HMS Datablad Utarbeidet:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS Datablad Utarbeidet: 2005-10-24"

Transkript

1 Side 1/5 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Art nr: (Produsent) 040K (Leverandør) Varetype: Spray Leverandør: Møller Undall AS PB 3634, 3007 Drammen Telefon: Sammensetning og stoffenes klassifisering. ----NGV----- Emne CAS-nr EG-nr Vekt-% ppm mg/m 3 B P F-kode R-betegnelse Nafta <60 % F, Xn, N R10, 51/53, 65, 66, 67 Parafin (-) <25 % Bensin, lavoktan <11 % F, Xn, N R11, 38, 50/53, 65 66, 67 Tilsetningsstoff (-) <6 % Xn R20 3 Viktigste faremomenter. Mulig risiko for varige skader. 4 Førstehjelpstiltak. Symptomer og effekt: Førstehjelp Generelt: Innåndning: Hudkontakt: Kontakt med øyne: Fortæring: Råd til lege: Moderat giftig ved innånding og inntak. Moderat irriterende for øyne og hud. Gjentatt eksponering for høye nivåer gjennom innånding vil føre til bevisstløshet. Ved tvil eller når symptomene vedvarer, oppsøk medisinsk hjelp. Bring offeret i frisk luft. Konsulter lege. Ved uregelmessig pust eller pustestans, utfør kunstig åndedrett. Vask huden godt med store mengder vann. Ta av tilsølte klær umiddelbart. Oppsøk lege hvis irritasjon i huden vedvarer. Skyll med store mengder med vann så lenge som mulig. Oppsøk råd hos en øyelege hvis nødvendig. Skyll rikelig med vann. Fremkall ikke brekninger. Oppsøk lege eller legevakt og medbring dette datablad. Behandling av symptomer anbefales. Ingen spesiell motgift er kjent.

2 Side 2/5 5 Tiltak ved brannslukking. Slokkemetoder: Uegnede slokkemetoder: Spesielt utsatt fare: Beskyttelsesutstyr: Annen informasjon: CO2, pulver eller vanntåke. Ved store branner, benytt alkoholresistent skum eller vanntåke. Ingen kjente. Normalt brennbare produkter CO, CO2. Bruk gassmaske. Kjøl ned lukkede bokser med vann. Ved brann eller eksplosjon, ikke pust inn røyken. 6 Tiltak ved utilsiktet utslipp. Personlige sikkerhetstiltak: Ikke pust inn gassen. Unngå kontakt med hud og øyne. Miljøsikkerhetstiltak: Unngå utslipp i kloakksystemet. Saneringsmetoder: Isoler det tilsølte området. Samle sammen så mye som mulig i en ren beholder for gjenvinning. Tildekk det resterende med absorberende materiale. 7 Håndtering og oppbevaring. Håndtering: Håndter produktet i godt ventilerte områder. Brann- og eksplosjonsforebygging: Ta advarende forhåndsregel mot statisk utlading. Krav til oppbevaring: Oppbevaring i et tørt og godt ventilert sted unna varme og direkte sollys. Container må være tett. Annen informasjon: Avgassene er tyngre enn luft og vil derfor synke ned mot gulvet. 8 Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr. Eksponeringskontroll: Sørg for å ha tilstrekkelig ventilasjon. Se også pkt 7. Personlig verneutsyr: Åndedrett: Bruk gassmaske eller trykkluftsflasker. Hender: PVA eller Viton hansker. Øyne: Vernebriller. Hud/kropp: Beskyttende klær. 9 Fysiske og kjemiske egenskaper. Utseende: Farge: Lukt: flytende brun-grå bensin

3 Side 3/5 Kokepunkt ( C): Smeltepunkt ( C): >70 C Flammepunkt ( C): <20 C Tenntemperatur ( C): >200 C Selvanntennelses temp: Eksplosjonsområde: Eksplosjonsverdi(grense): 0,3 7,5 V% Oksideringsområde: Damptrykk ( C) 9,3 mbar (20 C) Egenvekt (20 C) Oppløselighet i vann: Oppløselighet i fett: Ph verdi: Skillekoefficent (n-octanol/vann): 0,790 ± 0,010 kg/l ikke vannoppløselig Relativ damptetthet (luft=1): >1 Massetetthet: 1mm²/s 10 Stabilitet og reaktivitet. Stabilitet: Ingen nedbryting hvis produktet anvendes etter forskriftene. Situasjoner som bør unngås: Unngå flammer og andre høye temperaturkilder. Materiale å unngå: Syre, baser. Risiko for nedbryting av produkt: Ved oppbevaring og riktig behandling er det ingen fare for nedbryting av produktet. Annen informasjon: Ved brann, i tillegg til hydrokarbon og CO², er det ingen fare for andre farlige komponenter av betydning for miljøet. 11 Opplysninger om helsefare. LD50 (rat,oral) LC50 (innånding rat) Eksponeringsgrense Annen giftinformasjon >2000 mg/kg >1000 mg/kg 100 ppm

4 Side 4/5 12 Miljøopplysninger. Vann forurensnings klasse (WGK) 2 Forgiftningsgrad Fisk >100 mg/l (96 t) Innsekter >100 mg/l (48 t) Alger >100 mg/ (72 t) Biologisk nedbrytning >70 % (OECD) 13 Fjerning av kjemikalieavfall. Produkt: Produktet slippes ikke ut i drenerings- eller vannveier. Tilsølt emballasje: Behandles iflg. lokale bestemmelser Annen informasjon: Kontakt produsent. 14 Opplysninger om transport. ADR / RID (vei/jernbane) Klasse 3 Pakke gruppe II UN nr Fare/identifisering 33 Hydrokarbon væske, n.o.s. ADN / ADNR 3 / PG II / 3295 IMDG / GGV (sjø) Klasse 3 UN Nr Pakke gruppe II Marinforurenser EMS 3-07 MFAG 310 Hydrokarbon væske, n.o.s. IATA-DGR / ICAO Klasse 3 UN Nr Pakke gruppe II Fareetikett Flamm. Væske Hydrokarbons væske n.o.s. Pkg instuksjoner Y305 / 305 / Opplysninger om lover og forskrifter. Risikobetegnelser: R11 Veldig brannfarlig R20 Farlig ved innånding

5 Side 5/5 R38 Irriterende for hud. R50/53 Giftig for organismer som lever i vann. Kan forårsake skadelige langtidseffekter i vannmiljø. R65 Farlig: Kan gi lungeskader ved inntak. R67 Gasser som gjør at man blir søvnig og omtåket. Sikkerhetsforskrifter: S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S9 Oppbevares i rom med god ventilasjon. S16 Holdes unna brannfarlige kilder røyking forbudt. S33 Ta advarende forhåndsregel mot statisk utlading. S60 Dette produktet og emballasje skal behandles som miljøfarlig avfall. S61 Unngå utslipp i miljøet. Henviser til spesialinstruksjoner og HMS-datablad. S62 Ved inntak, gi umiddelbart noe å drikke. Ikke fremkall brekninger. Kontakt lege eller legevakt og fremvis boks eller etikett. Faresymboler: Kaba Cleaner pumpespray Miljøfarlig Brannfarlig Helseskadelig N F Xn 16 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet. Unngå temperaturer over +50 C. Må ikke oppbevares sammen med matvarer. Denne informasjonen er basert på vår nåværende kunnskap. Det kan ikke gis garanti for eventuelle andre spesifikke produkttrekk og kan heller ikke gi grunnlag for legale kontraktsmessige forhold.

Revisjon: 20/10/2009 PRODUKTDATABLAD

Revisjon: 20/10/2009 PRODUKTDATABLAD PRODUKTDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet of ansvarlig firma Produktnavn: Dataark nummer: 625715 6. 0. 4 Kjemikaliets bruksområde: Basseng/boblebad behandling Produktkode: 625715 (25 kg) Leverandørens

Detaljer

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD Internkode: 22630 / 22642 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 22630 / 22642 Deklarasjons-nr

Detaljer

HMS DATABLAD ISO 11014-1 EU453/2010

HMS DATABLAD ISO 11014-1 EU453/2010 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Bruksområde Rød Penetrerende væske for feilsøking Produsent Importør / Omsetter Postadresse Telefon Telefax Kontaktpersoner Nødtelefon 1 Hintz Marketing

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge Penguin Ravilakk 1. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40

HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40 HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson n-alkanstandard C20+C40 Laboratoriekjemikalie. Samsi AS Nustadveien

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I henhold til regulering (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Selskapsopplysninger

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguin Racing - Blå, Grønn, Rød, Sort 1.

Detaljer

HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T

HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson STIHL Motomix 2T Small engine gasoline Andreas Stihl Norden AB Box 3062

Detaljer

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby.

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby. Revisjonsdato: 18.05.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 18.05.2006 Produsent, importør Internett Deklarasjons-nr 42510 Produkttype/Anvendelse FJERBY A/S

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF)

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF) (følger 2001/58/EF) Utskriftsdato: 2005-09-26 Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 060818 Bruksområde : Fugefrie belegg. Forhandler : Flowcrete

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF)

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF) (følger 2001/58/EF) Utskriftsdato: 2005-09-22 Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 020432 Bruksområde : Fugefrie gulvbelegg. Forhandler : Flowcrete

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG Side 1 av 5 HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SVOVEL PULVER

SIKKERHETSDATABLAD SVOVEL PULVER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 23/2/2011 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Synonymer Svovelpulver S Svovelblomme EC-nr 231-722-6 CAS-nr

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express TANGIT PVC-U express Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.10.2010 Kjemikaliets navn TANGIT PVC-U express

Detaljer

VASELINSPRAY PRODUKTBESKRIVELSE

VASELINSPRAY PRODUKTBESKRIVELSE VASELINSPRAY PRODUKTBESKRIVELSE VASELINSPRAY er et universalfett basert på en syrefri vaselin med gode vedheftsegenskaper. VASELINSPRAY gir en konserverende smøring som forhindrer oksidasjon. Ettersom

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

HMS-DATA BLAD. Pearltec Dispersion Varnishes DU10

HMS-DATA BLAD. Pearltec Dispersion Varnishes DU10 Pearltec GmbH Dieselstrasse 16 86368 Gersthofen Tel: +49 (0)821 478 66 790 Fax: +49 (0)821 271 90 35 Revisjonsdato 04.2013 1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Anbefalt bruksområde: Overtrykks

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg Oasis Pro 61D Premium Kode 112799E Versjon 1 Revisjonsdato 23 mai 2008 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig

Detaljer

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 31.10.2006 Handelsnavn: Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

Anbefales: alkoholbestandig skum, CO2, pulver, vannspray. : Ikke bruk vannstråle.

Anbefales: alkoholbestandig skum, CO2, pulver, vannspray. : Ikke bruk vannstråle. I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge Becker Acroma HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/ Revisjonsdato 2011-08-25. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

Damsgårdsveien 163 5162 Laksevåg Tlf: 55 94 74 94 Fax: 55 94 74 95

Damsgårdsveien 163 5162 Laksevåg Tlf: 55 94 74 94 Fax: 55 94 74 95 HMS DATABLAD Handelsnavn: Cerastone Betongimpregnering Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 02.02.2006 Erstatter: 03.11.2005 Cerastone Betongimpregnering 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET

Detaljer

HMS-DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 02.11.2010 Internt nr: 439 Erstatter dato: 04.08.2010

HMS-DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 02.11.2010 Internt nr: 439 Erstatter dato: 04.08.2010 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Godkjent av HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE OEM 774F Frostvæske Artikkelnummer 439 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.)

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. 1.1 Produktidentifikasjon Handelsnavn PROTECTOR C

SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. 1.1 Produktidentifikasjon Handelsnavn PROTECTOR C SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikasjon Handelsnavn Produkt nr. FP307 Andre produktidentifikatorer 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet

Detaljer

Kosan Propan Sid 1 (8) Flytende kondensert petroleumsgass. LPG.

Kosan Propan Sid 1 (8) Flytende kondensert petroleumsgass. LPG. Sid 1 (8) 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Kjemikaliets navn Kjemikaliets bruksområde Flytende kondensert petroleumsgass. LPG. Firmanavn Kosan Gas Norge AS Besøkadresse Grenseveien 82

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavm: Produktkode: Firmaidentifikasjon: ELECTRICAL CONTACT CLEANER / DEOXIDISER GA10 W R DAY LTD 6 MANOR INDUSTRIAL ESTATE COMEYTROWE TAUNTON TA1

Detaljer