SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD-X Fremkaller

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD-X Fremkaller"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET PRODUKTNAVN PRODUKTNR INTERN ID ANVENDELSE LEVERANDØR KONTAKTPERSON Fremkaller Focus Trading AB, Laxfiskevägen 16, S PARTILLE Sverige, Tel Lars Kjellgren, Tel: , NØDTELEFON Kontakt Lege Eller Ring Giftinformasjonssentralen: Tlf EMBALLASJESTØRRELSE 2 FAREIDENTIFIKASJON 1 Litre Kan gi allergi ved hudkontakt. Mulig fare for kreft. Meget giftig for vannlevende organismer. Mulig fare for varig helseskade. KLASSIFISERING (1999/45) Carc. Cat. 3;R40, Muta Cat. 3;R68. R43. N;R50. 3 SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER EC-nr: CAS-NR. Innhold Klassifisering (67/548) 2,2'-OKSYDIETANOL % % Carc. Cat. 3;R40 Muta. Cat. 3;R68 Xn;R22 R43 Xi;R41 N;R50 Xn;R22 Borsyre % Repr. Cat. 2;R60,R61. Diethylenetriamine Pentaacetic Acid Na < 1 Xi;R36/ % Repr. Cat. 2;R60,R61. Full tekst for alle R-setninger er vist i pkt FØRSTEHJELPSTILTAK INNÅNDING Usannsynlig eksponeringsmåte da produktet ikke inneholder flyktige stoffer. Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. SVELGING Den skadede flyttes straks fra eksponeringskilden. Skyll munnen grundig. Drikk et par glass vann eller melk. FREMKALL IKKE BREKNING! Kontakt lege øyeblikkelig. HUDKONTAKT Flytt den skadede fra forurensningskilden. Ta av forurensede klær. Vask straks huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. ØYEKONTAKT Den skadde flyttes straks vekk fra eksponeringskilden. Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Skyll straks øynene med rikelig vann mens øyelokkene løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. 5 BRANNSLOKKINGSTILTAK BRANNSLUKKINGSMIDLER Stoffet er ikke brennbart. Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann. 1 / 6

2 SÆRLIGE BRANNSLUKKINGSTILTAK Unngå innånding av branngasser. SÆRLIGE BRANN- OG EKSPLOSJONSFARER Ingen uvanlig brann- eller eksplosjonsfare angitt. SÆRLIGE FARER Produktet kan ikke brenne, men ved oppvarming kan det dannes skadelige damper. VERNEUTSTYR TIL SLOKKINGSPERSONALE Ta hensyn til evt. andre kjemikalier ved valg av verneutstyr. Valg av åndedrettsvern ved brann: Følg bedriftens generelle forholdsregler. 6 TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP PERSONLIGE SIKKERHETSTILTAK Unngå kontakt med huden og øynene. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se punkt 8. MILJØVERNTILTAK Må ikke ledes ut i avløp, jord eller vannløp. Produktet bør ikke kastes i naturen, men samles opp og avleveres etter avtale med lokale myndigheter. METODER FOR OPPRYDNING Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se punkt 13. Bruk nødvendig verneutstyr. Små mengder spyles til avløp med mye vann. Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Skyll tilsølt område med store mengder vann. Unngå utslipp av større mengder til avløp. 7 HÅNDTERING OG LAGRING FORHOLDSREGLER VED BRUK Sørg for god ventilasjon. Unngå søl og kontakt med huden og øynene. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Les og følg produsentens anvisninger. FORHOLDSREGLER VED LAGRING Oppbevares i lukket originalemballasje på et tørt sted. Oppbevares frostfritt. Oppbevares på et godt ventilert sted ved temperaturer under 25 C. LAGRINGSKATEGORI Lagres i kjemikalierom. 8 EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE Std Admin. Normer Admin. Normer Merknader AN WEL 1 mg/m3 0.5 mg/m3(ak) AN = Administrative normer. WEL = Workplace Exposure Limit. VERNEUTSTYR Prosessforhold Etabler stasjon for øyeskylling og nøddusj nær arbeidsstedet. TEKNISKE TILTAK Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. Må ikke håndteres i trange rom uten tilstrekkelig ventilasjon. ÅNDEDRETTSVERN Åndedrettsvern ikke påkrevd. 2 / 6

3 HÅNDVERN Bruk kjemikalieresistente hansker. Ved langvarig eller gjentatt påvirkning brukes hansker laget av: butyl gummi (tykkelse >= 0, 36 mm, gjennombruddstid > 480 min), nitril gummi (tykkelse >= 0, 38 mm, gjennombruddstid > 480 min) eller neopren (tykkelse >= 0, 65 mm, gjennombruddstid > 240 min). For beskyttelse mot tilfeldig sprut kan tilsvarende hansker med gjennombruddstid > 60 min benyttes. Unngå hansker laget av naturlateks. Vernehanskene som brukes må være i hht spesifikasjonerne i EU direktiv 89/686/EEC og standarden EN374. ØYEVERN Bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. ANDRE VERNETILTAK Bruk egnede verneklær for å beskytte mot enhver mulighet for hudkontakt. 9 FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER UTSEENDE FARGE LUKT LØSELIGHET Klar væske Fargeløs Ingen karakteristisk lukt. 100% Oppløselig i vann. KOKEPUNKT ( C) > mm Hg RELATIV TETTHET ph, KONSENTRERT LØSNING STABILITET OG REAKTIVITET STABILITET Stabil under de foreskrevne oppbevaringsforholdene. Ingen spesielle stabilitetshensyn. FORHOLD SOM SKAL UNNGÅS. Unngå høy varme over lengre perioder. Unngå kontakt med syrer. FARLIG POLYMERISERING Polymeriserer ikke. MATERIALER SOM SKAL UNNGÅS Sterke syrer. Unngå kontakt med andre fotografiske løsninger og / eller rengjøring produkter. FARLIGE SPALTNINGSPRODUKTER Ved oppvarming kan det dannes giftige og etsende damper/gasser. Oksider av: Svovel. Svoveldioksid. 11 TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER TOKSIKOLOGISK INFORMASJON Denne kjemiske sammensetningen har ikke blitt testet for helseeffekter. Eksponering effekter på listen er basert på eksisterende helse-data for de enkelte komponentene som inngår i blandingen. INNÅNDING Kan irritere luftveier/lunger. SVELGING Farlig ved svelging. Kan forårsake ubehag ved svelging. HUDKONTAKT Irriterer huden. Kan gi allergi ved hudkontakt. Kan gi allergisk kontakteksem. ØYEKONTAKT Irritasjon av øyne og slimhinner. Gjentatt eksponering kan gi kronisk øyeirritasjon (øyekatarr). HELSEFAREINFORMASJON Alvorlig irriterende ved langvarig eller gjentatt eksponering. Kan gi hudirritasjon/eksem. Kan gi allergi ved hudkontakt. Irriterer øynene. Sprut og damp i øynene kan gi irritasjon og svie. Kan gi allergi. Kan gi overfølsomhet. ANDRE HELSESKADER 1, 4-Dihydroksybenzen: Kreftfremkallende, kategori 3. Mutagen, kategori 3. ACGIH A3 IARC 3 IARC Kreftliste for dyr IARC Det internasjonale kreftforskningsinstituttet. OPPTAKSVEI Hud- og/eller øyekontakt. Inntak. MEDISINSK INFORMASJON Kan forverre eksisterende: Hudlidelser og allergier. Eksisterende øyeproblemer. 3 / 6

4 TOKSISK DOSE 2 - LD 50 TOKSISK DOSE 2 - LD mg/kg (oral-rotte) >900 mg/kg (hud-rotte) 2,2'-OKSYDIETANOL 12,600 mg/kg (oral-rotte) Borsyre >3000 mg/kg (oral-rotte) 1-Phenyl-4-Methyl-4-Hydroxymethyl-3-Pyrazolidone 1000 mg/kg (oral-rotte) >2000 mg/kg (hud-rotte) Diethylenetriamine Pentaacetic Acid Na5 >4000 mg/kg (oral-rotte) 2660 mg/kg (oral-rotte) 12 ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER ØKOTOKSISITET Produktet inneholder et stoff som er meget giftig for vannorganismer. MOBILITET Produktet er oppløselig i vann. BIOAKKUMULERINGS- POTENSIAL Data om bioakkumulasjon er ikke tilgjengelig. NEDBRYTBARHET Data ikke tilgjengelig. LC 50, 96 T, FISK, mg/l (Fathead Minnow) EC 50, 48 T, DAFNIA, mg/l 0.05 IC 50, 72 T, ALGER, mg/l 1.0 2,2'-OKSYDIETANOL LC 50, 96 T, FISK, mg/l >100 EC 50, 48 T, DAFNIA, mg/l Borsyre LC 50, 96 T, FISK, mg/l 600 EC 50, 48 T, DAFNIA, mg/l Phenyl-4-Methyl-4-Hydroxymethyl-3-Pyrazolidone LC 50, 96 T, FISK, mg/l 32 (Rainbow Trout) EC 50, 48 T, DAFNIA, mg/l 1.7 Diethylenetriamine Pentaacetic Acid Na5 LC 50, 96 T, FISK, mg/l >1000 (lepomis macrochirus) EC 50, 48 T, DAFNIA, mg/l >500 (daphnia magna) 13 INSTRUKSER VED DISPONERING BEHANDLINGSMETODER Destruer i samsvar med regelverk fra lokale myndigheter. 14 TRANSPORTOPPLYSNINGER GENERELT LIMITED QUANTITY EXEMPTION 4 / 6

5 GODSBESKRIVELSE UN-NR., VEITRANSPORT ADR-KLASSE UN3082, Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (contains hydroquinone) Klasse 9: Andre farlige stoffer. ADR-KLASSE ADR PAKKEGRUPPE ADR-FARENR. 90 Miljøskadelig stoff; TUNNELBEGRENSNINGSKODER (E) forskjellige farlige stoffer. ADR-ETIKETTNR. 9 RID-KLASSE 9 RID PAKKEGRUPPE III UN-NR., SJØTRANSPORT 3082 IMDG-KLASSE 9 IMDG-PAKKEGRUPPE EMS F-A, S-F UN-NR., FLYTRANSPORT 3082 KLASSE, LUFTTRANSPORT 15 REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER FAREMERKING 9 PAKKEGRUPPE, LUFTTRANSPORT 9 (M6) III III III INNEHOLDER Helseskadelig Miljøskadelig RISIKOSETNINGER SIKKERHETSSETNINGER EU-DIREKTIVER R40 R43 R50 R68 S2 Mulig fare for kreft. Kan gi allergi ved hudkontakt. Meget giftig for vannlevende organismer. Mulig fare for varig helseskade. Oppbevares utilgjengelig for barn. S36/37 Bruk egnede verneklær og vernehansker. S46 S61 S64 Stoffdirektivet 67/548/EØF. Preparatdirektivet 1999/45/EF. 16 ANDRE OPPLYSNINGER GENERELT Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere informasjon. Ved svelging skylles munnen med vann (bare dersom personen er ved bevissthet). HARMAN technology Ltd mener at informasjonen og anbefalingene her er basert på korrekt og saklig data. Det er imidlertid ingen uttrykkelig eller underforstått garanti av noe slag laget med hensyn til denne informasjonen. Bruk denne informasjonen til å supplere annen informasjon du har samlet, og deretter foreta en selvstendig beslutning om fullstendigheten og egnetheten av all informasjon for å sikre riktig bruk og avhending av dette produktet og helse og sikkerhet for ansatte og kunder. LITTERATURREFERANSER/KILDER European Photographic Chemical Industry Code of Practice For Classification And Labelling Material Safety Data Sheet. Misc. manufacturers. Dangerous Properties of Industrial Chemicals. 6.edition, N.Sax, UTARBEIDET AV Dr Trevor Rhodes Tel: +44(0) , REVISJONSDATO. 16/09/ / 6

6 REVISJONSNR. / ERSTATTER HMS-DATABLAD AV RISIKOSETNINGER R41 R22 R36/38 R43 R61 R60 R50 R40 R68 6 Fare for alvorlig øyeskade. Farlig ved svelging. Irriterer øynene og huden. Kan gi allergi ved hudkontakt. Kan gi fosterskader. Kan skade forplantningsevnen. Meget giftig for vannlevende organismer. Mulig fare for kreft. Mulig fare for varig helseskade. 6 / 6

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A)

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A) Endret 22/10/2014 Revisjon 10 Erstatter dato 08/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1960457,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter Endret 04/12/2013 Revisjon 8 Erstatter dato 01/12/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1918674

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec RT Rapid Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec RT Rapid Starter Endret 17/12/2014 Revisjon 13 Erstatter dato 22/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1807813

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD G/flex 650 Resin

SIKKERHETSDATABLAD G/flex 650 Resin Endret 01.08.13 Erstatter dato 22.07.09 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD G5 RESIN

SIKKERHETSDATABLAD G5 RESIN Endret 07.06.13 Erstatter dato 01.12.10 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD THERMAL BONDING SYSTEM

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD THERMAL BONDING SYSTEM HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA PRODUKTNAVN PRODUKTNR. ANVENDELSE LEVERANDØR NØDTELEFON ETBS-B new Klebemiddel ELECTROLUBE. A division of HK WENTWORTH

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD POC - FIBER OPTIC SPLICE & CONNECTOR CLEANER

SIKKERHETSDATABLAD POC - FIBER OPTIC SPLICE & CONNECTOR CLEANER Report Date : 13/01/2010 1 / 5 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET PRODUKTNAVN PRODUKTNR. MCC-POCGG, MCC-POC03M,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FPF1 FIBER PREPARATION FLUID

SIKKERHETSDATABLAD FPF1 FIBER PREPARATION FLUID Report Date : 03/01/2011 1 / 5 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET PRODUKTNAVN PRODUKTNR. SYNONYMER, VARENAVN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PLATENCLENE PUMP SPRAY

SIKKERHETSDATABLAD PLATENCLENE PUMP SPRAY SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET PRODUKTNAVN PRODUKTNR. ANVENDELSE LEVERANDØR NØDTELEFON PCL-db APCL100 ZA Cleaning Product AF INTERNATIONAL. A division

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK

SIKKERHETSDATABLAD EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK Endret 28/08/2013 Erstatter dato 25/07/2013 1 / 8 SIKKERHETSDATABLAD EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LABEL REMOVER (COMBI)

SIKKERHETSDATABLAD LABEL REMOVER (COMBI) Endret APRIL 2013 Revisjon 6 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. LRM-db, ELRM200DB, ZE 1.2. Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ISOPROPANOL CLEANING FLUID

SIKKERHETSDATABLAD ISOPROPANOL CLEANING FLUID SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET PRODUKTNAVN PRODUKTNR. ANVENDELSE LEVERANDØR NØDTELEFON IPA-a EIPA200H EIPA400H ZE Cleaning Product ELECTROLUBE. A

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PEN TIDYPEN

SIKKERHETSDATABLAD PEN TIDYPEN Endret 01/10/2013 Erstatter dato 29/10/2013 1 / 8 SIKKERHETSDATABLAD PEN TIDYPEN I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1.

Detaljer

Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A

Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 15.02.2005 Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A Produkttype: Anvendelsesområde: BETONGLIM Epoxylim for liming av betong. Artikkelnr:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HIGH TEMPERATURE ALUMINIUM PAINT

SIKKERHETSDATABLAD HIGH TEMPERATURE ALUMINIUM PAINT Endret APRIL 2013 Revisjon 7 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. PAM, EPAM400, ZE 1.2. Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway)

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway) Endret 19/07/2013 Revisjon 5 Erstatter dato 09/07/2013 SIKKERHETSDATABLAD (Norway) PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk Endret 01/08/2014 Revisjon 3 Erstatter dato 01/08/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. SM 15054,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach Endret 17/06/2013 Revisjon 2 Erstatter dato 05/02/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 11009

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ARCON-AMIN

SIKKERHETSDATABLAD ARCON-AMIN SIKKERHETSDATABLAD ARCON-AMIN AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn ARCON-AMIN Varenr. 80170024, 80170192 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Slide Master Waterproofng

SIKKERHETSDATABLAD Slide Master Waterproofng Endret 07/12/2012 Revisjon 1 SIKKERHETSDATABLAD Slide Master Waterproofng PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Slide Master Waterproofing

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. PURGEL En komponent polyuretanbasert injeksjonsmiddel. Helseskadelig

SIKKERHETSDATABLAD. PURGEL En komponent polyuretanbasert injeksjonsmiddel. Helseskadelig Sist endret: 25.11.21 Erstatter dato: 8.1.28 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE En komponent

Detaljer

Komponent til flerkomponent industri maling - Industrielt bruk. StonCor Europe 9 Rue du Travail, 1400 Nivelles, Belgium

Komponent til flerkomponent industri maling - Industrielt bruk. StonCor Europe 9 Rue du Travail, 1400 Nivelles, Belgium SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 8690Z70006 Produktnavn: Pyroclad X1 Part A Revisjonsdato:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TERRASSEBEIS BYGGMAX

SIKKERHETSDATABLAD TERRASSEBEIS BYGGMAX Endret 13/02/2014 Revisjon 13 Erstatter dato 19/11/2013 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante

Detaljer

HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40

HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40 HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson n-alkanstandard C20+C40 Laboratoriekjemikalie. Samsi AS Nustadveien

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Clean Water Tank 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Aspen 4

SIKKERHETSDATABLAD Aspen 4 SIKKERHETSDATABLAD Aspen 4 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn Aspen 4 Synonymer Bruksområder Leverandør Kontaktperson Husqvarna Valmis 4-Tahti-Pienkonbensini,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn One Seven Foam Concentrate

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 30026 - SR-37 LFM 48/S Utstedelsesdato: 2009-01-09 SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn SR-37 LFM 48/S Bruksområder Blyfri loddetinn.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891 FC, PART B

SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891 FC, PART B SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891 FC, PART B 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Varenr. Bruksområde Leverandør Kontaktperson CARBOGUARD 891 FC, PART B 8146-N-901 To komponent

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BODYGUARD DEFENCE SPRAY RØD

SIKKERHETSDATABLAD BODYGUARD DEFENCE SPRAY RØD Endret 12/06/2012 Revisjon 1 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 12177 Intern Id 1-8298 1.2. Relevante

Detaljer