VacuGene XL Vacuum Blotting System

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VacuGene XL Vacuum Blotting System"

Transkript

1 VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning Oversatt fra engelsk

2

3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning Viktig brukerinformasjon Lovmessig informasjon... 2 Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsregler Merking Nødprosedyrer Resirkuleringsinformasjon... 3 Systembeskrivelse Illustrasjon... 4 Installasjon Krav til sted Pakke ut Tilkoblinger Reservedeler og tilbehør... 5 Bruk Forberedelser før start Vakuumblotting Prosedyrer etter kjøringen... 6 Vedlikehold Rengjøring Komponenter Sikringer... 7 Feilsøking... 8 Referanseinformasjon Spesifikasjoner Litteratur Skjema for helse- og sikkerhetserklæring Mer informasjon... Indeks VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC 3

4

5 1 Innledning 1 Innledning Formålet med bruksanvisningen Bruksanvisningen gir deg de nødvendige instruksjonene til å håndtere VacuGene XL Vacuum Blotting System på en sikker måte. Forutsetninger For å kunne bruke VacuGene XL vakuumblotting-system på en sikker måte og i samsvar med tiltenkt bruk, må følgende forutsetninger oppfylles: Du bør gjøre deg kjent med bruk av generelt laboratorieutstyr og håndtering av biologisk materiale. Du må lese Kapittel 2 Sikkerhetsinstruksjoner, på side 11. Systemet må installeres ifølge anvisningene i Kapittel 4 Installasjon, på side 23. I dette kapittelet Dette kapitlet innholder følgende deler: Avsnitt 1.1 Viktig brukerinformasjon 1.2 Lovmessig informasjon Se side 6 8 VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC 5

6 1 Innledning 1.1 Viktig brukerinformasjon 1.1 Viktig brukerinformasjon Les dette før du bruker VacuGene XL Vacuum Blotting System Alle brukere må lese hele brukermanualen før installasjon, drift eller vedlikehold av systemet. Ha alltid brukermanualen tilgjengelig ved drift av VacuGene XL Vacuum Blotting System. Ikke bruk VacuGene XL Vacuum Blotting System på noen annen måte enn beskrevet i brukerdokumentasjonen. Hvis du gjør det kan du bli utsatt for farlige situasjoner som kan føre til personskade, du kan forårsake skade på utstyret og ingen garanti vil gjelde. Beregnet bruk av VacuGene XL Vacuum Blotting System VacuGene XL Vacuum Blotting System bruker et vakuum med lavt trykk til å overføre nukleinsyrer fra en gel til en overføringsmembran. DNA- og RNA-fragmenter som er separert av agarosegelelektroforese kan overføres, slik at det sikres optimale resultater selv fra genome DNA-nedbrytninger. VacuGene XL Vacuum Blotting System er kun ment for forskningsbruk, og må ikke brukes i noen klinisk prosedyre eller til diagnostiske formål. Sikkerhetsmerknader Denne Bruksanvisningen inneholder ADVARSLER, FORHOLDSREGLER og MERKNADER som angår sikker bruk av produktet. Se definisjoner nedenfor. Advarsler indikerer en farlig situasjon som, dersom den ikke unngås, kan resultere i død eller alvorlig skade. Det er viktig å ikke fortsette før alle de oppgitte betingelsene oppfylles og forstås tydelig. 6 VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC

7 1 Innledning 1.1 Viktig brukerinformasjon Advarsler FORSIKTIG FORSIKTIG indikerer en farlig situasjon som, dersom den ikke unngås, kan resultere i mindre eller moderat skade. Det er viktig å ikke fortsette før alle de oppgitte betingelsene oppfylles og forstås tydelig. Merknader MERKNAD MERKNAD indikerer instrukser som må følges for å unngå skade på produktet eller annet utstyr. Merknader og tips Merk: Tips: En merknad brukes til å indikere informasjon som er viktig for problemfri og optimal bruk av produktet. Et tips inneholder nyttig informasjon som kan forbedre eller optimalisere prosedyrene dine. Typografiske konvensjoner Programvareelementer er identifisert i teksten med fet kursiv tekst. Et kolon skiller menynivåer, derfor refererer Fil:Åpne til Åpne-kommandoen i Fil-menyen. Maskinvareenheter er identifisert i teksten med fet tekst (f.eks. Strømbryter). VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC 7

8 1 Innledning 1.2 Lovmessig informasjon 1.2 Lovmessig informasjon I denne delen Dette avsnittet beskriver direktivene og standardene som er oppfylt av VacuGene XL Vacuum Blotting System. Produsentinformasjon Tabellen nedenfor oppsummerer den nødvendige produsentinformasjonen. Du finner mer informasjon i EU-samsvarserklæringen. Krav Produsentens navn og adresse Innhold GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sverige CE-samsvar Dette produktet oppfyller de europeiske direktivene som er opplistet i tabellen ved å oppfylle de tilhørende harmoniserte standardene. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på forespørsel. Direktiv 2006/42/EF 2006/95/EF Tittel Maskindirektiv (MD) Lavspenningsdirektiv (LVD) 8 VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC

9 1 Innledning 1.2 Lovmessig informasjon CE-merking CE-merkingen og den tilhørende samsvarserklæringen er gyldig for instrumentet når det: brukes som enkeltstående enhet, eller er tilkoblet andre CE-merkede instrumenter eller er tilkoblet andre produkter som anbefales eller beskrives i brukerdokumentasjonen og brukes i den samme tilstanden som den ble levert i GE Healthcare, unntatt for endringer som beskrives i brukerdokumentasjonen. Internasjonale standarder Dette produktet oppfyller kravene til følgende standarder: Standard EN/IEC , UL , CAN/CSA-C22.2 Nr EN-ISO Beskrivelse Sikkerhetskrav for elektrisk utstyr for måling, kontroll og laboratoriebruk Sikkerhet ved maskineri Generelle prinsipper for design Risiko vurdering og risikoreduksjon Merknader EN-standard er harmonisert med 2006/95/EC. Harmonisert med 2006/42/EC Lovmessig kravoppfyllelse for tilkoblet utstyr Alt utstyr som er koblet til VacuGene XL skal oppfylle sikkerhetskravene i EN /IEC eller relevante harmoniserte standarder. Innenfor EU må tilkoblet utstyr være CE-merket. VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC 9

10 1 Innledning 1.2 Lovmessig informasjon Miljøsamsvar Regulering 2012/19/EU ACPEIP Tittel Direktivet for kasserte elektriske og elektroniske produkter (WEEE) Administrering av kontroll av forurensing fra elektroniske informasjonsprodukter, Kinas begrensning for farlige stoffer (RoHS) 10 VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC

11 2 Sikkerhetsinstruksjoner 2 Sikkerhetsinstruksjoner Om dette kapitlet Dette kapittelet beskriver sikkerhetskrav, sikkerhetsmerker, generelle sikkerhetsforholdsregler, nødprosedyrer, strømbrudd og resirkulering av VacuGene XL Vacuum Blotting System. Viktig Før installering, drift eller vedlikehold VacuGene XL Vacuum Blotting System må alle brukere lese og forstå alt innholdet i dette kapittelet for å bli klar over farene som er innbefattet. Hvis dette ikke gjøres, kan det føre til personskader eller døden eller skade på utstyret. I dette kapittelet Dette kapitlet innholder følgende deler: Avsnitt 2.1 Sikkerhetsregler 2.2 Merking 2.3 Nødprosedyrer 2.4 Resirkuleringsinformasjon Se side VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC 11

12 2 Sikkerhetsinstruksjoner 2.1 Sikkerhetsregler 2.1 Sikkerhetsregler Innledning Sikkerhetsforholdsreglene i denne delen er gruppert inn i følgende kategorier: Generelle forholdsregler, på side 12. Personlig beskyttelse, på side 13 Installasjon og flytting av instrumentet, på side 13. Drift av systemet, på side 14. Vedlikehold, på side 14. Generelle forholdsregler Følg alltid disse generelle forholdsreglene for å unngå skader ved bruk av VacuGene XL-instrumentet. Bruk ikke VacuGene XL Vacuum Blotting System på noen annen måte enn den som er beskrevet i VacuGene XL håndboken. Bruk og brukervedlikehold av VacuGene XL-instrumentet må bare utføres av personell med tilstrekkelig opplæring. MERKNAD Dette produktet er et klasse A-produkt. I et hjemmemiljø kan dette produktet forårsake radiointerferens der det kan kreves at brukeren iverksetter egnede tiltak. 12 VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC

13 2 Sikkerhetsinstruksjoner 2.1 Sikkerhetsregler Personlig beskyttelse Bruk alltid hensiktsmessig personlig verneutstyr (PVU) under drift og vedlikehold av VacuGene XL systemet. Bruk alltid hansker ved håndtering av geler, overføringsmembraner og skjermen og masken på VacuGene XL Vakuumblotting-enheten. Vær forsiktig ved håndtering av geler som er forurenset med ethidiumbromid, som er mutagen. Ved bruk av farlige kjemikalier og biologiske midler, iverksett alle nødvendige vernetiltak, som å bruke vernebriller og -hansker som er bestandige i forhold til de brukte stoffene. Følg lokale og/eller nasjonale bestemmelser for sikker drift og vedlikehold av VacuGene XL. Spredning av biologiske midler. Operatøren må iverksette alle nødvendige tiltak for å unngå spredning av farlige biologiske midler i nærheten av instrumentet. Anlegget må oppfylle de nasjonale reglene for biosikkerhet. Installasjon og flytting av instrumentet Tilgang til strømbryter og strømledning.strømbryteren må alltid være lett tilgjengelig. Strømledningen må alltid være lett å koble fra. VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC 13

14 2 Sikkerhetsinstruksjoner 2.1 Sikkerhetsregler Strømkabel. Bruk bare strømkabler med godkjente støpsler levert eller godkjent av GE Healthcare. VacuGene XL vakuumblotting-pumpen må alltid kobles til et jordet strømuttak. Drift av systemet Hvis det søles væske på utstyret, må den elektriske strømforsyningen frakobles umiddelbart. Utstyret må være fullstendig tørt på innsiden og utsiden før strømforsyningen tilkobles igjen. Vedlikehold Fare for elektrisk støt. Alle reparasjoner må utføres av servicepersonale som er autorisert av GE Healthcare. Ikke åpne noen deksler eller skift ut noen deler, med mindre dette er spesielt oppgitt i brukerdokumentasjonen. Frakoble strømmen. Koble alltid strømmen fra instrumentet før det utføres noe vedlikeholdsarbeid. Frakoble strømmen. Koble alltid strømmen fra instrumentet før sikringene skiftes ut. 14 VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC

15 2 Sikkerhetsinstruksjoner 2.1 Sikkerhetsregler For fortsatt beskyttelse mot brannfare, skift kun ut med samme type sikring med lik nominell verdi. 2.2 Merking Innledning Denne delen beskriver de ulike merkene på VacuGene XL Vacuum Blotting System og deres betydning. Systemmerke Illustrasjonen under viser systemmerkelappen. Merk: spesifikke data på systemmerkelappen under er bare et eksempel. Faktiske data er spesifikt for hvert individuelle system, og kan variere fra system til system. Opplysningene på systemmerkingen er nærmere forklart i tabellen nedenfor. Merketekst Code no: Serial no: Mfg Year: Voltage: Frequency: Beskrivelse GE Healthcare kodenummer. GE Healthcare serienummer. Fabrikasjonsår. Spenning. Strømforsyningens spenningsfrekvens. VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC 15

16 2 Sikkerhetsinstruksjoner 2.2 Merking Merketekst Max power: Fuse: Beskrivelse Maks. effekt. Sikring. Advarsel! Les brukerdokumentasjonen før du bruker systemet. Ikke åpne noen deksler eller skift ut noen deler, med mindre dette er spesielt oppgitt i brukerdokumentasjonen. Dette symbolet indikerer at elektrisk og elektronisk utstyr ikke må avhendes sammen med usortert kommunalt avfall det må samles inn separat. Kontakt en autorisert representant fra produsenten for mer informasjon om når utstyret skal settes ut av drift. Dette symbolet betyr at produktet inneholder farlige stoffer utenfor med grensene definert av den kinesiske standarden SJ/T Requirements for Concentration Limits for Certain Hazardous Substances in Electronics. Systemet oppfyller kravene i gjeldende europeiske direktiver. Dette symbolet indikerer at VacuGene har blitt sertifisert av et nasjonalt anerkjent testlaboratorium (NRTL). NRTL betyr en organisasjon som er anerkjent av den amerikanske Occupational Safety and Health Administration (OSHA) som oppfyller de juridiske kravene i Title 29 i Code of Federal Regulations Code of Federal Regulations (29 CFR), Part VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC

17 2 Sikkerhetsinstruksjoner 2.3 Nødprosedyrer 2.3 Nødprosedyrer Innledning Denne delen beskriver hvordan man foretar en nødavstenging av VacuGene XL Vacuum Blotting System. Denne delen beskriver også resultatet av et strømbrudd. Nødstopp I en nødsituasjon, gjør følgende for å stoppe kjøringen: Slå av strømmen til instrumentet ved å trykke på Strømbryteren på bakpanelet til 0-posisjonen. Ved behov, må strømledningen frakobles. Kjøringen avbrytes umiddelbart. Strømbrudd I tilfelle strømbrudd avbrytes kjøringen umiddelbart. VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC 17

18 2 Sikkerhetsinstruksjoner 2.4 Resirkuleringsinformasjon 2.4 Resirkuleringsinformasjon Innledning Denne delen inneholder informasjon om kondemneringen av VacuGene XL Vacuum Blotting System. Kondemnering VacuGene XL Vacuum Blotting System må være dekontaminert før det tas ut av drift, og lokale forskrifter må følges med hensyn til skroting av utstyret. Avfallsbehandling, generelle instrukser Når VacuGene XL Vacuum Blotting System tas ut av drift, må de ulike materialene separeres og resirkuleres i henhold til nasjonale og lokale miljøforskrifter. Resirkulering av farlige stoffer VacuGene XL Vacuum Blotting System inneholder farlige stoffer. Detaljert informasjon er tilgjengelig fra din GE Healthcare-representant. Deponering av elektriske komponenter Avfall av elektrisk og elektronisk utstyr må ikke kastes som usortert restavfall og må samles inn separat. Vennligst kontakt en autorisert representant for produsenten om informasjon angående dekommisjonering av utstyr. 18 VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC

19 2 Sikkerhetsinstruksjoner 3 Systembeskrivelse Om dette kapitlet Dette kapittelet gir illustrasjoner av VacuGene XL Vacuum Blotting System. 3.1 Illustrasjon VacuGene XL Vacuum Blotting System Del Funksjon VacuGene XL vakuumblotting-pumpe Væskeoppsamler VacuGene XL vakuumblotting-enhet VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC 19

20 3 Systembeskrivelse 3.1 Illustrasjon VacuGene XL vakuumblotting-pumpe; forside Del Funksjon Vakuummåler Nålventil Vakuuminngang 20 VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC

21 3 Systembeskrivelse 3.1 Illustrasjon VacuGene XL vakuumblotting-pumpe; bakside Del Funksjon Strømbryter Sikringsholdere Strømkontakt VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC 21

22 3 Systembeskrivelse 3.1 Illustrasjon VacuGene XL blotting-enhet Del Funksjon VacuGene XL vakuumblotting-enhet Gummipakning Støtte Klemme Utgangskontakt Silikonslange Sammenleggbart stativ 22 VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC

23 4 Installasjon 4 Installasjon Om dette kapitlet Dette kapitlet gir nødvendig informasjon slik at brukere og servicepersonell kan pakke ut, installere, flytte og transportere VacuGene XL Vacuum Blotting System. Forholdsregler Før du forsøker å utføre noen av de prosedyrene som beskrives i dette kapitlet, må du lese og forstå alt innhold i de(t) tilsvarende avsnittet (avsnittene) i kapitlet Kapittel om sikkerhetsinformasjon slik som opplistet nedenfor: Generelle forholdsregler, på side 12 Personlig beskyttelse, på side 13 Installasjon og flytting av instrumentet, på side 13 I dette kapittelet Dette kapitlet innholder følgende deler: Avsnitt 4.1 Krav til sted 4.2 Pakke ut 4.3 Tilkoblinger 4.4 Reservedeler og tilbehør Se side VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC 23

24 4 Installasjon 4.1 Krav til sted 4.1 Krav til sted Krav Parameter Strømforsyning spenning Plassering Romtemperatur Luftfuktighet Høyde over havet Verdi 100 til 110 V DC, 50 Hz 100 til 120 V DC, 60 Hz 230 til 240 V DC, 50 til 60 Hz Stabil laboratoriebenk 4 C til 40 C 20 % til 95 % relativ fuktighet Maks 2000 m 4.2 Pakke ut Pakke ut VacuGene XL Vacuum Blotting System Pakk ut enheten og tilbehøret. Sjekk utstyret for synlige skader før du starter installasjon. Dokumenter eventuelle skader grundig og ta kontakt med din GE Healthcare-representant. 24 VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC

25 4 Installasjon 4.3 Tilkoblinger 4.3 Tilkoblinger Forholdsregler Beskyttende jording. VacuGene XL vakuumblotting-pumpen må alltid kobles til et jordet strømuttak. Strømkabel. Bruk bare strømkabler med godkjente støpsler levert eller godkjent av GE Healthcare. Tilgang til strømbryter og strømledning.strømbryteren må alltid være lett tilgjengelig. Strømledningen må alltid være lett å koble fra. Koble til pumpen, enheten og væskeoppsamling VacuGene XL vakuumblotting-pumpe, VacuGene XL vakuumblotting-enhet og væskeoppsamleren må kobles til før bruk VacuGene XL Vacuum Blotting System. VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC 25

26 4 Installasjon 4.3 Tilkoblinger Følg instruksjonen nedenfor for å koble til enhetene. Trinn Handling Plasser VacuGene XL blottingenheten sammen med væskeoppsamlingen på en flat, horisontal laboratoriebenk. Plasser VacuGene XL vakuumblotting-pumpen i nærheten av VacuGene XL vakuumblotting-enheten innenfor strømuttakets rekkevidde. Kontroller at Strømbryteren på bakpanelet til pumpen er av, i 0 stilling. Koble strømledningen til instrumentet og til et jordet strømuttak. Fest helleringen på væskeoppsamlingsflasken med den skarpe kanten opp VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC

27 4 Installasjon 4.3 Tilkoblinger Trinn 6 Handling Bruk den medfølgende silikonslangen, koble VacuGene XL vakuumblottingpumpen til en av inngangene på væskeoppsamlingen og koble VacuGene XL vakuumblotting-enheten til den andre inngangen på væskeoppsamlingen. Dette sikrer at ingen væske når pumpen. Hvis T-koblingen er plassert mellom væskeoppsamlingen og VacuGene XL vakuumblotting-enheten, kan vakuumet brukes til å fjerne overflødig væske fra VacuGene XL vakuumblottingenheten. 4.4 Reservedeler og tilbehør Mer informasjon Pakk ut enheten og tilbehørene. Sjekk utstyret for synlige skader før du starter installasjon. Dokumenter eventuelle skader grundig og ta kontakt med din GE Healthcare-representant. For riktig, oppdatert informasjon om reservedeler og tilbehør besøk VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC 27

28 5 Bruk 5 Bruk Om dette kapitlet Dette kapitlet gir nødvendig informasjon om sikker bruk av VacuGene XL Vacuum Blotting System Forholdsregler Før du forsøker å utføre noen av de prosedyrene som beskrives i dette kapitlet, må du lese og forstå alt innhold i de(t) tilsvarende avsnittet (avsnittene) i kapitlet Kapittel om sikkerhetsinformasjon slik som opplistet nedenfor: Generelle forholdsregler, på side 12 Personlig beskyttelse, på side 13 Drift av systemet, på side 14 Hvis det søles væske på utstyret, må den elektriske strømforsyningen frakobles umiddelbart. Utstyret må være fullstendig tørt på innsiden og utsiden før strømforsyningen tilkobles igjen. I dette kapittelet Dette kapitlet innholder følgende deler: Avsnitt 5.1 Forberedelser før start 5.2 Vakuumblotting 5.3 Prosedyrer etter kjøringen Se side VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC

29 5 Bruk 5.1 Forberedelser før start 5.1 Forberedelser før start Klargjør masken Trinn 1 Handling Kutt av masken for å lage en åpning eller et vindu for gelen. Merk: For å oppnå tilstrekkelig tetning av gelen, er det viktig at vinduet er noe mindre enn gelen. Gelen skal overlappe vinduet med mellom 3 og 10 mm. Det anbefales at overlappingen ikke skal overskride 10 mm, siden gelen kan flyte oppover når løsningene påføres, slik at tetningen blir dårlig. 2 For vertikale geler, trekk en linje på masken 2 mm fra kanten på vinduet. Linjen skal være parallell til kanten på vinduet. Opprinnelsene på prøvene kan deretter plasseres øverst på denne linjen ved monteringen av gelen for overføring. For horisontale geler kan brønnene plasseres langs kanten på vinduet, gitt at de er intakte. Men hvis prøvebrønnene er ødelagte, bruk samme metode som ovenfor for vertikale geler. Klargjør overføringsmembranen For vakuumblotting kan det brukes enten en nylon-, PVDF- eller en nitrocelluloseoverføringsmembran, med en porestørrelse på 0,45 µm eller mindre. Forbehandle membranen i samsvar med anvisningene som leveres med den. Hybond N membran er forbehandlet ved å væte med vann og deretter la den flyte på 20 x SSC buffer (overføringsløsning) i 20 minutter. Merk: Alle kjemikalier skal være ultrograd eller av høyeste renhetsgrad. Dobbelt destillert vann må brukes. Alle løsninger kan resirkuleres. VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC 29

30 5 Bruk 5.1 Forberedelser før start Preparer løsningene Bruk alltid hansker ved håndtering av geler, overføringsmembraner og skjermen og masken på VacuGene XL blotting-enheten. Vær forsiktig ved håndtering av geler som er forurenset med ethidiumbromid, som er mutagen. Preparer følgende løsninger. Depurineringsløsning: 0,25 M HCl Denatureringsløsning: 1,5 M NaCl, 0,5 M NaOH Nøytraliserende løsning: 1,0 M Tris, 1,5 M NaCl, ph 7,5 Overføringsløsning: 20 x SSC Filtrer løsningen gjennom et 0,45 µm-filter før bruk. 30 VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC

31 5 Bruk 5.2 Vakuumblotting 5.2 Vakuumblotting Klargjøre blotting-enheten Følg instruksjonen nedenfor for å klargjøre blotting-enheten og for å plassere støtteskjermen, overføringsmembranen, masken og gelen i enheten. Trinn 1 2 Handling Sørg for at VacuGene XL blotting-enheten er ren, tørr og at VacuGene XL vakuumblotting-pumpen og væskeoppsamleren er koblet riktig sammen, se Avsnitt 4.3 Tilkoblinger, på side 25. Sørg for at gummipakningen er ren og tørr. Sett inn pakningen i brønnen rundt den indre felgen på baseenheten. 3 Forhåndsfukt den porøse støtteskjermen i destillert vann og plasser den på den indre felgen på blotting-enheten med den skinnende siden opp. 4 Plasser den forbehandlede overføringsmembranen på støtteskjermen. VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC 31

32 5 Bruk 5.2 Vakuumblotting Trinn 5 Handling Plasser plastmasken med vinduet på støtteskjermen og overføringsmembranen slik at den dekker pakningen og vinduet overlapper membranen. Se til at ingen luftbobler er fanget mellom membranen og støtteskjermen. 6 Start med en av gelkantene, skyv gelen gradvis fra støtteplaten over på membranen for å fylle vinduet. Posisjoner den delen av gelen som bærer prøvebrønnene nøyaktig på linjen som er trukket opp på masken, se Klargjør masken, på side 29. Unngå å fange luftbobler mellom gelen og membranen. Tips: Med agarosegeler av høy konsentrasjon er det mulig å fjerne fangede luftbobler ved å forsiktig skyve dem utover med en hanskebelagt finger. 32 VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC

33 5 Bruk 5.2 Vakuumblotting Trinn 7 Handling Fest topprammen og sikre den ved å trekke til de fire klemmene. Slå på vakuumpumpen for å immobilisere gelen. VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC 33

34 5 Bruk 5.2 Vakuumblotting Behandling av gelen Følg anvisningene nedenfor for å behandle gelen med de fire klargjorte løsningene. Trinn 1 Handling Uten å vente til vakuumet når arbeidsnivået, hell depurineringsløsningen på midten av gelen. Bruk nok løsning til å dekke gelen. La stå i 7 minutter. Se til at gelen forblir tildekket med løsning i løpet av behandlingen. Tips: For å forhindre at gelen løfter seg fra membranen når løsningene legges til, anbefales det at løsninger helles forsiktig på midten av gelen. Hvis løsningene helles på masken, kan væske lett strømme under gelen og gjøre at den løftes opp. Unngå å helle løsning på det skjøre prøveområdet til gelen. Merk: Under hver behandling av gelen, undersøk blottingenheten og væskeoppsamlingen for tilstedeværelse av væske. Det skal være liten væskelekkasje gjennom den porøse støtteskjermen, gitt at gelen og membranen har blitt påført riktig på masken. Hvis det finnes væske, vil den følgende overføringsevnen bli betydelig redusert. 2 Under depurineringstrinnet, stabiliser vakuumet ved 50 mbar. Merk: Alle videre trinn skal utføres ved et vakuumtrykk på 50 mbar. Avhengig av applikasjonen kan overføringen utføres ved et vakuumtrykk i området 30 til 50 mbar. Hvis vakuumet faller under dette området, kan overføringseffektiviteten reduseres. Hvis vakuumet øker over dette området, kan gelen falle sammen, noe som igjen fører til lav overføringseffektivitet. Hvis det anbefalte vakuumet ikke kan nås, kan gummitetningsringen i basen påføres litt silikonfett. 34 VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC

35 5 Bruk 5.2 Vakuumblotting Trinn 3 Handling Etter 7 minutter vippes blotting-enheten ved bruk av det sammenleggbare stativet. Fjern resterende væske på gelen ved å forsiktig tørke over overflaten med en hanskebelagt finger. Fjern væske fra baseenheten enten ved bruk av en pipette eller vakuumsuging. Vakuumpumpen kan brukes til dette formålet ved å koble en T-kobling til slangeføringen mellom blotting-enheten og væskeoppsamlingen. Sørg for at væskesugeutgangen kan lukkes når den ikke er i bruk. Tips: Alle løsningene som brukes i vakuum-blotting kan gjenbrukes, siden overføringen kun er i én retning. Kontroller ph på resirkulerte løsninger regelmessig og kast dem når det oppdages en endring av ph Hell på denatureringsløsningen ved bruk av tilstrekkelig løsning til å dekke geloverflaten. Se til at gelen forblir tildekket med løsning i løpet av behandlingen. La stå i 7 minutter og fjern deretter helt, slik som før. Hell på nøytraliseringsløsningen slik som før. Se til at gelen forblir tildekket med løsning i løpet av behandlingen. La stå i 7 minutter og fjern deretter helt, slik som før. Hell på overføringsløsningen for å dekke gelen til omtrent dobbel dybde. Se til at gelen forblir tildekket med løsning i løpet av behandlingen. La stå i 30 minutter og fjern deretter helt, slik som før. Samtidig som vakuumet fortsatt er på, løft opp et hjørne av gelen og trekk det av, la membranen være på plass. Merk: Hvis det er nødvendig å markere posisjonene på sporene, skal dette gjøres med en skarp skalpell før gelen fjernes. Alternativt, hvis gelen har blitt forurenset med etidiumbromid, kan dette gjøres senere ved å undersøke membranen under UV-lys. VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC 35

36 5 Bruk 5.2 Vakuumblotting Trinn Handling Slå av vakuumet. Fjern membranen og blott den mellom filterpapir. Vask støtteskjermen grundig for å fjerne salt som kan krystalliseres og blokkere porene. 36 VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC

37 5 Bruk 5.3 Prosedyrer etter kjøringen 5.3 Prosedyrer etter kjøringen Forholdsregler MERKNAD Blotting-enheten med rammen er støpt i akryl. Akryl er ikke bestandig overfor aromatiske eller halogenhydrokarboner, ketoner, estere, alkoholer over 30 % eller konsentrerte syrer over 25 %. Skyll og rengjør VacuGene XL Vacuum Blotting System Demonter VacuGene XL Vacuum Blotting Systemetter bruk. Skyll masken og skjermen i destillert vann og tørk dem med et lofritt håndkle eller tørkepapir. Ved behov, vask blotting-enheten og rammen i en mild løsning av husholdningsrengjøringsmiddel og skyll deretter i destillert vann. Tørk med et papirhåndkle, spesielt rundt gummipakningen. VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC 37

38 6 Vedlikehold 6 Vedlikehold Om dette kapitlet Dette kapitlet gir nødvendig informasjon slik at brukere og servicepersonell kan pakke ut, installere, flytte og transportere VacuGene XL Vacuum Blotting System. Forholdsregler Før du forsøker å utføre noen av de prosedyrene som beskrives i dette kapitlet, må du lese og forstå alt innhold i de(t) tilsvarende avsnittet (avsnittene) i kapitlet Kapittel om sikkerhetsinformasjon slik som opplistet nedenfor: Generelle forholdsregler, på side 12 Personlig beskyttelse, på side 13 Vedlikehold, på side 14 Fare for elektrisk støt. Alle reparasjoner må utføres av servicepersonale som er autorisert av GE Healthcare. Ikke åpne noen deksler eller skift ut noen deler, med mindre dette er spesielt oppgitt i brukerdokumentasjonen. Frakoble strømmen. Koble alltid strømmen fra instrumentet før det utføres noe vedlikeholdsarbeid. 38 VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC

39 6 Vedlikehold 6.1 Rengjøring MERKNAD Blotting-enheten med rammen er støpt i akryl. Akryl er ikke bestandig overfor aromatiske eller halogenhydrokarboner, ketoner, estere, alkoholer over 30 % eller konsentrerte syrer over 25 %. 6.1 Rengjøring Tørk overflaten MERKNAD Rengjøring. Hold instrumentet rent og tørt. Tørk regelmessig med en fuktig klut med et mildt rengjøringsmiddel ved behov. La instrumentet tørke helt før bruk. Tørk av overflaten regelmessig ved bruk av en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel. Ikke la væskesøl tørke på instrumentet. La systemet tørke helt før bruk. Rengjøring før planlagt velikehold/service For å sikre vern og sikkerhet for personell, må alt utstyr og arbeidsområder være rene og fri for farlige miljøgifter før en servicetekniker starter vedlikeholdsarbeid. Fyll ut sjekklisten i Sikkerhetserklæring for service på stedet eller Helse &sikkerhets-erklæringsskjema for retur av produktet eller service, avhengig av om instrumentet får service på stedet eller returneres for service. Kopier skjemaet du trenger fra Avsnitt 8.3 Skjema for helse- og sikkerhetserklæring, på side 47 eller skriv det ut fra PDF-filen tilgjengelig på brukerdokumentasjons-cden. VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC 39

40 6 Vedlikehold 6.2 Komponenter 6.2 Komponenter Vedlikehold av komponent Kontroller regelmessig gummipakningen på VacuGene XL vakuumblotting-enheten for å sikre at den er riktig plassert innenfor felgen på blotting-enheten. Ved behov påfør etter rengjøringen et tynt lag med silikonfett for å sikre god tetning. Kontroller regelmessig masken for skade, spesielt rundt vinduet. Skift ut masken når den er opprevet eller skadet på noen måte. VacuGene XL vakuumblotting-pumpen krever ikke noe regelmessig vedlikehold, men strømledningen må inspiseres regelmessig for skade og skiftes ut ved behov. 6.3 Sikringer Utskiftning av sikringer Se Avsnitt 8.1 Spesifikasjoner, på side 45 for informasjon om sikringstype og nivå. Frakoble strømmen. Koble alltid strømmen fra instrumentet før sikringene skiftes ut. For fortsatt beskyttelse mot brannfare, skift kun ut med samme type sikring med lik nominell verdi. 40 VacuGene XL Vacuum Blotting System Bruksanvisning AC