AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. beleggstoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. beleggstoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk."

Transkript

1 Ref /D Rev.nr. 1.2 Revidert den Trykkdato AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot beleggstoff Bare for industriell bruk og yrkesbruk. Anbefalte begrensninger på bruken 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet E-postadressen til personen som er ansvarlig for SDS-en Norway 1.4 Nødtelefonnummer Norway Denne informasjonen er ikke tilgjengelig. Sto Norge AS Postadresse: Waldemar Thranes gate 98A N Oslo Besøksadresse: Waldemar Thranes gate 98B N Oslo Telefon: Telefaks: Miljøavdelingen Sto Scandinavia AB Telefon: +44 (0) Giftinformasjonen AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen Vurdering ( FORORDNING (EF) nr. 1272/2008) Brennbare væsker, Kategori 3 Akutt giftighet, Kategori 4 Hudirritasjon, Kategori 2 Øyenirritasjon, Kategori 2 Hudsensibilisering, Kategori 1 Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse, Kategori 3, Luftveier Spesifikk målorgan systemisk giftighet - gjentatt utsettelse, Kategori 2 H226: Brannfarlig væske og damp. H332: Farlig ved innånding. H315: Irriterer huden. H319: Gir alvorlig øyeirritasjon. H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. 1/19

2 Vurdering (67/548/EØF, 1999/45/EF 1999/45/EF: Fareklasse Brannfarlig R-setning(er) R10 Brannfarlig. 1999/45/EF: Fareklasse Farebetegnelse Helseskadelig Helseskadelig R-setning(er) R20 Farlig ved innånding. 1999/45/EF: Fareklasse Farebetegnelse Sensibiliserende Irriterende R-setning(er) R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. 2.2 Merkingselementer Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008) Farepiktogrammer Signalord Fareutsagn Forsiktighetsutsagn Advarsel H226Brannfarlig væske og damp. H315Irriterer huden. H317Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319Gir alvorlig øyeirritasjon. H332Farlig ved innånding. H335Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H373Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Forebygging: P210Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. - Røyking forbudt. P260Ikke innånd damp. P280Benytt vernehansker/ vernebriller/ ansiktsskjerm. Reaksjon: P305 + P351 + P338VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P303 + P361 + P353VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. P312Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. Avhenting: P501Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottaker for avhending eller leveres til kommunal miljøstasjon. Tilleggsmerking: 2/19

3 Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon. Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering: Heksametylendiisocyanat, homopolymer Xylen (blanding av isomere) 2.3 Andre farer Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Ikke anvendbar AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 3.2 Stoffblandinger Kjemiske beskaffenhet Polyuretanherder basert på alifatisk polyisocyanat Farlige komponenter Kjemisk navn Heksametylendiisocyanat, homopolymer CAS-nr. EC-nr. Registreringsnum mer XXXX Klassifisering (67/548/EØF) R43 Xi; R37 Xn; R20 Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008) Acute Tox.4; H332 Skin Sens.1; H317 STOT SE3; H335 Konsentrasjon (%) 70 - < 90 Xylen (blanding av isomere) XXXX etylbenzen R10 Xn; R20/21 Xi; R36/37/38 Xn; R65 F; R11 Xn; R20 Flam. Liq.3; H226 Acute Tox.4; H332 Acute Tox.4; H312 Skin Irrit.2; H315 Eye Irrit.2; H319 STOT SE3; H335 STOT RE2; H373 Asp. Tox.1; H304 Flam. Liq.2; H225 Acute Tox.4; H < 12,5 1 - < 10 heksametylen-1,6- diisocyanat 2-metoksy-1- metyletylacetat XXXX XXXX T; R23 Acute Tox.4; H302 0,1 - < 0,5 Xi; R36/37/38 Acute Tox.1; H330 Eye Irrit.2; H319 R42/43 STOT SE3; H335 Skin Irrit.2; H315 Resp. Sens.1; H334 Skin Sens.1; H317 R10 Flam. Liq.3; H < 20 3/19

4 For forklaring på forkortelser, se seksjon 16. AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generell anbefaling Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Når symptomer vedvarer eller ved alle tvilstilfeller, søk råd fra lege. Førstehjelpmanskap trenger å beskytte seg selv. Ved tilfeldig innhalering av damper eller dekomponeringsprodukter flytt ut i frisk luft. Kontakt lege ved betydelig påvirkning. Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Vask huden grundig med såpe og vann eller bruk en anerkjent hudrenser. IKKE bruk oppløsningsmidler eller tynningsmidler. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer. I tilfelle av øyekontakt, fjern kontaktlinsen og skyll umiddelbart med rikelige mengder vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Kontakt lege. Øyeskylleflasker må finnes i umiddelbar nærhet. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Skyll munnen med vann og drikke deretter mye vann. Fremkall IKKE brekninger. Sørg for legetilsyn. 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede Symptomer Ingen informasjon tilgjengelig. 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig Behandling Behandles symptomatisk. Ingen informasjon tilgjengelig. AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.1 Slokkingsmidler Egnede slokkingsmidler Upassende slokkingsmidler 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen CO2, slukningspulver eller vann i spredt stråle.større branner bekjempes med vann i spredt stråle eller med skum som er motstandsdyktig mot alkohol. Vannstråle med høyt volum Ved oppheting og i tilfelle av brann er dannelseav giftige gasser mulig. Karbonmonoksid Karbondioksid (CO2) Nitrogenoksider (NOx) 4/19

5 Isocyanatdamp (Spor) Hydrogencyanid 5.3 Råd til brannmannskaper I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Komplett drakt for beskyttelse mot kjemikalier Ytterligere råd Vann fra brannslukkingen må ikke få komme i avløp, jordsmonn eller vann Forurenset slukkevann og jordsmonn må deponeres i henhold til lokale forskrifter. AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing 6.4 Henvisning til andre avsnitt Unngå innånding av damper, aerosoler. Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk eget verneutstyr. Sørg for skikkelig ventilasjon. Unngå uautorisert adgang. Forhindre at produktet kommer ned i kloakk, grøfter og kjellere. Ikke la stoffet komme i kontakt med jord, overflate- eller grunnvann. Begrens og samle spill med absorberende materiale som ikke er brennbart, (f.eks. sand, jord, diatomejord, vermikulitt) og plasser i beholder for avskaffelse i henhold til lokale / nasjonale bestemmelser (se seksjon 13). Oppbevares i avfallstønner, må ikke lukkes (C02 utvikling) Rens forurenset overflate grundig. Egnede rensemidler Vann Bør ikke slippes ut i omgivelsene. Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8. AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering Råd om trygg håndtering Hygienetiltak Unngå kontakt med huden og øynene. Pust ikke inn damper eller sprøytetåke. Personer med ømfintlig hud eller astma, allergier, kroniske eller gjentatte luftveisplager skal ikke ha omgang med dette preparatet. Følg beskyttelses- og sikkerhetsforskriftene i henhold til norsk regelverk Tomme beholdere må ikke brukes igjen. Tilsølte klær må fjernes straks. Oppbevar arbeidsklær adskilt. Vask hendene før arbeidspauser og med en gang etter å ha håndtert stoffet. Bruk fettholdig hudkrem etter tap av hudfett ved vask av hendene. 5/19

6 Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter Krav til lagringsområder og containere Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon Råd angående samlagring Oppbevares utilgjengelig for barn. Lagres i originalbeholder. Hold tett lukket. Beskytt mot frost, varme og direkte sollys. Lagres på et tørt sted. Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes. Forhindre dannelsen av brennbare eller eksplosive konsentrasjoner av damper i luft og unngå dampkonsentrasjoner høyere enn yrkes utsettelses grenseverdier. Damper er tyngre enn luft og kan spre seg langs gulvene. I tømte beholdere kan det dannes antennelige blandinger. Hold produktet og tomme beholdere borte fra varme og antennelseskilder. Produktet skal kun brukes i områder hvor all åpen ild og andre antenningskilder har blitt fjernet. Det anbefales å bruke antistatisk klær og skotøy. Bruk gnistsikkert verktøy. Holdes unna oksyderende midler, sterkt syreholdige eller alkalinematerialer I tillegg til alkoholprodukter og vann. 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r) For videre produktinformasjon; se også teknisk faktablad AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE 8.1 Kontrollparametere Grenseverdier for eksponering Komponenter CAS-nr. Grunnlag Type: Kontrollparametere 2-metoksy-1-metyletylacetat FOR Gjennomsnittskonsentrasjon 8-timers skift 270 mg/m³ FOR Gjennomsnittskonsentrasjon 8-timers skift 50 ppm Ytterligere råd: En del av stoffene kan i stor grad trenge gjennom huden selv om denne er uskadet, og således tas opp i kroppen. Xylen (blanding av isomere) FOR Gjennomsnittskonsentrasjon 8-timers skift 108 mg/m³ FOR Gjennomsnittskonsentrasjon 8-timers skift 25 ppm Ytterligere råd: En del av stoffene kan i stor grad trenge gjennom huden selv om denne er uskadet, og således tas opp i kroppen. etylbenzen FOR Gjennomsnittskonsentrasjon 8-timers skift 20 mg/m³ 6/19

7 FOR Gjennomsnittskonsentrasjon 8-timers skift 5 ppm Ytterligere råd: Stoffer som skal betraktes som kreftfremkallende En del av stoffene kan i stor grad trenge gjennom huden selv om denne er uskadet, og således tas opp i kroppen. heksametylen-1,6-diisocyanat FOR Gjennomsnittsverdier 15 minutter 0,01 ppm Ytterligere råd: Korttidsverdien for diisocyanater er 0,01 ppm. Stoffer som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt. FOR Gjennomsnittskonsentrasjon 8-timers skift 0,035 mg/m³ FOR Gjennomsnittskonsentrasjon 8-timers skift 0,005 ppm Ytterligere råd: Stoffer som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, Direktoratet for arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. 8.2 Eksponeringskontroll Hensiktsmessige tekniske kontroller Nøddusj og mulighet for øyeskylling skal finnes tilgjengelig. Individuelle vernetiltak, som personlig verneutstyr a) Øyen-/ansiktsvern Vernebriller med sideskjold som retter seg etter EN166 b) Hudvern Håndvern Brukstid: < 60 min Minimum tykkelse: 0,4 mm Som beskyttelse mot sprut er hansker av følgende materialer egnet: Hansker av nitrilkautsjuk, f. eks. KCL 730 Camatril Velours (Kächele- Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0) , eller tilsvarende. Hansker som er tilsølt med produktet må kastes straks! Brukstid: > 480 min Minimum tykkelse: 0,7 mm For kontakt over lengre tid (maks. 8 timer) kan hansker av følgende materiale anvendes: Hansker av fluorkautsjuk f. eks. KCL 890 Vitoject (Kächele-Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0) , eller liknende). Kast hansker som er tilsølt med produktet ved slutten av hvert skift! De valgte vernehanskene må tilfredsstille spesifikasjonene til EU Direktiv 89/686/EØF og standarden EN 374 derivert fra direktivet. Innerhanske av bomull anbefales ved bruk av vernehansker. For å unngå hudproblemer må man redusere bruk avhansker til det høyst nødvendige. 7/19

8 Mot kjemikalier skal det bare benyttes beskyttelseshansker med CEmerking kategori III. Kroppsvern ugjennomtrengelige klær Dersom det er fare for sprut, bruk: Løsemiddelresistent forkle og støvler c) Åndedrettsvern Åndedrettsvern er nødvendig på ikke tilstrekkelig utluftet arbeidsplass og ved sprøyting. Respirator med filter. Anbefalt filtertype: Filter A/P2, eller trykkluftmaske. Åndedrettsvern må rette seg etter EN Ved rednings- og vedlikeholdsarbeide brukes bærbar trykkluftmaske. Generelle vernetiltak og annen informasjon Instruksjonene for personlig beskyttelse gjelder for håndtering av komponentene hver for seg, og for det blandede produktet. Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen Generell anbefaling Forhindre at produktet kommer ned i kloakk, grøfter og kjellere. Ikke la stoffet komme i kontakt med jord, overflate- eller grunnvann. AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende Farge Lukt Luktterskel ph Smelte-/frysepunkt væske Gulaktigklar løsningsmiddel Ingen data tilgjengelig Ikke anvendbar Ingen data tilgjengelig Startkokepunkt C Flammepunkt ca. 38 C, DIN Fordampingshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Nedre eksplosjonsgrense Øvre eksplosjonsgrense ikke relevant ikke relevant 1,7 %(V) 7,6 %(V) Damptrykk 5,3 hpa, 20 C Damptetthet Ingen data tilgjengelig Relativ tetthet ca. 1,07 g/cm³, 20 C, ISO Oppløselighet(er)(Vann) Fordelingskoeffisient: n- oktanol/vann uoppløselig ikke fastslått 8/19

9 Selvantenningstemperatur Ikke-selvantennbar Antennelsestemperatur C, DIN Dekomponeringstemperatur Ingen data tilgjengelig Viskositet, dynamisk ca. 250 mpa.s, 23 C, ISO Viskositet, kinematisk Ingen data tilgjengelig Eksplosjonsegenskaper Ikke eksplosivt Oksidasjonsegenskaper Ikke anvendbar 9.2 Andre opplysninger Strømningstid Ingen data tilgjengelig AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet Det kan oppstå trykk av kulldioksyd i beholderen på grunn av reaksjon med fuktig luft og/eller vann Kjemisk stabilitet Stabil under normale forhold Mulighet for farlige reaksjoner Farlige reaksjoner Aminer og alkoholer forårsaker eksotermiske reaksjoner. Holdes unna oksidasjonsmidler, sterke alkaliske og sure materialer for å unngå eksotermiske reaksjoner. Reagerer med vann (fuktighet) under dannelse av karbondioksid (CO2) med derpå følgende trykkoppbygging i lukkede beholdere (eksplosjonsfare!) Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Direkte varmekilder. Sterkt sollys over lengre perioder Uforenlige materialer Stoffer som skal unngås 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter Farlige nedbrytingsprodukter Dekomponeringstemperatur Sterke syrer og sterke baser Syrer og baser Aminer Alkoholer Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk. I tilfelle brannfarlig, kan nedbrytingsprodukter produseres som f.eks.: Isocyanater Hydrogencyanid Ingen data tilgjengelig 9/19

10 AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger Produkt Akutt oral giftighet Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. Akutt toksisitet ved innånding Akutt giftighetsberegning : 1,15 mg/l Eksponeringstid: 4 t Prøveatmosfære: støv/yr Metode: Beregningsmetode Akutt giftighet på hud Akutt giftighetsberegning : > mg/kg Metode: Beregningsmetode Hudetsing / Hudirritasjon Irriterer huden. Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon Gir alvorlig øyeirritasjon. Åndedrett- eller hudsensibilisering Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Fører ikke til åndedrettssensibilisering. Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller Genotoksisitet in vitro Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. Kreftframkallende egenskap Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. Reproduksjonstoksisitet Virkninger på fruktbarhet Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. Utviklingstoksisitet Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. Spesifikk målorgan systemisk Kan forårsake irritasjon av luftveiene. 10/19

11 giftighet (enkel utsettelse) Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt utsettelse) Utsettelsesruter: Innånding Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Aspirasjonsfare Menneskelig erfaring Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. Utsettelse for komponentens oppløslige dampkonsentrasjoner utover fastslåtte yrkesrisikobegrensninger kan resultere i ugunstige helsepåvirkninger. Som f.eks.: slimhinneirritasjon, irritasjon av åndedrettsystemet, skadelige virkninger på nyrer, lever og sentral nervesystemet. Symptomer og tegn: hodepine, svimmelhet, slapphet, muskelsvekkelse, søvnighet og i ekstreme tilfeller, tap av bevisshet. Gjentatt eller langvarig kontakt kan avfette huden og gi opphav til kontakteksem og/eller absorpsjon gjennom hud. Sprut av løsemiddel kan forårsake irritasjon og reversibel skade på øyet. Gjentatt eller langvarig kontakt forårsaker overfølsomhet, astma og eksem. Utfyllende opplysninger Selve produktet er ikke testet. Blandingen er klassifisert i samsvar med vedlegg I til forordning (EF) nr 1272/2008. (Se seksjoner 2 og 3 for detaljer). Komponenter: Heksametylendiisocyanat, homopolymer : Akutt toksisitet ved innånding LC50 Rotte: 0,1-0,5 mg/l Eksponeringstid: 4 t Prøveatmosfære: støv/yr Metode: OECD Test-retningslinje 403 Stoffet ble testet i en form (dvs. partikkelstørrelsefordeling) forskjellig fra de former i hvilke stoffet er plassert på markedet og sannsynligvis vil bli brukt. Basert på "split-entry"-konseptet og tilgjengelige data om partikkelstørrelse under sluttbruken av stoffet, er en modifisert klassifisering for akutt toksisitet ved innånding berettiget. Omregnet verdi for akutt toksisitet 1,5 mg/l Åndedrett- eller hudsensibilisering Arter: Mus Kan utløse en allergisk hudreaksjon. 11/19

12 Metode: OECD Test-retningslinje 429 Spesifikk målorgan systemisk giftighet (enkel utsettelse) Utsettelsesruter: Innånding Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Xylen (blanding av isomere) : Akutt toksisitet ved innånding LC50 Rotte: 11 mg/l Eksponeringstid: 4 t Prøveatmosfære: damp Akutt giftighet på hud Farlig ved hudkontakt. Hudetsing / Hudirritasjon Irriterer huden. Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon Gir alvorlig øyeirritasjon. Spesifikk målorgan systemisk giftighet (enkel utsettelse) Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt utsettelse) Utsettelsesruter: Innånding Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Aspirasjonsfare Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. etylbenzen : Akutt toksisitet ved innånding Farlig ved innånding. heksametylen-1,6-diisocyanat : Akutt oral giftighet LD50 Rotte: 746 mg/kg Metode: OECD Test-retningslinje 401 Akutt toksisitet ved innånding Dødelig ved innånding. 12/19

13 Hudetsing / Hudirritasjon Irriterer huden. Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon Arter: Kanin Gir alvorlig øyeirritasjon. Metode: OECD Test-retningslinje 405 Åndedrett- eller hudsensibilisering Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. Spesifikk målorgan systemisk giftighet (enkel utsettelse) Utsettelsesruter: Innånding Kan forårsake irritasjon av luftveiene. 2-metoksy-1-metyletylacetat : Akutt oral giftighet LD50 Rotte, hunn: mg/kg AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER 12.1 Giftighet Produkt: Giftighet for fisk Ingen data tilgjengelig 12.2 Persistens og nedbrytbarhet Produkt: Biologisk nedbrytbarhet Resultat: ikke raskt nedbrytbar Harpiksen setter seg med vann på grenseflaten under dannelse av kulldioksid til en fast, høytsmeltende og uløselig reaksjonsprodukt (Polyuretanharpiks) Bioakkumuleringsevne Produkt: 13/19

14 Bioakkumulering Ingen data tilgjengelig Komponenter: Xylen (blanding av isomere) : Fordelingskoeffisient: n- oktanol/vann log Pow: > 3 2-metoksy-1-metyletylacetat : Fordelingskoeffisient: n- oktanol/vann 12.4 Mobilitet i jord Produkt: Mobilitet 12.5 Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Produkt: Vurdering 12.6 Andre skadevirkninger Produkt: Økologisk tilleggsinformasjon log Pow: 0,43 (20 C) Ingen data tilgjengelig Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vpvb). Ikke la stoffet komme ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker. AVSNITT 13: DISPONERING 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Produkt Forurenset emballasje Avfallskode (EAL) for uanvendt produkt Brukeren er ansvarlig for riktig koding og merking av avfallet Ved anbefalt bruk, velges avfallskode i henhold til den europeisk avfallsliste (EAL), kategori "Annet avfall fra bygge- og rivingsarbeid" Uherdede produktrester kasseres under anbefalt avfallskode. Tømt emballasje skal gjenvinnes via avfallssystemet *: Maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer : (*) farlig avfall iht. direktiv 91/689/EØS AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER 14.1 FN-nummer 14/19

15 ADR 1866 RID 1866 IMDG 1866 IATA FN-forsendelsesnavn ADR RID IMDG IATA HARPIKSLØSNING HARPIKSLØSNING RESIN SOLUTION Resin solution 14.3 Transportfareklasse(r) ADR 3 RID 3 IMDG 3 IATA Emballasjegruppe ADR Emballasjegruppe Klassifiseringkode III F1 Farenummer 30 Etiketter 3 Tunnel restriksjonskode (D/E) RID Emballasjegruppe Klassifiseringkode III F1 Farenummer 30 Etiketter 3 15/19

16 IMDG Packaging group III Labels 3 EmS number F-E, S-E IATA Packaging group III Labels Miljøfarer ADR Miljøskadelig nei RID Miljøskadelig nei IMDG Marine pollutant no 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk Bemerkning Denne informasjonen er ikke tilgjengelig Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket Bemerkning Ikke anvendbar AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen Direktiv 2010/75/EU 37,9 % 493,2 g/l Blanding Direktiv 2004/42/EF 37,9 % 493,2 g/l Blanding 16/19

17 videre anvisninger Andre forskrifter/direktiver EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/j500 g/ldette produktet inneholder maks.500 g/lvoc. For videre produktinformasjon; se også teknisk faktablad Legg merke til direktiv 92/85/EØF angående sikkerhet og helse på arbeid for gravide arbeidere. Legg merke til direktiv 94/33/EF angående vern av unge mennesker på arbeide Vurdering av kjemikaliesikkerhet Denne informasjonen er ikke tilgjengelig. AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER Fullstendig tekst for R-setninger henvist til i seksjoner 2 og 3: R10 Brannfarlig. R11 Meget brannfarlig. R20 Farlig ved innånding. R20/21 Farlig ved innånding og hudkontakt. R23 Giftig ved innånding. R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden. R37 Irriterer luftveiene. R42/43 Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. Full tekst med H-uttalselser henvises til under seksjoner 2 og 3. H225 Meget brannfarlig væske og damp. H226 Brannfarlig væske og damp. H302 Farlig ved svelging. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H312 Farlig ved hudkontakt. H315 Irriterer huden. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H330 Dødelig ved innånding. H332 Farlig ved innånding. H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Databladet utarbeidet av Abteilung TIQ Sto SE & Co. KGaA Stühlingen Kontaktperson Norway Miljøavdelingen Sto Scandinavia AB 17/19

18 Utfyllende opplysninger Under en midlertidig periode, inntil lagrene er tømt, er det mulig at merking på etikett og sikkerhetsdatablad ikke er i samsvar. Vi håper dere har forståelse for dette. Endringer fra tidligere versjoner er markert på venstre side. Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet tilsvarer vårt nåværende kunnskapsnivå og oppfyller nasjonal lovgivning samt EU-lovgivning. Brukerens arbeidsforhold ligger imidlertid utenfor vår kunnskap og kontroll. Brukeren er ansvarlig for å overholde alle relevante lovbestemmelser. Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet beskriver sikkerhetskravene til vårt produkt og utgjør ingen garanti for produktegenskaper. 18/19

19 19/19

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Akustikksystem. Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Akustikksystem. Denne informasjonen er ikke tilgjengelig. Ref. 130000003660/D Rev.nr. 1.1 Revidert den 16.03.2015 Trykkdato 29.03.2015 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff Fugger Industri Proff Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Injeksjonsharpiks. Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Injeksjonsharpiks. Bare for industriell bruk og yrkesbruk. Ref. MA10002392/D Rev.nr. 1.1 Revidert den 15.07.2015 Trykkdato 26.07.2015 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke 1.2 Identifiserte

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. beleggstoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. beleggstoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk. Ref. 130000002357/D Rev.nr. 1.3 Revidert den 07.07.2015 Trykkdato 19.07.2015 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke 1.2 Identifiserte

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. beleggstoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. beleggstoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk. Ref. 130000001711/D Rev.nr. 1.3 Revidert den 04.05.2015 Trykkdato 17.05.2015 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke 1.2 Identifiserte

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Innvendig puss. Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Innvendig puss. Denne informasjonen er ikke tilgjengelig. Ref. MA10000127/D Rev.nr. 1.1 Revidert den 27.02.2015 Trykkdato 13.03.2015 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke 1.2 Identifiserte

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Reaktivt belegg på epoksybasis.

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Reaktivt belegg på epoksybasis. Ref. MA10000723/D Rev.nr. 1.3 Revidert den 11.06.2015 Trykkdato 26.06.2015 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke 1.2 Identifiserte

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. beleggstoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. beleggstoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk. Ref. 130000001311/D Rev.nr. 1.1 Revidert den 13.07.2015 Trykkdato 23.08.2015 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke 1.2 Identifiserte

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. beleggstoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. beleggstoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk. Ref. 130000004679/D Rev.nr. 1.3 Revidert den 02.07.2015 Trykkdato 17.07.2015 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke 1.2 Identifiserte

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Fasadefarge/utendørsmaling. Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Fasadefarge/utendørsmaling. Denne informasjonen er ikke tilgjengelig. Ref. MA10000806/D Rev.nr. 1.3 Revidert den 26.02.2015 Trykkdato 13.03.2015 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke 1.2 Identifiserte

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. beleggstoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. beleggstoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk. Ref. 130000001312/D Rev.nr. 1.3 Revidert den 04.08.2015 Trykkdato 16.08.2015 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke 1.2 Identifiserte

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. beleggstoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. beleggstoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk. Ref. MA10002354/D Rev.nr. 1.2 Revidert den 21.07.2015 Trykkdato 02.08.2015 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke 1.2 Identifiserte

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. beleggstoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. beleggstoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk. Ref. MA10002435/D Rev.nr. 1.1 Revidert den 12.06.2015 Trykkdato 26.06.2015 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke 1.2 Identifiserte

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Rengjøringsmiddel. Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Rengjøringsmiddel. Bare for industriell bruk og yrkesbruk. Ref. 130000001997/D Rev.nr. 1.2 Revidert den 11.06.2015 Trykkdato 26.06.2015 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke 1.2 Identifiserte

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. beleggstoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. beleggstoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk. Ref. 130000005011/D Rev.nr. 1.1 Revidert den 23.06.2015 Trykkdato 05.07.2015 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke 1.2 Identifiserte

Detaljer

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Rev.nr. 1.2 Revidert den 06.03.2015

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Rev.nr. 1.2 Revidert den 06.03.2015 Ref. MA10000977/D Rev.nr. 1.2 Revidert den 06.03.2015 StoSilent Board Trykkdato 20.03.2015 200_210_300_305_310_315 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. hydrofoberingsmiddel. Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. hydrofoberingsmiddel. Denne informasjonen er ikke tilgjengelig. Ref. 130000004912/D Rev.nr. 1.4 Revidert den 15.10.2014 Trykkdato 10.11.2014 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall Fugger Stixall Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Stixall SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater

SIKKERHETSDATABLAD. Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Hunton Porøs Bitumen Impregnert Plater Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

: art.no /-356/-357/-358 Skin Protection Set Pro-Tec G290

: art.no /-356/-357/-358 Skin Protection Set Pro-Tec G290 SIKKERHETSDATABLAD Utgave: 1.3 Revisjonsdato 08.07.2015 Utskriftsdato 19.08.2016 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : 1.2

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8

Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8 Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Varenavn: Hygicult E Katalognummer: 68012 1.2. Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Takmasse

SIKKERHETSDATABLAD Takmasse Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-EU

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. beleggstoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. beleggstoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk. Ref. 130000006002/D Rev.nr. 1.1 Revidert den 02.07.2015 Trykkdato 17.07.2015 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke 1.2 Identifiserte

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. beleggstoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. beleggstoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk. Ref. MA10000735/D Rev.nr. 1.6 Revidert den 12.06.2015 Trykkdato 26.06.2015 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke 1.2 Identifiserte

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Bare for industriell bruk og yrkesbruk. Ref. 130000005707/D Rev.nr. 1.1 Revidert den 16.07.2015 Trykkdato 31.07.2015 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke 1.2 Identifiserte

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Mat.-No./ Genisys-No. : 04880480190 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. beleggstoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. beleggstoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk. Ref. 130000004216/D Rev.nr. 1.3 Revidert den 09.06.2015 Trykkdato 21.06.2015 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS BIO SANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS BIO SANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 (6) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. beleggstoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. beleggstoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk. Ref. 130000000107/D Rev.nr. 1.3 Revidert den 07.07.2015 Trykkdato 19.07.2015 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke 1.2 Identifiserte

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. hydrofoberingsmiddel. Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. hydrofoberingsmiddel. Denne informasjonen er ikke tilgjengelig. Ref. MA10000918/D Rev.nr. 1.6 Revidert den 16.04.2015 Trykkdato 01.05.2015 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 Cementitious Coating 851 Grey Part A AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR Produktnavn Beskrivelse Bedrift

Detaljer

FORSAND TØRRSAND AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

FORSAND TØRRSAND AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Sikkerhetsdatablad ( SDS ) iht. EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSFORORDNING ( EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier ( REACH ), Annex II-EU Utgitt dato:

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader Ref. 130000005846/D Rev.nr. 1.2 Revidert den 05.08.2015 Trykkdato 16.08.2015 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KLEENEX Luksuriøst skum handdesiinfeksjonsmiddel uden alkohol (6350/6351/6352/6353)

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KLEENEX Luksuriøst skum handdesiinfeksjonsmiddel uden alkohol (6350/6351/6352/6353) AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : KLEENEX Luksuriøst skum handdesiinfeksjonsmiddel uden alkohol 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center

SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Forkortet versjon (Lenk til fullversjon nedenfor) Care Tabletter for RATIONAL SelfCooking Center Sikkerhetsdatabladet er i

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader Ref. MA10000082/D Rev.nr. 1.5 Revidert den 29.06.2015 Trykkdato 12.07.2015 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1/7 Endret: 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen som det advares mot

SIKKERHETSDATABLAD. 1/7 Endret: 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen som det advares mot 1/7 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Emballasjestørrelse: Cat. No. 41000005 90 g 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. beleggstoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. beleggstoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk. Ref. MA10000168/D Rev.nr. 1.7 Revidert den 11.03.2015 Trykkdato 22.03.2015 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE

SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE PAINT PRO RENOVATE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD PAINT PRO RENOVATE SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Soundsafe

SIKKERHETSDATABLAD Soundsafe SIKKERHETSDATABLAD Soundsafe 1 Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnamn: Soundsafe 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader Ref. MA10000078/D Rev.nr. 1.1 Revidert den 29.06.2015 Trykkdato 12.07.2015 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish

SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish Centurio Möbelpolish Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Centurio Möbelpolish SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Utstedelsesdato: 19-09-2014 Versjon: 1.0

Sikkerhetsdatablad. Utstedelsesdato: 19-09-2014 Versjon: 1.0 1 Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato: 19092014 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: DYRUP Aqua 15 Produktkode:

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Anbefalte

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator MPR 200 Bulk 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel

SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel Rubinol Spackel Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. montasjeklebestoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. montasjeklebestoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk. Ref. 130000006017/D Rev.nr. 1.1 Revidert den 14.08.2015 Utskriftsdato 28.08.2015 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke 1.2 Identifiserte

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Innvendig puss. Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Innvendig puss. Denne informasjonen er ikke tilgjengelig. Ref. MA10000116/D Rev.nr. 1.0 Revidert den 26.02.2015 Trykkdato 13.03.2015 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 Cementitious Coating 851 Grey Part A AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR Produktnavn Cementitious Coating

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ECOFORCE KITCHEN & CATERING CLEANER

SIKKERHETSDATABLAD ECOFORCE KITCHEN & CATERING CLEANER SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 11127 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830. Monosil Monosil 501

SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830. Monosil Monosil 501 SIKKERHETSDATABLAD (EU) 2015/830 Monosil Monosil 501 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR Produktnavn Monosil Monosil 501 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Smältlim 282 Universal

SIKKERHETSDATABLAD Smältlim 282 Universal Smältlim 282 Universal Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Smältlim 282 Universal SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. fugetetningsmasse. Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. fugetetningsmasse. Bare for industriell bruk og yrkesbruk. Ref. MA10000084/D Rev.nr. 1.1 Revidert den 30.07.2015 Trykkdato 14.08.2015 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke 1.2 Identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Anbefalt bruk:

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Anbefalt bruk: 1 Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato: 07-04-2014 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: DYRUP Akrylfuge Produktkode:

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. hydrofoberingsmiddel. Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. hydrofoberingsmiddel. Bare for industriell bruk og yrkesbruk. Ref. MA10001813/D Rev.nr. 1.7 Revidert den 12.06.2015 Trykkdato 26.06.2015 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke Registreringsnummer

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2251926 TKN Indikator Lösung

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2251926 TKN Indikator Lösung Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM AQUA WAX

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM AQUA WAX AUTOGLYM AQUA WAX Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM AQUA WAX SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 LCN 543. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 LCN 543. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. montasjeklebestoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. montasjeklebestoff. Bare for industriell bruk og yrkesbruk. Ref. 130000004817/D Rev.nr. 1.3 Revidert den 29.06.2015 Trykkdato 12.07.2015 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM ULTRA DEEP SHINE

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM ULTRA DEEP SHINE AUTOGLYM ULTRA DEEP SHINE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM ULTRA DEEP SHINE SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ET675 Tejp

SIKKERHETSDATABLAD ET675 Tejp ET675 Tejp Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ET675 Tejp AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 26.12.2011 1.1. Produktidentifikator Kjemikaliets navn ET675

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2797149 Fluoride Standard Lösung als F (NIST), 5.0 mg/l, 500 ml

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2797149 Fluoride Standard Lösung als F (NIST), 5.0 mg/l, 500 ml Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

1.2. Identifiserte anvendelsesområder og anvendelser som frarådes Anvendelsesområde Fôrindustri

1.2. Identifiserte anvendelsesområder og anvendelser som frarådes Anvendelsesområde Fôrindustri SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Versjon 2.0 Revisjonsdato 08.11.2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFF/STOFFBLANDING OG FORETAK 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn Urea Kjemikalienavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Endret 07.06.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CHEMICAL GUYS TVD 104 BARE BONES UNDERCARRIAGE

SIKKERHETSDATABLAD CHEMICAL GUYS TVD 104 BARE BONES UNDERCARRIAGE Utstedt: 2. mars 2016 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante bruksområder for stoffet /stoffblandingen og bruk som det advares

Detaljer

: KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Harmony Duft refill

: KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Harmony Duft refill AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Harmony Duft refill (6181) 1.2 Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

Revisjonsdato 10.06.2016 Utgave 1.1. REACH registreringsnummer Dette produktet er et preparat. REACH registreringsnummer se kapittel 3.

Revisjonsdato 10.06.2016 Utgave 1.1. REACH registreringsnummer Dette produktet er et preparat. REACH registreringsnummer se kapittel 3. Revisjonsdato 10.06.2016 Utgave 1.1 SEKSJON 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktkode 1.17755 REACH registreringsnummer Dette produktet

Detaljer

AVFETTNING CLASSIC 2015-10-05. Sikkerhetsdatablad

AVFETTNING CLASSIC 2015-10-05. Sikkerhetsdatablad 20151005 Sikkerhetsdatablad 1. NAVNET PÅ STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/BEDRIFTEN 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen AVFETTNING CLASSIC 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Avfettingsmiddel

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Anbefalt bruk:

Sikkerhetsdatablad. 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Anbefalt bruk: 1 Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato: 06032014 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: DYRUP Refleksfri 01 Produktkode:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1/7 Endret: Cat. No. 40700064, 40700065

SIKKERHETSDATABLAD. 1/7 Endret: Cat. No. 40700064, 40700065 1/7 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Emballasjestørrelse: Cat. No. 40700064, 40700065 1; 5 l 1.2. Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM BODYWORK SHAMPOO CONDITIONER

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM BODYWORK SHAMPOO CONDITIONER AUTOGLYM BODYWORK SHAMPOO CONDITIONER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM BODYWORK SHAMPOO CONDITIONER SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering

Detaljer

HIAB SIXTEN Utstedt:: 2015-07-03

HIAB SIXTEN Utstedt:: 2015-07-03 Side 1 (6) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn HIAB SIXTEN 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/6 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1/9 Endret: Cat. No. 40200091, 40200089

SIKKERHETSDATABLAD. 1/9 Endret: Cat. No. 40200091, 40200089 1/9 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator PRN-nr.: Emballasjestørrelse: Cat. No. 40200091, 40200089 Ennå ikke tildelt 500 ml, 1 l 1.2.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Forbruker

SIKKERHETSDATABLAD. AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Forbruker AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Forbruker Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM PAINT RENOVATOR Forbruker SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KLEENEX gel håndrens (6380, 6381, 6382, 6383)

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KLEENEX gel håndrens (6380, 6381, 6382, 6383) AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator AMBERGREASE EXL Bulk 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD jf. EU-forordning 1907/2006. Eco Flower Hair and Body

SIKKERHETSDATABLAD jf. EU-forordning 1907/2006. Eco Flower Hair and Body Utstedelsesdato: 17.01.2011 Revisjonsdato: 1. Angivelse av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket: Produktidentifikator: Synonymer: Deklarasjonsnummer: 202271 - Vision200-200 ml Ikke deklarert.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. beleggstoff. Denne informasjonen er ikke tilgjengelig.

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. beleggstoff. Denne informasjonen er ikke tilgjengelig. Ref. MA10000191/D Rev.nr. 1.1 Revidert den 27.05.2015 Trykkdato 07.06.2015 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke 1.2 Identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. S11M003 ph 6.865 IUPAC ph Standard

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. S11M003 ph 6.865 IUPAC ph Standard Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ECOFORCE MULTI-PURPOSE CLEANER / Ecoforce DCS Universal

SIKKERHETSDATABLAD. ECOFORCE MULTI-PURPOSE CLEANER / Ecoforce DCS Universal Endret 30/06/2016 Revisjon 4 Erstatter dato 30/06/2016 SIKKERHETSDATABLAD ECOFORCE MULTI-PURPOSE CLEANER / Ecoforce DCS Universal AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LZV-402-886.116 Magnesium perchlorate, Drying Agent

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LZV-402-886.116 Magnesium perchlorate, Drying Agent Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet: Produktnavn: PUNKTERINGSHJELP Pnummer: Bruksområde: Reparasjon av dekk. Dato: 13.12.2001 Revidert: 21.01.2003 2. Opplysninger om kjemisk

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Conductivity Buffer_1005215-1027657-100521-1027655-1027656

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Conductivity Buffer_1005215-1027657-100521-1027655-1027656 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: 1005215; 1027657; 1005214; 1027655;

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Markis/kapellimpregnering. Erstatter dato: Revisjonsdato:

Sikkerhetsdatablad. Markis/kapellimpregnering. Erstatter dato: Revisjonsdato: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Synonymer: Markise/Kapell impregnering/imprægnering, Markiisi/Kuomukylläste Vare nr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LAUNDRY FRESH

SIKKERHETSDATABLAD LAUNDRY FRESH Endret 30/06/2016 Revisjon 5 Erstatter dato 30/06/2016 SIKKERHETSDATABLAD LAUNDRY FRESH AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD)

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Kjemikalets navn Bruksområde Produktgruppe Firmanavn Besøksadresse Fugemasse for brannsikker fugetetting av større fuger og spalter

Detaljer

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD SIKKERHETSDATABLAD DEL 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse - Produktnavn: WorkCentre 7525, 7530, 7535, 7545, 7556 TONER (Sort, Cyan, Magenta, Gul) -

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 2_1001386-1001390

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 2_1001386-1001390 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM ODOUR ELIMINATOR

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM ODOUR ELIMINATOR AUTOGLYM ODOUR ELIMINATOR Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM ODOUR ELIMINATOR Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments-

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ROTEX S119

SIKKERHETSDATABLAD ROTEX S119 ROTEX S119 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ROTEX S119 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 04.02.2004 Revisjonsdato 30.10.2012 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ECOFORCE WASHROOM CLEANER / Ecoforce DCS Våtrom

SIKKERHETSDATABLAD. ECOFORCE WASHROOM CLEANER / Ecoforce DCS Våtrom Endret 13/11/2015 SIKKERHETSDATABLAD ECOFORCE WASHROOM CLEANER / Ecoforce DCS Våtrom AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Flytende håndsåpe.

SIKKERHETSDATABLAD. Flytende håndsåpe. Lano Flytende Håndsåpe Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Lano Flytende Håndsåpe Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

Utgave 1.1 Revisjonsdato 26.10.2013 Utskriftsdato 15.11.2013

Utgave 1.1 Revisjonsdato 26.10.2013 Utskriftsdato 15.11.2013 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Mat.-No./ Genisys-No. : 04663632190 Stoffnavn : for Cobas Integra 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer