WHITE SPIRIT Side 1 av 5 HMS-DATABLAD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WHITE SPIRIT Side 1 av 5 HMS-DATABLAD"

Transkript

1 WHITE SPIRIT Side 1 av 5 HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Utgitt dato 08/ Kjemikaliets navn WHITE SPIRIT Deklarasjonsnr CAS-nr EC-nummer Kjemikaliets bruksområde Løsemidler for maling og lakk Avfettingsmidler EKSTRAKSJONSMIDLER Omsetter Firmanavn Arcus Kjemi AS, avd. Drøbak Postadresse Postboks 1004 Postnr Poststed DRØBAK Land Norge Telefon Telefaks E-Post Hjemmeside Org. nr Kontaktperson Ingunn W. Bjøralt Utarbeidet av Ken Thomassen 2. Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering CAS-nr. EC-nr. Komponentnavn Innhold FH FB FM R-setninger Nafta (petroleum), hydrogen-avsvovlet tung;lavtkokende hydrogenbehandlet nafta Xn N R10, R20, R51/53, R65, R66, R67 Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol%; FB/FH/FM = Fareklasse brann/-helse/-miljø; R-setninger = Ingrediensens risikosetninger. FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, IK = Ikke klassifiseringspliktig, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. Komponentkommentarer (14-17 vol. % aromater. 3. Viktigste faremomenter Farebeskrivelse 4. Førstehjelpstiltak Generelt Innånding Hudkontakt HELSE Farlig ved innånding. Kan forårsake lungeskade ved svelging. Gjentatt eksponering kan gi t ørr eller sprukken hud Damp kan for årsake døsighet og svimmelhet. BRANN OG EKSPLOSJON: Brannfarlig. MILJØ: Giftig for vannlevende organismer: kan for årsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Fjern pasienten fra videre eksponering snarest. Vanlig førstehjelp. Frisk luft, hvile og varme. Ved bevisstløshet: Løs stramtsittende klær, stabilt sideleie. Ved åndedrettsstans gis kunstig åndedrett. Ved hjertestans, hjertekompresjon. Ved åndedrettssvikt, evt. oksygentilførsel. Kontakt lege. Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Gi kunstig åndedrett ved åndedrettsstans. Ved åndedrettssvikt, evt. oksygentilførsel. Hold den skadede varm og i ro. Tilkall straks lege. Fjern pasienten fra videre eksponering snarest. Fjern tilsølte klær. Skyll med rent

2 WHITE SPIRIT Side 2 av 5 Øyekontakt Svelging 5. Tiltak ved brannslukning Passende brannslukningsmiddel Uegnet brannslukningsmiddel Brann- og eksplosjonsfarer Personlig verneutstyr 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Metoder til opprydding og rengjøring Andre anvisninger 7. Håndtering og oppbevaring Håndtering Oppbevaring Spesielle egenskaper og farer 8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr Administrative normer vann og vask med såpe. Skaff legehjelp hvis irritasjon vedvarer etter vask. Skyll med rikelig vann (åpne øyelokk) i minst 15 minutter. Søk lege ved fortsatt ubehag. Gi ikke noe via munnen. Fremkall ikke brekning, men sørg for øyeblikkelig legehjelp. Skum, pulver eller karbondioksid (CO2), vanntåke/spray. Vannstråle. Kan danne eksplosive blandinger med luft. Bruk pressluftapparat og øyevern ved eksponering for gass eller røyk. Hold spill borte fra kloakk og vannkilder. Grøft (lag diker) for å kontrollere vannavrenning. Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Trekk straks tilbake hvis forsterket lyd fra blåsende sikkerhetsventil eller eventuell misfarging av tanker for årsaket av brann. Informer ansvarlige myndigheter ved risiko for vannforurensing. Sørg for god ventilasjon. Fjern alle antennelseskilder. Sperr av omr ådet pga. fare for glatte veier. Forhindre at materialet t ømmes i kloakken. Spill fjernes straks. Stans og samle opp lekkasje med ikke brannfarlig absorbent, f.eks. sand, jord, vermikulitt m.m. Samle opp i avfallsbeholder. Bruk t ønner for å lagre avfall (se pkt. 13). Dem evt. opp med absorberende materiale og forhindre spredning og utslipp til vannkilder og kloakk Vær oppmerksom på mulige vanninntak og sørg for varsling av impliserte brukere. UTSLIPP PÅ GATER, MARK, ETC.: Dem opp for spredning med f.eks. sand og jord. La ikke avrenning komme i kloakk eller vannveier. Ved spill av større mengder foretas først oppumping med egnet utstyr. Unngå at større mengder av produktet slippes ut i vannkilder, kloakk eller miljøet generelt. Spillet m å samles opp. Mindre rester tas opp med absorberende materiale. Absorber små mengder i papirhåndklær; la det fordampe på et sikkert sted (f.eks. i avtrekk). Stopp utstrømming av gass eller væske hvis mulig. Stopp videre utslipp og varsle de rette instanser. UTSLIPP TIL VANN: Grøft i betryggende avstand fra større mengder spilt materiale for senere oppsamling/fjerning. GENERELT: Væske som lekker ut innebærer ingen direkte brannfare. Fare for eksplosiv damp -/luft-blanding over bakken. Fjern antennelseskilder. Dampene er tyngre enn luft og brer seg langs gulvet eller bakken. Ventiler og begrens sølet. Oppsamlet volum behandles som spesialavfall. Ref pkt 13. Biologiske renseanlegg kan bli forgiftet av større utslipp. Unngå røyking, bruk av åpen ild, sveising o.l. Unng å søl, hud- og øyekontakt. Unngå innånding av damper. Brannfarlig stoff: Holdes vekk fra oksiderende stoff, varme og flammer. Beholder og overføringsutstyr må jordes for å eliminere gnister dannet ved utladning av statisk elektrisitet. Lagre beholderen tett lukket p å et tørt, kjølig og godt gjennomluftet sted. Utendørs eller separat lagring. Håndteres ellers som B-væske iht. Lov om brannfarlige varer. Kan angripe enkelte plaststoffer, gummi og overtrekksmaling. Vask hendene etter hvert skift, og før spising, røyking eller bruk av toalett. Vask straks hud som er blitt våt. Pga. brann - og eksplosjonsfare er røyking og åpen ild forbudt. CAS-nr. EC-nr. Komponentnavn 8 t. normverdi ppm/mg/m3 Kort normverdi ppm/mg/m3 Norm år Nafta (petroleum), hydrogen-avsvovlet tung;lavtkokende hydrogenbehandlet nafta. 275,0 mg/m Eksponeringskontroll Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk prosess-kontroll for ikke å overskride Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Anskaff utstyr for hurtig og rikelig øyeskylling. Gå ikke med tøy som er blitt tilsølt av produktet. Åndedrettsvern Ved fare for utilstrekkelig ventilasjon benyttes: Maske m/filter BRUN A (kapasitet 1, 2 eller 3) organiske damper. Åndedrettsvern med tilført ren luft. Bærbart pusteapparat. Kontroller at masken er tett og skift filter i tide. Under opphold i

3 WHITE SPIRIT Side 3 av 5 Håndvern Øyevern Annet hudvern enn håndvern 9. Fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Væske. Lukt Karakteristisk. Hydrokarboner Farge Fargeløs. Løselighet i vann Uløselig i vann Løselighet i organisk løsningsmiddel Løselig i organiske løsningsmidler.. Relativ tetthet 787 kg/m3 v/15 C Kokepunkt/ kokepunktintervall C (typisk) Flammepunkt 43 C Eksplosive egenskaper 0,6-6,5 Selvantennelighet 220 C Fordampningshastighet 0,19 (n-but.acetat=1) Damptrykk 40 mmhg v/25 C Damptetthet Ca. 5 Andre fysiske og kjemiske egenskaper Fysiske og kjemiske egenskaper Aromatinnhold, vol.%: 15 (typisk) 10. Stabilitet og reaktivitet Materialer som skal unngås Farlige spaltningsprodukter Stabilitet 11. Opplysninger om helsefare Toksikologisk informasjon Oral toksisitet Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Kroniske effekter Allergi Kreft Reproduksjonsskader gasskonsentrasjoner over 2 vol-% ( for eksempel ved uhell) må det brukes friskluftsutstyr. Bruk hansker ved fare for hudkontakt. Bruk vernehansker av ugjennomtrengelig materiale, neopren, nitril, PE, laminatplast med EVOH, teflon. *) Ref. "Velg riktig vernehanske mot kjemikalier" utgitt av Arbeidsmiljøsenteret. Vernehansker m å benyttes ved fare for hudkontakt. Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. Kontaktlinser bør ikke brukes ved arbeid med dette produktet. Bruk hensiktsmessige verneklær for å beskytte mot mulig hudkontakt. Ta straks av alle klær som er blitt våte eller tilsølt. Forurensede klær skal legges i tette beholdere for videre behandling. Advar vaskepersonalet om produktets egenskaper. Sørg for dusj nær arbeidsplassen. Ta straks av alle klær som er blitt våte eller forurenset. Oksiderende materiale. Damper kan danne eksplosive blandinger med luft. Ved oppvarming eller forbrenning kan karbonmonoksid (CO) eller andre helseskadelige stoffer dannes. Stabilt. Kjemisk stabil. Produktet skader pakninger, lakkerte og malte flater, beskyttende og tettende fett og oljebelegg, samt klær og redskaper av gummi. (oral-mus) 3400 mg/kg I industrien representerer inn ånding den største faren. Fremkaller eksem ved langvarig kontakt. Åndedrettsbesvær kan oppst å ved høye dampkonsenrasjoner. Innånding av sprøytetåke kan være skadelig, innånding av løsemiddeldamper kan være skadelig. Symptomer er hodepine, kvalme og beruselse. Langvarig innånding av løsemidler kan føre til løsemiddelskader. Dampene irriterer luftveiene. Inneholder etylbenzen. Etylbenzen er klassifisert som mulig kreftfremkallende for mennesker på grunnlag av dyreforsøk Symptomer er hodepine, kvalme,og beruselse. Dampene irriterer luftveiene. Innånding av løsemiddeldamper er skadelig. Kan gi sprekkdannelse og fare for eksem, og uttørring av huden. Gjentatt langvarig kontakt med fortynnede l øsninger kan medføre eksem. Avfetter huden og kan gi sprekkdannelse og eksem ved langvarig kontakt. Kan virke irriterende. Sprut eller høye dampkonsentrasjoner kan skade. Kvalme, oppkast, diare, magesmerter. Små mengder væske som aspireres til lungene ved svelging eller brekning kan gi alvorlig lungeskade. Kjemisk lungebetennelse kan forekomme fra noen timer opp til et døgn ved svelging av produktet, eller hvis brekninger har kommet ned i lungene. Fare for varig skade på hjerne, lever og nyre ved gjentatt og langvarig p åvirkning (løsemiddelskade). Allergifremkallende egenskaper er ikke kjent. Note P: Petroleumsdestillater med <0.1% benzen er ikke klassifisert som kreftfremkallende. Ikke karsinogen Produktet ansees ikke å være reproduksjonsskadelig.

4 WHITE SPIRIT Side 4 av Miljøopplysninger Økotoksisitet Mobilitet Persistens og nedbrytbarhet Bioakkumulasjonspotensial 13. Fjerning av kjemikalieavfall Avfallskode EAL Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet 14. Opplysninger om transport Giftig for vannlevende organismer; kan for årsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Produktet flyter og kan spres til store områder på vann. Det trenger delvis ned i jord og kan forurense grunnvannet. Produktet fordamper delvis fra jord- og vannoverflater. Flyter p å vann. Produktet kan forurense grunnvannet, hvis det kommer ned i jorda. Oksideres hurtig ved fotokjemiske reaksjoner i luft. Løsemidlet fordamper raskt og bionedbrytes lett. Mulighet for bioakkumulering. Log Pow>3 Produktet har liten tendens til bioakkumulering. Etylacetat: log Pow: 0, andre løsemidler og l øsemiddelblandinger Avtal avfallsdisponeringen med kommuneingeniøren, kfr. forskriftene. Leveres til autorisert mottager av spesialavfall som spesialavfallsgruppe Utstyr vaskes med vann og vanlig vaskemiddel. Varenavn (nasjonalt) Turpentine substitute. / Mineralterpentin eller White spirit. UN-nr Farlig gods ADR/RID Klasse: 3 Fare nr.: 30 Farlig gods IMDG Klasse: 3.3 Emballasjegruppe: III Fareseddel 3 Andre relevante opplysninger EMS: 3-07 Marine Pollutant: Ja Klassifiseringskode ADR: F1 Emballasjegruppe ADR: III 15. Opplysninger om lover og forskrifter Faresymbol YL-gruppe 4 YL-tall 1985 m³/l Sammensetting på merkeetiketten Nafta (petroleum), hydrogen-avsvovlet tung;lavtkokende hydrogenbehandlet nafta.: % R-setninger Brannfarlig. R-65 Helseskadelig; kan forårsake lungeskade ved svelging. Farlig ved innånding. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. R-67 Damp kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Giftig for vannlevende organismer. Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. S-setninger Unngå hudkontakt. S-38 Ved utilstrekkelig ventilasjon, m å det benyttes egnet åndedrettsvern. S-42 Bruk egnet åndedrettsvern ved utgassing/sprøyting. S-210 Bruk trykkluft- eller friskluftsmaske i trange rom. S-43 Ved brannslukking, bruk skum, pulver, karbondioksid eller sand. Bruk ikke vann.. S-62 Ved svelging må ikke brekning fremstelles: kontakt lege omg ående og vis denne etikett eller emballasje. S-61 Unngå utslipp til miljøet. Se produktdatablad for ytterligere informasjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Andre anmerkninger Utarbeidet iht. EØS-avtalens vedlegg II, kap. XV og rådsdirektivene 67/548/EØF, pkt 1 og 88/379/E ØF, pkt 10 samt kommisjonsdirektivene 91/442, pkt. 12b og 91/155/E ØF med senere endringer. Referanser (Lover/Forskrifter) Utarbeidet iht forskrifter om klassifisering og merking av farlige kjemikalier og stoffliste over farlige stoffer (Statens forurensningstilsyn, Arbeidstilsynet, Direktoratet for brann og eksplosjonsvern), utgitt 1. januar Administrative normer (Arbeidstilsynet). Forskrift om spesialavfall (Vedtatt 10. sept. 1996, sist endret 1. juli 1999). Dispensasjon fra Arbeidstilsynet datert januar 1994, med forlenget gyldighet datert januar Forskrift om spesialavfall av 01/07-99 T-1301 fra Miljøverndepartementet.

5 WHITE SPIRIT Side 5 av Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet Erstatter HMS-datablad av 21/ Liste over relevante R-setninger (i R10 Brannfarlig.R20 Farlig ved innånding.r51/53 Giftig for vannlevende seksjon 2) organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging.r66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet Leverandørens anmerkninger Skader ikke maling, lakk, glass eller aluminium ved bruk som angitt. De data som er gitt i denne informasjon gjelder kun for det beskrevne produkt slik det er og ikke for dets bruk i kombinasjon med andre produkter eller i en prosess. Informasjonen er etter WILLIAM NAGEL A/S's beste viten korrekt pr. oppgitt data, men det kan ikke gis noen garanti for dette eller for at informasjonen er fullstendig dekkende. Det er brukerens eget ansvar å bringe på det rene om informasjonen er anvendelig og fullstendig for sin bruk av produktet.

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express TANGIT PVC-U express Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.10.2010 Kjemikaliets navn TANGIT PVC-U express

Detaljer

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51%

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% SVOVELSYRE < 51% Side 1 av 5 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.06.2005 Revisjon 29.10.2007 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A

SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A Colpor 200PF, komp. A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Colpor 200PF, komp. A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.02.2005 Revisjon 11.11.2008 Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE

SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE RBI SAFE Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.09.2007 Revisjonsdato 19.05.2010 Kjemikaliets navn RBI SAFE Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting

SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting Kaldavfetting Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 31.08.2009 Revisjonsdato 13.04.2014 Kjemikaliets navn Kaldavfetting

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Beis

SIKKERHETSDATABLAD. Beis SIKKERHETSDATABLAD Beis SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 1/28/2015 10:21:13 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Beis Artikkelnr. 36150,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.04.2010 Kjemikaliets navn Mercasol 3 AL (1

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891 FC, PART B

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891 FC, PART B SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891 FC, PART B 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Varenr. Bruksområde Leverandør Kontaktperson CARBOGUARD 891 FC, PART B 8146-N-901 To komponent

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD INDETSHOCK OG SHOCKSTAR IKKE ELEKTRISKE TENNERE, TS, BC, SC, MS

SIKKERHETSDATABLAD INDETSHOCK OG SHOCKSTAR IKKE ELEKTRISKE TENNERE, TS, BC, SC, MS INDETSHOCK OG SHOCKSTAR IKKE ELEKTRISKE TENNERE, TS, BC, SC, MS Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD INDETSHOCK OG SHOCKSTAR IKKE ELEKTRISKE TENNERE, TS, BC, SC, MS 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD Internkode: 22630 / 22642 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 22630 / 22642 Deklarasjons-nr

Detaljer

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG Side 1 av 5 HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER

SIKKERHETSDATABLAD SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.01.2010 Kjemikaliets navn SUPER KVIKK

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker

SIKKERHETSDATABLAD. SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vindusvask, Vaskeforsterker SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD SALMIAKK - Fettløser, Flekkfjerner, Grovrengjøring, Vindusvask, Vaskeforsterker Seksjon 1:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby.

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby. Revisjonsdato: 18.05.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 18.05.2006 Produsent, importør Internett Deklarasjons-nr 42510 Produkttype/Anvendelse FJERBY A/S

Detaljer

Damsgårdsveien 163 5162 Laksevåg Tlf: 55 94 74 94 Fax: 55 94 74 95

Damsgårdsveien 163 5162 Laksevåg Tlf: 55 94 74 94 Fax: 55 94 74 95 HMS DATABLAD Handelsnavn: Cerastone Betongimpregnering Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 02.02.2006 Erstatter: 03.11.2005 Cerastone Betongimpregnering 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. BETASEAL X 2500 komponent A

SIKKERHETSDATABLAD. BETASEAL X 2500 komponent A BETASEAL X 2500 komponent A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD BETASEAL X 2500 komponent A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.07.2003 Revisjon 07.08.2008 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Varenr. Bruksområde Leverandør Kontaktperson CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A 8146-N-000

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua

SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua ADDI Aqua Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Opplastet ADR TUK22.pdf Utgitt dato 05.02.2010 Revisjonsdato 03.05.2010 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/26/2015 8:36:04 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn TRANSMISJONSOLJE

Detaljer

HMS-DATABLAD ZODIAC LIM, ALL PURPOSE 7096 OG 7020

HMS-DATABLAD ZODIAC LIM, ALL PURPOSE 7096 OG 7020 SN: 10300 HMS-DATABLAD ZODIAC LIM, ALL PURPOSE 7096 OG 7020 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn ZODIAC LIM, ALL PURPOSE 7096 OG 7020 Varenr. ZO 7096, ZO 7020 Deklarasjonsnummer:

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer