STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE- OG BOLIGTELLING. i i. i 1I 1. NOVEMBER ÅLESUND STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE- OG BOLIGTELLING. i i. i 1I 1. NOVEMBER 1970 1501 ÅLESUND STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO"

Transkript

1 STATISTISKE KOMMUNEHEFTER I I i I, i i i i I i FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 90 0 ÅLESUND STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

2 STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 90 0 ÅLESUND STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 9

3

4 FORORD Den første statistikken utarbeidd på grunnlag av oppgaver til folketellingen i 90, ble publisert i desember 9 i heftet "Folkemengden etter alder og ekteskapelig status,. desember 90". I serien Statistiske kommunehefter legger Statistisk Sentralbyrå fram de viktigste resultater fra Folke og boligtelling 90 for hver enkelt kommune. Heftene vil bli gtgitt fra midten av 9 til siste halvdel av 9. Da kontrollen av tellingsoppgavene ikke er avsluttet nr kommuneheftene utarbeides, er tallene i disse heftene foreløpige. Endelige tall for hele landet vil bli publisert i hefter som ventes å bli u t gitt i 9. Disse publikasjonene vil også inneholde tabeller med geografiske fordelinger. I tillegg til de tabellene som blir trykt, vil det bli utarbeidd tabeller med mer detaljert statistikk. På grunnlag av fellingsresultatene vil det videre bli utarbeidd et bosettingskart og flere større spesialartikler. Professor Hallstein Myklebost, Geografisk Institutt, Universitetet i Oslo, har vært Byråets konsulent i arbeidet med kretsinndelingen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo,. mai 9 Petter Jakob Bjerve Einar Jensen

5

6 INNHOLD Side Prinsipper og definisjoner. Omfanget av Folke og boligtelling 90. Definisjon av personkjennemerker. Definisjon av familie og husholdningstype 0. Definisjon av hus og bolig og hus og boligkjennemerket. Inndelingen i tellingskretser. Merknader til tabell Tabeller. Folkemengden ved folketellingene Folkemengden etter kjønn og inntektstakernes viktigste kilde til livsopphold og næring... Personer år og over etter yrkesaktivitet, kjønn og alder. Personer år og over med minst 00 arbeidstimer etter yrkesstatus, arbeidstid, kjønn og næring/yrkesområde. Personer 9 år etter yrkesaktivitet, kjønn og høyeste utdanning 8. Yrkesaktive, skoleelever og studenter år og over etter kjønn og arbeids/skole/studiested pr.. november Familier og personer etter familietype og husholdningstype 9 8. Personer år og over med egen bolig etter alder, ekteskapelig status og kjønn 9 9. Hus, boliger, rom og bosatte etter hustype 0 0. Bebodde boliger etter hustype og byggeår, og hus, rom og bosatte etter husets byggeår 0. Bebodde boliger etter hustype og tallet på rom, og bosatte etter tallet på rom i boligen 0. Bebodde boliger, rom og bosatte etter boligtetthet. Bebodde boliger, rom og bosatte etter boligens utstyr.. Bebodde boliger, rom og bosatte etter eier/leierforholdet til boligen. Folkemengden etteralder, kjønn og tellingskrets. Personer år og over etter viktigste kilde til livsopphold, næring, kjønn og tellingskrets. Hovedtall for hus og bebodde boliger i de enkelte tellingskretser 8 Vedlegg a. Kretsfortegnelse 9 b. Inndelingen i sogn pr.. november 90,. 0 c. Oversikt over endringene i kommuneinndelingen mellom tellingen i 90 og tellingen i Kartskisse over kretsinndelingen. Oversiktskart over tettbygde kretser Standardtegn.. Oppgave mangler : Tall kan ikke offentliggjøres Null 0

7

8 PRINSIPPER OG DEFINISJONER. OMFANGET AV FOLKE OG BOLIGTELLING 90 Folketellingen omfatter alle personer (også utenlandske statsborgere) som ifølge Forskrifter av 0. januar 90 om ordningen og føringen av folkeregistrene, var registrert som bosatt i Norge på tellingstidspunktet den. november 90. I boligtellingen har en med alle hus og privatboliger (privatleiligheter m.v.) hvor minst én person var registrert bosatt den. november 90. Hus og boliger som var ubebodd eller som var bebodd bare av midlertidig tilstedeværende (f.eks. ugifte personer som oppholdt seg utenom foreldrenes hjem på grunn av studier), omfattes således ikke av tellingen. Heller ikke er boliger for forpleide i aldershjem, pleiehjem og barnehjem og for losjerende i pensjonater, hoteller o.l. med. Hus hvor alle eller en del av de registrert bosatte var forpleide eller losjerende, er derimot inkludert. I avsnitt er det gjort nærmere rede for bostedsbegrepet (det sted som en person skal regnes som bosatt) og i avsnitt for hus og boligbegrepet.. DEFINISJON AV PERSONKJENNEMERKER Når ikke annet er nevnt, refererer personopplysningene seg til den. november 90. Bosted Den enkelte person er i tellingen regnet å ha sitt bosted i den kommune og i den bolig hvor vedkommende var registrert som bosatt den. november 90 ifølge forskriftene om ordningen og føringen av folkeregistrene. Hovedregelen er her at en person skal registreres som bosatt der hvor vedkommende regelmessig tar sin døgnhvile. De viktigste registreringsreglene er ellers: Bostedsforhold Skal registreres som bosatt i Gift person som p.g.a. arbeid, studier, av Ektefellenes felles bolig tjening av verneplikt e.l. oppholder seg utenom ektefellenes felles bolig Ugift person som p.g.a. studier, skolegang eller avtjening av verneplikt oppholder seg utenom foreldrenes/forsørgers bolig Ugift person med eget arbeid og som vanligvis ikke bor hos foreldre/forsørger Person som p.g.a. ferie, besøk hos kjente, forretningsreise e.l. er fraværende fra boligen der vedkommende vanligvis bor Person som er forpleid i barnehjem, aldershjem, pleiehjem eller er satt bort i privat pleie Person som er innlagt på sykehus eller anbrakt på arbeidsskole, arbeidsanstalt eller i fengsel Foreldrenes/forsørgers bolig Boligen der personen vanligvis bor Boligen der personen vanligvis bor Barnehjemmet, aldershjemmet, pleiehjemmet eller boligen hvor personen er i pleie. (På grunn av registreringsvasker er imidlertid en del personer som var anbrakt i pleiehjem, registrert som bosatt i privatbolig på tellingstidspunktet.) Boligen der personen var bosatt før innleggelsen eller anbringelsen Personer som ikke kan henføres til en bestemt bolig, er regnet til gruppen "Uten fast bopel". Av registreringstekniske grunner har en imidlertid i tellingen også måttet ta med enkelte personer med fast bosted i denne gruppen. Personer uten fast bopel er som regel registrert som bosatt i den kommunen hvor de sist hadde fast bosted.

9 8 I det følgende er begrepet "Bosatt" brukt i samme betydning som begrepet "Registrert bosatt". Det er ikke som ved tidligere tellinger, hentet inn opplysninger om midlertidig bosted. Fra 90tellingen kan det derfor ikke gis oppgaver over den tilstedeværende befolkning. Alder I fordelingene etter alder er den enkelte person gruppert etter alder pr.. desember 90 (90 minus fødselsår), og ikke som ved tidligere tellinger etter alder på tellingstidspunktet. Ekteskapelig status Det er brukt fire hovedgrupperinger etter ekteskapelig status, nemlig ugifte, gifte, separerte og før gifte. Som før gifte er regnet skilte, enker og enkemenn. Utdanning Oppgavene over utdanning omfatter enkeltutdanninger på heltid av minst måneders normal varighet og deltidsutdanninger av tilsvarende varighet. For personer med flere enkeltutdanninger, er den utdanning som har lengst samlet varighet (normal varighet av enkeltutdanningen tillagt varigheten av den forutdanning som kreves) regnet som høyeste utdanning. Av utdanninger med lik samlet varighet, er den som antas å være av størst yrkesmessig betydning, oppfattet som personens høyeste utdanning. Klassifiseringen er i samsvar med Standard for utdanningsgruppering (Statistisk Sentralbyrås Håndbøker, nr. 8). I tellingen er det imidlertid foretatt følgende tredeling av standardens gymnasnivå (samlet utdanningsvarighet 0 år):. Utdanning på gymnasnivå I (0 år). Utdanning på gymnasnivå II ( år). Utdanning på gymnasnivå III ( år) Videre er utvidet grunnskoleutdanning (0. frivillig år) i tellingen gruppert sammen med 9årig grunnskole, mens den er skilt ut som egen gruppe under gymnasnivå i Standard for utdanningsgruppering. Yrkesaktivitet Som yrkesaktivitet er regnet alt arbeid mot vederlag, enten i form av lønn, inntekt av egen bedrift, naturalier e.l., inklusive arbeid som familiemedlem uten fast lønn i familiebedrift (f.eks. gårdsbruk, forretning m.v.), vernepliktstjeneste og tilsvarende plikttjeneste, men eksklusive husarbeid for egen familie. I gruppen "Med yrkesaktivitet" er tatt med alle personer år og over som utførte yrkesaktivitet i hele eller en del av perioden. november 99. oktober 90, også personer som begynte eller sluttet i arbeidslivet i denne perioden, deltidsarbeidere og elever og studenter som hadde hatt feriearbeid. I tidligere tellinger er personer med inntekt av egen yrkesaktivitet som viktigste kilde til livsopphold, regnet til yrkesbefolkningen (personer med yrke). I disse tellingene avviker imidlertid definisjonen av yrkesaktivitet på enkelte punkter fra definisjonen som er gitt ovenfor. I 90 tellingen er ikke en bestemt gruppe av personer regnet som yrkesbefolkning. Det er imidlertid gitt fordelinger etter viktigste kilde til livsopphold og etter arbeidstid. Viktigste kilde til livsopphold Personer år og over er gruppert etter den kilde til livsopphold som var viktigst de siste månedene før tellingstidspunktet. Med inntekt av eget arbeid er ment inntekt av egen yrkesaktivitet. "Pensjon, trygd" omfatter syketrygd, arbeidsløshetstrygd, forsørgertrygd, uføretrygd, alderstrygd, yrkesskadetrygd, krigspensjon, bedriftspensjon o.l. Ektefeller som hadde hver sin pensjon som viktigste kilde til livsopphold, er begge gruppert under denne kilden til livsopphold. I disse tilfellene er således ikke den ene ektefellen regnet som forsørget eller å ha husarbeid i hjemmet som viktigste kilde til livsopphold. Som formue, lån m.v. er også regnet føderåd, leieinntekt, forpaktningsinntekt, annen formuesinntekt og utbetalinger i samband med livsforsikring eller individuell pensjonsforsikring. "Stipend m.v." omfatter foruten stipend, underhold fra andre enn privatpersoner (f.eks. stønader fra det offentlige, institusjoner eller bedrifter), unntatt pensjon og trygd.

10 9 I gruppen "Husarbeid i hjemmet, forsørget" er tatt med alle personer som ikke hadde en av kildene som er spesifisert foran, som den viktigste kilde til livsopphold. Inntektstaker/Ikkeinntektstaker Som inntektstakere er regnet personer år og over med inntekt av eget arbeid; pensjon, trygd m.v.; formue, lån m.v. eller stipend m.v. som viktigste kilde til livsopphold. Tilsvarende er som ikke inntektstakere regnet alle personer under år og personer år og over som under viktigste kilde til livsopphold er gruppert på "Husarbeid i hjemmet, forsørget". Husmødre som ikke var inntekts takere, er skilt ut som egen gruppe. Denne gruppen omfatter gifte kvinner år og over med husarbeid i hjemmet som viktigste kilde til livsopphold. I tabell er ikkeinntektstakere gruppert etter samme kilde til livsopphold/næring som en inntektstaker.i samme familie (definisjon av familieenheten er gitt i avsnitt ). Denne inntektstakeren er valgt ut etter følgende prioritetsrekkefølge:. Mannlig ektefelle/far i. Kvinnelig ektefelle/mor. Eldste sønn, nest eldste sønn osv.. Eldste datter, nest eldste datter osv. Personer som tilhørte familie uten en eneste inntektstaker, er i tabell gruppert under uoppgitt kilde til livsopphold. Elever, studenter (tabell ) Som elever og studenter er i tabell regnet personer som i løpet av de siste måneder før tellingstidspunktet, gikk på skole eller studerte, uten hensyn til andre aktiviteter som f.eks. yrkesaktivitet. Arbeidstid Oppgavene over arbeidstid gjelder perioden. november 99. oktober 90 og omfatter tid som er gått med til yrkesaktivitet. Tid som er brukt til skolearbeid, studier og husarbeid for egen familie,er således ikke inkludert. Personer som i perioden hadde mindre enn i alt en måneds sykefravær, og ellers bortsett fra ferie arbeidde full dag hele perioden, er regnet å ha hatt heldagsarbeid. Generelt om grupperingen etter næring, yrke og yrkesstatus Personer år og over med yrkesaktivitet er gruppert på næring etter arten av virksomheten til den bedrift som den enkelte arbeidde i hele tiden eller lengst tid de siste måneder før tellingstidspunktet. Disse personene er videre gruppert på det yrke og den yrkesstatus som de hadde hele tiden eller lengst tid i bedriften i månedersperioden. Næring Næringsgrupperingen er foretatt etter 90utgaven av Standard for næringsgruppering i offentlig norsk statistikk (Statistisk Sentralbyrås Håndbøker, nr, 9). Denne standarden er i samsvar med International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC), Rev.. Med begrepet "Industri m.v." som er brukt i tabelldelen, er ment næringene bergverksdrift m.v., industri og kraft og vannforsyning m.v. Videre er som "Samferdsel" regnet næringene sjøtransport og annen samferdsel. Samlegruppen "Tjenesteytende næringer" omfatter finansinstitusjoner, eiendomsdrift, offentlig administrasjon og forsvar, offentlig og privat tjenesteyting og personlig tjenesteyting. I tabell er under "Annen tjenesteyting" tatt med næringsgrenene hotell og restaurantdrift og vask, rensing og andre personlige tjenester. Yrke Yrkesgrupperingen er foretatt etter Standard for yrkesgruppering i offentlig norsk statistikk (utgitt av Arbeidsdirektoratet i 9) som i prinsippet følger 98utgaven av International Standard Classification of Occupations (ISCO).

11 0 Yrkesstatus I tellingen er det brukt følgende fire grupperinger etter yrkesstatus:. Ansatt. Selvstendig uten leid hjelp. Selvstendig med leid hjelp. Familiemedlem uten fast lønn i familiebedrift Personer (også medeiere) som arbeidde i firmaer organisert som aksjeselskap, andelslag eller annen selskapsform med begrenset ansvar, er alltid regnet som ansatte, En person er regnet som selvstendig (med eller uten leid hjelp) dersom vedkommende drev firmaet alene for egen regning eller sammen med andre som medeier med ubegrenset ansvar (f.eks. i ansvarlig selskap). I de tilfelle hvor ektefeller arbeidde i felles virksomhet (f.eks. gårdsbruk, forretning) som ikke var organisert som aksjeselskap e.l., er den ene ektefellen regnet som selvstendig og den andre som familiemedlem uten fast lønn i familiebedrift. Gruppen "Familiemedlem uten fast lønn i familiebedrift" omfatter ellers personer som arbeidde i familievirksomhet uten fast avtalt lønn og som verken var eier eller medeier i virksomheten. Et familiemedlem uten fast lønn kan imidlertid ha vederlag for arbeidet i form av kost og losji, andel av overskott e.l. I tabell er det gitt oppgaver over tallet på henholdsvis ansatte og selvstendige (med eller uten leid hjelp). Differansen mellom summer av disse tall og totaltall utgjør følgelig tallet på familiemedlemmer uten fast lønn i familiebedrift. Arbeids/skole/studiested Personer som pr.. november 90 både hadde inntekt av eget arbeid og som gikk på skole eller studerte, er i tabell gruppert som yrkesaktive og etter arbeidssted dersom arbeidstiden de foregående månedene utgjorde minst 000 timer. I motsatt fall er de gruppert som skoleelever/studenter og etter skole/studiested. Som personer med annet arbeidssted er regnet personer som arbeidde i flere kommuner, var til sjøs eller som arbeidde i utlandet. Tilsvarende er personer som studerte i utlandet gruppert under annet studiested. Egen bolig Ektefeller som var bosatt i samme privatbolig og hvor minst én av ektefellene var boliginnehaver, er begge regnet å ha egen bolig. For øvrig er bare boliginnehaveren eller en av boliginnehaverne gruppert under "Egen bolig". Forpleide i aldershjem, barnehjem og pleiehjem og losjerende i pensjonater og hoteller m.v. er aldri regnet å ha egen bolig. Definisjon av begrepet "Boliginnehaver" er gitt i kapittel under avsnittet "Eier/leierforhold".. DEFINISJON AV FAMILIE OG HUSHOLDNINGSTYPE Grupperingene på familie oghusholdningstype refererer seg til tellingstidspunktet den. november 90. Familie Til én og samme familie er regnet:. Ektepar og eventuelle ugifte barn registrert bosatt i samme privatbolig, aldershjem, pleiehjem, pensjonat, hotell e.l.. Far/mor med ugifte barn registrert bosatt i samme privatbolig, aldershjem, pleiehjem, pensjonat, hotell e.l.. Hver enkelt person som ikke hører inn under noen av de to gruppene som er spesifisert ovenfor (bl.a. personer uten fast bopel). Disse personene danner således hver for seg egen familie (familie med én person). I familier med ektepar er også tatt med eventuelle ugifte barn av bare den ene ektefellen og ugifte adoptivbarn og stebarn, men ikke fosterbarn.

12 Av reglene som er nevnt ovenfor, går det fram at personer (f.eks. ektefeller) som ikke var registrert bosatt i samme privatbolig, aldershjem, pleiehjem, pensjonat, hotell e. aldri er gruppert under samme familie. Videre går det fram at gifte, separerte, skilte, enker og enkemenn ikke i noe tilfelle er regnet til samme familie som foreldrene. Når f.eks. et ektepar bor sammen med en skilt datter, danner ektefellene egen familie og datteren egen familie. Ellers kan nevnes at ugifte søsken som har felles bolig, men hvor ingen av foreldrene er bosatt, hver for seg er regnet som særskilt familie. Husholdningstype Det er skilt mellom tre hovedtyper av husholdning, nemlig privathusholdning, felleshusholdning og annen husholdning. Gruppen "Privathusholdning" omfatter personer som var registrert som bosatt i privatbolig. Denne husholdningstypen er videre splittet opp etter tallet på familier i husholdningen. Som husholdningsenhet er her regnet bolighusholdning (som omfatter alle bosatte i samme bolig) og ikke kosthusholdning som ved tidligere tellinger. Til felleshusholdning er regnet forpleide som var registrert bosatt i aldershjem, barnehjem og pleiehjem og losjerende som var registrert bosatt i pensjonat, hotell e.l. Betjeningspersonale bosatt ved felleshusholdninger er alltid gruppert under privathusholdning. Det samme gjelder militært personell som var bosatt i militærforlegning. Annen husholdning omfatter personer uten fast bopel.. DEFINISJON AV HUS OG BOLIG OG HUS OG BOLIGKJENNEMERKER Hus og boligopplysningene refererer seg til den. november 90. Hus Som eget hus er som hovedregel regnet bygg som fra kjeller til loft er atskilt fra andre bygg. Fra denne regelen er det gjort følgende to unntak:. Hver enkelt bolig i vertikalt delte tomannsboliger og i rekke, kjede, atrium og terrasse er alltid regnet som særskilt hus.. Selv om det fra kjeller til loft er skillevegg(er) uten gjennomgang, er henholdsvis horisontalt delte tomannsboliger som er bygd sammen i rekke e.l., og hver enkelt blokk regnet til ett og samme hus. Som nevnt under avsnitt, omfatter tellingen alle hus hvor minst en person var registrert som bosatt den. november 90. Bolig Til en bolig (leilighet m.v.) er som hovedregel regnet rom som er bygd (eller ombygd) til bruk for én person eller for flere personer med fellesskap i kost og losji, og hvor det er adkomst til rommene (rommet) uten å måtte gå gjennom en annen bolig. Avgrensingen av boligenhetene er ellers foretatt etter følgende spesielle regler:. En hybel med egen inngang (utenfra eller fra korridor, oppgang e.l.) og som er bygd i tilknytning til en bolig, er regnet som særskilt bolig bare når hybelboeren (hybelboerne) selv holdt kosten.. Hybler uten egen inngang er ikke skilt ut som særskilte boliger.. I hybelbygg o.l. er hver enkelt hybel regnet som egen bolig, også i de tilfelle flere hybler har felles gang, hall, bad og/eller kjøkken.. I bygg for felleshusholdning, i hus som er bygd i tilknytning til slike bygg og i militærforlegninger er hybler o.l. for ansatte regnet som særskilte boliger. Likeledes er rom som ble brukt av en ansatt med ektefelle og eventuelle barn, regnet til en og samme bolig. Med privatbolig er i tellingen ment boliger som ikke er bebodd av forpleide i aldershjem, barnehjem og pleiehjem eller av losjerende i pensjonater, hoteller o.l. Boliger for ansatte (f.eks. sykepleiere) ved felleshusholdninger er således regnet som privatboliger. Det samme gjelder boliger for befal m.v. i militærforlegninger.

13 Som nevnt under avsnitt, omfatter tellingen alle privatboliger hvor minst en person var registrert bosatt den. november 90. Som betegnelse på disse boligene er i tabelldelen brukt "Bebodde boliger". For de enkelte hus som er med i tellingen, er det imidlertid hentet inn oppgaver over samlet tall på privatboliger (inkl. ubebodde boliger og boliger med bare midlertidig bosatte). Tallene på boliger i alt i tabell 9 gjelder disse boligene. Rom Oppgavene over tall på rom refererer seg til boliger som er med i tellingen, og omfatter beboelsesrom på m eller mer som kan nyttes året rundt. Bortsett fra i tabell, er også kjøkken på m eller mer inkludert. Entre, hall, bad, alkove, hems og rom som bare nyttes i næringsvirksomhet (f.eks. kontor) er ikke med. Bosatte Tallene på bosatte omfatter personer registrert som bosatt i privatboliger og således ikke personer som er regnet til felleshusholdning og personer uten fast bopel. Hustype Som våningshus i tilknytning til gårdsdrift er uansett hustype ellers regnet hus hvor gårdbrukeren selv, forpakter eller kårfolk var bosatt, men ikke hus for gårdsarbeidere og hus på nedlagte bruk. Hustypen "Frittliggende enebolig" omfatter hus med en bolig og med minst en halv meters avstand til nærmeste hus (unntatt garasje o.l.). Til gruppen "Enebolig i rekke, kjede, atrium m.v." er også regnet husenhetene i vertikalt delte tomannsboliger. Horisontalt delt tomannsbolig er hus med to vanlige leiligheter (som kan ha ulik størrelse) og hvor den ene leiligheten ligger i en etasje over den annen. Hustypen "Annet småhus" omfatter hus med inntil etasjer (ekskl. underetasje), unntatt våningshus i tilknytning til gårdsdrift, eneboliger og horisontalt delte tomannsboliger. Hus som har en eller to vanlige leiligheter og hybelleilighet som er skilt ut som egen bolig, er også gruppert under denne hustypen. Som blokk er regnet hus med etasjer (ekskl. underetasje) eller mer. Provisorisk boligbygg er hus m.v. som helt eller delvis er tatt i bruk til bolig for 0 år eller mindre (inkl. campingvogner, båter, telt, gammer o.l.). Gruppen "Forretningsbygg m.v." omfatter hus hvor halvparten eller mindre av golvarealet nyttes til privatboliger, unntatt bygg for felleshusholdning. Hus med to etasjer og hvor det er forretning i første etasje og bolig i annen etasje, er alltid gruppert under denne hustypen. Som bygg for felleshusholdning er regnet hus hvor det for bosatte og/eller midlertidig tilstedeværende er organisert felleshusholdning. Hus i studentbyer o.l. er imidlertid aldri gruppert her. Av avgrensningsregler som det er gjort rede for under andre avsnitt, går det fram at oppgaver over tall på boliger, rom og bosatte i bygg for felleshusholdning, bare omfatter privatboliger og rom og bosatte i disse boligene. Byggeår Som byggeår er for det enkelte hus regnet det år da minst halvparten av boligene i huset var ferdige til innflytning. Hus som er ombygd, er gruppert etter opprinnelig byggeår. WC, bad Boliger med eget wc/eget bad omfatter boliger med wc/bad som bare de bosatte i boligen har rett til å nytte, uten hensyn til om wc/bad ligger i eller utenfor boligen. Som boliger med felles wc/felles bad er regnet boliger som har wc/bad felles med en eller flere andre boliger. Eier/feierforhold Personer med råderett over boligen som de er bosatt i (eier, leier den e.l.), er regnet som boliginnehavere.

14 Boliginnehavere (f.eks. medlemmer av borettslag) med aksje eller andel som gir borett til boligen, er alltid regnet som leieboere med aksje/andel, også i de tilfelle det er betalt innskott som er høyere enn pålydende verdi av aksjen/andelen. Leieboere med innskott er boliginnehavere som har betalt innskott (f.eks. obligasjonsinnskott) for å leie boligen, men ikke leieboere som bare har betalt forskott p husleie. Boliginnehavere som disponerer boligen vederlagsfritt eller som kårbolig, er regnet som leieboere. En boliginnehaver er regnet å disponere boligen som tjenestebolig når den er stilt til disposisjon i samband med tjenesteforhold på vilkår av at boligen må fraflyttes når tjenesteforholdet opphører, uten hensyn til om det betales husleie eller ikke. Boliger som boliginnehaveren har aksje, andel eller innskott i, er imidlertid aldri regnet som tjenestebolig. Gjennomsnittstall Boliger pr. hus er lik tallet på privatboliger i hus som er med i tellingen (inkl. ubebodde boliger og boliger med bare midlertidig tilstedeværende) dividert med tallet på hus som er med i tellingen. Bebodde boliger yr. hus er lik tallet på privatboliger som er med i tellingen dividert med tallet på hus som er med i tellingen. Rom pr. bolig er lik tallet på rom (inkl, kjøkken på m eller mer) i privatboliger som er med i tellingen dividert med tallet på disse boligene. Bosatte pr. bolig er lik tallet på bosatte i privatboliger dividert med tallet på privatboliger som er med i tellingen. Bosatte pr. rom er lik tallet på bosatte i privatboliger dividert med tallet på rom (inkl. kjøkken på m eller mer) i privatboliger som er med i tellingen.. INNDELINGEN I TELLINGSKRETSER For områder som i 90 tilhørte herredskommune, er kretsinndelingen foretatt av Byrået og etter de samme retningslinjer som i 90tellingen. Følgende hovedregler er lagt til grunn for inndelingen:. En tellingskrets bør være mest mulig ensartet når det gjelder kommunikasjonsforhold, næringsstruktur og befolkningsutvikling.. Kretsgrenser må ikke skjære sogne eller kommunegrenser.. En krets skal bestå enten bare av ett tettbygd strøk, del av tettbygd strøk eller av spredtbygd strøk. Som tettbygd strøk regnes områder med minst 00 bosatte på tellingstidspunktet og hvor avstanden mellom bolighusene som regel ikke overstiger 0 meter. En hussamling som ligger mer enn 0 meter fra en tettbebyggelse, er imidlertid regnet som en del av det tettbygde strøket dersom hussamlingen naturlig hører sammen med tettbebyggelsen. Andre områder er regnet som spredtbygde strøk og er delt videre opp i tellingskretser. I 90tellingen er det for områder som i 90 tilhørte herredskommune, bare foretatt følgende endringer i kretsinndelingen som da ble brukt:. Når regulering av kommune eller sognegrenser førte til at en 90krets falt inn under mer enn en kommune eller ett sogn i 90, er kretsen delt videre opp slik at kretsgrenser ikke skjærer kommune eller sognegrenser.. Grensene for tettbygde strøk (og dermed for tettbygde kretser) er justert i samsvar med bosettingen pr.. november 90 etter reglene for avgrensing av disse strøkene.. I de tilfelle avgrensingen i 90tellingen av spredtbygde kretser ikke var i samsvar med reglene for kretsinndeling, er grensene justert i 90tellingen. Inndelingen i tellingskretser av områder som i 90 tilhørte bykommune, er foretatt av folkeregistrene i samråd med kommunale myndigheter. I flere tilfelle er kretsinndelingen for disse områdene ikke den samme som i 90tellingen. I begge tellingene er imidlertid grensene fastlagt slik at de ikke skjærer kommune eller sognegrenser og at en krets består enten bare av tettbygd strøk eller bare av spredtbygd strøk (avgrenset etter reglene som er nevnt ovenfor). Tettbygde strøk i områder som i 90 tilhørte herredskommune, er vanligvis ikke delt opp i flere kretser. Byområder er imidlertid alltid regnet til flere kretser.

15 I vedlegg a er det gitt en kretsfortegnelse, i vedlegg en kartskisse over kretsinndelingen og i vedlegg et oversiktskart over én eller flere tettbygde kretser. En oversikt som viser hvilke tellingskretser som inngår i de enkelte sogn, er gitt i vedlegg b.. Merknader til tabell I tabell har en generelt sett tatt sikte på å gi tall tilbake til 80 etter kommuneinndelingen i 90. Over et så langt tidsrom har det imidlertid skjedd så mange endringer i kommuneinndelingen at det for de fleste kommuner ikke kan gis en sammenliknbar tallserie for hele perioden. Mellom tellingen i 90 og tellingen i 90 er en del av Borgund herred slått sammen med Ålesund bykommune. Resten av Borgund er overført til Haram herred. I vedlegg c er det gitt en oversikt som viser hvilke kommuner de enkelte tellingskretsene tilhørte i 90. 0

16 TABELLER

17 TABELL. FOLKEMENGDEN VED FOLKETELLINGENE 8090 ÅR FOLKE ÅR FOLKE AR FOLKE ÅR KIKE ÅR FOLKE AR FOLKE MENGDE MENGDE PENGDE MENGDE MENGDE MENGDE C SE MERKNADER TIL TABELL PÅ SIDE TABELL. FOLKEMENGDEN ETTER KJØNN OG INNTEKTSTAKERNES VIKTIGSTE KILDE TIL LIVSOPPHOLD OG NÆRING VIKTIGSTE KILDE TIL LIVSOPPHOLD OG NÆRING I ALT INN MENN KVIN TEKTS NER TAKERE I ALT HUS MØDRE IKKE INNTEKTSTAKERE I ALT ANDRE AV DISSE: UNDER AR ÅR I ALT INNTEKT AV EGET ARBEID I ALT JORDBRUK OG SKOGBRUK M.V FISKE M.V. OG HVALFANGST C INDUSTRI M.V C BYGGE OG ANLEGGSVIRKSOMHET VAREHANDEL SAMFERDSEL TJENESTEYTENDE NÆRINGER UOPPGITT NÆRING PENSJON, TRYGD C FORMUE, LÅN M.V STIPEND M.V 99 JOPPGITT TABELL. PERSONER ÅR OG OVER ETTER YRKESAKTIVITET, KJØNN CG ALCER MEC YRKESAKTIVITET KJØNN OG ALDER I ALT UTEN YRKES AKTI VITET I ALT ARBEIDSTID I TIMER 000 OG MER UNDER UOPP AV DISSE: GITT I ALT HELDAGS ARBEID I ALT øøøøøøø... 0 OG OVER 8 8 8C,: 8 8 9C i MENN I ALT _ 0 OG OVER E C CS 8 C G KVINNER I ALT I ALT AV DISSE: GIFTE 0 i ALT AV DISSE: GIFTE 9 I ALT... AV DISSE: GIFTE OG OVER C C C TT 0

18 TABELL. PERSONER AR OG OVER MED MINST 00 ARBEIDSTIMER ETTER YRKESSTATUS, ARBEIDSTID, KJØNN OG NÆRING/YRKESOMRÅDE AV DISSE: ARBEIDSTID I TIMER NÆRING/YRKESOMRÅDE I ALT AN SATTE SELV STEN DIGE MENN KVIN NER I *IT MENN KVIN NER I ALT 000 OG MER MENN KVIN NER I ALT NÆRING JORDBRUK SKOGBRUK M.V FISKE M.V., HVALFANGST BERGVERKSDRIFT M.V. INDUSTRI BYGGE OG ANLEGGSVIRKS KRAFT, VANNFORS. M.V. VAREHANDEL FINANSINSTITUSJONER EIENCOMSDRIFT SJØTRANSPORT ANNEN SAMFERDSEL OFF. ADM. OG FORSVAR OFF. OG PRIV. TJ.YTING LØNT HUSARBEID ANNEN TJENESTEYTING UOPPGITT C C _ C _ 0 9 YRKESOMRÅDE TEKNISK, VITENSKAPELIG, HUMANISTISK OG KUNST, NERISK ARBEID I ALT TEKNISK ARBEID MEDISINSK ARBEID 9 C SYKEPLEIE OG ANNET PLEIEARBEID PEDAGOGISK ARBEID ADM. OG FORVALTNINGS ARB., BEDR. OG ORGANI SASJONSIEDELSE I ALT OFFENTLIG ADM. OG E 8 9 FORVALTNINGSARBEID 0 8 BEDR. OG ORG.LEDELSE KONTORARBEID HANDELSARBEID I ALT GROSSISTER OG DETALJISTER... HANDELSREISENDE OG AGENTURARBEID HANDELSARB. FRA KONT OG DETALJ.HANDELSARB. JORDBRUKS, SKOGBRUKS OG FISKEARBEID GRUVE OG SPRENGNINGS C _ ARBEID M.M TRANSPORT OG KOMMUNI KASJONSARBEID I ALT I VEGTRAFIKKARBEID POST OG TELEKOM.ARB INDUSTRI, BYGGE OG ANLEGGSARBEID I ALT JERN OG MET.VAREARB C 98 8 I ELEKTROARBEID : : 8 TREARBEID 8P C 9 NÆRINGSMIDDELARBEID IC KJEMISK PROSESSAR BEID, TREFOREDLINGS OG PAPIRARBEID 9 LASTE, LOSSE OG 8 0. LAGERARBEID SERVICEARBEID I ALT I 9 0 SIVILT OVERVÅKN INGS OG TRYGGINGSARBEID HOTELL OG RESTAU 0 9 RANTARBEID, HUSARBEID VAKTMESTER OG C MILITÆRT ARBEID.... _ 9 9 RENGJØRINGSARBEID 8 9 UOPPGITT 0 0 BARE ET UTVALG AV YRKESOMRÅDER ER SPESIFISERT 0

19 8 TABELL. PERSONER S ÅR ETTER YRKESAKTIVITET, KJØNN CG HØYESTE UTDANN ING LTEN YRKESAKT I MED 00 ARBEIDSTIMER ELLER MER VITET, ARBEIDST. UNDER 00 TI MER 0099 TIMER TIMER KJØNN ELLER UOPPGITT OG I ALT AV DISSE: AV DISSE: 000 HØYESTE UTDANN ING AV DISSE: I ALT ELEVER, ELEVER, TIMER I ALT ELEVER, I ALT STU I ALT STU OG MER STU DENTER DENTER DENTER I ALT MENN I ALT JNGDOMSSKOL EN IVÅ, 9 ÅR, I ALT ÅRIG FOLKESKOLE. ALLMENT FAGFELT ELLERS... ADMINISTRASJON OG ØKONOMI INDUSTR I, HÅNDVERK OG TEKNIKK S'AMFERDSEL JORDBRUK, SKOGBRUK OG F I SKE TJENESTEYTING OG FOR SVAR..... GYMNASNIVÅ I, 0 ÅR, I ALT ALLMENT FAGFELT ADM IN ISTRASJON OG ØKONOMI INDUSTRI, HÅNDVERK OG TEKNIKK SAMFERDSEL JORDBRUK, SKOGBRUK UG F I SKE TJENESTEYTING OG FOR SVAR GYMNASNIVÅ,, ÅR, I Al T ALLMENT FAGFELT ADM IN ISTRASJON OG ØKONOMI INDUSTRI, HÅNDVERK OG TEKNIKK SAMFERDSEL HELSEVERN JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE TJENESTEYTING OG FORSVAR JNIVERSITETS OG HØGSKOLENIVÅ I, ÅR, I ALT UNDERV ISN ING ADM IN ISTRASJON, ØKONOMI, SAMFUNNSV ITENSK AP OG JUS NATURV IT ENSKAP OG TEKNIKK JNIVERSITETS, HØGSKOLENIVÅ I I, OG FORSKERNIVÅ, OVER AR, I ALT UNDERVISNING... ADM IN ISTRASJON, ØKONOMI, SAMFUNNSVITENSKAP OG JUS NATURV I TENSKAP OG TEKNIKK UOPPGITT ELLER INGEN UTDANN ING C C C C KVINNER I ALT JNGDOMSSKOLENIVÅ, 9 ÅR, I ALT ÅRIG FOLKESKOLE ALLMENT FAGFELT ELLERS ADMINISTRASJON OG ØKONOMI INDUSTRI, HÅNDVERK OG TEKNIKK SAMFERDSEL HELSEVERN TJENESTEYTING OG FORSVAR GYMNASNIVÅ I, 0 ÅR, I ALT ALLMENT FAGFELT ADMINISTRASJON OG ØKONOMI INDUSTRI, HÅNDVERK OG TEKNIKK SAMFERDSEL HELSEVERN TJENESTEYT ING OG FORSVAR GYMNASNIVÅ II,III, ÅR, I AL T ALLMENT FAGFELT ADMINISTRASJON OG ØKONOMI INDUSTRI, HÅNDVERK GG TEKNIKK SAMFERDSEL HELSEVERN. TJENEST EYT ING OG FORSVAR JNIVERSITETS OG HØGSKOLENIVÅ I, ÅR, I ALT UNDERV ISNING ADMINISTRASJON, ØKONOMI, SAMFUNNSVITENSKAP OG JUS NATURVITENSKAP OG TEKNIKK UNIVERSITETS, HØGSKOLENIVÅ II,III OG FORSKERNIVÅ, OVER ÅR, I ALT UNDERVISNING... NATURVITENSKAP OG TEKNIKK UOPPGITT ELLER INGEN UTDANN ING C i i C C 9 8C 0 0 C S BARE ET UTVALG AV FAGOMRÅDER ER SPE SIFI SEPT UNDER DE ENKELTE UTDANNINGSNIVÅER 0

20 9 TABELL. YRKESAKTIVE, SKOLEELEVER OG STUDENTER ÅR OG OVER ETTER KJØNN OG ARBEIDS/SKOLE/STUDIESTED PR.. NOVEMBER 90 ARBEIDS/SKOLE/STUDIESTED I ALT YRKESAKTIVE SKOLEELEVER OG STUDENTER I ALT MENN KVINNER I ALT MENN KVINNER I ALT I KOMMUNEN OSLO 98 BERGEN øøøøøøø TRONDHEIM MOLDE li 8 VOLDA 0 ØRSKOG 8 9 ANDRE KOMMUNER I FYLKET ANDRE KOMMUNER UTENFOR FYLKET... ANNET STED EKSKL. PERSONER SOM AVTJENTE VERNEPLIKTSTJENESTE OG YRKESAKTIVE SCM IKKE HAR OPPGITT ARBEIDSSTED EKSKL. SKOLEELEVER OG STUDENTER SOM IKKE HAR OPPGITT SKCLE/STUDIESTED TABELL. FAMILIER OG PERSONER ETTER FAMILIETYPE OG HUSHCLCNINGSTYPE HUSHOLDNINGSTYPE I ALT FAMILIER MED TO ELLER FLERE PERSONER FAMI LIER I ALT EKTE EKTEPAR MED MOR ELLER FAR MED FAR UGIFTE BARN MED FAMI PER EN UTEN UGIFTE BARN LIER SONER PER FAMI PER UGIFTE FAMI PER SON LIER SONER BARN LIER SONER FAMI PER LIER SONER I ALT E PRIVATHUSHOLDNING I ALT C C9 MED EN FAMILIE S MED TO FAMILIER C MED FLERE FAMILIER.. E C FELLESHUSHOLDNING 8 ANNEN HUSHOLDNING 9 9 TABELL 8. PERSONER ÅR OG OVER MED EGEN BCLIG ETTER ALCER, EKTESKAPELIG STATUS OG KJØNN EKTESKAPELIG STATUS ALDER OG I ALT KJØNN OG OVER PERSONER ÅR OG OVER I ALT AV DISSE: MED EGEN BOLIG I 8 0 MENN I ALT AV DISSE: MED EGEN BOLIG S KVINNER I ALT AV DISSE: MED EGEN BOLIG JGIFTE I ALT CC AV DISSE: MED EGEN BOLIG MENN I ALT AV DISSE: MED EGEN BOLIG KVINNER I ALT AV DISSE: MED EGEN BOLIG GIFTE OG SEPARERTE I ALT AV DISSE: MED EGEN BOLIG MENN I ALT AV DISSE: MED EGEN BOLIG i 00 KVINNER I ALT.. S AV DISSE: MED EGEN BOLIG FØR GIFTE I ALT S AV DISSE: MED EGEN BOLIG MENN I ALT AV DISSE: MED EGEN BOLIG KVINNER I ALT AV DISSE: MED EGEN BOLIG

21 0 TABELL 9. HUS, BOLIGER, ROM OG BOSATTE ETTER HUSTYPE PERMANENT BOLIGBYGG PRO BYGG VÅ ENE HCRI VI FOR FOR UOPP NINGS FRITT BOLIG SCN SOR RET FEL GITT I ALT HUS I LIGG I ANNEN TALT ANNET ISK NINGS LES HUS I ALT TILKN. ENDE REKKE, ENE DELT SMÅHUS BLOKK BO BYGG HUS TYPE TIL GÅRDS ENE BCLIG KJEDE, ATRIUM BOLIG TO MANNS LIG BYGG M.V. HOLD NING DRIFT M.Y. BCLIG HUS BOLIGER I ALT AV DISSE: BEBODDE ROM 90 S il BOSATTE BOLIGER PR. HUS,C,C,,0,0,0,0,,8,,,,0 ROM PR. BOLIG,0,,,,0,0,0,,,,,,8 BOSATTE PR. BOLIG,0,,,,9,,0,,,,, ) BOSATTE PR. ROM. 0,8 0,8 0, 0,8 0,8 0, 0, 0,8 0, 0, 0, 0, 0,8 TABELL 0. BEBODDE BOLIGER ETTER HUSTYPE CG BYGGEÅR, CG HUS, PCP, CG ECSATTE ETTER HUSETS BYGGEAR BEBCDDE BOLIGER BOSATTE BE I PERMANENTE BOLIGBYGG BOD DE ROM PR. PR. HUSETS I VÅNINGS I ANDRE BO PR. BO ROM BYGGEÅR HUS HUS I ENE CG I ROM BOSATTE LIG BO LIG ALT TILKN. TIL TO I ANDRE ER LIG I ALT GÅRDSDRIFT MANNS BLCKK EYOG PR. CG I BOLIGER ER HUS FRITTL. CG ENEBOLIGER SMÅHUS I ALT ,9,0,0 0,8 900 OG FØR ,,8, 0, ,0,, S ,0,, 0, ,9,,8 0, ,,8, 0, C 0,9,, 0, ,,9,9 0, ,8,, 0, ,,, 0,8 UOPPGITT 8,, 0,8 TABELL. BEBODDE BOLIGER ETTER HUSTYPE CG TALLET PÅ ROM, CG ecsatte ETTER TALLET PÅ ROM I BOLIGEN BEBODDE BOLIGER BOSATTE TALLET PÅ ROM, EKSKL. KJØKKEN I ALT I PERMANENTE BOLIGBYGG I VÅNINGSHUS I ANDRE I TILKN. TIL ENE CG I ANDRE I ALT GÅRDSDRIFT TCMANNS BLOKKER BYGG OG I FRITTL. BOLIGER ENEBOLIGER CG SMÅHUS I ALT PR. ROM I ALT ,8 0 ROM ELLER UDPPGITT ROM I ALT C MED KJØKKEN I ALT I C8 8.0,9 UNDER KVM , KVM. OG MER ,8 UTEN KJØKKEN , ROM I ALT... SC ,8 MED KJØKKEN ,8 UTEN KJØKKEN ,8 ROM ,8 ROM S , ROM , ROM S , ROM , 8 ROM OG MER S 8.0 0, 0

22 TABELL. BEBODDE BOLIGER, ROM OG BOSATTE ETTER BOLIGTETTHET I ALT BOSATTE PR. RCM, INKL. KJØKKEN PÅ KVM. OG MER 0 ROM ELLER UNDER 0,. 0,0 0,,00,...,,00 UOPP.. 0, 0,9 0, 0,99,,9,,99 OG MER GITT BEBODDE BOLIGER ROM C BOSATTE 8 9 C ROM PR. BOLIG,C,,,,0,,,0,,8 BOSATTE PR. BOLIG,C,,,,9,,8,,, 0.., TABELL. BEBODDE BOLIGER, ROM OG BOSATTE ETTER BOLIGENS UTSTYR INNLAGT VANN I HUSET IKKE EGET WC FELLES WC EGET UTEN WC INN I AL T ELLER LAGT UOPP I ALT FELLES EGET VANN GITT EGET FELLES EGET FELLES WC OG ELLER UTEN BAD BAD BAD EAD UTEN FELLES BAD HUSET BAD BAD BEBODDE BOLIGER ROM. 9C BOSATTE 8 9E ROM PR. BOLIG,C,0,,,,,8,0,, BOSATTE PR. BOLIG ø...,0,0,,,,,,0,,0 BOSATTE PR. ROM... 0,8 0, 0, 0,8 0, 0,8 0, 0, 0,8 0,9 8,0,0 C, TABELL. BEBODDE BOLIGER, Rrm OG BOSATTE ETTER EIER/LEIERFCRIOLDET TIL BOLIGEN BOLIGINNEHAVEREN DISPONERER BOLIGEN SOM LEIEBOER TJEN ESTE I AL T MED AKSJE/ANDEL UTEN AKSJE/ANDEL ELLER UOPP EIER FOR GITT I ALT MED UTEN MED UTE'l PAK I ALT INN INN I ALT INN INN. TER SKCTT SKOTT SKOTT SKOTT BOLIG BEBODDE BOLIGER... ROM BOSATTE ROM PR. BOLIG BOSATTE PR. BOLIG BOSATTE PR. ROM ,0,0 0,8 9 8 C,0, C, 8 9,, 0,8,8,0 0t ,8, 0,8 8,, 0, 9 0 9, 0,8 8,9,9 0, 0 0,0, 0, ,,8 0,8 0

23 TABELL. FOLKEMENGDEN ETTER ALDER, KJØNN CG TELLI NGSKRETS TELL INGSKRETS OG KJØNN I ALT UNDER 9 0 ALDER OG OVER KOMMUNEN I ALT MENN I ALT UGIFTE GIFTE OG SEPARERTE FØR GIFTE KVINNER I ALT UGIFT E 8 9C GIFTE OG SEPARERTE FØR GIFTE TETT BYGDE KRETSER ALT C MENN KV INNER SKARBØVIK MENN KV INNER STENVÅGVEGEN MENN 0 9 KV INNER SKJÆRVA MENN 0 9 KV INNER KIRKEGATEN MENN C 9 KV INNER STRAN CGAT EN C MENN 0 C 0 9 C KV INNER GISK EGAT EN E8 C MENN e KV INNER ØVREGATEN MENN 8 KVINNER C 08 BRUN HOLMEN MENN KV INNER KEISER bvi IL HELMSGA TE 0 8 MENN KVINNER K IPERV IK GATEN MENN C KV INNER. 0 8 E INARV IKEN C MENN KV INNER 8 8 C SKANSEN MENN 9 8 KV INNER. 0 YSTENESSET MENN KVINNER BERGVEGEN MENN KV INNER FJ ELL GÅTEN MENN KVINNER BORGUNOVEGEN YTRE MENN KV INNER FJELLTUN MENN 9 KV INNER BORGUNOVEGEN INDRE MENN i, KV INN ER

24 TABELL, FORTS., FOLKEMENGDEN ETTER ALDER, KJØNN OG TELLINGSKPETS T ELI INGSKRETS OG KJ CNN I ALT ALDER UNDER OG OVER 9 NØRVE MENN,.,.00 ***** KVINNER ***** C 0 NØRVEGATEN MENN KVINNER ***** BREISUND MENN KVINNER L INDHEIM MENN KV INNER SPJELKAVIK ' MENN KV INNER RØDS ET MENN KV INNER OLSVIK MENN KV INNER HATL ANE C MENN KV INNER NØRVESUND MENN KV INNER 9 9 NØRV ØY MENN le KV INNER KONGSHAUG MENN 0 8 KV INNER 9 0 MAUSEIDVÅG 8 MENN 0 8 KVINNER C F ISK ERSTRAND MENN KV INNER LANGEVÅG ØST C MENN KV INNER C LANGEVÅG VEST MENN KV INNER S INN INGEN MENN KV INNER HESS A MENN KV INNER 9 8 HOFFLAND MENN KV INNER SPRECT BY GDE KRETSER I ALT MENN KV INNER EML E IM MENN. 0 KV INNER

25 TABELL, FORTS., FOLKEMENGDEN ETTER ALDER, KJØNN OG TE LLI NGSKPETS T ELL INGSKRETS OG KJØNN I ALT UNDER ALDER OG OVER HAT L EHOL 8 MENN C 8 KV INNER 9 BLINDHEIM 8 MENN KV INNER... 9 HUML A/TØRL A MENN KV INNER 0 8 VEIBUST MENN KV INNER 0 SOL EVÅG MENN 0 0 KV INNER C C 8 MAUS EID 9 MENN 9 KVINNER 0 9 RØYSA/SØR E SUL EBAKK 9 9 MENN KVINNER L ILL EKAL VØY MENN 9 KV INNER STOKKE C MENN 9 KV INNER VIK 8 0 MENN 8 9 KVINNER S 8 VESTRE ELI IN GS ØY MENN KV INNER NORDRE EL L IN GSØY 8 MENN 8 KV INNER RC 0 RØDSET 8 MENN 98 0 KV INN ER 8 ÅSE MENN... KV INNER 8 MOLDVÆR 0 MENN 9 KV INNER i i 9 9 i i i i i i i i i i le e C UTEN FAST BOPEL I ALT 9 MENN 0 i KV INNER

26 TABELL. PERSONER AR OG OVER ETTER VIKTIGSTE KILDE TIL LIVSCPPHOLD, NÆRING, KJØNN OGTELLINGSKRETS VIKTIGSTE KILDE TIL LIVSOPPHOLD INNTEKT AV EGET AREEID TELLINGSKRETS OG KJØNN I ALT NÆRING FOR HUSAR MUE, SEID JORD, INDO PEN LAN, I SKOG STRI TJEN SJON, STI HJEM. I ALT BRUK, M.V., VARE SAM ESTE.. UOPP TRYGD PEND MET, FISKE BYGGE HANDEL FERD YTENDE GITT FORSØR M.V., OG ANL.. SEL NIER. GET.HVAL VIRK INGER FANGST SOMHET.. KOMMUNEN I ALT ***** MENN / KVINNER TETTBYGDE KRETSER I ALT MENN KVINNER SKARBØVIK MENN KVINNER STENVAGVEGEN MENN KVINNER SKJAERVA... S MENN KVINNER ' KIRKEGATEN 8 0 ' 9 09 MENN KVINNER STRANDGATEN '8 9 MENN KVINNER C GISKEGATEN MENN KVINNER ØVREGATEN 9 9 ' MENN KVINNER BRUNHOLMEN 0 0 MENN øøøøøøø. øø 0 0, KVINNER KEISER WILHELMSGATE MENN KVINNER , KIPERVIKGATEN MENN ; KVINNER EINARVIKEN MENN ********** KVINNER 9 08 SKANSEN MENN KVINNER YSTENESSET MENN KVINNER BERGVEGEN MENN * *** 9 9 i. KVINNER *****,0.,.e FJELLGATEN. **** MENN...m.m C KVINNER BORGUNDVEGEN YTRE 88 0 MENN KVINNER 0 00 FJELLTUN MENN KVINNER

27 TABELL, FORTS., PERSONER $R OG OVER ETTER VIKTIGSTE KILDE TIL LIVSOPPHOLD, NÆRING, KJØNN OG TELLINGSKRETS VIKTIGSTE KILDE TIL LIVSOPPHOLD INNTEKT AV EGET AREEID TELLINGSKRETS OG KJØNN I ALT NÆRING FOR HUSAR MUE, REID JORD, INDU PEN LÅN, SKOG STRI TJEN SJON, STI HJEM ALT BRUK, M.V., VARE SAM ESTE UOPP TRYGD PEND MET, FISKE BYGGE HANDEL FERD YTENDE GITT M.V. FOR SØR. M.V., OG ANL. SEL NER GET HVAL VIRK INGER FANGST SOMHET 8 BORGUNDVEGEN INDRE... ç8 0 MENN KVINNER. 9 9 NØRVE MENN 9 9 KVINNER NØRVEGATEN MENN KVINNER BREISUND MENN 90 8 KVINNER C0 0 I 0 9 BLINDHEI MENN KVINNER 9 i 9 SPJELKAVIK MENN KVINNER RØDSET MENN 8 KVINNER OLSVIK MENN KVINNER 9 0 HATLANE MENN KVINNER NØRVESUND MENN KVINNER 98 NARV ØY MENN KVINNER KONGSHAUG MENN 9 KVINNER 0 MAUSEIDVÅG MENN 8 KVINNER 9 FISKERSTRAND MENN KVINNER 9 0 LANGEVÅG ØST MENN 0 8 KVINNER. S LANGEVÅG VEST MENN C KVINNER C SLINNINGEN 0 8 MENN 0 8 i KVINNER i HESSA MENN KVINNER i 8 HOFFLAND 89. MENN KVINNER i C C i C C 0

28 TABELL, FORTS., PERSONER ÅR OG OVER ETTER VIKTIGSTE KILDE TIL LIVSOPPHOLD.. NÆRING, KJØNN OG TELLINGSKRETS VIKTIGSTE KILDE TIL LIVSOPPHOLD INNTEKT AV EGET APEEID TELLINGSKRETS OG KJØNN I ALT MPING FOR HUSAR MUE, REID JORD, INDU PEN LÅN, I SKOG STRI TJEN SJON, STI HJEM I ALT BRUK, M.V., VARE SAM ESTE UOPP TRYGD PEND NET, FISKE BYGGE, HANDEL FERD YTENDE GITT M.V. FOR SØR M.V., OG ANL. SEL NÆR GET HVAL VIRK INGER FANGST SOMHET SPREDTBYGDE KRETSER I ALT MENN i KVINNER EMLEIM MENN KVINNER HATLEHOL... 0 MENN 0 8 KVINNER BLINDHEIM 0 MENN KVINNER i 8. HUMLA/TORLA MENN KVINNER VEIBUST.... MENN 8 KVINNER 9 SnuFlic; v MENN 9 KVINNER... 8 MAUSEID... 8 MENN KVINNER 8 RØYSA/SØRE SULEBAKK.. 8 MENN KVINNER LILLE KALVflY MENN KVINNER...ø STOKKE... 0 MENN KVINNER VIK 0 MENN 8 KVINNER 8 VESTRE ELLINGSØY 8 8 MENN KVINNER NORDRE ELLINGSØY 0 MENN KVINNER 0 RØDSET MENN... 9 KVINNER 9 ÅSE 8 MENN 0 9 KVINNER MOLDVÆR 0 88 MENN KVINNER I 8 9 _ i i 9 I g 8 i i i 9 I i i i I i I UTEN FAST BOPEL I ALT MENN KVINNER

29 8 TABELL. HOVEDTALL FOR HUS OG BEBODDE BCLIGER I DE ENKELTE TELL INGSKRETSER HUS BEBODDE BOLIGER TELL INGSKRETS AV DISSE: AV DISSE MED: BO SAT VÅN.HUS BYGGEAR EGET EGET TE I ALT TI LKN. I ALT INNLAGT EGET WC WC OG ELLER ELLER PR. GÅRDS VANN OG EGET BAD FELLES FELLES ROM DRIFT, 9 9 I BAD ELLERS WC OG BAD OG FRI TTI HUSET UTEN UTEN ENEBOL. BAD WC KOMMUNEN I ALT ,8 TETTBYGDS KRETSER I ALT... E:S , 0 SK AR BØV IK ,8 0 STENVÅGVEGEN... Si 8 9 C,S 0 SKJÆRVA ,9 0 KIRKEGATEN 8 0, 0 STRANDGATEN , 0 GISK EGATEN :8 0 ØVREGATEN BRUNHOLMEN 9 0, 09 KEISER W II HELMSGATE I 0, 0 K IPERV IK GATEN , EINARV IKEN 8 0, SKANSEN S 0, YSTENESSET 0 0 0, BERGVEGEN S , FJELLGATEN , BORGUNOVEGEN YTRE C, FJELL TUN ,8 8 BORGUNDVEGEN INDRE , 9 NØRVE G :8 0 NØRV EGAT EN 8C 0 0 BREISUND ,8 BLINDHEIM ,8 SPJELKAVIK ,8 8 RØDSET S ,8 9 OL SV IK C 8 0 o,e 0 HATLANE ,8 NARV ESUND , NØRV ØY , KONGSHAUG R 0 0,9 MAUSEIDVÅG 8 c,e 9 FISK ERSTRAND ,8 0 LANGEVÅG ØST 8 C, LANGEVÅG VEST ,8 SL INN INGEN. S 0 0 C,8 HESS A ,8 HOFFLAND 8 0 0,8 SPREOTBYGDE KRETSER I ALT. SIC ,8 EML E IM , HATI E HOI ,8 BLINDHEIM C ,8 HUML A/TØRL A 9 8 0,8 VEIBUST 0,8 SOL EV ÅG ,8 8 MAUS E ID C 8 0,9 RØYSA/SØRE SUL EBAKK.. 0,8 L ILL EKALV ØY q , STOKKE ,8 VIK. 8 9 C 0 8 0, 8 VESTRE ELL INGSØY , 9 NORDRE ELL INGSØY 8 0,8 0 RØDSET ,8 ÅSE 9 C, MOLDVÆR 9 0, 0

30 9 a. KRETSFORTEGNELSE Krets nr. Navnet på kretsen tretsypel) Omfang (Eiendommer med bebodde hus) Vedlegg 0 Uten fast bopel 0.. Skarbøvik T Se vedlegg. Stenvågvegen T Se vedlegg. Skjærva T Se vedlegg. Kirkegaten T Se vedlegg. Strandgaten T Se vedlegg. Giskegaten T Se vedlegg. øvregaten T Se vedlegg. 8 Brunholmen T Se vedlegg. 9 Keiser Wilhelmsgate T Se vedlegg. 0 Kipervikgaten T Se vedlegg. Einarviken T Se vedlegg. Skansen T Se vedlegg. Ystenesset T Se vedlegg. Bergvegen T Se vedlegg. Fjellgaten T Se vedlegg. Borgundvegen Ytre T Se vedlegg. Fjelltun T Se vedlegg. 8 Borgundvegen Indre T Se vedlegg. 9 Nørve T Se vedlegg. 0 Nørvegaten T Se vedlegg. Emleim S Gnr. og 90. Hatlehol S Gnr.. Blindheim S Gnr.,, 9 og. Unntatt bnr. under krets. Breisund T Se vedlegg. Blindheim T Se vedlegg. Spjelkavik T Se vedlegg. 8 Rødset T Se vedlegg. 9 Olsvik T Se vedlegg. 0 Hatlane T Se vedlegg. Nørvesund T Se vedlegg. NØrvØy T Se vedlegg. ) T = Tettbygd krets. S = Spredtbygd krets. 0

31 0 a. KRETSFORTEGNELSE (forts.) Krets Krets Omfang Navnet på kretsen nr. t e (Eiendommer med bebodde hus) Humla/TØrla S Gnr. og. T Kongshaug Se vedlegg. Veibust Solevåg Gnr., 8 og 0. Unntatt bnr. under krets. Gnr.. T Mauseidvåg Se vedlegg. S 8 Mauseid Gnr. 8, og. Unntatt bnr. under krets og. 9 Fiskerstrand T Se vedlegg. 0 Langevåg øst T Se vedlegg. Langevåg Vest T Se vedlegg. Røysa/Søre Sulebakk S Gnr. 9 og 99. Slinningen T Se vedlegg. Hessa T Se vedlegg. LilleKalvøy Stokke Vik 8 Vestre Ellingsøy 9 Nordre Ellingsøy 0 Rødset Åse S Gnr., og 9. S Gnr. 8 og 0. S Gnr. og 8. S Gnr.. S Gnr.. S Gnr., og. Unntatt bnr. under krets 9. S Gnr. 0, 0 og. Unntatt bnr. under krets 0. Moldvær Hoffland S Gnr.,, 89, 9, under krets 9. T Se vedlegg. 9 og 09. Unntatt bnr. b. INNDELINGEN I SOGN PR.. NOVEMBER 90 Navnet på sognet Ålesund Volsdalen Omfang (tellingskretsnr.) og 0 Navnet på sognet Borgund 9 Sula Omfang (tellingskretsnr.),, og og c. OVERSIKT OVER ENDRINGENE I KOMMUNEINNDELINGEN MELLOM TELLINGEN I 90 OG TELLINGEN I 90 Kretsnr. i Kommune i Kretsnr. i Kommune i 90tellingen 90tellingen 90tellin en 90tellin en 0 0 Ålesund Borgund 0

, FOLKE- OG BOLIGTELLING

, FOLKE- OG BOLIGTELLING STATISTISKE KOMMUNEHEFTER I r --,--t L.,, 0 0 0 0 3o 0 0, FOLKE- OG BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1970 0 811 SILJAN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE- OG BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1970

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING

FOLKE- OG BOLIGTELLING STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 970 9 MÅLSELV STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 970 9 MÅLSELV STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 97

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING

FOLKE- OG BOLIGTELLING STATISTISKE KOMMUNEHEFTER 0 T0 0 0 0 0 0 0 FOLKE OG BOLIGTELLING i. NOVEMBER 90 00 SARPSBORG STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 90 00 SARPSBORG STATISTISK

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING

FOLKE- OG BOLIGTELLING STATISTISKE KOMMUNEHEFTER ; I r r FOLKE OG BOLIGTELLING I i 0 0. NOVEMBER 0 i 0 0 000 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 0 0 BODØ STATISTISK SEN TRALBYRÅ

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING

FOLKE- OG BOLIGTELLING STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE OG BOLIGTELLING I. NOVEMBER 970 0806 SKIEN i STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 970 0806 SKIEN STATISTISK SE NTRALBYRA

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1980

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1980 FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 980 07 NESSEBY STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER 98 ISBN 853768 FORORD Hovedformålet med Folke og boligtelling 980 var å gi et bilde av befolkningen og levekårene i det

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING

FOLKE- OG BOLIGTELLING FOLKE- OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 980 085 KRAGERØ STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER 982 ISBN 82-537-695-8 FORORD Hovedformålet med Folke- og boligtelling 980 var å gi et bilde av befolkningen og levekårene

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1980

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1980 FOLKE- OG BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1980 0811 SILJAN STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER 198 ISBN 8-537-1689-3 FORORD Hovedformålet med Folke- og boligtelling 1980 var å gi et bilde av befolkningen og levekårene

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990 FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990 KOMMUNEHEFTE 0815 KRAGERØ STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3507-3 EMNEGRUPPE 31 Folketellinger ANDRE EMNEORD Arbeidstid Befolkning Boliger Grunnkretser

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990 FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990 KOMMUNEHEFTE 0904 GRIMSTAD STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3399-2 EMNEGRUPPE 31 Folketellinger ANDRE EMNEORD Arbeidstid Befolkning Boliger Grunnkretser

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 599 STATISTISK FYLKESHEFTE 1973 Finnmark STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1974 ISBN 82-537-0312-0 FORORD Statistisk fylkeshefte inneholder tall fra de fleste områder av norsk

Detaljer

STATISTISK FYLKESHEFTE

STATISTISK FYLKESHEFTE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 642 STATISTISK FYLKESHEFTE 73 Troms STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 74 ISBN 8253703716 FORORD Statistisk fylkeshefte inneholder tall fra de fleste områder av norsk statistikk.

Detaljer

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1. NOVEMBER 1980

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1. NOVEMBER 1980 FOLKE OG BUSTADTELJING. NOVEMBER 980 MIDSUND STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER 98 ISBN 87 FØREORD Hovudformålet med Folke og bustadteljing 980 var å gi eit bilete av befolkningen og levekåra i det norske

Detaljer

C 885 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Folke- og boligtelling 2001. Sandefjord

C 885 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Folke- og boligtelling 2001. Sandefjord C 885 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kommune Folke- og boligtelling 2001 Sandefjord Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I

Detaljer

D 277 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Folke- og boligtelling 2001

D 277 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Folke- og boligtelling 2001 D 277 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Fylke Folke- og boligtelling 2001 Nordland Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

C 971 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Folke- og boligtelling 2001

C 971 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Folke- og boligtelling 2001 C 971 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kommune Folke- og boligtelling 2001 Bergen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ FOLKETELLINGEN 1960. Ny organisering av datafilen. Sindre BØrke

STATISTISK SENTRALBYRÅ FOLKETELLINGEN 1960. Ny organisering av datafilen. Sindre BØrke Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ 83/18 27. juli 1983 FOLKETELLINGEN 1960 Ny organisering av datafilen av Sindre BØrke Organisering av gammel og ny versjon Omfanget av tellingen, de enkelte enhetene

Detaljer

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990 FOLKE- OG BUSTADTELJING 990 KOMMUNEHEFTE 083 FYRESDAL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 99 ISBN 82-537-3254-6 EMNEGRUPPE 3 Folketellinger ANDRE EMNEORD Arbeidstid Befolkning Boliger Grunnkretser

Detaljer

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990

FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990 FOLKE- OG BUSTADTELJING 1990 KOMMUNEHEFTE 0829 KVITESEID STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3251-1 EMNEGRUPPE 31 Folketellinger ANDRE EMNEORD Arbeidstid Befolkning Boliger Grunnkretser

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 267 IN NTEKTSSTAT STIKK INCOME STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537- 1738-5

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 267 IN NTEKTSSTAT STIKK INCOME STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537- 1738-5 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 67 IN NTEKTSSTAT STIKK 979 INCOME STATISTICS 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 98 ISBN 8-537- 738-5 FORORD Inntektsstatistikk 979 inneholder opplysninger om

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Tiende hefte Boligstatistikk Housing Statistics STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Disse

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Fjerde hefte Oversikt over yrkesstatistikken Detaljoppgaver for riket A Survey of Statistics on Occupation Detailed Figures for the whole Country

Detaljer

STATISTISKE ANALYSER NR. 20 FRITIDSHUS HOLIDAY HOUSES 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN 82-537-0556-S

STATISTISKE ANALYSER NR. 20 FRITIDSHUS HOLIDAY HOUSES 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN 82-537-0556-S STATISTISKE ANALYSER NR. 20 FRITIDSHUS 1970 HOLIDAY HOUSES 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN 82-537-0556-S FORORD Denne publikasjonen er en videre bearbeiding

Detaljer

Notater. Aina Holmøy. Forbruksundersøkelsen 2004 Dokumentasjonsrapport. 2005/54 Notater 2005

Notater. Aina Holmøy. Forbruksundersøkelsen 2004 Dokumentasjonsrapport. 2005/54 Notater 2005 2005/54 Notater 2005 Aina Holmøy Notater Forbruksundersøkelsen 2004 Dokumentasjonsrapport Avdeling for næringsstatistikk/seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk Forord Forbruksundersøkelsen 2004 er utført

Detaljer

Statistisk ukehefte utkommer med 50 nummer i året. Et årsabonnement koster kr 300. OSLO KONGSVINGER

Statistisk ukehefte utkommer med 50 nummer i året. Et årsabonnement koster kr 300. OSLO KONGSVINGER 440 %) I semi Statistisk Sentralbyrå Resultatene av SSBs statistikkproduksjon utgis i serien NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS. Den omfatter ca. 80 titler med detaljerte data for de fleste områder i samfunnet.

Detaljer

ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK

ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK AV ARNE S. ANDERSEN OG STEIN OPDAHL STATISTISK SENTRALHYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 89/14 ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK AV ARNE

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING

FOLKE- OG BOLIGTELLING RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 84/15 FOLKE- OG BOLIGTELLING 1980 DOKUMENTASJON AV SINDRE BØRKE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2112-9 ISSN 0332-8422 EMNEGRUPPE Teori og

Detaljer

WANK I FORS KRING. semososaul Nooll inommuni11111111111.

WANK I FORS KRING. semososaul Nooll inommuni11111111111. WANK I FORS KRING semososaul Nooll inommuni. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A84 AKSJONÆRFORHOLD OG STYRE- SAMMENSETNING I AKSJESELSKAPER 963 SHARE OWNERSHIP AND COMPOSITION OF THE BOARDS OF DIRECTORS IN

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 545 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 LABOUR MARKET STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2213-3 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE Arbeidsmarked ANDRE

Detaljer

BYGG EAREALSTATISTIKK 1. KVARTAL 1991

BYGG EAREALSTATISTIKK 1. KVARTAL 1991 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 976 BYGG EAREALSTATISTIKK 1. KVARTAL 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3562-6 ISSN 0550-7162 EMNEGRUPPE 43 Bygge- og anleggsvirksomhet ANDRE

Detaljer