SIKKERHETSDATABLAD LATICRETE EPOXY RENS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD LATICRETE EPOXY RENS"

Transkript

1 Internkode: LAT007 Revisjonsdato: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Revisjonsdato Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Nødtelefon Internkode Kjemikaliets bruksområde Utarbeidet av M10300 Malingfjerner LATICRETE NORGE AS Boks 165 Kalbakken 0901 Oslo Telefon: Fax: Norge Laticrete Norge AS Giftinformasjonen: LAT Rengjøringsvirksomhet Grepa Produkter, Miljø & Data 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Faresymboler Farebeskrivelse R 40 Mulig fare for kreft. (K3) (Se pkt.3,4,7,8,11) 3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING Ingrediens EC-nr. CAS-nr. Vekt-% Klass. R-setninger diklormetan Xn 40 Tegnforklaring R-setningenes fullstendige ordlyd finnes i seksjon 16. Tx=Meget Giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig. 4. FØRSTEHJELPSTILTAK Side 1 (8)

2 Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Medisinsk informasjon Flytt pasienten fra forurenset område. Forurensede klær fjernes straks. Hvis der er vedvarende symptomer på skade, bør man søke legehjelp. Nøddusj og mulighet for øyespyling skal finnes på arbeidsplassen. Ved bevisstløshet, plasser pasienten i stabilt sideleie og søk lege. Ved legebesøk, ta med dette sikkerhetsdatabladet. Flytt til frisk luft, hold pasienten varm og i ro. Legebehandling ved åndedrettsbesvær. Om nødvendig kunstig åndedrett eller oksygentilførsel. Vask straks med rikelige mengder vann og såpe. Fjern straks tilsølte klær og sko straks. Søk lege ved vedvarende irritasjon. Skyll straks med mye vann i minimum 15 minutter (hold øyenlokk utbrettet, ta av eventuelle kontaktlinser). Oppsøk lege ved skadesymptomer. Skyll øyeblikkelig munnen med vann og gi et par glass vann å drikke. IKKE FREMKALL BREKNINGER. Gi aldri noe å drikke til en skadet som har hoste eller kramper eller er bevisstløs. Hvis brekninger inntreffer, sørg for at pasienten ligger på siden og hold hodet lavt slik at ikke luftveiene blokkeres. Kontakt lege. Symptomatisk behandling. Ingen spesifikk motgift kjent. 5. TILTAK VED BRANNSLUKKING Passende slukningsmidler Uegnede slukningsmidler Brann og eksplosjonsfarer Personlig verneutstyr Brann i omgivelsene slukkes med egnet slukkemiddel. Rettet vannstråle. Diklormetan er ikke brannfarlig. Giftige og etsende gasser dannes ved sterk oppvarming eller brann (fra 120 C). Vernemaske/friskluftsutstyr må benyttes. Avkjøl lukkede beholdere med vann. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø Egnede metoder for skadebegrensning og opprenskning Bruk det anbefalte beskyttelsesutsyret. Se avsnitt 8. Unngå innånding av dampene. Unngå kontakt med huden og øynene. Utslipp på gater,mark etc: Tett til avløp o.l. Må ikke spyles ned i avløp, diker o.l. Dem opp med sand eller jord. Absorber i tørr sagflis,vermikulitt,tørr sand eller jord. Væsken må forhindres fra å komme ned i kloakker,kjellere. Se pkt.13 for viderebehandling av avfall. Side 2 (8)

3 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING Spesielle egenskaper og farer Håndtering Oppbevaring Dampen er tyngre enn luft og kan spre seg langs gulvet. Sørg for tilstrekkelig avsug/ventilasjon ved arbeidsplassen. Ved arbeid i trange og dårlig ventilerte rom må trykkluftsmaske benyttes. Åpen ild eller andre tennkilder i nærheten av stoffet må ikke forekomme. RØYKING FORBUDT. Lagres kjølig i godt ventilert rom,beskyttet mot varme/sollys. Bør oppbevares i originalemballasje. Emballasjen skal være korrekt merket. Lukkede beholdere. Tom ikke rengjort emballasje skal behandles som om den er full. 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR 8 timer Korttid Ingrediens EC-nr. CAS-nr. mg/m3 ppm mg/m3 ppm Type Anm. År diklormetan Adm.norm HK 2008 Administrativ norm anmerkning Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Åndedrettsvern H = Hudopptak K = Kreftfremkallende Adm.norm = Norske administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynets best.nr. 361). Sunn fornuft og sikkerhetsregler skal alltid brukes ved almen omgang med kjemikalier. Sørg for at emballasjen er riktig merket for å forebygge uforutsett inntak eller feilaktig bruk. Sørg for tilstrekkelig utsug eller ventilasjon på arbeidsplassen. Mekanisk ventilasjon og punktavsug ved håndtering som fører til damp. Arbeidsforhold tilrettelegges slik at direkte kontakt unngås. Øyedusj og nøddusj skal finnes på arbeidsplassen. Bruk åndedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon (EN 141, EN143). Anbefalt filtertype: A2 (Brunt filter) Øyevern Tettsluttende vernebriller eller ansiktmaske ( EN166, EN169. ) Håndvern Annet hudvern enn håndvern Anbefalt hanskemateriell: PVA eller 4H. (se Hanskeguiden fra Arbeidsmiljøforlaget) Anbefalt gjennomtrengningstid: > 8 timer. Bruk bare beskyttelseshansker med CE-merking og i henhold til EN374. For riktig valg av hanskemateriale med hensyn på holdbarhet mot kjemikalier, samt gjennomtrengningstid, søk råd hos kjemisk hanskeleverandør. Hansker bør skiftes regelmessig, spesielt ved langvarig kontakt med produktet. Bruk passende verneklær og vernesko. F.eks vernesko EN 344 og langermet verneklær. Forkle og vernestøvler av f.eks. neopren ved håndtering av stoffet. Side 3 (8)

4 Hold arbeidstøy adskilt. Unngå kontakt med øyne, hud og klær. Vask hender før pauser og ved arbeidets slutt. Unngå innånding av damper. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Form Farge Lukt Oppløselig i Kokepunkt Tetthet Eksplosjonsområde Løselighet i vann Damptrykk Viskositet Tykkflytende gel/pasta. Hvit. Flyktig, søtlig lukt. Ubehagelig. Blandbar med de fleste organiske løsningsmidler. 40 C (101,3 kpa) 1,1 g/cm3 22 Vol% - 13 Vol% Lite løselig, ca 13,2g/l 47 kpa(20 C) Tixotrop Tenn temperatur 605 C Damptetthet (luft=1) STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet Reagerer med Farlige spaltningsprodukter Nedbrytning starter ved 120 C. Unngå åpen ild og andre varmekilder med høy temperatur som kan medføre termisk dekomponering. Reagerer med alkalimetaller og syrer.unngå kontakt med natrium,kalium,aluminium, magnesium,aminer og syrer. Hydrogenklorid og Fosgen. 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE Diklormetan omdannes i kroppen til karbonmonoksid og karbondioksid som reduserer blodets transportkapasitet for oksygen. Kan påvirke sentralnervesystemet, karakterisert av oppildethet, fulgt av hodepine, tretthet og kvalme. Avanserte stadier kan gi kolaps, bevisstløshet, koma og mulig død pga. tap av åndredrett. Side 4 (8)

5 Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Akutte og kroniske skadevirkninger Mutagene effekter Kreft Reproduksjons- skade effekter LD50 Oral ( Oral rotte ) LC50 Innånding ( Rotte ) Diklormetan virker irriterende på slimhinner i svelg og luftveier. Diklormetan absorberes raskt i lungene og det er vist at 70-75% av inhalert dikllormetan absorberes hos mennesker. Dampene har bedøvende egenskaper og innhalasjon av store mengder kan forårsake hodepine, tretthet, sløvhet, mangel på koordinasjon og bevisstløshet. Inhalasjonsstudier på rotter og mus viser biokjemiske og histopatologiske endringer. Ved svært høye dampkonsentrasjoner kan lungeødem oppstå. Det er vist effekt på nyre hos rotter ved kontinuerlig innånding av 25 eller 100ppm diklormetan i 100 dager. Gjentatt eller langvarig kontakt med produktet kan avfette huden, noe som kan resultere i ikke-allergisk kontakteksem og absorbsjon gjennom huden. Hudopptak bidrar betydelig til eksponeringen for Diklormetan. Diklormetan fordeles til de forskjellige orgenene via blodsirkulasjonen. Diklormetan blir raskt fjernet fra blodet ved opphør av eksponering. Sprut av konsentrat på øynene gir svie og ubehag, kan gi skade. Kan forårsake irritasjon i slimhinner, svelg og magesekk, med svimmelhet, brekninger og diare. Dødelig forgiftning er beskrevet etter inntak av 18ml. Nyreskade kan forekomme. Kan gi carboxyhemoglobinemia. Fare for kroniske effekter Produktet er ikke kjent for å gi skade på arvestoff. Diklormetan har testet både positivt og negativt for genotoksisk effekt i invitro og in vivo forsøk i både mammalske celler og prokaryote organsimer. Dyreforsøk har vist økt insidens av kreft i lunge og lever i en 2-årig inhalasjonsstudie på rotter og mus. Det har vært utført flere studier av mennesker på sammenhengen mellom diklormetan og kreft. Noen studier har ikke vist økt risiko, mens andre studier har vist økt risiko, men gir ikke klare funn. Produktet er ikke kjent for å redusere fruktbarhet eller gi skade på foster mg/kg (Diklormetan) mg/l (7 timer) (Diklormetan) 12. MILJØOPPLYSNINGER Toksisitet og bioakkumulering Ingrediens EC-nr. CAS-nr. LC50 EC50 IC50 Log Pow BCF BOD5/COD diklormetan mg/l/96h 135 mg/l/48h Fisk Daphnia > 662 mg/l Alger < 3.0 Mobilitet Produktet er lite vannløselig. Side 5 (8)

6 Persistens og nedbrytbarhet Bioakkumulasjonspotensiale Økotoksisitet Andre skadevirkninger Produktet blir i det alt vesentligste fjernet ved biologisk behandling. Hemming av den aerobiske behandlingsprosessen er ikke blitt observert ved en konsentrasjon på 200 mg/l.såvel i jord som i marint miljø fjernes stoffet totalt ved naturlig nedbrytning. Nedbrytning - abiotisk halveringstid(vann):18 mnd. Halveringstid (Atmosfære) : 6 mnd. Nedbrytning - biotisk Lett biotislk nedbrytbart. Bioakkumulering: Biokonsentrasjonsfaktor:<10 Alle forholdsregler bør taes for å unngå ukontrollerte utslipp til miljøet. Ozone Depletion Potential (ODP): nesten 0 Photochemical Ozone creation Factor(POCP):0,009(etylen=1.) Ingen spesielle opplysninger. 13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL Generelt Avfallsgrupper Emballasje Rester som ikke kan oppbevares for senere bruk eller resirkulering skal leveres til godkjent deponi for destruksjon. Gjenvinning ved destillasjon eller destrueres oftest ved forbrenning ved høy temperatur. Tørket/Fordampet produkt spyles bort med vann. EAL- kode: Avfall fra PBDB og fjerning av malinger og lakker Angivelse av EAL-koder er kun veiledende. Sjekk alltid avfallskoden med henblikk på den aktuelle tilstand produktet befinner seg i. De endelige avfallsgrupper og koder må bestemmes av sluttbruker basert på den faktiske bruken av produktet. Tom ikke rengjort emballasje behandles som farlig avfall på samme måte som produktet. 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT UN nummer 1593 Fareseddel 6.1 Emballasjegruppe III ADR/RID- Klasse 6.1 ADR/RID- Klass. Kode T1 ADR/RID- Farenummer 60 ADR/RID- Begrensede mengder LQ7 ADR/RID- varenavn IMDG- Proper sh. name Diklormetan "Dichloromethane" 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Side 6 (8)

7 Faresymboler R-setninger S-setninger R 40 Mulig fare for kreft. S 2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S 23 Unngå innånding av damp/sprøytetåke S 24/25 Unngå kontakt med huden og øynene. S 36/37 Bruk egnede verneklær og vernehansker. Referanser Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren. ADR/RID 2007 Forskrift m/ klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier av 1. juli 2005 og 31. oktober Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. Norsk Stoffliste. 16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Relevante risiko setninger angitt i seksjon 2 R-40 Mulig fare for kreft. Informasjonskilder HMS-datablad fra produsenten datert Leverandørens anmerkninger Databladet er laget etter vår nåværende kunskap, norsk regelverk og produsentens opplysninger. Forhold som dukker opp som skyldes manglende opplysninger til oss, er utenfor vår kontroll og må svares for av produsenten. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, vil det være brukerens ansvar at de nødvendige forholdsregler blir tatt. Det er den enkelte mottakers plikt å sørge for at informasjon gitt i dette HMS-datablad blir lest og forstått av alle som bruker, behandler, avhender eller på noen måte kommer i kontakt med produktet. Dette produktet skal bare brukes til det formål det er beregnet for og i henhold til spesifiserte instruksjoner.opplysningene gjelder kun for det materialet som er angitt her, og gjelder ikke i forbindelse med bruk av noe annet materiale eller i noen form for bearbeidelse. Opplysningene skal ikke anses som en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Utskriftsdato Databladet utarbeidet av: Grepa Produkter, Miljø & Data. Svartedalsveien 5305 Florvåg Tlf: Side 7 (8)

8 --- SIKKERHETSDATABLAD i henhold til EC-regulations 1907/2006, direktiv 67/548/EEC(2006/121/EC), 99/45 EC --- Side 8 (8)

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. L10301 Løsemiddelfritt Lim (tokomponent epoxy)

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. L10301 Løsemiddelfritt Lim (tokomponent epoxy) Comp-A Internkode: LAT092 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 04.12.2008 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OIL & GREASE REMOVER. OIL & GREASE REMOVER R10990 Øvrige rengjøringsmidler

SIKKERHETSDATABLAD OIL & GREASE REMOVER. OIL & GREASE REMOVER R10990 Øvrige rengjøringsmidler Internkode: MUR012 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Deklarasjons-nr 306183 1.2 Relevante identifiserte anvendelser for stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SVOVEL PULVER

SIKKERHETSDATABLAD SVOVEL PULVER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 23/2/2011 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Synonymer Svovelpulver S Svovelblomme EC-nr 231-722-6 CAS-nr

Detaljer

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD Internkode: 22630 / 22642 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 22630 / 22642 Deklarasjons-nr

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

HMS - DATABLAD. IB FILLER No. 1

HMS - DATABLAD. IB FILLER No. 1 Internkode: 1612 Revisjonsdato: 20.03.2001 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 20.03.2001 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Nødtelefon Steen-Hansen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 23/12/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Natriumhydrogensulfat NaHSO4 Artikkel-nr 100334 EC-nr 231-665-7

Detaljer

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby.

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby. Revisjonsdato: 18.05.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 18.05.2006 Produsent, importør Internett Deklarasjons-nr 42510 Produkttype/Anvendelse FJERBY A/S

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HARPIKS WW

SIKKERHETSDATABLAD HARPIKS WW 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Kolofonium EC-nr 232-475-7 CAS-nr 8050-09-7 Indeks-nr 650-015-00-7 Reach nr 01-2119480418-32-0012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner. Latona Pb. 109, 1801 Askim Tlf. 69 88 24 47 Fax.: 69 88 02 76 www.latona.no Arne Mørkestøl

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner. Latona Pb. 109, 1801 Askim Tlf. 69 88 24 47 Fax.: 69 88 02 76 www.latona.no Arne Mørkestøl 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 31.07.2012 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Avløpsåpner Deklarasjons-nr PRN 080339 Erstatter sikkerhetsdatablad

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 10.01.2013 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Avløpsåpner Deklarasjons-nr PRN 080339 Erstatter sikkerhetsdatablad

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DIETYLENGLYCOL. 2,2-dihydroxidietyleter, bis(2-hydroxietyl)eter, 2,2-oxidietanol

SIKKERHETSDATABLAD DIETYLENGLYCOL. 2,2-dihydroxidietyleter, bis(2-hydroxietyl)eter, 2,2-oxidietanol 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Revisjonsdato: 07.10.2014 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn EC/NLP-nr 203-872-2 CAS-nr 111-46-6 Indeks-nr 603-140-00-6

Detaljer

Miljøfare: Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Miljøfare: Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. HMS DATABLAD Handelsnavn: ZINGASOLV Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 06.12.2006 Erstatter: 26.09.2006 ZINGASOLV 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: ZINGASOLV

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Revisjonsdato: 11.12.2013 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Avløpsåpner Deklarasjons-nr 080339 Erstatter sikkerhetsdatablad

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Revisjonsdato: 28/05/2015 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Saltsyre 30-35% Formel HCl, H2O EC/NLP-nr 231-595-7

Detaljer

Damsgårdsveien 163 5162 Laksevåg Tlf: 55 94 74 94 Fax: 55 94 74 95

Damsgårdsveien 163 5162 Laksevåg Tlf: 55 94 74 94 Fax: 55 94 74 95 HMS DATABLAD Handelsnavn: Cerastone Betongimpregnering Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 02.02.2006 Erstatter: 03.11.2005 Cerastone Betongimpregnering 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting

SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting Kaldavfetting Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Kaldavfetting 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 31.08.2009 Revisjonsdato 13.04.2014 Kjemikaliets navn Kaldavfetting

Detaljer

CARSYSTEM AUTO-FIT SOFT 2K-Lettsparkel

CARSYSTEM AUTO-FIT SOFT 2K-Lettsparkel HMS DATABLAD Handelsnavn: CARSYSTEM AUTO-FIT SOFT 2K-Lettsparkel Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 02.10.2007 Erstatter: 05.07.2007 CARSYSTEM AUTO-FIT SOFT 2K-Lettsparkel 1. IDENTIFIKASJON

Detaljer

HMS - DATABLAD. Norm Tec Cemflex pulver. Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Telefon: 45 40 06 58 Fax: 62 81 55 06

HMS - DATABLAD. Norm Tec Cemflex pulver. Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Telefon: 45 40 06 58 Fax: 62 81 55 06 Revisjonsdato: 08.01.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 08.01.2008 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger

Detaljer

HANDELSNAVN: Antisept E 12 Plus GODKJENT: JA

HANDELSNAVN: Antisept E 12 Plus GODKJENT: JA HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad Antisept E 12 Plus Handelsnavn: Antisept E 12 Plus Revisjonsdato: 14.12.2006 Erstatter: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: Antisept

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FUGGER BYGGSILIKON

SIKKERHETSDATABLAD FUGGER BYGGSILIKON 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Utgave nummer 1.0 Produktkoder 1.2 Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen, samt

Detaljer

ANNET: Helsefare: Produktet er ikke merkepliktig i henhold til "Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier".

ANNET: Helsefare: Produktet er ikke merkepliktig i henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad WT20 Handelsnavn: WT20 Revisjonsdato: 08.04.2005 Erstatter: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: WT20 GODKJENT: JA KJEMISK NAVN:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A

Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 15.02.2005 Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A Produkttype: Anvendelsesområde: BETONGLIM Epoxylim for liming av betong. Artikkelnr:

Detaljer

INDEKS NR: - CAS NR: - Fuchs Offshore Lubricants AS Breiviken 5 5035 Bergen Tlf: 55 39 26 20 Fax: 55 33 02 01 GIFTINFO: 22 59 13 00 NØDTELEFON:

INDEKS NR: - CAS NR: - Fuchs Offshore Lubricants AS Breiviken 5 5035 Bergen Tlf: 55 39 26 20 Fax: 55 33 02 01 GIFTINFO: 22 59 13 00 NØDTELEFON: HMS DATABLAD Handelsnavn: Fuchs Renolit Unitemp 2 Helse miljø og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 03.11.2003 Erstatter: 30.04.2002 Fuchs Renolit Unitemp 2 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51%

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% SVOVELSYRE < 51% Side 1 av 5 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.06.2005 Revisjon 29.10.2007 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. PRO-TEC Lubrication System Cleaner 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD. PRO-TEC Lubrication System Cleaner 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Internkode: FN 0150 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Revisjonsdato: 26.06.2014 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Deklarasjons-nr 41376 Erstatter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

HANDELSNAVN: RENISO SE 55 GODKJENT:

HANDELSNAVN: RENISO SE 55 GODKJENT: HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad RENISO SE55 Handelsnavn: RENISO SE 55 Revisjonsdato: 25.03.2004 Erstatter: 19.05.2000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: RENISO

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter)

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Kontrollert iht gjeldende regelverk (2005) Godkjent for lab.bruk Godkjent av Fellesdatabasen HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Includes

Detaljer