HMS - DATABLAD. IB FILLER No. 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS - DATABLAD. IB FILLER No. 1"

Transkript

1 Internkode: 1612 Revisjonsdato: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Nødtelefon Steen-Hansen Maling AS Ulsmågveien NESTTUN Tlf: Fax: Nødtelefon : Giftinformasjonssentralen Norge Internkode 1612 Resept-nr /00 Utarbeidet av Steen-Hansen Maling AS / Ivar Olstad Giftinformasjonssentralen Lena Bruto 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING Ingrediens EC-nr. CAS-nr. Vekt-% Klass. R-setninger etanol F 11 Tegnforklaring Tx=Meget Giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig. R-setningenes fullstendige ordlyd finnes i seksjon VIKTIGSTE FAREMOMENTER Farebeskrivelse Produktet innholder etanol som er klassifisert som meget brannfarlig. Tester viser at IB filler er brannfarlig med flammepunkt på ca 28 C. 4. FØRSTEHJELPSTILTAK Innånding Hudkontakt Øyekontakt Fjern den skadede fra forurenset område.sørg for frisk luft.ved bevisstløshet observer åndedrett og hjertefunksjon nøye.ved tvil eller ved vedvarende symptomer- søk legehjelp. Sørg for frie luftveier. Ved åndedrettstans gis kunstig åndedrett. Legebehandling ved åndedrettsbesvær. Fjern tilsølte klær.søl på huden tørkes vekk med myk fille eller tørkepapir uten å gni.vask med såpe og vann, eventuelt rensekrem. Skyll øynene lenge med vann, kontakt lege hvis vedvarende plage. Side 1 (5)

2 Svelging Medisinsk informasjon Helsekontroll Prøv ikke å gi drikke eller fremkalle brekning hvis vedkommende er bevistløs. Kontakt lege. Om nødvendig kontakt Giftinformasjonssentralen Tlf Generell helsekontroll. 5. TILTAK VED BRANNSLUKKING Passende slukningsmidler Uegnede slukningsmidler Brann og eksplosjonsfarer Personlig verneutstyr Sand, Skum, Carbondioksid og Pulver (BC). Rettet vannstråle. Vil spre ilden. Ved brann kan det utvikles helseskadelige og giftige gasser. Åndedrettsbeskyttelse med selvforsynt trykkluft eller friskluft, samt beskyttelsesdrakt må benyttes ved brannbekjempelse hvor kjemikalier er involvert. Unngå sterk vannstråle direkte mot brannpunkt (vil spre ilden). Avsteng risikoområdet og nekt uvedkommende adgang. Kjøl beholdere utsatt for flamme med vann fra siden inntil alle brannherder er slukket. Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Søl og brukte filler samles og oppbevares i brannsikker avfallsbeholder og destrueres. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø Egnede metoder for skadebegrensning og opprenskning Bruk beskrevet verneutstyr. Samles i ikke-brennbart absorberende materiale i tette beholdere og leveres som spesialavfall. Dem opp for videre spridning. Påse at kjemikaliet ikke når trange områder som kloakk e.l. Ved større utslipp varsles Statens Forurensningstilsyn eller nærmeste politimyndighet.. Samles i ikke-brennbart absorberende materiale i tette beholdere. Hold mennesker og dyr unna det forurensede orådet. Stopp utstrømming av væske hvis mulig. 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING Håndteringsveiledning Lagringsanvisning Følg bruksanvisningen.kolli som er åpnet må nøye lukkes og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Ingen røyking, ild, gnister eller sveising. Oppbevares i kjølig, tørt og ventilert lager i lukkede beholdere.produktet må oppbevares i originalemballasje og utenfor barns rekkevidde. Side 2 (5)

3 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR Ingrediens CAS-nr. Normtype Adm. Norm Anm. etanol mg/m3, 500ppm (2002) Forebyggende tiltak Åndedrettsvern Øyevern Arbeidshansker Verneklær Sørg for god luftveksling. Ved arbeid i trange eller dårlig ventilerte rom kan åndedrettsvern være nødvendig.bruk maske med brunt filter (filter A2). Anskaff utstyr for hurtig og rikelig øyeskylling. Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. Ved langvarig / gjentatt hudkontakt skal det brukes vernehansker av butylgummi. Ved langvarig hudkontakt bruk hensiktsmessige verneklær. Vask godt med vann umiddelbart etter hudkontakt. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Form Farge Lukt Oppløselig i Tetthet Løselighet i vann Flytende Hvit. Sprit Blandbar med sprit 1,18 g/cm3 Ubegrenset Flammepunkt 28 C 10. STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet Reagerer med Stabil under normale forhold. Holdes unna sterkt oksiderende stoffer. Unngå sterk oppvarming, åpen flamme og tennkilder. 11. HELSEFAREOPPLYSNINGER Innånding Inneholder etanol som ved høye konsentrasjoner/langvarig påvirkning er helseskadlig. Dampene har bedøvende egenskaper og innhalasjon av store mengder kan forårsake hodepine, tretthet, sløvhet, mangel på koordinasjon og bevisstløshet. Side 3 (5)

4 Hudkontakt Hyppig eller langvarig kontakt kan virke avfettende og tørke ut huden, kan føre til ubehag og dermatitt. Øyekontakt Kontakt med øynene kan gi svie og irritasjon. Svelging Antatt farlig å svelge. 12. MILJØOPPLYSNINGER Mobilitet Nedbrytbarhet Akkumulering Økotoksisitet Produktet er flytende. Ikke kjent. Det er antatt at produktet er tungt nedbrytbart. Det forventes ingen skadelige langtidseffekter på vannorganismer. Ingen resultater fra økologiske tester er tilgjengelige. 13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL Generelt Avfallsgrupper Avfall behandles etter SFT s regler om spesialavfall iht. gruppe 5.1 Maling, lim, lakk, trykkfargeavfall. Avfall behandles etter SFT s regler om spesialavfall iht. gruppe Maling, lim, lakk, trykkfargeavfall. Avtal avfallsdeponering m/kommuneingeniør/miljøsjef/sft. Kfr. forskriftene. Se forskrift om farlig avfall for EAL-kode. 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT UN nummer 1263 Fareseddel 3 ADR/RID- Klasse 3.31(c) ADR/RID- Farenummer 30 Flammepunkt 28 C 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER R-setninger R-10 Brannfarlig. S-setninger S-23 Unngå innånding av gass/sprøytetåke. S-38 Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. Referanser Forskrift m/klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier av 21 aug Norsk stoffliste (Statens forurensningstilsyn, Arbeidstilsynet, Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern). (1997). Administrative normer (Arbeidstilsynet)1996. Miljøvernmyndighetenes Obs-liste. Forskrift om spesialavfall. Side 4 (5)

5 16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR BRUKERENS SIKKERHET OG HELSE Relevante risiko setninger R-11 Meget brannfarlig. Yl-gruppe 1 Informasjonskilder Leverandørens anmerkninger Opplysninger fra råvareleverandører. Informasjonen i dette databladet er gitt på grunnlag av vår nåværende viten. Hensikten er en beskrivelse av produktet med tanke på sikkerheten.opplysningene gjelder kun for det materialet som er angitt her, og gjelder ikke i forbindelse med bruk av noe annet materiale eller i noen form for bearbeidelse. Opplysningene skal ikke anses som en garanti eller kvalitetsspesifikasjon og vi påtar oss intet ansvar i forbindelse med bruken. Første gang utgitt Ved lagring, håndtering og bruk av produktet må god yrkeshygienisk praksis og gjeldende lover og forskrifter følges. For utfyllende informasjon ang. bruksområde, påføringsdata etc, se separat teknisk datablad som er tilgjengelig på forespørsel. Erstatter Utskriftsdato HMS-DATABLAD i henhold til direktiv 2001/58/EU --- Side 5 (5)

HMS - DATABLAD. Norm Tec Cemflex pulver. Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Telefon: 45 40 06 58 Fax: 62 81 55 06

HMS - DATABLAD. Norm Tec Cemflex pulver. Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Telefon: 45 40 06 58 Fax: 62 81 55 06 Revisjonsdato: 08.01.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 08.01.2008 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger

Detaljer

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD Internkode: 22630 / 22642 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 22630 / 22642 Deklarasjons-nr

Detaljer

Damsgårdsveien 163 5162 Laksevåg Tlf: 55 94 74 94 Fax: 55 94 74 95

Damsgårdsveien 163 5162 Laksevåg Tlf: 55 94 74 94 Fax: 55 94 74 95 HMS DATABLAD Handelsnavn: Cerastone Betongimpregnering Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 02.02.2006 Erstatter: 03.11.2005 Cerastone Betongimpregnering 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET

Detaljer

RENOLIT WATERGUARD CA LZ

RENOLIT WATERGUARD CA LZ HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad RENOLIT WATERGUARD CA LZ Handelsnavn: RENOLIT WATERGUARD CA LZ Revisjonsdato: 27.11.2006 Erstatter: 12.03.2003 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby.

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby. Revisjonsdato: 18.05.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 18.05.2006 Produsent, importør Internett Deklarasjons-nr 42510 Produkttype/Anvendelse FJERBY A/S

Detaljer

VEGGLASUR 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

VEGGLASUR 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad VEGGLASUR 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: VEGGLASUR GODKJENT: Handelsnavn: VEGGLASUR Revisjonsdato: 26.09.2002 Erstatter:

Detaljer

HANDELSNAVN: RENISO SE 55 GODKJENT:

HANDELSNAVN: RENISO SE 55 GODKJENT: HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad RENISO SE55 Handelsnavn: RENISO SE 55 Revisjonsdato: 25.03.2004 Erstatter: 19.05.2000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: RENISO

Detaljer

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad Internkode: 10031 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Stjerneskudd 15-29 cm Revisjonsdato 13.12.2009 Produkttype Fyrverkeri Produsent,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 31.10.2006 Handelsnavn: Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende

Detaljer

HANDELSNAVN: Antisept E 12 Plus GODKJENT: JA

HANDELSNAVN: Antisept E 12 Plus GODKJENT: JA HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad Antisept E 12 Plus Handelsnavn: Antisept E 12 Plus Revisjonsdato: 14.12.2006 Erstatter: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: Antisept

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OIL & GREASE REMOVER. OIL & GREASE REMOVER R10990 Øvrige rengjøringsmidler

SIKKERHETSDATABLAD OIL & GREASE REMOVER. OIL & GREASE REMOVER R10990 Øvrige rengjøringsmidler Internkode: MUR012 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Deklarasjons-nr 306183 1.2 Relevante identifiserte anvendelser for stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SVOVEL PULVER

SIKKERHETSDATABLAD SVOVEL PULVER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 23/2/2011 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Synonymer Svovelpulver S Svovelblomme EC-nr 231-722-6 CAS-nr

Detaljer

VASELINSPRAY PRODUKTBESKRIVELSE

VASELINSPRAY PRODUKTBESKRIVELSE VASELINSPRAY PRODUKTBESKRIVELSE VASELINSPRAY er et universalfett basert på en syrefri vaselin med gode vedheftsegenskaper. VASELINSPRAY gir en konserverende smøring som forhindrer oksidasjon. Ettersom

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2004-05-06 Internt nr.: 01940 Erstatter dato: 2002-07-19

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2004-05-06 Internt nr.: 01940 Erstatter dato: 2002-07-19 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Motoroljer. Produsent/importør Reginol Trading A/S Adresse Postboks 11 Furuset Postnr. / sted 1001 OSLO Land N Telefon 23 17

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 23/12/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Natriumhydrogensulfat NaHSO4 Artikkel-nr 100334 EC-nr 231-665-7

Detaljer

HANDELSNAVN: FCR 842 part B GODKJENT: JA

HANDELSNAVN: FCR 842 part B GODKJENT: JA HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad FCR 842 part B Handelsnavn: FCR 842 part B Revisjonsdato: 18.01.2003 Erstatter: 07.09.2000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN:

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OLJESANERINGSMIDDEL Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill

SIKKERHETSDATABLAD. OLJESANERINGSMIDDEL Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill Artikkelnummer 222512 Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21.01.2005 Internt nr: Erstatter dato: SILICONTETNING - RØD (HØY TEMP)

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21.01.2005 Internt nr: Erstatter dato: SILICONTETNING - RØD (HØY TEMP) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Pon Equipment HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE High temperature Adhesive/Sealant Til generell tetting/liming

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tit Shoe Cream

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tit Shoe Cream 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Nasjonal produsent/importør Foretak Boston Scandinavia AB Adresse Berga Allè 1 Postnr./sted 254 52 Helsingborg Telefon +46 42-15 38 60

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.11.2001 Internt nr: Erstatter dato:05.03.2001 EPX Solid Primer B (ej på hemsida) 0 (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 HMS-DATABLAD

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter)

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Kontrollert iht gjeldende regelverk (2005) Godkjent for lab.bruk Godkjent av Fellesdatabasen HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Includes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. KALSIUMHYDROKSID Ca(OH)2 250 g. Fybikon A/S, fax: 38 01 27 71, tlf: 38 01 21 66 Norge Fybikon A/S

SIKKERHETSDATABLAD. KALSIUMHYDROKSID Ca(OH)2 250 g. Fybikon A/S, fax: 38 01 27 71, tlf: 38 01 21 66 Norge Fybikon A/S Internkode: 16093 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Synonymer Kalsiumhydrat ECnr 2151373 CASnr 1305620 1.2 Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40

HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40 HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson n-alkanstandard C20+C40 Laboratoriekjemikalie. Samsi AS Nustadveien

Detaljer

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG Side 1 av 5 HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express TANGIT PVC-U express Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.10.2010 Kjemikaliets navn TANGIT PVC-U express

Detaljer

HMS DATABLAD ISO 11014-1 EU453/2010

HMS DATABLAD ISO 11014-1 EU453/2010 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Bruksområde Rød Penetrerende væske for feilsøking Produsent Importør / Omsetter Postadresse Telefon Telefax Kontaktpersoner Nødtelefon 1 Hintz Marketing

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer