15034 nr. 1. Saksbehandler: Kollegakontroll: Dato: Kundenr: 10508

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "15034 nr. 1. Saksbehandler: Kollegakontroll: Dato: Kundenr: 10508"

Transkript

1 Fys-Ark Gården AS Reguleringsplan Årnes Geoteknisk datarapport 153 nr. 1 Bildee tatt ved punkt Prosjektnr: 153 Dato: Kundenr: 158 Dato: Saksbehandler: Kollegakontroll:

2 Fylke: Adresse: Akershus Øvre Hagaveg 1 Kommune: Nes Gnr/Bnr: Sted: Årnes 169/79, 169/7og 169/63 Tiltakshaver: Oppdragsgiver: Rapport: Rapporttype: Stikkord: Euref UTM: - Fys-Arkk Gården AS 153 rapport nr.1 Geoteknisk datarapport Geotekniske undersøkelser, laboratorieundersøkelserr Sone 3V, Ø6371, N66675 Sammendrag Løvlien Georåd AS har, på oppdrag fra Fys-Ark Gården AS, utført u grunnundersøkelser på tomt 169/79, 169/7 og 169/63 på Årnes i Nes kommune. Formålet med undersøkelsene er å vurdere muligheter for utførelse av en boligblokk med 6 etasjer samt parkeringskjeller. Foreliggende rapport er en ren datarapport som beskriver de utførte grunnundersøkelserr og laboratorieundersøkelser. Det ble utført 7 totalsonderinger, CPTU-sonderinger, og tatt 3 prøveserie p med opptak av 15 representative poseprøver og 7 stk s 5 mm sylinderprøver. På sylinderprøvene er det utført visuell beskrivelse, klassifisering, måling av vanninnhold (w), måling av romvekt (γ), samt måling av udrenert skjærfasthett (s u ) vha. konus- og enaksialforsøk. Videre er e det utført treaksialforsøk og ødometerforsøk. Totalsonderingene viser meter fyllmasser og sand over leire. Løsmasseprofil fra prøvetaking i punkt, 5 og 7 viser at grunnenn består av sand og siltig tørrskorpeleire med enkelte sandkorn ned til ca 3 m. Videre er det homogen leire nedd til 6 7 m dybde. Det er registrert kvikkleire under 7 m dybde. Dybde til berg er mellom, m og 11,5 m. Grunnvannstanden er registrert ca.,3 m under terreng. Fys-Ark Gården AS / Reguleringsplan Årnes / 153 Rapport nr.1 / QM

3 3 Oversiktskart Figur 1 Oversiktskart fra Fys-Ark Gården AS / Reguleringsplan Årnes / 153 Rapport nr.1 / QM

4 Innholdsfortegnelse Sammendra ag... Oversiktska art... 3 Bilagsovers sikt Innledning Formål Oppdragsgiver Underleverandører... 6 Utførte undersøkelser Utførte grunnundersøkelser (ref. Kapittel 3. i /1/) Målearbeid Laboratorieundersøkelser Poseprøver Sylinderprøver Ø5mmm komposittt Beskrivelse Topografi/omgivelser Løsmasser Berg Grunnvann... 9 Referanser... 9 Fys-Ark Gården AS / Reguleringsplan Årnes / 153 Rapport nr.1 / QM

5 5 Bilagsoversikt Situasjonsplaner og borpunkt-/koordinatliste Situasjonsplan m/boredybder, M= =1:1 Koordinat- og borpunktliste Boreresultater Borresultater totalsondering punkt 1 7 Resultat trykksondering punkt og 5 Løsmasseprofiler og laboratorieundersøkelser Løsmasseprofil punkt, 5 og 7 Presentasjon enaksialt trykkforsøkk Treaksialforsøk Ødometerforsøk Forklaringer og dokumentasjonn Forklaring av totalsondering Forklaring av trykksondering (CPTu) Kalibreringsskjema CPTu-sonde 6 Forklaring av løsmasseprofil Teststandard for treaksialforsøk og ødometerforsøk A A1 A B B1 B33 B B77 C C1 C3 C C5 C66 C7 C8 T T1 T3 T9 T11 T1 Fys-Ark Gården AS / Reguleringsplan Årnes / 153 Rapport nr.1 / QM

6 6 1 Innledning 1.1 Formål Løvlien Georåd AS har, på oppdrag fra Fys-Ark Gården AS, utført u grunnundersøkelser på tomt 169/79 og 63 på Årnes i Nes kommune. Områdets beliggenhet er e vist på oversikstskart på side 3. Formålet med undersøkelsene er å vurdere muligheter for utførelse av en boligblokk med 6 etasjer samt parkeringskjeller. Foreliggende rapport er en ren datarapport som beskriver de utførtee undersøkelsene. 1. Oppdragsgiver Vår oppdragsgiver er Fys-Ark Gården AS, representert ved Kjell Voksø. V 1.3 Underleverandører Akershus Grunnboring AS har utført grunnundersøkelsene og innmåling av borpunktene. Utførte undersøkelser.1 Utførte grunnundersøkelser (ref. Kapittel 3. i /1/) Feltundersøkelsene er utført iht. retningslinjer beskrevet i ref. //. Feltundersøkelsene ble utført av Akershuss Grunnboring AS i perioden til Undersøkelsene ble utført med hydraulisk beltegående borerigg at typen Geotech 67. I tabell 1 har vi oppsummert utførte grunnundersøkelser påå tomta. Tabell 1: Oversikt over grunnundersøkelser Borpunkt TOT X X X X X X X CPTU X X Prøveserie Poseprøve Ø5 mm 6 stk stk 5 stk stk 3 stk Det ble utført 7 totalsonderinger, CPTU-sonderinger, og tatt 3 prøveserie med opptak av 15 representative poseprøver og 7 stk 5 mm sylinderprøver. Borpunktenes beliggenhet er vist på situasjonsplan, bilag A1. Sonderingene er vist som enkeltboringer på p bilag B1 B7 og sonderingsmetodene er forklart i bilag T1 og T3. Se bilag T9 for kaliberingsskjema for benyttet sonde. Utført totalsondering i punkt viser negativ bormotstand. Dette kommer av at det var null motstand på borkronen, sensorene på borriggen er ikkee kalibrert for negativ motstand, m sonderingen må dermedd tolkes som at det er null motstand der det fremvises negativ motstand. Fys-Ark Gården AS / Reguleringsplan Årnes / 153 Rapport nr.1 / QM

7 7. Målearbeid Borpunktene er innmålt av Akershus Grunnboring AS ved Knut Olav Gjerstad. På grunnlag av utførte grunnundersøkelser og målearbeid er det laget en koordinat-- i ref. /3/. og borpunktliste, se bilag A..3 Laboratorieundersøkelser Laboratorieundersøkelsene er utført iht. retningslinjer beskrevet Resultatenee fra laboratorieanalysene er vist på bilag C1 C8 og forklaring avv løsmasseprofil er vist på bilag T11. Teststandard for treaksialforsøkk og ødometerforsøk err vist på bilag T Poseprøver På poseprøvene er det utført visuell beskrivelse, klassifisering samtt måling av vanninnhold (w)..3. Sylinderprøver Ø5mm kompositt På sylinderprøvene er det utført visuell beskrivelse, klassifisering, målingg av vanninnhold (w), måling av romvekt (γ), samt måling av udrenert skjærfasthet (su) u vha. konus- og enaksialforsøk. Videre er det utført treaksialforsøk og ødometerforsøk. Laboratorieundersøkelsene som ble utført er oppsummert i Tabell under. Tabell : Oversikt over laboratorieundersøkelserr Kode iht. ref. // Beskrivelse 1.11 Visuell klassifisering 1. Vanninnhold (ω) mm sylinder leire 1.11 Treaksialforsøk 1. Ødometerforsøk Antall Beskrivelse 3.1 Topografi/omgivelser Tomta er relativt flat i vestre del og mot vest er tomta avgrensett av Øvre Hagaveg. I øst grenserr tomta mot eksisterende bygg. Terrenget i området stiger generelt mot m øst somm vist på situasjonsplan. Det er et høydedrag i retning sørøst på nivå omkring kote +11, og høydeforskjellen er ca. 13 meter. 3. Løsmasser Fra NGUs løsmassekart ref. /5/ forventes dett tykk havavsetning i det aktuelle området, se kartutsnitt på Figur. Fys-Ark Gården AS / Reguleringsplan Årnes / 153 Rapport nr.1 / QM

8 8 Figur Kvartærgeologisk løsmassekart Tykk havavsetning Elveavsetning Kilde: Totalsonderingene indikerer at det er meter fyllmasser og sand over leire. Løsmasseprofilet fra prøvetakingene i punkt, 5 og 7 viser at grunnen består av sand og siltig s tørrskorpeleire med enkelte sandkorn ned til ca 3 m. Målt vanninnhold varierer mellomm w = %. Videre er det homogen leire ned til t 6 7 m dybde. Målt vanninnhold er varierer mellom w = 8 51 %. Udrenert skjærstyrke er målt mellom s u = 3 3 kpa, og sensitiviteten varierer mellom S t = 3 5, som indikerer at leira er meget sensitiv. Målt romvekt er mellomm γ = 18,3-18,5 kn/m 3. Det er registrert kvikkleire under 7 m dybde. Målt vanninnhold er varierer v mellom w = 8 39 %. Udrenert skjærstyrke er målt mellom 3 kpa, og sensitiviteten S t er større e enn 63, som indikererr at leira er meget sensitiv. Målt romvekt er målt mellom γ = 18,7 19,51 kn/m Berg Dybde til berg er mellom, m og 11,5 m i våre borpunkt. Fys-Ark Gården AS / Reguleringsplan Årnes / 153 Rapport nr.1 / QM

9 9 3. Grunnvann Det ble sattt ned et hydraulisk piezomete ved borpunkt 5 og grunnvannstanden ble avlest den Det er registrert grunnvann ca.,3 m under terreng. Referanser /1/ NS-EN :+NA: :8 // Håndbok 15 Feltundersøkelser, retningslinjer Statens vegvesen, 1997 /3/ Håndbok 1 Laboratorieundersøkelser Statens vegvesen, 5 // «NGFs beskrivelsestekster for grunnundersøkelser,» Norsk Geoteknisk Forening, 199, rev. 8. /5/ «Nasjonal løsmassedatabase,» [Internett]. Available: /kart/losmasse/. Norges Geologisk Undersøkelse. Fys-Ark Gården AS / Reguleringsplan Årnes / 153 Rapport nr.1 / QM

10 Elvesletta Ingeberg Telefon: E-post:

11 Elvesletta Ingeberg Telefon: E-post:

12 Elvesletta Ingeberg Telefon: E-post:

13 Elvesletta Ingeberg Telefon: E-post:

14 Elvesletta Ingeberg Telefon: E-post:

15 q t Spissmotstad, kpa f s Sidefriksjon, kpa Poretrykk Poretrykk, kpa 6 u u u Dybde, m Oppdragsgiver: Fys-Ark Gården AS Prosjekt: Reguleringsplan Årnes Tekst: CPTu-sondering - resultat Bilag: B Dato: 7 Ansvarlig: QM Prosjekt nr: 153 Borhull: Kontrollert: PL

16 Bq Poretrykksforhold, [ ],5 1 1, Helningsavvik Helningsvinkel,,5 1 1,5, Overkonsolideringsgrad, [ ] OCR OCR design Dybde, m Oppdragsgiver: Fys-Ark Gården AS Prosjekt: Reguleringsplan Årnes Tekst: CPTu-sondering - resultat Bilag: B5 Dato: 7 Ansvarlig: QM Prosjekt nr: 153 Borhull: Kontrollert: PL

17 q t Spissmotstad, kpa f s Sidefriksjon, kpa Poretrykk Poretrykk, kpa 6 u u u Dybde, m Oppdragsgiver: Fys-Ark Gården AS Prosjekt: Reguleringsplan Årnes Tekst: CPTu-sondering - resultat Bilag: B6 Dato: 7 Ansvarlig: QM Prosjekt nr: 153 Borhull: 5 Kontrollert: PL

18 Bq Poretrykksforhold, [ ],5 1 1, Helningsavvik Helningsvinkel,,5 1 1, Overkonsolideringsgrad, [ ] OCR OCR design Dybde, m Oppdragsgiver: Fys-Ark Gården AS Prosjekt: Reguleringsplan Årnes Tekst: CPTu-sondering - resultat Bilag: B7 Dato: 7 Ansvarlig: QM Prosjekt nr: 153 Borhull: 5 Kontrollert: PL

19 QM

20 QM

21 QM

22 Skjærspenning [kpa] Skjærspenning [kpa] 35 Enaks punkt lab 6 5,-5,5 m lab 7 7,-7,5 m lab 8 8,-8,5 m lab 9 9,-9,5 m Tøyning [%] PrøveID Maks. τ [kpa] Ved tøyning ϵ [%] τ ved 15% tøyning [kpa] lab 6 5,-5,5 m lab 7 7,-7,5 m lab 8 8,-8,5 m lab 9 9,-9,5 m 3,,3 1,7 9,8 3,5, 3,6,6 35 Enaks punkt lab 1,-,5 m lab 15 6,-6,5 m lab 16 8,3-8, m Tøyning [%] PrøveID Maks. τ [kpa] Ved tøyning ϵ [%] τ ved 15% tøyning [kpa] lab 1,-,5 m lab 15 6,-6,5 m lab 16 8,3-8, m 8,7 5,1 19,3,,,8 Prosjekt: Bilag Prosjekt nr: Reguleringsplan Årnes C 153 Oppdragsgiver Dato: Sted Fys-Ark Gården AS Årnes, Nes Beskrivelse Ansvarlig: Kontrollert: Presentasjon av enakstester KS QM

23 Effektiv radiell spenning, σ' 3 [kpa] 8, 7, 6, 5,, 3,, 1,, 35, 3, 5,, 15, 1, 5,,, -1, (Sig_1'-Sig_3')/ ϵ =,% ϵ =,5% ϵ = 1% ϵ = % ϵ = 3% ϵ = 5% ϵ = 1% Skjærspenning, τ = (σ 1 '-σ 3 ')/ [kpa] Dato prøvetagning Dato forsøk Dybde 7,3 m Lab nr. Konsolidert spenning σ' 1 [kpa] 9,3 Konsolidert spenning σ' 3 [kpa] 7, Type forsøk lab 7 Oppdragsgiver: Bilag: Prosjekt nr: Fys-Ark Gården AS C5 153 Prosjekt: Side Borpunkt: Reguleringsplan Årnes 1 Punkt Tekst: Ansvarlig: Kontrollert: Treaksialforsøk, τ max vs σ' 3 KS QM

24 Poretrykk, u [kpa] Skjærspenning, τ = (σ a '-σ r ')/ [kpa], 35, 3, 5,, 15, 1, 5,,,,, 6, 8, 1, 1, 1, 16, Aksialtøyning, ϵ a [%] ,,, 6, 8, 1, 1, 1, 16, Aksialtøyning, ϵ a [%] Dato prøvetagning Dato forsøk Dybde 7,3 m Lab nr. lab 7 Maks skjærspenning [kpa] 38,1 Kommentar Ved ϵ a [%] 1, Oppdragsgiver: Bilag: Prosjekt nr: Fys-Ark Gården AS C5 153 Prosjekt: Side Borpunkt: Reguleringsplan Årnes Punkt Tekst: Ansvarlig: Kontrollert: Treaksialforsøk, τ og u mot ϵ a KS QM -

25 Gjennsomsnittlig spenning, p' = (σ' a +*σ' r) /3 ved aktiv; p' = (*σ' a +σ' r) /3 ved passiv[kpa] 9, 8, 7, 6, 5,, 3,, 1,, 8, 7, 6, 5,, 3,, 1,, q ϵ =,% ϵ =,5% ϵ = 1% ϵ = % ϵ = 3% ϵ = 5% ϵ = 1% q = (σ 1 '-σ 3 ') [kpa] Dato prøvetagning Dato forsøk Dybde 7,3 m Lab nr. Konsolidert spenning σ' 1 [kpa] 9,3 Konsolidert spenning σ' 3 [kpa] 7, Type forsøk lab 7 Oppdragsgiver: Bilag: Prosjekt nr: Fys-Ark Gården AS C5 153 Prosjekt: Side Borpunkt: Reguleringsplan Årnes 3 Punkt Tekst: Ansvarlig: Kontrollert: Treaksialforsøk, q - p KS QM

26 Utpresset vann ved konsolidering [cm 3 ] Endring av volum ved konsolidering dv/v i [%] sqrt (T) [sek,5 ] ,5 1 1,5,5 3 sqrt (T) [sek,5 ] Dato prøvetagning Volumtøyning, dv kons. /V i [%] Dato forsøk ,1 Lab nr lab 7 ϒ før [kn/m 3 ] 18,8 ϒ etter [kn/m 3 ] 18,8 w før [%] 36,7 w etter [%] 35,7 Oppdragsgiver: Bilag: Prosjekt nr: Fys-Ark Gården AS C5 153 Prosjekt: Side Borpunkt: Reguleringsplan Årnes Punkt Tekst: Ansvarlig: Kontrollert: Treaksialforsøk, konsolidering KS QM

27 Effektiv radiell spenning, σ' 3 [kpa] 1, 9, 8, 7, 6, 5,, 3,, 1,, 6, 5,, 3,, 1,, (Sig_1'-Sig_3')/ ϵ =,% ϵ =,5% ϵ = 1% ϵ = % ϵ = 3% ϵ = 5% ϵ = 1% Skjærspenning, τ = (σ 1 '-σ 3 ')/ [kpa] Dato prøvetagning Dato forsøk Dybde 9,6 m Lab nr. Konsolidert spenning σ' 1 [kpa] 115,1 Konsolidert spenning σ' 3 [kpa] 9,5 Type forsøk lab 9 Oppdragsgiver: Bilag: Prosjekt nr: Fys-Ark Gården AS C6 153 Prosjekt: Side Borpunkt: Reguleringsplan Årnes 1 Punkt Tekst: Ansvarlig: Kontrollert: Treaksialforsøk, τ max vs σ' 3 KS QM

28 Poretrykk, u [kpa] Skjærspenning, τ = (σ a '-σ r ')/ [kpa] 6, 5,, 3,, 1,,,,, 6, 8, 1, 1, 1, 16, Aksialtøyning, ϵ a [%] ,,, 6, 8, 1, 1, 1, 16, Aksialtøyning, ϵ a [%] Dato prøvetagning Dato forsøk Dybde 9,6 m Lab nr. lab 9 Maks skjærspenning [kpa] 8, Kommentar Ved ϵ a [%] 1, Oppdragsgiver: Bilag: Prosjekt nr: Fys-Ark Gården AS C6 153 Prosjekt: Side Borpunkt: Reguleringsplan Årnes Punkt Tekst: Ansvarlig: Kontrollert: Treaksialforsøk, τ og u mot ϵ a KS QM -

29 Gjennsomsnittlig spenning, p' = (σ' a +*σ' r) /3 ved aktiv; p' = (*σ' a +σ' r) /3 ved passiv[kpa] 1, 1, 8, 6,,,, 1, 1, 8, 6,,,, q ϵ =,% ϵ =,5% ϵ = 1% ϵ = % ϵ = 3% ϵ = 5% ϵ = 1% q = (σ 1 '-σ 3 ') [kpa] Dato prøvetagning Dato forsøk Dybde 9,6 m Lab nr. Konsolidert spenning σ' 1 [kpa] 115,1 Konsolidert spenning σ' 3 [kpa] 9,5 Type forsøk lab 9 Oppdragsgiver: Bilag: Prosjekt nr: Fys-Ark Gården AS C6 153 Prosjekt: Side Borpunkt: Reguleringsplan Årnes 3 Punkt Tekst: Ansvarlig: Kontrollert: Treaksialforsøk, q - p KS QM

30 Utpresset vann ved konsolidering [cm 3 ] Endring av volum ved konsolidering dv/v i [%] sqrt (T) [sek,5 ] ,5 1 1,5,5 sqrt (T) [sek,5 ] Dato prøvetagning Volumtøyning, dv kons. /V i [%] Dato forsøk ,3 Lab nr lab 9 ϒ før [kn/m 3 ] 19,9 ϒ etter [kn/m 3 ],1 w før [%] 7,5 w etter [%],5 Oppdragsgiver: Bilag: Prosjekt nr: Fys-Ark Gården AS C6 153 Prosjekt: Side Borpunkt: Reguleringsplan Årnes Punkt Tekst: Ansvarlig: Kontrollert: Treaksialforsøk, konsolidering KS QM

31 M [kpa] ϵ [-] Aksialspenning [kpa] ,,,6,8,1,1, Aksialspenning [kpa] Dato prøvetagning Dato forsøk Dybde 5, m Lab nr. Tyngdetetthet ved start av prøving 18,5 Vanninnhold ved start av prøving 39, lab 6 Kommentar - Oppdragsgiver: Bilag: Prosjekt nr: Fys-Ark Gården AS C7 153 Prosjekt: Side Borpunkt: Reguleringsplan Årnes 1 Punkt Tekst: Ansvarlig: Kontrollert: Ødometerforsøk, ϵ&m vs σ' KS QM

32 Tøyningshastighet (hel) [%/time] Poretrykksforhold (stiplet) [%] c v [m /år] k [m/år],18,16,1,1,1,8,6,, Aksialspenning [kpa] Aksialspenning [kpa] Aksialspenning [kpa] Dato prøvetagning Dato forsøk Dybde 5, m Lab nr. lab 6 Tyngdetetthet ved start av prøving 18,5 Vanninnhold ved start av prøving 39,1 Kommentar - Oppdragsgiver: Bilag: Prosjekt nr: Fys-Ark Gården AS C7 153 Prosjekt: Side Borpunkt: Reguleringsplan Årnes Punkt Tekst: Ansvarlig: Kontrollert: Ødometerforsøk, k, c v & tøyningshast. KS QM

33 M [kpa] ϵ [-] Aksialspenning [kpa] ,,,6,8,1,1, Aksialspenning [kpa] Dato prøvetagning Dato forsøk Dybde 8,15 m Lab nr. Tyngdetetthet ved start av prøving 18,8 Vanninnhold ved start av prøving 35, lab 8 Kommentar - Oppdragsgiver: Bilag: Prosjekt nr: Fys-Ark Gården AS C8 153 Prosjekt: Side Borpunkt: Reguleringsplan Årnes 1 Punkt Tekst: Ansvarlig: Kontrollert: Ødometerforsøk, ϵ&m vs σ' KS QM

34 Tøyningshastighet (hel) [%/time] Poretrykksforhold (stiplet) [%] c v [m /år] k [m/år],16,1,1,1,8,6,, Aksialspenning [kpa] Aksialspenning [kpa] Aksialspenning [kpa] Dato prøvetagning Dato forsøk Dybde 8,15 m Lab nr. lab 8 Tyngdetetthet ved start av prøving 18,8 Vanninnhold ved start av prøving 35,3 Kommentar - Oppdragsgiver: Bilag: Prosjekt nr: Fys-Ark Gården AS C8 153 Prosjekt: Side Borpunkt: Reguleringsplan Årnes Punkt Tekst: Ansvarlig: Kontrollert: Ødometerforsøk, k, c v & tøyningshast. KS QM

35 Eksempel på totalsondering m/ forklaring Bilag T 1

36 Prinsipp Forklaring av trykksondering (CPTU) Trykksondering, CPT (cone penetration test), med poretrykksmåling blir gjerne forkortet CPTU. Sonderingen utføres ved at en sylindrisk sonde med konisk spiss presses ned i grunnen med konstant penetrasjonshastighet mm/s. Under nedpressingen måles kraften mot den koniske spissen, poretrykket like bak spissen og sidefriksjon mot friksjonshylse på den sylindriske delen. Bilag T3

37

38 Forklaring av løsmasseprofil Bilag T11

39 TESTSTANDARD FOR TREAKSIAL- OG ØDOMETERFORSØK Geolab hos Løvlien Georåd utfører spesialforsøk etter følgende standarder, så sant ikke oppdragsgiver kommer med andre krav og spesifikasjoner: Treaksialforsøk Forsøkene utføres normalt på 1 cm høye prøvestykker av 5 mm sylinderprøver. Prøven bygges inn med filter i begge ender og et stempel på toppen. Prøven omsluttes på sidene av en gummihud og cellen fylles med vann. Som standard benyttes anisotrop konsolidering etter opplysninger gitt av saksbehandler, eller vurdert ut i fra følgende tabeller: Konsolidering av prøver: Dybde: Opparbeidelse celletrykk Opparbeidelse deviator til 1 meter 6 min. 5 min. 1 til meter 9 min. 6 min. til 3 meter 1 min. 75 min. Fastsettelse av K : Fasthet leire S u K Faste > 5,6 Middels 5-5,7 Bløte >5,8 Usikkerhet Volumet av utpresset porevann blir målt under konsolideringen, og kan brukes som et mål på graden av prøveforstyrrelse. En indikasjon vil være: - 5 cm 3 - vol. % godt forsøk 5-1 cm3 - vol. % akseptabelt forsøk > 1 cm3 > vol. % dårlig forsøk Ødometerforsøk Forsøkene kjøres med kontinuerlig påsetting av lasten og med konstant deformasjonshastighet, CRS. Hastigheten settes etter følgende kriterier: Materiale Leirinnhold Hastighet Tidsforbruk ved gitt deformasjon Avlesning % %/time 1 % 1 % 15 % Leire > 5,5 t 8 t 6 t 18 sek. Leire 3-5,5 t t 3 t 9 sek. Leire, siltig 15-3,75 13,3 t 16 t t 6 sek. Silt, leirig ,5 6,7 t 8 t 1 t 3 sek. Silt < 5 3, 3,3 t t 5 t 1 sek. Prøvemetode iht. NS 818. Standard prøvestørrelse er 5 mm. diameter og mm. høyde. Bilag T1

Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Jessheim Adresse: Gnr: 7 Bnr: 186

Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Jessheim Adresse: Gnr: 7 Bnr: 186 2 Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Jessheim Adresse: Gnr: 7 Bnr: 186 Tiltakshaver: - Oppdragsgiver: Energivegen 4 Jessheim AS Rapport: 16241 rapport nr.1 Rapporttype: Geoteknisk datarapport Stikkord:

Detaljer

Geotekniske undersøkelser, laboratorieundersøkelser Sone 32V, Ø , N

Geotekniske undersøkelser, laboratorieundersøkelser Sone 32V, Ø , N 2 Fylke: Akershus Kommune: Rælingen Sted: Adresse: Torvavegen Gnr: 14 Bnr: 31 Tiltakshaver: - Oppdragsgiver: Jacaranda Eiendom AS Rapport: 1647 rapport nr.1 Rapporttype: Geoteknisk datarapport Stikkord:

Detaljer

Fylke: Oslo Kommune: Oslo Sted: Alfaset Adresse: Alfasetveien Gnr: 117 Bnr: 50

Fylke: Oslo Kommune: Oslo Sted: Alfaset Adresse: Alfasetveien Gnr: 117 Bnr: 50 2 Fylke: Oslo Kommune: Oslo Sted: Alfaset Adresse: Alfasetveien Gnr: 117 Bnr: 50 Tiltakshaver: - Oppdragsgiver: Hr Prosjekt AS Rapport: 14361 rapport nr.1 Rapporttype: Geoteknisk datarapport Stikkord:

Detaljer

Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Ekornrudskogen Adresse: Gnr: 81 Bnr: 41

Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Ekornrudskogen Adresse: Gnr: 81 Bnr: 41 2 Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Ekornrudskogen Adresse: Gnr: 81 Bnr: 41 Tiltakshaver: - Oppdragsgiver: Grefsen Eiendom AS Rapport: 16317 rapport nr.1 Rapporttype: Geoteknisk datarapport Stikkord:

Detaljer

Aalerudmyra AS. Ålerud gård, oppfylling. Geoteknisk prosjekteringsrapport nr. 1 rev01. Bildet tatt på tomta

Aalerudmyra AS. Ålerud gård, oppfylling. Geoteknisk prosjekteringsrapport nr. 1 rev01. Bildet tatt på tomta Aalerudmyra AS Ålerud gård, oppfylling Geoteknisk prosjekteringsrapport 15147 nr. 1 rev01 Bildet tatt på tomta Prosjektnr: 15147 Dato: Saksbehandler: Kundenr: 10297 Dato: Kollegakontroll: 2 Fylke: Akershus

Detaljer

Grefsen Eiendom AS. Nordbymoen 5/11, Jessheim, Ullensaker kommune. Geoteknisk datarapport nr. 1. Bilde fra borpunkt 8 i retning nord

Grefsen Eiendom AS. Nordbymoen 5/11, Jessheim, Ullensaker kommune. Geoteknisk datarapport nr. 1. Bilde fra borpunkt 8 i retning nord Grefsen Eiendom AS Nordbymoen 5/11, Jessheim, Ullensaker kommune Geoteknisk datarapport 16304 nr. 1 Bilde fra borpunkt 8 i retning nord Prosjektnr: 16304 Dato: Saksbehandler: Kundenr: 11024 Dato: Kollegakontroll:

Detaljer

Fylke: Akershus Kommune: Skedsmo Sted: Skjetten Adresse: Skjettenveien m. fl. Gnr/bnr: 275/17 m.fl.

Fylke: Akershus Kommune: Skedsmo Sted: Skjetten Adresse: Skjettenveien m. fl. Gnr/bnr: 275/17 m.fl. 2 Fylke: Akershus Kommune: Skedsmo Sted: Skjetten Adresse: Skjettenveien m. fl. Gnr/bnr: 275/17 m.fl. Tiltakshaver: - Oppdragsgiver: Hjellnes Consult AS Rapport: 14337 rapport nr.1 Rapporttype: Geoteknisk

Detaljer

Geotekniske undersøkelser, laboratorieundersøkelser Sone 32V, Ø613408, N

Geotekniske undersøkelser, laboratorieundersøkelser Sone 32V, Ø613408, N 2 Fylke: Akershus Kommune : Gjerdrum Sted: Ask Adresse: Gnr: 42 Bnr: 102 Tiltakshaver: - Oppdragsgiver: Urbanium AS Rapport: 15444 ra pport nr.1 Rapporttype: Geoteknisk datarapport Stikkord: Geotekniske

Detaljer

GS-VEG LANGS LOSBYVEIEN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Eksisterende grunnundersøkelser 2. 3 Feltarbeider 2. 4 Laboratorieundersøkelser 2

GS-VEG LANGS LOSBYVEIEN INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Eksisterende grunnundersøkelser 2. 3 Feltarbeider 2. 4 Laboratorieundersøkelser 2 NOVEMBER 2014 LØRENSKOG KOMMUNE GS-VEG LANGS LOSBYVEIEN GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER, DATARAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norway TLF +47 02694 WWW COWI.com INNHOLD

Detaljer

R Spongdal gamle skole, supplerende grunnundersøkelser

R Spongdal gamle skole, supplerende grunnundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1643-4 Spongdal gamle skole, supplerende grunnundersøkelser 1.12.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Eierskapsenheten vurderer å omregulere eiendommene

Detaljer

R.1633-rev.01 Rydningen kvikkleiresone

R.1633-rev.01 Rydningen kvikkleiresone Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1633-rev.01 Rydningen kvikkleiresone 10.06.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Rydningen kvikkleiresone er bebygd, med unntak av skråningene mot Uglabekken

Detaljer

Fylke: Akershus Kommune: Skedsmo Sted: Lillestrøm Adresse: Nittedalsgata Gnr: 103 Bnr: 5; 6

Fylke: Akershus Kommune: Skedsmo Sted: Lillestrøm Adresse: Nittedalsgata Gnr: 103 Bnr: 5; 6 2 Fylke: Akershus Kommune: Skedsmo Sted: Lillestrøm Adresse: Nittedalsgata Gnr: 103 Bnr: 5; 6 Tiltakshaver: Skedsmo kommune Oppdragsgiver: Hjellnes Consult AS Rapport: 15260 nummer 1 Rapporttype: Geoteknisk

Detaljer

R.1677 Høgskoleringen Strindvegen

R.1677 Høgskoleringen Strindvegen Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1677 Høgskoleringen Strindvegen 10.07.2016 ...ruw.&~t.

Detaljer

AalerudmyraAS. Ålerudmyraskytebane,Ås. Geotekniskrapport 12258nr. 5, rev01

AalerudmyraAS. Ålerudmyraskytebane,Ås. Geotekniskrapport 12258nr. 5, rev01 AalerudmyraAS Ålerudmyraskytebane,Ås Geotekniskrapport 12258nr. 5, rev1 Bilde tatt fra fyllingsområdeundersøndrevoll i retningpunkt213-215 og 22-221, dato23.8.16 Prosjektnr:12258 Dato: Saksbehandler: Kundenr:1297

Detaljer

R.1657 Nedre Mule kvikkleiresone

R.1657 Nedre Mule kvikkleiresone Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1657 Nedre Mule kvikkleiresone 24.08.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt I januar 2015 fikk Trondheim kommune en bekymringsmelding fra NVE om mulig dårlig

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Oppdrag nr: 1350014934 G-rap-001-rev01 Dato: 23.05.2016 DIVISJON GEO, TRONDHEIM 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Prosjekt... 3 1.2 Oppdrag... 3 1.3 Innhold... 3 2 UNDERSØKELSER...

Detaljer

Statens Vegvesen Region Øst

Statens Vegvesen Region Øst Statens Vegvesen Region Øst Ny tverrveg, Jessheim Grunnundersøkelser, datarapport 11-143 nr. 1, revisjon 1 Figur 1 - Oversiktskart Prosjektnr: 11-143 Dato: Saksbehandler: Kundenr: 1770 Dato: Kvalitetsikrer:

Detaljer

GEOTEKNISK DATARAPPORT

GEOTEKNISK DATARAPPORT Regionalt kulturhus i Stjørdal REGIONALT KULTURHUS STJØRDAL STRATEGINOTAT GEOTEKNISK DATARAPPORT Rev. dato Kontroll Signatur Kommentar STRATEGINOTAT GEOTEKNISK DATARAPPORT 19.11.2010 Side: 1 av 1 DATARAPPORT

Detaljer

Notat RIG01 Kalberg nord

Notat RIG01 Kalberg nord Løvlien Georåd AS Elvesletta 35 2323 Ingeberg Telefon: 954 85 000 E-post: post@georaad.no www.georaad.no Notat RIG01 Kalberg nord Prosjektnr: 15157 Dato: Saksbehandler: Kundenr: 10044 Dato: Kvalitetsikrer:

Detaljer

Fylke: Akershus Kommune: Nes Sted: Hvamsmoen Adresse: Hvamsmovegen Gnr/Bnr: flere. Rapport: nummer 1 Geoteknisk vurderingsrapport Stikkord:

Fylke: Akershus Kommune: Nes Sted: Hvamsmoen Adresse: Hvamsmovegen Gnr/Bnr: flere. Rapport: nummer 1 Geoteknisk vurderingsrapport Stikkord: 2 Fylke: Akershus Kommune: Nes Sted: Hvamsmoen Adresse: Hvamsmovegen Gnr/Bnr: flere Tiltakshaver: Nes kommune Oppdragsgiver: Nes kommune Rapport: 13-9 nummer 1 Rapporttype: Geoteknisk vurderingsrapport

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Seilduksgata 25/felt B Seilduksgaten 25/31 AS Oppdrag nr: 6120708 og 6121054 Rapport nr. 1 Rev. 0 Dato: 22.3.2013 AVDELING GEOTEKNIKK, OSLO Fylke Oslo Kommune Oslo Sted

Detaljer

R.1531 UTLEIRA IDRETTSANLEGG

R.1531 UTLEIRA IDRETTSANLEGG R.1531 UTLEIRA IDRETTSANLEGG GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL 19.04.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal bygges nytt idrettsanlegg på Utleira. Tomta ligger i nærheten av

Detaljer

Fylke: Akershus Kommune: Asker Sted: Heggedal Adresse: Skoleveien 64 Gårdsnummer: 78 Bruksnummer: 1 og 28

Fylke: Akershus Kommune: Asker Sted: Heggedal Adresse: Skoleveien 64 Gårdsnummer: 78 Bruksnummer: 1 og 28 2 Fylke: Akershus Kommune: Asker Sted: Heggedal Adresse: Skoleveien 64 Gårdsnummer: 78 Bruksnummer: 1 og 28 Tiltakshaver: Asker kommune Oppdragsgiver: Asker kommune Rapport: 13-203 nr. 1 Rapporttype: Geoteknisk

Detaljer

R.1670 Amundsdalvegen pumpestasjon, alt. 1

R.1670 Amundsdalvegen pumpestasjon, alt. 1 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1670 Amundsdalvegen pumpestasjon, alt. 1 19.04.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim og Klæbu kommuner samarbeider om nye vann- og avløpsledninger

Detaljer

Fylke: Akershus Kommune: Lørenskog Sted: Finstadjordet Adresse: Losbyvegen 17 Gnr: 100 Bnr: 9, 179, 180

Fylke: Akershus Kommune: Lørenskog Sted: Finstadjordet Adresse: Losbyvegen 17 Gnr: 100 Bnr: 9, 179, 180 2 Fylke: Akershus Kommune: Lørenskog Sted: Finstadjordet Adresse: Losbyvegen 17 Gnr: 100 Bnr: 9, 179, 180 Tiltakshaver: Oppdragsgiver: Olavsgaard Eiendom AS Rapport: 11-283 nr. 1 Rapporttype: Geoteknisk

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Reg.plan Flatbostad Oppdrag nr: 1350014170 G-rap-001 Dato: 12.7.2016 DIVISJON GEO, TRONDHEIM 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Prosjekt... 4 1.2 Oppdrag... 4 1.3 Innhold...

Detaljer

SYKEHUSET LEVANGER - PSYKIATRILØFTET GEOTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE - DATARAPPORT

SYKEHUSET LEVANGER - PSYKIATRILØFTET GEOTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE - DATARAPPORT Utgiver: Firma: COWI AS Kontraktsnr.: 9710 Kontraktsnavn: Sykehuset Levanger - Psykiatriløftet Bygningsavsnitt/geografisk plassering: ID-nr./artikkel: Innkjøpsordrenr.: Status: Fase: Anbudsprosjekt Distribusjon:

Detaljer

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Jarlsberg Hovedgård. Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Jarlsberg Hovedgård Tønsberg, Kjelle næringsområde Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 110902r1 6. mai 2014 RAPPORT Prosjekt: Tønsberg, Kjelle næringsområde Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Detaljregulering Oppvekstjordet Gjerdrum Kommune Oppdrag nr: 13522113 Rapport nr. 1 Dato: 16.6.217 AVDELING GEOTEKNIKK, ØST OG SØR Fylke Akershus Kommune Gjerdrum Sted

Detaljer

R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER

R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER R.1485 BRATSBERG OG DIGRE KVIKKLEIRESONER GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STUBBAN TILLER BRATSBERG 12.06.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt NVEs kvikkleiresoner 403 Bratsberg og 404 Digre ligger i et tynt

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Rødøy kommune Oppdrag nr: 135129 Rapport nr. 1 Dato: 6.8.215 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Prosjekt... 3 1.2 Innhold... 3 2 UNDERSØKELSER...

Detaljer

FV 109 ALVIM - TORSBEKKDALEN

FV 109 ALVIM - TORSBEKKDALEN NOVEMBER 213 FV 19 ALVIM - TORSBEKKDALEN DATARAPPORT SUPPLERENDE GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 65 Oslo TLF +47 2694 WWW cowi.no NOVEMBER 213 FV 19

Detaljer

R.1576 Blomsterbyen kvikkleirekartlegging

R.1576 Blomsterbyen kvikkleirekartlegging Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1576 Blomsterbyen kvikkleirekartlegging Dato: 28.01.2014 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Kvikkleiresonen 189 Nardro Nordre, ligger i et bebygd område i og

Detaljer

Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Jessheim Adresse: Ringvegen/Tverrvegen. Kalksement, laboratorieundersøkelser Sone 32V Ø N

Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Jessheim Adresse: Ringvegen/Tverrvegen. Kalksement, laboratorieundersøkelser Sone 32V Ø N 2 Fylke: Akershus Kommune: Ullensaker Sted: Jessheim Adresse: Gnr: flere Bnr: flere Ringvegen/Tverrvegen Tiltakshaver: Statens Vegvesen Oppdragsgiver: Rambøll AS Rapport: 11-143 nr. 3 Rapporttype: Geoteknisk

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Ny terminalkai Bodø Oppdrag nr: 1350003984 Rapport nr. 01 Dato: 30.6.2014 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Prosjekt... 4 1.2 Oppdrag...

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Bjugn kommune Reguleringsplan Sentrumskjernen Oppdrag nr.: 1358386 Rapport nr. 1 Dato: 17.4.215 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 Prosjekt...

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE Rom Eiendom AS B3 Jernbanebrygga, Fredrikstad Oppdrag nr: 1350000053 Rapport nr. 1 Dato: 29.10.2014 AVDELING GEO & MILJØ, TRONDHEIM OG OSLO Fylke Østfold Kommune Fredrikstad

Detaljer

R.1665 Amundsbekken - Solemsbekken, rørbru

R.1665 Amundsbekken - Solemsbekken, rørbru Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1665 Amundsbekken - Solemsbekken, rørbru 08.02.2016 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim og Klæbu kommuner har innledet samarbeider om nye vann- og

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN RV. 111 RUNDKJØRING RÅDHUSVEIEN

DETALJREGULERINGSPLAN RV. 111 RUNDKJØRING RÅDHUSVEIEN FEBRUAR 2015 STATENS VEGVESEN REGION ØST DETALJREGULERINGSPLAN RV. 111 RUNDKJØRING RÅDHUSVEIEN VEDLEGG A4 (2 AV 3) TIL DETALJREGULERINGSPLAN PLANID 010526031 GEOTEKNISKE GRUNNUNDERSØKELSER, DATARAPPORT

Detaljer

Geoteknikk. Kv. Gs-veg Hafstad - Vievegen/Brulandsvellene Geoteknisk datarapport Førdepakken tiltak 10. Ressursavdelinga.

Geoteknikk. Kv. Gs-veg Hafstad - Vievegen/Brulandsvellene Geoteknisk datarapport Førdepakken tiltak 10. Ressursavdelinga. Region vest Ressursavdelinga Geo- og skredseksjonen 217-1-5 Geoteknikk Kv. Gs-veg Hafstad - Vievegen/Brulandsvellene Geoteknisk datarapport Førdepakken tiltak 1 Førde kommune Ressursavdelinga Oppdragsrapport

Detaljer

R BJØRNDALEN Ny gang og sykkelbru

R BJØRNDALEN Ny gang og sykkelbru R.1507-2 BJØRNDALEN Ny gang og sykkelbru GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPORT STAVSET STUBBAN SAUPSTAD TILLER KLETT 06.02.2013 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal bygges ny gang- og sykkelbru i Bjørndalen. Sweco

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE AS Melhus Tomteselskap Korsvegen, Melhus Oppdrag nr: 1350009370 Rapport nr. 1 Dato: 11.05.2015 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Prosjekt...

Detaljer

Oppdrag: Bårliskogen (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 43 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 24.04.15

Oppdrag: Bårliskogen (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 43 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 24.04.15 DATARAPPORT Oppdrag: (Bårlibråten 11-13) Vår ref.: GBTh Side: 1 av 43 Oppdragsgiver: HR Prosjekt AS Rev: 01 Dato: 24.04.15 Prosjekt nr: 2795_028 Saksbehandler: Gunnlaugur Thorbergsson Til: Leif Kirkholm

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Bjugn kommune Bekkefaret, Botngård Oppdrag nr: 1350008379 Rapport nr. 1 Dato: 26.03.2015 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Prosjekt...

Detaljer

Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn

Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn DATARAPPORT Studentboliger Kjølnes, Porsgrunn OPPDRAGSGIVER Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel) EMNE Datarapport grunnundersøkelser DATO / REVISJON: 22 mai 214 / 1 DOKUMENTKODE: 81493-RIG-RAP-1 Denne

Detaljer

Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Datarapport

Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Datarapport Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Datarapport 20130459-01-R 9. august 2013 Rev. nr.: 0 Prosjekt Prosjekt: Områdestabilitet gangvei, Nerdrum, Fet kommune Dokumentnr.: 20130459-01-R Dokumenttittel:

Detaljer

RAPPORT. Asplan Viak AS. Tønsberg. Kjellengveien støttemur Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Asplan Viak AS. Tønsberg. Kjellengveien støttemur Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Asplan Viak AS Tønsberg. Kjellengveien støttemur Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 111975r1 21. januar 2016 RAPPORT Prosjekt: Tønsberg. Kjellengveien støttemur Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUN N UN DERSØKELSE Risvollan Borettslag Asbjørn Øverås veg 1 Velferdsbygg Risvollan Oppdrag nr: 6120141 Rapport nr. 1 Dato: 6.7.2012 AVDELING GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 IN

Detaljer

Geoteknikk. E14 Forra bru Geoteknisk datarapport. Ressursavdelinga. Nr Region midt. Berg- og geoteknikkseksjonen

Geoteknikk. E14 Forra bru Geoteknisk datarapport. Ressursavdelinga. Nr Region midt. Berg- og geoteknikkseksjonen Geoteknikk E14 Forra bru Geoteknisk datarapport O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi na g e n Nr. 2012135559-27 Region midt Ressursavdelinga Berg- og geoteknikkseksjonen 2013-06-10

Detaljer

DATARAPPORT GEOTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT GEOTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE RAPPORT 13.8.2013 DATARAPPORT GEOTEKNISK GRUNNUNDERSØKELSE Sørkedalsveien 54, Oslo kommune Sendt til: Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten v/ Natalia Fjelddalen Rapport nummer 13509120114-1 GEOTEKNISK DATARAPPORT

Detaljer

Fylke: Vestfold Kommune: Sande Sted: Lersbrygga Adresse: Lersbrygga 21 Gnr/Bnr: 121/50. Læringsverkstedet Prosjektutvikling AS

Fylke: Vestfold Kommune: Sande Sted: Lersbrygga Adresse: Lersbrygga 21 Gnr/Bnr: 121/50. Læringsverkstedet Prosjektutvikling AS 2 Fylke: Vestfold Kommune: Sande Sted: Lersbrygga Adresse: Lersbrygga 21 Gnr/Bnr: 121/50 Tiltakshaver: Læringsverkstedet Prosjektutvikling AS Oppdragsgiver: Læringsverkstedet Prosjektutvikling AS Rapport:

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Peckelsgate 5 Oppdrag nr: 1350012151 Rapport nr. 1, Rev. 0 Dato: 18.12.2015 AVDELING GEOTEKNIKK, ØST OG SØR Fylke Buskerud Kommune Kongsberg Sted Kongsberg UTM (Euref

Detaljer

Geoteknisk datarapport

Geoteknisk datarapport Oslo kommune Geoteknisk datarapport Teglverksdammen, Oslo 13-1- Oppdragsnr.: 513381 Oppdragsnr.: 513381 Dokument nr.: NO-RA-3 Geoteknisk datarapport Teglverksdammen, Oslo Revisjon: Innhold 1 Oppdrag 5

Detaljer

R.1563-6 Ristan, bekk 8

R.1563-6 Ristan, bekk 8 Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1563-6 Ristan, bekk 8 Dato: 04.06.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Etter kvikkleireskredet i øvre del av Ristavassdraget på Byneset i januar 2012, besluttet

Detaljer

R.1560 AASTA HANSTEENS VEG 1

R.1560 AASTA HANSTEENS VEG 1 R.1560 AASTA HANSTEENS VEG 1 GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT ILA BYÅSEN MOHOLT SLUPPEN 21.11.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal bygges nytt bofellesskap i Aasta Hansteens veg 1. I forbindelse med

Detaljer

R.1685 Tillerbrua-Kambrua. Trase langs veg

R.1685 Tillerbrua-Kambrua. Trase langs veg Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1685 Tillerbrua-Kambrua. Trase langs veg 22.05.2017 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Det skal legges nye VA-ledninger fra Kambrua til Tillerbrua. Dette er

Detaljer

Vedlegg 4.2 RAPPORT. Asplan Viak AS. Horten. Natursenter, Borrevannet Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport

Vedlegg 4.2 RAPPORT. Asplan Viak AS. Horten. Natursenter, Borrevannet Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport RAPPORT Asplan Viak AS Horten. Natursenter, Borrevannet Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 112144 4. mai 2016 RAPPORT Prosjekt: Horten. Natursenter, Borrevannet Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

Torvik og Prestealleen

Torvik og Prestealleen Eid kommune Torvik og Prestealleen 2015-09-21 Oppdrags-rapport nr.: 5154577-RIG01 Norconsult AS Gotfred Lies plass 2, NO-6413 Molde Rapport tittel: Torvik og Prestealleen Rapport nr. Revisjon nr. : - :

Detaljer

Sone 329 Malvik og 330 Torp tilbudsforespørsel, grunnlag til NVE

Sone 329 Malvik og 330 Torp tilbudsforespørsel, grunnlag til NVE Sone 329 Malvik og 33 Torp tilbudsforespørsel, grunnlag til NVE Borprogram Det er satt opp totalsonderinger i alle sonderingspunkter. Omtrentlig plassering av planlagt utførte boringer er vist på tegning

Detaljer

Geoteknikk. Fv476/175 Auli - Haga Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr. 16/ Fv476 Hp 01 Km 1,3

Geoteknikk. Fv476/175 Auli - Haga Grunnundersøkelser for gs-veg. Ressursavdelingen. Nr. 16/ Fv476 Hp 01 Km 1,3 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknikk, berg- og geoteknikk Dato 2016-03-01 Geoteknikk Fv476/175 Auli - Haga Grunnundersøkelser for gs-veg Fv476 Hp 01 Km 1,3 Ressursavdelingen Nr. 16/26076-2 n

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Statens vegvesen, Region midt Rv 62 Bru 15-1119 Drivabrua og 1125 Driva GS-bru Oppdrag nr: 2100251 Rapport nr. 1 Dato: 05.11.2010 AVDELING GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Ørland Bygg AS Boligfelt Opphaug Oppdrag nr: 1350011027 Rapport nr. 1 Dato: 05.11.2015 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Prosjekt... 3 1.2

Detaljer

RAPPORT. Asplan Viak AS. Sande. Hanekleiva reguleringsplan Grunnundersøkelser. Datarapport r

RAPPORT. Asplan Viak AS. Sande. Hanekleiva reguleringsplan Grunnundersøkelser. Datarapport r RAPPORT Asplan Viak AS Sande. Hanekleiva reguleringsplan Grunnundersøkelser Datarapport 112131r1 22.06.16 RAPPORT Prosjekt: Sande. Hanekleiva reguleringsplan Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr:

Detaljer

Reguleringsplan Sjetne skole

Reguleringsplan Sjetne skole RAPPORT Reguleringsplan Sjetne skole OPPDRAGSGIVER Trondheim kommune EMNE DATO / REVISJON: 18. februar 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 416907-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Oppdrag nr: Rapport nr. G-rap-001 Dato: 30.11.2015 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM Fylke Nordland Kommune Sortland Sted Sigerfjord UTM Sone 33 Teg. 102 (05192-76172) Teg.

Detaljer

NOTAT. Geoteknisk vurdering. Oppdrag: VA Sanering Skrellen Vår ref.: GBTh Side: 1 av 6 Oppdragsgiver: Fredrikstads Kommune Rev: 1 Dato:

NOTAT. Geoteknisk vurdering. Oppdrag: VA Sanering Skrellen Vår ref.: GBTh Side: 1 av 6 Oppdragsgiver: Fredrikstads Kommune Rev: 1 Dato: NOTAT Oppdrag: VA Sanering Skrellen Vår ref.: GBTh Side: 1 av 6 Oppdragsgiver: Fredrikstads Kommune Rev: 1 Dato: 11.04.12 Prosjekt nr: Dokumentnummer: GEO-N-01 Saksbehandler: Gunnlaugur B. Thorbergsson

Detaljer

R.1556 BREIDABLIKK SKOLE/ HEIMDAL SAMFUNNSHUS

R.1556 BREIDABLIKK SKOLE/ HEIMDAL SAMFUNNSHUS R.1556 BREIDABLIKK SKOLE/ HEIMDAL SAMFUNNSHUS GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STAVSET STUBBAN TILLER HEIMDAL 17.01.2013 2 1. INNLEDNING Prosjekt Det skal legges nye spillvanns- og overvannsledninger i

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Grunnundersøkelser -Brekke Oppdrag nr: 1350020842 Rapport nr. 001 Dato: 10.03.2017 DIVISJON GEO, AVD. SØR/ØST Fylke Østfold Kommune Skiptvet Sted Meieribyen UTM (Euref

Detaljer

GeoStrøm AS RAPPORT. Grunnundersøkelse Boring tlf Geoteknisk laboratorie

GeoStrøm AS RAPPORT. Grunnundersøkelse Boring tlf Geoteknisk laboratorie GeoStrøm AS Grunnundersøkelse Boring tlf 33 33 33 77 Geoteknisk laboratorie Hengsrudveien 855, 3176 Undrumsdal firma@geostrom.no RAPPORT Oppdragsgiver: NVE v/ Jaran Wasrud Postboks 5091, Majorstuen 0301

Detaljer

Fjerdingby Sentrum RAPPORT. Rælingen kommune. Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport G-RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Fjerdingby Sentrum RAPPORT. Rælingen kommune. Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport G-RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Fjerdingby Sentrum OPPDRAGSGIVER Rælingen kommune EMNE Grunnundersøkelser - Geoteknisk datarapport DATO / REVISJON: 27. april 2016 / 0 DOKUMENTKODE: 128744-G-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

R.1617 Bratsberg. Nye vann- og spillvannsledninger

R.1617 Bratsberg. Nye vann- og spillvannsledninger Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1617 Bratsberg. Nye vann- og spillvannsledninger 25.11.2014 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune planlegger å bygge nye vann- og spillvannsledninger

Detaljer

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. Datarapport Mære Sweco Norge AS

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. Datarapport Mære Sweco Norge AS Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen Datarapport Mære Sign: Akseptert Akseptert m/kommentarer Ikke akseptert (kommentert) Revider og send inn på nytt Kun for informasjon E Første Utgivelse NOMAGW

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Industriområde Tømra, Selbu Selbu kommune Oppdrag nr: 135000 73 50 Rapport nr. 1 Dato: 0 8.01.2015 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM Fylke Sør- Trøndelag Kommune Selbu Sted

Detaljer

R.1569 Lillegårdsbakken. Nytt overløp.

R.1569 Lillegårdsbakken. Nytt overløp. Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1569 Lillegårdsbakken. Nytt overløp. Dato: 03.05.2013 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Overløpstasjonen for AF-ledninger i Lillegårdsbakken skal utvides med

Detaljer

RAPPORT. Gumpen Auto AS. Porsgrunn. Vestsida, ny bilforretning Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Gumpen Auto AS. Porsgrunn. Vestsida, ny bilforretning Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Gumpen Auto AS Porsgrunn. Vestsida, ny bilforretning Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 111606r1 18. august 2015 RAPPORT Prosjekt: Porsgrunn. Vestsida, ny bilforretning Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

Notat RIG02. Moerveien 10 AS

Notat RIG02. Moerveien 10 AS Løvlien Georåd AS Elvesletta 35 2323 Ingeberg Telefon: 954 85 000 E-post: post@georaad.no www.georaad.no Notat RIG02 Moerveien 10 Prosjektnr: 14280 Dato: 18.04.16 Saksbehandler: Kristoffer Rabstad (esign)

Detaljer

R.1656 Dalen Hageby, VA ledninger

R.1656 Dalen Hageby, VA ledninger Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1656 Dalen Hageby, VA ledninger 15.12.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Trondheim kommune planlegger å skifte VA-ledninger i Dalen Hageby. 1.2 Oppdrag

Detaljer

RAPPORT. Kruse Smith Entreprenør AS. Porsgrunn. Mule Sykehjem Grunnundersøkelser. 110891r1

RAPPORT. Kruse Smith Entreprenør AS. Porsgrunn. Mule Sykehjem Grunnundersøkelser. 110891r1 RAPPORT Porsgrunn. Mule Sykehjem runnundersøkelser eoteknisk 110891r1 datarapport 28. mai 2014 RAPPORT Prosjekt: Porsgrunn. Mule Sykehjem Dokumentnavn: runnundersøkelser Dokumentnr: 110891r1 Dato: 28.

Detaljer

R rev.01 Blomsterbyen, supplerende grunnundersøkelser

R rev.01 Blomsterbyen, supplerende grunnundersøkelser Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1576-4 rev.01 Blomsterbyen, supplerende grunnundersøkelser 29.09.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt Blomsterbyen ligger innenfor kvikkleiresonen 189 Nardo

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Bussanlegg Dalane Oppdrag nr: Rapport nr. 001 Dato: 26.07.2016 AVDELING GEOTEKNIKK, SØR OG ØST Fylke Kommune Sted UTM-sone 32V Vest-Agder Kristiansand Dalane 04380-66480

Detaljer

Geoteknikk. Regulering av ny rundkjøring RV111/Navestadveien Sammenstilling av geotekniske undersøkelser. Ressursavdelingen. Nr.

Geoteknikk. Regulering av ny rundkjøring RV111/Navestadveien Sammenstilling av geotekniske undersøkelser. Ressursavdelingen. Nr. Geoteknikk Regulering av ny rundkjøring RV111/Navestadveien Sammenstilling av geotekniske undersøkelser O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2011025532-34 Region

Detaljer

Geoteknikk. Fb 685 gs-veg Trømborg Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr. 2012059940-36. Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon 2013-03-19

Geoteknikk. Fb 685 gs-veg Trømborg Grunnundersøkelser. Ressursavdelingen. Nr. 2012059940-36. Region øst. Veg- og geoteknisk seksjon 2013-03-19 Geoteknikk Fb 685 gs-veg Trømborg Grunnundersøkelser O Pp Pp Dd Rr aa gg Te R eks ns uo rl os ag vi ad ve dl ien lgi ne gn e n Nr. 2012059940-36 Region øst Ressursavdelingen Veg- og geoteknisk seksjon

Detaljer

R.1672 Ladebekken Rosenborg, VA

R.1672 Ladebekken Rosenborg, VA Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1672 Ladebekken Rosenborg, VA 24.06.2016 TRONDHEIM KOMMUNE Kommunalteknikk Geoteknisk avdeling Rapport R1672 LADEBEKKEN- ROSENBORG, V A Datarapport Trondheim:

Detaljer

Gang- og sykkelveg fra Vikersund til Modum bad Avkjørsel fra Rv 35 Alt 2 Modum kommune. Geoteknisk rapport

Gang- og sykkelveg fra Vikersund til Modum bad Avkjørsel fra Rv 35 Alt 2 Modum kommune. Geoteknisk rapport Gang- og sykkelveg fra Vikersund til Modum bad Avkjørsel fra Rv 35 Alt 2 Modum kommune Geoteknisk rapport 04.11.2014 CATO GEOTEKNIKK Avkjørsel fra Rv 35 Modum kommune 1. Innledning Modum kommune har bedt

Detaljer

RAPPORT. Sandar IL. Sandefjord. Sandar idrettshall Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

RAPPORT. Sandar IL. Sandefjord. Sandar idrettshall Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Sandar IL Sandefjord. Sandar idrettshall Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 111138r1 08.07.2014 RAPPORT Prosjekt: Sandefjord. Sandar idrettshall Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr:

Detaljer

R.1649 Klæbuveien fortau

R.1649 Klæbuveien fortau Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1649 Klæbuveien fortau 12.10.2015 2 1. INNLEDNING 1.1 Prosjekt I Trondheim kommunes trafikksikkerhetsplan for perioden 2012-2016 er det gitt en prioritert

Detaljer

NOTAT. Bjugn kommune, Botngårdsleira Geoteknisk vurdering, stabilitet

NOTAT. Bjugn kommune, Botngårdsleira Geoteknisk vurdering, stabilitet NOTAT Dato 26.2.2014 Oppdrag Kunde Notat nr. G-not-001 Til Nils Braa Rambøll Mellomila 79 Pb. 9420 Sluppen NO-7493 TRONDHEIM T +47 73 84 10 00 F +47 73 84 11 10 Fra Qiuhong Meng Rambøll Norge AS Kåre Eggereide

Detaljer

Geoteknisk prosjekteringsrapport

Geoteknisk prosjekteringsrapport Geoteknisk prosjekteringsrapport Namdalseid kommune Skred Statland Oppdrag nr: 1350002338 Rapport nr. 02 Dato: 2014.05.16 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 PROSJEKTET... 4 2 KRAV... 4 3

Detaljer

R.1715 Heggstadmoen nedre PST

R.1715 Heggstadmoen nedre PST Kommunalteknikk Rapport fra Geoteknisk avdeling R.1715 Heggstadmoen nedre PST 27.08.2017 -~~ Kommunalteknikk ~ Rapport R1715 TRONDHEIM KOMMUNE Geoteknisk avdeling HEGGSTADMOEN NEDRE PST Datarapport Trondheim:

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Statens Vegvesen Region Øst Fv 152 Måna-Gislerud Oppdrag nr: 1130011 Rapport nr. 1 Rev. 00 Dato: 05.07.2013 AVDELING GEO & MILJØ, TRONDHEIM Fylke Askerhus Kommune Frogn

Detaljer

RAPPORT. Røyken Eiendom AS. Røyken. Skolebakken 5 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport 111520r1

RAPPORT. Røyken Eiendom AS. Røyken. Skolebakken 5 Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport 111520r1 RAPPORT Røyken Eiendom AS Røyken. Skolebakken 5 Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 111520r1 21. april 2015 RAPPORT Prosjekt: Røyken. Skolebakken 5 Dokumentnavn: Grunnundersøkelser Dokumentnr: 111520r1

Detaljer

Fylke: Oppland Kommune: Gran Sted: Brandbu Adresse: Nobels gate 28 Gårdsnummer: 69 Bruksnummer: 9

Fylke: Oppland Kommune: Gran Sted: Brandbu Adresse: Nobels gate 28 Gårdsnummer: 69 Bruksnummer: 9 2 Fylke: Oppland Kommune: Gran Sted: Brandbu Adresse: Nobels gate 28 Gårdsnummer: 69 Bruksnummer: 9 Tiltakshaver: Gran kommune Oppdragsgiver: Gran kommune Rapport: Rapport nr. 2-1 Rapporttype: Geoteknisk

Detaljer

Geoteknisk datarapport

Geoteknisk datarapport Fet kommune Geoteknisk datarapport Løkenåsen omsorgsboliger Oppdragsnr.: Dokumentnr.: RIG01 Versjon: 2017-01-17 Oppdragsnr.: Dokumentnr.: RIG01 Versjon: Geoteknisk datarapport Løkenåsen omsorgsboliger

Detaljer

Vedlegg nr. 11 RAPPORT. Indre Østfold Renovasjon IKS. Askim. Stegen avfallsdeponi Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1

Vedlegg nr. 11 RAPPORT. Indre Østfold Renovasjon IKS. Askim. Stegen avfallsdeponi Grunnundersøkelser. Geoteknisk datarapport r1 RAPPORT Indre Østfold Renovasjon IKS Askim. Stegen avfallsdeponi Grunnundersøkelser Geoteknisk datarapport 111401r1 03.08.2015 RAPPORT Prosjekt: Askim. Stegen avfallsdeponi Dokumentnavn: Grunnundersøkelser

Detaljer

Ørland Arena RAPPORT. Ørland kommune. Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE

Ørland Arena RAPPORT. Ørland kommune. Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport RIG-RAP-001 OPPDRAGSGIVER EMNE RAPPORT Ørland Arena OPPDRAGSGIVR Ørland kommune MN Geotekniske grunnundersøkelser Datarapport DATO / RVISJON: 2. desember 2015 / 00 DOKUMNTKOD: 417611-RIG-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

KM Bygg AS. Vammaveien, Askim. Grunnundersøkelser Datarapport

KM Bygg AS. Vammaveien, Askim. Grunnundersøkelser Datarapport KM Bygg AS Vammaveien, Askim Grunnundersøkelser Datarapport FEBRUAR 2017 1 Innhold 1 INNLEDNING... 2 2 PLANOMRÅDET... 2 3 FELTARBEID... 2 4 GRUNNFORHOLD... 2 Tillegg Tillegg 1: Tegnforklaring og jordartsklassifisering

Detaljer

R.1543 BRATSBERGVEGEN

R.1543 BRATSBERGVEGEN R.1543 BRATSBERGVEGEN GRUNNUNDERSØKELSER DATARAPPPORT STUBBAN TILLER BRATSBERG 02.07.2012 2 1. INNLEDNING Prosjekt I forbindelse med gang- og sykkelveg skal det legges ny spillvannsledning i Bratsbergvegen.

Detaljer

RAPPORT. Halden kommune. Halden. Grimsrødhøgda 109 Geoteknisk datarapport. Grunnundersøkelser r

RAPPORT. Halden kommune. Halden. Grimsrødhøgda 109 Geoteknisk datarapport. Grunnundersøkelser r RAPPORT Halden kommune Halden. Grimsrødhøgda 109 Geoteknisk datarapport Grunnundersøkelser 112467r1 02.01.17 RAPPORT Prosjekt: Halden. Grimsrødhøgda 109 Dokumentnavn: Geoteknisk datarapport Dokumentnr:

Detaljer

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE

DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE DATARAPPORT FRA GRUNNUNDERSØKELSE Veidekke Eiendom AS Okkenhaug Bil, Tyholt Oppdrag nr: 1350002532 Rapport nr. 1 Dato: 31.03.2014 DIVISJON GEO & MILJØ, TRONDHEIM - 2 - INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Prosjekt...

Detaljer

Navn Firma Fork. Anmerkning. Arkitektkontor AS

Navn Firma Fork. Anmerkning. Arkitektkontor AS NOTAT Egerbergkvartalet Geoteknisk notat Notat nr.: RIG01 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Terje Ruud Råd Eiendom AS Kopi til: Marcus Åkrantz Petter Bogen Arkitektkontor AS Fra: Johanna Lohne Rongved

Detaljer