Årsmelding Årsmøte lørdag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014. Årsmøte lørdag 07.03.2015"

Transkript

1 Årsmelding 2014 Årsmøte lørdag Styret vil takke frivillige og ansatte som har gått inn og tatt ansvar i forskjellige oppgaver og tjenester i Norkirken Grimstad i det året som har gått. Vi er takknemlige for den innsats som er lagt ned og den trofasthet som kommer frem i det arbeidet som dere gjør i fellesskapet. Vi ønsker Guds rike velsignelse over hver enkelt medarbeider. Vi ber Gud om at arbeidet som skjer i Normisjon må være byggesteiner i Guds rike og dermed føre mennesker til Jesus Kristus.

2 Side 2 av 12 Medlemmer Norkirken Grimstad hadde 165 medlemmer pr. des I 2014 har totalt 7 nye medlemmer meldt seg inn, mens 7 medlemmer er slettet. To av forsamlingens medlemmer, Erik Ølnes og Margaret Christensen, gikk bort i Vi lyser fred over deres minne. Tre barn har blitt døpt i Norkirken Grimstad i 2014: Nora Rettedal, Sunniva Moksnes Dørdal og Ingrid Midtbø. Hovedstyret (HS) Kari Omre: Tonje Teistedal: Andreas Andersen: Knut Hernes: Jon Terje Midtbø: Finn Oscar Karlsen Steinar Rettedal: Kjell Heimdal: Ada Reiersølmoen: Nina Jacobsen: Andre tillitsverv: Regnskapsfører: Kasserer: Revisorer: Leder, HS og ÅL Styremedlem og nestleder i HS og ÅL Styremedlem HS, styremedlem og referent i ÅL Styremedlem HS og ÅL Styremedlem, leder DS Styremedlem HS og DS, referent HS Styremedlem HS og DS 1. varamedlem, møtt fast i HS og DS 2. varamedlem, møtt fast i HS og ÅL 3. varamedlem Solveig Eriksen Kåre Drøsdal Petter Bjarnastein og Brit Lise Furset Hovedstyret har avholdt 13 møter og behandlet 42 saker i HS i Styret har arbeidet særlig med følgende saker: Programarbeid. Budsjett. Overordnet strategi for Norkirken Grimstad og utarbeidelse av ny strategiplan Avklaring av ansvarsområder for ulike undergrupper. På bakgrunn av vedtak i årsmøtet 2013 arbeidet HS også våren 2014 med spørsmålet om større lokaliteter. I løpet av høsten 2013 ble vi representert i en gruppe med medlemmer fra flere menigheter som så på mulighetene for å kjøpe det gamle HiA-bygget, og dette ble arbeidet frem som sak til årsmøtet. Helt mot slutten av 2014 mottok styret en henvendelse fra eierne av Østerhus Panorama, de ønsket en dialog om salg av eiendommen og styret gikk inn i en dialog med dem. Søndagssamlingene Talere i 2014: Kari T. Johnsen, Olav Dørdal, Magnus Nymann, Gunn Voll, Andreas Andersen, Arne Inge Vålandsmyr, Kjetil Haga, Kåre Drøsdal, Karl Johan Kjøde, Marit Berling og Kurt Hjemdal. Av ulike møter avholdt kan nevnes: Økumenisk gudstjeneste, gudstjenester, misjonsmøter, bibeltimer, høstbasar, inspirasjonssamling for medarbeidere og juletrefest.

3 Side 3 av 12 Tjenesteteam er knyttet til søndagssamlingene. I tillegg til dette finnes enkelte arbeidskomiteer for særskilte arrangementer som Høstbasaren. 19 gudstjenester har vært med nattverd og 19 gudstjenester uten nattverd. Totalt gikk 1263 personer til nattverd fordelt på de 19 gudstjenestelige samlingene med nattverd. Stab Staben har i 2014 bestått av følgende: Kari T. Johnsen diakon, sluttet 31. oktober 2014 Olav Dørdal barne- og ungdomspastor, hele året Stian Ausland ettåring (januar til juni) Thomas Bratsberg ettåring (september til desember) Kurt Hjemdal pastor, hele året Kari T. Johnsen fant å måtte slutte ved utløpet av den perioden hun hadde lovet. Hun har utført en viktig og verdifull tjeneste. Hun ble takket av under første gudstjeneste i november. Olav Dørdal har fortsatt som barne- og ungdomspastor og i hovedsak brukt kreftene på så vel familiegudstjenester som vanlige gudstjenester, F13, Shine-kids, Mini-kids og Tweens. Sammen med flere av menighetens medlemmer har han satt i gang et ekteskaps-alfa med god oppslutning. Stian Ausland deltok i arbeidet med disippelgrupper i F13 samt i Kjempegjengen og i barnearbeidet for øvrig og var en viktig ressurs i dette arbeidet. Thomas Bratsberg har gått inn i disse oppgavene fra han begynte som ettåring i september. Kari T. Johnsen hadde ansvaret for bønnearbeidet, husfellesskapsgruppene og sjelesorgen i menigheten. Hun har prekt på en gudstjeneste i semesteret. Kurt Hjemdal har hatt ansvaret for planleggingen av gudstjenestene og er selv liturg og predikant på en del av gudstjenestene. Han har også fulgt opp enkelte av de eldre som trenger besøk. Han møter fast både i ÅL og HS og har hatt enkelte andakter på F13 og Mini-kids. Åndelig lederskap (ÅL) Følgende personer har hatt sete i ÅL i 2014: Leder Kari Omre, nestleder Tonje Teistedal, referent Knut Hernes, styremedlem Andreas Andersen, vara: Ada Reiersølmoen og pastor Kurt Hjemdal. Etter behov har ÅL og Driftsstyret (DS) samlet seg siste del av kvelden til hovedstyremøter (HS). ÅL avholdt 10 møter i 2014 og behandlet 41 saker. Året 2014 har ÅL arbeidet jevnt med program og forkynnelsen i Norkirken Grimstad. ÅL arbeidet med at vi skal være mer opptatt av diakoni i menigheten, legge mer vekt på bønn og med hvordan vi skal møte nye medlemmer. Opprettelse av diakonalt team. Konfirmasjon og godhetsfokus i menigheten. ÅL har arbeidet med misjonsprosjekter i nærmiljøet og plan for trosopplæring. ÅL brukte mye tid på gjennomgang av visjonsdokument med tanke på revidering. ÅL har arbeidet med organisering, sted, form og tidspunkt for gudstjenester.

4 Side 4 av 12 Driftstyret (DS) 2014 har vært et år med normal drift for DS. Det har vært tett og godt samarbeid med både HS og Husstyret. Driftsstyret har blant annet arbeidet med følgende saker i 2014: Menighetsweekend på Risøya, basar, økonomi og budsjett. I starten av året hadde vi også en representant i arbeidsgruppa som vurderte kjøp av gamle HiA i Grooseveien. Vi har i tillegg fått etablert en teknikergruppe som skal ta ansvar for drift og vedlikehold av teknisk utstyr. Vi er glade for at Kjell Heimdal og Lars Olav Rysstad har sagt seg villige til å lede denne gruppa. Videre er vi glade for god oppslutning om fast givertjeneste, da dette gir god forutsigbarhet i økonomistyringen. Vi tror imidlertid at det er potensiale for å øke givertjenesten betydelig for å kunne utvikle Norkirkens arbeid videre, og vi vil jobbe for dette i det kommende året. Husstyret Husstyret har i året 2014 bestått av: Erik Frivold, Helge Rindli, Bård Valle, Tor Øyvind Eriksen og Per Øystein Jacobsen. Husstyret har fått utrettet en del i året som har gått: Ny varmestyring er montert. (Helge) Rengjort og bonet opp gulvene i storsal, lillesal og kjøkken. Nytt beslag utvendig under vindene i hallen. Nytt beslag under kjøkkeninnredning. Det er også montert opp TV-skjerm i lillesalen og i hallen, to høytalere i hallen, en på kjøkkenet og en i speilsalen pluss kabelstrekking til alt. Under Helges ledelse gikk dette som smurt. Ny platting til søppelkassene ble bygget. Vi hadde en ekstra runde med kantklipper og hekksaks før oppstart i august. Det ble lagt asfalt i innkjørselen fra Lillesandsveien. Bård hadde kontroll på dette. Burmesergjengen gjorde en god jobb med de to siste veggene med både vask og maling. Tusen Takk til Kung og hans medarbeidere. Denne gangen skulle dette være en liten gest til Norkirken for den gode mottakelsen de fikk når de kom hit. Derfor fikk vi ikke lov til å betale. Vi har anskaffet oss 15 nye store bord til spisesalen og 3 sørlandsbenker til utebruk. Utover dette har vi hatt våre to årlige fellesdugnader: En dugnad var på våren med klipping av busker, hekker og luking av bed, feiing av parkeringsplass, m.m. Høstdugnaden bestod av innvendig vask av huset pluss rydding. 19 stk. stilte opp og gjorde en kjempejobb. Vi avsluttet med kake og kaffe. Vi fikk ryddet litt i garasjen og benkene. Grillen står lagret hos Hageland (Erik). I år kunne ikke Hans Birkenes ha brøyteberedskap for oss lenger, han hadde for mye. Men vi fikk tak i Torbjørn Olsbu fra Tjore som ville gjøre jobben. Til slutt en takk fra husstyret til alle dere som har vært med og gjort en innsats på fellesdugnadene, TAKK. Husstyret hadde den årlige julefrokosten hos Helge Rindli. Julegrana ble satt opp og pyntet før julegudstjenesten. Vi takker for tilliten og vil fortsette med god dugnadsånd også i Per Øystein Jacobsen

5 Side 5 av 12 Nettsidene og andre informasjonskanaler På Norkirken Grimstads nettside la vi i 2014 ut til sammen 18 nyhetsartikler. På nettsidene ligger dessuten arrangementskalender, diverse organisasjonsinformasjon, med mer. Kjellfrid Straume er hovedansvarlig for arbeidet med nettsiden. Bodil Heimdal legger også ut stoff. Pastor er ansvarlig redaktør. Vi har egen Facebook-side: Norkirken Grimstad. Her poster vi gjerne påminnelser om arrangementer, lenker til nye artikler på nettsiden, m.m. Norkirken Grimstad sender ut to nyhetsbrev i året til medlemmer uten e-post. Nyhetsbrevene kommer i august og januar og inneholder noen saker fra nettsidene. Som vedlegg sender vi ut gavegiroer og semesterprogram. Rundt månedsskiftet sender vi ut e-post med oversikt over gudstjenester og andre arrangementer kommende måned. Vi annonserer kommende ukes arrangementer i Grimstad Adressetidende hver lørdag. Styret har ellers sendt brev til medlemmene per e-post og post etter behov når viktige saker har kommet opp. Kjellfrid Straume Gudstjenestene Norkirken Grimstad har i 2014 hatt gudstjenester hver søndag vår og høst. 1. og 3. søndag i måneden er det gudstjeneste kl. 17 med nattverd. 2. og 4. søndag i måneden er det kl. 11. Den første av disse er familiegudstjeneste mens den andre er gudstjeneste med vitnesbyrd og misjonsinformasjon. I sommerperioden var det møte hver søndag kveld. På våren var enkelte gudstjenester lagt til Bibelskolen. Gudstjenestene både i vårsemesteret og høstsemesteret har delvis fulgt kirkeårets tekster, men det har også vært en del gudstjenester med tema og andre tekster. Gjennom året har det i tillegg til de to pastorene Kurt Hjemdal og Olav Dørdal vært en rekke andre som har ledet og prekt ved gudstjenestene. Kari T. Johnsen, Arne Inge Vålandsmyr, Kåre Drøsdal, Magnus Nymann, Andreas Andersen og Kjetil Haga er blant de som har bidratt. Det er fra 10 til 15 medarbeidere som deltar i forberedelse og gjennomføring av hver gudstjeneste. Totalt er nesten 80 aktive i gjennomføringen av årets gudstjenester. Antall nattverdgjester er innrapportert til Grimstad menighet og har i gjennomsnitt vært 66. Gudstjenestenes tilbud til barn og unge, Kjempegjengen og Tweens, er fortsatt viktige i arbeidet med å legge til rette for at storfamilien finner sin plass på samlingene. Gudstjenestelederteamet (GLT) fungerte frem til sommeren 2014 da Johan Foldøy meddelte at han ville trekke seg som leder. Forsøk på å få det fornyet har ikke ført frem, og det ble derfor i høsthalvåret Kurt Hjemdal som la opp gudstjenestelisten og fikk fylt opp med de som trengtes til hver gudstjeneste. Kurt Hjemdal Cellegrupper/bibelgrupper/disippelgrupper I 2013 har 7 cellegrupper, 2 bibelgrupper og 2 disippelgrupper (F13) vært i gang. Til sammen har 92 personer vært med i grupper i Gruppene møtes med forskjellig hyppighet, noen hver 2. uke, noen hver 3. uke, noen hver måned.

6 Side 6 av 12 Noen bruker neste søndags tekst å samtale ut fra. Andre bruker «Tro på hjemmebane», «Jesus som forbilde», Endelig mandag, Apostelgjerningene, Lukasevangeliet (nettet) eller nyinnspilt film om Bibelen. Veiledning og bønnearbeid Åtte medlemmer er forbedere under nattverd på gudstjenester. Vi har også innbudt til bønnesamlinger sammen med staben hver siste onsdag i måneden kl. 11. To lørdager per semester har vi hatt «Bønnelørdager» kl «Kvelder til å vokse på» ble arrangert i hele 2014 med to kvelder per semester. I mars ble det arrangert bønneuke der det var lagt opp egen bønnevandring hele uken. Birgit Frantzen hadde gjort et stort forarbeid og sammen med Kari T. Johnsen og Gunn L. Vold var hun ansvarlig for uken. Etter at Kari T. Johnsen sluttet ved utgangen av oktober 2014 oppnevnte styret et diakonalt team bestående av Laila Normann, Karen Landmark og Sven Løvik. Laila Normann vil særlig ta seg av besøkstjenesten mens Karen Landmark særlig vil ta seg av samtale og sjelesorg. Sven Løvik har enda ikke fått arbeidsområde. Vi kan ordne med samtale hos pastorene, diakonteamet, Cala-senteret eller Fermate. Ring gjerne noen i staben. Bønneemner kan ringes eller sendes til ansatte. Samlivskurs Høsten 2014 ble det startet et samlivskurs i Norkirken Grimstad. Til sammen 10 par deltar på kurset som strekker seg over 7 kvelder høst 2014 og vår 2015, med 3 samlinger på høsten og 4 på våren. Kurset er i regi av Alpha, og tilbakemeldingene er entydig positive fra deltakerne, som nå er ca. halvveis i kurset. En kurskveld begynner med et godt middagsmåltid før det er tid for undervisning på DVD med innlagte samtalepauser. I en av disse lengre pausene blir en deilig dessert servert. Kurset blir arrangert av Nina og Stig Morterud, Elise og Kåre Drøsdal og Elisabeth og Olav Dørdal. Olav Dørdal Familiekoret Familiekoret er et lavterskeltilbud i Norkirken der vi samles en gjeng sangglade jenter og gutter, små og store, unge og «gamle» samt en ungdomsprest i ny og ne. Som de fleste tidligere år så har Familiekoret hatt en veldig bra sesong. Vi fortsatte opplegget fra 2013 med pølsefest før hver øvelse, og dette gjorde tydeligvis underverker på stemmebåndene! I 2014 har vi hatt et variert repertoar, men det meste er hentet fra Livsglede 4. Sangene har vært lette å lære og har fenget både de unge og voksne i koret. Vi har for det meste vært i vår egen menighet med våre sanger og gode humør, men vi har også sunget andre plasser. Vi nevner: Resvik Bedehus i forbindelse med Balihjelpen og BiG. Basaren i Norkirken er fast stopp for Familiekoret og 2014 var intet unntak. Det store høydepunktet var da vi i begynnelsen av desember fikk muligheten til å synge sammen med Garness-søstrene. Vi fylte Grimstad kirke til adventskonsert, og det ble en stor opplevelse for alle involverte! Familiekoret hadde i 2014 også sommeravslutning og juleavslutning.

7 Side 7 av 12 Vår ledestjerne, Anne Mari Topland, har hatt koret under sine vinger, og vi er veldig heldige og takknemlige som har hatt henne som dirigent. Vi skriver «hatt» da hun fra 1. januar begynte i ny jobb som dessverre gjorde at hun måtte si fra seg vervet som dirigent for Familiekoret. På slutten av året har vi også fått hjelp av to praksiselever fra BiG og det har vært lærerikt for koret og forhåpentligvis også for studentene. Vi har hatt andakter fra Olav og Thomas som har fenget unge og voksne, og det er vi veldig takknemlige for. Pga. at vi mistet Anne Mari som dirigent til jul, valgte styret å legge koret litt på is. Vi viderefører i stedet den sosiale lørdagskvelden vi hadde høsten 2014, slik at det blir en månedlig happening frem til sommerferien Dette håper vi vil treffe mange og blir en like stor suksess som det Familiekoret har vært. Styret bestod i 2014 av Knut Hernes (leder), Kristina Bjarnastein (økonomi), Bodil Heimdal (referent) og Glenn Salvesen (SMS). Styret har jevnlig dialog seg imellom og samarbeider veldig bra. Knut Hernes Dåpsoppfølgingen Menigheten fikk tre nye dåpsbarn i I forkant av dåpen kom en av prestene på hjemmebesøk for en samtale med familien. Mini-kids Mini-kids er et hobby- og aktivitetstilbud til barn i kl. mandager kl Vi har forskjellige hobbyaktiviteter, andakt og sang. Dette året har vi hatt jevn og god aktivitet. Vi har samling annenhver mandag, og det fungerer bra i og med vi ikke er så mange ledere. Antall samlinger i 2014 var 9 stk. i vårsemesteret og 8 stk. i høstsemesteret. Vi har hatt hobbyaktiviteter, leke- og spillkvelder, sommeravslutning med pølse i brød og julehobby med kos. Vi har fulgt litt Amigos-opplegget og kommet opp med egne ideer til andakt. På vårparten var det en håndfull jenter, men når vi startet opp høstsemesteret var det blitt en ren guttegjeng. Noe skyldes kollisjon med andre aktiviteter som dans og turn som tidligere gikk på annen ukedag. Noen nye fjes kom det også til oppstart høst. Det er flott. Oppmøtet er jevnt, men en ren guttegjeng krever en del mer med litt mer urolighet i flokken. Barna trives på Mini-kids, og det viser at det vi gjør er viktig. Det er gledelig. Det er også gledelig å se antallet barn på Mini-kids som ikke har noen annen tilknytning til Norkirken enn dette. Det var 20 barn med i vårsemesteret og 18 i høstsemesteret. På ledersiden har det i vår vært Johnny Egilstad og Frid Sissel Reiersølmoen. Stian Ausland (ettåring) har vært til god hjelp. Fra høsten av fikk vi med oss Thomas Bratsberg (ny ettåring), og det har også vært til god hjelp. Vi er et godt team. Vi må også takke de foreldrene som stiller opp og hjelper til innimellom med gjennomføring av hobbyaktiviteter. Vi har også hatt besøk av både Kurt Hjemdal og elever fra BiG som har hatt andakt og aktiviteter. Det er fint med litt annen input, og barna har likt dette. Johnny Egilstad

8 Shine-kids Side 8 av 12 Shine-kids er samlinger for barn i alderen år. Vår 2014: Antall samlinger i vår har vært 9 stk. Det har vært et fint halvår, og vi har som vanlig en stabil og entusiastisk gruppe med oss. Planleggingsmøte har vi ved inngang til hvert semester. Kjernen i samlingene er en andakt. Programmet i vår har spent fra spillekveld, skøytetur, bowling, hobbyaktiviteter og gymnastikk til fokuskveld i Norkirken. Siste samling var 12. mai som skulle ha vært tur til Groos. Men den regnet vekk det ble grillings ved garasjen i stedet. Fremmøtet har vært jevnt på ca barn. Ledere i år har vært Arvid, Geir, Solveig og Tor Øivind. Vi takker for en fin vår sammen med en flott gjeng. Tor Øivind Høst 2014: Høsten 2014 har vi hatt 8 samlinger med Shine-kids. Antall fremmøtte har vært mellom 15 og 20. Vi har alltid en andakt selv om opplegget ellers har variert. Andaktene har blitt holdt stort sett av Olav og Tonje, i tillegg til en andakt fra elever fra bibelskolen. Vi har hatt hobbykveld med hjelp av Hilde Frivold, misjonskveld med mat, dans og sang fra utlandet, tacokveld, forberedelse og gjennomføring av drama, film og kreativ glassmaling til familiegudstjeneste, samling med foreldre der de unge fremførte det de hadde laget til gudstjenesten for å nevne noe. Barna i Shine-kids syntes det var stas å være med å bidra på familiegudstjenesten, så dette er noe vi håper å få til innimellom. Olav Dørdal og Tonje Teistedal har vært ledere. Olav Dørdal Kjempegjengen Kjempegjengen er Norkirkens søndagsskoleopplegg som følger gudstjenestene. Barna er sammen med de voksne fra begynnelsen av gudstjenestene og under nattverd og bønn mot slutten av gudstjenestene. På Kjempegjengen benyttes søndagsskolens «Sprell Levende»- opplegg. Opplegget gir god mulighet for variasjon og fungerer veldig bra. En samling kan bestå av bibelbambuskurv, lystenning, sang, andakt (fortelling), bønn, bitetid og aktivitet. En samling som dette går unna, og barna ser ut til å trives. Det har vært innom 30 barn totalt gjennom året, og gjennomsnittet per samling har vært mellom barn. Ledere for Kjempegjengen (4 9 år) har vært Frid Sissel Reiersølmoen, Johnny Egilstad, Sonja Mehammer, Bodil Heimdal og Kristina Bjarnastein. Vårsemesteret hadde vi god hjelp av ettåringen Stian Ausland og høstsemesteret Thomas Bratsberg. Med deres engasjement har vi kunnet ha barneopplegg tre søndager i måneden. De aller minste, Kjempegjengen jr. (0 3 år), har sin egen samling i peisestua med sang, boklesing og lek. Totalt har det vært 7 barn innom. Ragnhild Midtbø, Gunn Marte Karlsen og Grethe Valle hadde ansvaret for samlingene gjennom vårsemesteret. Gjennom høstsemesteret har det ikke vært samme kontinuitet i samlingene. Det har vært et opplevelsesrikt år med mange gode opplevelser med barna. Mest av alt håper vi at vi klarer å formidle budskapet om Jesus til barna på en god måte. Frid Sissel Reiersølmoen

9 Side 9 av 12 Tweens Tweens er et tilbud for de eldste barna, i alderen år, på gudstjenestene. Vi går ut samtidig som Kjempegjengen og holder til på det «gamle» radiorommet. På samlingene bruker vi å starte med å synge en fast sang. Før andakten får barna mulighet til å fortelle om noe de har opplevd siden sist samling, både positive og triste ting. Dette året har vi satt fokus på å bli kjent med bibelen og har derfor valgt å ta for oss en bibeltekst på hver samling. Vi har jobbet med Markusevangeliet. Vi har kjøpt inn fire «Studiebibel for tweens». Barna får nå øvelse i å slå opp i Bibelen og blir kjent med bibeltekstene. Vi bruker god tid til å snakke om teksten og barna har mange tanker og spørsmål til det de har lest og hørt. Samlingene avsluttes med bønn og bitetid (karamell/drops). Av og til blir det også tid til en lek eller spill. Det har vært innom 31 barn dette året, og gjennomsnittlig er det 6 barn på samlingen. Ledere for tweens dette året har vært Olav Dørdal og Helle Frigstad Foldøy. I tillegg har vi fått hjelp på et par samlinger av praksisstudenter fra BiG. Det har vært inspirerende og meningsfylt å være sammen med disse flotte barna. Mange av dem deler opplevelser og tanker, stiller spørsmål og gir uttrykk for at de er interessert i å lære mer om troen. Helle Frigstad Foldøy F13 F13 har hatt samlinger hver fredag med unntak av ferier. Samlingene består av møte med åpning, lovsang og andakt, i tillegg til leker og aktiviteter i etterkant av møte. Noen fredager arrangeres det noe ekstra. Det har for eksempel vært utkledningskvelder, quizkvelder, rebusløp i byen, overnatting, filmkvelder, samling på bibelskolen i Grimstad, delekvelder og ungdomsmøte med bønnevandring for å nevne noe. Styret per består av: Kristina Hommersand, leder Åsne Andersen, Marie Igland, Helene Ø. Haga, Hans Kristian Hommersand, Morten Tørvolt og Kristoffer Urstad. Det nye styret ble valgt fra til (skoleåret). Første halvår i år bestod styret av følgende: Kristina Hommersand, Marie Igland, Karianne Tørvolt. Åsne Andersen, Andreas Gustavsen, Miriam Jensen og Helene Ø. Haga. Olav Dørdal har hatt ansvar for oppfølging/veiledning av styret og deltatt på styremøter innimellom. Styret har ansvar for programmet på fredagskveldene, leder møter og har i året som har gått gjort en kjempeinnsats for alle som er med på F13. Nytt av året er vi har en åpning på alle fredagsmøtene. Dette er det medlemmer fra styret som har ansvar for, enten ha selv eller finne andre. Mange har hatt slike åpninger i året som er gått. Det har vært berikende for F13 at ungdommene selv deler bibelvers, vitnesbyrd og fortellinger. Voksenledere i 2014: Per Øystein Jacobsen, Nina Jacobsen, Elisabeth W. Rettedal, Astrid Aasen, Tor Heldal, Elisabeth Dørdal, Steffen Skorstad, Olav Dørdal, Thomas Bratsberg. Talere/andaktsholdere: Det har vært talere/andaktsholdere til hvert møte. Olav Dørdal har hatt endel av disse. I tillegg har vi har hatt besøk av mange dyktige andaktsholdere i året som har gått. Vi nevner bl.a. Kjetil Vestel Haga, Kurt Hjemdal, Marit Berling, Karl Johan Kjøde, Trond Vorhaug, Anne Mari Topland, Knut Helge Høyland, Stian Ausland, Andreas Andersen, Odd Arild Berge, Kjell Birkeland, Kåre Drøsdal, Åshild Bjørk, Thomas Bratsberg og Øystein Skarholm. Weekend til Gautefall Fjellkirke: Pga. veldig dårlig vær bestemte en samlet voksenledergruppe seg for å avlyse årets tur til Gautefall.

10 Side 10 av 12 Sommerleir i Danmark august: F13 dro i år som i fjor til Holmsborg lejrcenter. Øystein Skarholm var innleid som forkynner og bidro med gode bibeltimer og andakter for ungdommene. Det ble noen flotte dager i Danmark der ungdommene hadde et inkluderende og godt fellesskap hele veien. Buss ble leid fra Drottningborg, og tilsammen 80 personer dro nedover, 68 deltakere og 12 ledere. Lederne som dro dette året var: Per Øystein Jacobsen, Nina Jacobsen, Are Johnsen, Hildegunn Johnsen, Astrid Aasen, Johnny Egilstad, Øystein Skarholm, Jan Igland, Steffen Skorstad, Arild Madshaven, Marte Andersen og Tor Heldal. Lovsangsbandet har gjort en stor innsats og ledet gjengen i lovsang på alle møtene gjennom året. De som har vært med i løpet av 2014 er Arild Madshaven, Eline Storsæter, Emilie Wiig Andersen, Eivind Wiig Andersen, Hans Kristian Hommersand, Silje Andersen, Endre Rødland, Pål Cinzah, Mari Endresen, Amalie Møretrø, Kristian Hørte Gunleifsen og Håvard Storsæter. Årets ettåring Thomas Bratsberg har ansvar for bandet fra høst 2014 og deltar jevnlig på øvelser med bandet. Lovsangskveld/helg med Impuls september: Impulsbandet hadde en lovsangskveld med F september. Det ble en god, oppbyggelig kveld med fullstappet lokale med ca ungdommer innom. Påfølgende lørdag hadde Impulsbandet Workshop med F13s lovsangsband. Dette var til stor inspirasjon for deltakerne i bandet. Blåtur til Langesund badeland 15. november: Siden det ikke ble Gautefalltur i februar, bestemte voksenlederne seg for å gi ungdommene en blåtur. Turen gikk til Langesund badeland. Per Øystein, Olav og Astrid dro sammen med ca. 25 ungdommer på tur. Disippelgrupper: I 2014 var det to disippelgrupper, en for ungdomsskolen og en for videregående skole. I vårsemesteret var det tilsammen ca. 20 personer innom, mens det i høst har vært færre, tilsammen ca. 10 personer. Vi besluttet derfor å samle begge gruppene til en gruppe denne høsten, men har et ønske om sterkere rekruttering slik at det kan bli flere grupper etterhvert. Ledere våren 2014 var: Stian Ausland, Stian Stokkebekk, Olav og Elisabeth Dørdal. Ledere på høsten 2014 har vært Thomas Bratsberg og Olav Dørdal. Økonomi: Årets resultat viser at beholdningen er kr ,, altså en betydelig nedgang som viser at vi ikke bygger kapital, men satser på våre ungdommer i F13 Norkirken, Grimstad. Olav Dørdal Grimstad modellskuteklubb Grimstad modellskuteklubb ble stiftet i IMI-huset november 1992 som en forlengelse av noen treskjærerkurs. Vi er meget takknemlige for at vi kan få holde til nettopp der. Vi samles hver torsdag klokken 10, og det virker som skutebyggerne virkelig trives. Vi må innrømme at ettersom alderen etter hvert har kommet på oss, har det blitt mer koseprat og mindre verkstedarbeide. Det gleder oss at vi også i år har fått en bestilling på 1 kirkeskip, denne gangen fra Lillesand. Da blir det 15 kirkeskip fra klubben vår. Som takk for oss har vi i år sendt Norkirken Grimstad kr Vennlig hilsen fra oss alle 9 i Grimstad skuteklubb Herbert Waarum

11 Side 11 av 12 Seniorarbeidet, 60 + Tirsdags formiddag kl er vår dag i Norkirken. Det kommer stadig nye seniorer på våre samlinger. Tirsdagsforum: Ansvarlige her er Berit Holter Pedersen (leder), Karen Landmark, Bjørg Andersen, Ann Tove Bergill, Arne Kaldestad og Kurt Hjemdal. Disse har på tur ansvar for å steike vafler til kaffen. Denne gruppa har truffet blink nå det gjelder opplegget med sin presentasjon av «Gamle Grimstad». På det meste har det vært nitti frammøtte. Samlingen starter med Guds ord og en kort andakt. Tirsdagsforum hadde ni samlinger i 2014 med mange gode foredragsholdere. Dette er et lavterskeltilbud. Formiddagstreff: Ledergruppa i seniorarbeidet består av Aage Bryn, Gunvor Kaldestad, Laila Normann og Reidun Hjemdal (leder). Denne gruppa har spesielt ansvar for formiddagstreffa og den årlige samlingen med lederne i de andre gruppene. Kjøkkengruppene, fire i tallet gjør en utrolig god jobb når det gjelder bevertning av smørbrød og kaker på formiddagstreffa. Gruppene er stabile, men det hender noen må trekke seg av helsemessige årsaker. Nye kommer inn og overtar, noe vi er takknemlige for. Det var mange gode treffpunkt i året som gikk. Gode talere/kåsører var på besøk og mange habile sangere. Det var til sammen ti samlinger. Vi hadde en fest med god mat i løpet av året. Vi hadde også utlodning. Det som kommer inn på formiddagstreffa går inn i driften av Norkirken. Vi i ledergruppa er takknemlige for å være med i dette arbeidet. Bibeltimene: Gunnar Frivold har ansvaret og leder bibeltimene. Elisabeth Frivold har ansvar for servering av vidunderlig julekake med ost. Kurt Hjemdal er fremdeles underviser på bibeltimene. Dette året har det vært Salmenes bok og Apostlenes gjerninger som har stått på dagsorden. Bibeltimene tas opp på CD av Bjørn Olav Karlsen. Disse selges for kr femti per stykk. Det kommer mange mennesker til samlingene! Alle seniorsamlingene har en felles utfordring: Det er for liten plass når vi skal sette oss til bordene. Hver gang settes det opp to/tre bord ekstra. Men det er en utfordring vi ikke vil være foruten! Turene: Ansvarlige her er Reidar Akselsen og Gunnar Frivold. Turene foregår fremdeles i samarbeid med Resvik Normisjon. Noen turer er i samarbeid med kommunen. Det er en glad og stabil flokk som går på tur. Sju turer ble det i inneværende år. På turene har deltakerne med niste som nytes i det fri. Vi hadde en dagstur til Kristiansand hvor vi besøkte Gimle Gård. Middagen inntok vi på Quality Hotell ved Dyreparken. Bilskyss: Vi har tilbud om skyss til og fra våre samlinger i Norkirken. Velkommen til å gjøre mer bruk av dette. Ledergruppa i seniorarbeidet takker alle som trofast står på år etter år: dere i kjøkkengruppene, dere som spiller, den som styrer lydanlegget og dere som er med i de forskjellige komiteene. Reidun Hjemdal Andakt på institusjonene Hver mandagskveld er det andakt samtidig på fem forskjellige avdelinger på institusjonene Berge gård og Frivolltun. Ordningen er et samarbeid mellom følgende forsamlinger/menigheter i byen. Frikirken, Misjonskirken, Norkirken, Betania, Misjonssalen, Filadelfia, Misjonssa-

12 Side 12 av 12 len, Budbringerne og Resvik bedehus. Ordningen har fungert i mer enn 30 år og følger en fast turnusplan. Norkirken stiller med to grupper som veksler slik at hver gruppe deltar fire eller fem ganger i semesteret: Gruppe A: Astri Mosvoll, Sigrunn Halle Arnebø, Aud og Arne Linjord, Elisabeth og Gunnar Frivold, Reidun Hjemdal, Gunvor Kaldestad, Laila Norman, Reidar Akselsen. Gruppe B: Aage Bryn, Ragnhild Johnsen, Marie Sørhaug, Erling Imenes, Magnus Nymann, Eivind Landmark. Beboerne gir uttrykk for stor takknemlighet for disse besøkene utenfra. Og vi som er med i en andaktsgruppe opplever stor velsignelse. Vi håper at flere fra den yngre garde får øynene opp for denne lille og velsignelsesrike tjenesten. Det betyr så mye og koster så lite. Reidar Akselsen Bryggekapellet Norkirken er en av partnerne bak Bryggekapellet og yter økonomisk støtte til arbeidet. Det har vist seg vanskelig å finne folk fra Norkirken til vakttjenesten i kapellet, men Magnus Nymann representerer oss på en glimrende måte. Kapellet har åpent hele uken kl , og en del finner veien innom. Det har vært arrangert et par inspirasjonskvelder i løpet av året. Kurt Hjemdal møter i styret på vegne av Norkirken. «Burmahjelpen» Etter at de første 11 burmeserne kom til Grimstad og til IMI-huset i 2003, har det kommet flere og flere slik at det i dag er ca. 90 burmesere med stort og smått i Grimstad. Antall «hjelpere» fra IMI-huset startet beskjedent med 3 4 personer. I dag er det 8 10 personer som er aktive hjelpere på en eller annen måte. Behovet for hjelp har endret seg i pakt med integreringsprosessen. Det er fortsatt behov for språktrening på flere nivå. Men det har blitt mer og mer aktuelt å gi en hjelpende hånd i deres møte med alle vesener i det norske samfunnet som f.eks. helsevesen, ligningsvesen, bankvesen, skolesystemet, NAV, arbeidsmarked m.m. På disse feltene gjøres det en betydelig innsats fra folk i Norkirken. I løpet av 2014 har det kommet mange flyktninger fra Eritrea til Grimstad. Noen av disse har fått venner i Norkirken og kommer stadig på våre gudstjenester. Kanskje denne gruppen kan bli et satsningsområde for oss i tiden framover? Reidar Akselsen

Årsmelding 2013. Årsmøte lørdag 15.03.2014

Årsmelding 2013. Årsmøte lørdag 15.03.2014 Årsmelding 2013 Årsmøte lørdag 15.03.2014 Styret vil takke frivillige og ansatte som har gått inn og tatt ansvar i forskjellige oppgaver og tjenester i Norkirken Grimstad i det året som har gått. Vi er

Detaljer

Årsmelding 2012. Årsmøte lørdag 09.03.2013

Årsmelding 2012. Årsmøte lørdag 09.03.2013 Årsmelding 2012 Årsmøte lørdag 09.03.2013 Styret vil takke frivillige og ansatte som har gått inn og tatt ansvar i forskjellige oppgaver og tjenester i Grimstad Normisjon / Norkirken Grimstad i det året

Detaljer

Referat Årsmøte i Grimstad Normisjon 19. februar 2011

Referat Årsmøte i Grimstad Normisjon 19. februar 2011 Referat Årsmøte i Grimstad Normisjon 19. februar 2011 1. Oddvar Reiersølmoen ønsket velkommen 2. Reidun Hjemdal holdt en andakt med utgangspunkt i stikkordet nåde. 3. Konstituering av årsmøtet: 1. Ordstyrer:

Detaljer

Årsmelding 2010 for Grimstad Normisjon IMI-huset

Årsmelding 2010 for Grimstad Normisjon IMI-huset Årsmelding 2010 for Grimstad Normisjon IMI-huset Årsmøte lørdag 19.2.2011 Styret vil takke frivillige og ansatte som har gått inn og tatt ansvar i forskjellige oppgaver og tjenester på IMI-huset i det

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Tilbedelse Storsamlinger Studentmøter Øke gudstjenesteoppslutning Samarbeidet med BiG og Laget Videreutvikle gudstjenestene. Legge vinn på å involvere barn og ungdom. F13 er med

Detaljer

Årsmelding 2009 for Grimstad Normisjon IMI-huset

Årsmelding 2009 for Grimstad Normisjon IMI-huset Årsmelding 2009 for Grimstad Normisjon IMI-huset Årsmøte lørdag 20.2.2010 Styret vil takke frivillige og ansatte som har gått inn og tatt ansvar i forskjellige oppgaver og tjenester på IMI-huset i det

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Barneleir på Solhøgda 17-18 april

Barneleir på Solhøgda 17-18 april Nr. 2, mai 2010 Her er en ny utgave av Agder Nytt! I denne utgaven får du en oppdatering på vårens mange aktiviteter. Fra denne utgaven: Barneleir på Solhøgda 17-18 april... 1 Kula & Myggen... 2 Flott

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 6.januar 2013. Hei alle medlemmer og venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Håper du har fått ladet batteriene i jula, og at du er klar for et nytt

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4.

Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Leirsund: 15.02.2015 Det innkalles til Årsmøte i Leirsund Velforening ihht Vedtektene 4. Tid : Mandag 23. Mars 2014 Klokken 18.00 Sted: Leirsund Velhus Det blir enkel servering med kaffe og noe å bite

Detaljer

Norkirken Grimstad 2015-2016

Norkirken Grimstad 2015-2016 Norkirken Grimstad 2015-2016 Fellesskap satsings-område Familie, barn og unge 1. Opprettholde dagens tilbud for b & u. 2. Samlivskurs 3. Andaktskurs for ungdom 4. Nye familier inn i menigheten. Rekruttere

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole 09 barnelederkonferanse 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole En hammer i Guds hånd PROGRAM Fredag: 18-19 Innkvartering 19.00 Kvelds 20.00 Klar, ferdig - BYGG Jarle Waldemar: Kreativ formidling Bli kjent Gruppearbeid/-samtale

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

August Søn. 02.08 11.00 Gudstjeneste med nattverd Taler: Knut Helge Høyland

August Søn. 02.08 11.00 Gudstjeneste med nattverd Taler: Knut Helge Høyland Semesterplan for Grimstad Frikirke Høsten 2015 August Søn. 02.08 11.00 Gudstjeneste med nattverd Søn. 09.08 11.00 Gudstjeneste Taler: Kurt Hjemdal Tir. 11.08 Søn. 16.08 Konfirmantleir på Evjetun Søn. 16.08

Detaljer

Årsmelding for Betania Ungdomsforening

Årsmelding for Betania Ungdomsforening Årsmelding for Betania Ungdomsforening 2010 For Betania Ungdomsforening har 2010 vært et godt og innholdsrikt år med mye aktivitet. Vi i styret vil takke alle dere som har vært med å bidratt, både med

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

Gudstjenester i Norheim menighet:

Gudstjenester i Norheim menighet: MENIGHETSKONTOR Dovamyrsvegen 24c, 5542 Karmsund Postadresse: Pb 1230, 5508 Karmsund Epost: norheim@ STAB: Sokneprest: Sigve H. Clementsen sigve.clementsen@ Daglig leder: Hege Bergtun Hamre hege.hamre@

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

PIONÉRMAIL. juli :: 2014

PIONÉRMAIL. juli :: 2014 PIONÉRMAIL juli :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JEFF FOUNTAIN-HELG OG FORLØSNING AV PK STAVANGER 6.-8. juni fikk vi i PK Stavanger storfint besøk av Jeff Fountain og konen Romkje og andre gode venner

Detaljer

INNKALLING TIL A RSMØTE 2012 NORMISJON MANDAL

INNKALLING TIL A RSMØTE 2012 NORMISJON MANDAL INNKALLING TIL A RSMØTE 2012 NORMISJON MANDAL Møtedato: 22.02.2012 Møtenr: Årsmøte Møtested : Mandal Bedehus Årsmøtesaker Sak 1: Konstituering av årsmøtet for 2012 Forslag til 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

Kjære venner i Norge! Estland, 18. november 2015

Kjære venner i Norge! Estland, 18. november 2015 Kjære venner i Norge! Estland, 18. november 2015 Guds fred! Det står riktignok i Ordspråkene 17,27 at «Klok er den som sparer på ord», men kanskje bør vi like fullt beklage at det er altfor lenge siden

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00 Medlemsblad for Prestrudsenteret og Kløverengas venner Nr. 30, Juni 2013 VÅRDUGNAD I HAGEN Ser vi et par generasjoner tilbake i tid var det en uskreven regel at vi ikke måtte plante ut sommerplantene før

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BEIARN DIAKONIUTVALG

ÅRSMELDING FOR BEIARN DIAKONIUTVALG ÅRSMELDING FOR BEIARN DIAKONIUTVALG 2014. 1 Innledning. Vi har i løpet av året arbeidet mot de arrangement utvalget har ansvar for - våre faste oppgaver, og brukt tiden til å komme i mål med dem. I tillegg

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007

Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007 Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007 Innledning Harstad Normisjon er en liten forening, men vi deltar i et stort oppdrag som vi har fått direkte fra Jesus. Oppdraget å fortelle verden om

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Bildet viser frivillighetssentralens lokaler Gjelder for perioden 1.1.2002 31.12.2002 Sentralens ansvarlige: Ingeborg Høy, daglig leder Erik Hovelsrud,

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

Fredag 29. juni søndag 8. juli Kvåstunet ved Lyngdal

Fredag 29. juni søndag 8. juli Kvåstunet ved Lyngdal Ferie Inspirasjon Bibelseminarer Barneaktiviteter Åpent festivalkor Kveldsarrangementer Sang- & musikkskole for voksne Sørlandsfestivalen 2012 Fredag 29. juni søndag 8. juli Kvåstunet ved Lyngdal Velkommen!

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010 Årsmøte Tau Bedehus 06.01.2010 Innkalling til årsmøte Tau Bedehus Onsdag 06.01.2010 kl 19.30 Andakt ved Arne Helleland Bevertning Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av møteleder Valg

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG 44 Bibelhelg 1-3 november med Johnn Hardang Vellykket høstmøte på Molde bedehus Finn frem Bibelen! Førjulsmesse 16. november fra kl. 10.00 www.moldebedehus.no

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår.

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet Informasjon om konfirmantåret 2012-2013 i Tananger menighet Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. Tananger

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005

Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005 Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005 Innledning Grimstad Normisjon (heretter GN) har lagt bak seg det femte arbeidsåret siden fusjonen mellom Indremisjonsselskapet og Santalmisjonen i 2001. Vi gjør med

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!

Nyhetsbrev for Glemmen menighet. Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk! Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 43 Oppklart! Trillebagen som ble lyst savnet i forrige nyhetsbrev har kommet til rette. Takk!:) KOMMENDE UKE Søndag 18. oktober kl. 11.00 KORSVEI - Østfold Søndag 18.10

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Vaktliste Meløyturneringa 2014.

Vaktliste Meløyturneringa 2014. Vaktliste Meløyturneringa 2014. Fredag 25. juli 2014 Utegrilling v/godt vær Kl 19.00 21.00 Fredrik Helgesen Selge bøttelodd og plukke tomflasker på banen. Kl 19.00-21.00 Heise/fire flagg. Sette opp/ta

Detaljer

Logg fra uke 2 i Cordoba

Logg fra uke 2 i Cordoba Logg fra uke 2 i Cordoba Uken har flydd av sted med mye aktiviteter og dårlig vær, men humøret har vært bra. Vi har begynt å få kontakt med de polske guttene og jentene her. Begge parter prøver å kommunisere

Detaljer

LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER

LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER LIVSGLEDE HAR MANGE ANSIKTER Lev livet livet ut www.livsgledeuka.no Livsgledeuka i Grimstad fra 31. mai til 6. juni 2008 Konsert i Fjæreheia Søndag 1. juni 2008 klokken 16.00 Medvirkende: Jens Olai Justvik,

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Kjære venner i Norge!

Kjære venner i Norge! Estland, 18. juli 2013 Kjære venner i Norge! Sola steiker med noen lette sommerskyer dansende rundt seg, og den lange vinteren vi hadde i år er for lengst glemt! Takk til dere som uansett vær og vind,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole ÅRSBERETNING 2014 BK Svømmeskole 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STYRETS KOMMENTAR... 3 2 ADMINISTRASJON... 3 Styret... 3 3 KURS OG OPPLÆRING... 4 Svømmekurs... 4 Instruktørkurs... 5 4 MEDLEMMER BK SVØMMESKOLE...

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

I desember har vi... G O D T N Y T T Å R alle sammen og velkommen tilbake til virkeligheten!

I desember har vi... G O D T N Y T T Å R alle sammen og velkommen tilbake til virkeligheten! I desember har vi... G O D T N Y T T Å R alle sammen og velkommen tilbake til virkeligheten! Vi håper at alle har hatt en strålende jul. Før alvoret begynner må vi se tilbake på en innholdsrik desember

Detaljer

3.2 Årsberetning lokalforbund til orientering

3.2 Årsberetning lokalforbund til orientering 3.2 Årsberetning lokalforbund til orientering Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Lokale styrer Orienteringssak Landsmøtet får de lokale årsberetningene til orientering. Bakgrunn: Årsberetningene

Detaljer

Leirprogram Tjellholmen 26.-30. juni 2011 Utvidet lederversjon Versjon pr. 24.06.11 SØNDAG Daghavende: Tormod

Leirprogram Tjellholmen 26.-30. juni 2011 Utvidet lederversjon Versjon pr. 24.06.11 SØNDAG Daghavende: Tormod Versjon pr. 24.06.11 SØNDAG Daghavende: Tormod 13:00 Oppmøte på Sydengen, Tormod er på Ropert og rom-liste på Sydengen båttransport. Sydengen. 13:30 14:30 Innkvartering på rom Velkomstkomite på brygga

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske

Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske Vellykket årsmøte og bobiltreff i Fauske I helgen 6-8. mai ble det avviklet årsmøte og bobiltreff på Fauske. Ja, så var det første ordinære årsmøtet for bobilforeningens Region Nordland avviklet - og det

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Det er rart å tenke på at årets første sommermåned allerede

Detaljer

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget.

4 generalprøven, torsdag. De rydder dessuten scenen etter forestillingen, altså etter søndag ca. kl 19.30. Asbjørn Senneset gir info om oppdraget. Her finner dere tre tabeller. Den første viser en oversikt over dugnadsgjengene, den andre inneholder en vaktoversikt for hver forestilling, og den tredje viser telefonnummer til foreldrene i korpset.

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer.

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. ÅRSBERETNING 2009 1 Ledelse og økonomi Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. Styret Styret

Detaljer