker. Bruk vernehansker av: Nitrilgummi. Neoprengummi. Laminatplast med EVOH. VERNEKLÆR Bruk hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt. Laboratoriefrakk 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Tilstandsform: Farge: Lukt: Løslighet: Væske. Fargeløs. Alkoholisk. Lett oppløselig i vann. Smelte/Frysepunkt: Ikke kjent Tetthet: 0.79 g/cm3 Eksplosjonsomr., %-%: Løslighet i vann: Damptrykk: 33 mm Hg Metningskons.: Dekomponeringstemp.: Rel. tetth. i m. luft(l=1): ph løsning: Kokepunkt: Ikke kjent Flammepunkt: 11 C ph konsentrat: - Molvekt: Viskositet: Tenntemperatur: 398 C Luktegrense: Rel. damptetthet, (l=1): Ikke kjent Rel. fordampningshast.: Luftreaktiv: Vannreaktiv: 10. STABILITET OG REAKTIVITET STABILITET Normalt stabil. REAGERER MED Vil reagere voldsomt med: Oksiderende materiale. Kan reagere eksplosjonsartet med kalsiumhypokloritt, ulike peroksider, visse nitrater og salpetersyre. Antennes av blant annet krom(iii)oksid. FARLIGE SPALTNINGSPRODUKTER Ved brann eller høy temperatur dannes: Produkter av ufullstendig forbrenning; Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Stikkende røyk/damper. 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE Langvarig og gjentatt innånding av løsemiddeldamper fra produktet utgjør en helsefare. INNÅNDING Innånding av høye dampkonsentrasjoner kan virke bedøvende på sentralnervesystemet (CNS). Kan gi symptomer som tretthet, nedsatt dømmekraft, hodepine, svimmelhet og åndedrettsbesvær. HUDKONTAKT Langvarig eller gjentatt kontakt med kjemikaliet kan gi: Uttørring av huden med fare for eksem. ØYEKONTAKT Damp eller sprut i øyet kan gi rødhet, svie og ubehag. SVELGING Svelging av selv små mengder er helsefarlig og kan medføre alvorlig forgiftning. Påvirker sentralnervesystemet på samme måte som ved innånding.

4 AKUTTE OG KRONISKE SKADEVIRKNINGER Gjentatt og langvarig innånding av løsemiddeldamper kan gi løsemiddelskade. 12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARE ANNEN INFORMASJON Pga. liten emballasjestørrelse forventes det ikke store miljøeffekter ved et evt. utslipp. 13. FJERNING AV RESTER OG AVFALL Små mengder spyles bort med mye vann. Større mengder behandles som spesialavfall. AVFALLSKLASSE andre organiske løsemidler, vaskevæsker og utgangsvæsker 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT PROPER SHIPPING NAME Toll. reg. no: HAZCHEM (Y=sort,y=hvit): ISOPROPANOL ADR (Vei) Klasse 3,3b Fareseddel 3 Farenummer 33 Margnr 2301 RID (Jernbane) Klasse 3,3b Etikett 3 Farenummer IMDG (Sjø) Klasse 3,2 Etikett - Forpakn.gruppe II EmS 3-06 MFAG 305 Marine Pollutant Sub. risk Side 3244 IATA (Fly) Klasse 3 Sub. risk - Etikett Liquid flammable Forpakn.gruppe II Emballasjestørrelse, pakkemåte o.l. avgjør også om produktet skal transporteres som farlig gods eller ikke.

5 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Fareklasse/Anm. Meget brannfarlig SAMMENSETNING 2-PROPANOL (60-100%), FENOLAFTALEIN (0-1%) R-SETNINGER R-11 Meget brannfarlig. S-SETNINGER S-7 Emballasjen skal holdes tett lukket. S-16 Holdes vekk fra antennelseskilder Røyking forbudt. REFERANSER Forskrift om Helsefare-, brannfare- og eksplosjonsfaremerking. Forskrift om Stoffliste. Forskrift om YL-merking. Forskrift om spesialavfall. Administrative normer Transport av farlig gods: ADR, RID, IMDG og IATA. Arbeidstilsynets brosjyrer om verneutstyr. Arbeidsmiljøsenterets hanskeguide. 16. ANDRE OPPLYSNINGER UTGITT: 20/04/98 INFORMASJONSKILDER: Datablad fra leverandør ( ), CHEMBANK-databaser (1995). LEVERANDØRENS ANMERKNINGER Anchor/M-I Drilling Fluids anser at dette dokumentet gir en korrekt beskrivelse av produktet. HMS-datablad er av veiledende karakter og skal derfor ikke benyttes som spesifikasjon på produktet. HMS-DATABLADET ER KVALITETSKONTROLLERT IHT. KRAV FRA MYNDIGHETER OG OLF. HYDRO RJUKAN ER GODKJENT AV OLF. Rev.nr.: Dato: Initialer: Hydro Rjukan har ikke ansvar for evt. feil og mangler i opplysningene fra produsenten. Dette er en nettverksversjon av OLF-godkjent HMS datablad. Signért utgave kan fås ved kontakt av Anchor/M- I Drilling Fluids, HMS-avdelingen.

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2002-04-08 Internt nr.: Erstatter dato: 1999-11-23 EXCITE

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2002-04-08 Internt nr.: Erstatter dato: 1999-11-23 EXCITE 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Teknologisk Institutt HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Bondingmateriale Tann- og munnpleieprodukter for

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2004-05-06 Internt nr.: 01940 Erstatter dato: 2002-07-19

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2004-05-06 Internt nr.: 01940 Erstatter dato: 2002-07-19 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Motoroljer. Produsent/importør Reginol Trading A/S Adresse Postboks 11 Furuset Postnr. / sted 1001 OSLO Land N Telefon 23 17

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09/03/07 Internt nr.: Erstatter dato: 16/06/06 BYCOTEST 103 (Aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09/03/07 Internt nr.: Erstatter dato: 16/06/06 BYCOTEST 103 (Aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Svart magnetpulver Pr-nr. 065436 Produsent/importør

Detaljer

Cascade Silver, Ground Fife, Airborne, Chilli Shot, Happy Spring, Fire Eyes, Nattsmell

Cascade Silver, Ground Fife, Airborne, Chilli Shot, Happy Spring, Fire Eyes, Nattsmell 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av T.I.L AS (TITO) HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Pr-nr. Cascade Silver, Ground Fife, Airborne, Chilli Shot,

Detaljer

VASELINSPRAY PRODUKTBESKRIVELSE

VASELINSPRAY PRODUKTBESKRIVELSE VASELINSPRAY PRODUKTBESKRIVELSE VASELINSPRAY er et universalfett basert på en syrefri vaselin med gode vedheftsegenskaper. VASELINSPRAY gir en konserverende smøring som forhindrer oksidasjon. Ettersom

Detaljer

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 31.10.2006 Handelsnavn: Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 11/02/2013 Internt nr.: Erstatter dato:11/08/2010. Nr Ingrediens navn CAS-NR Vekt% Fareklasse/Anm.

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 11/02/2013 Internt nr.: Erstatter dato:11/08/2010. Nr Ingrediens navn CAS-NR Vekt% Fareklasse/Anm. SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 11/02/2013 Internt nr.: Erstatter dato:11/08/2010 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA KB 21 EP 2 RED GREASE x Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert

Detaljer

ALLROUNDRENGØRING PRODUKTBESKRIVELSE

ALLROUNDRENGØRING PRODUKTBESKRIVELSE ALLROUNDRENGØRING PRODUKTBESKRIVELSE Avfettings og rengjøringsspray for hurtig og sikker rengjøring av elektroniske apparater, instrumenter, motorer m.m. Produktet er relativt hurtig fordampende, fuktutdrivende

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Rensemiddel. Pr-nr. 065442 Produsent/importør AS

Detaljer

RENOLIT WATERGUARD CA LZ

RENOLIT WATERGUARD CA LZ HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad RENOLIT WATERGUARD CA LZ Handelsnavn: RENOLIT WATERGUARD CA LZ Revisjonsdato: 27.11.2006 Erstatter: 12.03.2003 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer

BONDING PRIMER PART B

BONDING PRIMER PART B HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad BONDING PRIMER PART B Handelsnavn: BONDING PRIMER PART B Revisjonsdato: 24.01.2003 Erstatter: 04.01.2000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

Detaljer

RENGJØRINGSTABLETTER FOR RATIONAL SELFCOOKING CENTER

RENGJØRINGSTABLETTER FOR RATIONAL SELFCOOKING CENTER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Teknologisk Institutt Laboratorietjenester AS HANDELSNAVN PRODUKTTYPE RENGJØRINGSMIDLER Pr-nr.

Detaljer

Damsgårdsveien 163 5162 Laksevåg Tlf: 55 94 74 94 Fax: 55 94 74 95

Damsgårdsveien 163 5162 Laksevåg Tlf: 55 94 74 94 Fax: 55 94 74 95 HMS DATABLAD Handelsnavn: Cerastone Betongimpregnering Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 02.02.2006 Erstatter: 03.11.2005 Cerastone Betongimpregnering 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET

Detaljer

HANDELSNAVN: RENISO SE 55 GODKJENT:

HANDELSNAVN: RENISO SE 55 GODKJENT: HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad RENISO SE55 Handelsnavn: RENISO SE 55 Revisjonsdato: 25.03.2004 Erstatter: 19.05.2000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: RENISO

Detaljer

VEGGLASUR 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

VEGGLASUR 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad VEGGLASUR 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: VEGGLASUR GODKJENT: Handelsnavn: VEGGLASUR Revisjonsdato: 26.09.2002 Erstatter:

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

KARBONDIOKSID (FLYTENDE)

KARBONDIOKSID (FLYTENDE) HMSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK HANDELSNAVN KJEMISK NAVN Karbondioksid SYNONYMER Dypkjølt karbondioksid, kondensert karbondioksid, ; Flytende karbondioksid, liquid karbondioksid,

Detaljer

Miljøfare: Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Miljøfare: Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. HMS DATABLAD Handelsnavn: ZINGASOLV Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 06.12.2006 Erstatter: 26.09.2006 ZINGASOLV 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: ZINGASOLV

Detaljer

CARSYSTEM AUTO-FIT SOFT 2K-Lettsparkel

CARSYSTEM AUTO-FIT SOFT 2K-Lettsparkel HMS DATABLAD Handelsnavn: CARSYSTEM AUTO-FIT SOFT 2K-Lettsparkel Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 02.10.2007 Erstatter: 05.07.2007 CARSYSTEM AUTO-FIT SOFT 2K-Lettsparkel 1. IDENTIFIKASJON

Detaljer

Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A

Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 15.02.2005 Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A Produkttype: Anvendelsesområde: BETONGLIM Epoxylim for liming av betong. Artikkelnr:

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter)

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Kontrollert iht gjeldende regelverk (2005) Godkjent for lab.bruk Godkjent av Fellesdatabasen HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Includes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OLJESANERINGSMIDDEL Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill

SIKKERHETSDATABLAD. OLJESANERINGSMIDDEL Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill Artikkelnummer 222512 Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

INDEKS NR: - CAS NR: - Fuchs Offshore Lubricants AS Breiviken 5 5035 Bergen Tlf: 55 39 26 20 Fax: 55 33 02 01 GIFTINFO: 22 59 13 00 NØDTELEFON:

INDEKS NR: - CAS NR: - Fuchs Offshore Lubricants AS Breiviken 5 5035 Bergen Tlf: 55 39 26 20 Fax: 55 33 02 01 GIFTINFO: 22 59 13 00 NØDTELEFON: HMS DATABLAD Handelsnavn: Fuchs Renolit Unitemp 2 Helse miljø og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 03.11.2003 Erstatter: 30.04.2002 Fuchs Renolit Unitemp 2 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. MEGASIL SB Elastisk silikonbasert fugemasse.

SIKKERHETSDATABLAD. MEGASIL SB Elastisk silikonbasert fugemasse. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Elastisk silikonbasert fugemasse. Artikkelnummer 1706006001100,

Detaljer

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD Internkode: 22630 / 22642 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 22630 / 22642 Deklarasjons-nr

Detaljer

HANDELSNAVN: Antisept E 12 Plus GODKJENT: JA

HANDELSNAVN: Antisept E 12 Plus GODKJENT: JA HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad Antisept E 12 Plus Handelsnavn: Antisept E 12 Plus Revisjonsdato: 14.12.2006 Erstatter: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: Antisept

Detaljer

HMS - DATABLAD. IB FILLER No. 1

HMS - DATABLAD. IB FILLER No. 1 Internkode: 1612 Revisjonsdato: 20.03.2001 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 20.03.2001 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Nødtelefon Steen-Hansen

Detaljer

HMS - DATABLAD. NITROGEN Plasmaskjæring, matvarepakking, kjøling, frysing, drivgass, trykksetting, inertering, laboratorium m.m.

HMS - DATABLAD. NITROGEN Plasmaskjæring, matvarepakking, kjøling, frysing, drivgass, trykksetting, inertering, laboratorium m.m. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av AGA AS HANDELSNAVN KJEMISK NAVN BRUKSOMRÅDE FORMEL N 2 NITROGEN Plasmaskjæring, matvarepakking,

Detaljer

ANNET: Helsefare: Produktet er ikke merkepliktig i henhold til "Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier".

ANNET: Helsefare: Produktet er ikke merkepliktig i henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad WT20 Handelsnavn: WT20 Revisjonsdato: 08.04.2005 Erstatter: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: WT20 GODKJENT: JA KJEMISK NAVN:

Detaljer

HANDELSNAVN: FCR 842 part B GODKJENT: JA

HANDELSNAVN: FCR 842 part B GODKJENT: JA HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad FCR 842 part B Handelsnavn: FCR 842 part B Revisjonsdato: 18.01.2003 Erstatter: 07.09.2000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN:

Detaljer