Årsmelding Årsmøte lørdag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014. Årsmøte lørdag 07.03.2015"

Transkript

1 Årsmelding 2014 Årsmøte lørdag Styret vil takke frivillige og ansatte som har gått inn og tatt ansvar i forskjellige oppgaver og tjenester i Norkirken Grimstad i det året som har gått. Vi er takknemlige for den innsats som er lagt ned og den trofasthet som kommer frem i det arbeidet som dere gjør i fellesskapet. Vi ønsker Guds rike velsignelse over hver enkelt medarbeider. Vi ber Gud om at arbeidet som skjer i Normisjon må være byggesteiner i Guds rike og dermed føre mennesker til Jesus Kristus.

2 Side 2 av 12 Medlemmer Norkirken Grimstad hadde 165 medlemmer pr. des I 2014 har totalt 7 nye medlemmer meldt seg inn, mens 7 medlemmer er slettet. To av forsamlingens medlemmer, Erik Ølnes og Margaret Christensen, gikk bort i Vi lyser fred over deres minne. Tre barn har blitt døpt i Norkirken Grimstad i 2014: Nora Rettedal, Sunniva Moksnes Dørdal og Ingrid Midtbø. Hovedstyret (HS) Kari Omre: Tonje Teistedal: Andreas Andersen: Knut Hernes: Jon Terje Midtbø: Finn Oscar Karlsen Steinar Rettedal: Kjell Heimdal: Ada Reiersølmoen: Nina Jacobsen: Andre tillitsverv: Regnskapsfører: Kasserer: Revisorer: Leder, HS og ÅL Styremedlem og nestleder i HS og ÅL Styremedlem HS, styremedlem og referent i ÅL Styremedlem HS og ÅL Styremedlem, leder DS Styremedlem HS og DS, referent HS Styremedlem HS og DS 1. varamedlem, møtt fast i HS og DS 2. varamedlem, møtt fast i HS og ÅL 3. varamedlem Solveig Eriksen Kåre Drøsdal Petter Bjarnastein og Brit Lise Furset Hovedstyret har avholdt 13 møter og behandlet 42 saker i HS i Styret har arbeidet særlig med følgende saker: Programarbeid. Budsjett. Overordnet strategi for Norkirken Grimstad og utarbeidelse av ny strategiplan Avklaring av ansvarsområder for ulike undergrupper. På bakgrunn av vedtak i årsmøtet 2013 arbeidet HS også våren 2014 med spørsmålet om større lokaliteter. I løpet av høsten 2013 ble vi representert i en gruppe med medlemmer fra flere menigheter som så på mulighetene for å kjøpe det gamle HiA-bygget, og dette ble arbeidet frem som sak til årsmøtet. Helt mot slutten av 2014 mottok styret en henvendelse fra eierne av Østerhus Panorama, de ønsket en dialog om salg av eiendommen og styret gikk inn i en dialog med dem. Søndagssamlingene Talere i 2014: Kari T. Johnsen, Olav Dørdal, Magnus Nymann, Gunn Voll, Andreas Andersen, Arne Inge Vålandsmyr, Kjetil Haga, Kåre Drøsdal, Karl Johan Kjøde, Marit Berling og Kurt Hjemdal. Av ulike møter avholdt kan nevnes: Økumenisk gudstjeneste, gudstjenester, misjonsmøter, bibeltimer, høstbasar, inspirasjonssamling for medarbeidere og juletrefest.

3 Side 3 av 12 Tjenesteteam er knyttet til søndagssamlingene. I tillegg til dette finnes enkelte arbeidskomiteer for særskilte arrangementer som Høstbasaren. 19 gudstjenester har vært med nattverd og 19 gudstjenester uten nattverd. Totalt gikk 1263 personer til nattverd fordelt på de 19 gudstjenestelige samlingene med nattverd. Stab Staben har i 2014 bestått av følgende: Kari T. Johnsen diakon, sluttet 31. oktober 2014 Olav Dørdal barne- og ungdomspastor, hele året Stian Ausland ettåring (januar til juni) Thomas Bratsberg ettåring (september til desember) Kurt Hjemdal pastor, hele året Kari T. Johnsen fant å måtte slutte ved utløpet av den perioden hun hadde lovet. Hun har utført en viktig og verdifull tjeneste. Hun ble takket av under første gudstjeneste i november. Olav Dørdal har fortsatt som barne- og ungdomspastor og i hovedsak brukt kreftene på så vel familiegudstjenester som vanlige gudstjenester, F13, Shine-kids, Mini-kids og Tweens. Sammen med flere av menighetens medlemmer har han satt i gang et ekteskaps-alfa med god oppslutning. Stian Ausland deltok i arbeidet med disippelgrupper i F13 samt i Kjempegjengen og i barnearbeidet for øvrig og var en viktig ressurs i dette arbeidet. Thomas Bratsberg har gått inn i disse oppgavene fra han begynte som ettåring i september. Kari T. Johnsen hadde ansvaret for bønnearbeidet, husfellesskapsgruppene og sjelesorgen i menigheten. Hun har prekt på en gudstjeneste i semesteret. Kurt Hjemdal har hatt ansvaret for planleggingen av gudstjenestene og er selv liturg og predikant på en del av gudstjenestene. Han har også fulgt opp enkelte av de eldre som trenger besøk. Han møter fast både i ÅL og HS og har hatt enkelte andakter på F13 og Mini-kids. Åndelig lederskap (ÅL) Følgende personer har hatt sete i ÅL i 2014: Leder Kari Omre, nestleder Tonje Teistedal, referent Knut Hernes, styremedlem Andreas Andersen, vara: Ada Reiersølmoen og pastor Kurt Hjemdal. Etter behov har ÅL og Driftsstyret (DS) samlet seg siste del av kvelden til hovedstyremøter (HS). ÅL avholdt 10 møter i 2014 og behandlet 41 saker. Året 2014 har ÅL arbeidet jevnt med program og forkynnelsen i Norkirken Grimstad. ÅL arbeidet med at vi skal være mer opptatt av diakoni i menigheten, legge mer vekt på bønn og med hvordan vi skal møte nye medlemmer. Opprettelse av diakonalt team. Konfirmasjon og godhetsfokus i menigheten. ÅL har arbeidet med misjonsprosjekter i nærmiljøet og plan for trosopplæring. ÅL brukte mye tid på gjennomgang av visjonsdokument med tanke på revidering. ÅL har arbeidet med organisering, sted, form og tidspunkt for gudstjenester.

4 Side 4 av 12 Driftstyret (DS) 2014 har vært et år med normal drift for DS. Det har vært tett og godt samarbeid med både HS og Husstyret. Driftsstyret har blant annet arbeidet med følgende saker i 2014: Menighetsweekend på Risøya, basar, økonomi og budsjett. I starten av året hadde vi også en representant i arbeidsgruppa som vurderte kjøp av gamle HiA i Grooseveien. Vi har i tillegg fått etablert en teknikergruppe som skal ta ansvar for drift og vedlikehold av teknisk utstyr. Vi er glade for at Kjell Heimdal og Lars Olav Rysstad har sagt seg villige til å lede denne gruppa. Videre er vi glade for god oppslutning om fast givertjeneste, da dette gir god forutsigbarhet i økonomistyringen. Vi tror imidlertid at det er potensiale for å øke givertjenesten betydelig for å kunne utvikle Norkirkens arbeid videre, og vi vil jobbe for dette i det kommende året. Husstyret Husstyret har i året 2014 bestått av: Erik Frivold, Helge Rindli, Bård Valle, Tor Øyvind Eriksen og Per Øystein Jacobsen. Husstyret har fått utrettet en del i året som har gått: Ny varmestyring er montert. (Helge) Rengjort og bonet opp gulvene i storsal, lillesal og kjøkken. Nytt beslag utvendig under vindene i hallen. Nytt beslag under kjøkkeninnredning. Det er også montert opp TV-skjerm i lillesalen og i hallen, to høytalere i hallen, en på kjøkkenet og en i speilsalen pluss kabelstrekking til alt. Under Helges ledelse gikk dette som smurt. Ny platting til søppelkassene ble bygget. Vi hadde en ekstra runde med kantklipper og hekksaks før oppstart i august. Det ble lagt asfalt i innkjørselen fra Lillesandsveien. Bård hadde kontroll på dette. Burmesergjengen gjorde en god jobb med de to siste veggene med både vask og maling. Tusen Takk til Kung og hans medarbeidere. Denne gangen skulle dette være en liten gest til Norkirken for den gode mottakelsen de fikk når de kom hit. Derfor fikk vi ikke lov til å betale. Vi har anskaffet oss 15 nye store bord til spisesalen og 3 sørlandsbenker til utebruk. Utover dette har vi hatt våre to årlige fellesdugnader: En dugnad var på våren med klipping av busker, hekker og luking av bed, feiing av parkeringsplass, m.m. Høstdugnaden bestod av innvendig vask av huset pluss rydding. 19 stk. stilte opp og gjorde en kjempejobb. Vi avsluttet med kake og kaffe. Vi fikk ryddet litt i garasjen og benkene. Grillen står lagret hos Hageland (Erik). I år kunne ikke Hans Birkenes ha brøyteberedskap for oss lenger, han hadde for mye. Men vi fikk tak i Torbjørn Olsbu fra Tjore som ville gjøre jobben. Til slutt en takk fra husstyret til alle dere som har vært med og gjort en innsats på fellesdugnadene, TAKK. Husstyret hadde den årlige julefrokosten hos Helge Rindli. Julegrana ble satt opp og pyntet før julegudstjenesten. Vi takker for tilliten og vil fortsette med god dugnadsånd også i Per Øystein Jacobsen

5 Side 5 av 12 Nettsidene og andre informasjonskanaler På Norkirken Grimstads nettside la vi i 2014 ut til sammen 18 nyhetsartikler. På nettsidene ligger dessuten arrangementskalender, diverse organisasjonsinformasjon, med mer. Kjellfrid Straume er hovedansvarlig for arbeidet med nettsiden. Bodil Heimdal legger også ut stoff. Pastor er ansvarlig redaktør. Vi har egen Facebook-side: Norkirken Grimstad. Her poster vi gjerne påminnelser om arrangementer, lenker til nye artikler på nettsiden, m.m. Norkirken Grimstad sender ut to nyhetsbrev i året til medlemmer uten e-post. Nyhetsbrevene kommer i august og januar og inneholder noen saker fra nettsidene. Som vedlegg sender vi ut gavegiroer og semesterprogram. Rundt månedsskiftet sender vi ut e-post med oversikt over gudstjenester og andre arrangementer kommende måned. Vi annonserer kommende ukes arrangementer i Grimstad Adressetidende hver lørdag. Styret har ellers sendt brev til medlemmene per e-post og post etter behov når viktige saker har kommet opp. Kjellfrid Straume Gudstjenestene Norkirken Grimstad har i 2014 hatt gudstjenester hver søndag vår og høst. 1. og 3. søndag i måneden er det gudstjeneste kl. 17 med nattverd. 2. og 4. søndag i måneden er det kl. 11. Den første av disse er familiegudstjeneste mens den andre er gudstjeneste med vitnesbyrd og misjonsinformasjon. I sommerperioden var det møte hver søndag kveld. På våren var enkelte gudstjenester lagt til Bibelskolen. Gudstjenestene både i vårsemesteret og høstsemesteret har delvis fulgt kirkeårets tekster, men det har også vært en del gudstjenester med tema og andre tekster. Gjennom året har det i tillegg til de to pastorene Kurt Hjemdal og Olav Dørdal vært en rekke andre som har ledet og prekt ved gudstjenestene. Kari T. Johnsen, Arne Inge Vålandsmyr, Kåre Drøsdal, Magnus Nymann, Andreas Andersen og Kjetil Haga er blant de som har bidratt. Det er fra 10 til 15 medarbeidere som deltar i forberedelse og gjennomføring av hver gudstjeneste. Totalt er nesten 80 aktive i gjennomføringen av årets gudstjenester. Antall nattverdgjester er innrapportert til Grimstad menighet og har i gjennomsnitt vært 66. Gudstjenestenes tilbud til barn og unge, Kjempegjengen og Tweens, er fortsatt viktige i arbeidet med å legge til rette for at storfamilien finner sin plass på samlingene. Gudstjenestelederteamet (GLT) fungerte frem til sommeren 2014 da Johan Foldøy meddelte at han ville trekke seg som leder. Forsøk på å få det fornyet har ikke ført frem, og det ble derfor i høsthalvåret Kurt Hjemdal som la opp gudstjenestelisten og fikk fylt opp med de som trengtes til hver gudstjeneste. Kurt Hjemdal Cellegrupper/bibelgrupper/disippelgrupper I 2013 har 7 cellegrupper, 2 bibelgrupper og 2 disippelgrupper (F13) vært i gang. Til sammen har 92 personer vært med i grupper i Gruppene møtes med forskjellig hyppighet, noen hver 2. uke, noen hver 3. uke, noen hver måned.

6 Side 6 av 12 Noen bruker neste søndags tekst å samtale ut fra. Andre bruker «Tro på hjemmebane», «Jesus som forbilde», Endelig mandag, Apostelgjerningene, Lukasevangeliet (nettet) eller nyinnspilt film om Bibelen. Veiledning og bønnearbeid Åtte medlemmer er forbedere under nattverd på gudstjenester. Vi har også innbudt til bønnesamlinger sammen med staben hver siste onsdag i måneden kl. 11. To lørdager per semester har vi hatt «Bønnelørdager» kl «Kvelder til å vokse på» ble arrangert i hele 2014 med to kvelder per semester. I mars ble det arrangert bønneuke der det var lagt opp egen bønnevandring hele uken. Birgit Frantzen hadde gjort et stort forarbeid og sammen med Kari T. Johnsen og Gunn L. Vold var hun ansvarlig for uken. Etter at Kari T. Johnsen sluttet ved utgangen av oktober 2014 oppnevnte styret et diakonalt team bestående av Laila Normann, Karen Landmark og Sven Løvik. Laila Normann vil særlig ta seg av besøkstjenesten mens Karen Landmark særlig vil ta seg av samtale og sjelesorg. Sven Løvik har enda ikke fått arbeidsområde. Vi kan ordne med samtale hos pastorene, diakonteamet, Cala-senteret eller Fermate. Ring gjerne noen i staben. Bønneemner kan ringes eller sendes til ansatte. Samlivskurs Høsten 2014 ble det startet et samlivskurs i Norkirken Grimstad. Til sammen 10 par deltar på kurset som strekker seg over 7 kvelder høst 2014 og vår 2015, med 3 samlinger på høsten og 4 på våren. Kurset er i regi av Alpha, og tilbakemeldingene er entydig positive fra deltakerne, som nå er ca. halvveis i kurset. En kurskveld begynner med et godt middagsmåltid før det er tid for undervisning på DVD med innlagte samtalepauser. I en av disse lengre pausene blir en deilig dessert servert. Kurset blir arrangert av Nina og Stig Morterud, Elise og Kåre Drøsdal og Elisabeth og Olav Dørdal. Olav Dørdal Familiekoret Familiekoret er et lavterskeltilbud i Norkirken der vi samles en gjeng sangglade jenter og gutter, små og store, unge og «gamle» samt en ungdomsprest i ny og ne. Som de fleste tidligere år så har Familiekoret hatt en veldig bra sesong. Vi fortsatte opplegget fra 2013 med pølsefest før hver øvelse, og dette gjorde tydeligvis underverker på stemmebåndene! I 2014 har vi hatt et variert repertoar, men det meste er hentet fra Livsglede 4. Sangene har vært lette å lære og har fenget både de unge og voksne i koret. Vi har for det meste vært i vår egen menighet med våre sanger og gode humør, men vi har også sunget andre plasser. Vi nevner: Resvik Bedehus i forbindelse med Balihjelpen og BiG. Basaren i Norkirken er fast stopp for Familiekoret og 2014 var intet unntak. Det store høydepunktet var da vi i begynnelsen av desember fikk muligheten til å synge sammen med Garness-søstrene. Vi fylte Grimstad kirke til adventskonsert, og det ble en stor opplevelse for alle involverte! Familiekoret hadde i 2014 også sommeravslutning og juleavslutning.

7 Side 7 av 12 Vår ledestjerne, Anne Mari Topland, har hatt koret under sine vinger, og vi er veldig heldige og takknemlige som har hatt henne som dirigent. Vi skriver «hatt» da hun fra 1. januar begynte i ny jobb som dessverre gjorde at hun måtte si fra seg vervet som dirigent for Familiekoret. På slutten av året har vi også fått hjelp av to praksiselever fra BiG og det har vært lærerikt for koret og forhåpentligvis også for studentene. Vi har hatt andakter fra Olav og Thomas som har fenget unge og voksne, og det er vi veldig takknemlige for. Pga. at vi mistet Anne Mari som dirigent til jul, valgte styret å legge koret litt på is. Vi viderefører i stedet den sosiale lørdagskvelden vi hadde høsten 2014, slik at det blir en månedlig happening frem til sommerferien Dette håper vi vil treffe mange og blir en like stor suksess som det Familiekoret har vært. Styret bestod i 2014 av Knut Hernes (leder), Kristina Bjarnastein (økonomi), Bodil Heimdal (referent) og Glenn Salvesen (SMS). Styret har jevnlig dialog seg imellom og samarbeider veldig bra. Knut Hernes Dåpsoppfølgingen Menigheten fikk tre nye dåpsbarn i I forkant av dåpen kom en av prestene på hjemmebesøk for en samtale med familien. Mini-kids Mini-kids er et hobby- og aktivitetstilbud til barn i kl. mandager kl Vi har forskjellige hobbyaktiviteter, andakt og sang. Dette året har vi hatt jevn og god aktivitet. Vi har samling annenhver mandag, og det fungerer bra i og med vi ikke er så mange ledere. Antall samlinger i 2014 var 9 stk. i vårsemesteret og 8 stk. i høstsemesteret. Vi har hatt hobbyaktiviteter, leke- og spillkvelder, sommeravslutning med pølse i brød og julehobby med kos. Vi har fulgt litt Amigos-opplegget og kommet opp med egne ideer til andakt. På vårparten var det en håndfull jenter, men når vi startet opp høstsemesteret var det blitt en ren guttegjeng. Noe skyldes kollisjon med andre aktiviteter som dans og turn som tidligere gikk på annen ukedag. Noen nye fjes kom det også til oppstart høst. Det er flott. Oppmøtet er jevnt, men en ren guttegjeng krever en del mer med litt mer urolighet i flokken. Barna trives på Mini-kids, og det viser at det vi gjør er viktig. Det er gledelig. Det er også gledelig å se antallet barn på Mini-kids som ikke har noen annen tilknytning til Norkirken enn dette. Det var 20 barn med i vårsemesteret og 18 i høstsemesteret. På ledersiden har det i vår vært Johnny Egilstad og Frid Sissel Reiersølmoen. Stian Ausland (ettåring) har vært til god hjelp. Fra høsten av fikk vi med oss Thomas Bratsberg (ny ettåring), og det har også vært til god hjelp. Vi er et godt team. Vi må også takke de foreldrene som stiller opp og hjelper til innimellom med gjennomføring av hobbyaktiviteter. Vi har også hatt besøk av både Kurt Hjemdal og elever fra BiG som har hatt andakt og aktiviteter. Det er fint med litt annen input, og barna har likt dette. Johnny Egilstad

8 Shine-kids Side 8 av 12 Shine-kids er samlinger for barn i alderen år. Vår 2014: Antall samlinger i vår har vært 9 stk. Det har vært et fint halvår, og vi har som vanlig en stabil og entusiastisk gruppe med oss. Planleggingsmøte har vi ved inngang til hvert semester. Kjernen i samlingene er en andakt. Programmet i vår har spent fra spillekveld, skøytetur, bowling, hobbyaktiviteter og gymnastikk til fokuskveld i Norkirken. Siste samling var 12. mai som skulle ha vært tur til Groos. Men den regnet vekk det ble grillings ved garasjen i stedet. Fremmøtet har vært jevnt på ca barn. Ledere i år har vært Arvid, Geir, Solveig og Tor Øivind. Vi takker for en fin vår sammen med en flott gjeng. Tor Øivind Høst 2014: Høsten 2014 har vi hatt 8 samlinger med Shine-kids. Antall fremmøtte har vært mellom 15 og 20. Vi har alltid en andakt selv om opplegget ellers har variert. Andaktene har blitt holdt stort sett av Olav og Tonje, i tillegg til en andakt fra elever fra bibelskolen. Vi har hatt hobbykveld med hjelp av Hilde Frivold, misjonskveld med mat, dans og sang fra utlandet, tacokveld, forberedelse og gjennomføring av drama, film og kreativ glassmaling til familiegudstjeneste, samling med foreldre der de unge fremførte det de hadde laget til gudstjenesten for å nevne noe. Barna i Shine-kids syntes det var stas å være med å bidra på familiegudstjenesten, så dette er noe vi håper å få til innimellom. Olav Dørdal og Tonje Teistedal har vært ledere. Olav Dørdal Kjempegjengen Kjempegjengen er Norkirkens søndagsskoleopplegg som følger gudstjenestene. Barna er sammen med de voksne fra begynnelsen av gudstjenestene og under nattverd og bønn mot slutten av gudstjenestene. På Kjempegjengen benyttes søndagsskolens «Sprell Levende»- opplegg. Opplegget gir god mulighet for variasjon og fungerer veldig bra. En samling kan bestå av bibelbambuskurv, lystenning, sang, andakt (fortelling), bønn, bitetid og aktivitet. En samling som dette går unna, og barna ser ut til å trives. Det har vært innom 30 barn totalt gjennom året, og gjennomsnittet per samling har vært mellom barn. Ledere for Kjempegjengen (4 9 år) har vært Frid Sissel Reiersølmoen, Johnny Egilstad, Sonja Mehammer, Bodil Heimdal og Kristina Bjarnastein. Vårsemesteret hadde vi god hjelp av ettåringen Stian Ausland og høstsemesteret Thomas Bratsberg. Med deres engasjement har vi kunnet ha barneopplegg tre søndager i måneden. De aller minste, Kjempegjengen jr. (0 3 år), har sin egen samling i peisestua med sang, boklesing og lek. Totalt har det vært 7 barn innom. Ragnhild Midtbø, Gunn Marte Karlsen og Grethe Valle hadde ansvaret for samlingene gjennom vårsemesteret. Gjennom høstsemesteret har det ikke vært samme kontinuitet i samlingene. Det har vært et opplevelsesrikt år med mange gode opplevelser med barna. Mest av alt håper vi at vi klarer å formidle budskapet om Jesus til barna på en god måte. Frid Sissel Reiersølmoen

9 Side 9 av 12 Tweens Tweens er et tilbud for de eldste barna, i alderen år, på gudstjenestene. Vi går ut samtidig som Kjempegjengen og holder til på det «gamle» radiorommet. På samlingene bruker vi å starte med å synge en fast sang. Før andakten får barna mulighet til å fortelle om noe de har opplevd siden sist samling, både positive og triste ting. Dette året har vi satt fokus på å bli kjent med bibelen og har derfor valgt å ta for oss en bibeltekst på hver samling. Vi har jobbet med Markusevangeliet. Vi har kjøpt inn fire «Studiebibel for tweens». Barna får nå øvelse i å slå opp i Bibelen og blir kjent med bibeltekstene. Vi bruker god tid til å snakke om teksten og barna har mange tanker og spørsmål til det de har lest og hørt. Samlingene avsluttes med bønn og bitetid (karamell/drops). Av og til blir det også tid til en lek eller spill. Det har vært innom 31 barn dette året, og gjennomsnittlig er det 6 barn på samlingen. Ledere for tweens dette året har vært Olav Dørdal og Helle Frigstad Foldøy. I tillegg har vi fått hjelp på et par samlinger av praksisstudenter fra BiG. Det har vært inspirerende og meningsfylt å være sammen med disse flotte barna. Mange av dem deler opplevelser og tanker, stiller spørsmål og gir uttrykk for at de er interessert i å lære mer om troen. Helle Frigstad Foldøy F13 F13 har hatt samlinger hver fredag med unntak av ferier. Samlingene består av møte med åpning, lovsang og andakt, i tillegg til leker og aktiviteter i etterkant av møte. Noen fredager arrangeres det noe ekstra. Det har for eksempel vært utkledningskvelder, quizkvelder, rebusløp i byen, overnatting, filmkvelder, samling på bibelskolen i Grimstad, delekvelder og ungdomsmøte med bønnevandring for å nevne noe. Styret per består av: Kristina Hommersand, leder Åsne Andersen, Marie Igland, Helene Ø. Haga, Hans Kristian Hommersand, Morten Tørvolt og Kristoffer Urstad. Det nye styret ble valgt fra til (skoleåret). Første halvår i år bestod styret av følgende: Kristina Hommersand, Marie Igland, Karianne Tørvolt. Åsne Andersen, Andreas Gustavsen, Miriam Jensen og Helene Ø. Haga. Olav Dørdal har hatt ansvar for oppfølging/veiledning av styret og deltatt på styremøter innimellom. Styret har ansvar for programmet på fredagskveldene, leder møter og har i året som har gått gjort en kjempeinnsats for alle som er med på F13. Nytt av året er vi har en åpning på alle fredagsmøtene. Dette er det medlemmer fra styret som har ansvar for, enten ha selv eller finne andre. Mange har hatt slike åpninger i året som er gått. Det har vært berikende for F13 at ungdommene selv deler bibelvers, vitnesbyrd og fortellinger. Voksenledere i 2014: Per Øystein Jacobsen, Nina Jacobsen, Elisabeth W. Rettedal, Astrid Aasen, Tor Heldal, Elisabeth Dørdal, Steffen Skorstad, Olav Dørdal, Thomas Bratsberg. Talere/andaktsholdere: Det har vært talere/andaktsholdere til hvert møte. Olav Dørdal har hatt endel av disse. I tillegg har vi har hatt besøk av mange dyktige andaktsholdere i året som har gått. Vi nevner bl.a. Kjetil Vestel Haga, Kurt Hjemdal, Marit Berling, Karl Johan Kjøde, Trond Vorhaug, Anne Mari Topland, Knut Helge Høyland, Stian Ausland, Andreas Andersen, Odd Arild Berge, Kjell Birkeland, Kåre Drøsdal, Åshild Bjørk, Thomas Bratsberg og Øystein Skarholm. Weekend til Gautefall Fjellkirke: Pga. veldig dårlig vær bestemte en samlet voksenledergruppe seg for å avlyse årets tur til Gautefall.

10 Side 10 av 12 Sommerleir i Danmark august: F13 dro i år som i fjor til Holmsborg lejrcenter. Øystein Skarholm var innleid som forkynner og bidro med gode bibeltimer og andakter for ungdommene. Det ble noen flotte dager i Danmark der ungdommene hadde et inkluderende og godt fellesskap hele veien. Buss ble leid fra Drottningborg, og tilsammen 80 personer dro nedover, 68 deltakere og 12 ledere. Lederne som dro dette året var: Per Øystein Jacobsen, Nina Jacobsen, Are Johnsen, Hildegunn Johnsen, Astrid Aasen, Johnny Egilstad, Øystein Skarholm, Jan Igland, Steffen Skorstad, Arild Madshaven, Marte Andersen og Tor Heldal. Lovsangsbandet har gjort en stor innsats og ledet gjengen i lovsang på alle møtene gjennom året. De som har vært med i løpet av 2014 er Arild Madshaven, Eline Storsæter, Emilie Wiig Andersen, Eivind Wiig Andersen, Hans Kristian Hommersand, Silje Andersen, Endre Rødland, Pål Cinzah, Mari Endresen, Amalie Møretrø, Kristian Hørte Gunleifsen og Håvard Storsæter. Årets ettåring Thomas Bratsberg har ansvar for bandet fra høst 2014 og deltar jevnlig på øvelser med bandet. Lovsangskveld/helg med Impuls september: Impulsbandet hadde en lovsangskveld med F september. Det ble en god, oppbyggelig kveld med fullstappet lokale med ca ungdommer innom. Påfølgende lørdag hadde Impulsbandet Workshop med F13s lovsangsband. Dette var til stor inspirasjon for deltakerne i bandet. Blåtur til Langesund badeland 15. november: Siden det ikke ble Gautefalltur i februar, bestemte voksenlederne seg for å gi ungdommene en blåtur. Turen gikk til Langesund badeland. Per Øystein, Olav og Astrid dro sammen med ca. 25 ungdommer på tur. Disippelgrupper: I 2014 var det to disippelgrupper, en for ungdomsskolen og en for videregående skole. I vårsemesteret var det tilsammen ca. 20 personer innom, mens det i høst har vært færre, tilsammen ca. 10 personer. Vi besluttet derfor å samle begge gruppene til en gruppe denne høsten, men har et ønske om sterkere rekruttering slik at det kan bli flere grupper etterhvert. Ledere våren 2014 var: Stian Ausland, Stian Stokkebekk, Olav og Elisabeth Dørdal. Ledere på høsten 2014 har vært Thomas Bratsberg og Olav Dørdal. Økonomi: Årets resultat viser at beholdningen er kr ,, altså en betydelig nedgang som viser at vi ikke bygger kapital, men satser på våre ungdommer i F13 Norkirken, Grimstad. Olav Dørdal Grimstad modellskuteklubb Grimstad modellskuteklubb ble stiftet i IMI-huset november 1992 som en forlengelse av noen treskjærerkurs. Vi er meget takknemlige for at vi kan få holde til nettopp der. Vi samles hver torsdag klokken 10, og det virker som skutebyggerne virkelig trives. Vi må innrømme at ettersom alderen etter hvert har kommet på oss, har det blitt mer koseprat og mindre verkstedarbeide. Det gleder oss at vi også i år har fått en bestilling på 1 kirkeskip, denne gangen fra Lillesand. Da blir det 15 kirkeskip fra klubben vår. Som takk for oss har vi i år sendt Norkirken Grimstad kr Vennlig hilsen fra oss alle 9 i Grimstad skuteklubb Herbert Waarum

11 Side 11 av 12 Seniorarbeidet, 60 + Tirsdags formiddag kl er vår dag i Norkirken. Det kommer stadig nye seniorer på våre samlinger. Tirsdagsforum: Ansvarlige her er Berit Holter Pedersen (leder), Karen Landmark, Bjørg Andersen, Ann Tove Bergill, Arne Kaldestad og Kurt Hjemdal. Disse har på tur ansvar for å steike vafler til kaffen. Denne gruppa har truffet blink nå det gjelder opplegget med sin presentasjon av «Gamle Grimstad». På det meste har det vært nitti frammøtte. Samlingen starter med Guds ord og en kort andakt. Tirsdagsforum hadde ni samlinger i 2014 med mange gode foredragsholdere. Dette er et lavterskeltilbud. Formiddagstreff: Ledergruppa i seniorarbeidet består av Aage Bryn, Gunvor Kaldestad, Laila Normann og Reidun Hjemdal (leder). Denne gruppa har spesielt ansvar for formiddagstreffa og den årlige samlingen med lederne i de andre gruppene. Kjøkkengruppene, fire i tallet gjør en utrolig god jobb når det gjelder bevertning av smørbrød og kaker på formiddagstreffa. Gruppene er stabile, men det hender noen må trekke seg av helsemessige årsaker. Nye kommer inn og overtar, noe vi er takknemlige for. Det var mange gode treffpunkt i året som gikk. Gode talere/kåsører var på besøk og mange habile sangere. Det var til sammen ti samlinger. Vi hadde en fest med god mat i løpet av året. Vi hadde også utlodning. Det som kommer inn på formiddagstreffa går inn i driften av Norkirken. Vi i ledergruppa er takknemlige for å være med i dette arbeidet. Bibeltimene: Gunnar Frivold har ansvaret og leder bibeltimene. Elisabeth Frivold har ansvar for servering av vidunderlig julekake med ost. Kurt Hjemdal er fremdeles underviser på bibeltimene. Dette året har det vært Salmenes bok og Apostlenes gjerninger som har stått på dagsorden. Bibeltimene tas opp på CD av Bjørn Olav Karlsen. Disse selges for kr femti per stykk. Det kommer mange mennesker til samlingene! Alle seniorsamlingene har en felles utfordring: Det er for liten plass når vi skal sette oss til bordene. Hver gang settes det opp to/tre bord ekstra. Men det er en utfordring vi ikke vil være foruten! Turene: Ansvarlige her er Reidar Akselsen og Gunnar Frivold. Turene foregår fremdeles i samarbeid med Resvik Normisjon. Noen turer er i samarbeid med kommunen. Det er en glad og stabil flokk som går på tur. Sju turer ble det i inneværende år. På turene har deltakerne med niste som nytes i det fri. Vi hadde en dagstur til Kristiansand hvor vi besøkte Gimle Gård. Middagen inntok vi på Quality Hotell ved Dyreparken. Bilskyss: Vi har tilbud om skyss til og fra våre samlinger i Norkirken. Velkommen til å gjøre mer bruk av dette. Ledergruppa i seniorarbeidet takker alle som trofast står på år etter år: dere i kjøkkengruppene, dere som spiller, den som styrer lydanlegget og dere som er med i de forskjellige komiteene. Reidun Hjemdal Andakt på institusjonene Hver mandagskveld er det andakt samtidig på fem forskjellige avdelinger på institusjonene Berge gård og Frivolltun. Ordningen er et samarbeid mellom følgende forsamlinger/menigheter i byen. Frikirken, Misjonskirken, Norkirken, Betania, Misjonssalen, Filadelfia, Misjonssa-

12 Side 12 av 12 len, Budbringerne og Resvik bedehus. Ordningen har fungert i mer enn 30 år og følger en fast turnusplan. Norkirken stiller med to grupper som veksler slik at hver gruppe deltar fire eller fem ganger i semesteret: Gruppe A: Astri Mosvoll, Sigrunn Halle Arnebø, Aud og Arne Linjord, Elisabeth og Gunnar Frivold, Reidun Hjemdal, Gunvor Kaldestad, Laila Norman, Reidar Akselsen. Gruppe B: Aage Bryn, Ragnhild Johnsen, Marie Sørhaug, Erling Imenes, Magnus Nymann, Eivind Landmark. Beboerne gir uttrykk for stor takknemlighet for disse besøkene utenfra. Og vi som er med i en andaktsgruppe opplever stor velsignelse. Vi håper at flere fra den yngre garde får øynene opp for denne lille og velsignelsesrike tjenesten. Det betyr så mye og koster så lite. Reidar Akselsen Bryggekapellet Norkirken er en av partnerne bak Bryggekapellet og yter økonomisk støtte til arbeidet. Det har vist seg vanskelig å finne folk fra Norkirken til vakttjenesten i kapellet, men Magnus Nymann representerer oss på en glimrende måte. Kapellet har åpent hele uken kl , og en del finner veien innom. Det har vært arrangert et par inspirasjonskvelder i løpet av året. Kurt Hjemdal møter i styret på vegne av Norkirken. «Burmahjelpen» Etter at de første 11 burmeserne kom til Grimstad og til IMI-huset i 2003, har det kommet flere og flere slik at det i dag er ca. 90 burmesere med stort og smått i Grimstad. Antall «hjelpere» fra IMI-huset startet beskjedent med 3 4 personer. I dag er det 8 10 personer som er aktive hjelpere på en eller annen måte. Behovet for hjelp har endret seg i pakt med integreringsprosessen. Det er fortsatt behov for språktrening på flere nivå. Men det har blitt mer og mer aktuelt å gi en hjelpende hånd i deres møte med alle vesener i det norske samfunnet som f.eks. helsevesen, ligningsvesen, bankvesen, skolesystemet, NAV, arbeidsmarked m.m. På disse feltene gjøres det en betydelig innsats fra folk i Norkirken. I løpet av 2014 har det kommet mange flyktninger fra Eritrea til Grimstad. Noen av disse har fått venner i Norkirken og kommer stadig på våre gudstjenester. Kanskje denne gruppen kan bli et satsningsområde for oss i tiden framover? Reidar Akselsen

Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005

Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005 Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005 Innledning Grimstad Normisjon (heretter GN) har lagt bak seg det femte arbeidsåret siden fusjonen mellom Indremisjonsselskapet og Santalmisjonen i 2001. Vi gjør med

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

ÅRSMELDING FOR NEDENES NORMISJON - 2012

ÅRSMELDING FOR NEDENES NORMISJON - 2012 ÅRSMELDING FOR NEDENES NORMISJON - 2012 Verdier Nærhet til Gud og mennesker Tillit til Bibel og bønn Livsglede og mangfold for alle generasjoner Tjeneste og omsorg Årsberetning for Nedenes Normisjon 2012

Detaljer

Årsmelding 2005 Storsalen menighet

Årsmelding 2005 Storsalen menighet Årsmelding 2005 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2005 Når vi ser tilbake på året 2005, er det stor grunn til takknemlighet for det som har skjedd i Storsalen og hva menigheten har fått bety. Det er gledelig

Detaljer

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Årsmøte i Misjonshuset 22. mars 2015 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et noe kortere formiddagsmøte. I år vil misjonshusets prosjektkor

Detaljer

Mars 2013. Menighetsblad for den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet. Nr 3 Årgang 87. Motbakker med/uten ski (s 28) VoX på tur (s 2)

Mars 2013. Menighetsblad for den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet. Nr 3 Årgang 87. Motbakker med/uten ski (s 28) VoX på tur (s 2) Menighetsblad for den Evangelisk Lutherske Frikirke, Kristiansand Menighet Mars 2013 Nr 3 Årgang 87 Menighetens årsmelding 2012 (s 4 23) Motbakker med/uten ski (s 28) VoX på tur (s 2) VOX til Hovden Tekst

Detaljer

ÅRSMELDING GRØDEM MENIGHET

ÅRSMELDING GRØDEM MENIGHET ÅRSMELDING GRØDEM MENIGHET 2010 Side 1 av 17 INNHOLD INNHOLD... 2 GRØDEM MENIGHETSRÅD... 3 UTDRAG FRA VIRKSOMHETSPLANEN... 3 MENIGHETSRÅDET (MR)... 3 ADMINISTRASJON... 4 STATSTIKK... 5 VIRKSOMHETEN I GRØDEM

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET I 2013 behandlet menighetsrådet (MR) 27 saker. Senait Hagos og Ann Kristin Westermoen er av ulike årsaker innvilget permisjon fra MR slik at Frode Kleveland

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

Årsmelding 2006 Storsalen menighet

Årsmelding 2006 Storsalen menighet Årsmelding 2006 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2006 2006 har vært både et vanskelig år og et år med mange lyspunker. Vi har sett nye mennesker komme til tro. Andre har funnet sine nådegaver og kommet

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 1892 2014, 122 år KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 Norges KFUK-KFUM sitt formål ble gjennomgått og vedtatt på landsmøte 2013: Formål: Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 Gudstjenesten samler hele menigheten. Lovsangsteamet med Jonathan i spissen. Samling med søndagsskolebarna. 0 Innhold: 1. Fellesrapport fra Lederskapet,

Detaljer

Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten...

Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten... Årsmelding 2014 Olsvik menighet Innhold Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten...7 Trosopplæring i

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer

Årsrapport 2012. Regnskap 2012 og Budsjett 2013

Årsrapport 2012. Regnskap 2012 og Budsjett 2013 Årsrapport 2012 Regnskap 2012 og Budsjett 2013 Årsmøte 3. mars 2013 ÅRSBERETNING 2012 SIDE: 2 Innhold 1 FORSLAG TIL DAGSORDEN 3 2 FORRETNINGSORDEN: 4 3 ÅRSBERETNING 2012 4 3.1 LEDERSKAPETS ÅRSRAPPORT 4

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET

ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET ÅRSRAPPORT FOR ØSTENSTAD MENIGHET 2014 Foto: Hilde Totland Harket VÅR VISJON TILHØRIGHET * TRO * TJENESTE Østenstad kirke skal være et åpent hus med mange rom hvor alle kan oppleve tilhørighet, få hjelp

Detaljer

Årsmelding 2012 Hånes menighet

Årsmelding 2012 Hånes menighet Årsmelding 2012 Hånes menighet Glimt av himmel spor på jord DEN NORSKE KIRKE Øvre Brattbakken 5 4635 Kristiansand Org nr 976 992 571 Tlf 38 19 69 10 haanes.menighet@kristiansand.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2014 Årsmelding 2014 Årsmelding 2014. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne

Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne Program: - Velkommen - Årsmøte Sak1: Valg av møtedirigent/vara Sak 2: Valg av 2 stk til å skrive under referat Sak 3: Årsmelding fra ImF-styret Sak 4: Årsmelding fra

Detaljer

Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15

Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15 1 Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15 1. Trosopplæring Få godkjent trosopplæringsplan om 0-18 Sammen om skatten Sikre nåværende tiltak og sette i gang nye tiltak Engasjere frivillige

Detaljer

Årsmelding for Hisøy menighet 2014. Foto: A.G. Dannevig. ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset

Årsmelding for Hisøy menighet 2014. Foto: A.G. Dannevig. ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset Årsmelding for Hisøy menighet 2014 Foto: A.G. Dannevig ÅRSMØTE TORSDAG 19. MARS 2015 KL 19.30 på Menighetshuset A. Statistikk B. Bemanning og frivillige C. Menighetsrådets sammensetning D. Menighetens

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Han har frelst oss, og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde, som er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av..." 2. Tim 1: 9 2012 PINSEMENIGHETEN

Detaljer

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter Å rsmelding 2012 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere eller rettere sagt: for at dere og jeg

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer