HMS-DATABLAD Side 1 / 5 WETROK REMAT FORTE 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS-DATABLAD Side 1 / 5 WETROK REMAT FORTE 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER"

Transkript

1 HMSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Identifikasjon av artiklen Handelsnavn Produktkode T Bruk av stoffet/preparatet Uttrykt skriftlig voksfjaerner 1.3 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Leverandør KIILTOCLEAN OY Postkontor boks Box 250 Postkode og postkontor Tampere FINLAND Telefon +358 (0) Telefaks +358 (0) Telefonnummer for nødstilfelle Telefon nummer, navn og adresse 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER C Etsende 3. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING 3.1 Farlige komponenter CAS/ EINECS & Registrasjons nummer Kjemisk navn for materiale KonsentrasjonKlassifikasjon Dinatriumtrioxisilikatpentahydret 510 % C; R34; Xi; R % C; R35; Xn; R Monoetanolamin 1015 % C; R34; Xn; R20/21/ fenoksyetanol 15 % Xn; R22;Xi; R Benzyl alcohol 15 % Xn; R20/ Alkoholetoxilat < 2,5 % Xi; R38; R Kakaofettsyre 15 % Xi; R36/ Ytterligere informasjon For den fulle teksten til R setningene nevnt i denne Seksjonen, se Seksjon FØRSTEHJELPSTILTAK

2 HMSDATABLAD Side 2 / Ytterligere råd Ingen farer som krever spesielle forholdsregler med førstehjelp. 4.2 Innåndning Flytt ut i frisk luft. 4.3 Hudkontakt Skyll med vann. 4.4 Øyenkontakt Skyll omgående med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer. 4.5 Svelging Skyll munnen. Konsulter lege. 5. TILTAK VED BRANNSLUKKING 5.1 Egnede slukningsmidler Ikke specielle forskrift. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 6.2 Miljømessige forsiktighetsregler Bør ikke slippes ut i omgivelsene. Forhindre at materialet tømmes i kloakken. 6.3 Rengjøringsmetoder Spyl med mye vann. 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING 7.1 Håndtering Unngå kontakt med hud og øyne. 7.2 Oppbevaring Lagre beholderen tett lukket på et tørt og kjølig sted. Beskytt mot frost. 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR 8.1 Utsettelsesgrenseverdier Terskelgrenser fenoksyetanol 20 ppm (8 h) 50 ppm (15 min) 110 mg/m 3 (8 h) 290 mg/m 3 (15 min) Monoetanolamin 1 ppm (8 h) 3 ppm (15 min) 2,5 mg/m 3 (8 h) 7,6 mg/m 3 (15 min) mg/m 3 (15 min) Annen informasjon angående grenseverdier Eksponeringsgrens er verdi i Finland. 8.2 Eksponeringskontroll Eksponeringskontroll på arbeidsstedet Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt. Det må ikke spises eller drikkes under arbeidet Åndedrettsvern Håndbeskyttelse Gummi eller plasthansker Vernehansker som retter seg etter EN Øyebeskyttelse Vernebriller

3 HMSDATABLAD Side 3 / Hud og kroppsbeskyttelse ugjennomtrengelige klær 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1 Generell informasjon (utseende, duft) væske, lysegul mild typisk lukt 9.2 Viktig helse sikkerhet og miljø informasjon ph ca Kokepunkt/område Flammepunkt Eksplosjonsevne Lavere eksplosjonsgrense Øvre eksplosjonsgrense Damptrykk Relativ tetthet ca. 1.09kg/dm 3 ] / 20 C]>> Løselighet Vannoppløselighet oppløselig Fett oppløselighet (oppløsningsmiddel olje spesifiseres senere) Fordelingskoeffisient (noktanol/vann) 10. STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Forhold som skal unngåes Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk Materialer som skal unngåes Korrodere aluminium, zink og tinn. Uforlikelig med syrer. 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE 11.1 Akutt giftighet Toksikologiske testdata finnes ikke for produktet, kun for ingående stoffer i produktet. CAS : LD 50 = 365 mg/kg, oralt, rotte CAS Dinatriumtrioxisilikatpentahydret : LD 50 = 1153 mg/kg, oralt, rotte CAS Benzylalkohol : LD 50 = 1610 mg/kg, oralt, rotte, LC 50 = 4178 mg/m 3, innåndning, rotte.4 >TUNh <TUN 11.2 Primærirritasjon 11.3 Sensibilisering 11.4 Subakutt, subkronisk og forlenget giftighet Gjentatt eller langvarig eksponering kan forårsake hudirritasjon og hudsykdommer på grunn av produktets avfettende egenskaper Menneskelig erfaring 11.6 Ytterligere opplysninger om akutt giftighet Strongly basic liquid/mixture 12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARE

4 HMSDATABLAD Side 4 / Vedvarenhet/nedbrytelighet Biologisk nedbrytning Mere enn 60% av tensidbestanddelen er biologisk nedbrytbar Andre uønskede virkninger Dette produktet har ingen kjente økologisktoksikologiske effekter. CAS : Slightly hazardous to aquatic organisms. WGK: FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL Neutralized fresh product may be poured into sewer in small portions letting plenty of water run simultaneously. Regarding extermination of wholesale packages (> 10 l), please contact the manufacturer. Washing water waste: Washing water used for cleaning empty package and tools may be let into municipal sewer system. Package is of polyolefin (PE or PP). If recycled, package waste may after thorough washing be forwarded to organized recycling system or be used in household for some other storage purpose than that of food supplies. If recycling is not possible, package waste may be dumped onto tip. Please note that all the recommending instructions are based on Finnish conditions and practice. 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT 14.1 UNNo Emballerings gruppe II 14.3 Land transport Klasse Risiko Nr. ADR/RIDetiketter no Teknisk Beteknelse 3267 Tærende væske, basisk, organisk, n.o.s. contains, Ytterligere informasjon Beskytt mot frost Sjø transport IMDG Proper shipping name Corrosive liquid, basic, organic, N.O.S. Contains Emballerings gruppe IMOetiketter Ytterligere informasjon Beskytt mot frost Luft transport ICAO/IATA Proper shipping name Corrosive liquid, basic, organic, N.O.S. Contains Potasium hydroxid,. ICAOetiketter II no 8 "Corrosive" Ytterligere informasjon Beskytt mot frost. 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER 15.1 Informasjon angående varselsmerkelappen Bokstav kode varselssymbol og fareindikasjoner for preparatet C Etsende Navn på ingrediensene gitt på varselsmerkelappen Rsetning(er) R34

5 HMSDATABLAD Side 5 / Ssetning(er) S26 S36/37/39 S45 Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig Spesielle bestemmelser på visse preparasjoner Tilsetstext for vanlige forbrukere. Hold utenfor barns rekkevidde. 16. ANDRE OPPLYSNINGER 16.1 Fullstendig ordlyd for enhver Rfrase som henvist til i kapitler 2 og 3 R20/21/22 Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging. R20/22 Farlig ved innånding og svelging. R22 Farlig ved svelging. R34 R35 Sterkt etsende. R36 Irriterer øynene. R36/38 Irriterer øynene og huden. R37 Irriterer luftveiene. R38 Irriterer huden. R41 Fare for alvorlig øyeskade Tilleggsinformasjon tilgjengelig fra: Marjaana Halonen 16.5 Litteraturreferanse Veiledning, informasjoner fra råstoffer, angivs fra produsent og Sax s " Dangerous Properties of Industrial Materials." Underskrift Lilli Puntti

PRODUKTDATABLAD Ifølge norsk lovgivning. Side 1 av 5

PRODUKTDATABLAD Ifølge norsk lovgivning. Side 1 av 5 PRODUKTDATABLAD Ifølge norsk lovgivning. Side 1 av 5 Revisjonsdato: 05.12.2007 Tidligere dato: 21.03.2007 "*" # Indikerer oppdatert avsnitt., i.a. = ikke anvendbar, = ingen data tilgjengelig 1 IDENTIFIKASJON

Detaljer

Utgave 1. Revisjonsdato 15.11.2010 Utskriftsdato 17.11.2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Utgave 1. Revisjonsdato 15.11.2010 Utskriftsdato 17.11.2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Varemerke : Produktkode : 03492 Beskrivelse : Treimpregneringsmiddel for oppløsning I vann og anvendelse I trykkanlegg

Detaljer

HMS Datablad Utarbeidet: 2005-10-24

HMS Datablad Utarbeidet: 2005-10-24 Side 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Art nr: 11414571 (Produsent) 040K368143000 (Leverandør) Varetype: Spray Leverandør: Møller Undall AS PB 3634, 3007 Drammen Telefon: 32 20 23

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg Oasis Pro 61D Premium Kode 112799E Versjon 1 Revisjonsdato 23 mai 2008 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig

Detaljer

Revisjon: 20/10/2009 PRODUKTDATABLAD

Revisjon: 20/10/2009 PRODUKTDATABLAD PRODUKTDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet of ansvarlig firma Produktnavn: Dataark nummer: 625715 6. 0. 4 Kjemikaliets bruksområde: Basseng/boblebad behandling Produktkode: 625715 (25 kg) Leverandørens

Detaljer

2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER PRODUKTDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006 Utstedelsesdato: 08-jul-2010 Revisjonsdato: 08-jul-2010 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

HMS - DATABLAD. Norm Tec Cemflex pulver. Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Telefon: 45 40 06 58 Fax: 62 81 55 06

HMS - DATABLAD. Norm Tec Cemflex pulver. Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Telefon: 45 40 06 58 Fax: 62 81 55 06 Revisjonsdato: 08.01.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 08.01.2008 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF)

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF) (følger 2001/58/EF) Utskriftsdato: 2005-09-26 Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 060818 Bruksområde : Fugefrie belegg. Forhandler : Flowcrete

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER

SIKKERHETSDATABLAD SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SUPER KVIKK AVLØPSÅPNER 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.01.2010 Kjemikaliets navn SUPER KVIKK

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF)

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF) (følger 2001/58/EF) Utskriftsdato: 2005-09-22 Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 020432 Bruksområde : Fugefrie gulvbelegg. Forhandler : Flowcrete

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG Side 1 av 5 HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet

Detaljer

Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A

Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 15.02.2005 Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A Produkttype: Anvendelsesområde: BETONGLIM Epoxylim for liming av betong. Artikkelnr:

Detaljer

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig.

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig. HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn SilverXpress Sensitizer Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. L10301 Løsemiddelfritt Lim (tokomponent epoxy)

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. L10301 Løsemiddelfritt Lim (tokomponent epoxy) Comp-A Internkode: LAT092 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 04.12.2008 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

Komponent til flerkomponent industri maling - Industrielt bruk. StonCor Europe 9 Rue du Travail, 1400 Nivelles, Belgium

Komponent til flerkomponent industri maling - Industrielt bruk. StonCor Europe 9 Rue du Travail, 1400 Nivelles, Belgium SIKKERHETSDATABLAD i henhold til forskrift (EC) Nr. 453/2010 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 8690Z70006 Produktnavn: Pyroclad X1 Part A Revisjonsdato:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 23/12/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Natriumhydrogensulfat NaHSO4 Artikkel-nr 100334 EC-nr 231-665-7

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26/07/2005 Internt nr.: Erstatter dato:

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 26/07/2005 Internt nr.: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Hesselberg Bygg AS Godkjent for distribusjon. HANDELSNAVN GRUPPENAVN BRUKSOMRÅDE Barrikade HERDERE

Detaljer

RENGJØRINGSTABLETTER FOR RATIONAL SELFCOOKING CENTER

RENGJØRINGSTABLETTER FOR RATIONAL SELFCOOKING CENTER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Teknologisk Institutt Laboratorietjenester AS HANDELSNAVN PRODUKTTYPE RENGJØRINGSMIDLER Pr-nr.

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. 1.

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE

SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE RBI SAFE Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.09.2007 Revisjonsdato 19.05.2010 Kjemikaliets navn RBI SAFE Kjemikaliets

Detaljer

Handelsnavn: SUPER RTV SILIKON GRÅ 200 ML

Handelsnavn: SUPER RTV SILIKON GRÅ 200 ML SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 28.02.2010 Handelsnavn: SUPER RTV SILIKON GRÅ 200 ML Produkttype: Anvendelsesområde: MOTORTETTEMASSER Tetningsmiddel

Detaljer

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51%

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% SVOVELSYRE < 51% Side 1 av 5 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.06.2005 Revisjon 29.10.2007 Kjemikaliets

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD THERMAL BONDING SYSTEM

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD THERMAL BONDING SYSTEM HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA PRODUKTNAVN PRODUKTNR. ANVENDELSE LEVERANDØR NØDTELEFON ETBS-B new Klebemiddel ELECTROLUBE. A division of HK WENTWORTH

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90

SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SIKKERHETSDATABLAD TRANSMISJONSOLJE 80W-90 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/26/2015 8:36:04 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn TRANSMISJONSOLJE

Detaljer

Handelsnavn: SUPER RTV SILIKON SORT 200 ML

Handelsnavn: SUPER RTV SILIKON SORT 200 ML SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 28.02.2010 Handelsnavn: SUPER RTV SILIKON SORT 200 ML Produkttype: Anvendelsesområde: MOTORTETTEMASSER Tetningsmiddel

Detaljer