SIKKERHETSDATABLAD Bromophen Fremkaller (Part A)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD Bromophen Fremkaller (Part A)"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET PRODUKTNAVN PRODUKTNR INTERN ID ANVENDELSE LEVERANDØR KONTAKTPERSON Fremkaller Focus Trading AB, Laxfiskevägen 16, S PARTILLE Sverige, Tel Lars Kjellgren, Tel: , NØDTELEFON Kontakt Lege Eller Ring Giftinformasjonssentralen: Tlf EMBALLASJESTØRRELSE 2 FAREIDENTIFIKASJON 12g Farlig ved svelging. Fare for alvorlig øyeskade. Kan gi allergi ved hudkontakt. Mulig fare for kreft. Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Mulig fare for varig helseskade. KLASSIFISERING (1/45) Xn;R22. Carc. Cat. 3;R40, Muta Cat. 3;R68. Xi;R41. R43. N;R50/53. 3 SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER EC-nr: CAS-NR. Innhold Klassifisering (67/548) % % Carc. Cat. 3;R40 Muta. Cat. 3;R68 Xn;R22 R43 Xi;R41 N;R50 Xn;R22 N;R51/ % Xn;R22 Xi;R41 R31 Full tekst for alle R-setninger er vist i pkt FØRSTEHJELPSTILTAK INNÅNDING Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Sørg for ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. SVELGING Den skadde flyttes straks vekk fra eksponeringskilden. Skyll munnen grundig. Sørg for ro, varme og frisk luft. FREMKALL IKKE BREKNING! Kontakt lege øyeblikkelig. HUDKONTAKT Flytt den skadede fra forurensningskilden. Ta av gjennomfuktede klær. Vask huden grundig med såpe og vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. ØYEKONTAKT Den skadde flyttes straks vekk fra eksponeringskilden. Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Skyll straks øynene med rikelig vann mens øyelokkene løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. 5 BRANNSLOKKINGSTILTAK BRANNSLUKKINGSMIDLER Ta hensyn til omgivende materialer ved valg av brannslukkingsmiddel. SÆRLIGE BRANNSLUKKINGSTILTAK Unngå innånding av branngasser. 1 / 5

2 SÆRLIGE BRANN- OG EKSPLOSJONSFARER Ingen uvanlig brann- eller eksplosjonsfare angitt. SÆRLIGE FARER Ved oppvarming og brann kan det dannes skadelige damper/gasser. Oksider av: Karbon. Nitrogen. Svovel. VERNEUTSTYR TIL SLOKKINGSPERSONALE Ta hensyn til evt. andre kjemikalier ved valg av verneutstyr. Valg av åndedrettsvern ved brann: Følg bedriftens generelle forholdsregler. 6 TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP PERSONLIGE SIKKERHETSTILTAK Bruk verneklær som beskrevet i punkt 8 i dette sikkerhetsdatabladet. Unngå kontakt med huden og øynene. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. MILJØVERNTILTAK Må ikke ledes ut i avløp, jord eller vannløp. Produktet bør ikke kastes i naturen, men samles opp og avleveres etter avtale med lokale myndigheter. METODER FOR OPPRYDNING Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se punkt 13. Små mengder spyles til avløp med mye vann. Unngå utslipp av større mengder til avløp. Søl suges opp med støvsuger. Hvis dette ikke er mulig, samles sølet opp med skuffe, kost eller lignende. Skyll tilsølt område med store mengder vann. La ikke avløpsvann forurense dammer eller andre vannkilder. 7 HÅNDTERING OG LAGRING FORHOLDSREGLER VED BRUK Sørg for god ventilasjon. Unngå søl og kontakt med huden og øynene. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Les og følg produsentens anvisninger. FORHOLDSREGLER VED LAGRING Oppbevares i lukket originalemballasje på et tørt sted. Oppbevares på et godt ventilert sted ved temperaturer under 25 C. LAGRINGSKATEGORI Lagres i kjemikalierom. 8 EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE Std Admin. Normer Admin. Normer Merknader AN AN 0.5 mg/m3(ak) 5 mg/m3 AN = Administrative normer. VERNEUTSTYR Prosessforhold Etabler stasjon for øyeskylling og nøddusj nær arbeidsstedet. TEKNISKE TILTAK Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. ÅNDEDRETTSVERN Ingen spesielle anbefalinger. HÅNDVERN Bruk egnede vernehansker ved fare for hudkontakt. ØYEVERN Bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. ANDRE VERNETILTAK Bruk egnede verneklær for å beskytte mot enhver mulighet for hudkontakt. 2 / 5

3 FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER UTSEENDE FARGE LUKT Krystaller Pulver, støv Hvit/off-white Krem Brun Ingen karakteristisk lukt. LØSELIGHET Oppløselig i vann. 100% ph, KONSENTRERT LØSNING STABILITET OG REAKTIVITET STABILITET Stabil under de foreskrevne oppbevaringsforholdene. Ingen spesielle stabilitetshensyn. FORHOLD SOM SKAL UNNGÅS. Unngå høy varme over lengre perioder. Unngå kontakt med syrer. FARLIG POLYMERISERING Polymeriserer ikke. MATERIALER SOM SKAL UNNGÅS Sterke syrer. Unngå kontakt med andre fotografiske løsninger og / eller rengjøring produkter. FARLIGE SPALTNINGSPRODUKTER Ved brann eller høy temperatur dannes: Gasser/damper/røyk av: Oksider av: Svovel. Karbon. Nitrogen. 11 TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER TOKSIKOLOGISK INFORMASJON Denne kjemiske sammensetningen har ikke blitt testet for helseeffekter. Eksponering effekter på listen er basert på eksisterende helse-data for de enkelte komponentene som inngår i blandingen. INNÅNDING Støv kan irritere luftveier og lunger. SVELGING Farlig ved svelging. Kan forårsake ubehag ved svelging. HUDKONTAKT Pulveret kan irritere huden. Kan gi allergi ved hudkontakt. Kan gi allergisk kontakteksem. ØYEKONTAKT Irritasjon av øyne og slimhinner. Gjentatt eksponering kan gi kronisk øyeirritasjon (øyekatarr). HELSEFAREINFORMASJON Alvorlig irriterende ved langvarig eller gjentatt eksponering. Kan gi hudirritasjon/eksem. Kan gi allergi ved hudkontakt. Støv kan irritere luftveier og lunger. Kan gi allergi. Kan gi overfølsomhet. OPPTAKSVEI Innånding: Inntak. Hud- og/eller øyekontakt. MEDISINSK INFORMASJON Kan forverre eksisterende: Hudlidelser og allergier. Eksisterende øyeproblemer. TOKSISK DOSE 2 - LD ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER 320 mg/kg (oral-rotte) >00 mg/kg (hud-rotte) 200 mg/kg (oral-rotte) 1540 mg/kg (oral-rotte) ØKOTOKSISITET Miljøfarlig: Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. 3 / 5

4 LC 50, 6 T, FISK, mg/l (Fathead Minnow) EC 50, 48 T, DAFNIA, mg/l 0.05 IC 50, 72 T, ALGER, mg/l 1.0 LC 50, 6 T, FISK, mg/l >1 LC 50, 6 T, FISK, mg/l >150 EC 50, 48 T, DAFNIA, mg/l 8 IC 50, 72 T, ALGER, mg/l INSTRUKSER VED DISPONERING BEHANDLINGSMETODER Destruer i samsvar med regelverk fra lokale myndigheter. 14 TRANSPORTOPPLYSNINGER GENERELT LIMITED QUANTITY EXEMPTION GODSBESKRIVELSE UN-NR., VEITRANSPORT UN3077, Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (contains hydroquinone) 3077 ADR-KLASSE ADR-KLASSE Klasse : Forskjellige farlige ADR PAKKEGRUPPE III stoffer og gjenstander. ADR-FARENR. 0 Miljøskadelig stoff; TUNNELBEGRENSNINGSKODER (E) forskjellige farlige stoffer. ADR-ETIKETTNR. RID-KLASSE RID PAKKEGRUPPE III UN-NR., SJØTRANSPORT 3077 IMDG-KLASSE IMDG-PAKKEGRUPPE EMS F-A, S-F UN-NR., FLYTRANSPORT 3077 KLASSE, LUFTTRANSPORT 15 REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER FAREMERKING PAKKEGRUPPE, LUFTTRANSPORT (M7) III III INNEHOLDER RISIKOSETNINGER Helseskadelig R22 R40 R41 R43 Miljøskadelig Farlig ved svelging. Mulig fare for kreft. Fare for alvorlig øyeskade. Kan gi allergi ved hudkontakt. R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R68 Mulig fare for varig helseskade. 4 / 5

5 SIKKERHETSSETNINGER EU-DIREKTIVER S2 S26 S36/37/3 S46 S61 S64 Stoffdirektivet 67/548/EØF. Preparatdirektivet 1/45/EF. 16 ANDRE OPPLYSNINGER Oppbevares utilgjengelig for barn. Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere informasjon. Ved svelging skylles munnen med vann (bare dersom personen er ved bevissthet). GENERELT HARMAN technology Ltd mener at informasjonen og anbefalingene her er basert på korrekt og saklig data. Det er imidlertid ingen uttrykkelig eller underforstått garanti av noe slag laget med hensyn til denne informasjonen. Bruk denne informasjonen til å supplere annen informasjon du har samlet, og deretter foreta en selvstendig beslutning om fullstendigheten og egnetheten av all informasjon for å sikre riktig bruk og avhending av dette produktet og helse og sikkerhet for ansatte og kunder. LITTERATURREFERANSER/KILDER European Photographic Chemical Industry Code of Practice For Classification And Labelling Material Safety Data Sheet. Misc. manufacturers. Dangerous Properties of Industrial Chemicals. 6.edition, N.Sax, 184. UTARBEIDET AV Dr Trevor Rhodes Tel: +44(0) , REVISJONSDATO. 26/10/2010 REVISJONSNR. / ERSTATTER HMS-DATABLAD AV RISIKOSETNINGER R41 R22 R51/53 R43 R50 R40 R68 R31 7 Fare for alvorlig øyeskade. Farlig ved svelging. Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Kan gi allergi ved hudkontakt. Meget giftig for vannlevende organismer. Mulig fare for kreft. Mulig fare for varig helseskade. Ved kontakt med syre utvikles giftig gass. 5 / 5

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A)

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A) Endret 22/10/2014 Revisjon 10 Erstatter dato 08/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1960457,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec RT Rapid Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec RT Rapid Starter Endret 17/12/2014 Revisjon 13 Erstatter dato 22/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1807813

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter Endret 04/12/2013 Revisjon 8 Erstatter dato 01/12/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1918674

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD G/flex 650 Resin

SIKKERHETSDATABLAD G/flex 650 Resin Endret 01.08.13 Erstatter dato 22.07.09 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD G5 RESIN

SIKKERHETSDATABLAD G5 RESIN Endret 07.06.13 Erstatter dato 01.12.10 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD THERMAL BONDING SYSTEM

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD THERMAL BONDING SYSTEM HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA PRODUKTNAVN PRODUKTNR. ANVENDELSE LEVERANDØR NØDTELEFON ETBS-B new Klebemiddel ELECTROLUBE. A division of HK WENTWORTH

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PLATENCLENE PUMP SPRAY

SIKKERHETSDATABLAD PLATENCLENE PUMP SPRAY SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET PRODUKTNAVN PRODUKTNR. ANVENDELSE LEVERANDØR NØDTELEFON PCL-db APCL100 ZA Cleaning Product AF INTERNATIONAL. A division

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FPF1 FIBER PREPARATION FLUID

SIKKERHETSDATABLAD FPF1 FIBER PREPARATION FLUID Report Date : 03/01/2011 1 / 5 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET PRODUKTNAVN PRODUKTNR. SYNONYMER, VARENAVN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD POC - FIBER OPTIC SPLICE & CONNECTOR CLEANER

SIKKERHETSDATABLAD POC - FIBER OPTIC SPLICE & CONNECTOR CLEANER Report Date : 13/01/2010 1 / 5 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET PRODUKTNAVN PRODUKTNR. MCC-POCGG, MCC-POC03M,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ISOPROPANOL CLEANING FLUID

SIKKERHETSDATABLAD ISOPROPANOL CLEANING FLUID SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET PRODUKTNAVN PRODUKTNR. ANVENDELSE LEVERANDØR NØDTELEFON IPA-a EIPA200H EIPA400H ZE Cleaning Product ELECTROLUBE. A

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LABEL REMOVER (COMBI)

SIKKERHETSDATABLAD LABEL REMOVER (COMBI) Endret APRIL 2013 Revisjon 6 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. LRM-db, ELRM200DB, ZE 1.2. Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK

SIKKERHETSDATABLAD EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK Endret 28/08/2013 Erstatter dato 25/07/2013 1 / 8 SIKKERHETSDATABLAD EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PEN TIDYPEN

SIKKERHETSDATABLAD PEN TIDYPEN Endret 01/10/2013 Erstatter dato 29/10/2013 1 / 8 SIKKERHETSDATABLAD PEN TIDYPEN I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1.

Detaljer

Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A

Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 15.02.2005 Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A Produkttype: Anvendelsesområde: BETONGLIM Epoxylim for liming av betong. Artikkelnr:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach Endret 17/06/2013 Revisjon 2 Erstatter dato 05/02/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 11009

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HIGH TEMPERATURE ALUMINIUM PAINT

SIKKERHETSDATABLAD HIGH TEMPERATURE ALUMINIUM PAINT Endret APRIL 2013 Revisjon 7 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. PAM, EPAM400, ZE 1.2. Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway)

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway) Endret 19/07/2013 Revisjon 5 Erstatter dato 09/07/2013 SIKKERHETSDATABLAD (Norway) PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ARCON-AMIN

SIKKERHETSDATABLAD ARCON-AMIN SIKKERHETSDATABLAD ARCON-AMIN AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn ARCON-AMIN Varenr. 80170024, 80170192 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk Endret 01/08/2014 Revisjon 3 Erstatter dato 01/08/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. SM 15054,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TERRASSEBEIS BYGGMAX

SIKKERHETSDATABLAD TERRASSEBEIS BYGGMAX Endret 13/02/2014 Revisjon 13 Erstatter dato 19/11/2013 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Clean Water Tank 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Slide Master Waterproofng

SIKKERHETSDATABLAD Slide Master Waterproofng Endret 07/12/2012 Revisjon 1 SIKKERHETSDATABLAD Slide Master Waterproofng PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Slide Master Waterproofing

Detaljer

HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40

HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40 HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson n-alkanstandard C20+C40 Laboratoriekjemikalie. Samsi AS Nustadveien

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Varenr. Bruksområde Leverandør Kontaktperson CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A 8146-N-000

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891 FC, PART B

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891 FC, PART B SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891 FC, PART B 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Varenr. Bruksområde Leverandør Kontaktperson CARBOGUARD 891 FC, PART B 8146-N-901 To komponent

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. PURGEL En komponent polyuretanbasert injeksjonsmiddel. Helseskadelig

SIKKERHETSDATABLAD. PURGEL En komponent polyuretanbasert injeksjonsmiddel. Helseskadelig Sist endret: 25.11.21 Erstatter dato: 8.1.28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE En komponent

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ARDEX P 82 Komponente B

SIKKERHETSDATABLAD ARDEX P 82 Komponente B Endret 29/05/2015 Revisjon 2 Erstatter dato 25/10/2011 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 82640,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. MEGASIL SB Elastisk silikonbasert fugemasse.

SIKKERHETSDATABLAD. MEGASIL SB Elastisk silikonbasert fugemasse. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Elastisk silikonbasert fugemasse. Artikkelnummer 1706006001100,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BODYGUARD DEFENCE SPRAY RØD

SIKKERHETSDATABLAD BODYGUARD DEFENCE SPRAY RØD Endret 12/06/2012 Revisjon 1 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 12177 Intern Id 1-8298 1.2. Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Aspen 4

SIKKERHETSDATABLAD Aspen 4 SIKKERHETSDATABLAD Aspen 4 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn Aspen 4 Synonymer Bruksområder Leverandør Kontaktperson Husqvarna Valmis 4-Tahti-Pienkonbensini,

Detaljer