VacuGene XL Vacuum Blotting System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VacuGene XL Vacuum Blotting System"

Transkript

1 VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning Oversatt fra engelsk

2

3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning Viktig brukerinformasjon Lovmessig informasjon... 2 Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsregler Merking Nødprosedyrer Resirkuleringsinformasjon... 3 Systembeskrivelse Illustrasjon... 4 Installasjon Krav til sted Pakke ut Tilkoblinger Reservedeler og tilbehør... 5 Bruk Forberedelser før start Vakuumblotting Prosedyrer etter kjøringen... 6 Vedlikehold Rengjøring Komponenter Sikringer... 7 Feilsøking... 8 Referanseinformasjon Spesifikasjoner Litteratur Skjema for helse- og sikkerhetserklæring Mer informasjon... Indeks VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC 3

4

5 1 Innledning 1 Innledning Formålet med bruksanvisningen Bruksanvisningen gir deg de nødvendige instruksjonene til å håndtere VacuGene XL Vacuum Blotting System på en sikker måte. Forutsetninger For å kunne bruke VacuGene XL vakuumblotting-system på en sikker måte og i samsvar med tiltenkt bruk, må følgende forutsetninger oppfylles: Du bør gjøre deg kjent med bruk av generelt laboratorieutstyr og håndtering av biologisk materiale. Du må lese Kapittel 2 Sikkerhetsinstruksjoner, på side 11. Systemet må installeres ifølge anvisningene i Kapittel 4 Installasjon, på side 23. I dette kapittelet Dette kapitlet innholder følgende deler: Avsnitt 1.1 Viktig brukerinformasjon 1.2 Lovmessig informasjon Se side 6 8 VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC 5

6 1 Innledning 1.1 Viktig brukerinformasjon 1.1 Viktig brukerinformasjon Les dette før du bruker VacuGene XL Vacuum Blotting System Alle brukere må lese hele brukermanualen før installasjon, drift eller vedlikehold av systemet. Ha alltid brukermanualen tilgjengelig ved drift av VacuGene XL Vacuum Blotting System. Ikke bruk VacuGene XL Vacuum Blotting System på noen annen måte enn beskrevet i brukerdokumentasjonen. Hvis du gjør det kan du bli utsatt for farlige situasjoner som kan føre til personskade, du kan forårsake skade på utstyret og ingen garanti vil gjelde. Beregnet bruk av VacuGene XL Vacuum Blotting System VacuGene XL Vacuum Blotting System bruker et vakuum med lavt trykk til å overføre nukleinsyrer fra en gel til en overføringsmembran. DNA- og RNA-fragmenter som er separert av agarosegelelektroforese kan overføres, slik at det sikres optimale resultater selv fra genome DNA-nedbrytninger. VacuGene XL Vacuum Blotting System er kun ment for forskningsbruk, og må ikke brukes i noen klinisk prosedyre eller til diagnostiske formål. Sikkerhetsmerknader Denne Bruksanvisningen inneholder ADVARSLER, FORHOLDSREGLER og MERKNADER som angår sikker bruk av produktet. Se definisjoner nedenfor. Advarsler indikerer en farlig situasjon som, dersom den ikke unngås, kan resultere i død eller alvorlig skade. Det er viktig å ikke fortsette før alle de oppgitte betingelsene oppfylles og forstås tydelig. 6 VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC

7 1 Innledning 1.1 Viktig brukerinformasjon Advarsler FORSIKTIG FORSIKTIG indikerer en farlig situasjon som, dersom den ikke unngås, kan resultere i mindre eller moderat skade. Det er viktig å ikke fortsette før alle de oppgitte betingelsene oppfylles og forstås tydelig. Merknader MERKNAD MERKNAD indikerer instrukser som må følges for å unngå skade på produktet eller annet utstyr. Merknader og tips Merk: Tips: En merknad brukes til å indikere informasjon som er viktig for problemfri og optimal bruk av produktet. Et tips inneholder nyttig informasjon som kan forbedre eller optimalisere prosedyrene dine. Typografiske konvensjoner Programvareelementer er identifisert i teksten med fet kursiv tekst. Et kolon skiller menynivåer, derfor refererer Fil:Åpne til Åpne-kommandoen i Fil-menyen. Maskinvareenheter er identifisert i teksten med fet tekst (f.eks. Strømbryter). VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC 7

8 1 Innledning 1.2 Lovmessig informasjon 1.2 Lovmessig informasjon I denne delen Dette avsnittet beskriver direktivene og standardene som er oppfylt av VacuGene XL Vacuum Blotting System. Produsentinformasjon Tabellen nedenfor oppsummerer den nødvendige produsentinformasjonen. Du finner mer informasjon i EU-samsvarserklæringen. Krav Produsentens navn og adresse Innhold GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sverige CE-samsvar Dette produktet oppfyller de europeiske direktivene som er opplistet i tabellen ved å oppfylle de tilhørende harmoniserte standardene. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på forespørsel. Direktiv 2006/42/EF 2006/95/EF Tittel Maskindirektiv (MD) Lavspenningsdirektiv (LVD) 8 VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC

9 1 Innledning 1.2 Lovmessig informasjon CE-merking CE-merkingen og den tilhørende samsvarserklæringen er gyldig for instrumentet når det: brukes som enkeltstående enhet, eller er tilkoblet andre CE-merkede instrumenter eller er tilkoblet andre produkter som anbefales eller beskrives i brukerdokumentasjonen og brukes i den samme tilstanden som den ble levert i GE Healthcare, unntatt for endringer som beskrives i brukerdokumentasjonen. Internasjonale standarder Dette produktet oppfyller kravene til følgende standarder: Standard EN/IEC , UL , CAN/CSA-C22.2 Nr EN-ISO Beskrivelse Sikkerhetskrav for elektrisk utstyr for måling, kontroll og laboratoriebruk Sikkerhet ved maskineri Generelle prinsipper for design Risiko vurdering og risikoreduksjon Merknader EN-standard er harmonisert med 2006/95/EC. Harmonisert med 2006/42/EC Lovmessig kravoppfyllelse for tilkoblet utstyr Alt utstyr som er koblet til VacuGene XL skal oppfylle sikkerhetskravene i EN /IEC eller relevante harmoniserte standarder. Innenfor EU må tilkoblet utstyr være CE-merket. VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC 9

10 1 Innledning 1.2 Lovmessig informasjon Miljøsamsvar Regulering 2012/19/EU ACPEIP Tittel Direktivet for kasserte elektriske og elektroniske produkter (WEEE) Administrering av kontroll av forurensing fra elektroniske informasjonsprodukter, Kinas begrensning for farlige stoffer (RoHS) 10 VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC

11 2 Sikkerhetsinstruksjoner 2 Sikkerhetsinstruksjoner Om dette kapitlet Dette kapittelet beskriver sikkerhetskrav, sikkerhetsmerker, generelle sikkerhetsforholdsregler, nødprosedyrer, strømbrudd og resirkulering av VacuGene XL Vacuum Blotting System. Viktig Før installering, drift eller vedlikehold VacuGene XL Vacuum Blotting System må alle brukere lese og forstå alt innholdet i dette kapittelet for å bli klar over farene som er innbefattet. Hvis dette ikke gjøres, kan det føre til personskader eller døden eller skade på utstyret. I dette kapittelet Dette kapitlet innholder følgende deler: Avsnitt 2.1 Sikkerhetsregler 2.2 Merking 2.3 Nødprosedyrer 2.4 Resirkuleringsinformasjon Se side VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC 11

12 2 Sikkerhetsinstruksjoner 2.1 Sikkerhetsregler 2.1 Sikkerhetsregler Innledning Sikkerhetsforholdsreglene i denne delen er gruppert inn i følgende kategorier: Generelle forholdsregler, på side 12. Personlig beskyttelse, på side 13 Installasjon og flytting av instrumentet, på side 13. Drift av systemet, på side 14. Vedlikehold, på side 14. Generelle forholdsregler Følg alltid disse generelle forholdsreglene for å unngå skader ved bruk av VacuGene XL-instrumentet. Bruk ikke VacuGene XL Vacuum Blotting System på noen annen måte enn den som er beskrevet i VacuGene XL håndboken. Bruk og brukervedlikehold av VacuGene XL-instrumentet må bare utføres av personell med tilstrekkelig opplæring. MERKNAD Dette produktet er et klasse A-produkt. I et hjemmemiljø kan dette produktet forårsake radiointerferens der det kan kreves at brukeren iverksetter egnede tiltak. 12 VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC

13 2 Sikkerhetsinstruksjoner 2.1 Sikkerhetsregler Personlig beskyttelse Bruk alltid hensiktsmessig personlig verneutstyr (PVU) under drift og vedlikehold av VacuGene XL systemet. Bruk alltid hansker ved håndtering av geler, overføringsmembraner og skjermen og masken på VacuGene XL Vakuumblotting-enheten. Vær forsiktig ved håndtering av geler som er forurenset med ethidiumbromid, som er mutagen. Ved bruk av farlige kjemikalier og biologiske midler, iverksett alle nødvendige vernetiltak, som å bruke vernebriller og -hansker som er bestandige i forhold til de brukte stoffene. Følg lokale og/eller nasjonale bestemmelser for sikker drift og vedlikehold av VacuGene XL. Spredning av biologiske midler. Operatøren må iverksette alle nødvendige tiltak for å unngå spredning av farlige biologiske midler i nærheten av instrumentet. Anlegget må oppfylle de nasjonale reglene for biosikkerhet. Installasjon og flytting av instrumentet Tilgang til strømbryter og strømledning.strømbryteren må alltid være lett tilgjengelig. Strømledningen må alltid være lett å koble fra. VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC 13

14 2 Sikkerhetsinstruksjoner 2.1 Sikkerhetsregler Strømkabel. Bruk bare strømkabler med godkjente støpsler levert eller godkjent av GE Healthcare. VacuGene XL vakuumblotting-pumpen må alltid kobles til et jordet strømuttak. Drift av systemet Hvis det søles væske på utstyret, må den elektriske strømforsyningen frakobles umiddelbart. Utstyret må være fullstendig tørt på innsiden og utsiden før strømforsyningen tilkobles igjen. Vedlikehold Fare for elektrisk støt. Alle reparasjoner må utføres av servicepersonale som er autorisert av GE Healthcare. Ikke åpne noen deksler eller skift ut noen deler, med mindre dette er spesielt oppgitt i brukerdokumentasjonen. Frakoble strømmen. Koble alltid strømmen fra instrumentet før det utføres noe vedlikeholdsarbeid. Frakoble strømmen. Koble alltid strømmen fra instrumentet før sikringene skiftes ut. 14 VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC

15 2 Sikkerhetsinstruksjoner 2.1 Sikkerhetsregler For fortsatt beskyttelse mot brannfare, skift kun ut med samme type sikring med lik nominell verdi. 2.2 Merking Innledning Denne delen beskriver de ulike merkene på VacuGene XL Vacuum Blotting System og deres betydning. Systemmerke Illustrasjonen under viser systemmerkelappen. Merk: spesifikke data på systemmerkelappen under er bare et eksempel. Faktiske data er spesifikt for hvert individuelle system, og kan variere fra system til system. Opplysningene på systemmerkingen er nærmere forklart i tabellen nedenfor. Merketekst Code no: Serial no: Mfg Year: Voltage: Frequency: Beskrivelse GE Healthcare kodenummer. GE Healthcare serienummer. Fabrikasjonsår. Spenning. Strømforsyningens spenningsfrekvens. VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC 15

16 2 Sikkerhetsinstruksjoner 2.2 Merking Merketekst Max power: Fuse: Beskrivelse Maks. effekt. Sikring. Advarsel! Les brukerdokumentasjonen før du bruker systemet. Ikke åpne noen deksler eller skift ut noen deler, med mindre dette er spesielt oppgitt i brukerdokumentasjonen. Dette symbolet indikerer at elektrisk og elektronisk utstyr ikke må avhendes sammen med usortert kommunalt avfall det må samles inn separat. Kontakt en autorisert representant fra produsenten for mer informasjon om når utstyret skal settes ut av drift. Dette symbolet betyr at produktet inneholder farlige stoffer utenfor med grensene definert av den kinesiske standarden SJ/T Requirements for Concentration Limits for Certain Hazardous Substances in Electronics. Systemet oppfyller kravene i gjeldende europeiske direktiver. Dette symbolet indikerer at VacuGene har blitt sertifisert av et nasjonalt anerkjent testlaboratorium (NRTL). NRTL betyr en organisasjon som er anerkjent av den amerikanske Occupational Safety and Health Administration (OSHA) som oppfyller de juridiske kravene i Title 29 i Code of Federal Regulations Code of Federal Regulations (29 CFR), Part VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC

17 2 Sikkerhetsinstruksjoner 2.3 Nødprosedyrer 2.3 Nødprosedyrer Innledning Denne delen beskriver hvordan man foretar en nødavstenging av VacuGene XL Vacuum Blotting System. Denne delen beskriver også resultatet av et strømbrudd. Nødstopp I en nødsituasjon, gjør følgende for å stoppe kjøringen: Slå av strømmen til instrumentet ved å trykke på Strømbryteren på bakpanelet til 0-posisjonen. Ved behov, må strømledningen frakobles. Kjøringen avbrytes umiddelbart. Strømbrudd I tilfelle strømbrudd avbrytes kjøringen umiddelbart. VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC 17

18 2 Sikkerhetsinstruksjoner 2.4 Resirkuleringsinformasjon 2.4 Resirkuleringsinformasjon Innledning Denne delen inneholder informasjon om kondemneringen av VacuGene XL Vacuum Blotting System. Kondemnering VacuGene XL Vacuum Blotting System må være dekontaminert før det tas ut av drift, og lokale forskrifter må følges med hensyn til skroting av utstyret. Avfallsbehandling, generelle instrukser Når VacuGene XL Vacuum Blotting System tas ut av drift, må de ulike materialene separeres og resirkuleres i henhold til nasjonale og lokale miljøforskrifter. Resirkulering av farlige stoffer VacuGene XL Vacuum Blotting System inneholder farlige stoffer. Detaljert informasjon er tilgjengelig fra din GE Healthcare-representant. Deponering av elektriske komponenter Avfall av elektrisk og elektronisk utstyr må ikke kastes som usortert restavfall og må samles inn separat. Vennligst kontakt en autorisert representant for produsenten om informasjon angående dekommisjonering av utstyr. 18 VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC

19 2 Sikkerhetsinstruksjoner 3 Systembeskrivelse Om dette kapitlet Dette kapittelet gir illustrasjoner av VacuGene XL Vacuum Blotting System. 3.1 Illustrasjon VacuGene XL Vacuum Blotting System Del Funksjon VacuGene XL vakuumblotting-pumpe Væskeoppsamler VacuGene XL vakuumblotting-enhet VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC 19

20 3 Systembeskrivelse 3.1 Illustrasjon VacuGene XL vakuumblotting-pumpe; forside Del Funksjon Vakuummåler Nålventil Vakuuminngang 20 VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC

21 3 Systembeskrivelse 3.1 Illustrasjon VacuGene XL vakuumblotting-pumpe; bakside Del Funksjon Strømbryter Sikringsholdere Strømkontakt VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC 21

22 3 Systembeskrivelse 3.1 Illustrasjon VacuGene XL blotting-enhet Del Funksjon VacuGene XL vakuumblotting-enhet Gummipakning Støtte Klemme Utgangskontakt Silikonslange Sammenleggbart stativ 22 VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC

23 4 Installasjon 4 Installasjon Om dette kapitlet Dette kapitlet gir nødvendig informasjon slik at brukere og servicepersonell kan pakke ut, installere, flytte og transportere VacuGene XL Vacuum Blotting System. Forholdsregler Før du forsøker å utføre noen av de prosedyrene som beskrives i dette kapitlet, må du lese og forstå alt innhold i de(t) tilsvarende avsnittet (avsnittene) i kapitlet Kapittel om sikkerhetsinformasjon slik som opplistet nedenfor: Generelle forholdsregler, på side 12 Personlig beskyttelse, på side 13 Installasjon og flytting av instrumentet, på side 13 I dette kapittelet Dette kapitlet innholder følgende deler: Avsnitt 4.1 Krav til sted 4.2 Pakke ut 4.3 Tilkoblinger 4.4 Reservedeler og tilbehør Se side VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC 23

24 4 Installasjon 4.1 Krav til sted 4.1 Krav til sted Krav Parameter Strømforsyning spenning Plassering Romtemperatur Luftfuktighet Høyde over havet Verdi 100 til 110 V DC, 50 Hz 100 til 120 V DC, 60 Hz 230 til 240 V DC, 50 til 60 Hz Stabil laboratoriebenk 4 C til 40 C 20 % til 95 % relativ fuktighet Maks 2000 m 4.2 Pakke ut Pakke ut VacuGene XL Vacuum Blotting System Pakk ut enheten og tilbehøret. Sjekk utstyret for synlige skader før du starter installasjon. Dokumenter eventuelle skader grundig og ta kontakt med din GE Healthcare-representant. 24 VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC

25 4 Installasjon 4.3 Tilkoblinger 4.3 Tilkoblinger Forholdsregler Beskyttende jording. VacuGene XL vakuumblotting-pumpen må alltid kobles til et jordet strømuttak. Strømkabel. Bruk bare strømkabler med godkjente støpsler levert eller godkjent av GE Healthcare. Tilgang til strømbryter og strømledning.strømbryteren må alltid være lett tilgjengelig. Strømledningen må alltid være lett å koble fra. Koble til pumpen, enheten og væskeoppsamling VacuGene XL vakuumblotting-pumpe, VacuGene XL vakuumblotting-enhet og væskeoppsamleren må kobles til før bruk VacuGene XL Vacuum Blotting System. VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC 25

26 4 Installasjon 4.3 Tilkoblinger Følg instruksjonen nedenfor for å koble til enhetene. Trinn Handling Plasser VacuGene XL blottingenheten sammen med væskeoppsamlingen på en flat, horisontal laboratoriebenk. Plasser VacuGene XL vakuumblotting-pumpen i nærheten av VacuGene XL vakuumblotting-enheten innenfor strømuttakets rekkevidde. Kontroller at Strømbryteren på bakpanelet til pumpen er av, i 0 stilling. Koble strømledningen til instrumentet og til et jordet strømuttak. Fest helleringen på væskeoppsamlingsflasken med den skarpe kanten opp VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC

27 4 Installasjon 4.3 Tilkoblinger Trinn 6 Handling Bruk den medfølgende silikonslangen, koble VacuGene XL vakuumblottingpumpen til en av inngangene på væskeoppsamlingen og koble VacuGene XL vakuumblotting-enheten til den andre inngangen på væskeoppsamlingen. Dette sikrer at ingen væske når pumpen. Hvis T-koblingen er plassert mellom væskeoppsamlingen og VacuGene XL vakuumblotting-enheten, kan vakuumet brukes til å fjerne overflødig væske fra VacuGene XL vakuumblottingenheten. 4.4 Reservedeler og tilbehør Mer informasjon Pakk ut enheten og tilbehørene. Sjekk utstyret for synlige skader før du starter installasjon. Dokumenter eventuelle skader grundig og ta kontakt med din GE Healthcare-representant. For riktig, oppdatert informasjon om reservedeler og tilbehør besøk VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC 27

28 5 Bruk 5 Bruk Om dette kapitlet Dette kapitlet gir nødvendig informasjon om sikker bruk av VacuGene XL Vacuum Blotting System Forholdsregler Før du forsøker å utføre noen av de prosedyrene som beskrives i dette kapitlet, må du lese og forstå alt innhold i de(t) tilsvarende avsnittet (avsnittene) i kapitlet Kapittel om sikkerhetsinformasjon slik som opplistet nedenfor: Generelle forholdsregler, på side 12 Personlig beskyttelse, på side 13 Drift av systemet, på side 14 Hvis det søles væske på utstyret, må den elektriske strømforsyningen frakobles umiddelbart. Utstyret må være fullstendig tørt på innsiden og utsiden før strømforsyningen tilkobles igjen. I dette kapittelet Dette kapitlet innholder følgende deler: Avsnitt 5.1 Forberedelser før start 5.2 Vakuumblotting 5.3 Prosedyrer etter kjøringen Se side VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC

29 5 Bruk 5.1 Forberedelser før start 5.1 Forberedelser før start Klargjør masken Trinn 1 Handling Kutt av masken for å lage en åpning eller et vindu for gelen. Merk: For å oppnå tilstrekkelig tetning av gelen, er det viktig at vinduet er noe mindre enn gelen. Gelen skal overlappe vinduet med mellom 3 og 10 mm. Det anbefales at overlappingen ikke skal overskride 10 mm, siden gelen kan flyte oppover når løsningene påføres, slik at tetningen blir dårlig. 2 For vertikale geler, trekk en linje på masken 2 mm fra kanten på vinduet. Linjen skal være parallell til kanten på vinduet. Opprinnelsene på prøvene kan deretter plasseres øverst på denne linjen ved monteringen av gelen for overføring. For horisontale geler kan brønnene plasseres langs kanten på vinduet, gitt at de er intakte. Men hvis prøvebrønnene er ødelagte, bruk samme metode som ovenfor for vertikale geler. Klargjør overføringsmembranen For vakuumblotting kan det brukes enten en nylon-, PVDF- eller en nitrocelluloseoverføringsmembran, med en porestørrelse på 0,45 µm eller mindre. Forbehandle membranen i samsvar med anvisningene som leveres med den. Hybond N membran er forbehandlet ved å væte med vann og deretter la den flyte på 20 x SSC buffer (overføringsløsning) i 20 minutter. Merk: Alle kjemikalier skal være ultrograd eller av høyeste renhetsgrad. Dobbelt destillert vann må brukes. Alle løsninger kan resirkuleres. VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC 29

30 5 Bruk 5.1 Forberedelser før start Preparer løsningene Bruk alltid hansker ved håndtering av geler, overføringsmembraner og skjermen og masken på VacuGene XL blotting-enheten. Vær forsiktig ved håndtering av geler som er forurenset med ethidiumbromid, som er mutagen. Preparer følgende løsninger. Depurineringsløsning: 0,25 M HCl Denatureringsløsning: 1,5 M NaCl, 0,5 M NaOH Nøytraliserende løsning: 1,0 M Tris, 1,5 M NaCl, ph 7,5 Overføringsløsning: 20 x SSC Filtrer løsningen gjennom et 0,45 µm-filter før bruk. 30 VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC

31 5 Bruk 5.2 Vakuumblotting 5.2 Vakuumblotting Klargjøre blotting-enheten Følg instruksjonen nedenfor for å klargjøre blotting-enheten og for å plassere støtteskjermen, overføringsmembranen, masken og gelen i enheten. Trinn 1 2 Handling Sørg for at VacuGene XL blotting-enheten er ren, tørr og at VacuGene XL vakuumblotting-pumpen og væskeoppsamleren er koblet riktig sammen, se Avsnitt 4.3 Tilkoblinger, på side 25. Sørg for at gummipakningen er ren og tørr. Sett inn pakningen i brønnen rundt den indre felgen på baseenheten. 3 Forhåndsfukt den porøse støtteskjermen i destillert vann og plasser den på den indre felgen på blotting-enheten med den skinnende siden opp. 4 Plasser den forbehandlede overføringsmembranen på støtteskjermen. VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC 31

32 5 Bruk 5.2 Vakuumblotting Trinn 5 Handling Plasser plastmasken med vinduet på støtteskjermen og overføringsmembranen slik at den dekker pakningen og vinduet overlapper membranen. Se til at ingen luftbobler er fanget mellom membranen og støtteskjermen. 6 Start med en av gelkantene, skyv gelen gradvis fra støtteplaten over på membranen for å fylle vinduet. Posisjoner den delen av gelen som bærer prøvebrønnene nøyaktig på linjen som er trukket opp på masken, se Klargjør masken, på side 29. Unngå å fange luftbobler mellom gelen og membranen. Tips: Med agarosegeler av høy konsentrasjon er det mulig å fjerne fangede luftbobler ved å forsiktig skyve dem utover med en hanskebelagt finger. 32 VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC

33 5 Bruk 5.2 Vakuumblotting Trinn 7 Handling Fest topprammen og sikre den ved å trekke til de fire klemmene. Slå på vakuumpumpen for å immobilisere gelen. VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC 33

34 5 Bruk 5.2 Vakuumblotting Behandling av gelen Følg anvisningene nedenfor for å behandle gelen med de fire klargjorte løsningene. Trinn 1 Handling Uten å vente til vakuumet når arbeidsnivået, hell depurineringsløsningen på midten av gelen. Bruk nok løsning til å dekke gelen. La stå i 7 minutter. Se til at gelen forblir tildekket med løsning i løpet av behandlingen. Tips: For å forhindre at gelen løfter seg fra membranen når løsningene legges til, anbefales det at løsninger helles forsiktig på midten av gelen. Hvis løsningene helles på masken, kan væske lett strømme under gelen og gjøre at den løftes opp. Unngå å helle løsning på det skjøre prøveområdet til gelen. Merk: Under hver behandling av gelen, undersøk blottingenheten og væskeoppsamlingen for tilstedeværelse av væske. Det skal være liten væskelekkasje gjennom den porøse støtteskjermen, gitt at gelen og membranen har blitt påført riktig på masken. Hvis det finnes væske, vil den følgende overføringsevnen bli betydelig redusert. 2 Under depurineringstrinnet, stabiliser vakuumet ved 50 mbar. Merk: Alle videre trinn skal utføres ved et vakuumtrykk på 50 mbar. Avhengig av applikasjonen kan overføringen utføres ved et vakuumtrykk i området 30 til 50 mbar. Hvis vakuumet faller under dette området, kan overføringseffektiviteten reduseres. Hvis vakuumet øker over dette området, kan gelen falle sammen, noe som igjen fører til lav overføringseffektivitet. Hvis det anbefalte vakuumet ikke kan nås, kan gummitetningsringen i basen påføres litt silikonfett. 34 VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC

35 5 Bruk 5.2 Vakuumblotting Trinn 3 Handling Etter 7 minutter vippes blotting-enheten ved bruk av det sammenleggbare stativet. Fjern resterende væske på gelen ved å forsiktig tørke over overflaten med en hanskebelagt finger. Fjern væske fra baseenheten enten ved bruk av en pipette eller vakuumsuging. Vakuumpumpen kan brukes til dette formålet ved å koble en T-kobling til slangeføringen mellom blotting-enheten og væskeoppsamlingen. Sørg for at væskesugeutgangen kan lukkes når den ikke er i bruk. Tips: Alle løsningene som brukes i vakuum-blotting kan gjenbrukes, siden overføringen kun er i én retning. Kontroller ph på resirkulerte løsninger regelmessig og kast dem når det oppdages en endring av ph Hell på denatureringsløsningen ved bruk av tilstrekkelig løsning til å dekke geloverflaten. Se til at gelen forblir tildekket med løsning i løpet av behandlingen. La stå i 7 minutter og fjern deretter helt, slik som før. Hell på nøytraliseringsløsningen slik som før. Se til at gelen forblir tildekket med løsning i løpet av behandlingen. La stå i 7 minutter og fjern deretter helt, slik som før. Hell på overføringsløsningen for å dekke gelen til omtrent dobbel dybde. Se til at gelen forblir tildekket med løsning i løpet av behandlingen. La stå i 30 minutter og fjern deretter helt, slik som før. Samtidig som vakuumet fortsatt er på, løft opp et hjørne av gelen og trekk det av, la membranen være på plass. Merk: Hvis det er nødvendig å markere posisjonene på sporene, skal dette gjøres med en skarp skalpell før gelen fjernes. Alternativt, hvis gelen har blitt forurenset med etidiumbromid, kan dette gjøres senere ved å undersøke membranen under UV-lys. VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC 35

36 5 Bruk 5.2 Vakuumblotting Trinn Handling Slå av vakuumet. Fjern membranen og blott den mellom filterpapir. Vask støtteskjermen grundig for å fjerne salt som kan krystalliseres og blokkere porene. 36 VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC

37 5 Bruk 5.3 Prosedyrer etter kjøringen 5.3 Prosedyrer etter kjøringen Forholdsregler MERKNAD Blotting-enheten med rammen er støpt i akryl. Akryl er ikke bestandig overfor aromatiske eller halogenhydrokarboner, ketoner, estere, alkoholer over 30 % eller konsentrerte syrer over 25 %. Skyll og rengjør VacuGene XL Vacuum Blotting System Demonter VacuGene XL Vacuum Blotting Systemetter bruk. Skyll masken og skjermen i destillert vann og tørk dem med et lofritt håndkle eller tørkepapir. Ved behov, vask blotting-enheten og rammen i en mild løsning av husholdningsrengjøringsmiddel og skyll deretter i destillert vann. Tørk med et papirhåndkle, spesielt rundt gummipakningen. VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC 37

38 6 Vedlikehold 6 Vedlikehold Om dette kapitlet Dette kapitlet gir nødvendig informasjon slik at brukere og servicepersonell kan pakke ut, installere, flytte og transportere VacuGene XL Vacuum Blotting System. Forholdsregler Før du forsøker å utføre noen av de prosedyrene som beskrives i dette kapitlet, må du lese og forstå alt innhold i de(t) tilsvarende avsnittet (avsnittene) i kapitlet Kapittel om sikkerhetsinformasjon slik som opplistet nedenfor: Generelle forholdsregler, på side 12 Personlig beskyttelse, på side 13 Vedlikehold, på side 14 Fare for elektrisk støt. Alle reparasjoner må utføres av servicepersonale som er autorisert av GE Healthcare. Ikke åpne noen deksler eller skift ut noen deler, med mindre dette er spesielt oppgitt i brukerdokumentasjonen. Frakoble strømmen. Koble alltid strømmen fra instrumentet før det utføres noe vedlikeholdsarbeid. 38 VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC

39 6 Vedlikehold 6.1 Rengjøring MERKNAD Blotting-enheten med rammen er støpt i akryl. Akryl er ikke bestandig overfor aromatiske eller halogenhydrokarboner, ketoner, estere, alkoholer over 30 % eller konsentrerte syrer over 25 %. 6.1 Rengjøring Tørk overflaten MERKNAD Rengjøring. Hold instrumentet rent og tørt. Tørk regelmessig med en fuktig klut med et mildt rengjøringsmiddel ved behov. La instrumentet tørke helt før bruk. Tørk av overflaten regelmessig ved bruk av en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel. Ikke la væskesøl tørke på instrumentet. La systemet tørke helt før bruk. Rengjøring før planlagt velikehold/service For å sikre vern og sikkerhet for personell, må alt utstyr og arbeidsområder være rene og fri for farlige miljøgifter før en servicetekniker starter vedlikeholdsarbeid. Fyll ut sjekklisten i Sikkerhetserklæring for service på stedet eller Helse &sikkerhets-erklæringsskjema for retur av produktet eller service, avhengig av om instrumentet får service på stedet eller returneres for service. Kopier skjemaet du trenger fra Avsnitt 8.3 Skjema for helse- og sikkerhetserklæring, på side 47 eller skriv det ut fra PDF-filen tilgjengelig på brukerdokumentasjons-cden. VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC 39

40 6 Vedlikehold 6.2 Komponenter 6.2 Komponenter Vedlikehold av komponent Kontroller regelmessig gummipakningen på VacuGene XL vakuumblotting-enheten for å sikre at den er riktig plassert innenfor felgen på blotting-enheten. Ved behov påfør etter rengjøringen et tynt lag med silikonfett for å sikre god tetning. Kontroller regelmessig masken for skade, spesielt rundt vinduet. Skift ut masken når den er opprevet eller skadet på noen måte. VacuGene XL vakuumblotting-pumpen krever ikke noe regelmessig vedlikehold, men strømledningen må inspiseres regelmessig for skade og skiftes ut ved behov. 6.3 Sikringer Utskiftning av sikringer Se Avsnitt 8.1 Spesifikasjoner, på side 45 for informasjon om sikringstype og nivå. Frakoble strømmen. Koble alltid strømmen fra instrumentet før sikringene skiftes ut. For fortsatt beskyttelse mot brannfare, skift kun ut med samme type sikring med lik nominell verdi. 40 VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC

FLA Image Eraser. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

FLA Image Eraser. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk FLA Image Eraser Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Siden skal være tom Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Viktig brukerinformasjon... 1.2 Lovmessig informasjon... 1.3 Produktbeskrivelse...

Detaljer

Peristaltic Pump P-1. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

Peristaltic Pump P-1. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk Peristaltic Pump P-1 Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Viktig brukerinformasjon... 1.2 Lovmessig informasjon... 1.3 Instrument... 1.4 Brukerdokumentasjon...

Detaljer

Amersham Eraser. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

Amersham Eraser. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk Amersham Eraser Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Viktig brukerinformasjon... 1.2 Lovmessig informasjon... 2 Sikkerhetsinstruksjoner... 2.1

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Peristaltic Pump P-1. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

Peristaltic Pump P-1. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk Peristaltic Pump P-1 Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Om denne instruksjonsboken... 1.2 Viktig brukerinformasjon... 1.3 Lovmessig informasjon...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8105 HP8106. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8105 HP8106 Brukerhåndbok a b c Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter

DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter DUALSHOCK 4 USB trådløs adapter Brukerhåndbok CUH-ZWA1E 7028438 NO Før bruk Les denne håndboken og håndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse. Forholdsregler Sikkerhet

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter

365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter 365 Detachable Jaw True-rms Clamp Meter Bruksanvisning PN 3622684 August 2010 (Norwegian) 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. Specifications are subject to change without notice.

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Bruksanvisning (Norwegian) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

PlayStation Camera. Brukerhåndbok CUH-ZEY

PlayStation Camera. Brukerhåndbok CUH-ZEY PlayStation Camera Brukerhåndbok CUH-ZEY2 7028418 NO Før bruk ˎˎLes denne håndboken og håndboken til kompatibel maskinvare nøye. Behold håndbøkene for senere referanse. ˎˎOppdater alltid systemet til den

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. NO Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at HP4823 HP4824 HP4828. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4823 HP4824 HP4828 NO Brukerhåndbok d c a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow RainJet et serienummer for kundebetjening

Detaljer

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Brukerhåndbok 2015-12-01 Optimal forlengelse Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Innledning 3 Bruksanvisning 3 Rengjøring 4 Annen informasjon 5 Egne notater 7

Detaljer

Styler. Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok

Styler. Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4680/00 NO Brukerhåndbok d g e f h c b a j k l m n i o p r q s Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Straightener HP8331. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Straightener HP8331. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8331 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hair Styler HP8650 HP8651. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP8650 HP8651 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Hair Styler. Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok

Hair Styler. Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4698/22 NO Brukerhåndbok e f h g i j d c o p n m l b q k a r s t v u Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13

BRUKERMANUAL. SafePoint D42. Rev1 - NO LOOMIS NORGE AS. 1 av 13 BRUKERMANUAL SafePoint D42 Rev1 - NO20171106 1 av 13 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE SafePoint D42 INDEKS 1 - Sikkerhetsforskrifter 1-3 2 - Beskrivelse 4-5 3 - Brukere / Deponering 6-7 4 - Håndtering ved seddelkrøll

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8116. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8116 NO Brukerhåndbok a b Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB840 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB840 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4963 HP4962 HP4961 HP4960 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6)

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6) RIO 150718 GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación

Detaljer

BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT

BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT ØREPROPPSETT FOR BTE-HØREAPPARAT (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Type øreproppsett: STANDARD ØREPROPPER FOR RIC/RITE-HØREAPPARATER

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler. Bruksanvisning Alpha dusjkrakk Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk. Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

SUB640 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB640 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB640 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

Brukerhåndbok Apollo 6. Artikkelnr. brukerhåndbok:

Brukerhåndbok Apollo 6. Artikkelnr. brukerhåndbok: Brukerhåndbok 2016-12-22 Apollo 6 Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001656 Innhold Viktig sikkerhetsinformasjon 2 1 Innledning 3 2 Produktbeskrivelse og -ytelse 4 3 Pakke ut madrassen 4 4 Rengjøring og rekondisjonering

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NO Brukerhåndbok a b cd e g f h i Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

UPPLEVA TV- og lydsystem

UPPLEVA TV- og lydsystem UPPLEVA TV- og lydsystem Hverdagen i hjemmet stiller store krav til TV- og lydsystem. UPPLEVA gjennomgår omfattende tester for å oppfylle våre strenge standarder for kvalitet, styrke og holdbarhet. Produktene

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at HP8203 HP8202 HP8201 HP8200. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8203 HP8202 HP8201 HP8200 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

VC300 Operating Instructions

VC300 Operating Instructions VC300 Operating Instructions 10740838 A 1 - Basic operations 1. - Suction regulation 4 - Wind up the cord starting from the machine 5 - Accessories parking 6 - Dust bag replacement 6.1 6. 6.3 1 6.4 6.5

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Nokia ladeplate DT-600. 1.2. utgave

Nokia ladeplate DT-600. 1.2. utgave Nokia ladeplate DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 1.2. utgave 8 9 10 11 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokias ladeplate DT-600 kan du lade batteriet i fem kompatible enheter samtidig. DT-600-enheten

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0904 2 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELT 4 2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 4 3. INNHOLD

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Bruksanvisning. Phase Rotation Indicator

Bruksanvisning. Phase Rotation Indicator 9040 Phase Rotation Indicator Bruksanvisning PN 2438546 April 2005, Rev.2, 5/11 (Norwegian) 2005-2011 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP Register your product and get support at. Brukerhåndbok

Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP Register your product and get support at. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 NO Brukerhåndbok 7k j 7l i a h b c d e f g Norsk 1 Viktig Les denne brukerveiledningen nøye

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4666/22 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

echarger Brukerveiledning

echarger Brukerveiledning echarger Brukerveiledning Innhold Innhold echarger 40 Tiltenkt bruk 41 Viktige merknader 42 Merknader angående batterier 45 Riktig lading 46 Nyttige tips for lading 51 Vedlikehold og pleie 52 Tekniske

Detaljer

Hairdryer HP4993 HP4992 HP4991 HP4990. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hairdryer HP4993 HP4992 HP4991 HP4990. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4993 HP4992 HP4991 HP4990 Brukerhåndbok e f g d h b a c i j k Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer